Landasan Normatif Muhammadiyah

Embed Size (px)

DESCRIPTION

landasan normatif muhammadiyah

Text of Landasan Normatif Muhammadiyah

 • B. LANDASAN NORMATIF MUHAMMADIYAHOleh Saifuddin Zuhri

  LPID-UMS

 • Landasan normatif bagi pelaksanaan dan aktivitas Muhammadiyah meliputi tiga hal,yaitu:Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah.Kepribadian Muhammadiyah.Matan Keyakinan dan Cita Cita Hidup Muhammadiyah.

 • 1. Muqaddimah Anggaran Dasar MuhammadiyahSejarah Perumusannya.Ki Bagus merumuskan konsep Muqaddimah Anggaran Dasar untuk dibahas dalam muktamar Darurat tahun 1946 di Yogyakarta.

  Matan Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah.Secara lengkap tertera dalam Al Quran Surat Al Fatihah ayat 1 7.

 • Latar belakang disusunnya Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah :Belum adanya rumusan formal tentang dasar dan cita-cita perjuangan Muhammadiyah.Kehidupan ruhani keluarga Muhammadiyah yang menurun karena mengejar kehidupan duniawi.Pengaruh alam pikiran dari luar, berhadapan dengan faham dan keyakinan hidup muhammadiyah.Dorongan disusunnya Pembukaan Undang-Undang Dasar RI 45

 • Dalam MADM terkandung 7 pokok pikiran,Hidup manusia harus berdasar Tauhid Allah.Hidup bermasyarakat adalah sunnatullah.Hanya dengan hukum Allah tata kehidupan sosial dapat berjalan dengan baik.Penempatan Islam sebagai sumber hukum tertinggi merupakan kewajiban manusia.Agama Islam adalah agama seluruh utusan Allah yang pengamalannya ittiba Rasul.

 • 6. Organesasi merupakan alat realisasi ajaran Islam dalam hidup sosial.7. Tujuan dan cita-cita hidup Muhammadiyah adalah terwujudnya masyarakat utama, adil, makmur, yang diridlai Allah swt.

 • 2. Kepribadian Muhammadiyah

  Sejarah Perumusan Kepribadian Muhammadiyah.Upaya penggalian dan perumusan Kepribadian Muhammadiyah berawal dari suatu Kursus Pimpinan yang diselenggarakan oleh PP Muhammadiyah pada bulan Ramadhan 1381 H, yang diikuti oleh utusan utusan dari seluruh PP Muhammadiyah Daerah se-Indonesia.

 • Matan Rumusan Kepribadian Muhammadiyah.Kepribadian Muhammadiyah memuat 4 hal, yaitu:Apakah Muhammadiyah itu ?Dasar Amal Usaha Muhammadiyah.Pedoman Amal Usaha dan Perjuangan Muhammadiyah.Sifat Muhammadiyah.

 • 1.) Apakah Muhammadiyah Itu ?Muhammadiyah adalah persyarikatan yang merupakan gerakan Islam. Maksud geraknya adalah dakwah Islam dan amar maruf nahi munkar yang ditujukan kepada dua bidang (perseorangan dan masyarakat).

 • 2.) Dasar Amal Usaha MuhammadiyahHidup manusia harus berdasar tauhid, ibadah dan taat kepada Allah.Hidup manusia bermasyarakat.Mematuhi ajaran ajaran agama Islam.Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam masyarakat.ittiba kepada langkah dan perjuangan Nabi Muhammad SAW.Melancarkan amal usaha dan perjuangan dengan ketertiban organisasi.

 • 3.) Pedoman Amal Usaha dan Perjuangan Muhammadiyah Berpegang teguh akan ajaran Allah dan Rasul-Nya, bergerak membangun di segenap bidang dan lapangan dengan menggunakan cara serta menempuh jalan yang diridhai Allah.

 • 4.) Sifat MuhammadiyahBeramal dan berjuang.Memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah.Luas pandangan dengan memegang teguh ajaran Islam.Bersifat keagamaan dan kemasyarakatan.Mengindahkan segala hukum.Amar maruf nahi munkar serta menjadi contoh teladan yang baik.

 • Aktif dalam perkembangan masyarakat.Kerjasama dengan dengan golongan Islam manapun juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam, serta membela kepentingannya.Memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah.Bersifat adil serta korektif ke dalam dan ke luar dengan bijaksana.

 • 3. Matan Keyakinan dan Cita Cita Hidup MuhammadiyahRumusan Matan Keyakinan dan Cita Cita Hidup (MKCH) Muhammadiyah ditetapkan dalam sidang Tanwir tahun 1969 di Ponorogo. Pada tahun 1970, tepatnya pada Tanwir di Yogyakarta, rumusan tersebut direvisi dengan sistematika seperti di buku Kemuhammadiyahan anda pada halaman 88.

 • Rumusan MKCH Muhammadiyah:Pokok-pokok persoalan yang bersifat ideologis; Muhammadiyah adalah gerakan Islam, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama, adil, dan makmur yang diridlai Allah untuk melaksanakan fungsi dan missi manusia sebagai hamba Allah di muka bumi.Persoalan mengenai faham agama menurut muhammadiyah; Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan al-Quran dan Sunnah Rasul. Meliputi: a. Aqidah, b.Akhlak, c. Ibadah, dan d. Muamalah.

 • 3. Persoalan fungsi dan missi Muhammadiyah dalam masyarakat Negara Republik Indonesia; Muhammadiyah mengajak segenap bangsa Indonesia dengan karunia Allah untuk menjadikan Negara yang adil, makmur yang diridlai Allah swt. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.

 • LANDASAN OPERASIONAL MUHAMMADIYAHAD/ART Muhammadiyah AD Muhammadiyahanggaran pokok yg menyatakan dasar, maksud dan tujuan organesasi Muhammadiyah, peraturan-peraturan pokok dalam menjalankan organisasi, dan usaha-usaha yang harus dilakukan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut. lihat hal. 91

 • 2. Khittah Perjuangan Muhammadiyah Khittah Perjuangan Muhammadiyah merupakan strategi yang ditetapkan dalam Muktamar untuk mencapai maksud dan tujuan persyarikatan. Adapun Khittah Perjuangan Muhammadiyah hasil Muktamar ke-40 di Surabaya th. 1978 Pertama: Hakikat Muhammadiyah Muhammadiyah sebagai gerakan, dalam mengikuti perkembangan dan perubahan, melaksanakan amar maruf nahi munkar, menyelenggarakan amal usaha.

 • Kedua: Muhammadiyah dan Masyarakat Sesuai dengan khittahnya, Muhammadiyah sebagai persyarikatan memilih dan menempatkan diri sebagai gerakan Islam amar maruf nahi munkar dalam masyarakat untuk kesejahteraannya.Ketiga: Muhammadiyah dan Politik Muhammadiyah sesuai dengan khittahnya, dengan dakwah amar mamur nahi munkar, Muhammadiyah harus dapat membuktikan bahwa ajaran Islam mampu mengatur masyara kat dan Negara RI berpancasila & UUD 45.

 • Keempat, Muhammadiyah dan Ukhuwah Islamiyah. Muhammadiyah akan bekerja sama dengan golongan Islam manapun dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam serta membela kepentingannya.Kelima, Dasar Program Muhammadiyaha. Memulihkan kembali Muhammadiyah sebagai persyarikatan yang menghimpun sebagian anggota masyarakat menjadi teladan yang baik di tengah-tengah masyarakat.

 • b. Meningkatkan pengertian & kematangan anggota Muhammadiyah akan hak & kewajiban sebagai warga negara NKRI & meningkatkan kepekaan sosial terhadap segala persoalan. c. Menetapkan persyarikatan Muhammadiyah sebagai gerakan untuk melaksanakan dakwah amar nahi munkar ke segenap penjuru dan lapisan masyarakat.

 • Visi dan Misi MuhammadiyahVisi: Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam yang berlandaskan Al-Quran & As-Sunnah dengan tajdid yang senantiasa istiqamah &aktif dalam melaksanakan Dakwah Islam Amar Maruf Nahi Munkar.Misi: a. Menegakkan keyakinan tauhid yang murni sesuai dengan ajaran Allah yang dibawa oleh Rasul.

 • b. Memahami agama dengan akal pikiran sesuai jiwa ajaran Islam untuk menjawab persoalan-persoalan kehidupan duniawi. c. Menyebarluaskan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran & As- Sunnah. d. Mewujudkan amalan-amalan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat.

 • 4. Keputusan-Keputusan Muhammadiyah Keputusan-keputusan Muhammadiyah meliputi keputusan Muktamar, Tanwir, Musywil, Musyda, Musycab, dan Musyran.Keputusan Muktamar merupakan acuan utama dalam pelaksanaan program selama satu periode, sebagai kelanjutan dan rangkaian program periode sebelumnya dan menjadi dasar bagi penyusunan program periode berikutnya.