of 24 /24

Línia Badalona 7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Línia Badalona 7

Text of Línia Badalona 7

 • Per a publicitat - 666 65 63 40 - [email protected]

  2010162 lniabadalona www.liniabadalona.cat

 • En portada 3lniabadalonaDesembre201016www.liniabadalona.cat

  Badalona inaugura el nou MuseuFinalitza la Capitalitat de la Cultura Catalana 2010 > Una localitat andorrana pendr el relleu

  Dem tindr lloc lacte dinau-guraci de lampliaci que shafet al Museu de Badalona i de lanova museografia de les Termesi el Decumanus. Primer, es vi-sionar un document audivisualon es mostri levoluci de lesobres realitzades, i a continuaciles autoritats visitaran les Ter-mes i el Decumanus.

  Els ciutadans que assisteixin alacte tamb podran realitzaraquest itinerari, que els permetrvisitar en un sol espai el conjuntde les Termes romanes i la zonadel Decumanus, situada a lentorndel que era el frum de Baetulo.Es tracta dun jaciment arque-olgic de 3.400 metres quadrats,una de les superfcies de restescobertes ms gran de Catalunya.

  Les obres de millora queshan dut a terme al Museu deBadalona han fet daquestequipament un espai ms mo -dern, amb lampliaci i la novamusetzaci de les restes de laciutat romana de Baetulo situ-ades al subsl de ledifici. Tambsha installat una nova exposicipermanent, molt ms gran quelanterior.

  Aquestes reformes al Museude Badalona van iniciar-se lany2008 i ha obligat a mantenir-lotancat mentre durava la derrerafase de les obres. Aix, el Museureobrir les seves portes desprsde ms de mig any destar tancatal pblic.

  El recorregut per les restes,que est adaptat a tots elspblics, est concebut com unaimmersi dins de la ciutat ro-mana. La visita es veu potenci-ada per una illuminaci esce - nogrfica i espectacular i la in-

  corporaci dambientacions dereconstrucci histrica, aix comdiversos elements sonors iladopci dun sistema de textosbreus i complementats ambillustracions. La intenci es fercomprensible el mn rom atravs de lexperimentaci desensacions. Lexposici perma-nent Baetulo ciutat romana,tamb situada al subsl, sha en-riquit amb nombroses peces quefins ara no shavien mostrat maial pblic i shi han afegit algunesreconstruccions veritablementespectaculars, aix com un au-diovisual sobre Baetulo i el seuterritori, realitzat amb els mit-jans tecnolgics dltima gen-eraci.

  El regidor de cultura, MateuChalmeta, ha explicat que aque-sta renovaci total de lespai ar-queolgic est pensat de cara alfutur i a la seva projecci msenll de Badalona, i ha reafirmat

  el comproms de lAjuntamentamb la cultura.

  ADU A LA CAPITALITATLa Capitalitat de la Cultura Cata-lana s a punt dacabar per aBadalona. Coincidint amb la in-auguraci del nou Museu escele brar el proper divendreslacte de cloenda. Hi intervin-dran lAlcalde de Bada lona,Jordi Serra; el regidor de Cul-tura i Patrimoni Cultural, MateuChalmeta; el president de lor-ganitzaci Capital de la CulturaCatalana, Xavier Tudela, i elcnsol major dEscaldes-Engor-dany, Antoni Mart. Aquesta lo-calitat andorrana ser la queprendr el relleu de Badalonacom a Capital de la Cultura Cata-lana lany 2011.

  Est prevista la projecci dunvdeo, produt per Badalona Co-municaci, on es fa un reculldalguns dels cates ms impor-

  tants que shan celebrat a la ciu-tat durant aquest 2010. A banda,els assistents podran gaudir dedues actuacions musicals dequintet de corda, concretamentla sardana Badalona 2010, com-posada expressament per aques -ta ocasi per Salvador Brotons; iBtulo, obra simfnica deMiquel Arru de la qual ja vampoder gaudir el passat mes denovembre al concert de SantaCeclia ques es va celebrar alteatre Blas Infante.

  El president de lorganitzacide la Capital de la Cultura Cata-lana, Xavier Tudela, ha manife-stat que la valoraci de les -deveniment s totalemt satisfac-tria i positiva: Badalona 2010ha estat una capital completa iexitosa. Tamb ha afegit que lacapital daquest any ha permsque el pas pugui redescobrirBadalona i la seva potncia cul-tural.

  Mariona SanzBadalona

  Al centre, el regidor de Cultura ahir a la tarda

 • Ciutat4Desembre

  201016lniabadalona www.liniabadalona.cat

  ERC concorrer a les municipals amb els promotors de Badalona 2011

  RedacciBadalona

  Esquerra Republicana de Bada-lona es ref de la marxa dUrielBertran cap a Solidaritat Catala-na per la Independncia (SI) isalia en coalici de cara a lesproperes eleccions municipalsamb un nou grup ciutad, AccentIndependents per Badalona. Elnou grup sorgit del corrent Ba-dalona 2011, un moviment ges-tat el 2007 que perseguia lalter-nana poltica per deixar el PSCa loposici el 2011 i que, llavors,ja va instar a convergents, eco-socialistes i republicans a nopactar amb els socialistes, moltdebilitats en els ltims comicismunicipals.

  Fa mesos que sestava gestantaquest projecte lideleg del quals el cap de llista dEsquerraper la ciutat, Miquel Estruch, es-collit pel 85% de la militncia ba-dalonina en una assemblea gene-ral extraordinria el passat mesde setembre. El cert s que eldrama dels republicans a Bada-lona ja ve de les ltimes munici-pals on van perdre un dels dosregidors que tenien. Tamb ambla mort de Jaume Vives, el 13dagost del 2009. Aix sumat a

  Oriol Llad ocupar el nmero 2 de la candidatura encapalada per Miquel Estruch

  Regenerant la poltica

  Lany 2007, un grup de personesde la ciutat vam coincidir com asignants dun manifest en el qualdemanvem lalternana al go-vern municipal, la regeneracide la poltica i la cerca del consensper abordar els grans reptes quetenim a la ciutat (avui ms ur-gents que mai, en lactual contextde crisi). Eren (i sn): a) ms im-puls al treball per la cohesi sociali la qualitat de vida; b) la millorade la nostra competitivitat com aciutat; c) lassoliment duna cul-tura ms potent i d) lexistnciadun govern ms eficient, msparticipatiu i ms transparent.

  Avui, prop de quatre anys des-prs, algunes daquelles personesdecidim passar de la proposta alacci.

  Els signants daquest articleformem part dun collectiu msampli que sarticula al voltant du-na nova iniciativa poltica a la ciu-tat. Amb aquest article anun-ciem la constituci dAccent, In-dependents per Badalona, unaplataforma que vol:

  1. Incorporar al debat polticde les prximes eleccions la fres-cor de les cares noves i duna ma-nera de fer constructiva i exigent.Volem ajudar a trobar solucionsi a detectar i posar en valor les bo-nes prctiques, a ms dassenya-lar els problemes i les disfuncionsque hi pugui haver. Els nostresinstruments sn lexperincia enel mn cvic, el coneixement de laciutat, la formaci i els orgensprofessionals diversos i un op-timisme que est basat en el re-alisme i el comproms amb allque ens envolta.

  2. Ajudar a cercar els punts detrobada entre les diferents forces

  de progrs i catalanistes a la ciu-tat. Volem posar damunt la tau-la la convenincia de promouretres pactes locals que, amb unadurada de vuit anys, ajudin atrobar els mnims comuns deno-minadors en mbits com a) la co-hesi social, b) la competitivitateconmica i el model de ciutat ic) la cultura i la participaci ciu-tadana. Aquests pactes localshaurien de ser assumits tambper part de la societat civil.Creiem que podem ajudar a acon-seguir-ho. Avui, a Badalona calsumar.

  3. Proposar un debat de fonssobre la identitat i la cohesi so-cial. Volem que Badalona quedireflectida en el pas des de la cer-tesa que Catalunya es juga el fu-tur a Badalona. Lrea metropo-litana ha de contribuir molt msen lactual procs de construccinacional. Hi ha aspectes que vo-lem subratllar: a) el catal com allengua de trobada i oportunitats,b) la inclusi social com a motorde qualitat de vida, c) la diversi-tat cultural com a repte i oportu-nitat i d) la relectura i actualitza-ci dels nostres referents, amblobjectiu de reconixer totes lescomplicitats amb el pas.

  4. Contribuir a enfortir lespaide progrs nacional a la ciutat.

  Per assolir aquests objectius,i amb la voluntat de reforar elsconsensos entre les forces catala-nistes i progressistes de la ciutat,Accent accepta la proposta decrear una llista conjunta ambERC, una formaci que creiemque ha ents la necessitat decanvi poltic a la ciutat i que ac-cedeix, de forma sincera i gene-rosa, a una aposta de major

  transversalitat, que supera lacostura de les sigles.

  A hores dara, Accent i ERC es-tem debatent la frmula de colla-boraci, que es traduiria en unallista conjunta en les prximeseleccions del 22 de maig de 2011.En els ltims mesos, Miquel Es-truch, candidat de la formaci, hafet diferents crides a loberturadel partit; crides a les quals hemvolgut respondre.

  Lany 2007 ja diem que elspartits havien dentendre quecalen noves maneres, que calobrir finestres i que cal posar endubte les velles inrcies. Creiemque ERC a Badalona ha fet un pasimportant en aquesta lnia. I vo-lem aprofitar aquest oferiment.Creiem que s el moment decontribuir des de molts llocs, itamb des de diversos espaisideolgics, a aquest canvi defons. Tan de bo altres partits fa-cin apostes similars. Ho cele-brarem. Catalunya viu avui unanova transici.

  Les persones que signem avuiaquesta carta oberta ho fem con-venuts que tenim coses a dir i aaportar (i tamb en tenim moltesa aprendre). Alguna cosa ens diuque s, que ara s un moment es-pecial a la ciutat, i al pas. Ensagradaria sumar altres veus imirades en un projecte que neixms com a invitaci que com adogma. Ens calen ms mans,ms ulls, ms mans. Accent neixavui, aqu, a les pgines dundiari. Des dara mateix ja enspots trobar a la xarxa a accentba-dalona.cat, per ben aviat ens tro-barem all on ens hem trobatsempre. A peu de carrer. All onfem feina. Thi apuntes?

  Oriol Llad, fins ara president de lmnium Cultural

  Orio Llad, Agns Rotger, Pilar Valls, Clara Sol i Ignasi Niub

  lelecci del meditic Uriel Ber-tran del passat mes de mar i laseva marxa el mes de setembre alpartit liderat per Joan Laporta.

  Esquerra fa temps que buscasortir al mapa de Badalona isembla que la seva tasca en elsdos ltims governs tripartits a Ba-dalona no s suficient per mobi-litzar el seu electorat.

  Miquel Estruch busca esgarra-par vots de la societat civil de Ba-dalona i presentar un projecteatractiu de regeneraci poltica,participaci i, sobretot, idees no-ves per Badalona.

  Tot apunta que el fins ara pre-sident dmnium Cultural delBarcelons Nord i que ja ha pre-sentat la seva dimissi com atal, Oriol Llad, ocuparia la po-sici privilegiada de nmero 2. Abanda de Llad tamb la novaformaci compta amb noms pro-pis com la guanyadora de lltimPremi Prudenci Bertrana, Ag-ns Rotger, Pillar Valls o ClaraSol.

  Accent Independents per Ba-dalona ja s visible a internet atravs de les www.accentbadalo-na.cat , on han publicat un dec-leg dintencions en forma dunmanifest que ja busca noves ad-hesions.

 • 5lniabadalonaDesembre201016Per a publicitat - 666 65 63 40 - [email protected] www.liniabadalona.cat

 • 6 Opini

  Ciutadans

  Safata dentradaEDITORIAL

  grup comunicaci21Dipsit legal: B.43222-2010lniabadalonaRedacci:

  [email protected]: 93 519 43 [email protected]: 93 519 43 [email protected]

  www.liniabadalona.cat

  Lnia Badalona agraeix les cartes dels lectors per no es responsabilitza dels seus continguts. s imprescindible que elsescrits estiguin signats amb nom i cog noms, nmero de DNI i telfon de contacte. Lnia Badalona es reserva el dret deretallar-les, en el cas adient. Les cartes es poden enviar al fax 93 519 43 98 i per correu electrnic a l'adrea [email protected]

  Cartes dels lectors

  Editor: David Centol i Lozano. Directors d'edici: Jos AntonioPilar (Lnia Valls), Jordi Sugraes (Lnia Barcelona), PereGimnez (webs temtics); Ivana Padierna (webs de proximitat).Caps de redacci: Elisabet Alfaro i Cristian G mez. Redacci:Sara Arroyo, Jordi Alcover, Narcs Presas, Mari ona Sanz, DanielSainz de Aja. Fotografia: Mari ona Sanz i Eduardo Benito.

  Cap de producci i qualitat: Marga Moreno. Dissenyadors grfics: Albert Bald, Aida Fonseca.Cap de Vendes: Marcelo Villanueva. Xarxa comercial: Manel Riera, David Olivares, Adolf Garcia,Esther Rodrguez, lex Subirats, Eugnia Pujol, Ricard Garcia, Jaume Magri i Manuel Snchez-Villanueva. Mrqueting: Eva Serra. Distribuci: Ramon Vila (coordinador), Albert Carbonell, OriolFreixa, Acant Canet, Juan Carlos Galceran, Yacouba Diakit.Facturaci: Teresa Aguela. Auxiliar: Maria Reyes.

  Desembre

  201016lniabadalona www.liniabadalona.cat

  n el primer nmero del Lnia Badalona ens vam fer ress delmalestar del collectiu dintegradores socials a les escoles del

  Sud de Badalona. Ens explicaven que, desprs destar 5 anys treba-llant en centres de la zona on qui es dedica a la docncia necessitams vocaci que mai, perillava la seva continutat a partir del mesde gener vinent degut a la manca de recursos del Departament dE-ducaci. Parlvem de Sant Roc, Artigues, El Remei... barris on lab-sentisme arriba fins al 40% i Educaci no pot fer front a la figura din-tegrador social que vetlli perqu els ms petits vagin a lescola! Aixja era simptomtic... Les dades parlen per si soles... com tamb ssimptomtica la uni entre directors, professors i ampes en aques-ta nova associaci Badalona es mou. Ning est content amb la ges-ti educativa del pas. El govern entrant, tot sembla indicar que serIrene Rigau, la futura Consellera dEducaci, tindr una tascaenorme al capdavant dEducaci i, ms si es confirma que trobaranla caixa buida... Aix s, tindr un avantatge: tot el consens perdutfins ara el podr recuperar de nou. Directors, professors, pares i ma-res estan ms units que mai per demanar canvis... se sabr aprofi-tar aquesta oportunitat dor?

  Mestres i pares demanen auxili

  E

  o diem la setmana passada, hi ha partit a Badalona. Totes lesformacions en sn conscients i ja han comenat a engrassar la

  maquinria electoral. Laparici del nom de la ciutat a Wikileaks re-lacionat amb lislamisme radical ha tornat a posar aquest tema so-bre la taula i ha provocat una picabaralla dialctica entre alguns delsfuturs candidats a lalcaldia. Els partits han de fer lesfor de trac-tar la immigraci amb la mxima delicadesa i sense fer s de la de-maggia. Alguns ja ho fan per nhi ha daltres que pretenen utilit-zar aquest tema per captar vots fcils. Mentrestant, aquesta setma-na hem conegut els moviments dEsquerra per remuntar el vol. Elsrepublicans sumaran esforos amb la plataforma ciutadana indepen-dent lAccent i concorreran plegats a les eleccions de maig. Una de-cisi encertada que posar emoci al partit i far que sigui encarams competit. Noms demanem a tots els participants que deixin debanda el joc brut i puguem viure una precampanya i una campanyaplena de propostes i sense desqualificacions ni demaggies de capmena

  Xup-xup electoral

  H

  Miguel Ayetusuari skatepark

  Lskatepark est fora b, per limanquen complements. De totesmaneres el trobem molt juganeri de fet no cal donar-se massa im-puls per arribar d'un mdul a unaltre.

  Xavier Llagosterausuari skatepark

  Lskatepark est fora b, t unsdissenys interessants, per potserens queda un pl petit pel volumde patinadors que som a Ba -dalona. Estem contents de tornara tenir un parc com aquest.

  Ivan Herrerousuari skatepark

  El nou parc s molt patinable, toti que una mica limitat en quanta lnies de moviment. Aix s elque es podia fer amb lespai queens va donar lAjuntament deBadalona.

  Laura Martinezusuari skatepark

  Em sembla molt b que s'hagiconstrut un espai aix, crec ques un tipus d'installaci esporti-va que feia molta falta a Ba -dalona, perqu abans haviem dedesplaar-nos fora.

  Alberto Duranusuari skatepark

  Ja tocava que fessin una pistaperqu poguem patinar, tot i queestaria b que no n'hi hagusnoms una. Enlloc de construrparcs exclusius, es podrien habil-itar i reformar places urbanes.

  Quina valoraci fas del nou skatepark?

  ANLISI DEL RESULTATELECTORAL

  Algunes interpretacions elec-torals volen fer passar bou perbstia grossa. Es diu que CiU hagolejat, que el tripartit ha estatdesacreditat amb uns PSC i ERCmolt malparats i ICV-EUiA notant, que el PP ha tret un resul-tat histric i que, mantenint-se,C's ha aconseguit una gran fita.Els resultats sn els que sn,per estan desdibuixats per lallei electoral i la Llei d'Hondt. Itot afecta, per segurament elms determinant ha estat la cri-sis i com afecta a cada classe so-cial. El poder desgasta, per nosempre d'igual manera. Pertant, estava cantat que el governde torn (conjunturalment el tri-partit) perdria, igual com perdrZapatero. Si mirem el nmerode vots, s fora normal que CiUhagi tret 260 mil vots ms queen les anteriors eleccions, ja queno estava al govern i als seusvotants no els afecta propor-cionalment tant la crisi com a al-tres sectors. El PSC ha tret 225mil vots menys perqu ha gover-nat durant la crisi i a una partdels seus votants els ha afectatms la crisi i alguns d'aquestshan sentit els nouvinguts com acompetidors laborals. Cosa queha aprofitat el PP per augmen-

  tar uns minsos 68 mil vots, queno resulta una pujada gens im-pressionant com ens volen ven-dre. Als seus rics votants, la crisino els afecta i a la gent de classebaixa que tamb convoquen elshan convenut amb el missatgeanti-immigraci. ICV-EUiA no -ms ha perdut 53 mil vots, i sque els votants, a part de foraideologitzats, no sn de lesclasses ms baixes, sin edu-cadors socials, mestres, gent deprofessions liberals... que no hapatit tant la crisi. Tamb s'a-punta que ERC ha perdut 198mil votants, per si tenim en

  CAPITALISME I POBRES

  El capitalisme no s, de ben cert, el parads pels pobres, per, sims no, havia tingut histricament la virtut de premiar els em-prenedors i la gent amb empenta. Ara, la conxorxa entre entaba-nadors financers i especuladors immobiliaris ha posat el sistemaa la corda fluixa. I el pitjor s que aquests mateixos personatgessn els que exigeixen als governants mesures de cstig econmiccontra els ms febles de cada pas, que no en tenien cap culpa, sino volen veures agredits pels mercats financers que aquells ma-teixos controlen. Sovint aquests entabanadors financers mouenles seves tctiques agressives contra els pobles i contra els estatsamb els diners dels nostres estalvis o dels nostres fons de pen-sions, que ells des de llocs de privilegi administren. Realment elcapitalisme mai ha estat una filosofia de repartiment just de lariquesa, per ara ha arribat a esdevenir pura bogeria.

  Jordi SolerBadalona

  compte l'irrupci de partits in-dependentistes i sumem els votsd'ERC, SI i Rcat, noms se n'hanperdut 56 mil, que s el normalper haver estat al govern entemps de crisi. Per ltim, C's volvendre que t molt de mritmantenir-se, per si tenim encompte que ha pogut difondre elseu missatge populista a travsdels mitjans de comunicaci, els16 mil vots de ms sn un ridculincrement. Hem d'estar atentsals moviments del govern.

  Jordi OriolaBadalona

 • Opini8Desembre

  201016lniabadalona www.liniabadalona.cat

  Wikileaks i BadalonaLes eleccions del 22 de maig seran les msimportants de la histria de Badalona. Es-tar en joc molt ms que el futur a curt ter-mini de la tercera ciutat de Catalunya. Es-tar en joc la possibilitat de fer realitat uncanvi duna dimensi semblant a la que elpassat 28 de novembre es va certificar aCatalunya.

  Tots els partits som conscients de latranscendncia de les properes eleccionsmunicipals. Hi ha un model, el de lalcal-dia en mans del PSC, que ha complert uncicle de 30 anys i que ha dafrontar una re-flexi interna per rellanar el seu projec-te. Hi ha, tamb, una opci en ascens, la delPP, que sha construt sobre la base de lacrispaci, la demaggia i lestratgia de des-truir ms que de construir, de dividir msque de cohesionar. Entre aquestes dues op-cions, hi ha la de CiU. Desprs del canvi as-solit contundentment a Catalunya, ambuna victria histrica tamb a Badalona,els ciutadans han deixat un missatge: vo-len solucions davant la crisi, i saben queaquestes vindran millor de qui t lempen-ta per a treballar i una visi ms transver-sal i integradora de la societat. Badalonano es pot quedar al marge daquesta ten-dncia, daquest canvi en positiu que sig-nifica la renovaci poltica que Catalunyaafronta en els propers temps.

  Per aix la tensi poltica a Badalonasaccentua a mesura que sacosta el maig.En un cas, el del PSC, perqu hi ha nervisfins a cert punt lgics desprs de tenir lal-caldia durant tres dcades. En laltre, el delPP, perqu creuen tenir-ho a prop, i per-qu de tant creure-sho apuren fins al lmitla crtica i la demaggia que els cal per cri-dar latenci i tenir, des de loposici, mspresncia meditica que el propi govern.En aquest sentit, el cas de Badalona s sin-gular. Lagenda poltica i meditica de laciutat no la marquen els desencerts del go-vern municipal que s en part el que li hapassat al tripatit de Montilla- sin que la

  marquen les accions dun PP que no esmossega la llengua a lhora de llenarmissatges datractius titulars per descsvalor poltic. Tampoc la marquen els en-certs del govern, que nhi ha. No hi ha ti-tulars a cinc columnes pel nou passeig ma-rtim, el ms important que sest fent allitoral metropolit. No nhi ha per lskatepark ms gran dEspanya que sacaba di-

  nagurar. No nhi ha pel futur Museu de laIllustraci. No nhi ha per la remodelacide lestaci de RENFE, per la nova Ram-bla, per la Clnica del Carme, o pels reno-vats teatres. Ni pel metro iniciat pel pre-sident Pujol, tota una revoluci ja en mar-xa. I quan hi sn, queden tapats per les-pectacularitat de les paraules del lderdel PP.

  25 anys desprsEl 16 de novembre de 1985, OlofPalme, primer ministre suec vis-itava Badalona. Se li lliurava elVI Premi per la Pau dels Amicsde les Nacions Unides. Palmehavia destacat per la seva lluitacontra el racisme de l'Apartheida Sudfrica; per donar suportdes de Sucia a la lluita per lademocrcia a Espanya i contra ladictadura del general Franco; vadenunciar l'imperialisme amer-ic al Vietnam. Creia en un mnms just, en un mn on la segure-tat es bass en la justcia. LaComissi Palme des de 1981havia impulsat a Nacions Unidesla doctrina de la seguretat comu-na, basat en aquest principi. Imoltes coses i principis ms.

  Aquell dia de novembre mil-ers d'infants badalonins vanavarar globus a la platja de Ba -dalona. Un home de pau i defen-sor dels drets humans, un es-tadista europeu i lder del social-isme democrtic a Europa arrib-ava a la nostra ciutat i era guardo-nat a Badalona pels seus valors ila seva acci poltica.

  25 anys desprs a Badalona,a Catalunya, a Espanya i a Eu-

  ropa una crisi econmica provo-cada pels excessos acumuladors,la desregulaci i per una espec-ulaci financera immoral vol ferun escac a l'Estat de Benestar i ala justcia que defensava Palme.Les forces de la dreta i l'extremadreta atien el racisme, laminenels serveis pblics i donen ales ala competncia pels recursos so-cials, que pressionen per retallar,a les ciutats d'Europa. Des de

  Marsella fins a Londres -veiemaquests dies com el Govern dretde Cameron en el fons vol im-pedir que els estudiants de ren-des mitges i baixes puguin ac-cedir a la Universitat-, des deValncia a Badalona. s un avsseris per a tothom, joves, trebal-ladors, classes populars, classesmitjanes. Un avs que crida a l'ac-ci.

  Davant d'aix el llegat d'Olof

  s fins a cert punt lgic quan alguns con-ceben la poltica com un espectacle, i quanla urgncia dels mitjans, que no critico per-qu es mouen en un mercat altamentcompetitiu, s seleccionar la informacipensant qu s ms atractiu per a laudin-cia. I ja se sap que s ms sucs que unapersona mossegui un gos que no pas queun gos mossegui una persona.

  A sis mesos de les eleccions, no conei-xem cap proposta del lder del PP. Nomsen sabem les polmiques declaracions,les visites als barris per a muntar xous me-ditics, o la reiterada cantarella del estoya slo dos concejales de ganar las eleccio-nes.

  El darrer exemple s dir que Wikileaksem dna la ra quan suposadament afir-ma que a Badalona hi ha un problema amblislamisme radical. Un problema que, se-gons Xavier Garca Albiol, el govern muni-cipal ha perms. S, fa servir la paraulaperms que porta implcita la desdia,el desinters, o la mala fe- i es queda tantranquil. Cal dir que les informacions pu-blicades a travs de Wikileaks parlen delconjunt de Catalunya, dun fenomen sobreel qual les autoritats i els cossos policialsestan treballant amb fermesa des de fatemps. Especialment des dels atemptats del11 de mar de 2004, quan, amb el governde lEstat i de Madrid en mans del PP, ungrup integrista va perpetrar el pitjor atemp-tat islamista a Europa. Alg se li hauriaocorregut llavors o ara- plantejar que elgovern del PP va permetre la presnciadaquells i altres islamistes?

  Amb aquest panorama, cal dir que notot shi val. I que la balana pot decantar-se cap al projecte integrador, transversali ple denergia que representem la gent deCiU.

  Ferran Falc IsernPresident del grup de CiU i

  primer tinent dalcalde

  Palme s ms vigent que mai.Democrcia social, poltica ieconmica. La seguretat nonoms es basa en la fora, enl'exrcit, en la policia, es basa enla justcia humana i social. Lagent treballadora no ho podemoblidar. La visi global de lapoltica s ms necessria quemai. Si no unim esforos lesdemocrcies vives, les entitats, lespersones, la tirania dels mercats

  sense control i les forces conser-vadores afins tindran ms foraper plantejar un escac a lademocrcia real. I finalment, elshomes i dones som iguals endignitat, en drets. No shi valaprofitar-se primer dels salarisbaixos i desprs aixecar una ban-dera demagoga manifestant quesobren persones, treballadors.Igualtat en drets i deures, i unademocrcia local, nacional i eu-ropea fundada en arguments, enla deliberaci i no en la manipu-laci intencionada de les pors dela gent de bona fe, de la gent queestar patint ms, enfrontant unscontra altres. Perqu al final totsvivim sota el mateix cel, i la se-guretat i el benestar d'uns depndels altres, de la justcia per atots.

  Palme queia assassinat elfebrer de 1986 a Estocolm. Lesentitats, l'Ajuntament, una majo-ria de ciutadans, i en un mbitms cvic una Fundaci que duuel seu nom, continuem treballanta Badalona per una ciutat msjusta, ms segura i ms prspera.

  Josep Xurigu

 • 9lniabadalonaDesembre201016Per a publicitat - 666 65 63 40 - [email protected] www.liniabadalona.cat

 • Centre10

  Desembre

  201016lniabadalona

  Les botigues de Centre Comer Badalonaconstaten un increment de les vendes

  Jordi AlcoverCentre

  Els botiguers de Centre ComerBadalona han constatat un incre-ment de vendes de fins a un10% els festius de la setmanapassada. El millor dia de vendesdel passat pont es va produir di-marts, dia laborable, seguit de di-lluns, festiu en qu molts comer-os van obrir les portes, mentreque la jornada menys positiva vaser dimecres. Sn dades que esvan fer pbliques aquest di-marts en la presentaci de lacampanya de Nadal de lassocia-ci que uneix els botiguers delCentre i del Progrs a travsdun partenariat amb lAjunta-ment de Badalona.

  POTENCIAR MARCAAquesta campanya les botiguesassociades tindran imatge unifi-cada amb bosses, paper de regali tota una cartelleria nadalencacomuna. El president de lAsso-ciaci Centre Comer Badalona,Joaquim Soldevila, acompan-yat de la Vicepresidenta, Mirtalvarez, i del Regidor de Comeri Consum, Jordi Subirana, vanfer una demostraci de fora a lasala dactes del Restaurant Mica-cos en que van remarcar quelobjectiu a seguir a partir daras superar les vendes de lanypassat i fidelitzar clients. I, demoment, asseguren que van pelcam: increment de vendes elprimer cap de setmana llarg decompres nadalenques i refordassociats fins arribar als 400,segons van assegurar.

  Una de les estratgies que tlentitat per evitar una fuga decompradors a Barcelona o engrans superfcies comercials s

  potenciar activitats al carrer pera tota la famlia. Daquesta mane-ra lassociaci va presentar, dinsde la seva revista Bada, que tam-b ha sortit al carrer aquestasetmana, una agenda dactes peraquestes festes nadalenques. Ac-tivitats com concerts de nadales(Dissabte 18, a les 19h a la plaaJosep Cortinas), Festa del Ti (di-jous, 23 a les 18h), Taller de Fa-nalets (3,4 i 5 de gener) entremoltes altres activitats que repar-tiran tamb amb fulletons alscomeros.

  El regidor de Comer i Con-sum, Jordi Subirana, es va diri-gir a Centre Comer Badalonacom un projecte de ciutat capadaglutinar diferents sensibili-tats i sectors del comer que, abanda de la seva activitat econ-mica cabdal per Badalona, tam-b es dedicaria a promoure pro-jectes solidaris i ms per Nadal.Aix, una de les iniciatives da-questes festes que van presentars la Cadena daliments Solid-ria que es dur a terme el properdimarts 21 de desembre des deles deu del mat per tots els ca-rrers del Centre: amb la collabo-raci dels Voluntaris Badalona espodran fer donatius pel BancdAliments de productes bsicscom: llegums, pasta, arrs o to-mquet de llauna.

  POLMICA DIVISIMalgrat la insistncia dalgunsperiodistes sobre la divisi delscomerciants de leix del carrer deMar i Canonge Baranera, CentreComer Badalona es va esmeraren fer una campanya en to posi-tiu i parlar dun projecte a llargtermini que busca sumar i norestar.

  LAssociaci presenta la campanya de Nadal amb una imatge unificada i plena dactes

  El carrer Anselm Clav reobre el pas del trnsitDes d'ahir dimecres el carrer dAnselm Clav tornar a estar obert al trnsit de vehicles, des-

  prs dhaver estat uns mesos tancat a causa de les obres durbanitzaci daquesta part de laplaa de Pompeu Fabra. Aix, es restitueix a Anselm Clav el sentit de circulaci de sempre,

  direcci Barcelona, i el carrer de la Creu recupera tamb el seu sentit original direcci Matar

  Optimisme a les botigues del centre

 • 11Per a publicitat - 666 65 63 40 - [email protected] lniabadalonaDesembre201016www.liniabadalona.cat

 • Per a publicitat - 666 65 63 40 - [email protected]

  201016lniabadalona www.liniabadalona.cat

 • 13Centre lniabadalonaDesembre201016www.liniabadalona.cat

  Pares i professors es constitueixen per exigir un ensenyament pblic de qualitatCada dimarts es manifestaran contra lAjuntament vestits amb samarretes grogues

  RedacciCentre

  La Federaci dAssociacions deMares i Pares de Badalona (FAM-PAS), professors i directors des -coles pbliques de Badalonashan constitut sota el paraigesassociatiu Badalona es Mouper exigir a lAjuntament de Ba -dalona i a la Generalitat de Cata -lunya un ensenyament p blicde qualitat.

  Lassociaci no ve de nou,coneixent la trajectria del Por-taveu dels directors dels centrespblics badalonins, Casto Gar-ca, molt combatiu des del CEIPJosep Boada de Sant Roc, onsempre ha lluitat pels drets delensenyament pblic. Per aixdes de la nova associaci es de-fensa la fora duna nova trans-versalitat que aplega professorsi pares per exigir prou retalladesen aquest mbit i ms inversiper les escoles de Badalona.

  La presidenta de la FAMPAS,Montse Conejo, rebutja en elblog de la nova associaci, http://badalonaesmou.blogspot.com/el nou calendari escolar impul-sat per lactual conseller dEdu-caci en funcions, Ernest Ma -ragall, i assegura que est pro -vocant que moltes associacionsde mares i pares, sobredimen-sionades de feina, es con- cebincom a empreses de ser veis,havent de gestionar totes les ac-tivitats extraescolars del centreeducatiu.

  La nova associaci tamb re-butja la retallada en inversionspels Plans dentorn i el personaleducatiu en les plantilles delscentres que han arribat a xifraren 30 mestres menys respecte elcurs passat.

  LAJUNTAMENT TAMBMAL PARATLa regidoria dEducaci de Ba -dalona liderada pel socialistaJosep Duran tamb en surt malparada. De fet, la nova asso-ciaci critica durament la de-cisi del govern municipal deretallar el programa lArt alEscola i les ajudes municipalsque permetien llogar autocarsper fer activitats esportives alaire lliure i que en total afectena 10.000 alumnes.

  Badalona es Mou aposta perno substituir el professorat enels centres dInfantil i Primriades del primer dia, la qual cosa,

  diuen, suposa reduir latenciindividualitzada a lalumnat iper no substituir al personal lab-oral del centre: personal tcnicen educaci infantil i personaladministratiu.

  ELS DIMARTS GROCSEn el manifest conjunt per unensenyament pblic de qualitatsacorda tirar endavant la inicia-tiva Dimarts Groc, en qumestres i directors lluiran unasamarreta amb el lema Sos perun Ensenyament Pblic deQualitat.

  LES DEMANDES DE BADALONA ES MOU Que tinguin present les opinions de les comunitats educatives dels centres.

  Que donin suport a les AMPAS per a facilitar la seva tasca. Que els centres educatius disposin del professorat adequat per donar resposta a les necessitats educatives de lalumnat.

  Que es replantegi el calendari escolar a partir del consens amb el professorat i les famlies dels centres.

  Qu es doni continutat al programa Art a lescola destinant el pressupost que anteriorment es destinava i que representa el 006% del pressupost municipal.

 • Centre14Desembre

  201016lniabadalona www.liniabadalona.cat

  Lhistrica Cermica Montgatina tancaProvedora a tot lEstat del sector de la hostaleria i de diverses cases reials >Deixa al carrer a 149 treballadors, la majoria badalonins

  Jordi AlcoverMontgat

  La histrica empresa CermicaMontgatina, amb 75 anys d'his -tria, i provedora de vaixelles alsector de la hostaleria en 55 pa-sos, cases reials europees i, finsi tot, a nombrosos restaurantsde luxe, tanca definitivament.Va ser un dels motors industri-als de Montgat, donant feina,histricament, a molts bada -lonins, i va saber aprofitar elboom turstic espanyol de la d-cada dels setanta. De fet, encaraara a molts restaurants es potllegir el seu logotip al cul demolts plats o tasses. I s que laqualitat i la innovaci en la fab-ricaci de vaixelles havia estatreferent a tot el mn. Ara, desdel mes d'octubre es troba imm-ersa en un concurs de creditors,lantiga suspensi de paga-ments, havent redut la plantillaprcticament un 10%. El fet quela Seguretat Social hagi reclamaun deute d1,7 milions deurosha estat insostenible i ha provo-cat el tancament imminent de lacompanyia que tampoc ha po -gut fer front als terminis depagament dels deutes del con-

  curs de creditors que va presen-tar ara fa dos anys.

  UNA COOPERATIVA, LA SALVACIDesprs d'intentar trobar fi-nanament en bancs i caixesl'nica oportunitat de salvar lafactoria era fer una cooperativai, finalment, desprs de que elcomit dempresa ho intentstamb ha fracassat. Inicial-ment, una trentena de trebal-ladors estaven disposats acontinuar amb una part del ne-goci de lempresa, consistent enfabricar, segons van explicar,productes destinats a lalta gas-tronomia, la facturaci delsquals havia crescut un 20% enels ltims anys en la lnia deproducci que tenia fins fa pocCermica Montigatina. Per aixla idea que tenien era la decrear una societat annima lab-oral, una espcie de cooperativaque, amb una plantilla que nosupers la trentena de trebal-ladors aprofits la maquinria iles installacions actuals de lafbrica. Per fer aquesta op-eraci, per, necessitaven capi-tal privat. Un capital que,finalment, no han trobat.

  INDEMNITZACI INSUFICIENTEn total seran 149 treballadorsels que es quedaran sense feina.Segons Jaume Sellars, por-taveu del comit dempresa, tot ique els empleats de CermiquesMontgatina reclamaven 25 diesper any treball i 14 mensualitats,finalment i desprs d'hores denegociacions, noms rebran els20 dies que estableix la llei i 12mensualitats. Aix s, com acompensaci la factoria haur

  de fer front a una paga extra deprop de 300.000 euros que esrepartir entre els empleats, ex-ceptuant els crrecs directius.

  El 90% dels 149 treballadorsd'aquesta empresa, amb 75 anysd'histria, sn majoritriamentbadalonins i la resta tianencs imontgatins. Actualment estanenllestint els encrrecs que te-nien i est previst que la compa-nyia cessi la seva activitatsdefinitivament la viglia deNadal.

  Les peces produdes a la Montgatina sn reconegudes a tota Europa

 • La Salut15

  Desembre

  201016lniabadalona

  Impuls a la recollida selectiva

  Narcs PresasLa Salut

  El procs per renovar tots els con-tenidors de recollida selectiva deresidus de la ciutat sinicia de ma-nera gradual aquest desembre,comenant pels barris de Llefi iLa Salut. El procs dimplantacidels nous contenidors de les cincfraccions (resta, orgnica, enva-sos, paper i cartr i vidres) segui-r per Bufal, Morera i Pomar,amb lobjectiu dassolir la im-plantaci total durant el primertrimestre de lany que ve.

  En total, se substituiran els2.994 contenidors actuals per3.985 de nous, dels 915 seran pera la recollida orgnica, 487 per apaper i cartr, 485 per a vidre,488 per envasos i 1.416 per a laresta de deixalles. A banda, la ciu-tat tamb comptar amb nous ve-hicles de recollida de residus,tot en el marc del nou contractedel servei de neteja aprovat en-guany per lAjuntament.

  Els nous contenidors sanirancollocant, sempre que sigui pos-sible, a les mateixes ubicacionsque els actuals, agrupant totes lesfraccions si lespai ho permet.Els nous contenidors sn msaccessibles i ergonmics. A ms,els contenidors destinats a lafracci de residus Resta t undoble sistema dobertura, un ambpalanca manual i laltre amb pe-dal, i t un sistema de tancamentretardat. Cada contenidor t tam-b unes marques tctils en relleu,que amb la conformitat de lON-CE, simbolitzen el tipus de residuque sha de dipositar. Laltra es-trena s la del nou parc de 61 ve-hicles de recollida selectiva, mssilenciosos que els actuals, menyscontaminants i una quarta part,amb funcionament elctric.

  Comena el procs per implantar la recollida de la fracci orgnica a tota la ciutat >Els barris de Llefi i La Salut seran els primers on sinstallaran els nous contenidors

  PORTA A PORTALa implantaci de la recollida dela fracci orgnica va acompan-yat duna campanya de difusi, aon informadors ambientals visi-taran totes les cases de la ciutatper lliurar el kit de la recollida dela fracci orgnica i informar dela importncia de gestionar co-rrectament les deixalles.

  Els vens dels barris de Llefii la Salut rebran a casa seva unacomunicaci prvia en qu selsinforma que es canviaran tots elscontenidors i que aviat rebran lavisita dinformadors ambientalsque els explicaran el sistema derecollida de la fracci orgnica.

  Es tracta de visites porta aporta, a on quatre equips for-mats per quatre informadorsambientals informaran als venssobre el sistema ms correcte degestionar les deixalles i lliurarana cada domicili un kit de recolli-da orgnica consistent en un cu-bell marr, trenta bosses compos-tables i un fullet i un imant in-formatius.

  Els vens que no estiguin acasa seva el dia que es distribuei-xi el kit i rebin la visita dels infor-madors tindran lopci de reco-llir el material en diversos puntsde distribuci. Els vens absentses trobaran un fullet que els in-formar de la ubicaci i els hora-ris daquests punts de distribuci.A Llefi i La Salut, els vens queno siguin a casa en el momentque passin els informadors po-dran acudir fins el 8 de gener alssegents punts per recollir el kitde lorgnica: els divendres de 8a 14 hores, davant el Mercat deLlefi, el dissabtes de 9 a 14 ho-res, davant del Mercat de La Sa-lut, i els dissabtes de 17 a 20 ho-res, a leix comercial del Passeigde la Salut. Els nous contenidors de recollida selectiva

  Lesperit emprenedor t premiEl darrer dimecres va tenir lloc al Centre Cvic de la Salut el XII Concurs de Joves Idees

  Emprenedores promogut per lInstitut Municipal de Promoci de lOcupaci (IMPO). Liniciativa, en la que van participar 10 centres formatius de tota la ciutat, pretn

  fomentar lesperit emprenedor i empresarial entres els i les joves de Badalona.

 • 16

  LlefiDesembre

  201016lniabadalona

  Els vens de Sant Mori de Llefi volenms informaci del futur CAP Gran Sol

  El calendari de Nadal de Llefi 2010 finalitza Alguns dels actes que es realitzaran seran la Cagada del Ti (dissabte 18 a les 12h al Carrer Prez

  Galds), la II Fira Medieval, que durar tot el cap de setmana, a la Rambla de Llefi; la tertlia literria sobre el llibre "Els silencis de Betlia" (dimarts 21 a les 19h a la Biblioteca Xavier Soto)

  i l'acte Contes de la Mediterrnia, el dia 22 a la mateixa biblioteca, a les 19h.

  Narcs PresasLlefi

  Volen el CAP per a finals de2013 o, com a molt tard, princi-pis de 2014. s lobjectiu delAssociaci de Vens de SantMori de Llefi, que per bocadel seu president Francisco Li-llo ha reclamat que aquesta in-fraestructura sanitria, tan espe-rada i necessria pels barris deLlefi i La Salut, estigui a puntper aquestes dates. Per no te-nen les garanties ara mateix iper aix ser la principal pre-gunta que faran a la reuni quemantindran amb lAjuntament a

  principis de gener sobre lambu-latori.

  Volem saber quan comena-ran les obres, i quan acabaran, as-segura el dirigent venal de Llefi.Vol saber, per tant, quan posaranla primera pedra per tamb laduraci de les obres, tot amb lob-jectiu que el CAP Gran Sol siguiuna realitat el ms aviat possible.

  Francisco Lillo valora positiva-ment que lexecutiu tripartit, ara jaen funcions, aprovs definitiva-ment el projecte, una de les sevesltimes decisions executives. smotiu de satisfacci per a Lillo, querecorda que ha valgut la pena la

  La primera quinzena de gener se celebrar una reuni entre les entitats i lAjuntamentper aclarir terminis i saber com funcionar el nou CAP

  lluita venal durant els ltims 4anys, amb manifestacions i reu-nions per aconseguir aquesta mi-llora dels serveis sanitaris als dosbarris, els ms poblats de Badalo-na i, per tant, amb ms volum dedemanda datenci sanitria.

  Per Francisco Lillo, larribadadel nou govern de la Generalitatno suposar cap retard addicio-nal en lexecuci de les obres i re-corda que ara la pilota est a lateulada de lAjuntament.

  No noms assistiran a la reu-ni per saber la duraci de lesobres, sin que les entitats venalstamb preguntaran quines es-

  pecialitats mdiques tindr el nouCAP. Volen que es faci un estudisobre les necessitats dels dos ba-rris i que, en conseqncia, elnou CAP pugui oferir serveis peratendrels.

  INFORMACI ALS VENSUna vegada celebrada la reuni,les associacions venals volenmantenir informats als seus vensi de la comissi de sanitat actual-ment en funcionament sortiruna comissi de seguiment queamb reunions peridiques analit-zar el desenvolupament de lesobres i el compliment dels termi-

  nis previstos.El solar on subicar el nou cen-

  tre est situat a lextrem sud delparc Gran Sol, situat a lavingudadel Doctor Bassols a la seva con-fluncia amb carrer dsia, al ba-rri de Llefi, a la plataforma msbaixa de les dues que el formen,quedant soterrat respecte el nivelldel parc. La seva construcci, quecostar uns 8,5 milions deuros, hade descongestionar altres ambu-latoris com el CAP de la Salut iser imprescindible per donaruna millor oferta de sanitat a laciutat, on 23.000 usuaris es bene-ficiaran del nou centre.

  Parc del Gran Sol on sinstallar el nou CAP

 • 17Per a publicitat - 666 65 63 40 - [email protected] lniabadalonaDesembre201016www.liniabadalona.cat

 • 18

  Sant RocDesembre

  201016lniabadalona

  Garca Albiol responsabilitza el PSC de lapresncia dislamisme radical a Badalona

  RedacciSant Roc

  El fenomen wikileaks arriba aBadalona i com no podia serduna altra manera amb unamala imatge de la ciutat queXavier Garca Albiol ja ha apro-fitat per carregar de nou contrael govern municipal. Segons elpolmic portal web, el Departa-ment dEstat dels Estats Units esmostra preocupat per lefer-vescent activitat dislamistes alsud de Badalona. El presidentdel PP de Badalona ha utilitzat lafiltraci per preguntar a lalcal-de de Badalona, Jordi Serra, i elprimer Tinent dAlcalde de Ba-dalona, Ferran Falc per pregun-

  tar amb ironia- si tamb acusa-ran al Departament dEstats delsEstats Units dembrutar el bonnom de Badalona tal com estanfent amb mi. Albiol relaciona lapreocupaci dels nord-ameri-cans amb les conseqncies de ladesestructuraci social que hapatit la ciutat durant els darrersanys, que atribueix a una abso-luta incapacitat del PSC, mini-mitzant constantment el queest passant en determinats ba-rris de Badalona.

  CRTIQUES DEL GOVERNLalcalde de Badalona, el socialis-ta Jordi Serra, va qualificar lesafirmacions de Xavier Garca Al-

  El lider del PP f referncia als documents confidencials publicats per Wikileaks

  biol de bajanada i calmnia i elva acusar de no tenir escrpolsi de fer el que calgui per sortir alsdiaris. Per lalcalde el que estfent el lder popular s faltar elrespecte a les forces policials da-rreu del pas que estan treballantsense parar per evitar qualsevolacte terrorista. Serra, va posardexemple a la Gurdia Urbana deBadalona, com a part implicadaen el control de lislamisme radi-cal a la ciutat.

  Qui tamb sha volgut pro-nunciar, com a part implicada, sel primer tinent dalcalde i res-ponsable de la Gurdia Urbanade Badalona, el convergent Fe-rran Falc. Per Falc, Albiol juga

  amb la por a lhora de barrejar gi-hadisme radical amb Badalona.Falc va ms enll i asseguraque seguint lassociaci dideesdAlbiol tamb es podria acusara lexpresident Jos Maria Aznaro al mateix Alcalde de Madrid, Al-berto Ruiz Gallardn, dhaverperms la presncia a Espanyadel grup gihadista que va perpe-trar el pitjor atemptat islamista aEuropa, l11 de mar del 2004,quan el PP governava a lEstat ia la ciutat de Madrid

  Entitats islmiques, com la delspaquistanesos Cam per la Pau-tamb han condemnat aquestesultimes declaracions dAlbiol ivan reiterar la seva preocupaci

  per la islamofbia que pot provo-car els documents de wikileaks iles maniobres de poltics com Al-biol. La comunitat islmica va in-sistir en qu si han vingut a Cata-lunya s per tenir un futur millori prosperar econmicament, cosaque no poden fer al seu pas.

  Els resultats en les anteriorseleccions al Parlament de Cata-lunya en qu el Partit Popular vadedicar part del seu discurs a de-fensar una immigraci legal i or-denada i la dapostar per refor-ar la seguretat en molts barris deBadalona, ha donat ales al lderdels populars a Badalona a con-tinuar amb la seva lnia, permolts, destructiva.

  Garca Albiol i Alcia Camacho fent campanya a Badalona pel 28-N

  Ms pressi per eliminar labandonament de vehiclesUna operaci especial per combatre aquest fenomen se salda

  amb 16 multes per infracci de lOrdenana de Civisme i la retirada de bona part dels vehicles detectats. Ferran Falc, responsable del districte,

  ha valorat positivament l'operatiu.

 • Gorg-Progrs19

  Desembre

  201016lniabadalona

  Cantada Escolar de Nadales al Teatre Principal de BadalonaDimarts passat ms de 500 nens i nenes de diferents escoles de la ciutat van

  participar en una Cantada Escolar de Nadales, que es va celebrar conjuntamentamb el XVI Concurs de Composici de Nadales. L'acte el va organitzar

  l'AVV del Progrs amb la collaboraci de Voluntaris de Badalona.

  Marina Badalona ja compta desdaquesta setmana amb un siste-ma de producci denergia solarque aprofitar lextensa cobertade ledifici de la marina seca i dela zona de tallers, amb una super-fcies de 1.331 metres quadrats,superior a la de tres pistes de bs-quet.

  El sistema escollit per a laproducci de lenergia solar s elconegut com de slice amorf,diferent al de les clssiques pla-ques fotovoltaiques de slicecristall. El sistema de sliceamorf gaudeix duna potnciainstallada de 83,77 KMp,peraconseguir una producci esti-mada de 95.955 KWh per any,que vindria a ser el consum miganual delectricitat dun bloc devint habitatges. La produccidaquests gaireb 100.000 KWh

  Narcs PresasGorg

  per any sinjecta a la xarxa elc-trica de manera automtica i esmonitoritza constantment viaInternet, fet que permet coni-xer el nivell de producci elctri-ca i seguir a temps real les inci-dncies del sistema.

  El sistema del slice amorf slptim donades les caractersti-ques de ledifici de la marinaseca i dels seus tallers i per la si-tuaci del recinte portuari. Aix,el sistema del slice amorf permetobtenir un millor rendiment encondicions de radiaci difusa, sa dir, produeix energia en diesennuvolats. Tamb obt majorrendiment a temperatures altes is ms lleuger que les plaques fo-tovoltaiques ms comunes, laqual cosa no obliga a reforaramb estructures suplementriesla capacitat de crrega de les co-bertes. I tamb s el ms ptimper les caracterstiques arqui-tectniques de ledifici i els edi-

  ficis dhabitatges del voltant ambuna alada superior al de la ma-rina. Finalment, redueix la utilit-zaci delements metllics, fona-mental en un ambient tan corro-siu com el mar.

  TREBALLADORS SOLIDARISEls treballadors de Marina de Ba-dalona han decidit renunciar a re-bre el lot de Nadal i han destinatlimport que lempresa dedicavaa aquesta partida a adquirir ali-ments per al Banc dAlimentsde la ciutat. La situaci de crisidel moment ha portat als em-pleats de Marina Badalona aprendre aquesta decisi, que su-posa incorporar al Banc dAli-ments de Badalona 720 litres dellet, 720 litres de suc de taronja,1.000 llaunes de sardines, 1.040de tonyina, 1.008 pots de ci-grons, 1.008 de mongeta cuita i650 de llenties.

  Marina de Badalona comena la produccidenergia solar aprofitant lextensa coberta

  Fotos: www.marinabadalona-sa.es

  Captar lenergia des de la coberta de ledifici de la marina seca amb el sistema slice amorf

  El sistema de captaci denergia solar de la Marina

 • 20

  Sant Crist SistrellsDesembre

  201016lniabadalona

  Els passats dies 13 i 14 de desem-bre, el Centre Cvic Can Ca-banyes va omplir-se d'infantsque volien participar en una ini-ciativa que el mateix centre haviapromogut de cara a Nadal: aque-sta consistia en escriure en unpaper un desig d'esperana,somni i illusi per una societati un mn millor. En acabat, vanpenjar-los a l'Arbre dels De-sitjos, ubicat al vestbul delmateix Centre Cvic.

  Lobjectiu de l'activitat erafomentar lesperit creatiu delsinfants i sintonitzar cultures i re-alitats diferents en un mateixprojecte, potenciant la germanorentre els nens de diferents pro-cedncies.

  Lactivitat va estar guiada perPepita Salvat, membre de l'enti-

  RedacciSant Crist

  tat Estudi C i va acompanyar elsinfants en l'elaboraci de l'arbre,orientant-los i ajudant-los entot el possible.

  Laura Garcia, directora delCentre Cvic de Can Cabanyes,ha explicat a LniaBadalona queles dues tardes durant les qualses va desenvolupar l'activitatvan ser tot un xit de partici-paci: fren ms de vint els pe-tits artistes que van compartirl'experincia i van omplir l'Arbredels Desitjos de creativitat, in-nocncia i sensibilitat.

  L'equip de participants esta-va compost per deu nens del bar-ri de Sant Crist, deu de l'escolaMerc Rodoreda, a Nova Llore-da, i d'altres que s'hi van sumarespontniament, provinents deles escoles badalonines Llibertati Minguella.

  L'activitat va estar organitza-da i promoguda per l'associaci

  La Mussara i pel Centre CvicCan Cabanyes, que un cop msha tornat a posar a disposici dela gent del barri una iniciativaque convida tothom a unir-se iagermanar-se per una causa in-teressant.

  Larbre dels Desitjos restaara a disposici de tothom ques'hi vulgui acostar per escriureun desig i penjar-lo. Est ubicatal vestbul del Centre Cvic CanCabanyes (Rambla Sant Joan,59-77).

  D'aquesta manera, grans ipetits hauran collaborat aguarnir aquest Arbre de Nadaltan especial amb bons propsits,desitjos positius amb la miradaposada a un mn i una societatmillors, una convivncia msfcil i solidaritat amb les person-es que es troben en situacionscomplicades. Tota una de-claraci de lesperit nadalenc.

  Ms de vint infants guarneixen lArbre dels Desitjos a Can CabanyesL'Arbre resta ara a disposici de tothom qui hi vulgui penjar el seu desig

  Nens guarnint lArbre

  Finalitza lenquesta ciutadanaL'Associaci de Vens de Sant Crist va promoure una enquesta per

  tal que els ciutadans del barri poguessin decidir la prioritat de les diferents mesures que s'han de prendre al barri per tal de millorar-lo.

  La setmana que ve en podrem saber els resultats.

 • Lloreda MontigalDesembre

  201016lniabadalona

  21

  BufalPomarMoreraCanyet

  Televisi Badalona entra a la Cartoixa de MontalegreEls monjos de la Cartoixa de Montalegre obren les seves portes a les cmeres de BadalonaTelevisi per rodar un documental sobre aquest singular monestir. El reportatge formarpart duna edici especial del programa Nines Russes TV, que es dedicar integrament alemblemtic edifici de Tiana, als seus ocupants i als seus costums.

  Foto: Mariona Sanz

  El nou skatepark Bada-Rodes

  xit de participaci al Bada-Rodes Parc

  El nou skatepark i bikepark de laciutat ja s una realitat: des delpassat diumenge els patinadors iciclistes de la ciutat poden gaudirde l'espai de 5.000 metres qua-drats que aspira a albergar com-peticions de nivell mundial enaquestes modalitats esportives.La jornada d'inauguraci va serd'all ms festiva: des de prime-ra hora del mat la zona d'aparca-ment de la installaci va omplir-se d'stands on els Voluntaris deBadalona servien esmorzar a tot-hom. Tamb les botigues de ma-terial esportiu de bicicletes i ska-te de la ciutat tenien el seu espaien aquella zona. Durant tot elmat es van fer diverses activitatsper als esportistes i els curiososque van assistir a la celebraci: unconcurs on se sortejava tot dematerial per la prctica d'aquesttipus d'esports, una xocolatadapopular, diverses exhibicions tant

  Els skaters i bikers de la ciutat ja poden disfrutar de les noves installacions

  Mariona SanzBufal

  d'skate com de diferents modali-tats de bicicleta, tallers infantils,murals per practicar l'art del gra-fitti i diverses actuacions musicalsde grups locals.

  L'acte va comptar amb la pre-sncia de l'alcalde, Jordi Serra, delregidor d'Esports i Joventut de l'A-juntament de Badalona, AlbertToms, i del regidor de Cultura,Mateu Chalmeta; que van inaugu-rar oficialment la installaci ivan fer entrega del premi al gua-nyador del concurs Posa-li nom,Sergi Snchez, que va ser qui vaproposar el nom que finalment vaser l'escollit: Bada-Rodes Parc."Estava cansat que la majoriad'installacions esportives duguinel nom duna persona com a ho-menatge. Crec que s bo que a lescoses se les anomeni pel que real-ment sn, i vaig pensar que perdesignar un lloc per practicar es-ports que van sobre rodes i que sa Badalona, la combinaci Bada-Rodes era la ms ideal. Hi vaigafegir el Parc perqu al cap i a la

  fi s un lloc dentreteniment", vaexplicar Snchez, que va rebre unaparell E-book com a premi.

  Albert Toms va manifestar aLniaBadalona que des de l'Ajun-tament estan molt satisfets queBadalona sigui referncia ja no no-

  ms en bsquet, futbol i altres dis-ciplines ms tradicionals, sinque des davui tamb ho sigui enel mn de lskate i el BMX. "Ente-nem que Badalona, per tradici iper nombre desportistes, es me-reix una installaci esportiva da-

  quest nivell. Estem treballant in-tensament perqu aquest siguiun circuit homologat internacio-nalment, lnic de tota Espanya ones podran fer proves de Campio-nats del Mn", va explicar el Re-gidor d'Esports.

  Foto: www.lamalla.cat

  Mares i alumnes surten de les aules prefabricades

  La nova escola haur desperar un any ms

  L'escola Montigal, que des delcurs passat funciona amb m-duls prefabricats, haur d'esperardos anys ms per veure constru-t l'edifici que l'ha d'albergar. Alllarg d'aquest any eren dues esco-les -la de Montigal i la de Bufa-l II- les que s'havien de constru-r, per el Departament d'Educa-ci de la Generalitat ja ha informata l'Ajuntament de Badalona que elcurs que ve noms una d'aquestesdues es podr estrenar. El motius la voluntat de la Generalitatd'esglaonar la inversi econmi-ca necessria per a aquests dosprojectes, que suposaran una des-pesa total d'uns 8 milions d'euros.Aquest pressupost es va aprovarel passat mes de mar.

  L'escola que es construir enprimer lloc ser la de Bufal II, perqestions d'espai: al solar on ac-tualment s'hi ubiquen els barra-cons corresponents a aquesta es-

  L'escola Montigal, actualment amb barracons, no estar llesta per al curs vinent

  Mariona SanzBufal

  cola no hi caben d'altres mduls.Aix no passa a la plaa ManuelMoreno Mauricio, on es troben elsbarracons de l'escola Montigal ion, mentre no es construeixi el fu-tur edifici de l'institut VenturaGassol i la mateixa escola Monti-gal, hi ha prou lloc. Les obres deBufal II comenaran d'aqu apocs mesos i l'edifici, que es situa-r al carrer de la Cincia, estar apunt per al curs vinent, al setem-bre de 2011.

  La decisi de la Generalitat haprovocat reaccions diferents a lesAMPA de les dues escoles impli-cades. La secretria de la de Mon-tigal, Ana Beln Sendarrubias, vaposar de manifest el descontenta-ment dels pares perqu s'ha en-darrerit el moment que esperavenper estrenar l'escola. Els m-duls sn molt correctes per noofereixen espais addicionals, combiblioteca, gimns o sala d'au-diovisuals apuntava Sendarru-bias. Tamb va assegurar que,tot i que no tenen gaires esperan-

  ces en aquest sentit, faran tot elpossible per que la Generalitat re-consideri la decisi.

  La seva homloga a l'escola Bu-fal II, Maite Cceres, en canvi, varecordar la cassolada que vanprotagonitzar els pares dels alum-nes darrerament per reivindicarque se'ls garants la construcci del'escola, i va assegurar que araaquests ja es senten ms tranquils.

  Els mduls snmolt correctesper no ofereixen espaisaddicionals,com biblioteca,gimns o salad'audiovisuals

  Les grans superfcies obren en diumengeCom cada any, en acostar-se el Nadal molts dels hipermercats i grans superfcies

  obren les seves portes en dies festius per incentivar les compres tpiques d'aquestesdates. Les botigues de la zona de Montigal, tals com Ikea, Carrefour o Decathlon,

  no van ser menys i aquest passat diumenge dia 12 van obrir en horari comercial.

 • Cultura22

  Desembre

  201016lniabadalona

  Jordi Dauder es guardonatamb el Premi Gaud dHonor

  Foto: Arxiu.

  El Consell de Ciutat de Badalona otorga el VIII Premi El Crcol Catlic, l'Associaci Alvent i l'Associaci Festa Medieval han

  estat els receptors d'aquesta distinci en un acte que es va celebrar el passat dissabte 11 de desembre al Badalona Centre Internacional de Negocis (BCIN).

  Se'ls ha escollit entre dotze candidatures.

  Daniel Sainz de AjaBadalona

  Lactor badalon Jordi Dauderrebr el Premi Gaud dHonorque atorga lAcadmia Catalanade Cinema. El guard s un ho-menatge a la seva carrera profes-sional i un reconeixement a laseva dedicaci pel cinema. LA-cadmia va fer pblic un comu-nicat al seu web on anunciavenla seva decisi, i on subratllavenel talent i la dedicaci queDauder ha aportat al cinemacatal contribunt a dotar-lode prestigi i reconeixement.

  Aquest premi honorfic s elremat al moment ms dol de lacarrera professional de Dauder.Lany 2008 va rebre el Goya almillor actor de repartiment pelseu paper de capell de lOpusDei a Camino i el 2009 el Premi

  Gaud al millor actor principalper Azaa, cuatro das de julioon feia el paper del president re-public. Anteriorment, el 1990,lactor va guanyar el Premi SantJordi de Cinematografia com amillor actor pel film Pont deVarsvia, i el 1998 el Premi Bu-taca al millor actor per Car-cies.

  Dauder, que va complir 72anys el mar passat, semblalluny de jubilar-se. Darreramentha rodat dues pellcules, una s-rie i ha actuat al teatre MariaGuerrero de Madrid. Jordi Dau-der va comenar la seva carreracom actor lany 1988. Des dales-hores ha participat en ms de 60pellcules. A ms ha fet teatre,sries de televisi, doblatge (vaser la veu del malvat Emperadorde Star Wars i de lEmperadorrom Marc Aureli al film Gladia-

  tor, entre daltres). Tamb sescriptor i poeta. La fama com aactor, per, li va arribar de la mde la srie de TV3 Nissaga de po-der (1996 1998), on interpre-tava el paper de Mateu Montso-ls.

  LAcadmia Catalana de Cine-ma, organitzaci presidida perlactor Joel Joan, far saber elsnoms dels nominats a la resta decategories la setmana vinent, ihaurem desperar fins el 17 degener per conixer els noms delsguanyadors de la 3a edici delsPremis Gaud. Lnic premi con-firmat s el de lactor badalon,el Gaud dHonor, que junta-ment amb els directors JosepMaria Font i Jaime Camino pas-sa a formar part de la curta i se-lecta llista de professionals cata-lans que reben aquesta distinciper la seva trajectria.

  Lactor Jordi Dauder

  Es presenta la nova temporadadels teatres municipalsRedacci > El divendres 10 es vapresentar el calendari de la prope-ra temporada (gener-maig de2011) dels teatres municipals deBadalona: el Principal, el Zorrillai el Blas Infante. A lacte hi van as-sistir el regidor de cultura, MateuChamela; el director de la xarxa deteatre municipals, Joan AntonSnchez i el gerent de BadalonaCultura, Joan Brib. El ms destacat de la cartellera te-atral pels propers mesos sn duesobres dirigides per Julio Manri-que, Lhort dels cirerers i Cosesque diem, lxit del festival Grec.Tamb cal remarcar el musical Nitde Sant de Joan de la companyia

  Dagoll Dagom, amb msica deJaume Sisa.

  Pel que fa a les actuacions mu-sicals, el grup catal Els amics deles arts actuar el 29 de gener alPrincipal seguint amb la gira delseu darrer disc Bed and Breakfast.A ms cal tenir en compte la pre-sentaci del darrer treball de KikoVeneno, Dice la gente, i el concertde la Mala Rodrguez aprofitantels actes del Dia de la dona.

  La resta de concerts que tin-dran lloc als teatres municipals se-ran el de els Mine!, el 18 de febrer,el de lartista reusenc Joan Mas-deu i el grup de metal figuerencErm.

  Coses que diem i el concert dEls amics de les arts seran els plats forts

  Foto: xxxx

  Finalitza el XXVI Concurs deTeatre del Crcol CatlicRedacci > El Teatre Zorrilla vaacollir el passat dissabte al vesprela celebraci de l'acte de cloendadel XXVI Concurs de Teatre delCrcol Catlic, que ha estat orga-nitzat enguany dins dels actes decelebraci de Badalona 2010 Ca-pital de la Cultura Catalana.Aquest concurs teatral de carcteramateur s'ha dut a terme darrera-ment al Crcol Catlic: diferentsgrups amateurs procedents de di-versos municipis catalans han re-

  LAcadmia Catalana de Cinema reconeix la trajectriade lactor badalon i la seva dedicaci pel cinema catal

  alitzat la seva actuaci en aquestescenari. Durant l'acte de cloendaes van lliurar els premis als guan-yadors. En primer lloc, el GrupQuatre per Quatre va rebre el pri-mer premi, l'Enric Borrs, perlobra La boja de Chaillot; i CercleCatlic de Grcia va ser mereixe-dor del premi Crcol Catlic per lo-bra Ja en tinc 30. Els assistents al'acte van poder gaudir de lactua-ci Cazando Gamusinos de DaniPrez i Carme Mal.

 • 23

  LAgenda Desembre201016

  PEN

  JAT-

  ELA

  CASA

  EMERGNCIES 112BOMBERS 112 AMBULNCIES Creu Roja 93 464 06 09 La Pau 93 395 50 61HOSPITALS (emrgencies mdiques 061)Hospital Municipal de Badalona 93 464 83 00 Hospital Universitari Ger-mans Trias i Pujol 93 465 12 00 MOSSOS DESQUADRA 088 GUARDIA URBANA 092 93 483 29 01POLICIA NACIONAL 091 93 497 24 60 ATENCI CIUTADANAInformaci 93 483 29 20 Defensa del consumidor 93 483 27 43 Ofi-cina de Matriculaci escolar 93 483 29 97 Gesti Tributria 93 483 2813 Oficina de Turisme 93 483 29 90 Grua / Dipsit municipal 93 46009 00 CENTRES CVICS I CULTURALSCentre Cvic La Colina 93 383 36 61 Centre Cvic La Morera 93 395 4457 Centre Cvic Torre Mena 93 399 03 11 Centre Cvic Can Cabanyes93 399 35 11 Centre Cvic Dalt la Vila 93 384 44 44 Centre Cvic CanCanyad 93 464 18 57 Centre Cvic Sant Roc 93 387 06 12 Casal de So-lidaritat Can Pepus 93 460 23 78 BIBLIOTEQUESBiblioteca Can Casacuberta 93 464 34 00 Biblioteca Lloreda 93 387 3175 Biblioteca Pomar 93 395 35 07 Biblioteca Sant Roc 93 460 12 57 Bi-blioteca Llefi "Xavier Soto" 93 383 29 70ALTRES SERVEISConservatori Professional Msica 93 389 39 57 Engestur 93 460 84 15Escola de Natura 93 395 01 05 Escola del Mar 93 384 36 74 Institut Mu-nicipal Serveis Personals 93 384 79 79 Institut Municipal PromociOcupaci 93 460 52 00 Museu Municipal 93 384 17 50 Badalona Co-municaci SA 93 497 40 00 Reactivaci Badalona SA 93 464 80 00 En-llumenat pblic-SECE(Avaries) 93 398 76 61 Oficina de Rehabilitacid'Habitatges 93 483 27 17 Servei de recollida de mobles 901 114 115

  TELFONS DINTERSEXPOSICIONS I FIRESDel 17 al 19 de desembre, de 10h a 21hII Gran Fira MedievalFira de productes artesanals,actes medievals i pessebre viventPsg. de la Salut i C. Provea

  Fins el 5 de gener, de 10h a 21hFira dArtesaniaTradicional fira de productesartensansPsg. Maignon

  Fins el 23 de generBaetulo, la ciutat subterrniaSexposen les restes arqueolgi-ques de les Termes i el jacimentdel subsl de la Font i Cuss, onhi ha el Decumanos de BaetuloMuseu de Badalona

  ESPECTACLES18 de desembre, a les 21.30hCirc LimbusPallassos, trapezistes i malaba-ristes sota la direcci de LeandreRiberaTeatre Principal

  19 de desembre, a les 12hLa nostra ciutat Espectacle musical per a nens de0 a 9 anysTeatre Principal

  19 de desembre, a les 18hEls PastoretsEls alumnes del Taller de Teatredel Crcol participaran en aques-ta obraCrcol Catlic de Badalona

  22 de desembre, a les 18hEspectacle de titellesRepresentaci de Contes de laMediterrnea a crrec de lEste-nedor TeatreBiblioteca Llefi-Xavier Soto

  CULTURAL16 de desembre, a les 18hLhora del conteEn Jordi Tonietti explica Texpli-co una can per a infants de 5a 10 anysBiblioteca Can Casabuerta

  17 de desembre, a les 18hEls divendres a la bilbiotecaDiverses activitats infantils comjocs, contes, manualitatsBiblioteca Pomar

  21 de desembre, a les 18hTaller per a infantsTaller de confecci de fanaletsper a la nit de Reis. Cal inscrip-ci prvia. Places limitadesBiblioteca Can Casacuberta

  NADAL18 de desembre, a les 18hPessebre vivent100 persones participaran en larepresentaci del Naixement deJessPl. Centenari

  19 de desembre, a les 18hConcert de NadalLOrfe ens canta les canons t-piques de NadalMonestir Divina Providncia,C.Arns, 64

  19 de desembre, a les 19hConcert de lOrquestra Simfni-ca de Sant CugatTradicional concert nadalenccompost per valsos i polques deJohann Strauss.Teatre Zorrilla

 • Per a publicitat - 666 65 63 40 - [email protected]

  201016lniabadalona www.liniabadalona.cat