of 24 /24
[email protected] · administració 93 519 43 93 · publicitat 666 65 63 40 · Fax 93 519 43 98 línia badalona Dijous, 17 de febrer de 2011 · Núm. 15 · 30.000 exemplars setmanals · www.liniabadalona.cat Esports Villacampa seguirà de president fins que es sanegin els comptes 4 Canyet Serralada de Marina tindrà 1.500 arbres més aquest diumenge 16 Foto: David González Els veïs participaran en la remodelació del barri de Coll i Pujol Ensenyament demora la construcció de les escoles El Bufalà II, el nou edifici de Ca l’Arnús i l’institut-escola Baldiri Reixach pateixen la retallada La Salut parla sobre el seu futur 3 19 4 18

Línia Badalona 15

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Lína Badalona 15

Text of Línia Badalona 15

 • [email protected] administraci 93 519 43 93 publicitat 666 65 63 40 Fax 93 519 43 98

  lniabadalonaDijous, 17 de febrer de 2011 Nm. 15 30.000 exemplars setmanals www.liniabadalona.cat

  EsportsVillacampa seguir de president fins que essanegin els comptes 4

  CanyetSerralada de Marinatindr 1.500 arbres msaquest diumenge

  16

  Foto: David G

  onzlez

  Els ves participaranen la remodelaci delbarri de Coll i Pujol

  Ensenyament demora laconstrucci de les escolesEl Bufal II, el nou edifici de Ca lArns i linstitut-escola Baldiri Reixach pateixen la retallada

  La Salut parla sobre el seu futur

  3

  19

  4

  18

 • Per a publicitat - 666 65 63 40 - [email protected] lniabadalona www.liniabadalona.cat

 • En portada 3lniabadalonaFebrer201117www.liniabadalona.cat

  Jugant amb leducaci

  Setmana convulsa en el sectoreducatiu. Dilluns al mat va co-menar el perode de matricula-ci dels escolars de P3 i de primerdESO a Badalona, que acabar elproper 25 de febrer. Durantaquests dies, els pares de 2.736alumnes de tres anys i 2.105 dedotze anys hauran de trobar es-cola on matricular els seus fills.I per la tarda, la nova conselleradEnsenyament, Irene Rigau, vaanunciar que congelar el progra-ma eduCAT 1x1 en la digitalitza-ci a les aules (una de les propos-tes estrella del seu antecessor, Er-nest Maragall). Aix vol dir queels prop de 40.000 alumnes queshavien safegir a la iniciativa(que comporta tenir ordinadorsa les aules o pissarres digitals, en-tre daltres mesures) hauran des-perar a que el departament dEn-senyament hagi analitzat b elsresultats daquesta experincia.I dimecres es va saber que aquestmateix departament ha enviatcartes a instituts demanant-losque retallin un 30% les despesescorrents (aigua, llum i gas). A totaix, sha de sumar que lAjunta-ment de Badalona no sap quancomenar la construcci de lesescoles Bufal II i la de Ca lAr-ns, que haurien dobrir les por-tes el setembre vinent, i tambque linstitut escola Baldiri Rei-xach tampoc estar operatiu elproper curs escolar.

  REACCIONS VARIADESSegons el regidor dEducaci,Josep Duran (PSC), aquestestres escoles estaven garantidesi dotades econmicament amblanterior govern de la Generali-tat grcies a uns acords pactats,i que ara s responsabilitat delnou govern que tirin endavant. Elpresident del grup municipal de

  CiU, Ferran Falc, tem en canvique lAjuntament de Badalonahagi estat vctima dels compro-misos pressupostaris adquiritsper lanterior govern de la Gene-ralitat, i sha ofert a acompan-yar a Serra i a Duran a la conse-lleria dEnsenyament per defen-sar la construcci dels tres cen-tres.

  A veure si la nova conselleraacabar fent bo a lanterior con-seller, ha comentat a Lnia Ba-dalona Casto Garcia, director delescola Josep Boada. Per a Gar-cia, el nou departament hereta elcostum de no informar el perso-nal docent abans de prendre de-cisions, i es lamenta que a horesdara encara no spiguen qui sel cap del servei territorial alBarcelons Nord. s una llsti-ma que ens acabem assabentat deles novetats en educaci per lapremsa, afegeix. Per a aquesthistric director descola, latura-

  da de la digitalitzaci de les au-les no ser un parntesi, sinque ser el punt i final. SegonsGarcia, els centres que ja tinguinel material informtic estan desort, els altres no lacabaran te-nint.

  Qui pensa diferent en aquestpunt s Marta Pocino, secretariade la Federaci dAMPES de cen-tres pblics de Badalona. Per aPocino, s positiu que es faci unpunt i a part en el projecte 1x1 jaque comenava a donar pro-blemes i ja shavien alat veuscrtiques a la manera com sestdigitalitzant les aules (tant perpart de professors com de pares

  i mares). Li preocupa ms elgran nombre de nous alumnesde P3 (conseqncia del boomde natalitat del 2008). SegonsPocino, est previst que es neces-sitin crear vuit o nou grups nous,i shauran de repartir entre totsels centres.

  SOCIALITZACI DE LLIBRES O GRATUTS?A tres mesos per les eleccions, elcandidat del Partit Popular alalcaldia, Xavier Garcia Albiol,sha comproms de nou a pro-porcionar gratutament els lli-bres de text a tots els escolars deprimria i secundaria de Bada-lona, que sn prop de 22.000,una mesura que seria efectiva pelsegent curs escolar (2011-2012). Lactual regidor dEduca-ci, Josep Duran, ha titllataquesta proposta d injusta idemaggica, i aposta per lasocialitzaci de llibres per reduir

  D. Gutirrez Badalona

  despeses i transmetre valors alsalumnes. Segons Duran, ambels 3,5 milions deuros que Albioles vol gastar cada curs en llibreses podria construir una escola alany.

  UNA GUIA PELS NOVELLSEls pares i mares que hagin dematricular enguany els seus fillspoden fer servir una guia dinfor-maci educativa dels centres queposa a la seva disposici lajun-tament. Aquest recurs dna to-tes les dades relatives a les esco-les pbliques i concertades (ubi-caci, caracterstiques etc) i espot consultar al portal www.ba-dalona.cat. La matriculaci espot materialitzar a les mateixesescoles o a lOficina MunbicipaldEscolaritzaci (situada a ledi-fici municipal El Viver) de dillunsa divendres de 9 a 14 hores i di-marts i dijous de 16:30h a 19 ho-res.

  Sinicia el perode de matriculaci escolar mentre es mant la incertesa de la construccide nous centres a la ciutat > La Generalitat atura el pla de digitalitzaci a les aules

  Foto: D. Gutirrez

  El Baldiri Reixach no ser el primer institut escola de Catalunya, tal i com estava previst

  El curs vinent hi haur 2.736alumnes de P3 a Badalona

 • Ciutat4 lniabadalona www.liniabadalona.catFebrer201117

  Jordi Villacampa no dimitirCiutat > TEl president del DKVJoventut, Jordi Villacampa, haconfirmat que es mantindr en elcrrec com a mnim una tempo-rada ms. Considera que seriauna irresponsabilitat marxarara, davant el concurs de credi-tors que afronta el club. Villacam-pa va fer aquestes declaracions alprograma de Rcio Ciutat de Ba-dalona Ciutat Oberta, durant lacelebraci de la Copa del Rei. Elpresident ha volgut deixar clarque el seu sentit de la responsa-bilitat l'ha emps a prendreaquesta decisi, quan ja feia unessetmanes que circulaven rumorssobre la seva possible dimissi. Elmateix Villacampa ha recone-

  gut que la seva idea era anardeixant el club perqu ja haviacomplert la seva funci. El pre-sident verd-i-negre ha apuntatque no seria bo per al club queentrs una persona nova i que estrobs amb tot el que est pas-sant: amb un administrador i unjutge. Villacampa ha manifestatque, un cop lentitat surti d'a-questa situaci, es tornar aplantejar la possibilitat de deixarel crrec. Recordem que el DKVJoventut va formalitzar el passat19 d'octubre un concurs de cre-ditors per sanejar els seus comp-tes, i que deu 15 millions d'eurosbruts a diverses entitats, entreelles Hisenda

  Foto: Arxiu

  Lactual president intentar treure el club del pou

  Serra ser el candidat del PSC

  Ciutat > El PSC de Badalona haconfirmat que Jordi Serra, l'ac-tual alcalde, ser el candidat pera les properes eleccions munici-pals. Serra es presentar aixper primer cop a les urnes el pro-per 22 de maig. Recordem que elsocialista va ser investit alcaldel'any 2008, desprs que la llavorsalcaldessa, Maite Arqu, deixs elcrrec per ser ratificada com a se-nadora per l'Entesa Catalana deProgrs. Sota el lema de campan-ya En Serra es nota, Badalonaho nota, els socialistes faranbalan de la feina feta els darrersquatre anys a la ciutat. s unacampanya plantejada en positiu,que explica obra de govern (),sense atacar, sense falses prome-ses i sense mentides, ha dit Se-rra, i ha afegit que ning ens po-dr dir mai que hem proms co-ses que no hem fet.El proper 24de febrer Jordi Serra es presen-tar com a candidat del PSC enun acte pblic al Centre Cvic LaSalut.

  Els socialistes ratifiquen a Serra com alcaldable > Es presenta per primer cop a unes municipals

  Foto: Arxiu

  Serra mostra el seu lema de campanya

  Pajn es compromet amb l'Institut GuttmannCiutat > La ministra de Sanitat,Poltica Social i Igualtat, LeirePajn, ha refermat el seu com-proms amb l'Institut Guttman,un dels hospitals ms avanatsd'Europa en el tractament de le-sions medullars i danys cere-brals. Ho ha dit a Badalona, enuna visita a les installacions del'Institut acompanyada del Con-seller de Salut de la Generalitat,Boi Ruiz. Pajn s'ha reunit ambel patronat i l'equip directiu dell'Institut per avanar en la tascade fer del Guttman un centre dereferncia estatal. Per a Pajn,l'hospital compleix els requisitsper aconseguir aquesta acredita-ci. Durant la visita de Pajn, l'al-calde de Badalona, el socialista

  La ministra visita Badalona per convertir l'hospital en un centre de referncia estatalJordi Serra, ha parlat del futurparc biomdic de Can Ruti. Pera Serra, el centre d'investigacianimal o la propera construccide la Fundaci Carreras con-vertiran Can Ruti en un centrehospitalari i d'investigaci dereferncia.

  Foto: http://amigosguttmann.blogspot.com

  La miniistra es va interessar en les installacions del centre mdic

  Guttmann sun dels centresms avanatsdEuropa pertractar lesionsmedullars

 • 5lniabadalonaPer a publicitat - 666 65 63 40 - [email protected] Febrer201117www.liniabadalona.cat

 • 6 lniabadalona Febrer201117 Ciutatwww.liniabadalona.cat

  45.717 usuaris ja han visitat el nou web de lajuntament

  Foto: Arxiu

  Sinicia una nova edici de lacampanya Msica a l'escola

  El nou web municipaltriplica les visites de l'antic

  Aquesta setmana ha fet un mes dela plena operativitat del nou webde l'ajuntament de Badalona, i elbalan s mes que positiu. Siaquestes primeres setmanes s'hanregistrat ms de 64.000 visites,els mateixos dies de l'any passatla xifra no arribava a les 20.000.Concretament, 45.717 usuaris di-ferents han realitzat un total de64.226 visites, de les quals ms de44.000 han estat noves i quasi20.000 han estat d'usuaris que jahi havien accedit anteriorment.

  Gaireb la meitat dels usuarisque han visitat el portal ho han fetmitjanant cercadors com Google.El 30% ho ha fet directament, atravs de l'adrea www.ba dalo -na.cat al seu navegador. La resta,un 23%, ha arribat al portal mit-janant enllaos d'altres llocsweb.

  El primer tinent dalcalde delAjuntament de Badalona i res-ponsable poltic del departamentinformtic, Ferran Falc, ha ma-

  Durant el primer mes de funcionament, el nou portal ha rebut ms de 64.000 visites

  RedacciCiutat

  nifestat que aquestes dades de-mostren que la feina sha fet b,que el portal sest consolidantcom un espai til per als ciuta-dans, i que el potencial de creixe-ment s encara ms gran, a me-sura que es vagin introduint no-

  ves aplicacions i trmits en lnia.En aquest sentit, Falc ha desta-cat la bona acollida que ha tingutla possibilitat de vincular els con-tinguts del portal municipal ambles xarxes socials, com Facebooko Twitter.

  Ciutat > L'Ajuntament de Bada-lona, en collaboraci amb el Pa-tronat Municipal de Msica iBadalona Cultura, inicia la cam-panya Msica a l'escola, adre-ada als alumnes de primer isis de primria dels centres p-blics. Els objectius d'aquesta ini-ciativa sn fomentar l's de lamsica com a eina d'aprenentat-ge i sensibilitzar als alumnes en-

  vers la msica mitjanant el co-neixement de diversos instru-ments. La campanya inclou duesaudicions per als 1.367 alumnesde primer i quatre audicions, demsica moderna, per als 1.043alumnes de sis. Aquesta s unade les activitats que es van man-tenir desprs de la retallada pres-supostria que va patir el progra-ma Art a l'escola.

  Ja han comenat les audicions de msica

  Foto: Arxiu

 • 7lniabadalonaPer a publicitat - 666 65 63 40 - [email protected] Febrer201117www.liniabadalona.cat

 • 8 Opini

  Ciutadans

  Safata dentradaEDITORIAL

  grup comunicaci21Dipsit legal: [email protected]

  Publicitat: 666 65 63 [email protected]: 93 519 43 [email protected]

  www.liniabadalona.cat

  Lnia Badalona agraeix les cartes dels lectors per no es responsabilitza dels seus continguts. s imprescindible que elsescrits estiguin signats amb nom i cog noms, nmero de DNI i telfon de contacte. Lnia Badalona es reserva el dret deretallar-les, en el cas adient. Les cartes es poden enviar al fax 93 519 43 98 i per correu electrnic a l'adrea [email protected]

  Cartes dels lectors

  lniabadalona www.liniabadalona.catFebrer201117

  S que shauria de mantenirperqu, avui en dia, sutilitzalordinador per fer-ho tot. ElGovern inverteix en moltes altresqestions que no sn necessriesi per a leducaci.

  Jo no demanar ms ordinadorsa les aules mentre hi hagi escoleson hi falten mitjans, com perexemple a les deducaci especial.Cal invertir en altres milloreseducatives.

  Jo s que ho mantindria perqus necessari per a laprenen-tatge, per amb lmits. Elsalumnes shan acomodat a fer-ho tot amb lordinador, caldriacombinar-ho amb treballs a m.

  Jo estic dacord amb tenir ordi-nadors a classe per no un per cadaalumne perqu s una despesamolt elevada. Shaurien de contro-lar el nombre dassignatures jaque hi ha classes on no s necessari.

  Shauria dinvertir en altres qes-tions ms importants com com-batre el fracs escolar. No pot serque hi hagi nens fent classe enbarracons i pensin en gastar-seels diners en ordinadors.

  Carolina Vila Monitora

  Margarita GarciaAturada

  Laura MorenoDependenta

  lex MaeseEstudiant de Turisme

  Maria Dolores Soriano Aturada

  Sha de mantenir la digitalitzaci a les aules?

  El capit mai abandona el vaixell

  La Foto carrer Montserrat (Sant Crist)

  ordi Villacampa, el capit que ha estat governant un dels vai-xells ms grans i importants per Badalona, la Penya, va con-

  fessar divendres passat que no pensa abandonar aquesta tempora-da i que es quedar com a mnim una ms. Per a Villacampa, no scorrecte deixar el club en la situaci actual -es troba en concurs decreditors des del passat octubre- i espera poder millorar la salut fi-nancera de lentitat abans de deixar pas a un nou president. Aquestgest diu molt dell, ja que podria marxar a lestiu i oblidar-se daques-ta delicada situaci. Per segurament no noms es vulgui mantenirel crrec ms temps per un sentit de responsabilitat, tal i com esgri-meix; molt probablement tamb es deu sentir responsable de las-fixiant situaci econmica per la qual travessa lentitat que porta dot-ze anys dirigint. La comparaci marinera escollida per Villacampafa pensar que en aquest pas molts vaixells, grans i petits, han repor-tant grans beneficis als seus patrons, per que un cop han vingut untemporal aquests han abandonat a la seva sort tots els mariners. Tantde bo el president del Joventut pugui redrear aviat el rumb daques-ta nau en qu hi anem tots, i tant de bo tants altres lders empresa-rials segueixin el seu exemple i no deixin el quadern amb els deu-res a mig fer.

  J

  INTOLERANCIAIDIOMTICAEsta maana paseando por estanuestra ciudad, que es bilinguepese a cuatro intolerantes id-iomaticos, he conocido su pub-licacin, y la he ojeado espe-rando encontrar en sus paginasalgo, aunque fuera un anuncioescrito en castellano, si, porqueuno que es de habla maternacastellana y que paga sus im-puestos, no se le ofrece enbadalona ni una televisin, nisiquiera la revista municipal enun idioma este nuestro ademsdel cataln, y que les recuerdoque es cooficial con el catalan

  As que pienso que Uds. ade-mas de incumplir la normativavigente, la Constitucin, el Es-tatut, y hasta despreciar a susposibles lectores que son dehabla bilingue, o solo castellana,porque hasta ahora el nacional-ismo cataln, ese al cual se lehace reverencia por aquello delo que pueda caer, no nos puedeprohibir el hablar en castellano,porque Catalua es bilingue, elcastellano forma parte de nues-tra vida diaria, pero Uds. ayu-dan. Uds quisieran que elcataln desterrara de Catalua,de badalona, a su hermano lin-guistico del Castellano, pero lotienen difcil porque Catalua esy sera bilingue por mucho que

  se empeen, an argumentan doteoras de un pasado gris.

  Pienso pues que les apro -veche su nacionalismo, su ce -guera democrtica, y velada im- posicin idiomatica porque vol -ver a las cavernas del fanatismopatritico en estos tiempos delibertad no tiene futuro, y con supublicacin solo consiguen doscosas que sus nmeros acabenla mayora, en las papeleras sinllegar leerse, y recabar el rec-hazo de los autnticos catalanesdemocrticos que somos may-

  ora, aquellos que luchamos poruna libertad que Uds, con sudiscriminatoria manera de ex-presin socavan.

  Creo que usando la libertadde expresin que me ampara hesido correcto en mis argumen-tos, pero si Uds. creen que mehe extralimitado en mis obje-ciones, quedo a su disposicinen este correo para si acaso, es-pecificarlas y complementarlas.

  Daniel garcesBadalona

  FUMAR O NO FUMAR

  Parlo des de la perspectiva duna malalta dasma, no fumadora.Jo opino que no calia canviar la llei del tabac; ja shan gastat

  molts diners en habilitar zones per a fumadors i no fumadors, iara no els serveix de res haver-ho fet. En molts bars i restaurantsde Barcelona existia la possibilitat descollir. Actualment no hi haning dins dels bars, com que sha de sortir al carrer per poder fu-mar, les voreres estan plenes de burilles.

  A mi, particularment, quan passo per davant duna colla de fu-madors, em molesta el fum que desprenen dels seus pulmons i deles seves cigarretes. Abans no em molestava, ja que eren dins delsbars i podia passejar tranquillament ; si entrava en un bar i quanvolia fer-ho, ja sabia a qu mexposava. Ara en contra mho tro-bo a cada pas que faig.

  Si havia danar a algun bar, escollia la zona de no fumadors. Enalguns barris per no dir tots, hi ha bars cada 15 metres amb ho-mes parats o jubilats prenent cervesa i, ara, per postres, fumanta la porta a peu dret i no pas a la terrassa, que en alguns casos nonhi ha.

  Nria SendraBadalona

  Editor: David Centol i Lozano. Directors d'edici: Daniel Gutir-rez (Lnia Badalona), Jordi Sugraes (Lnia Barcelona), Jos An-tonio Pilar (Lnia Valls), Pere Gimnez (webs temtics), IvanaPadierna (webs de proximitat). Caps de redacci: Elisabeth Alfaroi Cris tian G mez. Redacci: Sara Arroyo, Jordi Alcover, DavidGonzlez. Fotografia: Eduardo Benito.

  Cap de producci i qualitat: Marga Moreno. Dissenyadors grfics: Aida Fonseca, Albert Bald.Cap de Vendes: Marcelo Villanueva. Xarxa comercial: Adolf Garcia, Esther Rodrguez, lex Subi-rats, Eugnia Pujol, Ricard Garcia, Jaume Magri, David Olivares, Manel Riera i Manuel Snchez-Vil-lanueva. Mrqueting: Eva Serra. Distribuci: Ramon Vila (coordinador), Albert Carbonell, OriolFreixa, Juan Carlos Galceran, Yacouba Diakit.Facturaci: Teresa Anguela. Auxiliar: Maria Reyes.

 • Opini 9

  Lagull

  El mirador La lupa

  Daniel GutirrezDirector

  lniabadalonawww.liniabadalona.cat Febrer201117

  DESAFECCI MOTIVADA

  s ben normal que els partits poltics dis-cuteixin sobre quines sn les millors po-ltiques que shaurien de dur a terme enuna vila o pas, s a dir, com sha gestio-nar linters com. I crec que fins a certpunt tamb s desitjable, ja que represen-ten posicions ideolgiques ben diferentsen lespectre poltic i cap dells t la ve-ritat absoluta. Sentn que alguns Plensmunicipals sallarguin fins a altes horesde la nit quan es debat si ladministraciha dintervenir ms o menys en lecono-mia local; si es fa un canal o una rambla;o si lactual model doci nocturn de la ciu-tat s el millor possible. La majoria delsciutadans seguiran aquestes discussionso el resultat de les mateixes, ja que gaire-b a tothom li interessa saber si podragafar la bici per anar al port, si rebrsubvencions per estar aturat o si seguiraguantant sorolls nocturns tots els capsde setmana.

  No crec en canvi que cap ciutad fri-si per saber si a la Plaa de la Vila o al car-rer de Mar shi pengen cartells de les Fes-tes de Maig o propaganda electoral delspartits. Doncs b, aquesta s la darreradiscussi en la qual shan vist involucratsdos partits poltics que actualment gover-nen colze a colze: ERC i CiU, tot i que al-tres formacions tamb shan apuntat alcarro de les declaracions. Internet shaconvertit un cop ms en larena on unsdefensen que les banderoles del Centresiguin les de les Festes (ERC, la titular deCultura), i on els altres demanen que si-guin les dels partits poltics les que, comcada cop que hi ha eleccions, onegin elsfanals (CiU). No entrar a valorar si te-nen ra uns o els altres.

  Crec, sincerament, que la baixesa de ladiscussi no deixa en bon lloc a cap delscontendents, i discussions de pati desco-la com aquesta fa que la desafecci pol-tica estigui lluny deradicar-se a la nos-tra ciutat.

  Ddac Rubio Lencina, Secretari de Badalona Sardanista

  Les retallades pressupostries poden con-gelar la construcci dalguns equipamentseducatius a la nostra ciutat. A ms, el de-partament ha demanat als instituts que re-tallin despeses corrents i ha congelat la di-gitalitzaci de les aules.

  Departament dEnsenyamentDemora la construcci de noves escoles

  Jordi VillacampaNo abandona el vaixell

  Ajuntament i AVV de Coll i PujolAniran de la m en la remodelaci del barri

  Semfors

  El mxim responsable de la Penya ha de-cidit no dimitir i continuar com a mnimun any ms al crrec. Ho fa per sentit dela responsabilitat, davant el concurs decreditors que afronta el club. Planta aixcara a una situaci que en part s respon-sabilitat seva.

  Govern i vens han arribat a un acord performar una comissi participativa quereguli el procs de canvi urbanstic que hade viure Coll i Pujol en els propers anys.Larribada de El Corte Ingls s una de lesprincipals preocupacions del barri.

  TOP SECRET. El secret ms ben guardat dels socialistesse sabr per Sant Josep. Aix ho va explicar lalcalde de Ba-dalona i candidat del PSC, Jordi Serra, durant la presentaci dela seva imatge de campanya. Sespera renovaci per hi ha quiapunta que Francesc Serrano podria repetir en segona posici. Tam-b es parla de fitxatges per en tot cas... pocs sn els independentsels disposats a jugar-se-la en poltica. El dia 19 de mar hi ha quipot agafar un tall de digesti amb la crema catalana...

  ES BUSCA. Les agendes trimestrals que va prometre la re-gidoria de Cultura i que havien de ser una continutat de lesque es van crear per lany de la Capital de la Cultura Catalana handesaparegut. Aquesta havia de ser una de les herncies de la Ca-pitalitat i una manera de potenciar la cultura badalonina per sem-bla que tampoc hi ha calers...Lajuntament confia que els webs mu-nicipals (el del consistori, el de Badalona Cultura i el del Zorrilla)supleixin la manca daquesta guia.

  NO ARRIBEN. La indumentria dels jugadors del Joven-tut de Badalona (no lequipament oficial), no es troba a lesbotigues. Ni tan sols a les oficials de la Penya. Den que els verd-i-negres els vesteix la firma italiana Franklin Marshall (el passatmes de setembre) una roba molt cool, per cert, que no arriben nisamarretes ni dessuadores per vendre. I aix que podria ser unamanera de generar ingressos al club.

  El Tra den Toni

  Badalona, sempre sardanistaEl passat diumenge 13 de febrer, Badalo-na Sardanista va celebrar una de les prin-cipals festes del seu calendari anyal; es trac-ta de la Diada dedicada als socis de lenti-tat, aquelles persones que estimen la Sar-dana i sesforcen en el fet que la nostra ciu-tat continu sent un punt de referncia dela Dansa Nacional de Catalunya.

  Lesdeveniment va tenir lloc als Patis delCentre Cvic de la Masia de Can Canyad,justament on Badalona Sardanista t ubi-cada la seva seu social des de fa uns anys.All, la Cobla Marinada de la nostra ciu-tat va oferir-nos una ballada de sardanesde set tirades, com ja s habitual. Val a dirque el repertori triat per la cobla, dacordamb els membres de la Junta de lentitat,va agradar molt al pblic; hi havia una bar-reja molt equilibrada de sardanes de cairetradicional i daltres de ms modernes.

  A la mitja part de la ballada, es va gau-dir dun aperitiu a base dembotits, format-ge, patates fregides, galetes, fruita seca i re-frescos, amb qu es va intentar reconfor-tar els assistents a lacte. Poc desprs, vaarribar lhora dels sortejos, unes cistellesreblertes de productes de les cases quecollaboren amablement i desinteressada,cosa que agram de tot cor: Cistelleria Bo-

  fill, Salaons Llus, Pastisseria Ventura,Pastisseria Guifr, Vins J. Carreras, FornBertran del carrer Canonge Baranera,Carns Ventura del Mercat Torner i les fa-mlies Roger-Tols i Tena-Puigbarraca.

  Abans dacabar, es va aprofitar per re-cordar als socis la importncia de llur as-sistncia a lAssemblea General que tindrlloc el proper dissabte, 19 de febrer, a les17:00, a la Sala dActes del Museu de Ba-dalona. Corren temps complicats i ara msque mai necessitem el suport dels associats

  per vncer la crisi econmica que ens fatrontollar algunes de les nostres activitats.

  En definitiva, la Diada va ser un xit gr-cies als socis que hi van acudir, per no no-ms a ells, ja que la festa era oberta a tot-hom, i ens plau que ens acompanyin sar-danistes de les poblacions venes, amb quimantenim una excellent relaci. Esperempoder comptar amb tots ells, i amb msque se nafegeixin, en totes les nostres ac-tuacions per tal que Badalona no deixi maide ser un nucli sardanista de primer ordre.

 • Opini10 lniabadalona www.liniabadalona.catFebrer201117

  Un nou paradigma socialDurant els ltims dies, les protestes d ElCaire ens han perms assistir a una de-mostraci prctica de la fora que podentenir els pobles davant de fets que viuencom a injustos i autocrtics.

  Ha quedat pals, doncs, que s el poble,que s la ciutadania, la que ha de decidirquines sn les seves necessitats i que snles autoritats les que han de saber inter-pretar la veu i voluntat del seu poble, for-mulant lleis que permetin ordenar les se-ves ciutats.

  Tenint en compte que les ciutats sn elresultat global de les seves gents, podem,tal vegada, pensar que, a nosaltres tamb,les coses sens han complicat en els ltimsanys, per diverses raons. Una daquestesraons pot sser laugment significatiu depersones arribades de terres molt llu-nyanes, obligades per la por, la gana i eldesig de trobar un espai millor que el quehan deixat enrere, on viure i poder veu-re crixer la seva famlia.

  Aquestes persones han arribat sense co-nixer res de res de la poblaci i cultura onanaven a petar, i el que ens demanen s ca-buda en la nostra societat benestant.

  Dissortadament, per, la cosa ha anatcomplicant-se en els ltims anys, per la porque moltes persones tenen de perdre elconfort de vida obtingut, difcilment sos-tenible , i els interessos daltres personesen atiar focs que un cop encesos sn dif-cils dapagar.

  Considero que en aquest complicatprocs de nous equilibris tota la societathi ha destar involucrada, i al meu enten-dre les autoritats han de liderar el procs,deixant clar a les persones nouvingudesque el contraps dels drets, que ben segurtenen, sn els deures.

  Deures o obligacions de respectar elscostums, llengua i cultura de la poblacique els acull, sense que aix impliqui la re-nncia expressa a perdre la seva prpiaidentitat. I pel que fa a la poblaci, digu-em-ne autctona, el de recordar don ve-nim, el qu hem fet i que en molts mo-ments difcils nosaltres tamb ens vamveure obligats a emigrar a terres estrange-res.

  s del tot evident que resoldre aques-

  Biblioteques de Badalona: una xarxa municipal que ha superat la majoria dedat

  El 23 dabril de 1992 sinaugurava la biblio-teca central urbana a lantiga fbrica deCan Casacuberta, fruit del trasllat de la Bi-blioteca Sant Anastasi. Amb aquest nouequipament es configur la Xarxa Muni-cipal, que es composava per la central i lesbiblioteques de Lloreda (llavors ubicadaa Can Cabanyes) i Pomar, que tot i depen-dre tcnicament de la Generalitat de Ca-talunya, ja formava part de la Xarxa local.

  Aquesta petita xarxa va anar augmen-tant progressivament amb els nous equi-paments de Sant Roc i Llefi, i lany 2007sampli Can Casacuberta i canvi la de-pendncia de Pomar, amb un nou projec-te.

  Aquesta xarxa no est encara com-plerta, en som conscients, per tamb sa-bem que no s bon moment per demanarinversions tan grans com son els equipa-ments pblics. Aprofitarem les oportuni-tats quan sens presentin.

  Actualment aquestes 5 bibliotequesdonen servei a tota la poblaci de Bada-lona, per al formar part de la Xarxa de Bi-blioteques de Diputaci de Barcelona,tamb sofereix servei de prstec a la res-ta de poblaci de la provncia.

  En aquests anys de servei pblic hemvist com les biblioteques sanaven actua-litzant i transformant, passant de ser sa-les destudi i prstec a veritables eixos cul-turals de la ciutat. Actualment son delspocs equipaments pblics que ofereixenformaci gratuta en noves tecnologies, ac-cs gratut a Internet, Wi-fi, a ms de lesactivitats i serveis que sofereixen des

  dels inicis, com les activitats adreades alpblic infantil (lHora del conte, tallers,...)i les adreades al pblic adult (clubs de lec-tura, conferncies, cursos, recitals,...).Tot aix, ms el bon servei que sintentaoferir, ha perms que fossin els equipa-ments municipals ms ben valorats a lesdarreres enquestes realitzades. Per evi-dentment no ens hi hem dadormir, ja quela societat avana a una velocitat que so-vint ens depassa, i hem destar contnua-ment emprant els recursos i la imagina-ci per poder oferir el que sens demanai avanar-nos, si s possible, a les neces-sitats de la poblaci.

  ta equaci no s tasca gens fcil, tal vega-da la millor posici que haurem dadop-tar si volem sortir airosos de la prova, sla de situar-nos en un pla de relacions nou,en un nou model de paradigma social quesi b haur de conservar el ms importanto essencial de lanterior model, forosa-ment haur de tractar-se dun nou marcde relacions socials, entre daltres raonsper qu la societat, hores dara, ja hacanviat.

  Amb aquesta idea de liderar processosdemocrtics, lorganitzaci consistorialsorgida de les eleccions municipals del 13de juny de 1999, va decidir crear la Defen-sa de la Ciutadania.

  Aquesta s una instituci que amb in-dependncia i objectivitat, t per missi

  vindicar els drets fonamentals i llibertatspbliques de la ciutadania de Badalona,davant de ladministraci municipal, idels concessionaris de serveis pblics.

  Aquesta Instituci s un punt de suportsegur per a la ciutadania, autctona o nou-vinguda, que hi pot acudir sempre queconsideri que ladministraci local havulnerat, o no ha ats amb prou cura, elsseus drets.

  Abans, per, de demanar la nostra in-tervenci s del tot necessari que la per-sona demani explicacions a la mateixa ad-ministraci que presumiblement li havulnerat algun dret. Si la demanda o quei-xa formulada sajusta a les competnciesque tenim assignades per llei., i la perso-na t residncia o inters concret en la nos-tra ciutat, actuarem.

  Des de fa poc ms de set anys sc el ti-tular daquesta Instituci, aix doncs, i coma Sndic defensor, magradaria poder-vos proposar, suggerir, fins i tot, si mhopermeten, demanar, que entre tots adop-tem actituds ms equitatives i solidriescap a totes aquestes persones, nouvingu-des o no, i que no han tingut la sort, ni enel naixement ni en totes les oportunitatsque la vida ens ha donat i que ens ha per-ms arribar on som.

  Armand Soler AlcarazSndic defensor de la

  ciutadania de Badalona

  Algunes de les activitats i serveis queofereix la xarxa municipal han estat cap-davanteres i model per a altres bibliote-ques de Catalunya, com els clubs de lec-tura, iniciats el 1995, o el projecte de lec-tura en veu alta a les residncies de Bada-lona, que forma part del Banc de BonesPrctiques. Evidentment aix sha pogutassolir grcies al treball de tot el personalde les biblioteques, lactual i el que ha anatpassant pels diferents equipaments, i al su-port de les dues administracions, lAjun-tament de Badalona i la Diputaci deBarcelona, que creuen en la nostra feina.

  En breu es dur al Ple Municipal el Pla

  de Biblioteques de Badalona, documentamb el qual estem treballant des del2008, i que creiem ser leina bsica deplanificaci del servei bibliotecari de la ciu-tat, tant pel que fa als equipaments, ser-veis, poltica de collecci, funcionament,reglamentaci,...

  Ens queda una etapa de molta feina,per alhora molt gratificant, i lencetemamb el proper 20. Aniversari de Can Ca-sacuberta, el 23 dabril de 2012.

  Imma CasalsDirectora de la Biblioteca

  central urbana Can Casacuberta

 • 11lniabadalonaPer a publicitat - 666 65 63 40 - [email protected] www.liniabadalona.cat Febrer201117

 • 12

  Especial eleccionsFebrer201117lniabadalona

  La CUP Badalona fa pblic el seu codi tic Algunes mesures: el sou net mxim que cobraran tant els crrecs electes com els de

  lliure designaci ser 2,5 vegades el salari mnim interprofesional; renunciar a 1 dels 2 crrecs de lliure designaci; fixaran un mxim de 8 anys de dedicaci

  pblica tant per crrecs electes com de lliure designaci.

  Les joventuts dels partit poltics demanen:

  Promoure la construccidhabitatge pblic de lloguerper a joves.

  Hem dassegurar-nosque la cessi depisos de proteccioficial es gestionade forma efica.

  Ens agradariaque desde el govern s'impulss lacreaci de nouspisos de proteccioficial per a joves.

  Crear enes actives decaptaci de vivendes per partde l'Oficina Locald'Habitatge.

  Proposem lam-pliaci de lofertadhabitatge deprotecci oficialespecialment delloguer.

  Incidir en laproposici delobertura delmetro en horarinocturn tamb elsdivendres.

  Revisi del contracte ambTusgsal, per talde rebaixar, si spossible, el costdel transport.

  Denunciem el fet de tenir unaestaci de metronova i que no tingui escalesmecniques debaixada.

  S'ha de donar prioritat a la installacid'escalesmecniques abarris com el deSant Crist.

  Cal establir unataxa que fixi unpreu ms baratde la tarifa estn-dard adreada aestudiants i jovesen situaci datur.

  Fomentar laccsa les bibliotequesi sales destudis a aquells ex-alumnes quecursin estudis uni-versitaris o dFP.

  Mantinguem el que tenim,racionalitzantconsums innecessaris.

  Vist desde elprisma univer-sitri, ms quebiblioteques, elque ms es trobaa faltar sn Salesd'Estudi.

  Volem assegurarque tothom quevulgui pot estu-diar. Volem recu-perar bachilleratsnocturns i crearsales d'estudi 24h.

  Defensem lobertura de mssales destudi i sales destudinocturnes.

  Elaboraci dun pla local estratgicdoci per aBadalona.

  Les zones doci aBadalona se centren a la Ram-bla i el Polgon deCan Rib. Calaugmentar-hi lapresncia policial.

  Creiem que ja hi ha la suficient ofertapels joves de la nostra ciutat.

  Volem d'obrir elsespais pblics ales nits. Tambvolem ajudar ales pimes que vul-guin promocionarun oci alternatiu.

  Proposem elabo-rar un estudi delactivitat doci persensibilitzar elsjoves en ls cvicde la nit.

  Impulsar i consoli-dar ls de lesxarxes socialscom a canals departicipaci entreels i les joves iladministraci.

  Promoure la ini-ciativa dassocia-cions a nivell debarri que proposinprojectes de par-ticipaci juvenil.

  No pensem queun jove no tinguioportunitats aBadalona, perdenunciem lapoca fe que es ten el collectiu.

  Hem de fomentarl'associacionismedes dels centresd'educaci formal.Necessitem crearenes de partici-paci web.

  Proposem enviarla Guia Jove dactivitats a totsaquells jovesentre 18 i 27 anysper que estiguin al dia.

  EMANCIPACI

  MOBILITAT

  EDUCACI

  OCI

  PARTICIPACI

 • 13lniabadalonaPer a publicitat - 666 65 63 40 - [email protected] www.liniabadalona.cat Febrer201117

 • Per a publicitat - 666 65 63 40 - [email protected] lniabadalona www.liniabadalona.catFebrer201117

  lniabadalonaSi vols anunciar-te

  en aquesta secci truca al 662 94 38 28

 • CentreFebrer201117lniabadalona

  De Niro, a BadalonaL'actor nordameric Robert De Niro est rodant diverses seqncies de laseva ltima pellcula al Palau Olmpic de Badalona. En el nou film, titulat

  "Red Lights", compartir cartell amb l'actriu Sigourney Weaver, que suna psicloga que estudia fets paranormals.

  Taxistes fent cua dimecres al mat

  Foto: A.R.

  Alberch, nou president delegatde la Cambra de ComerEl Rafael Hoteles torna a

  penjar el cartell de complet

  El Mobile World Congress deBarcelona ha deixat empremta ala nostra ciutat. El Rafael HotelesBadalona porta penjat el cartell decomplet des de dilluns i durantaquestes ltimes setmanes ha re-gistrat una ocupaci del 100%, sa dir, les 142 habitacions han es-tat ocupades. Les tarifes tambshan incrementat notablement iaix ha perms multiplicar bene-ficis, tot i que no tant com en dal-tres hotels de Barcelona ja que ellsvolen que tornin. El perfil declient daquesta fira, segons eldirector de Rafael Hoteles, YagoCamps, s un executiu enganxat aun ordinador i mbil que exigeixbona connexi a internet. No-ms sopa i esmorza a lhotel ja quedurant tot el dia est fora. La

  Restauradors, hotelers i taxistes es beneficien delMobile World Congress celebrat a Barcelona

  Jordi Alcover Centre

  seva proximitat amb la ciutatcomtal per autopista ha estat laclau per acollir molts congres-sistes, la majoria dels quals no hanpogut reservar una habitaci enhotels de Barcelona a un preu rao-

  nable. Un altre dels impactes queha generat el congrs ha estatls del transport privat, taxis deBadalona principalment, que envint minuts transporten els visi-tants fins a la Fira de Barcelona dela Plaa Espanya. Camps ha la-mentat que diumenge molts con-gressistes van voler donar untomb per sopar pel centre de laciutat i es van trobar els restau-rants tancats. Una aspecte, al seuparer, que shauria de cuidar si re-alment es vol convertir Badalonaen una ciutat satllit que es bene-fici del flux de congressos de Bar-celona. A part de professionals, alhotel tamb shi allotgen turistes,sobretot provinents de la Xina, Is-rael o Turquia, i acostumen a de-dicar un dia a visitar la ciutat. Lar-ribada del metro a la parada Pom-peu Fabra ha fet incrementar lademanda dhabitacions.

  Centre > Lempresari badalonFerran Alberch (Badalona, 1957)ha estat nomenat president de laDelegaci Catalana de la Cambrade Comer de Barcelona al Bar-celons Nord en substituci deStur Narbn. El nou presidentafronta el crrec amb la voluntatde refermar la presncia de laCambra arreu del BarcelonsNord i, en especial a la seva capi-tal, Badalona. Un territori, segonsexplica, complicat pel que fa a le-conomia i, sovint, descohesio-nat empresarialment. Alberchcreu que, actualment, molts em-presaris de polgons com GranLand o les Guixeres sn a Bada-lona com podrien tenir la sevanau a el Valls i, per tant, no par-ticipen activament de la vidaempresarial de la ciutat. Per aixassegura que una de les sevesprioritats en el mandat s censarels empresaris i unir-los per tre-ballar plegats per reactivar leco-nomia productiva i, en conse-qncia, revifar el mercat laboral.En aquest sentit, recorda queun dels grans reptes de lempre-sariat badalon s fer el gran pas

  de leconomia industrial a la deserveis.

  Ferran Alberch s llicenciat enDret per la Universitat de Barce-lona, MBA per Esade i consellerdelegat dAlberch S.A., empresafamiliar en tercera generaci,dedicada a la distribuci de fus-tes i materials de construcciamb seu a Badalona. Alberch haocupat diversos crrecs de res-ponsabilitat a diverses institu-cions empresarials sectorialscom ara la presidncia del Gre-mi de Comer de la Fusta de Ca-talunya i la vicepresidncia delAssociaci Catalana de Magat-zems de Materials de Construc-ci.

  Alberch s un professional de la fusta

  Foto: Arxiu

 • Es regalar un tiquet debus per accedir-hi

  16

  Febrer201117lniabadalona

  Anudal obre horitzons i crea pistes de pdel daluminiLempresa badalonina Anudal, ubicada al Polgon Industrial Pomar de Dalt, ha comenat a in-vertir en nous projectes per accedir a nous mercats. Dedicada a la fabricaci daccessoris dalu-mini, ara aposten per unes pistes de pdel resistents a les inclemncies del temps a travs de la

  marca Anupadel. Tamb ha creat una lnia de mobiliari de disseny amb alumini.

  Pomar CanyetMoreraBufal

  Foto: D.Gutirrez

  1.500 arbres sota el lema els boscos, per a les personesCanyet > Aquest diumenge, 20de febrer, tots aquells que sapro-pin a la Serralada de Marina tin-dran loportunitat de plantar unarbre. Es tracta de la tradicionalFesta del Bosc que se celebrapels volts del mes de febrer amblobjectiu de recuperar la vegeta-ci en espais que havien estatmalmesos pels incendis. A ms,aquest 2011 coincideix amb qules Nacions Unides lhan declaratAny Internacional dels Boscosamb la intenci de destacar la tas-ca de lsser hum en la conser-vaci dels espais verds. Peraquest motiu, han creat el lemaels boscos, per a les persones.Aquest 2011 es plantaran 1.500arbres, 500 menys que lany pas-sat i seran alzines sureres, pins,roures o salzes, entre daltres. Abanda de la plantada darbres,shan preparat diverses activi-

  tats ldiques per a tota la fam-lia com titelles, rocdrom o tiro-lina.

  Per fomentar ls del transportpblic i aconseguir una Festadel Bosc sostenible, lAjunta-ment de Badalona regala un ti-quet de dos viatges per accedir ala Serralada de Marina. Es po-dran recollir fins divendres alrea de Medi Ambient o a la bo-tiga Ikea Badalona. La plantadadarbres es far en finques muni-cipals de la Vall de Pomar entreles 10.30h i les dues del migdia dediumenge.

  Lany passat es van plantar 2.000 arbres

  Montse LpezPomar

  Desprs que els vens de Pomarhagin iniciat el procs del pla pi-lot per a la installaci dascen-sors, el Partit Popular reclama alAlcalde de Badalona que aquestbarri hagi perdut loportunitatdoptar a les subvencions de laGeneralitat corresponents al2010. Segons el PP, lAjunta-ment no va informar als vens delconveni que es va signar amb elgovern catal el juliol de lanypassat per comenar el procsdinstallaci dascensors. El lderpopular, Xavier Garcia Albiol,ha explicat que el desconeixe-ment ha comportat que moltsvens hagin desaprofitat els ajutsi hagin perdut una oportunitatdor per millorar les condicionsde les seves finques. A ms, pel

  que fa al canvi de planejament ur-banstic que Pomar necessita perpoder installar ascensors exte-riors, Albiol ha reclamat al governlocal que es va comprometre atramitar-ho i afirmen que hapassat ms dun any sense donarcap soluci. Per la seva banda, eldirector de lrea dUrbanisme delAjuntament, Jaume Toms, haassegurat que mantenen conver-ses amb els vens de Pomar desdel mes de juliol de lany passati que sels va comunicar quinespossibilitats tenien i quins requi-sits es demanaven depn del ti-pus dascensor que escollissin.Toms ha explicat a Lnia Bada-lona que, quan els vens decidei-xin quin model dascensor voleni presentin un projecte, es proce-dir a fer el canvi de planeja-ment. Segons el director de l-rea durbanisme es tracta dun

  Foto: Ajuntament de Badalona

  procediment senzill que no triga-r massa temps a concedir-se.

  VENS I AJUNTAMENT NO ES PODEN DACORDEl President de lAssociaci deVens de Pomar, Albert Arnau, haexplicat que s tenien constnciadel conveni signat el mes de ju-liol per que no van poder solli-citar les subvencions del 2010perqu no disposaven del canvide planejament urbanstic que elsha de permetre installar un as-censor exterior (s necessari per-qu envaeix la vorera). En canvi,lAjuntament de Badalona asse-gura que no han rebut cap projec-te oficial de cap comunitat devens i que, per tant, no han po-gut iniciar el trmit per al canvide planejament perqu desconei-xen quin tram de vorera es veu-r afectat.

  Aquesta zona de Pomar requereix un canvi de PGM per installar els ascensors

  Albiol lamenta que no shagin accelerat els trmits urbanstics per installar els ascensors de Pomar

  El PP acusa lAlcalde dedeixar perdre subvencions

 • LlefiFebrer201117lniabadalona

  Visita gratuta al Refugi AntiaeriDissabte 19 de febrer lArxiu Histric de Llefi organitza una visita gratuta al refugi

  antiaeri de Sant Adri del Bess. El punt de sortida ser des de la cantonada PrezGalds amb carrer Europa a les 10:30h. Cal inscriures prviament trucant al

  934607385 o enviant un correu electrnic a [email protected]

  Torre Mena obrir en un mes

  a punt de ser acabades, segons elregidor delegat del districte, Pa-blo Hernan (PSC), sn les dePius XII (on sha ampliat la pla-a; millorat lespai verd; afegitenllumenat pblic; i incorporatescales, una rampa i nousbancs), o la plaa de lAmistat.En aquest emplaament, shihan afegit nous jocs infantils. Pera Hernan, el barri canviar molten poc temps, i assegura quemai shavia fet una aposta tangran per Llefi en una mateixalegislatura.

  VOLEN PARTICIPACI, NO INFORMACIEls vens de Sant Antoni de Lle-fi aprofitaran la calotada popu-lar que han organitzat a la pla-a Trafalgar aquest diumengeper donar a conixer quines snles demandes que han fet arribaral consistori i quines han estatles respostes. En aquest docu-ment, al que encara est pendentque shi adhereixin les entitats

  Daniel GutirrezLlefi

  El nou edifici de Torre Mena,que acollir un casal davis i uncentre social, estar operatiudaqu un mes, entre el 15 i el 19de mar concretament, segonsha assegurat a Lnia Badalonalarquitecte municipal, JosepMaria Massot. Les obres estanavanant a bon ritme i es com-plir el calendari previst. A ho-res dara, noms falten lesinstallacions elctriques, el vi-dre del badalot de lescala, els la-vabos i part del paviment. Uncop acabades les obres, que hanfet guanyar 1.400 metres qua-drats despai, li correspondr alajuntament contractar el perso-nal que el gestioni i posar-lo enmarxa. El cost total daquesta ac-tuaci s de 2,5 milions deuros,i ha estat finanada per la Man-comunitat de Municipis de l-rea Metropolitana de Barcelona.

  Altres intervencions que estan

  del barri, sinforma que per ex-emple no saben si les entitats dela zona podran treballar al futurCentre Cvic; quan siniciaran lesobres de repavimentaci delscarrers Squia i Pompeia i si

  seixamplaran les voreres da-questes vies; quan sinstalla-ran bandes reductores de velo-citat a la sortida del CEIP Pere deTera; quan es reforar la reco-llida descombraries en els punts

  on sacumula brossa; o per qulAjuntament no modifica la lli-cncia que t la botiga Rana(que obre fins altes hores de lanit), comer que provoca conflic-tes a la plaa Trafalgar.

  La plaa Amistat ha estat un dels darrers espais que shan millorat

  Foto: D.G.

  Els vens reclamen participar en el procs de disseny urbanstic del barri > Per PabloHernn, regidor del districte, mai shavia invertit tant en la zona en una sola legislatura

 • 18

  Sant Crist Sistrellslniabadalona Febrer201117

  Badalona treballa per a la 2a edici dIdentitatsLa plataforma dartistes Kognitif, junt amb lAjuntament, han creat un DVD que re-cull les principals creacions (i el seu making off) del projecte Identitats. La iniciati-

  va volia mostrar el creixement i el canvi de Badalona a travs de lart. A Sant Cristes va dibuixar la cara de Badalona, un rostre format per 34 cares diferents

  Els vens de Coll i Pujol participaran en lesdecisions del barri a travs duna comissiLa comissi participativa estar formada per govern i vens, i no hi prendran part elsgrups de loposici > El Corte Ingls s una de les principals preocupacions del barri

  LAssociaci de Vens de Coll iPujol va sortir esperanada de laprimera reuni mantingudaamb el govern local, el passat di-marts, on shavia de decidir si escreava una comissi participa-tiva. Lentitat venal vol que selstingui en compte a lhora deprendre decisions sobre com hade ser el barri de Coll i Pujol enun futur, sobretot en qestionscom les conseqncies de larrib-ada del Corte Ingls al solar deCan Llamas o el procs decreaci de lARE de lEstrella.Durant la reuni (a la qual hi vanassistir els tres responsables delgovern: Jordi Serra, Ferran Fal -c i Mateu Chalmeta), el governlocal es va comprometre a crearun full de ruta que estableixi totel procs de canvi que viur Coll

  i Pujol dara endavant. El vi-cepresident de lAssociaci deVens de Coll i Pujol, FrancescBarriga, ha explicat a Lnia Ba -dalona que la seva intenci sque la veu del barri arribi a laCasa Gran i debatre les qes-tions que influeixen al barri ambconsens i participaci evitantque les coses sens donin fetes.

  Els canvis urbanstics quepatir el barri amb larribada delCorte Ingls s una de les princi-pals preocupacions de Coll iPujol. Tot i que el conveni es-tableix que es remodelaran elscarrers Torrent de la Batllria,Vall-Llebrera i Coll i Pujol, el ve-nat creu que caldria afegir mil-lores a carrers com el del Por -venir, Santa Brbara o Jau meSol. Ms enll de les qestionsurbanstiques, els vens de Coll iPujol volen tenir veu i vot entemes com la cultura o la creaci

  dequipaments. En a quest sen-tit, asseguren que els manca unaescola bressol o espais per alsavis. De tot plegat, en parlaranamb la regidora del Districte 1,Montse Jurez (CiU), a qui fa -ran arribar la proposta de neces-sitats per al barri, en la que serla primera tro bada de la comis-si participativa.

  LOPOSICI, AL MARGELa comissi de Coll i Pujolnoms estar formada per vensi govern tot i que la proposta delentitat venal era que tamb hientressin els grups de loposici.Durant el Ple municipal degener, el govern local va rebutjaruna moci que recollia aquestaproposta. Tot i aix, lAssociaci

  de Vens de Coll i Pujol sha com-proms a tenir el PP i ICV-EUiAinformats de tot all que faci re -ferncia al barri. El vicepresi-dent de lentitat venal, FrancescBarriga, assegura que han des-tar preparats per si hi ha un nougovern, ja que poden canviar lescadires, per els vens volen ac-tuar amb transparncia.

  Montse LpezSant Crist

  El carrer de Coll i Pujol patir una important transformaci urbanstica

  Foto: Montse Lpez

 • 19

  lniabadalona Febrer201117

  Badalona Som Tots celebra assembleaL'entitat Badalona Som Tots i Totes celebra el proper dissabte 19 de febrer una jornada de treball al Centre C-

  vic La Salut. Durant la trobada es far balan de les activitats realitzades i s'establiran les lnies de treball perl'any 2011. Badalona Som Tots i Totes treballa per la igualtat d'oportunitats per a tothom. Per aquest motiu ha

  escollit el centre cvic de La Salut per celebrar la seva assemblea, ja que s un espai totalment accessible.

  La Salut

  Qu necessita La Salut?Salt ha posat en marxa un pla per millorar la convivncia que tamb s'aplicar a Badalona> Per als vens, l'educaci i la comprensi sn la clau > Tamb volen ms equipaments

  El pla pilot que ha de millorar laconvivncia i la cohesi entre elshabitants de Salt ja s una reali-tat. El passat divendres 11 defebrer, la Generalitat, el governcentral i l'ajuntament van signarun acord per millorar la forma-ci, la participaci i la compren-si en un municipi que ha viscutdarrerament moltes tensions.Els actes vandlics i l'enfronta-ment entre comunitats que s'hanviscut aquest any a Salt han estatdecisius per portar aquest plaprimer al municipi girons. Enbreu, per, s'estendr a diferentsbarris de Terrassa, El Vendrell iBadalona. A la nostra ciutat, estprevist aplicar-lo a La Salut,Sant Roc, La Mora i Llefi.

  En els darrers anys La Salutha viscut diferents manifesta-cions ciutadanes relaciones ambl'incivisme o l'atur. Per, s LaSalut un dels polvorins dels queparla el lder popular XavierGarca Albiol? Li fan ms malque b al barri els discursosencesos d'Anglada? I qu neces-sita La Salut? Necessita elmateix pla que Salt, o fins i tot elmateix que Sant Roc?

  Pepito Martnez va arribar aBadalona l'any 1940, i des de lla-vors ha treballat activament pelbarri. Diu que amb el pas delsanys els problemes als quals s'hahagut d'enfrontar han canviatmolt. Primer va ser el bar-raquisme, desprs la lluita perun barri digne, l'atur, i finalmentla convivncia entre diferentscultures.

  Martnez relativitza un delsproblemes que s'acostuma a vin-cular a la immigraci: la sobre-ocupaci. Per a Martnez no hi

  ha diferncia entre els pisospastera d'avui i les barraques defa cinquanta anys. Per llavors,diu Martnez, era vist com unacosa normal, perqu tots tenemla mateix llengua i la mateixa re-ligi. Julia Snchez, presidentade l'Associaci de Vens de LaSalut Alta, posa l'accent en unaltre problema: els pisos ocupatsillegalment ho denuncies i noserveix per a res. Pablo Hernn,regidor del districte i ve de LaSalut, ho confirma: l'ocupaci sun d'aquests problemes nousdels quals parla Martnez. Elregidor reconeix que cada cop hiha ms cases ocupades, i queaix genera intranquillitat entreels vens. Per aix ja hi estan tre-ballant, al igual que en els dar-rers anys s'ha treballat en ladignificaci el barri. Hernnopina que cada plaa reurban-itzada, que cada millora delclavegueram o cada papereranova ajuda a educar, a fer que lagent en general i els nouvingutsen particular s'estimin el seu en-torn. Hernn opina que si laciutat millora, nosaltres hem demillorar.

  Per al regidor, ara s momentde fer balan i valorar quins pro-jectes han funcionat. Martnezho t clar: la clau est en lacomprensi i l'educaci. El vede La Salut creu que noms espot educar a l'immigrant si se'lcomprn. Per aquesta educaci

  suposa una despesa, una inver-si de temps i de diners. Mar -tnez creu que els diferents plansque s'han aplicat a la zona hanmillorat la situaci, per no hanestat del tot efectius. Opina ques'ha confiat massa en les entitatsde la ciutat per fer aquesta feina,i que caldria contractar ms pro-fessionals especialitzats en lamatria. En aquest sentit, coin-cideix amb Ruperto Garca, unaltre ve del barri que ha estatdotze anys vinculat a l'associacide vens de La Salut. Garca as-segura que no serveix de res quevinguin a donar-li llions sobrecom educar als immigrants sidesprs no es pot comunicaramb ells perqu parlen llengesdiferents. Jo no puc parlar ambells, ni ells amb mi, diu. PerGarca nega que hi hagi un con-flicte intercultural; ni conflicteni convivncia, ja que les difer-ents cultures no es relacionenentre elles. Aquest ve, ara vincu-

  lat a una de les festes ms impor-tants del barri, la de las migas,creu que seria bo invertir partdels diners d'aquest pla en pro-jectes per a la gent gran o enneteja.

  Snchez opina el mateix. Ellapreferiria que es destins aque-sta inversi a neteja, seguretat imobiliari urb. Per a Snchez,

  tot els plans anteriors han estatun fracs, i aquest tamb hoser. Opina que la immigracino es vol integrar. Hernn re-coneix que l'actual situaci derecessi econmica no suposa elmillor marc per fer pedagogia,per encara confia en el barri ien la seva gent. Diu: aquest sun treball de tots.

  David GonzlezLa Salut

  El Centre Cvic sha convertit en un dels punts de trobada del barri

  A la Salut no hi ha conflicte, pertampoc hi haconvivncia

  Fotos: David Gonzlez

  El carrer Pau Piferrer ha acollit diverses manifestacions

 • 20

  Lloreda MontigalFebrer201117lniabadalona

  Xerrada sobre vidutatLa Regidoria de Poltiques d'Igualtat de l'ajuntament de Badalona

  organitza una xerrada sobre els aspectes legals vinculats a la vidutat. L'acte tindr lloc el dilluns 21 de febrer a les 16h, a l'Espai Dona Lloreda, situat al passatge Riu Querol s/n. L'entrada ser lliure

  Sant RocMulten un espectacle solidariEl Musical Hair, que ha ofert un espectacle solidari desti-nat a la Fundaci Ateneu de Sant Roc, ha estat multat perles autoritats sanitries perqu una de les actrius fumavadalt de l'escenari.

  Les botigues IKEA de Catalunya han duplicat la recaptaci

  Foto: D.Gonzlez

  Les botigues dIKEA recapten193.000 euros a Catalunya

  La fbrica La Fageda deBadalona s la que ms creix

  La firma alimentria La Fageda hapresentat la previsi de guanys de2010 amb un balan positiu. Toti que la de postres continua sentla secci estrella, ha estat el depar-tament de gelats el que ha crescutms. Aix ha estat aix gracies a lanova fbrica de Badalona, situa-da al polgon de Bonavista, que havenut els 30.000kg de gelat pre-vistos. Una altra de les xifres des-tacades d'aquesta memria s l'e-levat nombre de treballadors ambdiscapacitat intellectual o trastornmental que ocupa l'empresa. En-tre totes les seves fbriques, inclo-sa la de Badalona, acull a 162 per-sones que pateixen discapacitatintellec tual o malaltia mentalcrnica, d'un total de 278 treballa-dors.

  La secci de gelats de la firma alimentria assoleixtotes les previsions > Lempresa ocupa 278 persones

  David GonzlezMontigal

  En conjunt, La Fageda presen-ta un augment de facturaci del10% respecte l'exercici anterior,uns 10'7 milions d'euros aproxi-madament. La xifra dinversions

  durant el 2010 va ser de 816.000euros, dels quals prop de 60.000han anat dirigits a actuacionsrelacionades amb el medi am-bient.

  Montigal > Les botigues IKEAde Badalona i LHospitalet deLlobregat han recaptat 192.933euros en el marc de la campanyaUn euro s una fortuna. Mit-janant aquesta iniciativa, que ce-lebren les botigues IKEA de tot elmn, la firma sueca dona uneuro per cada peluix venut de no-vembre a gener, coincidint ambla campanya de Nadal. La quan-titat recaptada enguany duplicala que van assolir les dues boti-gues catalanes durant la campan-

  ya anterior. En total, a tot lestatespanyol shan recaptat gaireb800.000 euros, situant-se com elsis pas ms solidari.

  En el cas dUNICEF, la recap-taci anir destinada al progra-ma Escoles per a lfrica, quet com a objectiu escolaritzar 8milions de nens africans abans de2013. Save The Children dedica-r la seva part a oferir una edu-caci de qualitat a menors en riscdexclusi social de Rssia, Alb-nia, Bangladesh i Vietnam.

  La fbrica de Badalona ha venut 30.000 kg de gelat

  Foto: D.G.

  La biblioteca de Sant Roc perd usuarisSant Roc > La Xarxa de Biblio-teques pbliques de Badalonacontinua sumant usuaris excep-te a la de Sant Roc. LAjuntamentde la ciutat xifra en 10.000 usua-ris menys els que ha tingut res-pecte lany 2009. Des de la Xar-xa de Biblioteques Pbliques deBarcelons Nord satribueix labaixada dun 15% dusuaris al fetque lequipament sha quedat pe-tit a les necessitats dels usuaris.Per contra, els usuaris de la bi-blioteca de Sant Roc sn els quems han fet s de la xarxa wifi,portant el seu ordinador i connec-tant-se a internet a travs de la bi-blioteca. Es tracta del servei Inter-net i Ms, un nou servei bibliote-cari que ofereix ofimtica, a msde l'accs a portals web i al mateixcorreu electrnic. A ms, els usua-ris tamb poden descarregar do-cuments, imprimir-los o b gra-var-los amb diferents suports.L'entrada en funcionament delservei ha suposat tamb un crei-xement del nombre de terminalsa disposici de la biblioteca.

  Foto: Arxiu

  Aquestes sn les noves instalacions que el GAM t a Sant Roc

  El Gam i lAssociaci Marenostrumsumen esforos en un nou local

  Des daquesta setmana el GrupdAmics del Minusvlid (GAM) ilAssociaci Maresnoustrum propersones amb discapacitat in -tellectual compartiran local albarri de Sant Roc.

  Les obres del nou emplaa-ment situat als baixos del nme-ro 218 de lAvinguda del Marqusde Montroig han estat finanadespel Fons Estatal per a lOcupacii la Sostenibilitat Local (FEOSL).El total de 180.000 euros quehan costat han servit per modi-ficar la distribuci del local, peraprofitar ms espais i, a la vega-da, sha millorat la distribuci isha adaptat laccs pels usuarisamb mobilitat reduda.

  La reforma ha servit tamb percollocar un fals sostre, substitu-ir el paviment, la fusteria exterior

  El Gam Joventut, ofegat pels deutes, podria desaparixer en breu

  Jordi Alcover Sant Roc

  i interior, la climatitzaci i totesles installacions elctriques com-plint amb la normativa vigent.

  Feia temps que aquestes duesentitats reclamaven millores. Defet, des de la direcci de totesdues entitats confien en poderoferir ms serveis i augmentar elnombre d'usuaris grcies a la re-modelaci de les seves installa-cions. En aquest sentit, els pre-sidents de les dues entitats, JosRamon Baro (president del Gam)i Francesc Xavier Pedro (presi-dent de Marenostrum) han des-tacat que es tracta dun espaiobert a tota la ciutadania i que,sobretot, els permetr crixer.

  PREOCUPACI PEL GAMEn la inauguraci dels nous es-pais, presidida per lalcalde deBadalona, planava la preocupa-ci del Joventut Gam sobre la di-fcil i perillosa situaci econmi-

  ca que arrossega lentitat. Percontinuar militant a la mximacategoria de bsquet en cadira derodes necessiten urgentment30.000 euros, a banda dels quet pendent de cobrar de sub-vencions de la Generalitat i del

  mateix Ajuntament de Badalona.La mateixa Federaci Espanyo-la dEsports de Persones ambDiscapacitat Fsica ja els hanenviat una missiva instant-los apagar. Sin, seran expulsats de lalliga.

 • Esportslniabadalona Febrer201117

  El planter del Joventut torna a guanyar la Mini CopaEl DKV Joventut va tornar a demostrar que t les millors categories inferiors del

  bsquet espanyol guanyant per tercer cop consecutiu la Mini Copa. Lequip infantil dirigit per Joan Rallo va imposar-se al Regal Bara per 77 a 84. A ms, el jugador

  de la Penya, Albert Real, ha estat designat MVP del torneig.

  Massa cstig per a la Penya

  El DKV Joventut va ser eliminaten els quarts de final de la Copadel Rei pel Regal Bara, que tresdies desprs es coronaria campidel torneig. Tot i que una derro-ta mai s bon resultat, laficiverd-i-negra podr estar orgullo-sa de lactuaci del seu equip, queen tot moment va disputar-li elpartit al totpoders Bara. Lnicaspecte negatiu que es pot extreu-re del partit (a part de la derro-ta en si mateixa) s el 86-66 queassenyalava el marcador al finaldel matx, un resultat massa am-ple a favor dels blaugrana que noreflectia lentrega dels jugadorsde la Penya.

  I s que els de Pepu, desprsdencaixar set punts seguits alspocs minuts dhaver comenat,van aconseguir posar-se per da-vant del Bara per 10-14 grciesa un joc rpid comandant per

  El DKV Joventut cau en quarts de final contra el Regal Bara > El resultat final (86 66) no fa justcia

  Daniel Sainz de AjaEsports

  Franch, que en els moments msdifcils va tirar-se lequip a les-quena per retallar distncies. Toti lenergia de la Penya, la reaccidels de Xavi Pascual va tornar acapgirar el marcador i el primerquart va acabar 24-18 a favor delBara.

  El segon i el tercer quart vanser una lluita constant del DKVper seguir lestela dels campions,que jugant prcticament amb la

  banqueta no van deixar a la Pe-nya apropar-shi. Ndong va pro-tagonitzar la primera gran esclet-xa en el marcador a favor del Bar-a (37-25), tot i que al finalitzarels primers vint minuts la distn-cia tornava a ser de deu. A la re-presa, mentre Ricky sasseia a labanqueta desprs de cometre laseva quarta falta i fer evident queno havia tingut cap protagonismecontra el seu ex-equip, el Joven-tut retallava distncies i amb unesmaixada de Trias es situava aun punt, 52-51.

  A partir daquell moment Sadai Ndong van imposar la seva lleii van donar ales al Bara. Cap alsdarrers deu minuts el DKV, ambmolts menys recursos que elsblaugrana per resistir el ritme delpartit, va restar impotent i nomspodia observar com els vigentscampions de Copa sumavenpunts fins arribar al 86-66 final.Vint punts de diferncia, aix s,noms en el marcador.

  Redacci> El Badalona segueixal capdavant de la classificaci toti encadenar el seu tercer partitsense guanyar. Aquest cop vaser al camp del Ontinyent i es varepetir el resultat de la jornadaanterior, 0 a 0. El marcador finalva correspondre a un partit molttctic on no hi van haver moltesocasions de gol i que hagus po-gut decantar-se per qualsevoldels dos equips.

  Durant la primera meitat elsescapolats van tenir locasi deposar-se per davant si DavidPrats hagus arribat a remataruna centrada al segon pal. Els va-lencians tamb van tenir un pa-rell doportunitats en atac, peruna bona defensa del Badalonava impedir el gol local. Desprsdel descans, els nois de ManoloMrquez van dominar el joc pertot i aix no van aconseguir apro-par-se amb perill a la porteria delOntinyent.

  Lemoci va arribar als darrerscinc minuts, quan els locals vantenir les dues ocasions ms cla-res de tot el partit: un remat de

  El Badalona s lders unasetmana ms sense guanyar

  fora de lrea que David Valle en-vi a fora i la posterior remata-da daquest crner que un defen-sa badalon refus en lnia de gol.Els jugadors i el pblic valencivan reclamar gol en aquesta dar-rera jugada. Amb tot, lempat delSabadell va ajudar a seguir unajornada ms al primer lloc. El Ba-dalona es situa un punt per sobredels tres equips segents en tau-la, empatats a 43.

  21

  Empat al camp de lOntinyent

  Foto: Arxiu

  La Penya no va passar de quarts

 • Cultura22

  lniabadalona Febrer201117

  Foto: Javier de Agustn

  Toni Alb actua al Crcol per a la campanya Renovem el telEl proper dimarts, 22 de febrer, el Crcol Catlic acollir a les nou de la nit

  lactuaci del cmic meditic, Toni Alb, en el marc del projecte Renovem el tel. Es tracta de la segona actuaci dun total de cinc que es faran el darrer dimarts de

  cada mes i que serveix per recaptar fons per finanar un equip de so nou per al teatre.

  Montse LpezCultura

  El Teatre Blas Infante acull,aquest cap de setmana, lactua-ci dun dels mags ms medi-tics i internacionals del panora-ma artstic. Es tracta de Juan Ta-mariz que torna a Badalona peroferir un espectacle carregat dejocs, misteri i, sobretot, moltsentit de lhumor. No s la pri-mera vegada que Tamariz portaels seus trucs de mgia a Bada-lona. De fet, es va estrenar a laciutat durant la celebraci deltercer Memorial Li Chang i hatornat en diverses ocasions.Aquest 2011, el Festival Interna-cional de Mgia de Badalona XI Memorial Li Chang el porta alBlas Infante perqu els barris dela zona sud de la ciutat tambpuguin gaudir-ne, al mateix

  temps que potencien aquestequipament. Ho far dissabte ales nou del vespre i, a lexhaurir-se les entrades abans de presen-tar el Festival, se nha programatun altre per diumenge a les 20h.El director del Festival badalo-n, Enric Magoo ha explicat a L-nia Badalona que s tot un ho-nor portar Juan Tamariz a la ciu-tat ja que s un dels pocs magsque ha aguantat ms de trentaanys sent meditic i oferint unagran qualitat artstica. A ms,Tamariz ha publicat un grannombre de llibres sobre lillusio-nisme i ofereix conferncies so-bre la histria de la mgia arreudel mn. Magoo reconeix seradmirador de Juan Tamariz per-qu ha creat estil i aconsegueixfer humor amb ell mateix. Pelque fa a lespectacle daquestcap de setmana, el director del

  Festival de Mgia assegura quevindr carregat de jocs, acom-panyat de la seva filla, i que re-correr a la participaci de les-pectador en els trucs que desen-volupi.

  MADRID COMPETEIXAMB BADALONAMentre que Badalona busca unlloc per situar-se dins el panora-ma de la mgia internacional atravs del Memorial Li Chang,Madrid engega aquest any elPrimer Festival Internacionalde Mgia. Ho fa del 14 al 20 defebrer sota la direcci de JorgeBlass (que lany passat tamb vaactuar a Badalona) i amb la par-ticipaci de mags de prestigi in-ternacional. De fet, Juan Tama-riz hi ha participat aquest dime-cres amb una conferncia sobrela histria de la mgia.

  Juan Tamariz tornar a sorprendre el pblic badalon

  El mag ms meditic torna a Badalona fent lacompetncia al I Festival Internacional de Madrid

  50.000 visitants ms a lesbiblioteques grcies als horaris Redacci> Les biblioteques deBadalona han registrat, aquest2010, un increment de 55.697 vi-sitants respecte lany anterior.Lequipament que ms ha notataquest augment s Can Casacu-berta, al Centre de Badalona,que ha incrementat un 27,3% laxifra de visites. La Responsablede la Xarxa Local de Biblioteques(i directora de Can Casacuberta),Imma Casals, ha explicat queaquest increment es produeix,principalment, per dos motius.Duna banda, ls de les novestecnologies a tots els equipa-ments que permet als usuarisanar amb el seu ordinador port-til i navegar per internet a travsdel servei Wifi que sofereix. Lal-tre motiu fa referncia als hora-ris. El gener del 2010 es va feruna ampliaci horria de la xar-xa de biblioteques de Badalonaque va passar a oferir 500 horesms a l'any. Tot plegat ha fet que,a banda de la biblioteca central,les de Llefi, Lloreda i Pomartamb hagin notat un augmenten el nombre de visites i dusua-ris. Com a contrapartida, la bi-blioteca de Sant Roc ha fet baixar

  el percentatge ja que ha registratun 16,6% menys de visites aquest2010. Pel que fa als prstecs(que shaurien dhaver redutperqu ara es pot tenir el mate-rial ms temps que abans), senhan fet 12.681 ms que al 2009. Daltra banda, les bibliotequescompten amb un nou reglamentds, que es va aprovar el Ple delmes de gener, on sestableixen lesnormes de prstec i d'accs alsserveis i castiga amb lexpulsi delequipament aquells que no dei-xin a la resta fer-ne s a causa delseu comportament. El Ple da-quest mes de febrer aprovarun altre document relacionatamb aquests equipaments, el PlaMunicipal de Biblioteques, unfull de ruta sobre la definici i elfuncionament daquests espais.

  Juan Tamariz, al Blas Infante

  Can Casacuberta registra el nombre ms elevat dusuaris

  Casacuberta sla bibliotecaque guanyams visites durant 2010

 • 23

  LAgenda

  PEN

  JAT-

  ELA

  CASA

  EMERGNCIES 112BOMBERS 112 AMBULNCIES Creu Roja 93 464 06 09 La Pau 93 395 50 61HOSPITALS (emrgencies mdiques 061)Hospital Municipal de Badalona 93 464 83 00 Hospital Universitari Ger-mans Trias i Pujol 93 465 12 00 MOSSOS DESQUADRA 088 GUARDIA URBANA 092 93 483 29 01POLICIA NACIONAL 091 93 497 24 60 ATENCI CIUTADANAInformaci 93 483 29 20 Defensa del consumidor 93 483 27 43 Ofi-cina de Matriculaci escolar 93 483 29 97 Gesti Tributria 93 483 2813 Oficina de Turisme 93 483 29 90 Grua / Dipsit municipal 93 46009 00 CENTRES CVICS I CULTURALSCentre Cvic La Colina 93 383 36 61 Centre Cvic La Morera 93 395 4457 Centre Cvic Torre Mena 93 399 03 11 Centre Cvic Can Cabanyes93 399 35 11 Centre Cvic Dalt la Vila 93 384 44 44 Centre Cvic CanCanyad 93 464 18 57 Centre Cvic Sant Roc 93 387 06 12 Casal de So-lidaritat Can Pepus 93 460 23 78 BIBLIOTEQUESBiblioteca Can Casacuberta 93 464 34 00 Biblioteca Lloreda 93 387 3175 Biblioteca Pomar 93 395 35 07 Biblioteca Sant Roc 93 460 12 57 Bi-blioteca Llefi "Xavier Soto" 93 383 29 70ALTRES SERVEISConservatori Professional Msica 93 389 39 57 Engestur 93 460 84 15Escola de Natura 93 395 01 05 Escola del Mar 93 384 36 74 Institut Mu-nicipal Serveis Personals 93 384 79 79 Institut Municipal PromociOcupaci 93 460 52 00 Museu Municipal 93 384 17 50 Badalona Co-municaci SA 93 497 40 00 Reactivaci Badalona SA 93 464 80 00 En-llumenat pblic-SECE(Avaries) 93 398 76 61 Oficina de Rehabilitacid'Habitatges 93 483 27 17 Servei de recollida de mobles 901 114 115

  TELFONS DINTERS

  Febrer201117

  EXPOSICIONS

  Joan Guerreo, Benito Mar-cos i Miquel ngel ParaDel 17 de febrer al 13 de marExposici conjunta de les foto-grafies i quadres daquests tresartistes. El Refugi

  ESPECTACLES

  Juan Tamariz19 i 20 de febrerSeguint amb la programacidel Festival de Mgia Li-Chang,arriba el conegut illusionistaandals Juan Tamariz amb elsseus trucs de cartesTeatre Blas Infante

  Mine!18 de febrer, a les 21:30hEl grup de pop catal tocar lescanons del seu nou disc, Unbrindis pel nen androideTeatre Principal

  Erm18 de febrer, a les 21:30hActuaci del msic David PrezBarrachina, Erm, presentantel seu darrer disc Lhome quegiraTeatre Principal

  L'impossibilista20 de febrer, a les 18hLillusionista Sergi Buka ensmostra la seva mgia en un es-pectacle ms del Festival Li-ChangTeatre Zorrilla

  La Cava dels Sons19 de febrer, a les 20hDins del XIV Cicle de Concertsde Cors i Orquestres Universi-tries 2010-2011, primer es fa-ran el Cant de la Missa i a con-tinuaci el ConcertEsglsia Parroquial de SantaMaria

  Stoned by Tuckers18 de febrer, a les 23:30h

  Concert del grup catal de punkrockEls Genis

  Rubn Lpez & The Diato-nes18 de febrer, a les 22hActuaci del grup barcelon dereggaeSala Estraperlo

  Concerts a Estraperlo19 de febrer, a les 22:00hActuaran les bandes nord-ame-ricanes Death Before Disho-nor, Monogloids i Seeds ofHateSala Estraperlo

  Presentaci dels monolo-guistes20 de febrer, a les 20hPresentaci de la Jam Sessionde Monlegs Els Genis

  Micro obert per a monolo-guistes23 de febrer, a les 22:30hEspai destinat a que tothom pu-gui representar el seus mon-legs en directeEls Genis

  CULTURAL

  Presentaci de llibre18 de febrer, a les 19:30Es presenta el llibre Terra i pe-dra: Agricultura de Sec de laFundaci El Sol, de la TerraAltaLa Sargantana

  Cinema en catal: 'Pa Negre'18 de febrer, a les 18:30h i a les20:30h

  El Centre de Normalitzaci Lin-gstica de Badalona i St. Adrii el Cinema del CC Mgic Bada-lona fan possible poder veureaquest film per un preu redutMegacine Mgic Badalona

  Calotada i espectacle demgia20 de febrer, a les 11:00hGran calotada popular i espec-tacle de mgia organitzat per laComissi de Cultura de LlefiPlaa Trafalgar'La vidutat: aspectes legals'21 de febrer, a les 16hLa Regidoria de Poltiques dI-gualtat organitza aquesta xerra-da Espai Dona Lloreda

  'Educaci sensual: la fe-minitat a examen'21 de febrer, a les 16:30hLa Regidoria de Poltiques dI-gualtat organitza aquesta xerra-da Espai Dona Lloreda

  Taller de globofexia22 de febrer, a les 19:30hLassociaci de malabarismeMalabad organitza aquest tallerCentre Can CanyadMgia Infantil18, 21 i 23 de febrer, a les 18:15hTaller dirigit als infants a crrecdel Mag Gelonch i Marta Par-dellCentre Cvic Dalt la Vila

  L'hora del conte17 de febrer, a les 18hSexplicar ladaptaci del llibreLarbre amic narrat per JoanBitlloch PuigverdBiblioteca Can Casacuberta

  ESPORTS

  CF Badalona CD Castell20 de febrer, a les 12:00hPartit corresponent a la jorna-da 26 de la Segona Divisi B,Grup 3Camp del Centenari

 • Per a publicitat - 666 65 63 40 - [email protected] lniabadalona www.liniabadalona.catFebrer201117