lembaran rbt

Embed Size (px)

Text of lembaran rbt

 • 8/16/2019 lembaran rbt

  1/7

  §¾º¢Â Ũ¸ ¦ƒÃñÎð ¾Á¢úôÀûÇ¢

  பயர:______________________ தகத :_________ 

  ழ கடகபடள பற பக வதமறகல சயன! ( / )!"#$ %ன! ( X ) !"#$ &'$.

  1. ற(ல ற) *+றறய க,-க ( )

    ./ய ழ,ட$.

  2. ற(ல 01 ழ234கல 2,ரக56 க1க1க ( )

    வறய1$.

  3. ற(ல 2,ரக5! 7%வ பக,ழ ழற1கற) ( )

    பச8ய1$.

  4. ற(9+: பழய ழ!$ ழ றறய ( )

    ;- ப+%$ பச8ய ழ,ட$.

  5. ?@வகள %4கள A, %ற1ம-றய க,-க ( )

    ப-வ ழ,ட$.

 • 8/16/2019 lembaran rbt

  2/7

  §¾º¢Â Ũ¸ ¦ƒÃñÎð ¾Á¢úôÀûÇ¢

  ழ கடகபடள பதலகற க,ட பற Bரக .ற?Cல

  க@பட$ க9 &4கற Bற' ச8க.

  %ற1ற? ழ?6மறயள 7Cனர ற@ மறயள ழ?6 மறயள 7Cனரற@ மறயள ழ?6 மறயள ழ?6 மறயள 7Cனர ற@ மறய

  D0யர

  i.

  !E 1

  ழ?6மறயள

  ii.______________ 

   _ 

  iii.______________ 

  !E 2

  ழ?6மறயளiv.______________ 

   ற@ மறயளv.______________ 

  !E 3

  vi.______________ 

  vii._____________  _   7Cனர

  !E 4

  viii._____________

  ix.______________x.______________ 

   _ 

 • 8/16/2019 lembaran rbt

  3/7

  §¾º¢Â Ũ¸ ¦ƒÃñÎð ¾Á¢úôÀûÇ¢

 • 8/16/2019 lembaran rbt

  4/7

  §¾º¢Â Ũ¸ ¦ƒÃñÎð ¾Á¢úôÀûÇ¢

 • 8/16/2019 lembaran rbt

  5/7

  §¾º¢Â Ũ¸ ¦ƒÃñÎð ¾Á¢úôÀûÇ¢

  பயர:_________________________  !:________  தகத:_____________ 

  ?த ப+6 ற@பக4கற ப+>$ ப-Bற1கற) சயக> ழ%ர: %ட>

  FEக.

    _______________________________________________________________ 

    _______________________________________________________________ 

    _______________________________________________________________ 

    _______________________________________________________________ 

    _______________________________________________________________ 

    _______________________________________________________________ 

    _______________________________________________________________ 

    _______________________________________________________________ 

    _______________________________________________________________ 

    _______________________________________________________________ 

    ______________________________________________________________ 

    ______________________________________________________________ 

  கற@ழக96 &+ மறனகG$ சக34கற &ற@க'$

  H6க1 C-(ல H6க16கற .டக'$.?த ப+ற ப+>தய'6 .%றன &ய6 &ற@க'$.

  H6ழன-றய) சயன &>தல ப+>%'$.

  பயர:_________________________  !:________  தகத:_____________ 

 • 8/16/2019 lembaran rbt

  6/7

  §¾º¢Â Ũ¸ ¦ƒÃñÎð ¾Á¢úôÀûÇ¢

  ப4க5ழகப %கலகற) ழசக!$ மறறய &ற@க'$ .

   

 • 8/16/2019 lembaran rbt

  7/7

  §¾º¢Â Ũ¸ ¦ƒÃñÎð ¾Á¢úôÀûÇ¢

  பயர:_________________________  !:________  தகத:_____________ 

  ?த ப+6 ற@பக4கற ப+>$ ப-Bற1கற) சயக B3லபட>க .