of 13 /13
Legislatívne Legislatívne návrhy návrhy MUDr. Peter Ottinger MUDr. Peter Ottinger September 2011 September 2011

Legislatívne návrhy

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Legislatívne návrhy. MUDr. Peter Ottinger September 2011. Aký je rozdiel medzi argentínskym a zdravotníckym tangom? Argentínske má tri kroky s prinožením vpred a do strán. Slovenské zdravotnícke má len tri kroky s prinožením vzad!. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Legislatívne návrhy

Legislatívne Legislatívne návrhynávrhy

MUDr. Peter OttingerMUDr. Peter Ottinger

September 2011September 2011

Page 2: Legislatívne návrhy

Aký je rozdiel medzi Aký je rozdiel medzi argentínskymargentínskym

a zdravotníckym tangom?a zdravotníckym tangom?

Argentínske má tri kroky s prinožením vpred a do Argentínske má tri kroky s prinožením vpred a do strán.strán.

Slovenské zdravotnícke má len tri kroky s prinožením Slovenské zdravotnícke má len tri kroky s prinožením vzad!vzad!

Page 3: Legislatívne návrhy

Zdravotníctvo je pod verejnou Zdravotníctvo je pod verejnou kontrolou, zdravotná starostlivosť je kontrolou, zdravotná starostlivosť je poskytovaná za povinne odvedené poskytovaná za povinne odvedené peniaze.peniaze.

Výška verejných výdavkov v EÚ na Výška verejných výdavkov v EÚ na zdravotníctvo rastie. zdravotníctvo rastie.

V SR má podiel výdavkov na V SR má podiel výdavkov na zdravotníctvo a HDP klesajúcu tendenciu.zdravotníctvo a HDP klesajúcu tendenciu.

Táto reštriktívna politika vedie k Táto reštriktívna politika vedie k znevažovaniu hodnoty práce lekárov a znevažovaniu hodnoty práce lekárov a sestier.sestier.

Page 4: Legislatívne návrhy

Zdravotníctvo je prioritou iba počas predvolebných Zdravotníctvo je prioritou iba počas predvolebných sľubovsľubov

Nová reforma zhodí predchádzajúcu zo stola a s jej realizáciou Nová reforma zhodí predchádzajúcu zo stola a s jej realizáciou nastupuje reštrikcia, klientelizmus a falošná solidárnosť!nastupuje reštrikcia, klientelizmus a falošná solidárnosť!

Je to v súlade so zdravým rozumomJe to v súlade so zdravým rozumom, ak je cena odbornej práce , ak je cena odbornej práce – hodnota bodu počas dňa rovnaká ako v noci alebo počas – hodnota bodu počas dňa rovnaká ako v noci alebo počas obvyklého pracovného voľna?obvyklého pracovného voľna?

Je solidárneJe solidárne, ak jeden rovnako atestovaný odborník musí a iný , ak jeden rovnako atestovaný odborník musí a iný nemusí zabezpečovať nepretržité prevádzky?nemusí zabezpečovať nepretržité prevádzky?

Je solidárne Je solidárne ak iba časť poistencov odvádza z celého príjmu. ak iba časť poistencov odvádza z celého príjmu.

Je solidárneJe solidárne, ak identický výkon je rozdielne ocenený., ak identický výkon je rozdielne ocenený.

Je solidárne Je solidárne ak výkony rôznych odborov sú rozdielne ak výkony rôznych odborov sú rozdielne ohodnotené a to až tak, že časť poskytovateľov má existenčné ohodnotené a to až tak, že časť poskytovateľov má existenčné problémy?problémy?

Page 5: Legislatívne návrhy

Charakteristika súčasného Charakteristika súčasného zdravotníctvazdravotníctva

Nevyváženosť úhrad, nevyváženosť povinností, diskriminácia Nevyváženosť úhrad, nevyváženosť povinností, diskriminácia podľa  zriaďovateľa a diskriminácia podľa právnej formy.podľa  zriaďovateľa a diskriminácia podľa právnej formy.

Zadlžujú sa všetky nemocnice. Oddlžené budú len pre štátne.Zadlžujú sa všetky nemocnice. Oddlžené budú len pre štátne.

Protichodné úpravy deformujú zákony i prostredie. Príkladmi sú Protichodné úpravy deformujú zákony i prostredie. Príkladmi sú poplatky, zrušenie poplatkov, výmenné lístky, pluralita poplatky, zrušenie poplatkov, výmenné lístky, pluralita poisťovní, jedna poisťovňa, vernostné zľavy, možnosť zisku, poisťovní, jedna poisťovňa, vernostné zľavy, možnosť zisku, zákaz zisku a znova obmedzený zisk.zákaz zisku a znova obmedzený zisk.

Výsledkom sú nespokojní pacienti, nespokojné sestry a Výsledkom sú nespokojní pacienti, nespokojné sestry a nespokojní lekári.nespokojní lekári.

Page 6: Legislatívne návrhy

Diskriminácia a deformácia Diskriminácia a deformácia trhutrhu

Štát v rokoch 2008 až 2010 zabezpečil štátnym Štát v rokoch 2008 až 2010 zabezpečil štátnym nemocniciam ceny, ktoré takmer zapríčinili nútenú správu nemocniciam ceny, ktoré takmer zapríčinili nútenú správu vo VšZP . vo VšZP . 

Regionálne nemocnice sa znížením platieb od poisťovní a v Regionálne nemocnice sa znížením platieb od poisťovní a v dôsledku úhrad cestou OHV začali tiež zadlžovať. dôsledku úhrad cestou OHV začali tiež zadlžovať.

Štát pripravuje 350 mil. € na oddlženie štátnych nemocníc.Štát pripravuje 350 mil. € na oddlženie štátnych nemocníc.

Štát odpustí pôžičku 130 mil. 14 štátnym nemocniciam, 4 z Štát odpustí pôžičku 130 mil. 14 štátnym nemocniciam, 4 z 22 n. o. a 7 z 35 nemocníc samosprávnych krajov!22 n. o. a 7 z 35 nemocníc samosprávnych krajov!

Vláda týmito krokmi verejne stavia časť nemocníc a ich Vláda týmito krokmi verejne stavia časť nemocníc a ich pacientov do pozície menejcenných.pacientov do pozície menejcenných.

Page 7: Legislatívne návrhy

Deformovaná lieková legislatívaDeformovaná lieková legislatíva

Systém ovládnu lekárenské reťazce – zákon o lieku Systém ovládnu lekárenské reťazce – zákon o lieku vytvoril k tomu všetky predpoklady (odborný vytvoril k tomu všetky predpoklady (odborný zástupca je za všetko zodpovedný a o ničom zástupca je za všetko zodpovedný a o ničom nerozhoduje).nerozhoduje).

Na reťazec stačí jeden garant.Na reťazec stačí jeden garant.

Vernostné zľavy – odmietnutá a „pretlačená“ Vernostné zľavy – odmietnutá a „pretlačená“ zmena, ktorá položí na lopatky malé lekárne vo zmena, ktorá položí na lopatky malé lekárne vo vlastníctve lekárnikov.vlastníctve lekárnikov.

Kto okrem nemocníc nakupuje pre pacientov aj z Kto okrem nemocníc nakupuje pre pacientov aj z 35% výnosov lieky a zdravotnícky materiál? Akú 35% výnosov lieky a zdravotnícky materiál? Akú „vernostnú zľavu“ si v tomto prípade nemocničná „vernostnú zľavu“ si v tomto prípade nemocničná lekáreň zaslúži, pritom nemocničná lekáreň urobí lekáreň zaslúži, pritom nemocničná lekáreň urobí tretinu obratu nemocnice a jej personál si na seba tretinu obratu nemocnice a jej personál si na seba nezarobí. nezarobí.

Page 8: Legislatívne návrhy

Odborné ambulancie pracujú prinajlepšom v pracovnej dobe. Na pohotovostiach sa pracuje sústavne.

Obmedzenie počtu odpracovaných hodín alebo možnosť odmietnutia slúžiť nočné služby sú ustanovenia ZP, ktoré sa za súčasných podmienok nedajú dodržať.

Pracovať v noci, v obvyklom voľne majú povinnosť len Pracovať v noci, v obvyklom voľne majú povinnosť len zdravotníci nemocníc.zdravotníci nemocníc.

Ak má NZZ ambulancia „spotrebované“ body, tak prerušuje Ak má NZZ ambulancia „spotrebované“ body, tak prerušuje činnosť alebo ošetruje za priamu platbu.činnosť alebo ošetruje za priamu platbu.

Po 15. hod. v So, Ne, Sv. je k dispozícii „zadarmo“ z pohľadu Po 15. hod. v So, Ne, Sv. je k dispozícii „zadarmo“ z pohľadu platby zdravotnej poisťovne iba pohotovostná služba platby zdravotnej poisťovne iba pohotovostná služba nemocnice.nemocnice.

Povinnosť zabezpečovať pohotovosti by mali mať všetci, ktorí Povinnosť zabezpečovať pohotovosti by mali mať všetci, ktorí pôsobia vo verejnej sieti poskytovateľov v rámci verejného pôsobia vo verejnej sieti poskytovateľov v rámci verejného zdravotného poistenia a udržiavať si tieto zručnosti by malo zdravotného poistenia a udržiavať si tieto zručnosti by malo byť povinnou súčasťou ďalšieho vzdelávania.byť povinnou súčasťou ďalšieho vzdelávania.

Page 9: Legislatívne návrhy

PodnetyPodnety

Marginálne poplatky sú výborným Marginálne poplatky sú výborným regulačným mechanizmom.regulačným mechanizmom.

Je potrebné dopĺňať nové formy, podľa Je potrebné dopĺňať nové formy, podľa dopytu upravovať ich ceny a nie ich rušiť.dopytu upravovať ich ceny a nie ich rušiť.

Aj to je uplatnenie trhových pravidiel v Aj to je uplatnenie trhových pravidiel v praxi. praxi.

Page 10: Legislatívne návrhy

PodnetyPodnety

Zabezpečiť dodržanie sektorového členenia zdrojov na základe pomeru spotrebovaných služieb v predchádzajúcom období.

Porovnávať trend podielu HDP na obyvateľa, podielu verejných nákladov na lieky a podielu verejných nákladov na zdravotníctvo.

Budovať systém na štandardných liečebných postupoch.

Laboratórnu diagnostiku a natívne rtg. by mal nakupovať poskytovateľ a uplatniť k úhrade u zdravotnej poisťovne v rámci vykázaných výkonom.

Page 11: Legislatívne návrhy

Zákon o dohodovacom Zákon o dohodovacom konaníkonaní

Zber vybraných údajov o štruktúre a početnosti Zber vybraných údajov o štruktúre a početnosti výkonov.výkonov.

Predošlý rok bude základom pre deľbu zdrojov Predošlý rok bude základom pre deľbu zdrojov budúceho roku.budúceho roku.

Možno získať k určitému termínu presné údaje o Možno získať k určitému termínu presné údaje o sieti.sieti.

Dohodovanie Dohodovanie minimálnych cien služieb,minimálnych cien služieb,

paušálnych platieb pohotovostných služieb,paušálnych platieb pohotovostných služieb,

rozdelenia zdrojov podľa segmentov,rozdelenia zdrojov podľa segmentov,

maximálnej percentuálnej výšky spoluúčasti pri rôznych výkonoch,maximálnej percentuálnej výšky spoluúčasti pri rôznych výkonoch,

o účastníkoch dohodovacieho konania,o účastníkoch dohodovacieho konania,

o termínoch jednotlivých fáz dohodovania,o termínoch jednotlivých fáz dohodovania,

arbitrážne konanie na ÚDZS pri nezhodách v dohodovacom konaní,arbitrážne konanie na ÚDZS pri nezhodách v dohodovacom konaní,

Page 12: Legislatívne návrhy

PodnetyPodnety

Každý výkon má svoju reálnu hodnotu. Každý výkon má svoju reálnu hodnotu.

Iba úhrada oprávnených nákladov vynaložených na Iba úhrada oprávnených nákladov vynaložených na liečbu je garanciou vyrovnaného hospodárenia.liečbu je garanciou vyrovnaného hospodárenia.

Regulátor – ministerstvo musí stanoviť minimálne ceny Regulátor – ministerstvo musí stanoviť minimálne ceny štandardných výkonov v súlade so zákonom o cenách.štandardných výkonov v súlade so zákonom o cenách.

Page 13: Legislatívne návrhy

Návrh 577/2004 § 3 Úhrada poskytovanej zdravotnej starostlivosti

1.V plnom rozsahu z verejného zdravotného poistenia a v cene stanovenej v súlade s ustanoveniami tohto zákona sú hradené výkony neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Výkonom neodkladnej zdravotnej starostlivosti je aj zabezpečenie záchrannej zdravotnej služby a pohotovostných služieb všeobecných nemocníc.

2.Zdravotnými výkonmi podľa ods. 1 sú výkony vedúce k záchrane života, urgentná diagnostika, zabezpečenie neodkladných liečebných postupov a pôrodnícka starostlivosť.

3.Minimálnu cenu hodiny výkonu pohotovostnej služby pre jednotlivé zdravotnícke kategórie ustanovuje ministerstvo nariadením platným pre príslušný kalendárny rok.

4.Výkony uvedené v Zozname chorôb a poskytované pri liečbe inej ako prioritnej choroby sú hradené z verejného zdravotného poistenia čiastočne alebo sa nehradia z verejného zdravotného poistenia. Rozdiel medzi cenou výkonu a úhradou zdravotnou poisťovňou hradí poistenec alebo jeho zákonný zástupca.

5.O potrebnom rozsahu výkonu, o spoluúčasti poistenca je povinný poskytovateľ poistenca informovať vopred. Po poskytnutí výkonu potvrdí poistenec alebo zákonný zástupca poistenca podpisom účtovný doklad vystavený poskytovateľom.

Paragrafové znenie, ktoré posielam na MZ SR už najmenej 2 roky!!!Paragrafové znenie, ktoré posielam na MZ SR už najmenej 2 roky!!!