Click here to load reader

Lesson Plans

  • View
    156

  • Download
    12

Embed Size (px)

Text of Lesson Plans

Grade and Level: Grade 3

I. Layunin: Pagkatapos ng klase ang mga bata ay inaasahang:a. Napaghambing ang mga tao, bagay o pangyayari.b. Nasasabi ang dahilan ng pagkakaroon ng trapiko sa bansa.c. Napaghahalagahan ang pagkakaroon ng disiplina sa bansa.II. Paksang Aralina. Paksa:Pangunahin Diwa ng Disiplinab. Sanggunian:Ang Wikang Filipino 3Akda ni Eloisa T. Taylo, pahina 173-183c. Kagamitan:Aklat, Larawan, Manila paperd. Value Integration: Disciplinae. Social Orientation: Traffic III.PamamaraanGuroMag-aaral

1. Unang Bahagia. Pagbati/Panalangin

Magandang umaga, mga bata!Bago ang lahat manalangin muna tayo.

Claire, pangunahan mo ang panalangin.

b. Pagsusuri ng Pagdalo

Okay, sinu-sino ang lumiban ngayon sa klase?Aki, pakitingin kung sinu sino sila.Very good!Bigyan ng limang bagsak ang klase!

c. Pagkokolekta ng Takdang Aralin

Pakipasa sa harap lahat ng mga takdang aralin ng tahimik at walang tumatayo.

Castor, pakikolekta lahat at ibigay sa akin.

2. Balik-aral Ano ang paksa noong nakaraang araw? Tungkol saan ang tulang binasa? Kapag sinabing Filipino ito ay? Kapag Pilipino naman ay?

3. Pagganyak

May ipapakita akong larawan sa inyo, okay?

Anong masasabi ninyo sa mga larawan?

Ken?Okay! Ano pa?Vergel?Ano pa, Kier?Very Good!Ano pa?Kyle?Very good! Yan ang hinahanap kong sagot!

Kanais-nais ba ang lagay ng lansangan?

Sa inyong palagay, ano ang pinagmumulan ng trapik sa bansa?

Yes, Rica?

Ngayon, may ipapakita akong ibang larawan

Ano ang pinagkaiba ng una at ikalawang larawan.

Yes, Erica?

Sa palagay niyo? Saan ang bansa ang unang larawan?

Ang ikalawang larawan?

Tama ang unang larawan ay sa Pilipinas at ang ikalawa ay sa ibang bansa, sa Japan.

Sa inyong palagay, bakit magkaiba ng daloy ng trapiko sa Pilipinasa at sa Japan?

4. Paglalahad

a. Presentasyon ng Leksyun

Ngayon ating aaralin ang pangunahing diwa ng disiplina.

Handa na ba kayo?

Okay!

Pero bago ang lahat ito muna ang ating gagawin.

b. Talasalitaan

Buksan ang aklat sa pahina 173 sagutan Tuklasin Natin

Nakahandusay Pinaharurot Kaskaserong Pagpito Magbubulyawan

c. Pagtalakay

Talakayin natin at sagutan ang tanong sa pahina 176-177

1. Bakit malaking suliranin sa ating bansa ang mabigat na daloy ng trapiko?

2. Paano kaya malulunasan ng pamahalaan at ng mamamayan ang problema ng trapiko sa bansa?

3. Bigyan kahulugan ang mahalagang mensahe o kaisipang nais iparating sa binasa. 4. Kung ikaw ay kaisa sa mga kamag-anak ng lalaking naaksidente, ano ang mararamdaman mo? Bakit?

5. Naranasan mo na ba ang isa sa mga pangyayaring nabanggit? Ibahagi ito sa klase.

Talakayin natin ang kahulugan ng sanaysay.

Sabay sabay natin basahin.

Ang sanaysay ay isang maikling komposisyon na may tiyak na paksa at tema. Ang sanaysay ay karaniwang pagpapahayag ng interpretasyon o opinion hinggil sa tinatalakay na paksa.

Sanaysay ba ang ating binasa tungkol sa Trapiko at Disiplina?

Bakit? Paano ninyo nasabing sanaysay ang ating binasa?

Yes, Dayen?

Magaling!Ano ang paksa ng ating binasa?

d. Paglalapat

Value Integration (Isangguni ang aklat sa pahina 178 at saaaaaagutan ang mga tanong sa Timbangin natin.) 1. Bilang mag-aaral, paano ka makakatulong sa paglutas ng suliranin sa trapiko n gating bansa?

2. Ano ang maipapayo mo sa mga taong tumatawid sa maling tawiran?

3. Paano mo maipakikita ang pagpapahalaga sa bantay-trapikong nagpapanatili ng kaayusan sa langsangan?

e. Paglalahat Ano ang mga dahilan ng pagkakaroon ng trapiko sa bansa?

Luis?

Social Orientation Mahalaga ba ang pagkakaroon ng disiplina sa bansa? Bakit?

Billy?

May disiplina ba ang mga mamamayan sa Pilipinas?

Angel? May disiplina ba ang mga mamamayan sa ibang bansa?

Paano natin mababago ang takbo ng traffic?

Yes, Vice?Magaling!Bigyan natin ng limang bagsak si Vice!

IV. Pagtataya

Tukuyin kung ang sumusonod na nalarawan ay nagpapakita ng disiplina. Iguhit ang kung ang larawan ay nagpapakita ng disiplina at kung walang disiplina.

V. Takdang Aralin

Sagutan ang pahina 181 sa aklat. Letrang B ng Subukin Natin

Salamat po sa pagkain at gabayan Niyo po kami. Amen

Wala pong lumiban ngayon maam.

Opo maam

Ang Mayamang Wika ng Ating DiwaFILIPINOAting pambansang wika.Mamamayang Pilipino.

Opo, maam

Trapik po

Masikip po

Magulo po

May naaksidente po.

Hindi po.

Gawa po ng mga aksidente sumikip lalo ang kalsada dahil sa dami ng sasakyan.

Ang unang larawan po ay masikip na kalsada, at ang ikalawa po ay maluwag ang daan.

Sa Pilipinas po.

Sa ibang bansa po.

Hindi po namin alam.

Handa na po kami!

NakabulagtaMabilis na pinatakboMabilis magpatakboPagsilbatoNagsisigawan

1. Dahil kadalasan, nagkakaroon ng aksidente sa trapiko at nahuhuli ang mga mag-aaral at mga empleyado sa pagpasok.

2. Sa pagkakaroon ng disiplina ng bawat isa, malulunasan ang matinding trapik na nararanasan n gating bansa.

3. Ang mensahe na nais iparating n gating binasa ay kinakailangan magkaroon ng disiplina ang bawat isa sa atin upang malunasan ang problemang kinakaharapan ng ating bansa.

4. Malulungkot, maiinis sapagkat walang disiplina ang umiiral sa ating bansa.

5. Opo / Hindi po.

Ang sanaysay ay isang maikling komposisyon na may tiyak na paksa at tema. Ang sanaysay ay karaniwang pagpapahayag ng interpretasyon o opinion hinggil sa tinatalakay na paksa.

Opo.

Sapagkat ito po ay nagsasaad ng opinyon at may tiyak na paksa.

Trapiko at Disiplina

1. Sa pagtawid pos a tamang tawiran.

2. Tumawid sila sa tamang tawiran sapagkat maaari sila mapahamak. 3. Sa pagrespeto at pagsunod sa alituntunin ng batas tungkol sa daloy ng kaayusan ng lansangan.

Walang disiplina, hindi pagtawid sa tamang tawiran, hindi pagsunod sa batas trapiko/lansangan.

Opo. Upang magkaroon ng maayos na pamumuhay.

Wala po.

Opo.

Magkaroon ng disiplina maam!

Opo, maam

Grade and Level: GRADE 1

I. Learning Objectives: At the end of the class, the pupils are able to:a. identify the tens and ones in two-digit numbers b. add two-digit numbers c. color the activity sheet to make it clean and greenII. Learning Content: Adding of two digit numbersa. Reference: Elementary Mathematics pp. 88-100b. Materials: Pictures, Worksheets, Manipulatives, Flashcardsc. Value Integration: Care for the Environmentd. Social Orientation: CleanlinessIII. Learning Experiences:Teacher's ActivitiesPupil's Activities

1. Preliminariesa. Greeting/ Prayer

Good morning/afternoon class.Praised be Jesus and Mary!

Are you ready to start our session now?

Prayer leader, can you say the morning/afternoon prayer now?

Thank you

Now, I want you to arrange your seats. Make sure you are still in line. Then, you may take your seats so we can start with our lesson.

Are you ready to listen now?

b. Checking of attendanceIs somebody absent today?Very Good!c. Collecting of Assignments

Please pass your assignments infront silently in a count of 3. Late papers will not be accepted.1, 2, 3!Joi, please get the papers.

2. Review

Class, answer the writings on the board in your paper.

Ok! Lets check your answers!Put your answers on the board.For number 1, MichaelThen everyone follows.KyrieLebronStephenGavinKryxelFaithHope!

Who got perfect?Very Good! I can see that most of you are perfect! Lets give the class a round of applause!

3. Motivation

Can you remember the tens and the ones, class?

Two-digit numbers such as 20 is composed of tens and ones. For example:

Tens Ones

2 0

20

Can you identify the tens and ones in this number?

10

Raise your hand if you want to answer which one is the tens and which one belongs to the ones place.

Nestor?Very good!

Lets move on to the next activity.

Now, I have problem here that I want you to solve. Here is the problem. Please read aloud, together.

Mrs. Juana brought her class to the schoolyard for their Work Education time. There were 20 boys and 24 girls. How many children were in the yard?

What is being asked by the problem?Yes, Sharon?

That's right!

What do you think theyre doing in the schoolyard?

Yes, Alden?Okay! It can be!

4. Lesson Propera. Presentation of the LessonToday we will discuss about adding two digit numbers.

b. Broadening of ConceptThis time I will write down something in the board. Okay?

Anyone of you can tell what 20 means? Raise your hand if you want to answer

Yes, Mayang?Thats right!

How about 24? Another student who wants to try?Yes, Mikee?Yes! You got that right!20+24=___

So, what are you going to do with 20 and 24?

Yes, Eric?

That's right! Can you show us how to do it?Please come to the board.

Very Good! You got the answer right!Lets give Eric a hand!

Now I will explain and show you how Eric got the answer. Listen carefully and understand.Okay?

This is one way to solve the problem.

Step 1: Add the Ones Tens Ones 2