of 24 /24
[email protected] · administració 93 519 43 93 · publicitat 666 65 63 40 · Fax 93 519 43 98 Dijous, 3 de març de 2011 · Núm. 17 · 30.000 exemplars setmanals · www.liniabadalona.cat línia badalona Cultura Entrevista amb Mala Rodríguez, que presenta “Dirty Bailarina” al Principal 22 Esports La Penya s’assegura la permanència a l’ACB la propera temporada 21 Comença la precampanya amb el PP en boca de tots Foto: Daniel Gutiérrez PSC i CiU es distancien dels populars > Albiol promet “mà dura” amb els immigrants incívics Els skaters volen patinar a Montigalà La tisorada podria afectar els nous jutjats 3 Denuncien que es fa un mal ús del Bada-Rodes Park 20 Els skaters volen patinar a Montigalà

Línia Badalona 17

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Línia Badalona 17

Text of Línia Badalona 17

 • [email protected] administraci 93 519 43 93 publicitat 666 65 63 40 Fax 93 519 43 98

  Dijous, 3 de mar de 2011 Nm. 17 30.000 exemplars setmanals www.liniabadalona.catlniabadalona

  CulturaEntrevista amb MalaRodrguez, que presentaDirty Bailarina al Principal

  22EsportsLa Penya sassegura lapermanncia a lACBla propera temporada

  21

  Comena la precampanyaamb el PP en boca de tots

  Foto: Daniel G

  utirrez

  PSC i CiU es distancien dels populars > Albiol promet m dura amb els immigrants incvics

  Els skaters volen patinar a Montigal

  La tisoradapodria afectarels nous jutjats

  3

  Denuncien que es fa un mal s del Bada-Rodes Park 20Els skaters volen patinar a Montigal

 • Per a publicitat - 666 65 63 40 - [email protected]

  2011032 lniabadalona www.liniabadalona.cat

 • En portada 3lniabadalonaMar201103www.liniabadalona.cat

  Pinten bastos per larribada del nouedifici judicial de Can Llamas el 2013El deg de lIllustre Collegi dAdvocats de Barcelona, Pedro Yfera, visitar Badalona elproper 16 de mar per conixer el dramtic dficit dinfrastructures judicials de la ciutat

  Fotos: J.A..

  No pinta gens b. Sembla que laretallada que va anunciar la Con-sellera de Justcia Pilar Fernn-dez Bozal sobre alguns delsprojectes en marxa en lmbit po-dria afectar de ple a la nostra ciu-tat. Aquesta s la impressi queplana entre tot el collectiu muni-cipal i fins i tot poltic del consis-tori. El nou deg del CollegidAdvocats, Marc Alo m, noamaga la seva preocupaci i ja hamogut fitxa perqu el projecte noquedi amagat en una carpeta.Per aquest motiu el Deg delIllustre Collegi dAdvocats deBarcelona visitar Badalona elproper 16 de mar per conixerde prop la problemtica diriaque viuen jutges, advocats, fun-cionaris i policies amb lactual in-fraestructura que disposa laciutat recordem actualmentdistribuda en 3 edificis- que haquedat petita i implica greus pro-blemes de seguretat i dintimitatper les vctimes. Concretament, eldime cres 16 sentrevistar amblactual Jutge deg dels jutjats dela ciutat, Josep Maria Noales Tin-tor, amb el responsable del Cosde Mossos dEsquadra, lInten-dent de lABP de Badalona CarlesAnfruns, i amb el mateix alcaldede Badalona, Jordi Ser ra, tot ique aquesta ltima encara no haestat confirmada.

  El Deg dels advocats recollirles preocupacions dels diferentscollectius professionals que hande treballar cada dia als jutjatsamb la intenci de traslladar-lesa la Consellera de Justcia per in-tentar reactivar el projecte dunnou edifici judicial adequat a larealitat demogrfica de Badalona

  i que unifiqui en un sol edifici totsels serveis.

  TENIR ADVOCAT DOFICIDaltra banda, una altra de lesprioritats que sha marcat el noudelegat del collegi dAdvocats,Marc Alom, es podria desenca-llar tamb amb aquesta visita.Es tracta que la ciutat es dotidun Servei dOrientaci Jur-dica (SOJ), aquell en qu el ciu-tad rep informaci i tramitacigratuta per tenir, entre daltrescoses, un advocat dofici, resol-dre problemes legals o fer fronta una disputa amb un tercer a

  travs dun servei de mediaci.Totes aquestes situacions shande demanar a dia davui a SantaColoma de Gramenet. s a dirtots els ciutadans que no espoden costejar un advocat i envolen sollicitar un dofici shande desplaar fins a la ciutatvena de Santa Coloma de Gra-menet. Doncs b, lAjuntamentde Badalona podria cedir unlocal municipal perqu la ciutattorns a disposar del SOJ.Alom destaca la benentesa ambel govern municipal i lloa la dis-posici de lalcalde i el seu equipper trobar un emplaament.

  Lactual edifici judicial del Carrer den Prim sha quedat petit i ha hagut dutilitzar dos edificis ms.

  PUNT DE TROBADALaltre de les preocupacionsque tamb es podria solventaramb la visita del deg la dedotar a la ciutat dun Punt deTrobada.s a dir, un espai per-qu en els casos de divorcisconflictius i, fins i tot violents,els menors puguin gaudir dunrgim de visites amb els seusprogenitors sense que aquestses trobin i es puguin generarconflictes. Es tracta dun espaide trobada neutral en qu unpare o una mare deixa el seu fillen presncia de personal quali-ficat perqu aquest sen faci

  crrec fins que sigui recollit pelprogenitor que li toqui. El degde Badalona, Marc Alom, re-corda que a la ciutat hi ha unaquarantena de famlies que estroben amb aquesta situaci iels jutges, al no disposar da-quest espai de seguretat, hanarribat a dictar sentncies enqu uns pares facin lintercanvien una superfcie comercial.Alom proposa un espai comCan Pepus, de titularitat muni-cipal i que pugui ser acollidorperqu es puguin minoritzar elsefectes daquest trngol en uninfant.

  Jordi Alcover Centre

 • Ciutat4 lniabadalona www.liniabadalona.catMar201103

  La recepta dAlbiol torna aser m dura i ms policiesEl lder popular afirma que la ciutat est partida iacusa els gitanos romanesos de no voler integrar-se

  D. GutirrezCiutat

  D. GutirrezCiutat

  El lder del Partit Popular a Ba-dalona, Xavier Garcia Albiol, vadenunciar la nit de dimarts al Te-atre Principal una Badalona di-vidida en dos per la desestruc-turaci social que pateixen moltsbarris. En el multitudinari actede proclamaci com a candidat alalcaldia, Albiol va prometre uncop ms que si el 22 de maig salcalde aplicar m dura ambels inmigrants que no tenen in-tenci dintegrar-se, com s el casdalguns collectius gitanos roma-nesos. Garcia Albiol va estaracompanyat en lacte per la pre-sidenta del Partit Popular a Ca-talunya, Alicia Snchez Cama-cho, i el candidat a Barcelona, Al-berto Fernndez Daz, i va afir-mar que la millor recepta contralincivisme i la inseguretat sms pressi policial i restriccide les prestacions socials aaquests collectius. En aquestsentit, va proposar crear unapolicia de barri que patrulli a peu

  Foto: PP

  La presentaci de Ferran Falccom a candidat a lalcadia per CiUva servir per deixar clar un dub-te que planava la ciutat: Falc nopactar amb Xavier Garcia Albiol(PP). En una carpa Titus on no hicabia ni una agulla i sota laten-ta mirada de Xavier Trias (alcal-dable convergent a Barcelona) iel conseller Felip Puig, FerranFalc va assegurar dilluns queBadalona no seria moneda decanvi en el cas que CiU a Barce-lona necessits el suport delspopulars. Que en prengui notatothom: Badalona no es rifa, i jono me la rifo va exclamar davantels assistents.

  Falc promet no pactar amb elPP i relegar el PSC al segon pla

  ELS FONAMENTSEl full de ruta de CiU a Badalonapels propers quatre anys es sus-tenta en tres pilars: feina, educa-ci i seguretat. Les propostes deFalc en aquests mbits van desdapostar clarament per la B-500 (infraestructura que ajuda-ria a reactivar lactivitat econmi-ca de la ciutat), invertir en edu-caci (sobretot a la zona sud) i in-crementar la dotaci dels MossosdEsquadra. El lder convergent,que va recordar ja estar preparatper governar, va aprofitar perproposar que una multinacionalo agncia internacional ocupilequipament de 30.000 m2 queanir a la plaa Pompeu Fabra, iper aconseguir-ho va demanarajuda a Xavier Trias.

  Xavier Trias i Ferran Falc entrant a la carpa Titus, dilluns passat

  Snchez Camacho va donar suport al candidat popular de Badalona

  Foto: CiU.

  i que es converteixi en referentpels vens.

  ALTRES PROPOSTES Tot i centrar el seu discurs en la in-seguretat i la immigraci, Albioltamb va enumerar algunes pro-postes, com dignificar Dalt la Vila,eliminar el pas del tren pel litoralen un futur ms o menys lluny,pagar els llibres a tots els escolarso millorar els accessos a Can Ruti.

  Daltra banda, va recordar la im-portncia que tindria per la ciutatampliar la B-500 i va prometre re-duir els crrecs de confiana i en-carregar una audiotria de lAjun-tament tant bon punt sigui alcal-de. En referncia als seus rivals po-ltics, considera absolutamentimprescindible que el PSC vagi ala oposici, i va afirmar que CiUvol governar amb el suport dels so-cialistes en un segon pla.

  Ciutat> El candidat dICV-EUiAa lAjuntament de Badalona, Car-les Sagus, va oferir dijous pas-sat una conferncia al Museu deBadalona en la qual va explicaralgunes de les mesures que shau-rien daplicar per sortir de lactualcrisi. En el marc daquesta xerra-da, que portava per ttol La Ba-dalona desquerres, Sagus vaapostar per crear ocupaci com aprimera mesura per superar la si-tuaci i millorar la cohesi social.Lecosocialista, que aposta per la-liana que sumi ms a la esque-rra, proposa que els ciutadans ila igualtat doportunitats siguin

  Sagus proposa una bateria demesures per sortir de la crisi

  protagonistes de les poltiquesmunicipals. En la vessant econ-mica, Sagus va apostar per am-pliar les Guixeres i crear un PlaDirector Econmic de la ZonaSud de la ciutat. A ms, va defen-sar la fusi de quatre organismes:duna banda lInstitut de Pro-moci de lOcupaci i Reactiva-ci Badalona, i de laltra lInstitutMunicipal de Serveis Personalsamb Badalona Serveis Assisten-cials. A part daquestes propostesno va oblidar prometre la cons-trucci dels ambulatoris de Lle-fi i Sant Crist, aix com lescoladeducaci especial.

  Ciutat > A Badalona, com a lamajoria de viles de tot el pas, escommemorar el Dia Interna-cional de la Dona Treballadora,que ser el proper dimarts 8.Lacte central es far el mateix di-marts que ve, i consistir en lalectura del manifest per com-memorar aquesta diada. Ser a laplaa de la Vila a les 18 hores.Abans del manifest institucio-nal, per, es llegiran textos de do-nes de totes les poques. En elmarc daquesta diada, diumenge,a les 19 hores, al Teatre Blas In-fante (carrer dAndrs Segovia,43 ), es representar lobra Alcia

  Diferents actes per celebrar elDia Internacional de la Dona

  ja no viu aqu escrita per JosepGalindo i Pablo Ley. Lespectacle,situat entre el musical i el teatredocumental, fa un retrat impres-sionista de la imatge de la donadurant el franquisme. Al finalit-zar la representaci els especta-dors podran assistir a un collo-qui amb les actrius i els autors delobra. A ms, durant tot el dia, espodr veure a la planta baixa deledifici de lAjuntament de Bada-lona, ubicat a la plaa de la Vila,1, la projecci de diapositives re-alitzades pels grups de dones dela ciutat han fet amb motiu de ladiada.Sagus en un moment de la xerrada

  Foto: arxiu

 • 5lniabadalonaPer a publicitat - 666 65 63 40 - [email protected] Mar201103www.liniabadalona.cat

 • 6 lniabadalona Mar201103 Ciutatwww.liniabadalona.cat

  Centre > El fins ara presidentde lAssociaci Centre ComerBadalona, Joaquim Soldevila, i lavicepresidenta, Mirta lvarez,asseguren que sels ha obligat aplegar, i no han abandonat el vai-xell. Shan mostrat decebuts ambalguns membresde lactual jun-ta de lassociaci, presidida arade forma provisional per IgorVentura. Els lders comercials as-seguren que no es presenteranms a la reelecci el proper juny.Tot i aix tots dos comerciantsencara sn socis de lAssociacii esperen que la nova Junta sensurti.

  Soldevila i Mirta trenquenel seu silenci

  Centre > El Programa de lAjun-tament Fem Salut que promoulactivitat fsica i lalimentacisaludable incorpora aquest 2011noves activitats com la ruta turs-tica audioguiada de Badalona. Elconsistori promour, aix, la cul-tura local i lactivitat fsica i salu-dable entre els seus ciutadanas.El Fem Salut tamb vol evitar la-llament social de la gent gan.

  Fem Salut amb laudioguiade Badalona

  Mirant cap el conflicte rab

  Una de les icones del socialismefrancs, cofundador de MetgesSense Fronteres i ministre dafersexteriors del govern de NicolasSarkozy fins que el passat mes denovembre va dimitir per discre-pncies amb la poltica migrat-ria de lElisi ha estat premiatamb una de les medalles de laFundaci Olof Palme, amb seu aBadalona. Kouchner va parlarsobre lactual situaci dels pasosrabs i va afirmar que segueixenlobjectiu que proclamava Palme,per cert, mort ara fa 25 anys.Kouchner, que va pronunciar elseu discurs en castell es va diri-gir als catalinos a seguir el seumodel de transmissi didees depau i generositat. I va recalcarque cal inculcar aquests valors alsjoves darreu.

  Lentitat amb seu a Badalonatamb va voler premiar la trajec-tria de de la dona de lexminis-tre grec, Andreas Papandreu.Margarita Papandreu va partici-par molt activament en assump-tes internacionals a favor de lapau i els drets de les dones. Ams, s una de les coordinadores

  La Fundaci Olof Palme premia la labor per la paude Bernard Kouchner, exministre francs

  Aquest any es commemora els 25 aniversai de la mort del poltic suec.

  Jordi AlcoverCentre

  de la xarxa Winpeace, una inicia-tiva grecoturca de dones per lapau.Papandreu ha volgut recor-dar que el poltic suec Olof Palmeva ajudar en la lluita contra la dic-

  tadura a Grcia, un pas que noloblida . La Fundaci Olof Pal-me, creada el 1989 lliure la sevamedalla des de fa 7 anys. Ha en-tregat medalles a 13 personalitats.

  Centre >Plantar cara a la crisieconmica. Amb aquesta pre-misa un grup dempresaris hancreat aquesta plataforma queoferir conferncies despecia-listes, promour lajuda als nousemprenedors i crear un nou es-pai dopini i debat. Lobjectiu sconvertir aquesta nova entitaten una nova networkingalhoraun lobby de pressi per dinamit-zar leconomia local. Va ser diven-dres quan poltics i personalitatsdel mn empresarial, comerciali social de Badalones van aplegaral restaurant Micacos de Bada-lona. Un dels seus impulsors,lempresari Esteve Garca-Osoriova destacar que les petites i mit-janes empreses sn les granscreadores de llocs de treball.Segons apunta, reforar el seu pa-per dinamitzador pot millorarleconomia de Badalona. Per aixva demanar el suport de tots elsempresaris de la ciutat per treba-llar plegats per noves iniciativesque permetin combatre la crisieconmica. La situaci per laque passen els empresaris bada-lonins no dista molt de la daltresciutats, ja que aquest ms de fe-brer 12.988 persones han perdutla seva feina. A Catalunya ja hi ha602.611 aturats.

  Presenten Espai Badalonaal Micacos

  Foto: L. B..

 • 7lniabadalonaPer a publicitat - 666 65 63 40 - [email protected] Mar201103www.liniabadalona.cat

 • 8 Opini

  Ciutadans

  Safata dentradaEDITORIAL

  grup comunicaci21Dipsit legal: [email protected]

  Publicitat: 666 65 63 [email protected]: 93 519 43 [email protected]

  www.liniabadalona.cat

  Lnia Badalona agraeix les cartes dels lectors per no es responsabilitza dels seus continguts. s imprescindible que elsescrits estiguin signats amb nom i cog noms, nmero de DNI i telfon de contacte. Lnia Badalona es reserva el dret deretallar-les, en el cas adient. Les cartes es poden enviar al fax 93 519 43 98 i per correu electrnic a l'adrea [email protected]

  Cartes dels lectors

  lniabadalona www.liniabadalona.catMar201103

  Ho veig lgic sempre i quan lab-sentisme no sigui una causa jus-tificada. Els nens tenen dret a en-senyament i educaci. Hi hapares que els hi manca i no la do-nen als seus fills

  Ho veig molt b. Hi ha pares queno els porten simplement perqutenen sn, en conec algun cas, ies queden dormint a casa. Els fillsno tenen culpa dels pares quetenen.

  Malament. Els pares sn sufi-cientment responsables per por-tar els nens a lescola. LAjunta-ment no t diners i ha de treurelsdon sigui per pagar els supersouals poltics.

  Em sembla perfecte ja que led-ucaci s obligatria. Mesuraapropiada. No em sembla ex-cessiu que les multes arribin finsals 3.000 euros, ja que leducacis primordial.

  Estaria molt b que multessin elspares que no es preocupen per laeducaci dels fills. Shan de pren-dre cartes en lassumpte. Ledu-caci s molt important i caltenir un mnim deducaci.

  Vernica PriorDona de fer feines

  Mina ValeraLaboratori cosmtic

  Miquel AnientoAdministratiu

  Arancha SerranoFuncionaria

  Carme DomnguezDependenta

  Et sembla b multar els pares dels nens reincidents?

  Tcniques contralabsentisme escolar

  La Foto Carrer de Vlez Rubio (Congrs)

  lactual tripartit que governa la nostra ciutat est valorant si calsancionar labsentisme escolar mitjanant multes als pares dels

  menors que no van a lescola. Aquesta mesura, que encara es desco-neix si sencabiria en lactual ordenana del civisme o es recolliria enuna ordenana especfica, implicaria que les famlies dels nens i ne-nes que incorren en un absentisme moderat (els casos greus van di-rectament a la Fiscalia) rebessin multes de fins a 3.000 euros. Comja han apuntat els responsables poltics, aquesta seria una mesura com-plementaria a la tasca que ja sest duent a terme a les escoles on exis-teix aquesta problemtica, sobretot a la zona sud de la ciutat. Tot ique labsentisme en barris com San Roc, el Remei o Artigues sha re-dut del 40 al 20% grcies a eines com el Programa de Suport a lEs-colaritzaci, que impulsa el Consorci Badalona Sud, sembla difcil re-baixar aquesta xifra sense mesures coercitives. s positiu que el nos-tre govern prioritzi leducaci i hi dediqui tots els esforos possibles.Tan de bo aquesta nova norma sacabi legislant i aplicant, i que la pro-mesa no quedi en un calaix. I tant de bo que entitats que treballenen aquest camp no vegin retallats els seus pressupostos amb motiude la crisi. Cal recordar que un dels principals flotadors per sortir dela crisi, encara que sigui a llarg termini, s leducaci.

  L

  PATINAR EN MONTIGALSomos los skaters que patina-mos en los planos (parc de lesmuntanyetes, fondo). Desdeque se construy el parque lle-vamos luchando para que nospermitan patinar legalmente enl. Hace unos 3 aos, comenza-ron a hacer reformas en el par-que, moviendo los bancos de unlado a otro, poniendo stoppers,etc. A Causa de ello, co menz -amos a construir rampas adap-tables al parque, organizamosclases gratutas de skate, pati-nadas populares, cam peo natos,etc.

  Los polticos nos prome -tieron permiso para organizar 2eventos en la plaza, pero fueotro perfecto ejemplo de lo quevale la palabra de los polticos.Sin envargo, s apoyaron elproyecto de un evento de unaempresa externa a nosotros, quequeria organizar una competi-cin con nimo de lucro.

  Actualmente quieren llenarde arena el lago, hacer un par-que infantil, una pista de pati-naje artstico y quitar el planoinclinado que daba a ste paraponer un muro. Nosotros, lospatinadores que llevamos lu -chando desde hace muchos aospor un espacio en el parque,hemos decidido que no quere-

  mos que esta plaza mue ra. No nos vamos a bajar los

  pantalones delante de polticoshipcritas que solo piensan ensu dinero y en los votos mien-tras nos quitan la plaza dondehemos crecido patinando yaprendiendo a vivir.

  Desde diciembre contamosen Badalona con un skatepark.ste es la nueva excusa del Ay-untamiento para echarnos delas plazas, pero el skateparkest lleno de tierra por su malaseparacin del bikepark, los

  focos estn mal colocados y lapintura utilizada para el bowlno es la adecuada. Adems seencuentra muy mal comuni-cado.

  Reclamamos que un espaciodelimitado del parque sea sea-lizado como skateplaza. De estaforma Badalona recuperara suprestigio entre los patinadoresy nosotros contaramos con lasinstalaciones que llevamos pi-diendo 8 aos.

  Oscar Osuna

  DEMOCRCIA QESTIONADA

  En les informacions que vaig llegint sobre la poltica municipalveig que tots els partits ens indueixen a la por.

  El PSC ens alerta del PP (per ser de dretes), el PP ens alerta deCiU (pel nacionalisme catal), ERC ens alerta del PP (perque ensretallar el catal), el PP ens alerta de ERC (per l'independen-tisme). el PP ens alerta del PSC (per l'avorriment de 30 anys de"socialisme"). CiU no diu res ara, perque sempre pot fer un altrepacte amb PSC o PP i ICV-EUA ens alerta de tots els altres.

  Uns perque estan al govern i els altres perque estn a l'oposi-ci, jo els tinc por a tots, perque tots volen imposar a la resta elsseus criteris i quan hi ha canvi de color en el govern, doncs, canvide criteri, i qui ho pateix aix?.....Nosaltres, votem o no votem.Total, si no votes fan govern igual, i si votes, el teu vot pot donarel govern al partit que tu no volies.

  En fi, val la pena aquest sistema?

  Alfons LassoEl badalon inquiet

  Editor: David Centol i Lozano. Directors d'edici: Daniel Gutir-rez (Lnia Badalona), Jordi Sugraes (Lnia Barcelona), Jos Anto-nio Pilar (Lnia Valls), Ivana Padierna (Lnia Maresme i webs deproximitat), Pere Gimnez (webs temtics). Caps de redacci:Elisabeth Alfaro, Cris tian G mez, Sara Arroyo. Redacci: NormaCano, David Gonzlez, Montse Lpez, Daniel Sainz, Jordi Alcover.

  Cap de producci i qualitat: Marga Moreno. Dissenyadors grfics: Albert Bald, Aida Fonseca. Fotografia: Eduardo Benito. Cap de Vendes: Marcelo Villanueva. Xarxa comercial: Adolf Garcia,Esther Rodrguez, lex Subirats, Eugnia Pujol, Ricard Garcia, Jaume Magri, Manel Riera, ManuelSnchez-Villanueva, Joan Carles Cuenca. Mrqueting: Eva Serra. Distribuci: Ramon Vila (coordinador), Albert Carbonell, Oriol Freixa, Yacouba Diakit, Adri Lpez. Facturaci: Teresa Anguela. Auxiliar: Maria Reyes.

  Sollicitat el control

  -

 • Opini 9

  Lagull

  El mirador La lupa

  Daniel GutirrezDirector

  lniabadalonawww.liniabadalona.cat Mar201103

  WARM UP POLTIC

  Aquesta expressi anglesa serveix perdesignar la volta descalfament que fan elscotxes de carreres tot just abans diniciaruna cursa. Doncs b, si ens traslladem ala poltica municipal podrem convenirque ens trobem precisament en aquestmateix punt.

  No ha estat fins aquesta setmana quetots els partits poltics que tenen op-cions daconseguir representaci al nos-tre consistori han engegat els motors, perb que alguns daquests vnen cremantroda des de fa mesos. En pocs dies de di-ferncia, els socialistes han triat a JordiSerra alcaldable en les properes elec-cions; CiU ha presentat el seu candidat,Ferran Falc; i el PP i ICV-EUiA han or-ganitzat conferncies per separat. Faltaveure com mou fitxa ERC, que tot i que sesap que el cap de cartell ser Miquel Es-truch encara no ha organitzat cap granacte per oficialitzar-ho. Si les formescompten en poltica, fra bo analitzar onshan dut a terme aquests actes. A Serrael van nomenar candidat els seus en un lo-cal a vessar al barri de la Salut. CiU, encanvi, tamb va omplir un local per pre-sentar el seu candidat, per va preferir quefos la carpa Titus (per on hi van passar Fe-lip Puig i Xavier Trias, entre daltres). Gar-cia Albiol es va fer acompanyar per AliciaSnchez Camacho, i lemplaament esco-llit va ser el teatre Principal. I els ecoso-cialistes van optar per celebrar lacte-con-ferncia al Museu de Badalona.

  Alg podria pensar que els convergentsja estan de celebracions i que els socialis-tes sencomanaran a la Salut? Que els dI-niciativa sn histria, que el PP a Bada-lona fa teatre i que ERC no compta enaquesta partida? El 22 de maig veuremqui passa primer sota la bandera de qua-dros, com tamb analitzarem amb lupaqui ser el que ho faci en segona posici.A tots ells, molta sort.

  The Crypts Productions

  En el marc de les retallades que est apli-cant la Generalitat, sembla ser que peri-lla el futur jutjat de la nostra ciutat, o coma mnim els terminis establerts. Vermellpel nou govern i per lanterior per perme-tre la pssima situaci actual.

  Departament de Justcia de la GeneralitatLa situaci als jutjats de la ciutat

  Bada-Rodes Park La convicncia no s del tot bona

  Esplai el BorinotPremi Llus Carulla

  Semfors

  Un grup dskaters denuncia que al Bada-Rodes Park no es pot practiar de maneraprofessional lesport del monopat ja queles bicicletes hi interfereixen, i molts pa-res porten els seus fills com si es tractsdun parc ms de la ciutat.

  La Fundaci Ateneu de Sant Roc acaba derebre un dels sis premis dEducaci en elLleure que atorga la Fundaci Llus Caru-lla per la iniciativa lEsplai Borinot. Pro-jectes ludico-educatius com aquest ajudena cohesionar un barri com s Sant Roc.

  EL DISCURS DEL REI. Aix s com ha titulat la contra-crnica la periodista Empar Moliner lacte de precampan-ya del lder del Partit Popular, Xavier Garca Albiol. Com expliquemen aquesta edici, Albiol va fer un acte al Principal on va aplegara mig miler de persones. Va ser una conferncia sota el ttol par-lant clar que va ocupar 15 fulls. Va ser tota ntegra en catal ex-cepte quan va parlar dimmigraci i delinqncia. Potser s que par-la un altra idioma que no s el nostre...

  RUMORE RUMORE. Circula el rumor que Fermn Cas-quete, lhome fort del PSC de Badalona, President de Tug-sal i Present del Club de Futbol Badalona vol desembarcar al ClubJoventut Badalona. Casquete ha anunciat fa pocs dies que segu-rament no continuar al capdavant del club de futbol i molts es-peculen ja sobre el seu futur verd-i-negre. Ho far a lany en qu,finalment, el Badalona pujar a 2a?

  VILLACAMPA DE MEETINGS. Sel va veure a lacte delFalc, tamb el del Abiol. Sel veur en algun altre acte deprecampanya dalgun altre partit? Sembla que Villacampa no aca-ba de tenir sintonia amb lactual alcalde. Els nmeros de la pen-ya estan cada vegada ms vermells i les opcions de fer un pelo-tazo cada vegada ms lluny...Albiol ja li ha proms que si s al-calde no li donar lesquena. No ha estat lnic que repeteix; elcap dels empresaris, Joaquim Padrs, ha estat arreu tamb.

  El Tra den Toni

  El terror t forma i es diu The CryptsCisne Negro, Origen, El Hombre Lobo. T-tols guardonats amb Oscars. Buried, Ba-lada triste de trompeta, sn daltres pre-miats amb Goyas. Qu tenen en com?Sn de gnere fantstic i de terror. Snaquest ttols menors?

  The Crypts Productions s una associa-ci sense nim de lucre dedicada a la di-fusi del cinema de gnere fantstic i deterror, que neix als anys 90 a Badalona. Hoha fet mitjanant lorganitzaci de ciclesde cinema de srie B a sales no convencio-nals de Barcelona i Badalona. De la m defilms de Carpenter, Tsukamoto, Cronen-berg o Argento donaven a conixer un g-nere per a molts desconegut. En aquestsanys, ha format part organitzativa delFestival Internacional de Filmets de Ba-dalona on va crear el Premi The Night ofThe Crypts, un apartat del festival espe-cialitzat en el gnere fantstic i de terrori que feia les delicies dels amants delhorror.

  Ara fa un anys per, lany 2007 lasso-ciaci va fer un petit pas ms en la defen-sa del gnere. Lany 2007 naixia Crypt-show Festival a un bar de Sant Adri deBess. Lobjectiu era, tal i com diu ellema del festival, fer apologia del gnerede terror, la fantsia i la cincia ficci. Una

  apologia que en el fons amaga pedagogia.I s que el gnere fantstic ha estat durantmolt anys marginat o menyspreat pels cr-tics, considerat per molts com un simpleentreteniment. Se lha allunyat dels circu-tits comercials i en moltes ocasions delsprogrames acadmics oficials.

  En aquest menyspreu, molts oblidenposar la vista enrera. LExorcista, Alien,Psicsis o Halloween sn noms algunsttols que han passat a la histria del ci-nema. Per, i en lactualitat? En el darrertrimestre de 2010, noms per posar un ex-emple, tres pellcules espanyoles recap-taven 17 milions deuros, ben b la meitatde tota la recaptaci del cinema espany-ol. Tres metros sobre el cielo, Los ojos deJulia i Buried; totes tres de gnere fants-tic i de terror. I aquest 2011, qu ens es-pera? Segons el director del Festival Inter-nacional de Cinema Fantstic de Catalu-nya-Sitges, ngel Sala, es preparen un 10ttols que giren al voltant del gnere fan-tstic noms en el cinema espanyol.

  Tot i aix, a les sales de cinemaarriba una millsima part del cinema degenre fantstic i de terror que es produ-eix arreu del mn. I s aqu, on TheCrypts Productions t molta feina. Feinade mostrar, feina dinformar, que no da-

  llionar, feina dajudar a obrir els ulls delpblic a un gnere capdal en la histria delcinema. I Cryptshow Festival s la nostraeina.

  Des de fa 5 anys, Cryptshow Festival hatreballat a Sant Adri de Bess la mane-ra de fer arribar aquests ttols a la gent.Per el petit festival sha fet gran. Ha cre-uat les fronteres de la ciutat vena i aquestmes de juliol aterrar a Badalona. El Cr-col amb ms de 250 localitats acullir laque ser la cinquena edici daquest cer-tamen que pretn tractar el gnere fants-tic i de terror a travs de les diferents arts.Cinema, literatura, pintura i msica. Per-qu el gnere t moltes manifestacions itotes volen estar reflectides al CryptshowFestival.

  Diferents institucions i estaments p-blics creuen que aquest gnere s mino-ritari, fins i tot, el titllen de freaky. Mino-ritari? Depn. Les ms de 70 mil personesque cada any passen pel Festival de Sitges,no sn minoritries. A nivell ms cassol,els milers de persones que durant aquestquatre anys ens han donat el seu suport as-sistin al festival, tampoc. Tots plegatsens donen fora per reivindicar el gnere,donar-lo a conixer, fomentar-lo i, endefinitiva, fer-li justcia.

 • Opini10 lniabadalona www.liniabadalona.catMar201103

  8 de mar, dia internacional de les dones, cal encara?

  La pregunta que encapala aquest articleno forma part dels meus interrogants. Pers fora habitual a les tertlies dels mit-jans audiovisuals i tamb a altres mitjans.Tamb s freqent entre el pblic que as-sisteix a xerrades o conferncies en lesquals algunes dones participem al voltantdaquestes dates. Personalment em cridalatenci que, havent-hi ms de dos-centsdies internacionals a lany, cap altre en si-gui qestionat, tot i que hi ha que podremqualificar com a mnim de pintoresc: DiaInternacional Contra la Corrupci, Dia deNo comprar Res (BND Buy Nothing Day),Dia Mundial del Correu o el Dia Mundialdel Disseny Grfic.

  Un petit recordatori dels antecedentsdel 8 de mar ens porta a veure que mol-tes de les raons que la justificaven sn en-cara vigent. Per aix, defenso la necessi-tat de continuar celebrant el 8 de marcom a Dia Internacional de les Dones. Desde l'inici de la revoluci industrial, mpliescapes de la poblaci femenina dels sectorspopulars es van incorporar al treball as-salariat. Aquesta incorporaci no les ex-im, per, de continuar sent responsablesdel treball de cura del grup familiar ni deles activitats domstiques. Les precries idifcils condicions de treball industrial vanprovocar, des de mitjans del segle XIX, l'a-parici de moviments de dones que reivin-dicaven la reducci de la jornada laboral,la limitaci de l'edat de treball de lescriatures, la prohibici de l'horari nocturnper a les dones o la compensaci econ-mica per accidents laborals aix com lesmesures per prevenir-los. D'aquesta expe-rincia, Catalunya no en va quedar almarge. N's un exemple la vaga que 3.500treballadores del sector txtil d'Igualada

  La plaa de totsAviat sinaugurar una de les places msllargament reivindicades i esperades perla ciutadania badalonina, ja que t voca-ci de ser lloc de trobada i es convertir enel smbol de la transformaci urbansticams important de la nostra ciutat.

  Les obres avancen a bon ritme, encaraque no hi ha acord sobre la data de la sevainauguraci, ja que uns i altres volenapuntar-se lxit de lobra, ara que estemamb les eleccions municipals a la canto-nada.

  Ara b, s evident que aquesta plaa, larecuperaci daquest espai, no sha acon-seguit noms grcies al treball i lintersdels que ara governen. Sn molts els anysi molts els diners que lAjuntament, s adir la ciutat, sha gastat fins arribar al diadavui.

  Per aix no estaria de ms fer un reco-neixement, aprofitant la inauguraci, alsalcaldes que durant aquests anys hantreballat per fer realitat aquesta obra que,sense cap dubte, est cridada a ser el corde la ciutat.

  Badalona no pot perdre, per inters par-tidista, loportunitat de demostrar, com vapassar amb lobertura al pblic de lam-pliaci del Museu, que en els temes de ciu-tat tots som protagonistes. Les granstransformacions de la nostra ciutat sn

  possibles grcies a la generositat i lacollaboraci, tant de les administracionscom de la ciutadania.

  s de ben nascut ser agrats. La presn-cia dels alcaldes Mrius Daz, Joan Blanchi de lalcaldessa i ara senadora Maite Ar-qu, demostraria el reconeixement delactual govern a tots aquells que duranttant de temps van treballar per conservari transformar aquest emblemtic espai.

  Sha devitar voler patrimonialitzaruna feina que s de tothom. Noms amb

  van fer l'any 1881, en demanda de millorscondicions de treball. En l'origen de lacommemoraci s'han destacat diversos

  la humilitat i reconeixent pblicament laimportncia de la implicaci de tota la ciu-tat en les actuacions que fan hisria, es de-mostra la vlua de la participaci i la gran-desa i satisfacci dels que han fet possibleaquest nou espai badalon.

  Segur que lalcalde, Jordi Serra, tindrprevist convidar els ex-alcaldes i lex-alcal-dessa i els reservar un lloc destacat el diade la inauguraci i tots plegats gaudiremdun espai i un esdeveniment que ens om-plir dorgull com a badalonins i situar

  Badalona en el centre dinters dels quevolem delectar-nos amb una ciutat que tel ms gran espai arqueolgic rom sub-terrani visitable, unes magnfiques plat-ges i un entorn natural que cal revalorari dinamitzar perqu puguem arribar a gau-dir-ne plenament, per que conserva ma-sos i cases de pags, testimonis duna po-ca de prosperitat, tot plegat noms aquinze minuts del centre de Barcelona.

  Pedro Jess Fernndez

  fets puntuals per el ms present s lin-cendi de la fbrica Cotton o el de la Trian-gle Shirtwaist Company de Nova York, al

  mar de 1910 on van morir 142 obreres.Amb l'esclat de la Primera Guerra Mun-dial, la pau es convert en el leitmotiv deles celebracions i el 8 de mar de 1917, lesdones russes van sortir al carrer en de-manda d'aliments i pel retorn dels com-batents. Amb el ressorgiment del feminis-me, a finals dels anys seixanta i setanta,torn a implantar-se la celebraci d'aques-ta data, que Nacions Unides va corrobo-rar lany 1977.

  No hi ha dubte que hi ha qui creu quea les societats occidentals les dones han as-solit de forma plena els seus drets socials,poltics, econmics i laborals, si ms no enel nivell jurdic. Per continuen essent lesque assumeixen la major part del treballreproductiu i de cura; hi ha desigualtatssalarials per un mateix lloc de treball i ca-tegoria i la seva presncia en llocs de pre-sa de decisi s nulla o irrellevant. Lamanca de reconeixement daquests dretsencara es fa ms palesa si observem qusucceeix amb les dones a nivell mundial.Encara hi ha pasos que no reconeixen eldret de vot a les dones, les obliguen a unadependncia absoluta dels homes de la fa-mlia, pare, marit o germans i son objec-tes de violacions i maltractaments siste-mtics com a forma de submissi al poderpatriarcal. Per aquestes raons, el 8 de mars'ha convertit en un smbol per a les do-nes dels cinc continents i la seva celebra-ci no es basa en un nic fet, tampoc hatingut sempre el mateix sentit sin que haanant recollint els aspectes dinmics i can-viants de les societats aix com els seussentits simblics i de significats.

  Maria MornAntroploga experta en gnere

 • 11lniabadalonaPer a publicitat - 666 65 63 40 - [email protected] www.liniabadalona.cat Mar201103

 • Per a publicitat - 666 65 63 40 - [email protected] lniabadalona www.liniabadalona.catMar201103

 • Especial eleccionsFebrer

  201117lniabadalona

  Els partits poltics opinen sobre economia:

  El comer deproximitat no espot perdre. Treballem per una combinaci equilibrada delsdos formats.

  Ser intermediariamb les entitatsfinanceres per laconcessi de microcrdits perla petita i mitjanaempresa.

  El Corte Inglsser la darreragran superfcie.Volem protegir elcomer de proxim-itat, creant reesdexcellcia.

  Potenciaci delassociacionisme.Treballar millorantlespai pblic perafavorir el comerde proximitat.

  Recuperar CentredExcellncia pera Centre ComerBadalona i poten-ciar sinergiesamb els gransequipaments.

  Atraurem activitatsde nous sectorscom la biomedicinaa Can Ruti i contin-uarem amb el di-leg amb els agentssocials.

  Bonificacions fis-cals per a totsaquells que volenobrir un comer onegoci la ciutat.

  Estimular lactivitatempresarial,sense pujar-li lapressi fiscal. Bus-car sl industrial idoficines per serms productius.

  Millorar la qualitati quantitat de lesindstries delpolgon sud i in-crementar el sldus econmic ala ciutat.

  Reactivar la in-dstria amb lim-puls del sectortecnolgic vincu-lat a la biologia itecnologiamdica.

  Avanarem en la diversificaci,atraient noves activitats productives daltvalor afegit.

  Millorar la connectivitat, els aparcaments i les condicionsdels polgons industrials de Badalona.

  Recuperar lesperitindustrial deBadalona i el delstallers i les in-dstries de serveisespecialitzats entecnologies.

  Potenciar sectorsindustria i serveisexistents i iniciaractivitatseconmiques rela-cionades amb elmedi ambient.

  Model de ciutatdacord amb elsector serveis, elturisme i lactivitatindustrial. Conver-tir-se en un polestratgic.

  Seguirem gener-ant oportunitats atravs de la bonafeina de lIMPO,en formaci i ensuport als em-prenedors.

  Poltiques fiscalsfavorables per aaquells que volenautoocupar-se.Potenciar con-tractar gent deBadalona.

  Donar suport a lespetites i mitjanesempreses. Crditstous per contractarjoves aturats opersones amb aturde llarga duraci.

  Crear noves ac-tivitats a lentornde Can Ruti (re-cerca biomdica)i lInstitut Gaud(construccisostenible).

  Ampliaci de pro-grames formatiusi laborals, pro-grama de rehabil-itaci dedificis iconstruccidhabitatge pblic.

  Reforarem la co-ordinaci entrelIMPO i el BCINavanant en unapoltica centrada agenerar llocs detreball.

  Reestructuracide lIMPO i deREBASA con-vertint-los en or-ganismesdinamitzadors delocupaci.

  LIMPO ha dajudarles empreses i per-sones a trobarfeina. Els empre-saris han de dirigirel BCIN i ha fer pro-moci econmica.

  Fusi dempresesmunicipals depromocieconmica i delocupaci. Re-forar la formacidadults.

  Fusi de lIMPO,Rebasa i BCINcom a mesuradeconomiadescala. Desen-volupar nous ci-cles informatius

  Comer

  Mesures anticrisi

  Model productiu

  Atur

  Formaci

  13Ladministraci local al Twitter

  Lrea de Cultura de lAjuntament de Badalona, ha fet una prova pilotmitjanant lenlla del Twitter de la pgina web de lAjuntament de Ba-

  dalona on es sortejaven deu entrades dobles per anar veure lactuaci deMala Rodrguez al Teatre Principal aquest divendres, 4 de mar.

 • Per a publicitat - 666 65 63 40 - [email protected] lniabadalona www.liniabadalona.catMar201103

 • CentreMar

  201103lniabadalona

  15Cucs i cavallets de mar

  Ja ha comenat a lEscola del Mar, situada a La Rambla de Bada-lona, el cicle Retalls de Mar. La primera xerrada ha estat dedica-

  da als cucs marins, i la propera, el 32 de mar, porta per ttolConeixent els cavallets de mar: qu en sabem?

  Centre > Un any desprs de laseva creaci, la Coordinadoradel Districte 1 no ha aconseguitreunir-se amb lalcalde de Bada-lona, Jordi Serra. Volen deixar-li clar que l'entitat no s un con-trapoder, i que poden treballarplegats per millorar els barrisdel districte. Aquest no ha estatlnic objectiu que no ha assolitlentitat, que considera que, tot iaix, va pel bon cam.

  Acusen al govern, aix s, dim-provisar. Segons la coordinado-ra, Badalona ha crescut molt depressa i no hi ha un criteri gene-ral de ciutat; i si hi ha, no s'ha co-municat b al ciutad.

  La Coordinadora del Districte1 est formada per les associa-cions de vens de Can Solei, ElManres, Iris Sol Casagemes,Centre, Dalt de la Vila, Coll i Pu-jol i Pep Ventura-Illa Fradera. Demoment, han creat un equip de-dicat a la mobilitat als barris, i enbreu sortir al carrer una revis-ta amb un primer nmero centraten aquest tema.

  El districte 1 nopot reunir-seamb lalcalde

  Adu a al porta a porta

  El clssic sistema de recollidaporta a porta que s'est aplicantals carrers del centre de Badalo-na passar a la histria en pocsdies. Desprs de valorar el seufuncionament amb l'associaci devens del barri, la Regidoria deVia Pblica ha decidit aplicar unnou mtode pioner a Catalunya.A partir del 14 de mar, cada dia,de set a nou del vespre, es collo-caran uns nous contenidors, quees retiraran a dos quarts d'una dela matinada. Seran ms petits queels que s'han installat darrera-ment a tota la ciutat, per adaptar-se als carrers per a vianants delcentre. Els vehicles de recollidatamb seran ms lleugers i silen-ciosos, per no destorbar els vens.Els contenidors de resta i orgni-ca es collocaran cada dia; els depaper i cartr, dilluns, dimecresi divendres; els d'envasos, di-

  Ajuntament i vens consensuen laplicaci dun nousistema de recollida de brossa, pioner a Catalunya

  Els contenidors que hi ha ara als carrers del centre desapareixeran

  David GonzlezCentre

  marts, dijous i dissabte; i els devidre noms sortiran al carrer eldiumenge.

  Durant un mes es buscar lamillor ubicaci dels catorze puntsde recollida que shan previst, da-cord amb els vens. Lassociacidel Centre considera que el por-ta a porta s molt cmode, per

  no s net. Adverteix, tamb, queshaur de fer molta pedagogiaper conscienciar a joves i granssobre els beneficis del reciclatgeen general i daquest nou sistemade recollida en concret. Lajunta-ment ja ha previst fer una cam-panya informativa sobre el fun-cionament del nou mtode.

  Dalt de la Via > Dalt de la Vilaja s online. Mitjanant un jocanomenat Les campanes de San-ta Maria, l'associaci de vens delbarri vol donar a conixer el nu-cli antic de la ciutat de manera in-teractiva. La premissa del joc: lescampanes de Santa Maria fa cinchores que no toquen, i cal buscarel mossn per desentrellar l'enig-ma. De la m del del Bar de Mal-d, els internautes hauran demoure's pel barri mitjanant pl-nols i fotografies amb l'objectiud'aconseguir el nmero de tel-fon del responsable de l'esglsia.

  Dalt de la Vila sdna a conixera la xarxa

  Foto: D.G.

  El joc es juga online

  Foto: A.V.V. Dalt de la Vila

 • 16

  Sant Roclniabadalona Mar201103

  Per Carnaval, disfressa de sardinaEl Punt mnia Sant Roc proposa una activitat de disfressa de sardina amb els

  programes de dibuix i dedici digital. Per celebrar lltim dia de Carnestoltes i delCarnaval, el dimecres de Cendra 9 de mar 2011, els usuaris participen al concurs

  i a lexposici de sardines disfressades organitzada pel Casal Cvic Sant Roc.

  487 voluntaris fent pinyaLa Fundaci Ateneu de Sant Roc creix en voluntaris iparticipants > Rep un premi per educar en el lleure

  Daniel GutirrezSant Roc

  Tal i com apunta un poema dePere Casaldliga, a Sant Roc hiha una entitat que dia rere dia,any rere any, fa pinya per lacohesi del barri. Aquesta set-mana la Fundaci Ateneu deSant Roc ha donat a conixer elresum de memria 2010, s adir, quants participants i volun-taris han treballat en els projec-tes que t en marxa lentitat. Aprimer cop dull sobten les xi-fres: 487 voluntaris (18 ms quelany 2009) han perms que18.757 persones (1.026 ms queal 2009) hagin gaudit de les di-ferents activitats que organitzala fundaci. Cultura; Formacide Dones i Voluntaris; Joves;Ludoteca; Aula Oberta; AuladInformtica o Solidaritat snalguns dels eixos que vertebrenel dia a dia de lentitat. En unmoment en qu el barri nomssurt als mitjans de comunicaciquan passa alguna cosa nega-tiva, ja sigui per un cotxe cre-mat, un mercat de misria o perproblemes de convivncia enpisos sobreocupats, conv re-cordar que hi ha entitats quetreballen molt dur i a diari perintentar fer del barri una millorzona on viure. I una delles s laFundaci Ateneu de Sant Roc.

  XIFRES A LALADurant el 2010, ms de 11.000persones van poder gaudir deles activitats culturals que orga-nitza, agafant llibres en prs tec;assistint a exposicions i tallers,participant en espectacles o ac-tivitats teatrals, per exemple.Una cinquantena de do nes vanpoder aprendre a tenir una mi-llor cura dels seus nadons, i una

  Foto: Arxiu

  Desenes de nens es beneficien de la tasca que fa lAteneu

  trentena ms van participar enalguna de les moltes accionsque organitza el grup de Dones.A lAteneu, per, tamb esforma voluntaris (1.237), i hi haun esplai, el Borinot (43 nens),i una Ludoteca (per la que hanpassat ms de 2.800 persones).Acosta la informtica a la po-blaci del barri (a 357 vens),per intentar eliminar lescletxadigital, i tamb t cura del mediambient, proposant xerrades oiniciatives de reciclatge (320participants). Aquestes snnoms algunes de les accionsque fan dia a dia, com per ex-emple avui mateix, la FundaciAteneu de Sant Roc.

  PREMI A LESPLAILa Fundaci Llus Carulla haestat la darrera entitat en ator-

  Sant Roc > Dimecres passatlAjuntament de Badalona vainformar que estudia multar elspares dels nens i nenes absentis-tes. I aquesta setmana hem co-negut ms detalls. Segons decla-racions del primer Tinent dAl-calde, Ferran Falc, a RdioCiutat de Badalona, s ms pro-bable que el consistori cre unanorma especfica per combatreaquest problema que no pas

  Una norma especfica percombatre labsentisme escolar

  gar un premi a lAteneu SantRoc. En aquesta ocasi, hanconsiderat a lassociaci bada -lonina mereixedora dun dels sispremis dEducaci en el Lleureque reparteix cada any la Fun-daci Carulla per la iniciativaEplai Borinot. Aquest esplai,creat el 1972, dna una respo-sata alternativa i compromesa ales problemtiques del barri imira dadaptar-se a la nova re-alitat, segons ha valorat eljurat. El Borinot ofereix duranttot lany nombroses activitats auna cinquantena de joves den-tre 5 i 13 anys procedents de di-ferents cultures. Aquest guard,que compta amb el suport de laSecretaria General de Joventuti el Consell Nacional de la Jo-ventut de Catalunya (CNJC)est dotat amb 4.000 euros.

  Congrs> La feina que duu aterme el Consorci Badalona Suden matria dInfncia s exem-plar. Aix ho ha decidit la Caixa,que divendres 4 de mar reuni-r administracions i entitats so-cials de ms de vint ciutats es-panyoles perqu comprovin insitu com desenvolupa el Consor-ci els projectes de Pro Infncia.Els participants -que tamb ofe-reixen aquests projectes a lesseves poblacions dorigen- po-dran passejar per Sant Roc ianalitzar com sexecuta a Bada-lona, on sestableix xarxa i es dia-loga amb les entitats del barri. Elprojecte Pro Infncia pretn do-nar un impuls a tots els nens iadolescents fins als 16 anys de-dat que pertanyen a famlies ensituaci frgil. A Barcelona, per

  El Consorci Badalona Sud,exemple per a tota Espanya

  exemple, una altra entitat que hacoordinat projectes sota aquestparaiges ha estat el Casal dIn-fants del Raval.

  NOVA SEU Daltra banda, laprovaci delnou Pla de biblioteques pbli-ques de Badalona, que permetrla construcci de tres nous cen-tres i lampliaci dalguns ja exis-tents, podria obligar el Consor-ci Badalona Sud a buscar novaseu. Els responsables poltcs,per, encara no han acordat nidecidit res. Actualment, aquestens treballa en el mateix edificion es troba la biblioteca del ba-rri, sobre el mercat de Sant Roc,i comparteix planta tamb ambla Oficina Municipal del Distric-te (OMD).

  Edifici on es troba actualment el Consorci Badalona Sud

  que la mesura sincorpori a lac-tual ordenana de civisme. Fal-c va assegurar que leducaci hade ser un objectiu prioritari, ique per tant tots els grups mu-nicipals debatran aquesta pro-posta un cop passin les elec-cions. Si hagus qurum, la nor-ma es podria aprovar aquestmateix any i entrar en vigor elproper curs acadmic, que co-mena al setembre.

  Foto: Arxiu

 • La SalutMar

  201103lniabadalona

  17

  Els vens volen bancs a Antonio MachadoUn mes desprs de la remodelaci de la Plaa Antonio Machado, al barri

  de la Salut, els vens es mostren satisfets. Diuen que lespai est ms net ique ha millorat la seva imatge, tot i que consideren que shaurien dins-

  tallar ms bancs per a la gent gran del barri.

  Jordi Serra: El 22-m guanyar el socialisme

  La Salut > Jordi Serra, alcaldede Badalona, ha estat escollit enassemblea el candidat del PSC ales properes eleccions munici-pals, les primeres per a ell des-prs de substituir Maite Arqu.Va ser el passat dimecres 23 alCentre Cvic La Salut, en unasala plena. De fet, Serra va volerdestacar que cap partit de la ciu-tat pot omplir un local comaquest. El centre cvic on es vacelebrar lassemblea no havia es-tat escollit a latzar: s un espaique fa quatre anys no existia. Iaix Serra va comenar enumerartot all que sha fet pel barri enaquest mandat. I s que el PSC hadecidit centrar la seva campanyaelectoral en la tasca feta, i no pasen confrontacions amb altrespartits. Per Serra no va poderevitar parlar del PP de XavierGarcia Albiol, afirmant que al

  El PSC escull Serra com a candidat per a les properes eleccions municipals > Lalcaldetorna a carregar contra el PP a La Salut, un dels feus que es disputa amb Garca Albiol

  El PSC va escollir el Centre Cvic de La Salut per celebrar la seva assemblea

  David GonzlezLa Salut

  barri de La Salut alguns venen afer xenofbia. Va afegir que lesparaules i les mentides sen vani les pedres es queden, fent re-ferncia a obres com la de laPlaa Antonio Machado o lesdels carrers Npols i Florida-blanca. Serra va reconixer du-rant el seu discurs que al barri hiha problemes de convivncia, i es

  nat la problemtica dels pisospastera.

  En quant al futur, Serra vaparlar duna Badalona que enels propers anys ha de convertir-se en un centre de refernciaocupacional i cultural. Lalcaldeva parlar per exemple del parcbiomdic que sha dacabar im-plantant a Can Ruti o de lactua-

  va mostrar convenut que Bada-lona ser capa de solucionar-lossense fer espectacle.

  Ms enll del barri de La Salut,Serra va destacar algunes de lesapostes del seu mandat, com lesteleassistncies, que donen ser-vei a gaireb quatre mil persones,o la Unitat de Convivncia de laGurdia Urbana, que ha solucio-

  ci del mag Tamariz que va om-plir dos dies seguits el teatre dela zona sud de Badalona, el BlasInfante: estem creant una ciutat(...) i estem aconseguint que lagent btv del centre vingui a SantRoc o agafi el metro fins a Llefi.

  El candidat del PSC creu quesenfronta a un electorat escptic,i que per aquest motiu cal expli-car el que ha fet el govern capita-nejat pel PSC en els darrers qua-tre anys. Serra defensa que en lesdarreres municipals es va apos-tar pel millor pacte per a la ciu-tat (PSC, CiU i ERC), indepen-dentment de la situaci que esdonava a la Generalitat, en refe-rncia al tripartit amb ICV-EUiA.

  Serra t un pster de les anti-gues COPS, Comunicacions dePartit Socialista, al seu despatxque diu Vindr aquell dia que eltreball vencer, i creu que el 22de maig ser el dia que el treballvencer: el treball, la feina i el so-cialisme a Badalona.

  Foto: D.G.

 • 18

  lniabadalona Mar201103Canyet PomarMorera

  Bufal

  Canyet> LInstitut Gutmann deBadalona ha rebut, aquest di-lluns, la Medalla dOr al Mrit C-vic que atorga lAjuntament deBarcelona. LAlcalde, Jordi Hereuha lliurat aquest guard al centrehospitalari per la seva trajectriaen lmbit de la neurorehabilita-ci per a persones amb lesionsmedullars. LInstitut Guttmannha rebut la Medalla dOr com areconeixement pels seus 45 anystreballant en lactivitat assisten-cial. Barcelona ha premiat tam-b la tasca del centre en la inves-tigaci en neurocincies. Enaquest sentit, el President delPatronat de la Fundaci InstitutGuttmann, Francesc Homs, haagrat el guard i ha afirmat quecal aprofitar-lo per anar msenll. Queda molt per fer i en somconscients, va dir durant lactede dilluns al Sal de Cent.El centre va nixer a Barcelonalany 1965 i es va traslladar a Ba-dalona lany 2002. Cada any, hipassen unes 4.500 persones ishi atenen ms dun centenardiriament.

  El Guttmann repla Medalla dOr alMrit Cvic

  LAjuntament compleix amb el terminiLAjuntament de Badalona es va comprometre a retirar dun solar de

  Pomar, abans del 28 de febrer, els contenidors vells que anaven susbsti-tuint per la ciutat. I ha complert. Tot i que fa uns dies encara sen podien

  veure alguns, dilluns (ltim dia del termini) ja no en quedava cap.

  Foto: Aj. de Badalona

  Projecte virtual de lInstitut Josep Carreras

  Badalona dna el vist-i-plau a ledifici de lInstitut contra la Leucmia

  LInstitut Internacional de Recer-ca contra la Leucmia, que sub-icar a Can Ruti, s cada vegadams a prop. LAjuntament deBadalona ha aprovat lordenacivolumtrica de ledifici que shi hade construir que tindr 6.970metres quadrats i ser de plantabaixa ms tres pisos. El centre es construir en unterreny que lajuntament va cedira la Generalitat a canvi de lanti-ga Clnica del Carme, al centre deBadalona (on actualment shiest construint un Centre Cvic).Aqu, la Fundaci Carreras hiinstallar un InstitutdInvestiga-ci contra la leucmia que es de-dicar a la investigaci en lm-bit de la biomedicina hematol-gica dexcellncia. LAjuntament

  El Centre de Recerca Josep Carreras tindr 6.970m2 i ser de plantabaixa ms tres pisos > De moment, no es preveuen retallades

  Montse LpezCanyet

  de Badalona ha fet un dels dar-rers passos perqu comenci aconstruir-se aquest edifici, alcostat de lInstitut de MedicinaPredictiva del Cncer. LAlcaldede Badalona, Jordi Serra, ha ex-plicat que el planejament urba-nstic ja est fet i ha afirmat quela ciutat ja t la feina feta. No-ms els faltar reunir-se amb elpatronat de Can Ruti per acabarde tancar la cessi dels terrenysi que la Fundaci Carreras puguicomenar a construir.LInstitut de Recerca contra laLeucmia comptar amb un cen-tenar de treballadors, 45 delsquals seran investigadors. Lamajoria dels sous correran a cr-rec de la Generalitat. Les retalla-des del govern catal en sanitatde moment no inclouen aquestprojecte que compta amb una in-versi de 25,7 milions deuros.

 • 19

  Mar

  201103lniabadalonaLlefi

  El carrer de Circumvallacims ample i ms amable

  Foto: Ajuntament

  Dissabte a les 17h, rua de carnaval a LlefiA ritme de comparsa, infants i adults desfilaran disfressats pels carrers del

  barri de Llefi, en una rua que se celebra des de l'any 1983, i en la qual hiparticipen ms dun miler de persones. Es premiar als millors vestits que

  tinguin formes creatives i enginyoses i a les millors coreografies.

  Inaugurada la remodelaci dela plaa Pius XII de LlefiLlefi> Des daquest passat capde setmana la Plaa Pius XII t lacara nova. Situada entre lavingu-da que porta el mateix nom i laRambla de la Solidaritat de Lle-fi, els vens han pogut trepitjar-la i comprovar que lAjuntamentde Badalona ha dut a terme unaremodelaci integral: sha reno-vat lenjardinament i sha substi-tut la sorra per paviment decautx. A ms, tamb shan ins-tallat nous jocs infantils, bancsi una nova illuminaci i shamillorat laccessibilitat pelscollectius amb mobilitat reduda,tals com la gent gran del barri, elsprincipals usuaris daquesta pla-a.

  MSICA I FESTA Prop dun centenar de vens vanassistir a la festa dinauguraci dela plaa on la canalla va poderdisfressar-se -a les portes de car-naval-, aprendre a tocar el tam-bor grcies al grup de percussibadalon els Diables Kapaoltis, ogaudir dels nous jocs infantilsamb qu est dotat el nou parc.I s que la festa va convertir en

  protagonistes als infants del ba-rri que per fi van poder disfrutarla plaa sense embrutar-se de so-rra o trepitjar els excrements degos que molts incvics enterravenentre el sorral amb qu els mspetits, posteriorment, jugaven afer castells i altres construccionsde sorra. I aix no s tot perqulacte dinauguraci de la novaplaa va comptar amb lactuacide la Colla Sardanista de lAteneude Llefi i la Cobla Contempor-nia.

  LA PLAA DE LAMISTATEl mateix dissabte tamb va en-trar en servei la renovada plaade lAmistat situada a lAvingu-da Marqus de Sant Mori quetamb ha estat remodelada. Lesmillores han consistit en el refordels jocs infantils. La plaa haviaestat recentment remodeladaper shavia detectat la necessi-tat, donada lalta demanda, decollocar ms mobiliari infantil.La propera plaa de la mateixarea que ser renovada ser la deles Brigades Internacionals. perdonar un millor servei als vens.

  Els infants ja fan s de lespai

  Jordi AlcoverLlefi

  Les obres de la segona fase de re-modelacions del Carrer Circum-valaci tanca una etapa. Diven-dres passat es donaven per aca-bades daquest carrer que tornaa estar obert als vens des da-quest passat cap de setmana ambun vial molt ms ample i amb unrentat dimatge urbana i de mo-bilitat.Concretament, ha quedat enlles-tiada la fase que afecta tant a lanostra ciutat, Badalona, com elmunicipi ve de Santa Coloma deGramenet, el tram que comenaal carrer Jpiter i acaba al carrerde Sant Pasqual. Les obres hantrigat un any sencer i han permsla millora de la circulaci de ve-

  hicles amb lobertura del que aras una avinguda amb dos carrilsamb doble sentit de la circulaci.

  Les voreres tamb shan ai-xemplat i alguns punts de conte-nidors de deixalles shan soterratper pemetre una mobilitat mscmode i ms amable al barri. Elsvens per, lamenten que shanperdut zones daparcament, tot iaix reconeixen que sha fet unapetita obra de cirurgia esttica ala seva zona residencial, moltdegradada pel pas del temps.

  AMB LA LLEI DE BARRISLes obres han tingut un cost to-tal de 2,5 milions deuros que hasufragat la Generalitat de Cata-lunya de travs del Consell Co-mercal del Barcelons Nord i apartir de laplicaci de la llei de

  Foto: D.G.

  barris que tant ha beneficiat Ba-dalona com Santa Coloma deGramenet que va comenar el2003 i ha culminat aquest 2011.Aquestes obres en total han afec-tat a un espai de 6.000 metresquadrats. La inauguraci del nouvial remodelat va ser duta a ter-me per lalcalde de Badalona,Jordi Serra i lalcaldessa de San-ta Coloma de Gramenet, NriaParln enmig duna festa de vensde Badalona i santa Coloma.

  El carrer Circumvallaci s fronterer entre Badalona i Santa Coloma

  El projecte culmina a les portes de les municipals >Les obres han tingut un cost de 2,5 milions deuros

  Els venslamenten la mancadaparcament

 • 20

  Lloreda MontigalMar

  201103lniabadalona

  Sant Crist Sistrells

  Mgia al Centre Cvic La ColinaTot i que els plats forts ja han passat, el Festival Internacional de Mgia

  Li Chang encara cueja a la ciutat. El Centre Cvic La Colina ofereixaquesta setmana un taller gratut de Mgia dirigit a nens de 8 a 12 anys.Lespectacle anir a crrec del mag David Gelonch i per inscriures o in-

  formar-se, cal dirigir-se la mateix centre cvic.

  Els skaters tamb volen patinar a Montigal

  Montigal > El club de mono-pat Los Planos demana a l'Ajun-tament de Badalona la recon-versi de part del Parc de LesMuntanyetes en una zona d'ska-te, aprofitant les obres que s'es-tan duent a terme. L'ajuntamentha comenat a treure la lminad'aigua que venia patint fa tempsles restriccions derivades de di-verses sequeres. Molts joves li ha-vien trobat un nou s, i aix sha-via convertit en una estructuraideal per practicar l'skate. Laplaa va atreure a figures delmonopat d'arreu, i a la xarxa espoden trobar vdeos de professio-nals practicant aquest esport alparc de les Muntanyetes. Ambaquestes obres, la lmina es con-vertir en una zona de jocs infan-tils, amb pistes de bsquet, tau-les de ping pong i una espai depatinatge artstic. Los Planos

  Denuncien que el mal s del lskate park de Les Guixeres no permet practicar de maneraprofessional > Volen incloure el monopat en el nou projecte del Parc de les Muntanyetes

  Skaters de renom han fet del Parc de les Muntanyetes un punt de referncia grcies las vdeos pujats a Internet

  David GonzlezMontigal

  considera que habilitar i senyalit-zar aquesta zona per practicarlskate suposaria una despesamnima, i integraria la cultura demonopat en un espai obert a tot-hom. Els joves volen demostrarque aquest s un esport sa i diver-tit, a travs del qual es pot edu-car els ms menuts. De fet, ja fatres anys que donen classes gra-

  Tanmateix, creu que un bon con-dicionament de lespai reforariala seguretat de patinadors i via-nants.

  Los Planos considera que elBada Rodes Skate Bici Park deLes Guixeres els queda molt llu-ny als skaters ms petits. Denun-cien tamb que no s un bon es-pai per entrenar de manera pro-

  tutes a la pista esportiva de laPlaa dels Msics, grcies a unacord amb lassociaci de vensdel barri.

  Els skaters reconeixen que hiha vens que es queixen del perillque suposa practicar aquest es-port a la via pblica, per lasso-ciaci Los Planos opina que hi hamolts prejudicis entorn lskate.

  fessional, ja que les bicicletes in-terfereixen en la prctica del mo-nopat, i adverteixen que moltspares pensen que el Bada Rodess un parc ms de la ciutat, i queel poden utilitzar lliurement ambels seus fills petits. El principalproblema, per, s que el BadaRodes no encaixa en la filosofiade lskate, un esport de ciutat, quetroba un allicient especial enles estructures urbanes.

  Els skaters diuen que les dife-rents actuacions que shan dut aterme al Parc de Les Muntanye-tes per evitar el patinatge els fansentir com a delinqents, i de-nuncien el tracte que reben perpart de la policia. En senyal deprotesta, el passat divendres 25els skaters van recrrer la ciutat,des del parc de Montigal fins ala Plaa de la Vila, per reclamarals responsables municipals queapostin de veritat per fer de Ba-dalona un punt de refernciamundial del monopat.

  Foto: D.G.

  Foto: Montse Lpez

  Interior de la masia

  Els serveis socials delDistricte 2, a Can Cabanyes

  Els diners provinents del segonPla Zapatero han ajudat a remo-delar la masia de Can Cabanyes.Es tracta dun edifici que data delsegle XVII (tot i que dos seglesms tard es va ampliar i remode-lar) i que lAjuntament de Bada-lona feia servir fins ara com aCentre Cvic i com a Oficina Mu-nicipal del Districte 2. Amb lanova rehabilitaci, shan incre-mentat les funcions ja que laten-ci individualitzada que ofereixlrea de serveis socials als barrisde Sant Crist, Lloreda i Sistrells,a partir dara es far a Can Caba-nyes. Fins ara feien la seva feinaa la Colina, on compartien les tas-ques amb el Districte 8. Ara, se-gons la cap de la unitat de serveis

  La remodelaci de la masia ajuda atendre millor els vens dels barris de Sant Crist, Lloreda i Sistrells

  Montse LpezSant Crist

  Quatre solars abandonats esconvertiran en parcs infantilsEls vens de Sant Crist fa moltsanys que reclamen que es netegindiversos solars abandonats que hiha al barri. La presidenta de lAs-sociaci de Vens de Can Caban-yes, Quima Farrs, ha explicat aLnia Badalona que fa molt tempsque aquests espais es trobenmolt bruts i han reclamat en di-verses ocasions a lajuntamentque hi posin remei. La passadasetmana, quatre solars de SantCrist, concretament als carrersMontserrat, Antoni Botey, ngelGuimer i a la Plaa 3 dabril, vanaparixer amb unes tanques queels envoltaven. LAjuntament deBadalona ha confirmat que enaquests quatre espais shi

  installar mobiliari urb, es re-forar lenllumenat, shi posaranjocs infantils i milloraran lacces-sibilitat a la zona del solar. Fontsmunicipals han explicat que lesobres comenaran aviat i queduraran tres mesos.

  Els vens de Sant Crist shanmostrat contents per la decisidinstallar, desprs de tantesdemandes, parcs en aquests so-lars abandonats. Per els co-mentaris que se senten de mane-ra habitual pels carrers del barrisn: com es nota que vnen leseleccions. Per tot i aix, hoagraeixen: encara que sigui per-qu sacosten les municipals, al-menys aix estar net!.

  Foto: Montse Lpez

  Un dels solars on shi far un parc infantil, al carrer Montserrat

  socials de la zona 2, Gemma Lu-que, guanyen un espai digneon atendre els vens i s que msde 200 famlies acudeixen a ser-

  veis socials cada setmana. Ho fa-ran en la segona planta daquestedifici, on hi havia les golfes.Per aquest no s lnic espai noude Can Cabanyes ja que algunesentitats que es trobaven reparti-des pel districte tindran la sevaseu a la masia. s el cas de lAs-sociaci dAfectades per la Fibo-milgia i lAssociaci de Donesamb Cncer de Mama.

  Les obres tamb han permshabilitar una sala dexposicions icrear una sala dactes, a banda deseguir acollint lOficina Munici-pal del Districte i el Centre Cvic.Daltra banda, alguns espais de lamasia compten amb una decora-ci peculiar. Es tracta duns es-grafiats que daten del segle XVI-II i que han decidit conservar-losdesprs de trobar-sels mentre esduien a terme les obres.

  Dies de reflexi a la MussaraLAssociaci la Mussara ha organitzat per segon any consecutiu les jornades diesde reflexi, per commemorar el Dia de la Dona. Per aix duran a terme, duranttota la setmana, activitats com una xerrada sobre les dones a les revoltes rabs,una dinmica de rol amb nens o lectures de poemes escrits per dones.

 • Esportslniabadalona Mar201103

  Badalona tindr representants en un ralli de Seats PandaAhir va ser presentat a la Masia Can Cervera de Badalona un nou equip pel ralli benfic Panda Raid 2011

  composat pels pilots Dani Blasco i Gerard Isern. Lequip, anomenat Isane Power compta amb el suport de lafundaci Child to Child i amb lapadrinament del cantant Miqui Puig. Els equips que participen en aquest

  ralli que travessar el desert afric

  El DKV seguir un any msa lACB, segons el jutge

  El jutge encarregat del concurscreditors del DKV Joventut, JosMaria Fernndez, va assegurar eldilluns passat que la Penya podrjugar en la lliga ACB una tempo-rada ms i que, de fet, ja va dir alsdirectius que ja podien comen-ar a planificar la prxima tem-porada.

  Jos Maria Fernndez, que sel magistrat titular del jutjat mer-cantil nmero 3 de Barcelona, vaconcedir una entrevista a Bada-lona Televisi on va llenar unmissatge tranquillitzador als afi-cionats verd-i-negres. Tot i eldeute que acumula el club quepuja fins el 15 milions deuros ,Fernndez es va mostrar optimis-ta i va dir que no calia preocupar-se pel futur immediat, ja que

  El concurs de creditors podria acabar lany que ve demanera positiva > Els jugadors cobraran la fitxa aviat

  Daniel Sainz de AjaEsports

  creu que la situaci concursalacabar lany 2012 amb la solu-ci als problemes econmics delentitat.

  Tamb va revelar que en breuel club ingressar els diners su-ficients per acabar de pagar la fit-xa dels jugadors. Recordem quedies enrere, tant la plantilla comel cos tcnic, havien accedit a co-brar el 50% del seu sou. I sobrela incorporaci de nous juga-

  dors, el magistrat va mostrar laseva conformitat sempre i quanhi hagin els recursos mnims perfer-ho.

  Pel que fa a la venta dels acti-us patrimonials del Joventut,Jos Maria Fernndez va decla-rar que en lactual conjunturaeconmica era difcil realitzar laoperaci. El club els vendrquan ells ho decideixin, va apun-tar el magistrat.

  Redacci> El Badalona va em-patar a cero contra lAlcoi alcamp dels alacantins. El Collao,un dels camps difcils que resta-ven per visitar, sempre se li hadonat malament als escapulats.Aquest cop, per, lempat ha es-tat ms positiu que mai. El puntserveix per mantenir-se en pri-mer lloc per sobre del Sabadell,que tamb empat.

  Als primers minuts del partit,els escapulats van poder marcaramb dos xuts, un de Miguel n-gel i un altre de Marc Mas. LAl-coi, per la seva part, intentavaapropar-se a la porteria de David

  Un empat amb gust a victriaValle per una gran defensa ba-dalonina els ho impedia. Aix s,van tenir locasi ms clara delmatx amb un tir al travesser deCsar Remn.

  Passats els primers 45 mi-nuts, el Badalona va tornar aagafar les regnes del joc finslexpulsi de Xavi Muoz al 66per vermella directa. LAlcoi vaintentar aprofitar la inferioritatnumrica dels escapulats permarcar, per va trobar-se ambun Badalona fort defensivamentque va aconseguir mantenir laporteria a cero sense fer patir alporter.

  21

  Els aficionats poden respirar una mica ms tranquils

  Els escapulats estan fent una bona temporada

 • Cultura22

  lniabadalona Mar201103

  Al teatre el viatge sdistint, gaudeixo al mxim

  Foto: sunflower produccions.

  Josep Soler i Sard, Guineueta Honorfica Els Amics del Teatre Zorrilla han donat a conixer qui rebr aquest any laGuineueta Honorfica. Es tracta de Josep Soler i Sard, Director del Con-servatori de Msica de Badalona i Premi Nacional de Msica l'any 2009.

  La nit de les Guineuetes se celebrar el proper 25 de mar al Teatre Zorrilla.

  M. LpezCultura

  Aquest divendres, la rapera MalaRodrguez aterra al Teatre Prin-cipal per presentar el seu quartdisc, Dirty Bailarina. Mara Ro-drguez ve a Badalona a mostrarque no noms sap fer rap i hip-hop, sin que continua experi-mentant amb altres gneres (jaho va comenar a fer en el seu an-terior disc Malamarsima). Des-prs de guanyar el Grammy llat2010 a la millor can urbana perNo pidas perdn, aquesta set-mana hem conegut que est no-minada als Premis de la Msicaen la categoria de millor lbum dehip-hop.

  Com s la protagonista deDirty Bailarina?Aquesta dona que descric t aveure amb alg que no perd la in-genutat, aquella manera de som-niar que tot pot ser millor del ques. No s realista, s una purasomniadora. Ella s simplementuna artista que no t por de co-municar-se amb els altres a tra-vs del seu art, del ball. Algque balla sense cap por a embru-tar-se.

  Qu significa per tu aquestquart disc?Dirty Bailarina per m ha estatuna alliberaci, una manera depoder solucionar els meus propisproblemes. Per a mi, la msica saix, mirar-me al mirall, veurequ tinc i mostrar-ho a tothom.

  Des que has comenat a ex-

  perimentar amb altres gne-res, busques arribar a unaltre tipus de pblic?Jo intento fer all que a m ma-grada, no per agradar als altres.Magrada el jazz, el soul, tots elsgneres musicals. Quan era msjove noms escoltava rap i hip-hop, ara no puc estar aturada,mencanta aprendre un altre ti-pus de canons. Magrada mos-trar una altra vessant de m quepot portar a agradar un altre ti-pus de gent. Potser un home de60 anys prefereix una can len-ta a un rap que pot enstusiasmarms a un jove de vint anys.

  Encara hi ha alguna cosa dela Mala Rodrguez daquellTengo un trato?Hi s tot. Jo segueixo fent rap, emsegueixen agradant els ritmesamb fora, per ara experimen-to amb el R&B o amb el soul ba-rrejat amb el flamenc. Tot i aix,

  no deixo de fer rap.

  Qu veurem en la teva actua-ci a Badalona?Hi trobareu canons dels quatrediscos per tamb hi haur mo-ments per a la improvisaci. Elque hi trobareu, sobretot, sermsica i daquella que ve ambmissatge incls.

  Tu no deus estar acostuma-da a actuar en aquest tipusde teatres...No s habitual, per magradamolt perqu tenen una sonoritatque s impossible trobar en un al-tre lloc. Per al hip-hop, la lletra smolt important i quan tens algu-na cosa a dir, el marc que et creael teatre fa que ho gaudeixi al m-xim. Se sent tant b la veu i sapre-cia tant b la msica...En un tea-tre es viu un viatge molt diferental dun festival amb milers de per-sones. s un altre concepte.

  Dirty Bailarina s el quart disc destudi de Mala Rodrguez.

  Mala Rodrguez presenta el seu quart disc Dirty Bailarina, aquest divendres, al Teatre Principal

  Redacci> Dos dies abans cele-brar-se el dia de la dona, el diu-menge 6 de mar, el Teatre BlasInfante acull a les set de la tardalobra Alcia ja no viu aqu. Estracta dun retrat de la dona du-rant el franquisme que, a travsde textos i canons, travessarquatre dcades plenes de dificul-tats per endinsar-se en la socie-tat. Lobra, de la companyia Pro-jecte Galilei i dirigida per JosepGalindo, utilitza la msica delpoca per mostrar una Alciaque va patir la desigualtat de la

  dictadura, la submissi i el silen-ci imposat. Durant lespectacleshi podran escoltar canons comPerfidia, La chica ye-ye oQu volen aquesta gent, bandasonora de lobra i interpretada endirecte per les protagonistes.

  s difcil definir el gnere da-questa obra de teatre perqu nos un musical, ni una comdia niteatre histric per s recull carac-terstiques de tots tres. Alcia jano viu aqu sha situat entre elcabaret literari i el teatre docu-ment.

  Alcia ja no viu aqu, un retrat dela dona durant el franquisme

  Redacci> Miquel Abras ac-tuar aquest diumenge a la Sar-gantana. Ho far pocs dies des-prs de conixer que torna a en-dur-se un Premi Enderrock.

  El de la Bisbal de lEmpordtornar a Badalona per presentarel seu tercer disc Temps de zel.Ser en format acstic i sense laseva banda habitual. MiquelAbras far un concert de petit for-mat on, a banda de tocar canonsdel darrer disc, far un reps alsdos lbums anteriors.

  Desprs de presentar el discamb la seva banda, el passat 29de gener va iniciar una gira en so-litari i en acstic i ja ha passat permunicipis com Sant Cugat delValls, Girona, Cabrianes i Cale-

  Miquel Abras celebrar el Premi Enderrock 2010 a la Sargantana

  lla de Palafrugell. Aquest diu-menge s el torn de Badalona i,surant tot lany, continuar reco-rrent la geografia catalana.

  MILLOR CAN DAUTOR DEL 2011Aquesta setmana shan donat aconixer els guanyadors delsPremis Enderrock 2011. MiquelAbras ha estat pemiat per vota-ci popular en la categoria de mi-llor can dautor per Lltimadu. El de laBisbal de lEmpor-d ja es va endur el 2009 tresPremis Enderrock a millor discde pop-rock, millor artista pop-rock i millor lletra de can gr-cies al segon disc Magradariasentir el que tu sents.

  Lespectacle inclou la representaci de canons de lpoca

  Foto: Arxiu

 • 23

  LAgenda

  PEN

  JAT-

  ELA

  CASA

  EMERGNCIES 112BOMBERS 112 AMBULNCIES Creu Roja 93 464 06 09 La Pau 93 395 50 61HOSPITALS (emrgencies mdiques 061)Hospital Municipal de Badalona 93 464 83 00 Hospital Universitari Ger-mans Trias i Pujol 93 465 12 00 MOSSOS DESQUADRA 088 GUARDIA URBANA 092 93 483 29 01POLICIA NACIONAL 091 93 497 24 60 ATENCI CIUTADANAInformaci 93 483 29 20 Defensa del consumidor 93 483 27 43 Ofi-cina de Matriculaci escolar 93 483 29 97 Gesti Tributria 93 483 2813 Oficina de Turisme 93 483 29 90 Grua / Dipsit municipal 93 46009 00 CENTRES CVICS I CULTURALSCentre Cvic La Colina 93 383 36 61 Centre Cvic La Morera 93 395 4457 Centre Cvic Torre Mena 93 399 03 11 Centre Cvic Can Cabanyes93 399 35 11 Centre Cvic Dalt la Vila 93 384 44 44 Centre Cvic CanCanyad 93 464 18 57 Centre Cvic Sant Roc 93 387 06 12 Casal de So-lidaritat Can Pepus 93 460 23 78 BIBLIOTEQUESBiblioteca Can Casacuberta 93 464 34 00 Biblioteca Lloreda 93 387 3175 Biblioteca Pomar 93 395 35 07 Biblioteca Sant Roc 93 460 12 57 Bi-blioteca Llefi "Xavier Soto" 93 383 29 70ALTRES SERVEISConservatori Professional Msica 93 389 39 57 Engestur 93 460 84 15Escola de Natura 93 395 01 05 Escola del Mar 93 384 36 74 Institut Mu-nicipal Serveis Personals 93 384 79 79 Institut Municipal PromociOcupaci 93 460 52 00 Museu Municipal 93 384 17 50 Badalona Co-municaci SA 93 497 40 00 Reactivaci Badalona SA 93 464 80 00 En-llumenat pblic-SECE(Avaries) 93 398 76 61 Oficina de Rehabilitacid'Habitatges 93 483 27 17 Servei de recollida de mobles 901 114 115

  TELFONS DINTERS

  Mar

  201103

  Rua de Carnestoltes5 de mar, a les 17hLa tradicional Rua de Carnes-toltes comenar al Carrer P-rez Galds, on es far el lliura-ment de premis a les millorsdisfresses. A les 17:30 comen-ar la cercavila, amenitzadapels msics de Roger Canals iCia, i acabar a la Plaa de laVila amb El gran reBOOOBm-bori de CarnavalCarrer Prez Galds, Plaa de laVila

  EXPOSICIONS

  El prat de les donesDel 4 al 30 de marLescola dart i superior de dis-seny Pau Gargallo organitzalexposici de lartista ElisendaSol Niub, un retrat de laidentitat expressat per mitjde les seves illustracionsCentre Cvic Dalt de la Vila

  ESPECTACLES

  Mala Rodrguez4 de mar, a les 21:30hConcert de la cantant Mala Ro-drguez que presenta el seudarrer treball, Dirty Bailari-naTeatre Principal

  Alcia ja no viu aqu6 de mar, a les 18h

  Obra, mig teatre mig cabaret,dirigida per Josep Galindo quetracta la imatge de la dona du-rant el franquisme, des de el fide la guerra fins el cop destatdel 23FTeatre Blas Infante

  Galgo4 de mar, a les 23:30hConcert del grup de freejazzGalgoEls genis

  Can BDN Fest5 de febrer, a les 23:00hAmb la msica del DJ barcelo-n DeckardEls genis

  Concert a Estraperlo5 de mar, a les 22hActuaran els grups Santa Rita,Cloverace, Sanjays i SusansRed NipplesSala Estraperlo

  CULTURAL

  Speed dating preelectoral5 de mar, a les 12hEls candidats a lalcaldia deBadalona respondran les pre-guntes que els envin els inter-nautesLa Sargantana

  Diada dAndalusia4 de mar, a les 20hRecepci institucional al Sal dePlens de lAjuntament amb lapresncia de lAlcalde JordiSerra, la Regidora de Polti-ques dIgualtat i representantsde les comunitats andaluses deBadalonaAjuntament de Badalona

  Dia Internacional de laDona8 de mar, a les 18hActe, presidit per lAlcalde Jor-di Serra i la Regidora de Polti-ques dIgualtat Francisca Teru-el, on es llegir el manifest de la

  dona Plaa de la Vila

  Pintura a loli per adultsDel 3 al 31 de mar, a les16:30hTaller organitzat per lAssocia-ci Punt dArt.Centre Cvic Can Canyad

  Gralla i Tarota per adults3 de mar, a les 18hEls dilluns i els dijous es faraquest tallerCentre Cvic Can Canyad

  Sardanes per adults5 de mar, a les 19hCada dissabte sorganitzaraquest tallerCentre Cvic Dalt de la Vila

  ESPORTS

  CF Badalona Dnia6 de mar, a les 12hPartit corresponent a la jorna-da 28 de la Segona Divisi B,Grup 3Camp del Centenari

 • Per a publicitat - 666 65 63 40 - [email protected] lniabadalona www.liniabadalona.catMar201103