of 574 /574
La Responsabilidad Civil por el Daño Ambiental Mercedes Isabel Manzanares Campos ADVERTIMENT. La consulta d’aquesta tesi queda condicionada a l’acceptació de les següents condicions d'ús: La difusió d’aquesta tesi per mitjà del servei TDX (www.tdx.cat) i a través del Dipòsit Digital de la UB (diposit.ub.edu) ha estat autoritzada pels titulars dels drets de propietat intel·lectual únicament per a usos privats emmarcats en activitats d’investigació i docència. No s’autoritza la seva reproducció amb finalitats de lucre ni la seva difusió i posada a disposició des d’un lloc aliè al servei TDX ni al Dipòsit Digital de la UB. No s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX o al Dipòsit Digital de la UB (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant al resum de presentació de la tesi com als seus continguts. En la utilització o cita de parts de la tesi és obligat indicar el nom de la persona autora. ADVERTENCIA. La consulta de esta tesis queda condicionada a la aceptación de las siguientes condiciones de uso: La difusión de esta tesis por medio del servicio TDR (www.tdx.cat) y a través del Repositorio Digital de la UB (diposit.ub.edu) ha sido autorizada por los titulares de los derechos de propiedad intelectual únicamente para usos privados enmarcados en actividades de investigación y docencia. No se autoriza su reproducción con finalidades de lucro ni su difusión y puesta a disposición desde un sitio ajeno al servicio TDR o al Repositorio Digital de la UB. No se autoriza la presentación de su contenido en una ventana o marco ajeno a TDR o al Repositorio Digital de la UB (framing). Esta reserva de derechos afecta tanto al resumen de presentación de la tesis como a sus contenidos. En la utilización o cita de partes de la tesis es obligado indicar el nombre de la persona autora. WARNING. On having consulted this thesis you’re accepting the following use conditions: Spreading this thesis by the TDX (www.tdx.cat) service and by the UB Digital Repository (diposit.ub.edu) has been authorized by the titular of the intellectual property rights only for private uses placed in investigation and teaching activities. Reproduction with lucrative aims is not authorized nor its spreading and availability from a site foreign to the TDX service or to the UB Digital Repository. Introducing its content in a window or frame foreign to the TDX service or to the UB Digital Repository is not authorized (framing). Those rights affect to the presentation summary of the thesis as well as to its contents. In the using or citation of parts of the thesis it’s obliged to indicate the name of the author.

La Responsabilidad Civil por el Daño Ambiental

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of La Responsabilidad Civil por el Daño Ambiental

Mercedes Isabel Manzanares Campos
ADVERTIMENT. La consulta d’aquesta tesi queda condicionada a l’acceptació de les següents condicions d'ús: La difusió d’aquesta tesi per mitjà del servei TDX (www.tdx.cat) i a través del Dipòsit Digital de la UB (diposit.ub.edu) ha estat autoritzada pels titulars dels drets de propietat intel·lectual únicament per a usos privats emmarcats en activitats d’investigació i docència. No s’autoritza la seva reproducció amb finalitats de lucre ni la seva difusió i posada a disposició des d’un lloc aliè al servei TDX ni al Dipòsit Digital de la UB. No s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX o al Dipòsit Digital de la UB (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant al resum de presentació de la tesi com als seus continguts. En la utilització o cita de parts de la tesi és obligat indicar el nom de la persona autora. ADVERTENCIA. La consulta de esta tesis queda condicionada a la aceptación de las siguientes condiciones de uso: La difusión de esta tesis por medio del servicio TDR (www.tdx.cat) y a través del Repositorio Digital de la UB (diposit.ub.edu) ha sido autorizada por los titulares de los derechos de propiedad intelectual únicamente para usos privados enmarcados en actividades de investigación y docencia. No se autoriza su reproducción con finalidades de lucro ni su difusión y puesta a disposición desde un sitio ajeno al servicio TDR o al Repositorio Digital de la UB. No se autoriza la presentación de su contenido en una ventana o marco ajeno a TDR o al Repositorio Digital de la UB (framing). Esta reserva de derechos afecta tanto al resumen de presentación de la tesis como a sus contenidos. En la utilización o cita de partes de la tesis es obligado indicar el nombre de la persona autora. WARNING. On having consulted this thesis you’re accepting the following use conditions: Spreading this thesis by the TDX (www.tdx.cat) service and by the UB Digital Repository (diposit.ub.edu) has been authorized by the titular of the intellectual property rights only for private uses placed in investigation and teaching activities. Reproduction with lucrative aims is not authorized nor its spreading and availability from a site foreign to the TDX service or to the UB Digital Repository. Introducing its content in a window or frame foreign to the TDX service or to the UB Digital Repository is not authorized (framing). Those rights affect to the presentation summary of the thesis as well as to its contents. In the using or citation of parts of the thesis it’s obliged to indicate the name of the author.
1
Línea de Investigación: Derecho Civil
LA RESPONSABILIDAD CIVIL POR EL DAÑO
AMBIENTAL
i Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
UNIVERSITAT DE BARCELONA
2
AGRADECIMIENTO:
De manera especial, agradezco a mi Directora de Tesis, Dra. MAR. CAMPINS ERITIJA y a mi Directora
y Tutora de tesis la Dra. INMACULADA BARRAL, por haberme trasmitido sus sabias enseñanzas lo que
ha permitido culminar con éxito la presente tesis Doctoral.
Al Dr. CARLOS MALUQUER DE MOTES (+), que en paz descansé, de Dios goce, y brille para él la luz
eterna, quien antes de su partida de este mundo perfiló el proyecto de investigación de la presente tesis
doctoral y me dejó como legado su optimismo para no desmayar en la culminación de la presente tesis
doctoral.
A los Doctores JAVIER GARCÍA GÓMEZ y CARLOS GARCÍA GÓMEZ, quienes fueron los artífices
del inicio de mis estudios de Doctorado en la Universidad de Valencia, así como mi inspiración para
inclinar mis investigaciones en materia ambiental.
Al Dr. DR. ANTONI PIGRAU SOLÉ y a la DRA. SUSANA BORRÁS PENTINAT por sus sabias
enseñanzas y haber permitido una estancia en la Universidad Rovira y Virgili, lo que me inspiró a no
desmayar en la presente investigación por la importancia que representa para la humanidad, el medio
ambiente.
Mi gratitud eterna a todos los que me ayudaron de diversas maneras a cumplir con la presente
investigación: ALEJANDRA RAMIREZ MANZANARES, MARIA BERTHA ROMERO RODRIGUEZ,
JAVIER MARILUZ JIMÉNEZ, PAUL MEREGILDO ESPINAR, OMAR CAURINO SALAZAR(+),
ELOÍSA JAVIER SAAVEDRA, JEAN CARLOS PONCE CANICELA, A CARLOS ARICA CLAVIJO,
JOHANA OJEDA SOTO, HÉCTOR HERNÁNDEZ HUAMAÑAHUI, JESSICA PÉREZ SOLÓRZANO,
DALIA SALCEDO VARGAS, BEATRIZ MOISES ALFARO, JUDHIT MORALES GONZALES,
KAROLINA MOSCOSO CÁRDENAS, por su valioso apoyo en la realización de la presente
investigación.
3
RESUM
La Degradació de l'entorn constitueïx un dels problemes cabdals que la Humanitat te plantejats.
L'evidència Fenòmens, que incontrolats, han Arribat a amenaçar la Capacitat assimiladora i regeneradora
de la naturalesa, i en MOLTS casos han ocasionat el problema de l'dany ambiental, l'MATEIX que
requereix, a el mapa de la Responsabilitat jurídica, ha una resposta adequada per a su reparació, Tant a
nivell de l'dret intern, com de l'dret internacional.
A nivell de dret intern; s'a abordat la importància de la Responsabilitat civil per a la protecci de l'entorn, a
través d'l'Anàlisi dels sistemes de Responsabilitat civil paper dany ambiental més influents, per tal
d'aplicar a els moderns postulats de l'dret civil. En AQUEST context, la doctoranda Proposa 1: "Sistema
absolut de Responsabilitat civil paper dany ambiental" per ser APLICAT al dret peruà, a partir d'1 cambio
conceptual de l'dret civil individualista cap a un dret civil amb Utilitat social, que contribueixi a la
discussió, Anàlisi i Solució de la problemàtica de la reparació de l'dany ambiental. Sistema que ha de
Comprendre a els Següents elements: 1 Definició àmplia de dany ambiental; la Canalització de
Responsabilitat Tant cap ALS Privats, com ALS Estats; el factor d'atribucions de tipo Objectiu; la relació
qualit de causalitat des del punt de vista jurídic i Probabilistic; la limitacions dels supósits de ruptura de
l'nexe causal i de les causes eximents de Responsabilitat; la reparació de l'dany ambiental; l'assegurabilitat
dels Danys ambientals; la Possibilitat de la compensació de fons finançats pèls Operadors Privats i per
l'Estat, i la implementació d'Altres instruments Financers.
A nivell de l'dret internacional, partim de la tesi consistent que, el sistema que articula el dret internacional
en matèria de Responsabilitat internacional dels Estats és inadequat per Respondre a la problemàtica de la
reparació de l'dany ambiental Transfronterer, la doctoranda Proposa el disseny d'un "nou sistema de
Responsabilitat Internacional dels Estats General, Obligatori i Absolut, pèls Danys ambientals
transfronterers "a partir d'1 cambio conceptual de l'dret internacional purament declaratiu i preventiu, cap
a l'Establiment d'un sistema jurídic de Naturalesa obligatori i reparador de l'dany ambiental
Transfronterer. El corol·lari lògic dels Danys ambientals generats per els activitats de RISC ha de ser
l'Responsabilitat absoluta o estricta, Partint de la tesi, absolutament comprovable, consistent en què hi ha 1
buit normatiu en Matèria de Responsabilitat internacional que calç Omplir de contingut a través d'una
norma internacional general i obligatòria que estableixi Responsabilitat "directa", "absoluta" o "estricta"
de l ' Estat per Danys ambientals transfronterers. El Fonament principal de la Responsabilitat absoluta, és
basa en el FET que és just que l'Estat d'origen, que ocasioni 1 dany ambiental Transfronterer en contra de
l'territori d'1 Altre Estat, o JURISDICCIÓ universal, va seguir qui assumeixi la Responsabilitat de reparar
AQUEST dany, ha que seria injust que qui el pateix, sense Obtenir cap Avantatge, va seguir l'obligat a
suportar a els Danys.
4
Resumen
La degradación del medio ambiente constituye uno de los problemas capitales que la humanidad tiene
planteados. La evidencia de fenómenos, que incontrolados, han llegado a amenazar la capacidad
asimiladora y regeneradora de la naturaleza, y en muchos casos han ocasionado el problema del daño
ambiental, el mismo que requiere, en el plano de la responsabilidad jurídica, una respuesta adecuada para
su reparación, tanto a nivel del derecho interno, como del derecho internacional.
A nivel de derecho interno; se ha abordado la importancia de la responsabilidad civil para la protección
del medio ambiente, a través del análisis de los sistemas de responsabilidad civil por el daño ambiental
más influyentes, a fin de aplicar los modernos postulados del derecho civil. En este contexto, la
doctoranda propone un: “Sistema absoluto de responsabilidad civil por el daño ambiental” para ser
aplicado en el derecho peruano, a partir de un cambio conceptual del derecho civil individualista hacia un
derecho civil con utilidad social, que contribuya a la discusión, análisis y solución de la problemática de
la reparación del daño ambiental. Sistema que debe comprender los siguientes elementos: un definición
amplia de daño ambiental; la canalización de responsabilidad tanto hacia los privados, como a los
Estados; el factor de atribución de tipo objetivo; la relación de causalidad desde el punto de vista jurídico
y probabilístico; la limitación de los supuestos de ruptura del nexo causal y de las causas eximentes de
responsabilidad; la reparación del daño ambiental; la asegurabilidad de los daños ambientales; la
posibilidad de la compensación de fondos financiados por los operadores privados y por el Estado, y la
implementación de otros instrumentos financieros.
A nivel del derecho internacional, partimos de la tesis consistente en que, el sistema que articula el
derecho internacional en materia de responsabilidad internacional de los Estados es inadecuado para
responder a la problemática de la reparación del daño ambiental transfronterizo, la doctoranda propone el
diseño de un “Nuevo Sistema de Responsabilidad Internacional de los Estados General, Obligatorio y
Absoluto, por los daños ambientales transfronterizos” a partir de un cambio conceptual del derecho
internacional puramente declarativo y preventivo, hacia el establecimiento de un sistema jurídico de
naturaleza obligatorio y reparador del daño ambiental transfronterizo. El corolario lógico de los daños
ambientales generados por las actividades de riesgo debe ser la responsabilidad absoluta o estricta,
partiendo de la tesis, absolutamente comprobable, consistente en que existe un vacío normativo en
materia de responsabilidad internacional que es necesario llenar de contenido a través de una norma
internacional general y obligatoria que establezca responsabilidad “directa”, “absoluta” o “estricta” del
Estado por daños ambientales transfronterizos. El fundamento principal de la responsabilidad absoluta, se
basa en que es justo que el Estado de origen, que ocasione un daño ambiental transfronterizo en contra del
territorio de otro Estado, o jurisdicción universal, sea quien asuma la responsabilidad de reparar dicho
daño, pues sería injusto que quien lo sufre, sin obtener ventaja alguna, sea el obligado a soportar los
daños.
5
ABSTRACT
The degradation of the environment constitutes one of the capital problems that humanity faces. The
evidence of phenomena, which uncontrolled, have come to threaten the assimilative and regenerative
capacity of nature, and in many cases have caused the problem of environmental damage, which requires,
at the level of legal responsibility, an adequate response to their reparation, both at the level of domestic
law and international law.
At the level of internal law; the importance of civil liability for the protection of the environment has been
addressed through the analysis of the most influential civil liability systems for environmental damage, in
order to apply the modern postulates of civil law. In this context, the doctoral student proposes an:
“Absolute system of civil responsibility for environmental damage” to be applied in Peruvian law, based
on a conceptual change from individualistic civil law towards a civil law with social utility, which
contributes to the discussion, analysis and solution of the problem of repairing environmental damage.
System that must include the following elements: a broad definition of environmental damage; the
channeling of responsibility to both the private sector and the States; the objective type attribution factor;
the causal relationship from the legal and probabilistic point of view; the limitation of the cases of rupture
of the causal link and the grounds for exempting liability; repair of environmental damage; the insurability
of environmental damage; the possibility of offsetting funds financed by private operators and by the
State, and the implementation of other financial instruments.
At the level of international law, we start from the thesis that the system that articulates international law
in matters of international responsibility of States is inadequate to respond to the problem of repairing
transboundary environmental damage, the doctoral student proposes the design of a “New System of
General, Compulsory and Absolute International Responsibility of the States, for transboundary
environmental damages” based on a conceptual change of purely declarative and preventive international
law, towards the establishment of a legal system of a mandatory nature and reparation of the damage
transboundary environmental. The logical corollary of the environmental damage generated by risky
activities must be absolute or strict liability, based on the absolutely verifiable thesis, consisting of the fact
that there is a regulatory gap in matters of international liability that must be filled with content through a
general and mandatory international standard that establishes “direct”, “absolute” or “strict” responsibility
of the State for transboundary environmental damage. The main foundation of absolute responsibility is
based on the fact that it is fair that the State of origin, which causes transboundary environmental damage
against the territory of another State, or universal jurisdiction, is the one who assumes the responsibility to
repair said damage, since it would be unfair that the person who suffers it, without obtaining any
advantage, is the one obliged to bear the damages.
6
INDICE
I.- INTRODUCCION. ………………………………………………………………………… 16
“El Daño Ambiental”
1.- Planteamiento teórico, acerca de considerar al medio ambiente como un bien jurídico
protegido y su posible definición .………………………………………………………….. 32
1. 1.- El medio ambiente como un bien jurídico protegido……………………………………... 47
1.1.1.-Respecto a la definición del medio ambiente……………………………………… 49
1.1.2.-Acerca de la concepción restringida, intermedia, amplia, unitaria y universal del
concepto bien jurídico protegido del medio ambiente…………………….............. 50
2.- El daño: razón de ser de la responsabilidad civil...................................................................... 55
2.1.- El concepto del daño ambiental pone en crisis la concepción del daño en sentido clásico... 56
2.2.-El daño ambiental…………………………………………………………………………… 58
2.2.1.-Daños ambientales individualizables…………………………………………........... 60
2.2.2.-Concepto de daño ambiental o daño al medio ambiente puro………………………. 63
3.-Características esenciales del daño ambiental...…………………………………………….… 66
3.1.-Son daños de naturaleza difusa……………………………………………………………… 67
3.2.- Los daños ambientales tienen presencia del interés social…………………………………. 68
3.3.- El carácter colectivo del daño ambiental…………………………………………………… 69
3.4.-Los daños ambientales son siempre socialmente intolerables………………………………. 71
3.4.1. La medida del daño ambiental tolerable o intolerable………………………….......... 72
3.5.- El daño al medio ambiente tiene efecto acumulativo………………………………………. 74
3. 6.- Características de los daños ambientales en su dimensión temporal……………………… 75
4.-Tipología de los daños ambientales.……………………………………………………………. 76
7
4.1.- Daños al medio ambiente puro………………………………………………………........... 77
4.1.1.- Daños al medio ambiente social……………………………………………….......... 81
5.- El daño patrimonial, personal y moral ocasionado por el daño ambiental .…...…………… 83
5.1.- Los daños patrimoniales causados por el daño ambiental…………………………………. 84
5.2.-Los daños personales por los daños ambientales…………………………………………… 86
5.2.1. El daño biológico o físico causado por el daño ambiental…………………………… 87
5.2.2. Los daños personales que afectan a colectivos ocasionados por el daño ambiental… 89
5.3.- El daño moral ocasionado por el daño ambiental…………………………………………... 91
5.3.1.- Daños morales espirituales o psíquicos por el daño ambiental……………………… 94
5.3.2.- Los daños morales por el truncamiento de las expectativas personales o
pérdida de oportunidad ………………………………………………………......... 96
5.3.3.-El daño moral colectivo por efectos del daño al medio ambiente…………………… 99
5.3.4.- El daño moral ecológico……………………………………………………….......... 100
Segunda Parte
“La Antijuricidad en la Responsabilidad Civil por el Daño Ambiental”
1- La crisis de la antijuricidad clásica en la responsabilidad civil por el daño ambiental …… 104
1.1.- La antijuricidad y la ilicitud del daño ambiental…………………………………………… 105
1.2.- La antijuricidad y la teoría de la justificación aplicada a los daños ambientales……........... 106
1.3.- La antijuricidad, en relación a la responsabilidad objetiva por los daños ambientales.......... 107
CAPITULO II
“La Relación de Causalidad en el Daño Ambiental”
1.- La posibilidad de establecer la relación de causalidad en la responsabilidad civil por
el daño ambiental………………………………………………………………………………… 108
1.1.- La causa necesaria para producir el daño ambiental……………………………………… 111
2.- Las teorías clásicas y modernas que tratan de explicar la relación de causalidad en el daño
ambiental………………………………………………………………………………………… 113
2.1.- Teoría de la equivalencia y la relación de causalidad en el daño ambiental……………… 114
2.2.- La teoría de la causalidad adecuada………………………………………………………. 116
2.2.1.- Teoría de la causa adecuada y la problemática causal del daño ambiental……… 119
2.2.2. La relación de causalidad, en relación a la responsabilidad objetiva de
los daños ambientales……………………………………………………………. 122
2.3.-Hacia una causalidad jurídica en la responsabilidad objetiva de los daños ambientales.… 124
2.4.- Hacia una causalidad probabilística en la responsabilidad objetiva de los daños
ambientales………………………………………………………………………………. 125
2.5.- La flexibilización de los mecanismos procesales de la prueba y la causalidad
del daño ambiental………………………………………………………………………... 131
2.5.1.-La prueba del nexo causal del daño ambiental no debe ser rígida………………. 133
2.5.2.- La inversión de la carga de la prueba y el nexo causal del daño ambiental........... 134
2.5.3.- La presunción del nexo causal del daño ambiental……………………………… 136
2.5.4.-La prueba indiciaria y el nexo causal del daño ambiental…………………........... 140
2.5.5.- La prueba científica, técnica y el nexo causal del daño Ambiental……………… 141
3.- Los supuestos de ruptura del nexo causal en materia de responsabilidad civil por el
daño ambiental……………………………………………………………………………......... 143
3.1.-El caso fortuito en materia de responsabilidad civil por daño al medio ambiente………… 146
3.2.- La fuerza mayor en materia de responsabilidad civil por daño al medio ambiente…......... 148
4.- Las causas justificantes de responsabilidad en la responsabilidad civil por daño al medio
ambiente………………………………………………………………………………………… 151
4.1.- La concurrencia o existencia de una acción u omisión dolosa o imprudencia de la
víctima en materia de responsabilidad civil por daño al medio ambiente. ……………….. 152
9
4.2.- En relación, a la actuación amparada por la ley o una autorización en el caso de la
responsabilidad civil en materia de responsabilidad civil por daño al medio ambiente…… 154
4.3.-El hecho determinante de un tercero en la responsabilidad civil por daño al medio
ambiente………………………………………………………………………………....... 155
4.4.- Cuando el demandado haya actuado en interés de la víctima o en cumplimiento de un
mandato de la administración en el caso de la responsabilidad civil por daño al medio
ambiente. ………………………………………………………………………………….. 158
CAPITULO III
“El Factor de Atribución en la Responsabilidad Civil por el Daño Ambiental”
1.- La responsabilidad subjetiva y objetiva en el sistema peruano de responsabilidad ambiental…… 160
1.1.- El sistema subjetivo en el sistema peruano de responsabilidad ambiental……………......... 162
1.2.- El sistema objetivo en el sistema peruano de responsabilidad ambiental…………………… 164
2.- Los problemas que genera el sistema dual de responsabilidad en el sistema peruano de
responsabilidad ambiental………………………………………………………………………… 168
2.1.-La inadecuación del sistema subjetivo tradicional en el sistema peruano de
responsabilidad ambiental………………………………………………………………......... 168
2.2.-La responsabilidad dual como un problema para el sistema peruano de responsabilidad
ambiental……………………………………………………………………………….......... 175
2.3.-La inversión de la carga de la prueba de la culpabilidad del agente del daño ambiental……. 192
3.- El sistema objetivo, como una opción para el sistema peruano de responsabilidad por el
daño ambiental……………………………………………………………………………………. 195
3.2.-Los sistemas jurídicos objetivos como una opción para de responsabilidad por el daño
ambiental…………………………………………………………………………………… 205
3.2.1.- El sistema alemán de responsabilidad objetivo, por los daños ambientales………… 205
10
3.2.2.-El sistema americano de responsabilidad objetivo en materia ambiental……………. 209
3.3.- Hacia un sistema de responsabilidad civil objetivo, absoluto o estricto por el daño
ambiental…………………………………………………………………………………… 210
CAPITULO IV
1.- La obligación jurídica de reparar el daño ambiental.
1.1.-La reparación del daño ambiental, en el derecho peruano y en otros sistemas de
responsabilidad por el daño ambiental…………………………………………………......... 216
2.- Formas y alcance de la reparación del daño ambiental .……………………………….......... 224
2.1.-El resarcimiento in natura del daño ambiental………………………………………….......... 225
2.2.-Reparación por equivalencia del daño ambiental……………………………………….......... 228
2.3.- Nuevas formas de reparación del daño ambiental puro……………………………………… 229
2.4.-La valoración económica y social de los daños ambientales………………………………..... 232
3. Extensión de los daños ambientales.…………………………………………………………….. 237
3.1.-El daño patrimonial por el daño al medio ambiente…………………………………………. 238
3.1.1. El daño emergente y lucro cesante en relación al daño ambiental con efecto en el
patrimonio de las personas………………………………………………………….… 238
A. El daño emergente en relación al daño ambiental con efecto en el patrimonio
de las personas……………………………………………………………………. 238
B. El lucro cesante en relación al daño ambiental con efecto en el patrimonio
de las personas………………………………………………………………….… 239
3.2.- La posibilidad jurídica de indemnizar el daño ambiental puro…………………………...… 241
3.2.1.- El daño al medio ambiente y los intereses colectivos……………………………...… 249
3.2.2.- El daño emergente y el lucro cesante del daño ambiental con efecto patrimonial
en el medio ambiente puro………………………………………………………...… 252
A. El daño emergente del daño ambiental con efecto patrimonial en el medio
ambiente puro…………………………………………………………………..… 252
11
B. El lucro cesante del daño ambiental con efecto patrimonial en el medio ambiente
puro………………………………………………………………………………... 254
3.2.3.- La reparación del daño moral por el daño ambiental……………………………….... 254
A. El daño moral individual por daño al medio ambiente……………………………. 256
B. La reparación del daño moral ecológico…………………………………………... 259
3.3.-Posibilidad jurídica, de reparación de otros daños extra-patrimoniales por el daño al
medio ambiente…………………………………………………………………………….... 259
3.3.1.- Las molestias a consecuencia del daño ambiental…………………………………… 261
4.- Formas complementarias de reparar el daño ambiental: los seguros, las garantías
financieras y los fondos.………………………………………………………………………….. 266
4.1.- Las diversas modalidades de garantías y la responsabilidad civil…………………………... 266
4.2.- El derecho peruano y los seguros ambientales……………………………………………… 268
4.3.-La naturaleza del seguro ambiental………………………………………………………..… 272
4.3.1.- Formas de aseguramiento del daño ambiental……………………………………….. 272
A. El seguro voluntario para el daño ambiental. …………………………………..… 273
B. El seguro obligatorio para el daño ambiental. …………………………………… 273
4.3.2.- El pool de aseguradoras para cubrir el daño ambiental. …………………………..… 277
4.3.3.- Acerca de las limitaciones y ventajas de los seguros ambientales…………………... 279
A. Las limitaciones de los seguros ambientales……………………………………… 280
B. Las ventajas de los seguros ambientales……………………………………….… 286
4.4.- El aval para el daño ambiental………………………………………………………………. 294
4.5.- Las garantías financieras de la responsabilidad por el daño ambiental……………………... 295
4.6.- La creación de fondos en materia ambiental………………………………………………... 298
4.6.1.- Clasificación de los fondos. …………………………………………………………. 301
A. Fondos complementarios………………………………………………………… 301
B. Fondos mixtos…………………………………………………………………… 301
12
Primera Parte
“Las particularidades que presenta el daño ambiental transfronterizo desde la perspectiva
del derecho internacional”
1.1.- Las normas internacionales con incidencia en materia de responsabilidad
internacional por los daños ambientales transfronterizos .……………………........ 310
1.1.1- Las normas internacionales con incidencia en materia de responsabilidad
internacional por los daños ambiental transfronterizos de naturaleza vinculante ...… 310
1.1.1.1.- Las normas internacionales establecidas en convenios o tratados..............… 312
1.1.1.2.- Las normas internacionales consuetudinarias…………………………….… 315
1.1.1.3.- Los principios generales del derecho internacional ambiental…………........ 319
1.1.1.4.- El acto unilateral de un Estado…………………………………………........ 348
1.1.2.- Las normas internacionales con incidencia en materia de responsabilidad internacional
por los daños ambientales sin naturaleza vinculante……………………………….... 349
1.1.2.1.- El fenómeno del “soft law”, en materia de responsabilidad internacional
por daños ambientales transfronterizos…………………………………… 350
1.1.2.2.- Las aportaciones del fenómeno del “soft”, al reconocimiento de un
régimen general, en materia de responsabilidad internacional por
daños ambientales transfronterizos………………………………………. 352
1.2.- Las dificultades para la delimitación del daño ambiental transfronterizo ….….…….….. 354
1.2.1.- La definición de daño ambiental transfronterizo………………...……....…… 354
1.2.2.- “Territorio, jurisdicción y Control”: la cuestión del alcance………….……..... 358
1.2.3.- La relevancia del daño ambiental transfronterizo: la determinación del
13
«daño sensible» «grave» o «sustancial» ……………………………………………......... 362
1.3.- Los diversos enfoques, de la responsabilidad internacional por los daños ambientales
transfronterizos. ………………………………………………………………………………. 369
1.3.1.- La responsabilidad internacional de los Estados por hechos ilícitos……......... 373
1.3.2.- La responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de
actos no prohibidos por el derecho internacional, basada en la prevención de
daños transfronterizos………………………………………………………… 379
Segunda Parte
“Las limitaciones que plantea la responsabilidad del Estado por los hechos internacionalmente
ilícitos para reparar el daño ambiental transfronterizo”
2.1.- La violación de una obligación internacional como elemento objetivo de la
responsabilidad del Estado por el hecho internacionalmente ilícito. ……………...…. 390
2.1.1.- La violación de la obligación puede emanar de tratados y de otras fuentes de
derecho internacional, «sea cual fuere el origen de esa obligación». ……………….. 394
2.1.2.- Las dificultades de aplicación al ámbito ambiental de algunas de las normas generales
desde el punto de vista del elemento objetivo del hecho ilícito internacional…….... 396
2.1.3.- La “obligación primaria” de no dañar al medio ambiente de otros Estados y la
necesidad de establecer “normas secundarias” en el mecanismo de la
responsabilidad del Estado por el hecho internacionalmente ilícito. ……………...… 400
2.1.4.- La dificultad de probanza del doble test de la diligencia debida de los órganos del
Estado……………………………………………………………………………....... 406
2.2.- Las dificultades que presenta la atribución al Estado del resultado de un daño
ambiental transfronterizo.…………………………………………………………...…… 410
2.2.1.- La atribución del comportamiento de los órganos del Estado, o de una persona o
entidad que ejerce atribuciones del poder público………………………………........ 413
2.2.2.- La atribución de un comportamiento de los actores privados al Estado……………... 418
14
2.2.3.- El interés de los Estados en limitar la asunción de la responsabilidad internacional
por “los daños transfronterizos” …………………………………………………... 420
2.3.-Las dificultades que encuentra la obligación de reparar el daño ambiental
transfronterizo en el sistema general de responsabilidad internacional de los Estados
por los hechos ilícitos. …………………………………………………………………….. 424
2.3.1.- La reparación, el sistema general de responsabilidad internacional de los Estados
por los hechos ilícitos……………………………………………………………... 424
Tercera Parte
“Hacia un sistema responsabilidad internacional de los Estados por los daños ambientales
transfronterizos de naturaleza general, obligatorio y absoluto”
3.1.- La inexistencia de una norma de derecho internacional que establezca
responsabilidad absoluta del Estado por daños ambientales transfronterizos. ……... 427
3.1.1.- La ilicitud del daño ambiental transfronterizo y la responsabilidad absoluta………. 431
3.1.2.- La responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de actos no
prohibidos por el derecho internacional, y las cuestiones relacionadas con la
asignación de la pérdida en caso de daño transfronterizo resultante de actividades
peligrosas… ………………………………………………………………………… 433
3.1.3.- La reparación en los trabajos de la CDI, en relación a la responsabilidad de los
Estados por las actividades no prohibidas…………………………………………. 440
3.2.-Hacia el reconocimiento de un sistema de responsabilidad internacional de los
Estados general y obligatorio por los daños ambientales transfronterizos “absoluto”
o “estricto” ………………………………………………………………………………... 442
3.2.1.- La aplicación del principio de la responsabilidad causal, estricta o absoluta, en el
sistema de responsabilidad por los daños ambientales transfronterizos…………... 448
3.3.-La canalización de la responsabilidad del Estado hacia operadores privados a través
de los regímenes convencionales de naturaleza sectorial .………….………………...... 452
3.3.1.-El aporte de los regímenes internacionales de responsabilidad civil de naturaleza
15
sectorial, al diseño de un sistema de naturaleza general, obligatorio y absoluto de
responsabilidad internacional de los estados por el daño ambiental transfronterizo… 457
3.3.1.1.-El sistema global de responsabilidad sobre los daños ambientales
transfronterizos nucleares………………………………………………... 458
transfronterizos nucleares………………………………………………... 463
transfronterizos en materia de hidrocarburos……………………………… 467
3.3.1.4.-Sistemas objetivos de responsabilidad sobre la contaminación de aguas de
mares, ríos y lagos………………………………………….……..……...… 475
3.3.1.5.-El sistema de responsabilidad sobre los daños causados por el movimiento
transfronterizo de desechos y su eliminación………………………………. 477
3.3.1.6.- El sistema europeo de responsabilidad por los daños causados por las
actividades peligrosas y el establecimiento de un sistema de responsabilidad
absoluta e ilimitada, y solidaria en materia de daños ambientales………… 482
3.3.2.- Los elementos más representativos, de los regímenes internacionales de
responsabilidad civil de naturaleza sectorial, que contribuyen al diseño de un sistema
de naturaleza general, obligatorio y absoluto de responsabilidad internacional
de los Estados por el daño ambiental transfronterizo…………………………… 485
CONCLUSIONES…………………………………………………………………………….......... 493
BIBLIOGRAFIA…………………………………………………………………………………… 522
I.-Introducción 1
La degradación del medio ambiente constituye, uno de los problemas capitales que la humanidad tiene
planteados2, ocasionado por del irracional anhelo de alcanzar el “desarrollo”3, a costa, de un medio
ambiente4 sano y equilibrado. Como sostiene MAR CAMPINS, es el tributo que ha debido pagar la
sociedad de consumo por tantos años de explotación de los recursos naturales,5 el desarrollo tecnológico,
la industrialización6, el lógico proceso de urbanización de grandes áreas territoriales. Fenómenos que
incontrolados, han llegado a amenazar la capacidad asimiladora y regeneradora de la naturaleza y en
muchos casos, han generado la perturbación irreversible del equilibrio ecológico general7. Tal situación
ha ocasionado graves efectos en el «medio ambiente», como son: la deforestación8, la extinción especies,
la disminución de la capa de ozono o el efecto invernadero9, entre otros daños ambientales10, y además
efectos degenerativos11 de las condiciones de vida de los seres humanos12 individuales y colectivos. El
problema del daño ambiental13, tiene un amplio debate, tanto a nivel social, económico, como jurídico
1 Se ha seguido la técnica, utilizada para el esquema de una introducción de la tutora de la presente tesis, CAMPINS ERITJA,
Mar, “La Gestión de los Residuos Peligrosos en la Comunidad Europea”, Edit. José M. BOSCH, primera edición, Barcelona -
España, 1994, pp. 15-19. 2 El problema ambiental: ejerce presión sobre los ordenamientos jurídicos e insta a su transformación. MOLINA MAGDALENA,
Pablo, “Las transformaciones del Derecho a la luz”, Revista del Derecho Industrial, Año 14, mayo -agosto 1992, Ediciones
Depalma, Talcahuano No 494, Buenos Aires, pág. 349. 3 El problema está impactado a los países en vías de desarrollo desde el momento en que ellos comienzan a dedicar todos sus esfuerzos y energías para alcanzar la ansiada meta del desarrollo. CAPURROS, Luis y VERGARA R., Richard, “Presente y
Futuro del Medio Humano”, Editorial Continental S.A., México, 1975, Pág. 24; 4 Un sector de la doctrina internacional reconoce que el derecho al medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado pertenece a
la categoría de derecho humano de tercera generación. VERA ESQUIVEL, Germán, “La protección del medio ambiente y los derechos humanos: algunas aproximaciones comparativas”, En: Agenda Internacional, Año I, N°1, Instituto de Estudios
Internacionales, Pontificia Universidad Católica del Perú PUCP, 1994, Pág. 136. 5 La degradación medioambiental (…) suscita un amplio debate a nivel social, económico y jurídico, lo que a finales de los años
sesenta no se consideró más que una respuesta algo pintoresca a un determinado modo de desarrollo, se ha convertido hoy en día en una cuestión abierta, paradigma de una crisis importante de los valores de la sociedad neoliberal posmoderna. CAMPINS
ERITJA, Mar, “La Gestión de los Residuos Peligrosos en la Comunidad Europea”, Óp. Cit., pág. 15-19. 6 Existe conciencia generalizada de que los procesos de industrialización que tuvieron lugar - muy especialmente a partir de
1950– han tenido una influencia negativa sobre el medio ambiente. DARÍO BERGEL, Salvador, “Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente: La Perspectiva Latinoamericana”, en Revista del Derecho Industrial, Óp. Cit., pág. 340 -343. 7 Los principales procesos asociados con el cambio global son la intensificación del efecto invernadero, la disminución de la capa
de ozono de la estratosfera, la lluvia ácida y la pérdida de biodiversidad. LUDEVIC ANGLADA, Manuel, “El Cambio Global en
el Medio Ambiente”, Edit. Aldaomega-Marcombo, 1997, Barcelona-España, pág. XIII. 8 i) Los bosques han sido degradados. (…) cada año se talan unos 16 millones de hectáreas de bosques – el doble de la superficie
de Austria. LEAN, Geoffrey, “El Planeta Tierra en Peligro, Cuestiones del Milenio”, Signo, Revista del Consorcio de Centros
Educativos Católicos del Perú, Año 10, N.º 94, Lima, enero 2001, pp. 29-31; ii) La deforestación en América Latina alcanzó en la
década del 80 una tasa anual del 0,61 % para la región en su conjunto (…) siendo el incremento anual alarmante en los países de la Cuenca Amazónica; constituyendo la situación más grave es la de Rondanina (Brasil), donde aumento el 244% entre 1975 y
1978, el 128% entre 1980 y 1984 y el 51% entre 1984 y 1985. (…) A principios de siglo el 12.8% del territorio estaba cubierto
por selva; hoy solo lo cubre el 2.8%. DARÍO BERGEL, Salvador, “Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente: La Perspectiva
Latinoamericana”, Óp. Cit., pág. 331. 9 LUQUIN BERGARECHE, Raquel, “Mecanismos Jurídicos Civiles de Tutela Ambiental”, Edit. Thomson – Aranzadi, Navarra –
España, 2004, pág. 13-17. 10 Problemas ambientales: contaminación del aire, agua, suelo, acústica, lumínica, gestión de residuos, consumo de recursos y
agua, deforestación, desertización, consumo de energía, pérdida de biodiversidad, huellas ecológicas, agujero de ozono, lluvia ácida, entre otros. VIÑOLAS I MARLET, Joaquín, “Diseño Ecológico- Hacia un diseño y una producción en armonía con la
naturaleza”, Edit. Blume, Barcelona, 2005, pág. 14-22. 11 Entre los seres humanos y el medio ambiente en vez de existir armonía hay conflicto. JAIME CARDENAS, Jorge, (director),
“Cuidar el Medio Ambiente, cuestión de vida o muerte”, Revista Pedagógica, Año 6, Oct- nov. 95 Lima-Perú, pág. 57.
17
Nos centraremos, sólo en el plano de la responsabilidad jurídica del mismo, tanto a nivel del derecho
interno, como del derecho internacional. Ello en razón, a que el daño ambiental,14 es un nuevo fenómeno
que lesiona a los individuos y al medio ambiente de los países, el mismo que no conoce fronteras15,
traspasando los límites de los territorios, fijados por el hombre16, y llegando a afectar a toda la tierra. Así
a nivel del derecho internacional, tal situación, ha obligado a plantear la tesis, consistente en que la
responsabilidad de los daños ambientales transfronterizos, deben ser asumidos por los “Estados de
origen” del daño ambiental, en aplicación de la obligación de responsabilidad17 internacional y de
reparación del daño. Así, los países desarrollados, deben asumir responsabilidad por la reparación de los
daños ambientales, más aún por ser altamente industrializados y generadores de tecnologías productivas18,
con efectos destructivos al medio ambiente19, como, también los países en vías de desarrollo, por no
poner en los primeros lugares de la agenda de sus gobiernos la protección ambiental20, y además por
adoptar con excesiva facilidad21, tecnologías modernas contaminantes,22 la industrialización y la
explotación de sus recursos23. Frente a este panorama, la problemática de la reparación de los daños
ambientales, deber ser tarea de todos, pues todos asumir las consecuencias,
12 DE TRAZEGNIES, Fernando; “La Responsabilidad Extracontractual”; T. II. Biblioteca. Para leer el Código Civil Vol. IV;
Fondo Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú, 1995, Quinta Edit., pág. 335. 13 CAMPINS ERITJA, Mar, “La Gestión de los Residuos Peligrosos en la Comunidad Europea”, Óp. Cit., pp. 15-19. 14 Los daños ambientales, se perciben de forma distinta según en qué región se viva; mientras para los países ricos se trata de
“una cuestión de calidad de vida”, para los países pobres es un problema de “gestión de los recursos que permita y fomente el
desarrollo”. AMOR, Juan Ramón, “Ecología”, En: “Derecho del Medio Ambiente- Selección de textos”, Editado por FOY VALENCIA, Pierre, Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú PUCP, Lima-Perú, pág. 33. 15 Los elementos característicos de la dimensión internacional del tema del Medio Ambiente (…) Es un problema de carácter
global, que comporta desafíos comunes que afectan, en definitiva, a todos los países del mundo y, en consecuencia, su solución
trasciende ampliamente la capacidad de acción de los países por separado, incluso de las grandes potencias. MADELENGOITA, Laura, “Medio Ambiente, Desarrollo y Paz”, Edit. 1°Edición, Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y
el Desarrollo en América Latina y el Caribe, 1991, Lima-Perú, pág. 244. 16 Así, la contaminación del RHIN a raíz del accidente de SANDOZ afecta a Holanda y a Alemania; el impacto ambiental de la
central termoeléctrica–conocida como Candiota- en el Estado Rio Grande do Sul, puede tener efectos perjudiciales sobre territorio uruguayo y argentino, la contaminación de las aguas del río Amazonas por la utilización de mercurio en la búsqueda de oro afecta
a Colombia, Perú y Venezuela, la posibilidad de depredación de1 Amazonas no preocupa sólo a Brasil; la globalización
económica y jurídica, que se manifiesta en el acercamiento del derecho continental y el COMMON LAW. PARELLADA, Carlos
Alberto, “Los principios de responsabilidad civil por daño ambiental en Argentina”, En: “Responsabilidad por daños al medio ambiente”, Universidad Externado de Colombia – Instituto de Estudios del Ministerio Público, Primera Edición 2000, reimpreso
2005, Bogotá – Colombia, pág. 235 – 236. 17 La misión es de todos los países (…). Esto implica cooperación comprometida más que “ayuda”, y solidaridad y búsqueda de
beneficio común. Comisión de Desarrollo y Medio Ambiente de América Latina y El Caribe, “Nuestra Propia Agenda”, Comisión De Desarrollo y Medio Ambiente de América Latina y el Caribe, 1990, Pág. 96. 18 SILVA SANTISTEBAN, Fernando, “TIPSHE”, Revista “De la Facultad de Humanidades”, Año III, N°2- mayo 2002,
publicación de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional Federico Villarreal, Lima-Perú, pág. 23. 19 La Unesco, dijo que, durante la última mitad de la década de los ochenta, determinaron que alrededor de 25.000 especies vegetales y 1.000 especies de vertebrados, están en riesgo de desaparición antes del final de este siglo. SEOANEZ CALVO,
Mariano, “Medio Ambiente y su Desarrollo: Manual de Gestión de los Recursos en función del Medio Ambiente. Manual para
responsables, gestores y enseñantes soluciones a los problemas medioambientales”, Editorial Mandí -Prensa, 1998, España, Pág.
35-36. 20 La lucha contra la pobreza y la desnutrición son objetivos del Estado (…) y la búsqueda “del desarrollo que tanto ha
enorgullecido a la sociedad”. AMOR, José Ramón, “Ecología” En: 10 palabras claves en ecología, Óp. Cit., Pág. 31. 21 DE TRAZEGNIES, Fernando, Óp. Cit. Pág. 336. 22 Es indudablemente menos difícil e implica un menor costo social tomar las precauciones para no incurrir en daños ambientales que intentar reponer más tarde las cosas al estado original (es decir, incontaminado) cuando el daño ya ha tenido lugar.DE
TRAZEGNIES, Fernando, Óp. Cit., Pág. 336. 23 PÉREZ MORENO, Alfonso. “La Ordenación Jurídica de la Calidad de Vida”, Edit. Secretaria General de Medio Ambiente;
Medio Ambiente, Ingeniería y Empleo; Madrid; 1999; Op. Cit., pág. 58.
18
Así en América Latina, países como el Perú24, el Caribe,25 son ejemplos claros, de cómo la permisibilidad
de la realización de actividades ambientalmente peligrosas en sus territorios: las actividades mineras, la
industrialización de bienes, la explotación indiscriminada de bosques, la importación de autos usados, el
crecimiento desordenado de las ciudades, entre otras actividades económicas; han ocasionado graves
daños al medio ambiente26, y como consecuencia, alteran los sistemas naturales27, peligrando la valiosa
diversidad geográfica, biológica, hidrológica, ecológica y cultural28, situación que amerita una respuesta
por parte del derecho interno e internacional, en materia de responsabilidad del daño ambiental.
En razón a lo expuesto, la preocupación por la reparación del daño ambiental29, hace necesario determinar
la responsabilidad ambiental30 por el mismo, debido a sus gravísimos efectos31, en contra del ser humano
24 i) el Perú, se une a la ideología desarrollista, de querer salir de la miseria a cualquier precio sin calidad de vida. “Ecología y
turismo, Perú Exporta”, Edición Internacional N.º 221, Lima, enero 1995, Pág. 20 – 21; ii) en el asunto: la OROYA versus el Estado Peruano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos de San José de Costa Rica (…) los análisis que se han hecho en
los pobladores que han solicitado las medidas cautelares (65 personas) la mayoría continúa con concentraciones de plomo, cadmio
y arsénico por encima de los niveles de referencia. EL COMERCIO, “Gobierno pide a la CIDH archivar medidas cautelares por
la Oroya”, Entrevista- Economía, Lima, miércoles 24 de marzo del 2010, Pág. B 5 25 i) el modelo de desarrollo aplicado en los países de Latinoamérica y el Caribe en lo ecológico (…) no considera la
sustentabilidad del entorno natural a mediano y largo plazo, y ha avasallado prácticas culturales en relación con su medio
ambiente. AUTORES Y PARTICIPANTES, “Políticas de Población”, En “Mujer Medio Ambiente en América Latina y el
Caribe-, Editado por Fundación Natura Y CEPAES, Quito, 1991, Pág. 158; ii) la degradación ambiental en los países en desarrollo produjo un nuevo éxodo rural. BLEUTER, Martín, “Un medio ambiente en desequilibrio provoca enfermedades”,
Revista Gerencia, VOII 12, No 196, Revista del Instituto Peruano de Administración de Empresas, agosto, 1992, Lima-Perú, Pág.
42.; iii) desde la perspectiva del desarrollo, las naciones del Tercer Mundo, las implicaciones ambientales internacionales tienen
su mayor incidencia en el proceso de relocalización industrial (…) esto es, en la distribución espacial de las industrias contaminantes. JIMENEZ HERREO, Luis M, “Medio Ambiente y Desarrollo Alternativo”, Editorial Iepala, Madrid, 1989, Pág.
276. 26 En el Perú de hoy, cada día los vehículos y las fábricas arrojan una gran cantidad de residuos químicos a la atmósfera, las minas
y algunos establecimientos industriales han contaminado buena parte de los ríos que han sido convertidos en canales de barro mineralizado. DE TRAZEGNIES GRANDA, Fernando, y otros; “Derecho del Medio Ambiente”, Óp. Cit., Pág. 195. 27 Las alteraciones del Ecosistema, se producen, porque los flujos de materia y energía, se producen relaciones de transferencia de
información, que pueden llegar a ser muy importantes y difíciles de detectar y de medir. GERMENDIA SALVADOR, Alfonso;
SALVADOR ALCAIDE, Adela; CRESPO SANCHEZ, Cristina; GERMANDIA SALVADOR, Luis, “Evaluación del Impacto ambiental”, Edit. Pearson Educación A.S. 2005, Madrid- España; Pág. 59. 28 i)Estudios efectuados por el Sistema de Clasificados de Holddridge han permitido identificar en el Perú, nada menos que 84
zonas de vida (paisaje natural) de las 104 que existe en el mundo; nuestro país cuenta con una gran diversidad de flora y fauna en
el mundo. REVISTA, “Ecología y Turismo, Perú Exporta”, Edición Internacional, Revista, N.º 221, Lima, enero 1995, pp. 20 – 21; ii) el Perú está considerado como uno de los doce países de mayor diversidad biológica en el mundo, con un 60% de la
diversidad biológica del planeta. Se han identificado 84 zonas de vida, 17 transicionales, de las 104 zonas existentes y 28 tipos de
climas, de los 32 existentes en el planeta. QUIROZ PERALTA, Cesar, A, “Ambiente y Recursos Naturales”, Edit.
FKA/PA/CALEIDOS, Perú, 1996, pp. 105; iii) Perú y Ecuador, comparten, la reserva de producción Faunística Cuyo Bento, como la reserva nacional de Pacaya Samiria se ubican en las vecindades del refugio del pleistoceno del Napo. SORIA, Carlos,
“Lecciones de Política Ambiental en Ecuador y Perú en los 90s”: En Revista Taller de Derecho, Año 1, N°1, Ediciones Legales
S.A.S., Lima, 2002, pág. 20; iv) En el Perú existe un sistema de creencias compartido por el poder político, empresarial y
tecnocrático, que afirma que los asuntos ambientales deben subordinarse a las variables políticas, económicas, empresariales y de inversión. BRAVO ALARCON, Fernando, “Los Tópicos Ambientales en las decisiones políticas”, Revista Coyuntura, Año 1, No
1, Editorial CIPESA Y PUCP, Pág. 22. 29 La responsabilidad ambiental es una toma de posición del hombre consigo mismo, con los demás, como un grupo social, y con
la naturaleza como medio que transforma y que por él es transformado. ÁLVAREZ DEL CASTILLO BAEZA, Joaquín, “La Responsabilidad Ambiental en el Transporte de Hidrocarburos por el Mar” En: “La Responsabilidad Jurídica en el Daño
Ambiental”, Primera Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 1998, Pág. 12. 30 El mundo contemporáneo utiliza más intensamente los recursos naturales; dando lugar a una vida con más satisfacciones y
también un deterioro de la condición ambiental de vida. VELÁSQUEZ MORENO, Lucía, “Responsabilidad Civil por el Daño Medio Ambiental”, Coordinado por Carlos GHERSI, Edit. Hammurabi, Buenos Aires, 2000. Pág. 219. 31 Los ecologistas sostienen que la contaminación del aire se debe al proceso de contaminación fotoquímica del aire: los productos
más notables están bióxido de nitrógeno, el ozono, el formaldehido y los nitratos de peroxiacilo (NPA), los cuales causan daño a
las plantas. COLINVAUX, Paul A. “Introducción a la Ecología”, Edit. Limusa, México, 1991, Pág. 303-305
19
y del planeta que lo habita32. Asunto, que está en constante polémica y conflicto33, tanto en derecho
interno, como en el derecho internacional en razón a que, de ordinario se rehúye hacer frente a los
problemas cuya inmediatez no se experimenta34, como es el caso de los daños ambientales, que en su
mayoría se manifiestan a largo plazo, dejando este tipo de preocupaciones para que sean resueltas por
generaciones futuras. Esta situación debe ser revertida urgentemente, a fin de que asegurar la viabilidad y
supervivencia35, no sólo de las generaciones presentes, sino que apostando por un desarrollo sustentable36,
en beneficio de futuras generaciones.
La problemática de la reparación del daño ambiental, ha determinado, que, desde hace décadas, la
humanidad sea testigo, de la proliferación de reclamaciones en procesos judiciales internos e
internacionales, sin una respuesta eficaz por parte de los sistemas de responsabilidad del derecho interno,
como del derecho internacional, que encaren con eficacia la reparación de los daños ambientales, que
soportan los individuos en su salud, en su patrimonio, y en el medio ambiente que habitan. Ante tal
panorama, corresponde al analizar en la presente investigación37 bajo dos lineamientos, desde los dos
ángulos del derecho , tanto del derecho interno , como del derecho internacional:
i) A nivel de derecho interno. El problema, es que, a nivel del derecho interno, si bien ha evolucionado
un poco más, en relación al derecho internacional, no obstante, se observa, que se hace necesario que el
derecho civil, específicamente en materia de responsabilidad civil, cambie su enfoque individualista, con
el fin de adaptarse a las particularidades que presenta el daño ambiental, esencialmente de naturaleza
social y de esa manera logre ser un mecanismo moderno y eficaz para la encarar la problemática de daño
ambiental.
En atención a ello, urge valorizar la importancia del derecho civil38, a través de la utilidad de la
responsabilidad civil39, no sólo como instrumento para lograr la reparación del daño ambiental40, sino
32 “Por primera vez en la historia millones de personas de todo el mundo no sólo están preocupadas por su futuro y el de sus hijos:
Están angustiadas por el futuro del planeta.” Reflexión de la primera ministra de Noruega, Gro Harlem Brundtland. CONDE-
PUMPIDO TOURON, Cándido, “Responsabilidad Civil y Administrativa por el daño ambiental”, Revista, Sección Primera: Doctrina, Segovia- España, pp. 3. 33 El conflicto ambiental se debe a: i) es una política cada vez más costosa; ii) provoca enfrentamientos entre los países del Norte
y los países del Sur en torno a la definición de desarrollo sostenible; iii) esta política está estrechamente ligada a las prácticas
comerciales; iv) convoca a un gran número de actores con intereses enfrentados y, a menudo, irreconciliables. AMOR, José Ramón, “Ecología, En: 10 palabras claves en ecología”, Óp. Cit., Pág. 31. 34 AMOR, Juan Ramón, “Ecología”, En “Derecho del Medio Ambiente- Selección de textos”, Óp. Cit., Pág. 33. 35 SOBERANES FERNÁNDEZ, José Luis y otros, “La Responsabilidad Jurídica en el Daño Ambiental”, Instituto de
Investigaciones Jurídicas y Petróleos México, Primera Edición, Edit. Universidad Nacional Autónoma de México -Petróleo México, México, 1998, Pág. 7-10. 36 Informe de la Comisión Brundtland de 1987, el desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades de la generación
presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”. POSADA L, Luis G.
y MONTOYA C, Carlos A, “Conservación y Desarrollo Sostenible”, En: REVISTA GERENCIA, Volumen XXII, N°221, Editada por IPAE, Ene-Feb. 1996, pp. 19; ii) el concepto de desarrollo sustentable es importante porque implica una mejora en los
aspectos cualitativos y no sólo cuantitativos del crecimiento y es complejo porque implica cambios a nivel económico, político y
social. CECCHI, Oscar, y otros, “Calidad Total y Medio Ambiente, una cuestión sin Divorcio”, En Revista Gerencia, Vol. XXIV
N°208, Editorial IPAE, Lima- Perú, Pág. 34. 37 La acción tuitiva del ambiente exige un conjunto coordinado de técnicas jurídicas, en las que, sin perjuicio de un necesario
énfasis preventivo, la responsabilidad puede jugar un papel importante. JORDANO FRAGA, Jesús, “La Responsabilidad de la
Administración con ocasión de los daños al medio ambiente”, En: Revista de Derecho Urbanístico, Año XXIV, N°116, enero,
febrero, Edit. Montecorvo, Madrid-España, pp. 87. 38 Los daños ambientales, repercuten física y patrimonialmente en las personas y en nuestro entorno natural (fundos, cultivos, etc.)
objetos de derechos de uso, goce y disfrute por parte de sujetos particulares, los distintos ordenamientos nacionales articulan la
defensa de dichos intereses privados por la vía civil. FACH GOMEZ, Katia, “La Contaminación Transfronteriza en Derecho
Internacional Privado”, Primera Edición, Editorial Bosch, S.A., Barcelona- España, 2002, Pág.19.
20
también, por su valor disuasivo41,para erradicar las conductas ambientalmente peligrosas42. Ello en
contraposición a las posiciones escépticas43, que sostienen que la responsabilidad civil no se adapta a la
naturaleza del daño ambiental y que por ello no aporta mayormente a resolver la problemática planteada.
En ese sentido, tomando como referencia el derecho peruano, y su problemática44, corresponde analizar
los aportes de los diversos sistemas de responsabilidad civil por el daño ambiental45: los sistemas
latinoamericanos, con especial incidencia en el derecho argentino, colombiano y mexicano. A nivel
europeo, en especial: el sistema de responsabilidad ambiental español, italiano, alemán, el derecho
comunitario europeo, entre otros; y a nivel del common law: el derecho inglés y el americano. Ello, con el
objetivo de construir las bases de un nuevo diseño de sistema de responsabilidad civil absoluto o estricto
por el daño ambiental eficaz, para lo cual se hace necesario flexibilizar el enfoque tradicional de la
responsabilidad civil a partir de “un ensanchamiento conceptual”, que evite petrificarse en dogmas
clásicos46, orientados a proteger intereses individualistas47, sino más bien, apueste por la socialización de
39Enforcement and Remedial Measures. In spite of all preventive measures, environmental harm does occur, sometimes through
intentional or negligent conduct, sometimes by accident. In order to deter wrongful conduct and remedy violations that do take
place, the law must determine appropriate enforcement actions and remedies. As such, it has to address such questions as the
degree or amount and kind of harm that may lead to legal action, who is entitled to instigate the action, before what forum or tribunal, and what appropriate orders, sanctions, or compensation may be foreseen. The procedures may include civil actions,
administrative remedies, and criminal prosecution. ALEXANDER KISS, and DINAH SHELTON, “Manual of European
Environmental Law”, University Cambridge University Press, Second edition, 1997, New York, page. 139-140. 40 Private law and environmental protection. The development of the law relating to the protection of the environment is not solely governed by the realm of public and administrative law. Although the spread of regulatory control has accelerated within
the last 60 years, traditionally, at first glance anyway, private law has attempted to serve a similar function in controlling
environmental damage. (…). After discussing some of the issues which arise when public law standards clash with private law
rights, we discuss some possible future directions for private law, including placing civil liability on a statutory footing and the impact of human rights legislation. STUART BELL LLB Hons, Barrister and Donald Mc Gillivray LLB Hons, MA,
“Environmental Law-The law and Policy relating to the Protection of the Environment”, Edited BALL & BELL ON, Fifth
Edition, 1991, London-Great Britain, page.255-258. 41 The fact that civil lawsuits are rare does not necessarily mean that they have no effect. Polluters may take into account the economic loss that may be caused by liability. MACRORY, Richard “Reflections on 30 Years of EU Environmental Law a High
Level of Protection?” Edited, Europe Law Publishing, 2006, Groningen/Amsterdam, page. 133-134. 42 Liability is an Incentive. The first part of this section discusses the objectives of liability rules in general. These objectives,
some of which overlap each other, are relevant to understanding and assessing the trend towards strict liability for environmental harm described in the previous chapter. This part deals with providing compensation, increasing efficiency, deterrence, risk or
loss spreading, wealth redistribution, and corrective justice, and possible mixes of these objectives. Reparation, Spreading of the
Risk – Insurance. The second part then focuses specifically on justifications for strict liability rules. BERGKAMP, Lucas,
“Liability and Environment-Private and Public Law Aspects of civil Liability for Environmental Harm in an International Context”, Published by KLUWER, Law International, 2001, The Hague /London/New York, page. 67- 69. 43 El derecho ambiental hace tambalear las estructuras propias de la responsabilidad civil, surge la incertidumbre de si las teorías
clásicas de la responsabilidad civil pueden realizar un aporte significativo al novedoso tema, o si, por el contrario, se comete el
yerro de tratar de amoldar aquellas a este. HENAO, Juan Carlos, “Responsabilidad del Estado Colombiano por daño ambiental”, En: “Responsabilidad por daños al medio ambiente”, Universidad Externado de Colombia- Instituto de Estudios del Ministerio
Publico, Primera Edición, 2000 – reimpreso 2005, Bogotá- Colombia, 2005, Pág. 129-133. 44 Ver caso del pleno casatorio civil, emitido por la Corte Suprema de la República, en donde basándose en mecanismos
procesales, las víctimas del daño por contaminación ocasionado por la Minera YANACOCHA, por derramamiento de mercurio, no cumplió con reparar el daño ocasionado en la salud de los pobladores de CHOROPAMPA. Asimismo, véase el ANEXO I,
sobre el análisis estadístico realizado a la jurisprudencia de la Corte Suprema de la República del Perú. 45 Las grandes posibilidades que nos brinda el derecho civil para la conservación, defensa y mejoramiento del ambiente, pues,
permite una protección más acabada. BLANCO, Alberto, QUINTERO, URIBE, “La Reparación del daño ambiental en Venezuela”, En: “Responsabilidad por daños al medio ambiente”, Universidad Externado de Colombia – Instituto de Estados del
Ministerio Publico, Primera Edición 2000 – reimpreso 2005, Bogotá – Colombia; Pág. 63-64. 46 Tenemos que desarrollar e introducir un cambio sistémico fundamental. Pues solo con un cambio completo de los paradigmas
es probable que le permita a la humanidad hacerse parte del ‘ambiente’ más que su explotador. MANTILLA, Samuel Alberto, “Contabilidad y Auditoría Ambiental”, Segunda Edición, Ecoe Ediciones, Bogotá, 2006, Pág. 209.
47 The use of the common law as a mechanism for environmental protection would be useless unless there were effective
remedies once a cause of claim had been established. There are three main types of remedies that can be sought: preventive and
compensatory remedies, and abatement (self-help). An injunction allows for actions creating environmental problems to be
21
la responsabilidad civil orientada a la utilidad colectiva, para lo cual se requiere una “importante dosis de
imaginación y de flexibilidad”48. Sólo de esa manera, es posible que la responsabilidad civil, tenga un rol
importante en la solución de la problemática de la reparación del daño ambiental que responda al
problema planteado en la presente investigación.
Justificación de la Problemática Planteada
A nivel del derecho interno: ¿Por qué el estudio de la responsabilidad civil por el daño ambiental? Bajo
este contexto general, los motivos que justifican la elección de este objeto de estudio pueden sintetizarse
en los siguientes puntos: i) La problemática de la reparación del daño ambiental requiere que la
responsabilidad civil, se adapte a las particularidades especiales del daño ambiental, para que sea un
mecanismo eficaz para su reparación; ii) Es necesario diseñar un sistema de responsabilidad civil por el
daño ambiental, a partir del cambio de enfoque del derecho civil históricamente individualista, hacia uno
de utilidad social.
iii) El interés de la temática radica, en su carácter innovador dentro de la responsabilidad civil, toda vez,
que la reparación del daño ambiental ha sido poco tratado en la doctrina, en los diversos sistemas de
responsabilidad civil por el daño ambiental, lo que ha determinado su i