Click here to load reader

Línia Badalona 29

 • View
  240

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Línia Badalona 29

Text of Línia Badalona 29

 • [email protected] administraci 93 593 93 39 publicitat 93 570 88 96 Fax 93 570 87 74

  Sollicitat el control

  Dijous, 2 de juny de 2011 Nm. 29 30.000 exemplars setmanals www.liniabadalona.cat

  4

  CulturaEl festival BUF!reivindica lart urb de la ciutat

  14

  Falc es fa desitjarEl lder de CiU escolta la proposta del PSC per no far pblica la seva decisi fins el dia 9

  TUSGSAL es reinventa

  EsportsEl Badalona,ms a prop deSegona A 14

  La Guttmann evitaacomiadamentsreduint els sous 11

  Els autobusos grocs sadaptaran a les noves lnies de metro

  Foto: D.G

  uitrrez

  lniabadalona

  3

 • Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]

  201102lniabadalona.cat

 • 3En Portada lniabadalona.catJuny201102

  Ferran Falc desfulla la margarida (o ho fa veure)

  Les negociacions entre CiU i el PSC sallarguen > Socialistes i ICV-EUiA volen impedirque governi Albiol > La majoria dels militants de CiU aposta per passar a loposici

  Fotos: CiU

  Igual que la nit del 22 de maig.Els badalonins i badaloninescontinuen sense saber qui serel seu alcalde els propers quatreanys. De fet, aquesta incgnita lapateix mig pas, doncs des de lanit electoral el nom de Badalonaapareix en tots els debats po -ltics, ja que es podria convertiren la ciutat ms important deCatalunya (s la tercera en habi-tants) en ser governada pel Par-tit Popular.

  En els dies posteriors a leseleccions, el candidat per Con-vergncia i Uni, Ferran Falc,sha fet un fart de concedir en-trevistes, per la seva posturasempre ha sigut la mateixa: am-bigua. Ha acceptat la derrota del22-M (va perdre un regidor iCiU sha quedat amb quatre),per no ha perdut el temps encarregar durament contra els so-cialistes, encapalats per JordiSerra, als qui ha demanat au-tocrtica i una proposta polticaque el convenci a repetir coaliciamb el PSC i doni aix lalcaldia aSerra. De fet, lestratgia del capde files convergent ha estat

  nedar en lequidistncia i fercrrer el temps. A mesura quehan passat els dies, els social-istes han vist com poden perdreel govern local, que controlendes de fa 32 anys, i estan dis-posats a estudiar totes les fr-mules per fer possible el governfort i estable que la ciutat neces-sita, com anunciaven en notade premsa. Aix podria obrir laporta a cedir mig mandat aFalc. Tanmateix, ell ja ha afir-mat en ms duna ocasi quesinclina a quedar-se a la oposi-ci ja que els ciutadans no lhanvotat per ser alcalde. Aquestapostura tamb la comparteixbona part de la militncia con-vergent, mentre una facci ad-voca per revalidar el pacte ambel PSC. Precisament ahir a latarda una delegaci de CiU es vareunir amb una altra socialista ala seu daquests darrers, i lequipliderat per Serra va explicar alsnacionalistes fins on estan dis-posats a cedir. Al tancament

  daquesta edici, per, encara nose sabia si la federaci ha accep-tat el tracte que li han ofert. Serprobablement el proper dia 9, ados dies de lelecci del noubatlle, quan CiU faci pblic a quidna suport.

  Ferran Falc sha fet un fartde repetir que a Badalona s lli-ure de decidir a quins pactes ar-riba el seu partit, i que la nostraciutat no seria moneda de canviamb Barcelona, per moltesveus asseguren que s a Crsegaon es decideix amb qui ha depactar. I s que la necessitat delsuport popular que t CiU a daltres alcaldies i a la Diputacide Barcelona podrien obligar aFalc a deixar via lliure a Albiol.

  BALAN NEGATIUEn una entrevista concedida aRdio Ciutat de Badalona, ellder convergent va fer balannegatiu del tripartit amb PSC iERC, i va afirmar que tot i quesha fet obra de govern, el tripar-tit no va anar b. Segons Falc,aquestes no han estat unes elec-cions de places i obres, i peraix els membres del govern hanperdut vots. La coalici amb elPSC ha estat una mala inversi,va etzibar. Vam agafar el PSCen suspensi de pagaments.

  Havien perdut tres regidors, i noens nhem sortit. Si aix fos unaempresa, haurem perdut capi-tal, va sentenciar.

  UN NOU MANIFESTTal i com ja va passar a mitjansde novembre amb el manifestEns agrada Badalona, un grupde badalonins illustres shanunit per fer pressi al PSC, CiU iICV-EUiA per tal que im-pedeixin que governi el PartitPopular. En un document quehan fet arribar a aquestes forma-cions poltiques, demanen queels caps de llista daquestes for-macions deixin de banda els in-teressos de partit i cedeixin peraconseguir un acord que deixsfora del govern el PP. Afirmenque no volen que la ciutat siguiun laboratori per fer experi-ments que podrien tenir greusconseqncies pel pas, i es-peren que el futur govern tre-balli per la cohesi social .

  DES DE LA BARRERAEl cap de llista dERC i nmero ude la coalici Fem-ho plegats,Miquel Estruch, que sha quedatfora del consistori en perdrelnic regidor que tenia, esmostra molt preocupat per lapossibilitat real que Xavier

  Garca Albiol arribi a lalcaldia.Estruch, que considera queFalc est dubtant massa. Toti no tenir presncia en el futurPle municipal, Estruch est in-tentant convncer a CiU, PSC iICV-EUiA de que han darribara un acord per evitar lliurar laciutat al feixisme. El lder re-public lamenta que la campa-nya shagi polaritzat tant i quegran part de la ciutadania hagioptat per un vot til, que ha anatbsicament al PP o al PSC, laqual cosa ha provocat la de-saparici de la seva formaci delajuntament. A ms ha assegu-rat que el projecte Fem-ho ple-gats s de llarg recorregut, i quedurant els propers quatre anystreballaran des de fora la institu-ci per presentar-se en els prop-ers comicis amb ms forces delesquerra nacional. Fins que noarribin les properes eleccions,per, tenim per endavant totauna legislatura. Sense alcalde,encara.

  D. GutirrezRedacci

  Falc ha fet balan negatiu del

  tripartit. El considera unamala inversi

  Probablement serel 9 de juny quan

  CiU anunci sidna suport a

  Serra o a Albiol

 • Ciutat4Juny

  201102lniabadalona.cat

  Les platges badalonines ja estanpreparades per rebre els banyistesDissabte sinicia la temporada alta amb millores als accessos, mobiliarii infraestructures > Prop de 1,5 milions dusuaris utilitzaran les platges

  D. GutirrezRedacci

  Prop dun mili i mig de perso-nes, badalonines i de poblacionsvenes, passaran per les nou plat-ges que t la ciutat durant latemporada alta de banys, quecomena aquest dissabte i sallar-gar fins el 4 de setembre. Enaquest espai, un dels ms conco-rreguts de la ciutat, se nhan mi-llorat els accessos a la sorra

  Ensenyament > Dimarts des-enes de pares i mares dalumnesde les escoles pbliques de la ciu-tat van tornar a concentrar-se ales 17 hores davant dels centresescolars per demanar a la conse-lleria dEnsenyament que aturiles retallades previstes en educa-ci. s la darrera setmana que hofan per la tarda, ja que a partir deldimarts vinent es manifestaran ales 13 hores. Els manifestantsvan demanar la continutat de lasisena hora i que no es retalli per-sonal als centres. Tamb shanmostrat sorpresos pel ball de da-tes en linici de curs vinent, ja quela conselleria no ha aclarit si co-menar el 7 o el 12 de setembre.

  Desenes de paresde la pblica esmanifesten

  Via pblica > Durant la darre-ra setmana diferents espciesanimals salvatges han fet acte depresncia en diferents punts dela ciutat. Segons la Gurdia Ur-bana, shan localitzat uns quantsruscs dabella en diversos puntsde la ciutat; tres serps de mitja-na mida (entre 1 i 1,5 metres)han estat vistes prop de la serra-lada de Marina i al Tur del Ca-ritg, i un poc senglar tamb vaaparixer a lAvinguda delsVents, tot i que es va esfumarabans que arribessin els agentsforestals.

  Vens trobenserps, porcssenglars i abelles

  Fotos: Arxiu

  Transport > La companyia quegestiona els autobusos urbansde la ciutat i tamb els nocturns,TUSGSAL, ha informat que esttreballant en el disseny dunanova xarxa integrada que perme-ti oferir un millor servei als usua-ris. Larribada del metro a barriscom Llefi, la Salut o el Centre haobligat a lempresa a redissenyarles lnies que t aix com la sevafreqncia. Segons el presidentde lempresa, Fermn Casquete,els tcnics el futur mapa de trans-port ja est molt avanat, propdel 90%, per no es far pblic isaplicaran els canvis fins el 16 de

  El metro obliga a TUSGSAL a redefinir la xarxa dautobusos

  novembre. Tot i aix, Casquete jaha avanat algunes modifica-cions, com ms intensitat en leslnies que acosten usuaris a lesnoves parades de metro, la su-pressi dalgunes rutes o el man-teniment de lnies que enllacenamb la vena ciutat de Barcelona.Daltra banda,incorporar nousvehicles ms petits que permetinaccedir millor als barris de ca-rrers estrets, i ha presentat re-centment 16 nous autobusos quesincorporen a la flota, un dells elprimer vehicle hbrid disel-elc-tric. TUSGSAL t la concessi detransport terrestre fins 2021.

  collocant una segona escala defusta a la platja de la Mora i unanova lnia de vida a la de la Bar-ca Maria. Daltra banda, shaninstallat jocs infantils i un lava-bo per a persones amb mobilitatreduoda a la platja de Pont denBotifarrera; un nou mdul desalvament; un lavabo i una por-teria de futbol platja a la dels Pes-cadors; una nova dutxa a la delCristall i la renovaci completa de

  quatre pistes de voleibol.

  MS NETAEnguany es netejarant interna-ment els sobreeixidors per inten-tar minimitzar els efectes de lespluges sobre laigua de mar isha collocat un sistema quepermetr conixer el cabdal delscollectors. A ms, quan daqu apocs anys ja estigui operatiu elprimer dipsit pluvial que es

  crear a la Rambla de Sant Joan,les pluges torrencials i sobtadesque es registren a lestiu no abo-caran tants residus com passa ac-tualment.

  PER A TOTHOMUn estiu ms, les persones quetinguin mobilitat reduda dispo-saran dun servei dacompanya-ment a laigua a la platja delPont de Botifarreta. Personal es-pecialitzat ajudaran aquestes per-sones a banyar-se amb tota segu-ritat utilitzant una cadira ambfi-bia , tot i que en horari restringit:del 4 al 30 de juny, d11 a 14 ho-res; i de l1 de juliol al 4 de setem-bre, d11 a 18 hores. Per utilitzaraquest servei aix com el vestidor,les dutxes i el WC adaptat es re-comana trucar prviament al620 827 178.

  OBRESLes platges afectades per lesobres del Passeig Martim (entreCarrer de Mar i Cervantes) estprevist que obrin al pblic entremitjans i finals de juny.

  Aquest s el primer autobs hbrid de la companyia

  Foto: TUSGSAL

  A les platges badalonines shi acosten ciutadans del Valls i Barcelona

  Els dimarts sn grocs a Badalona

  Foto: Arxiu

 • 5Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] lniabadalona.catJuny201102

 • 6

  Ciutadans

  Safata dentradaEDITORIAL

  Dipsit legal: B.43222-2010

  [email protected]

  Publicitat: 666 65 63 [email protected]: 93 593 93 [email protected]

  liniabadalona.cat

  Lnia Badalona agraeix les cartes dels lectors per no es responsabilitza dels seus continguts. s imprescindible que elsescrits estiguin signats amb nom i cog noms, nmero de DNI i telfon de contacte. Lnia Badalona es reserva el dret deretallar-les, en el cas adient. Les cartes es poden enviar al fax 93 570 87 74 i per correu electrnic a l'adrea [email protected]

  Cartes dels lectors

  Editor: David Centol i Lozano. Directors d'edici: Daniel Gutir-rez (Lnia Badalona), Jordi Sugraes (Lnia Barcelona), Jos Anto-nio Pilar (Lnia Valls), Ivana Padierna (Lnia Maresme i webs deproximitat), Pere Gimnez (webs temtics). Caps de redacci:Elisabeth Alfaro, Cris tian G mez, Sara Arroyo. Redacci: DavidGonzlez, Montse Lpez, Daniel Sainz, Jordi Alcover.

  Cap de producci i qualitat: Marga Moreno. Dissenyadors grfics: Albert Bald, Aida Fonseca. Fotografia: Eduardo Benito. Cap de Vendes: Marcelo Villanueva. Coordinadors comercials: ManelRiera i lex Subirats Xarxa comercial: Adolf Garcia, Esther Rodrguez, Ricard Garcia, Jaume Ma-gri, Joan Carles Cuenca, Rafael Serrano i Manuel Snchez-Villanueva. Mrqueting: Eva Serra. Distribuci: Ramon Vila (coordinador), Albert Carbonell, Oriol Freixa, Yacouba Diakit, Adri Lpez,Nico de Tulio i Freddy Blanco. Facturaci: Teresa Anguela. Auxiliar: Maria Reyes.

  Premi Diputaci de Barcelona

  Tasis-Torrent de Comunicaci Local 2010

  OpiniJuny

  201102lniabadalona.cat

  A cop de tinta per Ricard Soler

  Ricardsoler.blogspot.com

  a constituci dun nou govern comporta una srie de gestionsi preparacions prvies fonamentals abans de que comenci a

  actuar; sobretot quan el vencedor de les eleccions no ha obtingutmajoria absoluta i la resta de les formacions es veuen obligades aaliar-se i acordar un projecte de ciutat de com a mnim quatre anys.La ciutadania entn perfectament que si calen coalicions no es potanunciar el nou alcalde el dilluns segent als comicis, ja que els par-tits que aspiren a governar fan valer els seus regidors per dividir-se el poder que tindran en la propera legislatura. Per el que elssorprn (i fins i tot molesta) s que la indefinici sallargui tantsdies, fins i tot setmanes. Aix s el que estem vivint a la nostra ciu-tat. A hores dara els badalonins encara no saben qui ser el seu al-calde, ja que CiU i el PSC han entrat en una guerra de declaracionsque serveixen de munici pels mitjans de comunicaci. I aquest fetdesespera. El panorama s, a data davui, incert. Noms sabem queel proper 11 de juny tindrem nou batlle, per tant pot ser XavierGarca Albiol en solitari com Jordi Serra amb el suport de FerranFalc. El lder nacionalista i la seva ambigitat sn segurament elsprincipals responsables de la situaci actual. Comprenem que ladecisi, un gran acte de responsabilitat, no s fcil de prendre, perla ciutat (i el pas) mereix saber ja qui ser el proper en agafar lavara dalcalde.

  Marejant la perdiuL

  PENSAR EN LA CIUTAT

  Tal com ha quedat el panoramapoltic a Badalona, s interes-sant observar com estn actuantels partits amb representaci al'Ajuntament de Badalona: elPSC vol aferrar-se al poder comsigui per no perdre la teranyinaque ha muntat durant 30 anys,ICV vol entrar al govern, el PPreclama el seu dret a governarcom a opci ms votada i CiU nosembla saber qu fer. S'acusa alPP de xenofbia i PSC i ICVvolen formar govern basat ex-clusivament en la PePefbia ipresionen a CiU perque aix escol.loquin tots tres i marginin alPP.(Que democrtic)

  Pregunta: Estn pensant enla ciutat o en els seus interessospartidistes?. Jo crec que NOpensen en la ciutat. Estan mi-rant de fer el possible per treureel mxim benefici possible, tantpels crrecs (sous) que puguinobtenir com per la renta electo-ral que puguin aconseguir d'a-qu a 4 anys sense quedar massamalament.

  Jo opino que, si de deb elsimports la ciutat, es posarien atreballar i col.laborarien entreells sense importar massa qui tl'alcaldia i els crrecs i evitarpersonalismes i recordant ques el 51% de la poblaci que els

  ha col.locat on sn i que la de-mocrcia s el dia a dia i nonoms cada 4 anys. Tamb quetinguin en compte que CAP par-tit ha guanyat les el.leccionsperque hi ha hagut un 48% degent que no ha votat i aquestagent no deixa d'existir peraquest motiu, perque tamb snciutadans de Badalona i snmajoria.

  Aix que jo els recomanariaque tinguessin TOTS quatrepartits una mica de modstia ique baixin dels nvols i es gua-nyin el sou i les assignacionseconmiques que rebran icol.laborin i deixin de discutir-se i atacar-se mutuament.

  Alfons Lasso

  GATS DE COLORS

  Desprs danalitzar els resultatsde les passades eleccions muni-cipals, resulta difcil compren-dre qu ha passat a Badalonaperqu un color blau intens nonoms banyi les seves costessin que tamb inundi la majo-ria dels barris, encara queaquest color no sigui natural.

  Molts ho tenen clar i culpenel color taronja i, especialment,el color rosa daquest canvi jaque han donat als blavencs ins-truments i motius per forar un

  canvi no desitjat.Altres no entenen com s

  possible aquest canvi si les per-sones que viuen en aquests bar-ris sempre han estat orgullosesdel seu color natural, vermell iverd. Per aix no es resignen ivolen recuperar la seva colora-ci natural.

  Hi ha tamb qui explica unahistria molt vella i que encarahem aprs: Fa molt de temps,quan en aquest mn noms hihavia ratolins i gats, tamb cadaquatre anys se celebraven elec-cions. Sempre els candidatseren els gats, encara que el ra-tolins podien triar entre gats dediferents colors. Si la cosa anavamalament amb el gat de colornegre, triaven el blanc o un altrede qualsevol altre color. Per,ves per on, les coses mai no can-viaven per als pobres ratolins.Sempre acabaven sent menjardels gats golafres. Un dia un ra-tol va proposar per qu no vo-taven com a candidat a unratol. Furiosos els ratolins vanacusar aquest pobre ratol de re-volucionari i el van empresonar.I aix van continuar amb la sevamiserable existncia, aix s,eren ells els que tenien la capa-citat de triar entre el gat negre,el gat blanc o el gat daltre color.

  Pedro Jess Fernndez

  Sollicitat el control

  - grup comunicaci21

  Nerea ZuazuInformtica

  Que pactin, que patin els 3 par-tits i aix no governar el PartitPopular. Jo no sc de Badalonaper he seguit el PP daqu i nomagrada gens. Jo crec que aixseria el millor per la ciutat.

  Antonio GonzlezElectricista

  Jo crec que ha de governar quihagi guanyat les eleccions. Bada-lona necessita un canvi i com nogoverni ara el PP daqu a quatreanys a les properes municipalsguanyar per majoria absoluta.

  Jefferson MartnezManobra

  Jo crec que el millor seria que noes respects i hagus un pacte a3. A Badalona hauria dhaverguanyat el PSOE. El PP t un dis-curs racista que em fa por. A mii a molta gent com jo.

  Estefana GarcaEstudiant

  El PP no magrada. Jo estava bcom estvem. Ja mhavia acostu-mat a lalcalde Jordi Serra. Crecque un canvi seria dolent per laciutat. Jo estic contenta amb elque sha fet a Badalona.

  Jos GarcaJubilat

  Estic molt cansat de la poltica idels poltics. Sempre fan jocsbruts i a Badalona tamb. Jo emsento identificat amb el movi-ment dels indignats. Si fos msjove seria un dells.

  Ha de governar la llista ms votada?

 • 7

  El mirador La lupa

  Daniel GutirrezDirector

  Opini lniabadalona.catJuny201102

  La FotoLagull

  MORIR DXIT. El recent obert restaurant Aroma Kao-ri ha danar en compte si no vol morir dxit. Els badaloninstrobaven a faltar un espai com aquest a la ciutat, i ho han fet pa-ls anant en tromba a sopar i dinar tant al restaurant de cuina me-diterrnia com el japons. De fet, alguna parella sha trobat quetot i reservar taula han hagut desperar una bona estona.

  LA CULTURA NO TANCA. Informvem no fa gaires n-meros que el club cultural Els Genis havia de tancar desprsde rebre la visita de la Gurdia Urbana. El motiu? no tenir una lli-cncia especfica pels concerts que shi organitzen. Tot i que no esfaci molta publicitat, lassociaci continua organitzant un munt dac-tes i sembla que lluny de molestar a ning, agraden.

  TRANSPARNCIA ABSOLUTA. Aquesta frase resumeixperfectament la filosofia i manera de treballar que t la CUPBadalona, formaci que es presentava en les darreres eleccions ique amb 1.465 vots no va aconseguir representaci municipal. Aca-ben de fer pblic que shan gastat 13.000 euros en la campanyaelectoral, en qu hi han collaborat 50 voluntaris que han inver-tit ms de 300 hores.

  TREBALLANT 18 HORES DIRIES PER ALBIOLEn una entrevista concedida al diari Ara, dos paquistane-sos que van treballar pel PP de Badalona enretirant les bandero-les de la campanya afirmen que han tingut jornades laborals de18 hores diries.

  Problemes en la sanitat catalanaHan passat les eleccions i tornen les retal-lades i com era d'esperar els professionalsde la salut preparen mobilitzacions. Qupassa? La crisi econmica actual es msfonda i duradora del que s'havia previst iper una srie de factors locals la que pateixEspanya encara ms. Tothom hi est d'a-cord. De manera insistent i interessada, elspoltics i economistes lliberals que actual-ment dominen Europa volen lligar la crisiamb una despesa desmesurada de lesprestacions socials. Insisteixen una vega-da i altra que no ens podem permetre l'ac-tual estat del benestar . I aix es absoluta-ment fals. La causa de la crisi cal buscar-la en l'especulaci dels mercats financersde tot el mon i particularment en les man-iobres sense cap control oficial d'algunesentitats americanes : Goldman Sachs,Bearn Stearns , Lehman Brothers.... per nodir les estafes de personatges com BernardMadoff i d'altres. Aix, pel broc gros. Si al-gun lector te dubtes l'animo a que vegi eldocumental Inside Job que encara es pro-jecta en alguns cinemes del pas. Si ensreferim a la sanitat, Catalunya i Espanyatenen una despesa molt per sota de la delspasos del nostre entorn tant en euros perhabitant com en relaci al PIB. Si alguns

  pasos nrdics que havien arribat moltlluny, s'han vist obligats a tirar enrere nohauria de ser el cas nostre. Si ells en tor-nen , nosaltres encara hi anem. Hi anvem.Dit aix els ciutadans podem entendre queen aquest moment no hi hagi mes remeique retallar despesa. L'ensenyament, lasalut i les pensions haurien de ser la dar-rera cosa a escurar, per fem una altra pas-sa i acceptem que cal retallar tamb aque-stes partides ja que son la part ms grossadel pressupost. D'acord, per fem-ho ambseny. El conseller Boi Ruiz i els gerents delscentres sanitaris tenen un marge de man-iobra i han de prioritzar. No es pot aplicarla tisora en el mateix percentatge en tots elsapartats. Aqu ve el problema i venen al-guns interessos no menors. S'han de

  mullar. I aqu la opci est clara. S'ha deprotegir el que es mes important, el piny-ol de tot plegat: l'assistncia directa almalalt. Vol dir : urgncies, visites , provesdiagnstiques , intervencions de malaltiesgreus... On podem estalviar ? En estruc-tura organitzativa no assistencial, crrecsdirectius, crrecs intermedis, assessories,contractes externs, consorcis hospitalaris,viatges...etc. Tot no es igual. I per aix lesprotestes , a Badalona i a tot arreu. Peracabar. Aquesta crisi passar un dia o al-tra, com han passat totes. Recordem-nos deno fer cas d'alguns poltics i economistes.Si els diem que volem mantenir i en-grandir l'estat del benestar estarem trebal-lant per la cohesi social i per una societatms justa.

  DESPRS DINDIGNAR-SE, QU?La resposta ha arribat tard, per ho ha feten forma de tsunami que sha escampat pri-mer per tot el pas i ara ja per mig mn. Emrefereixo al llibre Indigneu-vos, el manifestescrit per Stephan Hessel (pensador fran-cs coautor de la Declaraci dels Drets Hu-mans) en qu demana a la ciutadania delprimer mn que es rebelli contra les injus-tcies que estem vivint arran de la crisi eco-nmica mundial; perqu dinjustcies socialsja fa una pila de segles que les pateixen elshabitants del sud. Lespurna va encen-dres a Madrid en forma de concentraci ala Plaa del Sol i quasi a linstant va arribara la Plaa Catalunya de Barcelona. Poste-riorment es va estendre com una taca do-li i ara ja trobem indignats ocupant placesde moltes ciutats, com la nostra plaa de lavila, que resisteixen crregues policialsdesproporcionades i crtiques gratutes debona part de la ciutadania i dintellectualsgraciosos. Tot i que el moviment s fora he-terogeni, hi predominen joves (collectiu quepateix un 45% datur!), sorganitzen encomissions i debaten en assemblees. De mo-ment ja han redactat un llistat de deman-des que ajudarien a fer la nostra societatmolt ms justa. Algunes poden pecar du-tpiques, mentre sorprn que altres no si-guin llei actualment. Davant daquesta his-trica revoluci, que entronca amb les re-gistrades a pasos del Magreb (propagadestamb grcies a les xarxes socials), s dif-cil pronosticar com acabar. No s si saca-bar diluint o naixeren noves plataformesque prendran el seu relleu. El que realmentimporta s que no es perdi el missatge ni laindignaci, i que lactual classe poltica, quit la soluci -i culpa- de bona part de les de-mandes que es fan, prengui nota. Tinc lasensaci que encetem una nova revolucidemocrtica. Hem de fer valer els nostresdrets i deixar lactitud passiva i complaentdels darrers anys. I els poltics han de ce-dir privilegis i reconquerir la ciutadania sino volen que en els propers comicis la par-ticipaci torni a ser menor del 50%.

  Les retallades pressupostries es podenafrontar de diferents maneres. Hi ha em-presaris que acomiaden sense palliatius,i daltres que negocien. A lInstitut Gutt-mann els treballadors han acceptat rebai-xar-se el sou per evitar cap acomiadament.

  Institut GuttmannUn acord far que no hi hagi acomiadaments

  Badalona CFContinua viu en la lluita per lascens a Segona

  TUSGSALAdaptar les lnies a la realitat actual

  Tot i que encara queden quatre partits perarribar a Segona A, el Badalona va fent elsdeures i ja ha superat el Legans en la pri-mera eliminatria. Tot i que queden qua-tre partits per ascendir, jugadors i cos tc-nic ja shan guanyat el respecte de tothom.

  Adaptar-se o morir. Aix s el que farTUSGSAL per donar resposta a larribadadel metro a la ciutat. Al novembre conei-xerem la nova xarxa integrada. Es valoralesfor, per ja fa mesos que es podien ha-ver introdut canvis en moltes lnes.

  Semfors

  Almogvers / President Companys (La Morera)

  Francesc Planas Comes, cardilegExdirector mdic de l'Hospital Municipal de Badalona

 • 8 Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]

  201102lniabadalona.cat

 • 9La Platja dels Pescadors acull La Festa del MarAquest diumenge Badalona celebra la Festa del Mar amb activitats a la Rambla i al Port de Badalona. Durant tot el mat hi haur tallers davant de lEscola del

  Mar amb tallers de biodiversitat marina, corderia, maquillatge mar, pesca, es-tels, construcci danimals marins o de fssils marins.

  Foto: J.A.

  Joan Quer ha treballat en restaurants de Barcelona, el Maresme i Londres

  El xef del Casino Masnou,nou president del Gremi

  Un perfil dun jove cuiner empre-nador: Joan Quer i Bartrol(Vilassar de Mar, 1980) s des definals de maig el nou presidentdel Gremi dHostaleria i Turismedel Barcelons Nord i el Mares-me Sud. Quer fa poc ms dunany que assumit el repte de capi-tanejar el restaurant del Casinode Masnou. Quer parla de mo-ments molt difcils de la hosta-leria que obliga als restauradorsa anar sempre amb el fre de mposat a la innovaci. El nou pre-sident defensa que tots els hosta-lers vagin tots a una perqu no-ms daquesta manera ens ensortirem. La junta del gremi esrenova amb restauradors darreude la comarca.

  Joan Quer fa una crida als restauradors perqusuneixin per sortir de la crisi > substitueix Asensio

  Jordi AlcoverRedacci

  mnium Cultural Catalunyacelebra la seva festa a BadalonaCentre> Aquest diumenge a latarda 400 persones darreu delpas (de Barcelona, Vic, Manre-sa, Girona, Matar, Lleida, Terresde lEbre, etc) sapleguen a la ciu-tat per celebrar la festa FemCohesi que organitza lentitatuna vegada lany a diferents ciu-tats del territori. Enguany a Ba-dalona la delegaci dmnium haorganitzat diferents recorregutsculturals per Badalona (que es di-vidiran per 14 grups, degut alalt nombre dincrits que hi ha a

  la festa) i es culminar amb un fi-nal de festa al Parc de Can Soleiamb un concert del grup de rum-ba catalana Naraina. El Presidentdmnium Cultural de Badalona,Marcel Mauri, ha parlat daques-tes trobades com un elementinteressant per descobrir elpas i a la vegada fer xarxa entreels diferents nou vinguts per-qu sintegruin i se sentin nouscatalans en la seva nova ciutatdacollida. La trobada tambcomptar amb una tertlia.

  Foto: Naraina

  El grup Naraina posar el colof final de festa amb rumba catalana

  Juny

  201102lniabadalona.catCentre

 • 10 Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]

  201102lniabadalona.cat

 • 11

  Juny

  201102lniabadalona.catCanyet Cercavila, homenatge als avis i Ball Popular a MoreraAquest cap de setmana el barri de la Morera celebra la seva festa major. Ho far dissabte ambtot un seguit dactivitats que comenaran a les quatre de la tarda amb castells inflables i jocs in-

  fantils. A les set, tindr lloc la cercavila pels carrers del barri amb la Colla de Foc i, a la nit, el so-par popular dhomenatge als avis. La festa acabar amb el ball i lOrquestra Mediterrnia.

  Tancada a Can Ruti contrales retallades en SanitatUn grup de treballadors protesten davant les portesdel Parlament quan es presenten els pressupostos

  Montse LpezCanyet

  Els treballadors de lHospitalGermans Trias i Pujol ja nopoden ms. Les primeres retal-lades que han comenat a patir,aix com la incertesa del que en-cara ha darribar, ha portat a lajunta de personal de Can Ruti aorganitzar una mobilitzaci de24 hores, compartida amb Bel-lvitge i la Vall dHebron. Aquestdimarts, els treballadors delGermans Trias shan concentratorganitzant una assemblea per-manent de 24 hores. A primerahora del mat, un grup de trebal-ladors es va desplaar fins alParlament per protestar a len-trada, just el dia en qu es pre-sentaven els pressupostos de laGeneralitat. Tot i que encara esdesconeix labast de la contencieconmica per a cada centrehospitalari, els sindicatssospiten que el 70% de les retal-

  Foto: S. L.

  lades de lICS, afectaran directa-ment al personal. De moment,ja pateixen com els han tancatuna planta de traumatologia, unquirfan de tarda, dos llits a laUCI o dos a cardiologia fet que,segons els representants sindi-cals, ja ha fet minvar la qualitatassistencial. Segons expliquen,el 30 de juny sincrementar en-

  cara ms, ja que ser quanacabin molts contractes de tre-balladors eventuals. Durant lajornada, els sindicats van recol-lir gaireb 1.500 signatures enfavor de la sanitat pblica. Unataula informativa que manti-ndran els dimecres de protestesmentre no coneguin labast deles retallades.

  La primera assemblea de la jornada, dimarts a les 13h

  Foto: Montse Lpez

  Els comeros de la Morera volen sentir-se representats

  queixen de qu no els van infor-mar del tipus de treballs que esfarien al barri. Un dels portaveusdels comerciants i PIMES, PereManrique, ha dit a Lnia Badalo-na que, per arreglar un proble-ma de vianants, nhan creat un al-tre amb els comerciants. Una deles seves propostes s posar-hizona blava. Ja han manifestat lesseves queixes per, al no formarpart de cap entitat comercial,

  Comerciants de Morerasuneixen per tenir fora

  perden fora. Per aix, volen cre-ar una associaci de comerciants.Aquests dies encara estan infor-mant a tots els botiguers del ba-rri perqu shi adhereixin. PereManrique, que exerceix de secre-tari, ha afirmat que en menysdun mes podrien constituir-se enentitat. Tot i aix, volen mante-nir-se a lespera de la formacidel nou ajuntament per veurequ passa....

  no veuran perillar el seu lloc defeina i podran seguir oferint elsseus serveis sense que sen vegiressentida latenci sanitria.Ramrez s conscient que aixque hem decidit potser no tindrsentit en altres llocs, per aix elDirector de la Guttmann assegu-ra que no volen ser un model aseguir.

  ROTARY SOLIDARILa contenci de la despesa vaacompanyada aquesta setmanaduna donaci solidria. El ro-tary Club destinar una partdels 34.000 euros recaptats enla Nit de Paul Harris als pro-jectes de lInstitut Guttmann.

  LInstitut Guttmann redueixsous per evitar acomiadamentsCanyet > Els treballadors delInstitut Guttmann han arribata un acord pel que fa a les dificul-tats econmiques del centre. Ar-ran de les retallades sanitriesprovinents de la Generalitat, lafundaci privada tamb ha hagutdestrnyer-se el cintur. A travsduna votaci, on hi van partici-par el 78% dels treballadors,sha decidit aplicar la reduccidun 5% del sou a cada empleatde la Guttmann. El Director delInstitut, Josep Maria Ramrez,ha explicat que la situaci eracomplicada per que sha pogutresoldre grcies a la implicaci detots els treballadors. Grcies aaquesta reducci, els treballadors

  Foto: Arxiu

  Els treballadors ajuden els pacients amb la rehabilitaci

  Morera > Les obres que lAjun-tament de Badalona est duent aterme a lAvinguda Morera hanportat als comerciants del barri aunir-se per tenir ms fora da-vant de ladministraci. I s quecomerciants i propietaris de pe-tites empreses del barri creuenque laparcament que sest eli-minant a causa de les obres delcarrer provocaran una disminu-ci de les seves vendes. A ms, es

 • 12

  Juny

  201102lniabadalona.catGorg Progrs Aquest diumenge ball i berenar a la MoralLa Cooperativa La Moral de Badalona organiza un cap de setmana ms unatarda de diumenge de ball i msica en viu i un berenar. Daquesta manera,

  lentitat vol fer una trobada amb els socis de la Moral i mantenir el contactedels associaciats duna de les agrupacions de teatre ms antigues

  Foto: L.B.

  Fa un any tamb va tancar el Mgic Body del Carrer de Mar

  La Seguretat Social embargaMgic Body per impagament

  Aquest centre desttica situatal carrer Alfons XII ha tancat enun desnonament al seu propieta-ri, Jordi Tubert, per ms dun anydimpagaments del lloguer del lo-cal. El personal assegura que elpropietari ha estafat a la Segu-retat Social perqu tamb portaun any sense pagar els rebuts. Se-gons una de les treballadores,Cristina Rico, el problema s quetamb hi ha clients que havienpagat abonaments per depila-cions de fins a 500 euros quetamb hauran perdut els diners.Les 9 treballadores ja han denun-ciat al propietari que ha obert unaltre negoci amb el mateix noma Premi de Mar. Asseguren queel negoci de Badalona funciona-va per que estava mal portat.

  Deuen abonaments de fins a 500 > Acomiaden 9treballadores que portaven dos mesos sense cobrar

  Redacci Progrs

  Vuit associacions de comerciants volen una regidoria de comerProgrs> Vuit associacions debotiguers de Badalona reclamenal prxim govern de la ciutatque es votar el proper 11 dejuny que mantingui una regido-ria de comer i lagrupi amb lapromoci econmica de la ciutat.L'Associaci Centre Comer Ba-dalona ha liderat la demanda i hafet pbliques altres reclamacionscom les de millorar la vigilncia,la neteja, lenllumenat en els di-ferents eixos comercials de Bada-lona i que, sobretot, es potenci la

  restauraci (recuperant, perexemple, les jornades gastron-miques) i que es dinamitzi la fa-ana martima de Badalona. Elsbotiguers del centre insisteixenen convertir la Francesc Layreten un vial noms per a vianants.El gerent de lAssociaci CentreComer Badalona, Marcel For-ment, defensa la presncia de laregidoria de comer i posa de-xemple les coses que shan fetaquest mandat. Recorda que el scabdal per leconomia local.

  Foto: J.A.

  La seu de Centre Comer Badalona es troba al carrer Maria Cristina

 • 13

  Juny

  201102lniabadalona.catSant Crist

  Lloreda Montigal

  Sant Crist tamb es prepara per a la festa La Festa Major del barri de Sant Crist tindr lloc el proper cap de set-

  mana (10, 11 i 12 de juny). Una sardinada amb havaneres, xocolatada iactivitats per petits i grans i un taller dels Castellers de Badalona seran

  les principals activitats que shi duran a terme.

  Foto: Montse Lpez

  Aquest bar dngel Guimer ha patit dos robatoris en poc temps

  Els vens de Sant Cristreclamen vigilncia policial

  Sn conscients que el seu barri nos ms perills que daltres de Ba-dalona per, tot i aix, els vens deSant Crist han vist augmentar elnombre de robatoris al barri enpoc temps. Els principals afectatssn els bars ja que els seus pro-pietaris es troben molts caps desetmana que els lladres han en-trat a endur-se els diners de lesmquines escurabutxaques. Aixha passat recentment en dos es-tabliments del barri, al bar Troya(del carrer Sant Joan de la Creu)i a La cuna del Genil (a ngelGuimer). Tamb a peu de carrer,i de dia, alguns vens han vist comsels emporten moneders o joies.Fins i tot els trenquen els vidresdels cotxes. Per tot plegat, els ve-

  Fa uns mesos que el venat ha vist com augmentenels robatoris al barri > Els que ms pateixen: els bars

  Montse LpezSant Crist

  Novena trobada de puntaires percelebrar les Festes de SistrellsSistrells> LAssociaci de Vensde Fondo-Sistrells ja ho t tot apunt per celebrar la seva festamajor aquest cap de setmana. LaFesta comenar divendres ambuna sardinada popular al carrerTorrent den Grau que aniracompanyada duna discombilque sallargar fins ben entradala matinada. De cara a dissabte,hi haur la tradicional trobada depuntaires que organitza el barrii que enguany arriba a la novenaedici. De moment, hi ha confir-

  mades una seixantena de puntai-res tot i que altres any han arri-bat a participar-hi ms dun cen-tenar. De fet, els mateixos orga-nitzadors asseguren que la coin-cidncia amb una altra activitatha fet minvar la participaci. Elmateix dissabte es faran jocs in-fantils i, de cara a la nit, soferi-r rom cremat. Diumenge, coma final de festa, tindr lloc una ex-hibici dels arts band i un espec-tacle cultural del qual hi podrangaudir tots els vens del barri.

  Foto: AV Sistrells

  La trobada del 2010 va aplegar ms dun centenar de puntaires

  ns de Sant Crist reclamen quehauria dhaver-hi ms vigilnciapolicial al barri. Alguns venscontinuen sent partidaris de crearpatrulles ciutadanes ja que estroben desesperats davant de la

  situaci que pateixen molts capsde setmana. Tot i que reconeixenque veuen ms agents de la Gu-rdia Urbana pel barri, creuenque no s suficient perqu els ro-batoris continuen augmentant.

  I Torneig LloredaEl proper dia 17 de juny, a les 19 hores, els veterans del C.F. Lloredasenfronten a lequip madrileny Los Desperdicios, format per exfutbolis-tes de primera divisi i el cantant David Bustamante. El partir tindrlloc al Camp Municipal de Lloreda, al preu de 3 euros.

  Adu al passads verd

  Els socialistes ho tenen magre alrea metropolitana. Han perdutl'alcaldia de Barcelona en favor deCiU. A Badalona, podrien perdretamb la cadira, donada la vict-ria del Partit Popular. I a SantaColoma de Gramenet i Sant Adride Bess tampoc estan per llen-ar coets. Tot plegat deixa enla-ire un dels projectes ms ambi-ciosos de lactual alcalde de Bar-celona en funcions, Jordi Hereu(PSC): el passads verd metropo-lit.

  Aquest projecte pretenia unir lacapital amb Badalona, Santa Co-loma de Gramenet, Sant Adri deBess i Montcada i Reixac, demar a muntanya, a travs del riuBess. Una gran Rambla ambdisset crulles. El pla contem-plava tamb millores en la xarxade transport pblic; entre elles, lacreaci de cinc passadissos de bus

  Els mals resultats dels socialistes a les municipals fan perillar larambla metropolitana dHereu > Montigal havia de ser un punt clau

  El riu Bess al seu pas per Sant Adri

  David GonzlezMontigal

  pids que est previst que es posien marxa aquesta tardor.

  Els alcaldables socialistes deBarcelona i rodalies van fer da-quest projecte un dels esten-dards de la seva campanya elec-toral, buscant una complicitatsupramunicipal.

  LOficina Tcnica del Bess ha

  enllestit recentment el nou PlaBess, que inclou previsions adeu anys vista. Segons Hereu:nicament amb una rea metro-politana liderada pel progrs,aquesta nova i fascinant agendadel Bess ser possible. Si ambprogrs volia dir socialisme,el Bess ho te magre.

  Montigal > Ja fa unes setma-nes que els skaters han tornat apatinar al Parc de les Muntanye-tes de Montigal, i sembla que demoment no hi ha hagut proble-mes de convivncia entre els jo-ves esportistes i els altres usua-ris de la plaa. Aix ho ha mani-festat el regidor del districte enfuncions, el socialista Josep Du-ran, que reconeix que els matei-xos patinadors es fan crrec delsproblemes que poden sorgir. Afe-geix que estan complint amb elsacords, especialment amb el temadels horaris: fins a les deu de lanit per evitar molsties als vens.Duran mant que si els acords alsquals sha arribat amb els skaterses continuen complint, saniranhabilitant ms millores per alsskaters a la plaa, i fins i tot en al-tres espais pblics de la ciutat.Quan els acords es compleixen,creem confiana, entre lajunta-ment, els skaters i el venat, i po-dem arribar a altres acords, afe-geix Duran, donant per tancadauna llarga polmica.

  Sense conflictesal Parc de lesMuntanyetes

  Foto: Arxiu

  dalta capacitat, un dels puntsneurlgics dels quals seria el bar-ri de Montigal. Dos daqueststraats, havien de ser: BadalonaCentre - Montigal - Santa Colo-ma i Gorg - Fondo - Montigal.Unes lnies que Hereu preveiaacabar connectant amb RetBus,una nova trama dautobusos r-

 • 14

  EsportsJuny

  201102lniabadalona.cat

  Cultura

  Sorganitza la primera cursa nocturna de muntanya El proper dissabte a les 21.30h tindr lloc al passeig de la Rambla la primera edici duna cursa de muntanya

  nocturna, lEndimoniada de Badalona (organitza el Centre Excursionista). La prova transcorrer pel casc urbde la ciutat i sarribar fins el cim de la Coscollada, on els primer que arribin rebran un premi especial, i segu-

  ir fins tornar al Psg. de la Rambla. En total, 18 km i ms de 650m de desnivell en menys de 3.30 hores.

  Foto: cfbadalona.com

  El Badalona capgira leliminatria i segueixen vius als play-off dascens a 2a

  Vzquez salia amb lpicaper mantenir viu el somni

  Les victries que ms es gaudei-xen sn les que shan patit ms.Ben b ho saben els aficionats es-capulats que, emocionats, vansaltar al camp desprs de lespec-tacular victria in extremis delBadalona front el Legans (1-0).

  Els madrilenys venien amb elgui ben aprs: fer valdre el resul-tat de lanada (2-1). Per es vantrobar amb un Centenari ple avessar i amb un Badalona dispo-sat a no deixar-los jugar.

  I aix va transcrrer el primertemps, amb domini absolut delBadalona per amb greus proble-mes per apropar-se a la porteriadel Lega. Els pepineros, tancatsal seu camp i molt espesos enatac, van dificultar el joc pel cen-

  El Badalona remunta leliminatria amb un gol al84> Ara mateix est a quatre partits de Segona A

  Daniel Sainz de AjaBadalona

  El proper rival, el Mirands, sla sorpresa de leliminatria

  Futbol> El CD Mirands ser elproper rival del conjunt escapu-lat en el seu cam cap a lascensa la Liga Adelante. El sorteigper triar els emparellaments de lasegona fase va tenir lloc el passatdilluns i els possibles rivals delBadalona eren el Mirands,elSevilla Atltico i el Guadalajara.Dentre tots, la sorpresa del bom-bo fou lequip que li ha tocat alBadalona. El conjunt castella-nolleons va accedir a la segentfase desprs deliminar al Cadisamb una gran remuntada. A la-nada, els andalusos havien guan-

  yat 2-0. I a la tornada, quan elsgaditans van marcar el 2-1 sem-blaven classificats, per el Miran-ds va capgirar el resultat i un golde Mjika al 92 va culminar l-pica fita.

  El Mirands s club acostumata jugar en tercera divisi i que fapoc que juga a Segona B. Per caltenir en compte el seu bon estat,ja que dels ltims 11 partits nhanguanyat 7 i nhan empatat 4.

  El primer xoc es jugar a Mi-randa dEbre el 5 de juny a les19:00h i la tornada ser al Cen-tenari, el 12 de juny.

  Foto: cdmirandes.com

  El Mirands es classific a la segent ronda desprs duna gran remuntada

  tre i els escapulats van haver derecrrer al joc aeri.

  A la segona part els de Mano-lo Mrquez van gaudir de msocasions per el gol seguia sensearribar. Fins i tot el Legans va te-nir una ocasi molt clara, gaire-b lnica per a ells.

  El Badalona ho seguia inten-

  tant amb un xut ajustat de Vctori amb una centrada a la que Pratsno va arribar. Per la recom-pensa arrib en una jugada a pi-lota aturada. scar Ramrez vaservir una falta que va acabaramb la gran rematada de Vz-quez, que va convertir-se enlheroi duna afici embogida.

  La Sala Bikini acull la presentaci dels badalonins Saudade La banda badalonina Saudade t loportunitat, el proper dia 10, de fer un gran salt amb la presentacidel seu disc Coleccin de errores a la Sala Bikini, a Barcelona. Desprs de fer diverses actuacions a laseva ciutat natal, Saudade portar el seu pop amb influncies rockeres a la ciutat comtal. Loportunitatdels quatre badalonins perfer arribar el seu talent a un nombre ms elevat de pblic.

  El Tur den Caritg, punt detrobada de la cultura urbanaEs crea el primer Badalona Urban Festival (BUF!) >Grups i exhibicions en una jornada dart de carrer

  Cultura urbana >Aquest diss-abte, el Tur den Caritg es con-vertir en lescenari de la culturaurbana. Per primera vegada esdur a terme, durant tot un dia,diverses actuacions de hip-hop,rap, aix com exhibicions de jovesbadalonins que formen part deles escoles de dansa Tribu Ur-bana Center o SArt Dance. El

  primer Badalona Urban Festivalt la intenci de promoure lacreaci i difusi de les arts ur-banes, un tipus de produccicultural cada vegada ms presenta la ciutat.

  La jornada de cultura urbanacomptar amb la participaci dela companyia de hip-hop Bro-dasque far una exhibici daque-

  st estil de ball, tamb podremveure les actuacions de Welelo iLos Barrankillos, aix com unamasterclass de la professora delprograma Fama, Maribel delPino, que tindr lloc al MgicBadalona. Durant tot el dia tam-b es faran tallers dacrobcia, dehip-hop i break dance i dini-ciaci a lskate.

  La companyia Brodas o Los Barrankillos seran alguns dels protagonistes del BUF!

  Foto: M. G.

  Un dels assajos setmanals de Lisstrata, al Teatre Zorrilla

  Teatre > Aquest cap de setma-na continua el cicle Badalona aEscena on les entitats de la ciu-tat tenen loportunitat de portardalt de lescenari les seves pro-duccions. En aquesta ocasi, lacompanyia teatral de lOrfe Ba-dalon porta al Zorrilla el clssicgrec Lisstrata. Lobra parladel paper que desenvolupen lesdones a Grcia des del momentque latenesa Lisstrata decideixque totes elles deixin de satisfersexualment els seus marits per

  LOrfe Badalon satreveixamb el clssic grec Lisstrata

  evitar la guerra del Pelopons.Daquesta manera, els obliguen asignar la pau i ho fan tancant-sea lAcrpolis. El text dAristfanesmostra com el poder de la parau-la pot ms que la violncia.

  LOrfe Badalon va decidirportar dalt de lescenari un textcmic, per aix va accedir a lescomdies de la literatura grega.Lobra Lisstrata tindr llocaquest diumenge, 5 de juny, alTeatre Zorrilla a un preu de 10euros.

 • 15

  LAgendaPE

  NJA

  T-

  ELA

  CASA

  EMERGNCIES 112BOMBERS 112 AMBULNCIES Creu Roja 93 464 06 09 La Pau 93 395 50 61HOSPITALS (emrgencies mdiques 061)Hospital Municipal de Badalona 93 464 83 00 Hospital Universitari Ger-mans Trias i Pujol 93 465 12 00 MOSSOS DESQUADRA 088 GUARDIA URBANA 092 93 483 29 01POLICIA NACIONAL 091 93 497 24 60 ATENCI CIUTADANAInformaci 93 483 29 20 Defensa del consumidor 93 483 27 43 Ofi-cina de Matriculaci escolar 93 483 29 97 Gesti Tributria 93 483 2813 Oficina de Turisme 93 483 29 90 Grua / Dipsit municipal 93 46009 00 CENTRES CVICS I CULTURALSCentre Cvic La Colina 93 383 36 61 Centre Cvic La Morera 93 395 4457 Centre Cvic Torre Mena 93 399 03 11 Centre Cvic Can Cabanyes93 399 35 11 Centre Cvic Dalt la Vila 93 384 44 44 Centre Cvic CanCanyad 93 464 18 57 Centre Cvic Sant Roc 93 387 06 12 Casal de So-lidaritat Can Pepus 93 460 23 78 BIBLIOTEQUESBiblioteca Can Casacuberta 93 464 34 00 Biblioteca Lloreda 93 387 3175 Biblioteca Pomar 93 395 35 07 Biblioteca Sant Roc 93 460 12 57 Bi-blioteca Llefi "Xavier Soto" 93 383 29 70ALTRES SERVEISConservatori Professional Msica 93 389 39 57 Engestur 93 460 84 15Escola de Natura 93 395 01 05 Escola del Mar 93 384 36 74 Institut Mu-nicipal Serveis Personals 93 384 79 79 Institut Municipal PromociOcupaci 93 460 52 00 Museu Municipal 93 384 17 50 Badalona Co-municaci SA 93 497 40 00 Reactivaci Badalona SA 93 464 80 00 En-llumenat pblic-SECE(Avaries) 93 398 76 61 Oficina de Rehabilitacid'Habitatges 93 483 27 17 Servei de recollida de mobles 901 114 115

  TELFONS DINTERS

  Juny

  201102

  FESTES

  Festa del Mar5 de junyLa Festa del Mar, que semmarca enla celebraci del dia mundial delsmars i oceans i del dia mundial delmedi ambient, t com a objectiusensibilitzar al ciutad perqu pren-gui conscincia sobre el patrimoninatural i etnolgic que representa elmar. Hi haur activitats a la Rambla,a lEscola del Mar a la platja delsPescadors i al Port de Badalona, enles quals tothom hi podr participar,gaudir i aprendre.Platja i Escola del Mar

  Festes Sant Antoni de LlefiFins el 13 de junyJocs infantils, xocolatada, soparpopular, ball, torneig de bsquet,festival folk, festival folk, bitlles, ciclede jazz, sardanes i sardinada.Plaa Trafalgar i altres espais.

  TEATRE

  Badalona a Escena:Lisstrata5 de juny, 19.30hUna matrona atenesa, lastuta i enr-gica Lisstrata, t la convicci que sies volen remeiar les desgrcies quepesen sobre Grcia correspon a lesdones prendre la iniciativa i obligarals contendents a signar la pau. Rep-resentada per lOrfe Badalon. Lesentrades (10 ) ja estan a la venda ies podran adquirir en el Teatre BlasInfante els dimecres de 18 a 20hores, en el Teatre Zorrilla de dijousa dissabte de 18 a 20.30 hores, en elportal web del telentrada.com i enel telfon 902 10 12 12.Teatre Zorrilla

  ESPORTS

  LEndimoniada de Badalona4 de juny, 21.30hNova cursa de muntanya nocturna,organitzada pel Centre Excursion-ista de Badalona. La prova estreservada als corredors i corredoresmajors de 18 anys i consta de quatrecategories: homes/dones snior (18a 39 anys) i homes/dones veterans(40 anys i ms). A part dels tresprimers premis per a cada catego-ria, els corredors i les corredores quearribin primer al cim de la Coscol-lada guanyaran un premi especial(noms els primers classificats decada categoria).La Rambla

  VIDEOJOCS

  Jornada de Frozen Bubble2 de juny, 20hVine a jugar i demostra les teves ha-bilitats amb el Frozen Bubble, unadonaci del fams, histric i vicisPuzzle Bubble.Els Genis

 • 16 Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]

  201102lniabadalona.cat