of 24 /24
[email protected] · administració 93 593 93 39 · publicitat 93 570 88 96 · Fax 93 570 87 74 Sol·licitat el control línia badalona Divendres, 19 de maig de 2011 · Núm. 27 · 30.000 exemplars setmanals · www.liniabadalona.cat Foto: D. Gutiérrez 3 3 Pomar El barri, exemple de convivència al complir 45 anys 16 Badalona se la juga Els votants decideixen diumenge el model de ciutat > PSC i PP, empatats segons les enquestes Especial Eleccions Segueix els resultats de la nit electoral a través de www.liniabadalona.cat Els skaters ja tenen lloc per patinar a les Muntanyetes 20 L’estació per fí és accessible L’estació per fí és accessible 12

Línia Badalona 27

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Línia Badalona 27

Text of Línia Badalona 27

 • [email protected] administraci 93 593 93 39 publicitat 93 570 88 96 Fax 93 570 87 74

  Sollicitat el control lniabadalonaDivendres, 19 de maig de 2011 Nm. 27 30.000 exemplars setmanals www.liniabadalona.cat

  Foto: D. G

  utirrez

  3

  3

  PomarEl barri, exemplede convivncia alcomplir 45 anys

  16

  Badalona se la juga Els votants decideixen diumenge el model de ciutat > PSC i PP, empatats segons les enquestes

  Especial EleccionsSegueix els resultats de la nit electoral a travs dewww.liniabadalona.cat

  Els skaters ja tenenlloc per patinar ales Muntanyetes 20 Lestaci per f s accessibleLestaci per f s accessible12

 • Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]

  201127lniabadalona.cat

 • 3En Portada lniabadalona.catMaig201127

  Les eleccions ms trascendentalsEl PP podria empatar amb el PSC per primera vegada a la histria > Lestratgia dels

  populars badalonins, nica a Catalunya >El futur govern estar hipotecat econmicamentFotos: D.G.A.

  Gols psicolgics nhi ha molts.Els locutors esportius semprediuen que el moment en qu unequip ha marcat s fonamental.Al principi del partit; poc abansdacabar la primera part; a le-quador de la segona o al clssicminut 91. Doncs amb les elec-cions passa una mica el mateix:totes les eleccions sn cabdals,o aix s el que ens volen fercreure els poltics que hi con-corren. Tanmateix, no tots elscomicis sn transcendentals,per nhi ha que s ho sn. I leseleccions municipals que se ce-lebren aquest diumenge a Bada-lona no noms sn importantspels 155.987 electors i 218.800habitants de la ciutat, sin perla resta del pas. Nhi ha dosmotius ms que evidents. Un: elPartit Popular ms belligerantdEspanya amb els nouvinguts,comandat per Xavier Garcia Al-biol, pot guanyar les eleccionsper primera vegada a la histriaen una ciutat important de Ca-talunya, la nostra. Dos: el go-vern que surti elegit haurdencapalar un projecte sense

  recursos i una ciutat amb22.000 aturats.

  BADALONA, CAS NICUna persona que coneix b Ba-dalona, doncs va ser alcaldessadurant 9 anys, la socialistaMaite Arqu, afirma que leseleccions passades ja van serespecials per que aquestes lessuperen, sobretot pel discursdur i brut del Partit Populardels darrers quatre anys. Se-gons Arqu, que per la sevacondici de senadora passa lameitat de la setmana a Madrid,Badalona no t problemes msgreus que altres ciutats simi-lars, no obstant aix sha gua-nyat molt mala fama a lex -terior. Ms que la resta?

  Per pes demogrfic i morfolo-gia de la seva poblaci Bada-lona noms s comparable amblHospitalet del Llobregat. Co-mencem per la poblaci. La se-gona i tercera ciutat ms habi-

  tades de Catalunya han patitdues grans onades migratries:la primera a partir dels anysseixanta; aquells nous catalansprovenien daltres zones dEs-panya i molts dells van arribara bord de El Sevillano, un vagdel qual es conserva al MHICde Sant Adri. La segonaonada, en canvi, sha produtbsicament en els darrers 15anys i els integrants de la ma-teixa han vingut de pasos ex-tracomunitaris, sobretot dA -mrica del Sud i sia.

  Pel que fa a leconomia, la si-tuaci s similar, tot i quelHospitalet surt millor parada.Mentre a Badalona hi ha 22.168aturats (amb una poblaci de218.800 persones) lHospitaletno en t gaires ms, concreta-ment 22..800, tot i que la habi-ten 267.000 persones. Malgrataquestes similituds, mentre alHospitalet governa el PSCamb mplia majoria (t 17 regi-dors i el segon partit, el PP, ent noms 5), a Badalona els so-cialistes han anat perdent ter-reny davant dels populars, i toti que actualment els superen (9a 7) algunes enquestes augurenun empat a 9 o 10 regidors. Perqu ha millorat tant els seus re-sultats el PP dAlbiol a Bada-

  La ciutat de Badalona t molt potencial, per tamb acumula grans problemes

  lona? Quin missatge li faltatransmetre al candidat popularde lHospitalet, Juan Carlos delRo, a qui les enquestes li do -nen de nou 5 regidors?

  VEUS DE LA CIUTATEl missatge que gasta Albiol,qualificat per molts de xonfob,preocupa a ms dun. Per aMarc Alom, delegat de lIllus-tre Collegi dAdvocats de Bar-celona a Badalona, la majoriade propostes dels populars noes poden dur a la prctica, jasigui perqu no hi ha els recur-sos o perqu sn directamentillegals. I respecte a la situacieconmica del consistori esmostra clar: Els ciutadans te -nen molta responsabilitat en-guany ja que han descollir quiencapala un govern ambmenys recursos que mai.

  El president del lempresa-riat, Joaquim Padrs, en canvi,assegura que li preocupa fona-mentalment que el nou alcaldecompleixi les sis demandes quehan plantejat des de la Federa-ci dEmpresaris. I a les antpo-des del mn empresarial shitroba el social. Per a Salva Peri-ago, de La Rotllana, estem da-vant duna crisi econmica i demodel. Segons Periago, la ciu-

  tat necessita un nou paradigmapropi i que els partits polticsreflexionin sobre la feina quehan fet. Alguns ms que altres,ja que els populars noms hanllanat propostes de mag queno ens trauran de la crisi. Unaltre badalon amb visi globals el periodista Leandor Lamor,qui qualifica la comtessa detrascendental, ja que en pero-des de crisi els poltics tenen elrepte de que els ciutadans re-cuperin la confiana en la Pol-tica. Lamor sost que Badalonat la oportunitat de convertir-seen una ciutat atractiva per rebreinversi i generar ocupaci,per que per aconseguir-ho elfutur govern haur de posar elmarc que faciliti ambues coses,a ms de transmetre confiana isensaci de protecci als ciuta-dans a tots els nivells. Passar ala histria Badalona aquest di-umenge? Sortirem de dubtesabans de la mitjanit.

  D. GutirrezRedacci

  Alom: la majoriade promeses delPP sn inviables,

  per illegals o faltade recursos

  Lamor: Badalonapot atraure

  inversi i generarocupaci. Caldr

  crear el marc idoni

 • Ciutat4Maig

  201127lniabadalona.cat

  Els poltics posen en dubtela credibilitat del sondeigLenquesta de El Peridico desperta el recel delspoltics perqu no aporta informaci sobre la mostra

  David GonzlezRedacci

  El sondeig sobre la intenci devot a Badalona publicat per El Pe-ridico de Catalunya ha acabatresolent poques coses, tot i l'ex-pectaci que va aixecar a la ciu-tat. Cada partit lha interpretat ala seva manera, com era despe-rar, per no nomes aix. I sque el diari no va aportar dadessobre la mostra enquestada, aixe-cant aix ms duna suspiccia,sobretot entre les forces que hisurten ms perjudicades. Per Fe-rran Falc, cap de llista de CiU,es tracta duna enquesta ms peranimar la tropa socialista que nopas una enquesta seriosa. CarlesSagus, candidat dICV-EUiA,tamb dubta de la credibilitatdel sondeig, i el considera unasimple referncia que, en tot cas,ratifica que el Partit Popular noarrasar. Miquel Estruch, alcal-dable de la coalici liderada perERC, relativitza el resultat quedna el sondeig als independen-tistes, allegant que una enques-

  Foto: Lnia Badalona

  Immigraci > La Fundaci LaCaixa ha fet pbic un estudi queposa de manifest que els immi-grants aporten ms a lEstat delbenestar del que reben. Segonslinforme, el 30% dels immi-grants i el 18% dels autctonsviuen sota el llindar de la pobre-sa, per els ciutadans estrangersnoms reben el 6,8% dels serveissocials. Tot i aix, ms de la mei-tat dels espanyols perceben lim-migrant com un competidor enlaccs a aquestes prestacions.Lestudi apunta que aquesta ac-titud pot accentuar-se durant lesprximes dcades, a causa delenvelliment del collectiu i lin-crement de les peticions dajudes.

  Ms enll del que reben, els im-migrants sn els responsablesdel 50% del creixement del PIB

  Els autctons reben ms ajudessocials que els immigrants

  nacional entre els anys 2000 i2005. Aix mateix, els estran-gers haurien afavorit la conten-ci salarial, frenat la inflaci i co-bert sectors laborals que corrienel perill de quedar desatesos.Tot i aix, lestudi adverteix quela concentraci dimmigrants endeterminades zones provoca des-ajustos en la distribuci de recur-sos.

  A Badalona, la poblaci es-panyola representa el 85,2%, i lescomunitats estrangeres msnombroses sn la marroquina(2,5%), la pakistanesa (2,5%) i laxinesa (1,85). Els barris amb mspoblaci immigrant sn La Salut(9%), Sant Mori de Llefi (6,9%),Bufal (6,3%) i Sant Roc (6,2%),segons dades de 2010 de lAjun-tament de Badalona.

  Els immigrants, a Badalona, representen el 15% de la poblaci

  El sondeig augura un frec a frec entre PSC i PP, i CiU decantaria la balana

  Fotos: Arxiu

  ta realitzada a tota Badalona nopot reflectir el resultat duna co-alici que concentra bona part delvot al districte 1.

  EMPAT TCNICEls dos partits que obtenen mi-llors xifres, aix s, saferren aaquests resultats, que anuncienun possible empat entre socialis-tes i populars. Jordi Serra, cap dellista del PSC, considera que el re-

  sultat que recull el seu partit suna prova de la feina ben feta pelgovern durant els darrers quatreanys. Xavier Garca Albiol, alcal-dable del PP, considera que elbon resultat que els augura unsondeig realitzat per El Peridi-co significa que les coses els ani-ran molt b, fent allusi impl-cita a la lnia editorial desquerresque tradicionalment sha vincu-lat al diari.

  Municipals > Iniciativa per Ca-talunya Verds Esquerra Unida iAlternativa vol declarar els barrisde Sant Crist, Dalt de la Vila i Sis-trells com a rees de rehabilitacii zones de tempteig i retracte.Aquesta mesura propiciaria lin-crement del parc pblic d'habitat-ge de la ciutat, i a un preu ms as-sequible que l'actual.

  El cap de llista d'ICV-EUiA,Carles Sagus, vol convertir l'O-ficina Local d'Habitatge en unmotor eficient per a la promocid'habitatge. Els ecosocialistes

  proposen la potenciaci de labossa de lloguer social i actuarcontra els ms de 8.000 habitat-ges deshabitats (4.000 dells, denova construcci) que segonsICV-EUiA hi ha a la ciutat. Per ala coalici aix suposa un poten-cial que el govern actual est des-aprofitant. Els ecosocialistes pro-posen tamb treballar amb les en-titats financeres per evitar elsdesnonaments. Consideren queser millor evitar un desnona-ment que desprs donar una so-luci a la famlia afectada.

  Municipals > Solidaritat Cata-lana per la Independncia Bada-lona proposa aplicar a nivellmunicipal la mesura rebutjadaper la Mesa del Parlament de Ca-talunya que pretenia rebaixar elsou dels diputats de 6.000 a3.000 al mes.Concretament,la proposta exigia abaixar el soubase de cada diputat, eliminartot tipus de complement per rade crrec i eliminar les indemnit-zacions per desplaament i viat-ges.

  La coalici creu que en unmoment tan delicat com l'actual,on s'estan fent retallades tre-

  Solidaritat Catalana proposarebaixar els sous dels regidors

  mendament dramtiques a sani-tat, educaci o infraestructures,no s tolerable que els diputatsno collaborin en la mateixa lniaque els ciutadans per estrn-yer-se tamb el cintur.

  La coalici, que es presentaper primer cop a Badalona asse-gura que aquesta iniciativa saplicable a nivell local. Solidari-tat considera que les propostesdaltres partits que sn o han es-tat al govern no tenen cap menade credibilitat desprs de tresanys de crisi durant els quals nosha fet res per reduir els sous oaprimar ladministraci.

  ICV-EUiA promet ms pisosde promoci municipal

  Pisos de Protecci Oficial a Sant Roc

 • 5Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] lniabadalona.catMaig201127

 • Ciutat6Maig

  201127lniabadalona.cat

  David GonzlezCentre

  El Casal dAmistat amb Cuba deBadalona ha tornat a reclamar lallibertat de cinc cubans presos alsEstats Units des de fa cinc anys.El passat dijous, el casal va rea-litzar un acte de protesta a la Pla-a de la Vila per presentar unacampanya nivell europeu quepersegueix recollir un mili designatures a favor de la causa.

  Lentitat considera que lad-ministraci actual de Barak Oba-ma no sha mostrat ms recepti-va que les anteriors amb el casd'aquests cinc cubans. I s que ju-rdicament el cas est tancat, i no-ms la intervenci del presidentdels Estats Units podria canviar

  Campanya per alliberar cinccubans acusats despionatge

  alguna cosa. El Casal d'Amistatamb Cuba demana a Obama quealliberi aquests cinc presos acu-sats d'espionatge. Segons els seusdefensors, els cubans es trobavenals Estats Units recollint informa-ci sobre organitzacions terroris-tes que preparaven atemptatscontra l'illa de Cuba, amb l'nicobjectiu de salvar vides, i no desabotejar el govern nord-ameri-c.

  El casal pretn que aquest casarribi a tot el mn, i denuncia elsilenci informatiu que hi ha alrespecte part de la premsa. Volenconvertir aquests cinc cubans enun nou cas Mandela, i que la po-blaci pressioni per aconseguir laseva llibertat.

  Lacte de protesta, a la Plaa de la Vila

  Foto: C.A.C.

  per criteris econmics ni defi-cincia.

  Aquestes empreses pbliquespermeten als governs locals ac-tuar en un terreny menys regu-lat, en el qual poder incrementarel marge de discrecionalitat de lesdecisions que afecten a lordena-ci del territori, contractaci,execuci dinversions i prestacide serveis pblics, segons espot llegir a linforme. Afegeixque no sempre resulta justifica-ble, ni atenent al seu objectiu niper la necessitat de personifica-ci que del mateix es deriva, niper la complexitat jurdica, eco-nmica, financera, organitzativai estructural que la seva constitu-ci implica. A aix, el presidentde la instituci, Manuel Nez, esrefereix com a patologies admi-nistratives.

  De fet, no sn pocs els partitspoltics que, en temps de crisi, ien plena campanya electoral,han fet bandera de la necessitatdaprimar ladministraci pbli-ca i els seus organismes. A Bada-lona mateix, el Partit Popular iConvergncia i Uni han posat endubte la viabilitat de mantenir elport amb una gesti plenamentmunicipal, i diferents partits hanvist la necessitat de redefinir i finsi tot fusionar lIMPO, el BCIN ofins i tot Engestur.

  Economia > El Tribunal deComptes, lorganisme fiscalitza-dor de lestat, inclou Badalonaentre els 159 municipis als qualsha requerit informaci sobreexercicis fiscals, entre els anys2006 i 2008, i no descarta impo-sar multes als mateixos alcaldesdaquestes poblacions, totes ellesde ms de mil habitants. En to-tal, 3.124 ajuntaments i 508 man-comunitats han incomplert amblobligaci de fer nmeros amblEstat.

  En el cas de Badalona, el tribu-nal ha reclamat els exercicis delsanys 2006 i 2008. Per el de Ba-dalona no s lnic ajuntamentque ha fet tard a lhora de passarels comptes a lEstat. Santa Colo-ma de Gramenet, Reus, lHospi-talet de Llobregat o Barcelonasn algunes de les ciutats catala-nes que el Tribunal de Comptest a la seva llista negra.

  Lorganisme estatal ha presen-tat linforme de fiscalitzaci delsector pblic corresponent al pe-rode comprs entre els anys2006 i 2008, i diagnostica com apatologies organitzatives elsexcessos dels ajuntaments es-panyols a lhora de crear em-preses pbliques. Segons el tribu-nals, aquests organismes sutilit-zen, en molts casos, per evitarcontrols i no sn justificables

  Comunicaci > Badalona Co-municaci, lens pblic que ges-tiona Televisi Badalona, RdioCiutat de Badalona i la revistagratuta Btulo, donar difusi ala tasca que la fundaci Badalo-na Capa realitza en matria deformaci i ocupaci de perso-nes amb discapacitat. BadalonaComunicaci es compromet, nonoms a donar cobertura infor-mativa a la fundaci, sin tamba cedir espais publicitaris en elsdiferents mitjans de comunicacique gestiona.

  Badalona Capa va nixer fados anys, ocupant lespai que vadeixar a la ciutat la desaparegu-da Coinre. Treballa per fomentarl'ocupaci de mig miler de perso-nes amb alguna discapacitat, i hofa mitjanant tres programes: eltaller Caltor, centre de formacilaboral; el Centre Ocupacional,que busca llocs de treball espec-fics i adequats per a cada perso-na; i el programa d'ocupaci enempreses ordinries, que acu-llen treballadors amb discapaci-tat entre la seva plantilla. Bada-lona Comunicaci fa anys quecollabora amb diferents funda-cions de caire social que treballena Badalona, com la Marat Bada-lona Contra el Cncer o la Funda-ci Contra La Sida.

  Els mitjans localsdonen veu aBadalona Capa

  Badalona, entre les ciutats quevigila el Tribunal de Comptes

 • 7Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] lniabadalona.catMaig201127

 • Ciutadans

  Safata dentradaEDITORIAL

  grup comunicaci21Dipsit legal: B.43222-2010

  [email protected]

  Publicitat: 666 65 63 [email protected]: 93 593 93 [email protected]

  liniabadalona.cat

  Lnia Badalona agraeix les cartes dels lectors per no es responsabilitza dels seus continguts. s imprescindible que elsescrits estiguin signats amb nom i cog noms, nmero de DNI i telfon de contacte. Lnia Badalona es reserva el dret deretallar-les, en el cas adient. Les cartes es poden enviar al fax 93 570 87 74 i per correu electrnic a l'adrea [email protected]

  Cartes dels lectors

  La Foto

  Editor: David Centol i Lozano. Directors d'edici: Daniel Gutir-rez (Lnia Badalona), Jordi Sugraes (Lnia Barcelona), Jos Anto-nio Pilar (Lnia Valls), Ivana Padierna (Lnia Maresme i webs deproximitat), Pere Gimnez (webs temtics). Caps de redacci:Elisabeth Alfaro, Cris tian G mez, Sara Arroyo. Redacci: DavidGonzlez, Montse Lpez, Daniel Sainz, Jordi Alcover.

  Cap de producci i qualitat: Marga Moreno. Dissenyadors grfics: Albert Bald, Aida Fonseca. Fotografia: Eduardo Benito. Cap de Vendes: Marcelo Villanueva.Coordinadors comercials: ManelRiera i lex Subirats Xarxa comercial: Adolf Garcia, Esther Rodrguez, Ricard Garcia, Jaume Ma-gri, Joan Carles Cuenca, Rafael Serrano i Manuel Snchez-Villanueva. Mrqueting: Eva Serra. Distribuci: Ramon Vila (coordinador), Albert Carbonell, Oriol Freixa, Yacouba Diakit, Adri Lpez. Facturaci: Teresa Anguela. Auxiliar: Maria Reyes.

  Sollicitat el control Premi Diputaci de Barcelona

  Tasis-Torrent de Comunicaci Local 2010

  8 OpiniMaig

  201127lniabadalona.cat

  David VilloriaDissenyador grfic

  S, ho tinc decidit. Perqu noanem b. El pas no va b. Els po-ltics no van b. A Badalona, crecque Xavier Garcia Albiol ha fetmolt de mal, i votar per evitarque guanyi.

  Agust CussTaxista

  S, votar, per de moment enca-ra no ho veig clar. No hi ha un sis-tema clar. Jo sempre voto per tra-dici, sempre voto lopci repu-blicana. Per a Badalona no hotinc clar.

  Xavi CaballeroSocorrista

  De vegades voto i de vegades no.No volia votar, per al final vo-tar. I ho far perqu crec quesha de moure alguna cosa, calalg que escolti la gent, les enti-tats...

  Fran ComadrejaTaverner

  S, votar, per potser voto enblanc. s que s un desastre,qualsevol poltic s un desastre.Noms es queixen durant la cam-panya, noms fan coses en cam-panya. Tot s un desastre.

  Carlos GmezBrman

  S, ho tinc clar: votar en blanc.Crec que es una manera de quei-xar-se, perqu no magrada comestan les coses. He complert 18anys i aquesta ser la primera ve-gada que voto.

  Tens clar el vot del 22 de maig?

  questes eleccions municipals sn cabdals per a moltes ciutatsdel pas, una delles la nostra. Per primera vegada en democr-

  cia moderna no noms seran els catalans qui ens fixem qui ha gua-nyat a Badalona, sin que lescrutini de la nit de diumenge interes-sar a tot Espanya. El motiu s que a la tercera ciutat ms pobladade Catalunya hi ha un partit poltic lder a nivell estatal que est du-ent a terme una poltica amb uns missatges nics. La manera i ve-hemncia amb qu el Partit Popular ha estat culpabilitzant la pobla-ci nouvinguda de tots els problemes dincivisme i cohesi social queexisteixen a Badalona (problemes no gaire diferents dels que es do-nen a ciutats similars a la nostra) pot repetir-se a altres municipis enles properes eleccions. Analistes i periodistes fa temps que denun-cien que Xavier Garcia Albiol est fent de Badalona un laboratori po-ltic, amb el vistiplau de Mariano Rajoy i Alcia Snchez Camacho, isi guanya les eleccions diumenge significar que criminalitzar els nou-vinguts s suficient per guanyar una alcaldia. Si aix passa, la restade candidatures populars tindran via lliure per actuar daquesta ma-nera. Ens trobem doncs davant un moment nic; no noms perquel partit dels socialistes pugui perdre el poder desprs de 32 anys, sinperqu una nova manera de fer poltica pot expandir-se per tot el pas,i Badalona tindria el nefast honor de ser el punt de partida.

  No sn unes eleccions qualsevol

  A

  Plaa La Plana (Coll i Pujol)

  ADELANTE

  Transcurridos 5 aos desde quedecidimos establecernos comer-cialmente en Badalona, segui-mos viviendo con pasin el da ada de esta gran localidad. Nosenamor ese toque de humani-dad que hace sonrer a su ciuda-dano. Y sabemos lo quedecimos!! Tanto es as, que en elmomento que pusimos enmarcha nuestra propia firma, va-liente para algunos, suicida paraotros, encontramos un gran obs-tculo en la licencia de actividad.Nuestro alcalde, recin elegido,esperaba la llegada de los ReyesMagos 2008 en el puerto. Era 5de enero y el fro pelaba. Me de-cid a mostrarle mi preocupa-cin. El coordinador, ante miasombro, se ocupo inmediata-mente de recibirme y descifrarlegalmente tal diligencia. Hoy,me siento agradecido por tal in-tervencin. Y he seguido, con or-gullo, desde la captacin detendencias, la transformacin dela ciudad. Momentos difciles losque nos atienen; aunque no noshacen dao las cosas, sino la ideaque tenemos de las cosas, cree-mos mas en las personas que enlas ideas, las personas sufren, lasideas no. Y solamente les pido alos reyes magos, por supuesto,que de todo el esfuerzo que se re-

  aliza para la campaa municipaldel 22 de mayo, sea solo la mitaddel trabajo a realizar, pues convoluntad y unidos, cualquier pro-psito lo haremos realidad. Gra-cias a todos y Adelante!

  Manel Badahome

  CONDUCTORS INCVICS

  A la Plaa de la Plana s habitualveure vehicles estacionats da-munt les voreres mentre que l'a-parcament soterrani estsempre lliure.I jo em pregunto:de qu serveix que es gastin mi-lions en fer aparcaments soter-rats si desprs es permet que elscotxes aparquin damunt les vo-reres? Per qu es permet aaquestes persones estacionardamunt les voreres i, en canvi, aaltres llocs la gra acta i nos'ho pensa dos cops?A ms, hiha la regidoria de Districte en elmateix indret, tenen aquestespersones un distintiu que els faespecials i poden actuar ambimpunitat?

  Alfons Lasso Rojas

  PREUS ABUSIUS

  L'altre dia vaig anar al concertdels Standstill al Parc de Ca l'Ar-ns. Aplaudeixo la programaci

  musical de les Festes de Maigaix com que s'escullin espaiscom aquest Parc. El que notrobo tant normal s que perprendre una cervesa de got petitde plstic hagus de pagar doseuros i mig. Com anava acompa-nyat, dos glops de cervesa ensvan sortir per 5 euros. Crec queels preus haurien de ser msmoderats, sobretot tenint encompte que al bar una llauna(que porta ms quantitat que elgot que em van servir) no arribaa 30 cntims. El que tinc clar sque l'any vinent em portar lesmeves llaunes fresquetes decasa.

  Joan Sanabria

  ERROR DE TV3

  Laltre dia em va horriritzar queal programa gora, que pre-senta el periodista Xavier Bosch,es convidessin els alcaldables deBadalona per parlar de civisme iseguretat. Per qu cau en aquesterror tamb el canal pblic? Perqu Badalona torna a ser prota-gonista i exemple de problemesde convivncia? TV3 va parar latrampa, per van ser els nostrespoltics qui van deixar-se caure.

  Raquel Buil

 • Lagull

  El mirador La lupa

  Daniel GutirrezDirector

  Opini 9lniabadalona.catMaig201127R

  icardsoler.blogspot.com

  A cop de tinta per Ricard Soler

  AL DEBAT AMB XOFER. Lalcalde de Badalona,Jordi Serra, va acudir al debat sobre civisme dels grups ambrepresentaci al consistori organitzat pel programa gora de Tv3en el cotxe oficial. Aquesta s noms una petita ancdota dun de-bat ems aquest dilluns a la nit i que va acabar amb un tots con-tra un (Albiol) i on es va escoltar la mateixa can de sempre. Tv3va caure en la trampa de la immigraci i lincivisme.

  5 ANYS I UN DIA. Aquest s el temps mnim que ha deportar vivint a la ciutat de Badalona, segons Garca Albiol,una persona per ser considerada de Badalona. Albiol ho va dir du-rant un altre debat que es va emetre el passat dimarts per RdioCiutat de Badalona. El candidat popular va insistir en limitar lesajudes als de fora i acabar amb els incvics de la ciutat. Albiol tam-b ha aprofitat fa pocs dies el seu perfil de facebook per anunciara tota veu que el mxim dirigent del sindicat amb ms fora de la-juntament, un home seris i desquerres votar la seva candida-tura diumenge. Tota plataforma s bona per fer propaganda.

  PRIMERES QUEIXES DE LA PLAA POMPEU FA-BRA. Ja es comencen a sentir algunes veus crtiques ambla Plaa Pompeu Fabra. Desprs destrenar la gran novetat els seususuaris hi troben un gran problema que sest accentuant ambaquests dies daltes temperatures: la manca de zones dombra. Ales hores de ple sol passejar-hi i pujar a les atraccions s molt mo-lest i angoixant. Els vens esperen resignats que creixen els arbresque han de donar ombra. Si realment nacaben donant.

  .

  Un nou relat de ciutatBadalona necessita una mirada diferentque noms es pot construir des de la so-cietat civil. Un nou relat de ciutat que ensexpliqui la quotidianitat d'un municipiprofundament estigmatitzat i a la derivameditica. Amb el convenciment que elpols per la convivncia no s'est perdent,s urgent introduir enormes dosis de se-renitat i reflexi que permetin resituar elsdebats oberts en el centre de l'espai social.I, amb franquesa, extirpar-lo del poltic.

  El crdit local obtingut pel Partit Po-pular -que perd sistemticament les elec-cions- ha estat desproporcionat i, certa-ment, ha desequilibrat el relat d'una ciu-tat distorsionant les dades, els fets i elsproblemes. Res que no se spiga ja i s'ha-gi repetit centenars de vegades. Una bar-reja d'intencionalitats deslleials que hanpolaritzat els ciutadans badalonins i elshan enfrontat amb collectius claramentdesafavorits i fins tot desprotegits.

  La nefasta promoci exterior d'unagran ciutat millenria com s Badalona haestat noms un dels seus efectes collate-rals. L'agressi en el teixit social badalo-n ha estat i s infinitament ms preocu-pant. Per el futur torna a comenar la nitdel diumenge electoral, guanyi qui guanyi.

  Si s veritat que el poder modera les po-sicions radicals dels poltics, apellem alsentit institucional perqu ning ho obli-di. Per molt em temo que la deriva me-ditica de la ciutat continuar persistintdurant una llarga temporada.

  Estic convenut que els poltics no po-den construir aquest relat, per falta de le-gitimitat, d'autoritat o de lideratge. Unaderrota gremial guanyada a pols. Han deser, per tant, els ciutadans -especialmentels vens dels barris de Badalona- qui aga-fin el relleu i convertexin un fracs collec-

  tiu en un xit popular. Paraules buides sino van acompanyades d'altaveus que lesprojectin amb fora.

  Com a editor i propietari del peridicLnia Badalona far tot el possible percontribuir que aquest procs no naufragui.La fora de les idees combinada amb l'al-ta difusi ens permetran disposar d'un ins-trument de control que s'utilitzar fins l'l-tim extrem de les seves possibilitats. Unvehicle de cohesi que talli d'arrel la incon-sistncia d' arguments simplistes que so-bresurten pel sol fet de ser reiterats. Bens sabut que la persistncia del missatgecombinat amb la cacofonia de la multipli-citat de veus benintencionades han provo-cat la desinformaci actual, i per tant, laconfusi. La perillosa confusi. Per alme-nys s un punt de partida, tot i que em pre-gunto si realment hem tocat fons.

  L'anlisi ja no suporta ms esperes nims derives. La nit electoral esdev,doncs, el primer pas per recuperar elpols ciutad, sense pal.liatius i sense de-mora. Des del primer minut cal posar-sea treballar per recuperar l'autoestimacol.lectiva i impedir que el missatge mal-intencionat i partidista ens torni a domi-nar.

  Fa dos anys i mig va nixer aquesta inicia-tiva, impulsada per la regidoria de Polti-ques dIgualtat i que es mant grcies a lesdones voluntries que hi treballen. Ajudena cada cop ms famlies tenint cura delsseus infants fins i tot durant les vacances.

  Casal Pares i MaresPel gran ajut que ofereixen a moltes famlies

  Barri de PomarCompleix 45 anys oferint qualitat de vida

  RenfeFa ms accessible lestaci de tren

  Una exposici de fotografies mostra latransformaci fsica que ha patit el barrides de la seva creaci, ara fa 45 anys. Perel canvi ms important s el que es viu alcarrer. Pomar sha convertit en un dels ba-ris amb ms qualitat de vida de Badalona.

  Mai sabrem si sense la pressi que fa msde quatre anys exerceixen ciutadans i en-titats com Deixem de ser invisibles Ren-fe hagus installat ascensors i escales me-cniques a lestaci de Badalona. Sigui comsigui, felicitem que ara hi siguin.

  Semfors

  David Centol, Editor de Lnia Badalona

  ACCI VS QUEIXADe dretes, dextrema dreta i comunistes.Independentistes de diferents graus i ca-talanistes que proclamen ser dextrem-centre. Ecosocialistes, socialistes de totala vida i socialistes escindits. Ciudadanosi fins i tot salvadors del Pont del Petroli.Divuit sn les candidatures que es presen-ten a Badalona a les eleccions daquest di-umenge. Tot larc ideolgic (esquerra-dreta i nacionalista catal-espanyol) estprou representant. Fins i tot, i com no po-dria ser duna altra manera, hi concorrencandidatures minoritries que no se sapben b que proposen per que donen ca-liu i un toc de freakisme a la comtessa. Aning no se li escapa que diumenge Bada-lona t una cita amb la histria. Peraquesta fita, expressi mxima del siste-ma que hem adoptat, la democrcia, nosembla prou important per a tots els ba-dalonins. Bona part de la poblaci esqueixa de la classe poltica (sovint ambra), i els posa a tots al mateix sac (maiamb ra). Lamentem i critiquem, per al-guns molts- es mouen per millorar la ciu-tat, els nostres barris i en definitiva el nos-tre dia a dia. Estic convenut que la ma-joria de vens de Badalona pensa el que al-guna daquestes candidatures defensa,tanmateix circula un pensament que as-segura que hem destar 100% dacordamb el que diu un partit per votar-lo.Doncs no. Matreviria a dir que ni els mi-litants de base combreguen amb tot el quemarca la direcci. Per tant, no s dolent nocoincidir plenament amb un partit, sinquedar-se a casa i deixar que sigui la res-ta de vens qui decideixi qui governar laciutat on vius. Pots votar un partit, enblanc o nul (i aprofitar per escriure allque vols a la papereta). I si no tagrada cappartit pots implicar-te en el gran i complexteixit associatiu que t Badalona, i no no-ms ara, sin durant tot lany. Aix tam-b s fer poltica. El que un no pot fer squedar-se al sof i remugar durant els pro-pers quatre anys: veus qu et deia?.

 • 10 OpiniMaig

  201127lniabadalona.cat

  La derrota meditica'El PP ens ha guanyat la batalla meditica'.El candidat d'Esquerra a Badalona, MiquelEstruch, repeteix aquesta frase en tots elsdebats (sobredosi de debats aquests dies!)en qu participen els alcaldables locals. I noli falta ra. Els estrategues populars hanaconseguit marcar l'agenda poltica i la res-ta de forces no han pogut fer res ms queseguir la roda. Garcia Albiol s'ha convertiten l'adversari a batre en tots els frums ce-lebrats durant aquesta campanya, una si-tuaci que li ha perms acabar de situar(per si no ho havia fet prou) el seu discursen el centre de la discussi poltica.

  La participaci dels 5 candidats localsa l'gora de TV3 d'aquest dilluns a la nitva ser l'ensim exemple d'aquest despro-psit. El programa de la televisi pblicano era en cap cas un debat sobre Badalo-na sin que el tema era la seguretat i el ci-visme a Catalunya, tal i com s'esforava arepetir el presentador, Xavier Bosch. Ellmateix advertia, noms comenar, que ladecisi de tots els partits de portar els al-caldables badalonins a parlar daquestesqestions podia perjudicar i estigmatitzar(encara ms) la imatge de la ciutat. Enaquests debats organitzats per TV3 s'hananat tractant cada setmana temes sectorialsamb la presncia d'un representant de cadapartit d'una poblaci diferent. Simptom-ticament, quan el tema anunciat va ser elde la seguretat, totes les formacions vanpensar en Badalona. Bosch admetia, en fi-nalitzar el programa, que no havia acon-seguit el seu objectiu de situar la conver-

  sa fora de l'mbit badalon. Ms enlld'algun intent, poc reeixit, per part d'algundels candidats per oferir una visi globalsobre aquestes qestions, la situaci quees viu a Badalona va centrar gaireb la to-talitat de la conversa. I, novament, esvan escenificar dues visions contraposades:la del PP i la resta. Lestratgia popular re-collia un nou fruit.

  Les cartes estavan marcades i abans decomenar Garcia Albiol ja havia guanyatel debat... o Badalona havia perdut. Lanulla capacitat dels partits per explicarconjuntament un relat de ciutat diferent alque pregona el PP s'evidenciava de nou. Laprdua de la batalla del discurs responsa-ble enfront el populisme quedava pals en-cara ms en saber-se que no va ser l'alcal-dable popular el primer que va decidir anara l'gora sin que van ser altres formacions

  les que, en conixer que el programa trac-taria sobre seguretat i civisme, van optarper enviar-hi un representant badalon. Espassen la campanya mirant de deslligar elsconceptes Badalona i inseguretat i, a lho-ra de la veritat, regalen una victria a Gar-cia Albiol sense baixar de l'autobs.

  Per fins a quin punt es pot recriminaraquest comportament? Fa de mal dir.Perqu si b s cert que entrar a debatreamb aquest PP sobre aquestes temti-ques s fer-li el joc a la seva veu demag-gica, renunciar a fer-ho tamb implica quel'nica opini que sobresurt als mitjans so-bre Badalona acaba sent la que redueix lavisi de la ciutat a un problema d' insegu-retat i excs d'immigraci. s comprensi-ble que desprs de tants mesos en qu Gar-cia Albiol ha tingut un micro o una cme-ra a disposici cada vegada que ha obert la

  boca, ara la resta tamb es vulguin fer es-coltar. I no est de ms que la televisi p-blica (ep, i la resta de mitjans!) ofereixi unespai per tal que una visi plural sobre laciutat tamb es vegi reflectida tal i commarquen els principis bsics de pluralis-me i equitat informativa.

  Sigui com sigui el mal ja est fet; la vi-si parcial i deformada que alguns han pro-jectat de Badalona (i que els mitjans hancomprat) s'ha imposat. Responsabilitats,com sempre, compartides. Com compar-tida haur de ser la reconstrucci d'un re-lat de ciutat (post 22M) que faci emergirla imatge duna Badalona amb problemes,s, per exemple tamb de convivncia i decohesi social.

  Marcel Mauri, Professor de Periodisme de la UPF

  La desafecci polticaNo s cap novetat constatar la creixent

  desafecci entre la ciutadania i la classe po-ltica. Durant els darrers anys, aquest haestat un dels motius de major debat entreels qui, dins el divers mn del periodisme,intenten servir de ress al pols del pas.Fins i tot alguns poltics han entonat el meaculpa en aquest sentit, especialment quanel mal resultat a les urnes els ha obligat amostrar-se contrits i penedits per algun pe-cat que mai no arriben a detallar amb sin-ceritat i amb tota la seva real magnitud.Per aquesta humilitat els dura ben poc iben aviat el seu status quo privilegiat, lainrcia de les seves vides invariablementassociades al poder i als seus universos pro-pis els retorna als clixs habituals, a lar-gumentari previsible i ineficient. Ineficient?Vistos els resultats exultants dalguns ldersvinculats a trames corruptes, sembla queel seds democrtic dels vots no s prou ficom per evitar la continutat dalgunes per-sones que fa molt temps que hauriendhaver abandonat tots els seus crrecs perrespecte a la gent. Lluny daix, la sancifavorable de les urnes s assumida com unaprova de la honestedat del projecte polticdefensat i del genu carcter democrtic dela persona que el representa. Amb aix re-sulta evident la degeneraci greu a qu esveu sotmesa la nostra democrcia per al-hora que la responsabilitat daquesta situa-ci apella igualment als qui amb els seusvots perpetuen poltics i poltiques que nonoms no solucionen a penes cap proble-ma, sin que sn un autntic escarni als va-lors inherents al sistema democrtic. I sque molt ms erosionant pel que fa a la de-mocrcia s el vot cmplice, irresponsable,que no pas la comprensible desafecci.

  Des dels temps de Plat, gens partida-ri de la democrcia, han estat molts elspensadors que, creient o no en ella, coin-cideixen a afirmar que sense una bona pre-paraci del poble difcilment els seus lderspoden assolir lestatura poltica adequada.Fins i tot Stuart Mill, el gran pensador dela democrcia moderna, entenia, a mitjansdel segle dinou, que laccs al vot haviadestendres paulatinament a la poblacien parallel a la seva progressiva educaci.

  Amb el decurs del temps ha quedat clar queno nhi ha prou amb alfabetitzar la gentperqu aquesta adquireixi criteri: cal unaformaci si no slida, almenys una micams aprofundida. Per potser tampoc shores dara aquesta la qesti. Els ressortsde la democrcia han forjat un bipartidis-me tan atro i rgid, que, tot i el desconten-tament general, i la relativa clarividnciade tanta gent davant la classe poltica, lar-tificiosa polaritzaci de loferta impedeix

  una autntica alternana. Aquesta situa-ci permet entendre que acceptem una de-gradaci tan acusada del llenguatge pol-tic, degradaci que podrem resumir en elconstat recurs del nostres dirigents a lafallcia del tu quoque: el tu tamb.Davant la ineficincia, davant la corrupci,la major part dels poltics en tenen prouamb acusar ladversari del mateix de quaquest els acusa. Aquest comportament se-ria intolerable a la nostra vida quotidiana,al treball, a les escoles, all on fos, i dela-taria ipso facto la impostura i la plena res-ponsabilitat de qui en fes s. Per hemaprs a acceptar-ho, resignadament, en elbatibull de la vida poltica.

  Haurien dexistir sistemes de major re-presentaci de la ciutadania, que servissinde correctiu a poc que el poltic de torn, uncop guanyades les eleccions, oblids des-caradament els seus compromisos, que esveiessin obligats, tots ells, durant les elec-cions, a deixar de banda els seus lemes in-tercanviables i sesforcessin a presentaramb cura les seves propostes i, sobretot,a fonamentar-les econmicament i so-cialment. Que abandonessin aquesta sevavocaci deventuals firaires que els confe-reix lobsessi electoral per la llaminadu-ra populista, que sovint arriba a extremsridculs. Potser caldr seguir buscant la ve-ritat on ha estat situada sempre, una micaals marges, a la perifria del relat oficial ,aquesta perifria que cada cop ms ciuta-dans representen, fins i tot quan abnega-dament dipositen , sense esperar ja res, elseu ensim vot til... als poltics.

  Ramon SurrocaProfessor de Filosofia

 • 11Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] lniabadalona.catMaig201127

 • Ciutat12Maig

  201127lniabadalona.cat

  Lestaci de tren, accessibledesprs danys de lluita Adif hi ha installat escales mecniques i ascensors >Un circuit guiat ajudar els cecs a arribar als trens

  Daniel GutirrezInfraestructures

  Lestaci de trens s cent percent accessible des de dime-cres. Desprs danys de reivin-dicacions ciutadanes, Adif haconstrut un nou pas inferior do-tat dascensors i escales mecni-ques i fixes. El pas antic es man-t i se li ha afegit un tram des-cales mecniques. Tamb shanadequat les andanes per facili-tar laccs als combois i shamillorat ledifici de lestaci.Shan habilitat dues places da-parcament per a vehicles depersones amb discapacitat a laporta i sha aprofitat per renovarel mobiliari urb, la illuminacii la tanca daccs al recinte. Elsusuaris que sacostin a lestaciamb bicicleta la podran aparcaren un dels 28 punts nous queshan installat, i aquells que tin-guin dificultats de visi disposa-ran ditineraris guiats des delexterior que els ajudaran aarribar amb ms comoditat alsvagons. Els treballs, que han

  Foto: D.G.A.

  Municipals > Lexconseller dela Generalitat Joan Manuel Tres-serras, lencarregat de comunicara lalcalde Jordi Serra que Bada-lona acolliria el futur Museu delCmic i la Illustraci, va ser elconvidat estrella dEsquerra Re-publicana de Catalunya pel seuacte gran de campanya, celebratdimarts al vespre a lAns delMono. Durant la seva confern-cia, Tresserras va insistir en laimportncia de prioritzar la cons-trucci nacional a lxit a les ur-nes del partit i va convidar atrobar un cam propi en aquestaconstrucci del pas, deixant debanda casos similars com el dEs-ccia o Flandes. Aquest smil el vatraslladar al mn local, moment

  ERC convida lexconseller Tresserres al seu acte central

  en qu va animar el prop del cen-tenar de persones que shi vanaplegar a construir Badalona desde la candidatura unitria Fem-ho plegats, que aglutina ERC, Ac-cent, Reagrupament i les JERC.Precisament aquesta cohesi,per de ciutat, s la que va des-tacar en el seu parlament lalcal-dable Miquel Estruch, que vareclamar que es faci de Badalonaun laboratori de proves en posi-tiu, contraposant aquesta es-tratgia a la que est fent el Par-tit Popular. Actualment ERC tun regidor a Badalona,tot i que ladarrera enquesta de Gesop publi-cada per El Peridico no li en do-nava cap per les eleccions dediumenge.

  El conseller Tresserras en un moment de la seva intervenci

  Desprs de molts anys, lestaci de tren ja s accessible per tota la ciutadania

  Foto: ERC

  suposat una inversi de ms de3,3 milions deuros. Marina Nie-to, presidenta de Deixem de serinvisibles, valora molt positiva-

  ment la notcia, per encara noha tingut temps de comprovar sihi ha punts negres, com sovintpassa.

  Arqueologia > Divendres pas-sat es va inaugurar un nou espairom, la casa Domus Alba, situa-da al carrer Llad 29. En aquestterreny, propietat dels vens deDalt la Vila, shi va trobar unfallus atribuble a lpoca ro-mana, i es pensa que fa dos milanys acollia un bordell. A partirdaquesta troballa, els respon-sables de lespai han reproduttota mena dobjectes que els ro-mans utilitzaven durant les sevesactivitats sexuals. Casa Domus espot visitar els divendres tarda, elsdissabte mat i tarda i diumen-ges al mat.

  Badalona descobreix com gaudien el sexe els romans

  Solidaritat > Ahir dimecreses va celebrar la tercera cadenasolidaria de Badalona en quvan participar 1.700 alumnesde les escoles Badalons; Min-guella; la Llauna; Betlia; Sale-sians i de lentitat Aspace. Els in-tegrants daquesta gran cadena(que portaven aliments enva-sats, com pasta, sucre, oli o llau-nes llet), van ocupar tota laRambla i van dipositar tota la re-captaci davant del monumentde Roca i Pi. La recaptaci serrepartida entre el Banc alimentsde Barcelona i lAssociaci Amicsdel Gorg.

  Ms de 1.700 alumnes recullenaliments pels ms necessitats

  Oci > Els responsables de lAsso-ciaci cultural Els Genis es vanreunir la setmana passada ambrepresentants dUrbanisme, ambqui van iniciar unes converses quepretenen desembocar amb la re-obertura del local. Tot i que la salaque fins ara ha acollit les activitatsque organitza lentitat no com-pleix els requisits legals -shi fanconcerts-, membres de Els Genisshan mostrat molt satisfets per lapredisposici que ha mostrat la-juntament. Lassociaci ja estmirant quines reformes shan defer, per lobertura est lluny.

  LAjuntament i Els Genis inicienles converses

  Un dels objectes emprat pels romans Tamb s pretn sensibilitar els joves

 • 13Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] lniabadalona.catMaig201127

 • Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]

  201127lniabadalona.cat

 • Centre15

  Maig

  201127lniabadalona.cat

  Badalona Celebra la setmana del Muntanyisme El Centre de Badalona ha acollit durant aquesta setmana la XXVI Setmana deMuntanyisme a la ciutat or-ganitzada pel Centre Excursionista Bufal. Durant aquests dies shan projectat al Teatre Zorrilla audiovi-

  suals on hi han participat experts en les diferents modalitats dels esports de muntanya, alguns dells en si-tuacions molt extremes . Tamb hi hagut un sorteig de productes de muntanyisme i llibres.

  Habilitaran una pantalla ala platja per veure la final

  Foto: Av. Centre

  Inaugurat el primer restaurantjapons de Badalona al centre Centre> Aquest passat dimecreses va inaugurar el primer restau-rant japons de Badalona Aro-ma&Kaori. Ubicat al carrer deFrancesc Layret, el restaurantde dues plantes aposta per tenirdos ambients culinaris totalmentdiferents: el de la cuina japone-sa i el de la mediterrnia. Els seuspropietaris, Joan i Enric Araizamb la companyia del xef XaviMorros volen oferir, amb laroma,una cuina catalana de mercatsense descuidar els plats tpicsi una original proposta japonesapels paladars ms cosmopolites(amb el Kaori). Enric Araiz ha ex-

  plicat que el restaurant obrir apartir de dem divendres i esta-r obert tots els dies de la setma-na per esmorzar, dinar i sopar(excepte diumenge i dilluns quenoms ser per esmorzar i dinar).A la planta superior de ledificihan habilitat una terrassa chill-out apta per els fumadors. La fa-mlia Araiz ha volgut apostarper Badalona perqu tot i que laoferta gastronmica s de quali-tat, continua sent pobre. Ahir di-mecres el restaurant es va omplirde curiosoes que van celebraramb la famlia Araiz loberturadel nou restaurant.

  LAroma&kaori vol oferir gastronomia japonesa o mediterrnia de qualitat

  J.AlcoverCentre

  La Festa de Baix a Mar ballava perculpa de la final del Bara de laChampions a Wembley. Els bada-lonins sacrificaran la final perunes sardines a la platja i unrom cremat? Sense parlar de latradici dassistir en aquesta grantrobada popular organitzada perlAssociaci de Vens del Centre ique, en certa manera, inaugura-va la temporada destiu a la plat-ja. Doncs b, davant daquesta in-cgnita lAssociaci Centre Co-mer Badalona ha proposat cre-at sinrgies i aprofitar la final delBara per atraure parrquia igaudir de les sardines, del cremat,de les havaneres i del Bara. Unafestassa que tot fa indicar que serun xit. Segons el gerent de lAs-sociaci Centre Comer Badalo-

  na, Marcel Forment, la festa co-menaria una hora abans, a les19h i avanaria, tamb, les hava-neres. Forment explica que la in-tenci s que la ltima havaneraque soni sigui lhimne del Barai, daquesta manera, que sigui elpreludi perfecte per viure unade les finals ms sonades pels cu-ls. Tot i que encara falta perfilaruns quants serrells tot, Formen-t destaca que lentesa amb lAs-sociaci de Vens del Centre iCentre Comer Badalona s moltbona i la sardinada denguany po-dria ser nica. De moment, nodescarten, ampliar el nombre deracions respecte altres anys.

  LA RUE PRIVECentre Comer Badalona ja haposat en marxa lacord amb elportal dofertes a internet, La RuePrive, a travs del qual es podencomprar productes destocs ambuna rebaixa de fins el 80%. Ofer-

  Foto: Aroma&Kaori.

  tes molt competitives en qu di-ferents establiments de Badalonashi sumaran i, tal com assegurael gerent de Centre Comer, elsservir per perdre la por a inter-net i mirar-sel com un aliat i nopas com un competidor ms. Laprincipal novetat que incorporaaquest portal s que es podrananar a buscar els productes al ma-teix establiment on es venen i nocaldr que els envin per correu i,per tant, el comprador es podrestalviar aquest suplement. Aixs, s opcional qui vulgui tamb seli podr enviar a casa.Els primers en incorporar-se enaquest portal han estat els delGrup Vidal que ja oferten tot tipusde productes de moda per homei dona (calat, pantalons, roba in-terior, jerseis, camises, samarre-tes, etc.). Per comprar cal donar-se dalta per no s necessari perveure les ofertes. El portal web sel segent: www.larueprivee.com

  A la Festa de Baix a Mar cada any shi congreguen centenars de persones a la sardinada i a les havaneres

  Centre Comer Badalona posar una pantalla geganta la platja per la Sardinada de la Festa de Baix a Mar

  Installen una estaci de mesurade la contaminaci atmosfrica Centre> Badalona compta, desdaquest mes de maig, amb unanova estaci de control de laqualitat de laire situada a ledi-fici municipal del Viver. Aques-ta estaci formar part de Xarxade Vigilncia i Previsi de laContaminaci Atmosfrica de laGeneralitat i sha installat grciesa la collaboraci entre lAjunta-ment de Badalona i lrea deMedi Ambient de la Diputaci deBarcelona. La nova estaci mesu-

  rar les partcules en suspensique emeten els centenars de mi-lers de vehicles que circulen adiari per Badalona. Medi Am-bient ha escollit aquesta ubicaciper tractar-se dun punt envol-tat per diverses vies principals decirculaci amb lobjectiu de me-surar la contaminaci del trnsiti conixer els pics de contamina-ci que sassoleixen a la ciutat.Badalona ja comptava amb unaaltra al Tur den Caritg.

 • 16

  Maig

  201127lniabadalona.catPomar MoreraCanyet

  Bufal

  La msica del Conservatori, a CanyetLEsglsia de Sant Crist de Canyet acull, aquest dissabte, un concert de caldereta i grupde guitarres a crrec del Conservatori de Badalona i dirigit per Vicen Mayol. Es tracta-

  del cicle de concerts que ofereixen els alumnes del Conservatori a tothom que shi apro-pi desprs de treballar durant el curs basat en la prctica instrumental.

  De barri marginal a tranquilPomar celebra els seus 45 anys dhistria amb una exposici > Un recull de la vida quotidiana del barri

  Montse LpezPomar

  El barri de Pomar celebra elsseus 45 anys dexistncia i ho faamb una exposici fotogrficaque fa un reps a la seva hist-ria. El que es vol mostrar, msenll del gran canvi que ha expe-rimentat aquesta zona de Bada-lona, s la vida quotidiana delsvens que, si sapropen a veurelexposici, podran trobar-se enqualsevol de les fotografies.Lexposici est dividida en qua-tre temtiques: els origens del

  Foto: L. B.

  Labans i el desprs del barri de Pomar

  barri, quan shi va comenar aconstruir; els vens, ja que shipot veure a gent casant-se o ce-lebrant una festa familiar; enti-tats i espai de reivindicaci. I sque shi poden veure les festesmajors del barri, la construccidels blocs de pisos o, fins i tot,reivindicacions venals de faanys com un retall de diari onsexplica que uns vens dePomar van segrestar 14 autobu-sos per reclamar que els havieneliminat una lnia.

  Segons el President de lAsso-ciaci de Vens de Pomar, Albert

  Bufal > El PSC es comprometa fer una remodelaci de la Pla-a Antoni Boada, a Bufal, que in-clour la construcci dun apar-cament subterrani de 200 places.Segons el candidat socialista,Jordi Serra, s una demandadels comerciants del barri quetamb beneficiaria els vens. Laremodelaci de la plaa s una deles propostes dels socialistes per

  El PSC promet una remodelacitotal de la Plaa Antoni Boada

  al barri de Bufal per tamb escomprometen a fer una bibliote-ca i un centre cvic a ledifici de CalAndal. Segons Serra, un cop esresolgui una qesti jurdica so-bre la propietat, Bufal recupe-rar aquest edifici histric i farrealitat aquesta vella aspiraci.El PSC ha recordat la inversi fetaja al barri amb lescola bressol oreformes als parcs.

  Arnau, la transformaci estruc-tural del barri s visible, per calposar-hi atenci a la trasforma-ci social que ha experimentaten aquests 45 anys. Pomar vapassar de ser un barri marginalal barri tranquil que s actual-ment. Tot plegat, amb lajuda deles reivindicacions venals.

  A banda de lexposici, quees podr veure fins el 29 de maigal local de la Regidoria de Dis-tricte, tamb shi faran xerradessobre la transformaci del barri,el paper del Club Esportiu o lafora de les AMPES.

  Pomar > Desprs que la Fede-raci dEmpresaris de Badalonahagi fet les seves demandes a lesformacions poltiques de la ciu-tat, de moment, noms dues(PP i CiU) shan reunit amb ellsper parlar-ne. A ms, van coin-cidir en el dia. El passat dijous,a primera hora, era el torn delPP. El seu candidat, Xavier Gar-cia Albiol, hi va anar acompan-yat de la nmero 7 de la candi-datura, Rosa Bertran i, desprsde la trobada, Albiol va assegu-rar que est disposat a retardarel debat sobre el peatge del tnelde la B-500 (el PP reclama queno shagi de pagar per travessar-lo), amb la finalitat que comen-ci a fer-se el ms aviat possible.Una altra de les propostes delspopulars en matria econmica

  CiU i PP es comprometen ambles demandes dels empresaris

  s unificar les empreses munici-pals IMPO i REBASA.

  CiU va anar una mica ms en-ll i a la unificaci dIMPO i RE-BASA, els nacionalistes hi sumenEngestur i el BCIN. Tot plegat,segons el candidat de CiU, FerranFalc, perqu sigui ms rendible.En aquest sentit, Falc apostaperqu la concessi del BCIN latingui un privat i, en aquest cas,pugui ser la Federaci dEmpre-saris qui se nencarregui. Falc esva comprometre a fer realitatles demandes dels empresaris(com la B-500 o acabar amb le-conomia submergida) per creuque hi ha altres propostes queajudaran a millorar la ciutat eco-nmicament com la privatitzacide la gesti del port o laprima-ment de ladministraci.

  Foto: CiU

  Foto: PP

  La delegaci de CiU (imatge superior) i la del PP (imatge inferior)

 • 17

  Maig

  201127lniabadalona.catSant Crist 7 aniversari del Complex Esportiu SistrellsAquest dissabte, 21 de maig, el Complex Esportiu Municipal de Sistrells cele-

  bra el seu set aniversari. Ho far amb una festa a la Plaa Alcalde Manent,on shi duran a terme activitats des de les nou del mat i fins a quarts de vuit

  de la tarda. Tot plegat, com a agrament als socis del Complex Esportiu.

  Els Castellers porten a SantCrist les Matinades de Maig

  Els Castellers de Badalona vancomenar, diumenge, la Diadaemmarcada en les Festes de Maigamb una novetat: les tradicionalsMatinades es van fer pels carrersdel barri de Sant Crist i no pelcentre de Badalona, com shaviafet fins ara. La intenci de la co-lla s descentralitzar aquest tipusdactivitats per portar-les a altresespais de la ciutat. Segons haexplicat a Lnia Badalona el capde colla dels Castellers, SergiSnchez, han escollit Sant Cristcom a primera experincia jaque molts membres de la collasn daquest barri. Snchez asse-gura que van tenir una gran rebu-da per part dels vens ja que hi vahaver molta participaci. Vancomenar les matinades a les 8del mat al carrer Ventura Gassoli van continuar per Cuba, Anto-

  Volen descentralitzar algunes activitats castelleres

  Les Matinades Castelleres es van fer, diumenge, al barri de Sant Crist

  Montse LpezSant Crist

  ni Botey o Montserrat. Els Caste-llers nhan tret una experinciadel tot positiva i no descarten re-petir-ho (a Sant Crist o a un altrebarri) ja que les matinades es fandos cops lany, per les Festes deMaig i al novembre.

  Pel que fa a la Diada Castelle-ra prpiament dita que va tenir

  lloc ms tard a la Plaa de la Vila,el cap de colla Sergi Snchezafirma que es van complir els ob-jectius: consolidar els castells desetbsics. Ara, la colla ja pensa enfuturs objectius. Durant la Diada,es va nomenar la nedadora ba-dalonina Mireia Belmonte com aCastellera Honorfica.

  grup municipal, com amb lacollaboraci de les entitats delbarri i assegura que ha servitper conscienciar als vens que calreivindicar lorgull del barri.

  Lacte de divendres tindr lloca la Plaa 15 de juny i comptaramb els parlaments de vens deSant Crist, aix com de FranciscoRuiz, nmero 12 de la candidatu-ra, Asun Garcia (nmero 2) i elcandidat Carles Sagus. Tamb hihaur actuacions musicals.

  ICV-EUiA tanca la campanyaa Sant Crist, zona Sagus

  Foto: Castellers de Badalona

  Sant Crist > ICV-EUiA ha orga-nitzat, per aquest divendres ales set de la tarda, un acte festiude final de campanya. Ho faran albarri de Sant Crist, una zonaemblemtica que el candidatecosocialista, Carles Sagus, hatriat perqu representa el modelde treball i de participaci quehan desenvolupat durant els dar-rers anys. Sagus sha mostrat sa-tisfet del procs de participacique han dut a terme, tant des del

  Carles Sagus, en una de les trobades amb els vens de Sant Crist

  Foto: Arxiu

 • 18

  Maig

  201127lniabadalona.catLlefi Vermuts contra botifarresLa coalici que encapala ERC i que incorpora tamb Accent i Reagrupament va celebrar

  diumenge a un bar de la plaa Trafalgar el seu tercer vermuts a les rambles, amb qu ha estat conversantamb vens i militants de diferents barris sobre els problemes de Badalona i les seves propostes. Al vermut

  de Llefi, que va coincidir amb lacte del PP a pocs metres, hi va participar una trentena de persones.

  Llefi > Pares, mares, alumnesi professors de lescola pblicaRafael Casanova, situada a lAvin-guda Sant Salvador, es van mani-festar dimarts a la tarda davantdel centre per protestar contra lesretallades que ja ha aplicat la con-selleria dEnsenyament, algunade les quals afecta de ple aques-ta escola. Segons una mare, En-carna Mancera, el curs de P3compta amb una tcnica dedu-caci infantil per donar suport ala mestra, ja que un dels alumnespateix autisme, per la Generali-tat ja els ha informat que no se lirenovar el contracte a la substi-tuta que ocupa la plaa daques-ta professional -ara de baixa- ique la classe no tindr la tcnicatitular fins que no sincorpori denou. Tamb temen que la retalla-da de la sisena hora i la nova l-nia de P3 que estrenar el centrelany vinent no vagi acompanya-da dun increment de mestres,per aix pares i mares de lesco-la es van manifestar tamb dis-sabte passat a Barcelona.

  Pares i mares delCasanova, contrales retallades

  Albiol demana a Trafalgar el vot til

  Los problemas de Badalona tie-nen que ver con una mala ges-tin, no con ideologias. Aques-ta va ser la principal argumenta-ci del candidat popular a les pro-peres eleccions municipals, Xa-vier Garcia Albiol, per demanarun vot pragmtic i convidar aciutadans que sempre han votatun altre partit a que ara li facincostat a ell. Albiol va dir aquestesparaules en lacte principal decampanya que va tenir lloc di-umenge passat a la plaa Trafal-gar. Acompanyat per la planamajor del PP a Catalunya, entreels que destacaven lalcaldableper Barcelona, Alberto FernndezDaz, i la presidenta del partit,Alcia Snchez Camacho, i perprop de 2.000 simpatitzans, auna setmana de les eleccions Al-

  Convida votants daltres partits a donar-li suport el 22-M > La cpula del PP i militants omplen la plaa > No fa racisme, sin supervivncia

  Mentre Camacho parlava ja es distribuen les botifarres amb seques

  D. GutirrezLlefi

  biol va estendre la m a tots elsvotants i va esmentar concreta-ments els de CiU, formaci ambqu admet que tenen difernciesen qestions de llengua i sobira-nisme.

  DE NOU, ELS IMMIGRANTSA part daquest missatge, el can-

  didat badalon va tornar a incidiramb les propostes que li han fetguanyar notorietat tant a Bada-lona com a la resta de lestat, i varecordar que si s alcalde retira-r els ajuts als immigrants inc-vics, a qui pensa pressionar po-licialment. Es va defensar dels quilacusen de xenfob i va justificar

  el seu discurs per motius de su-pervivncia. Tot i mostrar-sesatisfet per la gran afluncia depblic que va ompliar la plaaTrafalgar, va reconixer que en-cara no hay nada ganado, i vainstar els presents a parlar ambamics i familiars per aconseguirque el dia 22 hi hagi un canvi aBadalona. Tot i que els agrai-ments inicials i finals del discursvan ser en catal, quasi tot el par-lament dAlbiol va ser en castell,i les propostes ms aplaudidesper laudincia van ser les relacio-nades amb la immigraci.

  CAMACHO I DAZEls dos lders populars es van de-dicar a llorar la feina feta a la ciu-tat per Albiol i les seves propos-tes en matria dimmigraci. Ca-macho va reiterar que el vot del22-M s pragmtic i no ideolgic,i va prometre que el PP prohibi-r el burka, tot i que Albiol no vafer esment daquesta promesa.

  Foto: D.G.A.

 • 19

  Maig

  201127lniabadalona.catGorg-Progrs Oriol Rius presenta una exposici escultricaLeconomista i escultor oriol Rius presenta aquest vespre a lEspai Betlia lexposici

  Punt feble dels dus, la lletra.La mostra combina dues disciplines: per una banda laparaula en aquest cas la lletra- i una disciplina artstica plstica -lescultura. Lexposi-

  ci pretn ser una reflexi sobre la importncia cabdal del smbol per la humanitat.

  El casal de Pares i Mares creix en usuarisCada vegada fan ms s famlies monoparentals > Hi ha voluntries del Banc del temps

  Jordi AlcoverColl i Pujol

  El Casal de Pares i Mares de laRegidoria de Poltiques digual-tat de Badalona creix cada anyamb ms famlies que en fan uns habitual i com un servei mu-nicipal on els mateixos serveissocials hi confien. Va nixer fa2 anys i mig i el servei s del totgratut. Funciona els matins de

  Foto: Ajuntament.

  El casal es troba al carrer Jaume Sol s/n del barri de Coll i Pujol.

  8:30h a 13h per a infants de 0 a3 anys i a les tardes de 16:30 a20:30 per a infants de 3 a 12anys. La rtio de nens pot arri-bar a 16 nens als matins i unatrentena a la tarda. Segons lacoordinadora del Centre, Am-lia Martn, el servei tamb fun-ciona grcies al voluntariat dedones de la mateixa regidoria igrcies a diferents programesdocupaci del mateix ajunta-

  ment. En total hi ha 2 monito-res fixes als matins i a les 3 tar-des. Durant el mes de juliol elCasal de Pares i Mares tindr elmateix horari tot i que no esdescarta que el servei sigui de 0a 12 anys durant tot el dia. Cadavegada ms, hi ha ms Ampesque recomanen el centre. Uncasal en qu no es pot reservarplaa per facilitar laccs a to-thom.

  Raval> El proper dissabte la co-lla inaugurar el seu nou locald'assaig, ubicat al carrer de Fonti Escol n22, amb una festa po-pular, amb actuacions de castellsi activitats per al ms menuts dela ciutat. Situat el barri del Raval,el nou local s un espai que subs-tituir el de lantiga Mobba. Lanova seu s una antiga fbrica queha estat cedida de forma gratutaper un privat aficionat als caste-llers i que des de la passada tardorhan estat netejant i pintant i acon-dicionant com a centre dassaig.Comptar amb vestuaris per ho-mes i dones, una sala desbarjo pera la canalla, una zona de fumadorsi un petit menjador i sala de reu-nions pels membres de la colla.Tamb tindr una sala dassaigpels msics i una habitaci desti-nada per la infermeria i un gim-ns. Els castellers van anunciar-ho durant la 14a diada Castelleraque es va celebrar aquest passatcap de setmana amb lactuacidels Minyons de Terrassa i elsMargeners de Guissona. En lac-te tamb es va declarar a la neda-dora olmpica Mireia Belmontecom a Castellera Honorfica. Coms tradicional Belmonte, que vaser la pregonera ara fa 3 anys, varebre la camisa dels de color Mi-caco enmig duna gran festa a laPlaa de la Vila.

  Els castellers de Badalonaestrenen seu

  Foto: Castellers de Bdn.

  Belmonte, castellera honorfica.

 • Maig

  201127lniabadalona.cat

  20

  Lloreda Montigal Festa IndianaUn cop ms, la masia de Can Cabanyes, al barri de nova Lloreda,sha omplert per degustar plats de cap i pota, tot amenitzat amb

  msica i jocs infantils. La popular Festa Indiana Callos con Gar-banzos es consolida dins el programa de Festes de Maig.

  Montigal > Prontomoda, la-grupaci que reuneix a diferentsmajoristes de moda situats alpolgon de Montigal, consideraque la proliferaci de polgons demoda, molts dells regentats percomerciants xinesos, ha provocatla prdua duna clientela que ve-nia de fora de la ciutat.

  s per aix, que Prontomodaaposta per joves dissenyadors,amb lobjectiu daportar ideesnoves als seus dissenys. De fet, toti la crisi, shan installat empre-ses noves al polgon, moltes im-pulsades per joves emprenedors.Prontomoda considera que aixs molt valent en temps de crisi,i per aix demana suport institu-cional. De fet, fa unes setmanesva signar un conveni amb lAjun-tament de Badalona amb lobjec-tiu de donar a conixer la marcaProntomoda arreu del mn. La-grupaci aposta per la qualitatper fer front a la competnciaagressiva, i creu que els compra-dors han deixat de confiar en elproducte barat.

  Prontomodaaposta pels jovesdissenyadors

  Ja es pot patinar

  LAjuntament de Badalona i elcollectiu Los Planos, una agrupa-ci dskaters de la ciutat, shanacabat entenent desprs de les-tira i arronsa entre els joves es-portistes i els vens. Aix que final-ment el Parc de les Muntanyetesacollir un espai per als skaters,separat del parc infantil per tald'evitar molsties. Tanmateix, elconsistori ha pactat uns horarisper tal de no destorbar el venat.

  Algunes de les intervencionsque es duran a terme al parcsn el recobriment de les canto-nades dels bancs amb metall,per permetre als patinadors ferels seus trucs, o l'eliminaci de lesbarres de ferro que impedeixenpatinar.

  El collectiu Los Planos ha fetpblica la seva satisfacci, tot ique esperen, en un futur, poderutilitzar tota la plaa.

  Lajuntament escolta als skaters i habilita un espai per patinar al Parc de les Muntanyetes

  Els skaters ja no hauran docupar la pista de patinatge infantil

  David GonzlezMontigal

  Aquest collectiu dskaters, quedefensa el valor integrador da-quest esport i de fet porta anysdonant classes als joves de laciutat, es va quedar sense espaiper patinar quan es va decidir re-tirar la lmina daigua del parc.Es tractava duna estructura endess que havia esdevingut un es-

  pai ideal per practicar aquest es-port urb, i de fet havia atret la-tenci dskaters professionals anivell internacional, que sapro-paven a gravar els seus vdeos.Desprs de diverses protestes iloposici dels vens, els skatersveuen escoltades les seves de-mandes.

  Foto: Arxiu

  Montigal > Eva Mengs ha es-tat escollida nova directora de labotiga IKEA de Badalona, totjust ara que la franqucia fa 15anys a la ciutat. Mengs, una de lesprimeres treballadores dIKEAIbrica, ha sigut en els darrersanys cap de secci, cap de vendesdIKEA Business i directora devendes de la botiga IKEA Ensanc-he de Vallecas.

  Mengs substitueix Marino Ma-ganto, qui, desprs de 15 anys tre-ballant per a IKEA a Espanya, esconverteix en director generaladjunt dIKEA a Alemanya.

  IKEA fa 15 anys ala ciutat i estrenanova directora

  Foto: IKEA

  Eva Mengs

  LAteneu acull un concert del conservatoriAquest divendres la Fundaci Ateneu de Sant Roc acull novament un concert emmarcat en lesFestes de Primavera. A partir de les 20:30h tothom qui ho vulgui podr gaudir dun Concert al

  Badiu de lAteneu amb el conjunt instrumental del Conservatori de Badalona. Lentitat fa una crida per sumar-se a la pintada de la faana de lAteneu prevista pel dissabte 28.

  Foto:CiU.

  Falc va parlar de la feina feta coma regidor de districte i 1r tinent dalcalde.

  Falc vol limitar fins a lamitjanit els horaris dels bars

  El candidat de CiU a l'alcaldia deBadalona, Ferran Falc, ha fetcampanya al barri dArtiguesacompanyat de lexpresident delAssociaci de Vens, ngel Ven-drell que dna suport a la candi-datura. Falc ha parlat de la fei-na feta al sud de la ciutat, tantcom a primer tinent dalcaldecom al capdavant del districte. Defet, Falc vol anar ms enll ambels problemes que t el barri i, peraix, aquest passat dissabte vapresentar tot un seguit de mesu-res com: limitaci fins a la mitja-nit dels horaris dels bars del bar-ri d'Artigues, pressi policial so-bre els pisos sobreocupats oacords amb entitats financeresper donar sortida als pisos buitsi evitar que s'hi installin 'okupes'.

  Lalcaldable de CiU visita el barri acompanyat dngelVendrell > Promet lluitar contra els pisos okupats

  Jordi AlcoverArtigues

  Granland acull un nou centreper a discapacitats, Can CetSant Roc.> El centre de treballper a discapacitats Can Cet arri-ba a Badalona i installa una seude 500 metres quadrats al pol-gon Gran Land, al sud de la ciu-tat. Es tracta dun centre fundatel 1995 amb lobjectiu de poten-ciar la inserci laboral de perso-nes amb discapacitats fsiques opsquiques. El projecte badalonincorpora al mercat laboral 92persones als sectors de la jardine-ria i neteja. De fet, Can Cet haarribat a importants acords per

  fer el manteniment del Mercat dela Boqueria, la consergeria del ca-sal de la gent gran de Vic o l'aten-ci telefnica dels Ferrocarrils dela Generalitat Collserola. Des delpassat mes dabril Can Cet tam-b socupa de la neteja de les es-cales mecniques i dels ascensorsde Barcelona. Lempresa va fac-turar lany 2010 1,3 milions deu-ros. La Diputaci de Barcelona ila Generalitat de Catalunya sub-vencionen any rere any la tascasocial necessria de lempresa.

  Foto:Can Cet.

  Lempresa estava situada en diferents espais de Santa Coloma.

  Sant Roc

 • Esports21

  Maig

  201127lniabadalona.cat

  Lexregidor Marcel Riera podria presidir BaspenyaAhir es va celebrar lassemblea daccionistes de Baspanya, el grup que posseeix el 23,8% de les accions de la

  SAD, on shavia descollir el nou Consell dAdministraci. Al tancament daquesta edici, noms shi presenta-va una candidatura encapalada per Marcel Riera. Lnia Badalona va poder parlar amb lexalcaldable per

  CiU, per aquest no es va atrevir a avanar esdeveniments. Tot indica que ser ell el substitut de Llus Conesa.

  Foto: deportivoleganes.com

  El davanter del Legans, Arrubarrena, ha anotat 21 gols aquesta temporada

  El primer rival del Badalonaser el Deportivo Legans

  Amb una darrera victria a domi-cili front el Mallorca B (0-1, gol deMiguel ngel), el Badalona saco-miada de la lliga regular sentsots-campi. Desprs duna tem-porada on els escapulats shanmantingut sempre en la zonaalta, ocupant el primer lloc fins fados mesos, arriba el momentms important de lequip en elsdarrers cinc anys: jugar la promo-ci dascens a Segona.

  El dilluns es va fer el sorteigdels play-off i com que el Bada-lona ha quedat segon del grup 3,el seu rival havia de ser un quartclassificat dels altres grups (Le-gans, Cdis o Real Uni). Final-ment va tocar el club madrileny.

  Tot i que els que a priori sem-

  Sacaba la lliga regular i el Badalona es proclamasots-campi > Lltima victria, contra el Mallorca B

  Daniel Sainz de AjaBadalona

  El Fuenla posa punt i final alannus horribilis de la PenyaBsquet> Sacaba la temporadapel DKV Joventut amb una lti-ma derrota (i van set seguides)descndol front el Fuenlabrada(108-81). Desprs de tantes difi-cultats afegides i tants alts i bai-xos, la Penya ha quedat en 13lloc. s el pitjor resultat de lequipverd-i-negre en les darreres 10campanyes i el segon any que esqueden sense jugar el play-off.

  El cert s que la suma de diver-sos factors - tots sabem com hanafectat les lesions, la inexperin-

  cia de la plantilla i la difcil situa-ci econmica - han perjudicatseriosament al rendiment de le-quip. I tot i aix, els verd-i-negreshan disputat laccs als play-offfins gaireb el final de tempora-da. En part, grcies a aquesta in-experncia que molts cops esconvertia en un plus de motiva-ci, lequip va donar la cara en al-guns moments difcils (lexemplems recent s el derbi) i en dal-tres, van permetre remuntar con-tra tot pronstic.

  Foto: baloncestofuenlabrada.com

  Amb la victria, el Fuenlabrada es va classificar pels play-off

  blava ms perills el Cadis per laseva histria caldr parar molt decompte amb lestat de forma delLegans. El conjunt pepinero vaarribar al 4t lloc del seu grup des-prs dencadenar 5 victries se-guides. Tamb caldr vigilar al

  seu principal actiu, Arrubarrena.El davanter cedit per lEibar hamarcat 21 gols i s el pichichi delgrup 1, on juga el Lega.

  El Badalona tindr el factorcamp a favor i lanada es jugardiumenge a Legans.

 • Cultura22

  Maig

  201127lniabadalona.cat

  Filmets, al Barcelona Sports FilmEl Festival Filmets ser present aquesta setmana en la segona edici del Bar-

  celona Sports Film, que es va inaugurar dimarts a lAteneu Barcelons. Hofar amb la projecci dalguns curtmetratges de les seccions oficials del 2010

  com Le petit dragon, Jean-Franois, Bob o La partita lenta.

  La Nit dels Museus porta ales Termes 1.990 personesTot i la pluja, el Museu de Badalona va tenir cues devisitants de la ciutat i de fora durant tota la tarda

  Montse LpezCultura

  El Museu de Badalona est supe-rant totes les seves expectatives.I ho est fent des que va tornar aobrir les portes, el passat mes dedesembre, amb un espai arqueo-lgic renovat. El nombre degrups i visitants a ttol personalque shan apropat fins les Ter-mes i el Decumanus ha anat aug-mentant per, aquest dissabte,amb la Nit dels Museus, sha aca-bat de completar. I s que, entotal, hi van passar 1.990 perso-nes entre les set de la tarda i launa de la matinada. Unes xifresque han desbordat els responsa-bles del Museu ja que no se lesesperaven. Pot ser el fet que fsgratut, que plogus i no es po-gus gaudir daltres activitats alaire lliure, per, en tot cas, ga-ireb dues mil persones van pen-sar en apropar-se a Badalona perdescobrir el seu nou espai ar-

  Foto: Ajuntament de Badalona

  queolgic. Segons fonts delMuseu, durant les dues primereshores, es va mantenir la cua perentrar, tot i la pluja. La majoriade visitants eren famlies ambnens i, tot i que hi havia moltsbadalonins, el Museu de Bada-

  lona va rebre la visita de perso-nes de municipis de la comarcacom Santa Coloma, Montgat oSant Adri. Per tamb de Bar-celona i dalguns municipis delValls Occidental, del Maresmeo del Bages.

  Els visitants podien veure el nou espai arqueolgic de manera gratuta

  Foto: Arxiu

  Parecido no es lo mismo s el sis espectacle de Faemino y Cansado

  Humor > s el sis espectacledel duet humorstic i ja fa gaire-b dos anys que volta des que esva estrenar, al 2009. El nou xoude Faemino y Cansado porta pernom Parecido no es lo mismoi el seu contingut respon exacta-ment a la definici del ttol. Snells dos, dalt dun escenari, expli-cant histries que en un principipoden ser versemblants, perportades a labsurd. Aix sn i aixdesenvolupen els seus espectaclesals teatres des que van comenar

  Lhumor absurd de Faemino yCansado, al Teatre Blas Infante

  a la dcada dels 80. Amb aquestttol, volen mostrar que segueixensent fidels a ells mateixos desprsde 23 anys de carrera, amb his-tries treballades i en les quals hivigilen tots els detalls, amb unhumor surrealista.

  Aquest cap de setmana, em-marcat en els actes de les Festesde Maig, lespectacle de Faeminoy Cansado arriba al Teatre BlasInfante en doble sessi. Diven-dres i dissabte a les nou del ves-pre.

  Festes >Tot i que estava previst,la pluja durant les Festes deMaig sempre fa mal. Les actua-cions musicals de dissabte alvespre es van haver de traslladara recintes tancats a causa de lai-guat. El de New Raemon es vatraslladar al Teatre Principal i hovan haver de fer sols perqu Ma-ria Rods, que havia dactuar enel mateix concert, no ho va ferperqu estava malalta. La Ban-da Simfnica va actuar al Pave-ll de la Plana. El Correfoc es fardissabte a les 22 hores

  La pluja passafactura a lesFestes de Maig

  Msica > Aquest cap de setma-na torna el Festival de MsicaAntiga de Tiana, el Tiana Anticaen la seva 12ena edici. Enguany,amb una novetat: una descober-ta tctil per a persones invi-dents. Aix doncs, desprs dal-guns dels concerts inclosos en elFestival, sorganitzaran sessionsque consistiran en la descripcidels instruments de la forma-ci, la possibilitat de descobrir lesseves formes a travs del tacte iescoltar els intrprets sobre lahistria i caracterstiques da-quests elements. La primera ses-si ser aquest diumenge 22, a laSala Albniz, desprs del concertLes sonates per a violoncel deLuigi Boccherini, amb la Ritira-ta, Enrike Solins, Daniel Zapico,Marta Vila i Josetxu Obregn.

  El Festival TianaAntica, adaptatper a invidents

  Msica > Aquest dissabte, 21 demaig a partir de les 22.30h, el Po-liesportiu de la Platja, ubicat alcostat de lAns del Mono, acolli-r la final de la 13ena edici delConcurs de Msica Local. Sissn els grups que competiran perendur-se algun dels tres premisdel certamen: millor banda bada-lonina, millor banda de Cata-lunya i millor banda en catal.Els sis finalistes sn Kill me later(Rock), Rapgenoma (Rap de Ba-dalona), Jiggy (Indie), Hide Ab-bey (Metal death, de Badalona),Samueliko y los Guailers (Rum-ba mestissa, de Badalona) i Sotade palos (Rock). Els primers enactuar seran Kill me later, unabanda del Vendrell que ha resul-tat finalista a causa de la baixadel grup Sons of Meteora que,per problemes personals, va ha-ver dabandonar el Concurs.

  Dissabte, final del Concurs deMsica Local

  New Raemon, al Principal

  Foto: L. B.

 • 23Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] lniabadalona.catMaig201127

 • Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]

  201127lniabadalona.cat