Click here to load reader

Línia Badalona 6

 • View
  245

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Línia Badalona 6

Text of Línia Badalona 6

 • redacci 662 94 38 13 [email protected] administraci 93 519 43 93 publicitat 93 519 43 85 Fax 93 519 43 98

  CiU guanya a Badalona de-

  lniabadalonaDijous, 9 de desembre de 2010 Nm. 6 30.000 exemplars setmanals www.liniabadalona.cat

  CulturaEl cantautor badalon Albert Fibla obrir el Musicat

  22GorgLAns del Monocelebra el seu 140 aniversari

  19

  La denncia presentada pel Club Joventut provoca tensi entre les dues juntes directives 4

  La Penya porta als jutjatsla venda del CE Mas Ram

  Foto: M

  ariona San

  z.

  3

  10

  Avancen les obres alestaci de Renfe

  Incertesa pel 22-MBadalona obre la porta a un canvi de tendncia

  Incertesa pel 22-MBadalona obre la porta a un canvi de tendncia

 • Per a publicitat - 666 65 63 40 - [email protected]

  2010092 lniabadalona www.liniabadalona.cat

 • En portada 3lniabadalonaDesembre201009

  Les municipals, ms obertes que maiEls resultats de les catalanes deixen un escenari incert > El PSC arribar a la cita

  electoral en situaci de caiguda lliure mentre que PP i CiU milloren les expectatives

  Deixem enrere les eleccionscatalanes i a lhoritz ja comen-cen a treure el cap les munici-pals. Com a la resta de Ca ta- lunya, el 28N ha reforat a Con -vergncia i Uni, que a Badalonava guanyar per segona vegada ala seva histria, i al Partit Popu-lar, que va aconseguir els millorsresultats en unes autonmiquesa la ciutat. Laltra cara de lamoneda, el PSC, que va obtenirla xifra ms baixa de vots aBadalona en unes eleccions mu-nicipals o catalanes des delrestabliment de la democrcia, iEsquerra Republicana que vaperdre gaireb la meitat de su-port electoral en relaci a ara faquatre anys. Noms ICV-EUiA iCs van mantenir registres sem-blants als de 2006, mentre quela irrupci de la xenfoba Pla -

  taforma per Catalunya i de laSolidaritat Catalana per la Inde-pendncia de Joan Laporta vaser ms aviat moderada.

  Per, com afectaran els resul-tats de les catalanes a les munic-ipals? Per ara, lefecte msimmediat s lestat dnims. CiUi PPC tenen la moral pels nvols,els uns preparant el futur governde la Generalitat i els altres pen-sant ja en una victria a les gene -rals de 2012, mentre que PSC iERC viuen immersos en proces-sos de reflexi interns sobre lide -ratges i programes tot i que, pelque sembla, intentaran posposarels seus respectius congressos adesprs de les municipals.

  PRECEDENTNoms existeix un nic prece-dent deleccions catalanesprvies a les municipals, comser el cas de lactual cicle elec-toral. El 2006 el presidentMaragall va convocar eleccionsanticipades pel dimecres 1 denovembre, amb la qual cosa va

  situar per primera vegada lescatalanes abans de les munici-pals. Llavors el PSC va perdre 7punts a Badalona en relaci a2003, una prdua que van capi-talitzar Ciutadans que com-petia per primera vegada- i, enmenor mesura, ICV-EUiA i CiU.A les subsegents eleccions mu-nicipals, els socialistes van per-dre 11 punts respecte els comicislocals de 2003, que van anar aparar a Ciutadans, PP i CiU.Aix en termes percentuals,perqu en vots absoluts una partimportant dels 11.000 i 14.000vots que va perdre el Partit So-cialista a les catalanes de 2006 iles municipals de 2007 enrelaci a les dues de 2003 vananar a parar a labstenci.

  Ferran Falc (CiU), Jordi Serra (PSC) i Xavier Garca Albiol (PP)

  Situant-nos ja en lactual cicleelectoral, el 28N ha suposat alPSC una prdua de 10 puntspercentuals de vot en relaci ales eleccions de 2006, un espaielectoral que shan repartit aparts iguals Convergncia i Unii el PP. Com afectar aix a lesmunicipals de lany vinent? Evi-dentment, no se sap, perqu elselectors segueixen criteris ilgiques diferents segons eltipus deleccions.

  CAM AL 22 DE MAIGExcepte el 1979, en qu va guan-yar el PSUC, els socialistes hanguanyat totes les eleccions mu-nicipals a Badalona. Intentarmantenir lestadstica i revalidarel crrec ser el repte queafrontar per primera vegadalalcalde Jordi Serra, que va as-sumir lalcaldia de mans deMaite Arqu labril de 2008.Vistes les tendncies, els seusprincipals adversaris seranXavier Garcia Albiol, del PP, iFerran Falc, de CiU. El primer,

  la seva projecci pblica durantaquesta legislatura ha transcen-dit la poltica municipal i haaparegut als telenotcies de totlestat amb la immigraci com areclam; el segon, primer tinentdalcalde de lactual equip degovern, voldr traslladar a lm-bit municipal els resultats queacaba dobtenir la federaci a lescatalanes. Per ICV-EUiA, siglesamb molta tradici a Badalonades dels temps de lantic PSUC,repetir Carles Sagus, i per Es-querra, tamb al govern aquestalegislatura, el candidat serMiquel Estruch.

  Caldr veure tamb el com-portament electoral dels out-siders, i les possibilitats quetinguin dentrar a lAjuntament.Per una banda, Ciutadans-Par-tido de la Ciudadana i la Candi-datura dUnitat Popular (CUP),que ja es van presentar el 2007,i per laltra, les llistes quepuguin presentar Plataformaper Catalunya i Solidaritat Cata-lana per la Independncia.

  Narcs PresasBadalona

  PP i CiU esreparteixen els10 punts queperd el PSC

  www.liniabadalona.cat

 • Ciutat4Desembre

  201009lniabadalona

  Una qesti de confianaLa Penya es vol vendre les installacions del CE MasRam malgrat la manca dacord amb la seva directiva

  Marc UstrellBadalona

  El setembre del 2003 el Joven-tut comprava els terrenys del CEMas Ram per 600.000 euros itornava a tenir patrimoni des -prs de vendres el pavelldAusis Marc ara fa tretze anys.La Penya es convertia en elmxim accionista del club i escomprometia a millorar unesinstallacions que, construdesdurant els anys 60, havien que-dat obsoletes. Lacord entre lesdues entitats va ser fcil desegellar grcies a la bona sinto-nia entre les dues directives.Erem una pinya, assegura elpresident del CE Mas Ram,Josep Valls. Set anys desprs,les coses sn ben diferents i lesdues parts poden acabar en unjudici el prxim 23 de febrer.

  Larrel del conflicte s la in-tenci del Club Joventut de ven-dres les installacions de lesquals ns el mxim accionistades del 2003 per un preu que espodria situar entre els tres i qua-tre milions deuros, segonsapunten diverses fonts del C.EMas Ram, que diuen haver vistdirectius de la Penya amb possi-bles operadors al voltant de lesinstallacions.

  VERSIONS OPOSADES Les versions de les dues entitatsbadalonines en aquest procssn completament diferents imentre els directius del CE MasRam expliquen que el Jovenutsels vol treure de sobre, elJoventut ha transms la bonavoluntat, comprensi i ganes desalvar la situaci en un comu-nicat que va emetre un diaabans que la junta directiva delCE Mas Ram expliqus als mit-jans de comunicaci en quinpunt es trobaven les relacionsentre la Penya i lentitat. Estantrencades, assegura JosepValls, que paradoxalment tambforma part de la junta directivade la Penya. Segons la seva ver-

  El Pla Local dHabitatge detecta10.000 pisos en mal estat

  El CC del Barcelons redueix un14% el pressupost pel 2011

  El Pla Local dHabitatge recull les necessitats i l'oferta de pisos

  Foto: Redacci

  Foto: Redacci

  Les installacions del C.E Mas Ram

  Redacci > LAjuntament deBadalona ha aprovat el Pla LocaldHabitatge entre els anys 2010i 2015 malgrat no convncer gensni mica als partits de loposicique van criticar que en el docu-ment apareguessin promocionsrelacionades amb l'any 2010 i quea hores dara no han ni comenat.

  El pla local d'habitatge detec-ta a Badalona 9.986 pisos, delsquals 1.129 estan en estat runs;2.313 estan en estat dolent, i6.544 estan en estat deficient.Aquest fet, segons el regidordICV-EUiA, lex Maas, hauria

  La Penya hapresentat unadenncia en qureclama al CEdinou lloguers

  de ser prou indicador perqu eldocument introdus poltiquesde rehabilitaci. El documenttamb recull la previsi de cons-truir 1.139 pisos pblics fins lany2015. Un parc dhabitatges, quesegons va explicar Maas, nosadequa a la demanda que hihaur daqu a cinc anys.

  Del Pla Local dHabitatge tam-b sen desprenen altres dadescom ara que a Badalona hi ha 522persones en risc d'exclusi resi-dencial o de 8.719 ciutadans queno disposen d'ingressos per acce-dir a un pis de protecci oficial.

  Redacci > La caiguda de les in-versions en gaireb un 25% hanobligat al Consell Comarcal delBarcelons a disminuir el seupressupost per lany 2011. Con-cretament, baixar un 14,02%respecte el 2010. Amb els vots fa-vorables dels grups poltics queintegren lequip de govern delCCB (PSC, CiU, ICV i ERC) i elvot en contra del PP, el Ple delConsell Comarcal del Barcelons(CCB) ha aprovat inicialmentuns pressupostos amb una cla-ra voluntat destalvi. Malgrat lareducci pressupostria, el Con-sell Comarcal assegura que con-tinuar desenvolupant els progra-mes de collaboraci del mandat.Duna banda, els Programes De-legats, la competncia dels qualsve donada mitjanant acords de-legats dels ajuntaments impli-cats: manteniment de les Rondes

  de Barcelona i Gran Via Nord,ajuts de menjadors i transport es-colar, Joventut i Borses dhabitat-ge; Pacte per lOcupaci i Promo-ci Econo`mica al BarcelonsNord; gesti de competnciessobre acollida danimals de com-panyia (CCAAC) i la Fundaci Pi-sos de Lloguer. Duna altra ban-da, els Programes Comarcals, sa dir, aquells que parteixen de lainiciativa comarcal i lacord ambels ajuntaments, amb la voluntatdampliar serveis, i que comptenamb la inversi dels municipis dela comarca.

  Les principals accions i ac-tuacions concretes a desenvolu-par pel Consell Comarcal delBarcelons en el darrer tram delactual mandat passen per lexe-cuci dels projectes de BadalonaSud i els barris de la zona Nordde Sant Adri de Bess.

  si, el Joventut va comunicar afinals de 2009 la seva intencide vendres les accions del CEMas Ram degut als problemeseconmics del club. Malgrat lasorpresa, Valls va acceptar la de-cisi sense renunciar als interes-so