Lich Lam Viec Ban Tuan 19

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Lich Lam Viec Ban Tuan 19

Transcript

UBND TNH BNH PHC

UBND TNH BNH PHC CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM

BAN QUN L KHU KINH T c lp - T do - Hnh phc

Bnh Phc, ngy 27 thng 4 nm 2015

LCH LM VIC

Tun l 19 (t ngy 04/5 n ngy 08/5/2015)

TH HAI (ngy 04/5)

1. Hp Giao ban.

Thnh phn: Lnh o Ban, Vn phng, VPD, Trng, ph cc phng nghip v.

Thi gian, a im: 7 gi 30 ti Phng hp Ban.

2. /c Nguyn Vn Dng PTB.TT: D hp bo co UBND tnh v vic:

+ Cho php KCN Minh Hng - Hn Quc tip nhn thm d n dt, nhum vi din tch 10,03 ha v tng cng sut x l nc thi thm 12.000 m3/ngy.

+ Ch trng thu hi 26 ha t ti p 7, x Tn Khai, huyn Hn Qun xy dng ng trc chnh vo KCN Tn Khai II.

Thi gian, a im: 9 gi 30 ti Phng hp D, UBND tnh.

3. /c inh Thi Tun PTP. QLQH-XD-TN: i cng tc ti KKT CK Hoa L (c tun).

TH BA (ngy 05/5)

Sng:

/c o Vn Hong PTB, Phng QL. Mi trng, VPD Chn Thnh: i kim tra vic thc hin cc cng trnh, bin php bo v mi trng ca Cng ty TNHH Sam Woon Ind ti KCN Minh Hng Hn Quc.

Thnh phn: Theo Quyt nh s 30/Q-BQL ngy 27/4/2015 ca Ban Qun l Khu kinh t.

Thi gian, a im: 8 gi 30 ti KCN Minh Hng Hn Quc.

Chiu:

/c Vn Vn Hnh PTB, Trung tm KTHT KCN: Lm vic vi Cng ty CP SX TM & DV Phc Thnh v in lc Th x ng Xoi v vic di di cy xanh.

Thi gian, a im: 15 gi 00 ti Phng hp Ban.

TH T (ngy 06/5)

Sng:

/c Vn Vn Hnh PTB, Phng QL. DN-TM: Lm vic vi cc Doanh nghip ti KCN Minh Hng Hn Quc vn ng thnh lp t chc on trong cc Doanh nghip.

Thi gian, a im: Theo K hoch s 184/BQL-DNTM ngy 09/4/2015.

Chiu:

/c Nguyn Vn Dng PTB.TT, Phng QL. QH-XD-TN: Lm vic vi UBND huyn Lc Ninh v vic thng nht vic xc nh ngun gc t ca cc h dn ti Khu kinh t ca khu Hoa L.

Thnh phn: Phng Ti nguyn v Mi trng huyn Lc Ninh, BQL Rng phng h huyn Lc Ninh, Trung tm Pht trin qu t huyn Lc Ninh, UBND x Lc Ha, UBND x Lc Thnh (nh UBND huyn Lc Ninh mi).

Thi gian, a im: 14 gi 00 ti UBND huyn Lc Ninh.

TH NM (ngy 07/5)

1. /c Vn Vn Hnh PTB, Phng QL. DN-TM: Lm vic vi cc Doanh nghip ti cc KCN Chn Thnh I, Chn Thnh II vn ng thnh lp t chc on trong cc Doanh nghip.

Thi gian, a im: Theo K hoch s 184/BQL-DNTM ngy 09/4/2015.

2. /c o Vn Hong - PTB: D hp nghim thu D n: Bo co hin trng mi trng 05 nm (2011-2015) theo Th mi ca S Ti nguyn & Mi trng.

Thi gian, a im: 8 gi 30 ti Hi trng S Ti nguyn & Mi trng.

TH SU (ngy 08/5)

/c Vn Vn Hnh PTB, Phng QL. DN-TM: Lm vic vi cc Doanh nghip ti KCN ng Xoi I vn ng thnh lp t chc on trong cc Doanh nghip.

Thi gian, a im: Theo K hoch s 184/BQL-DNTM ngy 09/4/2015.

TL. TRNG BAN

CHNH VN PHNG

PAGE

2