of 24 /24
[email protected] · administració 93 519 43 93 · publicitat 666 65 63 40 · Fax 93 519 43 98 línia badalona Dijous, 27 de gener de 2010 · Núm. 12 · 30.000 exemplars setmanals · www.liniabadalona.cat Els Amics de les Arts Tornen dissabte a Badalona amb les entrades exhaurides 4 Ciutat Josep Pera no serà secretari General d’Immigració 22 13 La ciutat tindrà una escola d’hosteleria a partir de març Foto: Línia Badalona El local de 600 m2 s’ubicarà a Casagemes i oferirà cursos de cuina per a tots els públics Can Ruti torna a ser pioner Tusgsal no posa les coses fàcils als discapacitats físics 3 6 Creen un gel per restituir la mama

Línia Badalona 12

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Línia Badalona 12

Text of Línia Badalona 12

 • [email protected] administraci 93 519 43 93 publicitat 666 65 63 40 Fax 93 519 43 98

  lniabadalonaDijous, 27 de gener de 2010 Nm. 12 30.000 exemplars setmanals www.liniabadalona.cat

  Els Amics de les ArtsTornen dissabte aBadalona amb les entrades exhaurides

  4CiutatJosep Pera no ser secretari GeneraldImmigraci

  22

  13

  La ciutat tindr una escoladhosteleria a partir de mar

  Foto: Lnia Badalona

  El local de 600 m2 subicar a Casagemes i oferir cursos de cuina per a tots els pblics

  Can Ruti torna a ser pionerTusgsal no posa les coses fcils alsdiscapacitats fsics 3 6Creen un gel per restituir la mama

 • Per a publicitat - 666 65 63 40 - [email protected]

  2011272 lniabadalona www.liniabadalona.cat

 • En portada 3lniabadalonaGener201127www.liniabadalona.cat

  Manquen rampes, manca civisme

  Dimecres, rondant les 5 de la tar-da. En Joan i la Paula avancencom poden per una vorera ple-na de desnivells i sots, desgasta-da, estreta. Es dirigeixen a la pa-rada de bus ms propera, pre-guntant-se en silenci si avui hipodran pujar. Ell va en cadira derodes; ella, que es dedica a la in-tegraci social, lacompanya.

  Arriben a la parada dautobsms propera i sesperen. Al capde deu minuts, el vehicle groctreu el cap pel final del carrer. EnJoan es posiciona davant la por-ta que t la rampa incorporadaa sota, a lespera que la Paula avi-si el conductor i aquest accioni elmecanisme per fer-la baixar.Per el conductor els comunicaque la rampa no funciona. Els re-comana que sesperin al properautobs, ell no hi pot fer res.Tanca les portes i sallunya, dei-xant-los amb un pam de nas a laparada. La Paula es mira el Joan,sense saber ben b qu dir-li, mi-rant de dissimular la seva indig-naci. Fa un esfor per somriu-re i amb veu desenfadada bro-meja sobre el tema: ens espera-rem al segent, segur que tenimsort. De rell, es mira el rellot-ge. Van justos, a dos quarts enJoan ha de ser al Centre Ocupa-cional. Passen deu minuts ms,lautobs no arriba, la Paula co-mena a patir. Finalment, entornen a veure venir un pel finaldel carrer. Aquest cop el conduc-tor s ms amable: la rampaest espatllada els diu- De to-tes maneres, intentar que lapogueu utilitzar. Lhome ac-ciona el mecanisme i veuen comla rampa, lenta i sorollosament,comena a descendir per collo-car-se a lloc; se la miren illusio-nats. Per a mig cam sembla en-callar-se i fa uns petits movi-ments amunt i avall, sembla

  Els usuaris discapacitats denuncien la falta dadaptaci dels autobusos de TUSGSAL

  com si es volgus plegar de nou.El conductor ha baixat del bus imira destirar-la cap avall perques desencalli i en Joan pugui pu-jar. Mentre, els conductors im-pacients que sesperen darrere delautobs fan sonar els clxonsdels seus cotxes. Malaurada-ment, el conductor de l'autobss'ha de rendir sense aconseguirinstallar la rampa. Disculpant-se compungit, se'n torna al seulloc de treball. Al tercer intent,per sort, aconsegueixen pujar. soficial: arriben tard.

  Tot aix, que sembla una tris-ta histria ms sobre les prec-ries condicions d'adaptaci delsespais i serveis que es troben elsminusvlids a la ciutat, s malau-radament un fet real. Ms con-cretament, s el pa de cada diaper a moltes persones discapaci-tades fsicament que necessitenel transport pblic per desplaar-se. "La rampa no funciona, l'au-tobs va massa ple i no tenim es-pai, el conductor t pressa...Cada dia busquen una excusa di-ferent -manifesta Marina Nieto,de la Plataforma 'Deixem de serinvisibles'.- s un problema ambel que ens trobem diriament.Ens hem acabat resignant per-qu si et queixes noms t'end-us un disgust, tot i que tornarema denunciar cada cas concret apartir d'ara." La Marina ens ex-plica tamb algun cas particularen el qual la persona s'ha"rebellat", d'alguna manera. A laMaite, per exemple, li van negarl'accs a un autobs perqu larampa, deien, no funcionava.Com que ja n'estava farta, es vaplantar davant l'autobs i va es-petar que si no hi havia autobsper ella, no n'hi havia per ning.Sembla ser que, miraculosa-ment, la rampa va passar a fun-cionar i la Maite va poder-hipujar. Tamb ens ha referit el casdel seu marit, que ha caigut endiverses ocasions per la malaadaptaci de les rampes al nivelldel terra de l'autobs. "Hi ha uns10 centmetres entre el lloc on

  s'atura la rampa i el terra, unadistncia que les cadires de rodeselctriques no toleren, i en inten-tar salvar-la va caure d'esquena.Li ha passat diverses vegades i araja t por d'agafar l'autobs".

  TUSGSAL, EN SILENCIL'empresa responsable dels auto-busos de la ciutat, TUSGSAL, hadeclinat fer declaracions sobre eltema. Tot i haver-se'ls brindat la

  oportunitat de dir-hi la seva, fi-nalment no s'han volgut manifes-tar, per la qual cosa no podemoferir cap explicaci de part sevasobre aquest tema, que probable-ment se solucionaria amb una re-visi i manteniment adequats deles rampes d'aquests vehicles deservei pblic, i una bona dosi decivisme i respecte de part de totsplegats.

  Pel que fa a la resta de viatgersdels cotxes de lnia, els afectatsamb els quals Lnia Badalona hapogut contactar han comentatque hi ha de tot. Segons la PaulaTejero, la integradora social delcas que s'ha exposat d'entrada, engeneral la gent s solidria i la-menten la situaci que es generaquan han de deixar passar l'auto-bs i esperar el segent. Per hiha tamb gent poc respectuosaque per impacincia no facilitagens les coses a aquestes perso-nes amb problemes de mobilitat:

  l'Elvira, que s discapacitada f-sica i pertany tamb a 'Deixem deser invisibles', per exemple, ha re-ferit un cas en qu va anar a bai-xar d'un autobs i un home no varespectar el temps que triga larampa a baixar. "En trepitjar-la,la rampa va caure amb un cop seca terra. Va dir que tenia pressa ique no es podia esperar", recor-da.

  L'nica alternativa a l'auto-bs que els discapacitats fsics te-nen per desplaar-se per la ciutat,a banda del cotxe particular, s elservei de taxi. La Marina Nietoens explica que en principi se'lsdna al mes un bonus de 8 viat-ges, que en realitat sn 4 comp-tant anar i tornar. El problema sque allegant problemes econ-mics a causa de la crisi acaben do-nant-los-en molts menys i sovinthan de renunciar a compromisosque ja tenien amb anterioritat perla impossibilitat d'arribar-hi.

  Fotos: Mariona Sanz

  A vegades els conductors tenen massa pressa i deixen els usuaris a terra

  Mariona SanzBadalona

  Els autobusosno tenen larampa en condicions o temps de desplegar-la

 • Ciutat4 lniabadalona www.liniabadalona.catGener201127

  N.P.> El regidor de Convergn-cia i Uni a lAjuntament JosepPera no ser el nou director gene-ral dImmigraci del govern de laGeneralitat. El crrec locupar fi-nalment Xavier Bosch, persona deconfiana del responsable de te-mes dimmigraci de Convergn-cia Democrtica, ngel Colom.

  La tardana a lhora doficialit-zar el seu nomenament feien pre-sagiar uns mals auguris que shanacabat confirmant. El nom dePera va sortir de seguida com apossible responsable de les pol-tiques dimmigraci del nou go-vern catal. Era un possible no-menament ents tamb com unpremi per les poltiques dimmi-graci de la federaci en un mu-nicipi tan sensible amb aquesttema com s Badalona, i com acontrapunt de lofensiva que fatemps lidera el Partit Popular enaquesta matria de la m del seulder municipal Xavier Garca Al-biol.

  Finalment per, han pesat msaltres criteris a lhora de prendrela decisi com els interns dins dela prpia Convergncia Democr-

  tica, on ngel Colom hauria pres-sionat per tombar el nom de Perai alar el de Xavier Bosch, estretcollaborador seu.

  Bosch (Barcelona, 1962) halligat la seva trajectria poltica ala de Colom, primer a Esquerraon va ser secretari dOrganitza-ci del partit de 1989 a 1993-, des-prs amb laventura del Partitper la Independncia (PI) i mstard al Marroc, on van coincidir enla delegaci de la Generalitat en elpas alauita. Ara a CDC s mem-

  Josep Pera no entrarfinalment al govern de Mas

  Albiol proposa a Serra que governi el candidat ms votatRedacci> El candidat del Par-tit Popular a lalcaldia de Badalo-na, Xavier Garcia Albiol, va ferarribar el passat dilluns una car-ta a lactual alcalde de la ciutat, elsocialista Jordi Serra, en qu liproposa un pacte perqu el guan-yador de les properes eleccionsmunicipals -qui encapali la llis-ta ms votada- sacabi convertinten lalcalde. Albiol considera quela voluntat dels vens no potmenysprear-se amb un pacte deperdedors, fent allusi als pos-sibles pactes als que necessitariaarribar Serra per ocupar la cadi-ra de batlle. El dirigent popular lirecorda a Serra que ells dos snles niques candidatures amb ca-pacitat real de guanyar les prope-res eleccions municipals, i que nos convenient que en un momentde gran desafecci poltica comlactual la voluntat popular esvegi adulterada per pactes pos-telectorals. Garcia Albiol estconvenut que Serra acceptar laproposta, ja que si la refusa de-mostraria que sap que, desprs de30 anys, perdr les eleccions,

  El nou director general dImmigraci ser XavierBosch, estret collaborador dngel Colom

  Josep Pera i el nou secretari General dImmigraci, Xavier Bosch

  afirma en una nota de premsa.Jordi Serra t tot el mes de febrerde marge per acceptar o declinaraquesta proposta, tot i que el re-gidor dHisenda de lAjuntament,Francesc Serrano (PSC) ja haafirmat que no pensen sentir aparlar de pactes amb el PP i quetenen la porta tancada a qualse-vol proposta en aquest sentit queels facin arribar els populars.

  Les reaccions daltres partitsAltres partits poltics de la

  ciutat tamb han reaccionat alplantejament dAlbiol. El primertinent dalcalde i candidat deCiU en les properes municipals,Ferran Falc, ja ha dit que Albiols vctima duna estratgia quelha alla, i afegeix que el lderpopular hauria dassumir quelalcaldia de Badalona ser deCiU o del PSC. Carles Sagus(ICV-EUiA), per la seva banda,ha reptat a Albiol a fer un debatdidees i de programa electoral.Pel candidat ecosocialista, elque s important no s qui seralcalde sin quines poltiquesshi aplicaran

  La carta que ha enviat Albiol a lAlcalde

  Redacci > La CandidaturadUnitat Popular de Badalona(CUP) ja ha acabat el procs detaules participatives en les qualshi han participat ms de 60 ciu-tadans. Ara, aquest partit vol co-nixer la opini de les entitats deBadalona i, en acabat, elaborarel programa electoral que calcu-len que es far pblic a mitjans demar. Durant els mesos doctu-bre, novembre i desembre,aquesta formaci va convocarcinc taules participatives de te-mtiques diverses i va recollir elsdiferents punts de vista que tenen

  La CUP elabora el programamentre segueix proposant

  els ciutadans que hi van partici-par. s la segona vegada que laCUP, partit que t ms de 80 can-didatures arreu de Catalunya, espresenta a les eleccions munici-pals a Badalona, i el seu cap dellista s Francesc Duran, perso-na molt vinculada al movimentassociatiu de la ciutat. Alguns m-rits que ja acumula aquest partitpoltic sn la publicaci del pres-supost anual de lAjuntament(que ara es pot consultar al webmunicipal grcies a la seva pres-si) o la campanya Quins sous!,que va donar a conixer lalt grau

  de crrecs de confiana que t Ba-dalona en comparaci amb altrespoblacions similars com LHos-pitalet o Sabadell.

  DECLARACI DE BNS En el darrer Ple municipal, cele-brat dimarts 25 de gener, la CUPtamb va exigir a tots els crrecspblics dels grups municipalsque fessin una declaraci delsseus bns a linici del mandat iuna altra en acabar-lo. Aquestaformaci defensa que amb peti-cions com aquesta segueix treba-llant perqu ladministraci de laciutat sigui plenament trans-parent, i assegura que aquestamesura pot evitar lenriquimentdesmesurat de les persones ambalts crrecs pblics.

  bre actiu del Secretariat dImmi-graci del partit, una condicique ha fet valer per imposar laseva opci a la de Josep Pera.

  Durant els ltims quinze diestothom a Badalona, Pera el pri-mer, donava per fet el seu salt a laGeneralitat. Finalment, per, noha estat aix, i el pes dngel Co-lom a qui li hauria agradat assu-mir ell mateix el crrec per quela seva vinculaci amb el cas Pa-lau no ho feien aconsellable- en latria de Bosch haur estat definitiu.

 • 5lniabadalonaPer a publicitat - 666 65 63 40 - [email protected] Gener201127www.liniabadalona.cat

 • Ciutat6 lniabadalona www.liniabadalona.catGener201127

  UGT i CCOO es tanquen per la reforma de les pensions

  Precisament, Gallardo va ex-plicar que lobjectiu principal dela protesta era influir en la nego-ciaci entre sindicats i govern es-pecialment sobre dos aspectes:ledat de jubilaci i la reforma deles pensions i, per la seva part,Barrera alerta que en determina-des professions no poden allargarledat de jubilaci.

  Jubilaci als 67s el principal punt de la refor-

  ma que prepara el govern per ga-rantir la viabilitat futura del sis-tema de pensions, reduir el dfi-cit pblic i adaptar-se als postu-

  Foto: Arxiu

  Els sindicats amenacen amb una vaga general si el govern no rectifica

  RedacciCiutat

  La data lmit del 28 de gener sa-propa per laprovaci de la refor-ma del sistema de pensions i elssindicats endureixen les sevesmesures de pressi. Aquest di-marts al migdia van protagonit-zar una nova protesta a diversesciutats catalanes. A Badalona,els sindicats UGT i CCOO es vantancar durant una hora a la seude la Seguretat Social al carrerMargarida Xirgu.

  Una quarantena de sindicalis-tes van participar a la protesta ivan repartir entre els ciutadansque acudien a la seu de la Segu-retat Social un full informatiu enqu es detallen els motius de lo-posici dels dos sindicats a la pro-posta del govern de RodrguezZapatero dendarrerir ledat de ju-bilaci fins als 67 anys. La protes-ta era conjunta al BarcelonsNord, i hi van assistir els mximsresponsables a la comarca: Feli-pe Barrera (UGT) i Maria Gallar-do (CCOO).

  Els sindicats majoritaris protesten a la seu de la Seguretat Social > No descarten ms mobilitzacions

  Can Ruti crea un gel per restituirla mama desprs dun tumorRedacci> Els cirurgians delHospital Germans Trias i Pujolhan desenvolupat una nova tec-nologia feta amb gel de plaquetesque permet restablir el volum dela mama desprs dextirpar un tu-mor conservant la mida i la for-ma del pit. Es tracta duna tcni-ca pionera que es porta a termeen el mateix acte quirrgic i queja sha aplicat amb xit a un cen-tenar de dones.

  La investigaci ha comptatamb la collaboraci del Banc deSang i Teixits i la UniversitatAutnoma de Barcelona (UAB).El cirurgi Joan Francesc Julinha liderat el projecte que ha do-nat com a resultat un tracta-ment que permet omplir el buitque genera lextracci dun tumormamari sense necessitat de re-construccions posteriors ni lacollocaci de prtesis mam-ries.

  Les plaquetes sobtenen de lasang dun donant i amb elles se-labora un gel amb una consistn-cia similar a la de la mama, quepermet restituir el seu volum ique es regenera paulatinamentamb les fibres de collagen perdu-des. Tot i que circulen per lasang, les plaquetes no sn cllu-les i precisament per aix tot ique siguin dun donant no gene-ren rebuig per part del receptor.

  Des de finals de 2008, es vacomenar a practicar aquest noutractament quirrgic. Des dales-hores una cinquantena de donesdel Barcelons Nord i el Mares-me han provat amb xit la novatecnologia, i entre un i dos anysdesprs la mama ha mantingut laseva forma i volum.

  Lequip investigador va rebreel 2010 el premi Corachn de laSocietat Catalana de Cirurgia peldesenvolupament de la nova tec-nologia, que est protegida perpatent.

  Aquest s el gel revolucionari

  lats que Brusselles exigeix. Permirar de sumar als sindicats a lareforma, el govern ha virat cap auna ampliaci de ledat de jubi-laci flexible de manera que elstreballadors podran jubilar-se apartir dels 65 anys, com fins ara,si tenen comptabilitzats ms dequaranta anys de cotitzaci a laSeguretat Social i desprs dapli-car-los el corresponent coefi-cient reductor a la pensi. Ambtot, per, fins el consell de minis-tres de divendres no es veuramb claredat labast de la refor-ma del sistema de pensions.

 • 7lniabadalonaPer a publicitat - 666 65 63 40 - [email protected] Gener201127www.liniabadalona.cat

 • 8 Opini

  Ciutadans

  Safata dentradaEDITORIAL

  grup comunicaci21Dipsit legal: [email protected]

  Publicitat: 666 65 63 [email protected]: 93 519 43 [email protected]

  www.liniabadalona.cat

  Lnia Badalona agraeix les cartes dels lectors per no es responsabilitza dels seus continguts. s imprescindible que elsescrits estiguin signats amb nom i cog noms, nmero de DNI i telfon de contacte. Lnia Badalona es reserva el dret deretallar-les, en el cas adient. Les cartes es poden enviar al fax 93 519 43 98 i per correu electrnic a l'adrea [email protected]

  Cartes dels lectors

  Editor: David Centol i Lozano. Directors d'edici: Daniel Gutirrez(Lnia Badalona), Jos Antonio Pilar (Lnia Valls), Jordi Sugraes (LniaBarcelona), Pere Gimnez (webs temtics); Ivana Padierna (webs deproximitat). Caps de redacci: Elisabet Alfaro i Cristian G mez.Redacci: Sara Arroyo, Jordi Alcover, Narcs Presas, Mari ona Sanz,Daniel Sainz de Aja. Fotografia: Mari ona Sanz i Eduardo Benito.

  Cap de producci i qualitat: Marga Moreno. Dissenyadors grfics: Albert Bald, Aida Fonseca.Cap de Vendes: Marcelo Villanueva. Xarxa comercial: Manel Riera, David Olivares, Adolf Gar-cia, Esther Rodrguez, lex Subirats, Eugnia Pujol, Ricard Garcia, Jaume Magri i ManuelSnchez-Villanueva. Mrqueting: Eva Serra. Distribuci: Ramon Vila (coordinador), Albert Car-bonell, Oriol Freixa, Acant Canet, Juan Carlos Galceran, Yacouba Diakit.Facturaci: Teresa Aguela. Auxiliar: Maria Reyes.

  lniabadalona www.liniabadalona.catGener201127

  Com que ja sabia que avui farienvaga, mhe llevat ms dhora i heagafat el metro. Si no tingus ex-amens, mhagus quedat a casa.

  He arribat i mhan dit que elstrens no anaven. Si avisessinque no van ja hem buscaria lescombinacions, ara hem toca es-perar.

  No mha afectat massa, tot i quehem hagut que canviar el recor-regut. Ara anem a agafar elmetro.

  Mha afectat moltssim perqu eltren que havia dagafar ha trigatuna hora ms i mha fet arribar tarda classe.

  Avui tenia examen i per culpa dela vaga he arribat tard. Semblaque ho facin volent aix de fer lesvagues en temporada dexam-ens.

  Oriol CortsEstudiant

  Samuel OsorioFuncionari

  Vania VitkokComercial

  Esther OliverEstudiant

  Roger RequenaEstudiant

  Us ha afectat la vaga de Renfe?

  ots els ciutadans, independentment de les seves condicions f-siques, han de poder utilitzar amb igualtat els serveis pblics.

  Ning gosaria contradir aquesta afirmaci per la realitat a vegadesens dna mostres del contrari. Ens referim, per exemple, a laccsals autobusos urbans de la ciutat per part de les persones amb dis-capacitats fsiques. s responsabilitat de tots, de ladministraci i delempresa concessionria, que no es discrimini ls del transport p-blic a ning que, posem per cas, vagi amb cadira de rodes. I hem po-gut constatar que a Badalona les persones amb mobilitat reduda nodisposen de totes les facilitats per pujar als autobusos. Tusgsal es de-fineix a la seva pgina web com una empresa creada per servir la so-cietat, atenent les necessitats de transport i mobilitat dels seus ciu-tadans. Hi estem dacord, per ha daplicar al peu de la lletra el sig-nificat daquesta declaraci dintencions i tenir en compte a tots elsciutadans per igual perqu tots formem part de la societat i tots somiguals.

  Tots som iguals

  T

  Qui hi ha al darrere?A Badalona a ms a ms de les jaclssiques candidatures que unai altra vegada es presenten, sem-pre hi ha militants duna o altraorganitzaci, que emprenyats icrtics amb el comportamentdels crrecs electes, decideixenseparar-se de la seva marca ori-ginal i crear-ne una de nova. Nos la primera vegada ni ser ll-tima. Ara b, desprs de com-provar que resulta prcticamentimpossible desplaar les mar-ques majoritries consolidades,per qu es continua fragmentantms lesquerra?

  Dubto molt que lexalcaldeJoan Blanch, convidat dhonorduna nova marca, hagi oblidatels resultats del seu intent encompetir amb la candidata de laseva exmarca Ms aviat crec queel bon Joan busqui revenjar-sede la seva antiga famlia i, en-cara que no ho digui, aposti perla dreta caverncola i aix, per aell, com pitjor li vagi a la seva ex-marca, ms raons per demostrarque tenia ra.

  Amb una mica ms de gene-rositat, de coherncia i compro-ms amb els ms febles, fugintdel protagonisme i lacomoda-ment personal i individualista,potenciant i impulsant la parti-cipaci per illusionar la majoriasocial en un projecte com,

  aconseguirem fer realitat la ciu-tat que volem els qui estimemBadalona.

  Dens que lesquerra estdividida o ha perdut els seusorgens i les senyes didentitat,a Badalona el centredreta hacrescut i la dreta reaccionria itroglodita cada dia penetra ms,amb el seu discurs segregador ide confrontaci entre el venat,

  Aplaudiment per a l'Associaci de Vens de Coll i PujolM'ha complagut llegir, en el passat nmero, l'escrit enviat per l'As-sociaci de Coll i Pujol, en el que sol.licita crear una Comissi Mixtade manera conjunta amb l'Ajuntament de la nostra ciutat, per acol.laborar i participar en els afers del seu barri i de Badalona.

  M'ha complagut principalment per dos motius: primer, quel'Associaci de Dalt la Vila t un altre company de viatge enaquest tema ferrags; segon -i permetin-me la llicncia- perquel "virus" Dalt la Vila, com alguns ja han etiquetat les nostres rei-vindicacions, s'extn per la nostra ciutat.

  Felicitats per la decisi presa, companys de l'A.VV de Coll iPujol. Tant de bo altres associacions prenguin aquest mateixcam. s important exigir la nostra participaci; al cap i a la fi sla nostra ciutat i no noms la d'un grup de poltics, alguns delsquals massa segurs del seu poder. Per sort ells depenen d'aquestmagnfic invent anomenat democrcia, ra per la qual els ciuta-dans podem decidir qui ocupa -i ocupar en un futur molt pr-xim- les poltrones des d'on es prenen les decisions que ensafecten a tots. Aquestes decisions ens afecten massa com per pas-sar per alt la participaci ciutadana que es promou, independent-ment del color poltic de qui governa, des de la Comissi Mixta.

  Endavant, el cam iniciat s bo. Dur, per gratificant.

  Gabriel H. Tafalla

  en els barris tranquils, fins ara,de la classe treballadora, s a dirde Badalona. Hem daconseguirtreballar tots plegats per millo-rar aquesta ciutat i arraconarels qui retallen despeses socialsi els qui alimenten i fomenten laconfrontaci entre els treballa-dors.

  Pedro Jess Fernndez

  La Foto Avgda. Mol de la Torre (Bufal)

 • Opini 9

  Lagull

  El mirador La lupa

  Daniel GutirrezDirector

  lniabadalonawww.liniabadalona.cat Gener201127

  PACTES DIMPACTELa nova proposta de Xavier Garcia Albiol,alcaldable pel Partit Popular en les prope-res eleccions municipals de maig, no ha es-tat en matria dimmigraci o seguretat,camps que sembla que domini a la perfec-ci.

  En aquesta ocasi ens ha sorprs ofe-rint un pacte a lactual alcalde, el socialis-ta Jordi Serra: que el proper batlle de laciutat sigui qui encapali la llista ms vo-tada. La proposta li ha fet arribar en unacarta, i li dna de temps tot el mes de fe-brer perqu accepti o declini la oferta. Ambaquesta jugada, Albiol aconsegueix dife-rents objectius. Duna banda, posa contrales cordes a Serra, candidat que, com laresta, necessitar daliats si vol guanyar-se el seient que ara ostenta. De laltra, neu-tralitza lascens de Ferran Falc (CiU), unrival cada cop ms directe segons les en-questes.

  Finalment, tornar a marcar, un copms, lagenda poltica de la ciutat i obligaels seus rivals poltics a anar a remolc (re-plicant via pgina web o nota de premsa).Segons Albiol, la voluntat dels votants enaquests comicis no es pot veure adulte-rada per pactes que modifiquin la veu i lavoluntat dels badalonins.

  No em sona que recrimins les aliancesamb altres partits que han propiciat go-verns en alguns pobles o fins i tot autono-mies, com a les Canries o el Pas Basc (onel socialista Patxi Lpez s lehendakarigrcies als vots dels populars). Aix no sadulterar la veu dels bascos, per exem-ple? Fora bo que tothom records (ara hooblida Albiol, per amb anterioritat senva oblidar Artur Mas) que els governs jasiguin locals, autonmics i estatals- els de-cideixen els pactes, no pas qui ha obtin-gut ms vots. Aix s el que passa en elssistemes de partit multipartidistes, com elnostre, a diferncia dels que sn biparti-distes. I en el cas que ens ocupa, ser la to-talitat del Ple municipal qui decideixi quiens governar durant els propers quatreanys.

  Les tres activitats centrals de BATeneuAviat far tres anys que un grup debadalonines i badalonins progressistes i plu-rals, vrem emprendre l'aventura de fer pro-postes culturals, socials i ldiques a lanostra ciutat.

  Sn diferents els mbits sobre els quehem desenvolupat les nostres activitats:conferncies sobre la ciutat i sobre la dona,han explicat contes en catal -per primer avegada- venes i vens immigrant. Hem fetdos manifests conjuntament amb altres per-sones i entitats, un sobre quin espai volemi quin hauria d'sser el nom per a la ILLACENTRAL de la ciutat i l'altre una crtica de-cidida sobre la Capitalitat de la Cultura aBadalona, denunciant les seves mancancesi amb tot un seguit de propostes.

  Per volem destacar sobretot el quealg ens ha dit, les innovacions a la ciutat,s a dir activitats sense precedents aBadalona. "Les 24 hores de Novella Negre",L'Exposici d'Artistes Badalonines" i LesJornades del BADACMIC. En els tres ca-sos anem ja per la tercera edici.

  La Novella Negre que alguns l'handefinit com "el nou realisme"o com "sivols saber qu passa al mn llegeix novellanegre" i tamb com "escric novella Negreper a poder dir el que no ens deixen escriureals diaris". Aquest s un gnere que no sd'evasi i prou, ni un gnere popular, amb

  Paco Obn, President de BATeneu

  aquelles connotacions pejoratives habitu-als. La Novella Negre com qualsevol gnereliterari t obres excellentment escrites,unes altres no tant i tamb altres mal es-crites.

  L'Exposici d'Artistes Badalonines: el2009 vrem fer la primera exposici, a laplanta baixa de les dependncies municipals"El Viver", espai que vam "descobrir" i quevam concretar com a espai d'exposicions de-sprs de fer una proposta a l'Ajuntament.La virtut d'aquest espai, que no una sala, sla quantitat de persones que poden gaudirde les obres exposades. La histria vacomenar amb un grup de cinc companyesartistes i BATeneu, i desprs de la segonamostra ja sn 18 artistes.

  Les Jornades del BADACMIC: Abansque es tingues notcia de que a Badalona es-taria ubicat el Museu del Cmic i la Illus-traci (equipament de la CACI), BATeneu,CYBERCMIC i un grup de companyes icompanys afeccionats al que es ve definintcom el 8 art, vam dur a terme les primeresJornades del Cmic a la ciutat. Cal dir quea Badalona contem amb qualificats dibuix-ants i guionistes amb projecci interna-cional- com a exemple, el Gran Premi delSal del Cmic 2010 a una obra a estat con-cedit al badalon, Rubn Pellejero

  Tamb hem tingut a la ciutat, en aque-st cas en el marc de les jornades de NovellaNegre, a l'amic Andreu Martn, al que ha es-tat atorgat el Premi Pepe Carvahllo de la Set-mana Negre de Barcelona, que tindr llocdel 31 de gener al 5 de febrer del 2011.

  Definitivament en les diferents activitatsproposades i realitzades des de BATeneuhem estat amb tot un seguit de personesamb una catalogaci professional indis-cutible.

  Volem aprofitar aquest espai, que ensofereix Lnia Badalona perqu tota aquel-la persona interessada en coneixe'ns ms,que vulgui apropar-se a nosaltres, saber quisom i qu fem i si cal, fer-se soci de la nos-tra entitat, ho pugui fer mitjanant el nos-tre correu electrnic i el nostre blog.

  Aquests dos joves de noms 21 anys deLloreda ja han muntat la seva empresa:TicTacDesign. Dissenyen, gestionen i des-envolupen pgines web, a ms doferir pro-ductes audiovisuals. Tot i la manca daju-des ja tenen clients no noms a Badalonasin tamb a daltres ciutats.

  Jared Gil i Sergio Moya (TicTacDesign) Per emprenedors

  Mossos dEsquadra Per detenir al presumpte atracador del Centre

  TUSGSALManca de sensibilitat

  Semfors

  Els agents dels Mossos dEsquadra deBadalona no han trigat ni un mes en iden-tificar, localitzar i detenir al presumpteatracador que ha perpetuat fins a 17 roba-toris a diferents comeros i particulars delbarri del Centre. Han demostrat estaratents a les preocupacions dels ciutadans.

  Molts autobusos grocs, tot i estar adequatsper transportar persones amb mobilitat re-duda, deixen a terra els viatgers amb ca-dira de rodes argumentant que no va larampa. Tots els seus vehicles haurien defuncionar perfectament, i els conductorsajudar aquest tipus de persones.

  LA PAGE. Lalcalde Jordi Serra ha descobert a noms100 dies per la campanya de les municipals les xarxes so-cials Facebook i Twitter. Serra no s home de gaires paraules i finsara no lhem vist molt partcep daquestes xarxes a diferncia delseu soci govern Ferran Falc, que recentment ha estrenat bloc.Xavier Garcial Albiol, molt actiu al facebook, presenta dijous 27el nou web del PP a Badalona i tamb nou twitter i flickr. Seranunes municipals 2.0?

  ELS DE CIU SN LA PERA. Larcangel Colom ha in-pedit a Josep Pera de ser Director General dImmigraci.Envoltat de nvols ha pressionat la direcci del partit perqu si-gui ell, responsable dimmigraci del partit durant aquests ltimsanys, qui ha dostentar. Al final CiU ha optat per una decisi sa-lomnica: ni Colom, ni Pera: Xavier Bosch. Llstima, Pera hagusestat un bon director.

  AGULL DESPUNTAT. Aquest va per nosaltres, els delLnia. Els nostres lectors ja saben dels agullons que a ve-gades uns tenen ms punteria que altres. La setmana passada vamcriticar la iniciativa dels horts urbans i la intenci del govern lo-cal dampliar-los. Tancant les pgines daquest setmanari vam pa-tir un lapsus linguae i vam confondre Can Miravitges per la To-rre Codina. Un ou i una castanya. Per cert... que la Torre Codi-na est deixada de la m de Du no era pas broma...

  El Tra del Toni

 • Opini10 lniabadalona www.liniabadalona.catGener201127

  Contructors de BadalonaFa escaig una parell de setmanes, que elSr.Juan Guirao ens va deixar. Aquest Ba-dalon, ha estat una de les persones que haajudat a contribut la part ms humana deBadalona, i en ocasions desconegudaper a molts. Al Sr, Guirao i a daltres quecom ell ens han deixat dacompanyar,vull dedicar aquesta reflexi i homenat-ge pstum.

  Quan una persona arriba al mn, tro-ba una realitat particular prpia del seuentorn, fruit de la vida en comunitat. Po-dem dir qu, altres, ens han transmet ideixat alguna cosa en llegat. Nhi ha unaherncia mitjanant la cultura, un traspsque quan arribem al mn ens trobem totscom a regal. Aix s fruit de lesfor altru-ista de moltes persones annimes, que dei-xen el seu llegat per uns altres als qualsmai coneixeran.

  Qui conegui el barri de La Salut, conei-xer que el senyor Guirao va ser una per-sona molt activa, un constructor de Bada-lona. Fundador i anima mater del club ci-clista La Salut, promotor de les festes dela ciutat, i de la particular festa de les mi-gas. Botiguer activista del comer de pro-ximitat, i model de ve entre els ms pro-pers. En definitiva una figura qu ha dei-xat petjada en el barri i per tant en la ciu-

  tat. Amb el seu record, en ve a la mem-ria un altre figura important daquestbarri, i casualment ve porta a porta ambel senyor Guirao, el senyor Angel More-no, el practicant. Qui no pot recordartamb aquest home, al servei de tothomset dies a la setmana durant vint-i-quatrehores.

  Molts carrers de diferents barris de laciutat han tingut i tenen constructors deBadalona, formen part de lhistoria no es-crita, per han estat claus en la construc-ci de la cara ms amable i positiva de laciutat , i potser tamb de les nostres vides.No han estat poltics, ni personalitatsmeditiques per han contribut a feruna Badalona ms digne. El polifacticpensador alemany Eric Fromm ens va dei-xar la reflexi de qu, totes les personesquan neixen, troben un tot que altres enshan deixat sense conixer-nos, una hern-cia humana, per tant, s responsabilitat detots els que venim de nou en aquest mon,ampliar el llegat a les futures genera-cions.

  Que serveixin aquestes senzilles parau-les al reconeixement i la memria delsannims constructors de Badalona.

  Salva Periago

  Fingir vacancesAhir vaig rebre un correu electrnic ambuna invitaci molt especial: anar durant 3dies a un creuer networking de dones pro-fessionals. En un primer moment, vaigpensar que shavien equivocat de persona.Per no, no. Lencapalament del missat-ge deixava ben clar a qui es dirigia: Sl-via, vols venir 3 dies de creuer?. Era in-dubtable que em convidaven a mi, poeta.B, exactament no em convidaven. Elque intentaven era persuadir-me a pagaruna fortuna (lequivalent al meu sou men-sual de pluriempleada) amb la promesa defer xarxa. Aix s, sense comproms (aca-bava dient el missatge). Noms faltaria!

  Per qui es creu que alg treballa en uncreuer de luxe, on la propina de 149 sobligatria i lhas de pagar per avanat? sevident que qui paga per una activitat aixno necessita treballar. Jo trigaria un anyde feina a amortitzar lembarcament (aix,en el cas de trobar feina, s clar).

  Estava indignada. Per una fora ocul-ta em va empnyer a respondre el correuexposant la meva situaci de poeta i ofe-rint-me a fer un recital nocturn si pujavaa bord de franc. Personalment, vaig trobarla proposta dall ms encertada. La mevamercaderia s la poesia i era lnic que po-dia oferir. Per sabeu quina va ser la seva

  resposta? Doncs que esperaven que aviatmho pogus pagar.

  El molt s ple de desagrats (i daturatscom jo). Per aix, fa temps que no em pucpermetre unes vacances com cal. Si jo po-gus tenir vacances, viatjaria a lestrangeri practicaria les 5 llenges que s i que noem serveixen de res. Al currculum, aix,ja no impressiona. Per impressionar, aracal anar al Jap i tornar renovada a la fei-na i fingir amb els companys que tha anatde meravella per lestrs, mentre ells assen-teixen amb lents moviments cranials, totremenant la cullereta dins del caf demquina.

  Per qui es creu que viatjar al Jap des-estressa? Amb totes aquelles llumetes i gatsmetllics saludant-te pel carrer. Inventarest sobrevalorat. s evident que requereixdun gran esfor i que has de defensar, es-toicament, cada detall, controlant la mira-da i els gestos, mentre la part esquerra delcervell no pot deixar de maquinar respos-tes sorprenents. Que si vaig veure un su-cidi en directe, que si es va obstruir la cin-ta transportadora de sushi del self-servi-ce i els clients del restaurant van entrar enpnic. Ui, s, qu divertit, no?

  Us imagineu que ahir mhagus pogutpagar aquest magnfic creuer ple de dones?El somni de qualsevol lesbiana! Imagineuque aconsegueixo convncer el meu cap?No, no, millor: imagineu que jo sc la mevacap i que no he densabonar a ning ambel pretext de viatjar per aconseguir nouscontactes. Qu creieu que passaria a borddaquest creuer?

  Imagineu, imagineu. Jo veig tot de do-nes en banyador passejant-se per la sau-na, menjant fulles damanida variada, be-vent gintnics i mirant-se les unes a les al-tres sense dirigir-se la paraula. Un networ-king fent aiges, vaja. Pensareu que tincenveja i que la meva ment vol fer-les nau-fragar, no? Doncs s, qu passa. Tinc en-veja. Perqu mentre jo segueixo aqu al sofescrivint poesia i, de tant en tant, algunacolumneta, hi ha alg amb les ungles delpeu pintades de rosa a punt dembarcar enun creuer.

  Per mhe de refer. Sha acabat aix dela llagrimeta fcil i menys a primera horadel mat. Ara mateix, penso substituir lesgaletes integrals habituals de lesmorzar,per un croissant farcit amb mantega imelmelada. Aix s que s fer vacances.Perqu vagis on vagis, aquest s un platdhotel universal.

  Slvia BelEscriptora i periodista

 • 11lniabadalonaPer a publicitat - 666 65 63 40 - [email protected] www.liniabadalona.cat Gener201127

 • Per a publicitat - 666 65 63 40 - publ[email protected]

  20112712 lniabadalona www.liniabadalona.cat

 • Centre13

  Gener

  201127lniabadalona

  Joaquim Padrs, nou portaveu a FomentEl president de la Federaci d'Empresaris de Badalona,

  Joaquim Padrs, ha estat designat Vocal del Comit Executiu de Foment del Treball. Aquest nou crrec s'afegeix a ms al de

  Membre del Ple de la Cambra de Comer de Barcelona.

  Foto: Arxiu

  Demanen un homenatge als onze pescadors morts fa un segleRedacci> La confraria de pes-cadors, el Cor de Marina, m-nium Cultural de Badalona i 400persones a ttol personal han de-manat a lalcalde de Badalona unmonument en record als 11 pes-cadors que van morir un 31 de ge-ner dara fa 100 anys degut a unfort temporal. Es tracta dun delsfets ms luctuosos de la histriarecent de la nostra ciutat que vadeixar a 29 infants orfes de pare.Tot i que el govern municipal noho descarta, de moment no ga-ranteix que es pugui fer cap mo-nument degut al mal momenteconmic que viu lAjuntamentde Badalona i la resta de consis-toris catalans.

  Precisament, el proper 31 degener en el marc de lexposici deCan Casacuberta, Pesca i VidaCostanera a la primera meitat delsegle XX es dedicar una confe-rncia i un espai de record per

  aquests pescadors. Lidelogadaquesta conferncia s historia-dora i besnta dun dels pesca-dors, Montserrat Rectoret, i shadocumentat per relatar com es vaviure llavors el trgic accident. Laxerrada sota el ttol de El naufra-gi del 1911, el temporal de les des-grcies ser pronunciada, tamb,pel patr major i cap del conselldexperts del port de Badalona,Marcel Mongay.

  Per Rectoret, recordar aquestsfets s una manera de mantenirpresent la vinculaci marinera dela nostra ciutat i saldar un deu-te histric amb la famlia dels 11pescadors badalonins. De fet,aquell 31 de gener del 1911 vanmorir al mar 100 pescadors cata-lans. Actualment, Cambrils estpreparant una exposici en mo-tiu del naufragi, una exposicique podria venir a Badalona perles festes de maig.

  Jordi AlcoverCentre

  Badalona tindr la seva escoladhostaleria. Ser la primera quehi haur a la ciutat i servir perdonar resposta a les actuals de-mandes que hi ha al sector: tenirpersonal qualificat. La iniciativadaquest ambicis projecte s delGremi dHostaleria del Barcelo-ns Nord i el Maresme Sud. Laseva gerent, Nria Garriga, haconfirmat a Lnia Badalona queles installacions podrien estaracabades a principis de marperqu estigui en ple funciona-ment aquesta primavera.

  Lescola, situada en un edificiannex de la seu del Gremi, al ca-rrer Santa Maria nmero 60, tms de 600 metres quadratsamb una zona de cuina, degusta-ci, vestuaris, i jard exterior, ams duna aula amb capacitat percinquanta persones per poderrealitzar cursos de formaci te-

  rica i de titulaci oficial com s elcas del ttol de Manipulador dA-liments, atorgat per la Generali-tat de Catalunya.

  Tot i que encara no est defi-nida del tot loferta de cursos, elGremi dHostaleria aposta perqusigui una formaci transversaltant per persones que vulguin de-dicar-se al sector com a cuiners,auxiliars de cuina i persones afi-cionades a la cuina. Des de les-cola tamb volen impulsar tot unseguit dactivitats culturals vincu-lades amb la gastronomia i fins itot organitzar maridatges i catesde vins i caves. A ms, el centredisposar duna petita zona derestauraci tamb per definir -

  que, segons Garriga, no sercap mena de competncia des-lleial amb la resta dagremiats,simplement, assegura, ser unazona de degustaci pel que haginpreparat els alumnes de lescola.

  Mentrestant, loferta habitualde cursos continua i de cara

  El que ara sn obres, en breu ser una gran escola de cuina

  Shi realitzaran cursos per a tots els pblics i per a tots els nivells > El local tindr ms de 600 m2

  aquestes setmanes tenen prepa-rats dos cursos de manipuladordaliments (titulaci que sha derenovar peridicament) i de cui-na, en aquest cas, delaboraci detapes.

  ELS HOSTALERS EN LLUITAEl Gremi dHostaleria no para derebre queixes de diferents propie-taris de bars i restaurants que esmostren indignats amb la novallei del tabac. Segons la patronalestan atemorits per la prdua declients en poca de crisi i, peraquest motiu, en algunes zones deBadalona ja shan recollit unasrie de signatures perqu el go-vern espanyol reculi en aplicar lanormativa. Daltra banda, els ser-veis jurdics del gremi estan llui-tant per flexibilitzar la llei o, sims no, indemnitzar els hostalersque en el seu dia van construiruna zona de fumadors que els vasuposar un alt cost econmic.

  Badalona tindr escoladhosteleria al mar

  Cau latracador del centreRedacci> Els Mossos han de-tingut al presumpte lladre quehauria robat amb fora a unaquinzena destabliments i a dosdomicilis des del passat mes doc-tubre. Les investigacions poli-cials han condut fins a un homede 32 anys, que ja va ser detingutel passat 15 de gener per unagent de la policia catalana forade servei. El suposat lladre, ve deBadalona, actuava de matinada,en un radi molt proper al seu do-micili, i el seu modus operandiconsistia en utilitzar pedres oun pic dobra per entrar als esta-bliments comercials, i fugia apeu per poder ocultar-se ambfacilitat en cas de ser advertit.

  El passat 15 de gener el lladre,que respon a les sigles de M.R.L.,va ser detingut per un agent forade servei i se lha acusat de temp-tativa de robatori amb fora enuna cafeteria del carrer Ribes i

  Perdig. Pocs dies desprs, les in-formacions aportades pels agentsdun dispositiu de seguretat ciu-tadana, sumades a la investigacipolicial, van relacionar a M.R.L.amb un total de 17 robatoris co-mesos al barri del centre, bui-dant o emportant-se la caixa re-gistradora.

  El suposat lladre actuava dematinada, normalment entre launa i les sis, i sempre sadreavaa objectius prxims als seu domi-cili per poder-se amagar ambfacilitat si lenxampaven. Acostu-mava a forar laccs als establi-ments desencaixant el marc de lafinestra o de la porta, o trencantels vidres de lestabliment ambuna pedra o pic dobra. A bandade botigues, tamb havia robatroba i elements electrnics de doshabitatges de baixa alada alsquals accedia escalant i forant laporta daccs.

 • Per a publicitat - 666 65 63 40 - [email protected] lniabadalona www.liniabadalona.catGener201127

 • Centre 15lniabadalonaGener201127www.liniabadalona.cat

  Renfe no deixa dormir des de fa setmanesVens del carrer Sant Isidre es queixen del soroll nocturn que fan les obres

  Daniel GutirrezCiutat

  Els vens que viuen ms a propde lestaci denuncien el sorollque fan les obres a la nit.

  Alguns vens dels blocs mspropers a lestaci de tren handenunciat aquesta setmanaque les obres nocturnes quesestan duent a terme a les viesdel tren no els deixen dormir.Tot i que lAjuntament deBadalona ja els va informar enuna reuni que es durien a ter -me aquestes o bres, els afectatses queixen que ja haurien des-tar enllestides (a mitjan generhaurien dhaver acabat) i que el

  soroll que fan els operarisentre la 1:30h i les 4 de la mati-nada amb maqui naria pesadas insuportable. Els operarisno poden treballar durant eldia ja que la circulaci delstrens els ho impedeix.

  Segons ha informat a LniaBadalona un ve afectat queviu al carrer de Sant Isidre 5, fams de quatre setmanes que niell ni la seva dona poden dor -mir a la nit, i shan vist obligatsa posar-se taps a les odes o es-coltar msica. Aquest afectat jaha denunciat la situaci a lA-juntament mitjanant el sis-tema telemtic Consensus,per es lamenta que la resposta

  s sempre la mateixa: les obresestan pressupostades i apro -vades i lamenten les molsties.Segons aquest ve, la regidoriadel districte els va informarque sallargarien fins a mitjansde gener, i ara temen quecomenci el mes de febrer i con-tinun patint aquestes mo -lsties. Un altre ve del mateixcarrer va preguntar als tcnicsque treballen a peu dobraquan acabarien la seva feina, iaquests van respondre que vanen retard. Els afectats tamb eslamenten que les actuacions esduguin a terme cada dia de lasetmana, de dilluns a diu-menge. Aquestes sn les obres que no deixen dormir als vens

  Foto: Mariona Sanz

  Redacci > El programa satricBadalnia, inspirat en el show deTV3 Polnia, estrena el seu ter-cer episodi carregat dhumor.

  A les imitacions de lalcalde Se-rra i cap de loposici Garcia Al-biol, es sumaran les de lex-alcal-de Joan Blanch, entre daltres.

  Aquesta producci genuina-ment badalonina estrenar qua-tre captols ms reflectint lactua-litat poltica fins les eleccions.

  El Polniabadalon emet eltercer programa

  Redacci > El dissabte vinent elCrcol Catlic acull el festivalAupaPau, un acte benfic amblobjectiu de recaptar alimentsper les famlies ms necessitades.

  Les activitats que sorganitza-ran tindran lloc al llarg de tota latarda. La gent que ho vulgui po-dr participar en la pintada dunmural per la Pau, coordinat perlartista Judith Themistanjigo-lus, contrubuint amb un missat-ge o un dibuix propi.

  Desprs daix shan programatdos concerts. Tocaran els grupsLa Kozmic Band i Jolly Jumper.Entre una actuaci i laltra elpblic gaudir de lhumor dunmonologuista.

  Des de lorganitzaci expli-quen que lany passat, quan tin-gu lloc la primera edici delfestival, van aconseguir una bonaassistncia i van recaptar 50 qui-los de menjar tot i no comptaramb una bona difusi.

  El Crcol acull unfestival solidari,lAupaPau

 • 16

  Gener

  201127lniabadalona

  Cotxe cremat a la Travessera de MontigalEl cap de setmana passat, uns desconeguts van cremar

  tres vehicles a la ciutat. Un a la Travessera de Montigal,i dos mes a sota de lautopista, a lalada del carrer Jumilla.

  El PP va reclamar ms vigilncia policial arran daquests fets.

  Quan low cost, joventuti qualitat van de la m

  Foto: Daniel Gutirrez

  Els vens de Montigal, a favordeliminar el llac artificialMontigal > LAssociaci deVens de Montigal va ratificar enassemblea el seu suport a la de-cisi de lAjuntament de conver-tir la zona del parc de les Mun-tanyetes habilitada per acollirun llac artificial, o una lminadaigua per ser ms concrets, enun parc infantil. De facto, ja ses-t utilitzant com a tal per la pe-tici dels vens del barri s parti-cipar en el disseny del futur nouparc i que contingui una pista depatinatge perqu els nens hi pu-guin patinar amb seguretat, unsorral pels ms petits, i gronxa-dors com a tots els parcs infantils.

  La installaci del llac artificialdata de 2003. Llavors hi haviabrolladors daigua que omplien elllac, per rpidament es va bui-dar i ara ja porta forces anyssense aigua, i els nens hi juguena futbol o aprofiten lmplia ex-tensi del llac per patinar. Jaquan tenia aigua, el llac rebia cr-tiques perqu shi acumulavamolta brutcia.

  Els vens de Montigal, que son est ubicat el parc de lesMuntanyetes, consideren que elms idoni vist laband experi-mentat pel llac des de fa anys sreconvertir-lo en un parc infan-til amb cara i ulls, i ms tenint encompte que es tracta dun barriamb fora poblaci jove ambnens petits.

  La resta dentitats venals deldistricte vuit, no obstant, man-tenen discrepncies amb la pro-posta del consistori de la ciutat ies resisteixen a renunciar a tenirel llac artificial al parc de lesMuntanyetes.

  La lmina que alguns vens volen convertir en un parc infantil

  Narcs PresasLloreda

  En Jared Gil i en Sergio Moya te-nen 21 anys. Els dos encara no hanacabat els estudis per ja han fetservir tot el que han aprs a les au-les per impulsar lempresa TictacDesign, dedicada al disseny de p-gines web i la producci de contin-guts audiovisuals a baix cost. EnJared est a punt dacabat Comu-nicaci Audiovisual i en Sergio es-tudia Programaci. Un bon diaparlant van arribar a la conclusique podrien ajuntar esforos icomenar plegats un projecte pro-pi. El resultat s Tictac Design.

  s una empresa que ofereixserveis a daltres empreses. De

  moment treballen sobretot en eldisseny de pgines web. Totesles empreses en volen tenir, o entenen i la volen millorar, expli-ca en Jared Gil a Lnia Badalona.I quin s el secret de lxit? Trac-tar cada producte amb moltacura i dedicaci i buscant la m-xima qualitat i a la vegada ajus-tant el preu, que poden fer-hoperqu treballen des de casa i nohan de pagar cap lloguer.

  Al principi noms tenienclients de Badalona per ara gr-cies al boca orella ja en comencena tenir de Barcelona, Sabadell,Cerdanyola o Granollers, entredaltres. El segent pas lgic pelcreixement de lempresa s tenirun local des don treballar i poder

  Foto: Mariona Sanz

  atendre els clients. De momentsempre sn ells qui han de des-plaar-se per visitar als clients iara estan a lespera dajudes i sub-vencions per decidir-se a llogarun local.

  De moment, cap dels dos potviure de Tictac Design, per la in-tenci s fer crixer el negoci i po-der-shi dedicar en exclusiva,cosa que ara no poden fer perquhan de compaginar amb els estu-dis i altres feines. El que est clar,no obstant, s que no hi ha rescom una criatura prpia, i TictacDesign ho s per a ells: treballoamb molta atenci i afecte perquel client quedi content, afirma enJared, un dels cofundadors deTictac Design.

  El Jared i el Sergio shan tirat a la piscina amb TicTacDesig

  Dos joves de Lloreda tiren endavant una empresa dedicada al disseny web i la comunicaci audiovisual

  Lloreda Montigal

  Aposten perconvertir el llac en un parc infantilamb cara i ulls

 • 17

  LlefiGener

  201127lniabadalona

  Semfors sense llum a lAv. Marqus de Sant Mori Aquest cap de setmana van deixar de funcionar, novament, uns semfors del barri

  de Llefi. Aquest cop van ser els que hi ha a la crulla de lAvinguda Marqus de Sant Mori amb el Carrer Sagrada Famlia. Aquesta situaci de risc per vehicles i

  vianants ja es va viure fa poc en uns semfors de lAvinguda Sant Salvador.

  Un cop ms, un futur equipamentde Llefi torna a ser protagonis-ta dels mitjans locals, i no per ab. Aquest cop li toca a lambula-tori que es construir al parc delGran Sol. Tot i que no perilla la re-alitzaci del projecte tal i comshavia pactat amb lanterior go-vern de la Generalitat, el Depar-tament de Salut ha estudiat la si-tuaci i ha canviat les condicionsde pagament. El finanament ar-ribar ms lentament, s a dir, en-tre ingrs i ingrs transcorrerms temps, per la quantitat finalser la mateixa.

  Segons un conveni que vanfirmar lAjuntament i la Genera-litat, el govern municipal avana-r els diners per comenar les ob-res i ms endavant rebr, escalo-

  Daniel Sainz de AjaLlefi

  Bars i restaurants recullen firmes contra la llei antitabacRedacci> Una vintena de barsi restaurants de Sant Joan de Lle-fi estan recollint firmes en con-tra de la nova llei antitabac, queprohibeix fumar en qualsevol ti-pus despai pblic tancat. Elsamos daquests locals denuncienenormes prdues econmiques jaque, segons afirmen, molts clientsfumadors estan deixant danar alsseus establiments.

  Molts propietaris de locals

  estant demanant informaci alAjuntament sobre la installacide terrasses, lnica forma deno perdre al client fumador. Al-guns ho demanen per tot lany ialtres, que no en tenien, volencomptar amb elles immediata-ment. Per aquesta ra, s moltpossible que el govern municipalhagi de modificar lordenanadocupaci de la via pblica a fa-vor dels hostalers.

  Els restauradors no volen perdre els clients fumadors

  Foto: Arxiu

  Els vens es reuniran amb lAjuntament per conixerels detalls > Salut flexibilitzar el pagament

  nadament, els diferents ingressosdel govern fins arribar als 8,5 mi-lions deuros que costa el nou cen-tre mdic. Els primers treballs demoviments de terres i cimentaciels comenar a realitzar lempre-sa Engestur.

  Els vens, com sempre, recla-men tenir ms informaci al res-pecte. Per tal de que aix sigui, eldia 7 de febrer la comissi forma-da per sis entitats del barri quesencarrega dels temes de salut, esreunir amb representants de lA-juntament i de la Generalitat, tali com ha confirmat Luis Moreno,membre de la comissi. Segonsexplicava Moreno a Lnia Badalo-na, lobjectiu de la reuni es coni-xer la data exacta del comena-ment de les obres i el dia en queacabaran. Les entitats venals es-peren que comencin abans de leseleccions municipals del maig.

  Lobjectiu dels vens sempreha estat que el centre mdic esti-gui operatiu per finals del 2013 oprincipis del 2014, tot i que lAl-calde Serra sempre hagi evitat fi-xar calendaris. Enlloc daix, hapreferit fer declaracions lloant unfutur proper on Badalona gaudi-r dun mapa sanitari molt com-plet. Aquest nou ambulatori suna pea ms en la configuracidaquest mapa, una pea queoferir assistncia primria ams de 23.000 persones, descon-gestionant, daquesta manera, elCAP de la Salut.

  La reuni tindr lloc el proper 7 de febrer

  El govern canvia el tipus definanament del nou CAP

 • 18

  Sant Roclniabadalona Gener201127

  Foto: Danone

  500 directius de Danone canvien el lookdel CEIP Josep Boada en un sol dia

  Narcs PresasSant Roc

  Mig miler de directius duna deles multinacionals del sector delalimentaci ms importantsdel mn dedicant un mat a pin-tar la faana, arreglar les porteso condicionar les zones desbar-jo duna escola del barri de SantRoc. Acostumats al despatx, laploma i la Blackberry, van can-viar de feina per unes hores i esvan arromangar les mnigues dela camisa amb lobjectiu de can-viar la imatge del CEIP Josep Bo-ada.

  Segons el director del centre,Casto Garca, ho van aconse-guir. Impressionant veure 500directius de Danone de tota Es-panya treballant a lescola, afir-mava a Lnia Badalona satisfet elmxim responsable del CEIPque assegura que han aconse-

  Es tracta duna iniciativa de responsabilitat social de lempresa > Durant un mat, directius de tota Espanya van millorar lescola de Sant Roc > Mentrestant, els alumnes dexcursi

  guit donar un altre aire al centre,si ms no, ara s ms decent.Casto Garca afirma que els di-rectius de Danone van quedarencantats amb la iniciativa i elsva demanar que no perdin uncostum tan lloable com aquest.

  Va ser el mat del 19 de gener,en el marc de la convenci anualde directius de tot lestat de lamultinacional francesa que en-guany es va celebrar a lhotelHesperia de LHospitalet. Al-tres anys havien optat per fer al-guna activitat daventura peraquest any volien fer algunacosa que deixs empremta. Iqu millor que reparar un collegiduna zona desfavorida.

  Danone va organitzar una ex-cursi per a tots els nens de les-cola a una granja. El CEIP que-dava buit i era el torn dels direc-tius que per equips es van orga-nitzar per pintar parets, arreglar

  gronxadors o fer treballs de jar-dineria. En van quedar molt sa-tisfets de lexperincia, que repe-tiran en altres ocasions. Nomsun per: ens hagus agradatveure la cara dels nens el dia se-gent, deia lvaro Bordas, capde Relacions Externes de la mul-tinacional a Espanya.

  No s la primera vegada que

  Danone collabora amb el CEIPJosep Boada. Tamb finana unaescola esportiva, en la qual amblexcusa densenyar futbol es dnaclasses de suport als nens i selseduca en valors dhigiene i nutri-cionals.

  Lexperincia va deixar a to-thom ms que satisfet. El direc-tor del CEIP, Casto Garca, va

  quedar contentssim de les mi-llores experimentades pel collegide les quals sen beneficien direc-tament els nens. Pels directius deDanone va resultar enriquidor.Era una prova pilot i a partir da-ra ser la lnia que seguiran entermes de responsabilitat sociali en activitats per a directius enconvencions.

  Desprs de la feina, foto de famlia

  Terrn recorda les inversions per immigraci Arran dels fets de Salt la setmana passada, la secretria dEstat per Immigraci Anna Ter-rn va ratificar la inversi prevista de 2,5 milions deuros que shauran de repartir els mu-

  nicipis de Badalona, Terrassa, Salt i El Vendrell per reforar la convivncia als barris. ABadalona els beneficiats seran amb tota probabilitat Sant Roc i La Salut.

 • Gorg-Progrs19

  lniabadalona Gener201127

  Foto: Mariona Sanz

  La confraria de pescadors vol augmentar el nmero de barques Redacci> El president de laConfraria de pescadors de Bada-lona, Jaume Caas, ha fet una ba-lan de la primera setmana de laposada en marxa de la llotja de Ba-dalona, al Port de la ciutat. La va-loraci ha estat positiva i ha des-tacat que cada vegada s'animenms restauradors a comprar elpeix pels seus mens, per tambes mostra preocupat per la falta de

  barques que t la confraria. Si bel primer dia de funcionament elpeix provenia de dues barques, elsdarrers dies s'ha ampliat a tres iara estan pendents d'una quarta.Caas assegura que aniran crei-xent mica en mica i desmenteixque hi hagi un clamor popular a laciutat que demani que es puguicomprar a la llotja encara que nosiguis peixater o hostaler.

  Jordi AlcoverGorg-Progrs

  La cadena de supermercats Con-dis ha obert un establiment enun barri dormitori i mort comer-cialment parlant. Laposta, se-gons reconeix un dels propieta-ris, Jos Luis Garca, ha estatvalenta, per pretn cobrir undficit de serveis dels vens de lazona que shan de desplaar o bfins el carrer Guifr o al mercatTorner. Es tracta del primer

  centre daquestes caractersti-ques en un barri on els projectesinicials el situaven com un noucentre comercial de Badalonaconnectat amb el Mgic. La pre-sidenta de lAssociaci de Vensdel Front Martim, Enca Ma-rs, sha posicionat en ms du-na ocasi a favor de la dinamit-zaci comercial del seu barri. Defet, darrerament shavia mostratesperanada que la remodelacidel passeig martim incentivs aoperadors privats a llogar o com-

  Aquest s el nou supermercat que dna vida al barri

  Lestabliment t una superfcie de 1.500 metres quadrats > s el primer daquesta mida a la zona

  El mercat Torner continua sense pressupost per reformar-loRedacci> Prcticament unmes desprs de la finalitzaci dela carpa provisional del mercatMaignon, tamb coneguda com laPlaa Vella, els paradistes delmercat Torner s'han quedat ambun pam de nas en veure lxit deltrasllat a la carpa de la plaa ve-lla mentre que el govern munici-pal no t pressupost per reformarel seu mercat. El seu president,Joaqun Jimnez, ha explicat aLnia Badalona que en una entre-vista recent amb el regidor de Co-mer i Consum, Jordi Subirana,li havia confirmat que el consis-tori no t els diners per una refor-ma daquesta magnitud que, perconseqncia, comportaria eltrasllat dels paradistes de Tornera una carpa provisional, segonsprevisions inicials del consistori,a la Plaa dels Pasos Catalans,just a sobre de laparcament que

  recentment ha construt lem-presa pblica Engestur.

  2 ANYS DE RETARDEl desembre del 2007, la llavorsalcaldessa de Badalona, MaiteArqu, va garantir que linici deles vores de la remodelaci delmercat Torner veurien la llum elprimer trimestre del 2009. Lla-vors, Arqu ja va demanar con-fiana als venedors tot assegu-rant que aquesta vegada anavade deb. De fet, el 12 de desem-bre del 2007 lAjuntament deBadalona i Mercasa van signar unconvenir segons el qual lAjunta-ment de Badalona els lliurava38.000 euros en aquesta em-presa perqu redacts el projec-te. Els plans consistien en dema-nar una subvenci al MinisteridHabitatge per sufragar fins el50% del cost de la reforma.

  prar locals per fer-hi establi-ments de restauraci o de co-mer.

  A la zona estan arrelant ambfora petites botigues de queviu-res i fins i tot bars regentats nou-vinguts dorigen xins o pakista-ns que estaven tenint una moltbona acollida, en part per laseva flexibilitzaci dhoraris.

  El nou supermercat, de 1500metres quadrats, compta amb 96places daparcament gratut ino tanca els migdies.

  Foto: Mariona Sanz

  El Mercat Torner tamb necessita una reforma

  Un nou supermercat donarvida al Front Maritim

  L'Espai Betlia vessa poesia Del 26 de gener fins a l'11 de mar tothom qui vulgui visitar l'Espai Betlia podr gaudirde "L'hora de la poesia", un cicle amb un programa variat format per diverses activitatsque inclouen vuit poetes de diverses generacions. Ens deleitaran amb tardes de poesia,

  espectacles sobre textos periodstics i poemes de Joan Maragall.

 • 20

  Sant Crist SistrellsGener

  201127lniabadalona

  PomarMoreraCanyet

  La Mussara facilita lestudiL'associaci juvenil La Mussara, ha habilitat diferents aules

  destudi en el seu local del nmero 70 al carrer Sant Joan de laCreu. Lentitat obre les portes de deu del mat a dues del mig-

  dia a joves a partir de 16 anys que estiguin en poca dexmens.

  Vens de Sant Crist exigiran al primer tinent dalcalde ms seguretat al barri

  cada vegada que la indignaci ve-nal dalguna zona de Badalonaarriba als estaments poltics en-vien un refor policial durantdues setmanes que tranquillitzaels vens i pressiona els delin-qents, i un cop sesgota aquesttermini canvien de barri i, aix,successivament.

  MALA GESTI POLICIALEl vocal responsable de seguretatde lAssociaci de Vens de CanCabanyes, Juan Bentez, afirmaque, daquesta manera, estan re-galant les eleccions municipals allder de loposici municipal, alpopular Xavier Garca Albiol, ellema del qual a la seva campanyas el teu barri s segur?. Ben-tez tamb critica de valent lactu-al gesti de seguretat del governmunicipal, ja que assegura que sinsuficient.

  Foto: Mariona Sanz

  No noms les pujades sn un problema a Sant Crist

  Jordi AlcoverSant Crist

  Els vens de Sant Crist se sentenabandonats i, pel que sembla, entemes de seguretat tamb. Asse-guren que den lltima reuni(a principis de novembre) quevan mantenir amb el responsablepoltic del consistori, el primer ti-nent dalcalde, Ferran Falc (CiU),van notar una notable millora depresncia policial al barri: agentsque aparcaven els seus cotxes pa-trulla i passejaven pels carrers deSant Crist. El problema, segons di-uen, s que aquest refor policialva durar dues setmanes.

  Des de lassociaci de vens deCan Cabanyes lamenten aquestarelaxaci del cos de la GurdiaUrbana i apunten que la polticaactual del govern municipal sdapagafocs. Asseguren que

  Es reuniran aquest dilluns amb Ferran Falc, a qui li faran arribar el seu malestar > Asseguren que shan multiplicat els robatoris en comeros i a vianants

  Els vens senten que el seubarri s el ms insegur de Bada-lona i no escatimen en exem-ples: robatoris en comeros sotalamenaa dun ganivet, estiradesde bosses enmig del carrer, a la

  Els vens afirmen viureen el barri ms perills

  BufalPassos de vianants invisiblesEls vens del barri de Bufal troben a faltar semfors en mbar intermitentper als cotxes per aguditzar l'atenci dels conductors en alguns passos devianants poc respectats de l'avinguda Mart Pujol, on ja han tingut ms d'unensurt en estar a punt de ser atropellats quan els utilitzaven.

  Els joves de Bufal estrenenun nou programa de rdio

  pira tamb a convertir-se enuna plataforma per tal de donarveu als grups d'artistes ambmenys possibilitats, difonentnotcies que no hagin tingut ga-ire ress meditic sobre l'artamateur.

  Els joves de Bufal, sempre actius

  RedacciBufal

  La cultura com a eix i pilar prin-cipal. Aquesta s la idea que fade base a 'Creadors de l'ende-m', un nou programa de rdioa la Plataforma de Bufal, for-mat per un grup indefinit -ja queno es tanquen les portes a novesincorporacions- de collabora-dors d'entre setze i dinou anys.El programa, que va emetre'sper primer cop el passat diven-dres dia 14 de gener, s de cairemetanarratiu, per tant no nomspretn informar sin fer-ho dis-tingint-se de la resta, volentanar ms enll sense deixar deser fidels a la realitat.

  'Creadors de l'endem' esproposa tenir un contacte direc-te i constant amb el barri de Bu-fal, acostant-hi la cultura i fentactivitats a travs de les dife-rents seccions del programa quefacin partceps els oients, vensdel barri. Aquest programa as-

  Segons paraules d'Alba Gar-ca, la directora del programa,Creadors de l'endem' t unambient seris i respectus,amb presncia d'humor i entre-teniment, subordinats als pri-mers adjectius. La idea s quetots els collaboradors tinguinuna secci adient que es corres-pongui amb les bases del pro-grama, explica l'Alba, que estu-dia a l'Escola d'Arts Pau Garga-llo i t noms disset anys.

  Podeu sentir 'Creadors del'endem' cada dos divendres ales 18:00h, en directe a travs dela web http://canbarriga.net/tv/; i seguir les vivncies d'a-quests joves emprenedors a tra-vs de Facebook (www.face-book.com/CreadorsDeLende-ma ) i del seu blog (creadorsde-lendema.blogspot.com ). El pro-per programa ser aquest diven-dres dia 28 de gener, i tindrcom a convidat especial l'es-criptor Dami del Clot, autor delllibre Absolut taronja.

  company seu que va avisar a lagrua perqu no podia treure elseu cotxe perqu a la porta delseu prquing privat hi haviaaparcat un altre vehicle. Des-prs de dues hores esperant labrigada municipal va venir elpropietari de lautombil malaparcat. Lpez assegura que sescandals aparegus el propie-tari abans que la grua.

  Precisament, per tot plegat, enel marc duna srie de reunionsperidiques que van pactar els ve-ns amb el primer tinent dalcal-de, es reuniran dilluns 31.

  sortida dels caixers... i tot un re-guitzell de successos que mantatemorida a la gent gran.

  El vocal de lAssociaci de Ve-ns de Can Cabanyes, Esteban L-pez, posava dexemple el cas dun

  Lincident a despertat la curiositat de molts vens

  Foto: Mariona Sanz

  Redacci > Ahir dimecres la seude Correus a Bufal, situada al ca-rrer Doctor Robert desde fa rela-tivament poc temps, va patir unpetit curtcircuit elctric en espat-llar-se la maquinria de climatit-zaci del local, cap a les 15:00h.Per sort no hi va haver ferits ni vacaldre evacuar les vivendes queconformen la resta de l'edifici,per la gran quantitat de fum vafer disparar l'alarma antiincendis.En aquell moment a l'oficina hihavia dues persones treballant idos clients. Els serveis d'emer-

  Ensurt a l'oficina de Correusgncies van ser avisats i van acu-dir rpidament al lloc dels fets,evitant aix mals majors. Tres do-tacions de bombers van ser lesencarregades d'extingir el proble-ma amb el suport logstic delscossos de Mossos d'Esquadra i laGurdia Urbana, que van tallarl'accs al tram de carrer afectatmentre es duien a terme els tre-balls corresponents. Tot i que vaser una operaci fora aparato-sa que va cridar l'atenci a ungran nombre de vens, finalmenttot va quedar en un ensurt.

 • 21

  Esportslniabadalona Gener201127

  El Badalona simposa 4-1 a la Gramanet

  Foto: Arxiu

  Redacci > 22 jornades desprsel Badalona sha collocat primera la classificaci de la 2a DivisiB, grup 3. Ho va aconseguir gr-cies als 3 punts aconseguits con-tra lequip ve del BarcelonsNord, la Gramanet, amb un re-sultat de 4 gols a 1. Val a dir, per,que es va veure afavorit amb laderrota de lOriola, que ara ocu-pa la segona plaa.

  Els nois de Manolo Vzquezhan demostrat que jugant al Cen-tenari sn imbatibles, ja porten10 victries contant amb la del

  Victria en el derbi i lideratgederbi del diumenge. Un partitque van encarrilar molt aviatamb el gol de Vzquez al minut3. Malgrat que la Grama va acon-seguir empatar, el domini del Ba-dalona va ser clar i es va fer msque evident a la segona part,quan van caure els altres tresgols. Dos, de Vctor i Marc Mas,res ms sortir dels vestuaris illtim de Robles tot just abansdel final del partit. La difernciaentre un equip i laltre es fa evi-dent al comprovar que la Gramava penltima en la classificaci.

  Els Dracs espanten des del primer diaLequip de futbol americ de Badalona, els Badalona Dracs, van vncer amb comoditat el primer partit

  de la lliga i es colloquen primers. Els rivals, els Barcelona Bfals, van ser apallissats, com aix ho reflexa el 0 50 final. Les actuacions ms destacades de lequip foren les de Zack Asack i

  Jordi Brugnani, a ms de la magnfica defensa que va permetre mantenir el marcador a zero.

  Foto: Arxiu

  La cadira que van tirar al camp

  A la Penya li creixen els nans

  Com si dun mal dull es tracts,la Penya encadena desgrcia reredesgrcia. Primer van ser les le-sions de Flis, Norel i English, des-prs la derrota contra el Cajasoli, finalment, la baixa de JosepFranch. A aix cal sumar-li, sideixem larbitratge de banda, laprecria situaci econmica delclub que impedeix reforar le-quip. I tot plegat a dues setmanesde lenfrontament contra el RegalBara a la Copa del Rei.

  El partit del diumenge, i sobre-tot el qu va ocrrer fora de lm-bit esportiu, resumeix la sensacidimpotncia que viu lafici verd-i-negre. Per una banda lactuacidArteaga, rbitre molt conegut aBadalona, va encendre el pblicexpulsant a Pepu Hernndez a lamitja part i, daquesta manera,comenant la segona meitat ambquatre tirs lliures en contra. Per

  Van caure 59-79 contra el Cajasol en un partit ambtensi > Quatre jugadors lesionats abans del derbi

  Daniel Sainz de AjaEsports

  laltra banda, els jugadors tambvan protagonitzar moments detensi, com el xoc entre Davis iHosley. Per acabar-ho dadobar,alg del pblic va esclatar i va

  llanar la seva cadira contra elparquet.

  Del partit en si cal destacar elcomenament favorable per laPenya, malgrat que Bullock va fi-car al Cajasol per davant amb untriple abans de concloure el segonquart. Els segents minuts vanser un calvari pels de Pepu. UnSatoransky enorme va empny-er els sevillans i va fer dos granstaps a Robinson i a Hosley. El Jo-ventut no va reaccionar i a faltade dos minuts pel final ja perdiende vint.

  Durant el partit, Josep Franchva rebre una genollada a ladduc-tor. Desprs de realitzar-li unaressonncia es va confirmar la le-si del jugador i s dubte per viat-ger a Menorca. Aix, Franch su-neix als seus companys Flis (po-dria tornar en breu), Norel (sismesos lesionat) i English (quatremesos). Gaireb sels uneix elcinqu, Llovet, que va patir unafissura de menisc per no s greu.

 • Cultura22

  lniabadalona Gener201127

  Foto: Arxiu

  'Biutiful', nominada als OscarsLa pelculla Biutiful, que va ser rodada a Badalona, ha estat nominada als scars coma millor pelculla estrangera, i el seu protagonista, Javier Bardem, com a millor actor

  principal. El director del film, Alejandro Gonzlez Irritu, ha manifestat la seva sa-tisfacci pel reconeixement a la seva feina que aquestes nominacions suposen.

  Escaldes-Engordany ja s lanova Capital Cultural CatalanaRedacci> Dissabte passat, 22de gener, Escaldes-Engordanyva acollir en una recepci les au-toritats que van assistir a la inau-guraci del que ja s la nova Ca-pital de la Cultura Catalana. L'ac-te va comptar amb la presnciade Mateu Chalmeta, regidor deCultura de l'Ajuntament de Bada-lona.

  El Com d'aquesta localitat delPrincipat d'Andorra va donaramb aquesta gala, celebrada da-vant de ms de set-centes perso-nes, el tret de sortida al nou c-rrec que ostenta la vila. El presi-dent de l'organitzaci Capital dela Cultura Catalana, Xavier Tude-la, va ser el primer en intervenir,apuntant la Cultura com un delsactius per superar la crisi econ-mica que ens envolta.

  Chalmeta, el representant ba-dalon, va explicar l'experinciaBadalona 2010 i va voler desta-car la importncia que Andorra

  sigui l'nic Estat on el catal slnica llengua oficial com a ca-racterstica a aprofitar en aques-ta nova edici de la Capitalitat. Vafer s d'una metfora amb laqumica per demanar a les auto-ritats andorranes un esfor pertrobar la manera de cohesionarl'mbit lingstic i cultural cata-l. La Capital de la Cultura Cata-lana s'adrea a tot el domini lin-gstic i cultural catal i t com aobjectiu, entre d'altres, contribuira ampliar la difusi, l's i el pres-tigi social de la llengua i culturacatalanes, incrementant aix lacohesi cultural dels territoris dellengua i cultura catalanes. Lapropera ciutat Capital de la Cul-tura Catalana ser Tarragona,l'any 2012.

  Mariona SanzCultura

  Badalona ha comenat ben fortaquest 2011 que fa a concerts: siaquests ltims caps de setmanahem pogut gaudir dels que for-maven part del cicle Musica't odels directes d'artistes de la ta-lla de Kiko Veneno, aquest dis-sabte que ve, dia 29 de gener,aquells badalonins que van serms previsors (ja que les entra-des estan exhaurides) podranviure a les 21:30h al Teatre Prin-cipal el concert del quartet cata-

  l ms 2.0: Els Amics de lesArts.

  Aquest quartet nascut en unpis d'estudiants de Barcelona,que va crear-se el pblic penjantels seus tres primers treballs aInternet,. A contracorrent detots els artistes que lluitavencontra les descrregues, es tro-ba en estat de grcia desprs desorprendre tothom amb les19.000 cpies venudes del seudisc Bed&Breakfast. Set premisEnderrock i diversos guardons inominacions a altres premisavalen aquest conjunt, que viu

  des del passat 2010 el seu mo-ment ms dol. Els Amics de lesArts combinen d'all ms encer-tadament lletres juganeres i re-alistes amb melodies exquisi-des a ritme de folk, pop i electr-

  nica.

  El quartet barcelon sempre sorpn al pblica

  Aquest dissabte tocaran al teatre Principal > Van deixar un molt bon regust de boca a les festes de Maig

  Oberta la convocatria dels Premis Ciutat de Badalona 2011Redacci> Els Premis literarisCiutat de Badalona, els de ms acasa nostra, han obert la sevaconvocatria per a ledici den-guany en les seves quatre moda-litats. En el cas dels premis Ciu-tat de Badalona de NarrativaPasos Catalans Solstici dEstiu,el Premi Ciutat de Badalona deNarrativa Juvenil i el Betlia dePoesia Memorial CarmeGuasch els aspirants tenen detemps fins el 25 de mar perpresentar les seves obres. Pelque fa al Teatre Breu Iniciat, eltermini finalitza el proper 31 degener.

  El Ciutat de Badalona de Na-rrativa t com a premi ledici perpart de Proa de lobra guanyado-ra i una recompensa de 4.000 eu-ros. El Betlia t com a premi le-

  dici a crrec de Viena Edicionsi un premi en metllic de 3.000euros, i el Ciutat de Badalona deNarrativa Juvenil tamb sereditat encara que no sha concre-tat per part de quina editorial i unpremi tamb valorat en 3.000euros.

  La concessi dels guardonses fa en el marc de la Nit Liter-ria, acte en el qual es proclama lesobres guanyadores, i se celebra-r al teatre Zorrilla a finals dejuny.

  El premis literaris Ciutat deBadalona van nixer a lany 1988amb la voluntat de dinamitzar laliteratura en catal i impulsar laprojecci cultural de Badalona.Amb el pas dels anys shan anatincorporant noves categories depremis.

  Els Amics de les Arts exhaureixen les entrades

  El teatre esquedar petitper acollir totsels afeccionatsbadalonins

 • 23

  LAgendaPE

  NJA

  T-

  ELA

  CASA

  EMERGNCIES 112BOMBERS 112 AMBULNCIES Creu Roja 93 464 06 09 La Pau 93 395 50 61HOSPITALS (emrgencies mdiques 061)Hospital Municipal de Badalona 93 464 83 00 Hospital Universitari Ger-mans Trias i Pujol 93 465 12 00 MOSSOS DESQUADRA 088 GUARDIA URBANA 092 93 483 29 01POLICIA NACIONAL 091 93 497 24 60 ATENCI CIUTADANAInformaci 93 483 29 20 Defensa del consumidor 93 483 27 43 Ofi-cina de Matriculaci escolar 93 483 29 97 Gesti Tributria 93 483 2813 Oficina de Turisme 93 483 29 90 Grua / Dipsit municipal 93 46009 00 CENTRES CVICS I CULTURALSCentre Cvic La Colina 93 383 36 61 Centre Cvic La Morera 93 395 4457 Centre Cvic Torre Mena 93 399 03 11 Centre Cvic Can Cabanyes93 399 35 11 Centre Cvic Dalt la Vila 93 384 44 44 Centre Cvic CanCanyad 93 464 18 57 Centre Cvic Sant Roc 93 387 06 12 Casal de So-lidaritat Can Pepus 93 460 23 78 BIBLIOTEQUESBiblioteca Can Casacuberta 93 464 34 00 Biblioteca Lloreda 93 387 3175 Biblioteca Pomar 93 395 35 07 Biblioteca Sant Roc 93 460 12 57 Bi-blioteca Llefi "Xavier Soto" 93 383 29 70ALTRES SERVEISConservatori Professional Msica 93 389 39 57 Engestur 93 460 84 15Escola de Natura 93 395 01 05 Escola del Mar 93 384 36 74 Institut Mu-nicipal Serveis Personals 93 384 79 79 Institut Municipal PromociOcupaci 93 460 52 00 Museu Municipal 93 384 17 50 Badalona Co-municaci SA 93 497 40 00 Reactivaci Badalona SA 93 464 80 00 En-llumenat pblic-SECE(Avaries) 93 398 76 61 Oficina de Rehabilitacid'Habitatges 93 483 27 17 Servei de recollida de mobles 901 114 115

  TELFONS DINTERS

  Gener

  201127

  EXPOSICIONS

  Indonsia sota el marFins el 22 de febrerExposici fotogrfica dimat-ges subaqutiques al nord dIn-donsia preses per Josep LlusPeralta, Antonio Segura, XavierTejerina i Miquel VillenaEscola del Mar

  ESPECTACLES

  Els Amics de les Arts29 de gener, a les 21:30hEl grup catal del moment, in-tegrat per quatre amics, inter-pretar les canons del seu noulbum Bed & BreakfastTeatre Principal

  Xalupa30 de gener, a les 19hConcert amb un repertori decanons tradicionals catalanes,algunes de molt conegudes idaltres que han anat quedanten loblitTeatre Zorrilla

  Asimtric (Jazz)28 de gener, a les 23:30hActuaci daquest grup catal deJazz-Fusi que combina diver-sos estils musicalsEls Genis

  CULTURAL

  Lhora de la poesiaDel 26 de gener al 11 de mar

  Cicle de poesia que enguanycomprn cinc sessions de xer-rades i lectures potiquesEspai Betlia

  'El naufragi de 1911, el tem-poral de les desgrcies'31 de gener, a les 19h Coincidint amb el centenari dela tragdia, sorganitza aquestaconferncia a crrec de MarcelMongay i Montserrat RectoretEspai Betlia

  'El cinema: una eina di-dctica per al coneixementdel mar i la pesca'27 de gener, a les 19hConferncia organitzada dinsdel cicle Retalls de Mar, a cr-rec dEduard J. Chifr Petit ones far una relaci didcticaentre el cinema amb el mar i lapescaEscola del Mar

  Taula Rodona27 de gener, a les 19:30hActivitat complementaria a lex-posici Joan Argent, lhome iel personatge, que finalitza el 5de febrerEspai Betlia

  Tertlia literria 27 de gener, a les 19hEs parlar del llibre Enemigu-es de lnima de Clara Soley, unllibre guanyador del Premi Ciu-tat de Badalona 2010Biblioteca Can Casacuberta

  Taller per a infants2 de gener, a les 17:30h

  Els infants de ms de 5 anys co-neixeran tot un seguit danimalsmitolgics i llegendarisBiblioteca Lloreda

  Taller de conversa en catal2 de febrer, a les 15.30 horesAquest taller pretn oferir re-cursos comunicatius per tal depoder enfrontar-se al dia a dia,practicar la llengua catalana iaix poder relacionar-seBiblioteca Pomar

  Lhora del conte 27 de gener, a les 18hSexplica el conte de Roald Dahlper a infants a partir de 4 anysBiblioteca Lloreda

  Lhora del conte27 de gener, a les 18hAprofitant que enguany s la-ny internacional dels boscos,sexplicar El petit avetBiblioteca Can Casacuberta

  Lhora del conte27 de gener, a les 18hEs llegir el conte En cigroneti el gegant, seguit d un taller depintar contesBiblioteca de Sant Roc

  ESPORTS

  Trobades dEscoles de Bs-quet30 de gener, a les 10hPartits entre escoles de bs-quet i diniciaci esportiva de laciutat, amb la participaci denens i nenes de 5 a 7 anysPista Club Basquet Sant Josep

 • Per a publicitat - 666 65 63 40 - [email protected] lniabadalona www.liniabadalona.catGener201127