La crítica literaria en La Vanguardia (191401936)

 • View
  214

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of La crítica literaria en La Vanguardia (191401936)

 • La crtica literaria en La Vanguardia (1914-1936)

  Mario Verdaguer y Agust Calvet, Gaziel

  Elisabet Contreras Barcel

  ADVERTIMENT. La consulta daquesta tesi queda condicionada a lacceptaci de les segents condicions d's: La difusi daquesta tesi per mitj del servei TDX (www.tdx.cat) i a travs del Dipsit Digital de la UB (diposit.ub.edu) ha estat autoritzada pels titulars dels drets de propietat intellectual nicament per a usos privats emmarcats en activitats dinvestigaci i docncia. No sautoritza la seva reproducci amb finalitats de lucre ni la seva difusi i posada a disposici des dun lloc ali al servei TDX ni al Dipsit Digital de la UB. No sautoritza la presentaci del seu contingut en una finestrao marc ali a TDX o al Dipsit Digital de la UB (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant al resum de presentaci de la tesi com als seus continguts. En la utilitzaci o cita de parts de la tesi s obligat indicar el nom de la persona autora.

  ADVERTENCIA. La consulta de esta tesis queda condicionada a la aceptacin de las siguientes condiciones de uso: La difusin de esta tesis por medio del servicio TDR (www.tdx.cat) y a travs del Repositorio Digital de la UB (diposit.ub.edu) ha sido autorizada por los titulares de los derechos de propiedad intelectual nicamente para usos privados enmarcados en actividades de investigacin y docencia. No se autoriza su reproduccin con finalidades de lucro ni su difusin y puesta a disposicin desde un sitio ajeno al servicio TDR o al Repositorio Digital de la UB. No se autoriza la presentacin de su contenido en una ventana o marco ajeno a TDR o al Repositorio Digital de la UB (framing). Esta reserva de derechos afecta tanto al resumen de presentacin de la tesis como a sus contenidos. En la utilizacin o cita de partes de la tesis es obligado indicar el nombre de la persona autora.

  WARNING. On having consulted this thesis youre accepting the following use conditions: Spreading this thesis by the TDX (www.tdx.cat) service and by the UB Digital Repository (diposit.ub.edu) has been authorized by the titular of the intellectual property rights only for private uses placed in investigation and teaching activities. Reproduction with lucrativeaims is not authorized nor its spreading and availability from a site foreign to the TDX service or to the UB Digital Repository. Introducing its content in a window or frame foreign to the TDX service or to the UB Digital Repository is not authorized (framing). Those rights affect to the presentation summary of the thesis as well as to its contents. In the using orcitation of parts of the thesis its obliged to indicate the name of the author.

 • !"#$%

  ""#

  &*

  +,-/01

 • !"##$%'*$+/'%0$+2/"5+0'%"27'28$!2$+/":

 • ;8$/"%"$+*'2

  2 3 3 ,

  !%3 !! % %! !%4

  5!6!!%,!%%7!

  !%,

  8!9!3

  !3%%98,!%!%,

  ,3%!!;!3

  +%%!!!,

  !9!3!3

  9%

 • 3300?00?0@-FG

 • 0 K 01

  00 Q 01

  0- V4* 0P

  01 +#4 0M

  - !!Q933

  ,# -/

  -0Q93, -0

  --W#%!!YY -P

  --0!

  ,9# -P

  ---#!%+,>

  %,&& -@

  --1*%!#!%

  +,>%7 1-

  *9 1Z

  PK3,+ P0

  Z+%! P@

  Z0W

  * Z-

  Z00W

  * Z1

  Z0-W

  *9%! MZ

  Z01W

  *% FP

  Z0P,*4 [0

  Z-W%#%,%4 [M

  Z-0W%# [[

  Z--W%#9%! @1

 • Z-1W%#% @M

  Z1 @[

  ZP,3#,6 @@

  ZP0, 0//

  ZP-#3!!, 0/P

  ZP15,! 0/F

  ZZW 0/[

  ZMW! 00/

  ZF 00-

  M+,# 00Z

  M0J#+ 00Z

  M-##* 00M

  M-0W#,# 00M

  M--J#*

  =%!3%,#G 0-/

  M-1K 01F

  M1 0P/

  F

  #+ 0PZ

  [

  #*3> 0PF

  [0#*> 0PF

  [->, 0Z-

  >3% 0Z-

  [-- 0Z1

  [-1>3% 0ZM

  [-P>3; 0Z[

  [1Q 0M/

  [10

  *# 0M/

  [1-*%73Q 0M-

  [P>3% 0MP

  [Z 0MF

 • @

  %!> 0M@

  @0W

  * 0F0

  @00W

  * 0F-

  @0-W

  * 0FM

  @01W

  *Q4 0[1

  @0P,

  **4 0[@

  @-W%# 0@/

  @-0W%# 0@-

  @--W%#,Q4 -/M

  @1 -/@

  @P,3#,6 -0Z

  @P0, -0Z

  @P-W# --P

  @P1 --M

  @Z --[

  0/

  >,# -10

  0/0W%#,#> -10

  0/-J# -1M

  0/-0%!# -1M

  0/--% -Z-

  0/-1# -Z@

  0/1K -M0

  0/P -MZ

  00#> -M@

  0- -F1

  01

  %6 -FF

  010 !#

  + -FF

 • 01- !#>

  -@0

  011 #+,#*3>3

  -@@

  0P

  # 1/0

 • :S

  W%3 !"#$

  %&'()*+,3%4*#

  %4 !%3 %# , !

  !33 7!%0@0P,

  0@1M0%,#%!,

  ! 3 \ 3 ,

  %

 • !%#3!#3!%!%,

  3!

  :U:?F$*"J'2

  W%!%,%*

  # ! , # 3 +

  , # *3 >3 !% * !

  *%!,73$0@0P,0@1M

  % ! * 3 %

  4*3!9

  !

  *6 *3 % !, !

  #%#K6

  YKY39%

  3 !,# * %

  !%3 %! %% YY3 ;!

  !%%#%%

  %

  ! # 3

  % 4 ! ! % !%

  3%*!%%

  69%%!%%

  5!6 % ! ! , #

  %%3

  YKY39

  !,%YY9*

  *!,767

  -/,1/%3%%%

  ! #

  7 !9! ! 3

  >!3]6+#*#34!#]63+#W+3

  , ;3 ] >6 >3 *3 ! !! +

  ,>8%,7

 • +!%6#3

  !%,%!\#K67-/,1/

  % ! !% 78 ! !

  %!%=%!>3,%

  * 0@-/G !3

  # 9## *3 %%

  #,*% *3

  4* !% % # 3

  !!,!639

  %#!!3%

  3 % * , % %

  *39%%*#

  %! 3 %

  # ,

  !#73%6Q33

  6%3!6,%6

  54*%;3,%*

  # 3 , % !!

  7 -/ , 1/ %3 9 4* !

  ! ! 6 #3 %#

  9,!!

  3%*%!,3

  !

  3%%#Q%,!!9

  WQ,%!!!!

  \%#%,%%^!;!

  ,33,!;!

  YKY _ ^ !% kQ% 9

  ,3!6%*

  ;`0/,>3!3%%

  !%!*

  ! 93 !6 % ! ,3 *

  !%!3 ! * , %!

  %

  "7%##

  ,>**!39,%#

  !3 , 3 * !%

  !%#%73%#**#!H=0[FZ3+30@M[ WW3H631'/89: 9:#3>3+30@F-

 • 43 , 9% !, !% % 9

  %*%#

  ;%,!6!%3

  4*3 %! />*"/ 7"2*'"/"2*3

  !##!%9!!#

  !YKY3

 • !*! 96 ! ! YY

  4*!6#3%%,

  ='G3%#

  J99*#Q%

  33!4*6%

  % !*!

  H* H />*"/ 2'/"'#5;"/ ' %="2* % !

  ,!Q93

  !%7%!%#,!#%

  #&>%3_!Q!`

  !#!*$,H*9!

  V

  #%'#"2*W!#

  4;6*

  !%#%3

  % , ! ! # 93

  ! YKY3,#

  7!K!##3!

  >3,%%!%*

  %!

  YKY3!#

  %!#!% 02"/'#';>#39,,+QJ33

  !% 3 ** ,

  *3%9!!3!

  H3 % !%! 9! % ,

  !

  !64*3 9 #%! 8$2/"0*"J3

  4*W#6!%%YY

  # % % * 6Q3 % 9 !9 %

  !#

  * * !6 **3

  !%%!34*!

 • & !6#!4* "%0$2"'+"2%'

  !!,#3%!%3%#

  !%!!!!3!

  43%%

  !!

  ] W! "3 %

  Q 4* ,

  !% # 4* $, ]!3 4!% !6 #

  !% % ! !3 #3 ! 9

  *%3#,%*!3 ,#!%3

  !39!%4*%%#

  %3 * ! # !%3 %3

  %3%%#,6%$

  9 % % ! 3 ! ]! !

  6!>3 ! !

  Q 4*

  !6 9 # #

  4*, ! *! !! !

  %!,63",,+9,3W,3,4*

  Q , * %% 3

  %!!%!*

  &!#!,!%!*/>*"/"+*$;8'''%P+*"/3

  %!9!%*%

  !9,*#%%#639*

  !6%%#!!%3

  %#!%3!9!%6

  3,!#

  !9!,##+,4*3

  4#*3,4*%%!##W

  4W59,#3

  * J !6 !

  6Q8%4!%3!_`!

  YKY3%%!3*3#

  #3

  %!%*!4

  !4 # YY3 % !6

  "+*$0$**"J' W%9 %!#_`

  *6%4,!3;!

 • !%4*%%4!39##!,

  %3!#%3!%%!*3

  %4,%%KH9

  *#3!6%*!;

  !*W*%4,

  3 %#% 5 3 !6 *

  %3%%!##3!_#%6`3

  %%,4*Q!!6

  # % % ;) 3) =5'3

  % 593 4* # !6

  %*

  "!3#%4*!3/>*"//$*"J

  !#3!!%%,

  * 9! ! %3 *

  ,6%%*%%6!9

  !*!6V#

  !3%%#%_`

  !3#!!#%9

  9!*#%#3*

  ! 6 W * # * # ,

  %3*!9,

  !+3%#

  #%**3!6*%4*

  !3*!!!9!6,9!9

  #%! * 9

  !6 ! # !Q3 4 %% !%3 9

  %3!!#!!%!4*

  !%*!,%

  !!#3

  !%!3!%!%;3

  63 , !6#%

  %#,!6#%3%

  # !% * 4 %3 !

  !,#4**

 • ---#!%+,>%,&&

  %*Q*#+,>

  !% 4 !%7 %7 , Q43

  !!%####%!

  YY

  %3 !, # K 9#

  *!9#%%%!!3

  ,%*YKY

  7-/,1/%,**%#3,

  ,!!,

  %!3#6!">,3#,

  #3 4 * 3

  6 H , &* !

  6%39,*6!

  #3$,3!,39

  #%4,!%3!>

  3 9 % !,3 ,

  !% > , + 3 9 #

  !! 963 %! %

  #8!3!;%%

  !3

  *,W!,#!%

  !%!3%%

  *3!3

  9!%*%!#!!

  !%3%!9#!!33,

  #9!,%3,

  %;3!9W!!+"3

  %!4#!!3%

  9!%*

  !

  *!3**%

  %#,!!,

  %,!!%39

 • %9%6

  !*6!6%#

  ;!3

  *3*!#

  7-/,1/K3%%

  3

  *!3

  #Q%!,

  **93%*

  !Q!%!%KH97#

  %73,!, !%%

  4%6!!%3%%%4

  %!!%39,9!W3,#

  %!*3,5394,3

  %4,*!,

  *#

  "!6!%%#%%!

  YY 3 # !

  9!%,%%6 %#

  !!,6!%*

  ,#%3

  #3%!,*!

  W

  *#*% *

  %%*3!%,%%!%!

  + %% %3 %

  !!%,3#

  *%!!%7

  !#

  *,6=,!G3

  9!%!%,3!9#

  3!!*

  73;)3)=5'3,!!%

  6>#*9%!%!,

  *3!%**!

  *3

  !!7-/,%%1/359!

  4*4

  *59*

  ##Q3%!#6##

 • Q% ! 33 %

  !3%%#+3H!,>!3]

  9,93>!,9%%

  %Q! !3 % !