Click here to load reader

Línia Badalona 46

 • View
  221

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Línia Badalona 46

Text of Línia Badalona 46

 • [email protected] [email protected]

  Via PblicaBadalona lluitacontra les illegalitatsde guals i terrasses

  125

  GCMD-275

  Francesc Layret, 96 . 93 464 43 79 . BADALONA 902 307 307 RACCTravel.com

  Preus des de en cabina interior. 10% dte. addicional ofert per RACC Travel per reserves realitzades ns el 30/11/2011. Consulti condicions.

  PREU GARANTITTAXES D'EMBARCAMENT INCLOSES

  A PARTIR DE 7 DIESMEDITERRANI I NORD D'EUROPA

  I a ms, 10% de descompte addicional3.000 CREUERS

  des de 370

  Biblioteca LloredaContes japonesos perapropar els petits a diferents cultures

  CiU reclama explicacions al PPsobre el Cercle Artstic de Llefi

  3Falc reclama que es regularitzi la situaci de les entitats que ocupen locals municipals

  Comena BDNmoda

  Nou servei dacompanyament pels sense sostre

  14

  11

  lniabadalonaDijous, 20 de octubre de 2011 Nm. 44 www.liniabadalona.cat 15.000 exemplars setmanals

 • Per a publicitat: [email protected] lniabadalona.cat Novembre201110

 • El dia 5 doctubre lAjuntamentde Badalona va decidir, de ma-nera unilateral, tancar el CercleArtstic de Llefi. Els membresdel Cercle van adonar-se da-quest tancament quan des de la-juntament els van avisar que eldia anterior hi havia hagut unafuita daigua que va obligar alsoperaris de lajuntament a can-viar el pany. Extranyament capdels membres del Cercle Artsticha rebut, a hores dara, una c-pia de les claus per poder seguiramb lactivitat prevista pel grup.

  El tancament el Cercle sensecap tipus davs previ i tenint encompte que les formes no vanser en cap moment, segons elsmembres del Cercle, les msadequades, es va decidir proce-dir a redactar un manifest perreclamar un espai municipal onpoder realitzar els tallers i acti-vitats que durant 12 anys haviendesenvolupat i ara shan vist atu-rades pel que han anomenat unacacicada cultural.

  Concretament el dimarts 24doctubre i amb la incapacitatcom a entitat, que res t a veureamb el consistori, de presentaruna moci al Ple, PSC i ICV-EUiA van ser els responsables defer arribar el manifest contra eltancament. Aquest manifestcompta amb ms de 66 signatu-res entre entitats, associacions iorganitzacions que donen tot elseu suport al Cercle.

  Entre aquestes entitats que re-colzaven la demanda del CercleArtstic en contra del tancamentinesperat i la no cessi dun es-pai pblic apte per acollir les ac-tivitats, hi havia la firma de Con-vergncia Democrtica de Cata-lunya (CDC) i Uni Democrti-

  ca de Catalunya (UDC), per se-parat.

  ELMANIFESTEn lesmentat manifest en con-tra de la decisi del PP, el Cer-cle Artstic de Llefi amb el re-colzament dentitats com Asso-ciacions de Vens, lAMPA de di-verses escoles, casals, associa-cions varies i partits poltics, re-clamen: la cessi dun local p-blic i sense cobrar cap tipus delloguer, ls de lespai pblic alservei de les demandes del ba-rri i les seves entitats; que no espugui privatitzar ni monopolit-zar per part de cap administra-ci; lobertura immediata delCentre Cvic de Torre Mena ambun model de gesti combinatentre les entitats del barri, elvenat, els usuaris, i ladminis-traci, mentre no es construei-xi ledifici Annex. Tamb es re-clama la planificaci de la cons-

  trucci daquest alberg per taldinstallar-hi el Casal de GentGran; el retorn dels serveis so-cials a Llefi i el reconeixementi la no criminalitzaci de la pro-moci cultural i lassociacionis-me sense nim de lucre com aeines de transformaci i millo-ra de la realitat social que ensenvolta.

  CIU PREGUNTA AL PPConvergncia i Uni ha instat elgovern de Badalona a compliramb la moci que lobliga a ini-ciar un procs administratiu pera evitar casos com el del CercleArtstic de Llefi.

  Aix, el partit, dirigit per Fe-rran Falc, qui considera queaquest s un assumpte urgentque ha dimpedir actuacions pocafortunades com la que sha tin-gut amb el Cercle Artstic hallenat una bateria de preguntesal govern municipal per conixer

  les gestions que ha fet en relacial Cercle i lespai que ocupavafins fa poc ms dun mes.

  Falc creu oport que es du-gui a terme, el ms aviat possi-ble, el que recull la moci accep-tada en lanterior Ple: regularit-zar la situacio administrativa deles entitats que ocupen locals mu-nicipals, establint protocols decessio a precari a aquelles enti-tats que justifiquin, mitjancantels seus programes dactivitats,la seva incidencia social i civicavers els ciutadans de Badalonaduna forma continuada, per talde resoldre i evitar en el futurproblematiques com les que afec-ten el Cercle Artistic de Llefia iimpulsar lelaboraci del pla du-sos dels equipaments municipalsamb les pautes i criteris establertsal reglament de participacio ciu-tadana. Daquesta manera CiUpresenta de forma clara la sevaintenci de facilitar equipaments

  a les associacions que per la sevatasca ho mereixin i considera queel govern municipal ha de co-menar a implantar la moci ac-ceptada arrel del tancament delespai del Cercle Artstic.

  Aix CiU pregunta al PP, en-tre altres temes, si sha iniciat elprocs administratiu fruit delsacords de la moci, a quantes en-titats afecta i sobretot, quan pre-veu el govern municipal finalit-zar el proces de regularitzacio pera evitar en el futur roblematiquescom les del Cercle Artistic de Lle-fia.

  Malgrat la bona fe que mostaCiU a lhora dinformar-se sobrela situaci actual del Cercle Ar-tstic de Llefi, els membres da-quest en una carta oberta adre-ada a CDC i UCD afirmen queambds partits van actuar demanera deslleial cap a les enti-tats de Badalona i, en particular,vers el Cercle Artstic de Llefi,entitat la qual ha vist impedidala seva activitat habitual a causade la maniobra arbitrria del Go-vern del Partit Popular a la ciu-tat, en motiu del seu vot con-trari a les reclamacions del Cer-cle Artstic de Llefi desprsdhaver recolzat, per separat, elmanifest presentat al Ple. En lamateixa carta afirmen que snmaniobres que solament refor-cen la poltica arbitrria del Go-vern del PP i venen a afeblir lesdinmiques participatives i de-mocrtiques del teixit social.

  A partir daquesta no aprova-ci de la moci presentada al Plede finals del mes doctubre, elsintegrants del Cercle Artstic hanorganitzat algunes actuacions alcarrer tot traslladant a lespai p-blic algunes de les activitats quees realitzaven en el local que elshi cedia lajuntament de formagratuta.

  3En Portada lniabadalona.catNovembre201110

  El Cercle Artstic de Llefi no llena la tovallola

  Lentitat presenta una moci al Ple i demana un espai per continuar les activitats >CIU insta al PP a respondre un seguit de preguntes referents a la moci aprovada

  Carla GarrigaLlefi

  Exposici al Cercle Artstic de Llefi

 • Per a publicitat: [email protected]

 • La Salut> L'Ajuntament deBadalona va desallotjar, dijouspassat, uns ocupes que llogavenles habitacions d'un pis del ba-rri de la Salut. L'immoble ubi-cat al carrer de Pablo Iglesiasera propietat duna entitat fi-nancera que, a demanda de l'a-juntament, ha fet tots els trmits

  necessaris per desallotjar els in-quilins. El passat mes de julioltcnics del Departament de Dis-ciplina Urbanstica i de la Uni-tat de Convivncia de la Gur-dia Urbana van inspeccionar elpis desprs d'haver rebut nom-broses queixes dels vens per lesmolsties que s'estaven produnt

  a causa de la seva situaci de so-breocupaci. L'habitatge estavaocupat per ciutadans del Ma-greb, que a la vegada llogavenhabitacions a d'altres persones.L'entitat bancria, propietriade l'immoble, ha collaboratamb l'ajuntament per regularit-zar la situaci.

  Xavier Garca-Albiol, alcaldede Badalona, assegura que hannotat en els darrers mesos unincrement de vens que presen-ten els seus problemes a l'ajun-tament perqu els ajudin a re-soldre'ls. La brigada municipalva collocar a la porta de l'habi-tatge una planxa metllica ambl'objectiu d'impedir noves ocu-pacions fins que l'entitat finan-cera el llogui o el vengui. Faunes setmanes l'ajuntament vafer precintar tres habitatges adifernts zones de Badalona, ques'utilitzaven com a pis pastera.

  5CiutatNovembre201110 lniabadalona.cat

  Redacci> Un lladre multirein-cident de Badalona ha sigut em-presonat. Lhome era un dels lla-dres ms actius: 30 estrebadescomeses a Badalona i Sant Adri.El detingut, de 21 anys i ve de laciutat, s'apropava a les vctimesper l'esquena i, presumptament,els arrencava els penjolls d'or delcoll i, en algunes ocasions, elsprodua lesions greus. La deten-ci va tenir lloc desprs de ser re-conegut fotogrficament per di-verses vctimes i rodes de reco-neixement judicials. L'autor delsfets sempre actuava sol per maien la mateixa franja horria ni almateix lloc.

  Detingut unlladre badalonmultireincident

  Redacci> Segons dades de laCooperativa Roba Amiga (CRA),aquests milions de quilos perme-trien la creaci de 150 llocs detreball ms per a persones en riscd'exclusi social i laboral. Actual-ment Formaci i Treball, entitatassociada a Roba Amiga, atn a50 persones de la ciutat mitjan-ant els seus serveis de formaci,acompanyament laboral i con-tractes d'inserci. D'aquests con-tractes, 8 sn fruit de l'activitatde recollida, selecci i comercia-litzaci de la roba usada que esrecull a la ciutat. Alerten de laimportncia de continuar man-tenint les xifres de donacions.

  4.000 tones deroba usadasense recollir

  Tornar enrere en el temps s unarealitat. Veure com era la Bada-lona agrcola i traslladar-se a laCatalunya rural s la opci queens ofereix el Centre Cvic CanCabanyes. A ledifici histric espot conixer el conjunt del patri-moni arquitectnic i paisatgsticdall que representen les masiespel territori catal. L'estudi de lamasia catalana, es va inaugurardimarts passat al Centre CvicCan Cabanyes de Badalona i espodr visitar fins el 30 de des-embre. La idea no s tornar alpassat, sin recuperar el que hiha i manteni