24
[email protected] · administració 93 519 43 93 · publicitat 666 65 63 40 · Fax 93 519 43 98 línia badalona Dijous, 27 de gener de 2010 · Núm. 12 · 30.000 exemplars setmanals · www.liniabadalona.cat Els Amics de les Arts Tornen dissabte a Badalona amb les entrades exhaurides 4 Ciutat Josep Pera no serà secretari General d’Immigració 22 13 La ciutat tindrà una escola d’hosteleria a partir de març Foto: Línia Badalona El local de 600 m2 s’ubicarà a Casagemes i oferirà cursos de cuina per a tots els públics Can Ruti torna a ser pioner Tusgsal no posa les coses fàcils als discapacitats físics 3 6 Creen un gel per restituir la mama

Línia Badalona 12

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Línia Badalona 12

Citation preview

Page 1: Línia Badalona 12

[email protected] · administració 93 519 43 93 · publicitat 666 65 63 40 · Fax 93 519 43 98

líniabadalonaDijous, 27 de gener de 2010 · Núm. 12 · 30.000 exemplars setmanals · www.liniabadalona.cat

Els Amics de les ArtsTornen dissabte aBadalona amb les entrades exhaurides

�4CiutatJosep Pera no serà secretari Generald’Immigració

�22

�13

La ciutat tindrà una escolad’hosteleria a partir de març

Foto: Línia Badalona

El local de 600 m2 s’ubicarà a Casagemes i oferirà cursos de cuina per a tots els públics

Can Ruti torna a ser pionerTusgsal no posa les coses fàcils alsdiscapacitats físics �3

�6Creen un gel per restituir la mama

Page 2: Línia Badalona 12

Per a publicitat - 666 65 63 40 - [email protected]

2011272� líniabadalona www.liniabadalona.cat

Page 3: Línia Badalona 12

En portada 3�líniabadalonaGener

201127www.liniabadalona.cat

Manquen rampes, manca civisme

Dimecres, rondant les 5 de la tar-da. En Joan i la Paula avancencom poden per una vorera ple-na de desnivells i sots, desgasta-da, estreta. Es dirigeixen a la pa-rada de bus més propera, pre-guntant-se en silenci si avui hipodran pujar. Ell va en cadira derodes; ella, que es dedica a la in-tegració social, l’acompanya.

Arriben a la parada d’autobúsmés propera i s’esperen. Al capde deu minuts, el vehicle groctreu el cap pel final del carrer. EnJoan es posiciona davant la por-ta que té la rampa incorporadaa sota, a l’espera que la Paula avi-si el conductor i aquest accioni elmecanisme per fer-la baixar.Però el conductor els comunicaque la rampa no funciona. Els re-comana que s’esperin al properautobús, ell no hi pot fer res.Tanca les portes i s’allunya, dei-xant-los amb un pam de nas a laparada. La Paula es mira el Joan,sense saber ben bé què dir-li, mi-rant de dissimular la seva indig-nació. Fa un esforç per somriu-re i amb veu desenfadada bro-meja sobre el tema: “ens espera-rem al següent, segur que tenimsort”. De reüll, es mira el rellot-ge. Van justos, a dos quarts enJoan ha de ser al Centre Ocupa-cional. Passen deu minuts més,l’autobús no arriba, la Paula co-mença a patir. Finalment, entornen a veure venir un pel finaldel carrer. Aquest cop el conduc-tor és més amable: “la rampaestà espatllada –els diu- De to-tes maneres, intentaré que lapogueu utilitzar.” L’home ac-ciona el mecanisme i veuen comla rampa, lenta i sorollosament,comença a descendir per col·lo-car-se a lloc; se la miren il·lusio-nats. Però a mig camí sembla en-callar-se i fa uns petits movi-ments amunt i avall, sembla

Els usuaris discapacitats denuncien la falta d’adaptació dels autobusos de TUSGSAL

com si es volgués plegar de nou.El conductor ha baixat del bus imira d’estirar-la cap avall perquèes desencalli i en Joan pugui pu-jar. Mentre, els conductors im-pacients que s’esperen darrere del’autobús fan sonar els clàxonsdels seus cotxes. Malaurada-ment, el conductor de l'autobúss'ha de rendir sense aconseguirinstal·lar la rampa. Disculpant-se compungit, se'n torna al seulloc de treball. Al tercer intent,per sort, aconsegueixen pujar. Ésoficial: arriben tard.

Tot això, que sembla una tris-ta història més sobre les precà-ries condicions d'adaptació delsespais i serveis que es troben elsminusvàlids a la ciutat, és malau-radament un fet real. Més con-cretament, és el pa de cada diaper a moltes persones discapaci-tades físicament que necessitenel transport públic per desplaçar-se. "La rampa no funciona, l'au-tobús va massa ple i no tenim es-pai, el conductor té pressa...Cada dia busquen una excusa di-ferent -manifesta Marina Nieto,de la Plataforma 'Deixem de serinvisibles'.- És un problema ambel que ens trobem diàriament.Ens hem acabat resignant per-què si et queixes només t'endú-us un disgust, tot i que tornarema denunciar cada cas concret apartir d'ara." La Marina ens ex-plica també algun cas particularen el qual la persona s'ha"rebel·lat", d'alguna manera. A laMaite, per exemple, li van negarl'accés a un autobús perquè larampa, deien, no funcionava.Com que ja n'estava farta, es vaplantar davant l'autobús i va es-petar que si no hi havia autobúsper ella, no n'hi havia per ningú.Sembla ser que, miraculosa-ment, la rampa va passar a fun-cionar i la Maite va poder-hipujar. També ens ha referit el casdel seu marit, que ha caigut endiverses ocasions per la malaadaptació de les rampes al nivelldel terra de l'autobús. "Hi ha uns10 centímetres entre el lloc on

s'atura la rampa i el terra, unadistància que les cadires de rodeselèctriques no toleren, i en inten-tar salvar-la va caure d'esquena.Li ha passat diverses vegades i araja té por d'agafar l'autobús".

TUSGSAL, EN SILENCIL'empresa responsable dels auto-busos de la ciutat, TUSGSAL, hadeclinat fer declaracions sobre eltema. Tot i haver-se'ls brindat la

oportunitat de dir-hi la seva, fi-nalment no s'han volgut manifes-tar, per la qual cosa no podemoferir cap explicació de part sevasobre aquest tema, que probable-ment se solucionaria amb una re-visió i manteniment adequats deles rampes d'aquests vehicles deservei públic, i una bona dosi decivisme i respecte de part de totsplegats.

Pel que fa a la resta de viatgersdels cotxes de línia, els afectatsamb els quals Línia Badalona hapogut contactar han comentatque hi ha de tot. Segons la PaulaTejero, la integradora social delcas que s'ha exposat d'entrada, engeneral la gent és solidària i la-menten la situació que es generaquan han de deixar passar l'auto-bús i esperar el següent. Però hiha també gent poc respectuosaque per impaciència no facilitagens les coses a aquestes perso-nes amb problemes de mobilitat:

l'Elvira, que és discapacitada fí-sica i pertany també a 'Deixem deser invisibles', per exemple, ha re-ferit un cas en què va anar a bai-xar d'un autobús i un home no varespectar el temps que triga larampa a baixar. "En trepitjar-la,la rampa va caure amb un cop seca terra. Va dir que tenia pressa ique no es podia esperar", recor-da.

L'única alternativa a l'auto-bús que els discapacitats físics te-nen per desplaçar-se per la ciutat,a banda del cotxe particular, és elservei de taxi. La Marina Nietoens explica que en principi se'lsdóna al mes un bonus de 8 viat-ges, que en realitat són 4 comp-tant anar i tornar. El problema ésque al·legant problemes econò-mics a causa de la crisi acaben do-nant-los-en molts menys i sovinthan de renunciar a compromisosque ja tenien amb anterioritat perla impossibilitat d'arribar-hi.

Fotos: Mariona Sanz

A vegades els conductors tenen massa pressa i deixen els usuaris a terra

Mariona SanzBadalona

Els autobusosno tenen larampa en condicions o temps de desplegar-la

Page 4: Línia Badalona 12

Ciutat4� líniabadalona www.liniabadalona.catGener

201127

N.P.> El regidor de Convergèn-cia i Unió a l’Ajuntament JosepPera no serà el nou director gene-ral d’Immigració del govern de laGeneralitat. El càrrec l’ocuparà fi-nalment Xavier Bosch, persona deconfiança del responsable de te-mes d’immigració de Convergèn-cia Democràtica, Àngel Colom.

La tardança a l’hora d’oficialit-zar el seu nomenament feien pre-sagiar uns mals auguris que s’hanacabat confirmant. El nom dePera va sortir de seguida com apossible responsable de les polí-tiques d’immigració del nou go-vern català. Era un possible no-menament entès també com unpremi per les polítiques d’immi-gració de la federació en un mu-nicipi tan sensible amb aquesttema com és Badalona, i com acontrapunt de l’ofensiva que fatemps lidera el Partit Popular enaquesta matèria de la mà del seulíder municipal Xavier García Al-biol.

Finalment però, han pesat mésaltres criteris a l’hora de prendrela decisió com els interns dins dela pròpia Convergència Democrà-

tica, on Àngel Colom hauria pres-sionat per tombar el nom de Perai alçar el de Xavier Bosch, estretcol·laborador seu.

Bosch (Barcelona, 1962) halligat la seva trajectòria política ala de Colom, primer a Esquerra–on va ser secretari d’Organitza-ció del partit de 1989 a 1993-, des-prés amb l’aventura del Partitper la Independència (PI) i méstard al Marroc, on van coincidir enla delegació de la Generalitat en elpaís alauita. Ara a CDC és mem-

Josep Pera no entraràfinalment al govern de Mas

Albiol proposa a Serra que governi el candidat més votatRedacció> El candidat del Par-tit Popular a l’alcaldia de Badalo-na, Xavier Garcia Albiol, va ferarribar el passat dilluns una car-ta a l’actual alcalde de la ciutat, elsocialista Jordi Serra, en què liproposa un pacte perquè el guan-yador de les properes eleccionsmunicipals -qui encapçali la llis-ta més votada- s’acabi convertinten l’alcalde. Albiol considera quela voluntat dels veïns “no potmenysprear-se amb un pacte deperdedors”, fent al·lusió als pos-sibles pactes als que necessitariaarribar Serra per ocupar la cadi-ra de batlle. El dirigent popular lirecorda a Serra que ells dos són“les úniques candidatures amb ca-pacitat real de guanyar les prope-res eleccions municipals”, i que noés convenient que en un momentde gran desafecció política coml’actual la voluntat popular esvegi “adulterada” per pactes pos-telectorals. Garcia Albiol estàconvençut que Serra acceptarà laproposta, ja que si la refusa “de-mostraria que sap que, després de30 anys, perdrà les eleccions”,

El nou director general d’Immigració serà XavierBosch, estret col·laborador d’Àngel Colom

Josep Pera i el nou secretari General d’Immigració, Xavier Bosch

afirma en una nota de premsa.Jordi Serra té tot el mes de febrerde marge per acceptar o declinaraquesta proposta, tot i que el re-gidor d’Hisenda de l’Ajuntament,Francesc Serrano (PSC) ja haafirmat que no pensen sentir aparlar de pactes amb el PP i quetenen la porta tancada a qualse-vol proposta en aquest sentit queels facin arribar els populars.

Les reaccions d’altres partitsAltres partits polítics de la

ciutat també han reaccionat alplantejament d’Albiol. El primertinent d’alcalde i candidat deCiU en les properes municipals,Ferran Falcó, ja ha dit que Albiol“és víctima d’una estratègia quel’ha aïlla”, i afegeix que el líderpopular hauria d’assumir que“l’alcaldia de Badalona serà deCiU o del PSC”. Carles Sagués(ICV-EUiA), per la seva banda,ha reptat a Albiol a fer “un debatd’idees i de programa electoral”.Pel candidat ecosocialista, “elque és important no és qui seràalcalde sinó quines polítiquess’hi aplicaran”

La carta que ha enviat Albiol a l’Alcalde

Redacció > La Candidaturad’Unitat Popular de Badalona(CUP) ja ha acabat el procés detaules participatives en les qualshi han participat més de 60 ciu-tadans. Ara, aquest partit vol co-nèixer la opinió de les entitats deBadalona i, en acabat, elaboraràel programa electoral –que calcu-len que es farà públic a mitjans demarç. Durant els mesos d’octu-bre, novembre i desembre,aquesta formació va convocarcinc taules participatives de te-màtiques diverses i va recollir elsdiferents punts de vista que tenen

La CUP elabora el programamentre segueix proposant

els ciutadans que hi van partici-par. És la segona vegada que laCUP, partit que té més de 80 can-didatures arreu de Catalunya, espresenta a les eleccions munici-pals a Badalona, i el seu cap dellista és Francesc Duran, perso-na molt vinculada al movimentassociatiu de la ciutat. Alguns mè-rits que ja acumula aquest partitpolític són la publicació del pres-supost anual de l’Ajuntament(que ara es pot consultar al webmunicipal gràcies a la seva pres-sió) o la campanya “Quins sous!”,que va donar a conèixer l’alt grau

de càrrecs de confiança que té Ba-dalona en comparació amb altrespoblacions similars com L’Hos-pitalet o Sabadell.

DECLARACIÓ DE BÉNS En el darrer Ple municipal, cele-brat dimarts 25 de gener, la CUPtambé va exigir a tots els càrrecspúblics dels grups municipalsque fessin una declaració delsseus béns a l’inici del mandat iuna altra en acabar-lo. Aquestaformació defensa que amb peti-cions com aquesta segueix treba-llant perquè l’administració de laciutat sigui “plenament trans-parent”, i assegura que aquestamesura pot evitar “l’enriquimentdesmesurat” de les persones ambalts càrrecs públics”.

bre actiu del Secretariat d’Immi-gració del partit, una condicióque ha fet valer per imposar laseva opció a la de Josep Pera.

Durant els últims quinze diestothom a Badalona, Pera el pri-mer, donava per fet el seu salt a laGeneralitat. Finalment, però, noha estat així, i el pes d’Àngel Co-lom –a qui li hauria agradat assu-mir ell mateix el càrrec però quela seva vinculació amb el cas Pa-lau no ho feien aconsellable- en latria de Bosch haurà estat definitiu.

Page 5: Línia Badalona 12

5�líniabadalonaPer a publicitat - 666 65 63 40 - [email protected] Gener

201127www.liniabadalona.cat

Page 6: Línia Badalona 12

Ciutat6� líniabadalona www.liniabadalona.catGener

201127

UGT i CCOO es tanquen per la reforma de les pensions

Precisament, Gallardo va ex-plicar que l’objectiu principal dela protesta era influir en la nego-ciació entre sindicats i govern es-pecialment sobre dos aspectes:l’edat de jubilació i la reforma deles pensions i, per la seva part,Barrera alerta que en determina-des professions no poden allargarl’edat de jubilació.

Jubilació als 67És el principal punt de la refor-

ma que prepara el govern per ga-rantir la viabilitat futura del sis-tema de pensions, reduir el dèfi-cit públic i adaptar-se als postu-

Foto: Arxiu

Els sindicats amenacen amb una vaga general si el govern no rectifica

RedaccióCiutat

La data límit del 28 de gener s’a-propa per l’aprovació de la refor-ma del sistema de pensions i elssindicats endureixen les sevesmesures de pressió. Aquest di-marts al migdia van protagonit-zar una nova protesta a diversesciutats catalanes. A Badalona,els sindicats UGT i CCOO es vantancar durant una hora a la seude la Seguretat Social al carrerMargarida Xirgu.

Una quarantena de sindicalis-tes van participar a la protesta ivan repartir entre els ciutadansque acudien a la seu de la Segu-retat Social un full informatiu enquè es detallen els motius de l’o-posició dels dos sindicats a la pro-posta del govern de RodríguezZapatero d’endarrerir l’edat de ju-bilació fins als 67 anys. La protes-ta era conjunta al BarcelonèsNord, i hi van assistir els màximsresponsables a la comarca: Feli-pe Barrera (UGT) i Maria Gallar-do (CCOO).

Els sindicats majoritaris protesten a la seu de la Seguretat Social > No descarten més mobilitzacions

Can Ruti crea un gel per restituirla mama després d’un tumorRedacció> Els cirurgians del’Hospital Germans Trias i Pujolhan desenvolupat una nova tec-nologia feta amb gel de plaquetesque permet restablir el volum dela mama després d’extirpar un tu-mor conservant la mida i la for-ma del pit. Es tracta d’una tècni-ca pionera que es porta a termeen el mateix acte quirúrgic i queja s’ha aplicat amb èxit a un cen-tenar de dones.

La investigació ha comptatamb la col·laboració del Banc deSang i Teixits i la UniversitatAutònoma de Barcelona (UAB).El cirurgià Joan Francesc Juliánha liderat el projecte que ha do-nat com a resultat un tracta-ment que permet omplir el buitque genera l’extracció d’un tumormamari sense necessitat de re-construccions posteriors ni lacol·locació de pròtesis mamà-ries.

Les plaquetes s’obtenen de lasang d’un donant i amb elles s’e-labora un gel amb una consistèn-cia similar a la de la mama, quepermet restituir el seu volum ique es regenera paulatinamentamb les fibres de col·lagen perdu-des. Tot i que circulen per lasang, les plaquetes no són cèl·lu-les i precisament per això tot ique siguin d’un donant no gene-ren rebuig per part del receptor.

Des de finals de 2008, es vacomençar a practicar aquest noutractament quirúrgic. Des d’ales-hores una cinquantena de donesdel Barcelonès Nord i el Mares-me han provat amb èxit la novatecnologia, i entre un i dos anysdesprés la mama ha mantingut laseva forma i volum.

L’equip investigador va rebreel 2010 el premi Corachán de laSocietat Catalana de Cirurgia peldesenvolupament de la nova tec-nologia, que està protegida perpatent.

Aquest és el gel revolucionari

lats que Brussel·les exigeix. Permirar de sumar als sindicats a lareforma, el govern ha virat cap auna ampliació de l’edat de jubi-lació flexible de manera que elstreballadors podran jubilar-se apartir dels 65 anys, com fins ara,si tenen comptabilitzats més dequaranta anys de cotització a laSeguretat Social i després d’apli-car-los el corresponent coefi-cient reductor a la pensió. Ambtot, però, fins el consell de minis-tres de divendres no es veuràamb claredat l’abast de la refor-ma del sistema de pensions.

Page 7: Línia Badalona 12

7�líniabadalonaPer a publicitat - 666 65 63 40 - [email protected] Gener

201127www.liniabadalona.cat

Page 8: Línia Badalona 12

8� Opinió

Ciutadans

Safata d’entradaEDITORIAL

grup comunicació21Dipòsit legal: B.43222-2010lí[email protected]

Publicitat: 666 65 63 [email protected]ó: 93 519 43 [email protected]

www.liniabadalona.cat

Línia Badalona agraeix les cartes dels lectors però no es responsabilitza dels seus continguts. És imprescindible que elsescrits estiguin signats amb nom i cog noms, número de DNI i telèfon de contacte. Línia Badalona es reserva el dret deretallar-les, en el cas adient. Les cartes es poden enviar al fax 93 519 43 98 i per correu electrònic a l'adreça liniaba-

[email protected]

Cartes dels lectors

Editor: David Centol i Lozano. Directors d'edició: Daniel Gutiérrez(Línia Badalona), José Antonio Pilar (Línia Vallès), Jordi Sugrañes (LíniaBarcelona), Pere Giménez (webs temàtics); Ivana Padierna (webs deproximitat). Caps de redacció: Elisabet Alfaro i Cristian Gó mez.Redacció: Sara Arroyo, Jordi Alcover, Narcís Presas, Mari ona Sanz,Daniel Sainz de Aja. Fotografia: Mari ona Sanz i Eduardo Benito.

Cap de producció i qualitat: Marga Moreno. Dissenyadors gràfics: Albert Baldó, Aida Fonseca.Cap de Vendes: Marcelo Villanueva. Xarxa comercial: Manel Riera, David Olivares, Adolf Gar-cia, Esther Rodríguez, Àlex Subirats, Eugènia Pujol, Ricard Garcia, Jaume Magrià i ManuelSánchez-Villanueva. Màrqueting: Eva Serra. Distribució: Ramon Vila (coordinador), Albert Car-bonell, Oriol Freixa, Acant Canet, Juan Carlos Galceran, Yacouba Diakité.Facturació: Teresa Aguela. Auxiliar: Maria Reyes.

líniabadalona www.liniabadalona.catGener

201127

Com que ja sabia que avui farienvaga, m’he llevat més d’hora i heagafat el metro. Si no tingués ex-amens, m’hagués quedat a casa.

He arribat i m’han dit que elstrens no anaven. Si avisessinque no van ja hem buscaria lescombinacions, ara hem toca es-perar.

No m’ha afectat massa, tot i quehem hagut que canviar el recor-regut. Ara anem a agafar elmetro.

M’ha afectat moltíssim perquè eltren que havia d’agafar ha trigatuna hora més i m’ha fet arribar tarda classe.

Avui tenia examen i per culpa dela vaga he arribat tard. Semblaque ho facin volent això de fer lesvagues en temporada d’exam-ens.

Oriol CortésEstudiant

Samuel OsorioFuncionari

Vania VitkokComercial

Esther OliverEstudiant

Roger RequenaEstudiant

Us ha afectat la vaga de Renfe?

ots els ciutadans, independentment de les seves condicions fí-siques, han de poder utilitzar amb igualtat els serveis públics.

Ningú gosaria contradir aquesta afirmació però la realitat a vegadesens dóna mostres del contrari. Ens referim, per exemple, a l’accésals autobusos urbans de la ciutat per part de les persones amb dis-capacitats físiques. És responsabilitat de tots, de l’administració i del’empresa concessionària, que no es discrimini l’ús del transport pú-blic a ningú que, posem per cas, vagi amb cadira de rodes. I hem po-gut constatar que a Badalona les persones amb mobilitat reduïda nodisposen de totes les facilitats per pujar als autobusos. Tusgsal es de-fineix a la seva pàgina web com una empresa creada per servir la so-cietat, atenent les necessitats de transport i mobilitat dels seus ciu-tadans. Hi estem d’acord, però ha d’aplicar al peu de la lletra el sig-nificat d’aquesta declaració d’intencions i tenir en compte a tots elsciutadans per igual perquè tots formem part de la societat i tots somiguals.

Tots som iguals

T

Qui hi ha al darrere?A Badalona a més a més de les jaclàssiques candidatures que unai altra vegada es presenten, sem-pre hi ha militants d’una o altraorganització, que emprenyats icrítics amb el comportamentdels càrrecs electes, decideixenseparar-se de la seva marca ori-ginal i crear-ne una de nova. Noés la primera vegada ni serà l’úl-tima. Ara bé, desprès de com-provar que resulta pràcticamentimpossible desplaçar les mar-ques majoritàries consolidades,per què es continua fragmentantmés l’esquerra?

Dubto molt que l’exalcaldeJoan Blanch, convidat d’honord’una nova marca, hagi oblidatels resultats del seu intent encompetir amb la candidata de laseva exmarca Més aviat crec queel bon Joan busqui revenjar-sede la seva antiga família i, en-cara que no ho digui, aposti perla dreta cavernícola i així, per aell, com pitjor li vagi a la seva ex-marca, més raons per demostrarque tenia raó.

Amb una mica més de gene-rositat, de coherència i compro-mís amb els més febles, fugintdel protagonisme i l’acomoda-ment personal i individualista,potenciant i impulsant la parti-cipació per il·lusionar la majoriasocial en un projecte comú,

aconseguiríem fer realitat la ciu-tat que volem els qui estimemBadalona.

D’ençàs que l’esquerra estàdividida o ha perdut els seusorígens i les senyes d’identitat,a Badalona el centredreta hacrescut i la dreta reaccionària itroglodita cada dia penetra més,amb el seu discurs segregador ide confrontació entre el veïnat,

Aplaudiment per a l'Associació de Veïns de Coll i PujolM'ha complagut llegir, en el passat número, l'escrit enviat per l'As-sociació de Coll i Pujol, en el que sol.licita crear una Comissió Mixtade manera conjunta amb l'Ajuntament de la nostra ciutat, per acol.laborar i participar en els afers del seu barri i de Badalona.

M'ha complagut principalment per dos motius: primer, quel'Associació de Dalt la Vila té un altre company de viatge enaquest tema ferragós; segon -i permetin-me la llicència- perquèel "virus" Dalt la Vila, com alguns ja han etiquetat les nostres rei-vindicacions, s'extén per la nostra ciutat.

Felicitats per la decisió presa, companys de l'A.VV de Coll iPujol. Tant de bo altres associacions prenguin aquest mateixcamí. És important exigir la nostra participació; al cap i a la fi ésla nostra ciutat i no només la d'un grup de polítics, alguns delsquals massa segurs del seu poder. Per sort ells depenen d'aquestmagnífic invent anomenat democràcia, raó per la qual els ciuta-dans podem decidir qui ocupa -i ocuparà en un futur molt prò-xim- les poltrones des d'on es prenen les decisions que ensafecten a tots. Aquestes decisions ens afecten massa com per pas-sar per alt la participació ciutadana que es promou, independent-ment del color polític de qui governa, des de la Comissió Mixta.

Endavant, el camí iniciat és bo. Dur, però gratificant.

Gabriel H. Tafalla

en els barris tranquils, fins ara,de la classe treballadora, és a dirde Badalona. Hem d’aconseguirtreballar tots plegats per millo-rar aquesta ciutat i arraconarels qui retallen despeses socialsi els qui alimenten i fomenten laconfrontació entre els treballa-dors.

Pedro Jesús Fernández

La Foto Avgda. Molí de la Torre (Bufalà)

Page 9: Línia Badalona 12

Opinió 9�

L’agulló

El mirador La lupa

Daniel GutiérrezDirector

líniabadalonawww.liniabadalona.catGener

201127

PACTES D’IMPACTELa nova proposta de Xavier Garcia Albiol,alcaldable pel Partit Popular en les prope-res eleccions municipals de maig, no ha es-tat en matèria d’immigració o seguretat,camps que sembla que domini a la perfec-ció.

En aquesta ocasió ens ha sorprès ofe-rint un pacte a l’actual alcalde, el socialis-ta Jordi Serra: que el proper batlle de laciutat sigui qui encapçali la llista més vo-tada. La proposta li ha fet arribar en unacarta, i li dóna de temps tot el mes de fe-brer perquè accepti o declini la oferta. Ambaquesta jugada, Albiol aconsegueix dife-rents objectius. D’una banda, posa contrales cordes a Serra, candidat que, com laresta, necessitarà d’aliats si vol guanyar-se el seient que ara ostenta. De l’altra, neu-tralitza l’ascens de Ferran Falcó (CiU), unrival cada cop més directe segons les en-questes.

Finalment, tornar a marcar, un copmés, l’agenda política de la ciutat i obligaels seus rivals polítics a anar a remolc (re-plicant via pàgina web o nota de premsa).Segons Albiol, la voluntat dels votants enaquests comicis “no es pot veure adulte-rada per pactes que modifiquin la veu i lavoluntat dels badalonins”.

No em sona que recriminés les aliancesamb altres partits que han propiciat go-verns en alguns pobles o fins i tot autono-mies, com a les Canàries o el País Basc (onel socialista Patxi López és lehendakarigràcies als vots dels populars). Això no és“adulterar” la veu dels bascos, per exem-ple? Fora bo que tothom recordés (ara hooblida Albiol, però amb anterioritat se’nva oblidar Artur Mas) que els governs – jasiguin locals, autonòmics i estatals- els de-cideixen els pactes, no pas qui ha obtin-gut més vots. Això és el que passa en elssistemes de partit multipartidistes, com elnostre, a diferència dels que són biparti-distes. I en el cas que ens ocupa, serà la to-talitat del Ple municipal qui decideixi quiens governarà durant els propers quatreanys.

Les tres activitats centrals de BATeneuAviat farà tres anys que un grup debadalonines i badalonins progressistes i plu-rals, vàrem emprendre l'aventura de fer pro-postes culturals, socials i lúdiques a lanostra ciutat.

Són diferents els àmbits sobre els quehem desenvolupat les nostres activitats:conferències sobre la ciutat i sobre la dona,han explicat contes en català -per primer avegada- veïnes i veïns immigrant. Hem fetdos manifests conjuntament amb altres per-sones i entitats, un sobre quin espai volíemi quin hauria d'ésser el nom per a la ILLACENTRAL de la ciutat i l'altre una crítica de-cidida sobre la Capitalitat de la Cultura aBadalona, denunciant les seves mancancesi amb tot un seguit de propostes.

Però volem destacar sobretot el quealgú ens ha dit, les innovacions a la ciutat,és a dir activitats sense precedents aBadalona. "Les 24 hores de Novel·la Negre",L'Exposició d'Artistes Badalonines" i LesJornades del BADACÒMIC. En els tres ca-sos anem ja per la tercera edició.

La Novel·la Negre que alguns l'handefinit com "el nou realisme"o com "sivols saber què passa al món llegeix novel·lanegre" i també com "escric novel·la Negreper a poder dir el que no ens deixen escriureals diaris". Aquest és un gènere que no ésd'evasió i prou, ni un gènere popular, amb

Paco Obón, President de BATeneu

aquelles connotacions pejoratives habitu-als. La Novel·la Negre com qualsevol gènereliterari té obres excel·lentment escrites,unes altres no tant i també altres mal es-crites.

L'Exposició d'Artistes Badalonines: el2009 vàrem fer la primera exposició, a laplanta baixa de les dependències municipals"El Viver", espai que vam "descobrir" i quevam concretar com a espai d'exposicions de-sprés de fer una proposta a l'Ajuntament.La virtut d'aquest espai, que no una sala, ésla quantitat de persones que poden gaudirde les obres exposades. La història vacomençar amb un grup de cinc companyesartistes i BATeneu, i després de la segonamostra ja són 18 artistes.

Les Jornades del BADACÒMIC: Abansque es tingues notícia de que a Badalona es-taria ubicat el Museu del Còmic i la Il·lus-tració (equipament de la CACI), BATeneu,CYBERCÒMIC i un grup de companyes icompanys afeccionats al que es ve definintcom el 8è art, vam dur a terme les primeresJornades del Còmic a la ciutat. Cal dir quea Badalona contem amb qualificats dibuix-ants i guionistes amb projecció interna-cional- com a exemple, el Gran Premi delSaló del Còmic 2010 a una obra a estat con-cedit al badaloní, Rubén Pellejero

També hem tingut a la ciutat, en aque-st cas en el marc de les jornades de Novel·laNegre, a l'amic Andreu Martín, al que ha es-tat atorgat el Premi Pepe Carvahllo de la Set-mana Negre de Barcelona, que tindrà llocdel 31 de gener al 5 de febrer del 2011.

Definitivament en les diferents activitatsproposades i realitzades des de BATeneuhem estat amb tot un seguit de personesamb una catalogació professional indis-cutible.

Volem aprofitar aquest espai, que ensofereix Línia Badalona perquè tota aquel-la persona interessada en coneixe'ns més,que vulgui apropar-se a nosaltres, saber quisom i què fem i si cal, fer-se soci de la nos-tra entitat, ho pugui fer mitjançant el nos-tre correu electrònic i el nostre blog.

Aquests dos joves de només 21 anys deLloreda ja han muntat la seva empresa:TicTacDesign. Dissenyen, gestionen i des-envolupen pàgines web, a més d’oferir pro-ductes audiovisuals. Tot i la manca d’aju-des ja tenen clients no només a Badalonasinó també a d’altres ciutats.

Jared Gil i Sergio Moya (TicTacDesign) Per emprenedors

Mossos dʼEsquadra Per detenir al presumpte atracador del Centre

TUSGSALManca de sensibilitat

Semàfors

Els agents dels Mossos d’Esquadra deBadalona no han trigat ni un mes en iden-tificar, localitzar i detenir al presumpteatracador que ha perpetuat fins a 17 roba-toris a diferents comerços i particulars delbarri del Centre. Han demostrat estaratents a les preocupacions dels ciutadans.

Molts autobusos grocs, tot i estar adequatsper transportar persones amb mobilitat re-duïda, deixen a terra els viatgers amb ca-dira de rodes argumentant que “no va larampa”. Tots els seus vehicles haurien defuncionar perfectament, i els conductorsajudar aquest tipus de persones.

�À LA PAGE. L’alcalde Jordi Serra ha descobert a només100 dies per la campanya de les municipals les xarxes so-

cials Facebook i Twitter. Serra no és home de gaires paraules i finsara no l’hem vist molt partícep d’aquestes xarxes a diferència delseu soci govern Ferran Falcó, que recentment ha estrenat bloc.Xavier Garcial Albiol, molt actiu al facebook, presenta dijous 27el nou web del PP a Badalona i també nou twitter i flickr. Seranunes municipals 2.0?

�ELS DE CIU SÓN LA PERA. L’arcangel Colom ha in-pedit a Josep Pera de ser Director General d’Immigració.

Envoltat de núvols ha pressionat la direcció del partit perquè si-gui ell, responsable d’immigració del partit durant aquests últimsanys, qui ha d’ostentar. Al final CiU ha optat per una decisió sa-lomònica: ni Colom, ni Pera: Xavier Bosch. Llàstima, Pera haguésestat un bon director.

�AGULLÓ DESPUNTAT. Aquest va per nosaltres, els delLínia. Els nostres lectors ja saben dels agullons que a ve-

gades uns tenen més punteria que altres. La setmana passada vamcriticar la iniciativa dels horts urbans i la intenció del govern lo-cal d’ampliar-los. Tancant les pàgines d’aquest setmanari vam pa-tir un lapsus linguae i vam confondre Can Miravitges per la To-rre Codina. Un ou i una castanya. Per cert... que la Torre Codi-na està deixada de la mà de Déu no era pas broma...

El Traç del Toni

Page 10: Línia Badalona 12

Opinió10� líniabadalona www.liniabadalona.catGener

201127

Contructors de BadalonaFa escaig una parell de setmanes, que elSr.Juan Guirao ens va deixar. Aquest Ba-daloní, ha estat una de les persones que haajudat a contribuït la part més humana deBadalona, i en ocasions desconegudaper a molts. Al Sr, Guirao i a d’altres quecom ell ens han deixat d’acompanyar,vull dedicar aquesta reflexió i homenat-ge pòstum.

Quan una persona arriba al món, tro-ba una realitat particular pròpia del seuentorn, fruit de la vida en comunitat. Po-dem dir què, altres, ens han transmet ideixat alguna cosa en llegat. N’hi ha unaherència mitjançant la cultura, un traspàsque quan arribem al món ens trobem totscom a regal. Això és fruit de l’esforç altru-ista de moltes persones anònimes, que dei-xen el seu llegat per uns altres als qualsmai coneixeran.

Qui conegui el barri de La Salut, conei-xerà que el senyor Guirao va ser una per-sona molt activa, un constructor de Bada-lona. Fundador i anima mater del club ci-clista La Salut, promotor de les festes dela ciutat, i de la particular festa de les mi-gas. Botiguer activista del comerç de pro-ximitat, i model de veí entre els més pro-pers. En definitiva una figura què ha dei-xat petjada en el barri i per tant en la ciu-

tat. Amb el seu record, en ve a la memò-ria un altre figura important d’aquestbarri, i casualment veí porta a porta ambel senyor Guirao, el senyor Angel More-no, el practicant. Qui no pot recordartambé aquest home, al servei de tothomset dies a la setmana durant vint-i-quatrehores.

Molts carrers de diferents barris de laciutat han tingut i tenen constructors deBadalona, formen part de l’historia no es-crita, però han estat claus en la construc-ció de la cara més amable i positiva de laciutat , i potser també de les nostres vides.No han estat polítics, ni personalitatsmediàtiques però han contribuït a feruna Badalona més digne. El polifacèticpensador alemany Eric Fromm ens va dei-xar la reflexió de què, totes les personesquan neixen, troben un tot que altres enshan deixat sense conèixer-nos, una herèn-cia humana, per tant, és responsabilitat detots els que venim de nou en aquest mon,ampliar el llegat a les futures genera-cions.

Que serveixin aquestes senzilles parau-les al reconeixement i la memòria delsanònims constructors de Badalona.

Salva Periago

Fingir vacancesAhir vaig rebre un correu electrònic ambuna invitació molt especial: anar durant 3dies a un creuer networking de dones pro-fessionals. En un primer moment, vaigpensar que s’havien equivocat de persona.Però no, no. L’encapçalament del missat-ge deixava ben clar a qui es dirigia: “Síl-via, vols venir 3 dies de creuer?”. Era in-dubtable que em convidaven a mi, poeta.Bé, exactament no em convidaven. Elque intentaven era persuadir-me a pagaruna fortuna (l’equivalent al meu sou men-sual de pluriempleada) amb la promesa defer xarxa. Això sí, sense compromís (aca-bava dient el missatge). Només faltaria!

Però qui es creu que algú treballa en uncreuer de luxe, on la propina de 149€ ésobligatòria i l’has de pagar per avançat? Ésevident que qui paga per una activitat aixíno necessita treballar. Jo trigaria un anyde feina a amortitzar l’embarcament (això,en el cas de trobar feina, és clar).

Estava indignada. Però una força ocul-ta em va empènyer a respondre el correuexposant la meva situació de poeta i ofe-rint-me a fer un recital nocturn si pujavaa bord de franc. Personalment, vaig trobarla proposta d’allò més encertada. La mevamercaderia és la poesia i era l’únic que po-dia oferir. Però sabeu quina va ser la seva

resposta? Doncs que esperaven que aviatm’ho pogués pagar.

El molt és ple de desagraïts (i d’aturatscom jo). Per això, fa temps que no em pucpermetre unes vacances com cal. Si jo po-gués tenir vacances, viatjaria a l’estrangeri practicaria les 5 llengües que sé i que noem serveixen de res. Al currículum, això,ja no impressiona. Per impressionar, aracal anar al Japó i tornar renovada a la fei-na i fingir amb els companys que t’ha anatde meravella per l’estrès, mentre ells assen-teixen amb lents moviments cranials, totremenant la cullereta dins del cafè demàquina.

Però qui es creu que viatjar al Japó des-estressa? Amb totes aquelles llumetes i gatsmetàl·lics saludant-te pel carrer. Inventarestà sobrevalorat. És evident que requereixd’un gran esforç i que has de defensar, es-toicament, cada detall, controlant la mira-da i els gestos, mentre la part esquerra delcervell no pot deixar de maquinar respos-tes sorprenents. Que si vaig veure un suï-cidi en directe, que si es va obstruir la cin-ta transportadora de sushi del self-servi-ce i els clients del restaurant van entrar enpànic. Ui, sí, què divertit, no?

¿Us imagineu que ahir m’hagués pogutpagar aquest magnífic creuer ple de dones?El somni de qualsevol lesbiana! Imagineuque aconsegueixo convèncer el meu cap?No, no, millor: imagineu que jo sóc la mevacap i que no he d’ensabonar a ningú ambel pretext de viatjar per aconseguir nouscontactes. Què creieu que passaria a bordd’aquest creuer?

Imagineu, imagineu. Jo veig tot de do-nes en banyador passejant-se per la sau-na, menjant fulles d’amanida variada, be-vent gintònics i mirant-se les unes a les al-tres sense dirigir-se la paraula. Un networ-king fent aigües, vaja. Pensareu que tincenveja i que la meva ment vol fer-les nau-fragar, no? Doncs sí, què passa. Tinc en-veja. Perquè mentre jo segueixo aquí al sofàescrivint poesia i, de tant en tant, algunacolumneta, hi ha algú amb les ungles delpeu pintades de rosa a punt d’embarcar enun creuer.

Però m’he de refer. S’ha acabat això dela llagrimeta fàcil i menys a primera horadel matí. Ara mateix, penso substituir lesgaletes integrals habituals de l’esmorzar,per un croissant farcit amb mantega imelmelada. Això sí que és fer vacances.Perquè vagis on vagis, aquest és un platd’hotel universal.

Sílvia BelEscriptora i periodista

Page 11: Línia Badalona 12

11�líniabadalonaPer a publicitat - 666 65 63 40 - [email protected] www.liniabadalona.catGener

201127

Page 12: Línia Badalona 12

Per a publicitat - 666 65 63 40 - [email protected]

20112712� líniabadalona www.liniabadalona.cat

Page 13: Línia Badalona 12

Centre13�

Gener

201127líniabadalona

Joaquim Padrós, nou portaveu a FomentEl president de la Federació d'Empresaris de Badalona,

Joaquim Padrós, ha estat designat Vocal del Comité Executiu de Foment del Treball. Aquest nou càrrec s'afegeix a més al de

Membre del Ple de la Cambra de Comerç de Barcelona.

Foto: Arxiu

Demanen un homenatge als onze pescadors morts fa un segleRedacció> La confraria de pes-cadors, el Cor de Marina, Òm-nium Cultural de Badalona i 400persones a títol personal han de-manat a l’alcalde de Badalona unmonument en record als 11 pes-cadors que van morir un 31 de ge-ner d’ara fa 100 anys degut a unfort temporal. Es tracta d’un delsfets més luctuosos de la històriarecent de la nostra ciutat que vadeixar a 29 infants orfes de pare.Tot i que el govern municipal noho descarta, de moment no ga-ranteix que es pugui fer cap mo-nument degut al mal momenteconòmic que viu l’Ajuntamentde Badalona i la resta de consis-toris catalans.

Precisament, el proper 31 degener en el marc de l’exposició deCan Casacuberta, Pesca i VidaCostanera a la primera meitat delsegle XX es dedicarà una confe-rència i un espai de record per

aquests pescadors. L’ideòlogad’aquesta conferència és historia-dora i besnéta d’un dels pesca-dors, Montserrat Rectoret, i s’hadocumentat per relatar com es vaviure llavors el tràgic accident. Laxerrada sota el títol de El naufra-gi del 1911, el temporal de les des-gràcies serà pronunciada, també,pel patró major i cap del conselld’experts del port de Badalona,Marcel Mongay.

Per Rectoret, recordar aquestsfets és una manera de mantenirpresent la vinculació marinera dela nostra ciutat i saldar un deu-te històric amb la família dels 11pescadors badalonins. De fet,aquell 31 de gener del 1911 vanmorir al mar 100 pescadors cata-lans. Actualment, Cambrils estàpreparant una exposició en mo-tiu del naufragi, una exposicióque podria venir a Badalona perles festes de maig.

Jordi AlcoverCentre

Badalona tindrà la seva escolad’hostaleria. Serà la primera quehi haurà a la ciutat i servirà perdonar resposta a les actuals de-mandes que hi ha al sector: tenirpersonal qualificat. La iniciativad’aquest ambiciós projecte és delGremi d’Hostaleria del Barcelo-nès Nord i el Maresme Sud. Laseva gerent, Núria Garriga, haconfirmat a Línia Badalona queles instal·lacions podrien estaracabades a principis de marçperquè estigui en ple funciona-ment aquesta primavera.

L’escola, situada en un edificiannex de la seu del Gremi, al ca-rrer Santa Maria número 60, témés de 600 metres quadratsamb una zona de cuina, degusta-ció, vestuaris, i jardí exterior, amés d’una aula amb capacitat percinquanta persones per poderrealitzar cursos de formació teò-

rica i de titulació oficial com és elcas del títol de Manipulador d’A-liments, atorgat per la Generali-tat de Catalunya.

Tot i que encara no està defi-nida del tot l’oferta de cursos, elGremi d’Hostaleria aposta perquèsigui una formació transversaltant per persones que vulguin de-dicar-se al sector com a cuiners,auxiliars de cuina i persones afi-cionades a la cuina. Des de l’es-cola també volen impulsar tot unseguit d’activitats culturals vincu-lades amb la gastronomia i fins itot organitzar maridatges i catesde vins i caves. A més, el centredisposarà d’una petita zona derestauració – també per definir -

que, segons Garriga, no seràcap mena de competència des-lleial amb la resta d’agremiats,simplement, assegura, serà unazona de degustació pel que haginpreparat els alumnes de l’escola.

Mentrestant, l’oferta habitualde cursos continua i de cara

El que ara són obres, en breu serà una gran escola de cuina

S’hi realitzaran cursos per a tots els públics i per a tots els nivells > El local tindrà més de 600 m2

aquestes setmanes tenen prepa-rats dos cursos de manipuladord’aliments (titulació que s’ha derenovar periòdicament) i de cui-na, en aquest cas, d’elaboració detapes.

ELS HOSTALERS EN LLUITAEl Gremi d’Hostaleria no para derebre queixes de diferents propie-taris de bars i restaurants que esmostren indignats amb la novallei del tabac. Segons la patronalestan atemorits per la pèrdua declients en època de crisi i, peraquest motiu, en algunes zones deBadalona ja s’han recollit unasèrie de signatures perquè el go-vern espanyol reculi en aplicar lanormativa. D’altra banda, els ser-veis jurídics del gremi estan llui-tant per flexibilitzar la llei o, simés no, indemnitzar els hostalersque en el seu dia van construiruna zona de fumadors que els vasuposar un alt cost econòmic.

Badalona tindrà escolad’hosteleria al març

Cau l’atracador del centreRedacció> Els Mossos han de-tingut al presumpte lladre quehauria robat amb força a unaquinzena d’establiments i a dosdomicilis des del passat mes d’oc-tubre. Les investigacions poli-cials han conduït fins a un homede 32 anys, que ja va ser detingutel passat 15 de gener per unagent de la policia catalana forade servei. El suposat lladre, veí deBadalona, actuava de matinada,en un radi molt proper al seu do-micili, i el seu ‘modus operandi’consistia en utilitzar pedres oun pic d’obra per entrar als esta-bliments comercials, i fugia apeu per poder ocultar-se ambfacilitat en cas de ser advertit.

El passat 15 de gener el lladre,que respon a les sigles de M.R.L.,va ser detingut per un agent forade servei i se l’ha acusat de temp-tativa de robatori amb força enuna cafeteria del carrer Ribes i

Perdigó. Pocs dies després, les in-formacions aportades pels agentsd’un dispositiu de seguretat ciu-tadana, sumades a la investigaciópolicial, van relacionar a M.R.L.amb un total de 17 robatoris co-mesos al barri del centre, bui-dant o emportant-se la caixa re-gistradora.

El suposat lladre actuava dematinada, normalment entre launa i les sis, i sempre s’adreçavaa objectius pròxims als seu domi-cili per poder-se amagar ambfacilitat si l’enxampaven. Acostu-mava a forçar l’accés als establi-ments desencaixant el marc de lafinestra o de la porta, o trencantels vidres de l’establiment ambuna pedra o pic d’obra. A bandade botigues, també havia robatroba i elements electrònics de doshabitatges de baixa alçada alsquals accedia escalant i forçant laporta d’accés.

Page 14: Línia Badalona 12

Per a publicitat - 666 65 63 40 - [email protected]� líniabadalona www.liniabadalona.catGener

201127

Page 15: Línia Badalona 12

Centre 15�líniabadalonaGener

201127www.liniabadalona.cat

Renfe no deixa dormir des de fa setmanesVeïns del carrer Sant Isidre es queixen del soroll nocturn que fan les obres

Daniel GutiérrezCiutat

Els veïns que viuen més a propde l’estació denuncien el sorollque fan les obres a la nit.

Alguns veïns dels blocs méspropers a l’estació de tren handenunciat aquesta setmanaque les obres nocturnes ques’estan duent a terme a les viesdel tren no els deixen dormir.Tot i que l’Ajuntament deBadalona ja els va informar enuna reunió que es durien a ter -me aquestes o bres, els afectatses queixen que ja haurien d’es-tar enllestides (a mitjan generhaurien d’haver acabat) i que el

soroll que fan els operarisentre la 1:30h i les 4 de la mati-nada amb maqui naria pesadaés insuportable. Els operarisno poden treballar durant eldia ja que la circulació delstrens els ho impedeix.

Segons ha informat a LíniaBadalona un veí afectat queviu al carrer de Sant Isidre 5, famés de quatre setmanes que niell ni la seva dona poden dor -mir a la nit, i s’han vist obligatsa posar-se taps a les oïdes o es-coltar música. Aquest afectat jaha denunciat la situació a l’A-juntament mitjançant el sis-tema telemàtic Consensus,però es lamenta que la resposta

és sempre la mateixa: les obresestan pressupostades i apro -vades i lamenten les molèsties.Segons aquest veí, la regidoriadel districte els va informarque s’allargarien fins a mitjansde gener, i ara temen quecomenci el mes de febrer i con-tinuïn patint aquestes mo -lèsties. Un altre veí del mateixcarrer va preguntar als tècnicsque treballen a peu d’obraquan acabarien la seva feina, iaquests van respondre que vanen retard. Els afectats també eslamenten que les actuacions esduguin a terme cada dia de lasetmana, de dilluns a diu-menge. Aquestes són les obres que no deixen dormir als veïns

Foto: Mariona Sanz

Redacció > El programa satíric‘Badalònia’, inspirat en el show deTV3 ‘Polònia’, estrena el seu ter-cer episodi carregat d’humor.

A les imitacions de l’alcalde Se-rra i cap de l’oposició Garcia Al-biol, es sumaran les de l’ex-alcal-de Joan Blanch, entre d’altres.

Aquesta producció genuina-ment badalonina estrenarà qua-tre capítols més reflectint l’actua-litat política fins les eleccions.

El ‘Polònia’badaloní emet eltercer programa

Redacció > El dissabte vinent elCírcol Catòlic acull el festivalAupaPau, un acte benèfic ambl’objectiu de recaptar alimentsper les famílies més necessitades.

Les activitats que s’organitza-ran tindran lloc al llarg de tota latarda. La gent que ho vulgui po-drà participar en la pintada d’unmural per la Pau, coordinat perl’artista Judith Themistanjigo-lus, contrubuint amb un missat-ge o un dibuix propi.

Després d’això s’han programatdos concerts. Tocaran els grups‘La Kozmic Band’ i ‘Jolly Jumper’.Entre una actuació i l’altra elpúblic gaudirà de l’humor d’unmonologuista.

Des de l’organització expli-quen que l’any passat, quan tin-gué lloc la primera edició delfestival, van aconseguir una bonaassistència i van recaptar 50 qui-los de menjar tot i no comptaramb una bona difusió.

El Círcol acull unfestival solidari,l’AupaPau

Page 16: Línia Badalona 12

16�

Gener

201127líniabadalona

Cotxe cremat a la Travessera de MontigalàEl cap de setmana passat, uns desconeguts van cremar

tres vehicles a la ciutat. Un a la Travessera de Montigalà,i dos mes a sota de l’autopista, a l’alçada del carrer Jumilla.

El PP va reclamar més vigilància policial arran d’aquests fets.

Quan ‘low cost’, joventuti qualitat van de la mà

Foto: Daniel Gutiérrez

Els veïns de Montigalà, a favord’eliminar el llac artificialMontigalà > L’Associació deVeïns de Montigalà va ratificar enassemblea el seu suport a la de-cisió de l’Ajuntament de conver-tir la zona del parc de les Mun-tanyetes habilitada per acollirun llac artificial, o una làminad’aigua per ser més concrets, enun parc infantil. De facto, ja s’es-tà utilitzant com a tal però la pe-tició dels veïns del barri és parti-cipar en el disseny del futur nouparc i que contingui una pista depatinatge perquè els nens hi pu-guin patinar amb seguretat, unsorral pels més petits, i gronxa-dors com a tots els parcs infantils.

La instal·lació del llac artificialdata de 2003. Llavors hi haviabrolladors d’aigua que omplien elllac, però ràpidament es va bui-dar i ara ja porta forces anyssense aigua, i els nens hi juguena futbol o aprofiten l’àmplia ex-tensió del llac per patinar. Jaquan tenia aigua, el llac rebia crí-tiques perquè s’hi acumulavamolta brutícia.

Els veïns de Montigalà, que éson està ubicat el parc de lesMuntanyetes, consideren que elmés idoni vist l’abandó experi-mentat pel llac des de fa anys ésreconvertir-lo en un parc infan-til amb cara i ulls, i més tenint encompte que es tracta d’un barriamb força població jove ambnens petits.

La resta d’entitats veïnals deldistricte vuitè, no obstant, man-tenen discrepàncies amb la pro-posta del consistori de la ciutat ies resisteixen a renunciar a tenirel llac artificial al parc de lesMuntanyetes.

La làmina que alguns veïns volen convertir en un parc infantil

Narcís PresasLloreda

En Jared Gil i en Sergio Moya te-nen 21 anys. Els dos encara no hanacabat els estudis però ja han fetservir tot el que han après a les au-les per impulsar l’empresa TictacDesign, dedicada al disseny de pà-gines web i la producció de contin-guts audiovisuals a baix cost. EnJared està a punt d’acabat Comu-nicació Audiovisual i en Sergio es-tudia Programació. Un bon diaparlant van arribar a la conclusióque podrien ajuntar esforços icomençar plegats un projecte pro-pi. El resultat és Tictac Design.

És una empresa que ofereixserveis a d’altres empreses. De

moment treballen sobretot en eldisseny de pàgines web. “Totesles empreses en volen tenir, o entenen i la volen millorar”, expli-ca en Jared Gil a Línia Badalona.I quin és el secret de l’èxit? Trac-tar cada producte amb moltacura i dedicació i buscant la mà-xima qualitat i a la vegada ajus-tant el preu, que poden fer-hoperquè treballen des de casa i nohan de pagar cap lloguer.

Al principi només tenienclients de Badalona però ara grà-cies al boca orella ja en comencena tenir de Barcelona, Sabadell,Cerdanyola o Granollers, entred’altres. El següent pas lògic pelcreixement de l’empresa és tenirun local des d’on treballar i poder

Foto: Mariona Sanz

atendre els clients. De momentsempre són ells qui han de des-plaçar-se per visitar als clients iara estan a l’espera d’ajudes i sub-vencions per decidir-se a llogarun local.

De moment, cap dels dos potviure de Tictac Design, però la in-tenció és fer créixer el negoci i po-der-s’hi dedicar en exclusiva,cosa que ara no poden fer perquèhan de compaginar amb els estu-dis i altres feines. El que està clar,no obstant, és que no hi ha rescom una criatura pròpia, i TictacDesign ho és per a ells: “treballoamb molta atenció i afecte perquèel client quedi content”, afirma enJared, un dels cofundadors deTictac Design.

El Jared i el Sergio s’han tirat a la piscina amb TicTacDesig

Dos joves de Lloreda tiren endavant una empresa dedicada al disseny web i la comunicació audiovisual

Lloreda · Montigalà

Aposten perconvertir el llac en un parc infantilamb cara i ulls

Page 17: Línia Badalona 12

17�

LlefiàGener

201127líniabadalona

Semàfors sense llum a l’Av. Marqués de Sant Mori Aquest cap de setmana van deixar de funcionar, novament, uns semàfors del barri

de Llefià. Aquest cop van ser els que hi ha a la cruïlla de l’Avinguda Marqués de Sant Mori amb el Carrer Sagrada Família. Aquesta situació de risc per vehicles i

vianants ja es va viure fa poc en uns semàfors de l’Avinguda Sant Salvador.

Un cop més, un futur equipamentde Llefià torna a ser protagonis-ta dels mitjans locals, i no per abé. Aquest cop li toca a l’ambula-tori que es construirà al parc delGran Sol. Tot i que no perilla la re-alització del projecte tal i coms’havia pactat amb l’anterior go-vern de la Generalitat, el Depar-tament de Salut ha estudiat la si-tuació i ha canviat les condicionsde pagament. El finançament ar-ribarà més lentament, és a dir, en-tre ingrés i ingrés transcorreràmés temps, però la quantitat finalserà la mateixa.

Segons un conveni que vanfirmar l’Ajuntament i la Genera-litat, el govern municipal avança-rà els diners per començar les ob-res i més endavant rebrà, escalo-

Daniel Sainz de AjaLlefià

Bars i restaurants recullen firmes contra la llei antitabacRedacció> Una vintena de barsi restaurants de Sant Joan de Lle-fià estan recollint firmes en con-tra de la nova llei antitabac, queprohibeix fumar en qualsevol ti-pus d’espai públic tancat. Elsamos d’aquests locals denuncienenormes pèrdues econòmiques jaque, segons afirmen, molts clientsfumadors estan deixant d’anar alsseus establiments.

Molts propietaris de locals

estant demanant informació al’Ajuntament sobre la instal·lacióde terrasses, l’única forma deno perdre al client fumador. Al-guns ho demanen per tot l’any ialtres, que no en tenien, volencomptar amb elles immediata-ment. Per aquesta raó, és moltpossible que el govern municipalhagi de modificar l’ordenançad’ocupació de la via pública a fa-vor dels hostalers.

Els restauradors no volen perdre els clients fumadors

Foto: Arxiu

Els veïns es reuniran amb l’Ajuntament per conèixerels detalls > Salut flexibilitzarà el pagament

nadament, els diferents ingressosdel govern fins arribar als 8,5 mi-lions d’euros que costa el nou cen-tre mèdic. Els primers treballs demoviments de terres i cimentacióels començarà a realitzar l’empre-sa Engestur.

Els veïns, com sempre, recla-men tenir més informació al res-pecte. Per tal de que així sigui, eldia 7 de febrer la comissió forma-da per sis entitats del barri ques’encarrega dels temes de salut, esreunirà amb representants de l’A-juntament i de la Generalitat, tali com ha confirmat Luis Moreno,membre de la comissió. Segonsexplicava Moreno a Línia Badalo-na, l’objectiu de la reunió es conèi-xer la data exacta del comença-ment de les obres i el dia en queacabaran. Les entitats veïnals es-peren que comencin abans de leseleccions municipals del maig.

L’objectiu dels veïns sempreha estat que el centre mèdic esti-gui operatiu per finals del 2013 oprincipis del 2014, tot i que l’Al-calde Serra sempre hagi evitat fi-xar calendaris. Enlloc d’això, hapreferit fer declaracions lloant unfutur proper on Badalona gaudi-rà “d’un mapa sanitari molt com-plet”. Aquest nou ambulatori ésuna peça més en la configuraciód’aquest mapa, una peça queoferirà assistència primària amés de 23.000 persones, descon-gestionant, d’aquesta manera, elCAP de la Salut.

La reunió tindrà lloc el proper 7 de febrer

El govern canvia el tipus definançament del nou CAP

Page 18: Línia Badalona 12

18�

Sant Roclíniabadalona Gener

201127

Foto: Danone

500 directius de Danone canvien el lookdel CEIP Josep Boada en un sol dia

Narcís PresasSant Roc

Mig miler de directius d’una deles multinacionals del sector del’alimentació més importantsdel món dedicant un matí a pin-tar la façana, arreglar les porteso condicionar les zones d’esbar-jo d’una escola del barri de SantRoc. Acostumats al despatx, laploma i la Blackberry, van can-viar de feina per unes hores i esvan arromangar les mànigues dela camisa amb l’objectiu de can-viar la imatge del CEIP Josep Bo-ada.

Segons el director del centre,Casto García, ho van aconse-guir. “Impressionant veure 500directius de Danone de tota Es-panya treballant a l’escola”, afir-mava a Línia Badalona satisfet elmàxim responsable del CEIPque assegura que “han aconse-

Es tracta d’una iniciativa de responsabilitat social de l’empresa > Durant un matí, directius de tota Espanya van millorar l’escola de Sant Roc > Mentrestant, els alumnes d’excursió

guit donar un altre aire al centre,si més no, ara és més decent”.Casto García afirma que els di-rectius de Danone van quedarencantats amb la iniciativa i elsva demanar que “no perdin uncostum tan lloable com aquest”.

Va ser el matí del 19 de gener,en el marc de la convenció anualde directius de tot l’estat de lamultinacional francesa que en-guany es va celebrar a l’hotelHesperia de L’Hospitalet. Al-tres anys havien optat per fer al-guna activitat d’aventura peròaquest any volien fer algunacosa que “deixés empremta”. Iquè millor que reparar un col·legid’una zona desfavorida.

Danone va organitzar una ex-cursió per a tots els nens de l’es-cola a una granja. El CEIP que-dava buit i era el torn dels direc-tius que per equips es van orga-nitzar per pintar parets, arreglar

gronxadors o fer treballs de jar-dineria. En van quedar molt sa-tisfets de l’experiència, que repe-tiran en altres ocasions. Nomésun però: “ens hagués agradatveure la cara dels nens el dia se-güent”, deia Álvaro Bordas, capde Relacions Externes de la mul-tinacional a Espanya.

No és la primera vegada que

Danone col·labora amb el CEIPJosep Boada. També finança unaescola esportiva, en la qual ambl’excusa d’ensenyar futbol es dónaclasses de suport als nens i se’lseduca en valors d’higiene i nutri-cionals.

L’experiència va deixar a to-thom més que satisfet. El direc-tor del CEIP, Casto García, va

quedar “contentíssim” de les mi-llores experimentades pel col·legide les quals se’n beneficien direc-tament els nens. Pels directius deDanone va resultar enriquidor.Era una prova pilot i a partir d’a-ra serà la línia que seguiran entermes de responsabilitat sociali en activitats per a directius enconvencions.

Després de la feina, foto de família

Terrón recorda les inversions per immigració Arran dels fets de Salt la setmana passada, la secretària d’Estat per Immigració Anna Ter-rón va ratificar la inversió prevista de 2,5 milions d’euros que s’hauran de repartir els mu-

nicipis de Badalona, Terrassa, Salt i El Vendrell per reforçar la convivència als barris. ABadalona els beneficiats seran amb tota probabilitat Sant Roc i La Salut.

Page 19: Línia Badalona 12

Gorg-Progrés19�

líniabadalona Gener

201127

Foto: Mariona Sanz

La confraria de pescadors vol augmentar el número de barques Redacció> El president de laConfraria de pescadors de Bada-lona, Jaume Cañas, ha fet una ba-lanç de la primera setmana de laposada en marxa de la llotja de Ba-dalona, al Port de la ciutat. La va-loració ha estat positiva i ha des-tacat que cada vegada s'animenmés restauradors a comprar elpeix pels seus menús, però tambées mostra preocupat per la falta de

barques que té la confraria. Si béel primer dia de funcionament elpeix provenia de dues barques, elsdarrers dies s'ha ampliat a tres iara estan pendents d'una quarta.Cañas assegura que aniran crei-xent mica en mica i desmenteixque hi hagi un clamor popular a laciutat que demani que es puguicomprar a la llotja encara que nosiguis peixater o hostaler.

Jordi AlcoverGorg-Progrés

La cadena de supermercats Con-dis ha obert un establiment enun barri dormitori i mort comer-cialment parlant. L’aposta, se-gons reconeix un dels propieta-ris, José Luis García, ha estat“valenta”, però pretén cobrir undèficit de serveis dels veïns de lazona que s’han de desplaçar o béfins el carrer Guifré o al mercatTorner. Es tracta del primer

centre d’aquestes característi-ques en un barri on els projectesinicials el situaven com un noucentre comercial de Badalonaconnectat amb el Màgic. La pre-sidenta de l’Associació de Veïnsdel Front Marítim, Enca Ma-rés, s’ha posicionat en més d’u-na ocasió a favor de la dinamit-zació comercial del seu barri. Defet, darrerament s’havia mostratesperançada que la remodelaciódel passeig marítim incentivés aoperadors privats a llogar o com-

Aquest és el nou supermercat que dóna vida al barri

L’establiment té una superfície de 1.500 metres quadrats > És el primer d’aquesta mida a la zona

El mercat Torner continua sense pressupost per reformar-loRedacció> Pràcticament unmes després de la finalització dela carpa provisional del mercatMaignon, també coneguda com laPlaça Vella, els paradistes delmercat Torner s'han quedat ambun pam de nas en veure l’èxit deltrasllat a la carpa de la plaça ve-lla mentre que el govern munici-pal no té pressupost per reformarel seu mercat. El seu president,Joaquín Jiménez, ha explicat aLínia Badalona que en una entre-vista recent amb el regidor de Co-merç i Consum, Jordi Subirana,li havia confirmat que el consis-tori no té els diners per una refor-ma d’aquesta magnitud que, perconseqüència, comportaria eltrasllat dels paradistes de Tornera una carpa provisional, segonsprevisions inicials del consistori,a la Plaça dels Països Catalans,just a sobre de l’aparcament que

recentment ha construït l’em-presa pública Engestur.

2 ANYS DE RETARDEl desembre del 2007, la llavorsalcaldessa de Badalona, MaiteArqué, va garantir que l’inici deles vores de la remodelació delmercat Torner veurien la llum elprimer trimestre del 2009. Lla-vors, Arqué ja va demanar “con-fiança” als venedors tot assegu-rant que aquesta vegada “anavade debò”. De fet, el 12 de desem-bre del 2007 l’Ajuntament deBadalona i Mercasa van signar unconvenir segons el qual l’Ajunta-ment de Badalona els lliurava38.000 euros en aquesta em-presa perquè redactés el projec-te. Els plans consistien en dema-nar una subvenció al Ministerid’Habitatge per sufragar fins el50% del cost de la reforma.

prar locals per fer-hi establi-ments de restauració o de co-merç.

A la zona estan arrelant ambforça petites botigues de queviu-res i fins i tot bars regentats nou-vinguts d’origen xinès o pakista-nès que estaven tenint una moltbona acollida, en part per laseva flexibilització d’horaris.

El nou supermercat, de 1500metres quadrats, compta amb 96places d’aparcament gratuït ino tanca els migdies.

Foto: Mariona Sanz

El Mercat Torner també necessita una reforma

Un nou supermercat donaràvida al Front Maritim

L'Espai Betúlia vessa poesia Del 26 de gener fins a l'11 de març tothom qui vulgui visitar l'Espai Betúlia podrà gaudirde "L'hora de la poesia", un cicle amb un programa variat format per diverses activitatsque inclouen vuit poetes de diverses generacions. Ens deleitaran amb tardes de poesia,

espectacles sobre textos periodístics i poemes de Joan Maragall.

Page 20: Línia Badalona 12

20�

Sant Crist · SistrellsGener

201127líniabadalona

PomarMoreraCanyet

La Mussara facilita l’estudiL'associació juvenil La Mussara, ha habilitat diferents aules

d’estudi en el seu local del número 70 al carrer Sant Joan de laCreu. L’entitat obre les portes de deu del matí a dues del mig-

dia a joves a partir de 16 anys que estiguin en època d’exàmens.

Veïns de Sant Crist exigiran al primer tinent d’alcalde més seguretat al barri

cada vegada que la indignació ve-ïnal d’alguna zona de Badalonaarriba als estaments polítics en-vien un reforç policial durantdues setmanes que tranquil·litzaels veïns i pressiona els delin-qüents, i un cop s’esgota aquesttermini canvien de barri i, així,successivament.

MALA GESTIÓ POLICIALEl vocal responsable de seguretatde l’Associació de Veïns de CanCabanyes, Juan Benítez, afirmaque, d’aquesta manera, estan re-galant les eleccions municipals allíder de l’oposició municipal, alpopular Xavier García Albiol, ellema del qual a la seva campanyaés “el teu barri és segur?”. Bení-tez també critica de valent l’actu-al gestió de seguretat del governmunicipal, ja que assegura que ésinsuficient.

Foto: Mariona Sanz

No només les pujades són un problema a Sant Crist

Jordi AlcoverSant Crist

Els veïns de Sant Crist se sentenabandonats i, pel que sembla, entemes de seguretat també. Asse-guren que d’ençà l’última reunió(a principis de novembre) quevan mantenir amb el responsablepolític del consistori, el primer ti-nent d’alcalde, Ferran Falcó (CiU),van notar una notable millora depresència policial al barri: agentsque aparcaven els seus cotxes pa-trulla i passejaven pels carrers deSant Crist. El problema, segons di-uen, és que aquest “reforç” policialva durar dues setmanes.

Des de l’associació de veïns deCan Cabanyes lamenten aquestarelaxació del cos de la GuàrdiaUrbana i apunten que la políticaactual del govern municipal és“d’apagafocs”. Asseguren que

Es reuniran aquest dilluns amb Ferran Falcó, a qui li faran arribar el seu malestar > Asseguren que s’han multiplicat els robatoris en comerços i a vianants

Els veïns senten que el seubarri és el “més insegur de Bada-lona” i no escatimen en exem-ples: robatoris en comerços sotal’amenaça d’un ganivet, estiradesde bosses enmig del carrer, a la

Els veïns afirmen viureen el barri més perillós

BufalàPassos de vianants invisiblesEls veïns del barri de Bufalà troben a faltar semàfors en àmbar intermitentper als cotxes per aguditzar l'atenció dels conductors en alguns passos devianants poc respectats de l'avinguda Martí Pujol, on ja han tingut més d'unensurt en estar a punt de ser atropellats quan els utilitzaven.

Els joves de Bufalà estrenenun nou programa de ràdio

pira també a convertir-se enuna plataforma per tal de donarveu als grups d'artistes ambmenys possibilitats, difonentnotícies que no hagin tingut ga-ire ressò mediàtic sobre l'artamateur.

Els joves de Bufalà, sempre actius

RedaccióBufalà

La cultura com a eix i pilar prin-cipal. Aquesta és la idea que fade base a 'Creadors de l'ende-mà', un nou programa de ràdioa la Plataforma de Bufalà, for-mat per un grup indefinit -ja queno es tanquen les portes a novesincorporacions- de col·labora-dors d'entre setze i dinou anys.El programa, que va emetre'sper primer cop el passat diven-dres dia 14 de gener, és de cairemetanarratiu, per tant no noméspretén informar sinó fer-ho dis-tingint-se de la resta, volentanar més enllà sense deixar deser fidels a la realitat.

'Creadors de l'endemà' esproposa tenir un contacte direc-te i constant amb el barri de Bu-falà, acostant-hi la cultura i fentactivitats a través de les dife-rents seccions del programa quefacin partíceps els oients, veïnsdel barri. Aquest programa as-

Segons paraules d'Alba Gar-cía, la directora del programa,“Creadors de l'endemà' té unambient seriós i respectuós,amb presència d'humor i entre-teniment, subordinats als pri-mers adjectius”. La idea és quetots els col·laboradors tinguinuna secció adient que es corres-pongui amb les bases del pro-grama, explica l'Alba, que estu-dia a l'Escola d'Arts Pau Garga-llo i té només disset anys.

Podeu sentir 'Creadors del'endemà' cada dos divendres ales 18:00h, en directe a través dela web http://canbarriga.net/tv/; i seguir les vivències d'a-quests joves emprenedors a tra-vés de Facebook (www.face-book.com/CreadorsDeLende-ma ) i del seu blog (creadorsde-lendema.blogspot.com ). El pro-per programa serà aquest diven-dres dia 28 de gener, i tindràcom a convidat especial l'es-criptor Damià del Clot, autor delllibre Absolut taronja.

company seu que va avisar a lagrua perquè no podia treure elseu cotxe perquè a la porta delseu pàrquing privat hi haviaaparcat un altre vehicle. Des-prés de dues hores esperant labrigada municipal va venir elpropietari de l’automòbil malaparcat. López assegura que ésescandalós aparegués el propie-tari abans que la grua.

Precisament, per tot plegat, enel marc d’una sèrie de reunionsperiòdiques que van pactar els ve-ïns amb el primer tinent d’alcal-de, es reuniran dilluns 31.

sortida dels caixers... i tot un re-guitzell de successos que mantéatemorida a la gent gran.

El vocal de l’Associació de Ve-ïns de Can Cabanyes, Esteban Ló-pez, posava d’exemple el cas d’un

L’incident a despertat la curiositat de molts veïns

Foto: Mariona Sanz

Redacció > Ahir dimecres la seude Correus a Bufalà, situada al ca-rrer Doctor Robert desde fa rela-tivament poc temps, va patir unpetit curtcircuit elèctric en espat-llar-se la maquinària de climatit-zació del local, cap a les 15:00h.Per sort no hi va haver ferits ni vacaldre evacuar les vivendes queconformen la resta de l'edifici,però la gran quantitat de fum vafer disparar l'alarma antiincendis.En aquell moment a l'oficina hihavia dues persones treballant idos clients. Els serveis d'emer-

Ensurt a l'oficina de Correusgències van ser avisats i van acu-dir ràpidament al lloc dels fets,evitant així mals majors. Tres do-tacions de bombers van ser lesencarregades d'extingir el proble-ma amb el suport logístic delscossos de Mossos d'Esquadra i laGuàrdia Urbana, que van tallarl'accés al tram de carrer afectatmentre es duien a terme els tre-balls corresponents. Tot i que vaser una operació força aparato-sa que va cridar l'atenció a ungran nombre de veïns, finalmenttot va quedar en un ensurt.

Page 21: Línia Badalona 12

21�

Esportslíniabadalona Gener

201127

El Badalona s’imposa 4-1 a la Gramanet

Foto: Arxiu

Redacció > 22 jornades desprésel Badalona s’ha col·locat primera la classificació de la 2a DivisióB, grup 3. Ho va aconseguir grà-cies als 3 punts aconseguits con-tra l’equip veí del BarcelonèsNord, la Gramanet, amb un re-sultat de 4 gols a 1. Val a dir, però,que es va veure afavorit amb laderrota de l’Oriola, que ara ocu-pa la segona plaça.

Els nois de Manolo Vázquezhan demostrat que jugant al Cen-tenari són imbatibles, ja porten10 victòries contant amb la del

Victòria en el derbi i lideratgederbi del diumenge. Un partitque van encarrilar molt aviatamb el gol de Vázquez al minut3. Malgrat que la Grama va acon-seguir empatar, el domini del Ba-dalona va ser clar i es va fer mésque evident a la segona part,quan van caure els altres tresgols. Dos, de Víctor i Marc Mas,res més sortir dels vestuaris il’últim de Robles tot just abansdel final del partit. La diferènciaentre un equip i l’altre es fa evi-dent al comprovar que la Gramava penúltima en la classificació.

Els Dracs espanten des del primer diaL’equip de futbol americà de Badalona, els Badalona Dracs, van vèncer amb comoditat el primer partit

de la lliga i es col·loquen primers. Els rivals, els Barcelona Búfals, van ser apallissats, com així ho reflexa el 0 – 50 final. Les actuacions més destacades de l’equip foren les de Zack Asack i

Jordi Brugnani, a més de la magnífica defensa que va permetre mantenir el marcador a zero.

Foto: Arxiu

La cadira que van tirar al camp

A la Penya li creixen els nans

Com si d’un mal d’ull es tractés,la Penya encadena desgràcia reredesgràcia. Primer van ser les le-sions de Flis, Norel i English, des-prés la derrota contra el Cajasoli, finalment, la baixa de JosepFranch. A això cal sumar-li, sideixem l’arbitratge de banda, laprecària situació econòmica delclub que impedeix reforçar l’e-quip. I tot plegat a dues setmanesde l’enfrontament contra el RegalBarça a la Copa del Rei.

El partit del diumenge, i sobre-tot el què va ocórrer fora de l’àm-bit esportiu, resumeix la sensaciód’impotència que viu l’afició verd-i-negre. Per una banda l’actuaciód’Arteaga, àrbitre molt conegut aBadalona, va encendre el públicexpulsant a Pepu Hernández a lamitja part i, d’aquesta manera,començant la segona meitat ambquatre tirs lliures en contra. Per

Van caure 59-79 contra el Cajasol en un partit ambtensió > Quatre jugadors lesionats abans del derbi

Daniel Sainz de AjaEsports

l’altra banda, els jugadors tambévan protagonitzar moments detensió, com el xoc entre Davis iHosley. Per acabar-ho d’adobar,algú del públic va esclatar i va

llançar la seva cadira contra elparquet.

Del partit en si cal destacar elcomençament favorable per laPenya, malgrat que Bullock va fi-car al Cajasol per davant amb untriple abans de concloure el segonquart. Els següents minuts vanser un calvari pels de Pepu. UnSatoransky enorme va empèny-er els sevillans i va fer dos granstaps a Robinson i a Hosley. El Jo-ventut no va reaccionar i a faltade dos minuts pel final ja perdiende vint.

Durant el partit, Josep Franchva rebre una genollada a l’adduc-tor. Després de realitzar-li unaressonància es va confirmar la le-sió del jugador i és dubte per viat-ger a Menorca. Així, Franch s’u-neix als seus companys Flis (po-dria tornar en breu), Norel (sismesos lesionat) i English (quatremesos). Gairebé se’ls uneix elcinquè, Llovet, que va patir unafissura de menisc però no és greu.

Page 22: Línia Badalona 12

Cultura22�

líniabadalona Gener

201127

Foto: Arxiu

'Biutiful', nominada als OscarsLa películ·la Biutiful, que va ser rodada a Badalona, ha estat nominada als Óscars coma millor películ·la estrangera, i el seu protagonista, Javier Bardem, com a millor actor

principal. El director del film, Alejandro González Iñárritu, ha manifestat la seva sa-tisfacció pel reconeixement a la seva feina que aquestes nominacions suposen.

Escaldes-Engordany ja és lanova Capital Cultural CatalanaRedacció> Dissabte passat, 22de gener, Escaldes-Engordanyva acollir en una recepció les au-toritats que van assistir a la inau-guració del que ja és la nova Ca-pital de la Cultura Catalana. L'ac-te va comptar amb la presènciade Mateu Chalmeta, regidor deCultura de l'Ajuntament de Bada-lona.

El Comú d'aquesta localitat delPrincipat d'Andorra va donaramb aquesta gala, celebrada da-vant de més de set-centes perso-nes, el tret de sortida al nou cà-rrec que ostenta la vila. El presi-dent de l'organització Capital dela Cultura Catalana, Xavier Tude-la, va ser el primer en intervenir,apuntant la Cultura com un delsactius per superar la crisi econò-mica que ens envolta.

Chalmeta, el representant ba-daloní, va explicar l'experiènciaBadalona 2010 i va voler desta-car la importància que Andorra

sigui l'únic Estat on el català ésl’única llengua oficial com a ca-racterística a aprofitar en aques-ta nova edició de la Capitalitat. Vafer ús d'una metàfora amb laquímica per demanar a les auto-ritats andorranes un esforç pertrobar la manera de cohesionarl'àmbit lingüístic i cultural cata-là. La Capital de la Cultura Cata-lana s'adreça a tot el domini lin-güístic i cultural català i té com aobjectiu, entre d'altres, contribuira ampliar la difusió, l'ús i el pres-tigi social de la llengua i culturacatalanes, incrementant així lacohesió cultural dels territoris dellengua i cultura catalanes. Lapropera ciutat Capital de la Cul-tura Catalana serà Tarragona,l'any 2012.

Mariona SanzCultura

Badalona ha començat ben fortaquest 2011 que fa a concerts: siaquests últims caps de setmanahem pogut gaudir dels que for-maven part del cicle Musica't odels directes d'artistes de la ta-lla de Kiko Veneno, aquest dis-sabte que ve, dia 29 de gener,aquells badalonins que van sermés previsors (ja que les entra-des estan exhaurides) podranviure a les 21:30h al Teatre Prin-cipal el concert del quartet cata-

là més 2.0: Els Amics de lesArts.

Aquest quartet nascut en unpis d'estudiants de Barcelona,que va crear-se el públic penjantels seus tres primers treballs aInternet,. A contracorrent detots els artistes que lluitavencontra les descàrregues, es tro-ba en estat de gràcia després desorprendre tothom amb les19.000 còpies venudes del seudisc Bed&Breakfast. Set premisEnderrock i diversos guardons inominacions a altres premisavalen aquest conjunt, que viu

des del passat 2010 el seu mo-ment més dolç. Els Amics de lesArts combinen d'allò més encer-tadament lletres juganeres i re-alistes amb melodies exquisi-des a ritme de folk, pop i electrò-

nica.

El quartet barceloní sempre sorpèn al pública

Aquest dissabte tocaran al teatre Principal > Van deixar un molt bon regust de boca a les festes de Maig

Oberta la convocatòria dels Premis Ciutat de Badalona 2011Redacció> Els Premis literarisCiutat de Badalona, els de més acasa nostra, han obert la sevaconvocatòria per a l’edició d’en-guany en les seves quatre moda-litats. En el cas dels premis Ciu-tat de Badalona de NarrativaPaïsos Catalans – Solstici d’Estiu,el Premi Ciutat de Badalona deNarrativa Juvenil i el Betúlia dePoesia – Memorial CarmeGuasch els aspirants tenen detemps fins el 25 de març perpresentar les seves obres. Pelque fa al Teatre Breu Inicia’t, eltermini finalitza el proper 31 degener.

El Ciutat de Badalona de Na-rrativa té com a premi l’edició perpart de Proa de l’obra guanyado-ra i una recompensa de 4.000 eu-ros. El Betúlia té com a premi l’e-

dició a càrrec de Viena Edicionsi un premi en metàl·lic de 3.000euros, i el Ciutat de Badalona deNarrativa Juvenil també seràeditat encara que no s’ha concre-tat per part de quina editorial i unpremi també valorat en 3.000euros.

La concessió dels guardonses fa en el marc de la Nit Literà-ria, acte en el qual es proclama lesobres guanyadores, i se celebra-rà al teatre Zorrilla a finals dejuny.

El premis literaris Ciutat deBadalona van néixer a l’any 1988amb la voluntat de dinamitzar laliteratura en català i impulsar laprojecció cultural de Badalona.Amb el pas dels anys s’han anatincorporant noves categories depremis.

Els Amics de les Arts exhaureixen les entrades

El teatre esquedarà petitper acollir totsels afeccionatsbadalonins

Page 23: Línia Badalona 12

23�

L’AgendaP

EN

JAʼT

-EL

AC

AS

A�

EMERGÈNCIES 112BOMBERS 112 AMBULÀNCIES · Creu Roja 93 464 06 09 · La Pau 93 395 50 61HOSPITALS (emèrgencies mèdiques 061)Hospital Municipal de Badalona 93 464 83 00 Hospital Universitari Ger-mans Trias i Pujol 93 465 12 00 MOSSOS D’ESQUADRA 088 GUARDIA URBANA 092 93 483 29 01POLICIA NACIONAL 091 93 497 24 60 ATENCIÓ CIUTADANAInformació 93 483 29 20 Defensa del consumidor 93 483 27 43 Ofi-cina de Matriculació escolar 93 483 29 97 Gestió Tributària 93 483 2813 Oficina de Turisme 93 483 29 90 Grua / Dipòsit municipal 93 46009 00 CENTRES CÍVICS I CULTURALSCentre Cívic La Colina 93 383 36 61 Centre Cívic La Morera 93 395 4457 Centre Cívic Torre Mena 93 399 03 11 Centre Cívic Can Cabanyes93 399 35 11 Centre Cívic Dalt la Vila 93 384 44 44 Centre Cívic CanCanyadó 93 464 18 57 Centre Cívic Sant Roc 93 387 06 12 Casal de So-lidaritat Can Pepus 93 460 23 78 BIBLIOTEQUESBiblioteca Can Casacuberta 93 464 34 00 Biblioteca Lloreda 93 387 3175 Biblioteca Pomar 93 395 35 07 Biblioteca Sant Roc 93 460 12 57 Bi-blioteca Llefià "Xavier Soto" 93 383 29 70ALTRES SERVEISConservatori Professional Música 93 389 39 57 Engestur 93 460 84 15Escola de Natura 93 395 01 05 Escola del Mar 93 384 36 74 Institut Mu-nicipal Serveis Personals 93 384 79 79 Institut Municipal PromocióOcupació 93 460 52 00 Museu Municipal 93 384 17 50 Badalona Co-municació SA 93 497 40 00 Reactivació Badalona SA 93 464 80 00 En-llumenat públic-SECE(Avaries) 93 398 76 61 Oficina de Rehabilitaciód'Habitatges 93 483 27 17 Servei de recollida de mobles 901 114 115

TELÉFONS D’INTERÈS

Gener

201127

EXPOSICIONS

Indonèsia sota el marFins el 22 de febrerExposició fotogràfica d’imat-ges subaquàtiques al nord d’In-donèsia preses per Josep LluísPeralta, Antonio Segura, XavierTejerina i Miquel VillenaEscola del Mar

ESPECTACLES

Els Amics de les Arts29 de gener, a les 21:30hEl grup català del moment, in-tegrat per quatre amics, inter-pretarà les cançons del seu nouàlbum ‘Bed & Breakfast’Teatre Principal

Xalupa30 de gener, a les 19hConcert amb un repertori decançons tradicionals catalanes,algunes de molt conegudes id’altres que han anat quedanten l’oblitTeatre Zorrilla

Asimètric (Jazz)28 de gener, a les 23:30hActuació d’aquest grup català deJazz-Fusió que combina diver-sos estils musicalsEls Genis

CULTURAL

L’hora de la poesiaDel 26 de gener al 11 de març

Cicle de poesia que enguanycomprèn cinc sessions de xer-rades i lectures poètiquesEspai Betúlia

'El naufragi de 1911, el tem-poral de les desgràcies'31 de gener, a les 19h Coincidint amb el centenari dela tragèdia, s’organitza aquestaconferència a càrrec de MarcelMongay i Montserrat RectoretEspai Betúlia

'El cinema: una eina di-dàctica per al coneixementdel mar i la pesca'27 de gener, a les 19hConferència organitzada dinsdel cicle Retalls de Mar, a càr-rec d’Eduard J. Chifré Petit ones farà una relació didàcticaentre el cinema amb el mar i lapescaEscola del Mar

Taula Rodona27 de gener, a les 19:30hActivitat complementaria a l’ex-posició ‘Joan Argenté, l’home iel personatge’, que finalitza el 5de febrerEspai Betúlia

Tertúlia literària 27 de gener, a les 19hEs parlarà del llibre ‘Enemigu-es de l’ànima’ de Clara Soley, unllibre guanyador del Premi Ciu-tat de Badalona 2010Biblioteca Can Casacuberta

Taller per a infants2 de gener, a les 17:30h

Els infants de més de 5 anys co-neixeran tot un seguit d’animalsmitològics i llegendarisBiblioteca Lloreda

Taller de conversa en català2 de febrer, a les 15.30 horesAquest taller pretén oferir re-cursos comunicatius per tal depoder enfrontar-se al dia a dia,practicar la llengua catalana iaixí poder relacionar-seBiblioteca Pomar

L’hora del conte 27 de gener, a les 18hS’explica el conte de Roald Dahlper a infants a partir de 4 anysBiblioteca Lloreda

L’hora del conte27 de gener, a les 18hAprofitant que enguany és l’a-ny internacional dels boscos,s’explicarà ‘El petit avet’Biblioteca Can Casacuberta

L’hora del conte27 de gener, a les 18hEs llegirà el conte ‘En cigroneti el gegant’, seguit d’ un taller depintar contesBiblioteca de Sant Roc

ESPORTS

Trobades d’Escoles de Bàs-quet30 de gener, a les 10hPartits entre escoles de bàs-quet i d’iniciació esportiva de laciutat, amb la participació denens i nenes de 5 a 7 anysPista Club Basquet Sant Josep

Page 24: Línia Badalona 12

Per a publicitat - 666 65 63 40 - [email protected]� líniabadalona www.liniabadalona.catGener

201127