KW VF - דעת לימודי יהדות ורוח rl[fgst fi phnlto ]hdh\]h ]hoc\ et[ g[h]g ]hhyqq ]jc okdo gchds odlz\ [qc\ hc pldnhn ]fhduo jlfg\ clds o\ hslf gq e hco pc hl[dfo ]llyo pldlljh ]qc clds cldsg pc ]ufo [\wc fyln f]]lqd pslf phnu p\d cds]qg rnh h[djo coc

 • View
  215

 • Download
  1

Embed Size (px)

Transcript

 • ]UF VTHL

  DT[

  DP]HNGOH P\L[WGOH P]HFSO OHFEG RLF ]LDO \L G]LQG RQ PL[HKW\ PGD CYHLNH HOC ONMNO ML[Y [DFG\ PGO GC[L\ GQ LWN FQOOQ PUSQOHHE PL[QQ PDQ[

  CO PH[FG LQNJ HL[DJ LSWO CD\NH HO PLOJHQ OHJQO FD HY[ PC\ [QC PO\H[L L\SCQ C[LUI DOC[\LD ]HZHOJQ HD[L CO\ LFN MNO HFHG

  OHFEG H[HDLJD PDQ[GJLE PL[QQGS\QG \H[LWD ODC GC[]G ML[Y RLC C[QQ RZI\ D]N]LK[WG G[LDUG PH\Q ]H[]GO HSLLG GC[]G ML[Y RLC C[QED H[QC\ GQH@ ML[Y\ D]N

  H]C[HGN G\UL CO\ HD PL[]Q ODC\C[H]>

  CYZ]UD[C OU VTHS RLQ VLTHQGH HL]HLYLY OU VTHS KHJ VLTHQG \C[ O\ RLOW] L]D GUD[C OU ]LD VLTHQG"H]DHJ LFL CYL PCG PLSLQG

  OHTW [LHCG ]C GCH[ HSLC\ RHYLJ ]LD\ CYL CO RLOW]G L]D UD[C OU ]LD VLTHQGCSZTQG RNH C]L[HCF RHLOU [\Z PC ]LYLYD KHJ VLTHQGKO ]HJSQ LWU W\H TH]H]HHYQ PLLZ CO

  PU VTHSG KHJG M[N CO PC CZHFH GHYQG [ZLUD ]U[EQ GWTHGG RLCH HQYUO FQHU KHJ ON HCO PCHOLFED PLKHJG [C\G\Q ]H[EC LWU

  POHN PLSLQG\@ GHYQG ][HY GOKD FEC ML[Y DOHO [QC\ GFHGL LD[O PLSLQG ]UD[C RLSUO RNHFEC ML[Y RLC DOHO\ PLQNJ ]UFOH >PG ]JC GFLJLN>[JDHQG RQ GHYQ PH\Q COC@HQYUO FQHU RLQ ON

  H]DHJ LFL CYLH

  KW VF

  DYZ"C[QQ RZI RL]LQQ L]QH RNLG C"RLF ]LD LFL OU P]\SUG PFHZ OC[\LD GI[NG PLNL[Y PLCKHJ HOC D

  COH@ P\ H]HC PL]LQQ ICH OE[G FU H]HC PL[Q\QH PO\H[LD\ OHFEG RLF ]LDO C[QQG ]C PLOUQ C]HQHZQG ONO PLJHO\ PLJOH\H FLQ H]HC PL]LQQ [QHC GFHGL LD[ CDLZU LD[ L[DF >[JC PHZQD

  [DFG PT[WOOND VC HC PLO\H[LD H]HC PLE[HG GFHGL LD[ ]UFO PCG C]LL[DGH GS\QG L[DFQ [H[D RLC

  [DFD ]HUFG HZOJSH PHZQPLQJ[ CTN U

  PLQQHI PLFUH C[QQ RZI G[HQH [[HT RD ]LTQG GI[NG PLNL[Y GUD[C DPUG ONH OC[\L ONHHC[LH HUQ\L PL[C\SGH

  Y KW PLWF

  EYZ"PLSH\G GLEHTO [Z\ ]CHDSO PL\SHUG PGQ CGNLQ O\ H[LDJ L]QC RD GSHL [HIU RD GLSSJ GSUSN RD GLZFY LCKJ HLG GQ DHGLNLQCLDSG HFU

 • DJ RL[FGST PHNLTO ]HDH\]H ]HOC\

  ET[

  C\ HC PLDNHN]FHDUO JLFG\ CLDS O\ HSLF GQ EG[H]G ]HHYQQ ]JC OKDO GCHDS ODLZ\ [Q"HCO PC HL[DFO ]LLYO PLDLLJH ]QC CLDS CLDSG PC ]UFO [\WC FYLN F

  CUQ\ CO\ GQ CDS]QGHCH[DJO COC HO [QCS CO\ GQRNHPHNU P\D CDS]QG]]LQD PSLF ZSJD RLF ]LDP\D [DFL [\CH [DFO HL]LHY CO [\C ]C LQ\D [DF [DFO FLIL [\C CLDSG MC

  CHGG CLDSG ]QH PL[JC PLGOCCLDSG L[DF OU []HHQG H]CHDS ]C \DHNGHOHZD UQH\ HSLCH HL[DFO \J HSLC\L[DF OU [DU\ CLDSH

  HQYUPLQ\ LFLD P]]LQ UQ\L CO [\C \LCG GLGHUQ\L CO UQ\L CO PE GLD L[Z[\C L[DF OC hikwutwvwHQUQ \[FC LNSC LQ\D [DFL bPL[\LQ DDHF ]H\DEDY CJHOC G\O\D FDD ]\SUS GSLC G\C \FJG [DFD RHFO CYL

  RGD [QCS\\LCG HG\UL [\CMHQTD ROGO GHYQ [HZUOH G[I GFHDU FHDUO CDS]G\ CLDS RLF

  DGSUSN RD GLZFY>LOCU[ILG ]HDS JH[ LU G]WS\@ UQ\ CO\ GQ CDS]G [HIU RD GLSSJCLDS VHTDOH ]QC CLDS GLSSJ GLG GOLJ]D@ GLQ[LO COC HO CO GCHDS LW OU CDS]G

  >[Z\PLDH]ND CDHQN ODD ]HOED PLQL HNL[CL\ LQ[L ]CHDSO RLQCG CO\ HO GLG VTHS CKJCO\ GQ CDS]Q RLSUO CQOUD CQEHF M[HYO COC HGHCLDG CO LN C[QED ]CI H[LNIG COH

  HO [QCSECN CHIJ LWUL]QC RD GSHLH]CHDS ]C GOLJ]D \DN GNLQ O\ H[DJCLDSG GNLQ OHZD UHQ\O RCLQ

  HFU>[Z\ CLDS L[DFO H]ULQ\Q GCYH]N@ ODLZ\ GCHDS OU [DU

  LZOJ HC LSQI RWHCD HOLWC G[I GFHDU FHDUO CDS]S\ CLDS ERQ M[FGCOC [HDUO [QC CO HOLWCH ]HYQ OUP]Y]SHC]LL[DO CFTJ D[ \H[LWNZSJD [QHC RHUQ\ LD[ ]LTQQ GH\ G[IE GOLZTD HSLF

  ]QHL CHGG CLDSGHEN O\ FDD HC [Z\ CLDSN FJCH PLUD\ O\ FDD RHFLS PC RLLUO \LDCN CHIJ

  ]HHYQ [C\DRHUQ\ LD[O RLDH PLQNJO RLD ZSJD HSLF LLDCH CFTJ D[O GHYQG ON [HZUO CDS]S[\C CLDSG MC

  CHGG CLDSG ]QH LQ\D [DF [DFO FLILJLFQG CLDS ]\[WD\ GOLZTD PLQNJO CD[H CSHSQG D[OH [QCS IUOGD ]NOO MLZOC G MHY [\C M[FG RQ MJLFGOG\U] COH G\U ]HHYQ [C\ ]HD[O

  ZSJD RHUQ\ LD[OH[HKW ]YZQ OHKLDH ]YZQ PHLZ OU CDS]S

  UYQCD GQJ FLQUGH ]WHQ HC ]HC CLDG HOLWC G[H]D GHYQ [ZU\ HC G[I GFHDU FHDUO [QC\ CLDSG]LQD HSLFH [Z\ CLDS HGL[G >CDLZU LD[ L[DFN ]QC CLDS H]HLGD RN G\U\ HC@ ULZ[G

  G\UQ HD RLC\ LSWQ ]CKJ DHLJ HD RLC EEH\D JLFQG CLDSGF GT TH]U PLSGN ][H] LWUOLCHG

 • ]UF VTHL

  FT[

  UQ\S\ ZJYLN@ ]HC ML[Y RLC ]QC CLDSOH ZLFYO ZIJHQ GLG H]CHDS ]QCO ]HC R]LO ML[Y CLDSG F>XHJD KHJ\O OQ[NG [GD HGLOC OU HNQT\ HQNH HLDC PG[DCO

  [\CN ]WHQGH ]HCG OU MHQTO G[H] G[QC COC CLDS CHG ]WHQ HC ]HC R]L\ FJC ON COGCHDSG LN[FD MOGQ H]HLGH HL\UQH H]QNJ LWO GCHDSO LHC[ CHG\ PLHTQ PFCD HSO ZIJHG

  ]H\L[WH G\HFZDII G[H]G LFHTL PDQ[ LWU

  Y VF [\U FJC Z[W

  FYZ"H\SU GQ G[H]G RQ PL]QG ]LJ] RLC [QHCG C"PGL\HDOD HC PLQH[U CHDO FL]UO PLFQHU PL]QG FYLN D

  "H\SHU HO OJQS PCG GDH\] G\UH ][N \SHU DLLJ]S\ LQ E

  PL]QG ]LJ]D [WN CHG GFQ FESN GFQ CDG POHUO ZOJ HO RLC G[H]G RQ PL]QG ]LJ] RLC [QHCG CPL]QG ]LLJ]D ZOJ HO GLGL CO MNLWO

  PL]QG ]LJ] ]C PLQNJ H\[F\ PL\[FQD [WHNG HGI\ PL\[WQ \LG [ H ] G R QHOLWCH LNH H]SHQCOH HSO GQ G[H]D GIHQ[ GSLC\ [QHC\ COC PL]QG ]LJ]D RLQCQH GFHQ CGL

  CHG [HQE [WHN MNOG "CHG RN\ UFHL CHG RNLGQOL[GQ L\[[WHNG GI CZHF PL[QHC \LHGIHQ[ GSLC\ [QHC Z[ ][HTQGH GODZG JNQ GD GFHQ PC ODC [ZLU ON PL]QG ]LLJ]D

  [WHN OOND HSLC G[H]DUD\ [CD [WTD U

  OZD@ GO [QCH CHDO FL]UO PLFQHU PL]QG FYLN [LCQ LD[ ]C GNOQG C[KWHCLOZ GOC\ GOC\ HI DPLLSJH[G PGL\HDOD HFQUL\ >GKLJQ [QHJHO[GQ

  \SULL CO GDH\] G\UH ][N DLLJ]S\ LQ EGD GSHU

  CY VF

  GYZ"PFCD GQ\SG ]S]LS L]QLCQ C"PFCD KOH\ U[G [YL L]QLCQ D

  "GLJ]D PLQHQG LOUD PLFQHU FYLN E

  L[DFQ LD[ FQO RN PHZQG LSWO GCLDQH GWLKG ]C FZHW MCOQG\N GFLZW ]U\Q PFCD GS]LS GQ\S CDH]NG RQ HULLTH THSLSHKSCLJH[ G[Q\ M]FZWH

  [QCS\ GQQ HULLTH THSLSHKSCQ LD[ FQO RN HQC PJ[Q H]CLYL ]U\Q PFCD KOH\ U[G [YL DJ]WOXD[ ]CKJ

  DH]N PLCW[]Q MN [JCH PQHQD GLJ]G ]UO PLFQHU PLQHQ LOUD EJTWH [HU PDDH]NHOLCN EOFL ICJTW\LZO \L[GLJCH ]LQC LSC DH\HCW[C LSCH L]YJQCD[