KX-MB2025 KX-MB2030 KX-MB2000 KX-MB2010 Uputstvo Srpski Srpskom Panasonic - Copy

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/25/2019 KX-MB2025 KX-MB2030 KX-MB2000 KX-MB2010 Uputstvo Srpski Srpskom Panasonic - Copy

  1/31

  Panasonic / Multi-Function Printer KX-MB2000HX / KX-MB2010HX / KX-MB2025EX / KX-MB2025FX / KX-MB2030EX / KX-MB2030FX

  1

  Uputstvo za upotrebu

  Vienamenski tampa

  Model: KX-MB2000HXKX-MB2010HXKX-MB2025EXKX-MB2025FXKX-MB2030EX

  KX-MB2030FX

  Nemojte da povezujete USB kabl sve dok se to ne zatrai od vas tokompostavke Multi-Function Station programa (CD-ROM)

  Samo KX-MB2025/KX-MB2030:Ureaj je kompatibilan sa uslugom identifikacije poziva. Da biste je

  koristili, morate da obezbedite odgovarajuu pretplatu.

  Dokument predstavlja izvod iz originalnog uptustva uz koje se koristi.Brojevi u zagradi odnose se na ilustracije iz originalnog upuststva.

  Hvala vam na kupovini Panasonic faks ureaja.

  PanjaNemojte da briete gumicom ili brisaem tampanu stranu papira za

  snimanje, jer se moe javiti mrlja na otisku.

  Ilustracije prikazuju model KX-MB2000.

  SadrajVane informacije 2Uvodne informacije 3

  Poloaj kontrola 3Pregled ureaja 3Kertrid sa tonerom i valjak 4Izlazna fioka 6

  Papir za tampanje 6

  Priprema ureaja 7

  Povezivanje ureaja 7Ukljuivanje ureaja 7Reim za pozivanje (2025/2030) 7

  Izbor radnog reima (skeniranje / kopiranje) (faks: 2025/2030) 7

  Postavka originala 7

  Pomona funkcija (MB2025/2030) 8Podeavanje nivoa zvuka 8Datum i vreme 8Logo (KX-MB2025/2030) 8Broj vaeg faksa (KX-MB2025/2030) 8Konfigurisanje ureaja za pristup LAN-u (KX-MB2000/2010/2030) 8Instalacija Multi-Function Station programa 9Pokretanje Multi-Function Station programa 10

  tampa 11

  tampanje iz Windows aplikacija 11

  Easy Print Utility 11

  Skener 12Skeniranje preko ureaja (Push scan) 12Skeniranje sa raunara (Pull scan) 13

  Funkcije za kopiranje 14Faks 15

  Runo slanje faksova 15Memorisanje stavki u imenik i tastere za pozivanje jednim pritiskom 16

  Slanje faksa pomou tastera za brzo pozivanje i imenika 16Prenos faksa na vie brojeva (broadcast transmission) 16

  Slanje elektronskog dokumenta kao faks poruke sa raunara 17Nain na koji koristite faks 17Automatski prijem faksova Auto Answer ON 17Runi prijem faks poziva Auto answer OFF 17

  Upotreba uz uredjaj za odgovor na pozive 18Zahtev za preuzimanjem faksa (Receive Polling) (prijem faksa sa

  drugog ureaja) 18Junk Fax Prohibitor funkcija 18Prijem faksa na raunar 19Funkcija za prijem Web faksa (KX-MB2030, LAN veza) 19

  Identifikacija pozivaoca 19Identifikacija poziva (Caller ID) 19

  Pregled i uzvraanje poziva na osnovu informacija o pozivu 19Promena telefonskog broja pre uzvraanja poziva/memorisanja 20Brisanje podataka o pozivima 20Snimanje informacija o pozivaocu 20

  Programiranje ureaja 20Osnovno programiranje 20Osnovne funkcije 20Faks funkcije (KX-MB2025/KX-MB2030) 22

  Funkcije za kopiranje 23Funkcije PC faksa 23

  Funkcije za skeniranje 23

  LAN funkcije (KX-MB2000/KX-MB2010/KX-MB2030) 24

  Mrene funkcije (KX-MB2000/KX-MB2010/KX-MB2030, LAN veza) 25

  Korisne informacije 25Unos karaktera 25Status ureaja 25Otkazivanje operacija 26Slualica (KX-MB2025/KX-MB2030) 26Pozivanje pritiskom na jedan taster ili izborom iz imenika (KX-MB2025/2030) 26

  Pomone informacije 26Poruke o statusu (KX-MB2025/2030) 26

  Poruke o greci na ekranu ureaja 26Ako neka funkcija ne radi 27

  Zaglavljivanje papira 30Opte informacije 31

  Spisak izvetaja i listi 31Tehniki podaci o proizvodu 31

  www.beophone.rs

 • 7/25/2019 KX-MB2025 KX-MB2030 KX-MB2000 KX-MB2010 Uputstvo Srpski Srpskom Panasonic - Copy

  2/31

  Panasonic / Multi-Function Printer KX-MB2000HX / KX-MB2010HX / KX-MB2025EX / KX-MB2025FX / KX-MB2030EX / KX-MB2030FX

  2

  Vane informacije

  Za vau bezbednostLasersko zraenjeCLASS 1 LASSER PRODUCTOvaj tampakoristi laser. Upotreba kontrola, podeavanje ureaja ilisprovoenje procedura na nain koji se razlikuje od opisanog u ovomuputstvu moe da dovede do opasnog izlaganja zraenju.Karakteristike laserske diodeIzlazna snaga: maks. 15mWTalasna duina: 760-800 nmTrajanje emisije: neprekidno

  LED svetloCLASS 1 LED PRODUCTNemojte da gledate optikim instrumentima direktno u LED svetlo.

  CIS karakteristike LED svetlaIzlazna snaga: maks. 1mWTalasna duina: crveni (630 nm), zeleni (520 nm), plavi (465 nm)Trajanje emisije: neprekidno

  Jedinica za povezivanje tonera (fuser)Tokom i neposredno nakon tampanja, jedinica za povezivanje tonera

  (1) bie vrela. To je normalno. Nemojte da dodirujete jedinicu zapovezivanje tonera.Oblast oko izlazne fioke (2) moe biti topla. Ovo je normalno.

  Za najbolje performanseKertrid tonera i kertrid sa valjkomKada menjate kertrid sa tonerom ili valjkom, nemojte da dozvolite da

  praina, voda ili tenost doe u kontakt sa valjkom. To moenegativno da utie na kvalitet otiska.

  Radi optimalnih performansi preporuujemo vam originalnePanasonic kertride i valjke. Neemo biti odgovorni za naredneprobleme izazvane rezervnim delovima drugih proizvoaa: oteenjeureaja, slab kvalitet tampe ili nepravilan rad.

  Kertrid tonera

  Nemojte da ostavljate kertrid van zatitne vreice due vreme. Na tajnain se skrauje radni vek tonera.

  Kertrid sa valjkomProitajte instrukcije u nastavku pre instalacije valjka. Nakon itanja,

  otvorite zatitnu vreicu. Jedinica sadri fotoosetljivi valjak. Izlaganjesvetlu moe da oteti valjak. Nakon to otvorite zatitnu vreicu: Nemojte da izlaete valjak svetlu due od 5 minuta. Nemojte da dodirujete ili grebete crnu povrinu valjka. Nemojte da odlaete valjak u blizini praine ili vlage. Nemojte da izlaete valjak direktnom sunevom svetlu.

  Da biste produili radni vek valjka, nemojte da iskljuujete ureajneposredno nakon tampanja. Ostavite ureaj ukljuen najmanje 30minuta nakon tampanja.

  Pozicioniranje ureajaNemojte da instalirate ovaj ureaj u blizini drugih ureaja (kao to su

  televizori ili zvunici) koji proizvode magnetno polje.Statiki elektricitetDa biste spreili oteenje interfejsa ili drugih elektrinih komponenti

  u ureaju usled statikog elektriciteta, dodirnite metalnu povrinu predodirivanja komponenti.

  Informacije o okruenjuUdaljite ovaj ureaj od drugih ureaja koji proizvode elektrini um,

  kao to su motori i fluorescentne lampe.Zatite ureaj od praine, visoke temperature i vibracija.Ureaj ne treba izlagati direktnom sunevom svetlu.Nemojte da postavljate teke predmete na ureaj. Ako ne planirate da

  koristite uredjaj due vreme, iskljuite ga iz mrene utinice.Uredjaj treba udaljiti od izvora toplote kao to su radijatori, penice i

  drugo. Izbegavajte instalaciju ureaja u vlanim podrumima.Tokom procesa tampe, ureaj koristi toplotu za povezivanje tonera

  na povrinu papira. Zbog toga se iz ureaja moe osetiti miris tokom ineposredno nakon tampanja. Vodite rauna o tome da ureajkoristite na provetravanoj lokaciji.

  Nemojte da prekrivate otvore na ureaju. Proveravajte ventilacioneotvore (1) redovno i uklonite prainu usisivaem.

  Redovno odravanjeObriite povrinu ureaja mekom tkaninom. Nemojte da koristite

  benzin, razreivaili abrazivna sredstva za ienje.

  Premetanje ureajaKada premetate ureaj, pridravajte ga za hvatita (1) sa obe strane.

  Nelegalne kopijeU mnogim zemljama kopiranje nekih dokumenata je zabranjeno.Kopiranje odreenih dokumenata moe biti zabranjeno u Vaoj zemlji.

  U sluaju utvrivanja krivice kazna moe biti novana i/ili zatvorska.Kopiranje narednih materijala moe biti nezakonito u Vaoj zemlji. Novac Novanice i ekovi Bankovne i vladine obveznice i papiri od vrednosti Pasoi i identifikacione kartice Materijal zatien autorskim pravima ili zatiene oznake bez

  dozvole vlasnika Potanske marke i druga prenosna sredstva plaanjaLista nije potpuna. U sluaju sumnje, kontaktirajte pravnog savetnika.

  Instalirajte ureaj na lokaciji koja je pod nadzorom kako bi spreilitampanje nelegalnih kopija.

 • 7/25/2019 KX-MB2025 KX-MB2030 KX-MB2000 KX-MB2010 Uputstvo Srpski Srpskom Panasonic - Copy

  3/31

  Panasonic / Multi-Function Printer KX-MB2000HX / KX-MB2010HX / KX-MB2025EX / KX-MB2025FX / KX-MB2030EX / KX-MB2030FX

  3

  Uvodne informacije

  Priloena oprema1. Poetni kertrid tonera (oko 500 standardnih ISO/IEC 19572 strana)2. Kertrid sa valjkom3. CD-ROM4. Uputstvo za upotrebu (originalno uputstvo na engleskom)

  5. Vodisa vanim informacijama (na engleskom)6. Vodiza brzu instalaciju7. Izlazna fioka8. Kabl za napajanje9. Kabl telefonske linije*110. Slualica*111. Kabl slualice*112. Leite za slualicu*113. Etiketa za unos brojeva za pozivanje jednim pritiskom*1*1 Samo za model KX-MB2025/KX-MB2030.

  Napomene:Sauvajte originalno kartonsko pakovanje i materijal za pakovanje

  radi eventualnog transporta ureaja.Nakon to otpakujete ureaj, oslobodite se materijala za pakovanje iz

  ureaja i/ili poklopca prikljuka za napajanje.

  Informacije o opremiKako bi se obezbedio pravilan rad ureaja, preporuujemo vamupotrebu Panasonic kertrida sa tonerom i valjkom.

  Rezervna oprema:Kertrid tonera(KX-FAT411E) za oko 2000 standardnih ISO/IEC

  19752 strana.Kertrid sa valjkom (KX-FAD412E).

  ISO/IEC 19752 standard:Okruenje: 23 +/-2C / 50+/- 10% relativne vlanosti.Reim za tampu: neprekidno tampanje.

  Poloaj kontrola

  Prikazan je model: KX-MB2025/KX-MB2030.

  1. Tasteri stanica (samo KX-MB2025/KX-MB2030) Zapozivanje jednim pritiskom na taster.2. [Manual broad] (samo KX-MB2025/KX-MB2030) Runo

  slanje dokumenta na vie brojeva.

  3. [Broadcast] (samo KX-MB2025/KX-MB2030) Slanjedokumenta na vie brojeva.

  4. [Scan] Prelazak u reim za skeniranje.5. [Copy Size] Izbor veliine kopije.

  [Phonebook] (samo KX-MB2025/KX-MB2030) otvaranjeimenika.

  6. Za zvune signale (samo KX-MB2000/KX-MB2010)Odaberite da li elite da ujete zvuk prilikom pritiska na taster.

  7. [Contrast] Izbor kontrasta prilikom kopiranja (i slanja faksakod modela KX-MB2025/KX-MB2030).

  8. [Resolution] Izbor rezolucije prilikom kopiranja (i slanja faksakod modela KX-MB2025/KX-MB2030).

  9. [Zoom] Uveanje ili umanjenje dokumenta pri kopiranju.[Quick Scan] (samo KX-MB2025/KX-MB2030)Skladitenje skeniranog dokumenta u memoriju i slanje.

  10. [Page Layout] Izrada kopija uz razliite rasporede strana.[Caller ID] (samo KX-MB2025/KX-MB2030) UpotrebaCaller ID funkcija.

  11. [Menu] Pokretanje ili zavravanje programiranja.12. [Stop] Zaustavljanje operacije/programiranja, brisanje

  karaktera/broja.

  13. [Lower] (samo KX-MB2025/KX-MB2030) Izbor stanica 4-6 za funkciju pozivanja jednim pritiskom.

  14. [Fax Auto Answer] (samo KX-MB2025/KX-MB2030)Ukljuivanje/iskljuivanje automatskog odgovora.

  15. [Fax] (samo KX-MB2025/KX-MB2030) Ukljuivanje faksreima.

  16. [Copy] Prelazak u reim za kopiranje.17. [Redial] [Pause] (samo KX-MB2025/KX-MB2030)

  Ponovno pozivanje poslednjeg broja. Ako je linija zauzeta kadapozivate pomou [Monitor] tastera, ili kada aljete faks, ureaj

  automatski poziva broj dva ili vie puta. Upotrebite ovaj taster zaunos pauze tokom pozivanja.

  18. [Flash] (samo KX-MB2025/KX-MB2030) Za pristupspecijalnim telefonskim ili transfer poziva na lokal.

  19. [Monitor] (samo KX-MB2025/KX-MB2030) Da pokrenetepozivanje. Kada pritisnete [Monitor] taster dok primate poziv,biete u mogunosti da ujete drugu stranu, ali druga strana neeuti vas.

  20.Navigacioni taster Izbor eljenih postavki. Podeavanjenivoa zvuka (KX-MB2025/KX-MB2030). Pronalaenjememorisane stavke (KX-MB2025/KX-MB2030).

  21. [Set] Memorisanje postavke tokom programiranja.22. [Tone] (samo KX-MB2025/KX-MB2030) Za privremenu

  promenu iz pulsnog u tonsko biranje ako je linija nudi uslugurotacionog/pulsnog biranja.

  23.[Start] Da kopirate dokument. Da skenirate dokument. Dapoaljete ili primite faks (samo KX-MB2025/KX-MB2030).

  Pregled ureajaPogled sa prednje strane

  Prikazan je model KX-MB2025.

  www.beophone.rs

 • 7/25/2019 KX-MB2025 KX-MB2030 KX-MB2000 KX-MB2010 Uputstvo Srpski Srpskom Panasonic - Copy

  4/31

  Panasonic / Multi-Function Printer KX-MB2000HX / KX-MB2010HX / KX-MB2025EX / KX-MB2025FX / KX-MB2030EX / KX-MB2030FX

  4

  Prikazan je model KX-MB2000.

  1. Gornji poklopac2. Poklopac ADF-a (jedinica za automatski unos dokumenata) (samo

  KX-MB2010/KX-MB2025/KX-MB2030)3. Voice dokumenta (samo KX-MB2010/KX-MB2025/KX-MB2030)4. Poklopac odeljka za dokumente5. Prekidanapajanja6. Izlazna fioka7. Ulaz za dokumente (samo KX-MB2010/KX-MB2025/KX-MB2030)8. Ulazna fioka za papir9. Izlaz za otiske10. Izlaz za dokumente (samo KX-MB2010/KX-MB2025/KX-MB2030)11. Zvunik (samo KX-MB2025/KX-MB2030)12. Ulaz za komplet za razgovor (samo KX-MB2025/KX-MB2030)

  Pogled sa zadnje strane

  Prikazan je model KX-MB2030.

  1. Voice papira za tampanje

  2. LED (samo KX-MB2000/KX-MB2010/KX-MB2030)3. LAN prikljuak (samo KX-MB2000/KX-2010/KX-MB2030) (10Base-T/100Base-TX)

  4. Prikljuak za napajanje5. Ulaz za runi unos (zadnji poklopac)6. Prikljuak spoljanjeg telefona (samo KX-MB2025/KX-MB2030)7. Prikljuak telefonske linije (samo KX-MB2025/KX-MB2030)8. USB prikljuak

  Kertrid sa tonerom i valjakU opremi se nalazi poetni komplet.

  Panja:Paljivo proitajte uputstvo pre instalacije. Nakon itanja, izvadite

  valjak iz zatitnog pakovanja. Valjak sadri fotoosetljivu jedinicu.Izlaganje svetlu moe otetiti valjak. Nakon otvaranja vreice: Nemojte da izlaete valjak svetlosti due od 5 minuta. Nemojte da dodirujete ili ogrebete crnu povrinu valjka. Nemojte da ostavljate valjak na mestima koja su izloena praini i vlazi. Nemojte da izlaete valjak direktnom sunevom svetlu.

  Nemojte da ostavljate kertrid van vreice due vreme. Na taj nainse smanjuje radni vek tonera.

  Kompanija Panasonic nee biti odgovorna zaoteenje ili pad kvaliteta tampe usled upotrebetonera koji nije proizveden od strane kompanijePanasonic.

  Nemojte da dodajete toner u kertrid.

  1. Pre otvaranja zatitne vreice sa novim tonerom,protresite kertrid vertikalno vie puta.

  2. Izvadite kertrid sa tonerom i valjak iz vreica.Uklonite zaptivnu traku (1) sa kertrida. Nemojteda dodirujete (2) crnu povrinu valjka.

  3. Postavite kertrid (3) u valjak (4) vertikalno.

  4. Pritisnite kertrid sa tonerom ka dole (5). Okrenite zelene poluge (6)

  sa obe strane kertrida ka sebi dok ga drite pritisnutim.

  5. Uverite se da su trouglovi (7) poravnati kako bi instalirali tonerkertrid sa tonerom pravilno.

  www.beophone.rs

 • 7/25/2019 KX-MB2025 KX-MB2030 KX-MB2000 KX-MB2010 Uputstvo Srpski Srpskom Panasonic - Copy

  5/31

  Panasonic / Multi-Function Printer KX-MB2000HX / KX-MB2010HX / KX-MB2025EX / KX-MB2025FX / KX-MB2030EX / KX-MB2030FX

  5

  6. Otvorite gornji poklopac (8) pridravanjem za udubljenja (9) sa obestrane ureaja.

  NapomeneNemojte da dodirujete valjak za transfer (10).Ako je donje staklo (11) prljavo oistite ga mekom suvom tkaninom.

  7. Instalirajte valjak i toner (12) pridravanjem za jezike (11).

  Uverite se da su trouglovi (13) poklopljeni kako bi valjak i kertridinstalirali pravilno.

  8. Pritisnite gornji poklopac, uz pridravanje za udubljenja sa obestrane, sve dok se ne zakljua.

  Panja. Kako biste spreili povredu, vodite rauna o tome da nespustite poklopac na prste.

  Zamena kertrida sa tonerom i valjkaKada se na ekranu prikau sledee poruke, zamenite kertrid satonerom: TONER LOW ili TONER EMPTY.

  Da biste proverili radni vek valjka i kvalitet otiska, odtampajte teststranu. Ako je kvalitet otiska slab ili ako primetite poruku REPLACEDRUM na ekranu, zamenite kertrid sa tonerom i valjak.

  Da biste obezbedili pravilan ureaja, preporuuejemo upotrebiPanasonic tonera i valjka.

  Kako bi odrali kvalitet tampe i produili radni vek ureaja,preporuujemo vam da istite oistite otvore u ureaju prilikom

  zamene kertrida sa tonerom i/ili valjka.Oslobodite se otpada u skladu sa lokalnim regulativama.Funkcija za utedu tonera: ako elite da smanjite potronju tonera,

  ukljuite ovu funkciju (funkcija #482). Kertrid sa tonerom e trajatioko 20% due. Ova funkcija moe da smanji kvalitet otiska.

 • 7/25/2019 KX-MB2025 KX-MB2030 KX-MB2000 KX-MB2010 Uputstvo Srpski Srpskom Panasonic - Copy

  6/31

  Panasonic / Multi-Function Printer KX-MB2000HX / KX-MB2010HX / KX-MB2025EX / KX-MB2025FX / KX-MB2030EX / KX-MB2030FX

  6

  Izlazna fiokaUnesite produetak izlazne fioke (1) sve dok se ne zakljua u osnovnupoziciju, a zatim pritisnite centralni deo produetka (2) da biste gaotvorili.Nemojte da postavljate ureaj tako da izlazna fioka bude izloena

  udarima.Izlazna fioka moe da primi oko 100 listova tampanog papira.

  Izvadite tampani papir pre nego to se fioka napuni.

  Ako se gornji deo produetka odvoji1. Uz gornji deo produetka u otvorenoj poziciji, unesite jeziak (1) ulevi otvor (2) na produetku.

  2. Unesite drugi jeziak (3) u desni otvor (4) produetka sa donjestrane tako da se zakljua u osnovnu poziciju.

  Papir za tampanjeUlazna fioka za papir moe da primi:- Do 250 listova papira od 60 g/m2do 75 g/m2- Do 230 listova papira od 80 g/m2- Do 200 listova papira od 90 g/m2

  Moete da koristite listove A4, letter, B5 o 16K formata. Papir B5 i 16Kformata moete da koristite samo za tampanje ili kopiranje.Ureaj je pripremljen za tampanje otisaka A4 formata na obinom

  papiru. Ako elite da koristite papir drugog formata, promenite postavkufunkcije #380. Ako elite da koristite tanji papir, promenite postavkufunkcije #383.

  Napomene o papiru za tampanjePreporuujemo vam da testirate papir na ureaju pre kupovine velike

  koliine.Nemojte da koristite sledee vrste papira:Papir sa pamukom ili vie od 20% vlakana, kao to je papir sa

  zaglavljem ili papir za izvetaje.Izrazito gladak, sjajan ili papir sa teksturom.Obloen, oteen ili savijen papir.Papir sa spajalicama ili drugim metalnim predmetima.Papir na kome se nalazi praina, vlaga ili masnoa.Papir koji e isputati neprijatan miris, isparavati, izgubiti boju ili sagoreti

  na temperaturi od 200C, kao to je velum papir. Ovi materijali se mogupreneti na klizae i pokretne delove ureaja i izazvati kvar.

  Vlaan papirPapir za Inkjet tampae.

  Neke vrste papira projektovane su za tampanje samo sa jednestrane. Probajte da upotrebite drugu stranu papira ako nistezadovoljni kvalitetom otiska ili ako dolazi do pogrenog uvlaenja.

  Radi pravilnog unosa i kvalitetnije tampe, preporuujemo vamkrupno-zrni papir.

  Nemojte istovremeno da koristite listove razliite debljine. Na ovajnain moe doi do zaglavljivanja papira.

  Izbegavajte dvostrano tampanje.Nemojte da koristite papir tampan na ovom ureaju za dvostrano

  tampanje na drugim ureajima za kopiranje ili tampaima. U tomsluaju moe da doe do zaglavljivanja papira.

  Kako bi izbegli uvijanje papira, nemojte da otvarate paket sve dokvam papir ne zatreba. Odloite papir koji ne koristite u originalnopakovanje, na suvo i hladno mesto.

  Ako ureaj koristite na lokaciji sa visokom vlagom: uvajte papir u

  klimatizovanoj prostoriji. Ako tampate na vlanom papiru, to moe daizazove zaglavljivanje.

  1. Izvucite ulaznu fioku za papir (1) sve dok ne ujete zvukzakljuavanja, a zatim je izvucite napolje u potpunosti, podizanjemprednjeg dela fioke.

  2. Razlistajte ris papira koji planirate da unesete u ureaj kako bispreili zaglavljivanje.

  3. Unesite papir, stranom na koju elite da tampate usmerenom kagore. Vano: pritisnite i zakljuajte ploicu (3) u ulaznoj fioci ako jepodignuta.

  4. Podesite voice papira za tampanje. Stegnite prednju stranuvoice papira (4), a zatim je pomerite na odgovarajuu oznakuformata. Stegnite desnu stranu voice papira (5), a zatim podesiteirinu u skladu sa veliinom papira za tampanje. Vodite rauna otome da ris papira za tampanje lei ispod oznake granice papira

  (6), odnosno graninika (7).5. Unesite ulaznu fioku u ureaj, podizanjem prednjeg dela fioke.Nakon toga gurnite fioku u ureaj.

  Ako papir ne ulazi pravilno u ureaj, podesite voice se papir moezaglaviti.

  Ako se ulazna fioka za papir ne zatvori, ploica u ulaznoj fioci jemoda podignuta. Pritisnite papir i uverite se da lei ravno u ulaznojfioci.

  Vodite rauna o tome da neispustite ulaznu fioku za papirPridravajte fioku za papir sa obe

  ruke prilikom instalacije i

  deinstalacije. Ulazna fioka za papirteka je oko 2 kg kada je napunjenapapirom.

  Ulaz za runi unos medijaUlaz za runi unos medija moete da koristite za tampanje saraunara i kopiranje. Ulaz prima pojedinane stranice. Kada tampate ilikopirate vie strana, dodajte sledei list nakon to prva strana ue uureaj.

  Ureaj je pripremljen za tampanje otisaka A4 formata na obinompapiru. Ako elite da koristite papir drugog formata, promenitepostavku funkcije #380. Ako elite da koristite tanji papir, promenitepostavku funkcije #383.

  1. Podesite irinu voica (1) u skladu sa irinom papira.2. Unesite papir, tako da strana na koju elite da tampate bude

  usmerena ka dole (2) sve dok ureaj ne prihvati papir i dok ne ujete

  jedan zvuni signal.Da biste tampali kroz ulaz za runi unos medija:

  Kada tampate sa raunara, odaberite 2 kao svojstvo tampaa.Kada kopirate, odaberite #2 postavku za ulaznu fioku (#460).Ako ne promenite ove postavke, prilikom tampanja ili kopiranja viestrana, ureaj e prvu stranu tampati na papiru iz ulaza za runiunos, a ostale strane na papiru iz ulazne fioke.

  Ako papir ne unesete pravilno, ispravite ga kako ne bi dolo dozaglavljivanja.

  www.beophone.rs

 • 7/25/2019 KX-MB2025 KX-MB2030 KX-MB2000 KX-MB2010 Uputstvo Srpski Srpskom Panasonic - Copy

  7/31

  Panasonic / Multi-Function Printer KX-MB2000HX / KX-MB2010HX / KX-MB2025EX / KX-MB2025FX / KX-MB2030EX / KX-MB2030FX

  7

  Priprema ureaja

  Povezivanje ureajaPanja:Kada koristite ureaj,

  utinica za napajanje morabiti i blizini ureaja i

  dostupna.Koristite priloeni telefonskikabl (samo KX-MB2025/KX-MB2030).

  Nemojte da produavatekabl telefonske linije (samoKX-MB2025/KX-MB2030).

  1 Kabl za napajanje (poveite gana mrenu utinicu, 220240 V,50/60 Hz).

  2 Kabl telefonske linije*1, poveitega na telefonsku liniju.

  3 [EXT] prikljuak*1. Moete dapoveete ureaj za odgovor napozive ili dodatni telefon.Uklonite poklopac ako je topotrebno.

  4 Ureaj za odgovor na pozive (nije u opremi)*15 Ka Internetu*26 Mreni ruter/mreni hab (nije u opremi)*2. Povezivanje umreenih

  raunara.7 LAN kabl (nije u opremi)*2. Da biste ispotovali zahtev za

  neprekidnom emisijom, koristite iskljuivo obloeni LAN kabl (ravnikabl kategorije 5).

  *1 Samo KX-MB2025/KX-MB2030.*2 Samo KX-MB2000/KX-MB2010/KX-MB2030.

  VanoNemojte da povezujete USB kabl sve dok se to ne zatrai od vas od

  strane Multi-Function Station programa.

  Napomene:

  Obezbedite 10 cmslobodnog prostora sa leve,desne i zadnje straneureaja.

  Ako je drugi ureaj povezanna istu telefonsku liniju, ovajureaj moe izazvatismetnje (KX-MB2025/KX-MB2030).

  Ako ovaj ureaj koristite uz raunar iInternet provajder zatrai od vas dainstalirate filter (8), poveite filter nasledei nain (KX-MB2025/KX-MB2030).

  Upotreba mrenog rutera/haba (KX-MB2000/KX-

  MB2010/KX-MB2030)Preporuujemo upotrebu mrenog rutera ili haba (6) u bezbednommrenom okruenju. Kontaktirajte administratora mree u vezi sadodatnim informacijama postavci Firewall programa, i dr.

  Garancija ne pokriva neprijatnosti ili tetu izazvanu bezbednosnimproblemima.

  Ukljuivanje ureajaUkljuite napajanje ureaja postavljanjem prekidaa u ON poziciju (1).

  Reim za pozivanje (2025/2030)Ako ne moete da pozivate, promenite postavku u skladu sa uslugomvae telefonske linije.

  1. Pritisnite [MENU].2. Pritisnite [#] [1] [2] [0] da biste prikazali DIALING MODE.

  3. Pritisnite [1] ili [2] da biste odabrali eljenu postavku.[1] PULSE: za uslugu rotacionog/pulsnog pozivanja.[2] TONE (uobiajeno): za uslugu tonskog biranja.

  4. Pritisnite [SET] taster.5. Pritisnite [MENU] da izadjete iz ovog ekrana.

  Izbor radnog reima (skeniranje /kopiranje) (faks: 2025/2030)Moete da odaberete eljeni reim pritiskom na jedan od sledeihtastera:[SCAN]: izaberite ovaj reim kada koristite ureaj kao skener za

  raunar.[COPY]: odaberite ovaj reim kada koristite ureaj za kopiranje.[FAX] (KX-MB2025/2030): odaberite ovaj reim kada ureaj koristite

  kao faks.

  NapomeneUobiajen radni reim je [COPY].Moete da promenite uobiajen radni reim (funkcija #463) i tajmer

  pre vraanja na uobiajen radni reim (funkcija #464) (samo KX-

  MB2025/2030):

  Postavka originalaUpotreba staklene povrine skenera1. Otvorite poklopac dokumenta (1).2. Postavite dokument LICEM KA DOLE na staklenu povrinu (2).

  Poravnajte gornji levi ugao dokumenta sa oznakom .3. Zatvorite poklopac dokumenta.

  NapomeneVodite rauna o tome da u

  jedinici za automatski unosdokumenata nema dokumenata(samo KX-MB2025/KX-MB2030).

  Postavite original na staklenu

  povrinu paljivo i nemojte dapritiskate suvie kako biizbegli kvar.

  Ako je original suvie debeo, nemojte da zatvarate poklopac.Proverite da li se mastilo, pasta ili tenost za korekcije osuila.Efektivna zona skeniranja: ureaj e skenirati sivu zonu.

  Upotreba jedinice za automatski unos dokumenata(samo KX-MB2010/2025/2030)1. Unesite dokumente (do 20 strana) LICEM KA GORE u jedinicu za

  unos dokumenata sve dok ne ujete jedan zvuni signal.2. Podesite voice irine dokumenta (1) u skladu sa veliinom

  dokumenta.

  Napomene:Uverite se da na staklenoj povrini nema dokumenata.Proverite da li su se mastilo, lepak ili korekciona tenost osuili.Uklonite spajalice i sline predmete.Nemojte da aljete sledee tipove dokumenata (upotrebite kopije za

  slanje faks poruke): Hemijski obraen papir (indigo i ne-indigo) za duplikate. Papir nabijen elektrostatikim elektricitetom. Izrazito uvijen, izguvan ili pocepan papir. Papir sa obloenom povrinom. Papir sa tampom na suprotnoj strani koja se moe videti kroz

  prednju stranu (novinski papir).Ukupna visina risa dokumenata mora biti manja od 4mm. Ako broj

  listova prelazi kapacitet jedinice za automatski unos, dokumenti moguispasti ili izazvati zaglavljivanje.

  Da odaberete dokument koji je ui od 210mm, preporuujemo vam dakopirate original na A4 ili letter format, a zatim poaljete kopiju.

  Nemojte da birate dokumente koji ne ispunjavaju zahteve po pitanjuveliine i teine. Napravite kopiju dokumenta preko staklene povrinei odaberite kopiju.

 • 7/25/2019 KX-MB2025 KX-MB2030 KX-MB2000 KX-MB2010 Uputstvo Srpski Srpskom Panasonic - Copy

  8/31

  Panasonic / Multi-Function Printer KX-MB2000HX / KX-MB2010HX / KX-MB2025EX / KX-MB2025FX / KX-MB2030EX / KX-MB2030FX

  8

  Dostupna veliina i teina dokumenata iefektivna zona za skeniranje je:

  Minimalna veliina dokumenta

  Maksimalna veliina dokumenta

  Efektivna zona koju ureaj skeniraUreaj skenira sivu povrinu (1).

  Teina dokumentaJedan list: 60 g/m2do 75 g/m2Vie listova: 60 g/m2do 75 g/m2

  Pomona funkcija (MB2025/2030)Ureaj poseduje korisne informacije o sledeim temama koje moete

  da odtampate: BASIC SETTINGS FEATURE LIST PHONEBOOK FAX RECEIVING COPIER REPORTS CALLER ID

  1. Pritisnite [MENU] vie puta da prikaete Help.2. Pritisnite [] ili [] vie puta da prikaete eljenu stavku i pritisnite

  [SET].3. Pritisnite [MENU] da izadjete iz ovog ekrana.

  Podeavanje nivoa zvukaVanoPre podeavanja nivoa zvuka, postavite radni reim na [FAX]. Ako[FAX] indikator nije ukljuen, ukljuite ga pritiskom na [FAX].

  Nivo zvonaKada uredjaj nije u upotrebi, pritisnite [] ili []

  Da iskljuite zvono:Pritisnite taster [] vie puta da prikaete poruku RINGER OFF= OK?i pritisnite [SET].Uredjaj nee zvoniti.Da ponovo ukljuite zvono, pritisnite [] taster.

  Podeavanje nivoa zvuka monitora:Kada koristite monitor, pritisnite [] ili [] taster.

  Datum i vremePreporuujemo vam da podesite datum i vreme. Druga strana eprimati vau informaciju o datumu i vremenu u zaglavlju svakog faksa.

  1 Pritisnite [MENU][#] [1] [0] [1] [SET].2 Unesite aktuelni datum/mesec/godinu u dvocifrenom formatu.

  Primer: 3 Avgust, 2010[0][3] [0][8] [1][0]

  3 Unesite sate/minute u dvocifrenom formatu.Primer: 10:15 PM (12-asovni format vremena)1. Pritisnite [1][0] [1][5].2. Pritisnite [] da odaberete PM.

  4 Pritisnite [SET].5 Pritisnite [MENU] da izadjete.

  Da proverite aktuelnu postavku datuma vremena, pritisnite taster[Fax] da privremeno prebacite ureaj u reim faksa (samo KX-MB2025/KX-MB2030).

  Informacija o datumu i vremenu koje podesite na ureaju bietampana u zaglavlju kada aljete prateu datoteku na e-mail adresudirektno sa ureaja (Scan to email address (KX-MB2000/2010/2030)ili kada aljete faksove (KX-MB2025/2030).

  Ako postavke za datum i vreme nisu tane, druga strana e primitipogrene informacije u zaglavlju.

  Da ispravite grekuPritisnite [] ili [] da pomerite kursor na poziciju pogrenog broja isprovedite ispravku.

  Ako ste pretplaeni na uslugu identifikacije poziva(KX-MB2025/KX-MB2030)Datum i vreme podeavaju se automatski u skladu sa informacijama

  koje su primljene od pozivaoca.Da biste koristili ovu funkciju, uverite se da je za funkciju #226

  odabrana AUTO postavka.Funkcija identifikacije pozivaoca nee podeavati sat ako vreme nije

  prethodno odabrano.

  Logo (KX-MB2025/2030)Moete da programirate tekst (ime, naziv kompanije i drugo) koji seprikazuje na vrhu svake stranice koju poaljete.

  1. Pritisnite [MENU][#] [1] [0] [2] [SET].Prikazuje se ekran za unos oznake.

  2. Unesite eljeni tekst, (do 30 karaktera). Pogledajte nastavak teksta.3. Pritisnite [SET] taster.4. Pritisnite [MENU] da izaete iz ovog ekrana.

  Da ispravite grekuPritisnite [] ili [] da pomerite kursor na poziciju pogrenog broja isprovedite ispravku.Da obriete sve karaktere, pritisnite i drite [STOP].

  Broj vaeg faksa (KX-MB2025/2030)Moete da programirate broj vaeg faksa koji se prikazuje na vrhusvake stranice koju poaljete.

  1. Pritisnite [MENU][#] [1] [0] [3] [SET].2. Unesite telefonski broj vaeg faksa (do 20 brojeva)

  - Da unesete +, pritisnite [].- Da unesete prazno slovno mesto, pritisnite [#].- Da unesete povlaku, pritisnite [Flash].- Da obriete broj, pritisnite [Stop].

  3. Pritisnite [SET] taster.4. Pritisnite [MENU] da izadjete iz ovog ekrana.

  Da ispravite grekuPritisnite [] ili [] da pomerite kursor na poziciju pogrenog broja isprovedite ispravku.Da obriete sve brojeve, pritisnite i drite [Stop] taster.

  Konfigurisanje ureaja za pristupLAN-u (samo KX-MB2000/2010/2030)Moete da tampate dokumente, skenirate dokumente, primate ilialjete faks poruke (samo KX-MB2030) pomou raunara koji jepovezan na LAN. Da biste omoguili ove funkcije, morate da odabereteIP adresu, masku podmree i uobiajeni gateway za ureaj.

  Vano:Dodatne informacije potraite administratora mree kada birate IPadresu, masku podmree i uobiajeni gateway.

  Automatska postavka uz DHCP serverVaa situacija:

  Kada je samo jedan ureaj povezan na LAN.Ako administrator mree odrava mreu sa DHCP (Dynamic HostConfiguration Protocol) serverom, mrea automatski dodeljuje IP(Internet Protocol) adresu, masku podmree i uobiajeni gatewayureaju.1. Nakon povezivanja LAN kabla na ureaj i PC, ukljuite napajanje

  napajanje. IP adresa, maska i gateway dodeljuju se automatski.2. Instalirajte Multi-Function Station program na raunar koji elite.Moete da poveete dva ili vie ureaja i automatski dodelite IP

  adrese pomou DHCP servera, ali vam preporuujemo da runo

  odaberete statinu IP adresu za svaki ureaj kako bi izbegliprobleme.

  www.beophone.rs

 • 7/25/2019 KX-MB2025 KX-MB2030 KX-MB2000 KX-MB2010 Uputstvo Srpski Srpskom Panasonic - Copy

  9/31

  Panasonic / Multi-Function Printer KX-MB2000HX / KX-MB2010HX / KX-MB2025EX / KX-MB2025FX / KX-MB2030EX / KX-MB2030FX

  9

  Runa postavkaVaa situacija:

  Ako administrator mree na odrava mreu sa DHCP serverom. Ako su dva ili vie ureaja povezana na LAN.

  Morate da dodelite IP adresu, masku podmree i uobiajeni gatewayruno.1. Pritisnite [MENU]pritisnite [#][5][0][0] da prikaete DHCP.2. Pritisnite [0] da odaberete DISABLED[Set].3. Odaberite svaku stavku.

  Za IP adresu:1. Pritisnite [5][0][1] da prikaete IP ADDRESS, pritisnite [Set].2. Unesite IP adresu ureajapritisnite [Set].

  Za masku podmree:1. Pritisnite [5][0][2] da prikaete SUBNET MASK, pritisnite [Set].2. Unesite masku podmree [Set].

  Za uobiajenu kapiju:1. Pritisnite [5][0][3] da prikaete DEFAULT GATEWAY[Set].2. Unesite uobiajeni gateway mree [SET]

  4. Pritisnite [MENU] da izaete iz ovog ekrana.5. Instalirajte Multi-Function Station na raunar.

  Da promenite greku u IP adresi, masci podmree iliuobiajenom gateway-uPritisnite [] ili [] da pomerite kursor na poziciju netanog broja i

  sprovedite promenu.

  Postavka raunara za prijem PC faksa (KX-MB2030)Morate da odaberete raunar koji e biti korien za prijem faksova.

  VanoUverite se da je za funkciju #442 odabrana postavka ALWAYS ili

  CONNECTED.Uverite se da je iskljuen reim za pregled faksa (#448).

  1. [MENU][#][4][4][3] [Set].2. Pritisnite [] ili [] vie puta da odaberete eljeni raunar[Set].3. Pritisnite [MENU] da izaete iz ovog ekrana.Ako ureaj nije povezan na LAN, raunar povezan na ureaj preko

  USB kabla odreuje se kao uobiajeni raunar za prijem PC faksa.Da odaberete eljeni raunar jednostavno, promenite ime raunara

  pre toga.

  Instalacija Multi-Function StationprogramaSistemski zahteviPanasonic Multi-Function Station program omoguava ovom ureaju dasprovodi naredne funkcije:tampanje na obinom, tankom papiru i nalepnicama.Pregled dokumenata i promena postavki tampaa pre tampe (Easy

  Print Utility).Skeniranje dokumenta i pretvaranje slike u u tekst pomou Readiris

  OCR softvera.Skeniranje iz drugih MicrosoftWindowsaplikacija koje podravaju

  TWAIN skeniranje i WIA skeniranje (samo Windows XP/Windows

  Vista, USB veza).uvanje, menjanje i brisanje unosa u imeniku kroz va raunar (samo

  KX-MB2025/2030).Programiranje funkcija pomou raunara.Slanje, prijem faks dokumenata pomou raunara (samo KX-

  MB2025/2030).

  Da biste koristili Multi-Function Station program na raunaru, potrebnoje da raunar ispunjava sledee zahteve:OS: Windows 2000/XP/VistaCPU: Windows 2000: Pentium II ili bri mikroprocesor

  Windows XP: Pentium III ili bri mikroprocesor.Windows Vista: Pentium 4 ili bri mikroprocesor.

  RAM: Windows 2000/XP: 128 MB ili vie (preporueno 256MB)Windows Vista: 512 MB ili vie (preporueno 1024)

  Ostali ureaji: CD-ROMHard disk sa najmanje 200 MB slobodnog prostora.USB interfejsLAN interfejs (10Base-T/100Base-TX) (samo KX-

  MB2000/2010/2030)Ostalo: Internet Explorer 5.0 ili novija verzija (samo KX-

  MB2000/2010/2030)

  UpozorenjeKoristite iskljuivo obloene USB (Hi-Speed USB 2.0 certifikovan

  kabl) i LAN kablove (ravan kabl kategorije 5) (KX-MB2000/2010/2030).

  Radi zatite ureaja, koristite iskljuivo obloen USB kabl na mestimagde dolazi do elektrinih oluja.

  Da biste koristili Easy Print Utility na raunaru, neophodan vam jeWindows 2000 SP4 i bezbednosna dopuna za Windows 2000((KB835732). Instalirajte ovu dopunu pre instalacije Easy Print Utility)ili Windows XP SP2 ili noviji.

  NapomeneUSB kabl nije u opremi. Molimo vas da nabavite obloeni A-B (muki-

  muki) kabl sa maksimalnom duinom od 2 metra.

  Instalacija Multi-Function Station programaInstalirajte Multi-Function Station (CD-ROM) pre povezivanja ureaja

  na raunar pomou USB kabla. Ako ureaj poveete na raunar preinstalacije programa, prikazae se [Found New Hardware Wizard]dijalog. Odaberite [Cancel] da biste ga zatvorili.

  Funkcije i izgled programa se mogu promeniti bez obavetenja.Ako koristite i ureaj KX-MB200/KX-MB700/KX-FLB880 serije,

  dodatne informacije potraite u nastavku.

  1. Pokrenite Windows i zatvorite ostale aplikacije. Morate da koristiteadministratorski nalog.

  2. Unesite priloeni disk u CD-ROM ureaj.

  Pojavljuje se [Select Language] dijalog (za izbor jezika). Izaberitejezik softvera iz padajue liste. Kliknite na [OK].Ako instalacija ne pone automatski: odaberite [Start], zatim

  [Run...]. Unesite "D:\Install" (pri emu je "D:" slovo dodeljenovaem CD ureaju). Kliknite na [OK]. (Ako niste sigurni koje jeslovo dodeljeno vaem CD ureaju upotrebite Windows Explorerda pronaete CD-ROM ureaj).

  3. Jednostavna instalacijaInstalacija poinje automatski.

  4. Kada se instalacija pokrene, pratite prikazane instrukcije.Instaliraju se i Easy Print Utility, Readiris OCR program i DeviceMonitor program.

  5. Prikazuje se [Connect Type] dijalog.

  Za USB vezu1. Odaberite [Connect directly with USB cable] [Next].

  Prikazuje se [Connect Device] dijalog.2. Poveite ureaj pomou USB kabla i kliknite [Next] taster.

  Ako je ureaj prikljuen na raunar, automatski se prepoznaje nazivmodela. Moete da promenite naziv ureaja.

  3. Kliknite na [Install] i pratite instrukcije. Fajlovi se kopiraju na PC.

  Za LAN vezu (KX-MB2000/KX-MB2010/KX-MB2030).1. Odaberite [Connect via the Network][Next].

  Prikazuje se [Select a Network Device] dijalog.2.Oznaite [Select in the searched list] i odaberite ureaj iz liste.

  Ako ime eljenog ureaja nije prikazano u listi, a IP adresa ureajanije odreena, proverite [Direct Input] i unesite IP adresu.

  3. Kliknite na [Next] taster. Moete da promenite naziv ureaja.4. Kliknite na [Install] i pratite instrukcije. Fajlovi se kopiraju na PC.

  Vana napomena za korisnike Windows XP-a

  Ako koristite Windows XP ili Vista, poruka se moe javiti nakonpovezivanja ureaja USB kablom. Ovo je normalna pojava koja neeizazvati probleme. Moete da nastavite instalaciju bez problema.Windows XP: The software you are installing for this hardware has

  not passed Windows Logo testing to verify its compatibility withWindows XP.

  Windows Vista: Would you like to install this device sotware?

  Da pogledate ili instalirate uputstvo za upotrebu sa diska1. Pokrenite Windows i unesite priloeni disk u CD-ROM ureaj.2. Kliknite na [Operating Instructions], a zatim pratite prikazane

  instrukcije da biste pogledali ili instalirali uputstvo za upotrebu.Potreban vam je Adobe Reader da pogledate sadraj.

  Ako se tokom instalacije Multi-Function Station programa prikaeekran na kome se od vas trai da unesete disk za operativni sistem,uinite to.

  Ako instalirate uputstvo za upotrebu, moete da ga pogledate u bilokom trenutku preko [?] ikone u Multi-Function Station programu.

 • 7/25/2019 KX-MB2025 KX-MB2030 KX-MB2000 KX-MB2010 Uputstvo Srpski Srpskom Panasonic - Copy

  10/31

  Panasonic / Multi-Function Printer KX-MB2000HX / KX-MB2010HX / KX-MB2025EX / KX-MB2025FX / KX-MB2030EX / KX-MB2030FX

  10

  Da upotrebite drugi ureaj uz raunarMorate da dodate drajver tampaa za svaki ureaj na sledei nain.1. Pokrenite Windows i unesite priloeni disk u CD-ROM ureaj.2. Odaberite [Modify], [Modify Utilities]. Nakon toga pratite prikazane

  instrukcije.

  Da deinstalirate programMorate da se prijavite kao administrator da biste deinstalirali Multi-Function Station program.Odaberite [Start], zatim [All Programs] ili [Programs] [Panasonic]

  ime ureaja

  [Uninstall]. Nakon toga pratite prikazane instrukcije.

  Pokretanje Multi-Function StationprogramaKliknite na [Start], zatim odaberite [All Programs] ili [Programs] [Panasonic]ime ureaja[Multi-Function Station].Prikazuje se Multi-Function Station program.

  [Scan] skeniranjeZa skeniranje i prikaz skenirane slike.Za skeniranje i kreiranje datoteke.Za skeniranje i slanje e-poruke.Za skeniranje i pretvaranje slike u tekst koji moete da obraujete.

  [PC FAX] (samo KX-MB2025/ KX-MB2030)

  Da poaljete dokument koji je kreiran na raunaru kao faks poruku.Da prikaete dokument koji je primljen na raunaru.

  [Remote Control] kontrola sa udaljene lokacijeZa programiranje funkcijaZa snimanje, ureivanje ili brisanje stavki iz imenika*1Za pregled stavki u izvetaju i Caller ID listi*1Za snimanje informacija o pozivaocu u imenike*1Za snimanje ili brisanje stavki za prenos na vie lokacija.*1

  [Utillities] upravljaki softverDa pokrenete Multi-Function ViewerDa pokrenete Device MonitorDa pokrenete OCR aplikacijuDa pokrenete konfigurisanje interne web stranice (samo KX-

  MB2000/2010/2030 sa LAN vezom)

  [Settings] - postavke

  Za promenu optih postavkiZa promenu postavki operacije skeniranja.

  [?]Za detaljne instrukcije o Multi-Function Station programu.Za pregled uputstva za upotrebu.

  [ ]Prikaz saveta za upotrebu ureaja.

  [i]Za prikaz informacija o Multi-Function Station programu.

  *1 Samo KX-MB2025/KX-MB2030

  Napomene:Moete da proverite da li je ureaj prikljuen na raunar preko Device

  Monitor-a.Raunarske funkcije (tampanje, skeniranje, PC Fax i dr.) moda

  nee raditi pravilno u sledeim situacijama:Kada je ureaj prikljuen na PC koji je sklopljen od strane korisnika.Kada je faks prikljuen na raunar preko PCI kartice ili druge karticeza proirenje.Kada je ovaj ureaj prikljuen na drugi ureaj (kao to je USB hab iliadapter), a ne direktno na raunar.

  Da promenite postavkeMoete da promenite postavke Multi-Function Station programa.1. Odaberite [Settings] iz Multi-Function Station programa.2. Kliknite na eljenu karticu i promenite postavke[OK].[General]

  Launcherdisplay setting: Da odaberete tip prikaza za launcher. OCR Path: Da odaberete OCR program. PC name list up(KX-MB2000/2010/2030, sa LAN vezom): Da

  odaberete da li se na ureaju prikazuje ime raunara.

  PC name (KX-MB2000/2010/2030, sa LAN vezom): Ime raunarakoje e biti prikazano na ureaju.

  [Scan] Save to: Izbor foldera u koji e skenirana slika biti snimljena. Viewer/File/E-Mail/OCR/Custom: Da promenite postavke skeniranja

  za Multi-Function aplikaciju za skeniranje.

  Napomena:Dodelite jedinstveno ime za [PC name] kako bi izbegli preklapanje ili

  neeljeno slanje skenirane slike na drugi raunar.

  Izbor uobiajenog programa za E-potuUobiajeni program za E-potu koji e biti upotrebljen kada koristite

  funkciju skeniranja na E-adresu. Moete da odaberete uobiajeniprogram na sledei nain.

  Za Windows 2000:1. [Start] [Settings] [Control Panel] [Internet Options]

  [Programs][E-mail].2. Odaberite eljeni MAPI-kompatibilan program za E-potu kao to je

  [Outlook Express], itd. [OK]

  Za Windows XP:1. [Start] [Control Panel] [Internet Options] [Programs]

  [E-mail]2. Odaberite eljeni MAPI-kompatibilan program za E-potu kao to je

  [Outlook Express], itd. [OK]

  Za Windows Vista:1. [Start] [Control Panel] [Internet Options] [Programs]

  [Set program] [Set program access and computer defaults]. Akose prikae [User Account Control] dijalog, kliknite [Continue].

  2. Odaberite [Custom].3. Odaberite eljeni MAPI-kompatibilan program za E-potu kao to je

  [Windows Mail], i td. iz opcije [Choose a default e-mail program] [OK]

  www.beophone.rs

 • 7/25/2019 KX-MB2025 KX-MB2030 KX-MB2000 KX-MB2010 Uputstvo Srpski Srpskom Panasonic - Copy

  11/31

  Panasonic / Multi-Function Printer KX-MB2000HX / KX-MB2010HX / KX-MB2025EX / KX-MB2025FX / KX-MB2030EX / KX-MB2030FX

  11

  tampa

  tampanje iz Windows aplikacijaMoete da tampate fajlove napravljene u Windows aplikacijama. Naprimer iz programa WordPad, sprovedite sledee:

  1 Otvorite dokument koji elite da tampate.

  2 Odaberite [Print...]iz [File]menija.Pojavie se [Print] dijalog. Dodatne informacije o [Print] dijalogupotraite klikom na dugme [?], a zatim kliknite na eljenu stavku.

  Za Microsoft PowerPoint, izaberite [Color] ili opozovite izbor upolju [Grayscale] dijaloga za tampu kako bi tekst u boji biotampan nijansama sive.

  3 Odaberite ovaj ureaj kao aktivni tampa.Ako ste promenili naziv faksa pri instalaciji, odaberite odgovarajui

  ureaj iz liste.Ako elite da promenite postavku tampaa

  Windows 2000: izaberite eljenu karticu i promenite postavku.Windows XP/Windows Vista: kliknite na [Preferences], izaberiteeljenu karticu, promenite postavku i kliknite na [OK].

  4 Kliknite [Print] ili [OK]. Uredjaj e sprovesti tampanje.

  Podeavanje postavki tampaaMoete da promenite postavku tampaa u koraku 3. Preporuujemovam da testirate papir (posebno u sluaju specijalnih formata i tipovapapira) na faks uredjaju pre kupovine vee koliine medija. Postavkemoete da promenite na sledeim karticama:Basic:veliina papira, tip medija, strana na listu.Output: broj otisaka, razvrstavanjeQuality: kvalitet, kontrast, funkcija za utedu toneraEffect: vodeni znak,Profile: snimanje eljenih postavki, izbor snimljenih postakvi.Support. Informacije o verziji

  NapomenaOdaberite eljeni tip medija na [Basic] kartici u skladu sa papirom za

  snimanje.

  Tip papira za tampanje Tip medija

  Obian papir (75 do 90 g/m

  2

  ) [Plain Paper]Tanak papir (64 do 75 g/m2) [Thin Paper]Etikete [Label]

  Kada tampate sa raunara, postavke svojstava (properties)tampaa imaju prednost u odnosu na postavku tipa medija (#383) ipostavku funkcije za utedu tonera na (#482).

  tampanje etiketaKoristite nalepnice predviene za lasersko tampanje. Preporuujemovam sledee nalepnice:Avery5160/5161/5162/5163/5164/5165/5167/5168XEROXLWH100/LWH110/LWH120/LWH130/LWH140Koristite ulaz za runi unos kada tampate nalepnice.Unosite jedan po jedan list. Strana na koju elite da tampate

  mora biti okrenuta ka dole.Izvadite svaki list nakon tampanja.

  Nemojte da koristite sledee tipove nalepnica:Nalepnice koje su uvijene, oteene ili odlepljene sa lista.Listove sa kojih su odlepljene neke (ili jedna) nalepnice.Nalepnice koje ne pokrivaju u potpunosti list (vidi sliku).

  Easy Print UtilityPanasonic Easy Print Utility aplikacija spreava nepotrebno tampanjeotisaka zahvaljujui mogunosti pregleda radne slike stranice na PCekranu, omoguava kombinovanje vie dokumenata i snimanjedatoteka u PDF formatu.

  Na primer, za tampanje iz WordPad aplikacije, sprovedite sledeekorake:1. Otvorite dokument koji elite da tampate.2. Odaberite opciju [Print...] iz [File] menija.3. Odaberite [Panasonic Easy Print Driver] kao aktivan tampa.4. Odaberite [Print]. Prikazuje se [Panasonic Easy Print Utility]

  dijalog. Za vie informacija o ovoj aplikaciji, odaberite miem [?]opciju, a zatim odaberite eljenu stavku.

  5. Proverite sliku pre tampanja izborom eljene stranice u Print Pageprozoru (lista u levoj koloni).Pored toga to odaberete broj otisaka u originalnoj aplikaciji, modaete morati da ga odaberete ponovo u Easy Print Utility aplikaciji.

  6. Odaberite [Print] ikonu na liniji sa alatima za tampu. Ureaj poinjeda tampa otisak.

  Funkcije za ekoloko tampanjeMoete da upotrebite razliite funkcije tampe i pregledate sliku otiskabez tampanja.

  Postavke tampaaMoete da promenite ili prikaete postavke sledeih kartica u koraku 5:[Basic]: Veliina papira, orijentacija otiska[Output]: Broj otisaka, izvor papira, tip medija[Quality]: Reim boje, uteda tonera[Effects]: Zaglavlje, vodeni znak, podnoje stranice

  Kombinovanje vie dokumenataMoete da prikaete vie strana iz razliitih aplikacija i da ih koristitekao jedan dokument.

  1. Sprovedite korake 1-4 iz prethodne procedure.2. Otvorite drugi dokument koji elite da dodate u Easy Print Utility.3. Odaberite opciju [Print...] iz [File] menija. Prikazuje se [Print]

  dijalog.4. Odaberite [Panasonic Easy Print Driver] kao aktivan tampa.5. Odaberite [Print]. Novi dokument se dodaje nakon poslednje strane

  prvog dokumenta u prozoru za pregled radne slike.6. Ponovite korake 2 do 5.7. Ako je potrebno, promenite postavku tampaa.8. Odaberite [Print] ikonu na liniji sa alatima za tampu.Maksimalan broj dokumenata koje moete da prikaete u [Print Page

  Operation] prozoru je 999.

  Snimanje datoteka u PDF formatuMoete da sauvate pregledane datoteke u PDF formatu umesto da ihtampate.1. Sprovedite korake 1-4 iz procedure Easy Print Utility.2. Odaberite [Save PDF file] ikonu u na liniji sa alatima za tampu.

  Prikazuje se [Save As] dijalog.3. Odaberite folder u koji elite da sauvate datoteku, unesite ime

  datoteke, a zatim kliknite [Save]. Prikazuje se [Save PDF file]dijalog dok ureaj pravi i snima PDF fajlove.

  PDF fajlovi napravljeni Easy Print Utility aplikacijom bie slike.

  www.beophone.rs

 • 7/25/2019 KX-MB2025 KX-MB2030 KX-MB2000 KX-MB2010 Uputstvo Srpski Srpskom Panasonic - Copy

  12/31

  Panasonic / Multi-Function Printer KX-MB2000HX / KX-MB2010HX / KX-MB2025EX / KX-MB2025FX / KX-MB2030EX / KX-MB2030FX

  12

  Skener

  Skeniranje preko ureaja (Push scan)Moete lako da skenirate dokument preko kontrolne ploe ureaja.Odaberite sledee reime za skeniranje u zavisnosti od toga kakoplanirate da koristite skeniranu sliku.

  Pregled pomou Multi-Function Viewer programa (Viewer)Snimanje fajla na raunar (File)Slanje priloene datoteke na e-adresu sa raunara (EMail)Upotreba OCR programa (OCR)Slanje priloene datoteke na e-adresu direkno sa ureaja (Email

  address)*1Slanje na FTP server (FTP)*1Slanje u SMB folder (SMB)*1

  *1 KX-MB2000/KX-MB2010/KX-MB2030.

  Moete da odaberete eljeni reim za skeniranje (funkcija #493).Kada skenirate dokument, preporuujemo vam da upotrebite staklenu

  povrinu skenera umesto jedinica za automatski unos dokumenataradi boljih rezultata (samo KX-MB2010/KX-MB2025/KX-MB2030).

  Nemojte da otvarate poklopac dokumenta kada skenirate dokumentuz pomojedinice za automatski unos dokumenata (samo KX-MB2010/KX-MB2025/KX-MB2030).

  Skeniranje u Multi-Function Viewer program1. Unesite original.2. Pritisnite [Scan]3. Pritisnite [] ili [] vie puta da odaberete VIEWER.[Set]4. Za USB vezu: Pritisnite [] ili [] vie puta da odaberete USB

  HOST. [Set]

  Za LAN vezu (samo KX-MB2000/KX-MB2010/KX-MB2030):Pritisnite [] ili [] vie puta da odaberete raunar na koji elite dapoaljete skeniranu sliku.[Set].

  5. Ako je potrebno, promenite postavke za skeniranje. Pritisnite [],pritisnite [] ili [] da odaberete eljenu postavku.[Set].

  6. Pritisnite [START] Skenirana slika prikazuje se u [Multi-Function Viewer] prozoru

  nakon skeniranja. Meutim, kada odaberete PDF format, pokreese program koji je povezan sa otvaranjem PDF fajlova.

  Moete da snimite slike u TIFF, JPEG, BMP ili PDF formatu.Skenirana slika automatski se snima u folder odabran u [Settings]

  prozoru.

  Skeniranje u fajl1. Unesite original.2. Pritisnite [Scan].3. Pritisnite [] ili [] vie puta da odaberete FILE. [Set].4. Za USB vezu: Pritisnite [] ili [] vie puta da odaberete USB

  HOST. [Set].

  Za LAN vezu (samo KX-MB2000/KX-MB2010/KX-MB2030):Pritisnite [] ili [] vie puta da odaberete raunar na koji elite dapoaljete skeniranu sliku.[Set].

  5. Ako je potrebno, promenite postavke za skeniranje. Pritisnite [],pritisnite [] ili [] da odaberete eljenu postavku[Set].

  6. Pritisnite [Start]Skenirana slika automatski se uva u folderu koji je odabran u

  [Settings] prozoru.

  Moete da snimite slike u TIFF, JPEG, BMP ili PDF formatu.

  Skeniranje na e-adresuMoete da poaljete skeniranu sliku kao dodatak e-poruke.1 Unesite original.2 Pritisnite [Scan].3 Pritisnite [] ili [] vie puta da odaberete EMAIL.[Set].4 Za USB vezu: Pritisnite [] ili [] vie puta da odaberete USB

  HOST. [Set].

  Za LAN vezu (samo KX-MB2000/KX-MB2010/KX-MB2030):Pritisnite [] ili [] vie puta da odaberete raunar na koji elite dapoaljete skeniranu sliku.[Set].

  5. Ako je potrebno, promenite postavke za skeniranje. Pritisnite [],pritisnite [] ili [] da odaberete eljenu postavku[Set].

  6. Pritisnite [Start].Program za E-potu automatski se pokree i skenirana slika

  dodaje se novoj E-poruci.

  Moete da snimite slike u TIFF, JPEG ili PDF formatu.Skenirana slika automatski se snima u folder odabran u [Settings]

  prozoru.

  Skeniranje u OCR programPomou OCR programa sliku moete da konvertujete u tekstualne podakekoje moete da menjate u programu za obradu teksta. Readiris OCRprogram moete da instalirate kada i Multi-Function Station program.

  1 Unesite original.2 Pritisnite [Scan].3 Pritisnite [] ili [] vie puta da odaberete OCR.[Set].4. Za USB vezu: Pritisnite [] ili [] vie puta da odaberete USB

  HOST.[Set].

  Za LAN vezu (samo KX-MB2000/KX-MB2010/KX-MB2030):Pritisnite [] ili [] vie puta da odaberete raunar na koji elite dapoaljete skeniranu sliku.[Set].

  5. Ako je potrebno, promenite postavke za skeniranje. Pritisnite [],pritisnite [] ili [] da odaberete eljenu postavku[Set].

  6. Pritisnite [Start].Skenirana slika prikazuje se u OCR programu nakon skeniranja.

  Slike moete da snimite u TIFF, JPEG ili BMP formatima.Dodatne informacije o OCR funkciji potraite izborom opcije [Help].Skenirana slika automatski se snima u folder odabran u [Settings]

  prozoru.

  Skeniranje na e-mail adresu(KX-MB2000/KX-MB2010/KX-MB2030, sa LAN vezom)Moete da poaljete skeniranu sliku kao dodatak e-poruci bez upotrebeprograma za e-potu.

  Vano:Programirajte postavku e-mail servera, SMTP servera i email adrese.

  1 Unesite original.2 Pritisnite [Scan].

  3 Pritisnite [] ili [] vie puta da odaberete E-MAIL.

  [Set].4 Pritisnite [] ili [] vie puta da odaberete E-MAIL ADDRESS. [SET].

  5. Unesite odredinu e-adresu.Kada koristite stanice 1-3*1: Pritisnite taster eljene stanice.Kada koristite stanice 4-6*1: Pritisnite [Lower], a zatim pritisnitetaster eljene stanice.Pomou navigacionog tastera: Pritisnite [] ili [] vie puta daodaberete eljeno odredite.Pomou tastera za poziv: Pritisnite [Set], a zatim unesite e-adresupomou tastera za poziv.

  6. Pritisnite [Set].7. Ako je potrebno, promenite postavke. Pritisnite [], pritisnite [] ili

  [] vie puta da odaberete eljenu postavku [Set].8. Pritisnite[START]. Skenirana slika alje se direktno na e-adresu sa

  ovog ureaja.

  *1 KX-MB2030Slike moete da snimite u TIFF, JPEG ili BMP formatima.Pretraivanje e-adresa moete da sprovedete prema inicijalu.

  Primer: LISA1. Sprovedite korake 1-3 iz prethodne procedure.2. Pritisnite taster [5] vie puta da prikaete ime koje poinje slovom

  L. Ako elite da pretraujete unose prema simbolima, pritisnite [].3. Pritisnite [] ili [] vie puta da prikaete unos LISA. Pritisnite

  [Stop] da prekinete pretraivanje.

  Moete lako da poaljete skeniranu sliku na eljeno odredite uz pomotastera za izbor stanica (KX-MB2030). Da biste koristili ovu funkciju,registrujte prethodno e-adrese na tastere za izbor stanica.1. Unesite original.2. Pritisnite [Scan].3. Kada koristite stanice 13: Pritisnite taster eljene stanice.

  Kada koristite stanice 46: Pritisnite [Lower], a zatim pritisniteeljeni taster.4. Pritisnite [Set] [Start].

  www.beophone.rs

 • 7/25/2019 KX-MB2025 KX-MB2030 KX-MB2000 KX-MB2010 Uputstvo Srpski Srpskom Panasonic - Copy

  13/31

  Panasonic / Multi-Function Printer KX-MB2000HX / KX-MB2010HX / KX-MB2025EX / KX-MB2025FX / KX-MB2030EX / KX-MB2030FX

  13

  Skeniranje na FTP server (KX-MB2000/KX-MB2010/KX-MB2030, sa LAN vezom)Moete da poaljete skeniranu sliku u folder na FTP serveru.

  Vano: Programirajte postavke FTP servera prethodno.

  1 Unesite original.2 Pritisnite [Scan].3 Pritisnite [] ili [] vie puta da odaberete FTP SERVER.

  [Set].4. Pritisnite [] ili [] vie puta da odaberete odredite na koje elite

  da poaljete skeniranu sliku[Set].5. Ako je potrebno, promenite postavke za skeniranje. Pritisnite [],pritisnite [] ili [] da odaberete eljenu postavku[Set].

  6. Pritisnite [Start].Skenirana slika automatski se snima u folderu koji je odabran na

  FTP serveru.

  Slike moete da snimite u TIFF, JPEG ili BMP formatima.Da prikaete skeniranu sliku, preuzmite podatke na raunar.

  Skeniranje u SMB folder (KX-MB2000/KX-MB2010/KX-MB2030, sa LAN vezom)Moete da poaljete skeniranu sliku u folder na mrei.

  Vano: Programirajte postavke SMB foldera prethodno.

  1 Unesite original.

  2 Pritisnite [Scan].3 Pritisnite [] ili [] vie puta da odaberete SMB FOLDER. [Set].

  4. Pritisnite [] ili [] vie puta da odaberete odredite na koje eliteda poaljete skeniranu sliku[Set].

  5. Ako je potrebno, promenite postavke za skeniranje. Pritisnite [],pritisnite [] ili [] da odaberete eljenu postavku[Set].

  6. Pritisnite [Start].Skenirana slika automatski se snima u folderu koji je odabran na

  mrei.

  Slike moete da snimite u TIFF, JPEG ili BMP formatima.Ako ova funkcija ne radi pravilno, kontaktirajte administratora mree.

  SMB funkcija ovog ureaja ne podrava NTMLv2 i SMB potpise.

  Skeniranje sa raunara (Pull scan)Kada skenirate dokument, preporuujemo vam da upotrebite staklenu

  povrinu za skeniranje umesto jedinice za automatski unosdokumenata radi boljih rezultata (samo KX-MB2010/KX-MB2025/KX-MB2030).

  Nemojte da otvarate poklopac odeljka za dokumente kada skeniratedokument preko jedinice za automatski unos dokumenata (samo KX-MB2025/KX-MB2030).

  Upotreba Multi-Function aplikacije za skeniranjeKlikom na ikonu aplikacije pokreete odabranu aplikaciju nakonskeniranja.1. Unesite original.2. Pokrenite Multi-Function Station program [Scan]3. Kliknite na ikonu eljene aplikacije.

  Kada kliknete na [Custom], pokree se programirana aplikacija.

  Da otkaete skeniranje, tokom skeniranja kliknite na [Cancel].Moete da promenite postavku za skeniranje za svaku aplikaciju.Usmeravanjem pokazivaa ka ikoni aplikacije prikazujete postavku

  skeniranja.Skenirana slika automatski se uva u folderu koji je odabran u

  [Settings] prozoru.

  Upotreba Multi-Function Viewer programa1. Unesite original.2 Pokrenite Multi-Function Station.3. [Utilities] [Viewer]. Prikazuje se [Multi-Function Viewer].4. Kliknite na [Scan] ikonu u [Multi-Function Viewer] prozoru.

  Prikazuje se dijalog sa imenom ureaja.5. Ako je potrebno, promenite postavke za skeniranje na raunaru.

  Da pogledate skeniranu sliku, kliknite na [Preview]. Moete darazvuete okvir i odaberete zonu za skeniranje. Ako promenitepostavke za skeniranje, kliknite na [Preview] da osveite skeniranusliku. Ako koristite jedinicu za automatski unos dokumenata (KX-MB2010/KX-MB2025/KX-MB2030), moete da prikaete samo prvustranu. Da osveite skeniranu sliku, postavite dokument ponovo.

  6. Pritisnite [Scan]. Ako pogledate skeniranu sliku dok koristite jedinicuza automatski unos dokumenata u koraku 5, postavite dokumentponovo i kliknite na [Scan] (samo KX-MB2010/KX-MB2025/KX-MB2030).Skenirana slika prikazuje se u [Multi-Function Viewer] prozoru.Da sauvate skeniranu sliku, odaberite [Save As ...] iz [File] menija.Da otkaete skeniranje, tokom skeniranja kliknite na [Cancel].

  Moete da prikaete slike u aplikacijama koje podravaju TIFF,JPEG, PCX, DCX i BMP formate.

  Moete da sauvate slike u TIFF, JPEG, PCX, DCX, BMP ili PDFformatima.

  Ako se prikae dugme [Select...] u [Target Device], kliknite na[Select...] da biste odabrali ureaj iz liste, a zatim kliknite na [OK].Dugme [Select...] se ne prikazuje kada je instaliran samo jedandrajver tampaa

  Moete da premestite, kopirate i obriete fajl ili stranicu.

  Upotreba drugih aplikacijaMulti-Function Station program sadri TWAIN i WIA kompatibilandrajver skenera. Moete da skenirate pomou drugih aplikacija kojepodravaju TWAIN ili WIA skeniranje. Na primer, sprovedite skeniranjena sledei nain.

  1. Unesite original.2. Pokrenite aplikaciju koja podrava TWAIN skeniranje.3. Za TWAIN skeniranje: odaberite [Acquire Image...] iz [File] menija.

  Za WIA skeniranje: odaberite [Form Scanner or Camera...] iz [File]menija. Prikazuje se dijalog sa imenom ureaja.

  4. Ako je potrebno, promenite postavke za skeniranje na raunaru [Scan].Skenirana slika prikazuje se u aplikaciji nakon skeniranja.Da otkaete skeniranje, tokom skeniranja kliknite na [Cancel].

  NapomeneSkeniranje iz WIA aplikacija dostupno je samo za Windows XP i

  Windows Vista operativne sisteme i iskljuivo preko USB veze.U zavisnosti od aplikacije koju koristite, izgled moe biti drugaiji.Ako se prikae dugme [Select...] u [Target Device] dok sprovodite

  TWAIN skeniranje, kliknite na [Select...] da biste odabrali ureaj izliste, a zatim kliknite na [OK]. Dugme [Select...] se ne prikazuje kada

  je instaliran samo jedan drajver tampaa

 • 7/25/2019 KX-MB2025 KX-MB2030 KX-MB2000 KX-MB2010 Uputstvo Srpski Srpskom Panasonic - Copy

  14/31

  Panasonic / Multi-Function Printer KX-MB2000HX / KX-MB2010HX / KX-MB2025EX / KX-MB2025FX / KX-MB2030EX / KX-MB2030FX

  14

  Funkcije za kopiranje

  Izrada kopijeUpotreba staklene povrine skenera1. Ako je [Copy] indikator iskljuen, ukljuite ga pritiskom na [Copy].2. Unesite original.

  3. Ako je potrebno, promenite veliinu kopije (veliina originalnogdokumenta i papira za tampanje), rezoluciju i kontrast u skladu satipom dokumenta.

  4. Ako je potrebno, unesite broj kopija (do 99).5. Pritisnite [Start]. Ureaj poinje sa kopiranjem.6. Kada zavrite kopiranje, pritisnite [Stop] da vratite postavke koje ste

  odabrali u koraku 3 i 4.

  NapomeneMoete da promenite uobiajen radni reim (funkcija #463) i tajmer

  pre vraanja u uobiajen radni reim (funkcija #464) (samo KX-MB2025/KX-MB2030).

  Ako je [Fax Auto Answer] indikator ukljuen, ureaj moe da primifaksove automatski ak i u reimu za kopiranje (samo KX-MB2025/KX-MB2030).

  Izbor veliine kopije

  1. Pritisnite [Copy Size] vie puta da odaberete opciju ORIGINALSIZE.2. Pritisnite [] ili [] vie puta da odaberete veliinu originalnog

  dokumenta. Pritisnite [Set] taster.3. Pritisnite [] ili [] vie puta da odaberete veliinu papira za

  tampanje.Kada odaberete opciju #2, moete da promenite veliinu papira zatampanje viestrukim pritiskom na taster [].

  Izbor rezolucije1. Pritisnite [Resolution] taster vie puta i izaberite rezoluciju.

  TEXT/PHOTO: za tekst i fotografijeTEXT: samo tekstPHOTO: za fotografije, senene crtee i td.

  2. Pritisnite [Set].Moete da promenite uobiajenu rezoluciju (funkcija #461).

  Izbor kontrastaMoete da podeavate kontrast (u 5 nivoa).Pritisnite [Contrast] vie puta i pritisnite [Set].Moete da promenite uobiajen kontrast (funkcija #462).

  Kopiranje pomou jedinice za unos dokumenata1. Ako je [Copy] indikator iskljuen, ukljuite ga pritiskom na [Copy].2. Unesite original.3. Ako je potrebno, promenite rezoluciju i kontrast u skladu sa tipom

  dokumenta.4. Ako je potrebno, unesite broj kopija (do 99).5. Pritisnite [Start] taster.6. Kada zavrite kopiranje, pritisnite [Stop] da vratite postavke koje ste

  odabrali u koraku 3 i 4.

  Ostale funkcije za kopiranjeUverite se da je [COPY] indikator ukljuen.

  Da poveate/smanjite dokument1. Pripremite original.2. Pritisnite taster [Zoom] vie puta da odaberite stepen

  uveanja/umanjenja: ZOOM =100%*1 50% 200%

  3. Pritisnite [Set].4. Ako je potrebno, unesite broj kopija (do 99) [Start].5. Kada zavrite kopiranje, pritisnite [STOP] taster da biste ovu funkciju

  vratili na poetne vrednosti.*1 Pritisnite [/] da biste promenili stepen uveanja za 1% izmeu25% i 400%. eljeni procenat moete da unesete i numerikimtasterima.

  Zumiranje pri kopiranju nije dostupno za sledee funkcije: Funkcija brzog kopiranja identifikacija Image repeat funkcija Poster funkcija N in 1 funkcija Separate N in 1 funkcija

  Moete da zadrite prethodnu postavku zuma (#468).Kada koristite staklenu povrinu, ureaj e uveati samo gornjidesni ugao dokumenta, od oznake na ureaju.

  Kada koristite jedinicu za automatski unos dokumenata, ureaje poveavati samo centralni deo gornjeg dela dokumenta. Da bistenapravili kopiju donjeg dela dokumenta, okrenite dokument i napravitekopiju (KX-MB2010/KX-MB2020/KX-MB2030).

  Da razvrstate viestrane kopijeUreaj moe da razvrstava vie kopija istim redom kao kod originalnogdoumenta.1. Ako je [Copy] indikator iskljuen, ukljuite ga pritiskom na [Copy].2. Pripremite original.3. Pritisnite taster [] da prikaete COLLATE.4. Pritisnite [] ili [] vie puta i odaberite opciju ON.5. Pritisnite taster [SET].6. Unesite broj kopija (do 99).7. Kada koristite staklenu povrinu za skeniranje:

  1. Pritisnite [Start]. Ureaj e skenirati jednu stranu.2. Postavite sledei dokument na staklo i pritisnite [Set]. Ponovite

  ovaj korak sve dok ne skenirate sve dokumente, a zatim pritisnite[Start]. Kada koristite jedinicu za automatski unos dokumenata:pritisnite [Start].

  8. Kada zavrite kopiranje, pritisnite [Stop] da biste vratili ovu funkcijuna poetne vrednosti.

  Primer: kopiranje etvorstranog originala u 2 primerka

  PanjaUreaj e uitavati stranice u memoriju tokom razvrstavanja. Ako se

  memorija napuni, uredjaj e tampati samo memorisane stranice.

  Funkcija za brzo kopiranje identifikacijaQuick ID copy funkcija: za kopiranje 2-stranih dokumenata na 1 stranuImage Repeat funkcija: kopiranje istog dokumenta vie puta na strani.

  1. Pripremite original. Za kopiju u pejzanoj/portretnoj orijentaciji,postavite original na isti nain Zona za skeniranje menja se u skladusa postavkom odabranom u koraku 4. Ureaj skenira sivu povrinu.

  2. Pritisnite taster [Page Layout] vie puta da odaberete PAGELAYOUT.3. Pritisnite [] ili [] vie puta i odaberite opciju QUICK ID COPY ili

  IMAGE REPEAT[Set].4. Pritisnite [] ili [] vie puta da odaberete broj originalnih

  dokumenata: [2 in 1, 4 in 1 ili 8 in 1] [Set].Za funkciju brzog kopiranja identifikacija, preite na sledei korak.Za funkciju ponovnog kopiranja slike, preite na korak 6.

  5. Pritisnite [] ili [] vie puta da odaberete orijentaciju straneLANDSCAPE ili PORTRAIT[Set].

  6. Unesite broj kopija (do 99).7. Funkcija za brzo kopiranje identifikacija:

  1. Pritisnite [Start]. Ureaj e skenirati jednu stranu.2. Postavite sledei dokument na staklo i pritisnite [Set]. Ponovite

  ovaj korak da skenirate sve dokumente. Moete da pritisnetetaster [Start] u bilo kom trenutku kako bi pokrenuli kopiranje.

  Funkcija za ponovno kopiranje slike: pritisnite [Start] taster.8. Kada zavrite kopiranje, pritisnite [Stop] da biste vratili ovu funkciju

  na poetne vrednosti.

  Moete da sauvate orijentaciju prethodne strane (#467).

  Razvrstano

  U nizu

  www.beophone.rs

 • 7/25/2019 KX-MB2025 KX-MB2030 KX-MB2000 KX-MB2010 Uputstvo Srpski Srpskom Panasonic - Copy

  15/31

  Panasonic / Multi-Function Printer KX-MB2000HX / KX-MB2010HX / KX-MB2025EX / KX-MB2025FX / KX-MB2030EX / KX-MB2030FX

  15

  Funkcija za izradu postera (samo sa staklene povrine)Moete da napravite kopiju sastavljenu od 2 (1 x 2), 4 (2 x 2) ili 9 (3x 3) uveanih delova. Delove moete da zalepite i napravite poster.

  1. Pripremite original.2. Pritisnite taster [Page Layout] vie puta da odaberete PAGE

  LAYOUT opciju.3. Pritisnite [] ili [] vie puta i odaberite opciju POSTER[Set].4. Pritisnite [] ili [] vie puta da odaberete 1 x 2, 2 x 2 ili 3 x 3[Set].

  5. Unesite broj kopija (do 99) [Start].6. Kada zavrite kopiranje, pritisnite [Stop] da biste vratili ovu funkciju

  na poetne vrednosti.

  Moete da sauvate orijentaciju prethodne strane (#467).

  Funkcija za izradu postera (samo sa staklene povrine)Moete da utedite papir kopiranjem 2, 4 ili 8 strana na jednoj.Dokumenti e biti umanjeni kako bi stali na stranu.

  1. Pripremite original. Za kopiju u pejzanoj/portretnoj orijentaciji,postavite original na isti nain Zona za skeniranje menja se u skladusa postavkom odabranom u koraku 4. Ureaj skenira sivu povrinu.

  2. Pritisnite taster [Page Layout] vie puta da odaberete PAGELAYOUT.

  3. Pritisnite [] ili [] vie puta i odaberite opciju N i 1 [Set].

  4. Pritisnite [] ili [] vie puta da odaberete broj originalnihdokumenata: [2 in 1, 4 in 1 ili 8 in 1] [Set].5. Pritisnite [] ili [] vie puta da odaberete orijentaciju strane

  LANDSCAPE ili PORTRAIT [Set].6. Unesite broj kopija (do 99).7. Kada koristite staklenu povrinu za skeniranje:

  1. Pritisnite [Start]. Ureaj e skenirati jednu stranu.2. Postavite sledei dokument na staklo i pritisnite [Set]. Ponovite

  ovaj korak sve dok ne skenirate sve dokumente, a zatim pritisnite[Start].Kada koristite jedinicu za automatski unos dokumenata: pritisnite[Start].

  8. Kada zavrite kopiranje, pritisnite [Stop] da biste vratili ovu funkcijuna poetne vrednosti.

  U originalnom uputstvu moete da naete dodatneinformacije o ovoj i drugim funkcijama za kopiranje (Edge,Margin, Copy Reservation).

  Faks

  Runo slanje faksovaSlanje faksa preko staklene povrinePreko staklene povrine moete da poaljete stranicu broure ili manjiformat koji ne moete da poaljete iz jedinice za automatski unos

  dokumenata.1 Ako je [Fax] indikator iskljuen, ukljuite ga pritiskom na [Fax]

  taster.

  2 Unesite original.

  3 Ako je potrebno, promenite rezoluciju i kontrast u skladu sa tipomdokumenta.

  4 Pozovite broj faksa.

  5 Pritisnite taster [QUICK START] da skenirate dokument umemoriju. Saekajte da se prikae poruka SCAN: PRESS SET,SEND: PRESS START.

  6 Postavite sledeu stranicu na staklenu povrinu i pritisnite [Set]. Dapoaljete ostale strane, ponovite ovaj korak.

  7 Pritisnite [Start].

  Moete da promenite podrazumevani radni reim (funkcija #463) iperiod nakon koga se ureaj vraa u podrazumevani radni reim(funkcija #464).

  Da odaberete rezoluciju1. Pritisnite [RESOLUTION] taster vie puta i odaberite eljenu

  rezoluciju.- STANDARD: Za tampane ili kucane originale sa karakterima

  normalne veliine.- FINE: za dokumente sa sitnim detaljima.- SUPER FINE: Za dokumente sa veoma sitinim detaljima. Ova postavka

  je efikasna samo ako druga strana ima kompatibilan uredjaj.- PHOTO: Za originale sa fotografijama.

  2. Pritisnite [SET].Pri "FINE", "SUPER FINE" ili "PHOTO" postavci, potrebno je vie

  vremena za prenos dokumenta.

  Podeavanje kontrastaMoete da odaberete jedan od 5 nivoa kontrasta.Pritisnite [Contrast] taster vie puta i odaberite eljeni kontrast, a zatimpritisnite [Set].Moete da snimite postavku kontrasta u funkciji #462.

  Ponovni poziv poslednjeg biranog broja1. Pritisnite [REDIAL].2. Pritisnite [START]Ako je linija zauzeta, ureaj e automatski pozvati isti broj 2 ili vie

  puta.

  Rezervisanje prenosa faksa (Dual Access)Moete da rezerviete prenos faksa iako ureaj upravo prima ili aljefaks iz memorije.

  Do 3 rezervacije kada aljete. Do 4 rezervacije kada primate.

  1. Unesite dokument tokom prijema ili prenosa iz memorije.2. Unesite broj faksa pomou numerikih tastera, tastera za poziv

  jednim pritiskom ili iz imenika.3. Ako koristite staklenu povrinu skenera, pritisnite [Quick Scan].

  Ureaj skenira 1 stranu. Postavite sledei dokument na staklenupovrinu i pritisnite [Set]. Ponovite ovaj korak sve dok ne skeniratesve dokumente, a zatim pritisnite [Start].Ako koristite jedinicu za automatski unos dokumenata, pritisnite[Start].

  Ako je dokument vei od kapaciteta memorije, prenos se otkazuje idokument morate da poaljete runo.

  tampanje izvetaja o slanjuOvaj izvetaj prestavlja tampani zapis rezultata prenosa. Da upotrebiteovu funkciju, aktivirajte funkciju #401.

  tampanje dnevnika (Journal report)Ureaj pamti podatke o rezultatima komunikacije za poslednjih 30 faksporuka. Za automatsko tampanje nakon svakih 30 prenosa, aktivirajtefunkciju #402.

  www.beophone.rs

 • 7/25/2019 KX-MB2025 KX-MB2030 KX-MB2000 KX-MB2010 Uputstvo Srpski Srpskom Panasonic - Copy

  16/31

  Panasonic / Multi-Function Printer KX-MB2000HX / KX-MB2010HX / KX-MB2025EX / KX-MB2025FX / KX-MB2030EX / KX-MB2030FX

  16

  Upotreba jedinice za automatski unos dokumenata1 Ako je [Fax] indikator iskljuen, ukljuite ga pritiskom na [Fax]

  taster.

  2 Unesite original.

  3 Ako je potrebno, promenite rezoluciju i kontrast u skladu sa tipomdokumenta.

  4 Pritisnite [Monitor] taster.

  5 Pozovite broj faksa.

  6 Kada ujete signal faksa, pritisnite [Start].Kada druga strana odgovori na va poziv, podignite slualicu izamolite drugu stranu da pritisne Start taster. Kada ujete signalfaksa, pritisnite [Start].

  Praktian nain za slanje faksova1. Unesite broj faksa.2. Unesite dokument i pritisnite [Start].

  Slanje faksa iz memorije (QUICK SCAN funkcija)1. Unesite dokument.2. Unesite broj faksa.3. Pritisnite [Quick Scan] taster.

  Memorisanje stavki u imenik i na

  tastere za pozivanje jednim pritiskomZa potrebe brzog poziva esto biranih brojeva, ovaj uredjaj funkciju zapozivanje jednim pritiskom na taster (6 unosa) i imenik (100 unosa).Stanice 1 i 2 moete da koristite alternativno kao tastere za prenos na

  vie lokacija.Uverite se da je [Fax] indikator ukljuen.

  Memorisanje unosa za poziv jednim pritiskom nataster

  1 Pritisnite [MENU] taster vie puta da biste prikazali PHONEBOOKSET opciju.

  2 Odaberite eljeni taster.

  Za lokacije 1-2:1. Pritisnite jedan od tastera za brzo pozivanje.

  2. Pritisnite [] da odaberete DIAL MODE [Set].Za lokaciju 3: Pritisnite jedan od tastera za brzo pozivanje.

  Za lokacije 4-6: Pritisnite [LOWER] taster i nakon toga pritisnitejedan od tastera za brzo pozivanje.

  3 Unesite ime (do 16 karaktera) i pritisnite [Set].

  4 Unesite broj telefona, do 32 cifre i pritisnite taster [Set]. Daprogramirate ostale stavke, ponovite korake 2 do 4.

  5 Pritisnite [Stop] taster.

  Povlaka ili prazno slovno mesto, raunaju se kao dve cifre.

  Memorisanje imena i telefonskih brojeva u imenik1 Pritisnite [MENU] taster vie puta da biste prikazali

  PHONEBOOK SET i pritisnite [].

  2 Unesite ime (do 16 karaktera) i pritisnite taster [Set].3 Unesite broj telefona, do 32 cifre i pritisnite taster [Set]. Da

  programirate ostale stavke, ponovite korake 2 i 3.

  4 Pritisnite [Menu] taster.

  Ureivanje memorisanih stavki1. Pritisnite [Phonebook].2. Pritisnite []/[] vie puta da prikaete eljenu stavku[MENU]

  [].3. Uredite ime po potrebi i pritisnite [Set].4. Uredite telefonski broj po potrebi i pritisnite [Set].

  Brisanje memorisanih stavki1. Pritisnite [Phonebook].2. Pritisnite []/[] vie puta da prikaete eljenu stavku[MENU]

  [#]. Da otkaete brisanje pritisnite [STOP].3. Pritisnite [Set][Stop].

  Slanje faksa pomou tastera za brzopozivanje i imenikaPre upotrebe ove funkcije, programirajte eljena imena i telefonskebrojeve na tastere brzo pozivanje i u imenik.Uverite se da je [FAX] indikator ukljuen.

  1 Postavite original.

  2 Ako je potrebno promenite rezoluciju i kontrast.

  3 Unesite eljeni broj faksaZa lokacije 1-3: pritisnite eljeni taster.Za lokacije 4-6: pritisnite [Lower] taster i nakon toga pritisniteeljeni taster.Pomou imenika: Pritisnite [Phonebook], a zatim pritisnite [] ili[] da biste prikazali eljeni unos.

  4 Pritisnite [Quick Scan] da skenirate dokument u memoriju.

  5 Postavite sledeu stranu i pritisnite [Set]. Ponovite ovaj korak akoelite da aljete vie strana.

  6 Pritisnite [Start].

  Automatsko ponavljanje poziva prilikom slanja faksaAko je linija zauzeta ili nema odgovora, ureaj e automatski ponovitipoziv 2 ili vie puta.

  Upotreba jedinice za automatski unos dokumenata1 Postavite original.

  2 Ako je potrebno, promenite rezoluciju i kontrast.

  3 Unesite broj faksa pomou tastera za poziv jednim pritiskom iliimenika.

  4 Pritisnite [Start].

  Prenos faksa na vie brojeva(broadcast transmission)Nakon memorisanja brojeva za poziv jednim pritiskom i unosa u imenik,isti dokument moete da poaljete na vie razliitih lokacija (do 20lokacija). Da biste koristili ovu funkciju, memoriite tastere na sledei

  nain.Prenos na vie lokacija: memoriite stavke tasterima za poziv jednim

  poritiskom ili iz imenika.Runi prenos na vie lokacija: memoriite stavke tasterima za poziv

  jednim poritiskom ili iz imenika.Ova funkcija koristi tastere za brzo pozivanje 1-2. Funkcija poziva

  jednim pritiskom na taster se pritom otkazuje.Uverite se da je [Fax] indikator ukljuen.

  Programiranje memorijskih lokacija1 Pritisnite [MENU] taster da biste prikazali PHONEBOOK SET.

  2 Izaberite eljeni taster.

  Za BROADCAST:1. Pritisnite [Broadcast] taster.2. Pritisnite [] ili [] da odaberete opciju "BROADCAST".

  Zaruni prenos.1. Pritisnite [Manual Broad]

  2. Pritisnite [] ili [] da odaberete "MANUAL BROAD"

  3 Pritisnite taster [SET].4 Programirajte stavke.

  Za lokacije 1-3: pritisnite eljeni taster za brzo pozivanje.Za loacije 4-6: pritisnite [Lower] taster i nakon toga eljeni tasterza brzo pozivanje.Za unos iz imenika: Pritisnite [] ili [] da biste prikazali eljenoime i pritisnite taster [Set].Pomou numerikih tastera (samo za runi prenos):Unesite broj faksa i pritisnite taster [Set].Broj u zagradama oznaava broj registrovanih stavki.Ponovite ovaj korak ako elite da programirate druge unose (do 20

  unosa).Ako unesete pogrean broj, pritisnite taster [Stop] da obriete taj

  unos.5 Pritisnite taster [SET] nakon programiranja svih eljenih stanica.

  Ponovite korake 2 do 5 ako elite da programirate druge tastere.

  6 Pritisnite taster [STOP] da napustite program.

  www.beophone.rs

 • 7/25/2019 KX-MB2025 KX-MB2030 KX-MB2000 KX-MB2010 Uputstvo Srpski Srpskom Panasonic - Copy

  17/31

  Panasonic / Multi-Function Printer KX-MB2000HX / KX-MB2010HX / KX-MB2025EX / KX-MB2025FX / KX-MB2030EX / KX-MB2030FX

  17

  Dodavanje novog unosa u memoriju za prenos1 Pritisnite [Phonebook] taster.

  2 Pritisnite [] ili [] da prikaete eljenu memoriju za prenos. ili [Menu] [].

  3 Pritisnite [] ili [] da biste prikazali stavku koji elite da dodate.Ponovite ovaj korak da dodate ostale stavke (do 20 stavki).

  4 Pritisnite [STOP] taster da biste izali iz programa.

  NapomenaKada dodajete nove unose u MANUAL BROADCAST memoriju,

  moete samo da odaberete memorisane unose.

  Brisanje unosa iz memorije1 Pritisnite [Phonebook] taster.

  2 Pritisnite [] ili [] da prikaete eljenu memoriju za prenos. ili , pritisnite [Menu] i [#]-

  3 Pritisnite [] ili [] da prikaete unos koji elite da obriete. Daotkaete brisanje, pritisnite [Stop].

  4 Pritisnite [Set] [Set] [Stop].

  Slanje istog dokumenta na programirane lokacije1 Postavite original.2 Ako je potrebno promenite rezoluciju i kontrast.

  3 Pritisnite taster [Broadcast] ili [Manual Broad].Preite na korak 5 da poaljete jednu stranu.Preite na sledei korak da poaljete vie strana.

  4 Postavite sledeu stranu i pritisnite [Set]. Ponovite ovaj korak dapoaljete vie strana.

  5 Pritisnite [Start].

  Ako odaberete "FINE", "SUPER FINE" ili "PHOTO" rezoluciju, brojstrana koje uredjaj moe da poalje se smanjuje.

  Ako veliina dokumenta prelazi kapacitet memorije, prenos seprekida.

  Ako je druga strana zauzeta ili ne odgovara na poziv, biepreskoena i pozvana ponovo.

  Nakon prenosa, ureaj automatski tampa izvetaj (broadcastsending report).

  Slanje istog dokumenta preko jedinice za automatskiunos dokumenata1 Unesite original.

  2 Ako je potrebno, promenite rezoluciju i kontrast.

  3 Pritisnite taster [Broadcast] ili [Manual Broad].

  Slanje elektronskog dokumenta kaofaks poruke sa raunaraMoete da pristupite faks funkciji iz Windows aplikacije pomou Multi-Function Station programa. Na primer, moete da poaljete dokumentnapravljen u WordPad programu na sledei nain.

  1. Otvorite dokument koji elite da poaljete.2. Odaberite [Print] iz [File] menija. Prikazuje se [Print] dijalog.3. Odaberite PCFAX ureaj kao aktivni tampa.4. Kliknite na [Print]. Prikazuje se [Send a Fax] dijalog.5. Unesite broj faksa pomou prikazanih tastera ili imenika. Da

  prekinete operaciju, kliknite na [Cancel].6. Kliknite na [Send]. Dokument se alje preko ureaja.

  Ako veliina dokumenta prelazi kapacitet memorije, prenos seprekida.

  Odaberite [Select] da promenite aktivan ureaj.

  Nain na koji koristite faksU zavisnosti od situacije, odaberite nain na koji planirate da koristiteureaj.Iskljuivo kao faks (FAX ONLY mod)Iskljuivo kao telefon (TEL reim)Kao telefon i/ili faks (TEL/FAX reim).Uz uredjaj za odgovor na pozive.

  Kao faks ureaj (FAX ONLY)Ako imate zasebnu telefonsku liniju namenjenu samo za fakskomunikaciju. Postavite faks ureaj u FAX ONLY mod pritiskom na [FaxAuto Answer].[Fax Auto Answer] indikator svetli.

  Kako uredjaj prima pozive i faksoveNa sve pozive, uredjaj odgovara kao da se radi o faks pozivima.

  Upotreba uredjaja za telefonske pozive (TEL)Upotrebite ovaj reim ako elite da se lino javljate na sve pozive. Kadaureaj primi faks poziv, faks morate da primite runo. Postavite ureaj uTEL reim pritiskom na taster [Fax Auto Answer].[Fax Auto Answer] indikator se iskljuuje.Prethodno postavite funkciju #404 na "TEL".

  Kako uredjaj prima pozive i faksoveNa sve pozive morate da odgovorite runo. Ako elite da primite faks,pritisnite [Start], a zatim taster [2].

  Upotreba telefona i/ili faksa (TEL/FAX)Ako elite da odgovarate na telefonske pozive i automatski primate fakspozive bez zvona. Odaberite TEL/FAX reim pritiskom na taster [FaxAuto Anwser].[Fax Auto Answer] indikator se iskljuuje.Prethodno postavite funkciju #404 na "TEL/FAX".

  Kako uredjaj prima pozive i faksoveAko se radi o telefonskom pozivu, faks uredjaj zvoni. Ako uredjajprepozna faks poziv, uredjaj prima faks automatski bez zvona.

  Upotreba uz sistem za odgovor na poziveAko elite da koristite faks uredjaj uz sistem za odgovor na pozive.Poveite eksterni uredjaj za odgovor na pozive i odaberite broj zvonana sistemu za odgovor na pozive koji je manji od 4.Odaberite broj zvona u FAX ONLY modu faksa na vie od 4, ako

  koristite uredjaj uz automatski odgovor na pozive.

  Kako uredjaj prima poziveAko se radi o telefonskom pozivu, uredjaj za odgovor na pozive snimaglasovnu poruku. Ako uredjaj prepozna faks poziv, uredjaj automatskiprima faks.

  Automatski prijem faksova AutoAnswer ONAktiviranje FAX ONLY modaPritisnite [Fax Auto Answer] da prikaete FAX ONLY MODE. [FaxAuto Answer] indikator se ukljuuje.

  Kako uredjaj prima pozive i faksoveKada primi poziv, uredjaj automatski odgovara na sve pozive i primasamo faksove.Broj zvona kojima se uredjaj oglaava u FAX ONLY modu moete da

  promenite (funkcija #210).

  Ru

  ni prijem faks poziva Autoanswer OFFAktiviranje TEL moda1. Proverite da li je funkcija #404 postavljena na TEL.2. Pritisnite [Fax Auto Answer] da prikaete TEL MODE na ekranu.

  [Fax Auto Answer] indikator se iskljuuje.

  NapomenaAko ne odgovorite na poziv tokom 10 zvona uredjaj se privremeno

  prebacuje na prijem faksa. Druga strana moe da poalje faks.

  Prijem telefonskih poziva i faksova1. Podignite slualicu da odgovorite na poziv.2. Kada je potreban prijem dokumenta, kada ujete pozivni signal faks

  ureaja (spor zvuk) ili ne ujete ton, pritisnite [Start], a zatim [2].

  3. Spustite slualicu.

 • 7/25/2019 KX-MB2025 KX-MB2030 KX-MB2000 KX-MB2010 Uputstvo Srpski Srpskom Panasonic - Copy

  18/31

  Panasonic / Multi-Function Printer KX-MB2000HX / KX-MB2010HX / KX-MB2025EX / KX-MB2025FX / KX-MB2030EX / KX-MB2030FX

  18

  Prijem telefonskih poziva i faksova preko lokala1. Kada lokal zazvoni, podignite slualicu.2. Kada je potreban prijem dokumenta, kada ujete pozivni signal faks

  ureaja (spor zvuk) ili kada ne ujete ton, pritisnite [] [#] [9](uobiajeni kod za aktiviranje faksa).

  3. Vratite slualicu na mesto.

  Napomena:Da primite faks pomou lokala, prethodno morate da ukljuite (ON)

  kod za daljinsko aktiviranje faksa (funkcija #434). Uobiajena

  postavka je ON.Aktiviranje TEL/FAX moda1. Proverite da li je funkcija #404 postavljena na TEL/FAX.2. Pritisnite [Fax Auto Answer] da prikaete TEL/FAX MODE.

  [Fax Auto Answer] indikator se iskljuuje.3. Zvono mora biti ukljueno.

  Prijem telefonskih poziva i faksova1. Na ekranu se prikazuje poruka INCOMING CALL, ali uredjaj ne

  zvoni.2. Uredjaj eka dva zvona pre odgovora na poziv.

  Broj zvona odredjen je TEL/FAX delayed ring setting postavkom(funkcija #212).

  Tokom ovog perioda, lokal zvoni.3. Uredjaj e odgovoriti na poziv i pokuati da prepozna pozivni signal

  faksa.Kada uredjaj prepozna pozivni signal faksaUredjaj automatski prima faks bez zvona.Kada uredjaj ne prepozna pozivni signal faksa1. Uredjaj e zvoniti tri puta. Moete da odgovorite na poziv.

  Broj zvona odreen je Silent fax recognition ring settingfunkcijom (#436).

  Da odgovorite pomou slualice na ureaju (ako je povezana),podignite slualicu i razgovarajte sa drugom stranom.

  Da odgovorite pomou telefona koji je povezan na [EXT]terminal ureaja, podignite slualicu, pritisnite [Stop] irazgovarajte sa drugom stranom.

  Da odgovorite pomou telefona koji je povezan na istu linijukao ureaj, podignite slualicu i razgovarajte sa drugomstranom.

  Broj zvona odreen je Silent fax recognition rin count

  postavkom (#436). Pozivalac uje uzvratno zvono koje se razlikuje od uzvratnog

  zvona telefonske kompanije.2. Ako ne odgovorite na poziv, uredjaj aktivira faks funkciju.

  Neki faks ureaji ne generiu pozivni signal pri slanju, zato eureaj pokuati da primi faks ak iako ne prepozna signal.

  Upotreba uz uredjaj za odgovor napozivePodeavanje faksa i uredjaja za odgovor na pozive1 Prikljuite uredjaj za odgovor na pozive (1).

  Uredjaj za odgovor na pozive nije u opremi.Uklonite titnik (2).

  2 Postavite broj zvona na sekretarici na manje od 4.Na ovaj nain dozvoljavate da sekretarica prva odgovori na poziv.3 Snimite pozdravnu poruku uredjaja za odgovor na pozive.

  Preporuujemo vam da snimite poruku u trajanju do 10 sekundi i dapauza tokom poruke bude duga do 4 sekunde. U suporotnom, obauredjaja nee raditi pravilno.

  4 Aktivirajte uredjaj za odgovor na pozive.5 Postavite faks uredjaj u eljeni reim za prijem.

  Ako odaberete FAX ONLY reim, promenite postavku brojazvona u FAX ONLY reimu na vie od 4 zvuna signala(funkcija #210).

  6 Vodite rauna o tome da kodovi za daljinski pristup uredjaju zaodgovor na pozive i kod za aktiviranje faksa (funkcija #434) ne buduisti, delom ili u celosti.

  Primedba: Ako se radi o telefonskom pozivu, uredjaj za odgovor na pozive e

  snimiti glasovnu poruku. Ako uredjaj prepozna pozivni signal faksa,faks e automatski primiti dokument.

  Prijem glasovne poruke i faksa u istom pozivuSagovornik moe da ostavi glasovnu poruku i poalje faks u istompozivu. Obavestite sagovornika o narednoj proceduri.

  1. Sagovornik poziva va faks uredjaj.Uredjaj za odgovor prvi odgovara na poziv.

  2. Sagovornik moe da ostavi poruku nakon reprodukovanja vaepozdravne poruke.

  3. Sagovornik treba da pritisne tastere [][#][9] (fabriki kod zaaktiviranje faks funkcije).Uredjaj e aktivirati faks funkciju.

  4. Sagovornik treba da pritisne Start taster i poalje dokument.Napomene:Da biste koristili ovu funkciju, uverite se da je funkcija za daljinsko

  aktiviranje faksa ukljuena (#434) Moete da promenite aktivacionikod..

  Ako nema mesta u memoriji uredjaja za prijem poruka, uredjaj modanee moi da primi dokumente. Pogledajte uputstvo za upotrebuuredjaja koji koristite i obriite nepotrebne poruke.

  Zahtev za preuzimanjem faksa(Receive Polling)(prijem faksa sa drugog ureaja)Ova funkcija dozvoljava vam da preuzmete dokument sa drugogkompatibilnog ureaja. Zbog toga vi plaate poziv. Uverite se da nema

  dokumenata u vaem ureaju i da je drugi ureaj spreman za vapoziv.

  1. Pritisnite [Menu] taster da na ekranu ne prikaete POLLING i zatimpritisnite taster [Set].

  2. Pozovite telefonski broj eljenog faks ureaja i pritisnite [Start].

  Junk Fax Prohibitor funkcija(Funkcija za ignorisanje neeljenih faks poruka.)Ako ste korisnik usluge za identifikaciju poziva (caller ID), Junk FaxProhibitor funkcija spreava prijem poziva koji ne poseduju informacijeo pozivaocu.Pored toga, moete da memoriete neeljene telefonske brojeve u JunkFax Prohibitor listu. Faksovi poslati sa tih brojeva nee biti primljeni odstrane uredjaja.

  Vana napomenaOva funkcija nee raditi ako se vri runi prijem.

  Aktiviranje JUNK FAX PROHIBITOR funkcije1. Pritisnite [Menu] taster da prikaete JUNK FAX PROH. poruku i

  pritisnite [].2. Pritisnite taster [] ili [] da izaberete "ON" i pritisnite taster [Set].3. Pritisnite [Stop] taster.

  Memorisanje nepoeljenih brojevaMoete da registrujete do 20 nepoeljnih brojeva iz Caller ID liste sakojih ne elite da primate faks poruke.1. Pritisnite [Menu] taster da prikaete JUNK FAX PROH. poruku.2. Pritisnite [] da prikaete JUNK LIST SET i pritisnite taster [Set].3 Tasterima [] i [] izaberite unos sa kog ne elite da primate faks i

  pritisnite taster [Set].

  4. Pritisnite taster [Stop] dva puta da izadjete iz reima zaprogramiranje.

  Pregled JUNK FAX PROHIBITOR liste1. Pritisnite [Menu] taster da prikaete JUNK FAX PROH. poruku.2. Pritisnite [] da prikaete JUNK LIST DISP. i pritisnite [Set].3. Tasterima [] i [] pregledajte unose iz liste.4. Pritisnite taster [Stop] da izadjete iz programa.

  tampanje JUNK FAX PROHIBITOR liste