Click here to load reader

LAPORAN KAJI SELIDIK PENGESANAN GRADUAN apps.jtm.gov.my/BPP/download/laporan tracer study 2013.pdf proses berbanding borang manual yang perlu diisi secara berperingkat oleh responden

 • View
  10

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of LAPORAN KAJI SELIDIK PENGESANAN GRADUAN apps.jtm.gov.my/BPP/download/laporan tracer study 2013.pdf...

 • 2013

  BAHAGIAN PERANCANGAN DAN PENYELIDIKAN

  JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA

  LAPORAN KAJI SELIDIK PENGESANAN GRADUAN ILJTM (TRACER STUDY)

  SESI KELUARAN 2/2012 DAN 1/2013

 • KAJI SELIDIK PENGESANAN GRADUAN ILJTM (TRACER STUDY) Dis, 2013

  [ w w w . j t m . g o v . m y ]

  2

  ISI KANDUNGAN

  RINGKASAN EKSEKUTIF 3

  1.0 PENDAHULUAN 4

  2.0 TUJUAN 5

  2.1 Objektif Kajian 5

  3.0 METODOLOGI 6

  4.0 PENEMUAN DAN PERBINCANGAN 6

  4.1 Maklumbalas Responden 7

  4.1.1 Pecahan Graduan Mengikut Program Persijilan 9

  4.1.2 Pecahan Graduan Mengikut Kursus 9

  4.2 Tahap Kebolehkerjaan Keseluruhan Graduan ILJTM 10

  4.2.1 Tahap Kebolehkerjaan Graduan JMTI dan ADTEC 10

  4.2.2 Tahap Kebolehkerjaan Graduan ILP 12

  4.3 Tahap Kebolehkerjaan Mengikut Wilayah 17

  4.3.1 Tahap Kebolehkerjaan Graduan Wilayah Semenanjung 18

  4.3.2 Tahap Kebolehkerjaan Graduan Wilayah Sabah 19

  4.3.3 Tahap Kebolehkerjaan Graduan Wilayah Sarawak 19

  4.4 Tahap Kebolehkerjaan Mengikut Bidang 20

  4.4.1 Graduan ADTEC dan JMTI 20

  4.4.2 Graduan ILP 22

  4.5 Tahap Kebolehkerjaan Graduan Mengikut Jantina 23

  4.6 Analisis Terhadap Responden Telah Bekerja 24

  4.6.1 Jawatan Yang Disandang Oleh Graduan 25

  4.6.2 Pendapatan Graduan 26

  4.6.3 Adakah bekerja mengikut bidang yang dipelajari? 31

  4.6.4 Adakah kemahiran dipelajari dapat digunakan dalam 31

  pekerjaan sekarang?

  4.6.5 Kaedah Graduan Mendapatkan Pekerjaan? 32

  4.6.6 Sektor Pekerjaan Graduan 33

  4.7 Analisis Terhadap Responden Yang Melanjutkan Pelajaran 34

  4.7.1 Tempat Graduan Melanjutkan Pelajaran 34

  4.7.2 Tahap Pengajian Yang Diambil 35

  4.8 Analisis Terhadap Responden Yang Masih Mencari Pekerjaan 36

  5.0 PERBANDINGAN STATUS KEBOLEHKERJAAN GRADUAN ILJTM MENGIKUT 38

  PERATUSAN DARIPADA 2004 SEHINGGA 2014

  6.0 KESIMPULAN DAN CADANGAN 38

  6.1 Cadangan 39

  GLOSARI 41

  LAMPIRAN 1 – LAMPIRAN 5 42-54

 • KAJI SELIDIK PENGESANAN GRADUAN ILJTM (TRACER STUDY) Dis, 2013

  [ w w w . j t m . g o v . m y ]

  3

  RINGKASAN EKSEKUTIF

  Kajian ini merupakan kajian tahunan yang dijalankan oleh Bahagian Perancangan dan

  Penyelidikan, Ibu Pejabat, Jabatan Tenaga Manusia (JTM) bagi mengesan dan mengukur

  tahap kebolehkerjaan graduan, mengenalpasti kualiti graduan dari segi perkembangan

  kerjaya dan impak graduan kepada sektor ekonomi. Laporan kaji selidik pada tahun ini

  akan dianalisis dan dipecahkan mengikut 2 sesi keluaran yang berbeza iaitu sesi

  keluaran Julai 2012 (2/2012) dan sesi keluaran Januari 2013 (1/2013). Laporan ini juga

  akan dianalisis mengikut tahap pembelajaran iaitu peringkat Sijil, peringkat Diploma

  dan peringkat Diploma Lanjutan.

  Secara keseluruhannya, pelajar yang berjaya menamatkan latihan bagi sesi 2/2012 dan

  sesi 1/2013 adalah seramai 7,439 orang. Daripada jumlah tersebut, seramai 2,921

  (80.34%) orang graduan keluaran sesi 2/2012 dan seramai 2,649 (69.66%) orang

  graduan keluaran sesi 1/2013 telah mengemukakan maklumbalas. Maka jumlah

  keseluruhan graduan yang mengemukakan maklumbalas adalah seramai 5,570 orang.

  Hasil analisa daripada maklumbalas yang telah dikemukakan, kajian mendapati graduan

  yang telah berjaya mendapat pekerjaan selepas 6 bulan menamatkan latihan adalah

  seramai 1,581 (54.13%) orang graduan bagi keluaran sesi 2/2012 manakala seramai

  1130 (42.66%) orang graduan pula bagi keluaran sesi 1/2013. Untuk graduan yang

  berjaya melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi pula, hasil kajian

  mendapati seramai 749 (25.64%) orang graduan adalah daripada keluaran sesi 2/2012

  dan seramai 606 (22.88%) orang graduan adalah daripada keluaran sesi 1/2013. Bagi

  graduan yang masih mencari pekerjaan tetapi pernah menerima tawaran bekerja, hasil

  kajian mendapati seramai 224 (7.67%) graduan keluaran sesi 2/2012 dan seramai 309

  (11.66%) graduan keluaran sesi 1/2013. Manakala selebihnya adalah daripada graduan

  yang masih mencari pekerjaan iaitu seramai 367 (12.56%) graduan keluaran sesi

  2/2012 dan 604 (22.80%) graduan keluaran sesi 1/2013.

  Namun begitu, masalah ‘employment mismatch’ juga harus diberi perhatian serius

  kerana terdapat sebilangan graduan yang telah bekerja adalah di luar bidang kemahiran

  mereka. Hasil kajian ini mendapati bahawa sebanyak 18.85% iaitu seramai 298 orang

 • KAJI SELIDIK PENGESANAN GRADUAN ILJTM (TRACER STUDY) Dis, 2013

  [ w w w . j t m . g o v . m y ]

  4

  graduan pada sesi keluaran 2/2012 dan sebanyak 18.94% iaitu seramai 214 orang

  graduan pada sesi keluaran 1/2013 telah bekerja di luar bidang kemahiran mereka.

  Graduan keluaran ADTEC pada sesi keluaran 2/2012 dan 1/2013 yang mengikuti

  kursus Sijil Teknologi Penyelenggaraan Kapal Terbang (Mekanikal) menunjukkan

  peratusan tertinggi bekerja iaitu sebanyak 100.00%. Manakala bagi program di ILP sesi

  keluaran 2/2012 dan 1/2013, kursus Sijil Teknologi Binaan (Berasaskan Kayu), Sijil

  Teknologi Foundri dan Diploma Tek. Penyejukbekuan & Penyamanan Udara.

  Hasil kaji selidik ini diharapkan dapat membantu Institusi Latihan Jabatan Tenaga

  Manusia (ILJTM) dan institusi latihan kemahiran yang lain untuk membuat penilaian

  tentang keberkesanan latihan kemahiran dan seterusnya membuat perancangan ke arah

  peningkatan kualiti graduan latihan kemahiran. Hasil laporan kaji selidik ini juga turut

  memberikan gambaran sebenar tentang peranan graduan dalam memenuhi kehendak

  pasaran buruh negara dalam pelbagai sektor ekonomi dan pekerjaan.

  1.0 PENDAHULUAN.

  Bahagian Perancangan dan Penyelidikan, Ibu Pejabat JTM telah membangunkan Sistem

  Atas Talian e-Kajian Pengesanan (Kebolehkerjaan) atau e-Tracer Study

  (Employability) Online System (eTOS) (Lampiran 1) pada Oktober 2012 bagi kegunaan

  CESS ILJTM dan BPP, Ibu Pejabat JTM. e-TOS digunakan bagi tujuan perlaksanaan

  kajiselidik kebolehkerjaan secara online . Parameter dalam sistem ini terbahagi kepada 5

  bahagian utama iaitu Maklumat Asas Pelajar, Maklumat Pengajian, Alamat Untuk

  Dihubungi, Status Kebolehkerjaan dan Maklumat Konvokesyen. Parameter yang

  terdapat dalam sistem ini dibangunkan dengan ringkas supaya ianya mudah difahami

  dan mesra responden.

  Melalui sistem online ini, graduan perlu mengisi data sendiri dan ini mempercepatkan

  proses berbanding borang manual yang perlu diisi secara berperingkat oleh responden.

  Selain itu, kadar kesilapan adalah rendah disebabkan kajiselidik yang berulang dapat

 • KAJI SELIDIK PENGESANAN GRADUAN ILJTM (TRACER STUDY) Dis, 2013

  [ w w w . j t m . g o v . m y ]

  5

  dielakkan kerana graduan akan memasukkan rekod mereka sendiri. Sistem e-TOS juga

  membantu mengurangkan kos kertas, cetakan serta kos pengeposan.

  Statistik-statistik yang diperolehi boleh dijadikan sebagai pengukur awal status

  kebolehkerjaan graduan ILJTM pada masa akan datang. Hasil daripada kajian ini

  diharapkan dapat membantu pihak pengurusan ILJTM dalam meningkatkan kualiti

  latihan dan seterusnya memastikan setiap graduan keluaran ILJTM mendapat

  kepercayaan dan keyakinan daripada pihak industri untuk mengambil mereka sebagai

  pekerja.

  2.0 TUJUAN

  Laporan ini ditulis bertujuan untuk memaklumkan kepada pihak pengurusan tertinggi

  ILJTM mengenai penemuan hasil daripada maklumbalas yang diterima daripada 5,570

  orang graduan ILJTM keluaran sesi 2/2012 dan sesi 1/2013. Laporan ini akan mengulas

  lebih lanjut mengenai objektif kajian yang dibuat serta metodologi yang telah dipilih

  berdasarkan skop kajian. Penemuan-penemuan dan statistik yang terperinci akan

  dilaporkan serta cadangan penambahbaikan. Laporan ini juga akan mengupas

  penemuan-penemuan kajian yang dilakukan sebelum ini. Hal ini bertujuan untuk

  melihat perbandingan dan pencapaian kebolehkerjaan graduan ILJTM. Data-data

  perbandingan ini boleh dijadikan kayu pengukur dan memberikan maklumat yang

  berguna kepada pihak pengurusan dalam menentukan hala tuju latihan di ILJTM.

  2.1 Objektif Kajian

  Terdapat 4 objektif utama dalam kajian ini iaitu:

  a) Untuk mendapatkan maklumat mengenai status pekerjaan graduan.

  b) Untuk mengenal pasti permintaan pasaran terhadap graduan ILJTM.

  c) Untuk mengenal pasti julat pendapatan yang diperolehi oleh graduan yang

  telah bekerja.

  d) Untuk mengenal pasti kesesuaian pekerjaan dengan bidang latihan

  graduan.

 • KAJI SELIDIK PENGESANAN GRADUAN ILJTM (TRACER STUDY) Dis, 2013

  [ w w w . j t m . g o v . m y ]

  6

  3.0 METODOLOGI

  Seramai 7,439 orang graduan telah dimaklumkan melalui institut masing-masing untuk

  mengisi kajiselidik secara atas talian bagi s

Search related