Latihan Geografi Tingkatan 1

 • View
  118

 • Download
  9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

geo

Text of Latihan Geografi Tingkatan 1

 • 5/26/2018 Latihan Geografi Tingkatan 1

  1/21

  UJIAN BULANAN PERTAMA SET 1

  Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan,

  iaitu A, B, C dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu

  jawapan sahaja.

  1 Lajur dan baris penting untuk menentukan

  A bentuk bumi sesuatu tempat

  B kedudukan sesuatu tempat

  C keluasan sesuatu tempat

  D ketinggian sesuatu tempat

  2 Kedudukan sesuatu objek atau tempat boleh

  dinyatakan dengan cara

  I kedudukan koordinat

  II rujukanIII kedudukan relatif

  IV kedudukan nombor

  A I dan II C I dan IV

  B I dan III D III dan IV

  3 Kedudukan sesuatu objek atau tempat yang

  dinyatakan berdasarkan lajur dan baris

  dikenali sebagai

  A kedudukan relatif

  B kedudukan mudah

  C kedudukan koordinatD kedudukan tepat

  4 Pernyataan manakah benar tentang koordinat?

  I Kedudukan ditentukan oleh titik di garis

  mendatar sahaja

  II Diukur menggunakan unit darjah

  III Melibatkan penggunaan angka

  IV Didapati melalui persilangan garis lajur

  dan baris

  A I dan II

  B II dan III

  C III dan IV

  D I dan IV

  5 Koordinat ialah titik pertemuan garisan

  A menegak dengan mendatar

  B menegak dengan menegak

  C mendatar dengan mendatar

  D menegak dengan garis bulatan

  Masjid terletak di belakang rumah saya

  6 Pernyataan di atas menunjukkan penentuan

  kedudukan sekolah dengan cara

  A kedudukan jarak

  B kedudukan relatif

  C kedudukan koordinat

  D kedudukan mutlak

  7 Koordinat boleh menentukan kedudukan

  mutlak dengan tepat seperti

  A kedudukan Fauzi di dalam kelasnya

  B garisan menegak permukaan bumi

  C arah angin lazim sepanjang tahun

  D garisan bujur di glob

  8 Antara berikut, yang manakah benar tentang

  koordinat?

  A koordinat dinyatakan dengan dua angka

  B koordinat merupakan titik rujukanC koordinat ialah titik persilangan antara

  lajur dan baris

  D koordinat ialah titik persilangan antara

  bulatan dan jejari

  9 Kedudukan sekolah dan surau paling tepat

  ditentukan dengan menggunakan kaedah

  A koordinat

  B arah mata angin

  C arah kompas

  D penunjuk cara

  10 Garis mendatar pada sesuatu peta lakar ialah

  A lajur

  B jalan raya

  C grid

  D baris

  11 Garisan menegak di sesuatu peta lakar

  dipanggil

  A tanda

  B lajurC petunjuk

  D grid

  Ukuran jauh antara satu tempat dengan

  satu tempat yang lain.

  12 Maklumat di atas berkaitan dengan

  A skala

  B ketinggian

  C jarakD arah

 • 5/26/2018 Latihan Geografi Tingkatan 1

  2/21

  13 Antara berikut, manakah cara yang paling tepat

  untuk menentukan arah?

  A Menggunakan kompas magnetik

  B Memerhatikan kedudukan bintang

  C Memerhatikan kedudukan matahari

  D Memerhatikan kedudukan bulan

  14 Mengapakah jarum kompas magnetiksentiasa menghala ke arah Utara - Selatan?

  A Peredaran bumi

  B Peredaran matahari

  C Tiupan angin

  D Tarikan magnet bumi

  15 Barat laut terletak antara

  A selatan dan timur

  B utara dan timur

  C utara dan barat

  D utara dan selatan

  16 Rajah di atas menunjukkan arahA mata angin perantaraan

  B kawasan titik rujukan

  C mata angin utama

  D mata angin utama dan perantaraan

  Hala ke sesuatu tempat dari sesuatu tempat

  yang lain.

  17 Maklumat di atas berkaitan dengan

  A skala

  B jarakC arah

  D petunjuk

  18 Kedudukan relatif ditentukan dengan merujuk

  kepada

  A susunan objek

  B titik persilangan

  C titik rujukan

  D lajur dan baris

  19 Ukuran jarak relatif mengikut masa berdasarkan

  kiraan

  I meter

  II minitIII jam

  IV hari

  A I, II dan III

  B I, II dan IV

  C I, III dan IV

  D II, III dan IV

  Soalan 20 dansoalan 21 berdasarkan rajah di bawah.

  20 Apakah arah mata angin S?

  A Timur C Barat daya

  B Tenggara D Timur laut

  21 Apakah arah mata angin R?

  A Timur laut C TenggaraB Selatan D Timur

  Nisbah perbandingan di antara jarak pada peta dengan

  jarak sebenar di permukaan bumi.

  22 Maklumat di atas berkaitan dengan

  A jarak

  B skala

  C jarak mutlak

  D jarak relatif

  23 Antara berikut, yang manakah bukan cara yang

  dapat digunakan untuk menentukan arah?

  A Memerhatikan kedudukan bintang-bintang

  B Memerhati kedudukan matahari terbit dan

  terbenam

  C Menggunakan kompas magnetik

  D Memerhatikan kedudukan bulan

  24 Antara berikut yang manakah arah mata angin

  utama?

  A Utara, tenggara, selatan

  B Utara, timur, selatan, barat

  C Utara, timur laut, tenggara, timur

  D Timur, selatan, tenggara, barat

  25 Antara berikut, objek manakah yang tidak perlu

  dijauhi semasa menggunkan kompas magnetik?

  A Tiang lampu

  B Kayu

  C Pagar besi

  D Pencawang elektrik

  26 Sebelum menentukan suatu arah, jarum kompasharuslah berada tepat ke arah

  A barat laut

  B tenggara

  C selatan

 • 5/26/2018 Latihan Geografi Tingkatan 1

  3/21

  D utara

  27 Antara berikut, yang manakah cara yang boleh

  dilakukan bagi menentukan kedudukan arah mata

  angin selain menggunakan kompas?

  A Keadaan cuaca

  B Arah bulan

  C Jenis anginD Kedudukan matahari

  28 Besi dan logam harus dijauhkan daripada

  kompas semasa hendak menentukan arah kerana

  A membahayakan pengguna kompas

  B kompas tidak berhenti berpusing

  C jarum kompas akan terpesong dari arah

  sebenar

  D jarum kompas akan rosak

  29 Antara berikut, siapakah yang sangatmemerlukan kompas dalam pekerjaannya?

  I peladang

  II suri rumahIII pengembara

  IV ahli pelayaran

  A I dan II

  B I dan III

  C II dan III

  D III dan IV

  30 Kelebihan menggunakan kompas untukmenentukan arah sesuatu tempat ialah

  A arah dapat ditentukan dengan tepat

  B harganya murah

  C senang digunakan

  D mudah dikendalikan

  Soalan 31 dansoalan 32 berdasarkan rajah di bawah.

  31 Di manakah arah kantin dari bengkel?

  A Barat daya

  B Tenggara

  C Barat laut

  D Selatan

  32 Antara berikut, pernyataan manakah yang

  berkaitan dengan arah kompas di atas?

  A Sekolah terletak di sebelah timur

  B Rumah terletak di sebelah barat daya

  C Sekolah terletak di utara

  D Rumah terletak di tenggara

  Soalan 33 dansoalan 34 berdasarkan rajah di bawah.

  33 Sungai Pauh menghala ke arah

  A barat laut C tenggara

  B barat daya D selatan

  34 Di manakah punca Sungai Pauh?

  A Tenggara C Utara

  B Barat laut D Timur laut

  35 Skala di atas penting dalam sesuatu peta

  untuk membantu seseorang mencari

  A lokasi sesuatu tempat

  B masa perjalanan

  C jarak antara dua tempat

  D kepadatan penduduk

  36 Nyatakan persamaan bagi skala di atas

  A 1 cm : 2 km

  B 1 cm : 5 km

  C 1 cm : 10 km

  D 1 cm : 30 km

  37 Antara berikut, yang manakah merupakan

  jenis jarak?

  I Jarak mudah

 • 5/26/2018 Latihan Geografi Tingkatan 1

  4/21

  II Jarak relatif

  III Jarak penuh

  IV Jarak mutlak

  A I dan II C II dan IV

  B II dan III D III dan IV

  38 Antara berikut, yang manakah benar tentang

  jarak mutlak?I Nilainya tidak berubah

  II Nilainya berubah mengikut masa

  III Diukur dalam meter dan masa

  IV Diukur dalam unit meter dan kilometer

  A I dan II

  B II dan III

  C III dan IV

  D I dan IV

  39 Antara berikut, unit yang manakah digunakan

  untuk mengukur jarak mutlak?I Meter

  II Minit

  III Ringgit Malaysia

  IV Kilometer (km)

  A I dan II C III dan IV

  B II dan III D I dan IV

  40 Yang manakah antara berikut benar tentang

  skala?

  A Nisbah jarak di atas peta dengan jarak

  sebenar di permukaan bumiB Ukuran jauh antara satu tempat dengan

  tempat yang lain

  C Terdiri daripada jarak mutlak dan jarak

  relatif

  D jauh antara dua tempat

  41 Manakah skala yang menunjukkan 1 cm

  mewakili 5 meter?

  Jarak di antara rumah Risha dengan sekolah

  ialah 5 km.

  42 Berdasarkan pernyataan di atas, sekiranya Risha

  mengambil masa selama 30 minit ke sekolah.

  Berapa minitkah masa yang diambil bagi setiap

  kilometer?

  A 3 minit

  B 6 minit

  C 5 minit

  D 10 minit

  Soalan 43 dansoalan 44 berdasarkan rajah di bawah.

  Jarak di antara rumah Fatimah dengan sekolah ialah 8

  km dan jarak di antara rumah Khadijah dengan

  sekolah ialah 6 km.

  43 Pernyataan di atas berkaitan dengan

  A jarak relatif

  B jarak berkadar

  C jarak jauh

  D jarak mutlak

  44 Sekiranya tambang bas yang perlu dibayar oleh

  Fatimah ke sekolah ialah RM 2.40 untuk

  perjalanan pergi dan balik. Berapakan tambang

  bas sehala yang perlu dibayar oleh Fatimah?

  A RM 0.60

  B RM 1.80

  C RM 0.90

  D RM 1.20

  45 Maksud jarak relatif ialah

  A jarak yang diukur berdasarkan masa sahaja

  B jarak yang mengambil kira faktor kos sahaja

  C jarak yang diukur dalam meter dan kilometer

  D jarak yang diukur berdasarkan kos dan masa

  46 Antara berikut, manakah alat yang digunakan

  bagi mengukur jarak di atas peta?

  I Jalur kertas

  II Jangka tolakIII Benang

  IV Kompas magnetik

  A I, II dan III

  B I, II dan IV

  C I, III dan IV

  D II, III dan IV

  47 Jadual yang lengkap dapat membantu kita untuk

  A mengira jarak

  B merekod data

  C mencatat masalah

  D menentukan kedudukan