of 17 /17
LES COLÒNIES DE GATS A MANRESA Alumna: Anna Porti Suárez Tutora: Anna Guimet Masó Treball de final de màster Sistemes d’Informació Geogràfica 2018-2020

LES COLÒNIES DE GATS A MANRESA · 2.1. Les colònies de gats Respecte al terme colònies de gats, l’Ajuntament de Barcelona (s.d.) el defineix de la següent manera: ‘una colònia

  • Author
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of LES COLÒNIES DE GATS A MANRESA · 2.1. Les colònies de gats Respecte al terme colònies de gats,...

Page 1: LES COLÒNIES DE GATS A MANRESA · 2.1. Les colònies de gats Respecte al terme colònies de gats, l’Ajuntament de Barcelona (s.d.) el defineix de la següent manera: ‘una colònia

LES COLÒNIES DE GATS A MANRESA

Alumna: Anna Porti Suárez

Tutora: Anna Guimet Masó

Treball de final de màster

Sistemes d’Informació Geogràfica

2018-2020

Page 2: LES COLÒNIES DE GATS A MANRESA · 2.1. Les colònies de gats Respecte al terme colònies de gats, l’Ajuntament de Barcelona (s.d.) el defineix de la següent manera: ‘una colònia

1

ÍNDEX

1. Introducció .............................................................................................................................. 2

2. Marc teòric i estat de la qüestió ...................................................................................... 2

2.1. Les colònies de gats ............................................................................................... 2

2.2. Les infraestructures de dades espacials ........................................................ 3

2.3. El programari lliure i de codi obert ................................................................ 4

3. Objectius ................................................................................................................................... 4

4. Metodologia ............................................................................................................................ 5

5. Resultats ................................................................................................................................... 7

5.1. Localitzacions i anàlisi de les colònies de gats ............................................ 7

5.2. El mapa web ............................................................................................................. 8

6. Conclusions ........................................................................................................................... 10

6.1. Localitzacions i anàlisi de les colònies de gats .......................................... 10

6.2. El mapa web ........................................................................................................... 11

6.3. Futures línies d’actuació .................................................................................... 11

6.4. Reflexió final ........................................................................................................... 12

7. Referències utilitzades ..................................................................................................... 13

Page 3: LES COLÒNIES DE GATS A MANRESA · 2.1. Les colònies de gats Respecte al terme colònies de gats, l’Ajuntament de Barcelona (s.d.) el defineix de la següent manera: ‘una colònia

2

1. Introducció

En l’espai públic de les ciutats en què vivim tenen lloc diverses activitats i fenòmens

col·lectius. És per això que es tracta d’un espai que compartim amb altres actors, un dels

quals és la fauna urbana, en què trobem els gats de carrer. Aquests formen comunitats que

conviuen amb nosaltres i per fer millor aquesta convivència, i per al seu benestar, és

necessari controlar la població d’aquests animals als municipis.

El treball de final de màster en Sistemes d’Informació Geogràfica, durant l’edició 2018-2020,

anomenat Les colònies de gats a Manresa, consisteix a establir la localització de les colònies

de gats al municipi de Manresa. D’aquestes, es pretén descriure les característiques

necessàries, analitzar-les, i fer-les visibles en un mapa web. D’acord amb els coneixements

adquirits durant el programa acadèmic, aquesta tasca es duu a terme a partir de l’exemple

de la creació dels elements d’una infraestructura de dades espacials amb eines de

programari lliure i de codi obert, en què el producte final per a accedir a aquestes dades és

un mapa web que conté la visualització de la informació espacial resultat d’aquest projecte.

Aquesta proposta sorgeix de la necessitat de la Societat Protectora d’Animals de Manresa

Aixopluc a causa de la dificultat de controlar el creixement de la població de gats de carrer

al municipi. Tenir localitzats els focus on aquests animals resideixen i les seves

característiques, posteriorment visibles en un mapa web, a part d’una anàlisi d’aquestes, és

una informació d’interès per a aquesta entitat, així com per la Unitat de Salut de

l’Ajuntament de Manresa. Una gestió de la població dels gats que viuen a les ciutats no

només és beneficiosa per a salvar vides i proporcionar un benestar a aquesta espècie animal,

sinó per a tota la comunitat i els veïns que la integren i hi conviuen.

2. Marc teòric i estat de la qüestió

2.1. Les colònies de gats

Respecte al terme colònies de gats, l’Ajuntament de Barcelona (s.d.) el defineix de la següent

manera: ‘una colònia controlada de gats urbans és un grup de gats esterilitzats que conviuen

en un espai públic i que són alimentats amb pinso sec. Són gestionades per l’Ajuntament de

Barcelona (o del municipi en qüestió) amb la col·laboració de les entitats protectores

d’animals de la ciutat’. És important que aquest control es realitzi en un punt concret de la

ciutat, i que ningú hauria d’alimentar-los més enllà d’aquests punts de control. Aquest

concepte sorgeix de la problemàtica que els gats que viuen al carrer de les ciutats poden

originar en aquestes. Segons el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de

Page 4: LES COLÒNIES DE GATS A MANRESA · 2.1. Les colònies de gats Respecte al terme colònies de gats, l’Ajuntament de Barcelona (s.d.) el defineix de la següent manera: ‘una colònia

3

Catalunya (s.d.), aquesta problemàtica fa referència a ‘la salubritat, reproducció

incontrolada i sanitat i benestar animal’.

La metodologia que utilitzen per realitzar els controls i l’establiment de les colònies de gats

consisteix en el mètode CER (sigles per a Capturar-Esterilitzar-Retornar). D’aquesta manera,

segons l’American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (s.d.) els gats són

capturats, esterilitzats, i curats i/o vacunats de les malalties pertinents, per posteriorment

ser retornats al seu lloc d’origen. Els gats ja no es podran reproduir i la població no

augmentarà. També millora el seu comportament i causa menys molèsties als usuaris de la

ciutat, per les següents qüestions que apunta la Fundació Silvestre (s.d.): s’acaben les

baralles entre mascles, el marcatge amb orina i els udols de les femelles, entre altres

fenòmens.

La metodologia CER és la que s’aplica a moltes protectores locals, amb el suport de

l’Ajuntament en qüestió. El mateix passa en el cas de Manresa, que també es duu a terme

amb l’ajuda d’un seguit de ciutadans anomenats alimentadores, que s’encarreguen del

benestar d’aquests gats, a partir d’alimentar-los, identificar si tenen malalties i, si tenen

medicació, curar-los, entre altres tasques, tot de manera altruista.

Cal diferenciar el significat del terme colònia de gats, del terme població de gats, segons

s’utilitzen en aquest projecte. Les colònies són punts concrets de control on viuen els gats,

en principi esterilitzats, que depenen de l’Ajuntament, el qual proporciona pinso sec a les

alimentadores encarregades de controlar-les i alimentar-lo. La diferència és que les

poblacions, més enllà del coneixement de la seva existència en alguns casos, l’Ajuntament

no les gestiona, i l’alimentadora en qüestió se’n fa càrrec a partir dels seus propis mitjans.

2.2. Les infraestructures de dades espacials

Segons l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC, s.d.) una infraestructura de

dades espacials (IDE) ‘és una estructura tècnica i organitzativa, basada en la cooperació i

constituïda per mitjà d'acords coordinats sobre estàndards de tecnologia, arranjaments

institucionals i polítiques de foment, que té com a finalitat facilitar el descobriment, el

coneixement, l'accés i l'ús de la informació geoespacial disponible en un àmbit territorial a

través d'Internet per part del conjunt de la societat’.

Per a permetre l’accés a la informació espacial, una eina essencial són les aplicacions que

permeten visualitzar la informació geogràfica en forma de mapa web. Aquesta informació,

que s’estructura en diversos nivells, en aquest projecte ho fa de la següent manera: una base

de dades espacials, la qual seria el back office o nivell inferior d’una IDE; un servidor web

per a publicar-les i fer-ne ús, el middleware o nivell intermedi; i el frontend o nivell superior,

Page 5: LES COLÒNIES DE GATS A MANRESA · 2.1. Les colònies de gats Respecte al terme colònies de gats, l’Ajuntament de Barcelona (s.d.) el defineix de la següent manera: ‘una colònia

4

que és una interfície del producte amb la qual interactua l’usuari interessat en les dades, en

aquest cas el mapa web.

Un mapa web com el que es vol realitzar en aquest projecte és resultat de les tecnologies,

tècniques i llenguatges que permeten l’accés per part d’un usuari a les dades espacials,

mitjançant un enllaç en un navegador. A més a més, és essencial la tasca dels sistemes

d’informació geogràfica de cara a la creació i tractament de dades espacials i les seves

metadades.

2.3. El programari lliure i de codi obert

Gràcies al programari lliure i de codi obert tots podem formar part de la creació i difusió de

les dades espacials. Segons la Gran Enciclopèdia Catalana (s.d.) el terme codi obert, fa

referència ‘només al programari distribuït i desenvolupat lliurement’. Tot i això, segons Open

Source (s.d.) en l’actualitat el terme codi obert fa referència a un conjunt més ampli de

valors: projectes, productes o iniciatives que adopten els principis d’intercanvi, participació

col·laborativa, transparència i desenvolupament orientat a la comunitat.

Les principals eines de programari lliure que s’utilitzen en aquest projecte són les següents:

QGIS, PostgreSQL, GeoServer, Leaflet i GitHub. Altres eines necessàries per a dur a terme

aquest projecte, complementàries a les anteriors són: NGINX, Visual Studio Code i Git. Per a

desenvolupar el codi font d’una pàgina o aplicació web, en aquest cas d’un mapa web, cal

emprar diferents llenguatges, amb l’ajuda de l’editor de codi font, que són: HTML, CSS i

JavaScript.

D’aquesta manera, el programari lliure i de codi obert es pot utilitzar pels membres de la

comunitat per crear productes finals que siguin accessibles per als usuaris, com és el cas

d’aquest projecte, que pretén crear i difondre dades sobre les localitzacions de les colònies

i les poblacions de gats del municipi de Manresa, i compartir-les amb els agents interessats

a tenir-ne accés.

3. Objectius

Per ajudar a facilitar la tasca de localització de les colònies i les poblacions de gats,

identificar-les, i tenir un registre de les seves característiques, aquest projecte consta de tres

objectius:

▪ El primer objectiu és localitzar les colònies i les poblacions de gats i recopilar les

característiques necessàries sobre cadascuna, proposades pels agents interessats

Page 6: LES COLÒNIES DE GATS A MANRESA · 2.1. Les colònies de gats Respecte al terme colònies de gats, l’Ajuntament de Barcelona (s.d.) el defineix de la següent manera: ‘una colònia

5

en la realització d’aquesta tasca, actualitzant les dades de les quals disposen en

l’actualitat.

▪ El segon objectiu consisteix a oferir una anàlisi de la situació actual de control de les

colònies i les poblacions de gats, en funció de les seves característiques, i si fan

referència a una estabilització de la població o no.

Per aconseguir aquests dos objectius es vol arribar a un tercer objectiu exposat a

continuació, que fa referència a la metodologia a aplicar durant el projecte, de cara a obtenir

uns resultats específics amb unes eines determinades:

▪ Elaborar un mapa web amb les localitzacions i les característiques de les colònies i

les poblacions de gats a partir de la creació dels elements d’un model

d’infraestructura de dades espacials amb programari lliure i de codi obert.

D’aquesta manera, s’obté un producte final que permet l’accés a aquestes dades i,

per tant, es poden difondre i compartir lliurement amb els agents interessats.

4. Metodologia

La metodologia per a dur a terme aquest projecte i assolir els objectius consisteix en

diversos passos que requereixen una sèrie d’eines amb les quals s’obtenen diferents

resultats.

En primer lloc es realitza un contacte amb un tècnic de l’Ajuntament de Manresa de cara a

plantejar les possibles necessitats de la Unitat de Salut respecte als gats de carrer que viuen

al municipi, i un altre amb l’encarregada de la Societat Protectora d’Animals de Manresa

Aixopluc. A partir d’aquí comença el primer pas de recopilar les dades mitjançant treball de

camp, que implica anar per totes les localitzacions de les colònies i les poblacions de gats

amb les alimentadores (fins a 15), fer una foto per al mapa web, i obtenir la informació que

puguin proporcionar segons els seus coneixements quant a les característiques, d’acord

amb el primer objectiu

Amb les dades un cop recopilades es pot oferir una anàlisi respecte a la situació de control i

l’estabilització de la població de les colònies i les poblacions, a partir d’una explicació dels

resultats, acompanyats de figures gràfiques elaborades amb Microsoft Excel, respecte a la

quantificació de diverses variables, per assolir el segon objectiu.

El segon pas és crear les dades mitjançant un sistema d’informació geogràfica a partir de la

digitalització, com és el cas de QGIS. La digitalització manual resulta en un arxiu en format

shapefile, que emmagatzema la ubicació geomètrica i la informació dels atributs de les

Page 7: LES COLÒNIES DE GATS A MANRESA · 2.1. Les colònies de gats Respecte al terme colònies de gats, l’Ajuntament de Barcelona (s.d.) el defineix de la següent manera: ‘una colònia

6

entitats geogràfiques (Esri, s.d.) respecte als punts de les localitzacions, característiques de

les quals són introduïes manualment en els diversos camps que conté la seva taula

d’atributs.

El tercer pas és emmagatzemar aquestes dades a una base de dades, mitjançant PostgreSQL,

i la seva extensió PostGis, que dóna lloc a la possibilitat de convertir-la en una base de dades

espacials. Amb QGIS es pot establir una connexió directament amb PostGis, mitjançant

l’Administrador de bases de dades, i importar la informació de la taula d’atributs de la capa

que conté les dades. Les columnes i els registres s’estructuraran de la següent manera: el

camp Id és el codi identificador de cada registre; el camp Nom és el nom de la colònia o la

població, el camp Tipus pot contenir els valors colònia o població; el camp Número de gats

conté el número de gats de la colònia o la població estimat segons l’alimentadora, com el

camp Número de gats esterilitzats, i el camp Número de gats no esterilitzats; el camp Estat de

control pot contenir els valors alt, mitjà o baix, en funció de si està controlada o no

l’estabilització de la població de gats que hi habiten (alt en el cas que tots els gats estiguin

esterilitzats, mitjà si cal esterilitzar-ne algun, i baix si cal esterilitzar molts gats, la meitat o

més de la meitat de la població total, o simplement si hi ha una manca d’informació); el camp

Alimentadora pot contenir els valors A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11,A12, A13, A14,

A15 o Particular, codis que fan referència a una de les 15 alimentadores, o particular, en el

cas que sigui un particular qui se’n fa càrrec.

El quart pas és publicar-la a un servidor amb la finalitat de posar aquestes dades espacials

a la disposició de ser accessibles, en aquest cas GeoServer, i el cinquè pas és agafar les dades

publicades del servidor per crear el mapa web amb la biblioteca JavaScript Leaflet. Aquest

mapa web és resultat d’escriure el codi font amb l’editor de codi font Visual Studio Code,

utilitzant NGNIX com a servidor local per anar veient els canvis que es produeixen mentre

s’escriu el codi, i els llenguatges HTML, CSS i JavaScript, i és la interfície del producte final

d’una infraestructura de dades espacials. L’últim i sisè pas, és compartir aquestes dades a

un repositori de GitHub, que permet obtenir un enllaç web i que aquesta informació es pugui

compartir i ser visualitzada per tothom que pugui estar interessat. En aquest cas,

principalment, la Societat Protectora d’Animals de Manresa Aixopluc i la Unitat de Salut de

l’Ajuntament de Manresa. Per a aquest pas, és necessari descarregar el programari Git i ser-

ne client, un sistema de control de versions que permet afegir les dades al repositori, i

recuperar-les i modificar-les en cas que calgui.

Page 8: LES COLÒNIES DE GATS A MANRESA · 2.1. Les colònies de gats Respecte al terme colònies de gats, l’Ajuntament de Barcelona (s.d.) el defineix de la següent manera: ‘una colònia

7

La figura 1 és un esquema dels passos a seguir i el

programari lliure i de codi obert emprat en

cadascun, que componen els elements que

estructuren un model d’infraestructura de base de

dades, a partir de tres nivells, d’acord amb el

tercer objectiu

Un cop elaborat el projecte, s’exposen les

conclusions finals. Aquestes fan referència als

objectius proposats i la metodologia emprada, a

més a més de les futures línies d’actuació i una

reflexió final sobre la situació dels gats de carrer

que viuen a les ciutats.

5. Resultats

5.1. Localitzacions i anàlisi de les colònies de

gats

El resultat de recopilar les dades mitjançant el

treball de camp ha sigut l’obtenció de fins a 68

registres de colònies i poblacions de gats, d’acord amb

el primer objectiu. Amb les característiques d’ aquestes es pot analitzar la situació actual de

control i estabilització de la població, per assolir el segon objectiu.

L’estimació total de gats és de 577, dels quals 390 estan esterilitzats. Per tant s’estima que

un 67,6% de la població de gats del municipi està esterilitzada. Sobre aquests resultats s’ha

de tenir en compte que hi ha registres de les colònies i les poblacions de gats que, o bé se’n

desconeix el nombre de gats que hi habiten, o bé, en cas que aquesta xifra es conegui, es

desconeix quants estan esterilitzats i quants no. Per tant, aquestes xifres no són més que

una estimació. Respecte al coneixement o desconeixement de les dades, dels 68 registres,

de 50 (73,53%) se’n coneixen les xifres respecte al nombre de gats que hi habiten, i els que

estan esterilitzats i els que no. Dels 18 registres restants se’n desconeix alguna dada. Això

indica que l’estimació total de gats i les xifres absolutes i relatives d’esterilització són només

una aproximació a la realitat, ja que manquen del 26,47% de les dades de la resta de

registres.

Es pot fer referència amb la totalitat de les dades de les colònies i les poblacions a la

quantificació en valors absoluts i percentatges del seu estat de control. Cal recordar, que si

Figura 1. Esquema dels passos a seguir i les eines a utilitzar per dur a terme la

metodologia. Font: elaboració pròpia.

Page 9: LES COLÒNIES DE GATS A MANRESA · 2.1. Les colònies de gats Respecte al terme colònies de gats, l’Ajuntament de Barcelona (s.d.) el defineix de la següent manera: ‘una colònia

8

les dades es desconeixen, el criteri és que el seu estat de control és baix. D’aquesta manera,

dels 68 registres, 33 colònies i poblacions tenen un estat de control alt, 12 mitjà, i 23 baix.

En dades relatives es tracta d’un 48,53% de les localitzacions que estan controlades, un

17,65% que tenen un control mitjà, i un 33,82% que tenen un nivell de control baix.

Pràcticament la meitat de localitzacions estan controlades, però el percentatge de control

baix és molt elevat.

Pel que fa a la tipologia, és a dir, si són colònies o poblacions, respecte al total, hi ha 9

colònies (13,2%) i 59 poblacions (86,8%). Per tant, una àmplia majoria de les localitzacions

són poblacions que no depenen de l’Ajuntament. Dins de la tipologia, podem veure si el fet

que sigui colònia o població implica un menor o major estat de control. Les dades de l’estat

de control de les colònies indiquen una certa millora en la seva situació respecte a aquesta

variable en comparació amb les dades generals que inclouen les poblacions. En valors

absoluts: 6 de les 9 colònies estan controlades, 2 tenen un nivell mitjà, i només 1 baix. En

valors percentuals es tradueix amb un 66,67%, un 22,22%, i un 11,11%, respectivament. En

comparació amb els percentatges de l’estat de control de totes les localitzacions, incloent-

hi les poblacions, les colònies són majoritàriament controlades, per tant, la influència de la

intervenció per part de l’Ajuntament en els llocs on viuen els gats de carrer pot representar

una diferència a l’hora de controlar l’estabilització de la població d’aquestes localitzacions,

si tenim en compte aquests resultats.

5.2. El mapa web

D’acord amb el tercer objectiu s’elabora un mapa web amb les localitzacions de les colònies

i les poblacions de gats a partir de la construcció dels elements d’un model d’infraestructura

de dades espacials amb programari lliure i de codi obert. El mapa web és el nivell superior

(frontend) d’una IDE, al qual es pot accedir de manera lliure mitjançant un enllaç web que

es visualitza en el navegador, i així poder compartir aquestes dades amb els agents

interessats.

En primer lloc es creen les dades espacials amb QGIS, a partir d’una digitalització manual,

afegint els punts a les localitzacions adients amb l’ajuda del servei WMS de l’Institut

Cartogràfic i Geològic de Catalunya, que permet accedir a l’Ortofoto vigent de Catalunya a

escala 1:25.000, com a referència. També s’afegeixen manualment les característiques de

les colònies i les poblacions de gats als diferents camps de la taula d’atributs de la capa amb

les dades que estem creant. El projecte que estem realitzant amb QGIS, a les seves propietats,

establim que el sistema de referència de coordenades (SRC) sigui ETRS89, UTM zona 31N,

amb codi EPSG: 25831.

Page 10: LES COLÒNIES DE GATS A MANRESA · 2.1. Les colònies de gats Respecte al terme colònies de gats, l’Ajuntament de Barcelona (s.d.) el defineix de la següent manera: ‘una colònia

9

Per a finalitzar el nivell inferior o backoffice d’una IDE, les dades espacials creades s’han

d’importar a PostgreSQL, amb la seva extensió per a la creació de bases de dades espacials,

PostGis. Aquesta es pot importar al servidor GeoServer, el nivell intermedi o middleware

d’una IDE, que permet publicar aquestes dades per poder-ne fer un posterior ús amb

diferetns formats. D’aquests, triem el format GeoJSON, el qual es pot incloure al codi font que

desenvolupa la visualització del nivell superior o frontend d’una IDE. Aquest admet el tipus

de geometria puntual, com és el cas de les nostres dades espacials, una FeatureCollection

que conté un conjunt de funcions, una per a cada un dels 68 registres (features).

A partir de l’editor de codi font Visual Basic Studio, i les API i plugins de la biblioteca

JavaScript Leaflet, desenvolupem el codi font del mapa web, emprant els llenguatges HTML,

CSS i JavaScript, per a aconseguir la visualització desitjada. El mapa web resultat, la interfície

del qual es pot veure a la imatge 1, es compon dels diversos elements: tres opcions de mapa

base (Híbrid, Carrers i Imatge de Satèl·lit); control de capes, control d’escala, control de

zoom i botó de tornar a l’extensió inicial; capes superposades contenen la informació

respecte a les localitzacions de colònies i les poblacions de gats i es poden visualitzar de

diverses maneres en funció de les seves característiques (localitzacions, estat de control,

colònies, poblacions i límit municipal); i un control de cerca per buscar les colònies o

poblacions a partir del seu nom. Cada un dels markers disposen d’un pop-up que s’obre en

clicar-lo i que conté la informació dels atributs de cada registre, que són: el nom de la

colònia/població, la tipologia que és, el número de gats estimat que hi ha, el número de gats

esterilitzats respecte a aquests, el número de gats no esterilitzats respecte als mateixos,

l’estat de control, el codi de l’alimentadora, i una imatge. A més a més, es detalla la data

d’actualització de les dades al final de tot. Totes aquestes característiques es poden veure a

la imatge 2.

Imatge 1. Interfície del mapa web.

Font: elaboració pròpia.

Page 11: LES COLÒNIES DE GATS A MANRESA · 2.1. Les colònies de gats Respecte al terme colònies de gats, l’Ajuntament de Barcelona (s.d.) el defineix de la següent manera: ‘una colònia

10

Per últim, aquest mapa web es publica a un repositori a la plataforma GitHub i s’obté un

enllaç perquè sigui accessible. Aquest és el següent:

https://annaporti.github.io/coloniesdegats/

6. Conclusions

6.1. Localitzacions i anàlisi de les colònies de gats

En el cas del primer objectiu, s’han aconseguit fins a 68 registres de localitzacions de

colònies i poblacions de gats, i les seves característiques en la majoria de casos, gràcies a les

alimentadores que se’n fan càrrec. Aquestes dades han permès dur a terme el segon

objectiu, analitzar la situació actual respecte al control i estabilització de la població de les

localitzacions, en funció de les seves característiques.

Pel que fa als resultats obtinguts respecte a aquesta anàlisi, queda clar que una temàtica tan

complexa i dinàmica en el temps com és la quantificació de gats que viuen als carrers d’una

ciutat fa que manquin dades i que, per tant, només es pot fer una estimació dels gats que

viuen als carrers de Manresa i quants d’aquests estan esterilitzats i quants no.

Pel que fa a l’estat de control, encara que gairebé la meitat de colònies i poblacions estiguin

controlades (48,53%), la tercera part no ho estan (33,82%) i la resta (17,65%) ho estan de

forma mitjana. És important tenir el coneixement d’aquestes dades, ja que cal tenir en

compte la necessitat de controlar i estabilitzar la població de gats en els llocs on aquests no

estan esterilitzats o se’n desconeix la seva condició, fet que passa en més casos dels desitjats.

Respecte a la tipologia, hem vist que la gran majoria de localitzacions on viuen els gats són

poblacions, un 86,6% respecte al 13,2% de colònies, i que l’estat de control varia en funció

d’aquesta variable. En el cas de les colònies l’estat de control és àmpliament alt, i només en

pocs casos és mitjà i baix. Xifres que contrasten de manera considerable amb tots els

Imatge 2 . Pop-up desplegat en

clicar un marker. Font: elaboració

pròpia.

Page 12: LES COLÒNIES DE GATS A MANRESA · 2.1. Les colònies de gats Respecte al terme colònies de gats, l’Ajuntament de Barcelona (s.d.) el defineix de la següent manera: ‘una colònia

11

registres que inclouen les dues tipologies, mencionats anteriorment. Segons aquests

resultats es podria considerar que la influència de la intervenció per part de l’Ajuntament

en les localitzacions registrades del municipi on viuen els gats de carrer comporta una

diferència en el seu estat de control i estabilització de la població

6.2. El mapa web

Paral·lelament a aquests dos objectius, es desenvolupa un tercer, que es relaciona amb la

metodologia a aplicar durant el projecte, l’elaboració d’un mapa web amb les localitzacions

i les característiques de les colònies i les poblacions de gats a partir de la construcció dels

elements d’un model d’infraestructura de dades espacials amb programari lliure i de codi

obert, de cara al fet que el producte resultant que conté aquesta informació es pugui

compartir amb els agents interessats.

D’aquesta manera, a partir d’elaborar el codi font amb l’editor Visual Basic Studio, amb els

llenguatges pertinents i la biblioteca JavaScript Leaflet, s’ha aconseguit un mapa web amb

diferents elements de visualització de les dades i controls, al què es pot accedir lliurement

mitjançant un enllaç a un repositori de la plataforma GitHub, a partir d’un navegador web.

El fet de dur a terme aquesta metodologia ha permès entendre el que representen les

infraestructures de dades espacials i l’estructura amb els elements que la componen, i les

seves funcionalitats, que posen de manifest la seva importància de cara a la difusió de dades,

ja que aquestes poden ser accessibles per a tothom. Al projecte s’han utilitzat les dades en

format GeoJSON, però per a establir l’IDE, seria interessant obtenir les dades a partir d’un

servei WFS (Web Feature Service) que actuï de node de connexió entre les dades

emmagatzemades a les bases de dades i el client que accedeix al producte final o frontend.

Durant el procés d’implantació dels elements que estructurarien una IDE s’han assenyalat

mancances del programari lliure i de codi obert en alguns casos. Per exemple, tenint en

compte que els valors d’aquest programari s’enfoquen en la participació i accés per part de

la comunitat a aquestes eines, a vegades apareixen complicacions a l’hora de fer-ne un ús

quan es manca d’un coneixement molt tècnic i específic respecte a eines concretes, i

d’aquesta manera resulta amb una productivitat més baixa.

6.3. Futures línies d’actuació

Per a un millor control dels gats que viuen en les colònies i les poblacions del municipi de

Manresa, es podria elaborar una fitxa per gat individualitzada que l'identifiqui amb les seves

dades principals, un cop dut a terme el mètode CER, que permetria un control més exhaustiu

i individualitzat de cada gat. També hi ha un interès per part de la Unitat de Salut de

Page 13: LES COLÒNIES DE GATS A MANRESA · 2.1. Les colònies de gats Respecte al terme colònies de gats, l’Ajuntament de Barcelona (s.d.) el defineix de la següent manera: ‘una colònia

12

l’Ajuntament de Manresa de mantenir localitzats els gats i poder rastrejar els seus

moviments en l'espai, no només en la mateixa colònia o població, sinó veure si hi ha

fluctuació entre les localitzacions. Però per a això cal l’ús de tecnologies que permetin

monitorar els gats. A més a més, una idea sorgida també per part del consistori, seria anar

un pas més enllà i elaborar una aplicació, no només de visualització de les dades en forma

de mapa web, sinó d’interacció amb l’usuari. De moment, amb els resultats obtinguts,

s’aconsegueix una interfície que podria formar part d’una IDE a nivell local, en cas que el

municipi en disposi.

Amb les dades espacials recopilades, més enllà de la situació descriptiva sobre l’estat de

control i la tipologia de les localitzacions on hi ha gats de carrer, exposada en aquest

projecte, des del punt de vista geogràfic, també es podrien elaborar estudis territorials.

6.4. Reflexió final

Al final, les reflexions que les alimentadores voluntàries han plantejat respecte al benestar

dels gats expressen el seu descontentament i la ineficiència de l'administració. En la majoria

de casos les persones voluntàries encarregades d'aquestes colònies i poblacions inverteixen

el seu temps i diners de manera altruista en tenir cura d'aquests gats amb el menjar i les

medicines pertinents. En una menor mesura, mantenen contacte amb la protectora per

aplicar el mètode CER, i com s’ha mencionat anteriorment, només les persones

encarregades de controlar colònies reben pinso per part de l’Ajuntament.

Unes millors condicions per a aquests gats, no només seria beneficiós per a ells, sinó també

una font de conscienciació per les persones. Faria donar compte a la gent de la importància

de fer-se’n cura per al benestar de tota la comunitat. L’objectiu final d’aquest model és fer

disminuir la població a partir del mètode CER, i millorar la qualitat de vida de tots plegats.

Com comentava una de les voluntàries: ‘si està prohibit matar per llei els gats, també hauria

d’estar prohibit que visquin en males condicions, que es posin malalts i passin gana, i que ningú

se'n faci cura’. D'aquesta manera, per al bé de tots cal tenir cura dels gats que viuen a les

nostres ciutats. Esperem que aquesta visió general representada mitjançant una

visualització cartogràfica en un mapa web, i les explicacions dels diferents resultats

quantitatius amb xifres que posen de manifest les característiques de la situació del control

i l’estabilització de la població dels gats que viuen a les colònies i les poblacions del municipi,

siguin un primer pas per elaborar una diagnosi per a aplicar futurs mètodes que beneficiïn

totes les parts implicades en aquesta tasca, els gats, i la societat que es conforma de tots

nosaltres i les nostres accions diàries.

Page 14: LES COLÒNIES DE GATS A MANRESA · 2.1. Les colònies de gats Respecte al terme colònies de gats, l’Ajuntament de Barcelona (s.d.) el defineix de la següent manera: ‘una colònia

13

7. Referències utilitzades

▪ Ajuntament de Barcelona (s.d.). Gats. Recuperat des de

http://ajuntament.barcelona.cat/benestaranimal/ca/gats [Consulta realitzada el

22 de novembre de 2019]

▪ American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (s.d.). A Closer Look at

Community Cats. Recuperat des de https://www.aspca.org/animal-

homelessness/shelter-intake-and-surrender/closer-look-community-cats

[Consulta realitzada el 22 de novembre de 2019]

▪ Barcelona sostenible (s.d.). Els gats ferals i la biodiversitat. Recuperat des de

https://www.bcnsostenible.cat/web/noticia/els-gats-ferals-i-la-biodiversitat

[Consulta realitzada el 12 de desembre de 2019]

▪ Boone, John D. et al. (26.07.2019) A Long-Term Lens: Cumulative Impacts of Free-

Roaming Cat Management Strategy and Intensity on Preventable Cat Mortalities. Des

de Frontiers in Veterinary Science. Recuperat des de

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fvets.2019.00238/full?&utm_sourc

e=Email_to_authors_&utm_medium=Email&utm_content=T1_11.5e1_author&utm_

campaign=Email_publication&field=&journalName=Frontiers_in_Veterinary_Scien

ce&id=433654 [Consulta realitzada el 22 de novembre de 2019]

▪ Cudini, Stefano (s.d.). Leaflet.Control.Search. Recuperat des de

https://labs.easyblog.it/maps/leaflet-search/ [Consulta realitzada el 19 de febrer

de 2020]

▪ Departament de Territori i Sostenibilitat (s.d.) Gats de Carrer. Recuperat des de

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/anima

ls_companyia_experimentacio/animals_companyia/gats-carrer/ [Consulta

realitzada el 22 de novembre de 2019]

▪ Esri (s.d.). Extensiones de archivo de shapefile. Recuperat des de

https://desktop.arcgis.com/es/arcmap/10.3/manage-data/shapefiles/shapefile-

file-extensions.htm [Consulta realitzada el 15 de febrer de 2020]

▪ Fundació Silvestre (s.d.). Gestió de colònies. Recuperat des de

http://fundaciosilvestre.org/cat/s33/gestion-de-colonias [Consulta realitzada el

12 de desembre de 2019]

▪ GeoJSON (s.d.). GeoJSON. Recuperat des de https://geojson.org/ [Consulta

realitzada el 15 de febrer de 2020]

▪ Geoserver (s.d.). About. Recuperat des de http://geoserver.org/about/ [Consulta

realitzada el 15 de febrer de 2020]

Page 15: LES COLÒNIES DE GATS A MANRESA · 2.1. Les colònies de gats Respecte al terme colònies de gats, l’Ajuntament de Barcelona (s.d.) el defineix de la següent manera: ‘una colònia

14

▪ Geoserver (s.d.). Web Feature Service (WFS): WFS reference. Recuperat des de

https://docs.geoserver.org/stable/en/user/services/wfs/reference.html

[Consulta realitzada el 15 de febrer de 2020]

▪ Git (s.d.). Book: 1.1 Inicio - Sobre el Control de Versiones - Acerca del Control de

Versiones. Recuperat des de https://git-scm.com/book/es/v2/Inicio---Sobre-el-

Control-de-Versiones-Acerca-del-Control-de-Versiones [Consulta realitzada el 15

de febrer de 2020]

▪ GitHub (s.d.) About. Recuperat des de https://github.com/about [Consulta

realitzada el 15 de febrer de 2020]

▪ GitHub (13.10.2016). Calvinmetcalf: Leaflet-ajax. Recuperat des de

https://github.com/calvinmetcalf/leaflet-ajax [Consulta realitzada el 19 de febrer

de 2020]

▪ GitHub (01.02.2020). Leaflet-extras: Leaflet-providers. Recuperat des de

https://github.com/leaflet-extras/leaflet-providers [Consulta realitzada el 19 de

febrer de 2020]

▪ GitHub (14.09.2014). Nguyenning: Leaflet.defaultextent. Recuperat des de

https://github.com/nguyenning/Leaflet.defaultextent [Consulta realitzada el 19 de

febrer de 2020]

▪ Gran Enciclopèdia Catalana (s.d.). Codi obert. Recuperat des de

https://www.enciclopedia.cat/ec-gec-0517315.xml [Consulta realitzada el 31 de

gener de 2020]

▪ Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (s.d.). Base Municipal. Recuperat des de

https://www.icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Descargas/Capas-de-

geoinformacion/Base-municipal [Consulta realitzada el 15 de febrer de 2020]

▪ Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (s.d.). Infraestructura de dades espacials.

Recuperat des de https://www.icgc.cat/Ciutada/Informa-

t/Diccionaris/Infraestructura-de-dades-

espacials#Components_d'una_infraestructura_de_dades_espacials [Consulta

realitzada el 15 de febrer de 2020]

▪ Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (s.d.). WMS Mapes i ortofotos vigents.

Recuperat des de https://www.icgc.cat/Administracio-i-

empresa/Serveis/Geoinformacio-en-linia-Geoserveis/WMS-i-tessel-les-

Cartografia-de-referencia/WMS-Mapes-i-ortofotos-vigents [Consulta realitzada el

15 de febrer de 2020]

Page 16: LES COLÒNIES DE GATS A MANRESA · 2.1. Les colònies de gats Respecte al terme colònies de gats, l’Ajuntament de Barcelona (s.d.) el defineix de la següent manera: ‘una colònia

15

▪ Leaflet (s.d.). Leaflet API reference: Control.Layers. Recuperat des de

https://leafletjs.com/reference-1.6.0.html#control-layers [Consulta realitzada el

19 de febrer de 2020]

▪ Leaflet (s.d.). Leaflet API reference: Control.Scale. Recuperat des de

https://leafletjs.com/reference-1.6.0.html#control-scale [Consulta realitzada el 19

de febrer de 2020]

▪ Leaflet (s.d.). Leaflet API reference: TileLayer. Recuperat des de

https://leafletjs.com/reference-1.6.0.html#tilelayer [Consulta realitzada el 19 de

febrer de 2020]

▪ Leaflet (s.d.) Overview. Recuperat des de https://leafletjs.com/index.html [Consulta

realitzada el 15 de febrer de 2020]

▪ Luján Mora, Sergio (2001). Programación en Internet: clientes web. Alicante:

Editorial Club Universitario. ISBN 978-84-8454-118-9, 224 p.

▪ Mapbox (s.d.). Mapbox Satellite Streets. Recuperat des de

https://studio.mapbox.com/styles/mapbox/satellite-streets-v11/ [Consulta

realitzada el 19 de febrer de 2020]

▪ Mapbox (s.d.). Mapbox Streets. Recuperat des de

https://studio.mapbox.com/styles/mapbox/streets-v11/ [Consulta realitzada el

19 de febrer de 2020]

▪ NGINX (s.d.). What is NGINX?. Recuperat des de

https://www.nginx.com/resources/glossary/nginx/ [Consulta realitzada el 15 de

febrer de 2020]

▪ Nunes, Joan (2013). Infraestructura de dades espacials. Institut Cartogràfic i

Geològic de Catalunya. Recuperat des de https://www.icgc.cat/Ciutada/Informa-

t/Diccionaris/Infraestructura-de-dades-

espacials#Components_d'una_infraestructura_de_dades_espacials [Consulta

realitzada el 22 de gener de 2020]

▪ Open Source (s.d.). What is Open Source?. Recuperat des de

https://opensource.com/resources/what-open-source [Consulta realitzada el 31

de gener de 2020]

▪ Portal Jurídic de Catalunya (04.08.2017). DECRET LEGISLATIU 2/2008, de 15 d'abril,

pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals. Recuperat des de

https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/dlg/2008/04/15/2 [Consulta realitzada

el 22 de novembre de 2019]

▪ PostGis (s.d.). About PostGis. Recuperat des de https://postgis.net/ [Consulta

realitzada el 15 de febrer de 2020]

Page 17: LES COLÒNIES DE GATS A MANRESA · 2.1. Les colònies de gats Respecte al terme colònies de gats, l’Ajuntament de Barcelona (s.d.) el defineix de la següent manera: ‘una colònia

16

▪ PostgreSQL (s.d.). About. Recuperat des de https://www.postgresql.org/about/

[Consulta realitzada el 15 de febrer de 2020]

▪ QGIS (s.d.). QGIS - El SIG Líder de Código Abierto para Escritorio. Recuperat des de

https://www.qgis.org/es/site/about/index.html [Consulta realitzada el 15 de

febrer de 2020]

▪ Visual Studio Code (s.d.). Docs. Recuperat des de

https://code.visualstudio.com/docs#privacy [Consulta realitzada el 15 de febrer

de 2020]

▪ W3schools (s.d.). What is CSS?. Recuperat des de

https://www.w3schools.com/whatis/whatis_css.asp [Consulta realitzada el 15 de

febrer de 2020]