lap trinh mang

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

cho nghang ky thuat may tinh

Transcript

 • Bi ging

  LP TRNH MNG

  Ngi son: Lng nh Hong

  B mn K thut my tnh

  Vin Cng ngh thng tin v Truyn thng, HBK H ni

  H ni, 8/2010

 • 2

  Mc lc bi ging

  Chng 1. Gii thiu cc m hnh lp trnh mng ............................................................. 4

  1.1 Tng quan v lp trnh mng .......................................................................................... 4

  1.1.1 Khi nim ........................................................................................................................ 4

  1.1.2 Ngn ng lp trnh ..................................................................................................... 4

  1.1.3 Th vin h tr ............................................................................................................ 5

  1.2 Giao thc Internet ............................................................................................................... 5

  Chng 2. B giao thc Internet (TCP/IP) ........................................................................... 6

  2.1 Gii thiu ................................................................................................................................. 6

  2.2 IPv4 ............................................................................................................................................ 7

  2.2.1 a ch IPv4 .................................................................................................................... 8

  2.2.2 Cc lp a ch ............................................................................................................... 8

  2.2.3 Mt n mng ................................................................................................................. 9

  2.2.4 Cc di a ch c bit ........................................................................................... 10

  2.3 IPv6 ......................................................................................................................................... 10

  2.4 TCP .......................................................................................................................................... 11

  2.5 UDP .......................................................................................................................................... 11

  2.6 H thng phn gii tn min ........................................................................................ 12

  Chng 3. Winsock ....................................................................................................................... 14

  3.1 Kin trc................................................................................................................................ 14

  3.2 c tnh ................................................................................................................................. 15

  3.2.1 Giao thc hng thng ip ............................................................................... 15

  3.2.2 Giao thc hng dng ........................................................................................... 16

  3.2.3.Giao thc gi dng ................................................................................................... 16

  3.2.4 Giao thc hng kt ni v khng kt ni .................................................... 16

  3.2.5 Tnh tin cy v{ ng trt t ................................................................................. 17

  3.2.6 Qu| trnh ng kt ni ........................................................................................... 17

  3.2.7 Qung b d liu ....................................................................................................... 17

  3.2.8 Multicast ....................................................................................................................... 18

  3.2.9 Cht lng dch v (QoS) ..................................................................................... 18

  3.3 Lp trnh Winsock ............................................................................................................ 19

 • 3

  3.3.1 Mi trng .................................................................................................................. 19

  3.3.2 Khi to Winsock ..................................................................................................... 19

  3.3.3 X|c nh a ch ......................................................................................................... 22

  3.3.4 To socket .................................................................................................................... 26

  3.3.5 Truyn d liu s dng giao thc (TCP) ....................................................... 26

  3.3.6 Truyn d liu s dng giao thc UDP .......................................................... 40

  3.3.7 Mt vi hm khc ..................................................................................................... 43

  3.4 C|c phng ph|p v{o ra ................................................................................................ 44

  3.4.1 Cc ch hot ng ca Winsock .................................................................. 44

  3.4.2 Cc m hnh vo ra .................................................................................................. 48

  Chng 4. MFC Socket ................................................................................................................ 66

  4.1 Gii thiu .............................................................................................................................. 66

  4.2 CSocket .................................................................................................................................. 66

  4.2.1 Khi to CSocket ...................................................................................................... 66

  4.2.2 Kt ni n my khc ............................................................................................. 67

  4.2.3 Chp nhn kt ni t my khc ......................................................................... 67

  4.2.4 Gi d liu ................................................................................................................... 68

  4.2.5 Nhn d liu ............................................................................................................... 68

  4.2.6 ng kt ni................................................................................................................ 69

  4.2.7 Xy dng Client bng CSocket ............................................................................ 69

  4.2.8 Xy dng Server bng CSocket .......................................................................... 69

  4.3 CAsyncSocket ...................................................................................................................... 70

  4.3.1 Khi to i tng CAsyncSocket .................................................................... 70

  4.3.2 X l cc s kin ....................................................................................................... 71

  Chng 5. NET Socket ................................................................................................................. 74

  5.1. Gii thiu v NameSpace System.Net v System.Net.Sockets ..................... 74

  5.2. Chng trnh cho pha my ch s dng giao thc TCP ........................ 76

  5.3. Chng trnh cho pha my khch s dng giao thc TCP ................... 78

  5.4 Chng trnh pha m|y ch s dng UDP ............................................................. 79

  5.5 Chng trnh cho m|y kh|ch s dng UDP .......................................................... 80

 • 4

  CChhnngg 11.. GGiiii tthhiiuu cccc mm hhnnhh llpp ttrrnnhh mmnngg

  Bi ging s 1

  Thi lng: 3 tit.

  Tm tt ni dung :

  nh ngha lp trnh mng.

  ng dng ca lp trnh mng.

  Cc ngn ng lp trnh.

  Cc th vin v mi trng h tr lp trnh mng

  Giao thc IP.

  1.1 Tng quan v lp trnh mng

  1.1.1 Khi nim

  Lp trnh mng l cc k thut lp trnh nhm xy dng nhng ng dng, phn

  mm khai thc hiu qu ti nguyn mng my tnh.

  Mng m|y tnh ang ng{y mt pht trin, ng dng ca mng em li l khng

  th ph nhn. Gio trnh ny s cp n mt v{i phng ph|p x}y dng cc

  ng dng tn dng c h tng mng sn c.

  1.1.2 Ngn ng lp trnh

  Hu ht cc ngn ng lp trnh u c th s dng lp trnh mng, tuy nhin

  vic lp trnh mng cn ph thuc v{o c|c th vin v{ mi trng lp trnh c

  h tr hay khng. C th lit k cc ngn ng lp trnh c th s dng lp

  trnh mng nh sau:

  C/C++: Ngn ng lp trnh rt mnh v ph bin, dng vit mi loi

  ng dng trong c ng dng mng.

  Java: Ngn ng lp trnh kh thng dng v h tr trn nhiu mi

  trng, trong c th vit ng dng chy trn in thoi di ng.

  C#: Ngn ng lp trnh cng rt mnh v d s dng, ch h tr trn h

  h iu hnh Windows ca Microsoft.

  Python, Perl, Php: C|c ngn ng thng dch, s dng vit nhanh cc

  tin ch nh mt c|ch nhanh chng, trong c th s dng vit ng

  dng mng.

  Hc phn ny s trnh b{y phng ph|p lp trnh mng da trn hai ngn ng:

  C/C++ v C#.

 • 5

  1.1.3 Th vin h tr

  Vic lp trnh mng ph thuc rt nhiu v{o c|c th vin h tr n t h

  thng. Ty thuc vo nn tng pht trin ng dng m c th s dng c|c th

  vin khc nhau. C th lit k mt v{i th vin h tr lp trnh mng nh sau:

  Winsock: Th vin lin kt ng ca Microsoft, c phn phi cng h

  iu hnh Windows. Winsock cung cp kh nhiu API pht trin ng

  dng mng. Winsock c th s dng cng bt k ngn ng lp trnh no,

  nhng b i C/C++ v{ Winsock em li