Click here to load reader

Línia Maresme 12

 • View
  227

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Línia Maresme 12

Text of Línia Maresme 12

 • [email protected] administraci 93 593 93 39 publicitat 93 570 88 96 Fax 93 570 87 74

  Sollicitat el control

  El MasnouMarta Neira desmenteix que vulgui pactar per seguir a lalcaldia 9

  Cabrils CiU signa un preacordamb el PP i el VIC per formar govern 12

  4

  Tisorada a la prevenciforestal de la comarca

  Foto: Arxiu

  Selimina la subvenci per ladquisici de material per es conserva la partida per al manteniment

  Catalunya guanya el torneig de seleccions a Vilassar de Mar

  Foto

  : FC

  F

  14

  La indignaci tamb arriba al Baix Maresme3

  lniamaresmeDimarts, 31 de maig de 2011 Edici Baix Maresme Nm. 12 www.liniamaresme.cat 10.000 exemplars setmanals

 • Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]

  201131lniamaresme.cat

 • 3En PortadaMaig

  201131 lniamaresme.cat

  Concentraci dindignatsEl moviment ciutad de protesta contra lactual model poltic i econmic ha organitzat

  mobilitzacions a Premi de Mar, Vilassar de Mar, El Masnou i Cabrils Fotos: Arxiu

  El moviment del 15-M va arribaral Baix Maresme la setmana pas-sada amb acampades diries queaplegaven un centenar de perso-nes al Masnou. Aquesta, per, jasn quatre els municipis baix-maresmencs que shan su mat ala protesta: Premi de Mar, Vi-lassar de Mar i Cabrils tambtenen el seu propi campamentdindignats des daquests dies,un moviment que ja ha creuatfronteres amb la pretensi decanviar el model poltic i econ-mic del pas.

  Al Maresme el punt neurlgicde les acampades es troba a Ma-tar, on han volgut centralitzartota l'activitat del 15-M ques'est duent a la comarca. Di-vendres passat, els mataroninsvan decidir mantenir l'acam-pada, tot celebrant una cercavilaper "fer una crida oberta a tota laciutadania".

  EL MASNOUEl Masnou va ser el primer enseguir l'exemple de Matar. Desde la setmana passada el muni-cipi t el seu propi campamentd'indignats installat a la plaad'Ocata. Un centenar de perso-nes s'han estat reunint diria-ment en les assemblees orga -nitzades. A ms, tots els dijous iels diumenges s'han programatcassolades a les 20h. Durantaquests dies, els indignatsentre els quals hi ha membresde totes les edats han debatutsobre l'atur i la precarietat labo-ral, entre d'altres. En la sevaweb, acampadamasnou. word-press.com actualizen sovintsobre les seves accions i el des-envolupament de l'acampada.En el seu manifest, es defineixencom persones que no represen-ten cap partit poltic ni associa-

  ci: "Ens uneix la indignaci queprovoca la situaci poltica ac-tual, on els diners pblics servei-xen per salvar el sistemafinancer, on la classe poltica potseguir exercint la seva funcidesprs de coneguts casos decorrupci i on empreses que anyrere any obtenen beneficis ara

  volen acomiadar milers de per-sones", sentencien.

  PREMI DE MAR A Premi de Mar tamb es vadecidir durant la setmana pas-sada l'adhesi al moviment del15-M. Cada dimarts i divendresse seguiran trobant en assem-

  S.ArroyoBaix Maresme

  blea a la plaa Nova, on es des-envolupa gran part de les ac-cions que duen a terme. Tot ique no s'ha installat un campa-ment fixe per dormir a les nits, sque se celebra cada vespre unacassolada en forma de cercavila.Els premianencs no han descar-tat acampar a les nits, tal i com

  s'est fent a Plaa Catalunya o aPlaa del Sol.

  VILASSAR DE MARVilassar de Mar s'indigna s'haformat recentment amb raonsconcretes al municipi. En la sevapgina web, vdmsindigna.word-press.com, els vilassarencs cen-tralitzen els actes previstos. Lesseves raons per indignar-sedonen raons locals, com s "laconstrucci d'un Mercat Munici-pal "d'elit" i no per a tothom","perqu la quarta escola s'estfent en terrenys previstos per al'ampliaci de l'institut", "perqucada vegada hi ha menys espaispblics", "i perqu s'ha perdut elPatronat", entre d'altres.

  CABRILSA Cabrils, lacampada es va inciaramb un grup redut de vens, queinspirats per les acampades dElCaire, Barcelona i Madrid, se-gons expliquen, van decidir plan-tar lacam pada perqu la millorforma de transformar les coses sdes dun mbit local. Entre lesmximes dels acampats cabri-lencs, defensen el lema Pensaglobalment, actual localment.

  CONTRA LA CRREGA POLICIALTotes les seccions dacampats alBaix Maresme han rebutjat la cr-rega policial que els Mossos dEs-quadra van dur a terme divendrespassat a Plaa Catalunya. Durantaquests dies shan fet diversesmobilitzacions i assemblees quecondemnaven la mesura que vaavalar el conseller Felip Puig.

  Cabrils i Vilassar de Mardefensen que laforma dactuar

  ms efectivas des de

  lmbit local

  Vilassar de Mar

  El Masnou

 • Ciutat4Maig

  201131lniamaresme.cat

  RedacciMaresme

  El curtmetratge El desayuno haestat el guanyador del primerFestival Pot Petit de Premi Jove.La decisi de lobra guanyadorava coincidir amb lelecci del p-blic assistent durant el certa-ment celebrat al Centre Cvic.

  El desayuno explica la hist-ria dun gos, que busca la mane-ra de de fer-se lesmorzar a casaseva. l segon premi, valorat endos-cents euros, va ser per Calli-graflia, un fals documental so-bre una malaltia imaginria coms laddicci a les diferents calli-grafies. El cent euros del tercerpremi van anar per un curt rea-

  El desayuno guanya el primerFestival de Curts de Premi

  litzat amb la tcnica dstop-mo-tion.

  Un total de vint-i-un curtme-tratges shan presentat al Festival,organitzat per la Plataforma Pre-mi Jove.

  ELS GAFARRONSEls premis honorfics, anomenatsGafarrons es van donar a dife-rents categories tcniques, queimitaven la mecnica dels festi-vals de cinema. De cara al properany, Premi Jove es planteja al-guns canvis en la configuraci delconcurs, com la selecci de fina-listes de forma prvia al festival,i daltra, lestabliment de parme-tres temtics per fer el concursdun ralli de curtmetratges.

  Foto: Arxiu

  Baix Maresme > Premi deMar ser el primer municipi ma-resmenc on es far la primeraaplicaci de larvicides en els em-bornals sifnics, els llocs que perles seves caracterstiques sntriats pels mosquits tigre per a laposta dous. Segons fonts delConsell Comarcal del Maresme(CCM), a partir daquest dilluns30 de maig una empresa especia-litzada iniciar aquesta actuacials municipis de la comarca queho han sollicitat. El Consell Co-marcal, que assumeix el 100%daquesta primera actuaci, hidestina un total de 9.000 euros.La primera fase consistir en la-

  Els municipis inicien la lluitacontra la plaga del mosquit tigre

  plicaci daquest larvicida queimpedeix leclosi de les cries. Lasegona i la tercera reposici hau-r de ser assumida per cada con-sistori, tot i que el CCM facilita-r els grnuls per als tracta-ments, els materials daplicaci ila formaci especfica que re-quereixen les brigades munici-pals. El mosquit tigre sha disse-minat per tots els municipis delMaresme. Fonts del Consell Co-marcal assenyalen que ha creataquest Servei comarcal de suportconscients que noms es potlluitar contra la plaga a partir du-na estratgia conjunta.Diarimaresme.com

  Les agrupacions forestals noqueden lliures de tisorades

  Foto: FADF

  RedacciMaresme

  La Federaci dAgrupacions Fo-restals del Maresme ha denunciatque enguany el 100% de les sub-vencions per ladquisici de ma-terial han estat eliminades pelGovern dArtur Mas, un retall quesha aplicat sense previ avs a lesADF, motiu pel qual, algunesdelles shan quedat sense poderreposar el material i els mitjansnecessaris per afrontar la tempo-rada destiu, ja que no hi ha ca-pacitat econmica per afrontaraquestes despeses, segons hanexplicat en un comunicat.

  Les Agrupacions de DefensaForestal, que apleguen ms de7.000 voluntaris i voluntries aCatalunya, equipats amb materiali vehicles per a la prevenci i ex-tinci dels incendis forestals, snuna mostra de que les retalladesque aplica l'administraci no snnoms del 10%, expliquen.

  Pel que fa a les subvencionsper manteniment, no han variat

  enguany, tan l'any 2009, com el2010 i enguany, son de 1.600 eu-ros per municipi per costos varia-bles (assegurances, mantenimentde vehicles, recanvis...) i de 500euros per municipi per adquisi-ci d'equips individuals i mate-rials fungibles.

  De la mateixa manera, la Fe-deraci dADF ha reiterat quelany passat es van estalviar260.000 euros mitjanant la tas-ca dels voluntaris, que van fer12.159 hores de vigilngia per20.469 quilmetres de la comar-ca, en tasques de prevenci.

  Un dels boscos del Maresme

  El Govern de Mas elimina la subvenci per a ladquiside material per prevenci i extinci dincendis

  El Masnou > Per primera vega-da en 22 anys, el DepartamentdInterior ha acordat lampliacidhorari destiu als locals docinocturn i de restauraci dun to-tal de 67 municipis catalans, en-tre ells El Masnou. A la comarca,per, hi ha vuit municis que po-dran aplicar lampliaci horariaa partir de lestiu, fet que benefi-ciar la dinamitzaci del comeri loci als municipis maresmencs.Matar, Arenys de Mar, Calella,Sant Pol de Mar, Pineda de Mar,Malgrat de Mar, Santa Susannaes beneficiaran tamb, a part delMasnou, daquesta nova mesura. ampliaci es far efectiva a par-

  Samplia lhorari per als localsdoci i restauraci del Masnou

  tir a partir de l1 de juny i saca-bar el proper 15 de setembre. Defet, Interior ja va autoritzaraquesta mateixa ampliacidhoraris durant les passades da-tes de Setmana Santa. Aquestamesura suposar lampliaci de30 minuts per a bars musicals,restaurants, bars i restaurantsbar. Aquests establiments po-dran tancar a les 3 h. entre setma-na i, com a mxim, a les 3.30 h.les nits del divendres i del dissab-te, aix com la nit de la viglia delsfestius. Tamb podran ampliar30 minuts la seva activitat entresetmana els cafs teatre i cafsconcert.

  El cartell promocional

  El pont del Masnou

  Foto: Arxiu

 • 5Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]

  201131 lniamaresme.cat

 • 6 Opini

  Ciutadans

  Safata dentradaEDITORIAL

  grup comunicaci21Dipsit legal: B.11948-2011

  [email protected]: 93 570 88 [email protected]: 93 593 93 [email protected]

  liniamaresme.cat

  Lnia Maresme agraeix les cartes dels lectors per no es responsabilitza dels seus continguts. s imprescindible que elsescrits estiguin signats amb nom i cog noms, nmero de DNI i telfon de contacte. Lnia Maresme es reserva el dret deretallar-les, en el cas adient. Les cartes es poden enviar al fax 93 570 87 74 i per correu electrnic a l'adrea [email protected]

  Cartes dels lectors

  Sollicitat el control

  -

  Maig

  201131lniamaresme.cat

  Premi Diputaci de Barcelona

  Tasis-Torrent de Comunicaci Local 2010

  La Foto

  Editor: David Centol i Lozano. Directors d'edici: Ivana Padierna(Lnia Maresme i webs de proximitat), Daniel Gutirrez (LniaBadalona), Jordi Sugraes (Lnia Barcelona), Jos Antonio Pilar(Lnia Valls), Pere Gimnez (webs temtics). Caps de redacci:Elisabeth Alfaro, Cris tian G mez, Sara Arroyo. Redacci: DavidGonzlez, Montse Lpez, Daniel Sainz, Jordi Alcover.

  Cap de producci i qualitat: Marga Moreno. Dissenyadors grfics: Albert Bald, Aida Fonseca. Fotografia: Eduardo Benito. Cap de Vendes: Marcelo Villanueva. Coordinadors comercials: ManelRiera i lex Subirats Xarxa comercial: Adolf Garcia, Esther Rodrguez, Ricard Garcia, Jaume Ma-gri, Joan Carles Cuenca, Rafael Serrano i Manuel Snchez-Villanueva. Mrqueting: Eva Serra. Distribuci: Ramon Vila (coordinador), Albert Carbonell, Oriol Freixa, Yacouba Diakit, Adri Lpez,Nico de Tullio i Freddy Blanco. Facturaci: Teresa Anguela. Auxiliar: Maria Reyes.

  Vens Independents de Cabrils

  RESPONSABILITATSINDIRECTES

  Va ser abans de les eleccions a laGeneralitat quan vaig veure perprimera i nica vegada al Sr.An-glada lder de PxC per Matar.Jo estava fent el caf tranquilla-ment amb la meva dona i lameva filla en una terrassa dar-rera de lAjuntament i al costatun grup dvies deixaven benclar a les seves companyes detaula que els seus nets eren elsmillors. El personatge en qes-ti anava acompanyat del quepodria ser la seva secretria idos guardaespatlles (suposo queser , i en veure possibles votantsno va voler desaprofitar locasi.Primer va piropejar les vies,que si que guapes, que si quemorenes, etc. Tot eren ji jis jajas. Fins que lhome es va pre-sentar, aleshores alguna cara deles vies ms informades ja vacanviar a lassociar el seu nom,tot i aix els va demanar una fo-tografia amb elles. Desprs defer-se la foto va repartir els seuspamflets, aquells que no tenencontingut per si un nic mis-satge i amb la feina feta va deci-dir que era hora de tornar cap acasa, estava clar que nosaltresno li interessvem el ms mnimno rem els possibles votantsque buscava, va pujar al cotxe iquan estava a punt de marxar

  una de les vies una mica dubi-tativa li va picar la finestreta delcotxe per dir-li: Aquesta foto-grafia que ens has fet no la pen-gis enlloc.

  Aquest s el modus operandidun partit poltic xenfob quening ha demanat illegalitzar,un partit que va a la caa i cap-tura de la gent que no veu msenll del missatge inicial (tam-poc hi ha res ms enll),un par-tit de zero propostes per moltacrispaci. Noms cal veurequins sn alguns dels seus re-presentants en alguns munici-pis per veure el nivell del partit.Per dit aix , pensem un mo-ment com sha arribat fins alpunt que 3 regidors de PxC tin-guin lloc a lAjuntament de Ma-tar. s evident que no pucculpar als altres partits polticsde la presncia de PxC al consis-tori mataron o a altres consis-toris de Catalunya perqu ellsno els han votat, per si que ensn indirectament responsablesper una senzilla ra, les sevespropostes sobre immigraci snpobres amb molta teoria perpoca prctica i una terrible pora perdre vots, segons el meu en-tendre. I no em mal interpreteu,fer front al tema no s pro-moure el que promou PxC oGarca-Albiol a Badalona. Emrefereixo a presentar propostescom ms aules dacollida a les

  escoles, promoci dels cursosformatius als que t accs tot-hom en els llocs ms necessaris,buscar sinergies entre cultures,acabar amb els missatges false-jats sobre la immigraci i lesajudes, delinqncia i malalties,ja que sobre aix tamb po-drem parlar de la gent daqu ,etc. Proposo als partits polticsque si no volen veure partitsdaquest tipus a lAjuntament oal Parlament facin propostes,ofereixin solucions reals a lagent, redueixin la venta de fumi deixin de basar les seves cam-panyes en els atacs directes alaltre,que facin poltica munici-pal i deixin per la gent del parla-ment la poltica general, pot seraix la gent els vota a ells en llocdoptar per una via que no ensagrada a ning (5.000 vots aMatar).

  GerardDiarimaresme.com

  FE DERRADESEn la pgina 4 del darrer n-mero es va publicar la notciasobre les acampades del BaixMaresme on sexplicava que lesacampades del Masnou sesta-vem realitzant a la platja dO-cata. Les mobilitzacions shanfet a la plaa dOcata, on encarase celebren assemblees entre elsciutadans.

  histric temporal de neu del mar de 2010 va deixar una for-ta empremta al Maresme de la qual encara no sha recuperat.

  Amb les pluges daquest mes de mar, encara es va evidenciar msque el 70% del bosc maresmenc continuava devastat, imperant unamajor tasca preventiva de cara a la temporada destiu. De fet, al mar,les agrupacions forestals maresmenques van alertar de que 14.000hectrees de la comarca continuaven afectades, i van valorar la ne-cessitar dinvertir ms en gestionar-lo: Planificar per afrontar la cli-matologia adversa, van dir llavors. Fa noms unes setmanes que laFederaci dAgrupacions Forestals del Maresme avisava de que la pre-visi del Govern dArtur Mas era la de retallar en un 60% la subven-ci que fins ara es dedicava a ladquisici de material preventiu i dex-tinci dincendis. Doncs b, ara que ja sha fet efectiva, les agrupa-cions forestals han tingut el coneixement de que la subvenci que finsara els permetia cuidar dels boscos ser eliminada. El temporal java deixar el bosc del Maresme com un territori perills per semblaque aix no ha convenut de cara a invertir en la tasca preventiva.

  Tisorada a les agrupacions forestals

  L

  Raquel Esteve, 23 anysAgent de viatges

  No s si el moviment del 15-Mser escoltat. Magradaria queaix fos tot i que no les tinc totes.Crec que la gent est fent un es-for important per a iniciar undileg amb els poltics.

  Sandra Mariscal, 21 anysEstudiant

  Sincerament, crec que no servi-ran de res, tot i que crec que snecessari que continuin. Sha dedemostrar que els ciutadans somquelcom ms que un vot a uneseleccions.

  Esther Rodrguez, 44 anys Comercial

  Crec que les acampades que ses-tan fent del moviment del 15-Mno serviran de res. Tot i quemencantaria poder dir que s queservir per canviar les coses alpas.

  Anas Santos, 23 anysEstudiant

  Desprs de la crrega policialde laltre dia, dubto molt que lesacampades serveixin dalgunacosa. Tot i aix, crec que no enshem de rendir i hem de de con-tinuar lacampada.

  Marcos Baos, 23 anysEntrenador fsic

  Si es mantenen les acampades ila gent no es rendeix, s possibleque els governs donin algunaresposta. De moment, no veigcap intenci de voler dialogar niactuar.

  Les acampades dindignats, serviran?

  Cabrils

 • Opini 7

  La lupaEl mirador

  Lagull A cop de tinta per Ricard Soler

  Maig

  201131 lniamaresme.catR

  icardsoler.blogspot.com

  Javier NayaMunicipals al Maresme: PSC a la deriva

  En aquests moments tot el maresme estpendent dels pactes i estratgies que totesels pobles en els quals un partit o altre nohan obtingut majoria absoluta, hauran defer govern sota un ajuntament format peruna coalici de partits.

  Dins aquest marc poltic trobem que lagran davallada del PSC i el PSOE ha estattamb un factor a tenir en compte a la co-marca. Partint duna base en la qual es potafirmar sense cap dubte que el maresme jaera convergent fa 4 anys, sen poden extreu-re algunes conclusions prou rellevants pelque fa a la conducta de vot de les ltimeseleccions municipals. CiU era el partit quems regidors obtenia arreu de la trentenade municipis que conformen la comarca ve-na del Barcelons al 2007. Per el qu erallavors una mnima diferncia en la qual no-ms separava per 23 regidors al PSC de CiU,sha convertit en una diferncia que gaire-b ha triplicat la distncia posant-se CiUamb 60 regidors ms per davants dels so-cialistes. No cal anar gaire lluny per veureque ara, ms que fa 4 anys almenys, el ma-resme s convergent. Les sorpreses lesprotagonitzen el PPC i ERC, que un guanya21 regidors i laltre en perd 9. I per tant, co-mencem a veure una clara tendncia de cen-tre dretes per part de lelectorat. CiU aug-

  menta en 13 regidors la seva representaci.I el PSC perd 24 regidors en total tenint encompte que disminueix la seva presncia en15 municipis amb una mitja de 3-2 regidorsper poble com ara : Cabrils, Canet, Malgrat,el Masnou, Matar, Premi de Mar i SantVicen. Ha mantingut els mateixos regidorsa 14 pobles i a pujat un regidor tant sols aPremi de Dalt. I tal i com Mourinho es pre-gunta por qu? de les victries del Bara,us preguntareu: Perqu aquesta gran dife-rncia de vot? O perqu aquesta gran apos-ta pels partits nacionalista i conservador?Doncs des del meu punt de vista no cal anargaire lluny. Tenint en compte que dillunspassat, tot just fa una setmana desprs dela gran davallada del Partit socialista Ma-ragall, Tura i Geli publicaven a les seves res-pectives comptes de Twitter que calia unarenovaci interna del PSC el moment decrisi pel que passa el partit no s destrany-ar, es veia a venir vaja. El qu si s cert i haquedat demostrat amb el cstig que se lhiha imposat als socialistes s que no es potabandonar el vaixell un cop aquest comen-a a anar a la deriva. Per qu precisaments en aquests moments de turmenta quancal una militncia ms fidel que mai per talde fer front a una onada gran que pugui dis-soldre lelectorat potencial socialista. Tenen

  de manera extensa una manca de liderat-ge tal que fa que la indefinici interna pelque fa a la promulgaci de poltiques de dre-tes no pugui sortir gens ben parada: per queper a quedar-nos amb la cpia votem a lo-riginal que segur que sap millor el qu fa no?Per aquest motiu, sha perdut mercat devot i el socialista ms fidel i ms de tota lavida sha sentit burlat. El nmero de vo-tants per, ha estat determinant pel que faals ajuntaments del Maresme. Cal tenir encompte que en unes eleccions municipalsno cal confrontar termes genrics com aralherncia del tripartit o les retallades deCiU, sin que sn molt ms individualis-tes, molt ms de la persona que encapalala llista electoral. La gent no s de dretes odesquerres a nivell municipal, sin que espreocupen pels problemes que al llarg deldia quotidi sels presenten. I cal reconi-xer que la dreta sap ocupar-sen daquestsproblemes i que lesquerra t aquest temapendent.

  Veurem en el transcurs daquests 15 diesque queden abans de l11 de juny quan es ce-lebrin els plens que determinin els futurs Al-caldes i Alcaldesses, si al Maresme es res-pecta el vot de lelectorat o si els partits pac-ten coalicions poc productives a ulls delsseus votants.

  Clara Chinchilla, diarimaresme.com

  COMPROMSHem passat les eleccions municipals. En-cara tinc ressaca electoral. I lescenarique han dibuixat les eleccions s preocu-pant, no ens enganyem. Calen reflexionsprofundes arreu per entendre el qu hapassat i, en molts casos, les reflexionshauran danar acompanyades de canvistamb profunds (renovaci, en diria jo).Els socialistes de Matar estem tristos,no cal dir-ho.

  No ser jo qui ara i aqu exposi les re-flexions que sem passen pel cap. Ja hofar all on, dentrada, em toca fer-ho,cada cosa al seu lloc i al seu moment.Per s que hi ha una cosa que magrada-ria fer. Magradaria felicitar a tots elsguanyadors daquestes eleccions munici-pals i, molt especialment, als socialistesque han aconseguit bons resultats, per-qu ens han donat un exemple a la restai ens han demostrat que malgrat la crisi,latur, lirrupci de la ultradreta erapossible guanyar aquestes eleccions iguanyar-les b.

  Felicitats als de Granollers, als deLleida, als de Sant Feliu de Codines, alsde Sabadell, als de Terrassa, als de Pi-neda de Mar, als de Cornell de Llobre-gat i a tants altres. Avui sou un exemplei us mereixeu el nostre profund respecte.En cadascun dels llocs amb circumstn-cies prpies i amb realitats ben diferents,per amb alguns elements en com (quejo spiga veure): amb equip al darrere,amb un partit ben viu i dinmic, amb unabona capacitat de relaci amb la societatcivil, amb un tracte de respecte i amableamb els ciutadans, escoltant-los, i tambcap als propis companys i companyes.Elements que els socialistes mai hauremde perdre de vista. I segurament en al-guns pobles i ciutats s que els hem per-dut i ara ens toca refer-nos, recuperar elveritable Comproms amb Matar icanviar tot el que faci falta per tornar aser alternativa.

  Javiernaya.blogspot.com

  El Campionat de Seleccions Autonmiquessub 16 ha tancat amb doble triomf: la vic-tria de la Selecci Catalana, que no ha per-dut ni un sol partit; i el fet de que el mu-nicipal Xevi Ramon de Vilassar de Marhagi estat immillorable en lorganitzaci.

  Campionat de seleccions autonmiquesSe celebra al Xevi Ramon

  Detinguts dos lladres al carrer ColomAgafats in fraganti

  El Road 111 arriba a SidneyMig mn en autocaravana

  xit a lInstitut Vilatzara. LInstitut Vilatzara de Vilassarde Mar ha demostrat que prepara autntics genis entre els seusalumnes. Primer va ser Adri Arbes, qui va idear una pissarra den-trenador de bsquet digital. Aquesta setmana, linstitut informavade que havia estat reconegut el treball dAndrea Parient (nota de batx-illerat ms alta del centre) per posar-la com a referncia a la web delXtec.

  Les acampades, a les xarxes socials. Durant el perodedeleccions vam informar del fort poder que tenien les xarxessocials entre els alcaldables, que les havien usat per tal darribar ala ciutadania. Ja s conegut que el moviment del 15-M es va esten-dre mitjanant les xarxes socials i de la mateixa manera sest fenta la comarca, on totes les seccions que han organitzat les acampa-des, ja compten amb pgines web i perfils a Facebook o Twitter oninformen de la seva activitat.

  Tira la casa a terra per treure un avi. Moltes cases te-nen cotxes en els seus garatges, per Dan Reeve tenia un avial soterrani. Reeve va haver de tombar una paret per treure l'avi decasa seva al comtat de Cumberland, Pennsilvnia. Va passar els dar-rers nou anys construint l'avi de dos places en el seu soterrani, vadir Reeve al canal WGAL-TV. L'avi li va arribar en peces per cor-reu, per aviat va ser massa gran per pujar-lo per les escales. Reeveva haver excavar una rasa fins als fonaments de casa seva i tombaruna paret. Va treure l'avi dimecres amb un cami, una cadena i l'a-juda d'uns vens.

  La Policia Local va detenir dilluns passatdos homes per robatori a linterior dunacasa del carrer Colom. Lavs el va donarun ciutad a les dues de la tarda en trucarals agents. Els lladres van ser detinguts im-mediatament.

  Fa uns mesos, Lnia Maresme feia ressde la histria dAjunja i Patrick, dos cabri-lencs que van iniciar una aventura en au-tocaravana amb lobjectiu darribar a Sid-ney en 365 dies. Laventura ha estat tot unxit i han arribat abans de temps.

  Semfors

 • Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]

  201131lniamaresme.cat

 • 9

  lniamaresme.cat Maig201131El Masnou Alella

  Tei

  Un pacte de CiU podria treure-lilalcaldia a Joan Castn (GdT)Tei > Gent de Tei va ser la for-a protagonista dels comicis mu-nicipals celebrats a Tei. Amb200 vots per sobre de la segonallista ms votada, CiU, lalcalda-ble Joan Castn es posicionavacom el preferit a ocupar lalcaldia.Tot i aix, Castn ha explicat a L-nia Maresme que lescenari po-ltic al municipi s ms compli-cat del que pensvem. Tot i queCastn es va mostrar favorable aun pacte amb CiU, el candidat hareconegut que creu que el partit

  de Josep Botey no estaria tanobert al pacte: No forarem aning a pactar, va sentenciar. Daltra banda, CiU, amb nomsun regidor menys que GdT, po-dria formar pacte amb ERC oPSC, una possibilitat que Boteymai ha descartat: Donaria con-tinutat a lobra portada a terme,va reconixer.

  Lnic clar s que PSC, una deles forces ms castigades, po-dria decantar-se per situar-se aloposici.

  Neira: Les votacions van dirque hem destar a loposiciPere Pars continua la ronda de converses amb elspartits > El PSC no formar govern per sentit tic

  S. ArroyoEl Masnou

  La sorpresa daquestes eleccionsal Baix Maresme va ser la vict-ria que el candidat convergent,Pere Pars, va fer al Masnou el 22de maig, recuperant un tro quehavia estat ocupat pels socialistesdes del 2003. Lalcaldable conver-gent continua amb la ronda deconverses amb totes les forma-cions, segons ha explicat a aquestperidic. Volem evitar un governen minoria, assegura. Lalcal-dable explica que des de la sevaformaci aposten per un governfort i cohesionat i que tot i queja hi ha varies opcions sobre lataula no sha tancat res, motiupel qual avana que s possibleque sarribi al ple dinvestidurasense haver assolit un pacte de

  Foto: PSC i CiU

  govern. Tot i aix, el convergentha assegurat que es continuaramb les entrevistes amb tots elspartits, durant els propers dies.

  Lencara alcaldable socialista,Marta Neira, ha reconegut lapatacada que els socialistes delMasnou es van donar durant leseleccions del 22 de maig. El PSCva patir la davallada ms signifi-cativa, passant dels 7 regidorsdels darrers comicis als 4 amb elsque comptaran durant la futuralegislatura. Tot i que els socialis-tas estarien a disposici de pactari buscar una majoria que els per-mets recuperar lalcaldia, Neiraha explicat que les votacionsvan decidir que els socialisteshavien destar a loposici. Enaquest sentit, ha desmentit qual-sevol pacte per arrabassar-li el lloca Pere Pars que es va alar com

  el gran guanyador de les munici-pals al Masnou. s tic que res-pectem el que ha votat la majo-ria, explica Neira.

  CANDIDATSEntre els possibles candidats aformar govern amb Pars restenERC, que t tres regidors; ICV-EUiA, que tamb en t tres; PP,amb dos, i el Grup Independentspel Masnou, que ha entrat ambun regidor al consistori.

  Pere Pars: Volem evitarun govern en

  minoria, apostemper un que sigui

  fort i cohesionat

  Es presenta a la biblioteca elllibre El Masnou blauverdEl Masnou > Avui, a les 19.30h, a la sala polivalent de la Biblio-teca Joan Coromines, es presen-tar el llibre El Masnou blauverd.Un itinerari per una vila del se-gle XXI. L'acte ser presentatper l'escriptor Francesc Mirallesi comptar amb l'assistncia del'alcalde en funcions, EduardGisbert.

  El volum posa en relleu els as-pectes positius de la nostra vila,els esdeveniments principals quehan determinat la nostra evolu-ci com a collectiu i la del nostreentorn com a paratge privile-giat. Tot plegat s una celebraci

  del fet de viure al Masnou, ambla qual Eduard Gisbert vol tancarel seu segon mandat al capdavantde l'Alcaldia.

  Desprs de lacte de presenta-ci del llibre, totes les personesassistents a lacte en rebran unexemplar. Com a conseqnciade la presentaci, la Bibliotecadeixar de prestar els serveishabituals a partir de les 18 h.S'habilitar, per, la Sala poliva-lent de l'Edifici Centre com asala d'estudi. A ms a ms, l'apar-cament per als assistents sergratut des de les 19 h i fins queacabi l'acte.

  Lequip de Joan Castn

  Foto: Gent de Tei

  Contra les retalladesProp d'una quarantena de professors i professores

  del Masnou amb samarretes de color groc i el lema "SOS. Ensenyament pblic de qualitat" es van manifestar el

  dimecres 25 de maig, a les 13.45h, a la porta de l'Ajuntament

  Pere Pares, i Marta Neira

 • 10

  Premi lniamaresme.cat Maig201131

  ERC Premi de Mar dimiteix en bloc desprs de les eleccionsPremi de Mar > El presidentde la Secci Local dEsquerraRepublicana de Catalunya (ERC),Daniel Torras, i lexecutiva localdel partit a Premi de Mar hanpresentat la dimissi en bloc da-vant del resultats obtinguts en leseleccions municipals de diumen-ge passat, 22 de maig. El partit re-public ha passat de tenir dos re-gidors dins lequip de govern,encapalat per CiU, a no tenir caprepresentaci al consistori pre-miarenc. En un comunicat de

  premsa, lexecutiva sortint hadit que aprofitaran la situaciper establir relacions ms profun-des amb el teixit social de la ciu-tat. En unes declaracions reco-llides per Premi Notcies, DanielTorras ha explicat que, en tantque responsable de la gesti delpartit, la dimissi s el gest mslgic davant de la prdua delsdos regidors republicans. Lexe-cutiva dERC queda ara en fun-cions fins la constituci dunanova direcci local del partit.

  Els convergents, a la recercade socis estables de governMiquel Buch i Joan Baliarda segueixen la ronda deconverses > Buch no descarta un govern en minoria

  RedacciPremi

  Miquel Buch i Joan Baliarda,representants de CiU a Premi deMar i Premi de Dalt i guanya-dors indiscutibles a les eleccionsdel 22 de maig, continuen aques-ta setmana a la recerca de socisde govern que els permetin refor-ar lalcaldia. Tots dos han estatalcaldes durant lactual legislatu-ra i tots dos han sortit reforatsdesprs dels comicis, tot i aix, elresultat obtingut els ha deixat fre-gant la majoria absoluta, obli-gant-los a buscar un refor queels permeti formar un governfort.

  De fet, ja va passar al 2007 queBuch i Baliarda van haver depactar per formar un govern es-table. Durant el mandat, a Pre-

  Foto: CiU

  mi de Mar, els convergents vangovernar amb el suport dERC;tamb a Premi de Dalt vancomptar amb el suport dEsquer -ra i del PP.

  PREMI DE MARLa caiguda dERC al consistori dePremi de Mar planeja un nou es-cenari poltic que podria compli-car els pactes per a CiU. Lalcal-de en funcions, Miquel Buch, haexplicat a Lnia Maresme que elpartit no t massa presa en bus-car consensos i que no es preci-pitaran, s a dir, no apostaran perun pacte contra natura. Durantaquesta setmana continuaran lesentrevistes amb tots els partitstot i que no hi ha res decidit. Enaquest sentit, Buch no descartaformar un govern en minoria toti que assegura que a nivell pro-gramatic, ms dun partit com-

  parteix idees amb CiU

  PREMI DE DALTTamb Joan Baliarda ha iniciatel cicle de converses per formargovern a Premi de Dalt. Tot iaix, les possibilitats de formargovern queden obertes tan pelsconvergents com per Jaume Ca-ses (PSC). Baliarda noms neces-sitaria un regidor ms per asso-lir la majoria. Entre els preferits,se situa el PP.

  Miquel Buch:No apostarem

  per un pacte contra natura,

  per aix no tenim presa

  Del 10 al 12 de juny se celebrala vuitena edici del RebomboriPremi de Mar > Del 10 al 12de juny, Premi de Mar acollirla vuitena edici del Rebombori,la gran festa de la cultura popu-lar catalana, amb les seves figu-res, els seus balls i la seva msi-ca tradicional. El Rebombori suna festa amb dos protagonistesclars: la cultura popular tradicio-nal en tots els seus mbits, i lamsica folc dels Pasos Catalans.Aix doncs, hi podem trobar totesles colles de cultura popular dePremi de Mar (gegants, cap-grossos, bastoners, grallers, dia-bles, gafarr i tabalers), ms mol-tes daltres de convidades que en-

  riqueixen els cercaviles, i altreselements de les nostres tradi-cions: jocs, espectacles de foc,danses, etc. I a la nit, la msicafolc del pas omple de festa la pla-a de lAjuntament.

  Msiques tradicionals peractuals, amb grups que treballeni evolucionen sobre la msica da-rrel. Tot plegat, una gran festa,enmig de la primavera, per gau-dir de les nostres tradicions, iomplir els carrers de Premi degent engrescada! El Rebomboriest ideat i coordinat per De B-lit!, i organitzat per lAjunta-ment de Premi de Mar.

  El local dERC a Premi de Mar

  Foto:ERC

  Missa rociera a Premi de DaltEl proper diumenge 5 de juny Premi de Dalt organitzala 16a Missa Rociera. La plaa l'Espolsada i tot l'entorn

  del Pavell Poliesportiu Municipal sn l'escenari d'aquesta multitudinria festa.

  Buch celebrant la victria de diumenge

 • 11Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]

  201131 lniamaresme.cat

 • 12

  Vilassar de Mar Vilassar de DaltCabrilsCabreralniamaresme.cat Maig201131

  El GEVD i CiU mouen fitxa pertal de formar govern a VilassarVilassar de Dalt > Lempattcnic entre Convergncia i Unii el Grup dEsquerres de Vilassarde Dalt, que van assolir tres regi-dors, ha complicat lentramat depactes que es podia dur a termeal municipi. Ara que sha iniciatel debat post-electoral, Opciper Vilassar es postula com la dia-na de les dues formacions, quehaurien daconseguir set regi-dors per tal de formar majoria.Francesc Sol (CiU) ja va reconi-xer la passada setmana que trac-taria de buscar un acord amb Op-ci per Vilassar i la Corporacielectoral i Vilassarenca, tot i que

  aquesta ha explicat que OxV hademanat una setmana de mar-ge.

  En el mateix sentit ha decla-rat Xavier Gods (GEVD), quesha pres aquesta setmana peranar cosint les possibles alterna-tives: Tenim lopci de propiciarla formaci del govern, explica.

  No obstant, Benet Oliva(OxV), qui sembla tenir la clau dela governabilitat, ha explicat quedurant la ronda de conversesdefensaran el seu programa ique encara no hi ha res decidit.Durant els propers dies es podriaprendre una decisi.

  CiU, PP i VIC ja han signat un preacord de governLina Morales confirma el pacte i assegura que totestres formacions comparteixen punts en el programa

  RedacciCabrils

  Lalcaldable convergent i exalcal-dessa de Cabrils, Lina Morales,va avanar abans de les eleccionsque la marxa del llavors alcaldesocialista, Joaquim Colomer,canviaria el panorama polticdel municipi. El seu auguri vacomplir-se al seu favor: CiU erala fora ms votada a les elec-cions del 22 de maig, per davantde Som Cabrils, encapalat perlexconvergent Marta Garcs.

  Morales, no obstant ha confir-mat a Lnia Maresme que ja hasignat un preacord amb el Par-tit Popular de Llus Garcia i elVens Independents de Cabrils,dAlfred Serrano. La convergentreprendria aix lalcaldia, quees va veure interrompuda al

  Foto: CiU

  2008 per una moci de censura.Tot i aix, resta esperar quin delsdos partits assumeix el segon re-gidor, ja que un empat a vots hadeixat en mans de la Junta Elec-toral la decisi de a qui adjudi-car el darrer regidor.

  PREACORDMorales ha explicat que tots trespartits valoren punts similars alseu programa, com la realitzaciduna auditoria interna, la reor-ganitzaci de lestructura de lA-

  juntament o la contractaci dunsecretari interventor. A ms,assegura que en matria de sa-nitat o educaci, hi ha moltesqestions compartides.

  De lacord, no obstant, nomssha avanat que la convergentassumir lalcaldia, tot i queencara resta per confirmar la-cord programtic.

  CANVISEls tres partits havien actuat finsara des de loposici. Tots tres,passaran a formar govern men-tre que Som Cabrils (2 regi-dors), PSC (1 regidor), ERC (1regidor) i ICV-EUiA (1 regidor)faran el mandat des de loposi-ci. El portaveu del PP, LlusGarcia, ha explicat que Som Ca-brils shavia interessat per unpacte per se sent ms proper deCiU.

  Moralesassumir

  lalcaldia i restaesperar quin delsdos partit tindrel segon regidor

  Celebrat el sorteig de places pera lescola bressol municipal Vilassar de Mar > El 25 demaig es va fer el sorteig pblic dedesempat de les sollicituds deplaa per a La Bressoleta, lesco-la bressol municipal. Per a infantsde 2 a 3 anys va sortir el nme-ro 39 i d1 a 2 anys el nmero 78.A partir daquests nmeros sor-denen les sollicituds i es vanadjudicant les places vacants. Lallista definitiva de lalumnat ad-ms es publicar l1 de juny i elperode de matriculaci anirdel 6 al 10 de juny de 2011.

  Lequip de Francesc Sol

  Foto: CiU

  Nou xit a lescola VilatzaraFa une setmanes es premiava la pantalla de bsquet

  electrnica que va idear Adri Arbus, alumne de les-cola Vilatzara de Vilassar de Mar. Aquesta vegada , la

  feina dAndrea Parient ha estat reconeguda per lXtec.

  Lescola vilassarenca

  Lina Morales

 • 13Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]

  201131 lniamaresme.cat

  Els cabrilencs del Road 111 arriben a SidneyLa famlia que ha creuat mig mn en autocaravana assoleix laventura abans del previst

  Sara A.Cabrils

  Fa uns mesos, Lnia Maresme,feia ress de la histria dAnja iPatrick, dos cabrilencs que vanenfilar cam cap a les antpodesamb lobjectiu de recrrer migmn en autocaravana. Ja hanpassat ms de 300 dies des quevan iniciar laventura des del barRossi de Cabrils, a hores dara,ja han assolit la primera de lesfites: arribar a Sidney. Estavaprevist que arribessin a Austr-lia a lagost, tot i que els esdeve-niments internacionals hanavanat els terminis establerts.

  Foto. Road111

  Patrick explica que el seu objec-tiu s recrrer Austrlia dest aoest per aprofitar el mes i migque encara els resta per acabarlaventura. Desprs, ha assegu-rat que tornaran a Espanya periniciar el nou curs al setembre. Tot plegat, sha anomenat Road111: una carretera, una famlia iuna autocaravana. De fet, Pa-trick i Anja han estat en tot mo-ment acompanyats de les sevesfilles, Maya (de 7 anys) i Zoe (de5 anys) que han traspassat ambells 22 pasos, 3 continents i30.000 quilmetres per la car-retera.

  De lexperincia, Patrick des-

  Cabrils > El passat dimecresun nombrs pblic, que va des-bordar totes les previsions delsorganitzadors, va omplir el patidel Casal de Jubilats per gaudirde la Jam Session organitzadaper lEscola Municipal de M-sica de Cabrils. El concert vaestar protagonitzat pels alum-nes de combos de lEscola deMsica, els seus professors i al-guns msics convidats com Da-niel Higinico. Durant lavetllada es van fer algunes im-provisacions amb la participacide gent del pblic com una ac-tuaci de bateria o saxo.

  xit de la JamSession de lEscola de Msica

  taca el dia a dia amb la seva fa-mlia dins els 12 m2 de lautoca-ravana. A ms, tots valoren lestrobades amb la gent, que elsha perms apropar-se a tot tipusde cultures.

  AL JAPEl terratrmol que va destruirpart del Jap va afectar indirec-tament a la famlia. Lautocara-vana viatjava llavors rumbdAustrlia i van perdre-li el ras-tre durant unes setmanes. Apeu, van haver de creuar Mal-asia, Tailandia i Indonsia. Vanretrobar-se amb el vehicle aAustrlia. La famlia a Austrlia

  Vilassar de Mar > La PoliciaLocal va detenir dilluns passatdos homes per robatori a linte-rior duna casa del carrer Colom.Lavs el va donar un ciutad quea les dues de la tarda va trucar ala Policia Local per alertar quedues persones acabaven dacce-dir dins lesmentat immoble.Immediatament dues dotacionsdel cos local es van desplaar allloc dels fets i van enxampar infraganti els dos individus just enel moment que sortien de la casaamb el material sostret. La Poli-cia Local ha pogut recuperarnombroses joies, un ordinadorporttil, PDA's (agendes electr-niques) i ampolles de licors,entre daltres objectes de valor.

  Detinguts doslladres al carrer Colom

 • 14

  Esportslniamaresme.cat Maig201131

  Cap de setmana esportiu al Masnou i TeiEl 33 Torneig Vila del Masnou tindr lloc aquest dissabte al camp mu-

  nicipal desports del Masnou, a partir de les 9 del mat. Al dia segentest previst que se celebri el IV Torneig Internacional de Judo Vila de

  Premi, a partir de les 9h, al poliesportiu municipal El Cim.

  Foto: FCF

  Les guanyadores del Campionat

  Catalunya guanya el sub 16de seleccions autonmiques

  Impecable trajectria la de la se-lecci catalana sub 16 en el Cam-pionat dEspanya de SeleccionsAutonmiques Femenines sub16. Catalunya ha assolit el ttoldesprs de guanyar tots els par-tits, i amb un bagatge de 20 golsa favor, i noms, 2 en contra.Diumenge, les noies de la seccicatalana han dominat cmoda-ment a les jugadores extremeny-es al llarg del partit, degut a laqualitat tcnica de les jugadores,amb el control de la pilota i el jocen equip. El primer gol ha estatfora matiner, fruit duna vaseli-na de Carla Puiggrs, on la por-tera extremenya no ha pogut ferres per aturar el xut.

  Ja en el segon temps, una ju-

  La selecci catalana ha guanyat tots els partits delCampionat celebrat al Municipal de Vilassar de Mar

  RedacciVilassar de Mar

  Sylvian Sudrie i Eva Ledesmeconquereixen el Half ChallengeBaix Maresme > El campimundial, Sylvian Sudrie, i la ca-talana Eva Ledesma van con-querir diumenge el Half Challen-ge Costa Barcelona-Maresme,una de les cites ms esperadesdel calendari de triatl a nivell in-ternacional.

  Latleta francs va fer totauna exhibici durant la segonavolta. La primera, la va fer servirper agafar avantatge i aconseguirla diferncia suficient que el per-mets prendre al durant la se-gona. El corredor va seguir un

  ritme linial que va mantenir gai-reb fins als darrers segons.Igual despectacular va ser lacursa de Ledesma, que tot i bai-xar el ritme durant la prova debicicleta va recuperar-se dhoraper enfilar el final de la provaamb rigurositat. Tamb van clas-sificar-se entre els primers Cle-mente Alonso, Peru Alfaro i Sa-leta Castro. Els experts en tria-tl han valorat positivament lor-ganitzaci de la prova, que con-sideren que any rere any se su-pera.

  Foto: Half Challenge

  La catalana Ledesma amb les classificades

  gada polmica dins de lrea hasuposat un penal a favor de Ca-talunya que Nria Mendoza haenviat al fons de la xarxa. Tot ique lExtremadura ho ha inten-tat, li ha costat molt xutar entreels tres pals i Catalunya ha man-

  tingut el resultat fins al final.Daquesta manera, per segon anyconsecutiu, Catalunya sha pro-clamat campiona dEspanya,aquesta vegada, per, al Munici-pal Xevi Ramon, de Vilassar deDalt.

 • 15

  LAgenda

  PEN

  JAT-

  ELA

  CASA

  TELFONS DINTERS

  Maig

  201131

  EMERGNCIES 112BOMBERS 93 540 04 61CAP I CONSULTORIS LOCALS Servei dAtenci Primria Matar Maresme c/ Verge de Guadalupe 93798 90 11 El Masnou c/ de Sant Miquel 93 555 70 61 Premi de Marc/ de la Plaa 93 547 711 Vilassar de Mar c/ Santa Maria 93 754 06 42 CAP Vilassar de Dalt Pl. de la Vila 93 750 88 64 Consultori LocalNucli Urb Premi de Dalt 93 752 48 84 Consultori Local de Premide Dalt Barri Cotet 93 752 44 54 Consultori Local Cabrils c/ de CalBatll 93 750 74 10 Consultori Local Cabrera Nucli urb 93 754 04 42 Consultori Local Cabrera Pla de lAvell 93 759 78 36 HOSPITALS Hospital de Matar Carretera Cirera 93 741 77 00 Hos-pital Municipal de Sant Jaume 93 766 59 50 MOSSOS DESQUADRA 088 Premi de Mar 93 741 81 85 Matar 93 741 81 00GURDIA CIVILPremi de Mar 93 752 48 55 POLICIA LOCAL 092 El Masnou 93 555 22 44 Alella 93 555 24 12 Tei 666 53 58 58 Pre-mi de Mar 93 741 74 22 Premi de Dalt 617 438 788 Vilassar de Mar610 273 256 Vilassar de Dalt93 753 98 38 Cabrils 689 993 256 Cabrera667 438 533POLICIA NACIONAL 091 Matar 937 577 744TAXI El Masnou 93 555 86 86 Alella 639 134 403 Tei 666 53 58 58 Pre-mi de Mar 937 525 757 Premi de Dalt 93 751 42 66 Vilassar de Mar937 592 384 Vilassar de Dalt 93 753 98 38 Cabrils 93 753 01 52 Ca-brera 93 754 04 01CREU ROJAAssemblea Local El Masnou - Alella - Tei 93 555 21 21 OFICINA ATENCI CIUTADEl Masnou 93 542 47 00 Tei 93 555 61 03 Premi de Mar 93 741 7400 Premi de Dalt 93 754 80 19 Vilassar de Mar 93 754 24 00 Ca-brera de Mar 93 759 00 91FEDERACI AGRUPACIONS DEFENSA FORESTAL93 737 509 863

  MASNOU31 de maigDeixalleria mbil. A partir deles 10.30h, a Pau Casals. Taller de teatre i expressi cor-poral. A partir de les 20h, a CanHumet.

  1 de junyInternet 2. A partir de les 9.30h,a laula dinformtica

  4 de juny33 Torneig Vila del Masnou. Apartir de les 9h, al Camp Muni-cipal dEsports del Masnou.XI Festa de la Solidaritat. A par-tir de les 18h, a les pistes espor-tives de Pau Casals.

  5 de juny32 Festival Pro DisminutsPsquics del Masnou. A partirde les 10h, al Casino del Mas-nou.Concert amb alumnes de lEs-cola de Msica moderna deBadalona. A partir de les 18h, aCa nHumet.

  6 de junyReuni de la Comissi de Fes-tes. A partir de les 20h, a CanHumet.

  TEI2 de junyTaller de lectura. A partir de les18h, al Casal davis de GentGran. Run with us 2, vine a crreramb nosaltres. Al PoliesportiuMunicipal El Cim

  3 de junyXerrada-tertlia: Bocins de labiografia i lobra literria de naCaterina Albert i Parads. A

  partir de les 18h, a la Bibliote-ca de Can Llaurador.

  4 de junyLa Fira Verda. A partir de les10h, a la plaa de la Cooperati-va.

  5 de junyIV Torneig Internacional deJudo Vila de Tei. A partir deles 9h, al Poliesportiu Munici-pal El Cim.

  ALELLA1 de junyTaller de cuina xinesa. A partirde les 17.30h, al Centre Cultu-ral de Can Lleonart. Descobrim la lluna. A partirde les 21.30h, al Centre Cultu-ral de Can Lleonart.

  2 de junyTertlia: La sexualitat i lafec-tivitat a ladolescncia. A par-tir de les 20h, al Centre Cultu-ral de Can Lleonart. Club de lectura. A partir de les21h, a la Biblioteca MunicipalFerrer i Gurdia.

  3 de junyExposici Prototip, model i c-pia. A partir de les 19h, a lEs-pai dart i creaci Can Many. Cicle de Msiques del mn.Concert de Sandra Rehder iEuclydes Mattos. A partir de les22h, al Centre Cultural de CanLleonart.

  PREMI DE MAR4 de juny14a Festa de la Primavera alCasc Antic. 7a Trobada dInter-canvi de plaques de Cava. A laplaa de lAjuntament, de 10 a18h.

  5 de junyMostra Jordi Planas. A partir deles 17h, al Patronat de Teatre.

  8 de junyCurs de massatge infantil Shan-tala. A partir de les 10h, al Cen-tre de Ioga Marina.

  10 de junyRebombori 2011: Mostra i ta-llers de cultura popular. A par-tir de les 11h, a la plaa Nova.

  VILASSAR DE MAR1 de junyEls clubs de lectura joves de laBiblioteca amb lescriptor ToniCotet. A partir de les 18h, a laBiblioteca Municipal ErnestLluch.

  2 de junyConferncia: Eduard Ferrs iPuig. A partir de els 19h, a la Bi-blioteca Municipal Ernest Lluchi Marn.

  VILASSAR DE DALT3 de junyConferncia: Llengua, cultura ipas. A partir de les 20h, a lasala dexposicions de La Massa.

  CABRILS1 de junyXerrada: Qu vol dir Parc? A c-rrec de Toni Mar. A partir de les20.30h, a la Biblioteca Pblica.

  CABRERA31 de maigConferncia: No ms dieta, acrrec del dietista Julio Basul-to. A partir de les 29h, a la bi-blioteca Ilturo.

 • Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]

  201131lniamaresme.cat