of 86 /86
AGJENCIA E LEGALIZIMIT DHE INTEGRIMIT TË ZONAVE/NDËRTIMEVE INFORMALE TË DHËNAT SIPAS LISTËS EMËRORE PËR KALIMIN E SË DREJTËS SË PRONËSIË Nr. Rendor DREJTORIA Të dhënat e vetëdeklaruesit Nr. i pasurisë Emri Atësia Mbiemri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 SHKODER GJELOSH MARK GURI 385 1790 114/53 350 2 SHKODER HILE MARK GURI 387 1790 114/52 230 3 SHKODER NDOC KOLE MHILLI 842 1790 114/54 500 MARK KOLE MHILLI PALE KOLE MHILLI 4 SHKODER SKENDER XHEMAL REPAJ 240 1790 119/60 450 5 SHKODER HASIM ISA ISUFI 239 1790 136/70 430 6 SHKODER REXHEP SAIT ISUFI 203 1790 136/68 320 7 SHKODER FATBARDH SHABAN MANI 225 1790 119/58 320 8 SHKODER MALIQ ZEQIR ÇELIKU 295 1790 119/35 400 9 SHKODER RIDVAN ISA ADEMAJ 245 1790 139/33 400 10 SHKODER GJOKE DODE TOMA 132 1790 33/94 280 11 SHKODER BAJRAM SELIM BAJRAMI 243 1790 32/94 350 12 SHKODER NDOC FRROK AHI 881 1790 244/91 430 13 SHKODER LEKE NDUE NIKAJ 120 1790 244/93 420 DEDE NDUE NIKAJ 14 SHKODER NDREK HIL NIKAJ 290 1790 244/95 300 15 SHKODER BESNIK GJELOSH KRONI 68 1790 244/94 420 16 SHKODER GJELOSH GJOKE RUKAJ 692 1790 244/97 460 GJOK NIK RUKAJ 17 SHKODER TOME ZEF RROKU 180 1790 244/98 400 18 SHKODER NIKE NDOKE KESHTENJAKU 207 1790 37/116 450 19 SHKODER GJELOSH KOLE KOÇEKU 45 1790 36/1 200 20 SHKODER MIRJAN NUH KALLAMOQI 111 1790 141/23 280 GAZMEND NUH KALLAMOQI 21 SHKODER KASEM RAMADAN GURI 178 1790 141/21 390 Zona Kadastrale Sipërfaqja e parcelës Nr. i prot. te vetdeklarimit

Legalizimet, 878 familjet që marrin certifikata pronësie në gjithë vendin

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pas vendimit të qeverisë për kalim pronësie, marrë dy ditë më parë, ALUIZNI ka publikuar listën me emrat e qytetarëve që marrin tapinë për tokën, pas vendimit të qeverisë, dy ditë më parë. Në total janë 858 përfitues 858 përfituesve të shpërndarë në 11 qarqe të vendit përkatësisht në Tiranë, Shkodër, Lezhë, Dibër, Elbasan, Fier, Berat, Kukës, Vlorë, Korçë dhe Durrës, emrat e të cilëve botohen sot në “Shekulli”.LigjiSipas ligjit të ri të legalizimeve, kalimi i pronësisë për objektet me funksion banimi bëhet për sipërfaqe deri në 3-fishin e bazës, por jo më shumë se 500 m². Për sipërfaqet deri në 300 m² toka do të paguhet me gjysmën e vlerës së tregut, por jo më shumë se 2000 lekë për metër katror për zonat urbane, dhe 1500 lekë metri katror për komunat. Ligji i ri përcakton edhe disa lehtësi të tjera në pagesën e faturës për tokën e zënë. Kështu, për pagesat e menjëhershme aplikohet 20 për qind zbritje. Ndërsa brenda 6 muajve nga data e tërheqjes së faturës, 50 për qind e saj mund të paguhet me letra me vlerë. Një tjetër zbritje që aplikohet është ajo me 10 për qind që bëhet për faturat e energjisë elektrike.Për të përfituar nga ky reduktim shtesë familjet kanë detyrimin që të kryejnë rregullisht pagesat e dritave përgjatë një viti kalendarik. Sipërfaqet maksimale, për të cilat miratohet kalimi i së drejtës së pronësisë mbi parcelën e ndërtimit pa leje, janë sipas listës emërore. Numri më i madh i përfituesve i përket qarkut të Shkodrës dhe Tiranës me 255 dhe 180 të tillë. Më pas, në listën e emrave dominon edhe Fieri e Lezha, ku në total përfitojnë 227 familje. Në radhë, vijnë më pas përfituesit në Vlorë 51, Kukës 41, Durrës e Korçë me nga 25 dhe së fundi në qarkun e Beratit bëhet kalimi i pronësisë për 6 familje.

Text of Legalizimet, 878 familjet që marrin certifikata pronësie në gjithë vendin

LISTA E KALIMIT TE PRONESISE

AGJENCIA E LEGALIZIMIT DHE INTEGRIMIT T ZONAVE/NDRTIMEVE INFORMALET DHNAT SIPAS LISTS EMRORE PR KALIMIN E S DREJTS S PRONSINr. RendorDREJTORIA T dhnat e vetdeklaruesit Zona KadastraleNr. i pasurisSiprfaqja e parcels mLloji I pronesisEmriAtsiaMbiemriNr. i prot. te vetdeklarimit123456789131SHKODERGJELOSHMARKGURI3851790114/53350Shtet2SHKODERHILEMARKGURI3871790114/52230Shtet3SHKODERNDOCKOLEMHILLI 8421790114/54500Shtet, pjeserisht me PronarMARKKOLEMHILLI PALEKOLEMHILLI 4SHKODERSKENDERXHEMAL REPAJ2401790119/60450Shtet5SHKODERHASIMISAISUFI2391790136/70430Shtet6SHKODERREXHEPSAITISUFI2031790136/68320Shtet7SHKODERFATBARDHSHABAN MANI2251790119/58320Shtet8SHKODERMALIQZEQIRELIKU2951790119/35400Shtet9SHKODERRIDVANISAADEMAJ2451790139/33400Shtet10SHKODERGJOKEDODETOMA132179033/94280Shtet11SHKODERBAJRAMSELIMBAJRAMI243179032/94350Shtet12SHKODERNDOCFRROKAHI8811790244/91430Shtet13SHKODERLEKENDUENIKAJ1201790244/93420ShtetDEDENDUENIKAJ14SHKODERNDREKHILNIKAJ2901790244/95300Shtet15SHKODERBESNIKGJELOSHKRONI681790244/94420Shtet16SHKODERGJELOSHGJOKERUKAJ6921790244/97460Shtet GJOKNIKRUKAJ17SHKODERTOMEZEFRROKU1801790244/98400Shtet18SHKODERNIKENDOKEKESHTENJAKU207179037/116450Shtet19SHKODERGJELOSHKOLEKOEKU45179036/1200Shtet20SHKODERMIRJANNUHKALLAMOQI1111790141/23280ShtetGAZMENDNUHKALLAMOQI21SHKODERKASEMRAMADANGURI1781790141/21390Shtet22SHKODERMURATHAXHIPEPA3121790164/25300Shtet23SHKODERZENELHAXHIPEPA3131790164/24340Shtet24SHKODERDODENIKEGURAJ391790244/105340Shtet25SHKODERFRANKOLEMARKU8081790114/55250Me Pronar26SHKODERHILEZEFNDOJA1661790245/18300Me Pronar27SHKODERGEZIMCANDUSHAJ1151790243/104400Me Pronar28SHKODERMHILLMARKSELVIJA1011790243/108400Me Pronar29SHKODERLULASHGJELOSHPNIQAJ271790244/107410Shtet, pjeserisht me Pronar30SHKODERRROKFILIPXHANAJ401790243/106400Me Pronar31SHKODERLAZERZEFLEKA3001790243/107350Me Pronar32SHKODERAHMETSAITMATAJ52179032/96300Me Pronar33SHKODERASLLANGJETODUSHAJ119179032/97400Me Pronar34SHKODERAGRONGJONBINOSHAJ98179033/97320Me Pronar35SHKODERVLADIMIRSADIKLOGJA155179033/98330Me Pronar36SHKODERPJETERTOMENDREKA1231790244/101380Me Pronar37SHKODERPREKPJETERNDREKA421790244/102240Me Pronar38SHKODERDEDEMHILLARDAKU1871790244/100370Me Pronar39SHKODERMARTINKOLESANA493428155/104420Shtet40SHKODERPRELEMIRASHARA47342822/31220Shtet41SHKODERREMZIJEHALITANXA72342833/28410Shtet42SHKODERQEMALHYSENDEKOVI93428148/51350Shtet43SHKODERKUJTIMDELIRAHOVA53342852/70350Shtet44SHKODERBRAHIMXHEMALALIVODIQ88342831/36380Shtet45SHKODERYMERSADIKBEGAJ933428107/21320Shtet46SHKODERSHYQYRIHALILRADAJ73428161/104320Me Pronar47SHKODERNIKENDUELEKA105342876/230310Me Pronar48SHKODERPALEZEFKUVENDAJ104342876/229340Me Pronar 49SHKODERHAKICENGANJOLLI110342852/73350Shtet 50SHKODERMUSTAFBRAHIMHEKURI185342852/77370Shtet51SHKODERPALZEFKOLA2353428155/106320Shtet52SHKODERGJONZEFNDRESHAJ 221342822/34290Shtet53SHKODERLULZIMTAHIRBEQAJ2323428107/21500Shtet54SHKODERNDUEKOLEDAKAJ163342885/27140Shtet55SHKODERGJINKOLEDAKAJ175342885/28310Shtet56SHKODERNIKETOMEZALLI181342876/233170Shtet57SHKODERHAMDISELOERKOVIQ122342831/39260Shtet58SHKODERTOMEKOLESANA1023428155/109300Shtet59SHKODERMIRASHZEFSANA34342876/235450Shtet60SHKODER MYFTINIA SHKODER140342899/5470Shtet61SHKODERGJONDEDENDOJA195342858/52400Shtet62SHKODERSOKOLMARASHSHELNA206342876/235270Shtet63SHKODERFADILTAHIRADEMOVIQ2163428161/106450Shtet64SHKODERBASHKIMBRAHIMHEKURI186342852/80330Shtet65SHKODERGJELOSHPJETERPREKA193342876/236270Shtet66SHKODERAGRONFRANMRIZAJ202342876/238320Shtet67SHKODERRROKZEFDOJANI209342876/240350Shtet68SHKODERGJINKOLNIKA217342852/82410Me Pronar69SHKODERFRANKOLEBREISHTA102342876/243300Me Pronar70SHKODERAGIMADEMYMERI2183428161/109420Me Pronar71SHKODERGJOVALINFRANLAMI130342876/244350Me Pronar72SHKODERDODENIKOLLTURMALAJ237342858/53320Me Pronar73SHKODERGJOKEDEDEVESHTA54342876/247300Shtet74SHKODERGJONGJERGJMANDIJA2685935/712400Shtet75SHKODERLUIGJANGJELINPRELA47285935/713350Shtet76SHKODERZEFANGJELINPRELA67585935/716117Shtet 77SHKODERKOLANGJELINPRELA61185935/718325Shtet78SHKODERMARKLUIGJPALUSHAJ2785935/721300Shtet79SHKODERAGUSTINNDUESHESHI78285935/723260ShtetALFREDNDUESHESHIEDUARDNDUESHESHI80SHKODERDEDLUSHKUMBULLA52585935/725323Shtet81SHKODERTOMMARASHDELAJ16585935/70052ShtetZEFMARKARKU164 82SHKODERNIKOLINBINAKLUCI73885935/70220.2Shtet83SHKODER____________________________85935/7048.5ShtetPAULINTOMBEDENI515 84SHKODERPASAZH85935/7058.5ShtetPAULINTOMBEDENI5158.585SHKODERALEKSANDRPRELTHANI33085935/70850.5Shtet86SHKODERPJERINKOLPASHKJA51487SHKODERPJERINKOLPASHKJA51485935/7078.9Shtet88SHKODERPJERINKOLPASHKJA100385935/7099.4Shtet 89SHKODERPJERINKOLPASHKJA100385935/71015.5Shtet90SHKODERGZIMDEDDOAJ985933/44535.7Shtet91SHKODERPJERINJAKEBITANJI74485933/44456.3SHTET92SHKODERNDOCZEFNDREU251/1362363139/151450Shtet93SHKODERNDOCZEFNDREU252/1372363139/15341.2Shtet 94SHKODERALEKSANDRNDUENDRECA205/892363139/154480Shtet 95SHKODERBARDHEZEFISLAMI0812363139/156320Shtet 96SHKODERUNMARTINISLAMI0802363139/157380Shtet97SHKODERMARKNIKOLLTUSHA025/12363139/160320Shtet98SHKODERGJONMARKNDOU0472363139/161420Shtet99SHKODERMARKPRENGKOCA0302363139/163450Shtet100SHKODERNIKOLLMARKNDOU1112363139/166400Shtet101SHKODERKOLMARKMARKU526/4192363139/168200Shtet102SHKODERMARKGJONHASANI1162363139/16985Shtet103SHKODERNIKOLINTOMMORINA412363139/172290Shtet104SHKODERMALTINNIKOLLPERGJERGJI799/7202363139/174315Shtet105SHKODERALFREDFRROKGJOKA347/2412363139/175500Me PronarVITORFRROKGJOKA61106SHKODERTOMKOLSHAHINAJ172363137/60345Shtet107SHKODERNIKDEDDEMAJ1062363137/62390Shtet108SHKODERMARKEJLLGJERGJI192363138/82400Shtet109SHKODERMARKPJETERVASIJA962363145/20285Shtet110SHKODERMARKGJINMROZI717/6382363144/11285Shtet111SHKODERZEFPJETERVATA121236313/19310Shtet/Kompensim112SHKODERNIKOLLNDRECNDRECA902363140/53380Shtet113SHKODERLOROLAZERHILAJ1172363140/54480Shtet114SHKODERLEKNDUEHUBA201/852363140/57300Shtet115SHKODERKASTRIOTMARTINPRENGA355/2492363140/5897Shtet116SHKODERLUTFIMUHAMETBEHRI255859711/2141145Shtet117SHKODERVEHBIELEZHOXHAJ616/5082702197/64300Shtet118SHKODERLUSH VASENDOCI65270291/94190Shtet119SHKODERQANI VEBIHASANI674/5962702181/78370Shtet120SHKODERRESHITFADILHASANI401/295270283/116500Shtet121SHKODERISMIRALMALOTALLALLI549/442270285/107270Shtet122SHKODERARBENHAXHISUKA580/472270285/109380Me Pronar123SHKODERSAIMHAMIDHOXHAJ377/2712702179/62450Shtet124SHKODERMENDORHAKIBYLBYLI819/790270291/99310Shtet125SHKODERGJONDEDVUSHAJ648/540270291/92350Shtet Pjeserisht Pronar 126SHKODERGJONGEGENDRECA476/369270291/98240Shtet127SHKODERADILHAKIBYLBYLI818/7892702105/23310Shtet128SHKODERXHABIRKASEMSELIMI669/5912702199/62360Me Pronar129SHKODERAGRONISLAMDJALOSHI606/4982702179/63300Me Pronar 130SHKODERFILDESEISABABA708/630270291/96440Me Pronar131SHKODERNDUEMARKDODANI363236360/25420Shtet/Me .P.ARBENNDUEDODANI132SHKODERLAZERMARKDODANI2213236313/21230Shtet133SHKODERALEKOMARKDODANI2219236313/231380ShtetDODMARKDODANI134SHKODERGJERGJMARKDODANI2218236313/251200Shtet135SHKODERGJOVALINLAZERMARGJOKAJ485236313/27300Shtet136SHKODERMARKPJETERPJETRI793/7142363491/20370Shtet137SHKODERMARKJAKTANUSHI152363138/8414.2Shtet138SHKODERMARASHMARKGJERGJAJ0282363491/23350Shtet139SHKODERLEKPRENDUSHKOVAAJ726/6472363145/22500Shtet140SHKODERKOLMEMDEMAJ710/6322363137/64370Shtet141SHKODERLIRIMDEDGJONI742/6632363139/194220Shtet142SHKODERANTONPRENDMBROZI609/5012363140/62420Shtet143SHKODERFRANNIKOLLGJOKA277/16123637/20350Shtet144SHKODERTONINNIKOLLGJOKA02023637/21288Shtet145SHKODERPETRITZEFBINAKU06723637/18340Shtet146SHKODERZEFPRENGKOCA0492363144/16350Shtet147SHKODERPETRITNDUEKOLA0032363491/25320Shtet148SHKODERFRANZEFMARKU641/5332363142/10430Shtet149SHKODERGJONZEFMARKU636/5282363142/6500Shtet150SHKODERPJETERZEFMARKU620/5122363142/11240Me Pronar151SHKODERBARDHOKZEFMARKU628/5202363142/7290ShtetVIKTORZEFMARKU642/534152SHKODERPJETERGJINMROZI721/6422363145/31230Shtet153SHKODERSOKOLNIKQERRETI0542363139/186345Shtet154SHKODERPRENGGJONZEFI0552363139/196300Shtet155SHKODERTOMJAKBINAKU07323637/13500Shtet156SHKODERGJELOSHMHILLBINAKU07423637/14470Shtet157SHKODERGJERGJNIKOLLLUKA05623637/15450Shtet158SHKODERFRANGZEFLEKAJ07523637/17500Shtet159SHKODERNIKOLLGJINMROZI297/1832363144/14500Shtet160SHKODERANGJELINNUSHBASHAJ0432363139/183500Shtet161SHKODERNIKOLLPJETERVASIJA332/2262363139/200340Shtet162SHKODERANTONMARASHVATAJ0992363145/25240Shtet163SHKODERVALENTINAMARASHGJONI0522363145/27390Shtet164SHKODERLINDEDGJONI741/6622363145/28380Shtet165SHKODERDEDSHANGJONI640/5322363145/26420Shtet166SHKODERFRANGZEFCARAJ0532363139/185310Shtet167SHKODERFRANGMARKPALAJ1142363139/182370Shtet168SHKODERGZIMKOLMARKU525/4182363139/201125Shtet169SHKODERDRANEMARKTOLI351/2452363139/199400Shtet170SHKODERGJONMARKPALAJ0512363139/189310Shtet171SHKODERMARTINMARKPRENGA657/5492363139/190290Shtet172SHKODERLEKNDUETUSHANI701/6232363140/61300Shtet173SHKODERMARKZEFSULI777/6982363139/203380Shtet174SHKODERNDUEKOLPERNDREU0452363139/198500ShtetKASTRIOTKOLPERNDREU046175SHKODERKOLNDUEPJETRI092236374/37410Shtet176SHKODERDEDPRENGPERZEFI079236374/40410Shtet177SHKODERGJOVALINNDOCGJONAJ253/138236374/38150Shtet/Me Pronar178SHKODERANTONGJERGJPJETRI695/617236374/34200Me Pronar179SHKODERDEDPRENDKOVAAJ039236374/47340Me Pronar180SHKODERNDUEPRENDKOVAAJ038236374/46350Me Pronar181SHKODERMARKPRENDKOVAAJ281/165236372/10380ShtetDODNIKOLLNIKOLLI086236372/8200Shtet182SHKODERALEKSANDERPRENDUSHMARGJOKAJ093236374/42300Me Pronar183SHKODERALTINGJONPJETRI400/294236374/43150Me Pronar184SHKODERZEFLUKDEMAJ076236375/13360Shtet185SHKODERMARKGJONNIKA120236375/14430Shtet186SHKODERVATDODPRENGA336/230236371/7370Me Pronar187SHKODERNIKOLLKOSTABIBA536/429236373/58450Shtet188SHKODERMARTINZEFTUSHA0112363139/192120Shtet189SHKODERTONINNUSHBASHAJ0442363139/184130Shtet190SHKODERSOKOLLULASHNIKA938859410/987455SHTET191SHKODERKADRISELIMDJALA16985925/1053306SHTET192SHKODERALEKSANDRAMARKOSHOSHI25585945/777300SHTET193SHKODERGASPRTONSHOSHI25485945/775184.7SHTET194SHKODERNDUE PJETERBITANJI102685929/870110.9Shtet195SHKODERARTANZEFBAQLI4885929/871420Shtet/Pronar196SHKODERMYRFETEXHELADINBANDULA28585918/181231P.P.V197SHKODERJETMIROSMANMERKOSHI257859113/637462P.P.V198SHKODERARBENOSMANMERKOSHI255859113/636452P.P.V199SHKODERZIJAMUHARREMKARINI1358859410/101021.9Shtet200SHKODERGJOVALINMARKHARDALLI873385947/555160Shtet/.P201SHKODERSHAN DEDEDOAJ33859314/530390Shtet202SHKODERTONINGJERGJKAAJ168785939/842325Shtet203SHKODERZEFGJINKOQEKU420485939/844360ShtetMIMOZAFRROKKOQEKU204SHKODERNDOCMEHILLZEFI257859315/711390SHTET205SHKODERARTANMARKDODANI1057859316/366300SHTET206SHKODERBAJRAMNUHDUKA61185924770423ShtetFATBARDHAMUHARREMDUKA207SHKODERDEDNIKOLLTINAJ11285929/866211Shtet/Pronar 208SHKODERJAKMARKKAPCARI112892993277/1370SHTET209SHKODERELTONBAHRIDULI698859112/1043413 Shtet210LEZHENDUEDODMARKU508,8312180339/372432PRONAR211LEZHEVIKTORPRENGRUI207863212/601133Shtet212LEZHEMARKPALGAZULLI76186326/26112.2Shtet213LEZHELENEZEFGAZULLI76086326/2608.8ShtetVIOLETAGJEKMARASHIBARDHENUREDINKOLA214LEZHEURIMRAMOSHUTI35286322/251293Shtet215LEZHEZEFNDRECNIKOLLIEXTRA86324/20559.8ShtetPASHKGJERGJGJINIFRROKNDRECSIMONIPELLUMBPRENDLLESHINIKPJETERPREKA216LEZHEJAKPRENGJAKU29486313/140447SHTET+PRONAR217LEZHEMARTINPRENDMBROZI41886313/180390Shtet218LEZHEGASPER PEPMILOTI11661434380/201500Shtet219LEZHEPALGJOKGJOKA4852180339/338360PRONAR220LEZHEBARDHOKPRENGPRENGA5112180339/380279Shtet221LEZHEANTONBARDHOKPRENGA5122180339/381300Shtet222LEZHENIKOLLNDOCGOJANI236335185/140260PRONAR223LEZHEPETRITPRENGNDOJ148986312/30565Shtet224LEZHENDOKJAKNDOJ149187559/101500Shtet225LEZHEMARCELLOPRENGGJACI29611875278/105500Shtet226LEZHELLESHNDUETETAJ110486323/251126Shtet227LEZHEORLENDBESNIKLITJA5175863111/302100Shtet228LEZHEPAVLINNDUEPALOKA9411987211/105380PRONAR229LEZHEGJEVALINMARKBROZI621986358/151376SHTET230LEZHEMARKPALBOI13863210/329203PRONAR+SHTET231LEZHENDUEGJONGJELOSHI7286322/201314Shtet232LEZHEFERDINANDQEMALEPELE48431262/105370Shtet233LEZHEURIMRAMOSHUTI35286322/203293Shtet234LEZHEGEZIMNDRECKOLA429863212/397190Shtet235LEZHETONE PJETERNDRECA406863212/425312Shtet236LEZHEPRENEGJINKOLA445863212/403285Shtet237LEZHELEKELUKELLESHI295863212/373216Shtet238LEZHEMARTINDEDEMARKU471863212/427231Shtet239LEZHETONINGJERGJKOCA44686329/106164Shtet240LEZHELUIGJZEFNDOKA83863111/158429Shtet241LEZHEALBANMUHAMETZUSI1928863111/320488.2Shtet242LEZHESABAHETETOFIKSHABANI95863110/23449.7Shtet243LEZHEPETRITMUHAMETLITJA45086314/16556.3Shtet244LEZHELUMTURIEABDULLAHKUANA46386326/26315.9Shtet245LEZHEARBENNDUENDOKA200786326/23098.7Shtet 246LEZHEILIRGJOKMACA114-1917863212/544243Shtet247LEZHEKANTOLLESHNDOJ799863210/375340Shtet248LEZHEALFREDGJEVDETDUNGAJ44863110/38180Shtet249LEZHELUMTURIEADULLAHKUANA46486326/26421.75Shtet250LEZHEAGRONADULLAHKUANA46286314/40086.42Shtet 251LEZHELLESHGJETOGJELAJ36186312/36430Shtet252LEZHEALEKSANDERGJOKGJOKA3786311/84189PRONAR253LEZHEZEFGJONHERCEKU157486324/21090Shtet254LEZHEGJERGJMARKPERGJONI321986331/39145Shtet255LEZHEGJOVALINNDUENDRECAJ2942180339/391500Shtet256LEZHENIKESOKOLDEDAJ8661986357/172417PRONAR257LEZHEALEKSKOLNDOCAJ16101875278/101500SHTET258LEZHEPJETERMARKNDOCI1341087360/810430SHTET+PRONAR259LEZHEINDRITEJELLHILUKU10821220115/151478SHTET260LEZHELEKGJERGJPRELA416202953/106316PRONAR261LEZHEMARASHGJERGJPRELA284202953/109333PRONAR262LEZHENDUEPASHKOPRELA204202953/113500PRONAR263LEZHENDOCNIKOLLEBALA397256256/132249Shtet264LEZHEGJONGJEKBALA158256256/131500Shtet265LEZHEFRANPASHKOTOMA114256256/130417Shtet266LEZHEARBENNIKLARI156256256/105400Shtet 267LEZHEPELLUMBNIKLARI157256256/104288Shtet 268LEZHEGJOVALINSEFERKIPTI23863110/187150.37Shtet269LEZHELEZEMARASHNIKA436198765/301256Shtet270LEZHEERMALTONINPACAJ21951987171/110366Shtet271LEZHEKOLMARKMARKU5821987211/301321SHTET+PRONAR272LEZHEALTINVATLLESHAJEXTRA187596/120452SHTET273LEZHEMARJANA NDUEUPI237863212/545234SHTET+PRONAR274LEZHEKOLEPJETERBEKA486198765/321451SHTET275LEZHEPASHKOLEKKEQANAJ113256231/130350SHTET276LEZHENDUEKOLBALA428256231/134285.5SHTET277LEZHEGJOVALINPJETERKADELIEXTRA86326/28141.61SHTETPRENGGJINGJERGJIEXTRAPERTEFEFADILSALIHIEXTRASEITAVDULLAHAFIZIEXTRA278LEZHEGJOVALINPJETERKADELIEXTRA86326/28216.4SHTETPRENGGJINGJERGJIEXTRAPERTEFEFADILSALIHIEXTRASEITAVDULLAHAFIZIEXTRA279LEZHENIKOLLZEFUKU599863210/401187SHTET280LEZHEVLADIMIRDALIPDOBRA256863111/201229Shtet281LEZHEXHAVITELMAZSUFJA60931262/501330Shtet282LEZHEANTONPRENGGJERGJI8786313/131300ShtetLIZEGJONGJERGJI283LEZHEDIKRUSTEMCARA91086211/91301PRONAR284LEZHEBEHIJEHAMDIGURI65331263/15250SHTET285LEZHELODOVIKPRENGPJETRI8832180339/393288PRONAR286LEZHELEKZEFNDOJ4391875357/170235SHTET287LEZHEDRITANGJERGJGEGA1178863212/501330SHTET288LEZHEEDUARTNDUEPRENGA130023643/333342.9SHTET289LEZHERAKIPISUFROLI295823645/23384PRONAR290LEZHEFRANGJETTANUSHI180223644/90553.553.5M2 SHTET,65M2 ME HIPOTEKE NE KOLGJETTANUSHI291DIBERARTANSAKIPSPAHIU622592271/3500.0SHTET292DIBERASTRITERKEZKOSIQI352592154217.0SHTET293DIBERBASRIHAZISGJONI392592712/5500.0SHTET294DIBERBAUDINRAKIPGJONI882592156341.0SHTET295DIBERESATNAIMHALILI482592539/2252.0SHTET296DIBERFERITDEHARISTREFI572592106/3305.0SHTET297DIBERFUATDURMISHTURSHILLA512592146/1193.0SHTET298DIBERNAIMESATHALILI472592539/4500.0SHTET299DIBERPAJTIMSULEJMANTAFIU812592714/3500.0SHTET300DIBERREFIKMEHMETGJONI652592460563.0SHTET 301DIBERSHEFKI SAKIPSPAHIU522592209/262.2SHTET302DIBERSULEJMANTAHIRTOPUZI122460201/4/295.0SHTET 303DIBERARTA ISLAMSELA838293215/81500.0SHTET304DIBERBAJRAMSHEFKIKOJKU1176293216/106284.0SHTET305DIBERDEFRIMEJUPKAMBERI163293216/150300.0SHTET306DIBERERBLINADEMREKA780293235/225254.0SHTET307DIBERERISBELULAZIZAJ103293240/4/1500.0SHTET308DIBERERJONRAHIMBII705293214/161500.0SHTET309DIBERESATBASTRIGJURA4729325/295190.0SHTET310DIBERIDRISQAMILHAKA1019293216/61475.0SHTET311DIBERILJASSADINSHEHU8629327/95500.0SHTET312DIBERLUANQAMILHAKA1020293216/60465.0SHTET313DIBERSABEDINEJUPKAMBERI18293216/151300.0SHTET 314DIBERVLADIMIRAGRONSHEFKIKOJKU171293216/105288.0SHTET315TIRANA 4BUJANASIRIHOTI121307249/1485Shtet316TIRANA 4EMINEISABUSHATI41307249/2173.15Shtet317TIRANA 4ANTONNIKEGJELOSHI5493072400/3452Shtet318TIRANA 4ADRIANADEMALIVODA1824307238/2285.54Shtet319TIRANA 4ISMETJAHOOSMANI11993072180/1370.5Shtet320TIRANA 4BENJAMINISUFNAKU2678307238/3260.22Shtet321TIRANA 4SERVETEOMERRUSTEMI19903072279/3/1356Tretve322TIRANA 4ANDRISVILDANTUFI727307212/4340Shtet323TIRANA 4LUTFIMUHAMETBEHRI8643072210/1548.59Shtet324TIRANA 4LUTFIMUHAMETBEHRI88330721811138.8Shtet325TIRANA 4XHEVDETRASIMHALILAJ1225307261/1549.63Shtet326TIRANA 4AGRONNDREKGURI1769307285/1355.21Shtet 327TIRANA 4PASHKOTOMEGJELOSHI5463072400/2625.97Shtet328TIRANA 4PJERINDNIKEGJELOSHI5503072400/1775.42Shtet329TIRANA 4GANITAIPHURMI3633072115/1335.87Shtet330TIRANA 4ILIR LUANISMAIL DEMIRSHULKU HYSA5591791137/164500Shtet331TIRANA 4KRENARKADRIBIZHGA8281791101/55/1500Shtet 332TIRANA 4"USLUGA" SH.P.K782291369/2/3111.45Shtet333TIRANA 4GJERGJJOVANLUSHA7731791137/164/1831.15Shtet334TIRANA 4AGIMMEHMETZOTO542291111/71/1192.16Shtet 335TIRANA 4LEONARDVEISSENKO442291111/71/2192.96Shtet336TIRANA 4ALIJONUZKULLOLLI452307227/1427.78Shtet337TIRANA 4NIKPJETERNIKA9613072420/1363Shtet338TIRANA 4RUZHDI ARTANXHEMAL RUZHDITAHIRI TAHIRI35773072136/1239.45Shtet339TIRANA 4HYSEJNDANBUSHAJ3233072115/2/1790.95Shtet340TIRANA 4ANTONPRENGPACANI62307210/1232.5Shtet341TIRANA 4GJON / PETRIT FERID/ ARTANLAZER / FAC MURAT / ESATKAKARRIQI / ZEKA BORSHI / HAXHI2405; 5220307238/2427.27Shtet342TIRANA 4GEZIMRROKPREKA1443072268215.94Shtet343TIRANA 4ADEMXHEMSHITKAZAZI49183072476/1310.1Shtet344TIRANA 4PETRITSHEFQETBUSHATI1224307244/1398.78Shtet345TIRANA 4SHYQYRINUHSELHANEJ1924307213/1302.7Shtet346TIRANA 4SILVATOMELISAJ1495307292/1140.42SHTET347TIRANA 4DHORIKOLITOSHI3451307215/3286.66Shtet348TIRANA 4MIRASHNDUERRETHI65/10557307212/3/1358.88Shtet349TIRANA 4TOMEGJETOIVANAJ1145307225/11360.82Shtet350TIRANA 4PAULINPJETERGJINI9133072573/1400.6Shtet351TIRANA 4ANGELINA PJETER PASHUK NUSHGOCAJ GOCAJ400 / 533072193462.18Shtet352TIRANA 4GEZIMMALUSHSENAJ1958307238/5327.3SHTET353TIRANA 4VAHIDISUF NAKU2680307238/6285.3SHTET354TIRANA 4AGRON;KYTBIPUHIZ;SHAQIRXHELAL;RAGIP RIFAT; XHELALMEMA; TROSHANI TROSHANI; MEMA8181307238/7369.78SHTET355TIRANA 4NDOCZEFTARAJ2449307212/2/21363.36SHTET356TIRANA 4ELVINQERIMBIZI497; 81307233/2521.06SHTET357TIRANA 4ARBENNIKOLLLESAJ270307212/7141.6SHTET358TIRANA 4NASIBIFERIDPARAMI5591307212/5197.7SHTET359TIRANA 4ARBEN MELASIMFAIK FAIKHYKAJ HYKAJ5316307233/1141.95SHTET360TIRANA 4SMAJOSAITMUSII5589307212/8216.9SHTET361TIRANA 4FRANFRROKPERNDRECAJ5442307233/3228.31SHTET362TIRANA 4RAGIPSELMANSELMANI1045 1046307233/4138SHTET363TIRANA 4LEKEHILEPARUBAJ6123072312/11003.1SHTET364TIRANA 4LEONARDFRANMARKU1701307256/1778.05SHTET365TIRANA 4LEKEFRANMARKU114830721148166.06SHTET366TIRANA 4GJONSERAFINGEGA9123072573/2270SHTET367ELBASANBUJARSKENDERTEQJA257290814/128373Shtet368ELBASANALIOSMANHANA33203820/1288.3Shtet369ELBASANXHEVITXHELADINBOGDANI103/63203876/196.9Pronar370ELBASANTOMORRQAZIMMUKO22125887/27/1108.3Shtet371ELBASANDAMANIBRAHIMSINANI1278852210/2858.5Prone e vet + Pronar372ELBASANJANIMITRIKARAMUA4733852215/22235.9Prone e vet + Shtet373ELBASANHAJDARZYLFOMUA5463852319/26444.3Prone e vet + Shtet374ELBASANSKNDERHAZISQOKU361626542/42342.4Shtet375ELBASANHAZISSEFEDINQOKU361826542/43242.7Shtet376ELBASANHAZISSEFEDINQOKU361826542/44236.7Shtet377ELBASANHAZISSEFEDINQOKU361826542/45209Shtet378ELBASANRAMIZHAXHINERGJONI320326543/46290.2Shtet379ELBASANAGRONSHYQYRIBULLARI356255911/41264.5Shtet380ELBASANRAMAZANBILALIBRUSHI1222559163/3285.9Pronar381ELBASANARBENNDONITRASHA8347, 14985227/347229Shtet382ELBASANAFERDITAPULLUMBSHANI265852218/270417.7Pronar383ELBASANSHABANXHILEKALEMI2774852311/108269.7Pronar384ELBASANSAFETISMAILQEMALLI731185242/65576.1Shtet385ELBASANLAVDIISMETMUZHAQI3414852514/247213.3Pronar + Shtet386ELBASANGZIMRAKIPSUBASHI4036852531/157264.2Shtet387ELBASANHALITHEKURANMALO1718852616/83312.1Pronar388ELBASANHASANSHERIFKROZI396985273/167252Pronar389ELBASANAGIMSHERIFHOXHA326585275/43282.4Shtet390ELBASANRUZHDIEASLLANDUSHKU2228585277/134266.4Pronar391FIERHAXHIRETELOFERKO537853310/1039471SHTET392FIERFERDINANTJONUZGREMI202374371/300369.4PRONAR393FIERPETRITRAMADANAZIZAJ508374375/304305SHTET394FIERBASHKIMLONIKALIVACI68374387/311190.1PRONAR395FIERSELMANABASHOXHA130374387/312135.4PRONAR396FIERNAZIFABASHOXHA116374387/313116.8PRONAR87/31490.3397FIERAGRONTETEMLAZAJ343374387/315267PRONAR398FIERNESHATSABRIBARO293374388/304163.3PRONAR399FIERKADRIABASHOXHA99374390/300435PRONAR400FIERBEXHETAHMETLACI296374392/300122.6PRONAR401FIERFIQIRIEQEREMMOLISHTARI294374392/301278PRONAR402FIERBASHKIMIDRISGREMBI59374397/300388PRONAR403FIERLLANEGANIQERIMAJ963743100/300486SHTET404FIERNOVRUSGANIQERIMAJ1103743100/301418SHTET405FIERKADRIXHEZMIKAPAJ5003743102/301305SHTET406FIERARTANXHEZMIKAPAJ3253743102/302453SHTET407FIERGAZMENDXHEZMIKAPAJ153743102/303288SHTET408FIERHYSNIQAMILCEPELE743743226/309274PRONAR409FIERARBENQAZIMAZIZAJ3653743226/310275PRONAR410FIERARBENMITIKOLA1185326/90047shtet411FIERIBRAHIMFERMANRAMAJ3951557177/300500SHTET412FIERXHEVATVEISHOXHALLARIFR07448Fr1557190/300213SHTET413FIERNEFAILIBRAHIMSHAHU6221557190/301248SHTET414FIERPETREFVEISHOXHALLARI4231557190/302274SHTET415FIERMUHAMETISMAILMUHAMETAJ5721557244/300240SHTET416FIERRAUFFETAHHOXHA4761557244/301477SHTET417FIERPAJTIMTAJARMERKAJ6131557249/300493PRONAR418FIERMYZAFERSHABANGJELI4151557262/300255SHTET419FIERAVNIHATEOSMEN3181557262/301261PRONAR420FIERAGRONSHABANGJELI5061557262/302327SHTET421FIERTHEODHORGORIBARE4861557262/303275SHTET422FIERQIRJAKOGORIBARE4851557262/304259SHTET423FIERTOLIMAJIJANI4041557262/305194SHTET424FIERQEMALNAZIFZANAJ6741557266/300292SHTET425FIERMITINAUNXHIXHI6151557270/300354SHTET426FIERANESTIXHOXHIVERAJ5191557270/301377SHTET427FIERANDONPETROJANI3941557270/302358SHTET428FIERJAKUPMECANNAZERAJ3931557278/200372PRONAR429FIERMERUSHEBAJRAMTABAKU677/11557279/200185PRONAR430FIERXHEVAIRALIMYRTAJ3381557317/500332PRONAR431FIERARDJANNURIMUHAMETAJ1561557328/300406SHTET432FIERBESIMQEMALMUHAMETAJ1541557328/301114.8SHTET433FIERARBENHAXHIMUHAMETAJ1631557334/300315PRONAR434FIERFETIALIDEMIRAJ6101557344/200262PRONAR435FIERBUKUROSHEHAXHIGJATA4161557345/200348SHTET436FIERPETRAQVASILTOROMANI4271557355/200315SHTET437FIERBEQARDALANHALILAJ10785312/900310SHTET438FIERMYNYR RAMADANBEGAJ3285312/903262SHTET439FIERAZIZALUSHAZIZI20585316/100022.1SHTET440FIERAZIZALUSHAZIZI20885316/100121.5SHTET441FIERAGIMVELISHERIFI33853113/900347SHTETFIERVOJSAVAKADRISHERIFI442FIERDALIP XHEMILBEGA1853113/901345SHTET443FIERSHABANHALIMMANXHARAJ14853113/902285SHTET444FIERBARDHYLHALIMMANXHARAJ109853113/903368SHTET445FIERARTIONVLADIMIRKANANI35853113/904207SHTET446FIERFATIME JONUSFERKO220853115/1200290SHTET447FIERJORGJITHOMADUMI240853115/1201269SHTET448FIERBASHKIMRAMISMECI691/339219/32298PRONAR449FIERFLAMURMEHDISOLLAKU874/2239219/3354PRONAR450FIERKUJTIMSHEFQETDERMYSHI846/2639219/34399PRONAR451FIERSHABANBEKTASHLUFO727/639219/35100PRONAR452FIEROSMANSHUAIPRENGO822/3439219/3691PRONAR453FIERLANDIMEHDISOLLAKU874/2339219/37493PRONAR454FIERAZBIMEHMETMEBELLI822/51392120/4096PRONAR455FIERSAIMIRHASANMALKO822/13392157/2976PRONAR456FIERNEVRUSZENELKARAMUCO649/13848866/67378SHTET457FIERVANGJELUANIZAKA821/193848866/68398SHTET458FIERTHOMAPERIKMARKU822/423848866/69389SHTET459FIERMEDIMYRTOKAJO846/353848866/70312SHTET460FIERARDIANJORGJIZAKA680/293848912/78500SHTET461FIERARQILELILIPRIFTI874/533848912/79467SHTET462FIERRISTANKOCIBENDO684/143848912/80401SHTET463FIERNAZARTEKIMYFTARAJ683/53848912/81196SHTET+ PRONAR464FIERBARDHOSHTEKIMYFTARAJ683/43848912/82152PRONAR465FIERALTINKUJTIMGISHTO846/113848912/83484SHTET466FIERPETRAQKOLITOPANXHA672/123848917/25357SHTET467FIERMESTANABEDINSALIAJ170353236/300225SHTET468FIERBEXHETFECORRCJAPI35353238/30049SHTET469FIERABEDINGANIHAZIZI192353238/30171SHTET470FIERAVNIKADRIHOXHA53353240/300369SHTET471FIERELTONNAZIFHAZIZI47353241/300393SHTET472FIERILIRNAZIFHAZIZI39353241/301379SHTET473FIERISMAILKASEMCJAPI76353241/302431SHTET474FIERGEZIMNAZIFHAZIZI40353241/307329SHTET475FIERGENTJANGEZIMCJAPI27353241/308327SHTET476FIERMIRIZAIMHOXHA110353251/300267SHTET477FIERARTJANHALITVELIAJ59353251/301295SHTET478FIERFATOSASQERIKOCAQI9353253/300337PRONAR479FIERDERVISHHYSNIDULE167353253/301369SHTET480FIERBAFTJARVANGJEL XHOKA182353253/306370PRONAR481FIERPAVLOKOSTANDINKONOMI106353254/300283PRONAR482FIERBESNIKPELLUMBCJAPI67353254/305240SHTET483FIERPERPARIMFECORRCJAPI105353254/306222SHTET484FIERKODHELFECORRCJAPI111353254/307215SHTET485FIERGEZIMYMERMUSKO204353259/300408SHTET486FIERFATOSFASLLIHAZIZI60353259/301333SHTET487FIERIDAJETQAMILHOXHA86353261/300274SHTET488FIERFATMIRRRAPIHAZIZI203353261/305372SHTET489FIEREDUARTISARUKO191353263/300292SHTET490FIERTOMORRMUHAMETRUKO165353264/300292PRONAR491FIERGURIHAZISRUKO122353264/305408PRONAR492FIERMUHAMETBARJAMRUKO153353264/306396PRONAR493FIERBUJAROSMENBUFI132353264/307297SHTET494FIERSAFETMUHAMETRUKO154353264/308447PRONAR495FIERREFATISMAILRUKO17353264/309296SHTET496FIEROSMENRAMISRAMIZI171353279/300500PRONAR497FIERKADRIRAMISRAMIZI168353279/301344PRONAR498FIERFECORRKARAFILMYRTO113353279/302402SHTET499FIERARBENTAFILKORONACE90353279/308255SHTET500FIERXHEVAIRHEKURANMBJESHOVA45353279/309432SHTET501FIERREFITTAFILKORRONACE124353279/310243SHTET502FIERPERPARIMSHYQYRIKORRONACE83353279/311327SHTET503FIERDERVISHRIZAHATIA68353294/300418SHTET504FIERRAMADANBRAHIMFISHEKU146353297/300254SHTET505FIERBRAHIMOSMENFISHEKU158353297/305425SHTET506FIERXHAFERRBARJAMSAKAJ33353298/300303SHTET507FIERLUANBARJAMSAKAJ32353298/301311SHTET508FIERKRISTOBARJAMSAKAJ34353298/302374SHTET509FIERBESNIKNOVRUSCJAPI10353299/300447SHTET510FIERDRITANFAIKZEKA116353299/301374SHTET511FIERSAFETBARJAMSAKAJ136353299/302296SHTET512FIERBESIMELMASZEKA233532100/300300PRONAR513FIERBASHKIMNOVRUSCJAPI113532100/301319SHTET514FIERAGURIMTAFILTUSHE1843532100/307500PRONAR515FIERDRITANISLAMRAMA983532100/308160SHTET516FIERFERDINANDRAKIPXHAFA1003532101/30033SHTET517FIERISLAMQERIMSELIMAJ743532107/300321SHTET518FIERHEKURANDERVISHHOXHA1993532205/300398SHTET519FIERBRAHIMBESLIMKUCI163632303101102SHTET520FIERZOIGORISHYTI12832303103240PRONAR521FIERLUFTARNEBIMETUSHI15732303104266PRONAR522FIERHALITYMERSHKRELA8032303106288SHTET523FIERLAVDIMIRRRAPIMISHTAKU932303107356PRONAR524FIERPELLUMBISHABANSHKRELA13832303108269PRONAR525FIERLUANISMETDULEVIC2032303109282SHTET526FIERQERIMHAXHIZENJELI48985341/950345SHTET527FIERARQILEKRISTONAKA285342/800435SHTET528FIERBEDRISERRIKBINAJ10185343/55023.3SHTET529FIERGENTIANSPIROPRIFTI74485346/650450SHTET530FIERMARGARITSPIROPRIFTI75585346/651360SHTET531FIERSHPETIMHILMISHEHU20285348/400500SHTET532FIERPELLUMBMUSTAFAFERKO262853415/50099.3SHTET533FIERTAULANTPETRAQZABIKU356853419/950500SHTET534FIERAGRONVASILXHOXHI598853419/951299SHTET535FIERADRIATIKQERIMCEPELEFR14640MB2050103/350386SHTET536FIERFUATRUSTEMDURMISHAJ2185328/1251300SHTET537TIRANA 3FLAMURHAMDIHIDAJ99372066208/110303PRONAR538TIRANA 3ISMAILABDIRRUSHI175139922/238300PRONAR539TIRANA 3PERPARIMFIDESELI980639922/268258PRONAR540TIRANA 3ALTINQAMILNEZIRI69352066197/148387PRONAR541TIRANA 3RRAMISRAMADANBUCI77042372143/220288PRONARFLORINRRAMISBUCIRAMADANRRAMISBUCIALTINRRAMISBUCI542TIRANA 3MIFTARXHELALDEDA719238080/217339PRONAR543TIRANA 3NEXHMISELMANSULA512238080/235225PRONAR544TIRANA 3ARJANAVDILILA1050238080/236471PRONAR545TIRANA 3BILALELMAZDUKA976397631/157282SHTET546TIRANA 3NJAZIREXHEPDACI6/52884388/8252SHTET547TIRANA 3LAVDRIMSULEJMANGJONA1061066343/37315SHTET548TIRANA 3HYSNIDEMUSHMULAJ2219164915/320416SHTET549TIRANA 3HAJREDINALICERPJA4152066201/74500PRONAR+ SHTET550TIRANA 3RAMAZANRAMIZARUCI118012066208/75237PRONAR551TIRANA 3ASTRITHALIMHOTI1060399211/455441SHTET552TIRANA 3HAVZIVESELKRASNIQI29712066207/93333PRONAR553TIRANA 3HALILHAJDINSHEHU51732066208/98288PRONAR554TIRANA 3FERIZSHEFKISULOLLARI78262372143/52228PRONAR555TIRANA 3ALFREDBAFTJARVATA852884778/2303SHTET556TIRANA 3RRUZHDISULEJMANHYSENAJ26402066199/100279PRONAR557TIRANA 3FEHMISALIMAMICA82472066200/50405PRONAR558TIRANA 3BESNIKGANIKOLA29802066200/160375PRONARBASHKIMGANIKOLA559TIRANA 3GJELOSHKOLEPJETERGJOKAJ69772066209/120144PRONAR560TIRANA 3GAZMENAQIFPEPOSHI21222372156/68414PRONAR561TIRANA 3GEZIMALIVALIASI6/61066343/256313SHTET562TIRANA 3ARIANZYLFOSALIASI5072460505/215500PRONARFITIMZYLFOSALIASIDRITANZYLFOSALIASIGENTIANZYLFOSALIASI563TIRANA 3MIFTARDEMIRBODINI9302066197/416282PRONAR564TIRANA 3SHAIPMAHMUTTOTA61639922/253342PRONAR565TIRANA 3XHEVITDILEMANCOKA134939922/287442PRONAR566TIRANA 3GANINEZIRDEMIRI485239922/289500PRONAR567TIRANA 3AFRIMBAJRAMSINA900639922/294300PRONAR568TIRANA 3METSINANCOKA68639922/254429PRONAR569TIRANA 3SULEJMANTAHIRKURDINA352739922/277279PRONAR570TIRANA 3LAVDRIMRUSTEMHOTI236239922/267342PRONAR571TIRANA 3MUHEDIRIZAMURRAKU18403550165/242324SHTET572TIRANA 3DASHAMIRRIZAMURRAKU18413550165/243357PRONAR573TIRANA 3KUDRETRIZAMURRAKU18433550165/241312SHTET574TIRANA 3NEXHATRIZAMURRAKU18423550165/244312PRONAR575TIRANA 3FATJONLIMANZALLA22892066208/50423SHTET576TIRANA 3BAJRAMHALITMUSLIKA2679267953/320356SHTET577TIRANA 3KUJTIMHALILSINA938539922/296180PRONAR578TIRANA 3SINANHALILCOKA68739922/299288PRONARLAZIMECOKA579TIRANA 3BEQIRRAMADANBESHIRI791039922/258238PRONAR580TIRANA 3HAMZHASANGJANA154439922/256372PRONAR581TIRANA 3FADILMUSAHYSA927739922/278429PRONAR582TIRANA 3QERIMTAFILDACI82412066202/250450PRONAR+ SHTET583TIRANA 3SHKELQIMKURTISHKAZIU9612066207/20237PRONAR584TIRANA 3KURTISHLIMONKAZIU31472066207/22393PRONAREDUARTKURTISHKAZIU585TIRANA 3FIQIRIQAMILKOCI7172066207/64243PRONAR586TIRANA 3FESTIMHYSENBODINI53482066197/184423PRONAR587TIRANA 3SHAQEMARKGECI49292066163/237258PRONAR588TIRANA 3ISMAILHALITHOXHA6752372752/258348PRONAR589TIRANA 3KURTISHKASEMDAFKU23382372141/265231PRONAR590TIRANA 3HAXHISEITVATA24092372151/239228PRONAR591TIRANA 3SHYQYRIISLAMSELA1974164952/127375PRONAR+ SHTET592TIRANA 3GEZIMBAJRAMPASHKAJ60402066204/247399PRONARBESNIKBAJRAMPASHKAJBAJRAMSHABANPASHKAJSADRIADEMPASHKAJ593TIRANA 3BESIMSINANPASHA182239924/51500SHTET594TIRANA 3GJONDIFMICELI286339921/428138SHTET595TIRANA 3BESNIKGJONMICELI286439921/427339SHTET596TIRANA 3LIMANABDYLHASA168739921/404348SHTET597TIRANA 3LULZIMSABRIHASA927339921/410405SHTETESATSABRIHASASABRIZENELHASA598TIRANA 3FRANKOLPJETERGJOKAJ236739921/195303SHTET599TIRANA 3BAJRAMHANKOTARJA443739921/188300SHTET600TIRANA 3RIZASALIBICI500339923/306267SHTET601TIRANA 3ZYLFIXHAFERRTAFHASI450339923/400351SHTET602TIRANA 3BILBILNAZIFMIKLI3832066196/163324SHTET+ PRONAR603TIRANA 3XHELALNEZIRHOTI25012372752/202372PRONAR604TIRANA 3SABAHISMAILBRAHAJ7840164915/30417SHTET605TIRANA 3HYSENSELMANNEZIRI72101066317/200438PRONAR606TIRANA 3SELIMSHABANBULICA29/41066418/52369PRONAR607TIRANA 3ILVISALITAKACI5/51066418/89273PRONAR608TIRANA 3TELHASULEJMANMICI3311514162/100249SHTET609TIRANA 3SHEFQETRAMAZANALLBANI5962776173/120 420PRONAR610TIRANA 3GENTIANMERSINBORRI20482066129/705330SHTET611TIRANA 3SULEIBRAHIMCARA1371399211/17462SHTET612TIRANA 3ENGJELLUSHMELEQFECONJI26423266161/55233PRONAR613TIRANA 3VASFIKASEMHODO22132066163/118637SHTETTIRANA 3BARDHYLKASEMHODO614TIRANA 3VASFIKASEMHODO22122066163/125488SHTET615TIRANA 3NURIAHMETKECA19703292116/150360PRONAR616TIRANA 1VELIGANISEFA17583404/421202.2PRONAR617TIRANA 1BESNIKALIKURTI19982202/640448.3SHTET618TIRANA 1QAZIMHALIMRUI1023332152/203350PRONAR619TIRANA 1ABDULLARAMAZANMUA84283404/571297SHTET + PRONARSHKELQIMABDULLAMUA620TIRANA 1BUJARRUSTEMMASHA14881201/326292PRONAR621TIRANA 1ZIJASHAQIRLIKA5448170111/659500SHTET622TIRANA 1FATMIRRASIMRAMAJ136883309/540250PRONAR623TIRANA 1BRUNILDYMERGARUNJA554819010/222500SHTET ANILAXHEMALDERMANI624TIRANA 1NERITANJORGO SHKODRANI30683292108/72378PRONARJORGO VANGJELSHKODRANI625TIRANA 1SABRIJERASIMISUFAJ257583309/540/1151PRONAR626TIRANA 1SHPETIMFAIKBENGASI532983205/451500SHTET0 0TIRANA 1ARZENMYZAFERSHPUZA12981209/1429174PRONAR628TIRANA 1XHELADINMEHMETGIXHARI52083409/448314.7PRONAR629TIRANA 1TAULLADINEVASHA265482403/839432SHTET630TIRANA 1DHURATAISUFXHERAHI200, 338982403/878478SHTETALBERTISAXHERAHI631TIRANA 1FREDIREFIKOCKA347482302/85074PRONARXHEVRIKNURIZENELAKU632TIRANA 1RESHITBEQIRULLHAJ249282302/583334.5PRONAR633TIRANA 1LUANXHEVITGOGO339, 2138238065/525256.3PRONAR634TIRANA 1GJELOSHRAMADANKOI155583404/347343.5PRONAR635TIRANA 1SHUIPRAMADANKOI24083404/346245.5PRONAR636TIRANA 1MIMOZASINANHARIZAJ64182603/51092.9SHTET637TIRANA 1RENANTSOTIRDOKO27981705/590500SHTET638TIRANA 1RAMAZANALIALLA36083409/337222SHTET + PRONAR639TIRANA 1GJERGJVELEDINTOPALLI484/0581707/603386.7PRONARKRISTOVELEDINTOPALLIFATOSVELEDINTOPALLIBLERTIVELEDINTOPALLI640TIRANA 1LAVDIJE (DONIKA)MUHARREMDERVISHI490,700,87483303/834174PRONAROLTIONMUSTAFADERVISHIENKELEIDMUSTAFADERVISHIGRAMOZTAJARKALEMASIRESULNAZIFIBRO641TIRANA 1LULZIMHAXHILIMANI121981208/760289PRONAR642TIRANA 1FIQIRETTASIMMURATAJ506819012/1352269.6SHTET643TIRANA 1BUJARMURATGRAMI101381405/701104PRONAR644TIRANA 1IBRAHIMRAMAZANLIKZELIA112383101/264500SHTET645TIRANA 1ALIJONUZVRAPI1958, 61283404/316/1394.5SHTET+ PRONAR646TIRANA 1NEKIMUSTAFAHIDRI11981209/1485171.4PRONAR647TIRANA 1ERVISSHYQYRISHIMA39143712297/151379.6SHTET648TIRANA 1KADRITEKIMAHMUTAJ220782403/878674SHTET649TIRANA 1ALBIANDBAJRAMRAMA190181208/1187374.6SHTET650TIRANA 1HAXHIIDEIRKAMBERI10683402/370223.7SHTET+ PRONARLUANIDEIRKAMBERI651TIRANA 1SHEFQETDEMIRBAKO18181209/1517327.6PRONAR652TIRANA 1ENDRITXHEMALBROCA37982405/329118.3SHTET653TIRANA 2LULZIMHYSENTRESA47783601/41016.80SHTETGJENOVEFATOMPRENDUSHITHEODHORKOLIMBORJAAHMETSHABANREIPELLUMBHAMDIPREZA654TIRANA 2ZEJNEAZEMMICI144281806/44389.70PRONARRUDOLFVASILGJORDENIPETRITHAMDIMETANIIVANSHEFQETLLOJAJ655TIRANA 2SYRJASKENDERHAZIZAJ226983208/21814.40SHTET656TIRANA 2LUMTURIEFADILKAZAZI161382705/35933.10PRONAR+SHTETADEMOSMANQENANAJKIOFANEZISODRITASTAVRITACIDHURATADAUTREI657TIRANA 2ASTRITALIKONI75982702/74242.30SHTETDRITAISAHARXHIFREDERIKLIRIKASTRIOTIFLAMURALILAMLLARIAGRONXHEMALMUJAAGRONXHEMALMUJA658TIRANA 2AGRONELOBEGAJ612483109/22629.80SHTETENGJELLUSHEELOBEGAJDIFEENOBEGAJELVIRAPANAJOTLENA659TIRANA 2LEONARDMUHAMEDDUKA612483109/22729.80SHTETLEONARDMUHAMEDDUKAALEKSANDRAVASILCANI660TIRANA 2HALILVATHKURSHUMI61283504/70047.00SHTETLAERDAHALILKURSHUMIANELAHALILKURSHUMI661TIRANA 2DEMIRAVNIHASANBASHAJ24781901/80329.90SHTETTHOMAPANDELISOTIRIMYRTEZAISUFBRUCISEMIHADEMIRBRUCIMARGARATLATIFSADIKUANDONMINELLAQESARI662TIRANA 2RESHATSHYQYRIKAZAZI681405/32281.30SHTET663TIRANA 2NADIREALIRABETA61082302/66022.20SHTET664TIRANA 2BORANABUJARGJONI23382605/35015.30SHTET665TIRANA 2QANIREFIKALIMADHI91882403/59374.00SHTETSERVETMALEDEMOLLI7666TIRANA 2ARTURMUHAMETHAMZARAJ48482105/21837.30SHTETSYRJAQERIMDOSTI1191SHKELQIMHAZBIKOKALARI175BLENDIBANIDIMASHI1549ARDJANSHERIFKALOHI1208667TIRANA 2DILAVERSULOBEGA55483603/432103.20SHTETPELLUMBDILAVERBEGALUFTARLAMEDASHI668TIRANA 2FIQIRIISMAILMAZREKU66283707/555121.80SHTET669TIRANA 2XHAVITDEMIRKUSHTA94583405/47026.80SHTET670TIRANA 2MARGARITAMANXHARANDONI582601/44046.30SHTET671TIRANA 2QEMALMUSTAFAQOSJA602883107/35943.40SHTETALBANCAFXHAFERRISEJDISALORESULMEMAJSADIJEZENELHAZIZINAZMIHAMITLUKU672TIRANA 2ZIJAYMERKALAJA52382604/48826.80SHTETLUANHAKIVOSHTINAMYSLYMHAMIDRAMA673TIRANA 2LULZIMMEHMETSTAFA33882604/48922.40SHTETDULEMALOHOXHATOMASMIHALMAZNIKUNJAZIHASANSEITAJDRITAFAIKDIZDARISHERIFMUSATAHIRAJ674TIRANA 2SHAHINDEMIRLIOLLARI33882604/49037.90SHTETPIRODULEHOXHADULEMALOHOXHANDREKOTHANASABELIGEZIMBEJOTAHIRAJSOFIKOSTADEDE675TIRANA 2POLIKRONKOLEBALLABANI52482604/49133.40SHTETANDONETAKRISTAQBUZOVASILTHANASCANEDHIMITERVADHILLAZARISHYQYRITAFILMUSAJ676TIRANA 2KLODIANRUZHDILIKA13682306/49331.90SHTET677TIRANA 2KLODIANRUZHDILIKA13682306/49416.50SHTET678TIRANA 2SHKELQIMSEFEDINSHALCANJI191482207/31420.40SHTET679TIRANA 2EDMONDIBRAHIMSULAJ80282503/35729.70SHTETPIROPETRAQVESHO802ALKETAVASILBITRI803VOJSAVAVASILBITRIARISTIDHFANIQENDO1058680TIRANA 2MIRKAHAMDIDUKA61682503/35829.70SHTETRAJMONDAHAMDIOBO (DUKA)ARISTIDHHAMDIDUKASUZANAHAMDIBARDHI (DUKA)MIMOZAHAMDIDUKAALBERTGJORGJIKRATEZYBERBEQIRQOSE804SKENDERBEGABAZAJ1056681TIRANA 2ISLAMVELIBEGAJ52582705/45010.60SHTET682TIRANA 2XHAVITLATIFLAMI214582306/49559.60SHTET683TIRANA 2KIO FANE ZISO157682706/46488.00SHTETDYLBERREXHEPDULETANANESHATKAUPAJPRANVERAHASANKAPLLANIOLSIIZETDRANGAJASHARSHYQYRIDYRMYSHIARTURXHEZOKOSHENABUKURIJEZIHNIABULEFILEMUSTAFAIBRALIUALBANRIZAIBRALIU INDRITRIZAIBRALIU684TIRANA 2RAIMONDAREXHEPISUFAJ94883308/75341.8SHTETPETRIT ABDULLATOPIBESIMHYSEN KEIPELLUMBHEKURANZANIHAXHISHYQYRIBALLA685TIRANA 2AFRDITAMEHMETNAOLLARI302882502/40216.40SHTETFATMIRMANELELO394JASEMINNIHATBEJLERI132ARBENHASHIMSINAKOLLI951686TIRANA 2PJERINMARKPERSHQEFA262281508/73441.10SHTET687TIRANA 2LULEZIMFAIKRAKIPI350681207/65622.50SHTETFERLUZEZALOSULA2729BASHKIMLAMEMANAJ688TIRANA 2ADRIANSHTJEFENZEFI9382701/25025.50SHTET689TIRANA 2BARJAMKOVAHYKA5582302/101034.20SHTET690TIRANA 2LIMEPETAFJEMISHAJ45282602/30835.40SHTET691TIRANA 2HARILLAPRENDIKOLII160083505/30219.30PRONAR692TIRANA 2ERJONKOSTANDINSTRATI88283605/33243.60SHTETPANAJOTKOSTANDINSTRATI693TIRANA 2SHABANHAXHIZEKA137982705/42912.20SHTETSUZANASHABANQYQJABAHRISHEMEHAZIZAJIGLIRAMAZANDAKAENDRITYLLIPOLLO694TIRANA 2SAJMIRSHEMSIGJECI301481506/80226.35SHTET695TIRANA 2SADRIZAIMSHEHU444981506/80118.55SHTET696TIRANA 2DRINI 2007 SH.P.K447181506/80314.25SHTET697TIRANA 2DRINI 2007 SH.P.K447181506/80419.25SHTET698TIRANA 2SKENDERSELIMSULAJ72581401/101177.50SHTET699TIRANA 2YLLIALIHIDRI43681406/32345.80SHTET700TIRANA 2HALILBESIMKRAJA58783501/53248.60SHTETZEFMIRASHMALI827701TIRANA 2MYZAFERBEQIRTAFILICA930/65483806/4021.70SHTET702TIRANA 2MYZAFERBEQIRTAFILICA930/65483806/4032.30SHTET703TIRANA 2MYZAFERBEQIRTAFILICA930/65483806/4041.00SHTET 704TIRANA 2MEREMESHEMOKASMI26681901/80338.40SHTETGENTIANBEKTASHKASMIIRMABEKTASHKASMIGJERGJIKOSTAZGURODONIKAJAKUPVLADISERVETHYSNIKANXHA705TIRANA 2MEREMESHEMOKASMI26681901/80431.90SHTETGENTIANBEKTASHKASMIIRMABEKTASHKASMIGJERGJIKOSTAZGURODONIKAJAKUPVLADISERVETHYSNIKANXHA706TIRANA 2AGIMIZETDYRMISHI385282604/65029.4SHTETFATBARDHASKENDERDYRMISHI707TIRANA 2ARJANNIKOGOSHI340583504/267264.80SHTET708TIRANA 2ARJAN SULEJMANSULA1781405/32451SHTETBESNIKAVDIBREGULAVDIMDEMIRIONIKUKAMBERABDULLAQORDJABASHKIMXHEVATADRI709TIRANA 2ALFREDXHEMALDAUTI4781401/97726PRONARBUJARSELMANBEKA247710TIRANA 2LUANSULEJMANURUI148182702/74338.3SHTETMIRANDASIHATABAZIFATOSHAKIAHMATAJJOLLANDAVANGJELISAKTEUTAMUSASHEHI711BERATFATIMESEFERGJIKA6123104/33216.9Shtet712BERATENVERRAMADANHYSENI74923102/39768.37Shtet713BERATISLAMAVDURAMANALUSHI136423102/39854.56Shtet714BERATLLAMBIMEHMETBARJAMI738217921/7120Shtet715BERATSAMIMYNYRSTAROVA14850214/224490Shtet716BERATLLAZARSTAVRINAKO3232179587/7321Shtet717KUKESQAZIMREXHEPMUSTAFAJ8218191/45319.29Shtet
gis : pas nr.2/54 e statusit nr.455/1 prot.dt.26.02.2015718KUKESRAHMANREXHEPMUSTAFAJ8318191/46295.00Shtet
gis : pas nr.2/57 e statusit719KUKESCEN
admin: admin:DEKLARUESI DILEJMAN TAFHASI KU ME DEKLARAT NOTERIALE JA KALON TE VAZHDOJE PROCEDURAT PER LEGALIZIM VELLAIT CEN TAFHASIESATTAFHASAJ3/2218191/47353.00Shtet
gis : pas nr.2/134 e statusit720KUKESALFREDMEHMETHODA1818192/9/1285.78Shtet
gis : pas nr.2/47 dhe 2/48 e statusit721KUKESARMANDOHASANTROTA5918193/40500.00Shtet
gis : pas nr.1/43 e statusit722KUKESFATMIRHYSENGABRAJ13613473/15854.07Shtet
hartografia: statusi nr.253 prot. dt.27.03.2015723KUKESLAVDRIM
hartografia: vetedeklaruesi eshte firma "Kevin Construksion"NEBIGJICI351333987/2463.74Shtet
hartografia: sipas statusit nr.575/1 prot dt.17.3.2015 te ZVRPP Kukes=pas.nr.987= shtet724KUKESQAZIMBEQCAHANI12422825/30939.66Shtet
hartografia: sipas.statusit nr.147 prot.dt.12.3.2015 dhe 159 prot dt.23.3.2015: pas. Nr.5/90-1= shtet725KUKESOSMANBEQIRCENALIA8522826/263124.45Shtet+Pronar
hartografia: Sipas nr.-statusi nr.2132 prot dt.12.12.2014: pas.6/253=shtet, dhe pas.6/147=pronar ligjor. 726KUKESJUSUFRUSHITCENGU12/18231513/18/1241.32Shtet
hartografia: hartografia:pas.13/18=shtet: statusi nr.389/1 prot dt.18.02.2015727KUKESMUHAMETRAMIZHALILI9/25231516/6664.93Shtet
hartografia: hartografia:pas.16/66=shtet: statusi nr.372/1 prot dt.13.02.2015728KUKESFAIKAZEMSHAHU12/07231519/8/113.12Shtet
hartografia: hartografia:pas.19/8=shtet: statusi nr.52/1 prot dt.16.01.2015729KUKESHILMIEJUPELEZI120231522/129/175.75Shtet
hartografia: hartografia:pas.22/15=shtet: statusi nr.389/1 prot dt.18.02.2015730KUKESBEQIRSELAMELEZAJ162231525/8850.75Shtet731KUKESISMAILHASANELI20231533/4074.73Shtet
hartografia: hartografia:pas.33/40 =shtet: statusi nr.389/1 prot dt.18.02.2015732KUKESXHAVITSELMANNOKA19231535/91/141.16Shtet
hartografia: hartografia:pas.35/91 =shtet: statusi nr.389/1 prot dt.18.02.2015733KUKESARTANMEHMETZEJNELAJ27231539/52-N32.62Shtet
hartografia: hartografia:pas.39/48 dhe 39/51=shtet: statusi nr.389/1 prot dt.18.02.2015734KUKESARTANMEHMETZEJNELAJ28231539/546.99Shtet
hartografia: hartografia:pas.39/53 dhe 39/54=shtet: statusi nr.389/1 prot dt.18.02.2015735KUKESAGIMBAJRAMHALILAJ22231545/82248.00Shtet
hartografia: hartografia:pas.45/51 =shtet: statusi nr.465/1 prot dt.02.03.2015736KUKESRAMAZAN, HANEKADRI, ISENDOMI, DOMI (CENGU)18231546/159209.14Shtet
hartografia: hartografia:pas.46/159 =shtet: statusi nr.465/1 prot dt.02.03.2015737KUKESHAMITHALITDOMI174231546/161331.74Shtet
hartografia: hartografia:pas.46/15 =shtet: statusi nr.259/1 prot dt.05.02.2015738KUKESGAZMENRIZABRAHA8231546/164300.00Shtet
hartografia: hartografia:pas.46/15 =shtet: statusi nr.259/1 prot dt.05.02.2015739KUKESZARIJEAGIMSOKOLI700231546/66235.74Shtet
hartografia: hartografia:pas.46/15 =shtet: statusi nr.259/1 prot dt.05.02.2015740KUKESDINZENELVATA6/24231549/141300.00Shtet
hartografia: hartografia:pas.49/23 =shtet: statusi nr.225/1 prot dt.29.01.2015741KUKESMANQERIMMATRANXHI91231549/142421.29Shtet
hartografia: 49/27 =shtet: statusi nr.389/1 prot dt.18.02.2015742KUKESEDMIRHASANSHPATA151231549/143236.20Shtet
hartografia: 49/70 =shtet: statusi nr.462/1 prot dt.27.02.2015743KUKESASTRITHASANSHPATA152231549/144231.11Shtet
hartografia: 49/70 =shtet: statusi nr.462/1 prot dt.27.02.2015744KUKESIBRAHIMSAITISEBERI143231550/238/180.00Shtet
hartografia: 50/62/1 =shtet: statusi nr.260/1 prot dt.04.02.2015745KUKESBILBILSEJDIHASANAJ173231550/279272Shtet
hartografia: 50/206 =shtet: statusi nr.462/1 prot dt.27.02.2015746KUKESBESIMDINVATA171231550/280372.00Shtet
hartografia: 50/206 =shtet: statusi nr.462/1 prot dt.27.02.2015747KUKESISAKHALITLUGJA47231550/281304.00Shtet
hartografia: 50/200 =shtet: statusi nr.462/1 prot dt.27.02.2015748KUKESZABITRRAPUSHQYPI400231550/282260.00Shtet
hartografia: 50/100 =shtet: statusi nr.462/1 prot dt.27.02.2015749KUKESSHEFIJESHUKRISELIMAJ16/05231551/11/130.69Shtet
hartografia: 51/11/1 =shtet: statusi nr.387/1 prot dt.18.02.2015750KUKESMALIQVELIMATMUJA19/16231551/212500.00Shtet751KUKESGANIRASIMDIDA83231551/250500Shtet
hartografia: 51/152 =shtet: statusi nr.462/1 prot dt.27.02.2015752KUKESZAIMNUREDIMUMATA332231551/252290.00Shtet
hartografia: 51/152 =shtet: statusi nr.462/1 prot dt.27.02.2015753KUKESENVERHALILTHAI203231552/7826.72Shtet754KUKESLAVDRIMMERSINSPAHIU494231552/7946.05Shtet
hartografia: hartografia:pas.52/38 =shtet: statusi nr.389/1 prot dt.18.02.2015755KUKESYMER
hartografia: Xhami e fshatit KolshHASANLLESHAJ802208417/3229.22SHTET
gis: Sipas 624/11 prot dt.27.3.2015 te ZVRPP Kukes:=nuk ka informacion mbi pasurine mbi te cilen ndodhet obj. informal756KUKESHASANALIRAMALLARI3532684
hartografia: Sipas HTR vektor te ALUIZNI-t rezulton ZK nr.2839 Osmanaj;Ndersa sipas dok.pronesise seZVRPP Kukes: ZK2684 Mhole.44/3/2249.47Pronar ligjor
gis: sipas statusit nr.579/1 prot. dt.17.03.2015: pas.nr.44/3=are=pr.ligjor Astrit Besnik Ramallari=kompensim757KUKESAFRIMENVERONUZI1772762312/6/264.37Shtet
gis: sipas statusit nr.588/1 prot dt.17.03.20154,pas.nr.312/6=shesh,shtet.758VLORANUMANXHEMILMUHAJ191/1860119/455344SHTET759VLORAZOTOXHEMILMUHAJ192/1860119/456500SHTET760VLORASULOZENELRESULAJ659/1860125/304230SHTET+ PRONAR761VLORALEONARDHETEMAVDULAJ376/1860127/565429SHTET762VLORAPETREFNAILMULLAEMINI888/186015/350291SHTET763VLORAAMANTILEFTERKAPO1747/1860127/344326SHTET764VLORAHAXHISHEFQETMALAJ741/1860111/417368SHTET765VLORADHIMITERMEFAILSTEFANAJ1597/1860125/302338SHTET766VLORABESIMSELMANALIAJ868/1860127/365409SHTET767VLORAFATOSHAXHIPAJA1516/1860119/360110SHTET768VLORAERVEHESHERIFLELAJ1683/1860119/363326SHTET769VLORASHKELQIMMYQEREMMYRTAJ526/1860133/931300SHTET770VLORAZOTOLLANOLLANAJ1041/1860118/954233SHTET771VLORAHAMDIHAKIMMECAJ783/1860128/329414SHTET772VLORASOKRATXHEVDETSHEHU806/1860133/265500SHTET773VLORAFETIREFATFEJZAJ201/1860135/563500774VLORALAMELATOSHEHAJ1286/186019/444500SHTET775VLORANURISHABANALIKAJ628/1860111/365492SHTET776VLORANIKOLLAQMIHODEMA668/1860127/366500SHTET777VLORARUZHDIJAHOHYSAJ395/1860127/367500SHTET778VLORAAPOSTOLJAHOHYSAJ394/1860127/368392PRONAR779VLORAQANINUHDULE534/186015/351400SHTET780VLORALEFTERHASANCELA220/1860130/184363SHTET781VLORAYLLIRESHATSHEHAJ522/1860133/95500SHTET782VLORASHYQYRIISUFLLANAJ754/1860133/202500SHTET783VLORABESIMKADRIFERRAJ718/1860133/203459SHTET784VLORAMEHDIBEJKUSHKOJDHELI992/1860127/654500SHTET785VLORAZAIMTAFILSINOVARFAJ577/186015/89360SHTET786VLORAHARILLAMICOGJONI917/186015/92500SHTET787VLORAAXHEMSHYQOMECAJ576/186015/351500SH788VLORAVELEDINMUHAREMSHYTI735/1860129/446500SHTET+ PRONAR789VLORAHAKIMHAJROSHABANAJ505/1860129/329500SHTET790VLORADEFRIMNEFAILSTEFANAJ630/1860125/303270SHTET791VLORAXHEVDETMEHMETMEHMETI150/1860125/452395SHTET792VLORARAMADANSELIMISUFI892/1860121/181427SHTET793VLORAJERONIMFETISINAJ597/1860125/448279SHTET794VLORAFERRIKMEDINMATAJ603/1860119/229362SHTET795VLORAASTRITLICOSTEFANAJ1273/1860125/330384SHTET796VLORANERITANMELEQKAPLLANAJ1208/1860135/231486SHTET797VLORASAZANFASLLISULAJ773/1860123/352500SHTET798VLORABAKIADIFRRAPAJ1033/5860529/303192SHTET799VLORAFEJZIDAUTTROKA2516/5860511/356325PRONAR800VLORABASHKIMBEJODERAJ1693/5860513/412352SHTET801VLORAETHEMIZETSELIMAJ2781/586054/524231PRONAR802VLORAPELLUMBBEQIRDAUTAJ1737/5860513/327135PRONAR803VLORATHEODHORIHALILKUSTA1947/5860528/903387PRONAR804VLORAVASILTAIPDAUTAJ265/5860529/304422PRONAR805VLORAKOSTANDINXHAFERRUCAJ1641/5860522/304180SHTET806VLORALAVDOSHLATIFSKENDAJ2225/5860537/419346SHTET807VLORAKLEMENTBEJAZOSMENI1222/5860510/502352SHTET808VLORAGENTIANNURIGJATA2059/4860518/234473SHTET809KORCAAGIMSEITMIANIA1-4685624/106716.1shtet810KORCASUZANATOPATANIA1- 70985624/101813.8shtetENDRIKRISTAQTEREZIBAJRAMMEDIPUPEROZETASERANI811KORCADENISFLAMURRUSHITA1-44985632/47920.7shtetEVGJENIPETROEMANUEL812KORCAFESTIMFUATZENELIA1-42585624/106223.3shtetTHANASAPOSTOLKAPURANIA1-345813KORCAGEZIM VASFIKASOA1-27685624/101612.71shtetFILIPNDOJDUSHMANI814KORCAGJERGJIDHAMIDHIMAA1-52585613/10863.66shtet815KORCA3/108713.4SOKOLMYRTEZAFATAJTHIMIKATODI GJATA816KORCAKLANEKOLIZOTO3/10889.4ENVERSEFEDINPODATHIMIKATODI GJATA817KORCANIKOTHIMIXHAKAA1-66685634/63736.23shtetJOVANAQKRISTAQMITASHPETIMAVNISELENICAKASTRIOTZENELABAZELLIVASILSOTIRVASILI818KORCAIRFANEQEREMKOLLINAKUA1-34385613/109534.39shtet819KORCAISMAILQAZIMOSMANIA1-10485634/6487.8shtet820KORCA4/63621.86SYRJAFERATBARJAMROBERTZAKO821KORCABUJARMUHAREMGAXHAJA1-83485613/105529.15shtetFERDINANDTHOMATYTYMELONINAUMNGJELALLAMBIFOTODHIMITRISPIROVANGJELQIRJAZI822KORCALUMKTEFIKGOSKOLLIA-48085625/118067.83 pronare te vertetuar823KORCASOTIRAVDULLAELAA1-53285613/108028.2shtetILIRJANPANDIQIRJAKOROBERTANDREAVENETIKUFLAMURGJYLADINPALLAFAIKNEDIN SHISHKO824KORCANIKOLETALLAZIZVEZDA85613/108129.7QIRJAKOPETRAQTROVAASTRITRAKIPVEIZINIKOLLAQTHANASZGURONESHATIBRAHIMMUHAMETI825KORCANIAZI HASANKOLANECI85613/108227.8MAKSIMHYSENFEJZULLAILIRJANLLAZIBARMASHINIKOIRAKLIJASIPIROPASKALDHOMO826KORCAGJERGJIANDREAROVIA1-22385624/102011.46shtetMERINIKOLLABLLAZHE827KORCAVASILLAQLIGORPAPIA1-50585613/108913.94shtetPETRIKAXHAFAMUHAREMHAKILARASHI828KORCARAMADANHEKURANZEMAA1-86985624/104911.18shtet829KORCASKNDERABDURAHIMRIZVANA-341785647/1237270.7SHTET830KORCASULLTANA XHAFERDRABAJA1- 35085613/10838.48shtet831KORCAURIMXHEVITKOCILERI43385634/6678.5shtet832KORCAVANGJUSHANESTIMANOA1-57085631/48317.1shtetSOTIRAQTHIMIKRESHPANJIKIODHIMITRAQ NGJELE833KORCARUZHDIBESIMSALIA1-39685633/97514.62shtet834DURRESARBENBAJRAMSHQEZI755104231/32/1355145835DURRESDODGJERGJOBA11016643/122/131581836DURRESILIRDODOBA10916643/122/2332108837DURRESGASPERDEDNOKA4738253764/24/18026838DURRESHASANHYSENBLUSHI1011986212/162/1500192839DURRESALTINHASANBAKIU492986212/208/1500245840DURRESILJAZNDUEBECI176872182138/1500308841DURRESILIRXHEKBUSHI4831359999/1500110842DURRESPETRITMIRASHTHANA4878156252/15/118299843DURRESLUANSELIMMINJA199251299171/116066844DURRESYLLIFADILDEMERXHIU489186214/54/13636845DURRESBUJARVATHSALIJA16015177154/1300107846DURRESPELLUMBSABRIPRISKA492786222939/230092847DURRESOSMANSABRIPRISKA492886222939/130092848DURRESMUHARREMBEQIRSHULLAZI491986217/132/1500154849DURRESBLERIMMUHARREMSHULLAZI492586217/132/220039850DURRESNATURALALBASH.P.K3666120479/1700494851DURRESEMIRJANISLAMHOXHA70822332382/19/11240472MIKELJANASHABANQYRA852DURRESEMIRJANISLAMHOXHA226492332382/19/238466MIKELJANASHABANQYRA853DURRESBILBILHAKICANI197541042334/3/2500206854DURRESSELAMETEHAMITIBRAHIMI65002332300/1500133855DURRESLUANVESELKERTUSHA157912453303/1500210856DURRESMUSTAFASEFERDOI2020286214/73/1110110857DURRESSHKELQIMAVDIBATUSHA1647285154/1224500119858DURRESLULZIMAVDIBATUSHA1647385154/1225611134


hartografia: vetedeklaruar ne fshatin Qarr,por ndodhet ne fshatin Letaj
hartografia: A
hartografia: A
gis: vetedeklaruar si A1,por obj, me leje 1K (me toke shtet nen objekt) eshte prishur. Pra te kalohet si A.
hartografia: A
hartografia: A

evidenca e kalimit te pronesise EVIDENCA SIPAS DREJTORIVE PR KALIMN E S DREJTS S PRONSIS ME VENDIM T KSHILLIT T MINISTRAVE Nr. Rendor Nr.DrejtoriveDrejtoriaQarku / Bashkia / Komuna / Fshati / Zona kadastrale / BllokuNr. i parcelave t objekteve informaleSiprfaqet e parcelave ndrtimore pr kalim pronsie (m)12345611SHKODERQ. Shkoder, Z.K. 179038136102SHKODERQ. Shkoder, Z.K. 342835118403SHKODERQ. Shkoder, Z.K. 8597111454SHKODERQ. Shkoder, Z.K. 27021447705SHKODERQ. Shkoder, Z.K. 236384299056SHKODERQ. Shkoder, Z.K. 859451121.67SHKODERQ. Shkoder, Z.K.8593223992.58SHKODERQ. Shkoder, Z.K. 859251470.99SHKODERQ. Shkoder, Z.K. 2993137010SHKODERQ. Shkoder, Z.K. 859141558TOTALI DREJTORIA SHKODER20969783

12LEZHEQ. Lezhe, Z.K. 143415002LEZHEQ. Lezhe, Z.K. 335112603LEZHEQ. Lezhe, Z.K. 198639384LEZHEQ. Lezhe, Z.K. 108714305LEZHEQ. Lezhe, Z.K. 122014786LEZHEQ. Lezhe, Z.K. 2029311497LEZHEQ. Lezhe, Z.K. 1987517748LEZHEQ. Lezhe, Z.K.256272489.59LEZHEQ. Lezhe, Z.K. 8631153189.9910LEZHEQ. Lezhe, Z.K. 1086130111LEZHEQ. Lezhe, Z.K. 3126395012LEZHEQ. Lezhe, Z.K.21806215913LEZHEQ. Lezhe, Z.K. 18755218714LEZHEQ. Lezhe, Z.K.8632264459.1615LEZHEQ. Lezhe, Z.K. 23643780.4TOTALI DREJTORIA LEZHE8122045.05

13DIBERQ.DIBER, K.MAQELLARE Z.K 2592113933.22DIBERQ.DIBER, Z.K 24601953DIBERQ.DIBER, B.PESHKOPI, Z.K 2932, 124556TOTALI DREJTORIA DIBER248584.2

14TIRANA 4Q. SHKODER, K.PULAJ, Z.K.30724619918.42TIRANA 4Q. TIRANE, K.GOLEM, Z.K. 1791318313TIRANA 4Q. TIRANE, K.GOLEM, Z.K. 22913496.5TOTALI DREJTORIA TIRANA 45222245.9

15ELBASANQ. ELBASAN, Z.K. 290813732ELBASANQ. ELBASAN, Z.K. 32032385.23ELBASANQ. ELBASAN, Z.K. 12581108.34ELBASANQ. ELBASAN, Z.K. 25592550.45ELBASANQ. ELBASAN, Z.K. 852246916ELBASANQ. ELBASAN, Z.K. 852323147ELBASANQ. ELBASAN, Z.K. 8524613978ELBASANQ. ELBASAN, Z.K. 85252477.59ELBASANQ. ELBASAN, Z.K. 8526131210ELBASANQ. ELBASAN, Z.K.85273800.8TOTALI DREJTORIA ELBASAN245409.2

16FIER Qarku FIER, K. QENDERE Z.K 1557 Bll.177,190, 244, 249, 262, 266, 270, 278, 279, 317, 328, 334, 344 345, 355268046.82Qarku Fier, K. Mbrostar, Z.K.2050 Bll 10313863Qarku Fier, K. Libofshe , Z.K.3230 718034Qarku Fier, K. Strum , Z.K.3532 Bll 36,38,40,41,51,53,54,59,61,63,64 ,79,94,97, 98,99,100, 101,107,20552167225Qarku Fier, K. Zharres , Z.K.3743 Bll 71, 75, 87, 88, 90, 92, 97, 100, 105, 226185359.96Qarku Fier, B.Divjake , Z.K.3848 Bll 866,912,9171140347Qarku Fier, B.Divjake , Z.K.3921 Bll 9,20,57816078Qarku Fier, B.Fier , Z.K.8531 Bll2,6,13,15112726.69Qarku Fier, B.Fier , Z.K.8532 Bll 8,10234710Qarku Fier, B.Fier , Z.K.8533 Bll 10147111Qarku Fier, B.Fier , Z.K.8534 Bll 1,2,3,6,8,15,1993011.6Totali Drejtoria FIER 14644514.9

17TIRANA 3Qarku Tirane, ; Komuna Paskuqan ZK.1066;517082Qarku Tirane, ; Komuna Berxulle ZK.1514;12493Qarku Tirane, ;Bashkia Kamez ZK.1649;312084Qarku Tirane, ;Bashkia Kamez ZK.2066;2381385Qarku Tirane, ;Bashkia Kamez ZK.2372;721096Qarku Tirane, ; Komuna Dajt ZK.2380;310357Qarku Tirane, ; Komuna Dajt ZK.2460;15008Qarku Tirane, ; Komuna Kashar ZK.2679;13569Qarku Tirane, ; Komuna Ndroq ZK.2776;142010Qarku Tirane, ; Komuna Paskuqan ZK.2884;255511Qarku Tirane, ; Komuna Farke ZK.3266123312Qarku Tirane, ; Komuna Farke ZK.3292136013Qarku Tirane, ; Komuna Farke ZK.35504130514Qarku Tirane, ; Komuna Dajt ZK.3976128215Qarku Tirane, ; Bashkia Kamez ZK.3992258553Totali Drejtoria TIRANA-3 7927011

18TIRANA 1Qarku Tirane; Bashkia Tirane;Z.k. 2380; Blloku 651256.32Qarku Tirane; Bashkia Tirane;Z.k. 3292; Blloku 10813783Qarku Tirane; Bashkia Tirane;Z.k. 3321; Blloku 8513504Qarku Tirane; Bashkia Tirane;Z.k. 8120; Blloku 1,8,961626.65Qarku Tirane; Bashkia Tirane;Z.k. 8140; Blloku 511046Qarku Tirane; Bashkia Tirane;Z.k. 8170; Blloku 5,7,11131386.77Qarku Tirane; Bashkia Tirane;Z.k. 8190; Blloku 10,122769.68Qarku Tirane; Bashkia Tirane;Z.k. 8220; Blloku 21448.39Qarku Tirane; Bashkia Tirane;Z.k. 8230; Blloku 22408.510Qarku Tirane; Bashkia Tirane;Z.k. 8240; Blloku 3,541702.311Qarku Tirane; Bashkia Tirane;Z.k. 8260; Blloku 3192.912Qarku Tirane; Bashkia Tirane;Z.k. 8310; Blloku 1150013Qarku Tirane; Bashkia Tirane;Z.k. 8320; Blloku 5150014Qarku Tirane; Bashkia Tirane;Z.k. 8330; Blloku 3,9357515Qarku Tirane; Bashkia Tirane;Z.k. 3712; 1379.616Qarku Tirane; Bashkia Tirane;Z.k. 8340; Blloku 2,4,982245.116Qarku Tirane; Bashkia Tirane;Z.k. 3712; Blloku 2971379.6Totali Drejtoria TIRANA-1 3712102.5

19TIRANA 2 Q.TIRANE,B.TIRANE.ZK. 8120122.502TIRANA 2 Q.TIRANE,B.TIRANE.ZK. 81405281.63TIRANA 2 Q.TIRANE,B.TIRANE.ZK. 81505119.54TIRANA 2 Q.TIRANE,B.TIRANE.ZK. 8180189.75TIRANA 2 Q.TIRANE,B.TIRANE.ZK. 81903100.26TIRANA 2 Q.TIRANE,B.TIRANE.ZK. 8210137.37TIRANA 2 Q.TIRANE,B.TIRANE.ZK. 8220120.48TIRANA 2 Q.TIRANE,B.TIRANE.ZK. 82305164.49TIRANA 2 Q.TIRANE,B.TIRANE.ZK. 824017410TIRANA 2 Q.TIRANE,B.TIRANE.ZK. 8250375.811TIRANA 2 Q.TIRANE,B.TIRANE.ZK. 82608246.912TIRANA 2 Q.TIRANE,B.TIRANE.ZK. 8270725013TIRANA 2 Q.TIRANE,B.TIRANE.ZK. 8310310314TIRANA 2 Q.TIRANE,B.TIRANE.ZK. 8320114.415TIRANA 2 Q.TIRANE,B.TIRANE.ZK. 8330141.816TIRANA 2 Q.TIRANE,B.TIRANE.ZK. 8340126.817TIRANA 2 Q.TIRANE,B.TIRANE.ZK. 83504379.718TIRANA 2 Q.TIRANE,B.TIRANE.ZK. 83603163.619TIRANA 2 Q.TIRANE,B.TIRANE.ZK. 83701121.820TIRANA 2 Q.TIRANE,B.TIRANE.ZK. 838035Totali Drejtoria TIRANA 2 582,338.40

110BERAT Q.BERAT,B.KUCOVE. Z.K.23103139.832BERAT Q.BERAT,K.PERONDI. Z.K.21792441.003BERAT Q.BERAT. Z.K.85021490Totali Drejtoria BERAT61,070.83

111KUKES Q.KUKES,K.BUSHTRICE.ZK. 13331463.742KUKESQ.KUKES, K.GOSTIL, Z.K 1819 51753.073KUKESQ.KUKES, K.KOLSH Z.K 22081229.224KUKESQ.KUKES, B.KUKES Z.K 2315295766.055KUKESQ.KUKES, B.KRUME Z.K 22822164.116KUKESQ.KUKES, B.BAJRAM-CURRI Z.K 1347154.077KUKESQ.KUKES, K.BICAJ,MHOLE Z.K 26841249.478KUKESQ.KUKES, K.NANGE Z.K 2762164.37Totali Drejtoria KUKES418,744.10

112VLORA Q.VLORE,B.VLORE. Z.K.86014016,187.002VLORA Q.VLORE,B.VLORE. Z.K.8605113,395.00Totali Drejtoria VLORE5119,582.00

113KORCE Q.KORCE,B.KORCE.ZK.856110198.122KORCE Q.KORCE,B.KORCE.ZK.85627156.353KORCE Q.KORCE,B.KORCE.ZK.85637126.814KORCE Q.KORCE,B.KORCE.ZK.85641270.7Totali Drejtoria KORCE25751.98

114DURRES Q.DURRES,B.DURRES.ZK. 851521,111.002DURRESQ.DURRES, B.F-KRUJE, K.ISHEM Z.K 86222600

3DURRESQ.DURRES, B.F-KRUJE, K.ISHEM Z.K 245315004DURRESQ.DURRES, B.F-KRUJE, K.ISHEM Z.K 25371805DURRESQ.DURRES, B.F-KRUJE, K.ISHEM Z.K 359915006DURRESQ.DURRES, B.F-KRUJE, K.ISHEM Z.K 8621618467DURRESQ.DURRES, B.F-KRUJE, K.ISHEM Z.K 104228558DURRESQ.DURRES, B.F-KRUJE, K.NIKEL Z.K 120417009DURRESQ.DURRES, B.F-KRUJE, K.NIKEL Z.K 1299116010DURRESQ.DURRES, B.F-KRUJE, K.NIKEL Z.K 1562118211DURRESQ.DURRES, B.F-KRUJE, K.NIKEL Z.K 1664264712DURRESQ.DURRES, B.F-KRUJE, K.NIKEL Z.K.1771130013DURRESQ.DURRES, B.F-KRUJE, K.NIKEL Z.K 2182150014DURRESQ.DURRES, B.F-KRUJE, K.NIKEL Z.K 233232124Totali Drejtoria DURRES 2510,105.00TOTALI858254,288

Sheet1