of 24 /24
7 CE Mediterrani El club santsenc es juga la permanència en l’última jornada 8 línia sants Redacció 93 593 70 11 · [email protected] · administració 93 593 93 39 · publicitat 93 570 88 96 · Fax 93 570 87 74 barcelona Consulta sobiranista Sants-Montjuïc frega el 20% de participació en el referèndum popular www.liniasants.cat · 27 d’abril de 2011 · Núm.214 · 15.000 exemplars Sol·licitat el control Els comerciants ocuparan dissabte el carrer de Sants Les principals entitats comercials del barri ompliran d’activitats l’eix en la 6a Festa del Comerç Infografia: Ajuntament L’Encoberta ja no té ‘okupes’ 8 15 3 Foto: Roger Batllori Passat l’estiu les vies del tren seran història Passat l’estiu les vies del tren seran història

Línia Sants 214

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Línia Sants 214

Text of Línia Sants 214

 • 7 CE MediterraniEl club santsenc es juga la permanncia en lltima jornada

  8

  lniasants

  Redacci 93 593 70 11 [email protected] administraci 93 593 93 39 publicitat 93 570 88 96 Fax 93 570 87 74

  barcelona

  Consulta sobiranistaSants-Montjuc frega el20% de participaci enel referndum popular

  www.liniasants.cat 27 dabril de 2011 Nm.214 15.000 exemplarsSollicitat el control

  Els comerciants ocuparan dissabte el carrer de SantsLes principals entitats comercials del barri ompliran dactivitats leix en la 6a Festa del Comer

  Infografia: A

  jun

  tamen

  t

  LEncoberta ja no t okupes

  8

  15

  3

  Fot

  o: R

  oger

  Bat

  llor

  i

  Passat lestiu les vies del tren seran histria

  Passat lestiu les vies del tren seran histria

 • 2 Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]

 • En portada 3lniasants.catAbril201127

  La cicatriu al mig de Sants es va curantComena la fase final de la cobertura de les vies del tren, que senllestir daqu a un any > CiU acusa lalcalde Jordi Hereu dincomplir la llei electoral, al realitzar una visita a les obres

  Fotos: Ajuntament / Arxiu

  Poc a poc, Sants va cicatritzantles seves ferides ms profundes iantigues. La darrera s la frac-tura urbana de les vies de tren,que travessen el barri pel bellmig, des de la plaa de Sants finsa la Riera Blanca. Desprsdanys de reivindicacions ve-nals per trobar una cura a lesmolsties que havien de supor-tar estocament, van comenarfinalment les obres que haviende cobrir definitivament les vies.

  Aquest mes sha iniciat la co-bertura de les vies al costat mun-tanya, una de les fases ms llar-gues, per tamb la que ocultardefinitivament la visi dels rails.Comena, doncs, el compte enre-re per soterrar totalment el pas detrens per Sants, per a que el ba-rri tingui una nova rambla i, so-bretot, per a que els vens guan-yin qualitat de vida.

  COSINT ELS BARRISA finals de lany passat comena-ven els treballs per construir unmur de separaci entre les vies iel carrer Antoni de Capmany alcostat muntanya. Aquesta tascaja ha acabat i ara ha arribat lho-ra de la cobertura complerta deles vies. Sn aquests treballs elsque han comenat aquest abril, isallargaran durant els propersdotze mesos. De fet, est previstque el projecte, pressupostat enuns 23 milions deuros, senlles-teixi per a la propera primavera.

  La cobertura de les vies ferro-viries completar la cicatritzacide la zona, desprs que ja shagintapat les vies de la Lnia 1 del me-tro. La fase dobres que tot justcomena ser una de les mscomplexes del projecte i compor-tar durant el proper mes dagostel tall del trnsit ferroviari. Lla-

  vors es canviar la catenria i escollocaran les vigues que han desuportar el pes de la cobertura.

  Un cop shagi installat la llo-sa que cobreixi les vies, shabili-taran els passos, tant inferiorscom superiors, que permetin unamillor connexi entre una bandai laltra. Comenar tamb lafase ms esperada del projecte: laconstrucci a sobre de la llosaduna rambla de 700 metres dellarg; un passeig que retornar ladignitat a aquesta part del barri.

  MS QUALITAT DE VIDAUn dels objectius finals del pro-jecte s aconseguir un millor en-torn per al venat, que durantmolt de temps ha hagut de patirles vies a tocar de casa. En aquestsentit, la nova rambla que esconstruir a sobre dels rails prenun protagonisme cabdal. Serun passeig que unir una bandai laltra del barri, i que permetrel pas dels vianants mitjanant

  rampes, escales mecniques, as-censors i passos inferiors, quecoincidiran amb el traat de lesantigues rieres del barri, comara el carrer Riera de Tena.

  La cobertura, a ms, preveu lamillora dels carrers adjacents. LaRiera Blanca, els carrers Antonide Capmany, Jocs Florals i Bur-gos, aix com la carretera deSants i la rambla Badal veurancom en els propers mesos el seutraat sanir moldejant, al ma-teix temps que es van cobrint elsrails ferroviaris. Aix doncs, lesantigues installacions de Renfeubicades a la banda sud de lesvies, com les que estan al costatde lestaci de metro de MercatNou, seran enderrocades.

  Per altra banda, seliminarandues de les sis vies de tren que ac-tualment existeixen. Aix perme-tr un allunyament dels rails res-pecte els habitatges. Els vens,que durant anys han tingut lesvies a escasos metres de la sala

  La construcci del mur a la banda nord de les vies dna pas a la futura cobertura de les vies, i a la urbanitzaci de la nova rambla

  destar, en el futur podran gaudirde la nova rambla, per sobre delpas ferroviari, i dun renovat iampliat carrer Antoni de Cap-many, que transcorrer parallela la rambla, des de la carretera deSants fins a la Riera Blanca.

  Es tractar dun gran corredorverd, que recuperar la dignitatdaquesta zona. Han estat moltsanys en qu els vens han viscutenclotats per culpa de les vies, su-portant el pas dels convois a to-tes hores i sense tenir passosque els permetessin passar dunabanda a laltra del barri. Sembla,per, que les reivindicacions ve-nals i lempenta administrativaposar remei duna vegada pertotes a aquesta factura social queportava molts anys pendent.

  VISITA POLMICAArran de linici daquesta fasede les obres i de la proximitat deles eleccions municipals del 22 demaig, el principal partit de lopo-

  sici, Convergncia i Uni, ha cri-ticat lalcalde Jordi Hereu. Elsconvergents, a travs del seuportaveu, Joaquim Forn, hancriticat Hereu per fer una visitaelectoralista a les obres.

  Segons CiU, la visita de lal-calde del passat 20 dabril vacomptar amb declaracions delmxim representant del consis-tori als periodistes que hi van as-sistir. A ms, sels va fer entregadel dossier explicatiu del projecte.En declaracions de Forn, aquestacte t un clar component elec-toralista, el que es contradiuamb la ressoluci de la JuntaElectoral Central, que prohibeixels actes inaugurals de caire elec-toralista per part dels alcaldes du-rant aquest mes dabril. El por-taveu convergent ha estat moltcontundent amb Hereu i ha ma -nifestat que els nervis i la deses-peraci dels socialistes no justi-fiquen ls partidista que estanfent de lAjuntament.

  J. SugraesSants

 • 4 Opini

  Ciutadans

  Safata dentradaEDITORIAL

  Cartes dels lectors

  lniasants grup comunicaci21Dipsit legal: B.17672-2010

  www.liniasants.cat

  Lnia Sants agraeix les cartes dels lectors per no es responsabilitza dels seus continguts. s imprescindible que els es-crits estiguin signats amb nom i cog noms, nmero de DNI i telfon de contacte. Lnia Sants es reserva el dret de reta-llar-les, en el cas adient. Les cartes es poden enviar al fax 93 519 43 98 i per correu electrnic a l'[email protected]

  Sollicitat el control

  -

  lniasants.cat

  Premi Diputaci de BarcelonaTasis-Torrent de Comunicaci Local 2010

  Maria Carrillo, 42 anysMestressa de casa

  Crec que s que aniran a ms. ALfinal la gent de carrer ens hauremde sumar a les protestes delsmetges per a qu aix saturi. Noem sembla b que sestigui reta-llant en sanitat.

  Sergio Torres, 26 anysDelineant

  Ja que han comenat crec quecontinuaran amb les retallades.Conec tres conductors dambu-lncia que ja els han despatxat, iaix t pinta de continuar. No emsembla b.

  Eva Moreno, 33 anys Assistent de direcci

  Malgrat que els metges i els sa-nitaris sortin al carrer, crec quecontinuar havent retallades, jano noms en lmbit sanitarisin en altres. La sanitat no shade tocar.

  Miguel A. Cataln, 42 anysMagatzem

  No em semblen b les retalladesque sestan imposant a lmbit sa-nitari. Jo crec que no saturaranper considero que hi ha altresfrmules destalvi, com que elspoltics es retallin el sou.

  Rafael Prez, 31 anysAturat

  Ms els hi val que saturi perquning est a favor daquestes re-tallades en lmbit sanitari. No es-tic gens a favor de que sestiguinaplicant aquestes mesures., hiha altres alternatives.

  Les retallades en sanitat aniran a ms?

  Editor: David Centol i Lozano. Directors d'edici: Jordi Sugraes(Lnia Barcelona), Jos Antonio Pilar (Lnia Valls), Daniel Gutir-rez (Lnia Badalona), Ivana Padierna (Lnia Maresme i webs deproximitat), Pere Gimnez (webs temtics). Caps de redacci:Elisabeth Alfaro, Cris tian G mez, Sara Arroyo. Redacci: DavidGonzlez, Montse Lpez, Daniel Sainz, Jordi Alcover.

  Cap de producci i qualitat: Marga Moreno. Dissenyadors grfics: Aida Fonseca, Albert Bald. Fotografia: Eduardo Benito. Cap de Vendes: Marcelo Villanueva. Xarxa comercial: Adolf Garcia,Esther Rodrguez, lex Subirats, Ricard Garcia, Jaume Magri, Manel Riera, Manuel Snchez-Villa -nueva, Joan Carles Cuenca. Mrqueting: Eva Serra. Distribuci: Ramon Vila (coordinador), Albert Carbonell, Oriol Freixa, Yacouba Diakit, Adri Lpez. Facturaci: Teresa Anguela. Auxiliar: Maria Reyes.

  Redacci: 93 593 700 [email protected]: 93 570 88 [email protected]: 93 593 93 [email protected]

  Abril201127

  CURIOSITAT

  Alg vol jugar a les endevina-lles? A on est ubicat aquest car-tell (veure en la propera pginaa la secci La Foto) amb el queels propis vens han batejat elcarrer? Per qu ser? Ah, est aSants.

  Dolors ColladoSants

  COMUNICAT

  La Plataforma Can Batll s pelbarri ha comenat el planeja-ment dentrada a Can Batll l11de juny, i la conversi gradualde les naus en els equipamentsque el barri necessita. Se li hanotificat al districte i sesperauna resposta per SetmanaSanta. Al mateix temps, la Pla-taforma sha adreat als vensperqu facin aportacions destrisi de llibres als nous casals davisi de joves, i a la nova BibliotecaPopular Autogestionada que espensa arrencar l11 de juny.

  Plataforma Can BatllLa Bordeta

  SENSE DESGRAVACI

  Des de lany 2007 fins al 2010les pensions anuals mnimes par

  a les vdues ha estat successiva-ment: 6.943 - 7.542 - 7.890 -8.229 (euros). Potser sembla unprogrs! Per totes kes condi-cions per aplicar la desgravaciper ascendent no han canviat isegueixen fixant la barrera de8.000 euros. Al 2010 les fam-lies no poden desgravar als seusascendents que reben una pen-si de viudetat mnima, malgratque s que podien fer-ho lany

  UN GRAN PAS CAP A LA INDEPENDNCIA

  Des de la Candidatures dUnitat Popular (CUP) valor em moltpositivament la gran fita aconseguida pels barcelonins. El 10dabril representar un pas de gegant en limparable procs capa la independncia. Barcelona ha demostrat un cop ms que estviva. Considerem que el percentatge de participaci ha estat unxit i que el percentatge de vots afirmatius s una constataci delsanhels de llibertat que es respiren.

  Volem denunciar lactitud antidemocrtica del PSC, del PP i deCiutadans, menystenint la consulta. I, no cal dir-ho, del conjuntde la classe poltica espanyola. Valorem tamb de forma positivala nombrosa presncia d'observadors internacionals, que van do-nar un plus de legitimitat al referndum. Volem reivindicar la Bar-celona revolucionria que al llarg de la histria ha demostrat queva per davant de la majoria de la classe poltica. Ho va demostrarper la setmana trgica en contra dels abusos de lesglsia, el 19 dejuliol en contra dels feixisme, i ara en contra de continuar dintrelEstat Espanyol. Volem felicitar als milers de persones que de for-ma desinteressada ha dedicat temps, esforos i diners per acon-seguir una cosa en la que noms fa un any pocs hi creien.

  Candidatures dUnitat Popular (CUP)Barcelona

  2007. Hem perdut ajudes. Du-rant anys i anys la Generalitat(Benestar Social) ha insistit enqu els avis es quedin amb elsseus familiars. Per al 2010, nopodrien posar un peda enaquest assumpte tan fragrantdinjustcia social? Diners per alque conv, s que nhi ha.

  Dolors ColladoSants

  a consulta independentista a la capital catalana va tancar ambun rotund xit de participaci amb 257.645 votants, un

  21,37% de la seva poblaci censada. Cal tenir en compte que la con-sulta no era vinculant i malgrat aix, ms dun quart de mili debarcelonins va decidir emetre el seu vot tot i saber que el refern-dum tenia ms connotacions romntiques i reivindicatives que nopas prctiques. Fent un smil futbolstic, es podria comparar la con-sulta daquest diumenge amb un partit amists daquells que es ju-guen durant lestiu en els quals encara que vingui el Milan a jugarcontra el Bara, el Camp Nou presenta com a molt tres quarts den-trada. Per qu passa quan aquest partit contra el mateix rival vade deb i es disputa en una eliminatria de la Champions League?Doncs que lafici respon en ple i al Camp Nou no hi cap ni una agu-lla.

  La consulta de diumenge cal interpretar-la com aix, com un par-tit amists de pretemporada que serveix per anar agafant la formai anar polint els detalls de cara als partits oficials. Ara noms que-da lluitar perqu es permeti als ciutadans de Catalunya disputar unpartit oficial. Si aquest partit arriba algun dia, de ben segur que serms dificil que una semifinal de Champions contra el Milan.

  Barcelona no es vol quedar almarge de la independncia

  L

  A cop de tinta per David Xiberta

 • 5Opini

  Lagull

  La lupa

  Jordi SugraesDirector Lnia Sants

  La Foto

  Semfors

  El mirador

  Barri de Sants Foto: Dolors Collado

  lniasants.cat

  Un policia de Puigcerd es multa a si mateix per te-nir el cotxe mal aparcat. Un policia local de Puigcerd hadenunciat per coaccions dos vens de la plaa Cabrinetty que van fo-tografiar el cotxe particular de l'agent perqu estava mal aparcat. Elpolicia, que estava de servei, va acabar multant el seu propi vehicle,per els fotgrafs, que l'han denunciat per prevaricaci, afirmen queho va fer quan va saber que li havien fet fotos de la infracci.

  Una empresa d'una beguda energtica retira una cam-panya per les crtiques de l'alcaldessa de l'Hospitalet.L'empresa Orangina Schweppes s'ha comproms a retirar la campa-nya publicitria d'una beguda energtica que ha ofs l'Hospitalet,segons han informat fonts municipals. La seva alcaldessa, Nria Marn(PSC), s'ha mostrat satisfeta per la decisi de l'empresa. La campa-nya publicitria de la beguda energtica V-Energy Drink porta coma lema "Treballa com un suec encara que siguis de l'Hospitalet", uneslgan que, segons l'alcaldessa, "ofn els ciutadans perqu deixaveure que, com a mnim, estan mancats d'energia".

  El Teatre Principal de Badalona s'inunda per un er-ror en el sistema contra incendis. El Teatre Principal deBadalona va quedar negat divendres a la tarda en disparar-se per er-ror l'alarma antiincendis. Durant mitja hora va estar caient aigua apressi sobre l'escenari i la platea. Ara b, segons Badalona Cultura,l'empresa municipal que gestiona els teatres municipals, no es va pro-duir cap desperfecte greu. Noms es va haver de traslladar el con-cert de Kim Lenz and The Jaguars al Zorrilla.

  SANT JORDI DE RESURRECCIDissabte passat es vivia una jornada quees repeteix molt de tant en tant. I que re-sulta paradoxal per si mateixa. Per unabanda, el carrer somplia de paradetesque venien roses i llibres, i la gent sortiaal carrer a celebrar la diada de SantJordi, una festivitat que fusiona el sm-bol de lamor amb el de la cultura. Unarosa dins dun llibre. Per, al mateixtemps, per altra banda, una part de la so-cietat vivia un dia despera i reps, ja quedesprs de commemorar el DivendresSant i la crucifixi de Crist, faltava cele-brar la resurrecci de Diumenge Sant.

  s clar que en la nostra societat de bensegur que entre la gent que passejava perla Rambla el dia de Sant Jordi hi haviacreients. Per no deixa de ser curis queuna festa tan colorida com la del patrcoincideixi amb una cerimnia recollidai de reflexi com la Setmana Santa.

  Potser per aquesta fusi de celebra-cions, i la proximitat de les eleccionsmunicipals, els poltics barcelonins hanestat ms firmant llibres que passejant isaludant als barcelonins. s el cas de Xa-vier Trias (CiU) i Jordi Portabella (Uni-tat X Barcelona) que han presentat dos lli-bres sobre la ciutat i les propostes que du-ran a terme si guanyen a les urnes. s in-teressant veure com aquests dos polticshan passat el seu particular via crucis, sig-nant un rere laltre els exemplars dels seusllibres. Patint, com les grans signaturesdaquest pas, de les tiretes al canell deldia desprs.

  Malgrat aquesta capbusada en el mnde les lletres, cap dels dos ha aconseguitque el seu llibre sigui un dels ms venuts.Lautor que ha arrasat enguany ha estatAlbert Espinosa, amb la seva obra Si t medices ven lo dejo todo... pero dime ven.Com deiem, a Sant Jordi, el que triomfas la uni de lamor i la cultura, i la pol-tica no hi t el seu espai. La poltica ja tin-dr el seu dia el proper 22 de maig, i aixho van entendre la majoria de lectors.

  En defensa de la sanitat com a servei pblicEl procs privatitzador que des de fa anyspatim els treballadors i treballadores de laSanitat Pblica a Catalunya s'ha vist agreu-jat per la greu crisi econmica i financera.Aquest nou retall es va concretant als di-ferents centres sanitaris en mesures queimpliquen acomiadaments de personalinter o temporal, tancament de quirfansper la tarda, reducci de l'activitat dels cen-tres pblics o concertats, reducci de laqualitat assistencial, augment de la exter-nalitzaci de serveis amb centres privats,reducci en medicaci hospitalria, aug-ment de les llistes d'espera, etc.

  Des de la USOC, davant de la gravetatd'aquesta situaci i conseqncia de l'apli-caci de la Instrucci 1/2011 del Govern dela Generalitat de Catalunya, exigim alsgrups parlamentaris de Catalunya quedonin el seu suport a un model de serveispblics a Catalunya:

  Que no lesioni ms drets laboralsdels treballadors i de les treballadores dela sanitat: no volem ms acomiadamentsillegals i innecessaris (poden arribar a msde 20.000 a tota Catalunya), volem recu-perar els nostres salaris retallats injusta iillegalment per governs anteriors i no vo-lem noves retallades ni salarials ni socials.

  Que no retalli ms drets i/o presta-cions que degraden cada vegada ms elsserveis de Catalunya, com ho s la Sanitat,a la que es vol encaminar cap un sistemaprivat, amb tot el que aix ve a comportarde negatiu, tant pels seus treballadors/rescom pels seus usuaris/ies.

  Que amb els nostres impostos es fa-cin poltiques de desenvolupament i millo-ra dels serveis pblics catalans, i no es po-tencin els sectors privats que volem fer ne-goci amb la sanitat: no volem una sanitat

  per a rics i una beneficncia insuficient ideficient per a la classe treballadora.

  Que no volem que amb les nostres re-ivindicacions laborals i socials es faci po-ltica de convenincia i/o d'interessos perpart dels poltics, a aquests els exigim quedediquin tots els seus esforos a defensara Catalunya un sistema sanitari pblic, uni-versal i de qualitat.

  No ms retallades i acomiadaments. Vo-lem treballar dignament, en uns serveis p-blics de qualitat.

  Federaci dEmpleats Pblics-Uni Sindical Obrera de Catalunya

  Abril201127

  La consulta sobiranista es va desenvolu-par sense grans incidents i recollint unesimportants xifres de participaci. A Sants-Montjuc hi van votar el 18,78% dels cen-sats i hi van collaborar centenars volun-taris. Una autntica festa democrtica.

  Bona xifra de participaci la consultaProp del 20% dels censats han votat

  Pres de la Zona FrancaLa seva construcci podria patir retards

  Uni Esportiva Poble SecSacomiada de Primera Catalana

  El pla de retallades econmiques disseny-at per la Generalitat per fer front a la cri-si sembla que tamb tindr conseqnciesen matria penitenciria. Els ltims diessha especulat que la construcci de la pre-s de la Zona Franca podria patir retards.

  Malgrat que la UE Poble Sec ha travessatun any institucionalment molt complicat,la trajectria de lequip per la Primera Ca-talana ha estat molt irregular. Desprs dedisputar-se 32 jornades, i a falta de 6, el Po-ble Sec noms suma 10 punts.

 • 6 Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]

 • 27lniasants.catSants

  Abril2011

  Redacci > Els Mossos dEsqua-dra van detenir fa poc ms dunasetmana a set persones que pres-sumptament traficaven amb dro-gues. En loperaci policial es vanintervenir 24.000 euros i aproxi-madament 300 grams de cocana.Es tracta de la quarta operacicontra el trfic de drogues querea litza la policia al districte du-rant els ltims cinc mesos.

  Loperatiu es va iniciar fa unsmesos quan la policia va detectarun pis on se sospitava que convi-via un grup dedicat al trfic de

  Hipertensos i diabtics tenen una cita a lEurpolis El Gimns Eurpolis, situat al llindar entre els districtes de Sants-Montjuc i Les Corts, aca-ba diniciar un programa que pretn potenciar lactivitat fsica, especfica i controlada, entrepersones que pateixen hipertensi arterial i diabetis. El programa, que t una durada de sis

  mesos, va dirigit principalment a pacients del CAP Montnegre amb aquestes afectacions.

  Foto: Sants-Montjuc Decideix

  Quasi un 20% dels vens de Sants-Montjuc van votar a la consulta del 10-A

  Sants-Montjuc frega el 20%de participaci a la consulta

  El trajecte independentista queva iniciar-se el passat 23 de se-tembre de 2009 a la poblaci dA-renys de Munt va arribar el 10dabril al seu colof amb la cele-braci de la consulta sobiranistaa Barcelona i vint municipis ca-talans ms com Blanes, Gav oSant Pere Sallavinera.

  XIT DE PARTICIPACIQui digui que votar sobre la in-dependncia no interessa als bar-celonins s que no toca de peus te-rra. Aquestes paraules dAlfredBosch, portaveu de la plataformaBarcelona Decideix, eren la millormostra de la satisfacci amb quaquesta entitat va celebrar elscontundents resultats de la con-

  El 18,78% obtingut s un xic inferior a la mitja de la ciutat (21,37%) > El 89,87 es va decantar pel S

  Cristian GmezSants-Montjuc

  sulta sobre la independncia deCatalunya; van votar 257.645 bar-celonins, un 21,37% del cens.

  A Sants-Montjuc el percentat-ge de vots va ser una mica inferiora lobtingut al global de la ciutati es va situar en el 18,78% delsseus residents censats. Aquesta

  xifra suposa que entre les cam-panyes de vot anticipat i la jorna-da del 10-A, 25.389 vens deldistricte van emetre el seu vot enla consulta sobre la independn-cia de Catalunya. Daquest total devotants, 22,792, el 89,87% es vandecantar per lopci del S.

  substncies estupefaents, motiupel qual es va sollicitar una ordrede registre. En el pis es van trobar24.000 euros, 300 grams de co-cana i totes les eines necessriesper manipular-la i posteriormentvendre-la. Loperaci policial vaacabar amb set detinguts, undells menor dedat. Aquest ltimva ser posat a disposici de la Fis-calia de Menors mentre que els sisrestants van quedar en llibertatamb crrecs. La investigaci con-tinua oberta i la policia no descar-ta que es realitzin ms detencions.

  Quarta operaci policial contrael trfic de drogues en 5 mesos

  Material incautat durant loperatiu policial

  Foto: Mossos dEsquadra

  7

 • 8 Santslniasants.catAbril201127

  Dos quilmetres i mig de botigues i activitatsDurant tot aquest dissabte sorganitzar la sisena Festa del Comer del carrer de Sants

  Cristian GmezSants

  Aquest dissabte el carrer de Santssomplir de gom a gom amb lasisena edici de la Festa del Co-mer de Sants, una iniciativa deles entitats comercials Sants Es-tabliments Units i Creu Cobertaque omplir de botigues, activi-tats ldiques i exhibicions els2,5 quilmetres de llargada quevan des del carrer Joanot Marto-rell fins a Riera Blanca.

  Durant tot el dia els comerosdel carrer de Sants envairan la viapblica i conviuran amb activitatsde tota mena com una fira medie-

  Foto: Associaci Comerciants Creu Coberta

  Imatge de ledici anterior

  val, una altra dambient hippy iuna mostra dartesani catalana.

  PLATS FORTSLa jornada comptar amb activi-tats per a tots els pblics des din-flables i atraccions per als ms me-nuts, fins a concerts musicals i re-presentacions teatrals. Algunsdels plats forts de la programaciseran una exhibici de la unitat ca-nina de la Gurdia Urbana, un cospolicial que tamb oferir la pos-sibilitat de muntar alguns delsseus cavalls als carrer de lEs-panya Industrial. Un dels escena-ris principals estar situat a la pla-a de Sants; all, lEscola de M-

  Redacci > Aquest dissabte,les Cotxeres de Sants acolliran laprimera jornada per debatre Elpatrimoni arquitectnic deSants, una iniciativa del collec-tiu de joves arquitectes del dis-tricte La Col. En aquesta, ledifi-ci de la Lleialtat Santsenca i el re-cinte de Can Batll seran dosdels principals eixos de debat isorganitzaran diferents activi-tats que giraran al voltant da-questes dues edificacions.

  A banda dels debats, hi haurdiferents propostes com una ex-posici fotogrfica de Can Batll,una visita guiada a linterior de laLleialtat Santsenca o un dinar po-pular amb tots els assistents.

  El futur de laLleialtat i CanBatll, a debat

  Redacci > Caixa o faixa. Le-quip mascul del CE Mediterra-ni arribar a lltima jornada ju-gant-se la permanncia a la Divi-si dHonor del waterpolo esta-tal. Amb el Tria ja matemtica-ment sense possibilitats de man-tenir la categoria, la segona pla-a de descens se la jugaran el Me-diterrani i el Martinez. El Medi-terrani arriba a la darrera jorna-da de lliga amb 17 punts, un msque el Martinez, tot i que en casdempat a punts els santsencsperdrien la categoria. Tots dosequips senfrontaran a rivals queja no es juguen res; el Mediterra-ni visitar les piscines del Saba-dell, mentre que el Martinezjugar com a visitant a la piscinadel Canoe.

  Amb una victria o igualant elresultat que obtingui el Marti-nez, el Mediterrani sassegurariadisputar la Divisi dHonor unany ms.

  El Mediterranisho jugar tot en lltim partit

  sica Farr programar msica idanses durant tot el mat, mentreque per la tarda, a partir de les 17h, el grup La Mascarada ha prepa-rat espectacles de titelles, pallas-sos i animaci. Diferents comer-os del carrer de Sants shan vol-gut sumar a la festa i molts dellspatrocinen diferents activitatscom una srie dinflables que su-bicaran a lalada del carrer Badalper cortesia de Bracaf, o un tre-net que recorrer tota la fira im-pulsat per la pastisseria Vives.No faltar a la cita en Sanset, lamascota de Sants EstablimentsUnits, que repartir caramels iglobus entre els assistents.

 • 9Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] lniasants.catAbril201127

 • 10 Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]

 • 11Creu Coberta butllet 173 lniasants.catAbril201127

  ASSOCIACI DE COMERCIANTS CREU COBERTA

  La fira romana a Creu Coberta

  empresarials, ja que socialment esconsideren com les millors opcionsper desenvolupar-se en el futur i, endefinitiva, guanyar-se la vida. sevident el descrdit que tenen els es-tudis Humanstics ats que, segonsdiuen, no serveixen de res ni per ares. Aquesta situaci ens ha portat atrobar-nos davant duna societat enqu la Cincia domina tots els mbitsdel coneixement, per, malaurada-ment, s una cincia sense cons-cincia, i la conscincia noms sla reflexi que lsser hum fa de simateix.

  Actualment, conscienciar-se cadavegada s ms difcil, perqu cada diaque passa la societat actual t menysreferents en els quals reflectir-se, onobservar-se i analitzar-se, cada vega-da t menys histria per poder com-prendres.

  I en aquest sentit, les V Jornadesde Clssiques ens aconduen a pen-sar, amb una dosi dagosarament,que hi ha hagut una maniobra ten-denciosa dels grans grups de poder,dels governs, de les grans mquineseconmiques que mouen i globalit-zen el planeta, per fer que aquestadesculturitzaci, aquesta situacidahistria, es converteixi en leixvertebrador de la nostra societat: sila poblaci, la societat actual, no treferents histrics, es podr manipu-lar, mistificar i falsejar a voluntat idesig, sense que la ciutadania tinguisentit crtic. Es crea, doncs, una so-cietat cientfica sense memria his-trica i que noms pensa en el pro-grs, s, per en un progrs sensesentit, plenament deshumanitzat.En definitiva, un poble sense refe-rents histrics s un poble que no potser crtic amb el que posseeix i viu,ja que no t a labast elements decomparaci ni factors de contrast dela seva situaci de benaurana o dedesencs.

  A tall de breu exemple, la crisieconmica, financera i immobiliriaque ara estem passant t un clar pre-

  Llus Amiguet, en una entrevistapublicada a La Contra de La Van-guardia el 16 de febrer de 2010 lipreguntava a Sir John Elliot, histo-riador i hispanista, Per a qu serveixsaber histria?. Lillustre professorcontestava, amb la sapincia demolts anys destudi i feina a les Uni-versitats dOxford i Princeton, queserveix per a ser lliures. Els ciuta-dans sense memria histrica snms manipulables.

  Actualment estem en una socie-tat cada vegada ms ahistrica, unasocietat que cada dia menysprea os-tensiblement el coneixement delnostre passat, de les nostres arrels,de la nostra procedncia i de la lgi-ca evoluci que hem patit i que ensha portat a ser com ara som. Aquellsqui seguim sentint estima pel mn deles Humanitats i de la Cultura Cls-sica i hi estem immersos per mirarenrere i aix intentar dentendrens,reflexionvem sobre aquests temesen les V Jornades de Clssiquesque organitza el Collegi Oficial deDoctors i Llicenciats en Filosofia iLletres i en Cincies de Catalunya.

  Assenyalvem que cada vegadams ens trobem tenallats en un mni una societat en qu es sobrevalorala Tecnologia i la Cincia i es menys-t, es critica i menysvalora tot allque t a veure amb les Humanitats:lart, la literatura, la histria, la llen-gua i, en definitiva, les Cincies So-cials, que, bviament, tamb snuna cincia, ja que tenen projectesdinvestigaci, de recerca i de desen-volupament. Per gaireb ning noho considera cincia, perqu, sclar, no genera diners, com ho fan,a tall dexemple, la investigaci far-macutica, lenginyeria bllica olautomobilstica. Tamb coment-vem que, a les nostres escoles, quanels alumnes han descollir itinerarisdestudis a 4t dESO i desprs a Bat-xillerat, hi ha una clara tendncia aempnyer els alumnes cap a les ves-sants cientfiques, tecnolgiques i

  cedent en la crisi que va patir lIm-peri Rom lany 33 dC durant el go-vern de Tiberi. Amb lexpansi im-perial, els antics romans van co-menar a viure per sobre de les se-ves possibilitats i es van endeutar ex-

  cessivament. Un conflicte amb elsprestamistes va provocar el majorcrac financer conegut fins al mo-ment. Una situaci que s un mag-nfic exemple del procs de creacide lanomenada bombolla immobi-liria i financera, possiblement com-parable amb la situaci actual, mar-cant sempre les diferncies que hi haatenent als canvis que ha produt le-voluci i ladaptaci de leconomia acada sistema social i poltic. Proba-blement si lestament poltic i els seustecncrates assessors en assumpteseconmics i socials haguessin fetcas de la Histria, shauria pogut in-tentar corregir, encara que potser nodefinitivament, la situaci actual als

  pasos anomenats desenvolupats...per b que potser podrem anome-nar-nos duna altra manera, tot ve-ient el que ens est succeint. Laqualificaci la deixo al vostre lliurepensament... I ara, davant daquestpanorama poc engrescador, sorgei-xen les Jornades de Recreaci, Re-construcci i Divulgaci HistricaRomana BarcinoColoniaRo-mae.

  Aquest any inicien el repte de re-prendre el cam perqu les Humani-tats i la Cultura Clssica tornin a serreferent i guia per a les generacionsactuals i les futures. Recordem quela finalitat daquest esdeveniment s,com diem en un article anterior,donar vida al passat en els nostresdies i aix posar a labast de tothomla Histria de la Cultura amb unaperspectiva tant dinmica com diver-tida i amb una forma didctica i pro-pera, amb lobjectiu de fer seva lamxima llatina del docere et delec-tare (ensenyar i gaudir, ensenyar ifer que qui aprn es diverteixi, shopassi b, tant o ms que aquell quiensenya) i fer-nos adonar que lanostra forma de viure s filla direc-ta de la dels romans. No serem elsmateixos si no hagus existit unaedat romana i el seu coneixement sbsic per poder entendre el mn ac-tual.

  I la nostra proposta dimmersihistrica, de recuperaci de la me-mria histrica per ajudar-nos acomprendrens, noms pot cristallit-zar grcies a la participaci ciutada-na i popular.

  s necessria la implicaci detothom en aquest exercici dempatiahistrica, en qu us proposem de re-tornar durant unes hores a les arrelsde la nostra histria, per reviure isuscitar linters de tots plegats en totall que a poc a poc ens pot ajudar afalcar les nostres arrels culturals, lanostra llengua i els trets que ens fandiferents als altres pobles, per queens hi igualen en tradici cultural,

  poltica, i dibuixen, tamb, els tretsduna Naci. s necessria la impli-caci de tots els qui formem part delnostre barri ara que les Jornades ini-cien el seu viatge en el temps. I, des-prs, de tot el nostre districte i, en unfutur no gaire lluny, de tot Barcelo-na. Per aix ens enorgulleix que lesJornades hagin sorgit de lentesa en-tre tres entitats del barri, la Funda-ci Cultural Hostafrancs, el Grup deRecreaci i Reconstrucci HistricaBarcino Oriens i lAssociaci de Co-merciants de la Creu Coberta, i quehagin estat acollides amb el mximinters per totes les altres entitats iinstitucions properes a les qualshan estat presentades i sels ha pro-posat de collaborar, patrocinar ipromoure: el Secretariat dEntitatsdel Districte, el Districte Sants-Montjuc de lAjuntament de Barce-lona, el Museu dArqueologia deCatalunya (Barcelona), el MuseudHistria de Barcelona i el MuseudHistria de Catalunya, entre dal-tres.

  I seguint la nostra iniciativa,aquest any, dos collectius del barrihan acceptat el repte de participar,dapropar la seva activitat al mnrom. LEscola de ball Fbrica deSomnis de Sonia Alonso i el grup deteatre No sabem on anem, vinculata la Fundaci Cultural Hostafrancs.

  En el proper article del dia 5 demaig us explicarem amb detall quinser el programa de les activitats deles JornadesBarcinoColoniaRomae, quinser el paper dels grups de recreacii reconstrucci histrica romana,de quina manera les dues entitats delbarri ens embolcallaran dins la his-tria romana, aix com tots els altrescomponents que configuraran aquestfestival rom de Barcelona.

  Ricard Llop AltsMembre de la junta

  Associaci de Comerciants Creu Coberta

  BARCINOCOLONIAROMAEPRIMERES JORNADES ROMANES DE BARCELONA

  MEMRIA HISTRICA I PARTICIPACI CIUTADANA (I)PROGRAMA DACTIVITATS DE LES JORNADES

 • 12 Creu Coberta butllet 173lniasants.catAbril201127

  ci de Karate del Club NataciBarcelona, a les 12:00 hi haur lalectura del manifest contra laviolncia de gnere, i mes tardcontinuar una demostraci deKarate Kumite i defensa perso-nal. A les 5 de la tarda tindrem larepresentaci de lobra de dansaclssica Copplia, o la noia delsulls desmalt, a crrec de LaCompanyia, que enguany celebrael seu vint-i-cinqu aniversari,amb Elisse Lummis, al capda-vant.

  Entre 6 i 8 de la tarda, el car-rer Creu Coberta servir per a re-alitzar el 6 Open femen deKarate, que organitza la Federa-ci Catalana de Karate.

  LAssociaci de comerciantsCreu Coberta treballa ambillusi per a que la festa del co-mer al carrer, a ms a ms deser una bona oportunitat en queels vens dels nostres barrispoden veure a peu de carrer totaloferta comercial dels establi-ments associats, puguin gaudirdactivitats, fira dartesania i de-gustaci de productes i podersortir al bell mig del carrer a pas-sejar i a gaudir del barri.

  ASSOCIACI DE COMERCIANTS CREU COBERTA

  haur mostres de dansa, tan cls-sica, com coreografies de musi-cals.

  LAssociaci installar dos es-cenaris al llarg del carrer. El pri-mer se situar al costat de laPlaa dEspanya, i podrem gaudirde balls de pellcules de Disney iHollywood amb les alumnes delescola de ball Fbrica de Som-nis, de la coregrafa i ballarinaSnia Alonso. Abans hauremgaudit duna representaci de lacultura xinesa amb mgia, balls,un instrument de corda tradicio-nal xins anomenat guzheng, tai-txi i wushu, que s un esportdexhibici i contacte.

  A la tarda, en aquest escenarihi haur una representaci demgia amb lEscola de Magia delc/ 26 de Gener. Tot per poder ferfelios durant una estona a petitsi grans, amb activitats comple-mentries a loferta comercial delnostre eix.

  LAssociaci tamb disposardun altre escenari, davant delcarrer Torre Damians, on comcada any podrem gaudir dunaexhibici de karate, que comme-mora el 31 aniversari de la sec-

  Un any ms lAssociaci deComerciants Creu Cobertacelebra la 6a Mostra de Co-mer al Carrer, que enguanyarriba a la sisena edici. La mos-tra de comer s un dels mo-ments de ms activitat al carrerCreu Coberta, en qu comer-ciants i vens es troben per cele-brar conjuntament una festavenal, plena dactivitats per atots els pblics.

  Per a aquesta edici, lAsso-ciaci de Comerciants Creu Co-berta tornar a convertir enpeatonal el nostre eix comercial,amb escenaris, parades i activi-tats al mig del carrer, que demos-tren que un carrer com el nostrepot ser un espai de trobada i decohesi venal. Entre les activi-tats que enguany es preparen hihaur animaci al carrer amb labatukada a ms duna exhibicide gossos amb Agility, un tallerde cmic amb lescola Joso, mos-tra dartesans de la Mediterrnia,tallers pels nens amb jocs ge-gants i una demostraci de cuinaamb productes Lku. A ms hiparticiparan els Mossos dEsqua-dra i la Gurdia Urbana, i hi

  6a mostra de Comer a CCreu CCoberta

 • 13Creu Coberta butllet 173 lniasants.catAbril201127

  ASSOCIACI DE COMERCIANTS CREU COBERTA

  6a mostra de Comer a CCreu CCoberta

  noms cinc anyets, i elles han pre-parat coreografies al voltant dal-gunes pellcules de Disney. Lasegona part, amb nenes de cinc adotze anys, faran un espectacle demusicals, on hi haur play backamb coreografies molt especials.En total quantes nenes sorti-ran en escena?Doncs pensa que seran unes se-tanta nenes, ballant a un ritme in-tens sobre lescenari, i ambcoreografies molt boniques, du-rant gaireb una hora.

  Per aix no s tot oi?No, perqu finalment hi haur al-gunes sorpreses per a tothom.Una delles ser una classe a lairelliure de cha cha cha, per a tots els

  en que els nens i nenes shi hanabocat ms intensament. La SniaAlonso ens ho explica.

  Com va comenar tot?Doncs jo mhe especialitzat en ladansa dels musicals. Aix que lesnenes que actuaran a Creu Co-berta han preparat un programade dansa i coreografies de moltsdels musicals ms coneguts detots els temps, des de Dirty Dancefins a Cabaret passant per Mou-ling Rouge.

  I com ser lespectacle queveurem a Creu Coberta?La primera part lhem dedicat almn de Disney. Les nenes que ba-llaran sn molt petitones, tenen

  DEMOSTRACI LkuA la cristalleria Casas, de Creu

  Coberta, estan al dia en les inno-vacions pel que fa a productes quefaciliten el mn de la cuina i de lallar. Per aix en aquesta properamostra de comer al carrer ensvolen presentar de forma molt in-teressant i innovadora un delsseus productes estrella.Rita, explicans quin tipusde producte s.Es tracta duns motllos de siliconaper a pastisseria i altres plats pre-parats. Lavantatge que tenen sque els pots posar al microones, ofer-los servir per cuinar al vapor ifuncionen de forma molt senzilla.Una de les novetats s que en serde silicona no senganxen als ali-ments i es poden desemmotllarben fcilment.

  De quina marca sn?Sn de lempresa Lku, que suna empresa catalana que shanposat molt de moda i que podreutrobar a la nostra botiga

  I com els mostrareu alsvens?Primer a travs duna parada ontindrem una exposici dels pro-ductes. A ms a ms, vindr uncuiner i far els plats amb aquestsmotllos en un microones que tin-drem a la parada. I tot aix sertan mat com tarda.

  LA FABRICA DE SOMNIS,SNIA ALONSO

  La fbrica dels Somnis ser en-guany a la Mostra del comer alcarrer de Creu Coberta amb unespectacle fet per les ms petitesde la casa. Arran del nou boom dela dansa moderna, a travs deprogrames de televisi, especta-cles, musicals, etc... s un terreny

  quals estan preparats per a com-peticions oficials, i altres que justara comencen a treballar lagility.Per als gossos es colloca tota unasrie dobstacles en un recorregut,que no s tan gran com voldremper motius despai, per que in-clour salts, tnels, esllom, saltde longitud, i fins i tot una roda.

  Quins sn els avantatges delagilty de cara el gos?Aquesta activitat augmenta lobe-dincia del gos respecte el seuamo i tamb millora la relaci quehi ha entre els dos. A nivell fsicmillora la condici, tan del goscom de lamo ja que s una formaconjunta de fer esport i lluitarcontra el sedentarisme.

  On us poden trobar al llargde lany?Nosaltres tenim les installacionsi el nostre club al Polvor, a Mont-juc. Ens podeu trobar al nostreweb . Us hi esperem.

  ESCOLA DE MGIALa mgia i lIllusionisme s

  quelcom que ens sorprn a tots. ICreu Coberta, amb la voluntat desorprendre als clients i vens delnostre carrer i del nostre barri, havolgut que lEscola de Mgia del

  pares i mares, avis i vies que shivulguin apuntar. I dues o tres sor-preses ms.

  Qu s la Fbrica dels Som-nis?Un projecte ambicis que vol tre-ballar la dansa amb els ms petits.La dansa no noms s ballar, sinque tamb s una terpia molt in-teressant per escoltar, coordinarmoviments, millorar el cos i elrendiment fsic i tamb els estu-dis. He tingut nenes amb algunproblema que grcies a la dansahan millorat el seu rendiment es-colar. Podeu provar-ho tots elsque ho vulgueu, cada dia de 5 a 8de la tarda a Olzinelles 118.

  AGILITYJa ho diuen que el gos s el mi-

  llor amic de lhome. I es tornar ademostrar enguany a la mostradAgility que es realitzar a laMostra de Comer al carrer deCreu Coberta, un espai en que elsgossos demostren quines sn lesseves capacitats de treball al cos-tat dels seus amos. Nhem parlatamb el Carles Fortuny.

  Ja fa temps que veniu a CreuCoberta oi?Si, cada any volem ser presents ala Mostra de Comer, perqu sun bon moment per a que la gentens conegui i per a demostrar lacompenetraci que pot haverentre un gos i el seu amo.

  En quins horaris hi haurlexhibici?Ser de 10 a 2 del migdia i de 6 a 8de la tarda.Explicans en qu consisteixEsperem congregar una quinzenade gossos de diverses mides, pe-tits, mitjans i grans, alguns dels

  LKU

  LA FBRICA DE SOMNIS

 • 14 Creu Coberta butllet 173lniasants.catAbril201127

  ASSOCIACI DE COMERCIANTS CREU COBERTA

  rada. I per tant, s la histriacomplerta dinici a fi, el quepassa s que no apareixen tots elsnmeros sin que s una seleccide la Coppelia de Delibes, en queexpliquem la histria daquestanina de principi a final.

  I quantes ballarines hi par-ticipen?Unes vint-i-cinc noies de deu avint anys. En el nostre cas estracta de dansa clssica i lesnoies necessiten molta disciplinaper aprendre b aquesta obra,que no s gens fcil. La coreogra-fia que presentem s una adapta-ci de Lourdes de Rojas i deRodolfo Castellanos.

  Ja fa vint-i-cinc anys quetreballes amb la dansa alCasinet. Hi ha quelcom depreparat per aquest any?B, no sn vint-i-cinc anys de LaCompanyia, perqu com a escolade dansa, la vam fundar mstard, per s que son vint-i-cincanys de dansa al Casinet, amb elscursos destiu que vam comenara fer fa molt de temps i quecompten amb mestres i alumnesprovinent de molts pasos dife-rents. Com a cloenda daquests

  del nostre grup de karate en lactecontra la violncia, que cada anycelebreu i hi haur una demostra-ci de karate amb els diversosparticipants del nostre club, desdels ms petits fins als ms grans.A ms com a novetat tindrem unaexhibici de Dojo Tac de lescoladel carrer Vidriol.

  I a la tarda?Per enguany hem preparat lO-pen Femen, el sis que organit-zem.

  Explicans qu t a veure elkarate amb un acte contrala violncia, ja que moltagent es pensa que s un es-port molt violent i tu volsdesfer tpics.No s un esport violent ni de moltcontacte, sin que s un esport onlimportant s lautocontrol. I pertant el que vol s potenciar les re-lacions humanes. En el karate hiha un treball evolutiu que permettreballar en el control del propicos i de les emocions personals atravs de lesport i de la relaci detu a tu. Per aix s molt impor-tant lacte que realitzem, Un copcontra la violncia, perqu perevitar la violncia cal una dosidautocontrol que el karate po-tencia.

  LA COMPANYIALa Companyia de Dansa Cls-

  sica de Catalunya, dirigida perElisse Lummis, tornar a serun any ms amb tots nosaltresper celebrar la Mostra del Co-mer al Carrer, i per a aquestaocasi, desprs de vint-i-cincanys dedicant-se a la dansa al Ca-sinet dHostafrancs, ha escollitCopplia, de Leo Delibes.

  Elisse, com anir aquestarepresentaci?Lespectacle t una hora de du-

  carrer 26 de gener sigui pre-sent enguany al carrer. Per aix,hem volgut que lEsther Perazaens expliqui abans de la mostra,que ser el que ens presentaranen aquesta ocasi.

  Qu hi podrem veure demgic?Ser un espectacle dels nens queestudien per a professionals. Alescola tenim diversos cursosque volen formar els nois i noiesen mgia, i sn cursos integralson sestudia dansa, teatre i tot elque t a veure amb l illusio-nisme.

  Sn nois molt joves?Hi ha des dun nen que noms t6 anys fins a uns altres que entenen 17. Faran diversos nme-ros des dun escapisme fins agrans illusions, i un nmeromolt gracis en que hi participa-ran en Gens Travolta i la MarinaNewton Johns, inspirat en lapellcula Grease. Tot plegat du-rar una hora.

  No s la primera vegadaque actueu a Creu Cobertaoi?No, ja ho havem fet una vegada ala fira medieval. I esperem fer ala propera fira romana un espec-tacle de tots els alumnes junts.

  Explicans en qu consisteixla vostra escola de mgia.LEscola t tres parts diferencia-des. Una s la botiga de mgia,on tenim productes per a apre-nents i per a persones que sini-cien en la mgia. Desprs tenimunes aules on podem donar elscursos per als ms petits i tambper a gent gran, tan per aficionatscom per a professional i oferimformaci en mgia i arts aplica-des. El que volem s fer creureque un s mag de veritat, i peraix fem classes professionals, iassessorament despectacles. Fi-nalment tenim un teatret petitper a mags darreu o daqu quevolen oferir un espectacle fami-liar i tenir-lo en rodatge untemps.

  KARATEEl Club Nataci Barcelona dis-

  posa dun departament de ka-rate, que ja fa anys que collaboraamb lAssociaci de Comerciantsde Creu Coberta en la realitzaciduna mostra de karate i amblacte contra la violncia i el ma-nifest que ja fa anys que es re-alitza. Nhem parlat amb enFrancesc Lorenzo.

  Qu podrem veure aquestany Francesc?Al mat hi haur la collaboraci

  treballs dels alumnes de darrercurs de lEscola Joso, i aquests espoden veure aquests dies als apa-radors de les botigues de CreuCoberta, en una iniciativa queacosta lart al comer i que a nos-altres ens sembla molt interes-sant.

  Com hi participareu en-guany a la Mostra?Igual que lany passat posaremun estand en que hi haur mes-tres i alumnes illustradors i di-buixants que faran una exhibicide lart de la illustraci al llargdel dia. A ms tamb est previstque ens puguin acompanyar unparell de caricaturistes, i si tot vab, tamb una demostraci dae-rografia, sobre roba i gorres.

  Quina s la feina que desen-volupa lescola Joso?Som una escola dillustraci icmic, la pionera de Barcelona, ique es troba al barri de Sants. Peraix ens agrada tamb podercollaborar en activitats al nostrebarri tan interessants com laMostra del Comer al Carrer, jaque nosaltres tamb oferim unservei, en aquest cas educatiu, alsnostres vens.

  cursos farem el Ballet Coppeliasencer, i revisat, amb qu recupe-rem el sentit original i simblicque tenen les campanes dins delobra.

  Qu representa poder mos-trar el vostre art a Creu Co-berta?s un espai pel qual passa moltagent i on ens agrada participar,perqu pots donar-te a conixer imostrar quina feina ms interes-sant fan les nenes i noies de LaCompanyia.

  ESCOLA JOSOUns dies desprs que la Fira

  de Barcelona es converts en lameca mundial del cmic i laillustraci, hem volgut seguirlestela deixada pel recinte demostres i dur al nostre eix comer-cial tamb aquestes illustracions.Ja es poden veure des daquestasetmana, i fins al proper dia 30 ales nostres botigues els treballsms interessants de lEscola Joso.En Santi ens ho explica.Qu significa per vosaltres

  aquesta exhibici de cmicsa les botigues?Una experincia molt interes-sant. Shan seleccionat els millors

  LA COMPANYIA

  6a mostra de Comer a CCreu CCoberta

 • 27

  15

  Abril2011lniasants.cat

  Hostafrancs La Bordeta

  La Bordeta > Encara faltendies per a les eleccions munici-pals, per els diferents lders po-ltics ja deixen anar algunes pro-meses electorals de cara a la citaamb les urnes.

  Lalcalde Jordi Hereu (PSC) haproms reactivar la construccidels pisos promesos al recinte deCan Batll-Magria. Aquesta em-penta es faria dins dun progra-ma global de tota la ciutat, quepreveu una inversi de 40 mi-lions deuros cada any, que ser-viria per construir fins a 20.000nous habitatges en els propersvuit anys. La meitat daquests pi-sos serien de protecci oficial. Ams de construir els pisos deCan Batll-Magria, saixecarienels de la Marina del Prat Vermell,lentorn de la plaa Glries i Vall-bona, entre daltres.

  Mentrestant, el lder del Par-tit Popular, Alberto FernndezDaz, ha criticat precisament elretard en la transformaci deCan Batll, titllant-la dincompli-ment de lalcalde Jordi Hereu.

  Hereu promet laconstrucci delspisos a Can Batll

  Els textos de Moliner, a escenaAquest dissabte, a partir de les nou del vespre, el CasinetdHostafrancs presenta lespectacle Qu hi faig aqu baix

  si sc un ngel?, una obra basada en textos de la periodis-ta Empar Moliner. El preu de lentrada s de 5 euros.

  Desallotgen lEncoberta

  Un important dispositiu policiales va desplegar a mitjans dabrilper dur a terme el desallotja-ment de ledifici okupat de lEn-coberta, situat al nmero 143 deCreu Coberta. El passat dia 13, aquarts de set del mat, es va con-gregar fins a set furgonetes delsMossos dEsquadra a davant delimmoble.

  Els cossos policials, amparatsper lordre judicial que instava aldesnonament de ledifici, vaniniciar el desallotjament de lesonze persones que en aquell mo-ment es trobaven en limmobledel carrer Creu Coberta. Els ocu-pants de la casa es van resistir du-rant ms de dues hores a abando-nar ledifici. Malgrat els seus es-foros, els Mossos enllestien eldesnonament al voltant de lesnou del mat, desprs de tapiar laporta dentrada. Loperaci de

  Els Mossos dEsquadra detenen a dos okupes durantel desnonament de ledifici situat a Creu Coberta, 143

  LEncoberta est totalment tapiada desprs del desnonament de mitjans abril

  Jordi SugraesHostafrancs

  desallotjament va acabar ambdos dels okupes de la casa detin-guts per resistncia a lautoritat.

  Segons indiquen fonts delcollectiu okupa, els membres

  de lEncoberta van rebre el suportduna manifestaci duns 40vens, que van protestar contra eldesnonament mentre els cossospolicials duien a terme loperatiu.

  La Bordeta > Del 17 al 31 demaig, el CaixaFrum acull la 21aQuinzena de la Salut per a la GentGran, tot un seguit de confern-cies, tallers i activitats. La inscrip-ci s gratuta, per cal inscriu-res del 3 al 12 de maig a lespaide Participaci de la Gent Gran,ubicat a la Ludoteca Olzinelles(Constituci, 2-8).

  La Quinzena de laSalut es far del 17 al 31 de maig

  Hostafrancs > Des daquestasetmana i fins al 27 de maig hi hatemps per participar en el 9Concurs de Cartells de la FestaMajor dHostafrancs. El concurs,amb un premi nic de 850 euros,escollir el cartell oficial de lesfestes, que tindran lloc entre el 30de setembre i el 9 doctubre. Lesobres shan de presentar a lOACdel districte (Creu Coberta, 104).

  Arriba el concursde cartells de la Festa Major

  Foto: Roger Batllori

 • 16 Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] Abril201127

 • 17Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] lniasants.catAbril201127

 • 27Poble Seclniasants.cat Abril2011

  18

  Font de la Guatlla Montjuc

  Redacci > Desprs de cincanys la Llei de Barris ha finalit-zat les seves reformes al PobleSec. La darrera actuaci ha estatladquisici dun edifici del carrerRoser que allotjar el centre deServeis Socials del barri. Durantaquests cinc anys shan realitzatmillores a carrers com Tapioles oPoeta Cabanyes i shan invertitprop de 17 milions deuros.

  La Llei de Barrisfinalitza la sevasingladura

  Josep Maria Portavella presenta llibre al MolinoJosep Maria Portavella, director i actor de la companyia teatral The Chanclettes, va

  escollir el Molino per dur a terme el passat 19 dabril la presentaci del seu segontreball literari, La tendresa del paper higinic. Es tracta duna obra que tracta en

  clau dironia temes com la famlia, la religi, el sexe, la cultura o la poltica.

  Foto: Roger Batllori

  Les obres del sociocultural del carrer Albareda ja han comenat

  Sinicien les obres del centresociocultural dAlbareda

  Aquest mes han arrencat lesobres de construcci del centresociocultural que subicar al ca-rrer Albareda nmero 22, uncentre que comptar amb dife-rents espais com una sala dexpo-sicions, una altra polivalent ambcapacitat per a 200 persones,un auditori i fins a set bucs das-saig. Es tracta dun equipamentque neix fruit de la necessitatdespais on encabir activitats decaire cultural al Poble Sec, i el seudisseny va comptar amb dife-rents aportacions per part delsvens del barri.

  Les obres que ara sinicien te-nen una durada prevista de 18 me-sos i compten amb un pressupostprxim als 2,5 milions deuros.

  Es preveu que daqu a 18 mesos lequipament quedienllestit > El projecte t un pressupost de 2,5 milions

  Cristian GmezPoble Sec

  Redacci > Desprs duna tem-porada per oblidar, era nomsuna qesti de temps que la UEPoble Sec materialitzs el seudescens matemtic de catego-ria, i aix va succeir la passada set-mana quan els santsencs vanperdre per 5 a 0 al camp del Vi-lassar de Mar. A falta de sis jor-nades per finalitzar la competicia Primera Catalana, el Poble Secnoms ha sumat 10 punts i es ll-tim classificat, 20 punts per dar-rere del penltim.

  La UE Poble Secsacomiada dePrimera Catalana

  2.500 signaturesper reclamar unbarri ms digneRedacci > Des de fa prop dunany, diversos balcons del barrillueixen diferents pancartes quereclamen la transformaci delPoble Sec en un barri ms dignei leradicaci de certes actituds in-cviques. En aquest sentit, la Unide Vens del Poble Sec lliurar di-vendres a lOAC de la plaa SantMiquel 2.522 signatures per re-clamar millores al barri.

  Una xerrada sobre salutEl prxim 12 de maig, el centre cvic Font de laGuatlla acull a partir de les 18 hores la xerradaAlimentaci saludable per al teu cor, que do-nar consells per controlar el colesterol.

  Montjuc > LAMPA de lesco-la Tres Pins reactivar el procsjudicial per aconseguir que esdesmunti lantena telefnica si-tuada prop del centre. Lantenaencara no est operativa, per desdun primer moment tant lesco-la Tres Pins com lescola El Boscvan denunciar la seva proximitatals centres educatius.

  Els pares del TresPins insisteixenen treure lantena

  Font de la Guatlla > El prximdimarts, dia 3 de maig, el centrecvic Font de la Guatlla acull laxerrada tica y verdad en los me-dios de comunicacin. La confe-rncia anir a crrec de DanielArasa, president del Grup dEn-titats Catalanes de la Famlia.La xerrada comenar pels voltsde les sis de la tarda i lentrada sgratuta.

  Una confernciaparla sobre ltica als mitjans

  Un cine que observa la vida

  Aquest dissabte 30 dabril, elMuseu Etnolgic (passeig de San-ta Madrona, 16-22) presenta di-versos documentals sobre tem-tica etnogrfica, s a dir que des-criuen diferents costums, hbitsi tradicions. Lanomenat Ciclede Cinema Etnogrfic tindr llocdes de les 11 del mat fins a les setdel vespre, i es podr gaudir decinc curtmetratges, realitzats perestudiants del Mster dAntropo-logia Visual de la Universitat deBarcelona.

  La primera cinta que es podrveure s La demanda del caracoly la mariposa, que sendinsa enla realitat de tres famlies, que or-ganitzen la seva vida arran de le-ducaci que reben els seus fills.

  Desprs es podr gaudir deDesperdicis, que acompanya a ungrup de joves aficionats al futbolque, malgrat definir-se com an-

  El Museu Etnolgic acull dissabte un cicle de cine documental que analitza la realitat de vries persones

  Una imatge del documental Aqu y Ahora

  RedacciMontjuc

  tifeixistes i antiracistes, conviuendiriament amb la ideologia skin.

  A Desde dentro, els seus rea-litzadors reflexionen sobre la re-presentaci de les imatges quefan les persones cegues i la sevaplasmaci en lart.

  La sessi de la tarda del ciclecomenar amb Aqu y ahora,

  que fa el seguiment de la vidaquotidiana dria, una noia cata-lana de 18 anys que pateix el Sn-drome de Williams.

  Per ltim, la trobada acabaramb la projecci de Interzonas,que mostra lincursi duna noiaen el mn de les festes rave i lavida comunal.

  Montjuc > El Centre dEstudisde Montjuc organitza aquestdissabte un itinerari per la mun-tanya, sota el ttol de Montjucdurant la Setmana Trgica: elsfets als voltants de Montjuc. Lavisita sortir a les 11 h de la sor-tida de lEstaci Superior del Fu-nicular, a lavinguda Miramar. Elpreu s de 5 euros per persona.

  Un recorregut pelMontjuc de la Setmana Trgica

  Montjuc > Des de fa un tempssestaven rehabilitant les onzesales del pati darmes del Castellde Montjuc. Aquestes milloresvan finalitzar a principis de mesamb la inauguraci de tres delles,que porten el nom de tres repre-saliats que van patir el cautiverial recinte militar. Aquests snJos Rizal, Llus Companys iFrancesc Ferrer i Gurdia.

  Senllesteix lamillora donze sales del Castell

  Foto: Museu Etnolgic de Barcelona

 • 19Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] lniasants.catAbril201127

 • 27

  20

  La Marina Zona Francalniasants.cat Abril2011

  Retallades penitenciries?La pres de la Zona Franca podria patir algun retard

  Cristian GmezZona Franca

  Les retallades que est duent aterme la Generalitat de Cata-lunya per fer front a la crisieconmica, podrien afectar lesobres de la nova pres quesest construint a la ZonaFranca, i que en el futur allot-jar els presos que actualemntocupen la Model.

  Foto: Ajuntament

  Imatge virtual de la futura pres de la Zona Franca

  MALA NOTCIALalcalde de Barcelona, JordiHereu, ha declarat recentmentque el retard de les obres de lanova pres de la Zona Franca se-ria una mala notcia per a tota laciutat ja que sense aquest cen-tre penitenciari no es pot tancarla pres Model i en conseqn-cia es retardaria la construccidels pisos i equipaments queshan projectat en els terrenys

  que ocupa el penal de lEixam-ple.

  SENSE EXCUSESLalcalde considera que la Gene-ralitat no es pot escudar en la cri-si econmica per posposaraquest projecte ja que segonsafirma s loperador privat, sa dir. lempresa constructora,la que ha de comenar a tirarendevant aquest gran projecte.

  La Marina > Algunes de lescanons ms clebres dels musi-cals que es representen a Broad-way, arribaran aquesta setmana ala Marina, concretament a la bi-blioteca Francesc Candel. Seraquest dijous a partir de les set dela tarda amb lactivitat Broadway:histria del teatre musical a tra-vs de les seves canons, un reco-rregut per la histria daquest g-nere on sintercalaran canonsinterpretades per Laia Cagigal iPublio Delgado.

  Els musicals deBroadway parena la Marina

  Zona Franca > La Gurdia Ci-vil va incautar fa pocs dies 30 qui-lograms de cocana al Port deBarcelona en dues operacionsdiferents. En la primera, la poli-cia va detenir 4 persones que ha-vien arribat dun creuer proce-dent de Sud-Amrica i sels hi vatrobar 20 quilos de droga ocultsa les sabates. En la segona es vandescobrir 10 qulilos ms ocults en8 envasos de gel corporal.

  La Gurdia Civilincauta 30 kg decocana al Port

  Zona Franca > Lalcaldable deCiU a lAjuntament de Barcelona,Xavier Trias vol crear un ens quegestioni conjuntament el Port deBarcelona, la Zona Franca i lAe-roport del Prat, segons va co-mentar recentment en una xerra-da al Collegi dEnginyers de Ca-mins, Canals i Ports de Catalu nya.Trias considera que aqueta uniatorgaria a la ciutat i la seva reametropolitana una capacitat logs-tica i econmica increble.

  Trias vol unificarla gesti del Porti la Zona Franca

  Nissan preveu disminuir lactivitatLa direcci de Nissan preveu un descens en lactivitat de la

  seva planta de la Zona Franca a causa dels problemes per re-bre subministraments del Jap. Per aquest motiu sest plan-

  tejant ajustar temporalment de la plantilla de cara al maig.

 • 21Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] lniasants.catAbril201127

  TINENT FLOMESTA - ANTONI DE CAP-MANY. PISO CON COMEDOR, 2 DORMI-TORIOS (ANTES 3), COCINA, BAO YGA LE RA. PARA ENTRAR A VIVIR, 2 REALSIN ASCENSOR, EXTERIOR A PATIO DEMANZANA ORIENTADO A TARRAGONA,CALEFACCIN, AIRE ACONDICIONADO,ALTILLO, HALGENOS. 182.000

  REGENT MENDIETA, ENTRE RIERABLANCA Y COMTE GELL. PISO CONCOMEDOR, 4 DORMITORIOS, COCINA YBAO, BALCN, PERFECTO PARA EN-TRAR A VIVIR, ALTO, CON ASCENSOR,EXTERIOR A PATIO DE MANZANA.256.000

  NUMANCIA - TRAVESSERA DE LESCORTS. PISO DE 3 HABITACIONES, 2BAOS, PATIO, EXTERIOR A ZONAVERDE AJARDINADA, COCINA OFFICEREFORMADA, 3 PIEZAS EXTERIORES,CALEFACCIN, ALUMINIOS. FINCA DEOBRA VISTA CON FACHADAS REFOR-MADAS Y ASCENSOR. 299.000

  CARRER DE SANTS - AV. MADRID. TICODE 4 HABITACIONES, CON DOS TER-RAZAS (UNA DE 17M2 CON ACCESODESDE SALN EXTERIOR A CALLE DESANTS CON VISTAS Y OTRA DE 14M2CON ACCESO DESDE HABITACINDOBLE CON VISTAS), CALEFACCIN,AIRE ACONDICIONADO, ASCENSOR,PERMITE ENTRAR A VIVIR. 395.000

 • 22 Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]

 • 23Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] lniasants.catAbril201127

 • 24 Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] Abril201127