Learn & Master Guitar With Steve Krenz_1-7

  • View
    127

  • Download
    6

Embed Size (px)

Text of Learn & Master Guitar With Steve Krenz_1-7

Gio trnh Learn & Master Guitar do Steve Krenz bin son l mt gio trnh v rt hay v guitar modern. Sch c bin son rt cng phu, chi tit. Cc bi tp phong ph, nng dn kh theo thi gian tp luyn ca ngi hc, gip ngi hc c th nm bt c k thut mt cch tun t. Km theo sch l b video, cd hng dn cc k thut trong sch, rt thit thc, sinh ng. Sch gm 20 chng, c trnh by theo th t t c bn n nng cao. Ph hp vi nhng ngi bt u tp guitar. Nhn thy y l mt ti liu hay, ti dch ra ting Vit vi mong mun rng, cc bn mi tp guitar s c thm mt gio trnh tham kho hu ch. Xin cm n anh Tun (ch nhim clb guitar CVHL) v thy Xun T xem v gp cho bn dch. Do trnh guitar v kh nng ting Anh hn ch, nn qu trnh dch khng trnh khi thiu st. Mong nhn c kin ng gp ca cc bn, thng tin xin gi v [email protected] Tp. HCM ngy 20/4/2010

Ni dungChng1) Bt uTn dy, K thut, Chnh dy, Bi tp ngn, Hp m C v G7

Chng11) Cc m giai ng cung

Trang6366 66 66

Trang2

m giai ng cung, Hnh thc v kiu mu A Minor Pentatonic Blues (CD #3 Tr. 17) G Major Pentatonic (CD #3 Tr. 18) Around the Pentatonic World (CD #3 Tr. 19)

12) Hp m nng cao 714 15

67

2) c nhc v note dy 1 v 2c nhc, Cc note trn dy 1 dy 2 v bi tp Ode To Joy (CD #1 Tracks 2,3,4) Jingle Bells (CD #1 Tracks 5,6,7)

Hp m 2, Hp m 7 trng, hp m 11 th, Bi tp v Hp m thay th Rockin' (CD #3 Tr. 20) Suspended Smooth (CD #3 Tr. 21) Acoustic Groove (CD #3 Tr. 22) 70 70 70

3) Note dy 3 v dy 4Du ni, Du chm di, Du lp li, Note mc n, Note dy 3 dy 4 v bi tp

16

13) Chi nhc Bluesm giai Blues, Ng cung th vi cc note Blues, Tin trnh m giai Blues, Hp m 3 note v bng C Jam Blues (CD #4 Tr. 2,3) Johnny's E Blues (CD #4 Tr. 4,5)

71

Yankee Doodle (CD #1 Tr. 8,9,10) 21 When The Saints Go Marchin' In (CD #1 Tr. 11-13) 21 Love Me Tender (CD #1 Tr. 14, 15, 16) 22

75 75

14) Thm cc k thutSliding, Bends, Hammer-ons, Pull-offs, Tapping & Harmonics Bending the Blues (CD #4 Tr. 6) Jazz Octaves (CD #4 Tr. 7) The Funky Mute (CD #4 Tr. 8)

7678 79 79

4) Note dy 5 v 6Note dy 5 dy 6 v bi tp, Du thng, Du ging, Du bnh, Hp m Am v E Minuet in C (CD #1 Tr. 17,18,19) Simple Gifts (CD #1 Tr. 20,21,22) The Star Spangled Banner (CD #1 Tr. 23,24,25) Minuet in G (CD #1 Tr. 26,27,28)

23

26 28 29 30

15) Gtuiar in Tri tim ca Rock & RollHp m mnh, Chicken Pickin', Country Bends, Hp m ri, Trt qung 4, m giai trng ha m Power Chord Rock (CD #4 Tr. 9) Power Riffs (CD #4 Tr. 10)

80

5) Hp m c bn dy bungHp m dy bung v bi tp 1-3 Morning Has Broken (CD #2 Tr. 2,3,4) America The Beautiful (CD #2 Tr. 5,6,7)

31

84 84

35 36

16) Qut dy nng caoCc note mc i, Qut dy v bi tp Rolling Along (CD #4 Tr. 11) A Little Bit Rocky (CD #4 Tr. 12) Electric Funk (CD #4 Tr. 13)

8587 88 88

6) Hp m 7 th (m7) v hp m SusHp m 7 th v hp m Sus v cc mu qut dy

37

Scarborough Fair (CD #2 Tr. 8,9,10) Greensleeves (CD #2 Tr. 11,12,13) The Banana Boat Song (CD #2 Tr. 14,15,16)

41 42 42

17) i xa hn th bm v tr th nht3 note mt m giai, Hp m 7 Bi tp m giai 3 (CD #5 Tr. 2,3,4) Pop Ballad Groove (CD #5 Tr. 5) ZZ Shuffle (CD #5 Tr. 6)

8991 92 92

7) Hp m chn dy 6Na cung v mt cung, Hp m chn dy 6 v bi tp, Cc hp m trng Home on the Range (CD #2 Tr. 17,18,19) Yellow Rose of Texas (CD #2 Tr. 20,21,22)

43

47 47

18) JazzHp m Jazz v tin trnh hp m All of Me (CD #5 Tr. 7) On Green Dolphin Street (CD #5 Tr .8) As Time Goes By (CD #5 Tr. 9)

9396 97 97

8) Cc hp m chn dy 5Cc hp m chn dy 5 v bi tp, Kha v Du ha, Trng v th song song Jamaica Farewell in F (CD #2 Tr. 23,24,25) Jamaica Farewell in G (CD #2 Tr. 26,27,28)

48

51 51

19) SoloK thut solo v luyn tai nghe Bi tp luyn tai nghe (CD #5 Tr. 10,11,12) Stevie's Groove (CD #5 Tr. 13) Every Breath (CD #5 Tr. 14)

9899 100 101

9) Qut dyK thut qut dy, Qung v Sheet bi La Bamba (CD #3 Tr. 2,3,4) The Wabash Cannonball (CD #3 Tr. 5,6,7) Blues in E (CD #3 Tr. 8,9,10)

5255 56 56

20) Cc hp m cn bitCng thc hp m. Tm tt v cch dch chuyn Bi tp hp m 1 & 2 (CD #5 Tr. 15,16) Friend (CD #5 Tr. 17) Funky Groove (CD #5 Tr. 18) Dancing on the Ceiling (CD #5 Tr. 19)

102104 105 105 106

10) Fingerstyle GuitarK thut v bi tp, Merle Travis v C in House of the Rising Sun (CD #3 Tr. 11,12,13) Canon in D (CD #3 Tr. 14,15,16)

57

61 62

Dch: lazyguitar

CHNG 1 Bt u ngayThi gian d kin cho phn ny l 1 tun

Tht d dng chi bt c nhc c g: tt c bn phi lm l tip cn ng vi im then cht vo thi im thch hp, v nhc c s t n chi. ~ J.S. Bach

Cc phn ca cy GuitarC 3 loi guitar chnh: guitar thng - dy st, guitar thng dy nylon hay cn gi l guitar classic v guitar in.Thn n Cn n u

Tn ca cc dySu dy ca guitar c nh s t 1 n 6. Bt u bng dy mng nht v m ln n dy to nht. Cc dy cng c t tn theo m ca mi dy. Hy nh tn ca chng.1 2 3 4 5 6

4 5 6

3 2 1

Phm n Kha chnh dy L cng hng Ming bo v Con nga

EADGBE

EADGBE

K thut tay phiGi ming gy gia ngn ci v ngn tr. Ngn ci v ming gy to nn mt gc 90. Ming gy dnh vi mt di ca ngn ci, cch ra t n inch.

K thut tay triGi ngn ci sau cn n, phn trn sau lng cn n. Khng t ngn ci ln nh ca lng cn n. C tay nn xung thp c khong khng gia lng bn tay v lng cn n

Gi tay chc chn t c chnh xc khi chuyn i gia cc dy. D c nhiu cch t tay khc nhau, nhng cch ph bin nht l t nh ngn t ln thng di dy u tin.

Cc ngn tay nn cch u nhau. Ch lm th no 2 ngn gia hng thng vo cn n. Ngn tr v ngn t th hi cong hng v phm.

CHNG 1

2

Bt u

Dch: lazyguitar

Chnh dy guitarGuitar phi c chnh dy trc khi chi. Chnh dy bao gm cng hoc ni lng dy nng cao hay h thp cao t c cao chun. C 3 cch chnh dy cho guitar. C th chnh bng thit b in t, chnh theo tai nghe hoc l chnh theo mt bn phm (organ, piano).

Chnh dy vi 1 thit b in t (electronic tuner)Nhiu loi tuner vi microphone tch hp sn c th s dng cho acoustic guitar. Nu s dng mt guitar in t, phi gn dy tn hiu trc tip t guitar vo tuner. Theo hng ch ca tuner, ta phi cng hay ni lng dy c tn s chnh xc. Tuner in t d s dng, nhanh v chnh xc chnh dy guitar.

Chnh dy bng taiCng c th chnh dy guitar bng cch nghe cn thn v chnh dy theo cc dy khc. y l cch chnh. Bm ngn th 5 ca dy th 6. By gi gy dy th 6 v dy bung th 5 ng thi. Lng nghe 2 cao m thanh .Nu m dy bung th 5 thp hn dy 6, th cng dy 5 ln cho ti khi no 2 m thanh vang ln cng cao . Nu m dy bung 5 cao hn th ni lng dy 5 cho ti khi no ngang bng. Lun chnh dy bung, khng chnh dy ang bm. K tip, bm ngn 5 ca dy 5, nh ng thi dy 5 v dy 4 bung. So cao m thanh v chnh dy 4 cho bng. Bm ngn 5 ca dy 4, gy ng thi dy 4 v dy 3 bung. Chnh cho dy 3. chnh dy 2, th bm ngn 4 ca dy 3, nh ng thi dy 3 v dy bung 2. y l dy duy nht khng chnh theo ngn 5 (bm ngn 4). Cui cng, bm dy 2 ti ngn 5, v so vi dy 1 bung.Dy 6 Dy 5 Dy 4 Dy 3 Dy 2 Dy 1 Ngn 5 E A D G B

E A D G B ENote C gia

Chnh dy vi 1 keyboardC th chnh dy guitar vi keyboard hay piano. Dy bung ca guitar tng ng vi mt s note keyboard.E Dy 6 A Dy 5 D Dy 4 G B E Dy 1 Dy 3 Dy 2

CHNG 1

3

Bt u

Dch: lazyguitar

Cch c TAB guitarTab l 1 loi k hiu nhc m cc ngi chi guitar pht trin ln m t guitar c chi dy no v ngn no cn c bm.

Hnh 1Cc dyDy 1 - E Dy 2 - B Dy 3 - G Dy 4 - D Dy 5 - A Dy 6 - E

Hnh 2Note n Tab13 0 10 2

Hnh 3Hp m Tab0 0 1 2 2 0

B tr ca Tab

T A B6 ng tng ng vi 6 dy ca guitar

T A B

3

T A B

Cc s cho bit ngn cn bm v dy c s dng. V d chi dy th 1, bm ngn 13. Note k tip s l dy th 2 ngn 3. K tip l dy 3 ngn 2, v tip tc.

v d nay, chi tt c cc dy ng thi. Dy 2 v dy 6 bung, dy 3 c bm ngn 1, dy 4 v 5 c bm ngn 2.

Bi tp luyn ngnNhng bi tp luyn ngn ny c thit k xy dng s phi hp gia tay phi v tay tri. Vic phi hp v bm ng s nh hng quan trng n vic chi tt guitar.

Hng dn: Thc hnh mi bi luyn ngn mi dy. Bt u vi dy 1, sau l dy 2, D c kh khn lc u, nhng nhng bi tp ny s nhanh chng dy dng k nng kim sot vn ng cn thit chi guitar hiu qu. Thc hnh mt cch chm ri, nhp n nh. Mc ch l kim sot c, khng quan trng tc .

1.

T A B

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

3

3

3

3

2

2

2

2

1

1

1

1

Tay phi: xung ln xung ln

Lp li vi tt c cc dy

2.

T A B

1

1

2

2

3

3

4

4

3

3

2

2

1

1

Tay phi: xung - ln

Lp li vi tt c cc dy2 3 4 3 2 1

3.

T A B

1

Tay phi: tt c u nh xungCHNG 1 4

Lp li vi tt c cc dyBt u

Dch: lazyguitar

4.

T A B

1

2

1

3

1

4

1

3

1

2

1

Lp li vi tt c cc dy

5.

T A B

4

3

4

2

4

1

4

3

4

2

4

1

Lp li vi tt c cc dy

Cch c biu hp mBiu hp m l biu ch ra hp m c chi ra sao. N gm thng tin v phm n, s ngn tay v dy c chi

Cc dyDy 6 E 5 A 4 D 3 G 2 B 1 E Lc n

Tn hp mDy khng chi

C1 2 3

Chi dy bung

t ngn 1 vo dy 2 ti phm 1

Phm 1 Phm 2 Phm 3 Phm 4t ngn 2 vo dy 4 ti ngn 2 t ngn 3 vo dy 5 tii ngn 3

Mt vng trn trng ngha l chi dy bung. Mt vng trn en ngha l chi note v tr bm . Du X ngha l khng chi dy .

Ghi ch Chng 1 Hng ngy thc tp cc bi luyn ngn tt c cc dy cho n khi khng cn nhc ngn tay v c th chi sun s. (trang 4-5) Hc thuc tn cc dy. (trang 2) Thc hnh bi tp hp m C v G7. Mi nt phi nghe r rng. C gng kh

Search related