LAO ĐỘNG TRNH ĐỘ CAO - ilo. ?? thuật bậc cao v chuyn mn kỹ thuật ... Cc giải php nng cao chất ... người c trnh độ cao đẳng l 6,3%; page 1
LAO ĐỘNG TRNH ĐỘ CAO - ilo. ?? thuật bậc cao v chuyn mn kỹ thuật ... Cc giải php nng cao chất ... người c trnh độ cao đẳng l 6,3%; page 2
LAO ĐỘNG TRNH ĐỘ CAO - ilo. ?? thuật bậc cao v chuyn mn kỹ thuật ... Cc giải php nng cao chất ... người c trnh độ cao đẳng l 6,3%; page 3
LAO ĐỘNG TRNH ĐỘ CAO - ilo. ?? thuật bậc cao v chuyn mn kỹ thuật ... Cc giải php nng cao chất ... người c trnh độ cao đẳng l 6,3%; page 4

LAO ĐỘNG TRNH ĐỘ CAO - ilo. ?? thuật bậc cao v chuyn mn kỹ thuật ... Cc giải php nng cao chất ... người c trnh độ cao đẳng l 6,3%;

Embed Size (px)

Text of LAO ĐỘNG TRNH ĐỘ CAO - ilo. ?? thuật bậc cao v chuyn mn kỹ thuật ... Cc giải php nng...

 • 1

  LAO NG TRNH CAO Nhn t quyt nh pht trin bn vng t nc

  Lao ng trnh cao l ai v h c c

  im g?

  Lao ng trnh cao l mt b phn ca ngun nhn

  lc ang lm vic nhng v tr lnh o, chuyn mn

  k thut bc cao v chuyn mn k thut bc trung.

  Lao ng trnh cao c c im l thng c o

  to trnh cao ng tr ln; c kin thc v k nng

  lm cc cng vic phc tp; c kh nng thch ng

  nhanh vi nhng thay i ca cng ngh v vn dng

  sng to nhng kin thc, nhng k nng c o

  to trong qu trnh lao ng sn xut1.

  Thc cht, lao ng trnh cao l nhng ngi trc

  tip lm vic ti cc v tr c lin quan mt thit ti s

  ra i, pht trin, truyn b v ng dng tri thc.

  Quy m v c cu lao ng trnh cao

  Nm 2014, Vit Nam c gn 5,4 triu lao ng trnh

  cao, bao gm 585 nghn lnh o trong cc ngnh,

  1 Chng trnh KH&CN trng im cp Nh nc, KX.01/11-15, Cc gii php nng cao cht lng lao ng Chuyn mn k thut trnh cao p ng yu cu pht trin nn kinh t theo hng CNH, HH, ILSSA 2013.

  cc cp v cc n v (chim 10,9% lao ng trnh

  cao); 3.165 nghn lao ng chuyn mn k thut bc

  cao (chim 58,7%) v 1.638 nghn lao ng chuyn

  mn k thut bc trung (chim 30,4%). Giai on

  2009-2014, lao ng trnh cao tng kh nhanh, t

  4,5 triu ngi ln 5,4 triu ngi.

  Quy m lao ng trnh cao v t trng so vi vic lm

  Ngun: TCTK, iu tra Lao ng Vic lm 2009-2014. S liu nm 2014 l s 6 thng u nm

  BN TIN TM TT CHNH SCH

  T chc Lao ng Quc t

  Vit Nam cha c lc lng lao ng trnh cao vi

  c cu v cht lng nh mong i. Chng ta cha c

  c ch o to v s dng hp l to c ng

  lc cho lc lng ny lm tr ct dn dt nn kinh t

  pht trin ng hng, cnh tranh v hiu qu. Quy

  m, cht lng lao ng trnh cao nh b ng thi

  vi s dng lng ph ngun lc quan trng nht ca t

  nc khin cho nng sut lao ng x hi v sc

  cnh tranh ca nn kinh t tr nn yu km.

  Hin ti l nguyn kh ca

  quc gia, nguyn kh thnh th

  th nc mnh m hng thnh,

  nguyn kh suy th th nc

  yu m thp hn

  Thn Nhn Trung, nm 1442

  Vin Khoa hc Lao ng v X hi

  S 1 nm 2014

 • 2

  Trong s lao ng trnh cao, c n gn 1,4 triu

  ngi (tng ng ) khng c bng cp hoc ch

  c bng s cp, trung cp; ngi c trnh o to

  cao ng tr ln chim 74,3% lao ng trnh cao.

  Mc d tng nhanh nhng quy m lao ng trnh

  cao vn cn nh b so vi yu cu ca qu trnh cng

  nghip ha, hin i ha v hi nhp quc t. Vi gn

  5,4 triu ngi, lao ng trnh cao hin ch chim

  10,2% tng vic lm c nc. Giai on 2009-2014,

  lao ng trnh cao ch tng bnh qun mi nm 175

  nghn ngi, bng 1/5 mc tng ca tng vic lm.

  Lao ng trnh cao tp trung nhiu nht trong ngnh

  gio dc v o to (chim 30% s lao ng trnh

  cao, t trng lao ng trnh cao chim 88,4% lao

  ng ca ngnh), hot ng ca ng, t chc chnh

  tr x hi, Qun l Nh nc v An ninh quc phng

  (chim 19%), y t v hot ng tr gip x hi (chim

  8%). Cng nghip ch bin, ch to - l ngnh ch lc

  trong qu trnh cng nghip ha, hin i ha ch

  chim 9% tng s lao ng trnh cao, trong khi vi

  cc nc pht trin t l nng ln n 40-60%.

  C cu lao ng trnh cao theo ngnh nm 2014

  Ngun: TCTK, iu tra Lao ng Vic lm

  6 thng u nm 2014

  Bt cp gia o to v s dng

  Mc d rt thiu lao ng trnh cao nhng vn c

  rt nhiu ngi c trnh cao ng, i hc tr ln

  hin lm nhng cng vic bc thp - mt dng ca

  tht nghip tr hnh. 6 thng u nm 2014, c 1160

  nghn ngi c trnh chuyn mn k thut t cao

  ng tr ln ang lm cng vic thp hn so vi trnh

  (t nhm ngh th 4 n th 9), trong c 631

  nghn ngi trnh i hc tr ln, chim 55,8%.

  Phn b v tr vic lm theo ngh v trnh o to (c bng cp, chng ch) 6 thng u nm 2014

  Khng c

  CMKT

  S cp

  Trung cp,

  THCN

  Cao ng

  H tr ln

  Tng s

  1. Cc nh lnh o trong cc ngnh, cc cp v cc n v

  101 6 93 32 353 585

  2. Chuyn mn k thut bc cao trong cc lnh vc 26 3 41 318 2776 3164

  3. Chuyn mn k thut bc trung trong cc lnh vc 213 34 866 409 114 1636

  4. Nhn vin trong cc lnh vc 479 29 189 62 145 904

  5. Nhn vin dch v v bn hng 7334 174 453 164 256 8381

  6. Lao ng c k thut trong nng nghip, lm nghip v thy sn

  6301 58 109 24 32 6524

  7. Th th cng c k thut v cc th k thut khc c lin quan

  5336 352 305 93 53 6139

  8. Th c k thut lp rp v vn hnh my mc, thit b

  2600 719 267 66 56 3708

  9. Lao ng gin n 20742 137 380 120 89 21468

  10. Khc 35 5 33 12 51 136

  Tng s 43167 1517 2736 1300 3925 52645

  Ngun: TCTK, iu tra Lao ng Vic lm 6 thng u nm 2014

  LAO NG TRNH CAO: Nhn t quyt nh pht trin bn vng t nc

 • 3

  Trong lc nn kinh t ang khan him lao ng trnh

  cao nhiu ngnh ngh nh v tr t vn, thit k,

  qun tr nhn s, lnh o doanh nghip cp cao, lut

  s, khoa hc mi trng, k s cng ngh thng tin,

  cng ngh sinh hc, k s in, in t, c kh,

  logistics th thanh nin ra trng ch yu l c

  nhn ti chnh, ngn hng, k ton, lut, hnh chnh

  vn phng; v ang thiu i ng cng nhn k thut

  lnh ngh tng nng sut v sc cnh tranh ca

  sn phm v doanh nghip th hu ht thanh nin tt

  nghip lp 12 chn con ng hc i hc.

  Cht lng ca lao ng trnh cao cha

  p ng yu cu ca th trng lao ng

  Trong khi nhng yu cu v kin thc, k nng ngh

  nghip, k nng mm v phm cht lao ng cng

  nghip hin i ti doanh nghip l rt c th vi tng

  ngh v v tr lm vic th thanh nin ra trng thng

  ch c trang b nhng l thuyt chung, nng lc thc

  hin yu, thiu nhng k nng sng quan trng. c

  bit, lao ng trnh cao yu tin hc v ngoi ng,

  thiu nhng cng c sc bn lm vic nh

  hng rt ln n kh nng lm vic c lp v nng

  cao nng sut.

  Rt nhiu doanh nghip phn nh hc sinh, sinh vin

  ra trng khng p ng c yu cu ca doanh

  nghip. Nm 2012, Ngn hng Th gii cng b kt

  qu kho st v mc p ng cc k nng ca

  sinh vin tt nghip i hc so vi yu cu ca nh

  tuyn dng ti 7 quc gia ng , trong c Vit

  Nam2: thi lm vic c nh gi mc thiu

  ht nghim trng; cc k nng t duy sng to, k

  nng cng ngh thng tin, k nng lnh o, k nng

  gii quyt vn thiu ht ln. Bo co Pht trin

  Vit Nam 20143 vit "Phn ln ngi s dng lao

  ng ni rng tuyn dng lao ng l cng vic kh

  khn v cc ng vin khng c k nng ph hp

  ("thiu k nng") hoc v s khan him ngi lao

  ng trong mt s ngnh ngh ("thiu ht ngi lao

  ng c tay ngh")". Kho st ca ILSSA- Manpower

  2 World Bank, Putting higher education to work, skill and

  research for growth in East Asia, Regional Report ,

  Washington DC, 2012. 3 WB, Vietnam Development Report 2014, Skilling up

  Vietnam: Preparing the workforce for a modern market economy, Hanoi 2013.

  nm 2013 cng cho thy tnh hnh tng t4, gn

  30% doanh nghip FDI gp kh khn trong tuyn

  dng lao ng trc tip v nhn vin vn phng;

  thc v cht lng v ng gi/ng tin cy l nhng

  k nng thiu ht ln nht, vi khong 30%, trong

  nhm lao ng trc tip v qun c phn xng;

  nhng k nng thiu ht tip theo l kh nng thch

  nghi vi nhng thay i, kh nng lm vic nhm, kh

  nng nhn bit tip thu v ng dng cng ngh mi,

  k nng my tnh c bn.

  Do hn ch v cht lng, ngi c trnh o to

  cao vn ang gp kh khn trong qu trnh tm vic

  lm. 6 thng u nm 2014, t l tht nghip ca

  ngi c trnh cao ng l 6,3%; i hc tr ln l

  3,9% (tng ng gp 3,1 v 1,9 ln t l tht nghip

  chung)5.

  Cht lng ca lao ng trnh cao theo i ng

  mt s tr ct nh cng chc, cn b khoa hc cng

  ngh, ging vin i hc, i ng doanh nhn, cng

  nhn k thut trnh cao. vn cha m ng

  c s mnh l u ko ca qu trnh pht trin.

  Nng lc thc hin yu km v c cu vic

  lm lc hu trc tip hn ch kh nng

  cnh tranh ca nn kinh t Vit Nam

  Nng sut lao ng ca Vit Nam nm 2013 l 5.440

  USD (theo gi so snh PPP nm 2005), cao hn ca

  Myanmar, Campuchia v Lo nhng thp hn cc

  nc cn li trong khi ASEAN (ch bng 55% ca

  Indonesia, bng 54% ca Philippine, bng 37% ca

  Thailand, bng 15% ca Malaysia v bng 6% ca

  Singapore). Ch s nng lc cnh tranh ton cu ca

  Vit Nam thuc nhm thp: nm 2014 ng v tr 68

  trong tng s 144 nc tham gia xp hng, mc d

  tng 2 bc so vi nm 2013 (70/148) v tng 7 bc

  so vi 2012 (75/144).

  4 ILSSA-Manpower, Nhu cu k nng lao ng trong khu

  vc c vn u t nc ngoi, H Ni 2014. 5 TCTK, iu tra Lao ng Vic lm 6 thng u nm 2014

  Bn tin tm tt chnh sch, s 1 nm 2014

 • 4

  Nng cao cht lng lao ng trnh cao Vit

  Nam phi tr thnh nhn t quan trng nht trong

  cnh tranh v pht trin. Lm th no c lc

  lng lao ng trnh cao v quy m, hp l v

  c cu v nng cao v cht lng; lm th no

  h tr thnh u ko pht trin v kt ni o

  to vi s dng.

  p ng nhu cu cng nghip ha, hin i ha v

  nhu cu cnh tranh quc t trong iu kin hi nhp,

  d bo t nht n nm 2020 nn kinh t cn khong

  13,6% lao ng trnh cao trong tng vic lm,

  ngha l phi tng hn gp i quy m hin nay (tng

  thm hn 4,3 triu ngi), mi nm tng 400-500

  nghn ngi, tc tng khong 11-12%/nm. Do

  vy cn tp trung vo cc gii php c bn sau:

  1. To dng mi trng v v th lao ng trnh

  cao hot ng

  - To dng mi trng nui dng, trng dng nhn

  ti;

  - i mi cn bn chnh sch thu ht - tuyn dng -

  s dng - nh gi - i ng i vi lao ng trnh

  cao;

  - Xy dng i ng chuyn gia u ngnh trong cc

  lnh vc trng im gn vi chin lc cng nghip ho

  t nc;

  - C cc chnh sch c th thu ht ngi ti v du hc

  sinh Vit Nam nc ngoi tr v phc v t nc.

  2. i mi gio dc- o to theo hng chun ha,

  hin i

  - Thay i t duy, chuyn i t kh nng h thng

  sang p ng nhu cu ca th trng lao ng;

Recommended

View more >