of 16 /16
A l’abril es posa la primera pedra del nou Mercat dels Encants Passeig de Sant Joan El canvi de tarifes de les terrasses dels bars causa malestar als propietaris 7 Festival De Prop Les cançons de Maria Rodés prenen la Pedrera aquesta nit 8 Redacció 93 519 44 10 · [email protected] · administració 93 519 43 93 · publicitat 672 003 461 · Fax 93 519 43 98 barcelona · Edició 211 líniaeixample 8 de Març de 2011 · Núm.6 · 15.000 exemplars www.liniaeixample.cat Infografia: Ajuntament Els autocars turístics col·lapsen també la paciència dels veïns Els veïns reclamen una vegada més la prohibició d’estacionar als entorns de la Sagrada Família 13 13

Línia Eixample 6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Línia Eixample 6

Text of Línia Eixample 6

 • A labril es posa la primera pedradel nou Mercat dels Encants

  Passeig de Sant Joan El canvi de tarifes de lesterrasses dels bars causamalestar als propietaris

  7 Festival De PropLes canons de Maria Rods prenen la Pedrera aquesta nit

  8

  Redacci 93 519 44 10 [email protected] administraci 93 519 43 93 publicitat 672 003 461 Fax 93 519 43 98

  barcelona Edici 211lniaeixample

  8 de Mar de 2011 Nm.6 15.000 exemplars www.liniaeixample.cat

  Infografia: A

  jun

  tamen

  t

  Els autocars turstics collapsentamb la pacincia dels vensEls vens reclamen una vegada ms la prohibici destacionar als entorns de la Sagrada Famlia

  13

  13

 • lniaeixample Per a publicitat - 672 003 461 - [email protected] Mar201108 www.liniaeixample.cat

 • En portada 3Mar201108 lniaeixamplewww.liniaeixample.cat

  Un eix cultural de referncia a tot el mnLa transformaci de lavinguda Parallel se sostindr en la seva reactivaci econmica i enuna remodelaci que cre ms espais per als vens > Es preveu construir sis noves places

  Foto: Steven Guest / Infografia: Ajuntament / Aida Fonseca

  Ja fa anys que es parla de la ne-cessitat duna revitalitzaci delavinguda del Parallel. Aquestmoment, per, no arribava mai.Fins ara. La inauguraci delArtria Parallel, la reoberturadel Molino i ladquisici de lan-tic Teatre Arnau per part de lA-juntament deixen entreveureuna reactivaci de lofertateatral i cultural a lavinguda.Precisament, aquest aspecte cul-tural va convertir el Parallel enun referent a finals del segle XIXi principis del XX; per en elsdarrers anys aquesta lluentorsha anat diluint fins quasi de-saparixer.

  PROJECCI A TOT EL MNUn dels impulsors ms deter-minants daquesta regeneracidel Parallel ha estat la FundaciEl Molino (FEM), que des de laseva presentaci, ara fa poc msde dos anys, ha estat sumant es-foros amb lAjuntament i lesentitats. Les expectatives, tant delentitat com del consistori, hanestat poteciar lavinguda des delaspecte duna transformaci f-sica, complementada amb unimpuls de lactivitat econmica icultural.

  Els representants poltics, en-capalats per lalcalde de la ciu-tat, Jordi Hereu, van visitar fatres setmanes el Teatre Arnau ilArteria Parallel, amb motiu deles seves recents adquisicions iobertures, respectivament. Du-rant lacte, lalcalde Hereu vaavanar algunes de les lnies b-siques de la transformaci.

  Encara sha dacabar de defi-nir, per tenim clar que volemconvertir el Parallel en leix cul-tural ms important de Barcelo-na, i que simplanti en limagina-

  ri collectiu de tot el mn, ha des-tacat la regidora de Sants-Mont-juc, Imma Moraleda, present alacte. El mateix alcalde va evocardurant lacte els exemples delBroadway novaiorqus o el Mont-martre paris. La revitalitzacidel Parallel s un dels gransprojectes estratgics de Barcelo-na, ha declarat Jordi Hereu,que va instar a que el futurParallel ha de projectar i fer re-lluir la vida cultural de Barcelo-na a Europa i al mn.

  UN ESPAI DE TROBADAUna de les conclusions a les quesha arribat s que lavingudasha convertit en les ltimes d-cades en una lnia fronterera,un mur de separaci entre elsbar ris de Sant Antoni, el PobleSec i el Raval. Ja no s un lloc detrobada, com ho va ser a princi-pis del segle XX, quan els barce-lonins creuaven duna vorera a

  laltra, anant duna bodega, al res-taurant i acabant la vetllada en unteatre, gaudint duna obra teatralo dun espectacle de cabaret. Ac-tualment, no s un fet habitualque els vens de Sant Antonicreuin per anar al Poble Sec, i vi-ceversa.

  Un dels objectius del projectes facilitar el pas a peu duna vo-rera a una altra. Encara no shadefinit com saconseguir, per jashan avanat algunes mesures.

  SIS NOVES PLACESUna de les propostes ms desta-cades de la reforma del Parallels la creaci de sis noves placesal cant de Sant Antoni. La ideas reconvertir les sis petites ro-tondes que connecten lavingudaamb els carrers Vilamar, En-tena, Rocafort, Calbria, Vilado-mat i Comte Borrell, unint-les auna de les voreres. Daquestamanera, es crearia un espai p-

  Foto de famlia de la presentaci del projecte de reforma de lavinguda Parallel

  blic on es podrien collocar bancs,jocs infantils o nou arbrat. En de-finitiva, serien petits espais dedescans, trobada i relax per alsvens i les persones que hi passe-gen. Aquesta mesura seria unreclam per a que ms gent sacos-ts al Parallel i anessin duncant a laltre de lavinguda ambms naturalitat. Ben al contraridel que passa ara, en qu elsvianants, quan creuen, tenen lasensaci de passar per una menadautopista, amb molts carrils, ide pressa, ja que els semforscanvien de color de seguida.

  AMPLIAR LOFERTALa transformaci fsica de lavin-guda anir acompanyada dunareactivaci de la seva activitateconmica. Lanunci de lalcaldeHereu de la compra per part delconsistori del Teatre Arnau suna de les primeres accions enaquest sentit. La compra de

  lArnau, que feia mesos que per-seguem, s una aposta clara delAjuntament pel Parallel, indi-ca la regidora Moraleda. Malgratlanunci, ahir es va saber que eltrmit definitiu de compra no estancar fins daqu a uns dies.

  Tot i aix, hi ha tot de smpto-mes que porten a ser optimistesde cara al futur, com lobertura delArtria Parallel, el retorn delMolino o la propera obertura delnou establiment del clebre xefFerran Adri, 41.

  Actes ms populars com larua del Carnestoltes o la NitBlanca tamb sestabliran anyrere any a lavinguda desprs decomprovar lxit dedicions pas-sades. Aix doncs, no noms lac-tivitat econmica i els grans es-pectacles teatrals tindran el seuespai, tamb els vens i les enti-tats de Sant Antoni i de la restade barris colindants podran recu-perar el seu Parallel.

  J. SugraesSant Antoni

 • 4

  Ciutadans

  grup comunicaci21Dipsit legal: B.43221-2010lniaeixampleRedacci: 93 519 44 [email protected]: 93 519 43 [email protected]: 93 519 43 [email protected]

  Lnia Eixample agraeix les cartes dels lectors per no es responsabilitza dels seus continguts. s imprescindible que elsescrits estiguin signats amb nom i cog noms, nmero de DNI i telfon de contacte. Lnia Eixample es reserva el dret deretallar-les, en el cas adient. Les cartes es poden enviar al fax 93 519 43 98 i per correu electrnic a l'adrea [email protected]

  Cartes dels lectors

  Safata dentradaEDITORIAL

  Opinilniaeixample Mar201108 www.liniaeixample.cat

  Editor: David Centol i Lozano. Directors d'edici: Jordi Sugraes(Lnia Barcelona), Jos Antonio Pilar (Lnia Valls), Daniel Gutir-rez (Lnia Badalona), Ivana Padierna (Lnia Maresme i webs deproximitat), Pere Gimnez (webs temtics). Caps de redacci:Elisabeth Alfaro, Cris tian G mez, Sara Arroyo. Redacci: NormaCano, David Gonzlez, Montse Lpez, Daniel Sainz, Jordi Alcover.

  Sollicitat el control

  Cap de producci i qualitat: Marga Moreno. Dissenyadors grfics: Aida Fonseca, Albert Bald. Fotografia: Eduardo Benito. Cap de Vendes: Marcelo Villanueva. Xarxa comercial: Adolf Garcia,Esther Rodrguez, lex Subirats, Eugnia Pujol, Ricard Garcia, Jaume Magri, Manel Riera, ManuelSnchez-Villanueva, Joan Carles Cuenca. Mrqueting: Eva Serra. Distribuci: Ramon Vila (coordinador), Albert Carbonell, Oriol Freixa, Yacouba Diakit, Adri Lpez. Facturaci: Teresa Anguela. Auxiliar: Maria Reyes.

  -www.liniaeixample.cat

  Jess Gabarroca, 67 anysJubilat

  Treballava conduint camions ivaig passar-me tot el dia amb lapor de si em carregarien el camio no. Al final tot va sortir b perespero que no es repeteixi i sem-pre guanyi la democrcia.

  Jaume Vallbona, 59 anysOperari

  Treballava a la Derbi per enaquell moment estava a la boti-ga de fotografia Comas, del meusogre. s curis perqu vaig au-gurar que Milans de Bosch ensajudaria i aix va ser.

  Juan de Dios, 69 anysJubilat

  Recordo que aquell dia estavatreballant i que ens va agafar desorpresa a mi i a la meva famlia.Per sort no va passar res. Comtothom, ens vam espantar per-qu els meus fills eren petits.

  Maria Rodrguez, 66 anysJubilada

  Quan va ocrrer em vaig preocu-par molt pels meus fills, que es-taven a lescola Sant Gervasi.Per sort el director, Manuel Ar-royo, ens va tranquillitzar dientque no els deixarien sortir sols.

  Rosa Sol, 60 anysAturada

  Recordo que em vaig assabentardel cop destat per la rdio. Vaigpassar molta por, com tothom,per per sort no va trascendir.Aquell dia estava amb el meupare.

  Com va viure el cop destat del 23-F?

  RECOLLIDA DE LABROSSA

  Si lAjuntament diu que per lanit no es pot sobrepassar els 55dB, per qu el mateix Ajunta-ment lincompleix amb els noussistemes de recollida descom-braries?

  Cada nit, i grcies als nous sis-temes i uns horaris incompren-sibles, em desperto a les 3.45 hperqu s en aquesta hora quanrecullen els dos contenidors da-vant de casa meva. Aix estradueix en 5 llargs minuts desorolls sota la meva finestra i unallarga estona fins agafar de nou lason.

  Realment, no es pot fer aixabans de la mitjanit? Tan difcils programar les recollides perevitar que els barcelonins es des-pertin amb el soroll nit rere nit?

  Jos Maria BarrosBarcelona

  IMSERSO

  Aix funciona lImserso. Rebouna carta, i faig una cua de 3hores a l'Agncia de Viatges.

  A lendem, una altra cua de 3hores per pagar una bestreta de12 euros.

  Quaranta-cinc dies abans haigde pagar l'import del viatge. In-

  gresso limport quan faltaven 38dies per viatjar.

  Sense avisar, lImserso anullael viatge, argumentant que mheretardat en el pagament 3 dies(donen 4 dies de marge).

  Vaig a correus envio un certi-ficat perqu em retornin els di-ners, que ser amb molta sort alcap dun mes.

  Perdo els 12 euros de la benes-treta i els diners del certificat.LAgncia de Viatges Halcon diu

  VISCA LA DEMOCRCIA!

  Davant dels qui recorren a la islamofbia per restar simpaties ales revolucions democrtiques del mn rab, voldria insistir enuna srie dobvietats sovint oblidades.

  Per una banda, lIslam i la democrcia sn perfectament com-patibles, com ho proven els 400 milions de musulmans que sor-ganitzen en sistemes democrtics.

  En segon lloc, la democrcia cristiana als governs dAlemanyao de Catalunya, per exemple, s tan legtima com la democrciamusulmana que governa Turquia o Indonsia.

  Per una altra banda, els opositors Germans Musulmans d'Egip-te i lEnnahda de Tunsia fa dcades que lluiten contra la dictadu-ra i el terrorisme per assolir la democrcia.

  En quart lloc vull destacar que el poble egipci i tunisi -musul-m o no- mereix viure en democrcia, ms encara quan se lhaguanyada a pols i sense esperar que el dictador mori al llit.

  I per ltim, la pau entre els pobles es construeix entre dem-crates, mai amb dictadors finanats o sostinguts per Europa, Is-rael i els Estats Units dAmrica.

  Marc JamalBarcelona

  que ells no hi tenen res a veureamb tot aix.

  Rosa PomaredaBarcelona

  FE DERRADES

  La imatge de la pgina 7 de lan-terior nmero es va realitzar a lacrulla de Floridablanca ambUrgell, i no a Seplveda ambUrgell, tal com sindicava.

  esulta evident que des de la celebraci dels Jocs Olmpics de 1992,Barcelona est exprimint al mxim el seu potencial com a des-

  t turstic i cultural. Duns anys en, per, hom t la percepci que mol-tes de les mesures que sadopten des de lAjuntament de Barcelona es-tan encaminades a facilitar la vida dels turistes i no sempre es tenenen compte les demandes o necessitats dels vens de la ciutat. El dar-rer episodi daquesta histria se centra als entorns de la Sagrada Fa-mlia. Els vens del barri denuncien que el constant fluxe dautocarsque arriben al temple de Gaud carregats de turistes estan collapsantels entorns del temple i estan perjudicant seriosament la mobilitat dela zona, tant la de transents com de vehicles. Tota aquesta proble-mtica sha aguditzat den de la visita del Sant Pontfex fa uns me-sos, quan tot el mn va poder observar lesplendorosa baslica de laSagrada Famlia, i les riuades de turistes han seguit una dinmica crei-xent. Ara la situaci amenaa de convertir-se en insostenible i resul-ta indispensable comenar a regular lestacionament dels autocars tu-rstics i potenciar altres maneres darribar a la Sagrada Famlia; desdel districte es parla de fer aparcar els autocars a la Diagonal o a Con-sell de Cent, per en una ciutat que pretn convertir-se en un para-digma durb sostenible, potser seria el moment dapostar pel metro,que t parada a escassos metres del temple de Gaud.

  A Barcelona sempreguanyen els turistes?

  R

  a temps que el Parallel no s el que era. Necessitava una refor-ma en profunditat per tornar a ser leix cultural ms important

  de Barcelona. I el projecte que ha presentat lAjuntament va en aques-ta direcci. Per una banda, planteja una potenciaci de tota lofer-ta teatral i comercial de lavinguda. Per, a ms, ha plantejat una trans-formaci urbanstica del Parallel. Per fi, desapare ixeran les petitesrotondes a sis de les seves cantonades. La veritat s que aquest en-tramat sempre ha estat un galimaties per als conductors. Per la sevabanda, els vianants sempre els creuen sense saber cap a on mirar,amb el perill que aix suposa. Amb la reforma, el barri guanyar se-guretat i uns espais on els vens es podran asseure i passar lestona.Es guanyar, doncs, continutat amb lavinguda Mistral i el Paralleltornar a ser una avinguda per als seus vens.

  El Parallel recupera, poc a poc, el seu esplendor

  F

 • 5Opini

  El mirador

  Semfors

  La lupa

  Lagull La Foto Carrer Villarroel (Sant Antoni)

  Jordi SugraesDirector Lnia Eixample

  lniaeixampleMar 201108www.liniaeixample.cat

  El delegat d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona diugilipolles'a un regidor de CiU.El delegat d'Esports, Pere Alcober, va titllar dos cops de gilipollesel regidor de CiU Gerard Ardanuy en la comissi de Cultura, Edu-caci de Barcelona. Primer quan aquest va retreure a la regidora d'E-ducaci, Montserrat Ballarn, que actus com una "hooligan pol tica".

  La presidenta de la comissi, Maite Fandos, no va sentir prou bl'exabrupte d'Alcober, que va repetir-lo, dirigint-lo un altre cop a Ar-danuy: "Li he dit gilipolles."

  L'enxampen amb 27 reixes d'embornals al maleter LaPolicia Municipal de Girona va detenir dissabte passat un jovede 24 anys, ve de Girona, acusat d'un delicte de furt per haver ro-bat 27 reixes d'embornals. La policia va interrogar-lo i, com es vacontradir fora, li van demanar si podia ensenyar-los el maleter delseu vehicle. Quan va obrir-lo, hi van trobar amagades les reixes.

  Llavors el sospits va reconixer que les havia sostret dels pol-gons. Segresten' la foto del rei del sal de plens d'Olot El Front Uni-tari per l'Emancipaci de la Terra, el FUET , s'ha endut la fotografiadel rei d'Espanya que presidia la sala de plens de l'Ajuntament deGirona.

  Diuen que es tracta d'una acci d'alliberament i denuncien laimatge antidemocrtica i colonialista que simbolitza el monarca es-panyol. no pensen tornar-la fins que es proclami la repblica cata-lana. El consistori ja ha demanat una nova. Costa 10 euros.

  3 SUGGERIMENTS I 1 RENNCIA Aquest cap de setmana he pogut gaudirde tres esperincies molt gratificants quevoldria compartir amb tots vosts.

  Per una banda, un xic de literatura. Re-comeno el llibre Perdona si te llamoamor, de lautor itali Federico Moccia.Una gran obra mestra escrita en lletra mi-nscula, com ho sn sempre els grans re-lats. Moccia aconsegueix radiografiar deforma esplndida les relacions de parella,els seus punts duni, la seva mgia, pertamb els seus desencontres i frustra-cions. A ms, aconsegueix una cosa quepocs autors tenen: enganxar-te des de laprimera lnia fins a la darrera.

  Per acompanyar un bon llibre no hi hares millor que la bona msica. Aquest capde setmana he descobert el disc Que tevoy a ensear un corazn infiel, del jovecantautor de Gav, Alejandro Martnez.Aquest cantautor, poc conegut per a lagran massa, s un dels valors ms en alade la msica a casa nostra. En aquest l-bum posa melodia a alguns dels poemesms destacats de Jaime Gil de Biedma. Unplaer per a loda, per a gaudir tot sol o enbona companyia.

  I, desprs del romanticisme, una micadacci i suspens, amb el primer film deRodrigo Corts Buried (Enterrado). suna pellcula trepidant, malgrat que elprotagonista no es mou dun tad depoc ms de dos metres quadrats. Ago-biant, excitant, una cinta per quedar-sesense ungles, malgrat que es vegi undiumenge a la tarda. El soroll de les cris-petes molesten per gaudir del torrent da-drenalina que corre per les venes tal comcorren els minuts a la pellcula. Amb unfinal que no deixa indiferent.

  Sn noms tres recomanacions. Enreal itat, volia dedicar la columna al 30aniversari de lintent de cop dEstat de Te-jero. Per, desprs duna setmana plenade documentals sobre el tema, mhe ado-nat que mhavia quedat sense idees novesi no podia afegir res que fos imaginatiu.

  En resposta a les declaracions de Jordi HereuEn referncia a les declaracions que lalcal-de de Barcelona, Jordi Hereu, va fer sobreel trasllat de la pres Model en lentrevis-ta concedida al Lnia Eixample (nmero5), volem recordar que no s veritat que si-gui una reivindicaci duns deu anys, sinque es remunta a ms de trenta anys du-rant els quals hem reclamat la recuperacidaquest espai pblic per a equipamentsper al barri. Ja s hora que sigui una reali-tat i no se li ha de donar tanta importn-cia a la collocaci de la primera pedra. Pertant, demanem que es compleixi duna ve-gada amb aquest comproms.

  LAssociaci de Vens de lEsquerra delEixample tampoc no est dacord amb lesdeclaracions de lalcalde sobre les obres delTren dAlta Velocitat (TAV) pel centre deBarcelona per les segents raons:

  1. Diu que el tnel s imprescindibleper a la construcci de lestaci de la Sa-grera. En aquest tnel shan gastat moltsdiners i encara en costaran molts ms, jaque encara falta un bon tros de lEixampleper perforar, sense comptar la installacide tota la catenria, lelectrificaci, etcte-ra. Tot aix, seria ms econmic i es podriafer ms rpidament amb el bypass del Va-lls, qesti a tenir en compte en un

  temps de crisi. Aquest diners es podrienutilitzar en agilitzar les obres de lestaciintermodal de la Sagrera, que s el que ve-ritablement interessa a tota la xarxa fer-roviria.

  2. A les declaracions de lalcalde de shafet lobra i no ha passat res, la realitat suna altra. Hi ha esquerdes a edificis i lo-cals, i ning no sen responsabilitza. Hanhagut de tancar molts comeros i altreshan tingut prdues considerables (lA-juntament no ha tingut el detall deximir-los dimpostos per compensar aquesta si-tuaci extraordinria). Ha augmentat ladelinqncia en aquests llocs, a part dal-tres incidncies i molsties.

  Si a lalcalde Hereu li sembla que tot

  aix no s res vol dir que no li preocupael dia a dia dels seus conciutadans.

  3. A lentrevista explica que les coses esfan per a la gent i amb la gent. El Sr. He-reu sap prou b que aquestes obres shanfet en contra de la ciutadania, ja que hadesobet els acords plenaris de lAjunta-ment en aquesta qesti (de la mateixa ma-nera que lanterior govern de la Generali-tat), quan sn part decisria del Consor-ci dAlta Velocitat al seu pas per Catalunyai, en concret, per Barcelona.

  4. Tamb manifesta que ara no hi hatema, declaraci poc afortunada que va encontra del que diuen els tcnics que snreal ment independents i que indiquenque encara existeixen els riscos per diver-ses raons. Aquestes sn:

  - Encara falta una gran part del tnel perforadar a lEixample.

  - Encara s aviat per calcular les conse-qncies que poden ocorre arran de la ma-nipulaci del subsl -que canvia la sevamorfologia i debilita el terreny-, i els pro-blemes que poden provocar les aigesfretiques i altres incidncies.

  - Finalment, hi ha les repercussions deles vibracions de tant trnsit ferroviari aprop dhabitatges i monuments.

  Ja shan avanat algunes de les lnies perimpulsar lavinguda Parallel. Una de lesmesures ms destacades s la creaci desis noves places a la banda de Sant Anto-ni. Un intent per crear ms espais de des-cans per als vens de lavinguda.

  Reforma de lavinguda ParallelRecuperar lesplendor perdut

  Construcci del nou Mercat dels EncantsUna obra que arriba amb retard

  Rehabilitaci del ConservatoriUna morterada per posar al dia la seva seu

  Sha anunciat linici a labril dels treballsper construir els nous Encants. s unaobra que sesperava amb candeletes, ja quepermetr avanar en la reforma de la pla-a Glries. Acabar, per, un any i migms tard del previst.

  Sn temps de crisi, i les administracionsretallen despeses. Sobta, doncs, que nomsla primera fase de rehabilitaci del Con-servatori tingui un cost previst de 2,4 mi-lions. s lgic que shagi de renovar, perpotser no sn els millors moments.

  Associaci de Vens de lEixample Esquerra

 • 6 lniaeixample Per a publicitat - 672 003 461 - [email protected]

  201108

 • Mar

  201108

  7

  Eixample Dretalniaeixample

  Els propietaris de bars tornena tmer per les seves terrasses

  Foto: C. G.

  Jordi SugraesEixample Dreta

  Els propietaris dels bars i restau-rants del passeig Sant Joan noguanyen per tensi. Fa uns dosmesos veien perillar la presnciade les seves terrasses, arran la de-cisi del consistori deliminar-lesde la vorera per traslladar-les alsxamfrans. Aquesta mesura es vatirar enrere finalment.

  Les males notcies, per, noacaben. El districte va anunciar lasetmana passada que, desprs dela reforma del passeig, far efec-tiva una actualitzaci de les tari-fes que paguen els establiments derestauraci per les seves terrasses.Davant de les crtiques que aques-ta mesura ha aixecat, els respon-sables del districte shan afanyata recalcar que aquesta pujadadels preus noms afectar als lo-cals que vulguin ampliar la sevaterrassa o els que sestableixin a

  Imatge duna terrassa de bar al passeig Sant Joan

  Una actualitzaci de les tarifes aixeca les crtiques delsector > La nova taxa lequipara al passeig de Grcia

  partir dara. Est previst queaquesta setmana es reuneixin elscomerciants de leix amb el regi-dor Ramon Nicolau.

  La principal reclamaci delsamos de bars del passeig SantJoan radica en el fet que la tarifagaireb els equipara amb els esta-

  bliments del passeig de Grcia.Ells alleguen, per, que els seusclients sn bsicament vens delbarri, i que el nombre de turistesque hi passegen s molt menorque al passeig de Grcia. Segonsells, la pujada de la tarifa pot re-percutir en els preus.

  LEixample t les quatre crullesms conflictives de tota la ciutatRedacci > LEixample s eldistricte amb una major densitatde trnsit i, alhora, el que t lescrulles amb ms accidents. Du-rant el passat 2010 quatre en-creuaments han destacat enaquest negre balan per sobre dela resta: passeig de Grcia ambDiagonal (35 accidents), Balmesamb Diagonal (29), Balmes ambGran Via (24), i Arag amb pas-seig de Grcia (21 accidents).Totes quatre cantonades es tro-ben a lEixample.

  Un informe que fa balan de lasinistralitat a la ciutat, i que ha

  sortit a la llum aquest cap de set-mana, mostra que en aquestsquatre punts ha augmentat elnombre daccidents de trnsit.Ha estat la crulla de Balmesamb lavinguda Diagonal el queha experimentat un incrementms important, amb 12 acci-dents ms que lany 2009. En to-tal, aquests quatre punts sumen109 accidents aquest 2010, 75ms que lany anterior.

  Malgrat aquests resultats, elnombre de zones ms conflictivesa tota la ciutat ha disminut,passant de 50 a 37.

  La preparaci per a la consultasobiranista encara la recta finalJ. S. > La recta final ja ha co-menat. El 10 dabril Barcelonaacollir la consulta popular sobrela independncia de Catalunya; iles plataformes que la impulsenestan treballant per aconseguir elmajor ndex de participaci.

  La plataforma Eixample Deci-deix no ns una excepci. Aquestmateix dissabte va organitzaruna gran diada al barri de Sagra-da Famlia per tal dinformar alsvianants i recollir el vot anticipatdaquelles persones que no vul-

  guessin esperar-se fins al 10 da-bril. Es van installar fins a vuittaules informatives.

  A part, hi ha diferents puntsde recollida de vot fixes al distric-te. Aquests estan situats al carrerRocafort 242, 1r (dilluns, dime-cres i dijous de 16 a 20 h); al pas-satge de Valeri Serra 23; aVillarro el, 45 (dilluns a diven-dres, 9-14 i 17-20 h); a Diputaci,276 (dilluns a divendres, 10-19 h)i al carrer Casp, 80 (dilluns a di-vendres, 10-19 h).

  La plataforma Eixample Decideix installa taules informatives a tot el districte

  Foto: C. G.

  Redacci > LEixample es pre-senta com un camp de batalla po-ltic en les eleccions municipalsdel 22 de maig. Lalcalde Hereuha avanat que tractar de recu-perar-hi vots. Es dna la cir-cumstncia que el vot predomi-nant els darrers anys s per aConvergncia i Uni, el gran ri-val dHereu. A lEixample, amb188.578 electors, sha produtuna davallada ms pronunciadadel vot socialista en els darrersanys que a la resta de la ciutat.

  Jordi Hereu volrecuperar vots a lEixample

  En record al periodista Huertas ClaveriaSi un periodista es va comprometre amb la Barcelona dels anys 60 i 70,reflectint la seva realitat, aquest era Josep Maria Huertas Claveria. Finsal 3 dabril, el Palau Robert li dedica una exposici, que repassa la seva

  trajectria i subratlla la seva aposta pel dret a la llibertat dexpressi.

  El nou centre de Serveis Socialscelebra un dia de portes obertesRedacci > El dijous 17 demar, a partir de les cinc de la tar-da, el centre de Serveis SocialsDreta de lEixample obrir les se-ves portes a les entitats del barri,que podran visitar les seves no-ves installacions. Es tracta du-na jornada de portes obertes perpresentar a les diferents associa-cions el nou centre que, tot iaix, es troba operatiu des del pas-sat mes doctubre.

  El nou centre de Serveis So-cials del barri s el resultat deldesdoblament de lantic centre deServeis Socials Dreta-Fort Pienc.

  Les antigues installacions esta-ven a lAntiga Carretera dHorta.Ara, els vens de la Dreta de lEi-xample shan de dirigir a la pla-a Tetuan, 2. El desdoblamentpermet un servei ms personalit-zat i eficient. Aquesta nova ins-tallaci semmarca en la previsidel consistori de dotar dun cen-tre de Serveis Socials per a cadabarri.

  Lhorari del centre de ServeisSocials Dreta de lEixample s dedilluns a divendres, de 9 a 13 h(excepte dijous); i els dimarts i di-jous, de 16 a 18 h.

 • 8 lniaeixample Per a publicitat - 672 003 461 - [email protected]

  201108

 • 9Eixample Dreta lniaeixamplewww.liniaeixample.cat Mar 201108

  El Conservatori es prepara per al futurEl centre celebra el seu 125 aniversari amb una rehabilitaci complerta del seu edifici

  Jordi SugraesEixample Dreta

  El 2 de mar de 1886, ara fa 125anys, obria les portes una novaescola de msica. Aquest centreva anar creixent fins convertir-se en el Conservatori Municipalde Msica, pel qual han passatillustres alumnes, com JosepRamoneda, autor del Virolai, oPau Casals. Els anys, per, nopassen endebades, i la seva em-blemtica seu, a la crulla entreBruc i Valncia, sha anatquedant enre re, quant a in-sonoritzaci i accessibilitat. Calcomptar que ledifici s obra

  Foto: Ajuntament

  Aspecte exterior del Conservatori Municipal de Msica

  dAntoni de Falguera i va serinau gurat el 1928. Amb 125 anysa les seves espatlles, el Conser-vatori afronta una rehabilitacintegra del seu centre.

  2,4 MILIONS DEUROSLa reforma del Conservatori ser-vir per millorar-ne, sobretot,laccs i la insonoritzaci. Aixdoncs, shi installar un segonascensor, adaptat per a les perso-nes amb mobilitat reduda. Ams, es substituiran les antiguesfinestres de fusta per unes msmodernes, el que permetr inso-noritzar perfectament les diver-ses sales. Aquestes millores, que

  tindran un cost aproximat per alAjuntament de 2,4 milions deu-ros, formen part de la primerafase de rehabilitaci de ledifici.Aquest pressupost servir tambper restaurar els vitralls de lano-menada Sala Vermella.

  CONCERTS GRATUTSAmb motiu del 125 aniversari dela instituci shan programat unasrie de concerts dentrada lliu-re entre del 17 de mar al 22 denovembre. Siniciaran el mateix17 de mar, a les 20 h, amb unconcert especial a crrec de laBanda Municipal de Msica deBarcelona.

  El cicle musicalDe Prop torna a la Pedrera

  Redacci > La Casa Elizalde(Valncia, 302) presenta aquestdiumenge, a partir de les 12 delmigdia, un espectacle de mgiaper a tota la famlia. Sota el ttolde Enig-mgic, el Mgic Raulpresenta una actuaci plena dhu-mor i misteri que sorprendrtant a grans com a petits. El preude lentrada s de 3,15 euros, i espodr adquirir el mateix dia alcentre a partir de les 11 hores.

  Mgia i humor,diumenge amb el Mgic Raul

  Redacci > Durant el mes demar la Pedrera es reconverteixen lescenari del festival de m-sica independent De Prop, quesha anat consolidant al llarg delsset anys que porta celebrant-se.El festival comptar amb actua-cions de gran format a crrec deBeef (dia 10), Mujeres (dia 24) iSanjosex (dia 31). El cicle, per,tamb inclou concerts ms inti-mistes, a la Sala Gaud, com elsde Maria Rods (a la imatge,avui), Renaldo i Clara (dia 15) oAias (dia 23). Els concerts co-mencen a les 20 hores, i lentra-da ms cara val 6 euros.

 • Mar

  201108

  10

  Eixample Esquerralniaeixample

  Sol i ombres a les Arenes

  Foto: C.G

  Tango i teatre suneixen a la Casa GolferichsLa Casa Golferich acollir el proper 11 de mar lespectacle Cuenta Tangos, un

  relat en primera persona en qu lartista Laura Matuscelli sendinsa en elmgic mn dun dels balls ms populars del planeta. La cita arrencar a les

  nou del vespre i lentrada s gratuta, tot i que cal reservar-la prviament.

  Els vens prefereixen que la novabiblioteca es digui Teresa PmiesC. G. > A partir del mes de maig,lEixample Esquerra inaugurarun nou equipament cultural, la bi-blioteca Agust Centelles, que comel seu nom suggereix, estar espe-cialitzada en fotografia. AgustCentelles s el nom triat pel dis-tricte, per sembla que aquestno genera consens entre els totsels vens i des de lAssociaci deVens Eixample Esquerra apostenperqu el nou equipament porti elnom de lescriptora catalana Te-resa Pmies. En opini dels mem-bres daquesta entitat, una per-sona tan rellevant de la nostra cul-tura i amb una implicaci direc-

  ta amb lEsquerra de lEixample(on hi ha residit durant anys) sla persona idnia per donar noma la nova biblioteca. Per la sevabanda, el districte no sha pronun-ciat sobre un possible canvi denom daquesta biblioteca i conti-nua amb la seva idea inicial de de-nominar-la Agust Centelles.

  MERCAT DINTERCANVIPer altra banda, aquest diumen-ge, lAssociaci de Vens ha orga-nitzat un mercat dintercanvique se celebrar davant la seu delentitat (avinguda Roma, 139) apartir de les 10 del mat.

  Jordi SugraesEixample Esquerra

  La plaa de toros de les Arenes tor-nar a obrir les seves portes el pro-per 25 de mar i tornar a omplir-se de visitants. Aquest cop, per,no sortiran a la sorra els braus i elstoreros. El nou centre comercial deles Arenes encara la seva recta fi-nal i aquesta s la data de la sevainauguraci oficial. Desprs deset anys dobres, el nou edifici so-brir amb 116 establiments repar-tits en ms de 30.000 metresquadrats.

  Des de la regidoria de Sants-Montjuc es veu amb optimismede cara a tot el seu entorn. Uncentre daquestes caracterstiquessempre s beneficis pels boti-guers dels entorns, ja que porta-r gent cap als barris, explica laregidora de Sants-Montjuc, ImmaMoraleda. Tot i aix, admet que s

  aviat per saber el seu efecte i calque passin encara algunes setma-nes per extreuren conclusions.

  CARRER DIPUTACIDes de lAssociaci de Comer-

  ciants Creu Coberta es veu aques-ta obertura amb un sentimentagredol. El nou centre de lesArenes s una aposta positiva pera la ciutat, per fa temps que rei-vindiquem una reforma urbans-tica, que al final no ha arribat, eslamenta el seu president, Llus Lla-nas. Aquesta reforma urbansticaa la que es refereix Llanas s lo-bertura del carrer Diputaci, unaobra que porta pendent anys. Estracta de derrocar els edificis queseparen el carrer Tarragona deCreu Coberta, que es convertiriaen la continuaci del carrer Dipu-taci.

  Hem reclamat durant anyslobertura, ja que permetria una

  major connexi entre les Arenes iel nostre eix comercial, i tindrem les mateixes armes que tindraquesta gran superfcie, indicaLlanas. Aquesta reforma perme-tria tamb una millora en la imat-ge del carrer en la seva part msprxima a plaa Espanya. LlusLlanas lamenta que aquesta zonano s un reclam per a que la genthi passegi, ja que est ple de localsbuits i tancats, o cases ocupa-des. Volem mostrar una imat-ge ms bonica del carrer quan si-naugurs les Arenes, pel que estemdesabuts, afegeix el presidentdels botiguers.

  Llus Llanas es mostra con-tundent quan reclama un posicio-nament per part de ladministra-ci: Necessitem ms implicaciinstitucional, per a que ens ajudina crear expectatives de negoci i quedoni credibilitat a aquest pro -jecte.

  Redacci> Una vintena de re-clusos del taller de teatre de lapres Model acaben destrenarlobra Como las lucirnagas, quedesprs de quatre mesos de tre-ball capitanejat per lactriu de lacompanyia T de Teatre, MartaPrez, es va representar a finalsde febrer al recinte penitenciari.

  Redacci > Qu passaria si ungrup de treballadors es planteges-sin segrestar el seu cap per solu-cionar una srie dacomiada-ments a la seva empresa? Aques-ta idea s el punt de partida de lacomdia Lexpedient, la darreraobra de lactor i dramaturg cata-l, ngel Amazares, quesinstallar al Teatre Guasch en-tre els dies 17 i 27 de mar. Lesrepresentacions seran els dijous(21 h), divendres i dissabtes (22h) i diumenges (19.30 h).

  Els interns de laModel estrenenuna obra teatral

  El tnel de lAVEdeixa seqeles afinques prximes

  La construcci del gran centre comercial de les Arenes encara la recta final

  El 25 de mar sinaugura el nou centre > Els botiguerslamenten que no shagi reformat el carrer Diputaci

  Una comdia sobre els conflicteslaborals arriba al Teatre Guasch

  Redacci > Els vens de limmo-ble situat al la crulla entre Pro-vena i Enric Granados han de-nunciat laparici duna srie des-querdes a ledifici. Segons elsvens, aquestes sn fruit de les vi-bracions que provoquen les obresdel tnel de lAVE que avanen pelsubsl de lEixample Esquerra.

 • 11Per a publicitat - 672 003 461 - [email protected] lniaeixamplewww.liniaeixample.cat Mar 201108

 • Mar

  201108

  12

  Sant Antonilniaeixample

  Redacci > LAjuntament ha co-menat a subtituir els bancs me-tllics que va collocar a lavingu-da Mistral el passat mes dedesem bre per substituir els anticsde fusta. La substituci del mobi-liari es deu a que els vens van de-nunciar que els nous bancs met-lics eren molt freds i resultava in-cmode seure-hi. Ara, lAjunta-ment els est canviant novamentper uns fets de fusta. Tot plegat hacostat 200.000 euros.

  Substitueixen elsbancs metllicsde lav. Mistral

  Doble concert al divendres musical de CotxeresEl proper 18 de mar, en el marc dels divendres musicals, les Cotxeres Borrell aco-lliran lactuaci de les bandes barcelonines The Load i The Whole Band a partir de

  les vuit del vespre. The Load veu de les influncies del rock angls dels anys 90,mentre que The Whole Band es defineix com la banda ms canyera de Barcelona.

  Foto: Arxiu

  Mercat de Sant Antoni

  Les obres dampliaci de laL-2 no es faran aquest 2011

  Les obres dampliaci de la Lnia2 de metro no es duran terme du-rant aquest 2011 ja que aquestesno consten en el pressupostosdissenyats pel Govern de la Ge-neralitat de cara al 2011. Aix hova explicar el regidor de lEi-xample, Ramon Nicolau, durantel darrer consell de barri de SantAntoni celebrat a finals de febrer.Aix significa que les obres dam-pliaci del metro no coincidiranamb les que sestan duent a ter-me per renovar el Mercat deSant Antoni.

  Els vens sn partidaris derea litzar les obres de maneraconjunta ja que daquesta mane-ra es redueixen les molsties i, ams, aquestes no es dilaten tant

  Les obres del metro no coincidiran amb la reformadel Mercat, i les molsties sallargaran ms temps

  Cristian GmezSant Antoni

  Redacci > LAudincia de Bar-celona ha absolt la botiga dinfor-mtica Padawan, situada al carrerSeplveda 155, que havia estatcondemnada per negar-se a pa-gar 16.759 euros a lSGAE enconcepte de cnon digital per lavenda de productes com cds omp3. Aquesta sentncia arribadesprs que lesmentada botigaports el cas al tribunal europeui aquest li dons la ra conside-rant que el cnon es pot aplicara les vendes a particulars, per noa les realitzades a empreses.

  Padawan quedaabsolta de pagarel cnon a lSGAE

  en el temps, per si el pla de laGeneralitat es ajornar lampliacidel metro, lAssociaci de Vensde Sant Antoni es mostra parti-dria daparcar el projecte i no re-alitzar-lo en els propers deu anys.La regidoria i lAjuntament coin-cideixen amb els vens en aquest

  ajornament a llarg termini, pertotes tres parts reclamen a laGeneralitat que deixi construtsels 130 metres de tnel que va desde Comte dUrgell fins a Mansoi que continu amb la resta de lainfraestructura quan torni a dis-posar de diners.

  La travessa deixaquasi mig milideuros al barriRedacci > La travessa deldia 20 de febrer va deixar set en-certants del ple al quinze. Undells va segellar la seva butlletaa lestabliment 10.825, situat a laGran Via en el seu pas pel barride Sant Antoni. Al guanyador liva correspondre un total de439.454 euros.

 • Mar

  201108

  13

  Sagrada Famlia Fort Pienclniaeixample

  Els vens inicien un croadaper reduir lexcs dautocars

  Foto: C. Gmez

  Concert darpa al Fort PiencDivendres a partir de les 19 h, el centre cvic Fort Pienc presenta el concert Dedicat ria,

  un espectacle on Ana Quiroga repassa lobra dels principals intrprets darpa de la histria.

  La construcci del nou Mercatdels Encants arrencar a labrilFort Pienc > El proper mesdabril arrencar la construccidel nou mercat del Encants, unprojecte que comptar amb unpressupost lleugerament superiorals 26 milions deuros i senlles-tir en 18 mesos, s a dir, que pelsvolts de loctubre de 2012, un anyi mig desprs de les previsionsinicials, el nou mercat dels En-cants estar operatiu.

  Aquest equipament, que aban-donar el seu emplaament habi-tual i es traslladar a la crulla delcarrer Castillejos amb lavingudaMeridiana, comptar amb una su-perfcie total de 33.306 metres

  quadrats. Un dels seus elementsms destacats ser una coberta de24 metres dalada que mantin-dr el tarann de mercat a lairelliure propi dels Encants.

  PUNT DINFLEXILa construcci dels nous Encantsmarquen un punt dinflexi en latransformaci urbanstica da-questa zona, ja que s un projec-te imprescindible per poder ini-ciar la reforma integral que ha da-frontar la plaa de les Glries, enqu, per exemple, desapareixerel gran tambor viari que actual-ment dna accs a lautopista.

  C. GmezSagrada Famlia

  La mobilitat a lentorn del tem-ple magne dAntoni Gaud ses-t convertint en un autntic malde cap per als vens de SagradaFamlia. Aquest sempre ha estatun assumpte complicat de ges-tionar degut a la gran aflunciade turistes que visiten el templede Gaud, per des de la visitaque va realitzar el Sant Pare elpassat novembre, els problemesde mobilitat shan aguditzat i elsvens comencen a demanar solu-cions de manera urgent. En elpunt de mira de totes les queixesse situen els autocars de turistes,que a banda de riuades de visi-tants que saglomeren a les vo-reres del carrer Sardenya, tam-

  b porten sorolls i fums a lazona.

  CAOS DE MOBILITATSi la constant arribada dautocarsa la Sagrada Famlia no fos sufi-cient per congestionar el trnsit dela zona, a ms a ms, aquests es-tacionen davant del temple durantllargues estones i converteixenaquesta part del barri en un caosper a la mobilitat, tant la dels ve-hicles com la dels vianants. Per talde posar fil a lagulla daquestaproblemtica, el regidor de lEi-xample Ramon Nicolau, va avan-ar fa dos mesos a Lnia Eixam-ple que la regidoria estava estu-diant, a petici dels vens, mesu-res per apaivagar lefecte de larri-bada de turistes al temple. Nico-lau va afirmar que es prohibiria alsautocars aturar-se davant de laSagrada Famlia tallant tot eltrnsit durant hores, i tot i que va

  afirmar que provisionalmentaquests podrien seguir aparcantals carrers Sardenya i Marina, decara al futur la idea del districte sfer-los estacionar a la Diagonal oa laparcament en superfcie deConsell de Cent.

  ELS VENS VOLEN MSMalgrat la proposta de Nicolau, elsvens del barri consideren insufi-cient la prohibici daparcar aSardenya i Marina i pensen quems enll daccions puntuals, shadelaborar un projecte que con-templi accions a curt i llarg termi-ni. Els vens volen jugar un paperimportant en lelaboraci da-quest projecte i estan ultimant unmanifest que reculli les seves pe-ticions en matria de mobilitat. Abanda, estan estudiant la possibi-litat de dur a terme mobilitzacionsdavant del temple de Gaud el pro-per mes dabril.

  Sagrada Famlia > Tot i queinicialment es va parlar dubicar-lo als jardins davanters de laSagrada Famlia, finalment elmonument dhomenatge als re-presaliats del collectiu Gai sai-xecar al parc de la Ciutadella.

  Aquest emplaament, que vaser una petici del Front d'Alli-berament Gai de Catalunya, fi-nalment sha imposat a altrespropostes com la de la Coordina-dora Gai Lesbiana que demana-va ubicar-lo a la Rambla al cos-tat del mural de Joan Mir.

  El constant fluxe dautocars de turistes collapsen la mobilitat dels voltants de la Sagrada Famlia

  LAssociaci de Vens de Sagrada Famlia demanauna millor gesti del turisme i anuncia mobilitzacions

  El monument al collectiu gaifinalment anir a la Ciutadella

  Imatge virtual del futur Mercat dels Encants

  Infografia: Ajuntament

 • LAgenda Mar 20110814

  TELFONS DINTERS

  Propera edici

  Dimarts5 dAbril

  lniaeixample

  EMERGNCIES 112BOMBERS 080 CAP CAP Roger de Flor 902 500 179 Roger de Flor 194 CAP Carles I 93 23177 05 Marina, 168 CAP Sagrada Famlia 93 507 25 80 Crsega, 643 CAP Eixample 93 227 98 00 Rossell, 161 CAP Manso 93 325 28 00Manso, 19 CAP Sant Joan 93 232 97 67 Pg. Sant Joan, 20 Dispensari delcarrer Valncia 93 227 93 00 Valncia, 184 URGNCIES SANITRIES 061MOSSOS DESQUADRA 088 Gran Via, 456GURDIA URBANA 092 Npols, 42-62POLICIA NACIONAL 091 TELFON DINFORMACI 010OFICINA DATENCI AL CIUTAD (OAC) Arag, 328,pl. baixaTELFON DEL CIVISME 900 226 226CENTRES CVICS I CULTURALSCasa Golferichs Gran Via de les Corts Catalanes, 491. 93 323 77 90 Cen-tre cvic Ateneu Fort Pienc Ribes, 14. 93 232 78 27 Centre cvic Cotxe-res Borrell Viladomat, 2-8. 93 324 83 50 Centre cvic Sagrada FamliaProvena, 480. 93 450 89 17 Centre cultural Casa Elizalde Valncia, 302.93 488 05 90 Centre de Cultura Popular i Tradicional de la SagradaFamlia Ptge. Sant Pau, 16. Centre sociocultural Espai 210 Padilla, 210.93 265 36 45 Espai jove de lEixample Ali Bei, 120. 93 232 06 13 AulaAmbiental Lepant, 281. 93 435 05 47BIBLIOTEQUESBiblioteca Sagrada Famlia Provena, 480. 93 450 87 33 Biblioteca FortPienc Ribes, 12. 93 265 24 35 Bibl. inf. i juvenil Lola Anglada Rocafort,236. 93 439 41 90 Biblioteca pblica Joan Mir Vilamar, 61. 93 426 3657 Biblioteca pblica Sofia Barat Girona, 64. 93 231 77 67 Bibliotecapblica Sant Antoni Comte Borrell, 44-48. 93 329 72 16ALTRES SERVEISPunt dInformaci i Atenci a les Dones (PIAD) Mallorca, 425. 93 25628 19 Of. de lhabitatge de lEixample Ali Bei, 13-15

  PE

  NJ

  AT

  -EL

  AC

  AS

  A

  EIXAMPLE DRETA13 de marInfantil: Enig-mgic. A les 12 h,a la Casa Elizalde.

  20 de marInfantil: El Llop i les 7 cabretes,i la caputxeta? A les 12 h, a laCasa Elizalde.

  22 de marDia de la Dona: Debat Vctimeso Superwomen. Sn les donescom surten als mitjans de co-municaci? A les 19 h, a la CasaElizalde.

  27 de marInfantil: Sol com un mussol. Ales 12 h, a la Casa Elizalde.

  EIXAMPLE ESQUERRA12 de marTaller: Pintant melodies. A les11.30 h, al centre cvic Golferichs.

  13 de marDia de la Dona: Primer MercatdIntercanvi. De 10 a 15 h, a la-vinguda Roma, entre Villarroe li Casanova. Per reservar taula,trucar a 93.453.28.79.

  19 de marTaller: Reciclatge artstic. A les11.30 h, al centre cvic Golferichs.

  26 de marTaller: Reciclem loli, fem sab!A les 11.30 h, al centre cvicGolferichs.

  31 de marXerrada sobre salut: La malal-tia allrgica: una epidmia del

  segle XXI. A les 18.30 h, a la SaladActes Farrera Valent - Hospi-tal Clnic.

  SANT ANTONI9 de marDia de la Dona: Xerrada Serdona al sud. La mutilaci geni-tal femenina a lfrica: Pre-venci i atenci, a crrec dAis-satou Gaye. A les 19 h, a la bi-blioteca Sant Antoni-Joan Oli-ver.

  13 de marInfantil: Junts podem. A les 12h, al centre cvic Cotxeres Bor -rell.

  18 de marConcert: The load / The WholeBand. A les 20 h, al centre cvicCotxeres Borrell.

  Fins al 19 de marDia de la Dona: Exposici Els fe-minismes de Feminal. Al cen-tre cvic Cotxeres Borrell.

  25 de marTeatre: Ja en tinc trenta. A les22 h, al centre cvic Cotxeres Bo-rrell.

  26 de marTeatre: Matx Improvisaci. Ales 10.30 h, al centre cvic Cot-xeres Borrell.

  27 de marInfantil: Operaci Titelles. Ales 12 h, al centre cvic CotxeresBorrell.

  SAGRADA FAMLIA9 de marXerrada sobre salut: Prescripcielectrnica. 17 h, a lEspai de laGent Gran (Mallorca, 425).

  10 de marLliurament dels premis de relatscurts. A les 19 h, al centre cvicSagrada Famlia.

  14 de marDia de la Dona: Projecci del do-cumental Seora de. 20 h, alcentre cvic Sagrada Famlia.

  15 de marCine-frum: Bajo la Palma. Ales 19 h, al Punt Verd (Lepant,281-283).

  Fins al 15 de marDia de la Dona: Exposici Avan-cem cap a la igualtat de gne-re. A lEspai 210 (Padilla, 210).

  16 de marXerrada sobre salut: Prescripcielectrnica. A les 17 h, a la seude lAVV Sagrada Famlia (Va-lncia, 415).

  17 de marConcert: Sant Andreu JazzBand. A les 19.30 h, a lEscola deMsica Eixample-Joan ManuelSerrat (Sardenya, 368).Msica: Un instante. Homena-je a Jorge Luisa Borges. A les 20h, al centre cvic Sagrada Fam-lia.

  Fins al 21 de marDia de la Dona: Exposici 13(25)Al principi va ser la paraula. Alcentre cvic Sagrada Famlia.

  24 de marTaller: Publicitat verda i green-washing. A les 19 h, al Punt Verd(Lepant, 281-283).Concert de piano. A les 19.30 h,a lEscola de Msica Eixample-Joan Manuel Serrat.

 • 15Per a publicitat - 672 003 461 - [email protected] lniaeixamplewww.liniaeixample.cat Mar 201108

 • Mar

  201108 Per a publicitat - 672 003 461 - [email protected] www.liniaeixample.catlniaeixample