Ky nang tiep khach

  • View
    100

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Ky nang tiep khach

  1. 1. LOGO K NNG TIPK NNG TIP KHCH HNGKHCH HNG
  2. 2. 1 2 4 33
  3. 3. Trch nhim vi khch hng Thng tin cho khch hng Tn trng khch hng Gi khong cch vi khch hng Nim n v thn thin CH Khuyn khch s phn hi
  4. 4. AA BB Khch hng hiu bit. Khch hng thng thi v hiu thng. Khch hng th ng Lng nghe. Phn tch v phn hi thng tin.