of 1 /1
18 Sportsfiskeren 3 // April 2012 Foto: Jakob Sørensen MILJØ OG POLITIK MILJØ OG POLITIK Af Søren Larsen Laks er de senere år blevet hverdagsspise på de danske middagsborde. I dagligvarebutik- kerne ligger laksestykkerne smukt udskå- ret og vakuumpakket. Super nemt at gå til, her kan alle være med til at stege, grille eller ovnbage, uden at det kan gå helt galt. Samtidig kan man dårligt åbne et mad- magasin eller se et tv-program om madlav- ning, uden at der indgår laks som en natur- lig del af ingredienserne. På hotellernes buf- fet og i sushirestauranter er laksen en uund- værlig del af festen. Danskerne har forstået, at fisk er sundt, og jagten på de eftertragte- de omega 3-fedtsyre vil også forsætte i frem- tiden. En af årsagerne til, at efterspørgslen er vokset er, at laks i dag er et prisbilligt alter- nativ til anden fisk og kød. Og det skyldes, at størsteparten af de laks, du ser i køledi- sken, stammer fra opdrætsanlæg, hvor pro- duktivitet er nøgleordet. Men er laksen sund? Men er opdrættet laks lige så sundt at spi- se som friskfanget fisk fra havet eller åen? Allerede i 2004 var amerikanske forskere i tidsskriftet Science fremme med udmeldin- ger om, at opdrættet laks kunne være sund- hedsskadeligt. Fundet af 14 svære miljøgif- te gav anledning til anbefalinger om maksi- malt at indtage 225 g laks hver fjerde må- ned, såfremt man ville undgå en øget kræft- risiko. Ikke overraskende gav artiklen anled- ning til kritik fra opdrætterne i de pågælden- de lande. Siden har nordmanden Kurt Oddekalv fra Norges Miljøvernsforbund gentagne gange gjort opmærksom på, at der er doku- mentation for kræftrisiko ved at spise op- drætslaks. Også her er den norske opdræt- sindustri voldsom fortørnet over udmeldin- gerne og siger, at de har dokumentation for det modsatte. Sygdomsfremkalende Senest har en artikel fra Bergen Universitets netavis „På Høyden“ vakt opsigt. Forsker- ne ville blandt andet undersøge, om man kunne reducere risikoen for diabetes ved jævnligt at spise opdrætslaks. Forskerne fik sig imidlertid en overraskelse, da resultatet viste det stik modsatte. Opdrætslaksen viste sig nemlig at indeholde så mange miljøgifte, at faren for fedme og diabetes øges betyde- ligt. Forsøget blev lavet på mus, og alle mus som blev fodret med opdrætslaksen udvikle- de fedme og diabetes. Årsagen skal findes i de såkaldte persi- stente organiske miljøgifte, PoP, som findes i den fiskeolie, der anvendes til fremstilling af laksefoder. Blandt andet PCB, dioxiner og Laks ( og livstruende sygdomme ) på menuen I mange år er danske forbrugere tudet ørene fulde af, at det er sundt at spise fisk. Men når fisken hedder laks og stammer fra opdræt, er det så stadig en god ide? bromerede flammehæmmere tilhører grup- pen af PoP. Samtidig påpeger forskerne, at selv lave doser af disse miljøgifte kan forårsage lang- sigtede, uheldige effekter på menneskets hormonsystem. Massiv markedsføring Vi står altså med et fødevareprodukt, som ofte er nøglehulsmærket i butikkerne, og hvor industrien kører på med massive rekla- mekampagner. Det er de færreste forbruge- re, der ved, at produkterne bliver fremstillet i en ikke bæredygtig produktion, som på sigt risikerer at udrydde vildlaksen og skade mil- jøet. Og kun de færreste ved, at der måske er en sundhedsrisiko ved at spise det. Spørgs- målet er, hvad vi gør ved det? Verdensnaturfonden, WWF, har op- drætslaks på deres gule liste og opfordrer til at finde andre alternativer. Og det er faktisk muligt at købe laks fra bæredygtigt fiskeri. Visse steder kan man købe canadiske vildlaks, som fiskes under kontrollerede for- hold. Er fisken MSC-mærket, Marine Ste- ward Council, indebærer det, at fisken er fanget fra en bæredygtig bestand. Her får man altså et naturligt produkt, som man kan spise, uden at få dårlig smag i munden. Naturligt valg. Opdrætslaks er både til skade for miljøet, den vilde laks og din egen sundhed. Men der findes heldigvis alternativer, som canadisk vildlaks der er fanget med hensyntagen til fiskebestandene og miljøet – se efter det lille, blå MSC-mærke, der er din garant for et bæredygtigt produkt. der er dokumentation for kræftrisiko ved at spise opdrætslaks n

Laks (og livstruende sygdomme) på menuen

Embed Size (px)

Text of Laks (og livstruende sygdomme) på menuen

Invalid document format