of 24 /24
Dijous, 7 dʼabril de 2011 · Núm. 22 · 30.000 exemplars setmanals · www.liniabadalona.cat Acaba el mandat sense escales mecàniques [email protected] · administració 93 593 93 39 · publicitat 93 570 88 96 · Fax 93 570 87 74 Foto: S.Ll. 16 19 Sol·licitat el control 3 Eleccions Municipals Carles Sagués (ICV-EUiA):“Som el partit antiretallades” 13 La Generalitat garanteix la inversió a Badalona Sud El conseller de Benestar i Família, Josep Lluís Cleries, assegura 340.000 euros per al Consorci La retallada en Sanitat ja es nota Can Claris Les Noces d’Or celebren les seves noces de plata línia badalona 18

Línia Badalona 22

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Línia Badalona 22

Text of Línia Badalona 22

 • Dijous, 7 dabril de 2011 Nm. 22 30.000 exemplars setmanals www.liniabadalona.cat

  Acaba el mandatsense escalesmecniques

  [email protected] administraci 93 593 93 39 publicitat 93 570 88 96 Fax 93 570 87 74

  Foto: S.Ll.

  16

  19

  Sollicitat el control

  3

  Eleccions MunicipalsCarles Sagus (ICV-EUiA):Som el partit antiretallades

  13

  La Generalitat garanteix lainversi a Badalona SudEl conseller de Benestar i Famlia, Josep Llus Cleries, assegura 340.000 euros per al Consorci

  La retallada en Sanitat ja es nota

  Can ClarisLes Noces dOr celebren les sevesnoces de plata

  lniabadalona18

 • Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]

  201107lniabadalona.cat

 • Badalona no sescapa de les retallades en Sanitat que vol aplicar el nou govern

  Can Ruti i lHospital Municipal ja estan tancant quirfans i no cobreixen baixes >Experts qualifiquen de barbaritat la retallada i proposen reduir en gerncia i no en metges

  Fotos: D.G.

  Al gener, el nou titular del De-partament de Salut, Boi Ruiz, varecomanar a tots els catalansque es fessin una asseguranamdica privada. Aquestes decla-racions entronquen directamentamb lanunci fet fa pocs dies peldepartament que dirigeixi: re-duir en un 10% la despesa delshospitals catalans, entre els queshi compten el Germans Trias iPujol i els centres gestionats perBadalona Serveis Assistencials(BSA): la meitat dels ambulato-ris, lHospital Municipal i laCentre Sociosanitari El Carme.

  CAN RUTIEls treballadors i lequip direc-tiu de lHospital Germans Trias iPujol coneixeran divendres 8dabril quina s la proposta de-finitiva que els demana Salut, noobstant aix ja fa setmanes quesha comenat a aplicar un plade xoc per contenir la despesa.Per exemple, ja shan eliminatgurdies i shan tancat llits desuport a les urgncies, molt ne-cessaris per exemple en pocade contagi per la grip. Segons eldelegat dels metges en aquestcentre sanitari, Pedro Lpez deCastro, mantenir lexcellncia ila qualitat de la sanitat pblic tun cost i a Can Ruti ja estan allmit de lesfor i del treball. Pera Lpez de Castro la mateixaconselleria s conscient que sisaplica es danyar el sistema.Per als professionals sanitaris smolt important que el nucli noes vegi afectat, s a dir, la rela-ci pacient-metge. On potser ss pot ajustar el pressupost, se-

  gons aquest delegat sindical, sen serveis perifrics, com ara eltransport o lhostaleria del cen-tre. Altres mesures que shau-rien daplicar abans de retallaren metges o quirfans sn re-duir lestructura burocrtica(sobretot els alts crrecs) i laprecepci dalguns medica-ments; evitar la duplicitat en al-gunes proves i les visites in -necessries o impulsar lhisto-rial mdic compartit.

  BSAEl BSA, que gestiona tant lHos-pital Municipal (HM) com lameitat dambulatoris de la ciutati el Centre Sociosanitri ElCarme, ja t sobre la taula unaproposta per reduir el seu pres-supost per aquest 2011 fins a un8% (prop de 5 milions deuros).Segons fonts de la direcci deBSA, aquesta quantitat s inas-

  sumible sense acomiadar per-sonal o reduir la qualitat delsserveis. Es lamenten que exigei-xin el mateix esfor destalvi atots els centres sanitaris de Ca-talunya sense tenir en compteleficincia (lHM s el segonamb menys llista despera delpas). Aquest centre continuaramb la poltica de reducci decostos que ve aplicant des de jafa uns mesos, i quan arribi les-tiu shi faran menys operacions itancaran unitats dhospitalitza-ci durant algunes setmanes.Tot i que properament hi haurms retallades, ja han comenata reduir intervencions quirrgi-ques fora de lhorari laboral delsprofessionals. Segons RosaMaria Famadas, delegada delsindicat dinfermeres SATSE,des de l1 dabril ja no es cobrei-xen les baixes i no sopera 3 tar-des a la setmana, cosa que ja

  LHospital Germans Trias i Pujol tancar ms quirfans dels habituals per Setmana Santa

  est fent augmentar la llistadespera. Tot i que els treballa-dors fixes tenen assegurada lafeina, a gran part del personalsuplent (alguns porten ms de 4anys treballant-hi) no sels reno-var el contracte. BSA t un 18% de la seva plantilla temporal(230 treballadors), i lany passatva dur a terme 12.956 opera-cions.

  LA OPINI DELS EXPERTSJaume Puig i Junoy, catedrticdel Centre de Recerca en Econo-mia i Salut de la UniversitatPompeu Fabra, afirma que la si-tuaci financera de Salut es deua un mal tracte crnic del sis-tema de finanament i a un crei-xement demogrfic molt fort idesigual entre les comunitatsque no sha tingut en compte.s el servei pblic que ms va-loren els contribuents i s fora

  eficient, assegura Junoy. Pro-posa aplicar una retallada medi-tada i no discriminada i evitarcastigar els hospitals i ambula-toris que han fet els deures i hangastat menys. La despesa en sa-nitat pblica catalana s inferiora la mitjana de la resta de les co-munitats (un 33% menys que lade la Rioja, per exemple).

  Daltra banda, el doctor Fran-cesc Planas i Comes, exdirectormdic de lHM, titlla de disba-rat lanunci i qualifica les reta-llades com injustes i ineces -sries. Per a Planes, la sanitatcatalana (1.200 euros / habitant/ any) no s cara, i mai sha mal-gastat en aquest sector. Que esretalli el pressupost del ConsorcidHospitals de Catalunya; all sique shi llencen calers, afirmaaquest professional sorprs perla decisi del govern de la Gene-ralitat.

  D. GutirrezRedacci

  3En Portada lniabadalona.catAbril201107

 • El Grup La Pau exposa el seutreball solidari a GmbiaEl Viver acull una selecci de fotografies del poblatde Garawoll > El grup lamenta que no rep suport

  David GonzlezRedacci

  Fa un any i mig que el Grup LaPau va comenar a treballar alpoblat gambi de Garawoll. Allja ha destinat 6 ambulncies, unautocar i material sanitari per re-habilitar l'hospital, que donarassistncia a unes 10.000 perso-nes. Aix va nixer la Fundaci LaPau Solidria, amb lobjectiu derealitzar accions sanitries i edu-

  Foto: Pere Jimnez

  Solidaritat >El passat dissabtedos d'abril va tenir lloc el tradi-cional Sopar de Gala de la Fun-daci Badalona Contra el Cncer.Grcies a les donacions dels nor-anta assistents i a la subhasta d'o-bres d'art i joies es van poder re-captar al voltant de 21.000 euros,una mica menys que durant el so-par de lany passat.

  En aquesta ocasi van sortir asubhasta 16 objectes, entre ellsuna escultura de Lorenzo Quinn,una litografia i un dibuix delsGermans Santilari, un quadredel pintor sevill Antonio Ba-rragn de las Cuevas, lots deperfumeria i joies cedides perdiferents botigues de la ciutat.

  Aquest sopar de gala serveix

  El sopar de gala contra el cncerrecull 21.000 euros tot i la crisi

  per finanar inversions concretesen favor de la investigaci delcncer. La fundaci, per, cons-cients que la crisi afecta tambels donatius, valorar en funcide la recaptaci a quin projectededicar la quantitat aconseguidaenguany. De fet, ara mateix els in-vestigadors de lHospital Ger-mans Trias i Pujol han posat so-bre la taula de la fundaci sis pro-postes diferents.

  El proper acte de la Marat Ba-dalona Contra el Cncer, el DinarPopular, estar emmarcat perprimera vegada dintre de la Fes-ta Medieval, i es far a la Masiade Can Canyad. El donatiu serde 10 euros i ja es poden fer lesreserves.

  El Dinar Popular tindr lloc enguany durant la Festa Medieval

  Una de les ambulncies del Grup La Pau

  Foto: Badalona Contra el Cncer

  catives pels collectius necessitats.A ms, la fundaci construirproperament cinc pous d'aigua aprop de les escoles del poblat. LaFundaci La Pau Solidria, per,lamenta que encara no ha rebutsubvencions ni ajuda daltres en-titats, ni ha vist cap avantatge fis-cal pel fet de constituir-se com afundaci.

  Ara, la planta baixa del Viveracull una exposici fotogrfica so-

  bre Garawoll. Les instantnies,del fotgraf badalon Pere Jim-nez, es poden veure fins el proper15 d'abril. Sn imatges de lhos-pital, de les ambulncies i delsmembres de la fundaci al poblat.Per tamb sn imatges delsprotagonistes, els habitants deGarawoll, molts dells nens en si-tuacions precries. Fotos dunarealitat que no coneix lestat delbenestar.

  Ensenyament > La FederacidAssociacions de Mares i Paresde Badalona (FAMPAS) ha xifraten 5000 les persones que es vantrobar el passat 3 dabril al Pas-seig Martim per manifestar elseu rebuig i malestar vers el De-partament dEnsenyament de laGeneralitat i lAjuntament deBadalona. Aquesta ha estat latercera activitat organitzada perla plataforma Badalona es mou,desprs de distribuir ms de6000 samarretes grogues amb lainscripci SOS, ensenyamentpblic de qualitat.

  La FAMPAS rebutja la retalla-

  Les escoles pbliques mostrenel seu rebuig contra la tisorada

  da del Departament dEducacii linsta a construir tots els centresprogramats. Demana la conti-nutat del programa Art a lEsco-la, els Plans Educatius dEntorn,i el Badasport. Alerta que les re-duccions de personal afectaranals plans de formaci del profes-sorat, les activitats per combatrelabsentisme escolar, lacollidadel nouvingut i altres progra-mes per a la millora integral delscentres educatius. Finalment laFederaci reclama que la Gene-ralitat reconegui el treball que fanles AMPAS per l'educaci, formali no formal, dels infants.

  Serveis > LInstitut Municipalde Promoci de l'Ocupaci(IMPO) ha posat en servei un nouweb sota el domini www.impo.catque substitueix el que existia desde lany 1996. El nou dissenydel portal sha fet amb l'objectiude disposar duna eina dinmica,intutiva, de fcil navegaci, gili actualitzada. El nou web pretnser un referent informatiu i de di-fusi externa per donar a coni-xer lactivitat que duu a termelIMPO, de forma constant i ac-tualitzada.

  El nou portal, orientat especial-ment al ciutad, es distribueix en

  LIMPO modernitza el seu webper fer-lo ms til i accesible

  tres eixos principals: orientaci,formaci i treball i foment empre-sarial. En cadascun d'aquestsblocs es despleguen els diferentsprogrames, accions i cursos, queestan en marxa o que comena-ran en breu.

  En aquest web l'usuari pot ferpreinscripcions en lnia als dife-rents cursos, descarregar docu-ments, consultar horaris, dema-nar dia i hora per quedar amb elsdiferents tcnics de l'IMPO i re-alitzar consultes a mida refe-rents a la situaci actual del mer-cat laboral o l'economia a Bada-lona.

  Treball > Latur ha tornat apujar aquest mar a Badalona, ise situa en 2500 persones, 536ms que la xifra fixada el passatmes de febrer.

  Latur tamb ha pujat a altresmunicipis del cintur com Barce-lona, Santa Coloma de Gramenet,Sant Adri de Bess i lHospita-let de Llobregat.

  Per primera vegada, el Depar-tament dEmpresa destaca com agrup de risc aquelles personesque no han treballat mai i ara handecidit apuntar-se a latur.

  Al mar, torna a pujar latur a Badalona

  Ciutat4Abril

  201107lniabadalona.cat

 • 5Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] lniabadalona.catAbril201107

 • ERC proposa un pacte de totsels partits contra el PP dAlbiol

  Poltica > Lempresria RosaBertran sincorpora a la candida-tura que el Partit Popular de Ba-dalona presenta per a les prope-res eleccions municipals del 22 demaig. El candidat popular, XavierGarca Albiol, t la intenci queBertran, que formar part de a lallista com a independent, assu-meixi la responsabilitat de lreade Promoci Econmica i Co-mer en el futur govern de la ciu-tat. Segons Albiol, lexperinciaque t en el mn de lempresa i elcomer converteixen Rosa Ber-tran en una candidata idnia perafrontar els reptes als que shadenfrontar el sector del comeri el sector empresarial en elspropers quatre anys, donat eldifcil moment econmic.

  Foto: PP

  La badalonina Rosa Bertran

  llat com a dreta carca i xenfo-ba.

  Oriol Llad, lder del grup d'in-dependents Accent, ha remarcatla importncia de portar la feinadel teixit associatiu de la ciutat ala poltica municipal. Entre les se-ves propostes, destaca la creacid'un comissionat per treballarper la cohesi social o la gesticompartida dalguns equipa-ments pblics.

  El president dEsquerra Re-publicana a Barcelona, OriolAmors, va posar el pacte dERCamb els independents a Badalo-na com lexemple a seguir peraturar la dreta. Durant lactetamb van intervenir membresde Reagrupament i de les JERC,un acte que es va poder seguir perd'Internet.

  Poltica > El PP dAlbiol no dei-xa destar en boca de tothom enaquesta carrera cap a les prope-res municipals. Tamb ha estataix en la presentaci de la coali-ci formada per ERC, Accent,Reagrupament i les JERC, elpassat dilluns 4 dabril al CrcolCatlic. El seu cap de llista, Mi-quel Estruch, va demanar al can-didat de Convergncia i Uni, Fe-rran Falc, que no posi com acondici obtenir l'alcaldia perarribar a una entesa entre tots elspartits per evitar que governi elPartit Popular a Badalona. Els in-dependentistes ja havien anun-ciat abans que estan disposats aarribar a un acord de governampli sense comptar amb el PP.Estruch ha alertat del perill quearribi a l'ajuntament el que ha tit-

  El PP fitxa lempresriaRosa Bertran

  CiU exhibeix el suport dels seusvint ciutadans independents

  ment sintegren en qualitat din-dependents a les llistes de CiU.Sn Anna Pruneda, expresiden-ta del Crcol Catlic, i Nria Puig-ner, de l'Associaci de Vensde Sant Roc. La resta de personesque han subscrit el documentsn Umar Dar, Pedro Muoz,Lorenzo Merchn, Pedro Cno-vas, Jordi Casas, Montserrat Mu-oz, ngel Mendoza, ngel Ven-drell, Eduardo Gmez, DiegoJusticia, Abdesalam Benajiba,Luis Feria, ngel Crisol, MartaSerra, Gonzalo Du, Josep Valls,Hilario Macias i Esperanza Gon-zlez.

  Poltica > Una vintena de perso-nes independents vinculades alteixit associatiu de la ciutat handonat el seu suport pblicamenta Ferran Falc, candidat de CiUa les properes eleccions munici-pals. Els vint shan adherit altext Per un canvi de cicle poltic:el de la Badalona que suma, enel qual manifesten que la ciutat timportants reptes en matriaeconmica, de seguretat, de be-nestar i deducaci. Afegeixenque el projecte poltic ms vlidper a encarar aquests reptes (...)s el que encapala Ferran Falc.

  Dos de les signants del docu-Foto: CiU

  Els vint que donen suport a Falc

  Foto: D.G.

  Estruch, durant el mting

  Ciutat6Abril

  201107lniabadalona.cat

 • 7Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] lniabadalona.catAbril201107

 • Ciutadans

  Safata dentradaEDITORIAL

  grup comunicaci21Dipsit legal: B.43222-2010

  [email protected]

  Publicitat: 666 65 63 [email protected]: 93 593 93 [email protected]

  liniabadalona.cat

  Lnia Badalona agraeix les cartes dels lectors per no es responsabilitza dels seus continguts. s imprescindible que elsescrits estiguin signats amb nom i cog noms, nmero de DNI i telfon de contacte. Lnia Badalona es reserva el dret deretallar-les, en el cas adient. Les cartes es poden enviar al fax 93 570 87 74 i per correu electrnic a l'adrea [email protected]

  Cartes dels lectors

  La Foto

  Editor: David Centol i Lozano. Directors d'edici: Daniel Gutir-rez (Lnia Badalona), Jordi Sugraes (Lnia Barcelona), Jos Anto-nio Pilar (Lnia Valls), Ivana Padierna (Lnia Maresme i webs deproximitat), Pere Gimnez (webs temtics). Caps de redacci:Elisabeth Alfaro, Cris tian G mez, Sara Arroyo. Redacci: NormaCano, David Gonzlez, Montse Lpez, Daniel Sainz, Jordi Alcover.

  Cap de producci i qualitat: Marga Moreno. Dissenyadors grfics: Albert Bald, Aida Fonseca. Fotografia: Eduardo Benito. Cap de Vendes: Marcelo Villanueva. Xarxa comercial: Adolf Garcia,Esther Rodrguez, lex Subirats, Eugnia Pujol, Ricard Garcia, Jaume Magri, Manel Riera, ManuelSnchez-Villanueva, Joan Carles Cuenca. Mrqueting: Eva Serra. Distribuci: Ramon Vila (coordinador), Albert Carbonell, Oriol Freixa, Yacouba Diakit, Adri Lpez. Facturaci: Teresa Anguela. Auxiliar: Maria Reyes.

  Sollicitat el control

  President Companys amb la C-31, 12 pm.

  Premi Diputaci de Barcelona

  Tasis-Torrent de Comunicaci Local 2010

  issortadament, tot i que des de petits ens ensenyen que les n-meros sn objectius i les paraules sn interpretables, quan ens

  fem grans ens adonem que les xifres tamb accepten diferents lec-tures, sobretot en poltica. El ciutad de carrer mai sabr si el go-vern de la Generalitat encapalat per Montilla va deixar un forat ne-gre pressupostari o si es va endeutar amb la mesura que ho acostu-men a fer els governs desquerres. Ni tampoc sabr si lexecutiu deMas t ra quan exclama que al calaix no en queda ni cinc. Si no enscreiem ni uns ni els altres, podrem concloure que tenim un dficit,per que potser no s tant greu com alguns denuncien. En tot cas,sembla ser que calen retallades en molts mbits. Ara b, que el nougovern de la Generalitat vulgui aplicar la mateixa tisorada en totesles conselleries no sembla del tot encertat. No s el mateix Culturao Agricultura, Ramaderia i Pesca que Ensenyament o Sanitat, perposar uns exemples. I s que leducaci i el benestar (fsic i psquic)de la poblaci s, segons afirma tothom, primordial. Per tant, no tgaire sentit que es vulgui fer aprimar un 10% tant a hospitals commuseus. Cada element t una funci important, per no ens enga-nyem, un satisf unes necessitats ms bsiques que laltre. Retallemen Sanitat? Potser s, per menys que en daltres conselleries. I so-bretot en alts crrecs i gerents abans que en metges i quirfans.

  Tisores sanitriesD

  QUI HA BUIDAT LABOSSA?

  Lamic Oliveras escriu en undiari comarcal el passat di-umenge, 27 de mar, que ara labossa dels ajuntaments estanbuides i que la ciutadaniahaur de renunciar a les sevesdemandes ja que els pressupos-tos donen pel que donen ishan acabat les alegries. Lameva mare deia que lalegriadura poc a casa del pobre.

  Semblava que, per fi, amblestat del benestar tenem ga-rantides la igualtat doportuni-tats en laccs a leducaci, lasanitat, lhabitatge, el treball...Per alguns, amb nom i co-gnoms, van decidir posar fi aaquesta situaci i van generaruna crisi dabast mundial que,si b alguns vam pensar queera una crisi del sistema capi-talista, de seguida va quedardemostrat que els poders eco-nmics i els corruptes respon-sables daquesta crisi, hotenien tot estudiat i controla-ven la situaci. De res va servirdenunciar la responsabilitat debancs i caixes i dels especula-dors urbanstics en la nostraparticular crisi.

  El nostre Govern, com a bonadministrador dels interessosdels poderosos, va buidar les

  arques pbliques amb escanda-loses ajudes milionries alsbancs, mesura que ha provocatel creixement del dficit estatali les contnues mesures de reta-llades, amb la complicitat delsdirigents dels sindicats majori-taris, de lestat del benestar. sms fcil enfrontar-se amb elsdbils que amb els poderosos.Millor ignorar la corrupci i elfrau fiscal dels qui tenen ms iestrnyer el cintur als de sem-pre que, sembla ser, ho aguan-ten tot i les seves protestesnoms sn testimonials, ja queels seus dirigents han renun-ciat des de fa molt de temps alluitar per canviar aquesta so-cietat i noms volen mantenir-se en la seva privilegiada si -tuaci, recompensa del poderde torn pels seus serveis. sevident que aquestes actua-cions, entre altres, ens expli-quen per qu sn buides lesbosses de les institucions p-bliques, no les demandes demillores urbanstiques o msserveis de la ciutadania. Amb lacrisi financera passa el mateixque amb la crisi alimentria.No s la manca de produccidaliments la causa de la fam enel mn -ms de mil milions depersones no tenen accs almenjar- sin la seva distribu-ci, el repartiment.

  Avui, mentre que des delsanys seixanta la poblaci no -ms sha duplicat, la produccidaliments sha multiplicat pertres. Per tant, de menjar, nhiha. Ning no nega els sous ver-gonyosament escandalosos delsdirectius dels bancs, dels bene-ficis que continuen tenint lesgrans empreses... s a dir, dediners nhi ha.

  El problema, com sempre, scom es distribueix la riquesa enaquest mn o millor, com acon -seguir que pagui ms qui mst, eliminant els paradisos fis-cals i la corrupci, i aix totspodrem viure una mica millor,encara que possiblement hau-rem de renunciar a moltescoses daquesta societat consu-mista nostra, prescindibles iinnecessries, per garantir elbenestar de la majoria dels s-sers humans.

  Mentrestant continuaremreclamant millores per als nos-tres barris i lluitant per millo-rar les nostres condicions devida, de tots i cadascun delsque vivim en aquest mn. saix com aquesta societat avan -a i no pas renunciant a la sevatransformaci.

  Pedro Jess FernndezCanyad

  Antonio LpezJubilat

  Esto no puede ser. Creo que haymucha gente que est mal, y haytambin muchas cosas ms don-de recortar que no sea Sanidad,que es un bien pblico, de todoslos ciudadanos.

  Ldia CnovasVenedora

  Trobo molt malament, horrible,que es retalli en sanitat, ja queconsidero que s bsica. Shi hade destinar encara ms recursosi no pas retallades, i es pot treu-re del pressupost daltres llocs.

  Jssica CabelloCaixera

  s una vergonya. Haurem desortir tots al carrer, treballadorsi usuaris. Al cap i a la fi ens per-judica a tots plegat aquesta reta-llada. Mai havia pensat que arri-barem a aquest extrem.

  Jos PeriraMoldeador sinttic

  Ho trobo fatal. No tothom potanar al metge privat. Aqu por-tem pagant tota la vida la Segu-retat Social i desprs ve gent defora i se naproifta. A ms les llis-tes despera sallargaran.

  Andreu PuigdollersPrejubilat

  s una mica dur, per si sha defer, tal i com afirma el govern, en-davant. Penso que portar mol-ta cua, i que es pot retallar en al-tres sectors, com per exemple enels canals pblics de televisi.

  Qu li sembla que es retalli en sanitat?

  8 OpiniAbril

  201107lniabadalona.cat

 • Lagull

  El mirador La lupa

  Daniel GutirrezDirector

  La Tira Cmica

  ALBIOL A THE ECONOMIST. The economist ha fet unreportatge sobre la radicalitzaci de la percepci del feno-men migratori arreu dEuropa, tampoc s immune, a lEstat espa-nyol i ha posat dexemple una ciutat treballadora del nord de Bar-celona. El candidat del PP de Badalona, Xavier Garca Albiol, haaconseguit el suport local i el suport del seu partit pels seus plan-tejaments de fer fora alguns collectius dimmigrants [els gitano ro-manesos] i en recull aquestes paraules: quan la gent em para pelcarrer el 80% de les ocasions t a veure amb la immigraci o els de-lictes.

  ARA S, ARA NO. La flamant nova incorporaci a la llis-ta dels populars, Rosa Bertran, ha estat durant tot el cap desetmana desfullant la margarida sobre si ha fet b o no de sumar-se al projecte del PP de Badalona. Amics, coneguts i saludats shanposat la m al cap al veure-la de regidora 1) del PP 2) de comer i3) de promoci econmica. Potser per aix dilluns a les deu del matel PP convocava una roda de premsa per anunciar que Rosa Ber-tran abandonava la llista i una hora ms tard anullava la mateixaconvocatria perqu finalment anir de nmero 7 dAlbiol.

  LES NOCES DOR NO ES RETALLEN. La opullncia deles XXV Noces dOr de lAjuntament de Badalona contrastenamb les mesures dausteritat que sestilen a ladministraci. Un di-nar de gala amb 154 parelles, i un berenar per a 350 ms amb unpasts gegant, orquestra, regals i fotos per a tothom. Quant ha cos-tat la festa? Per on es retalla en una crisi econmica. Etern debat.

  Democracia pervertidaAn resacosos de las pasadas eleccionesen Catalunya (las cuales supuestamentehan acontecido un giro que, como de cos-tumbre, ciudadanos de a pie no notare-mos), y una vez pasadas las inminenteselecciones municipales de mayo, dudosa-mente podremos darnos un respiro en loque a avasallamiento marketiniano-elec-toralista se refiere, pues se nos avecinanlas elecciones generales para el prximo2012 en las que iluminados con deliriosde salvadores se prestan a ser guas de supueblo, cometido para el cual no escati-marn en lo que a mtodos de captacinde votos se refiere, si bien, adems, ten-emos la impresin y certeza de que dichospartidos polticos basan su oficio exclusi-vamente en hacer campaa permanente.Para ello, no contentos con acaparar losmedios de comunicacin, se encargarnde volvernos a llenar los buzones de pan-fletos y las calles y el mobiliario urbanocon sus mejores fotos, entre otros recur-sos. Todo ello financiado por el ciu-dadano, sin que a ste se le haya pregun-tado. El mismo que debe encargarse dedesechar en su correspondiente contene-dor de reciclaje (ltimamente stos enmisteriosa extincin en muchas locali-

  dades de Badalona) los panfletos que noha solicitado en su buzn, como tambinrespetar carteles y opis que contaminanlas calles en campaas y precampaas, in-dependientemente de que exista si quieraempata, y evidenciando el espectculoque el derroche electoral supone.

  Y es que a muchos nunca nos han conven-cido promesas panfletarias, pues quizpondere ms el coleccionable de sus he-chos y deshechos, a saber:

  - Desigualdad y discriminacin haciadistritos de la periferia: el puerto deBadalona ha recibido desde su inaugu-racin en 2005 ms privilegios que el bar-rio de Sto. Cristo en toda su existencia.

  - Desatencin a propuestas culturalesautctonas: abogamos, por ejemplo, porsustituir cada gigantesco cartel de prop-aganda electoral por plafones dondeartistas del grafiti e ilustradores expon-gan su obra libre, pues en Badalona(muy a su pesar, seores aspirantes a al-calde), de talento artstico en multitud dedisciplinas no vamos faltos, aunque s deapoyos; si pudieren ser desinteresados,

  como las intenciones de los artistas,mejor que mejor, aunque he aqu la fron-tera entre los que necesitan crear y los quenecesitan poder.

  - Carencia de polticas sociales a favor deminoras, como a la tercera edad, inmi-gracin, desfavorecidos, etc.

  - Total distanciamiento y frialdad en loque a la relacin mandatario-ciudadanose refiere, sin que sean habituales refer-ndums ni informacin transparente ac-erca de, por ejemplo, proyectos de obras,gastos y gestiones, etc.

  Concluyendo, podemos decir que pese avivir en democracia, los antiguos grie-gos padres de sta se removeran en sustumbas de saber el uso propagandsticoy proxeneta que se le ha dado a la mismapor parte de mandatarios populistas y as-pirantes a gobernar, usndola para per-fumar un sistema que desde hace muchotiempo ya huele a podrido.

  En Memoria de Roberto.

  IRREVERENCIAS

  La Fundaci La Pau Solidria torna deGmbia (frica) amb la satisfacci dha-ver millorat les condicions sanitries delpoble de Garawoll. Malauradament, ho hahagut de fer sense lajut daltres entitats nicap subvenci.

  Grup dambulncies La PauPer ser solidaris tot i la crisi

  Govern de la GeneralitatPer les retallades indiscriminades

  Ajuntament de BadalonaIncomplir promeses electorals

  Sha de ser valent per aprimar el pressu-post de totes les conselleries, i el governdArtur Mas ho est sent. Per pretn re-tallar amb el mateix patr Sanitat i altresdepartaments que no ofereixen serveis deprimera necessitat.

  Els tres partits poltics que formen govern(PSC, CiU i ERC) es van comprometre el2007 a millorar la mobilitat en zones ondesplaar-se s un autntic calvari. Aca-bem la legislatura i a barris com Sant Cristla situaci s prcticament la mateixa.

  Semfors

  Irrevencias

  PREGUNTIM, SI US PLAUEls poltics representen a la ciutadania. Oa bona part della, ja que en totes les de-mocrcies hi ha qui no se sent partcip niper les estructures governamentals nipels propis funcionaris pblics. Aquestnostre sistema, el menys dolent de tots,com sacostuma a dir, est establert aixja que no seria viable un parlament ambcapacitat per a tots els ciutadans, on es vo-ts cada dia com volem que evolucioni lanostra societat. Per tant, els representantspoltics (en parlaments i ajuntaments) ensfan la feina bruta de debatre i aprovar leslleis. Queda clar doncs que la democrcianoms s viable delegant el vot, per empregunto si el sistema actual -eleccionscada quatre anys- s prou participatiu idemocrtic. Quan volem emmirallar-nosamb pasos que funcionen b acostu-mem a mirar cap al nord: Sucia, Dina-marca, Noruega...Doncs b, tamb alnord per molt ms a prop es troba Su-ssa, un dels estats ms rics i amb millorqualitat de vida. El pas helvtic s un delsestats on ms referndums shi fan, i laseva poblaci pot escollir, pas a pas, comvol que sigui la seva naci. No demanoque a casa nostra votem tant sovint (de fetdubto que aqu aixequssim el cul del sofamb tanta assidutat), per s magrada-ria que sorganitzessin ms consultes, ique els sbdits tingussim lltima parau-la en ms ocasions, encara que fos de ma-nera simblica. Tot aix ho dic perqu re-sulta que els vens de Barcelona podranparticipar lliurement en un referndumsobiranista no vinculant aquest diumen-ge dia 10, un acte que ha nascut de la ciu-tadania i que no compta ni amb la com-plicitat ni lajuda del cap administraci(amb comptades i testimonials excep-cions). I qu fa la majoria de poltics?Doncs no noms posar traves, sin me-nystenir el procs i criticar els seus com-panys dofici que participen de la festa.Vista la situaci, s aquesta la democr-cia que volem?

  Opini 9lniabadalona.catAbril201107

 • Cartells i concertsArrel de collaborar en lexposici 40anys de rock a Badalona que es pot visi-tar al vestbul del Metro Pompeu Fabra, hetingut el privilegi daccedir a un munt decartells de concerts de tot tipus, tant dar-tistes internacionals de renom que han ac-tuat a Badalona, com daltres cartells depropostes musicals locals, que formenpart tamb de la nostra histria. s unasort que molta daquesta producci grfi-ca shagi conservat al Museu de Badalona,o a larxiu barcelon den Quique Albare-da, en el llibre de Ferran Amado La m-sica del dimoni, o les entrades de concertsmtics que conserva el Club Joventut Ba-dalona, i sobretot trobo molt valus queno hagin desaparegut aquests testimonisgrfics, sovint en format fotocpia, de lac-tivitat musical dels grups que ha anat do-nant la ciutat en aquests darreres quatredcades. Segur que ms dun msic guar-da tamb gelosament en alguna carpetamolts ms com a testimoni del seu itine-rari musical. El cartell per a la difusi cul-tural s per als dissenyadors un dels rep-tes grfics ms suggerents, i s encara unelement de difusi valorat i exposat a lacrtica alhora. En el cas dels cartells his-trics de concerts de producci local, snsovint la cara visible darrera de la qual esresumiexen hores i hores dassaig, depassi per la creaci musical i lempenydun grup de gent que sorganitza per a ti-rar endavant un projecte artstic, donar-lo a conixer i compartir-lo. Els diversosespais escnics als que tenien accs elsgrups, els festivals i alguns patrocinissn tamb un retrat diferenciador dunadcada o un altre. Molts dels cartells delsanys 70, 80 i 90 que shan conservat, llu-eixen lespontanetat de la grfica fanzi-nera o latreviment en ls de tipografiessorolloses fetes a m o les transferibles lle-tra a lletra, o daltres illegibles a peu decarrer que els fan peces niques i tot i el

  pas del temps igualment atractives. Alexposici 40 anys de rock a Badalona,sen poden veure alguns lluint amb orgulli alguna arruga, al costat de cartells degrans figures del rock internacional. Elsrecursos grfics que permet linformticaavui ha perms millorar en molts casos,per tamb caldria que els msics es fs-sin amb un dissenyador/a de confianaper a dignificar els seus reclams. El car-tellisme associat a la msica amateurque ens continua sovint fent senyals desde racons diversos i incerts de la ciutat de-mant-nos ser llegits i convidant-nos, te-nen sovint una vida massa reduda, doncsen pocs minuts poden venir cartells ins-

  titucionals o grans llenols provinentsde parcs aqutics o macro-discoteques(que mai passen desapercebuts) ambofertes terrorfiques, que converteixen laconfiana informativa del cartell petit enun esfor efmer. Per sort aquest formatde difusi tradicional conviu avui senserencor amb laltaveu que suposa la infor-maci dactes a les xarxes socials dinter-net igualment efectiva i amb les que sa-fegeixen ms possibilitats dassistncia aun concert i a la voluntat de no passar des-apercebuts. Dins lanarquia de llocs on po-dem ensopegar amb els cartels musicals,ja que la ciutat no ha acabat dencertar elsespais de cessi per aquest tipus de difu-

  si, cal agrair la collaboraci de molts bo-tigures que cedeixen els seus aparadors pera exposar aquests missatges impresos, aixcom els nous escenaris que mica en micala ciutat va emergint per a donar sortidaa tota la producci i diversitat musical dela ciutat. Ben aviat per, els cartells queens assaltaran ens agradi o no a peu decarrer fent ms soroll, seran els de perso-nes amb somriures assajats que cercaranla nostra complicitat per a confiar-los elgovern del municipi i marcar un ritme i uncolor determinat a levoluci de la ciutat.

  Albert NavarroDissenyador grfic

  La fragilitatAquest article, contra el que podria sem-blar, no parla de cristalleries ni delicadacermica grega. Parla de quelcom moltms frgil, que sovint adopta una aparen-a de perfecta fortalesa si ho mirem enperspectiva. Parlo de la cultura com a se-diment civilitzador, parlo de la constella-ci de valors que sota formes diverses hanacompanyat a lhome des de temps re-mots, per que shaurien concentrat i di-fs a partir de la Illustraci fins a produ-ir el model de societat en qu ens trobemara mateix. Ara mateix? LEuropa deldrets humans, la societat del benestar, delsEstats imbuts del sentit dall pblic(edu caci, sanitat, treball ), existeix enca-ra? Al llarg de les darreres dcades hem as-sistit a un llarg eclipsament del discurs po-ltic a lentorn del qual orbitaven els valorsde lEuropa social, tant pel que fa a les-querra, com fins i tot als grups conserva-dors de la llarga tradici liberal europea.

  Durant les darreres dcades, quan elstreballadors, en termes generals, vivien en-cara raonablement b, lesquerra mantin-gu sovint un discurs massa lligat a con-cepcions heretades del marxisme queevocaven un mn que ja no reflectia exac-tament el del treballador contemporani.Lesquerra fa molt i molt de temps que viuarreu un procs dautodisgregaci cons-tant, nascut duna voluntat crtica ben lloa-

  ble, per incapa de crear un nou relatconvincent, que no pot sostenir-se nomsamb el difs ecologisme i les poltiques di-gualtat, tot sovint afectades dun bonismeben ineficient. La dreta, pel contrari, desdels temps de Margaret Thatcher, haanat guanyant cada cop ms fora, espe-cialment quan els seus triomfs es presen-ten apolticament com a pur realismeduna societat exclusivament abocada aldu indiscutible del consum delirant i lan-tiecologisme de facto. Un poder, el del dis-

  curs ultraconservador, que amb lafegitde la crisi ha tombat sense escrpols to-tes les conquestes socials, atorgant plenalegitimitat a mesures laborals i socials queanys enrere haurem considerat dignes dedenncia als tribunals sense dubtar ni uninstant. Un discurs que fins i tot el Psoe haacabat fent seu, no pas a nivell oficial, pers, com resulta evident, arran de les me-sures adoptades sota la pressi dels lob-bys financers internacionals. La feblesadels actuals treballadors, la pressi con-

  sumista incessant, amb el seu correlat deresidus infinits, el procs de desvergonyi-da privatitzaci de tot el que abans perta-nyia a lesfera pblica, conquerida amblesfor de tantes generacions annimes;el discurs antiillustrat, que accentua lapresumpta preeminncia de lascendnciajudeocristiana dOccident, en detrimentdels seus orgens greco-llatins... sn qes-tions que fa temps que ressonen des des-feres diverses, per s ara que la destruc-ci de lherncia illustrada (cultura crti-ca i diversa, lacisme, pluralitat democr-tica, poltica de drets, conquestes socials)est arribant al seu punt culminant, ambla perfecta coartada duna crisi real perno inexorable.

  Hi ha lloc per a lesperana, malgrattot? Qui escriu aix t una fe illimitada enlafartament hum com a font de transfor-maci social i de recuperaci de la frgili elevada noci duna civilitzaci plena-ment democrtica. Potser encara hau-rem de davallar uns quants graons ms enaquest pou de concessions al primitivismesocial perqu alg encengui el primercrit duna nova era on el ms frgil esde-vingui de nou el ms fort. Esperem-lodoncs.

  Ramon Surroca i NouvilasEscriptor i professor de filosofia

  10 OpiniAbril

  201107lniabadalona.cat

 • 11Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] lniabadalona.catAbril201107

 • Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]

  201107lniabadalona.cat

 • Especial eleccionsAbril

  201107lniabadalona.cat

  13

  Presentaci de candidaturaDiumenge 10 dabril ICV-EUiA presentar

  oficialment la seva llista electoral. El lloc escollit s el Parc de Nova Lloreda

  (Rambla Sant Joan s/n), i lhora dinici, les 12

  una promoci econmica, so-cial i cultural lligada a totsaquests elements.

  Com s'aconsegueix?Modificant la maquinaria muni-cipal. Si ho aconseguim, canvia-rem la ciutat. Les rees i regido-ries estan massa compartimen-tades, i aix representa un per-judici per la ciutadana. S'han defer programes transversals, quees treballin en totes les regido-ries. Cal aprimar l'administraci,per sense privatitzar ni reduirserveis pblics. Nosaltres som laformaci poltica antiretallades.

  Ens podem permetre no fercap retalla?Es poden seguir donant els ser-veis, per haurem de prioritzar iracionalitzar. S'ha de tenir un cri-teri general a l'hora d'aplicar re-tallades. Hem de tenir molt clarels objectius i saber qu hem demantenir i de qu prescindir.Alguns serveis s'hauran fins itot d'incrementar.

  Qu s prescindible?Es pot prescindir, per exemple,de personal directiu. Crec que espot treballar igual de b ambmolts menys dels actuals. Nocal que els 15 regidors del governtinguin una responsabilitat degovern. s millor retallar peraqu que en la socialitzaci de lli-bres, per exemple.

  I en poltiques pbliques,per on retallaria? S'ha de fomentar l'atenci a lespersones, beques menjador, ajutsper a persones en exclusi social,els que no poden pagar submi-nistraments elctrics etc. Aix s

  En les darreres eleccionsvan perdre ms vots que ales anteriors, per van acon-seguir el mateix nombre deregidors: 5. Temen que con-tinu aquesta tendncia?No, al contrari, som optimistes.Invertirem la tendncia, i con-fiem que hi hagi un augment dela participaci. A les municipalstraiem millors resultats que a laresta dels comicis.

  Considera que ha fet unabona oposici?S. Valorem el mandat molt po-sitiu des del punt de vista de lanostra feina. Ens hem convertiten el referent de molta gent queens ha vist com la seva veu al PleMunicipal.

  Qu no han aconseguit?Que el govern municipal tingu-s una actitud menys partidistai hagus consensuat ms propos-tes amb la oposici, que ens hemofert en diferents ocasions. El go-vern no ens ha merescut capconfiana, i per fer el que sha fetmillor estar a la oposici.

  Vosts tenen aquesta visiglobal, un full de ruta?Volem anar cap a una Badalonainclusiva en tots els sentits: queno hi hagi discriminaci per nai-xement, de gnere, edat, per si-tuaci econmica etc. Aix vol direliminar barreres arquitectni-ques, un pla de gnere global perla ciutat, considerar els jovescom a ciutadans de ple dret i fer

  prioritari per a nosaltres. Nosempre s amb una aportacieconmica municipal, es pot ne-gociar amb les entitats banc-ries.Tamb cal revisar la polticade subvencions de festes que secelebren actualment, claramentredubles. Apostem per fer msconvenis amb entitats i menyssubvencions.

  Com incentivaran la parti-cipaci ciutadana?Creiem en la descentralitzaci. Laciutat ja t processos participa-tius per donar i vendre, cal pas-sar de lo formal a lo real, per peraix s necessria voluntat pol-tica, i actualment no hi s. A ga-ireb cap districte s'ha activat elsconsell d'entitats. Utilitzarem

  aquests mecanismes si obteniml'alcaldia, i forarem a que tot elgovern actu d'aquesta manera.Els regidors de districte han detenir ms poder del que tenenara, i no noms prendre nota deles queixes que tenen els vens.

  Pactaria amb CiU per evitarque governs el PP?Donarem suport a aquell governque no retalli socialment. A par-tir del 22 de maig estarem obertsa parlar amb la resta de partits.Serem el referent clar de l'esquer-ra a la ciutat.

  Hi ha problemes de convi-vncia en alguns barris?Hi tant que nhi ha. Sens acusade no acceptar que hi ha proble-mes. Creiem que sn problemeseconmics, digualtat, i aix sesoluciona evitant les retalladessocials, amb pacincia, inversii amb lactuaci de programes in-tegrals: formaci, creaci de llocsde treball...

  Cal ms policia?Nhi ha dhaver la suficient. Nopot haver ning que reclami laseva presncia i no la tingui, iaix actualment passa. Proposemoficines de proximitat oberturesles 24 hores del dia per donaruna resposta immediata.

  Quin paper ha de tenir la-juntament amb la Penya?Lajuntament ha dajudar totesles entitats que fan feina a la ciu-tat. El cas de la Penya, per, s di-ferent, ha de tenir un tracte es-pecial. Cal treballar plegats i re-flexionar conjuntament qu re-presenta el Joventut i qu volemque sigui.

  Sagus al Gorg, on anir el canal i on fa anys que Iniciativa reclama un CAP

  Foto: D.G.

  Entrevista a Carles Sagus, candidat dICV-EUiA a les properes eleccions municipals

  Hem de modificar la maquinaria municipal. Si ho aconseguim, canviarem la ciutat

  D. GutirrezRedacci

 • Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]

  201107lniabadalona.cat

 • Centre15

  Abril

  201107lniabadalona.cat

  Aprendre meteorologia a la Torre del Rellotge En el marc de les activitats organitzades per la regidoria de Medi Ambient els dies 17 dabril, 15 de maig i

  19 de juny sofereix la possibilitat de participar en un taller didctic dexperiments de fsica de latmosfera ila construcci daparells meteorolgics en un lloc centenari com s la Torre del Rellotge del pac de Can So-

  lei i Ca lArns. Per a ms informaci al telfon de la regidoria: 93 256 22 20.

  La platja es posa guapaEl llaurat de la sorra aplana el cam per a un estiu que sembla haver-se avanat

  Centre > El llaurat de la sorra sel ritual previ a la inauguraci dela temporada de platges que si bno s fins el mes de juny la setma-na santa ser un prembul delestiu. Enguany, per, les m-quines garbelladores estan treba-llant a la sorra de dos teros de lesplatges de Badalona, degut a lesobres del passeig martim entre elcarrer de Mar i fins i el port. Du-rant aquesta setmana sest fent elllaurat biolgic una operaci queconsisteix en voltejar la sorra

  Foto: Ajuntament

  La garbelladora treballant a la platja del Pont den Botifarreta

  amb mquines i remoure la capasuperficial 50 centmetres dei-xant-la de nou al descobert perqula calor del sol durant el dia actude fungicida natural. El treball esrealitza amb tractors que portenarades i s una ampliaci comple-mentria del que es porta a termedurant lhivern. Aquesta operacies repetir durant el mes de maigi sintentar extendre per tot el li-toral quan les obres del passeigmartim hi permetin laccs a lesmquines.

  Centre > Intermn Oxfam cele-brar entre el 3 d'abril i el 8 demaig en 46 ciutats darreu de lEs-tat espanyol i Andorra, entreelles Badalona, la 17 edici deUn Dia per a l'Esperana, queaquest any, mitjanant el lemaQue no paguin els de sempreinsta a la ciutadania i al Governa impulsar una sortida de la cri-si que no penalitzi als que menystenen. A Badalona se celebraraquest diumenge durant tot el diaa la plaa Roca i Pi. Desprs dela lectura dun manifest es grava-r una flashmob ldico-reivindi-cativa que portar per ttol Finsal capdamunt d'injustcies! alqual un Robin Hood convidar asumar-se a tots els presents enaquell moment.

  Robin Hood ensporta Un diaper lesperana

  Foto: Intermn Oxfam

  El prncep dels lladres, imatge de la festa

 • 16

  Sant CristAbril

  201107lniabadalona.cat

  Tot i les promeses, acaba el mandatsense escales mecniques a Sant Crist

  Fotos: Montse Lpez

  Can Cabanyes acull La Guerra Civil a CatalunyaLexposici, que es podr veure al Centre Cvic fins el 29 dabril, s un recull de foto-

  grafies que vol homenatjar aquelles persones que van lluitar defensant Catalunya du-rant la Guerra Civil. Creada per lAssociaci Cultural Baetulo, lexposici sacompan-

  yar dactivitats com una xerrada a crrec dEmili Ferrando el proper dia 13.

  Montse LpezSant Crist

  Una de les principals caracters-tiques del barri de Sant Crist, a ni-vell orogrfic, sn les pendents dediversos carrers com Montserrat,Empord, Pallaresa, Cuba o Mili Fontanals. La dificultat per cami-nar per aquests carrers ha provo-cat que molts vens de Sant Cristreclamin solucions. A travs de laplataforma Sant Crist tambexisteix, els vens del barri shanunit per demanar que sinstallinescales o rampes mecniques a al-guns carrers amb molta pendent,de la mateixa manera que shanposat a diverses zones de SantaColoma de Gramenet.

  La diagnosi del Pla de Mobili-tat Urbana de Badalona, que es vapresentar fa un mes a la ciutat, es-tableix Sant Crist com un dels ba-

  rris amb una necessitat ms ele-vada de millora de la mobilitat apeu, junt amb Montigal i Dalt laVila. El Pla de Mobilitat mostracom un 30,9% dels trams analit-zats al barri de Sant Crist presen-ten pendents superiors al 10%,mentre que a nivell general de laciutat noms es registra un 6%. Lasegona categoria estableix elstrams amb una pendent dentre el6 i el 10%, on shi troben un20,2% dels carrers analitzats aSant Crist. Daquesta manera, elPla de Mobilitat Urbana proposaper al barri el disseny descales irampes per millorar-ne la mobi-litat.

  PROMESES DE 2007La millora de la mobilitat a la ciu-tat en general sempre ha estat undels objectius per als partits quees presenten a les eleccions muni-

  cipals. El cas concret de SantCrist, a ms, ha estat en el punt demira de diverses formacions.

  Si analitzem els programeselectorals del 2007 dels tres par-tits que actualment es troben algovern (PSC, CiU i ERC), compro-vem que, per al PSC, partit majo-ritari al consistori, lobjectiu enlmbit de la mobilitat era conti-nuar impulsant el pla daccessibi-litat i promovent leliminaci debarreres arquitectniques en ba-rris com Sant Crist, Lloreda oMontigal. I el Pla dAccessibilitats que el van crear, de fet es va pre-sentar el febrer del 2008. Lesmesures que es durien a terme,per, noms feien referncia aampliar voreres, construir guals oreubicar el mobiliari urb.

  Convergncia i Uni encarava anar ms enll en les seves pro-postes electorals. Un dels pro-

  Els carrers Montserrat o Cuba sn dos exemples de vials amb una pendent pronunciada

  PP i ICV-EUiA inclouen la millora de la mobilitat al barri en les seves propostes electorals

  jectes que volia dur a terme era lainstallaci descales mecniquesals carrers amb ms pendent. Eltamb aleshores candidat de CiU,Ferran Falc, va anunciar que elprimer barri on sinstallarien se-ria Sant Crist. Comparant aques-ta situaci amb la de Santa Colo-ma, Falc deia: no pot ser quetamb en aquest aspecte esti-guem ms endarrerits que elsnostres vens. Per les escalesmecniques no han arribat.

  Pel que fa al tercer grup del go-vern, ERC, la seva proposta enlmbit de la mobilitat no citavaSant Crist, noms feia refernciaa aconseguir la plena supresside barreres arquitectniques quedificulten laccs a les personesamb disminucions fsiques alsequipaments municipals, aixcom la lliure circulaci per lespaipblic.

  PROPOSTES PEL 2011Loposici es prepara per aquest2011. Des dICV-EUiA donen su-port als vens de Sant Crist en laseva reivindicaci per aconseguirescales mecniques al barri. Defet, els ecosocialistes van elaboraruna enquesta ciutadana on vaquedar pals que aquesta qestiera una de les prioritats delsvens.

  El PP tamb se suma a satisferla demanda dels vens. Els popu-lars asseguren que, si governen,comenaran posant escales mec-niques al carrer Cuba. El candidatdel PP, Xavier Garcia Albiol, creuque s una necessitat social re-soldre la mobilitat a Sant Crist. Al-biol no entn com no sha desti-nat cap inversi del Pla Zapateroa millorar aquesta situaci i con-sidera una prioritat la installacidescales mecniques.

 • Abril

  201107lniabadalona.cat

  17

  Pomar BonavistaCanyetBufal

  Badalona acull la diada de pneumlegs catalansDel 7 al 9 es faran conferncies sobre aquesta especialitat > Visitaran espais emblemtics

  Elisabeth AlfaroMollet

  Badalona acull, per primera ve-gada, la Diada anual de Pneumo-logia creada per la Societat Cata-lana de Pneumologia. Des de di-jous i fins dissabte, professionalsdarreu de Catalunya es trobaranper compartir experincies i par-ticipar en conferncies i taules ro-dones sobre aquest mbit. Entredaltres qestions, es tractar la

  Foto: Arxiu

  El BCIN acollir la Diada de Pneumologia

  diagnosi del cncer de pulm, elsuport psicolgic al malalt onco-lgic o malalties respiratriescom la sndrome dapnea. Les jor-nades estan organitzades per le-quip de pneumologia de Badalo-na Serveis Assistencials.

  A ms, els professionals sani-taris podran visitar alguns espaisde la amb inters turstic de laciutat, com la Fbrica de lAnsdel Mono o el Museu de Badalo-na.

  Votaci popular a laula hospitalriaEls nens de laula hospitalria del Germans Trias elaboren, cada any, punts de lli-

  bre per Sant Jordi. El guanyador sedita i es reparteix entre tots els usuaris delcentre. Aquest any, com a novetat, podran valorar els punts de llibre i votar a tra-vs dinternet, totes aquelles persones que ho vulguin. Hi ha temps fins el dia 11.

  Art per ajudara restaurarSant Jeroni

  Foto: Arxiu

  Lescultura de Pedro Jos Rodrguez

  Canyet > Dissabte a les set de latarda, lescultor gallec afincat aBadalona, Pedro Jos Rodrguezlvarez, inaugura una exposicide la seva obra al Monestir deSant Jeroni de la Murtra. Lamostra forma part del ClaustreObert, el cicle que acull diversesdiscplines culturals per donar aconixer la histria del Monestir.En aquesta ocasi, lescultor mos-trar alguns dels seus darrerstreballs fets en pedra, materialamb el qual va comenar a treba-llar ara fa 11 anys. Tot i que hatreballat en diversos mbits, araes troba confeccionant la sevaobra, ja sigui per a espais pblics,com s el cas de Sant Jeroni de laMurtra, o peces per a mbitsprivats.

  La presentaci de lobra delescultor anir acompanyadadun concert del pianista Miguellvarez. Lentrada t un cost desis euros i serveix com a aporta-ci per finanar la restauraci delMonestir de Sant Jeroni.

 • 18

  Gorg-ProgrsAbril

  201107lniabadalona.cat

  Tot a punt per a la gran pedalada LAssociaci de Vens Front Martim de Badalona, lAssociaci Esportiva

  Badalons (AEB), i lAMPA del Collegi Badalons han organitzat la Sego-na Gran pedalada popular del Front Martim de Badalona, lacte multitu-

  dinari tindr lloc aquest diumenge dia 10 dabril a les 11h del mat.

  Foto: Ajuntament.

  Lacte va aplegar a ms de 1.200 persones al Palau Municipal dEsports

  Reuneixen 600 matrimonisamb 50 anys de casats

  606 parelles, de les quals 156 ce-lebren els 50 anys de convivnciaaquest any per primera vegada,han participat aquest dimarts, alPalau Municipal dEsports deBadalona, a la XXV edici de lesNoces dOr per celebrar el cin-quanta anys, o ms, de vida encom.

  Lacte va aplegar, primer, a lesque celebraven les noces dorenguany en un dinar de gala idesprs les va reunir totes ambun berenar i ball amb orquestra.Va acabar amb un pasts geganti sortejos per als assistents. Lac-te tamb va servir dhomenatge ala Regidoria dAcci Social, Pa-quita Terual, que es jubila i ja norepetir com al consistori a par-tir del 22 de maig.

  Lajuntament celebra les XXV Noces dOr senseestar-se de res> Teruel es va acomiadar de regidora

  Jordi AlcoverGorg

  La cursa de lUGE, tot un xit departicipaci al port de la ciutatGorg > Ho tenien tot en contra.Una cursa de pagament, la pri-mera que es feia a la ciutat i, pera ms inri, coincidia amb la Cur-sa del Corte Ingls. Per no va serimpediment perqu lesdeveni-ment de la Uni Gimnstica Es-portiva de Badalona. En totalvan ser 850 els inscrits com a co-rredors, segons explica ha expli-cat el president de lentitat, Da-vid Gallego. Gallego ha asseguratque nesperaven 500. Els V deBadalona ha estat una cursa

  atltica amb un circuit innovadora la ciutat: el recinte portuari pera les categories mitjana i mini; iel port i diversos carrers de la fa-ana martima per al circuit pera adults de 5 quilmetres. Elpreu per participar ha estat de 10euros els adults i 1 euro els nens,uns diners que serviran per fi-nanar el club que cada vegada tms desplaaments degut el seuelevat nivell de competici itamb per els nous equipamentsdels corredors.

  Foto:UGE.

  La cursa va acollir diferents categories de participaci

 • 19

  Abril

  201107lniabadalona.catSant Roc El Consorci celebra el Dia de lActivitat FsicaLa plaa de Sant Elies ha acollit Diferents activitats de Tai-txi, una gimcamina-

  da, futbol gegant, bitlles i jocs cooperatius. Lacte sha emmarcat en el programaFem Salut, de la Regidoria de Salut. El programa com a objectiu promoure els

  hbits saludables i prevenir malalties.

  El conseller de Benestar Social iFamlia de la Generalitat de Ca-talunya, Josep Llus Cleries, havisitat la ciutat per a conixer deprimera m els projectes socialsque es desenvolupen a la zonasud de la ciutat. El conseller vagarantir que la Generalitat con-tinuar apostant per lens sociali en aquest sentit va garantir elsprop de 340.000 euros que vaaportar lany passat. Cleries ha vi-sitat en primer lloc lespai Ciber-caixa que hi ha al barri de SantRoc, un dels projectes ms reco-neguts impulsats pel ConsorciBadalona Sud, ja que s el fruit dela collaboraci entre aquest or-ganisme pblic i lObra Social laCaixa i, a ms, t com a objectiutreballar per combatre la fractu-ra digital en sectors socials ambms dificultats per a accedir a les

  El conseller de Benestar i Famlia, Josep Llus Cleries, visita Badalona Sud >Garanteix els 340.000 euros que la Generalitat ja va aportar al Consorci lany passat

  La sala dactes del Consorci Badalona Sud va acollir una reuni amb el conseller

  Jordi AlcoverSant Roc

  noves tecnologies. Desprs de la visita a aquest es-

  pai, el conseller, que ha estatacompanyat de la directora delsServeis Territorials del Departa-ment de Benestar Social i Fam-lia a Barcelona, Carme Canela,del primer tinent dalcalde i regi-dor del districte, Ferran Falc, i

  daci Casal dInfants, Entorn,Fundaci Fias, Progess, i la Fun-daci Obra Social la Caixa.

  Durant la trobada, shan ana-litzat diversos daquests projec-tes, i shan plantejat les accions defutur que cal impulsar de mane-ra ms urgent.

  El conseller Cleries ha manifes-

  del gerent del Consorci, MiquelDosta, sha reunit amb lequip detreball de lorganisme i represen-tants de diferents entitats queparticipen en limpuls de diversosprojectes socials a la zona comsn la Fundaci Carles Blanch,Associaci Casal La Formiga,Fundaci Salut i Comunitat, Fun-

  tat que ara s una poca on lesadministracions han de sumar ibuscar totes les possibilitats decooperaci i collaboraci en totsels sectors i ms encara en lm-bit social, del treball per la infn-cia, del treball associatiu pertirar endavant projectes com elsdel Consorci.

  El primer tinent dalcalde i re-gidor del districte, el convergentFerran Falc, ha agrat la visitadel conseller pel suport que im-plica a la tasca que el Consorci iles entitats estan desenvolupanta la zona. Falc ha manifestat queel Consorci Badalona Sud entraara en una nova etapa que se-gons el regidor consistir ambuna millora de la gesti fentque hi entri iniciativa privadade carcter social per intentarcontinuar fent la mateixa presta-ci de serveis sobretot en ledu-caci dels nens i les nenes delbarri perqu tinguin activitatsextraescolars, i refor escolar..

  Foto: Ajuntament

  Bombona doxigen per al Consorci

 • 20

  Lloreda MontigalAbril

  201107lniabadalona.cat

  LIKEA no podr crixer de momentLa Generalitat de Catalunya ha rebutjat lexpedient de la Trama Urbana Consoli-

  dada (TUC) que va aprovar lajuntament de Badalona el passat juliol, un pas previper ampliar les zones susceptibles dacollir nous espais comercials a la ciutat. IKEA,

  que vol ampliar la seva superfcie, haur desperar doncs a una propera reuni

  Centre Comercial Montigal remunta la crisi

  Fa un any, locupaci comercialdel Centre Comercial Montigalera del 75%. Cada cop era mshabitual veure botigues tancadesi aparadors buits; una imatgeque ha estat recorrent en tempsde crisi. Per la crisi no ha estatlnic motiu. La competncia fe-rotge de complexos ms grans ims moderns, com La Maquinis-ta o Diagonal Mar, han provocatque durant la darrera dcada elcentre de Montigal deixs de serutilitzat com una zona doci perpassar a ser simplement un su-permercat. Les darreres manio-bres del centre comercial, per,van encaminades a redrear la si-tuaci i tornar a atreure als clientsque shan acostumat a marxar deBadalona.

  Laposta ms forta per reeixiren aquesta empresa ha estat la in-auguraci duna botiga de la fir-

  Vol atreure gent jove i tornar a ser una zona doci > Locupaci comercial del complexpassa en un any del 75% al 91% > La nova botiga de Worten dna feina a 45 treballadors

  Unes 350 persones van fer cua el dia de la inauguraci de la nova botiga de Worten al Centre Comercial Montigal

  David GonzlezMontigal

  ma Worten, lder en el mercatportugus de lelectrnica deconsum i doci. Amb una relacicalitat-preu ajustada, Worten essitua com a competncia directede Media Markt i com alternati-va de lFnac, que tenen botiguestant a La Maquinista com a Dia-gonal Mar. De fet, lobjectiu deWorten s donar-se a conixer i

  quantena es van quedar fora dela promoci.

  La botiga de Worten a Monti-gal ha donat feina a 45 treballa-dors, i aterra a la ciutat amblobjectiu de revitalitzar la zona deMontigal. I s que tot i que la fir-ma ofereix productes per a tota lafamlia, espera atreure un clientjove, informat tecnolgicament i

  comenar a implantar-se a Cata-lunya amb aquesta segona boti-ga, (t 26 a la resta de lestat).Amb lobjectiu de fer bullir lolla,el dia de la seva inauguraci, elpassat 31 de mar, Worten vabescanviar bitllets de cinc eurosper bitllets de 50 als seus 300 pri-mers clients, que van fer cua desde les 7 del mat. De fet, una cin-

  consumidor de productes comordinadors, videojocs o cinema.

  A dia davui, locupaci delCentre Comercial Montigal haarribat al 91 %. Abans de la boti-ga Worten, es van inaugurar unade roba i una altra de calat, queocupen lespai dels antics cine-mes. I el centre comercial haproms ms novetats en breu.

  Fotos: Worten

  LlefiAl barri es fa esportDesenes de vens van citar-se puntualment dimecres al mat a la PLaaTrafalgar. Lobjectiu? Fer un passeig per la riba del Bess i acabar a la plat-ja. Lacte, emmarcat en el programa Fem Salut, de la regidoria de Salut, haservit per celebrar el Dia Mundial de lActivitat Fsica.

  Foto: D.G..

  rncia als derivats pel procsmigratori que ha patit la ciutat)tenen solucions.

  A la prctica, per, i a tan solsmes i mig per les properes elec-cions municipals, un dels objec-tius daquesta festa va ser con-

  Trafalgar es converteix en lescenarion els partits medeixen la seva fora

  Al setembre, el Partit Popular vareunir prop de 1.000 persones enuna botifarrada a la Plaa Trafal-gar; i diumenge passat dia 3 da-bril va tenir lloc una altre acte,menys multitudinari i de cairediametralment oposat. Es va pre-sentar el Pacte per al Inclusi So-cial a Badalona, un document im-pulsat per lAssociaci per a laCultura i la Inclusi Social i al queli donen suport diverses entitatsvenals i representants munici-pals, com lalcalde, Jordi Serra.Segons el president daquestaassociaci, Fermn Casquete (pre-sident de TUSGSAL i home fortdel PSC a Badalona), lobjectiu delacte va ser promoure poltiquesde solidaritat activa i recordarque tots els problemes (fent refe-

  L Associaci per la Cultura i la Inclusi Social, sota lrbita del PSC, organitza un acte a la plaa on els populars van aglutinar 1.000 persones

  Daniel GutirrezLlefi

  Les botiguestornen a sortir al carrer

  GOEBBELS I EL PPBadalona s molt intelligent, iel missatge negatiu, catastrofis-ta i corrosiu no quallar, vaafirmar Casquete, en allusi alestratgia plantejada pel PP.Per a Casquete, que va compararla poltica que fan els populars dela ciutat amb la que feia el minis-tre de propaganda de lAlemanyanazi, Joseph Goebbels, les men-tides no van enlloc, i va afirmarque els problemes se solucionenamb accions poltiques, no pasamb porres ni amb ms illu-minaci.

  Daltra banda, el president da-questa associaci va insistir en re-cordar que Badalona fa 160 anysque creix grcies a la immigraci.El pacte pretn fer efectius els es-foros que ja realitzen moltesentitats de Badalona.

  Llefi > Prop de trenta botigu-es de Prez Galds i carrers delvoltant installaran unes taules alcarrer durant tot el dissabte. Lajornada, que pretn esgotar al-guns estocs de temporada i co-menar a vendre productes deprimavera, es veur complemen-tada amb la presncia de dife-rents artesanals, com ara for-matgers, pintors o ceramistes. Ams, els comerciants de la zonahan contractat uns talleristesperqu entretinguin la canalla.

  Foto:DG

  Prez Galds somplir de vianants

  trarestar el missatge negatiu queha estat realitzant el Partit Popu-lar en matria dimmigraci enels darrers mesos, sobretot enbarris molt poblats i que registrenun alt ndex de poblaci nouvin-guda com Llefi.

  Els organitzadors de lacte durant els parlaments

 • Esports21

  Abril

  201107lniabadalona.cat

  David Jan: No volem feroposici a lactual directiva

  Foto: D.S.

  Belmonte imparable, de Madrid a XangaiLa nedadora badalonina Mireia Belmonte ha estat la gran protagonista del campionat

  estatal celebrat a Madrid. Belmonte va aconseguir 4 medalles dor (800 lliures, 400estils, 200 papallona i estils) i va batre tres rcords dEspanya. A ms, el dilluns es va

  saber que encapalar la selecci espanyola als mundials de Xangai.

  La derrota ms mplia de lACBBsquet> El Unicaja Mlagava endossar-li al DKV Joventutuna pallissa que va fer histria. Elresultat, 111-55, no noms s laderrota ms gran que hagi patitqualsevol equip des de que lACBva comenar a funcionar lany 83,sin que tamb ha batut el rcordde derrotes ms estrepitoses de laPenya.

  Poca cosa es pot dir del joc enun partit aix. Noms que van co-menar fora igualats i que al des-cans ja guanyava el Unicaja 47-30. Les diferncies es van comen-ar a ampliar exponencialmentfins que els jugadors verd-i-ne-

  gres ja no podien fer res ms queobservar el festival de Garbajosai companyia. Aquesta derrotadol ms que qualsevol altra, prin-cipalment per la imatge que es vadonar. A ms, el Joventut segui-r sent lequip que va perdre perms punts en lhistoria de lACBfins qui sap quants anys ms.Per tamb dol perqu en els da-rrers partits vam veure a unaPenya lluitadora, que amb esforpodia guanyar a les adversitats.Esperem, per, que aquest espe-rit no shagi dilut, perqu enca-ra queden possibilitats de lluitarpels play-offs.

  La Penya bat, lamentablement, un rcord de lACB

  Daniel Sainz de AjaBsquet

  Lacte de presentaci de Gentde la Penya va ser un xit. No perla gent que va aplegar, sin per-qu es va demostrar que la pen-ya est viva. Entre el pblic hi ha-via la voluntat de mirar qu es potfer per ajudar al club i per sortirendavant. Aquest s lobjectiude Gent de la Penya, segons ex-plica el seu portaveu David Jan.

  En qu creieu que ha fallat lagesti de la entitat?No s el nostre objectiu posar eldit a la ferida, per el fet que laSAE estigui en concurs de credi-tors ja diu que alguna cosa ha fa-llat. Des del primer moment hemtingut molt clar que el modelactual est caducat i hem posattots els esforos en mirar en po-sitiu, en mirar qu es pot fer. Pen-sem que qualsevol cosa que espugui fer passa per tenir el recol-zament de la massa social.

  s a dir, ara no proposeu so-lucions, noms voleu mobi-litzar...Les solucions vindran en unasegona fase, ara, tot i que som ac-cionistes, estem fora. Evident-ment s hem treballat en propos-tes i models alternatius, per calser molt respectuosos amb la si-tuaci per la que est passant elclub. Ara no s el moment de pro-posar, aix seria si pogussim feroposici, per s una cosa que te-nim molt clar que no volem. Lapenya, actualment, no s prouforta per suportar un grup dopo-sici.

  Aquesta primera etapa sa-

  llargaria fins que duri la si-tuaci concursal?Exacte. Mentre estigui en aquestprocs respectem la situaci.Lobjectiu en aquesta primeraetapa s mobilitzar i escoltar a lagent de la penya. Prenem el com-proms de catalitzar tota la opinique ens pugui arribar dels socisi simpatitzants. Seguirem treba-llant per si arriba la situaci enque puguem donar un pas enda-vant, tinguem el mxim suport dela gent de Badalona i de la Pen-ya.

  Quin paper jugareu enaquesta segona etapa?Si les circumstncies ho perme-ten i el club est en una situaciestable, serem valents i estaremdisposats a fer el pas endavant. Elque volem s que aix no ens aga-fi per sorpresa i quan ms ha-guem pogut treballar abans, msfcil ser donar aquest pas.

  Perqu creieu que shan per-dut els valors tradicionalsdel club?Crec sha danalitzar lACB engeneral, no noms la penya. Alsdarrers anys sha estirat ms elbra que la mniga. Per podercompetir la penya ha hagut de fer

  Foto: Penya

  un esfor extra amb pressupostosque potser no podia admetre. Elresultat ha estat el que ha estat,ens hem vist arrossegats per unadinmica de gastar ms del quesestava generant.

  Ara sembla que aix ha decanviar: la mateixa ACB sest re-plantejant la competici i diver-sos clubs es troben en situaciconcursal. Aqu s on pensem quela penya t un valor competitiuespecial. Podem competir ambun pressupost ms baix que altresequips perqu part del primerequip sn jugadors de casa.

  Tamb dieu que el soci ha detornar a sentir el club comseu. En quin moment va dei-xar de sentir-lo?Possiblement en el pas del AusisMarch al Palau Olmpic. Els pri-mer anys van ser molt bons es-portivament, per dalguna ma-nera la sensaci que nosaltres te-nim, i que ens ha transms mol-ta gent amb la que hem parlat, sque el club ha anat donant les-quena a la ciutat. Que no hi haaquesta relaci que sempre hatingut la penya amb la gent deBadalona. Pensem que aqu hi hamolt cam per millorar i moltafeina per fer.

  El portaveu de Gent de la Penya explica que el primerpas de la nova plataforma s mobilitzar als aficionats

  El Badalona torna a empatar un partit que estava guanyatFutbol> El Badalona es va que-dar amb la mel als llavis un altrecop. El conjunt escapulat va em-patar 1 a 1 contra lSporting Mao-ns. Els locals van igualar el mar-cador al final dun partit on els deManolo Mrquez es van mante-nir tota lestona per davant iamb opcions de sentenciar. Tot ilempat, el Badalona es mant se-gon grcies a lempat de lAlcoii la derrota de lOriola.

  Desprs duns primers minutsintranscendents, Santi Villatransformava en gol un llana-ment de falta al 22. Amb l1 a 0,la defensa escapulada va tancarfiles i lequip va jugar ms amantenir el resultat que a buscarel segon gol. Quan semblava queels tres punts sen anaven cap aBadalona, al 86 Ral Cap, ambla sort com aliada, donava lem-pat al seu equip.

  Dos dels impulsurs de Gent de la Penya durant la seva presentaci

 • Cultura22

  Abril

  201107lniabadalona.cat

  El Premi de Dansa Clssica dOrel, per a BadalonaLa jove badalonina Jlia Hernndez Serra, de lEscola de Dansa Marisa Yudes, ha

  guanyat el Premi de Dansa Clssica de la ciutat dOrel, a Rssia. s la 5a vegada que lacompanyia participa en aquest certamen i, a banda del primer premi en categoria j-

  nior, el segon premi tamb lha guanyat una badalonina, Mar Escoda.

  Un desembarcament pirata,novetat de la Festa MedievalBadalona imita la tradici daltres poblacions de lacosta > Les activitats seguiran aquest fil argumental

  Montse LpezCultura

  La Festa Medieval de Canyaddna el tret de sortida aquest di-vendres i enguany ho fa amb no-vetats. Una delles s lexpanside la festa a altres zones de laciutat com Dalt la Vila o la platjade Badalona. I s que al litoralacollir una de les activitatsnoves, un desembarcament pi-rata teatralitzat. De fet, moltespoblacions de la costa van serinvadides per pirates ara famolts anys, per aix s una tra-dici recorrent imitar un atacamb larribada dels pirates a laplatja. A municipis com Premide Maro Castelldefels tamb esdu a terme i s una de les activi-tats amb ms xit de la festamajor. El desembarcament ba-dalon tindr lloc dissabte a les10.30h a la platja dels Pescadorsi a la den Botifarreta se simu-lar un combat entre pirates i vi-

  Foto: Arxiu

  latans. Durant tot el dia, a ms,es faran tallers medievals queseguiran el fil conductor de la-tac dels pirates a la ciutat. Dis-sabte a les nou del vespre es farla cremada de la masia a CanCanyad, un espectacle pirotc-nic que donar pas a la nit delspirates a la Plaa de la Baixa-deta.

  De cara a diumenge, continua-ran els tallers infantils i les dan-ses medievals i al migdia es farun dinar medieval solidari, or-ganitzat per la Fundaci Bada-lona contra el Cncer queaquest any safegeix a la Festa.Com cada any, un trenet recor-rer des del Centre fins la Masiade Canyad.

  Desembarcament pirata a Castelldefels

  Foto: Arxiu

  Noventa y cuatro y Samueliko y los Guailers, dos dels simifinalistes

  Msica > Aquest dissabte, elClub Estraperlo oferir la prime-ra semifinal del Concurs de M-sica de Badalona, organitzat perla Rotllana. Lorganitzaci estmolt satisfeta de la participaci jaque aquest any shan rebut un to-tal de 242 maquetes, 91 ms quelany passat i ms que en les 12edicions anteriors. I s que cadavegada ms, el concurs de msi-ca local serveix per promocionarles bandes badalonines. Aquestdissabte actuaran Noventa y cua-

  El Concurs de Msica rep 91maquetes ms que el 2010

  tro, Saudade, Samueliko y losGuailers, Vrademargk, Jiggy ySotadepalos. El proper 16 dabrilser el torn de Rapgenoma, Tu-navo, Sons of Meteora, Kill meLater, Hyde Abbey i Abeja Reina.Daquests, sortiran sis finalistes,tres badalonins i tres darreu deCatalunya que passara a la finaldel 21 de maig. Els premis sn1.500 euros per la millor banda,1.000 per al millor grup de Bada-lona i la possibilitat dactuar enles Festes de Maig del 2012.

  Cultura> La fbrica de la Focuss lespai on sest construint eldimoni de la crisi mundial.Aquests dies es troba en la mei-tat del procs de construcci,ara faltar folrar-lo i pintar-lo perser traslladat a la platja. Lestruc-tura del dimoni sha dividit enquatre parts i tot el procs, desdel plantejament del constructorfins que s a punt per ser cremat,t una durada dun mes i mig. Se-gons el constructor Ramon de losHeros, aquest any, trigar a cau-re ja que lestructura s ms con-sistent.

  La construcci del dimoni, al50% del procs

  Ballet > El Teatre Zorrilla ofe-reix la possibilitat de veure, dis-sabte i diumenge, ladaptacique el coregraf David Camposha fet del clssic Giselle. El co-lomenc Campos converteix laprotagonista en una adolescentvctima de la violncia de gnere.El coregraf sha inspirat en lesDones daigua, per aix, Giselletorna del ms enll per venjar-sede la traci que va patir. En la-daptaci de Giselle, David Cam-pos mant la msica creada perAdolphe Adam per amb algunaadaptaci per quadrar la histria.Lobra semmarca en el projectePavlova amb el qual els ajunta-ments contracten dos especatclesanuals de la companyia sensecap cost. Badalona s un dels mu-nicipis que hi forma part.

  La violncia de gnere en lanova Giselle

  Msica> Els Pets tornen aquestdivendres a Badalona amb unaactuaci que forma part de la giraEls Pets fan ms teatre. Faquatre anys que van engegar elprimer projecte de concerts en te-atres, amb qu van recrrer elsequipaments de diverses ciutatscatalanes. Per aquesta gira hanpreparat un repertori diferent alde les gires destiu. Tocaran sis oset canons del seu darrer discFrgil i la resta del concert serdels lbums anteriors. Els Petssn conscients de lespai on to-quen i volen deixar de banda le-nergia per donar importnciaals arranjaments o els petits de-talls. Ser divendres al Principal.A ms, aquest 2011 els Pets com-pleixen 25 anys dhistria i volencommemorar-los editant un discen directe de la gira de teatresque van fer al 2007.

  Els Pets tornenifan ms teatreal Principal

  Foto: D. G.

  Aix quedar el dimoni en pocs dies

 • 23

  LAgenda

  PEN

  JAT-

  ELA

  CASA

  EMERGNCIES 112BOMBERS 112 AMBULNCIES Creu Roja 93 464 06 09 La Pau 93 395 50 61HOSPITALS (emrgencies mdiques 061)Hospital Municipal de Badalona 93 464 83 00 Hospital Universitari Ger-mans Trias i Pujol 93 465 12 00 MOSSOS DESQUADRA 088 GUARDIA URBANA 092 93 483 29 01POLICIA NACIONAL 091 93 497 24 60 ATENCI CIUTADANAInformaci 93 483 29 20 Defensa del consumidor 93 483 27 43 Ofi-cina de Matriculaci escolar 93 483 29 97 Gesti Tributria 93 483 2813 Oficina de Turisme 93 483 29 90 Grua / Dipsit municipal 93 46009 00 CENTRES CVICS I CULTURALSCentre Cvic La Colina 93 383 36 61 Centre Cvic La Morera 93 395 4457 Centre Cvic Torre Mena 93 399 03 11 Centre Cvic Can Cabanyes93 399 35 11 Centre Cvic Dalt la Vila 93 384 44 44 Centre Cvic CanCanyad 93 464 18 57 Centre Cvic Sant Roc 93 387 06 12 Casal de So-lidaritat Can Pepus 93 460 23 78 BIBLIOTEQUESBiblioteca Can Casacuberta 93 464 34 00 Biblioteca Lloreda 93 387 3175 Biblioteca Pomar 93 395 35 07 Biblioteca Sant Roc 93 460 12 57 Bi-blioteca Llefi "Xavier Soto" 93 383 29 70ALTRES SERVEISConservatori Professional Msica 93 389 39 57 Engestur 93 460 84 15Escola de Natura 93 395 01 05 Escola del Mar 93 384 36 74 Institut Mu-nicipal Serveis Personals 93 384 79 79 Institut Municipal PromociOcupaci 93 460 52 00 Museu Municipal 93 384 17 50 Badalona Co-municaci SA 93 497 40 00 Reactivaci Badalona SA 93 464 80 00 En-llumenat pblic-SECE(Avaries) 93 398 76 61 Oficina de Rehabilitacid'Habitatges 93 483 27 17 Servei de recollida de mobles 901 114 115

  TELFONS DINTERS

  Abril

  201107

  EXPOSICIONS

  Joan Pon. Capsetes secre-tes 1975-1980Una mostra que permet descobrirel mn misteris i esotric d'a-quest artista catal, un dels msrepresentatius de la postguerra alnostre pas. Museu Badalona

  40 anys de Rock a Badalona:La msica del dimoniFins al 17 dabril Un recorregut per la histria delrock en aquesta ciutat.Parada de Metro Pompeu Fabra

  Transvasaments. Cinema i lit-eratura.Fins al 30 dabrilAproximaci didctica a modelsoriginats a partir de la convergn-cia entre totes dues formes dex-pressi artstica.Espai Betlia

  ESPECTACLES

  Nieves y Cia7 dabril, a les 23.30hConcert de flamenc i ball.Els genis

  Concert Els Pets8 dabril, 21.30hEls Pets tornen a desprs de quatreanys de la primera gira de teatres.Teatre Principal

  The Bares Band (Hip-hop,reggae funk)8 dabril, a les 22hEstraperlo Club del Ritme

  Wadalupe8 dabril, a les 23.30h

  Concert en directe de la cantant deflamenc.Els genis

  Concurs Badalona Sona9 dabril, a les 22hEstraperlo club del Ritme

  Giselle9 i 10 dabril, 21hUna visi contempornia del cls-sic Giselle amb la qualitat tcnicahabitual de les produccions de laCompanyia de dansa de DavidCampos.Teatre Zorrilla

  No som res12 i 13 dabril, 21hRoad movie caregada dhumor i in-terpretada per Carles Xuriguera iRafel Faixedas. Teatre Zorrilla

  CULTURAL

  Presentaci del llibre Lhomede la maleta7 dabril, a les 19hmnium Cultural de Badalona pre-senta el llibre guanyador del PremiSan Jordi 2010.Espai Betlia

  Lhora del conte: Hansel i Gre-tel7 dabril, a les 18 hEl conte dels Germans Grimm rep-resentat per a nens a travs dun con-tacontes.Biblioteca Sant Roc

  Lhora del conte: Kamishibai:teatre de paper7 dabril, a les 18hLa companyia de teatre Katalakas-ka porta una histria basada en els

  contes tradicionals.Biblioteca Can Casacuberta

  Festa Medieval Sant Jordi 2011Del 8 al 10 dabrilUna seixantena dassociacions par-ticiparan a la Festa Medieval portanta terme diferents activitats, entre lesque es troben balls de gegants icapgrossos, tallers infantils i anima-cions.Al Centre Cultural de Can Canyad

  Divendres a la biblioteca8 dabril, a les 17.30hContes, dibuixos i jocs a la bibliote-caBiblioteca Pomar

  Taller dOpendata9 dabril, a les 18hCom aprofitar els serveis de la in-fraestructura informtica municipal.Gratut. Els genis

  Taller de Gospel, percussi ijam session10 dabril, a les 11hTaller de gospel i percussi de LlusMolas i Sonia MorenoEls genis

  ESPORTS

  DKV Joventut Vs Gran Ca-naria10 dabril, a les 12.30hPartit de lACB entre el DKV joven-tut i el Gran Canaria.Olmpic de Badalona

  CF Badalona - CF Benidorm10 dabril, a les 17hPartit de Segona B entre el CFBadalona i CF Olmpic de Badalona

 • Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]

  201107lniabadalona.cat