80
Læremidler 2010 Videregående skole

Læremidler 2010 Videregående skole

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Læremidler til Videregående skole. Katalog for 2010.

Citation preview

Page 1: Læremidler 2010 Videregående skole

Læremidler 2010Videregående skole

Page 2: Læremidler 2010 Videregående skole

InnholdRealfag side 04

Matematikk side 04

Naturfag side 10

Kjemi side 13

Fysikk side 14

Biologi side 15

Samfunnsfag side 16

Religion og etikk side 16

Samfunnsfag side 18

Geografi og atlas side 20

Historie side 21

Politikk, individ og samfunn side 26

Psykologi side 27

Markedsføring og ledelse side 28

Samfunnsøkonomi side 29

Språk side 30

Ordbøker side 30

Tysk side 35

Fransk side 38

Spansk side 40

Engelsk side 44

Norsk side 52

Kroppsøving side 56

Helse- og sosialfag side 58

Fagskolen HS side 62

Pris og bestillingsliste side 64

Alle læremidler til Vg1, Vg2 og Vg3

Rom Stoff Tid forkurs 14

Se vår katalog for

NOA!

Nyutgave2010

Page 3: Læremidler 2010 Videregående skole

Historisk atlas

21Psykologi

27

Å lykkes med-serien

Kort fortalt naturfag

10

Tommy Moum og Kristin Fossum

Å LYKKES MED

sammensatte teksterog retorikk

VG1, VG2 & VG3

Tommy Moum

Å LYKKES MED

VG1, VG2 & VG3

litteraturhistorie

Deutch Drei Digital

35

Hel-digitalt tysk Vg3

3

For inter-aktiv tavle

og PC

Nyhet!

Nyeutgaver!

Nyhet!

32Bokmål nynorsk Ordbok

Nyhet!

Page 4: Læremidler 2010 Videregående skole

matematikk4

SiNuS mest brukt i

videregående skole

Foto

: Bjø

rn-E

ivin

d År

tun

/ Sca

npix

Nor

way

(RM

)

Grunnideen med Sinus er at alle bøkene skal være

differensieringsvennlige og gjennomstrukturerte.

Strukturen videreføres på fagnettstedet Sinus.

Page 5: Læremidler 2010 Videregående skole

TORE OLDERVOLL, ODD ORSKAUG, AUDHILD VAAJE, FINN HANISCH, SIGBJØRN HALS

SINuS er det StørSte matematIkkVerket i den videregå-ende skolen under Kunnskapsløftet. Verket holder et høyt faglig nivå, og fagstoffet er grundig og godt strukturert. Det er tilpasset alle elevtyper, fra de flinke til de som strever med faget. Kunnskap blir bygd opp steg for steg med en tydelig rød tråd gjennom stoffet. Grunnideen med Sinus er at alle bøkene skal være differensierings-vennlige og gjennomstrukturerte. Strukturen videreføres på fagnett- stedet Sinus.

HVer SINuSbok Har et eget fagNettSted som er organisert på samme måte som bøkene. Nettstedene inneholder varierte oppgave-typer. Blant annet finner du mange simuleringsoppgaver og oppgaver som er spesielt egnet til å øke forståelsen for matematiske begrep. Fagnettstedet inneholder løsninger og kontrolloppgaver som kan sikre at elevene har lært det de skulle gjennom et kapittel. Lærersidene har forslag til både kapittelprøver og terminprøver – og mange nyttige tips til undervisningen.

sinus.cappelendamm.no

Sinus 1PTORE OLDERVOLL, ODD ORSKAUG, AUDHILD VAAJE, FINN HANISCH, SIGBJØRN HALS

boka Legger tIL rette for overgang fra 1T til 1P helt ut i november. I denne siste utgaven av Sinus 1P er økonomikapittelet forbedret og stoffet om skatt er utvidet. Eksempler og oppgaver i økonomi løses ved hjelp av nyttige regneark som du finner på Sinus fag-nettsted. Lærestoffet og oppgavedel er samlet i én bok. Alle delkapitler begynner med enkle eksempler og oppgaver, deretter kommer bolker med mer sam-mensatte eksempler og oppgaver.

SINuS 1P eNgaNgSboka er en fullverdig lærebok for elever som helt eller delvis trenger et enklere opplegg.

sinus.cappelendamm.no

Sinus 1TTORE OLDERVOLL, ODD ORSKAUG, AUDHILD VAAJE, FINN HANISCH, SIGBJØRN HALS

deN Nye utgaVeN aV SINuS 1t Har eN Ny og bedre Struktur. Den nye strukturen innebærer en

enklere overgang til 1P helt til etter kapittel 3. Hvert delkapittel har en arbeidsmengde som er tilpasset en undervisningsøkt. Delkapitlene starter helt enkelt, mens vanske-lige bevis og utledninger kommer til slutt i del-kapitlene. Det er ikke meningen at de svakeste elevene skal lese dette stoffet.

sinus.cappelendamm.no

Sinus studieforberedende

matematikk 5

komPoNeNter:• Lærebok med teoridel og oppgavesamling• Elevnettsted, gratis• Lærernettsted, gratis – passordbeskyttet

komPoNeNter:• Lærebok med teoridel og oppgavesamling• Elevnettsted, gratis• Lærernettsted, gratis – passordbeskyttet

Page 6: Læremidler 2010 Videregående skole

Sinus S2TORE OLDERVOLL, ODD ORSKAUG, AUDHILD VAAJE, FINN HANISCH, SIGBJØRN HALS

boka bygger På SINuS S1 og er tilpasset elever i Vg3 som ikke går på programområdet for realfag. Noe av stoffet er det samme som Sinus R1, og funk-sjonslæren er sentral. Eksemplene er ofte hentet fra økonomi og samfunnsliv. Elevene får god trening i å regne med algebra og annen tradisjonell matema-tikk og de lærer å bruke sannsynlighetsregning fra S1 innen statistikk.

sinus.cappelendamm.no

Sinus R1 og Sinus R2TORE OLDERVOLL, ODD ORSKAUG, AUDHILD VAAJE, FINN HANISCH, SIGBJØRN HALS

bøkeNe Har god og oVerSIktLIg Struktur, inneholder solid mate-matikk og er tilpasset elever som vil ha spesiell kompetanse innenfor matematikk, eller som vil studere økonomi. Bøkene vektlegger arbeidet med den tradisjonelle matematikken. I Sinus R1 arbeider elevene videre med algebraen fra 1T. Der det er nødvendig, begynner delkapitlene med en repetisjon av stoff fra 1T før elevene lærer nytt stoff innenfor samme temaet. Det samme gjelder i funksjonslære, logaritme-regning og sann-synlighetsregning. Med Sinus R2 begynner skoleåret med å gi en grunnleg-gende opplæring i ubestemte og bestemte integraler. Vi arbeider deretter lenge med andre temaer. Deretter går vi tilbake til integrasjon og arbei-der med delvis integrasjon, variabelskifte, delbrøkoppspalting og diffe-rensiallikninger. Grunnen til denne oppdelingen er at vi regner med at stoffet må modnes. Elevene blir gradvis ført inn i faget.

sinus.cappelendamm.no

boka bygger På SINuS 1P og er tilpasset elever i Vg2 som ikke går på programområdet for realfag. Elevene lærer mye av det samme som i faget 1T i Vg1, men det er lagt mindre vekt på teorien og mer vekt på anvendelsene av stoffet. Elevene får god trening i bokstavregning, sannsynlighetsregning og de lærer å løse mange praktiske problemer. De får også god opp-læring i bruk av grafisk lommeregner og andre digi-tale verktøy.

Sinus S1TORE OLDERVOLL, ODD ORSKAUG, AUDHILD VAAJE, FINN HANISCH, SIGBJØRN HALS

6 matematikk

komPoNeNter for HVert årStrINN:• Lærebok med teoridel og oppgave-

samling• Elevnettsted, gratis• Lærernettsted, gratis – passord- beskyttet

komPoNeNter for HVert årStrINN:• Lærebok • Oppgavesamlingene coSinus R1 og

coSinus R2• Elevnettsted, gratis• Lærernettsted, gratis – passordbeskyttet

Page 7: Læremidler 2010 Videregående skole

Sinus ForkursLæreVerket er SkreVet etter deN reVIderte LærePLaNeN for forkurSet for ingeniørutdanning og maritim høgskoleutdanning fra 2009. Verket bygger på matematikkurset 1P fra den videregående skolen, og alt nødvendig stoff fra 1P blir repetert. Læreboka inneholder all teorien og svært mange eksempler. En del av eksemplene viser hvor-dan vi bruker matematikk blant annet i fysikk og andre fag. Eksemplene følges av øvingsoppgaver. Det er lagt stor vekt på å bruke et språk som lar studentene lese både teorien og eksemplene på egen hånd.

oPPgaVeSamLINgeN coSINuS forkurS er Nå todeLt. Del 1 er ordnet etter delkapitler som i grunnboka. Der finner studentene flere gode øvingsoppgaver. Del 2 inneholder blandede oppgaver. Her må studen- ten selv finne fram til metode og bruke tidligere tilegna kunnskap.

sinus.cappelendamm.no

Sinus XTORE OLDERVOLL, ODD ORSKAUG, AUDHILD VAAJE, FINN HANISCH

SINuS X er et tILLeggSkurS for eLeVer Som tar kurSet r1 i Vg2. Stoffet er spesielt tilpasset progresjonen i R1 slik at elevene i størst mulig grad skal ha utbytte av begge kursene (R1 og X). I tallteori arbeider elevene med de hele tallene. I statistikk-delen arbeider elevene videre med den sannsynlig-

hetsregningen som de har lært i R1. Elevene skal her utføre egne statistiske undersø-

kelser. Når elevene lærer om kom-plekse tall, utnytter denne boka det

de kan om vektorregning. Det vil styrke forståelsen innenfor begge felt-

ene. Arbeidet med de komplekse tallene for-bedrer den kunnskapen om algebra som elevene har

fra 1T og R1.sinus.cappelendamm.no

MultimatteGRETE MAUS, ODD ORSKAUG, JAN-ERIK PEDERSEN

muLtImatte er et SuPPLemeNt til den ordinære læreboka, og et tilbud til elever som ikke får godt nok utbytte av å bruke tradisjonelle læremidler. I Multimatte må elevene bruker regning for å løse praktiske oppgaver som de vil kunne møte i hver- dagen. Slik blir matematikken konkret og anvend-bar for denne elevgruppen. Den digitale komponet-en er gratis tilgjengelig!

multimatte.cappelendamm.no

7 matematikk

Ny ut-gave

komPoNeNter:• Lærebok med teoridel og oppgavesamling• Elevnettsted, gratis • Lærernettsted, gratis – passordbeskyttet

Tilrette-lagt

komPoNeNter:• Nettsted med interaktive oppgaver, gratis • Oppgavekort i kassett • Lærerveiledning på nett, gratis

Multimatte dekker teknikk og indu-

striell produksjon, helse- og sosialfag

og design og håndverk på yrkesfag

samt studieforberedende.

komPoNeNter:• Lærebok • Oppgavesamling

Page 8: Læremidler 2010 Videregående skole

Sinus yrkesfagTORE OLDERVOLL, ODD ORSKAUG, AUDHILD VAAJE, FINN HANISCH MED FLERE

SINuS er markedetS meSt brukte Verk på yrkesfag. Sinusverket er skrevet med tanke på at det skal være et verk for alle elever, både de flinke og de som sliter i faget. Delkapitlene i hver bok begynner med helt enkelt stoff som elevene skal kunne lese og forstå, eventu-elt vanskeligere stoff er plassert mot slutten av delkapitlene. Elevene skal kunne lese teoridelen i bøkene på egen hånd. Yrkesrettede eksem-pler og oppgaver er hentet fra dagligliv og yrkesliv på hvert utdan-ningsområde. Bøker skrevet for P-planen har samme struktur og kan brukes sammen. Det samme gjelder for bøkene skrevet for T-planen.

gratIS fagNettSted til hver enkelt bok.

sinus.cappelendamm.no

Sinus yrkesfag etter 1T-planen: • Bygg-oganleggsteknikk• Elektrofag • Teknikkogindustriellproduksjon

Sinus yrkesfag etter 1P-planen: • Helse-ogsosialfag• Restaurant-ogmatfag• Serviceogsamferdsel • Designoghåndverk Medier og kommunikasjon• Bygg-oganleggsteknikkP• ElektrofagP • TeknikkogindustriellproduksjonP

Sinus 1YPTORE OLDERVOLL, ODD ORSKAUG, AUDHILD VAAJE, FINN HANISCH

SINuS 1yP kaN brukeS På Alle programområder som bygger på det praktiske P-kurset. Den siste ut-

gaven fra 2009 er forbedret. Det gjelder spesielt perspek-tivtegningen og økonomi-kapittelet i tillegg til at vi har utvidet stoffet om skatt. De aller fleste oppgavene i øko-nomi løser vi nå ved hjelp av nye regneark som er på nett-sidene til Sinus.

sinus.cappelendamm.no

Sinus 1YP engangsbokaJAN-ERIK PEDERSEN, TORE OLDERVOLL, ODD ORSKAUG, AUDHILD VAAJE, FINN HANISCH

eN fuLLVerdIg Lærebok med mindre teori. I Sinus engangsboka er lærestoff og oppgaver tilpasset elever med svakt grunnlag i faget, samtidig som lærepla-nens målsetting er oppfylt. Sinus engangsboka 1YP er en fullverdig lærebok for elever som helt eller delvis trenger et enklere opplegg enn andre elever.

sinus.cappelendamm.noBokmål

Tore OldervollOdd OrskaugAudhild VaajeFinn Hanisch

For de yrke sfaglige utdanningsprogrammene i matematikk på Vg1 f ins disse bøkene:

S i n u s 1 Y P ( d e k k e r a l l e p r o g r a m m e n e i n k l u d e r t n a t u r b r u k )S i n u s f o r h e l s e - o g s o s i a l f a gS i n u s f o r r e s t a u r a n t - o g m a t f a gS i n u s f o r s e r v i c e o g s a m f e r d s e lS i n u s f o r d e s i g n o g h å n d v e r k / m e d i e r o g k o m m u n i k a s j o n

S i n u s f o r b y g g o g a n l e g g s t e k n i k k PS i n u s f o r e l e k t r o f a g PS i n u s f o r t e k n i k k o g i n d u s t r i e l l p r o d u k s j o n PS i n u s f o r b y g g o g a n l e g g s t e k n i k k ( T )S i n u s f o r e l e k t r o f a g ( T )S i n u s f o r t e k n i k k o g i n d u s t r i e l l p r o d u k s j o n ( T )S i n u s E n g a n g s b o k a 1 Y P

Bo

kmå

l

1YP

www.cappelendamm.no

ISBN 978-82-02-26816-9

1YPM AT E M AT I K K

8 matematikk

komPoNeNter:• Lærebok med teoridel og oppgavesamling• Elevnettsted, gratis • Lærernettsted, gratis – passordbeskyttet

komPoNeNter:• Lærebok med teoridel og oppgave-

samling• Elevnettsted, gratis • Lærernettsted, gratis – passord-

beskyttet

komPoNeNter:• Lærebok med teoridel og oppgave-

samling

Page 9: Læremidler 2010 Videregående skole

Sinus påbyggingsboka PTORE OLDERVOLL, ODD ORSKAUG, AUDHILD VAAJE, FINN HANISCH

boka VektLegger deN PraktISke matematIkkeN med oppgaver og eksempler som er virkelighetsnære. Sinus påbyggingsboka P er for elever på yrkesfaglige utdanningsprogram som har P-planen fra Vg1, og som vil utvide matematikken for å få generell studie-kompetanse. Boka inneholder den delen av kurset 1P som ikke blir lest i Vg1 på yrkesfagene, og i tillegg hele kurset 2P.

sinus.cappelendamm.no

Sinus påbyggingsboka TTORE OLDERVOLL, ODD ORSKAUG, AUDHILD VAAJE, FINN HANISCH

eLeVeNe får arbeIde VIdere med anvendelser av den tradisjonelle matematikken i denne boka.

Vektorregningen er forenklet og tilpasset elevgrup-pen. De arbeider videre med sannsynlighets-regning og lærer å løse mange praktiske problemer ved hjelp av binomiske og hyperbinomiske modeller. Sinus påbyg-gingsboka T er for elever på yrkesfaglige utdannings-program som har T-planen fra Vg1, og som vil utvide matematikken for å få generell eller spesiell studie-kompetanse. Boka inneholder den delen av kurset 1T som ikke blir lest i Vg1 på yrkesfagene, og i tillegg hele kurset 2T.

sinus.cappelendamm.no

9 matematikk

komPoNeNter:• Lærebok med teoridel og opp- gavesamling• Elevnettsted, gratis • Lærernettsted, gratis – passordbelagt

komPoNeNter:• Lærebok med teoridel og opp- gavesamling• Elevnettsted, gratis • Lærernettsted, gratis – passordbelagt

sinus.cappelendamm.no

Gratis fagnettsted til hver enkelt bok –

en betydelig tilleggsressurs!

Page 10: Læremidler 2010 Videregående skole

Kosmos SFPER AUDUN HESKESTAD, IVAR KARSTEN LERSTAD, HARALD LIEBICH

koSmoSVerket Har etabLert Seg godt I mar-kedet med den nye utgaven fra 2009. Grunndelen gir en ryddig og grundig beskrivelse av temaene. Studiedelen kommer etter hvert kapittel og innehol-der ulike oppgavetyper og øvinger. Kosmos SF er rikt illustrert med gode bilder og forklarende tegninger.

det Nye fagNettStedet Har eN oVerSIktLIg og god Struktur. Det inneholder interaktive opp-gaver, lydbokfiler, filmklipp, animasjoner, fordyp-ningsstoff, løsningsforslag til oppgaver, illustrasjoner fra boka, øvinger til utfylling med mer. Lærersidene er passordbeskyttet og har blant annet en egen opp-gavebank for prøver til hvert kapittel, undervisnings-opplegg og nyttige lenker.

kosmos.cappelendamm.no

Kosmos PåbyggingPER AUDUN HESKESTAD, IVAR KARSTEN LERSTAD, HARALD LIEBICH

boka er SkreVet for yrkeSfageLeVer som ønsker generell studie- kompetanse i naturfag. Den inneholder alle hovedområdene fra lære-planen med unntak av forskerspiren. For å oppnå generell studiekom-petanse må elevene ha de tre hovedområdene de mangler. Til alle hovedområdene er det et fyldig sammendrag som gjør det lett for elev-ene å repetere forskerspiren og de to andre hovedområdene de har hatt tidligere. Boka bygger på Kosmos SF.

kosmos.cappelendamm.no

10 Naturfag

komPoNeNter:• Lærebok med grunn- og studiedel• Elevnettsted, gratis • Lærernettsted, gratis – passordbeskyttet

komPoNeNter:• Lærebok med grunn- og studiedel• Elevnettsted, gratis • Lærernettsted, gratis – passordbeskyttet• Lydbokfiler på nett, gratis

med lydbokfiler!

Page 11: Læremidler 2010 Videregående skole

Kosmos YF lærebokSIRI HALVORSEN, ARILD BOYE, PER AUDUN HESKESTAD

eN SkredderSydd bok for eLeVeNe På yrkeSfag, som har tatt mar-kedet med storm. Kosmos YF lærebok inneholder de mest valgte hoved-områdene i tillegg til forskerspiren. Arbeidsboka er en tilleggsressurs med utfyllingsoppgaver. Strukturen er ryddig og fagstoffet er forklart så enkelt som mulig, samtidig som vi går litt dypere enn tidligere. Boka er rikt illustrert med gode bilder og forklarende tegninger. Den består av en grunndel og en arbeidsdel.

kosmos.cappelendamm.no

Kosmos YF temaSIRI HALVORSEN, ARILD BOYE, PER AUDUN HESKESTAD, HARALD LIEBICH

koSmoS yf tema er SkreVet for eLeVeNe På yrkeSfag. Kosmos YF tema inneholder både grunndel og arbeidsdel. Arbeids-delen kommer etter hvert kapittel og inneholder varierte opp-gaver og øvinger. Nytt i 2009-utgaven er at elevene ikke skriver svarene direkte i temaheftene. Kosmos YF tema består av fem tema- hefter. Hvert temahefte dekker forskerspiren og ett av de andre fem hovedområdene.

kosmos.cappelendamm.no

Inneholder hovedområdene:

• Forskerspiren

• Bærekraftigutvikling

• Ernæringoghelse

• Energiforframtiden

med lydbokfiler!

11 Naturfag

komPoNeNter:• Lærebok med grunn- og arbeidsdel• Arbeidsbok med utfyllingsoppgaver• Elevnettsted, gratis • Lærernettsted, gratis – passordbeskyttet• Lydbokfiler på nett, gratis

komPoNeNter:• Fem temahefter med forskerspiren

og ett av hovedområdene:• Bioteknologi• Bærekraftigutvikling• Ernæringoghelse• Energiforframtiden• Strålingogradioaktivitet

• Elevnettsted, gratis• Lærernettsted, gratis – passordbeskyttet• Lydbokfiler på nett, gratis

Page 12: Læremidler 2010 Videregående skole

Kort fortalt naturfag Vg1PER AUDUN HESKESTAD, IVAR KARSTEN LERSTAD, HARALD LIEBICH, SIRI HALVORSEN, ARILD BOYE

boka gIr eN eNkeL og oVerSIktLIg framstilling av faget. Den er godt egnet for elever og privatister som ønsker en rask oversikt over faget. Den er også egnet for elever som kun bruker digitale læremidler i natur-fag. Boka inneholder seks kapitler som hver dekker de seks hovedom-rådene fra læreplanen. Fagstoffet i hvert kapittel er presentert på en kortfattet og strukturert måte, noe som gir elevene en rask og grei over-sikt over alle hovedområdene. Den er rikt illustrert med figurer som gjør stoffet lettere tilgjengelig for eleven. NettSIdeNe inneholder interaktive oppgaver, filmer og animasjoner.

kortfortalt.cappelendamm.no

Foto

: Rya

n M

cVay

/ G

etty

Imag

es

12 Naturfag

komPoNeNter:• Alternativ lærebok• Fagnettsted, gratis

Nyhet 2010!

Page 13: Læremidler 2010 Videregående skole

Kjemien stemmer Kjemi 1 og Kjemi 2grunnbok: TRULS GRØNNEBERG, MERETE HANNISDAL, BJØRN PEDERSEN, VIVI RINGNES Studiebok: TRULS GRØNNEBERG, MERETE HANNISDAL, VIVI RINGNES, BRIT SKAUGRUD

kjemIeN Stemmer Har etabLert Seg som et solid og tidsriktig verk. Forfatterne legger vekt på at elev-ene skal oppleve kjemien som aktuell, og at de skal trives med kjemi som skolefag. Bøkene har et presist språk og en ryddig og oversiktlig presentasjon av fag-stoffet. Det er også lagt vekt på gode illustrasjoner og bilder for å gjøre stoffet tilgjengelig for elevene. Studiebøkene inneholder varierte aktiviteter og opp-gaver av ulike typer.

Nytt forbedret eLeVNettSted. Nettstedet følger den samme inndelingen i kapitler som grunnbøkene.

Nettstedet inneholder bl.a. interaktive oppgaver, lyd-bokfiler, aktiviteter fra studiebøkene, illustrasjoner fra læreboka og ordforklaringer.

fagNettStedet Har egNe LærerSIder med for-slag til årsplaner, powerpoint-presentasjoner, illustra- sjoner og tips til undervisningen. I tillegg er det lenker til gode nettsteder som vil være av interesse for kjemilærere.

kjemienstemmer.cappelendamm.no

Kjemien stemmer forkursTRULS GRØNNEBERG, MERETE HANNISDAL, BJØRN PEDERSEN, VIVI RINGNES

kjemIeN Stemmer er kjeNt for SIN gruNdIge og SoLIde fram-StILLINg av fagstoffet. Dette læreverket dekker læreplanen i kjemi for for-kurset for ingeniørutdanning og maritim høgskoleutdanning, gjeldende fra studieåret 2003/2004. Verket bygger på Kjemien stemmer 2KJ og pre-senterer fagstoff, oppgaver og aktiviteter samlet i én bok. Boka har en ryddig og oversiktlig presentasjon av fagstoffet.

13 kjemi

med lydbokfiler!

komPoNeNter:• Lærebok• Studiebok• Elevnettsted, gratis • Lærernettsted, gratis• Lydbokfiler på nett, gratis

Page 14: Læremidler 2010 Videregående skole

Rom Stoff Tid Fysikk 1 og Fysikk 2PER JERSTAD, BJØRN SLETBAK, ARNE AUEN GRIMENES, REIDUN RENSTRØM

gjeNNomarbeIdet Stoff og PreSISe framStILLINger er Rom Stoff Tids fremste varemerke. Både metodisk og i utforming mener vi verket framstår som det mest moderne og oppdaterte læreverket i sitt slag. Mange nye brukere bekrefter at vi har lyktes godt med å ta utfordrin-gene i den nye læreplanen på alvor.

fagNettStedet rStNett tilbyr blant annet animasjoner, visualiserin-ger, tester, forslag til terminprøver, utfyllende fagstoff og en fyldig lærer-

veiledning til hvert kapittel i boka.

rstnett.cappelendamm.no

Rom Stoff Tid forkurs PER JERSTAD, BJØRN SLETBAK, ARNE AUEN GRIMENES

LæreVerket er SkreVet etter den nye studieplanen for ettårig forkurs i fysikk. I tillegg til grunnbok og studiebok er det til den nye utgaven utviklet et omfattende tilbud på nett: læringsressurser for studenter og undervisningsressurser for forelesere. Verket bygger delvis på Rom Stoff Tid Fysikk 1 og Fysikk 2 til Kunnskapsløftet. Innholdet er preget av gjen-nomarbeidet stoff og presise framstillinger. Vi har beholdt formatet som gir god plass til figurer og bilder.

rom Stoff tId forkurS • presentererteoristoffetinnbydendeogoversiktlig • girstudenteneetstorttilfangavoppgaveravuliketyper • styrkereksperimentenesplassifaget,menharogsåaktiviteter

som kan gjøres hjemme og trekker faget inn i dagliglivet • harsimuleringerogvisualiseringerpånettsidene • giroppgavetips,løsninger,supplerendestofftilfordypning

14 fysikk / fysikk forkurs

komPoNeNter:• Lærebok• Arbeidsbok• Elevnettsted, gratis • Lærernettsted, gratis – passordbeskyttet

komPoNeNter:• Lærebok• Studiebok• Nettressurser for studenter

og forelesere, gratis

Nyhet

2010!

Page 15: Læremidler 2010 Videregående skole

Rom Stoff Tid Fysikk 1 og Fysikk 2

Bios Biologi 1 og Biologi 2bioS biologi 1: MARIANNE SLETBAKK, INGER GJæREVOLL, ARNODD HÅPNES, DAG O. HESSEN, PER AUDUN HESKESTAD bioS biologi 2: MARIANNE SLETBAKK, INGER GJæREVOLL, ARNODD HÅPNES, DAG O. HESSEN, ØYSTEIN RØSOK, OLE JOHAN BORGE, PER AUDUN HESKESTAD

bIoS framStår Som gjeNNomarbeIdet og fagLIg oPPdatert. Grunndelen gir en oversiktlig, grundig og utfyllende beskrivelse av temaene i lære-planen, og er rikt illustrert med forklarende figurer og bilder. Studiedelen etter hvert kapittel har vari-erte oppgavetyper og øvinger.

bIoS fagNettSted inneholder interaktive opp-gavesekvenser, tv-klipp, nyttige lenker, enkle og illustrerende animasjoner og ekstra teoristoff. På lærersidene finner du blant annet feltstoff og illu- strasjoner fra boka. Nettstedet følger den samme inn-delingen i kapitler som boka.

bios.cappelendamm.no

aLLe LæreVerk fra caPPeLeN damm har tilhørende fagnettsteder – en nyttig tilleggsresurs som er gratis tilgjengelig!

15 biologi

komPoNeNter:• Lærebok med grunn- og studiedel• Elevnettsted, gratis • Lærernettsted, gratis

Page 16: Læremidler 2010 Videregående skole

fag1616 religioN og etikk

Kunstneren bak den avbildede skulp-

turen er briten Marc Quinn. Modellen

er gravide Alison Lapper som var åtte

måneder på vei da skulpturen ble

lagd. På grunn av en kromosomfeil

ble Lapper født uten armer og forkor-

tede føtter. Skulpturen var midlertidig

utstilt på Trafalgar Square i London

fra 2005 til 2007 og skapte offentlig

debatt om menneskesyn og mennes-

keverd.

Page 17: Læremidler 2010 Videregående skole

I samme verdenOLE ANDREAS KVAMME, EVA MILA LINDHARDT OG AGNETHE STEINEGER

LæreVerket gIr eN oPPdatert framStILLINg av alle sider ved religion- og etikkfaget, både religions- og livssynskunnskap, filosofi og etikk. Faget presente-res innenfor rammen av det pluralistiske samfunnet og legger vekt på et livstolkningsperspektiv.

reLIgIoNer og LIVSSyN: Alle de store verdens-religionene er behandlet presist og nyansert. Livssynshumanismen behandles ved siden av religi-onene for å synliggjøre den som del av religions- og livssynsmangfoldet. Framstillingene åpner for sam-menligning.

fILoSofI: Sentrale filosofer er behandlet i del tre. I tillegg er et vesentlig perspektiv i boka at filosofi ikke bare utgjør et begrenset område i læreplanen, men inngår i alle deler av faget.

etIkk: Læreboka legger vekt på betydningen av etikk og moral i et pluralistisk samfunn. I del fire ligger hovedvekten på moralfilosofi. Etiske modeller presen-teres, og kapittelet gir trening i etisk argumentasjon.

maNgfoLd I Vår tId: Elevene blir kjent med ulike sider ved religions- og livssynsmangfoldet, både religi-onskritikk, fundamentalisme, former for humanisme og religiøs søken. Drøftelsen av det pluralistiske sam-funnet er viktig.

tekStSamLINg og bILder: Tekster fra de ulike tra-disjonene for analyse av tekster, rituelt liv, materielle og estetiske uttrykk. Det er lagt vekt på et sentralt og interessevekkende bildemateriale.

NettStedet SuPPLerer Læreboka med ressurser boka som medium ikke kan dekke. En fyldig lærer-veiledning med årsplaner, egne oppgaver med løs-ningsforslag og eksempler på eksamensoppgaver er tilgjengelig på nettstedet.

isammeverden.cappelendamm.no

fag 1717 religioN og etikk

komPoNeNter:• Lærebok med oppgaver• Elevnettsted, gratis• Lærernettsted, gratis• Lydbok på nett (lærebokteksten)

med lydbokfiler!

Page 18: Læremidler 2010 Videregående skole

PraksisEGIL ANDRESEN, RUNE HENNINGSEN

PrakSIS er et tILretteLagt LæremIddeL for elever i videregående skole. Elevene skal få en viss oversikt over samfunnet, derfor er teksten kort og ikke alt går like dypt. Relevans og varierende utfor-dringer er vektlagt, og fagstoffet tar derfor utgang-punkt i problemstillinger og situasjoner som ligger nært opp til elevenes virkelighet.

praksis.cappelendamm.no

Radar DigitalEGIL ANDRESEN, RUNE HENNINGSEN

et SeLVSteNdIg og HeLdIgItaLt LæreVerk i samfunnsfag som bygger på læreboka Radar. Radar Digital har tilpassede tekster, oppga-ver, videoklipp, lydversjon av tekstene og tilleggsressurser. Fordi Radar Digital bygger på læreboka Radar, består læremidlet av godt utprøvde tekster, oppgaver og undervisningsopplegg. Lærersidene har ressurser til undervisning og forberedelser.

radardigital.cappelendamm.no

18 samfuNNsfag

komPoNeNter:• Temahefte • Nettbasert hovedkomponent, gratis

komPoNeNter:• Lærestoff på nett (heldigitalt)• Lærernettsted, gratis

Tilrette-lagt

Hel-digitalt

Page 19: Læremidler 2010 Videregående skole

Ny agendaTROND BORGE, BERIT LUNDBERG, OLE AASS

boka er både StudIebok og oPPSLagSVerk. Den pedagogiske framstillingen av stoffet spiller gjennomgående på bilder, illustrasjoner, bildetekster og rammetekster som en støtte til selve teksten. Grunnboka fungerer som en god studiebok for den lesesterke eleven, og som et godt oppslagsverk for elever som vil arbeide med oppgaver. Lærernettstedet inneholder årsplaner, undervisningsopplegg, forslag til differensiering og andre nyttige ressurser.

nyagenda.cappelendamm.no

StandpunktJORUN BERG, ÅSE LAURITzEN, MARTIN WESTERSJØ

kuNNSkaPer, eNgaSjemeNt og StaNdPuNkt er den bærende pedagogiske tanken. Læreverket skal engasjere elevene til å tenke kritisk og ta standpunkt

i viktige samfunnsspørs-mål. Nettstedet innehol-der interaktive oppgaver samt lyd- og videoklipp, mm. Eget lærernettsted med undervisningstips, framdriftsplaner og supp-lerende fagstoff.

standpunkt.cappelendamm.no

RadarEGIL ANDRESEN, RUNE HENNINGSEN

tekSteN er deLt INN I oVerbLIkk og tema. I «overblikkene» får elevene nødvendig faktakunnskap og en innføring i emnet. «Temaene» utdyper og vide-

refører viktig stoff fra overblikk. Denne innde-lingen gir gode valg- og differensieringsmulig-heter. Boka har rikelig med oppgaver. Lærer- sidene har ressurser til undervisning og forbe-redelser.

radar.cappelendamm.no

19 samfuNNsfag

komPoNeNter:• Lærebok med oppgaver• Elevnettsted, gratis• Lærernettsted, gratis• Lydbok på nett (lærebokteksten)

komPoNeNter:• Lærebok med oppgaver• Elevnettsted, gratis• Lærernettsted, gratis• Lydbok på nett (lærebokteksten)

komPoNeNter:• Lærebok med oppgaver• Elevnettsted, gratis• Lærernettsted, gratis

med lydbokfiler!

med lydbokfiler!

Page 20: Læremidler 2010 Videregående skole

GeografiLandskaper – ressurser – mennesker – utvikling

ØIVIND DOKKEN, HELENE EIDE, ODD-IVAR JOHANSEN, ARNE HELGE ØVERJORDET

både boka og NettStedet er gode kunnskapskil-der og læringsverktøy for elevene. Læreverket har en tematisk struktur som gir god oversikt. Det er gode grafiske illustrasjoner og et rikt bildeutvalg som støt-ter elevene i lesingen av teksten. Sentrale begreper og faguttrykk er forklart. Både bok og nettsted har mange og varierte oppgaver til hvert kapittel. Her finnes flere bilde-/figurserier og lærerike animasjo-ner av geografiske fenomener. Nettstedet er et res-surssenter for både elever og lærere.

geografi.cappelendamm.no

Cappelens atlas for videregående skole

ROLF MIKKELSEN (RED.)

koNSekVeNt bruk aV måLeStokk i hovedkartene og temakartene gjør atlaset lett å bruke. Alle verdensdeler har temakart som viser politisk inndeling, befolkning og bosetning, klima, naturressurser, produksjon og spesielt interessante forhold i de ulike verdensdelene. Oppdaterte, nye og globale temakart i tråd med læreplanen, bl.a. fis-kerier, miljø, levestandard, befolkningsutvikling og urbefolkninger.

fag2020 geografi

komPoNeNter:• Atlas til elevene• Fargetransparenter i perm

komPoNeNter:• Lærebok med oppgaver• Elevnettsted, gratis• Lærernettsted, gratis

Page 21: Læremidler 2010 Videregående skole

Historisk atlasmer LeVeNde HIStorIeuNderVISNINg! Historiske kart visualiserer og levendegjør historiefaget og er et verdifullt supplement i undervisningen. De fleste kartene er digitalisert til bruk på interaktive tavler og PC. Historisk atlas har en høy faglig kvalitet i tekst, bildebruk, kartillustrasjoner og pedagogiske løsninger. Boka har et lett forståelig system for å krysskoble geo-grafiske områder med ulike tidsepoker og hendelser. de INteraktIVe karteNe er delt inn etter tema, og du velger selv hvilke prosesser og hendelser du ønsker å studere. Zoom inn og ut, panorer og bruk tegnforklaringen for å få fram ønsket animasjon.De interaktive kartene har arbeidsoppgaver og filmsnutter. Se demo på www.cappelendamm.no.

historiskatlas.cappelendamm.no

Å lykkes med eldre og nyere historieKARIN FOSSUM OG ELLEN UGLAND

å LykkeS med-bøkeNe er laget for å gi eleven effek-tiv læring. Bøkene kan brukes sammen med vanlige lærebøker og egner seg godt som effektiv lesing før prøver og eksamen. De to bøkene er skrevet etter gjeldende læreplan i historie for videregående skole. Stoffet blir presentert på en kort og oversiktlig måte, slik at eleven lett husker og forstår sentrale fakta og sammenhenger i faget.

fag 2121 historie

komPoNeNter:• Historisk atlas (bok)• Historisk atlas (digitale kart

for interaktive tavler og PC)

komPoNeNter:• Å lykkes med eldre historie • Å lykkes med nyere historie

Nyhet!For PC og inter-

aktiv tavle

eksamens- trening!

Boka kommer høsten 2010NyHeThøsten2010

Page 22: Læremidler 2010 Videregående skole

Mennesker i tid 1 og 2HANS JACOB ORNING, SVEIN OLAV HANSEN, TROND HEUM, ANNE KJERSTI JACOBSEN, HANS-JØRGEN HAGEN, OLAV HAMRAN.

HVorfor er HIStorIeN bLItt Som deN er? Hvorfor er vi der vi er i dag? Er det tilfeldigheter, eller måtte det gå slik? Historie er et hjelpemiddel til å få en bre-dere forståelse av egne og andre samfunns verdier – vår egen samtid – og oss selv som mennesker.

meNNeSker I tId 1 åpner historien på flere måter for elevene. Både hovedlinjene i fortiden og det unike ved menneskene og deres handlinger er vektlagt. Boka behandler verden og Norge i hver sin hoveddel, men hver del følger samme kronologiske og tema-tiske inndeling.

meNNeSker I tId 2 er delt inn i perioder, tema og oppslag. Å bryte opp den tradisjonelle kapittelstruk-turen på denne måten gjør undervisningen mer effek-tiv. Oppslagsinndelingen gjør det enkelt å velge ut stoff som skal prioriteres, og gjør det lettere for elev-ene å arbeide med stoffet på egen hånd.

kILder og metode har egne kapitler og det er mange ulike kildeoppgaver i hvert kapittel. Her gjennomgås alt fra muntlige kilder til bilder, film og internett.

menneskeritid.cappelendamm.no

fag2222 historie

komPoNeNter for HVert årStrINN:• Lærebok med oppgaver• Elevnettsted, gratis

Page 23: Læremidler 2010 Videregående skole

Historie vg2 og vg3LIBæK, STENERSEN, SVEEN OG AASTAD

gruNNLeggeNde HIStorIekuNNSkaPer er en for-utsetning for at elevene skal bli interessert i og glad i historie – og for at de skal kunne arbeide med his-toriske problemstillinger og se sammenhenger i det samfunnet de lever i.

HIStorIe Vg 2 og HIStorIe Vg3 presenterer kunn-skapsmålene i kronologisk rekkefølge og legger til rette for god undervisning i de timene faget har til rådighet. Teksten skaper forståelse for sammen-

hengen mellom fortid og nåtid. Framstillingen legger også opp til en tematisk behandling av stoffet. Teksten er oversiktlig, og verket er rikt illustrert.

NettStedet og arbeIdSbøkeNe legger til rette for å fordype seg i enkeltemner og å variere arbeidet, og det bidrar til å øke elevenes historieforståelse og gjøre dem kjent med historisk metode og tenkemåte.

historievg.cappelendamm.no

Historie vg3 PåbyggingLIBæK, STENERSEN, SVEEN OG AASTAD

Elevene skal ha både eldre og nyere historie i faget. Historie vg3 Påbygging har en del av de samme inn-holdselementene som Historie vg2 og Historie vg3, men er strukturert og tilpasset den nye planen. Ferdighetsmålene ivaretas av oppgavestoffet i grunn-boka og på eget nettstedet.

historievg.cappelendamm.no

fag 2323 historie

komPoNeNter:• Lærebok med oppgaver• Arbeidsbok (valgfri)• Elevnettsted, gratis• Lydbok på nett (lærebokteksten)

komPoNeNter:• Lærebok med oppgaver• Elevnettsted, gratis• Lydbok på nett (lærebokteksten)

med lydbokfiler!

Page 24: Læremidler 2010 Videregående skole

fag2424 historie og filosofi

Illus

tras

jon:

Inge

r San

ved

Anfin

sen

(Kob

olt d

esig

n)

Kapittelillustrasjon til «Opplysningstid

og perspektiver» i bok 1

Opplysning er menneskets utgang av dets selvforskyldte umyndighet. FilOSOFen immanuel KanT (1724–1804)

Page 25: Læremidler 2010 Videregående skole

Historie og filosofi 1 og 2ARNFINN GRANMO, TOMMY MOUM, TOVE PETTERSEN, THOR INGE RØRVIK OG BEATE BØRRESEN

HIStorIe og fILoSofI brINger fortidens mennesker og tenkning inn i elevenes samtid. Derfor begynner hvert hovedkapittel med illustra-sjoner som setter fortiden inn i samtiden og gir elevene muligheter til å ta tak i nytt stoff både med empati, undring og analyse. Den filoso-fiske samtalen er sentral i verket. Øvelsene er gjennomgående, og de er laget slik at elevene kan arbeide med filosofiske spørsmål både på egen hånd og sammen med andre. Hvert hovedområde i læreplanen er et eget kapittel som avsluttes med ulike oppgaver. Hver bok har egne kapitler om kildebruk og den filosofiske samtalen.

HIStorIe og fILoSofI 1 følger læreplanen fra oldtid og myter til nyere tid og kritisk tenkning.

HIStorIe og fILoSofI 2 begynner med mennesket i moderne tid og avslutter med historieforståelse og historiebevissthet.

historieogfilosofi.cappelendamm.no

fag 2525 historie og filosofi

komPoNeNter:• Lærebok med oppgaver• Elevnettsted, gratis• Lærernettsted, gratis

Page 26: Læremidler 2010 Videregående skole

Livsløp og velferdAAGE MOAN, AUDUN BAKKERUD, KIRSTI MOLTEBERG

Sosialkunnskap

et gjeNNomarbeIdet LæreVerk som er tilpasset elevenes interesser og forutsetninger. Boka er delt inn i fire hovedområder: Livsfasene, Velferdsforskjeller, Sosi-

ale problemer og Velferd og mennes- kerettigheter. Samfunnsvitenskape- lige arbeidsmetoder er behandlet flere steder i boka, slik at elevene får repetert stoffet flere ganger. På nettstedet kan elevene arbeide med stoffet på ulike måter, og de finner utfyllende stoff og nyheter. Lydbok kan lastes ned til hvert kapittel på nettstedet.

livslopogvelferd.cappelendamm.no

Politikk og maktAXEL J. MELLBYE OG KARL-ERIK KVAL

NorSk og INterNaSjoNaL PoLItIkk I ÉN bok! Et viktig perspektiv i den norske delen er hvordan verdenssamfunnet påvirker norsk politikk. I gjen-

nomgangen av det internasjonale samfunnets virkemåte vektlegges det å få fram problemstillinger og perspektiver som er knyttet til økende internasjonalisering Gjennom hele verket tydeliggjøres sentrale begre-per. Fagnettstedet viderefører, visuali- serer og aktualiserer problemstil-linger.

politikkogmakt.cappelendamm.no

Individ, kultur og samfunnODD GUNNAR ANDREASSEN OG MARTIN WESTERSJØ

et gruNdIg LæreVerk som viser hvordan teori og virkelighet henger sammen gjennom eksempler. Forfatterne har vektlagt begreper som grunnlag for

læring i faget. Samtidig blir elev-ene stimulert og utfordret til egen refleksjon. Boka inneholder eksem-pler fra aktuell forskning, statistikk og nyhetsmedier. Det er mange og varierte oppgaver.

dammskolen.no

Individ og fellesskapKARL-EIRIK KVAL, RUNE HENNINGSEN OG EGIL ANDRESEN

LæreVerket Ser På SamfuNNet og forHoLdet mellom individene og de ulike fellesskapene som menneskene lever i. Det legges stor vekt på en akti-

vitetsorientert tilnærming til faget. Oppgavene er ikke bare repeti-sjon, men også utgangspunkt for å arbeide med temaene og sentrale begreper. Fagnettstedet er en viktig del av verket med flere ressurser og oppgaver, aktualitetstjeneste og videoklipp.

individogfellesskap.cappelendamm.no

Politikk og menneskerettigheter Sosiologi og sosialantropologi

Sosiologi og sosialantropologi

fag2626 politikk, iNdivid og samfuNN

komPoNeNter:• Lærebok med oppgaver• Elevnettsted, gratis• Lærernettsted, gratis• Lydbok på nett (lærebokteksten)

komPoNeNter:• Lærebok med oppgaver• Elevnettsted, gratis• Lærernettsted, gratis

komPoNeNter:• Lærebok med oppgaver• Elevnettsted, gratis

komPoNeNter:• Lærebok med oppgaver• Elevnettsted, gratis• Lærernettsted, gratis

Page 27: Læremidler 2010 Videregående skole

LæreStoffet er tydeLIg Strukturert etter komPetaNSemåLeNe i læreplanen. Boka er delt inn i fem deler, en del for hvert av de fem hovedområ-dene i læreplanen. Boka har et godt språk som er til-passet målgruppen.

PSykoLogI 1-boka inneholder teoristoff, fordyp-ningsstoff, praktiske eksempler som illustrerer teori- stoffet, refleksjonsspørsmål til temaer i teksten og korte oppsummeringer underveis som gjør det enk- lere for eleven å tilegne seg stoffet. Hvert kapittel avsluttes med oppgaver, både enkle repetisjonsopp-gaver og mer krevende arbeidsoppgaver. Gode bilder og illustrerende tegninger gjør stoffet mer tilgjenge-lig for eleven.

PSykoLogI Har eget fagNettSted som er gratis for både elever og lærere. Det inneholder interaktive oppgaver, filmklipp, fordypningsstoff, gode lenker, illu- strasjoner fra boka mm. Nettstedet åpner våren 2010.

psykologi.cappelendamm.no

Psykologi 1ROAR HUSEBY OG PEIK GJØSUND

Psykologi 1 er klar våren 2010.

Psykologi 2 utgis i 2011.

www.psykologi.cappelendamm.no

fag 2727 psykologi

komPoNeNter:• Lærebok med oppgaver• Elevnettsted, gratis• Lærernettsted, gratis

Nyhet2010!

Page 28: Læremidler 2010 Videregående skole

Markedsføring og ledelse 1 og 2BENGT E. OLSEN OG PER NØRGAARD

markedSPLaNLeggINgSmodeLLeN er utgangspunket for den logiske strukturen i læreverket, og hjelper elevene med å få helhetsforståelse og se sammenhenger mellom programfagets kompetansemål. Forfatterne har lagt vekt på å bygge bro mellom teoretiske modeller og praksis ved bruk av gode eksempler fra arbeidsliv og praktisk markedsføring. I til-legg til mange eksempler er det også rikelig med illustrasjoner av teore-tiske modeller for å gjøre stoffet mer tilgjengelig for eleven.

markedSførINg og LedeLSe 1 er strukturert ut fra læreplanens hovedområder: Organisasjon og marked, systematisk markedsføring og organisasjon og ledelse. Det siste hovedkapitlet beskriver hvordan rekla-memateriell kan produseres ved hjelp av digitale verktøy, og hvilke lov-bestemmelser som setter rammer for markedskommunikasjonen.

markedSførINg og LedeLSe 2 er strukturert ut fra fagområdene: Mål, strategier og markedsplanlegging, situasjonsanalyse og markeds-informasjon, konkurransemidlene, personalutvikling og ledelse og etikk og samfunnsansvar. eLeVNettStedet INNeHoLder interaktive oppgaver og kilde-oppga-ver. Fagnett for lærere er passordbeskyttet, og inneholder blant annet løsningsforslag til oppgavene.

markedsforingogledelse.cappelendamm.no fagnett.cappelendamm.no

fag2828 markedsføriNg og ledelse

komPoNeNter for HVert årSStrINN:• Lærebok med oppgaver• Elevnettsted, gratis• Lærernettsted (fagnett), gratis

Page 29: Læremidler 2010 Videregående skole

Pareto 1 og Pareto 2STEINAR HOLDEN, ROBERT HANSEN, NINA CASPARI

LæreVerket gIr eN moderNe og oPPdatert framstilling av faget. Målsetningen er å gi elevene et helhetlig bilde og kunnskap for å ta stilling til sam-funnsøkonomiske problemstillinger. Teoriene i boka presenteres på en lettfattelig måte, med utstrakt bruk av figurer og eksempler. Det er lagt stor vekt på å synliggjøre de mange sammenhengene mellom temaer som konjunkturer, pengepolitikk, inflasjon og arbeidsledighet og utfordringer knyttet til globa-lisering og miljø. Pareto Har gode NettreSSurSer for elever og lærere med bakgrunnsstoff og oppgaver, aktualitets-stoff og kilder. Lærersidene på nett inneholder blant annet svar på faglige spørsmål, løsningsforslag og presentasjoner av kapitlene.

pareto.cappelendamm.no fagnett.cappelendamm.no

fag 2929 samfuNNsøkoNomi

komPoNeNter for HVert årSStrINN:• Lærebok med oppgaver• Elevnettsted, gratis• Lærernettsted (fagnett), gratis

Page 30: Læremidler 2010 Videregående skole

Cappelen Damms skoleordbøker

SVENKERUD, BJERKENG, LERØ

SkoLeordbøkeNe er spesielt tilpasset elevenes behov på ungdoms-trinnet, men passer også godt til begynnerinnlæring av et nytt fremmed-språk. Presentasjonen er pedagogisk og oversiktlig og gjør det lett og intuitivt å finne fram. Med tusenvis av eksempler og uttrykk er Cappelen Damms skoleordbøker en uvurderlig hjelp for elever som ønsker å forstå og uttrykke seg på et fremmedspråk.

Tysk-norsk/norsk-tysk ordbok med over 24 000 opp-slagsord. Detaljerte opplysninger om ordklasse, kjønn og bøyning for de tyske ordene fins også i den norsk-tyske delen.

Engelsk skoleordbok

Engelsk-norsk/norsk-engelsk ordbok med over 32 000 oppslagsord. Ordboken inneholder både britisk og amerikansk engelsk og alt fra slang til formelt språk. Lydskrift etter IPA-standarden.

SVENKERUD, HAUGUM, LANDRON, LERØ

Fransk skoleordbok

Fransk-norsk/norsk-fransk ordbok med over 25 000 oppslagsord. Boken har detaljerte opplysninger om ordklasse, kjønn og bøyning. Alle franske verb har refe-ranse til bøyningsmønstrene i midtdelen. Lydskrift etter IPA-standarden.

Spansk skoleordbokBAGGETUN, COSMES-CUESTA, HANSEN, SUNDBY, SVENKERUD, VázqUES

Spansk-norsk/norsk-spansk ordbok med over 24 000 oppslagsord. Midtdelen har en omfattende oversikt over spanske verb, og ordartiklene har detaljerte opplysninger om ordklasse, kjønn og bøyning. Alle verbene har referanse til bøyningsmønstrene i midt-delen.

SVENKERUD, PARNEMANN, HANSEN

Tysk skoleordbok

•Ordutvalget er oppdatert og moderne•Ulike betydninger er tydelig markert •Nyttige tips i egne rammer •Ordtak og faste uttrykk under oppslags-

ordene

•Enkle å slå opp i •Med hele alfabetstripen i yttermargen•Midtdel med grammatikk og faktasider•Tillatt på eksamen

fag30 ordbøker30

Page 31: Læremidler 2010 Videregående skole

Bokmål-nynorsk skoleordbokKNUT LINDH

Ordboka har over 18 000 oppslagsord med nynorske synonymer, bøynin-ger og eksempler. Noen valgfrie former, alle klammeformene, sjeldne former og bøyninger er utelatt. Denne boka gjør det enklere for bokmål-selever å skrive riktig nynorsk.

HERBERT SVENKERUD

Stor engelsk ordbok

Markedets største engelsk-norske ordbok! Over 115 000 oppslags-ord og 100 000 uttrykk og vendinger. Et nødvendig hjelpemiddel for alle som vil ha mest mulig utbytte av engelskspråklig fag- eller skjønnlittera-tur. Lydskrift etter IPA-standarden.

gratIS NettreSSurS for eLeVeNe med interak-tive oppgaver og øvelser i bruk av tospråklige ord-bøker. Nettstedet skal hjelpe elevene med å bruke ordbøkene på best mulig måte i språkopplæring. Nettstedet har egne sider for engelsk, fransk, spansk og tysk.

ordbok.cappelendamm.no

dIgItaLe ordbøker gjør det mulig for elevene å slå raskt og effektivt opp i ordbøker. Cappelen Damms ordbøker fås i digitale utgaver gjennom iFinger Software. Løsningen er skreddersydd for skoler og har god programvare og teknologi. Bestilling, nedlas-ting og brukerstøtte gjøres hos iFinger.

ifinger.com

åpen for alle!

fag 31ordbøker 31

Digitale ordbøker

eneste i sitt slag!

Page 32: Læremidler 2010 Videregående skole

Har elevene gode nok ordbøker? eN god ordbok HaNdLer Ikke bare om hvor mange oppslagsord den har, men om hvilke ord den inneholder, og hva den som bruker ordboken, tren-

ger å vite om ordene. Vi har tilpasset ordbøkene i to serier til elevenes behov på ungdomstrinnet og i vide-regående skole.

Ordboken har over 36 000 oppslagsord med nynorske synonymer, bøy-ninger og eksempler. Noen valgfrie og sjeldnere former og bøyninger er utelatt. Denne ordboken motiverer eleven og gjør det enklere å skrive riktig nynorsk for bokmålsbrukere.

Ordboka har over 45 000 oppslagsord og inneholder det sentrale ordfor-rådet i norsk dagligspråk, fremmedord, faguttrykk og nye ord fra mas-semedier og fagbøker. Ordartiklene viser synonymer, forklaringer og eksempler på bruk, i tillegg til skrivemåte, bøyning, uttale og betydning. Rammetekster med skriveregler og nyttige tips i boken.

Bokmål-nynorsk ordbokKNUT LINDH

LANDFALD, PAULSSEN

Norsk ordbok – bokmål

fag3232 ordbøker

Med synonymer!

NyHeT!Mai 2010

Page 33: Læremidler 2010 Videregående skole

Cappelen Damms sorte ordbøkerde Sorte ordbøkeNe er spesielt tilpasset elevenes behov i videre-gående skole. Flere ord og fyldigere ordartikler, men pedagogigsk til-passet, oversiktlig og lett å finne fram.

SVENKERUD, BJERKENG, LERØ

Engelsk ordbok

Engelsk-norsk/norsk-engelsk ordbok med over 60 000 oppslagsord. Inneholder både britiske og amerikan-ske former og stavemåter, stilistisk fra høytidelig språk til slang. Lydskrift etter IPA-standarden.

SVENKERUD, BJERKENG, FUHRE, LERØ

Engelsk ordbok – yrkesfag

Engelsk-norsk/norsk-engelsk med over 36 000 opp-slagsord. Allmenn engelsk og faglig ordforråd som spenner over alle de ni yrkesfaglige utdanningspro-grammene. Illustrerte oppslag med faglige ordlister til hvert fagområde. Lydskrift etter IPA-standarden.

SVENKERUD, HAUGUM, LANDRON

Fransk ordbok

Fransk-norsk/norsk-fransk ordbok med over 50 000 oppslagsord. Boken har detaljerte opplysninger om ord-klasse, kjønn og bøyning. Alle franske verb har refe-ranse til bøyningsmønstrene i midtdelen. Lydskrift etter IPA-standarden.

Spansk ordbokBAGGETUN, COSMES-CUESTA, HANSEN, SUNDBY, SVENKERUD, VázqUES

Spansk-norsk/norsk-spansk ordbok med over 49 000 oppslagsord. Midtdelen har en omfattende oversikt over spanske verb, og ordartiklene har detaljerte opplys-ninger om ordklasse, kjønn og bøyning. Oppslagsord som er verb, har referanser til bøyningsmønstrene for verb i midtdelen.

SVENKERUD, PARNEMANN, HANSEN

Tysk ordbok

Tysk-norsk/norsk-tysk ordbok med over 50 000 opp-slagsord. Detaljerte opplysninger om ordklasse, kjønn og bøyning for de tyske ordene også i den norsk-tyske delen. Følger de nye tyske rettskrivningsreglene.

•Ordutvalget er oppdatert og moderne

•Ulike betydninger tydelig markert•Nyttige tips i egne rammer

•Ordtak og faste uttrykk under oppslagsordene

•Enkle å slå opp i •Midtdel med grammatikk og

faktasider•Tillatt på eksamen

fag 3333 ordbøker

Ny utgave!høst 2010

Page 34: Læremidler 2010 Videregående skole

Foto

: Ber

it Ro

ald

/ SC

ANPI

X

3434

Page 35: Læremidler 2010 Videregående skole

Deutsch Drei DigitalHeldigitalt læremiddel for tysk programfag Vg3 (Tysk III)

KARIN HALS

Nytt HåP for tySk fordyPNINg? Deutsch Drei Digital representerer et helt nytt læreverkskonsept som gjennom tekster og aktiviteter dekker hele lære-planen for faget i et digitalt format. Som all språk-læring på dette nivået, bygges opplæringen opp rundt et utvalg kjernetekster, litterære tekster og sakprosa, som er forsynt med aktiviteter og ressurser for elever og lærere. Til tekstene hører forfatterbiografier, lyd-filer, bildemateriale, filmbiter, språklige oppgaver og lenker til aktuelle ressurser. Gjennom arbeidet med tekstene og tilleggsressursene vil elevene lære seg å se tekster og temaer, forfattere og epoker i en kunst-historisk, politisk og sosial sammenheng.

Deutsch Drei Digital har interaktive oppgaver knyttet til tekstforståelse og språklige momenter, og utnytter det digitale mediet slik at fagstoffet kan bearbeides på ulike måter avhengig av lærerens faglige, tematiske og pedagogiske tilnærming – og elevenes interesser og faglige nivå. Du finner en videopresentasjon av vårt nye læremiddel for Tysk III på nettstedet: ddd.cappelendamm.no Våren 2010 kan tysklærere teste deler av produktet sammen med sine fordypningselever eller med Vg2-elever som vurderer å fortsette med tysk fordypning på tredje trinn til høsten. Læreverket er klart til bruk ved skolestart 2010.

ddd.cappelendamm.no

fag 35 tysk 35

Nyhet!

komPoNeNter:• Nettsted med tekster• Antologi med tekstene fra

nettstedet

Page 36: Læremidler 2010 Videregående skole

EVA FINSVIK ANDERSEN, BLANCA BALI

Anflug 1 og 2

oVerraSkeNde, morSomt og ProVoSereNde – samtidig som det gir solide kunnskaper. anflug (Tysk I) «snakker» et språk som elevene kan identi-fisere seg med, og presenterer de tysktalende områ-dene som moderne og levende kulturer. Læreverket utfordrer elevenes kreativitet, fantasi og selvstendige tenkning, men er også anerkjent for grundig og struk-turert opplæring både språklig og kulturelt, noe som gir trygghet i læringen – og i undervisningen.

Både tekst- og øvingsbøker er bygd opp med faste elementer innen hvert kapittel. Det er lagt stor vekt på å skape et oversiktlig rammeverk for lærere og elever for å gjøre opplæringen så effektiv som mulig. Bak i øvingsbøkene er uttaleøvinger og «Praktisches Deutsch» samlet som en oppslagsdel.

anflug.cappelendamm.no

Neue Freunde dVd med «fILmSNutter» som på en enkel måte får i gang muntlig og skriftlig aktivitet i begynner-opplæringen. Den er spilt inn i Berlin og består av

10 episoder på cirka 5 minutter hver. Elevene får møte fire ungdommer og deres venner og fami-lie som snakker sammen om hverdagslige temaer på en instruktiv og liketil måte. Første episode og en fyldig, gratis lærervei-ledning ligger på nettste-det til Anflug.

anflug.cappelendamm.no

Immer besser Tysk aktivitetsgrammatikk

HELGE PARNEMANN, BLANCA BALI

kombINert grammatIkk og øVINgSbok i tysk som egner seg like godt i begynneropplæring som

på Tysk II, Vg2. Hver gram-matikkdel avsluttes med en populær «test av egeninn-sats». Den stigende progresjo-nen er markert for å gjøre det lettere å differensiere under-visningen. CD-en bak i boka tilbyr videre øving for elever som vil trene mer. Boka er til-latt ved eksamen.

immerbesser.cappelendamm.no

DVD

fag3636 tysk

komPoNeNter for HVert årStrINN:• Tekstbok• Øvingsbok• Lærer-CD-er• Lærernettsted, gratis

komPoNeNter:• Aktivitetsgrammatikk

med øvings-CD• Fasit på nett, gratis

komPoNeNter:• DVD med enkle dramatiserte samtalesekvenser• Lærerveiledning på nett, gratis

Page 37: Læremidler 2010 Videregående skole

EVA FINSVIK ANDERSEN, BLANCA BALI

Ankunft 1 og 2aNkuNft (tySk II) tar eLeVeNe med På oPP-dageLSeSferd i den tyskspråklige verden. De blir kjent med litteratur, musikk, berømte personer, geo-grafi, historie, tradisjoner, skikker og ulike sider av samfunnslivet. Læreverket viser likheter og ulik-heter mellom Norge og de tyskspråklige landene. Målsettingen er at elevene skal kommunisere på tysk, både muntlig og skriftlig. Derfor er det lagt vekt på å presentere språksituasjoner som oppleves som autentiske, et situasjonstilpasset vokabular, uttale- trening og språkstrukturer – slik at elevene kan kom-munisere forståelig på tysk.

ankunft.cappelendamm.no

anflug.cappelendamm.no ankunft.cappelendamm.nofagNettStedeNe tIL aNfLug og aNkuNft har interaktive grammatikkøvinger, lenker til internett-oppgavene i arbeidsbøkene og egne internettopp-gaver som bare finnes på nettstedet. Her er det også skjema for egenevaluering, alfabetisk glossar, nyhets-klipp, lydfiler m.m. Nettstedet har også en lærerres-surs: «Für die LehrerInnen» med fasit til oppgaver i arbeidsboka.

Tysk ordbok

eN moderNe ordbok som dekker det sentrale ord-forrådet i moderne tysk og norsk dagligspråk. Boka er spesielt utviklet for elever i videregående skole, og er tillatt å bruke på eksamen. Les mer på side 33.

SVENKERUD, PARNEMANN

fag 3737 tysk

komPoNeNter for HVert årStrINN:• Tekstbok• Øvingsbok• Lærer-CD-er• Elevnettsted, gratis • Lærernettsted, gratis

Page 38: Læremidler 2010 Videregående skole

HILDA HØNSI, CLAIRE M. KJETLAND, SéBASTIEN LIAUTAUD

Rendez-vous 1 og 2eLeVeNe Lærer fraNSk gjeNNom å SNakke, Lytte, LeSe og SkrIVe ut fra «scener» og situasjoner fra fransk dagligliv. Tekstene gir eksem-pler på setninger som kan brukes igjen i praktiske situasjoner og bygger opp elevenes kunnskaper om fransk dagligliv og fransk kultur. Arbeidet med fransk grammatikk er lagt opp med en trinnvis, strukturert progre-sjon. Rendez-vous (Fransk I) er et årstrinnsverk med i alt-i-ett-bøker til hvert trinn som gir muligheter for oppgaver på tre nivåer, rikelig med lærestoff og gode plass for andre måter å differensiere undervisningen på. Læreverket tilbyr stor variasjon i oppgavetyper, sjangrer og kommu-nikasjonssituasjoner.

rendez-vous.cappelendamm.no

quatre amisdVd med «fILmbIter» som start for muntlig og skriftlig aktivitet i begynneropplæring. Quatre amis er spilt inn i Rouen og består av 10 episo-

der på 5–10 minutter hver. Elevene møter fire ung-dommer og deres fami-lier. Ungdommene snakker sammen om vennskap, skole, shopping og fest i et enkelt, men autentisk språk. Lærerveiledningen har transkript til dialogene, vokabular og oppgaver.

rendez-vous.cappelendamm.no

begyNNerordbok med over 25 000 oppslagsord. Boken har detaljerte opplysninger om ordklasse, kjønn og bøyning. Alle franske verb har referanse til bøyningsmønstrene i midtdelen. Lydskrift etter IPA-standarden. Les mer på side 30.

Fransk skoleordbokSVENKERUD, HAUGUM, LANDRON, LERØ

fag3838 fraNsk

komPoNeNter På HVert trINN:• Alt-i-ett-bok• Elev-CD• Lærer-CD-er• Elevnettsted, gratis • Lærernettsted, gratis • Kapittelvis lydbok på nett, gratis

Nettstedene i fransk har mange

fornøyde brukere og registrerer

stor trafikk.

komPoNeNter:• DVD med 10 episoder• Lærerveiledning på nett, gratis

DVD

Page 39: Læremidler 2010 Videregående skole

Enchanté 1 og 2HILDA HØNSI, CLAIRE M. KJETLAND, SéBASTIEN LIAUTAUD

tekSteNe SkaL Ikke bare forStåS og gjenfortel-les, men gi eksempler og språklige strukturer som kan brukes i praktiske situasjoner. De gjenspeiler den vir-keligheten elevene vil møte i en franskspråklig sam-menheng og tar gjennom ulike sjangre elevene videre fra korte tekster med vekt på dialoger til mer faktaba-sert stoff om regionene i Frankrike, den franskspråk-lige verden og historiske hendelser. Temaene bygges opp med en blanding av kulturkunnskap, samfunns-kunnskap, historie og hverdagslivsfortellinger. Relevant grammatikk gjennomgås til hvert kapit-tel, og de mange og varierte oppgavene gjør at elevene får rikelig med trening. Oppgavene er differensierte i tre nivåer. Til hvert tema i boka er det fordypnings- tekster, selvevalueringsskjemaer og repetisjonsoppgaver.

enchante.cappelendamm.no

Comme çaFransk aktivitetsgrammatikkBRITT VELAND

temabaSert aktIVItetSgrammatIkk som kan brukes på alle trinn i videregående skole. Grammatikken er både en oppslagsbok og en omfat-

tende og variert oppgavesam-ling. Comme ça har også et kapittel om den franskspråk-lige verden, litt om frankofoni, råd om bruk av ordbok, og litt om å produsere tekst på fransk, f.eks. i en eksamens-situasjon. Boka egner seg til selvstudium og er tillatt ved eksamen.

commeca.cappelendamm.no

Fransk ordbokSVENKERUD, HAUGOM, LANDRON

eN moderNe ordbok som dekker det sentrale ord-forrådet i moderne fransk og norsk dagligspråk. De franske oppslagsordene som er verb, har referanser til bøyningsmønstrene for sterke verb i midtdelen, den er spesielt tilpasset elever i videregående skole, og er tillatt å bruke på eksamen. Les mer på side 33.

fag 3939 fraNsk

komPoNeNter:• Aktivitetsgrammatikk• Elevnettsted med fasit, gratis

komPoNeNter På HVert trINN:• Alt-i-ett-bøker• Elev-CD• Lærer-CD-er• Elevnettsted, gratis • Lærernettsted, gratis• Kapittelvis lydbok på nett, gratis

unik!

Page 40: Læremidler 2010 Videregående skole

BUGGE, HALVORSEN, ROVIRA, AVILéS RUIz

Vidas 1 og 2god Struktur På LæreStoffet, kontrollert progresjon og et realist- isk omfang har gjort læreverket til det mest brukte spanskverket for spansk I i videregående skole.

Kommunikasjon står sentralt og tekstbøkene har stor bredde i sjangrer. Det er lagt lik vekt på Spania og Latin-Amerika. Tekstene er en blanding av kulturkunnskap, historie og hverdagslivsskildringer. Det er fordyp-ningstekster til hvert tema.

Det er gjennom øvingsbøkene elevene virkelig lærer spansk. Det er repe-tisjonsoppgaver til hvert tema og selv-evalueringsskjemaer slik at elev-ene får et reflektert forhold til egen læring. Relevant grammatikk blir gjennomgått i øvingsboka og grundig forklart i grammatikken.

Det populære nettstedet gir elevene varierte øvinger uavhengig av nivå og progresjon og er et effektivt supplement til øvingsbøkene.

vidas.cappelendamm.no

TóNAY BERG, JENSEN, LAURSEN, TENGBERG-HANSEN, LUND, HERMOzA RIGAL, WIESE

¡Arriba! og ¡Más arriba!fyLdIg kuLturINNførINg og tekster med konfliktstoff vil engasjere og inspirere til aktiv elevinnsats. I ¡arriba! er hovedvekten lagt på Spania og spansk kultur, mens ¡más arriba! legger større vekt på Latin-Amerika.

¡arrIba! gir en innføring i grunnleggende spansk med hovedvekt på muntlig tale i alminnelige situasjoner som å handle, gå på kino osv. Samtidig får elevene et godt innblikk i ulike sider ved tradisjoner, sam-funnsliv og kultur. Boka starter med Picasso som tyrefekter og slutter med festivalen i Pamplona.

¡máS arrIba! starter med en reise i Che Guevaras fotspor. I fokus står kjente latinamerikanere som Frida Kahlo, Evita Perón, Gabriel García Márquez og Fernando Botero, men boka har også tekster om kjente span-joler. Bakerst i boka er det minigrammatikk og spansk-norsk ordliste.

arriba.damm.no

fag4040 spaNsk

komPoNeNter På HVert årStrINN:• Tekstbok• Øvingsbok • Elev-CD• Lærer-CD-er• Elevnettsted, gratis• Lærernettsted, gratis

komPoNeNter På HVert årStrINN:• Tekstbok• Øvingsbok• Lærer-CD-er• Lærerveiledning• Elevnettsted• Lærerveiledning på nett

Page 41: Læremidler 2010 Videregående skole

BUGGE, HALVORSEN, ROVIRA, AVILéS RUIz

Vamos 1 og 2eLeVer På aLLe NIVåer VIL møte utfordrINger og oppleve mest-ring med Vamos (Spansk II). Elevene repeterer grunnleggende struktu-rer og øver på å presentere seg og fortelle om de nære ting. Opplevelsen av å forstå og bli forstått er et viktig fundament i læreverket. Videre arbeid med grammatikk springer ut av kommunikasjonsbehovet og styres trinnvis og strukturert ved hjelp av mer orienterende tekster, øvingsboka og minigrammatikken.

Tekstene spenner vidt i sjangrer og innhold. Vamos gir elevene smake-biter fra det store kulturelle mangfoldet i de spansktalende landene. Det er fordypningstekster i alle temaer.

Det er gjennom øvingsbøkene elevene virkelig kommer videre. Øvingene står godt til tekstene og grammatikkmomentene. Relevant grammatikk blir gjennomgått i øvingsboka og grundig forklart i grammatikken.

vamos.cappelendamm.no

komPoNeNter På HVert årStrINN:• Tekstbok• Øvingsbok • Elev-CD• Lærer-CD-er• Elevnettsted, gratis• Lærernettsted, gratis

ELI-MARIE DRANGE, SIDSEL FRIIS

¡claro que sí! Spansk aktivitetsgrammatikk

aktIVItetSgrammatIkk som kan tas i bruk fra 1. klasse i videregå-ende skole. Nybegynnere kan starte med kapittel 1 og lærer raskt å lage enkle setninger i flere tider. De som kan litt fra før, kan bruke ¡claro que sí! som oppslagsbok og oppgavesamling for å øve mer. Aktivitetene er mange og varierte, både i boka og på CD-en bak i boka. Grammatikken har fasit og egner seg derfor også til selvstendig arbeid. Tillatt ved eksamen.

komPoNeNter:• Aktivitetsgrammatikk med CD

fag 4141 spaNsk

Page 42: Læremidler 2010 Videregående skole

Mi querida familiadVd med «fILmbIter» Som får I gaNg muntlig og skriftlig aktivitet i begynneropplæringen. Filmene er spilt inn i Madrid og består av 10 episoder på cirka

5 minutter hver. Du og eleven blir kjent med en spansk fami-lie med flere generasjoner. Filmbitene gir innblikk i en multikulturell verden og tar opp temaer som kjærlighet og sjalusi. Lærerveiledningen har transkript til dialogene, vokabular og øvinger.

vidas.cappelendamm.no

Vamos a leerVamoS a Leer gir begynnerelevene mulighet for å lese en spennende bok på spansk som er tilpasset eget nivå. Bokserien består av 20 spesialskrevne novel-

ler i bokform som kjøpes i pakker med 5 ulike noveller på samme nivå. Ressursheftet har øvelser i leseforståelse med fasit til hver av novel-lene. Det er også omfattende ordlister som gjør at novel-lene kan leses med forholds-vis små forkunnskaper.

BAGGETHUN, COSMES-CUESTA,HANSEN, SUNDBY, SVENKERUD,VázqUEz-LARRUSCAIN

Spansk skoleordbok

begyNNerordbok med over 24 000 oppslagsord. Midtdelen har en omfattende oversikt over spanske verb, og ordartiklene har detaljerte opplysninger om ordklasse, kjønn og bøyning. Les mer side 30.

Spansk ordbokCOSMES-CUESTA, HANSEN, BAGGETHUN, SUNDBY, SVENKERUD, VázqUEz

eN moderNe ordbok Som er spesielt tilpasset elever i videregående skole. Den omfatter det sentrale ordforrådet i moderne spansk og norsk dagligspråk. Oppslagsord som er verb har referanser til bøynings-mønstrene for verb i midtdelen. Boka er innbydende og elevvennlig med oppslagsord og uttrykk i blått. Les mer side 33.

fag4242 spaNsk

komPoNeNter:• DVD med 10 episoder• Lærerveiledning på nett, gratis

komPoNeNter:• 20 noveller på 4 nivåer• Lærerveiledning/Ressurshefte

DVD

unik!

Page 43: Læremidler 2010 Videregående skole

Foto

: Jer

emy

Woo

dhou

se /

Mas

terfi

le /

SC

ANPI

X

fag 4343 spaNsk

Page 44: Læremidler 2010 Videregående skole

RICHARD BURGESS, THERESA BOWLES SØRHUS

PassagemeNINgSfuLLe og aNVeNdeLIge tekSter er et kjennetegn ved Passage, og har gitt læreverket mange fornøyde brukere. Den fyldige alt-i-ett-boka med differensierte oppgaver i direkte tilknytning til tek-stene strukturerer faget for elevene. Det er lagt stor vekt på de sentrale kompetansemålene i planen og på å skape en god progresjon i lærestof-fet. Hvert kapittel dekker et tema og mellom temaene møter elevene «Literary Interludes» som i kronologisk rekkefølge gir smakebiter fra de litterære klassikerne. Språklige strukturoppgaver og talloppgaver ble styrket i 2009-utgaven, og boka har et praktisk skrivekurs som er godt tilpasset Vg1. Læreverket har et svært innholdsrikt nettsted.

passage.cappelendamm.no

RODGERS, SKIFJELD, BROWN, MULLOY

@crossLæreVerket gIr Lærer og eLeVer frIHet tIL å VeLge den undervisningsmetode/lærings-metode som passer. @cross tar elevene med på spennende reiser og opplevelser gjennom for-tellende tekster og kombinerer med oppsumme-rende faktatekster. Elevene følger ungdommer på ferie gjennom Storbritannia, Irland og USA, samt flere engelskspråklige land på den sørlige halv-kule. Arbeidsboka har språk- og kommunikasjonsopp- gaver med stigende progresjon og stor vekt på opplæ-ring i situasjonstilpasset engelsk. Lærerveiledningen har litterære analyser, enklere utgaver av fakta- tekstene, forslag til årsplan og grundige analyser av de litterære tekstene i boka.

across.cappelendamm.no

fag4444 eNgelsk

komPoNeNter:• Lærebok med oppgaver• Lærer CD-er• Elevnettsted, gratis• Lærernettsted, gratis

komPoNeNter:• Tekstbok• Arbeidsbok• Lærerveiledning • Lærer-CD-er • Elevnettsted, gratis• Lærernettsted, gratis

Page 45: Læremidler 2010 Videregående skole

HERBERT SVENKERUD, ANNE HELENE AARFLOT

Engelsk ordbok engelsk-norsk / norsk-engelsk

eN gjeNNomarbeIdet og moderNe ordbok som dekker det sentrale ordforrådet i engelsk og norsk dagligspråk. Boka er inn-bydende med blå oppslagsord og enkel å slå opp i. Den er spesielt til-passet elever i videregående skole. Ordboka er tillatt på eksamen.

•Over60000oppslagsordogtusenvisaveksempler•Bådebritiskeogamerikanskeformerogstavemåter•Altfraslangtilformeltspråk•Lydskriftetterinternasjonalstandard(IPA)•Minigrammatikk,faktasider,kartogillustrasjoner

ordbok.cappelendamm.no

NettStedet HjeLPer eLeVeNe med å bruke ord-bøkene på best mulig måte i språkopplæring. Her er det oppgaver til print, interaktive oppgaver og mini-kurs for å bli raskt kjent med ordboka. For de litt mer interesserte finnes det dessuten artikler som for-klarer mer om hvordan en ordbok er komponert og hvordan man finner ut hva som er en god ordbok. Nettstedet har egne sider for engelsk, fransk, spansk og tysk.

engelskordbok.cappelendamm.no

fag 4545 eNgelsk

Page 46: Læremidler 2010 Videregående skole

MAGNE DYPEDAHL, HILDE HASSELGÅRD

Exploring EnglishSpråklæring og kommunikasjon for videregående skole

eXPLorINg eNgLISH Lærer eLeVeNe om tekst- forming, kommunikasjon og grammatikk. De får hjelp til å utforske tekststrukturer og engelsk språk-bruk, beherske ulike språksituasjoner og beskrive tekst og språk på engelsk. Oppgavene er skrevet på engelsk for å understreke hva som er arbeidssprå-ket, og for at elevene skal være godt forberedt på å løse eksamensoppgaver. Dermed dekker den to av tre hovedområder i læreplanene, «kommunikasjon» og «språk/språklæring», og passer like godt for Vg1 som for programfagene i engelsk. Variert stoff og oppgaver på to hovednivåer gjør det enkelt å tilpasse lærestoffet til det enkelte kurs og den enkelte elev.

exploringenglish.cappelendamm.no

Nettstedet har øvinger og oppgaver

av ulik art og ulik vanskegrad

RICHARD PEEL, KJELL RICHARD ANDERSEN, MARCIE MADDEN AUSTAD

Troubleshooter Engelsk aktivitetsgrammatikk

boka tar for Seg de VaNLIgSte ProbLemeNe i engelsk for norske elever. Hvert kapittel innledes

med en forklaring av et pro-blem og hvordan det kan løses. Deretter følger et bredt utvalg oppgaver med stigende progresjon. Bak i boka ligger en selvinstru- erende øvings-CD med inter- aktive øvinger fra boka og ekstraoppgaver. Troubleshooter er tillatt brukt ved eksamen.

KJELL WEINIUS

Grammar Challenges Arbeidsgrammatikk for Vg1 og Vg2 i videregående skole

24 grammatISke momeNter • leggervektpåforskjellenemellomnorskog engelsk språkbruk • forklarergrammatikkenpånorsk• inneholderbådeutfyllingsoppgaverogover- settelsesoppgaver •passergodttilklasseromsbaserteaktiviteter

fag4646 eNgelsk

komPoNeNter:• Lærebok med oppgaver på to nivåer• Elevnettsted, gratis

komPoNeNter:• Aktivitetgrammatikk med øvinger, fasit og øvings-CD i boka

Page 47: Læremidler 2010 Videregående skole

Engelske skoleutgaver

eNgeLSk SkjøNNLItteratur I SkoLeutgaVer – tilrettelagt for videregående skole. Skoleutgavene er utstyrt med gloseliste, bakgrunnsstoff, spørsmål og forslag til muntlige og skriftlige aktiviteter. De holder høy litterær kvalitet, er fengende for unge lesere og tematisk relevante i flere fag. Bøkene gir aktuell bakgrunn for arbeidet med engelsk språk og kulturkunnskap.

• Tim O’Brien The Things They Carried • Roddy Doyle The Snapper • Roald Dahl Boy • Rukshana Smith Sumitra’s Story • Mary-Ellen L. Collura Winners • John Steinbeck Of mice and men • John Steinbeck The Pearl • Brian Moore lies of Silence • Tennessee Williams The Glass menagerie • George Bernhard Shaw Pygmalion • Vikas Svarup Slumdog millionaire • Paul Volponi Black and white

PAUL VOLPONI

Black and white

boka HaNdLer om VeNNSkaP, og om hvordan vennskap utfordres av egeninteresse. Et annet tema er det amerikanske rettssystemet og hvordan svarte og hvite fortsatt behandles ulikt. Black and White

har fått flere priser, bl. a. The International Reading Association’s 2006 Young Adult Novel of the Year.

Siri Hunstadbråten har til- rettelagt romanen for videre- gående skole. Skoleutgaven inneholder bakgrunnsartkler, samt gloser og oppgaver til hvert kapittel.

VIKAS SWARUP

Slumdog Millionaire

deNNe romaNeN ble opprinnelig utgitt som Q&a i 2005, men navnet ble endret etter filmens fantast- iske suksess i 2008. Filmen er nødvendigvis en rela-tivt fri tolkning av romanen – denne boka innehold-

er nesten alt man kan tenke seg av spenning, tragedie, humor og grusomhet. Richard Burgess har tilrettelagt roman- en for elever i videregående skole. Skoleutgaven inneholder bakgrunnsartikler, samt gloser og oppgaver til hvert kapittel.

fag 4747 eNgelsk

Nyhet! Nyhet!

Page 48: Læremidler 2010 Videregående skole

ANVIK, MADDEN AUSTAD, BENESTAD, BRANDAL, BURGESS, FUHRE, HANEVIK, KLEPP, MOEN, O’GORMAN, BOWLES SØRHUS, WIUM

Tracks 1

VarIaSjoN I tematIkk og NIVå er NøkkeLord for Cappelen Damms suksessrike læreverk Tracks som henvender seg til alle yrkesfaglige utdanningsprogram. Behovet for variasjon og respekten for mangfoldet i elevgruppen har vært ledetråder i arbeidet med Tracks. Tracks 1 foreligger i 8 yrkesrettede utgaver tilpasset de ulike utdanningsprogrammene. Hver bok er delt i to deler – en fellesdel og en fagdel. Fellesdelen tar for seg engelsk som internasjonalt verdensspråk og samfunnsforhold og verdier i engelsk-språklige områder. Fagdelen har også et globalt perspektiv. Vi følger fire ungdommer fra forskjellige engelskspråklige land og deres utdannings- og yrkesvalg. Hvert kapittel avsluttes med en autentisk tekst. Det legges opp til å øve kommunikasjon i en engelskspråklig kontekst der elevene møter situasjoner fra yrkeslivet. Bøkene gir reelle muligheter for variasjon og differensiering gjennom «Shortcuts», korte autentiske tekster, repetisjonssider og mer krevende tekster – «Next step».

tracks.cappelendamm.no

Nettstedet til Tracks har

felles inngang til lærer-

og elevressursene for alle

bøkene på Vg1 og Vg2

Engelsk ordbok – yrkesfagSVENKERUD, BJERKENG, FUHRE, LERØ

boka er SPeSIeLt tILPaSSet eLeVer Som tar yrkeSfag. I tillegg til allmenn engelsk har den et faglig ordforråd som spenner over alle de ni yrkesfag-lige utdanningsprogrammene. Rikelig med illustra-sjoner. Oppslagsord og uttrykk er satt med blå skrift, og gjør det enkelt å finne fram og slå opp.

ordbok.cappelendamm.no

unik!

fag4848 eNgelsk yf

komPoNeNter:• Lærebok med fagdel og fellesdel• Lærer-CD-er fellesdel• Lærer-CD-er med fagdelene• Elevnettsted, gratis• Lærernettsted, gratis

Page 49: Læremidler 2010 Videregående skole

ANVIK, BURGESS, FUHRE, BOWLES SØRHUS

Tracks 1 – FellesbokfeLLeSbok Som aLterNatIV til de yrkesrettede bøkene i Tracks 1-serien. Kapittel 1–5 er identiske med fellesdelen i Tracks 1 (2006-utgavene), mens kapittel 6 og 7 erstatter fagdelene i de øvrige bøkene. Kompetansemålet som sier at eleven skal kunne «drøfte … verdier i ulike kulturer», står i fokus i de nye kapitlene, «Living Values» og «Working Values». Elevene møter spennende temaer som kulturfors-kjeller, klimaforandring, vold, demokrati, kjønnsrol-ler i arbeidslivet og barnearbeid. Tracks 1 – fellesbok har egne cd-er for de to nye kapitlene og egne nett-sider på tracks.cappelen.no.

tracks.cappelendamm.no

PETTER FUHRE, SIRI HUNSTADBRÅTEN, HELEN MURRAY

Tracks 2VarIaSjoN I tematIkk og NIVå er NøkkeLord for Tracks 2. De van-skeligste tekstene har «Shortcuts» i boka med egne oppgaver, og mange andre tekster har slike sammendrag på nettsidene. Den siste teksten i hvert kapittel ligger på et høyere nivå enn de andre («Next Step»), og er en autentisk tekst. Til hver tekst hører en oppgave som alle skal kunne klare. Krevende oppgaver er markert med symbol. Hvert kapittel avslut-tes ved at elevene jobber med utfordringer de vil kunne møte igjen på eksamen – kortsvarsoppgaver, språkoppgaver og oppgaver som krever sammenhengende tekster. Yrkesrettingen er ivaretatt gjennom et generelt kapittel om yrkes- og arbeidsliv. Boka avsluttes med et opplegg for tverrfaglig fordypnings- arbeid rundt emnet «Health and Safety».

tracks.cappelendamm.no

fag 4949 eNgelsk yf

komPoNeNter:• Lærebok med oppgaver• Lærer-CD-er fellesdel• Lærer-CD (kapittel 6 og 7)• Elevnettsted, gratis• Lærernettsted, gratis

komPoNeNter:• Alt-i-ett-bok for alle utdannings- program på Vg2• Lærer-CD-er• Elevnettsted, gratis• Lærernettsted, gratis

Page 50: Læremidler 2010 Videregående skole

RODGERS, SKIFJELD, SANDOR, HUSEBY, DWYER LØKEN

Global PathsgruNdIge PreSeNtaSjoNer aV eNgeLSke SPråk- VarIaNter utenfor det angloamerikanske kjerne- området og bred framstilling av moderne medier og kommunikasjonsarenaer er kjennetegn ved Global Paths. Boka inneholder varierte faktatekster og en spen-nende litteraturantologi. Hovedfokuset er på engelsk som redskapsfag og ulike varianter av engelsk i for-skjellige sjangrer og innenfor all kommunikasjon.

www.dammskolen.no

De tre nettstedene som er tilgjengelige via adressen www.access.cappelendamm.no er innholdsrike, gratis nettsteder med egen res-surs for læreren. Til hver tekst er det ekstra materiale, for eksempel interaktive språk-øvinger, interaktive kart, ekstratekster og relevante lenker. Her vil elevene finne stoff til videre fordypning i alle sentrale emner på engelsk programfag.

access.cappelen.no

fag5050 eNgelsk programfag

komPoNeNter:• Lærebok med oppgaver• Elevnettsted, gratis• Lærerveiledning på nett, gratis, • Lærer-CD-er

Page 51: Læremidler 2010 Videregående skole

LeSegLedeN og Verktøy for å forStå og toLke tekSter er sentrale elementer i dette læreverket. Det er viktig å vise at eldre litteratur både har rele-vans og appell i vår tid. Elevene arbeider med film, arkitektur og andre kunstarter og opplever engel-skfaget som inspirerende, krevende og lærerikt. Oversiktsartiklene i access er grundige, gir forståelse og oversikt og kan fungerer som modeller for elevenes eget skrivearbeid. Boka inneholder fem «skrivekurs» som leder elevene trinnvis fram til et vellykket essay.

access.cappelendamm.no

acceSS HjeLPer LærereN med å gi elevene den grundige innføringen i historie, politikk, økonomi og sosiale forhold som læreplanen legger opp til og kombinere dette med «dypdykk» i spennende debatt-temaer og aktuelle konflikter. Sakprosatekstene gir kontekst og analyse, mens skjønnlitteraturen for-midler personlig innsikt og opplevelser. Nettstedets Toolbox tilbyr veiledning med ulike teksttyper, skri-vekurs og forslag til fordypning og selvevaluering.

access.cappelendamm.no

ANTHONY, BURGESS, MIKKELSEN, BOWLES SØRHUS

Access to English: Social Studies

ANTHONY, BURGESS, MIKKELSEN, BOWLES SØRHUS

JOHN ANTHONY, ROBERT MIKKELSEN

Access to English: Literature

Access to International EnglishLæreVerket gIr Lærere og eLeVer aLt de treN-ger for å arbeide med kurset. Realiatekstene har humor og snert og er skrevet av «innfødte», erfarne og entusiastiske lærebokforfattere. De litterære tekstene og diktene er relatert til og gir nye innfallsvinkler til innholdet i realiatekstene. Mye av litteraturen er skrevet av forfattere med en annen kulturbakgrunn enn USA og UK.

access.cappelendamm.no

fag 5151 eNgelsk programfag

komPoNeNter:• Lærebok med oppgaver• Lærer-CD-er • Elevnettsted, gratis• Lærernettsted, gratis

komPoNeNter:• Lærebok med oppgaver• Lærer-CD-er • Elevnettsted, gratis• Lærernettsted, gratis

komPoNeNter:• Lærebok med oppgaver• Lærer-CD-er • Elevnettsted, gratis• Lærernettsted, gratis

Page 52: Læremidler 2010 Videregående skole

BERGE, JOMISKO, LINNESTAD, MOUM, LINDTNER NæSS, TEXMO

SpennSPeNN bLe utVIkLet fra gruNNeN aV for Kunnskapsløftet. Læreverket har markert seg med gode verktøy for arbeidet med tekstene og ikke minst med grundige og lesverdige teorikapitler om de sen-trale temaene i planen. Forholdet mellom samtid og fortid i litteraturen og mellom norske og europeiske kulturuttrykk er grundig behandlet. Presentasjonen av «forestillingen om det norske» og gjennomgan-gen av begrepene «modernisme» og «modernitet» har fått god omtale – også fra brukere av andre verk. Spenn har dessuten fått mye oppmerksomhet for sin moderne og djerve illustrasjonslinje.

spenn.cappelendamm.no

To elever, Stephanie Carr og Anders

Dyrdal, møtte Åsne Seierstad på

Grefsenkollen for å snakke med henne

om Bokhandleren i Kabul, journalist-

iske arbeidsmetoder og om spesielle

sjangertrekk med boka. Det er flere

intervjuer på nettstedet – med oppgaver.

fag5252 Norsk sf

komPoNeNter:• Lærebøker med teoridel og tekstsamling• Minigrammatikk for alle tre årene• Elevnettsted, gratis

Mini-grammatikk

for alle tre år

Page 53: Læremidler 2010 Videregående skole

ANNE LENE BERGE

Nye vegar til nynorskHoVudtaNkeN med LæreVerket er at det SkaL føLgje uNder-VISNINga gjeNNom aLLe tre åra. Elevane arbeider med oppgåver etter kvart som dei kjem til ulike emne i faget. Dei får regelmessig øving i nynorsk, hjelp til å halde ved like det dei kan frå før, og vert betre skrivarar. nye vegar til nynorsk er tilpassa norskplanen i Kunnskapsløftet. Stoffet i boka og på nettstaden er delt inn i fem parallelle kapittel. Dei to første tek for seg ulike sider ved formverket og språklege emne som elevar med nynorsk som sidemål særleg må merke seg. Deretter har kvart årstrinn sitt eige kapittel der elevane kan arbeide med oppgåver frå sentrale fagområde.

nyevegar.cappelendamm.no

Å lykkes med litteraturhistorieTOMMY MOUM

boka dekker SeNtraLe LærePLaNmåL innenfor emnet litteraturhistorie i Kunnskapsløftet. Stoffet

er kronologisk framstilt og legger vekt på viktige ut- viklingslinjer og sentrale forfatterskap fra de eldste tider til i dag. Det er lagt vekt på å presentere fakta-stoff på en pedagogisk og oversiktlig måte. På nett- stedet kan elevene teste kunnskapene sine innen de ulike emnene.

TOMMY MOUM, KRISTIN FOSSUM

Å lykkes med retorikk og sammensatte tekster

SeNtraLe begreP INNeN retorIkkeN presente-res på en oversiktlig måte. Boka inneholder mange

eksempler på bruk av begre-pene i tekster. Ulike former for sammensatte tekster blir gjennomgått, som f.eks. reklame og bilder, pluss sjangre inne tv, Internett og aviser. På nettstedet kan elevene teste kunnskapene sine innen de ulike emnene.

alykkesmed.cappelendamm.no

Tommy Moum

Å LYKKES MED

VG1, VG2 & VG3

litteraturhistorie

Tommy Moum og Kristin Fossum

Å LYKKES MED

sammensatte teksterog retorikk

VG1, VG2 & VG3

fag 5353 Norsk sf

komPoNeNter:• Øvingsbok med tekstar • Elevnettstad, gratis

komPoNeNter:• Lærebok med oppgaver• Elevnettsted, gratis

komPoNeNter:• Lærebok med oppgaver• Elevnettsted, gratis

Nyhet!

eksamens-trening

Page 54: Læremidler 2010 Videregående skole

JOHN KRISTIAN HELLAND, VENKE HÅLAND, TOMMY MOUM

Klar meldingLæreVerket Har aPPeLL tIL både gutter og jeNter – på alle yrkesfaglige utdanningsprogram. Det er særlig godt oppdatert på de nye mediene og bevisstgjør elevene på samspillet mellom teknologi og tekst. I utvalget av eldre og nyere tekster har forfatterne lagt vekt på å få med korte, skjønnlitterære tekster med en god historie. Klar melding legger stor vekt på elevenes ulike interesser, ferdig-heter og yrkespreferanser og oppmuntrer dem til å ytre seg muntlig og skriftlig. Boka gir forslag til ulike læringsstrategier og stimulerer til effektivt og aktivt arbeid med faget. Årstrinnsbøker synliggjør nye emner og en ny giv på Vg2 samtidig som det ivaretar den naturlige progresjonen mellom årstrinnene.

klarmelding.cappelendamm.no

for eLeVer Som SLIter med motIVaSjoNeN finnes disse alt-i-ett-bøkene med tekster, oppgaver

og aktiviteter. Kort og godt har samme kapittelstruk-tur som hovedbøkene, men dekker færre emner og har enklere opplegg. De er tenkt som en minimumsvariant for elever som strever med å komme gjennom norsk- kurset. Noen av språkøving- ene er velegnede for elever med norsk som andrespråk.

klarmelding.cappelendamm.no

Aktiv norskJOHN KRISTIAN HELLAND, VENKE HÅLAND

dIgItaLt LæremIddeL for eLeVer med beHoV for tILretteLagt uNderVISNINg. De inter-aktive oppgavene er bygd opp rundt ulike caser som aktiviserer elevene. Læremidlet er et metod- isk supplement til elevens ordinære lærebok uan-sett hvilket læreverk skolen bruke og dekker TIP, HS og DH på yrkesfag. Det vil også hjelpe elever på studieforberedende som strever med norsk- faget. Nettstedet er åpent uten krav om bruker-navn, passord eller beta-ling. Til videre arbeid og repetisjon kan skolen kjøpe en samling opp-gavekort.

aktivnorsk.cappelendamm.no

fag5454 Norsk yf

komPoNeNter På HVert årStrINN:• Lærebok med tekstsamling• Elevnettsted, gratis• Lydbokfiler på nett, gratis

JOHN KRISTIAN HELLAND, VENKE HÅLAND, TOMMY MOUM

Klar melding – Kort og godt!

komPoNeNter På HVert årStrINN:• Alt-i-ett-bøker• Elevnettsted, gratis

komPoNeNter:• Nettsted med lærerveiledning, gratis• Oppgavekort i egen boks

tilrette-lagt!

Page 55: Læremidler 2010 Videregående skole

Norske romaner i skoleutgaverSerIeN tar for Seg NorSk LItteratur fra de SISte tIåreNe og presenterer blant annet noen av de yngre, etablerte forfatterne for elever i den videregå-ende skolen. Skoleutgavene er i originalversjon, men inneholder et tillegg med arbeidsoppgaver og etter-ord. Arbeidsoppgavene er laget dels for å brukes ved gjennomgang av teksten i klassen, dels med tanke på særemnet. Etterordet presenterer forfatteren og verket, og det gir plass for mottakelsen av romanen. Live Løveid er ansvarlig for arbeidsoppgavene, og Øystein Rottem har skrevet etterordene.

KNUT LINDH

Bokmål-nynorsk ordbok

gjør det eNkLere for bokmåLSeLeVer å skrive riktig nynorsk! Elevene kan slå opp på ordet slik de kjenner det på bokmål. Oppslagsordene står tydelig med blå skrift og er fulgt av nynorske synonymer med bøy-ninger og eksempler.

AAGOT LANDFALD, KJELL M. PAULSSEN

Norsk Ordbok

med de NyeSte rettSkrIVNINgSregLeNe og et moderne ordtilfang er norsk Ordbok godt tilpasset elever i videregående skole. Ordboka inneholder det sentrale ordforrådet i norsk dagligspråk, fremmedord, faguttrykk og nye ord fra massemedier, fag- og lærebøker.

• Lars Saabye Christensen Beatles • Bjørg Vik Elsi Lund • Karin Fossum Den som frykter ulven • Erlend Loe Naiv. Super. • Ingvar Ambjørnsen Fugledansen • Roy Jacobsen Det nye vannet • Erlend Loe Tatt av kvinnen

fag 5555 Norsk

Nyhet!

Med synonymer

Page 56: Læremidler 2010 Videregående skole

56 kroppsøviNg

Foto

: Kar

l Wea

ther

ly /

Get

ty Im

ages

Page 57: Læremidler 2010 Videregående skole

GymnosASBJØRN GJERSET, KJELL HAUGEN, PER HOLMSTAD, RAGNHILD LIED, ESPEN TØNNESSEN, ASTRI ANDRESEN

LæreVerket gymNoS er et PraktISk HjeLPemIddeL for lærer og elev. Læreboka presenterer et mangfoldig utvalg treningsplaner, øvelser og utfordringer. Alt teoristoff er oppdatert, og til hvert kapittel er det et sett med oppgaver. Den ryddige strukturen og den pedagogiske framstil-lingen er videreført i denne utgaven. Til læreboka er det en supplerende arbeidsbok med varierte oppgaver til utfylling.

gymNoS og gym fagNettSted inneholder blant annet en digital tre-ningsplanlegger, fagartikler og interaktive oppgaver. Et nytt ressurshefte for læreren og et eget lærernettsted hjelper deg med planleggingen og utføringen av kroppsøvingstimene.

gymnos.cappelendamm.no

GymASBJØRN GJERSET, KJELL HAUGEN, PER HOLMSTAD, RAGNHILD LIED, ASTRI ANDRESEN, ARNE GJULEM

med ryddIg Struktur, Stort format og redu-sert tekstmengde vil Gym gjøre kroppsøvingsfaget mer motiverende for elevene. Boka gir gode mulig-heter for tilpasning til ulike elevgruppers evner og interesser og egner seg godt på yrkesfag. Alt stoff er faglig oppdatert, og det er lagt inn flere varierte opp-gaver til hvert kapittel. Emnene presenteres over to sider under overskriftene Hva ...? og Hvordan ...? Først i boka er det en sammenhengende framstil-ling av hvordan kroppen er bygd opp og fungerer. En arbeidsbok med varierte repetisjonsoppgaver til utfylling supplerer læreboka.

gymnos.cappelendamm.no

kroppsøviNg 57

komPoNeNter:• Lærebok med teori, oppgaver og

øvelser• Arbeidsbok med utfyllingsoppgaver • Elevnettsted, gratis• Lærernettsted, gratis• Lærerhefte med undervisnings- materiell

komPoNeNter:• Lærebok med teori, oppgaver og

øvelser• Arbeidsbok med utfyllingsoppgaver• Elevnettsted, gratis • Lærernettsted, gratis• Lærerhefte med undervisnings- materiell

Felles nettsted!

Page 58: Læremidler 2010 Videregående skole

BJERVA, GJØTTERUD, LUDVIGSEN, FARSTAD NILSEN, SAGHAUG, SOLHAUG, KALVE, ARSKY, SOLVOLL

Liv og helse

LæreVerket Har Stått SeNtraLt i helse- og sosialfag i videregående skole i mer enn to tiår. Det er et grundig, tydelig læreverk som formid-ler den grunnleggende kompetansen og verdispørsmålene i faget med klokskap til alle elever. Teksten er skrevet både som faktatekst og som fortelling gjennom eksempler. Det er korte oppsummeringer, fordyp-ningtekster og oppgaver på tre nivåer. Liv og helse legger stor vekt på yrkesretting. I tillegg gir de mange oppgavene i bøkene og på nettstedet gode muligheter for differensiering og variasjon i arbeidet. Til Liv og helse er det en egen rikholdig lærerressurs bl.a. med Power-point-presentasjoner, lydbokfiler og mange nyttige tips om fagstoff og aktiviteter. Nettstedet har også årplan, lydbok og opplegg for «Prosjekt til fordypning». Elevene kan arbeide med interaktive oppgaver, film og animasjoner som visualiserer og levendegjør stoffet i bøkene.

helseogsosialfag.cappelendamm.no

HELGE LUDVIGSEN, HALLDIS FARSTAD NILSEN

Anatomi og fysiologi

boka Lærer eLeVeNe På HeLSe- og SoSIaLfag hvordan kroppen er bygd opp og fungerer. Den sup-plerer og utdyper læreverk i helsefremmende arbeid og gir elevene muligheter for å fordype seg og lære mer gjennom de mange og varierte oppgavene og

øvelsene. Boka er oversiktlig strukturert etter organsystem-

ene i kroppen.

Spillitt

et kuNNSkaPSSPILL for elever på helse- og sosial-fag som har både kunnskapsspørsmål og mime-oppgaver. Det spilles med to elever på hvert lag og maks fire lag. Spillitt repeterer fagstoffet for elev-ene, aktiverer flere læringsstiler og kan brukes uavhengig av læreverk. Læremidlet kan kjøpes enkeltvis eller i pakke av fire.

fag58 helse- og sosialfag58

komPoNeNter:• Tre lærebøker med oppgaver• Elevnettsted, gratis• Lærernettsted, gratis• Lydbokfiler på nett, gratis

Page 59: Læremidler 2010 Videregående skole

Gjennom å lære om barn og unges muligheter for vekst og utvikling, vil barne- og ungdoms-arbeiderelevene selv oppleve faglig og personlig vekst – Vekst handler om vekst og bidrar til vekst.

KARI LANGHOLM, BERIT STYKKET, ÅSHILD WOLDSTAD

Helsefremmende arbeid Vg2

gjeNNom å Lære om barN og uNgeS VekSt og utVIkLINg vil barne- og ungdomsarbeiderelevene

selv oppleve faglig og personlig vekst og lære hvordan den psykiske og fysiske utviklingen hos barn og unge kan stimuleres. Helsefremmende arbeid gir et godt grunnlag for en utdan-ning innen psykisk og fysisk hel-severn. Læreverket har mange forslag til forebyggende tiltak som kan skape gode lærings-

og oppvekstmiljøer.

TOFT, SULHEIM HAUGSTVEDT, UTHEIM, SØRENSEN

Kommunikasjon og samhandling Vg2

boka Legger SærLIg Vekt På barns og unges språklige utvikling. Sosialiseringsprosessen, utvik-

ling av sosial kompetanse, empati, respekt og toleranse er noen av temaene elevene møter. Boka understreker barne- og ung-

domsarbeiderens funksjon som rollemodell og som

aktiv og samhandlende voksenperson. Boka inne-

holder en egen fordyp-ningsdel om barnets utvikling.

Yrkesutøvelse Vg2NESJE, BERG, WESTERSJØ, WOLDSTAD

boka utfordrer eLeVeNe tIL å Vurdere Seg SeLV som rollemodell for barn og unge, og lar dem bli kjent med det å arbeide pedagogisk med

barn og unge. Dette er en praksis-nær bok som eleven har god nytte av i praksis og som også lærlin-gen kan benytte i sitt arbeid. I Yrkesutøvelse får eleven kunn-skap om hva som kreves av en barne- og ungdomsarbeider når det gjelder kunnskaper, ferdigheter og holdninger.

Helse- og sosialfag på nett

NettStedet har inngang til en rekke nettressurser for Liv og helse, Vekst og Helsefagarbeideren. «Vekst-heftene» er nå en åpen og gratis ressurs og vil hjelpe elevene med å forstå hvordan planlegging skal knyt-tes til utviklingspsykologien. «Vekst-heftene» funge-rer også som en praksisbok.

helseogsosialfag.cappelendamm.no

Vekst

fag 5959barNe- og uNgdomsarbeiderfag

komPoNeNter:• Lærebok med oppgaver• Elevnettsted, gratis

komPoNeNter:• Lærebok med oppgaver• Elevnettsted, gratis

komPoNeNter:• Lærebok med oppgaver• Elevnettsted, gratis

Page 60: Læremidler 2010 Videregående skole

HelsefagarbeiderenLæreVerket formIdLer et helhetlig perspek-tiv på faget med vekt på praksis og differensier-ing. Lærestoffet er fordelt slik at beslektede temaer i de ulike programfagene er plassert i samme bok. Sammenhengene mellom temaene i de tre fagene blir dermed tydeligere og elevene ser helheten i utdanningen bedre og er forberedt på en tverrfaglig eksamen.

helseogsosialfag.cappelendamm.no

ARNTzEN, AUGLAND, BAKÅS, SOLHAUG

Helsefremmende arbeid i hverdagen

HoVedtema I deNNe bokeN er brukereNS trIV-SeL og HVerdag. Det handler om livsstil, fysiske og

sosiale aktiviteter, og det hand-ler om yrkesliv, rehabilitering og arbeidsmiljø. Hvordan kan eldre og funksjonshemmendebli mer selvhjulpne og hvorforer dette så viktig? Hvordan kan vi forebygge ulykker somspesielt eldre er utsatt for? Boken yrkesretter frem-stillingen gjennom å sette

fokus på grunnleggende kunnskap som er særlig aktuell for helsefagarbeidere.

HILDE LINDEMANN ANDRESSEN, LARS GUNNAR LINGÅS, GUDRUN SERVILLE

Lovgivning og faglig forsvarlighet

bokeN HaNdLer om rammeNe som helsefag-arbeideren må forholde seg til for å utøve yrket sitt

på en faglig forsvarlig måte. Kunnskaper om helsepersonel-loven og grundig forståelse og respekt for pasientenes lovbe-stemte rettigheter står sentralt. Det legges stor vekt på obser-vasjon, dokumentasjon og rapportering. Elevene utvikler en god forståelse for hvor-dan helse- og sosialsektoren er organisert.

GJØTTERUD, SULHEIM HAUGSTVEDT, HERHEIM, LINGÅS, SERVILLE

Kommunikasjon og samhandling

de meLLommeNNeSkeLIge forHoLdeNe som står i sentrum: det å forholde seg til og kommunisere

med ulike brukere på en pro-fesjonell, respektfull og med-følende måte. Framstillingen får frem at hver enkelt bruker må bli sett og respektert. Gode ferdigheter må oppø-ves og utvikles over lang tid, og metoder og veiledning for konfliktløsning er egne temaer. Fra nettressursen for Vg2 Helsefagarbeideren

fag60 helsearbeiderfag60

Page 61: Læremidler 2010 Videregående skole

BERIT STYKKET, ELISABETH SAGHAUG

Sykdommer, pleie og behandling, bind 1 og 2

bINd 1 tar for Seg sykdomslære og grunnleggende sykepleie. For hver sykdom gjennomgås årsaker, symp-tomer, undersøkelser, komplikasjoner, behandling og sykepleie. Under sykepleien beskrives hele spekter-et av tiltak som er aktuelle ved hver enkelt sykdom. I bind 2 presenteres fire sentrale temaer som er nært knyttet til innholdet i bind 1: psykiske lidelser, legemidler, ernæring og smittevern og hygiene.

KARI ARNTzEN, KRISTIN HOHOLM

Prosedyre i pleie og omsorg

PraktISk HåNdbok for elever og lærlinger i helse-fagarbeiderutdanningen som også fungerer som opp-

slagsbok for ansatte på sykehus og i kommunehelsetjenesten. Prosedyrene er presentert alfabetisk, og hver bokstav har sin egen farge. Boka har signeringsfelt der eleven kan dokumentere egne kunnskaper. Latinske ord og uttrykk er utelatt, og boka bør derfor være lett tilgjengelig for alle.

fag 6161 helsearbeiderfag

komPoNeNter:• 5 lærebøker• Elevnettsted, gratis

Page 62: Læremidler 2010 Videregående skole

Fellesmodulen er obligatorisk i alle videre-utdanningene og dekkes av en serie på tre lærebøker:

Psykisk helsearbeid – teorier og arbeidsmåterÅSTE HERHEIM, KARI LANGHOLM

boka omHaNdLer utbredeLSe og klassifisering av psykiske lidelser og relaterte tilstander, arbeidspro-

sessen i psykisk helsearbeid, behandlings- og omsorgsmo-deller, samt tiltak. I tillegg tar boka for seg psykiatriens his-torie, normalitet og avvik, ulike forståelsesmodeller for psykiske lidelser og brukermed-virkning.

Kommunikasjon og samarbeid – utvikling av relasjonskompetanseLARS GUNNAR LINGÅS, ÅSTE HERHEIM

måLet med boka er å SkaPe forStåeLSe for at også mennesker med psykiske lidelser skal møtes som

mennesker. Det handler om å bygge relasjoner, å utvikle rela-sjonskompetanse og bearbeide holdninger og etikk. Temaene i boka strekker seg fra historikk via organisering av tjenester til kommunikasjon, samhandling og konflikter i møte mellom helsepersonell og brukere/pasi-enter og pårørende.

Jus i helse- og sosialtjenestenANNE KJERSTI BEFRING

Boka tar for seg lover og regler som regulerer helse- og sosialsek-torens virkefelt, inkludert den delen av lovverket som gjelder spesielt for psykiatrien (modul 2b i læreplanen for videreutdanningene).

Etikk og kommunikasjonÅSE-MARION HANSEN, LARS GUNNAR LINGÅS

Boka behandler helse- og sosial-fagenes historie og utvikling, teorier og begreper, etikk, kom-munikasjon, samhandling og kon-fliktløsning.

Psykologi og samfunnsfagLILLEVI BERG KRISTOFFERSEN, ELISABETH SOLVIK

Psykologi og samfunnsfag behand-ler emnene psykologi, sosiologi, stats- og kommunalkunnskap og helse- og sosialpolitikk. Boka gir innsikt i det samspillet som fore-går i alt arbeid med mennesker.

Fellesmodulen

Psykisk helsearbeid

fag62 fagskoleN hs62

komPoNeNter:• 3 lærebøker

komPoNeNter:• 2 lærebøker

Page 63: Læremidler 2010 Videregående skole

Sykdommer hos eldreHANNE TUNTLAND

boka tar for Seg fem tILStaNder som har vist seg å forekomme hyppig hos eldre mennesker. Det er

instabilitet, immobilitet, intel-lektuelle problemer, inkonti-nens og iatrogene tilstander. Boka behandler hvordan disse tilstandene forebygges og behandles. I tillegg har Kari Aursand skrevet et kapittel om demens i hverdagen.

LARS GUNNAR LINGÅS, NINA MARTINUSSEN

Organisering og yrkesutøvelse

boka tar for Seg helse- og sosiallovgivning som berører eldreomsorgen, organisering av omsorgen,

faglige rammer og tilnærming i yrkesutøvelsen. Andre viktige temaer er bruker- og pårøren-deperspektivet, kommunika-sjon og tverrfaglighet, etikk og verdier, samt veiledning.

HANNE TUNTLAND, RED.

Forebygging, rehabili-tering og omsorg

boka dekker temaeNe forebyggende arbeid i for-hold til eldre, rehabilitering og vedlikeholdende

arbeid, omsorg og verdighet. Den er organisert som en artikkelsamling med artikler av norske og danske fagfolk. Alle artiklene er på norsk.

HANNE TUNTLAND, RED

Aldring og livsvilkår

boka HaNdLer om normal aldring og aldring i sosi-ologisk, demografisk og kulturelt perspektiv. Blant

temaene i boka er «de biologiske aldringsprosessene», «funksjons-evne i hverdagslivet», «eldres seksualitet» og «eldre med fremmedkulturell bakgrunn». Boka er organisert som en artikkelsamling med artikler av norske og danske fagfolk. Alle artiklene er på norsk.

Eldreomsorg

fag 63fagskoleN hs 63

komPoNeNter:• 4 lærebøker

Page 64: Læremidler 2010 Videregående skole

Bestillingsliste

bestilliNgsliste64

* Merverdiavgift inkludert ** Pris ikke fastsatt

tItteL ISbN bokmåL ISbN NyNorSk VeIL. PrIS utg.år

ATlAS VerDeNSATlAS Mikkelsen, red. Cappelens atlas for videregående skole 978-82-02-26026-2 340,– 2006Cappelens atlas for videregående skole – Fargetransparenter 978-82-02-26052-1 1425,– 2006

HiSTOriSk ATlAS Hinrichsen, red. Cappelens historiske atlas 978-82-02-23565-9 325,– 2004Historisk atlas Ny utgave! 978-82-02-30735-6 375,– 2010Historisk atlas digital Nyhet! www.historiskatlas.cappelendamm.no ikke fastsatt ** 2010 BiOlOGi Sletbakk, Gjærevoll, Håpnes, Hessen, Heskestad bios biologi 1 978-82-02-26404-8 978-82-02-26707-0 710,– 2007 Sletbakk, Gjærevoll, Håpnes, Hessen, Røsok, Borge, Heskestad bios biologi 2 978-82-02-27676-8 978-82-02-27789-5 755,– 2008bios fagnettsted www.bios.cappelendamm.no gratis DrAMA Kjetil Lilleaas Monologer & dialoger 978-82-02-23354-9 360,– 2004 eNGelSk eNGelSk VG1, STuDieFOrBereDeNDe uTDANNiNGSPrOGrAM Burgess, Bowles Sørhus Passage 978-82-02-29362-8 565,– 2009Passage teacher’s Cds 978-82-02-29366-6 1740,- * 2009Passage fagnettsted www.passage.cappelendamm.no gratis Rodgers, Skifjeld, Brown, Mulloy @cross textbook 978-82-04-11697-0 495,– 2006@cross Workbook 978-82-04-11698-7 978-82-04-11699-4 290,– 2006@cross teacher’s book 978-82-04-11700-7 565,– 2006@cross Cds 978-82-04-11701-4 1545,– * 2006@cross fagnettsted www.across.damm.no gratis Dypedahl, Hasselgård exploring english 978-82-02-27754-3 978-82-02-27929-5 290,– 2008exploring english fagnettsted www.exploringenglish.cappelendamm.no gratis eNGelSk VG2, PrOGrAMFAG Anthony, Mikkelsen Access to international english 978-82-02-25232-8 640,– 2007Access to international english teacher’s Cds 978-82-02-26686-8 1690,– * 2007Access fagnettsted www.access.cappelendamm.no gratis

Page 65: Læremidler 2010 Videregående skole

* Merverdiavgift inkludert ** Pris ikke fastsatt

bestilliNgsliste 65

* Merverdiavgift inkludert ** Pris ikke fastsatt

tItteL ISbN bokmåL ISbN NyNorSk VeIL. PrIS utg.år

Huseby, Løken, Rodgers, Sandor, Skifjeld global Paths 978-82-04-11702-1 978-82-04-13428-8 525,– 2007global Paths teacher’s book digital nettkomponent kontakt forlaget 2007global Paths Cds 978-82-04-11704-5 1385,– * 2007global Paths fagnettsted www.dammskolen.no gratis eNGelSk VG3, PrOGrAMFAG Anthony, Burgess, Mikkelsen, Sørhus Access to english: literature 978-82-02-27448-1 640,– 2008Access to english: literature teacher’s Cds 978-82-02-27924-0 1 690,– * 2008Access to english: Social Studies 978-82-02-24992-2 640,– 2008Access to english: Social Studies teacher’s Cds 978-82-02-27927-1 1245,– * 2008Access fagnettsted www.access.cappelendamm.no gratis eNGelSk VG1 OG VG2, yrkeSFAGliGe uTDANNiNGSPrOGrAM Anvik m.fl. tracks 1 Fellesbok 978-82-02-29415-1 495,– 2009tracks 1 engelsk for bygg- og anleggsteknikk 978-82-02-25865-8 495,– 2006tracks 1 engelsk for bygg- og anleggsteknikk teacher’s Cds 978-82-02-25872-6 400,– * 2006tracks 1 engelsk for design og håndverk 978-82-02-25868-9 495,– 2006tracks 1 engelsk for design og håndverk teacher’s Cds 978-82-02-25873-3 400,– * 2006tracks 1 engelsk for elektrofag 978-82-02-25867-2 495,– 2006tracks 1 engelsk for elektrofag teacher’s Cds 978-82-02-25875-7 400,– * 2006tracks 1 engelsk for helse- og sosialfag 978-82-02-25869-6 495,– 2006tracks 1 engelsk for helse- og sosialfag teacher’s Cds 978-82-02-25876-4 400,– * 2006tracks 1 engelsk for medier/medium og kommunikasjon 978-82-02-25870-2 495,– 2006tracks 1 engelsk for medier/medium og kommunikasjon teacher’s Cds 978-82-02-25877-1 400,– * 2006tracks 1 engelsk for restaurant- og matfag/naturbruk 978-82-02-25866-5 495,– 2006tracks 1 engelsk for restaurant- og matfag/naturbruk teacher’s Cds 978-82-02-25878-8 400,– * 2006tracks 1 engelsk for service og samferdsel 978-82-02-25871-9 495,– 2006tracks 1 engelsk for service og samferdsel teacher’s Cds 978-82-02-25880-1 400,– * 2006tracks 1 engelsk for teknikk og industriell produksjon 978-82-02-23893-3 495,– 2006tracks 1 engelsk for teknikk og industriell produksjon teacher’s Cds 978-82-02-25881-8 400,– * 2006tracks 1 engelsk for Vg1 Fellesdel teacher’s Cds (3 stk) 978-82-02-25882-5 1025,– * 2006tracks fagnettsted www.tracks.cappelendamm.no gratis Fuhre, Hunstadbråten, Murray tracks 2 engelsk for yrkesfag Vg2 978-82-02-26723-0 495,– 2007tracks 2 engelsk for yrkesfag Vg2 teacher’s Cds (4 stk) 978-82-02-26747-6 1245,– * 2007tracks fagnettsted www.tracks.cappelendamm.no gratis eNGelSk GrAMMATikk Peel, Andersen, Madden Austad troubleshooter 978-82-02-23556-7 978-82-02-23561-1 340,– 2004

Weinius, Whitlam grammar Challenges 978-82-04-12359-6 978-82-04-12480-7 160,– 2006

Page 66: Læremidler 2010 Videregående skole

bestilliNgsliste66

* Merverdiavgift inkludert ** Pris ikke fastsatt

tItteL ISbN bokmåL ISbN NyNorSk VeIL. PrIS utg.år

eNGelSke OrDBøker Svenkerud m.fl. engelsk skoleordbok (ib) engelsk-norsk/norsk-engelsk 978-82-02-26038-5 245,– 2006engelsk skoleordbok (flexi) engelsk-norsk/norsk-engelsk 978-82-02-23336-5 210,– 2004engelsk ordbok – yrkesfag (flexi) engelsk-norsk/norsk-engelsk 978-82-02-27390-3 250,– 2008engelsk ordbok (flexi) engelsk-norsk/norsk-engelsk 978-82-02-25648-7 250,– 2008engelsk ordbok (ib) engelsk-norsk/norsk-engelsk 978-82-02-26724-7 290,– 2008Stor engelsk-norsk ordbok (ib) 978-82-02-10823-6 955,– 1988engelsk ordbok nettressurs www.engelskordbok.cappelendamm.no gratis

eNGelSke rOMANer i SkOleuTGAVer Paul Volpone black & White Nyhet! 978-82-02-32681-4 140,– 2010Vikas Swarup Slumdog Millionaire Nyhet! 978-82-02-32930-3 140,– 2010John Steinbeck the Pearl 978-82-02-27237-1 140,– 2007 Tim O’Brien the things they Carried 978-82-02-23694-6 140,– 2004Tennessee Williams the glass Menagerie 978-82-02-17326-5 140,– 2002George Bernhard Shaw Pygmalion 978-82-02-17327-2 140,– 2002Roald Dahl boy 978-82-02-19319-5 140,– 2000Roddy Doyle the Snapper 978-82-02-19318-8 140,– 2000Brian Moore lies of Silence 978-82-02-17258-9 140,– 1999John Steinbeck of Mice and Men 978-82-02-17257-2 140,– 1998 Mary-Ellen Lang Collura Winners 978-82-02-16398-3 140,– 1997Rukshana Smith Sumitra’s Story 978-82-02-16397-6 140,– 1996

FrANSk FrANSk i Hønsi, Kjetland, Liautaud rendez-vous 1 Fransk i for Vg1 978-82-02-24366-1 978-82-02-25577-0 550,– 2006rendez-vous 1 Fransk i for Vg1 elev-Cd 978-82-02-25576-3 130,– * 2006rendez-vous 1 Fransk i for Vg1 lærer-Cd-er (2 stk) 978-82-02-25575-6 725,– * 2006rendez-vous 2 Fransk i for Vg2 978-82-02-26669-1 978-82-02-26700-1 550,– 2007rendez-vous 2 Fransk i for Vg2 elev-Cd 978-82-02-26701-8 130,– * 2007

Page 67: Læremidler 2010 Videregående skole

* Merverdiavgift inkludert ** Pris ikke fastsatt

bestilliNgsliste 67

* Merverdiavgift inkludert ** Pris ikke fastsatt

tItteL ISbN bokmåL ISbN NyNorSk VeIL. PrIS utg.år

rendez-vous 2 Fransk i for Vg2 lærer-Cd-er 978-82-02-26702-5 1015,– * 2007rendez-vous fagnettsted www.rendez-vous.cappelendamm.no gratis Quatre Amis dVd 978-82-02-285111 510,– * 2008Quatre Amis lærerveiledning www.rendez-vous.cappelendamm.no gratis 2009 FrANSk ii Hønsi, Kjetland, Liautaud enchanté 1 Fransk ii for Vg1 978-82-02-25578-7 978-82-02-26434-5 550,– 2006enchanté 1 Fransk ii for Vg1 elev-Cd 978-82-02-25580-0 130,– * 2006enchanté 1 Fransk ii for Vg1 lærer-Cd-er (2 stk) 978-82-02-25579-4 725,– * 2006enchanté 2 Fransk ii for Vg2 978-82-02-26668-4 978-82-02-26704-9 550,– 2007enchanté 2 Fransk ii for Vg2 elev-Cd 978-82-02-26706-3 130,– * 2007enchanté 2 Fransk ii for Vg2 lærer-Cd-er 978-82-02-26705-6 725,– * 2007enchanté fagnettsted www.enchante.cappelendamm.no gratis FrANSk GrAMMATikk Britt Veland Comme ça Fransk aktivitetsgrammatikk 978-82-02-24677-8 978-82-02-25884-9 340,– 2007Comme ça fagnettsted www.commeca.cappelendamm.no gratis FrANSk TilleGGSleSNiNG Anne Bjørnebek destination France 978-82-02-21879-9 130,– 2003 FrANSke OrDBøker Svenkerud m.fl. Fransk skoleordbok (flexi) Fransk-norsk/norsk-fransk 978-82-02-24120-9 210,– 2006Fransk ordbok (ib) Fransk-norsk/norsk-fransk 978-82-02-18627-2 325,– 2001Fransk ordbok (flexi) Fransk-norsk/norsk-fransk 978-82-02-18922-8 275,– 2001Fransk ordbok nettressurs www.franskordbok.cappelendamm.no gratis FySikk Jerstad, Sletbak, Grimenes, Renstrøm rom Stoff tid Fysikk 1 grunnbok 978-82-02-24173-5 978-82-02-26721-6 610,– 2007rom Stoff tid Fysikk 1 Studiebok 978-82-02-26719-3 978-82-02-26722-3 375,– 2007rom Stoff tid Fysikk 2 grunnbok 978-82-02-27799-4 978-82-02-27800-7 610,– 2008rom Stoff tid Fysikk 2 Studiebok 978-82-02-27801-4 978-82-02-27802-1 375,– 2008rom Stoff tid fagnettsted www.rstnett.cappelendamm.no gratis

FySikk FOrkurS, iNGeNiøruTDANNiNG OG MAriTiM HøGSkOleuTDANNiNG Jerstad, Sletbakk, Grimenes rom Stoff tid Forkurs grunnbok Ny utgave! 978-82-02-32027-0 740,– 2010rom Stoff tid Forkurs Studiebok Ny utgave! 978-82-02-32598-5 430,– 2010

Page 68: Læremidler 2010 Videregående skole

bestilliNgsliste68

* Merverdiavgift inkludert ** Pris ikke fastsatt

tItteL ISbN bokmåL ISbN NyNorSk VeIL. PrIS utg.år

GeOGrAFi GeOGrAFi VG1/VG2 Dokken, Eide, Johansen, Øverjordet geografi (5. utgave) 978-82-02-29425-0 978-82-02-29426-7 485,– 2009geografi (4.utgave) 978-82-02-25526-8 978-82-02-25605-0 485,– 2006geografi fagnettsted www.geografi.cappelendamm.no gratis HelSe- OG SOSiAlFAG HelSe- OG SOSiAlFAG VG1 Ludvigsen, Nilsen, Arsky, Saghaug, Solhaug, Kalve liv og Helse – Helsefremmende arbeid 978-82-02-29243-0 978-82-02-29365-9 510,– 2009

Bjerva, Gjøtterud, Solvoll liv og Helse – kommunikasjon og samhandling 978-82-02-29367-3 978-82-02-29364-2 385,– 2009

Bjerva, Gjøtterud liv og Helse – Yrkesutøvelse 978-82-02-29368-0 978-82-02-29369-7 385,– 2009liv og Helse fagnettsted www.helseogsosialfag.cappelendamm.no gratis Spillitt brettspill 978-82-04-10982-8 555,– * 2006Spillitt (4 stk) 978-82-04-13255-0 1770,– * 2006 Nilsen, Ludvigsen Anatomi og fysiologi 978-82-04-12409-8 445,– 2006 BArNe- OG uNGDOMSArBeiDerFAG VG2 Berg m.fl. Vekst – Helsefremmende arbeid 978-82-04-11078-7 978-82-04-11079-4 375,– 2007Vekst – Yrkesutøvelse 978-82-04-11077-0 978-82-04-11080-0 460,– 2007Vekst – kommunikasjon og samhandling 978-82-04-11081-7 978-82-04-11082-4 375,– 2007Vekst fagnettsted www.helseogsosialfag.cappelendamm.no gratis HelSeArBeiDerFAG VG2 Saghaug m.fl. Helsefagarbeideren – Sykdommer, behandling og pleie bind 1 978-82-04-11599-7 978-82-04-11600-0 445,– 2007Helsefagarbeideren – Sykdommer, behandling og pleie bind 2 978-82-04-14171-2 978-82-04-14172-9 275,– 2007Helsefagarbeideren – Helsefremmende arbeid i hverdagen 978-82-04-11593-5 978-82-04-11594-2 355,– 2007Helsefagarbeideren – kommunikasjon og samhandling 978-82-04-11595-9 978-82-04-11596-6 325,– 2007Helsefagarbeideren – lovgivning og faglig forsvarlighet 978-82-04-11597-3 978-82-04-11598-0 325,– 2007Helsefagarbeideren fagnettsted www.helseogsosialfag.cappelendamm.no gratis HiSTOrie HiSTOrie VG2 OG VG3 Libæk, Stenersen, Sveen, Aastad Historie Vg2 – Fra de eldste tider til 1700-tallet 978-82-02-25514-5 978-82-02-26726-1 430,– 2007Historie Vg3 – Fra 1700-tallet til i dag 978-82-02-27514-3 978-82-02-27515-0 635,– 2008

Page 69: Læremidler 2010 Videregående skole

* Merverdiavgift inkludert ** Pris ikke fastsatt

bestilliNgsliste 69

* Merverdiavgift inkludert ** Pris ikke fastsatt

tItteL ISbN bokmåL ISbN NyNorSk VeIL. PrIS utg.år

Fosum, Myhrvold, Ugland Historie Vg2 Arbeidsbok 978-82-02-26727-8 978-82-02-26729-2 145,– 2007Historie Vg3 Arbeidsbok 978-82-02-27516-7 978-82-02-27517-4 145,– 2008Historie Vg2 og Vg3 fagnettsted www.historievg.cappelendamm.no gratis Orning m.fl. Mennesker i tid 1 – Verden og norge før 1800 978-82-02-25791-0 978-82-02-25794-1 480,– 2007

Hansen, Bakkerud, Hagen, Hamran, Jacobsen Mennesker i tid 2 – Verden og norge etter 1800 978-82-02-27686-7 978-82-02-28587-6 635,– 2008Mennesker i tid fagnettsted www.menneskeritid.cappelendamm.no gratis HiSTOrie PåByGGiNG Libæk m.fl. Historie Vg3 Påbygging 978-82-02-28967-6 978-82-02-28968-3 650,– 2008Historie Vg3 Påbygging fagnettsted www.historievg.cappelendamm.no gratis Ugland Å lykkes med nyere historie Nyhet! 978-82-02-31918-2 275,– 2010

Fossum Å lykkes med eldre historie Nyhet! 978-82-02-31919-9 215,– 2010 HiSTOrie OG FilOSOFi Granmo, Moum Historie og filosofi 1 978-82-02-27687-4 978-82-02-28588-3 635,– 2008

Moum, Pettersen, Rørvik Historie og filosofi 2 978-82-02-27689-8 978-82-02-28589-0 635,– 2008Historie og filosofi fagnettsted www.historieogfilosofi.cappelendamm.no gratis kJeMi Grønneberg, Hannisdal, Pedersen, Ringnes kjemien Stemmer kjemi 1 grunnbok 978-82-02-26593-9 978-82-02-26631-8 495,– 2007kjemien Stemmer kjemi 2 grunnbok 978-82-02-26713-1 978-82-02-26714-8 495,– 2008

Grønneberg, Hannisdal, Ringnes, Skaugrud kjemien Stemmer kjemi 1 Studiebok 978-82-02-27360-6 978-82-02-27361-3 310,– 2007kjemien Stemmer kjemi 2 Studiebok 978-82-02-27790-1 978-82-02-27791-8 310,– 2008kjemien Stemmer fagnettsted www.kjemienstemmer.cappelendamm.no gratis kJeMi FOrkurS, iNGeNiøruTDANNiNG OG MAriTiM HøGSkOleuTDANNiNG Grønneberg, Hannisdal, Pedersen, Ringnes kjemien stemmer Forkurs 978-82-02-23750-9 445,– 2004 krOPPSøViNG Gjerset, Haugen, Holmstad, Lied, Tønnessen, Andresen gymnos lærebok 978-82-02-29391-8 978-82-02-29392-5 365,– 2009gymnos Arbeidsbok 978-82-02-29393–2 978-82-02-29394-9 175,– 2009gymnos og gym lærerhefte 978-82-02-30584-0 295,– 2009

Page 70: Læremidler 2010 Videregående skole

bestilliNgsliste70

* Merverdiavgift inkludert ** Pris ikke fastsatt

tItteL ISbN bokmåL ISbN NyNorSk VeIL. PrIS utg.år

Gjerset, Haugen, Holmstad, Lied, Andresen, Gjulem gym lærebok 978-82-02-29383-3 978-82-02-29384-0 345,– 2009gym Arbeidsbok 978-82-02-29389-5 978-82-02-29390-1 170,– 2009gymnos og gym fagnettsted www.gymnos.cappelendamm.no gratis MArkeDSFøriNG OG leDelSe Nørgaard, Olsen Markedsføring og ledelse 1 978-82-02-25848-1 978-82-02-25849-8 535,– 2007Markedsføring og ledelse 2 978-82-02-25850-4 978-82-02-27022-3 570,– 2008Markedsføring og ledelse fagnettsted www.markedsforingogledelse.cappelendamm.no gratis MATeMATikk MATeMATikk, STuDieFOrBereDeNDe uTDANNiNGSPrOGrAM Oldervoll, Orskaug, Vaaje, Hanisch, Hals Sinus 1P 978-82-02-29297-3 978-82-02-29409-0 620,– 2009Sinus 1t 978-82-02-29410-6 978-82-02-29411-3 620,– 2009

Pedersen, Oldervoll, Orskaug, Vaaje, Hanisch, Hals Sinus engangsboka 1P 978-82-02-26768-1 978-82-02-26769-8 410,– 2007

Oldervoll, Orskaug, Vaaje, Hanisch Sinus 2P 978-82-02-26591-5 978-82-02-26754-4 435,– 2007Sinus 2t 978-82-02-26731-5 978-82-02-26755-1 520,– 2007Sinus fagnettsted www.sinus.cappelendamm.no gratis MATeMATikk PrOGrAMFAG Oldervoll, Orskaug, Vaaje, Hanisch Sinus S1 978-82-02-26758-2 978-82-02-26759-9 650,– 2007Sinus r1 978-82-02-26678-3 978-82-02-26772-8 450,– 2007coSinus r1 978-82-02-26766-7 978-82-02-26767-4 240,– 2007Sinus X 978-82-02-26756-8 978-82-02-26757-5 510,– 2007Sinus S2 978-82-02-27947-9 978-82-02-27948-6 650,– 2008

Oldervoll, Orskaug, Vaaje, Hanisch, Hals Sinus r2 978-82-02-27795-6 978-82-02-27944-8 450,– 2008coSinus r2 978-82-02-27949-3 978-82-02-27950-9 240,– 2008Sinus fagnettsted www.sinus.cappelendamm.no gratis

MATeMATikk VG1, yrkeSFAGliGe uTDANNiNGSPrOGrAM Oldervoll, Orskaug, Vaaje, Hanisch, m. fl. Sinus bygg- og anleggsteknikk – t 978-82-02-25553-4 978-82-02-25554-1 465,– 2006Sinus bygg- og anlegssteknikk – P 978-82-02-29407-6 978-82-02-29408-3 465,– 2009Sinus design og håndverk Medier og kommunikasjon 978-82-02-25557-2 978-82-02-25558-9 465,– 2006Sinus elektrofag – t 978-82-02-25550-3 978-82-02-25551-0 465,– 2006Sinus elektrofag – P 978-82-02-29985-9 978-82-02-29986-6 465,– 2009Sinus Helse- og sosialfag 978-82-02-25543-5 978-82-02-25544-2 465,– 2006Sinus restaurant og matfag 978-82-02-25545-9 978-82-02-25546-6 465,– 2006

Page 71: Læremidler 2010 Videregående skole

* Merverdiavgift inkludert ** Pris ikke fastsatt

bestilliNgsliste 71

* Merverdiavgift inkludert ** Pris ikke fastsatt

tItteL ISbN bokmåL ISbN NyNorSk VeIL. PrIS utg.år

Sinus Service og samferdsel 978-82-02-25547-3 978-82-02-25548-0 465,– 2006Sinus teknikk og industriell produksjon – t 978-82-02-25555-8 978-82-02-25556-5 465,– 2006Sinus teknikk og industriell produksjon – P 978-82-02-29405-2 978-82-02-29406-9 465,– 2009Sinus 1YP 978-82-02-30317-4 978-82-02-30318-1 475,– 2009Sinus engangsboka 1YP 978-82-02-26770-4 978-82-02-26771-1 410,– 2007Sinus fagnettsted www.sinus.cappelendamm.no gratis

MATeMATikk PåByGGiNG Oldervoll, Orskaug, Vaaje, Hanisch Sinus påbyggingsboka P 978-82-02-26813-8 978-82-02-26814-5 510,– 2007Sinus påbyggingsboka t 978-82-02-26816-9 978-82-02-26817-6 590,– 2007 MATeMATikk FOrkurS, iNGeNiøruTDANNiNG OG MAriTiM HøGSkOleuTDANNiNG Oldervoll, Orskaug, Vaaje Sinus Matematikk for ettårig forkurs 978-82-02-29412-0 825,– 2009coSinus Matematikk for ettårig forkurs 978-82-02-29413-7 320,– 2009 MATeMATikk, TilPASSeT uNDerViSNiNG SF/yF Pedersen, Orskaug, Maus Multimatte oppgavekort (bm og nyn) 978-82-02-24745-4 950,– * 2005Multimatte nettressurs www.multimatte.cappelendamm.no gratis

NATurFAG NATurFAG, STuDieFOrBereDeNDe uTDANNiNGSPrOGrAM Heskestad, Lerstad, Liebich, Røed Ødegaard kosmos SF lærebok 978-82-02-28785-6 978-82-02-29370-3 560,– 2009kosmos fagnettsted www.kosmos.cappelendamm.no gratis NATurFAG, yrkeSFAGliGe uTDANNiNGSPrOGrAM Halvorsen, Boye, Heskestad kosmos YF lærebok 978-82-02-28852-5 978-82-82-29380-2 260,– 2009kosmos YF Arbeidsbok 978-82-02-29381-9 978-82-02-29382-6 130,– 2009

Halvorsen, Boye, Heskestad, Liebich kosmos YF tema bioteknologi 978-82-02-30192-7 978-82-02-30193-4 165,– 2009kosmos YF tema bærekraftig utvikling 978-82-02-30194-1 978-82-02-30195-8 165,– 2009kosmos YF tema energi for framtida 978-82-02-30197-2 978-82-02-30196-5 165,– 2009kosmos YF tema ernæring og helse 978-82-02-30198-9 978-82-02-30199-6 165,– 2009kosmos YF tema Stråling og radioaktivitet 978-82-02-30200-9 978-82-02-30191-0 165,– 2009kosmos YF fagnettsted www.kosmos.cappelendamm.no gratis NATurFAG PåByGGiNG Heskestad, Lerstad, Liebich kosmos Påbygging 978-82-02-29371-0 978-82-02-29372-7 450,– 2009 Heskestad, Lerstad, Liebich kort fortalt naturfag Nyhet! 978-82-02-32984-6 185,– 2010

Page 72: Læremidler 2010 Videregående skole

bestilliNgsliste72

* Merverdiavgift inkludert ** Pris ikke fastsatt

tItteL ISbN bokmåL ISbN NyNorSk VeIL. PrIS utg.år NOrSk NOrSk, STuDieFOrBereDeNDe uTDANNiNGSPrOGrAM Jomisko m.fl. Spenn lærebok i norsk for Vg1 978-82-02-23971-8 978-82-02-25887-0 510,– 2006Spenn Minigrammatikk 978-82-02-26476-5 978-82-02-26483-3 115,– 2006Spenn lærebok i norsk for Vg2 978-82-02-26298-3 978-82-02-26761-2 510,– 2007Spenn lærebok i norsk for Vg3 978-82-02-26299-0 9788202-28620-0 510,– 2008Spenn fagnettsted www.spenn.cappelendamm.no gratis

Moum, Fossum Å lykkes med litteraturhistorie Nyhet! 978-82-02-31924-3 275,– 2010

Moum Å lykkes med sammensatte tekster Nyhet! 978-82-02-31925-0 215,– 2010

NOrSk FOr AllMeNNFAGliGe STuDiereTNiNGer Risdal, Ugland gjenklang 978-82-508-1183-6 530,– 1992

NyNOrSk Anne Lene Berge nye vegar til nynorsk 978-82-02-27923-3 275,– 2008nye vegar til nynorsk fagnettsted www.nyevegar.cappelendamm.no gratis

Fossum m.fl. Å lykkes med eldre historie Nyhet! 978-82-02-31919-9 215,– 2010Å lykkes med nyere historie Nyhet! 978-82-02-31918-2 275,– 2010Å lykkes med litteraturhistorie Nyhet! 978-82-02-31924-3 275,– 2010Å lykkes med sammensatte tekster Nyhet! 978-82-02-31925-0 215,– 2010Å lykkast med nynorsk som sidemål 978-82-508-1842-2 165,– 1999Å lykkes med egen læring 978-82-508-1456-1 130,– 1994Å lykkes med muntlig eksamen 978-82-508-1702-9 120,– 1996Å lykkes med norsk litteratur 978-82-041-1392-4 325,– 2005Å lykkes med tekstskriving 978-82-508-2074-6 180,– 2001Å lykkes med norsk språk 978-82-041-1410-5 180,– 2005Å lykkes med samfunnsfag 978-82-041-4152-1 215,– 2007Å lykkes med utviklingspsykologi 978-82-508-1735-7 185,– 1997Søkelys på Et dukkehjem av Henrik ibsen 978-82-508-1811-8 170,– 1998Søkelys på Gjengangere av Henrik ibsen 978-82-508-1884-2 170,– 1999Søkelys på Gift av Alexander l. kielland 978-82-508-1963-4 170,– 2000Søkelys på Vildanden av Henrik ibsen 978-82-508-1866-8 170,– 1998

Page 73: Læremidler 2010 Videregående skole

* Merverdiavgift inkludert ** Pris ikke fastsatt

bestilliNgsliste 73

* Merverdiavgift inkludert ** Pris ikke fastsatt

tItteL ISbN bokmåL ISbN NyNorSk VeIL. PrIS utg.år

NOrSk, yrkeSFAGliGe uTDANNiNGSPrOGrAM Helland, Håland, Moum klar melding 1 lærebok i norsk for Vg1 978-82-02-24536-8 978-82-02-24664-8 475,– 2006klar melding 1 – kort og godt! tilrettelagt utgave for Vg1 978-82-02-25885-6 978-82-02-25886-3 195,– 2006klar melding 2 lærebok i norsk for Vg2 978-82-02-26012-5 978-82-02-26762-9 475,– 2007klar melding 2 – kort og godt! tilrettelagt utgave for Vg2 978-82-02-26763-6 978-82-02-26764-3 195,– 2007klar melding fagnettsted www.klarmelding.cappelendamm.no gratis

NOrSk, TilreTTelAGT uNDerViSNiNG Helland, Håland klar melding – Aktiv norsk oppgavekort (bm og nyn) 978-82-02-24324-1 950,– * 2005klar melding – Aktiv norsk nettressurs www.aktivnorsk.cappelendamm.no gratis

NOrSke rOMANer i SkOleuTGAVer Bjørg Vik elsi lund 978-82-02-16808-7 110,– 2002 Ingvar Ambjørnsen Fugledansen 978-82-02-20988-9 110,– 2001Lars Saabye Christensen beatles 978-82-02-16807-0 110,– 2002Karin Fossum den som frykter ulven 978-82-02-20991-9 110,– 2001Roy Jacobsen det nye vannet 978-82-02-20990-2 110,– 2001Erlend Loe naiv. Super 978-82-02-19280-8 110,– 2000Erlend Loe tatt av kvinnen 978-82-02-20971-1 110,– 2000

NOrSk OrDBOk Landfald m.fl. norsk ordbok 978-82-02-26059-0 225,– 2006

Knut Lindh bokmål-nynorsk ordbok 978-82-02-28411-4 225,– 2010

NæriNGSliVSøkONOMi, eNTrePreNørSkAP OG BeDriFTSuTVikliNG Olsen, Bengt E. Merkur Økonomistyring 978-82-02-29013-9 978-82-02-29014-6 410,– 2008Merkur fagnettsted www.merkur.cappelendamm.no gratis 2008 OrDBøker ressurssider www.ordbok.cappelendamm.no gratis

Page 74: Læremidler 2010 Videregående skole

bestilliNgsliste74

* Merverdiavgift inkludert ** Pris ikke fastsatt

tItteL ISbN bokmåL ISbN NyNorSk VeIL. PrIS utg.år eNGelSk Svenkerud m.fl engelsk skoleordbok (ib) engelsk-norsk/norsk-engelsk 978-82-02-26038-5 245,– 2006engelsk skoleordbok (flexi) engelsk-norsk/norsk-engelsk 978-82-02-23336-5 210,– 2005engelsk ordbok – yrkesfag (flexi) engelsk-norsk/norsk-engelsk 978-82-02-27390-3 250,– 2008engelsk ordbok (flexi) engelsk-norsk/norsk-engelsk 978-82-02-25648-7 250,– 2008engelsk ordbok (ib) engelsk-norsk/norsk-engelsk 978-82-02-26724-7 290,– 2008Stor engelsk-norsk ordbok 978-82-02-10823-6 995,– 1988 FrANSk Svenkerud m.fl Fransk skoleordbok (flexi)Fransk-norsk/norsk-fransk 978-82-02-24120-9 210,– 2006Fransk ordbok (ib) Fransk-norsk/norsk-fransk 978-82-02-18627-2 325,– 2001Fransk ordbok (flexi) Fransk-norsk/norsk-fransk 978-82-02-18922-8 275,– 2001 iSlANDSk Ivar Orgland norsk-islandsk ordbok 978-82-508-1318-2 535,– 1993islandsk-norsk ordbok 978-82-508-1317-5 535,– 1992 lATiN Nygård m.fl latinsk-norsk ordbok (ib) 978-82-02-15499-8 670,– 1998 SPANSk Baggethun m. fl. Spansk skoleordbok (flexi) Spansk-norsk/norsks-spansk 978-82-02-26750-6 210,– 2007Spansk ordbok (flexi) Spansk-norsk/norsk-spansk 978-82-02-25424-7 275,– 2008Spansk ordbok (ib) Spansk-norsk/norsk-spansk 978-82-02-16289-4 325,– 2008 TySk Svenkerud m.fl tysk skoleordbok (flexi) tysk-norsk/norsk-tysk 978-82-02-24119-3 210,– 2006tysk ordbok (ib) tysk-norsk/norsk-tysk 978-82-02-18198-7 325,– 2000tysk ordbok (flexi) tysk-norsk/norsk-tysk 978-82-02-18197-0 275,– 2000 NOrSk Landfald m.fl norsk ordbok (flexi) 978-82-02-26059-0 225,– 2006

Knut Lindh bokmål-nynorsk ordbok 978-82-02-28411-4 225,– 2010

PSykOlOGi Gjørsund, Huseby Psykologi 1 Nyhet! 978-82-02-33095-8 978-82-02-33096-5 585,– 2010Psykologi 2 Utgis 2011 ** 2011

Page 75: Læremidler 2010 Videregående skole

* Merverdiavgift inkludert ** Pris ikke fastsatt

bestilliNgsliste 75

* Merverdiavgift inkludert ** Pris ikke fastsatt

tItteL ISbN bokmåL ISbN NyNorSk VeIL. PrIS utg.år reliGiON OG eTikk Kvamme, Lindhardt, Steineger i samme verden 978-82-02-27018-6 978-82-02-27021-6 550,– 2008i samme verden fagnettsted www.isammeverden.cappelendamm.no gratis reTTSlære reTTSlære VG2 Buflod, Sannes, Aasebø Paragraf 1, rettslære 1 978-82-02-23825-4 978-82-02-26936-4 445,– 2007Paragraf fagnettsted www.paragraf1.cappelendamm.no gratis Fagnett for lærere www.fagnett.cappelendamm.no gratis

SAMFuNNSFAG Borge, Lundberg, Aass ny agenda 978-82-02-30332-7 978-82-02-30333-4 450,– 2009ny agenda 978-82-02-25362-2 978-82-02-25594-7 450,– 2006ny agenda Arbeidsbok 978-82-02-25595-4 978-82-02-25599-2 180,– 2006ny agenda fagnettsted www.nyagenda.cappelendamm.no gratis Andresen, Henningsen radar digital www.radardigital.cappelendamm.no 160,– 2009radar (2009) 978-82-02-29378-9 978-82-02-29379-6 450,– 2009radar (2006) 978-82-02-25787-3 978-82-02-25788-0 395,– 2006radar fagnettsted www.radar.cappelendamm.no gratis Berg, Lauritzen, Westersjø Standpunkt (2009) 978-82-02-29388-8 978-82-02-29387-1 450,– 2009Standpunkt (2006) 978-82-04-11806-6 978-82-04-12360-2 445,– 2006Standpunkt Arbeidsbok SF 978-82-04-12420-3 978-82-04-12422-7 225,– 2006Standpunkt Arbeidsbok YF 978-82-04-13509-4 978-82-04-13510-0 225,– 2007Standpunkt fagnettsted www.standpunkt.cappelendamm.no gratis SAMFuNNSFAG VG1/VG2 TilreTTelAGT Andresen, Henningsen Praksis. tilrettelagt samfunnslære. temabok 978-82-02-24846-8 978-82-02-24872-7 110,– 2006Praksis digital komponent www.praksis.cappelendamm.no gratis 2006 POliTikk, iNDiViD OG SAMFuNN SOSiOlOGi OG SOSiAlANTrOPOlOGi Andresen, Henningsen, Kval individ og fellesskap 978-82-02-27019-3 978-82-02-27020-9 430,– 2007individ og fellesskap fagnettsted www.individogfellesskap.cappelendamm.no gratis Westersjø, Andreassen individ, kultur og samfunn 978-82-04-13170-6 978-82-04-13171-3 445,– 2007individ, kultur og samfunn fagnettsted www.dammskolen.no gratis

Page 76: Læremidler 2010 Videregående skole

bestilliNgsliste76

* Merverdiavgift inkludert ** Pris ikke fastsatt

tItteL ISbN bokmåL ISbN NyNorSk VeIL. PrIS utg.år POliTikk OG MeNNeSkereTTiGHeTer Kval, Mellbye, Sagen Politikk og makt 978-82-02-26805-3 978-82-02-26806-0 575,– 2008Politikk og makt fagnettsted www.politikkogmakt.cappelendamm.no gratis

SOSiAlkuNNSkAPBakkerud, Moan, Molteborg livsløp og velferd 978-82-02-25615-9 978-82-02-27023-0 660,– 2007livsløp og velferd fagnettsted www.livslopogvelferd.cappelendamm.no gratis

SAMFuNNSøkONOMiHolden, Caspari Pareto 1 978-82-02-25620-3 978-82-02-26939-5 480,– 2007

Holden, Hansen Pareto 2 978-82-02-28389-6 978-82-02-28392-6 480,– 2008Pareto fagnettsted www.pareto.cappelendamm.no gratis Fagnett for lærere www.fagnett.cappelendamm.no gratis

SPANSk SPANSk i Bugge, Halvorsen, Rovira Vidas 1 Spansk i for Vg1 tekstbok 978-82-02-24803-1 978-82-02-25581-7 325,– 2006Vidas 1 Spansk i for Vg1 Øvingsbok 978-82-02-25586-2 978-82-02-25879-5 295,– 2006Vidas 1 Spansk i for Vg1 elev-Cd 978-82-02-25584-8 130,– * 2006Vidas 1 Spansk i for Vg1 lærer-Cd-er (3 stk) 978-82-02-25582-4 1015,– * 2006

Bugge, Halvorsen, Aviles Ruiz Vidas 2 Spansk i for Vg2 tekstbok 978-82-02-26743-8 340,– 2007Vidas 2 Spansk i for Vg2 Øvingsbok 978-82-02-26744-5 310,– 2007Vidas 2 Spansk i for Vg2 elev-Cd 978-82-02-26746-9 130,– * 2007Vidas 2 Spansk i for Vg2 lærer-Cd 978-82-02-26745-2 1015,– * 2007Vidas fagnettsted www.vidas.cappelendamm.no gratis Mi querida familia dVd 978-82-02-28662-0 510,– * 2008Mi querida familia lærerveiledning www.vidas.cappelendamm.no gratis Tónay mfl. ¡Arriba! textos 978-82-04-09341-7 978-82-04-09343-1 335,– 2006¡Arriba! ejercicios 978-82-04-09346-2 978-82-04-09344-8 310,– 2006¡Arriba! Cd-er 978-82-04-09345-5 640,– * 2006¡Arriba! lærerveiledning 978-82-04-10994-1 210,– 2006¡Arriba! minigrammatikk 978-82-04-14214-6 105,– 2007¡Mas Arriba! textos 978-82-04-11853-0 978-82-04-11854-7 335,– 2006

Page 77: Læremidler 2010 Videregående skole

* Merverdiavgift inkludert ** Pris ikke fastsatt

bestilliNgsliste 77

* Merverdiavgift inkludert ** Pris ikke fastsatt

tItteL ISbN bokmåL ISbN NyNorSk VeIL. PrIS utg.år

¡Mas Arriba! ejercicios 978-82-04-11855-4 978-82-04-11856-1 310,– 2006¡Mas Arriba! Cd-er 978-82-04-11858-5 720,– * 2006¡Mas Arriba! lærerveiledning. digital komponent www.arriba.damm.no gratis ¡Arriba! / ¡Mas Arriba! fagnettsed www.arriba.damm.no gratis SPANSk ii Bugge, Halvorsen, Rovira Vamos 1 Spansk ii for Vg1 tekstbok 978-82-02-25587-9 340,– 2006Vamos 1 Spansk ii for Vg1 Øvingsbok 978-82-02-25588-6 305,– 2006Vamos 1 Spansk ii for Vg1 elev-Cd 978-82-02-25590-9 130,– * 2006Vamos 1 Spansk ii for Vg1 lærer-Cd-er (3 stk) 978-82-02-25589-3 1015,– * 2006

Bugge, Halvorsen, Aviles Ruiz Vamos 2 Spansk ii for Vg2 tekstbok 978-82-02-26739-1 340,– 2007Vamos 2 Spansk ii for Vg2 Øvingsbok 978-82-02-26740-7 305,– 2007Vamos 2 Spansk ii for Vg2 elev-Cd 978-82-02-26742-1 130,– * 2007Vamos 2 Spansk ii for Vg2 lærer-Cd 978-82-02-26741-4 1015,– * 2007Vamos fagnettsted www.vamos.cappelendamm.no gratis

SPANSk GrAMMATikk Drange, Friis ¡Claro que sí! Spansk aktivitetsgrammatikk 978-82-02-23905-3 978-82-02-24179-7 340,– * 2004 Berit Tengberg ta tyren ved hornene 978-82-04-08552-8 445,– 2006 SPANSk OrDBOk Baggethun m. fl. Spansk skoleordbok (flexi) Spansk-norsk/norsk-spansk 978-82-02-26750-6 210,– 2007Spansk ordbok (flexi) Spansk-norsk/norsk-spansk 978-82-02-25424-7 275,– 2008Spansk ordbok (ib) Spansk-norsk/norsk-spansk 978-82-02-16289-4 325,– 2008Spansk ordbok nettressurs www.spanskordbok.cappelendamm.no gratis TekNiSke FAG Johannessen tekniske tabeller 978-82-02-16822-3 240,– 2002 TySk TySk i Andersen, Bali Anflug 1 tysk i for Vg1 textbuch 978-82-02-23811-7 325,– 2006Anflug 1 tysk i for Vg1 Arbeitsbuch 978-82-02-23812-4 978-82-02-23813-1 325,– 2006Anflug 1 tysk i for Vg1 lehrer-Cd-er (2 stk) 978-82-02-23815-5 750,– * 2006Anflug 2 tysk i for Vg2 textbuch 978-82-02-26657-8 325,– 2007Anflug 2 tysk i for Vg2 Arbeitsbuch 978-82-02-26658-5 325,– 2007Anflug 2 tysk i for Vg2 lehrer-Cd 978-82-02-26659-2 1015,– * 2007Anflug fagnettsted www.anflug.cappelendamm.no gratis

Page 78: Læremidler 2010 Videregående skole

bestilliNgsliste78

* Merverdiavgift inkludert ** Pris ikke fastsatt

tItteL ISbN bokmåL ISbN NyNorSk VeIL. PrIS utg.år

neue Freunde deutsch für Anfänger – dVd 978-82-02-27423-8 510,– * 2007neue Freunde lærerveiledning www.anflug.cappelen.no gratis 2007 TySk ii Andersen, Bali Ankunft 1 tysk ii for Vg1 textbuch 978-82-02-24898-7 335,– 2006Ankunft 1 tysk ii for Vg1 Arbeitsbuch 978-82-02-24900-7 335,– 2006Ankunft 1 tysk ii for Vg1 lehrer-Cd (3 stk) 978-82-02-24901-4 1015,– * 2006Ankunft 2 tysk ii for Vg2 textbuch 978-82-02-26661-5 335,– 2007Ankunft 2 tysk ii for Vg2 Arbeitsbuch 978-82-02-26662-2 335,– 2007Ankunft 2 tysk ii for Vg2 lehrer-Cd 978-82-02-26663-9 1215,– * 2007Ankunft fagnettsted www.ankunft.cappelendamm.no gratis TySk B-SPråk 5 TiMer FOrDyPNiNG Johansen, Larsson, Rimstad die brücke 4 978-82-02-17169-8 595,– 1998die brücke 4 – Sachtexte 978-82-02-19262-4 275,– 2001die brücke 4 lærer-Cd (2 stk) 978-82-02-17170-4 775,– * 1997 TySk iii Karin Hals deutsch drei digital www.ddd.cappelendamm.no Nyhet! 978-82-02-30633-5 500,– 2010deutsch drei literatur (Antalogi med tekstene fra nettstedet.) 978-82-02-33376-8 ikke fastsatt ** 2010 TySk GrAMMATikk Parnemann, Bali immer besser tysk aktivitetsgrammatikk 978-82-02-21902-4 978-82-02-21903-1 340,– * 2004immer besser fasit på nett www.immerbesser.cappelendamm.no gratis Helge Parnemann differensiert tysk grammatikk 978-82-02-15155-3 978-82-02-15156-0 255,– 1995differensiert tysk grammatikk Øvingsbok 978-82-02-15157-7 255,– 1995differensiert tysk grammatikk Fasit 978-82-02-15158-4 155,– 1995 TySke OrDBøker Svenkerud m.fl. tysk skoleordbok (flexi) tysk-norsk/norsk-tysk 978-82-02-24119-3 210,– 2006tysk ordbok (flexi) tysk-norsk/norsk-tysk 978-82-02-18197-0 275,– 2000tysk ordbok (ib) tysk-norsk/norsk-tysk 978-82-02-18198-7 325,– 2000tysk ordbok nettressurs www.tyskordbok.cappelendamm.no gratis FAGSkOleN – ViDereuTDANNiNG i HelSe- OG SOSiAlFAG FelleSMODuleN Lingås m.fl. etikk og kommunikasjon 978-82-04-08514-6 410,– 2005Psykologi og samfunnsfag 978-82-04-11281-1 345,– 2005Jus i helse- og sosialtjenesten 978-82-04-11563-8 425,– 2007

Page 79: Læremidler 2010 Videregående skole

* Merverdiavgift inkludert ** Pris ikke fastsatt

bestilliNgsliste 79

* Merverdiavgift inkludert ** Pris ikke fastsatt

tItteL ISbN bokmåL ISbN NyNorSk VeIL. PrIS utg.år

Marked og informasjonTrond Tollefsenmarkedssjef21 61 66 [email protected]

Heidi Helgestadmarkedskonsulent21 61 66 [email protected]

Anne Gry Sandvoldmarkedskonsulent21 61 66 [email protected]

Markedstelefon 21 61 66 72E-post [email protected]

elDreOMSOrG Hanne Tuntland Sykdommer hos eldre 978-82-04-11085-5 410,– 2006Forebygging, rehabilitering og omsorg 978-82-04-09670-8 445,– 2005Aldring og livsvilkår 978-82-04-09671-5 430,– 2005organisering og yrkesutøvelse 978-82-04-09669-2 430,– 2006 PSykiSk HelSeArBeiD Lingås, Herheim kommunikasjon og samarbeid – utvikling av relasjonskompetanse 978-82-04-09666-1 360,– 2008 Langholm, Herheim teorier og arbeidsmåter 978-82-04-09667-8 430,– 2006

Page 80: Læremidler 2010 Videregående skole

iSbn

: 97

8820

2-33

3386

d

esig

n: t

An

k

tryk

k: r

k g

rafis

k

Kontakt oss!Markedstelefon 21 61 66 72Sentralbord 21 66 65 00E-post [email protected] Internett www.cappelendamm.no/vgs

Direktebestilling www.sd.no/skolebokKundeservice [email protected]

Besøksadresse Akersgata 47/49, 0180 OsloPostadresse Cappelen Damm AS Videregående skole, 0055 Oslo

Cappelen Damm AS

Akersgata 47/49N-0055 OSLOTelefon: 21 61 65 00www.cappelendamm.no