Click here to load reader

Laporan External Trade In Database Extraction · PDF fileMicrosoft Access, Microsoft Excel dan Microsoft Power Point. Secara ringkasnya, modul Microsoft Access berperanan dalam memproses

  • View
    219

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Laporan External Trade In Database Extraction · PDF fileMicrosoft Access, Microsoft Excel dan...

M u k a s u r a t |1

Laporan

External Trade In - house

Database Extraction System

( Sistem e - tide)

PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB

Nama : Muhammad Farid bin Abdul Muttalib

Jawatan : Penolong Pengarah

No. Telefon : 03-8872 3258

No. Faks : 03-8888 3798

E-mel : [email protected]

M u k a s u r a t |2

1. SEKSYEN 1: PENGENALAN PROJEK

1.1. Sinopsis projek

External Trade In-house Database Extraction System (Sistem e-tide) dibangunkan

secara dalaman bagi tujuan mewujudkan pengkalan data perdagangan luar

(barangan) yang komprehensif dan mampan dalam membantu analisa sektor luar

negara khususnya aliran eksport dan import Malaysia kepada / daripada pelbagai

negara. Sistem e-tide adalah signifikan kepada UPE, JPM bagi penggubalan dasar

luar negara kerana mampu memantau prestasi perdagangan luar secara terperinci

setanding dengan perisian yang digunakan agensi lain seperti Jabatan Perangkaan

Malaysia (DOSM) dan Malaysia External Trade Development Corporation

(MATRADE). Di samping itu, Sistem e-tide juga banyak membantu seksyen dalam

memudahkan penyediaan Laporan Bulanan Perangkaan Perdagangan Luar serta

penyediaan jawapan kepada soalan Parlimen kepada pihak pengurusan tertinggi

UPE, JPM.

Sistem e-tide memberikan impak signifikan kepada penjimatan masa dan kos,

peningkatan produktiviti kerja dan sistem yang mesra pengguna. Masa kerja dapat

disingkatkan, di samping penjimatan kos pembelian perisian yang seumpanya yang

dianggarkan boleh mencecah ratusan ribu ringgit. Produktiviti kerja meningkat susulan

daripada kecekapan pengkalan data ini. Sistem e-tide mudah digunakan dengan

perisian Microsoft Access dan Microsoft Excel yang difahami ramai. Sistem e-tide

adalah dinamik dan berpotensi untuk direplikasi kepada pelbagai jenis pengkalan data

di pelbagai tempat tanpa kos yang tinggi dan diperluaskan penggunaannya mengikut

kesesuaian.

M u k a s u r a t |3

2. SEKSYEN 2: BUTIRAN PROJEK

2.1. Objektif

Objektif utama Sistem e-tide dibangunkan adalah untuk:

menyediakan pengkalan data dan sistem analisa perdagangan luar

(datawarehouse & analysis tool) yang komprehensif, percuma dan mampan;

membuat analisa perubahan struktur serta trend kitaran (cyclical) perdagangan

luar negara;

membantu seksyen menyediakan Laporan Bulanan Prestasi Perdagangan Luar

Malaysia;

membantu seksyen dalam menyediakan jawapan kepada soalan Parlimen

terutamanya yang melibatkan perdagangan luar negara;

membantu menghasilkan unjuran pertumbuhan perdagangan luar ekonomi negara

yang berkualiti berdasarkan analisa data diperingkat mikro;

menganalisa impak perdagangan luar di peringkat mikro secara lebih terperinci

(jenis produk sehingga 9-digit kod SITC, Standard International Trade

Classification daripada semua negara); dan

membantu seksyen-seksyen di UPE, JPM mendapatkan data perdagangan luar

yang lebih terperinci dengan lebih cepat, tanpa perlu memohon kepada agensi

yang berkaitan.

2.2. Justifikasi / Rasional Pelaksanaan / Penghasilan Projek

Pada tahun 2012, UPE, JPM telah menandatangani perjanjian MOU dengan DOSM

bagi membolehkan UPE, JPM menerima parangkaan perdagangan luar (data penuh /

metadata) dalam format text.file bagi tujuan analisa data diperingkat mikro. Data

tersebut dihantar oleh DOSM secara bulanan melalui file transfer protocol (FTP)

menggunakan aplikasi WinSCP. Walau bagaimanapun, data penuh tersebut tidak

boleh lagi diguna pakai secara meluas oleh seksyen pada masa itu kerana:

terdapat limitasi dalam pemprosesan data dari segi pengetahuan teknikal, sumber

manusia (yang dibantu oleh Seksyen ICT pada masa tersebut), dan masa;

seksyen perlu bergantung kepada pihak ICT semata-mata dalam memproses data

yang kompleks dan memkan masa yang lama; dan

proses penyimpanan data yang tidak sempurna dan kurang efisien; dan

penggunaan perisian statistik seperti STATA dan Eviews yang kurang mesra

pengguna.

M u k a s u r a t |4

Bagi menangani isu dan kelemahan ini, pada tahun 2014, SEM telah mengambil

inisiatif dengan membangunkan Sistem e-tide bagi membantu pemprosesan data

penuh perangkaan perdagangan luar daripada format text.file kepada format dan

struktur yang lebih mudah difahami seperti Microsoft Access dan Microsoft Excel

sebelum disusun mengikut templet yang tertentu bagi memudahkan pengekstrakan

dan penganalisaan data.

Buat masa ini, Sistem e-tide berupaya melaksana pemprosesan data perdagangan

luar merangkumi 247 negara serta 13 rantau, berdasarkan 4 sektor utama serta 33

jenis produk utama secara bulanan bagi tempoh tahun 2000, 2005 dan 2010 sehingga

kini, seperti di tunjukkan di lampiran. Penghasilan data baru juga tidak terbatas kerana

Sistem e-tide ini juga boleh memproses data mengikut kumpulan (grouping) tertentu

seperti medical devices, aerospaces, building materials, akaun satelit ICT dan

sebagainya. Walau bagaimanapun, Sistem e-tide ini belum boleh menganalisa data

import mengikut broad economic catagories (b.e.c) disebabkan perkongsian kod yang

terhad oleh DOSM. Sehubungan itu, Sistem e-tide masih boleh ditambah baik pada

masa hadapan apabila semua kod-kod tersebut diperoleh daripada DOSM. Justeru,

Sistem e-tide telah dibangunkan dengan mengambil kira kekuatan dan kekurangan

pengkalan data yang ada sebelum ini dan ia dijangka dapat memenuhi keperluan

semasa bagi perancangan pembangunan ekonomi negara khusus bagi sektor luar

negara.

Rasional pembangunan Sistem e-tide juga adalah selari dengan objektif utama dan

Pelan Strategik UPE, JPM, iaitu Merancang Secara Komprehensif Melalui

Penggubalan Dasar yang Efektif. Perancangan ekonomi negara perlu dilaksana

secara holistik, komprehensif dan efektif dengan mengambil kira penyediaan

pengkalan data yang efisyen dan mampan sekaligus dapat menghasilkan output yang

berkualiti, pantas, dengan nilai tambah yang tinggi, dengan kos yang minima. Secara

tidak langsung, ia dapat membantu Kerajaan menyediakan pelaksanaan dasar

ekonomi Malaysia khususnya sektor luar negara, ke arah mencapai status negara

maju berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020.

M u k a s u r a t |5

2.3. Deskripsi Projek

2.3.1. Fasa Pembangunan Sistem e-tide

Pembangunan Sistem e-tide terbahagi kepada beberapa fasa, melibatkan

kerjasama dengan beberapa agensi seperti DOSM dan MATRADE khususnya

dalam memberikan khidmat nasihat dan bimbingan teknikal. Di samping itu,

Seksyen Pengurusan Maklumat juga turut terlibat dalam membantu

membangunkan sistem ini.

i. Fasa 1: Menyediakan file tranfer protocol (FTP) bagi tujuan muat turun

data (WinSCP)

Selepas prestasi perangkaan perdagangan luar bulanan diterbitkan kepada

umum, kebiasaannya pada setiap awal bulan, data penuh akan di hantar oleh

DOSM kepada UPE, JPM. Data tersebut akan dihantar terus ke server UPE,

JPM melalui file tranfer protocol (FTP) menggunakan perisian WinSCP yang

disediakan oleh Seksyen Pengurusan Maklumat, seperti rajah di bawah.

Bagi memastikan keselamatan data tersebut terjamin, kata kunci khusus

digunakan bagi mengakses FTP tersebut. Seterusnya, data tersebut akan

dimuat turun ke dalam shared folder SEM sebelum diproses. Data tersebut

M u k a s u r a t |6

juga tidak akan disimpan di dalam server UPE, JPM kerana saiznya yang

agak besar iaitu hampir 2gb merangkumi lebih 1.5 juta row, yang terbahagi

kepada 22 jenis variable, daripada 163 digit karakter.

ii. Fasa 2: Membangunkan templet specs bagi memproses data penuh

text.file (Microsoft Access)

Langkah seterusnya adalah memproses data penuh berbentuk text.file yang

diperoleh daripada DOSM. Bagi membolehkan data penuh text.file mudah

dibaca, pembahagian kolum perlu dilakukan untuk menentukan variable yang

berkaitan berdasarkan rujukan kepada struktur data yang dikemukakan oleh

DOSM, seperti di Lampiran 5. Pada peringkat awal pembangunan sistem,

pembahagian kolum data penuh text.file ini dilaksanakan secara manual

melalui perisisan statistik E-views, seperti rajah di bawah.

Bagi tujuan ini, terdapat 55 kolum data penuh yang perlu ditentukan daripada

keseluruhan 163 karakter. Aktiviti ini terpaksa dilakukan secara manual pada

setiap bulan. Bagi memudahkan transformasi data penuh kepada format

yang mudah difahami ini dilakukan secara automatik, SEM telah

mengadakan kerjasama dengan DOSM bagi membangunkan templet

transformasi data penuh menggunakan Microsoft Acces. Menggunakan tool

M u k a s u r a t |7

specs, pembahagian kolum dilakukakan secara automatik dengan

menentukan pembahagi kolum mengikut struktur data yang dibekalkan

DOSM, seperti rajah di bawah.

Justeru, melalui kaedah ini, data penuh text.file akan diimport menggunakan

templet specs bagi menghasilkan data yang mudah dibaca berdasarkan

format Microsoft Acces tanpa melalui kaedah pembahagian manual melalui

perisian Eviews seperti se