Click here to load reader

Lakshmi Sahasranama - Padma Puranam - ENG.pdf

 • View
  73

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of Lakshmi Sahasranama - Padma Puranam - ENG.pdf

 • || rlakm sahasranma stotra - pdma puram || Sri Lakshmi Sahasranama Stotram Padma Puranam

  K. Muralidharan ([email protected]) 1

  The following is a rare Sahasranama Stotram (hymn containing 1008 names) of

  Goddess Lakshmi said to be from Padma Puranam. The brief Phalashruti mentions the

  following benefits:

  One who prays to Goddess Lakshmi with this prayer gets his poverty burnt.

  For one who prays to Goddess Lakshmi after due worship of Lord Srinivasa with

  Upacaaras like flowers, Madhuparka, etc., Goddess Lakshmi becomes pleased and

  bestows all kinds of wealth.

  hari om ||

  t hvaymi subhag lakm trailokya-pjitm |

  ehyehi dev padmk padmkara-ktlaye || 1 ||

  gacch'gaccha varade paya m svena caku | yhyyhi dharm'rtha-moka-maye ubhe || 2 ||

  eva vidhai stutipadai satyai satyrtha sastut | kanyas mahbhg candrea paramsan || 3 ||

  nikara ca s dev bhrtarau dvau payonidhe | utpannamtrau tavst iva-keava-saritau || 4 ||

  sanatkumras tami sambhya purtanam |

  proktavn itihsa tu lakmy stotramanuttamam || 5 ||

  athedn mahghord dridryn narakt katham |

  muktir bhavati loke'smin dridrya yti bhasmatm || 6 ||

  sanatkumra uvca -

  prva kta-yuge brahm bhagavn sarva-loka-kt |

  shi nnvidh ktv pacc cintmupeyivn || 7 ||

  kimhr prajstvet sambhaviyanti bhtale |

  tathaiva cs dridryt katha uttaraam bhavet || 8 ||

  dridryn maraa reyas tviti sacintya cetasi |

  krodasyottare kle jagma kamalodbhava || 9 ||

  tatra tvra taptastaptv kadcit paramevaram |

  dadara puarkka vsudeva jagadgurum || 10 ||

  sarvaja sarva-aktn sarva-vsa santanam | sarvevara vsudeva viu lakmpati prabhum || 11 ||

 • Sri Lakshmi Sahasranama Stotram Padma Puranam

  K. Muralidharan ([email protected]) 2

  soma-koi-pratka kroda-vimale jale |

  ananta-bhoga-ayana virnta riniketanam || 12 ||

  koi-srya-pratka mahyogevarevaram |

  yoga-nidr-rata ra sarvvsa surevaram || 13 ||

  jagad utpatti sahra sthiti kraa kraam | lakmydi karaa jta-maala-maitam || 14 ||

  yudhair dehavadbhi ca cakrdyai parivritam | durnirkya surai siddhair mahyoni atair api || 15 ||

  dhra sarva aktn para teja sudussaham |

  prabuddha deva na dv kamala-sabhava || 16 ||

  irasyajalimdhya stotra prva uvca ha |

  mano vchita siddhi tva prayasva mahevara || 17 ||

  jita te puarkka namaste viva-bhvana |

  namaste'stu hkea mahpurua prvaja || 18 ||

  sarvevara jaynanda sarvvsa partpara |

  prasda mama bhaktasya chindhi sandehaja tama || 19 ||

  eva stuta sa bhagavn brahma 'vyakta-janman | prasdbhimukha prha harir virnta-locana || 20 ||

  rbhagavn uvca -

  hirayagarbha tuo'smi brhi yat te 'bhivchitam |

  tad vakymi na sandeho bhakto'si mama suvrata || 21 ||

  keavd vacana rutv karuvia-cetana | pratyuvca mahbuddhir bhagavanta janrddanam || 22 ||

  caturvidha bhavasy'sya bhta sargasya keava | paritrya me brhi rahasya paramdbhutam || 23 ||

  dridrya-amana dhanya manoja pvana param | sarvevara mahbuddhe svarpa bhairava mahat || 24 ||

  riya sarvtiyinys tath jna ca vatam |

  nmni caiva mukhyni yni gauni c'cyuta || 25 ||

  tvad-vaktra-kamalotthni rotu icchami tattvata |

  iti tasya vaca rutv prativkya uvca sa || 26 ||

  rbhagavn uvca -

 • Sri Lakshmi Sahasranama Stotram Padma Puranam

  K. Muralidharan ([email protected]) 3

  mahvibhti sayukt guya vapua prabho |

  bhagavad vsudevasya nitya cai 'napyin || 27 ||

  ekaiva varttate 'bhinn jyotsneva himaddhite |

  sarva-aktytmik caiva viva vypya vyavasthit || 28 ||

  sarvaivarya guopet nitya-uddha-svarpi | pra-akti par hye sarve prin bhuvi || 29 ||

  aktn caiva sarvs yonibht par kal | aha tasy para nmn sahasra ida uttamam || 30 ||

  uvvahito bhtv paramaivaryya bhtidam |

  devykhy smti mtrea dridrya yti bhasmatm || 31 ||

  || rlakm sahasranma stotram ||

  r padm prakti sattv nt cicchaktir avyay | keval nikal uddh vypin vyoma-vigrah || 32 ||

  vyoma-padma-kt dhr parvyom matodbhav | nirvyom vyoma-madhyasth paca-vyoma-padrit || 33 ||

  acyut vyoma-nilay paramnanda-rpi | nitya-uddh nitya-tpt nirvikr nirka || 34 ||

  jna-akti kart-aktir bhokt-akti ikhvah |

  snehabhs nirnand vibhtir vimal cal || 35 ||

  anant vaiav vyakt vivnand vikin |

  aktir vibhinna-sarvrti samudra-paritoi || 36 ||

  mrti santan hrdd nistarag nirmay |

  jna-jey jna-gamy jna-jeya-viksin || 37 ||

  svacchanda-aktir gahan nikamp 'rci sunirmal | svarp sarvag 'pr brahmi sugoorjit || 38 ||

  akalak nirdhr nissakalp nirray | asakr sunt ca vat bhsur sthir || 39 ||

  anaupamy nirvikalp niryantr yantra-vhin | abhedy bhedin bhinn bhrat vaikhar khag || 40 ||

  agrhy grhik gh gambhr viva-gopin |

  anirddey 'pratihat nirbj pvan par || 41 |

  apratarky 'parimit bhava-bhrnti-vinin |

  ek dvirp trividh asakhyt surevar || 42 ||

 • Sri Lakshmi Sahasranama Stotram Padma Puranam

  K. Muralidharan ([email protected]) 4

  supratih mahdhtr sthitir vddhir dhruv gati |

  var mahim ddhi pramod ujjvalodyam || 43 ||

  akay varddhamn ca suprak vihagam |

  nraj janan nity jay rocimat ubh || 44 ||

  taponud ca jvl ca sudpti cumlin | apramey tridh skm par nirma-dyin || 45 ||

  avadt suuddh ca amoghkhy parampar | sandhnak uddha-vidy sarva-bhta-mahevar || 46 ||

  lakms tuir mahdhr ntirpraena v |

  anugrah aktir dy jagajjyeh jagadvidhi || 47 ||

  saty prahv kriy yogy hyapar hldin iv |

  sampr hldin uddh jyotimatyamatvah || 48 ||

  rajovatyarkapratibh ''kari kari ras |

  par vasumat dev knti ntir mati kal || 49 ||

  kal kalaka-rahit viloddpan rati |

  sambodhin hri ca prabhv bhavabhtid || 50 ||

  amtasyandin jv janan khaik sthir | dhm kalvat pr bhsur sumat ras || 51 ||

  uddh dhvani sti sir vikti kir eva ca | prpa prad prahv viv pura-vsin || 52 ||

  avanir vajranalik citr brahma-vsin |

  anantarp 'nanttm 'nantasth 'nantasambhav || 53 ||

  mahakti praakti prdtr ratimbhar |

  mahsamh nikhil icchdhr sukhvah || 54 ||

  pratyalakmr nikamp praroh buddhi-gocar |

  nndeh mahvart bahudeha-viksin || 55 ||

  sahasr pradhn ca nyya-vastu-prakik |

  sarv'bhila-precch sarv sarvrtha-bhi || 56 ||

  nn-svarpa-ciddhtr abda-prv purtan | vyakt 'vyakt jvake sarvecch-pariprit || 57 ||

  sakalpa-siddh skhyey tattva-garbh dharvah | bhtarp citsvarp trigu guagarvit || 58 ||

 • Sri Lakshmi Sahasranama Stotram Padma Puranam

  K. Muralidharan ([email protected]) 5

  prajpatvar raudr sarvdhr sukhvah |

  kalya-vhik kaly kali-kalmaa-nin || 59 ||

  nrpodbhinna-santn suyantr trigulay |

  mahmy yogamy mahyogevar priy || 60 ||

  mahstr vimal krtir vijay lakmr nirajan | praktir bhagavanmy aktir nidr yaaskar || 61 ||

  cint buddhir yaa praj ntir ptti-varddhin | pradyumna-mt sdhv ca sukha-saubhgya-siddhid || 62 ||

  kh nih pratih ca jyeh reh jayvah |

  sarvtiyin prtir viva-aktir mahbal || 63 ||

  varih vijay vr jayant vijaya-prad |

  hd-guh gopin guhy gaa-gandharva-sevit || 64 ||

  yogvar yogamy yogin yoga-siddhid |

  mahyogevara-vt yog yogevara-priy || 65 ||

  brahmendra-rudra-namit sur'sura-vara-prad |

  trivartmag trilokasth trivikrama-padodbhav || 66 ||

  sutr tri tr durg santri par | sutri trayant bhritrevara-prabh || 67 ||

  guhya-vidy yaja-vidy mahvidy suobhit | adhytma-vidy vighne padmasth paramehin || 68 ||

  nvkik tray vrt daantir naytmik |

  gaur vgvar goptr gyatr kamalodbhav || 69 ||

  vivambhar vivarp vivamt vasuprad |

  siddhi svh svadh svasti sudh sarvrtha-sdhin || 70 ||

  icch sir dyutir bhti krti raddh day mati |

  rutir medh dhtir hr rr vidy vibudha-vandit || 71 ||

  anasy gh ntir nivti kmadhukkar |

  pratij santatir bhtir dyau praj viva-mnin || 72 ||

  smtir vg viva-janan payant madhyam sam | sandhy medh prabh bhm sarvkr sarasvat || 73 ||

  kk my mahmy mohin mdhava-priy | saumy bhog mahbhog bhogin bhoga-dyin || 74 ||

 • Sri Lakshmi Sahasranama Stotram Padma Puranam

  K. Muralidharan ([email protected]) 6

  sudhauta-kanaka-prakhy suvara-kamalsan |

  hirayagarbh suro hri rama ram || 75 ||

  candr hiramay jyotsn ramy obh ubhvah |

  trailokya-maan nr narevara-varrcit || 76 ||

  trailokya-sundar rm mahvibhava-vhin | padmasth padma-nilay padma-ml-vibhit || 77 ||

  padma-yugma-dhar knt divybharaa-bhit | vicitra-ratna-muku vicitrmbara-bha || 78 ||

  vicitra-mlya-gandhhy vicitryudha-vhan |

  mahnrya dev vaiav vra-vandit || 79 ||

  kla-sakari ghor tattva-sakari kal |

  jagat-sampra viv mahavibhava-bha || 80 ||

  vru varad vykhy ghakara-virjit |

  nsih bhairav brahm bhskar vyoma-cri || 81 ||

  aindr kmadhanu si kmayonir mahprabh |

  d kmy viva-aktir bja-jagatytma-daran || 82 ||

  garurha-hday cndr rr madhurnan | mahograrp vrh nrasih hutsur || 83 ||

  yugnta-huta-bhug jvl karl pigal kal | trilokya-bha bhm ym trilokya-mohin || 84 ||

  mahotka mahrakt mahca mahsan |

  akhin lekhin svasth likhit khecarevar || 85 ||

  bhadrakl caikavr kaumr bhava-mlin |

  kaly kmadhug jval-mukh cotpala-mlik || 86 ||

  blik dhanad sry hdayotpala-mlik |

  ajit vari rtir bharu garusan || 87 ||

  vaivnar mahmy mahkl vibha |

  mahmandra-vibhav ivnand ratipriy || 88 ||

  udrti padmaml ca dharmaveg vibhvan | satkriy devasen ca hiraya-rajatray || 89 ||

  sahasrvartamn ca hastinda-prabodhin | hiraya-padma-var ca haribhadr sudurddhar || 90 ||

 • Sri Lakshmi Sahasranama Stotram Padma Puranam

  K. Muralidharan ([email protected]) 7

  sryy hiraya-prakaa-sad hemamlin |

  padmnan nityapu devamt 'mtodbhav || 91 ||

  mahdhan ca y g krddam kambu-kandhar |

  ditya-var candrbh gandha-dvr dursad || 92 ||

  varrcit varroh varey viu-vallabh | kaly varad vm vme vindhya-vsin || 93 ||

  yoganidr yogarat devak kmarpi | kasa-vidrvi durg kaumr kauik kam || 94 ||

  ktyyan klartrir nii-tpt sudurjay |

  virpk vilk bhaktn-pariraki || 95 ||

  bahurp svarp ca virp rpa-varjit |

  gha-ninda-bahul jmta-dhvani-nisvan || 96 ||

  mahdevendra-mathin bhruku kuillan |

  satyopaycit caik kver brahmacri || 97 ||

  ry yaod-sutad dharma-kmrtha-mokad |

  dridrya-dukha-aman ghora-durgrti-nin || 98 ||

  bhaktrti-aman bhavy bhava-bharg'pahri | krbdhi-tanay padm kamal dharadhar || 99 ||

  rukmi rohi st satyabhm yaasvin | prajdhr 'mita-praj vedamt yaovat || 100 ||

  samdhir bhvan maitr karu bhakta-vatsal |

  antarved daki ca brahmacaryya pargati || 101 ||

  dk vk park ca samk vravatsal |

  ambik surabhi siddh siddha-vidydhar'rcit || 102 ||

  sudpt lelihn ca karl viva-prak |

  viva-sahri dptis tpan tava-priy || 103 ||

  udbhav viraj rj tpan bindu-mlin |

  kradhr suprabhv lokamt suvarcas || 104 ||

  havya-garbh c'jya-garbh juhvato yaja-sambhav | pyyan pvan ca dahan dahanray || 105 ||

  mtk mdhav mucy mokalakmr maharddhid | sarva-kma-prad bhadr subhadr sarva-magal || 106 ||

 • Sri Lakshmi Sahasranama Stotram Padma Puranam

  K. Muralidharan ([email protected]) 8

  vet suukla-vasan ukla-mly'nulepan |

  has hnakar has hdy ht-kamallay || 107 ||

  sittapatr suro padma-patryateka |

  svitr satya-sakalp kmad kma-kmin || 108 ||

  darany d dy spy sevy vargan | bhoga-priy bhogavat bhogndra-ayansan || 109 ||

  rdr pukari puy pvan ppa-sdan | rmat ca ubhkr paramaivarya-bhtid || 110 ||

  acinty 'ntanta-vibhav bhava-bhva-vibhvan |

  nirei sarva-dehasth sarva-bhta-namaskt || 111 ||

  bal baldhik dev gautam gokullay |

  toi pra-candrbh eknand atnan || 112 ||

  udyna-nagara-dvra-harmyopavana-vsin |

  km dru ca kirt nandanlay || 113 ||

  klyan klagamy bhayad bhaya-nin |

  saudmin megharav daitya-dnava-marddin || 114 ||

  jaganmt bhayakar bhta-dhtr sudurlabh | kyap ubhadn ca vanaml ubh var || 115 ||

  ghany dhanyevar dhany ratnad vasu-varddhin | gndharv revat gag akun vimalnan || 116 ||

  i ntikar caiva tmas kamallay |

  jyap vajra-kaumr somap kusumray || 117 ||

  jagatpriy ca sarath ca durjay khaga-vhan |

  manobhav kmacr siddha-craa-sevit || 118 ||

  vyomalakmr mahlakms tejolakm sujjval |

  rasalakmr jagadyonir gandhalakmr vanray || 119 ||

  rava rva netr rasan pra-cri |

  viricimt vibhav vara-vrija-vhan || 120 ||

  vryy vrevar vandy viok vasu-varddhin | anhat kualin nalin vana-vsin || 121 ||

  gndhrindra-namit surendra-namit sat | sarva-magala-mgaly sarva-kma-susiddhid || 122 ||

 • Sri Lakshmi Sahasranama Stotram Padma Puranam

  K. Muralidharan ([email protected]) 9

  sarvnand mahnand satkrti siddha-sevit |

  sinvl kuh rk am c 'numatir dyuti || 123 ||

  arundhat vasuvamat bhrgav vstu-devat |

  mayr vajra-vetl vajra-hast varnan || 124 ||

  anagh dharair dhr dhaman mai-bha | rja-rrpa-sahit brahmarr brahma-vandit || 125 ||

  jayar jayad jey sargar svargati satm | supup pupa-nilay phalar nikala-priy || 126 ||

  dhanurlakms tvamilit para-krodha-nivri |

  kadrrddhanyu kapil suras suramohin || 127 ||

  mahvet mahnl mahmrtir vipah |

  suprabh jvlin dptis tptir vybhi prabhkar || 128 ||

  tejovat padmabodh madalekh 'ruvat |

  ratn ratnval bht atadhm atpah || 129 ||

  trigu ghoi raky narddin ghoa-varjit |

  sdhy 'diti-ditir-dev mgavh mggak || 130 ||

  citra-nlotpala-gat va-ratnkar'ray | hiraya-rajata-dvandv akha-bhadrsana-sthit || 131 ||

  gomta-gomaya-kra-dadhi-sarpir jalray | marci cra-vasan pr candr'rka-vihar || 132 ||

  suskm nirvti sthl nivttrtir eva ca |

  marci-jvlin dhmr havyavh hirayad || 133 ||

  dyin klin siddhi oi samprabodhin |

  bhsvar sahatis tk pracaa-jvalanojjval || 134 ||

  sg praca dpt ca vaidyuti sumahdyuti |

  kapil nra-rakt suumn visphuligin || 135 ||

  arcimat ripuhar drgh dhmval jar |

  sampra-maal p srasin sumanohar || 136 ||

  jay puikar cchy mnas hdayojjval | suvara-kri reh mta-sajvan-rae || 137 ||

  vialya-kara ubhr sandhin paramauadhi | brahmih brahma-sahit aindav ratna-sambhav || 138 ||

 • Sri Lakshmi Sahasranama Stotram Padma Puranam

  K. Muralidharan ([email protected]) 10

  vidyutprabh bindumat tri-svabhva-gutmik |

  nityodit nityad nityakma-kari || 139 ||

  padmk vajra-cihn ca vakra-da vibhsin |

  videha-pjit kany my vijaya-vhin || 140 ||

  mnin magal mny mnin mna-dyin | vivevar gaavat maal maalevar || 141 ||

  haripriy bhauma-sut manoj mati-dyin | pratyagir somagupt manobhij vadanmati || 142 ||

  yaodhar ratnaml k trailokya-bandhin |

  amt dhri har vinat vallak ac || 143 ||

  sakalp bhmin mir kdambaryamt prabh |

  gat nirgat vajr suhit sahit 'kat || 144 ||

  sarvrtha-sdhana-kar dhtur ddhraikmal |

  karudhra-sambht kamalk ai-priy || 145 ||

  saumya-rp mahdpt mahjvl viksin |

  ml kcanaml ca sadvajr kanakaprabh || 146 ||

  prakriy param yoktr kobhik ca sukhoday | vijmbha ca vajrkhy khal kamaleka || 147 ||

  jayakar madhumat harit ain iv | mlapraktir n yogamt manojav || 148 ||

  dharmoday bhnumat sarvbhs sukhvah |

  durandhar ca bl ca dharma-sevy tath gat || 149 ||

  sukumr saumyamukh saumya-sambodhanottam |

  sumukh sarvatobhadr guhya-aktir guhlay || 150 ||

  halyudh ca kvr sarva-stra-sudhri |

  vyoma-aktir mahdeh vyomag madhumanmay || 151 ||

  gag vitast yamun candrabhg sarasvat |

  tilottamorva rambh svmin sura-sundar || 152 ||

  ba-prahara bl bimboh cruhsin | kakudmin cruph hh 'dha-phala-prad || 153 ||

  kmycr ca kmy ca kmcra-vihri | hima-ailendra-sak gajendra-varavhan || 154 ||

 • Sri Lakshmi Sahasranama Stotram Padma Puranam

  K. Muralidharan ([email protected]) 11

  aea-sukha-saubhgya-sampad-yonir uttam |

  sarvotk sarvamay sarv sarvevara-priy || 155 ||

  sarvga-yoni s 'vyakt sampradhnevarevar |

  viu-vaka-sthala-gat kimata paramucyate || 156 ||

  par nirmahim dev hari-vaka-sthallay | sa dev ppa-hantr ca snnidhya kurutn mama || 157 ||

  || phalaruti ||

  iti nmn sahasra tu lakmy prokta ubhvaham |

  parvarea bhedena mukhya-gauena bhgata || 158 ||

  ya caitat krtayen nitya uyd vpi padmaja |

  uci samhito bhtv bhakti raddh samanvita || 159 ||

  rnivsa samabhyarcya pupa-dhp'nulepanai | bhogai ca madhuparkdyair yath akti jagadgurum || 160 ||

  tat prvasth riya dev sampjya rdhara-priym | tato nma sahasrea toayet paramevarm || 161 ||

  nn ratnval stotra ida ya satata pahet | prasdbhimukh lakm sarva tasmai prayacchati || 162 ||

  yasy lakmy ca sambht aktayo vivag sad |

  kraatva na tihanti jagatyasmin carcare || 163 ||

  tasmt prt jaganmt r yasy'cyuta-vallabh |

  suprt aktayas tasya siddhi ih dianti hi || 164 ||

  eka eva jagat-svm aktimn acyuta prabhu |

  tadaa-aktimanto 'nye brahmendayo yath || 165 ||

  tathaivaik par akti rs tasya karuray | jndi guyamay y prokt prakti par || 166 ||

  ekaika akti rs tasy dvitytmani varttate | par pare sarve sarvkr santan || 167 ||

  ananta-nmadhey ca akti cakrasya nyik | jagac carcara ida sarva vypya vyavasthit || 168 ||

  tasmd ekaiva param rr jey vivarpi |

  saumy saumyena rpea sasthit naajvavat || 169 ||

  yo yo jagati pu-bhva sa viur iti nicaya |

  y y tu nr bhvasth tatra lakmr vyavasthit || 170 ||

 • Sri Lakshmi Sahasranama Stotram Padma Puranam

  K. Muralidharan ([email protected]) 12

  prakte puruc c'nyas ttyo naiva vidyate |

  atha ki bahunoktena nara-nr-mayo hari || 171 ||

  aneka bheda bhinnas tu kriyate paramevara |

  mahvibhti dayit ye stuvantyacyuta-priym || 172 ||

  te prpnuvanti param lakm sauddha-cetasa | padmayonir ida prpya pahan stotra ida kramt || 173 ||

  divya aa-guaivarya tatprasdc ca labdhavn | sakmn ca phalad kmn ca mokadm || 174 ||

  pustakkhy bhaya-trtr sitavastr trilocanm |

  mahpadma nia t lakm ajarat nama || 175 ||

  kara-yugala-ghta pra-kubha dadhn

  kvacid amalagatasth akha-padmka-pi | kvacid api dayitge cmara vyagra-hast

  kvacid api si-pa bibhrat hemaknti || 176 ||

  || iti padmapure kmra-varane hirayagarbha-hdaye

  puruottama-prokta rlakm sahasranma stotra sampram

  ||