Les associacions de coralls plans (Scleractinia) de la ... ?· associacions de coralls plans de la plataforma…

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 73

  Butll. Inst. Cat. Hist. Nat., 68: 73-88. 2000 ISSN: 1133-6889

  GEA, FLORA ET FAUNA

  Les associacions de coralls plans(Scleractinia) de la plataformacarbonatada de Sant Corneli,unitat sud-pirinenca central(Cretaci superior, Santoni)1

  F. Xavier Valldeperas*

  Rebut: 26.07.99Acceptat: 07.06.00

  Resum

  Sestudien les associacions de coralls plans delSantoni procedents dels Pirineus catalans. Lesassociacions formen litosomes lenticulars dereduda potncia caracteritzats per un empa-quetament dens de coralls colonials autctonsdhbit corall pla (laminar i tabulolenticular). Lariquesa especfica s alta (27 espcies), per ladiversitat s relativament baixa, amb el domini del73 % de lespcie Elasmofungia comoserioidesAlloiteau. Els coralls devien crixer en aigestranquilles i poc illuminades, protegides de lasedimentaci, i colonitzarien substrats tous, enfons horitzontals i relativament profunds.Laugment episdic de la taxa de sedimentaciprovocaria una substituci ms o menys pro-gressiva dels coralls plans per rudistes (bivalves) icoralls domtics, millor adaptats a les novescondicions. Aquests tipus de biofcies poden serconsiderades com a bons indicadors paleo-ambientals de medis caracteritzats per: (1) unabaixa intensitat de la llum, (2) una reduda taxa de

  sedimentaci, (3) un hidrodinamisme poc energ-tic, i (4) ser daiges relativament profundes.

  MOTS CLAU: Scleractinia, coralls plans, Cretacisuperior, Pirineus, paleoecologia, reconstruccipaleoambiental, mostreig sistemtic, anlisiquantitativa.

  Abstract

  Platy coral (Scleractinia) associations of the

  Sant Corneli carbonate platform, southern

  Central Pyrenees Unit (Upper Cretaceous,

  Santonian)

  The Santonian platy coral associations of theCatalan Pyrenees are studied. The associationsform lenticular lithosomes over one metre thickwith a high packing density of autochthonousplaty coral colonies (lamellar and tabulo-lenticular).

  1 Aquesta publicaci correspon al resum dun treball que haestat guardonat amb un accssit al Premi per a Estudiants dela Instituci Catalana dHistria Natural, 1999.

  * Departament de Geologia, Universitat Autnoma de Barce-lona, Bellaterra E-08193. fxvalldeperas@einstein.uab.es.

 • 74

  The specific richness is high (27 species), but thediversity is relatively low, with a clear dominance(73 %) of the coral Elasmofungia comoserioidesAlloiteau. The corals must have been growing incalm water and low light intensity, protected frommuddy sedimentation, on soft substrates on hori-zontal and relatively deep bottons. The episodicincrease of the sedimentation rate would havecaused a more or less progressive substitution ofplaty corals by rudists (bivalves) and domalcorals, better adapted to the new conditions. Thistype of facies can be considerated a good palaeo-environmental indicator of biotopes characterisedby: (1) low light intensity, (2) low backgroundsedimentation rates, (3) low hydrodynamic energylevels and (4) relatively deep water.

  KEYWORDS: Scleractinia, platy corals, Upper Cre-taceous, Pyrenees, palaeoecology, palaeoenvi-ronmental reconstruction, systematic sampling,quantitative analysis.

  Resumen

  Las asociaciones de corales planos (Scle-

  ractinia) de la plataforma carbonatada de

  Sant Corneli, unidad surpirenaica central

  (Cretcico Superior, Santoniense)

  Se estudian las asociaciones de corales planos deedad Santoniense procedentes de los Pirineos catala-nes. Las asociaciones forman litosomas lenticularesde reducida potencia caracterizados por un empa-quetado denso de corales coloniales autctonos dehbito plano (laminar y tbulo-lenticular). La rique-za especfica es alta (27 especies), pero la diversidades relativamente baja, con el dominio del 73 % de laespecie Elasmofungia comoserioides Alloiteau. Loscorales deban crecer en aguas tranquilas y poco ilu-minadas, protegidas de la sedimentacin, y coloniza-ran substratos blandos, en fondos horizontales yrelativamente profundos. El aumento episdico de latasa de sedimentacin provocara una substitucinms o menos progresiva de los corales planos porrudistas (bivalvos) y corales domales, mejor adapta-dos a las nuevas condiciones. Este tipo de faciespuede ser considerado como un buen indicadorpaleoambiental de medios caracterizados por: (1)una baja intensidad de la luz, (2) una reducida tasa desedimentacin, (3) un hidrodinamismo poco energ-tico, y (4) ser de aguas relativamente profundas.

  PALABRAS CLAVE: Scleractinia, corales planos,Cretcico Superior, Pirineos, paleoecologa,reconstruccin paleoambiental, muestreo sis-temtico, anlisis cuantitativo.

  Introducci

  La drstica recessi dels esculls corallins aprincipis del Cretaci va portar alguns autors aconsiderar la prctica extinci dassociacionsdominades per coralls durant aquell perode(Scott, 1988; James & Bourque, 1992). No-gensmenys, els coralls van persistir, formantcomunitats biolgiques no esculloses asso-ciades a zones de major profunditat. Les asso-ciacions de coralls plans en destaquen pel fetde formar unes fcies particulars que shansuccet en el temps des del Trisic fins a lactu-alitat en diferents rees geogrfiques sensequasi experimentar canvis en les seves estruc-tures i relacions ecolgiques (Rosen et al., enrevisi): el present treball aporta claramentlevidncia que aquests tipus de comunitatscontinuaren tenint gran importncia durant elCretaci.

  En aquest treball es caracteritzen sedi-mentolgicament i paleontolgicament lesassociacions de coralls plans de la plataformacarbonatada del Santoni (Cretaci superior)que aflora a la vall del riu Carreu al flanc nordde lanticlinal de Sant Corneli (unitat sud-piri-nenca central), al nord-est de Tremp (PallarsJuss) (Fig. 1). Les associacions de corallsplans apareixen en aquesta secci en diversospunts del que ha estat anomenat unitat de ru-distes i coralls (Gili et al., 1996) (Fig. 2),constituda, a la seva part superior, per quatrecicles estratocreixents formats en termesgenerals per un tram inferior de margues icalcries margoses amb abundants corallsdomtics, i un tram superior constitut per unlitosoma tabular de rudistes, recobert per se-diments bioclstics. El quart cicle difereix de

  GEA, FLORA ET FAUNA

 • 75

  ! "

  !

  #$

  %&

  %

  '

  ( !

  ("

  ") !*

  )'

  +,

  la descripci anterior perqu est formatessencialment per un tram calcari en el qualdominen les associacions mixtes de corallsdomtics i rudistes. Per sobre daquest quartcicle afloren, en el sector est de la secci,altres tres cicles menors ms en els qualssobserva un gran desenvolupament de lesfcies de coralls plans. Aquests tres ciclesmenors constitueixen un petit promontorisingular als peus del castell de Sant Mart deVilanoveta que es caracteritza per estar formatessencialment per calcries constitudes perassociacions mixtes de coralls domtics i ru-distes, alternades per litosomes de corallsplans (Fig. 3).

  Material i mtode

  Shan cartografiat els diferents litosomesde coralls plans que afloren a la unitat de ru-distes i coralls i shan aixecat, en els materi-als del promontori del castell, onze sries es-tratigrfiques detallades (escala centimtri-ca), donze metres de potncia mxima icorrelacionables lateralment en el camp.

  Sha recollit un total de 227 mostres (134de les quals sn mostres corallines) durantlaixecament de les sries i mitjanant mos-trejos sistemtics. La tcnica de mostreig sis-temtic que sha escollit s la de transseccicontnua per longitud interceptada, tamb

  FIGURA 1. Situaci geogrfica de lrea destudi (asterics), a la comarca catalana del Pallars Juss.

  Geographical situation of the area studied (asterisk), in the Catalan district of Pallars Juss (nort-heastern IberianPeninsula)

 • 76

  $"-

  $

  ("".#"

  (""/0/"

  1 &$

  1 2

  1 &$

  3+

  ( $'$ &

  . &$ $

  4

  $

  FIGURA 2. Situaci geolgica de la secci (asterisc) i situaci del promotori del castell en la unitat de rudistes icoralls (modificat de diversos autors).

  Geological situation of the section studied (asterisk) and situation of the castle promontory in the coral andrudits unit after various authors, modified).

  GEA, FLORA ET FAUNA

 • 77

  TAULA 1. Relaci despcies presents a les associacions de coralls plans expressada en percentatges (++ = rara(prxima a l1 %), + = molt rara).

  Checklist of the species from the platy coral associations expressed as percentages (++ = rare (near 1 %), + =very rare).

  Scleractinia5,3 Actinacis reussi Oppenheim, 1930+ Actinastraea piveteaui Alloiteau, 19544,4 Brachyseris tenerrima (Oppenheim, 1930)+ Columastrea sp+ + Corbariastraea junctiseptata (Oppenheim, 1930)+ Dimorphastraea sp 1+ Dimorphastraea sp 272,8 Elasmofungia comoserioides Alloiteau, 19573,5 Fungiastraea sp+ Heterocoenia reussi Milne-Edwards, 1857+ Meandroria tenella (Goldfuss, 1826)+ Mesomorpha mammillata (Reuss, 1854)+ Neocaeniopsis excelsa (de Fromentel, 1867)+ Neocaeniopsis fromenteli Beauvais, 1982+ Placocoenia dumortieri de Fromentel, 1879+ Thamnasteria aff. andranomarivensis Alloiteau, 1958+ Valliculastraea montuosa (Felix, 1903)+ + Valliculastraea spinosa (Oppenheim, 1930)+ + Valliculastraea texta (Oppenheim, 1930)

  Bivalvia+ Chlamys sp2,6 Lopha sp+ Plagioptychus paradoxus Matheron+ + Radiolites sp2,6 Vaccinites sp

  Altres grups3,5 Algues corallines+ + Equnids+ + Esponges (Blastochaetetes sp i altres)

  Riquesa especfica (S) = 27 Diversitat (H) = 1,736 bits/ind. Regularitat (R) = 0,469

  coneguda com a mtode dintercepci lineal(Perrin et al., 1995), que consisteix en el regis-tre, sobre una dimensi lineal de longitud N,disposada aleatriament sobre la superfciedaflorament, de la longitud n

  i dintersecci de

  lelement i amb la lnia-transsecte, de manera

  que la suma de les longituds