of 24 /24
18 Propostes electorals Portabella (UxB) aposta per acostar el tramvia a Sants 8 línia sants Redacció 93 593 70 11 · [email protected] · administració 93 593 93 39 · publicitat 93 570 88 96 · Fax 93 570 87 74 Poble Sec Els veïns lliuren a Hereu un llistat de millores per al barri www.liniasants.cat · 5 de maig de 2011 · Núm.215 · 15.000 exemplars Sol·licitat el control 3 Un mes després de l’obertura del centre comercial, l’entitat treu partit del seu flux de visitants L’eix Creu Coberta no acusa l’embranzida de Les Arenes Foto: El3 6 El veïnat respon a la crida dels botiguers barcelona 6

Línia Sants 215

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Línia Sants 215

Text of Línia Sants 215

 • 18 Propostes electoralsPortabella (UxB) aposta per acostarel tramvia a Sants

  8

  lniasants

  Redacci 93 593 70 11 [email protected] administraci 93 593 93 39 publicitat 93 570 88 96 Fax 93 570 87 74

  Poble SecEls vens lliuren a Hereu un llistat de millores per al barri

  www.liniasants.cat 5 de maig de 2011 Nm.215 15.000 exemplarsSollicitat el control

  3Un mes desprs de lobertura del centre comercial, lentitat treu partit del seu flux de visitants

  Leix Creu Coberta no acusalembranzida de Les Arenes

  Foto: E

  l3

  6

  El venat respon a la crida dels botiguers

  barcelona

  6

 • 2 Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]

 • En portada 3lniasants.catMaig201105

  Creu Coberta troba un aliat en Les Arenes Malgrat el recel inicial, el nou centre comercial no perjudica al comer de barri, sin quelimpulsa grcies al flux de persones que atreu > Bars i restaurants, els grans beneficiats

  Foto: Arxiu. Adolf Garcia

  El 25 de mar, avui fa un mes iescaig, obria les portes el centrecomercial Les Arenes, la gran su-perfcie dedicada a loci i al con-sum en plena plaa Espanya.Lobertura daquest gegant vaser vista, de primeres, amb uncert recel per part dels comer-ciants del seu entorn. La petitabotiga de barri podia ser la granperjudicada daquest nou centrecomercial, amb ms possibilitatsdampliar horaris, doferir preusms baixos i de tenir un grannombre de productes diferents.

  Entre aquests hipottics boti-guers afectats es trobaven elscomerciants de Creu Coberta,un dels eixos ms potents de laciutat, per tamb el ms propera lantiga plaa de toros. Lapreocu paci, per, sha anat es-vant amb el pas del temps. Lasensaci actual dels botiguersdHostafrancs s que el nou cen-tre comercial, lluny de perjudicarels interessos de leix, comportaper si mateix un flux ms impor-tant de persones que passeja pelcarrer Creu Coberta i, de passa-da, est revifant el mercat immo-biliari de locals buits en la zona.

  MS MOVIMENT DE GENTHem detectat que, des que es vaobrir Les Arenes, hi ha ms mo-viment de persones que passegenper leix, sobretot els divendres ala tarda i els dissabtes, explica elpresident de lAssociaci de Co-merciants de Creu Coberta, LlusLlanas, que ho ha pogut contras-tar amb els seus associats i amb elsclients de tota la vida. Llanas haconstatat, en aquestes converses,que els botiguers ja no se sentenamenaats pel nou centre comer-cial. Molts clients li han explicatque ara ja no tenen la necessitat

  de desplaar-se al centre de la ciu-tat per fer certes compres, sinque es queden a Sants.

  De fet, Llus Llanas sempre hadefensat els efectes positius delnou centre Les Arenes vers CreuCoberta, sempre que lAjunta-ment de Barcelona no deixs de lam de Du als botiguers del barri,i dons soluci a certes qestionscom, per exemple, la reforma delcarrer Diputaci. Al final, shacomprovat que tenim ofertes com-plementries, indica el repre-sentant dels botiguers, que assen-yala que els ms beneficiats sn elsbars i restaurants del carrer. Se-gons Llanas, els comeros derestauraci sn els que han rebutun impuls ms important.

  La sensaci general, per, sduna revifalla de lactivitat econ-mica i, fins i tot, duna empentadel mercat immobiliari. La ma-joria de botiguers estan contentsamb els resultats daquest darrermes i hem comprovat que dife-rents empresaris shan interessatpels locals buits que resten a Creu

  Coberta, destaca el representantcomercial del barri.

  MS DE 20 LOCALS BUITSUna preocupaci de lAssociacide Comerciants, que sha con-vertit en una reivindicaci cons-tant en els darrers anys, s la de-sertitzaci de comeros al pri-mer tram del carrer, a tocar de laplaa Espanya, i la necessitat du-na potenciaci per part del Governmunicipal. Lobertura de Les Are-nes ha comportat, de retruc, unacerta recuperaci de la zona.

  Diferents empresaris han con-sultat per adquirir algun dels lo-cals buits que hi ha, ja que aquesttram del carrer t un gran poten-cial, que encara no sha aprofitatal mxim, indica el president delentitat. Llus Llanas destaca queels empresaris que shan interes-sat ofereixen un comer de quali-tat, de proximitat i que sadiuamb la tnica i el carcter deleix, que aposta per aquests valorspropers al barri i al seu venat.

  A la vegada, lAssociaci de

  El centre comercial Les Arenes va atreure un gran nombre de persones durant el seu primer cap de setmana

  Comerciants Creu Coberta reobri-r en els propers dies lOficina deMediaci Immobiliria que len-titat va engegar fa un temps, deforma altrusta i voluntria, per taldassessorar i trobar comerciantsper als locals buits. A hores dara,existeixen ms duna vintena delocals comercials buits a CreuCoberta i lobjectiu immediat delOficina s trobar-ne una sortida.

  En aquest sentit, Llus Llanases mostra satisfet dels dos nous es-tabliments que ja han obert enaquest tram del carrer Crue Co-berta en les darreres setmanes. Estracta dun bar-restaurant i dunabotiga de degustaci. Tots dos es-tabliments ofereixen un servei dequalitat, que suma esforos ambla resta de botiguers.

  SUPORT INSTITUCIONALEl president de lentitat comercialsempre havia reclamat una aju-da per part de lAjuntament, queanessin de la m per protegir-losdavant aquestes grans superf-cies. Aquestes darreres setmanes

  sha segellat aquest suport insti-tucional, que de moment es fixa-r en tres accions.

  Per una banda, lAjuntamentdna suport i collabora en lOfi-cina de Mediaci Immobiliria.Per altra banda, shan preparatunes banderoles que sinstallaranper senyalitzar leix i les sevespromocions. Per ltim, Ajunta-ment i Associaci de Comer-ciants es coordinaran per agilit-zar la concessi de terrasses, ofe-rint facilitats als botiguers empre-nedors. Aquesta ajuda, per, sa-nir completant amb altres ac-cions en els propers mesos.

  La idea s aprofitar latraccide Les Arenes per atreure elsseus clients cap al carrer Creu Co-berta, explica la regidora deSants-Montjuc, Imma Moraleda,que es congratula que els temorsdels botiguers del barri hagindesaparegut: Sha comprovatque aquest mirador que suposaLes Arenes ha acostat a leix co-mercial un pblic que, duna al-tra manera, no haguessin tingut.

  J. SugraesHostafrancs

 • 4 Opini

  Ciutadans

  Safata dentradaEDITORIAL

  Cartes dels lectors

  lniasants grup comunicaci21Dipsit legal: B.17672-2010

  www.liniasants.cat

  Lnia Sants agraeix les cartes dels lectors per no es responsabilitza dels seus continguts. s imprescindible que els es-crits estiguin signats amb nom i cog noms, nmero de DNI i telfon de contacte. Lnia Sants es reserva el dret de reta-llar-les, en el cas adient. Les cartes es poden enviar al fax 93 519 43 98 i per correu electrnic a l'[email protected]

  Sollicitat el control

  -

  lniasants.cat

  Premi Diputaci de BarcelonaTasis-Torrent de Comunicaci Local 2010

  Editor: David Centol i Lozano. Directors d'edici: Jordi Sugraes(Lnia Barcelona), Jos Antonio Pilar (Lnia Valls), Daniel Gutir-rez (Lnia Badalona), Ivana Padierna (Lnia Maresme i webs deproximitat), Pere Gimnez (webs temtics). Caps de redacci:Elisabeth Alfaro, Cris tian G mez, Sara Arroyo. Redacci: DavidGonzlez, Montse Lpez, Daniel Sainz, Jordi Alcover.

  Cap de producci i qualitat: Marga Moreno. Dissenyadors grfics: Aida Fonseca, Albert Bald. Fotografia: Eduardo Benito. Cap de Vendes: Marcelo Villanueva. Xarxa comercial: Adolf Garcia,Esther Rodrguez, lex Subirats, Ricard Garcia, Jaume Magri, Manel Riera, Manuel Snchez-Villa -nueva, Joan Carles Cuenca. Mrqueting: Eva Serra. Distribuci: Ramon Vila (coordinador), Albert Carbonell, Oriol Freixa, Yacouba Diakit, Adri Lpez. Facturaci: Teresa Anguela. Auxiliar: Maria Reyes.

  Redacci: 93 593 700 [email protected]: 93 570 88 [email protected]: 93 593 93 [email protected]

  Maig201105

  SENSE VERGONYA

  T molt poca vergonya l'actualGovern catal. Si suprimir la re-ducci dels 80 km/h ja era unabajanada cientficament par-lant, el fet que, mentre apliquenretallades a tots els aspectes so-cials, suprimeixin l'impost desuccessions i comencin a men-talitzar la societat sobre una re-ducci de l'impost de lIRPF ales rendes ms altes, ja s desca-radament insolidari i fins i totinsensatament desafiant. L'ar-gument de que a altres zones del'Estat espanyol aquests impos-tos no existeixen, no hauria deser motiu per desmuntar el queaqu pensem que s just.

  Ens podrien contestar que ellsno han mentit a ning sobre lesseves intencions, perqu sn unacoalici de dretes que, lgica-ment, impulsa mesures per bene-ficiar les classes altes. I aix tam-b s cert. Com pot una societat,amb una gran classe baixa i mit-jana, permetre que governin elspartits de la dreta declarada? Elproblema, s clar, s que l'"es-querra" no ha dut a terme un go-vern veritablement d'esquerresque satisfs les expectatives crea-des. Pot ser que CiU pensi que,parlant de la "caixa buida" del tri-partit i apuntant-se a la foto deles consultes sobiranistes, tenia

  barra lliure per retallar sensecostos poltics les ja de per si min-ses poltiques socials. Espero quela ciutadania comenci a reaccio-nar, com ja s'ha apuntat amb les

  MORAL RETRGRADA PER PROHIBIR EL NUDISME

  El 29 d'abril, lAjuntament va aprovar la modificac i de lOrde-nana per fomentar la convivncia ciutadana a lespai pblic, elque busca prohibir la prctica del nudisme. Aix doncs, desestimales allegacions presentades per ciutadans i collectius de la ciu-tat, entre les quals, les presentades per la CUP. La regulaci esjustifica en la protecci de les persones que utilitzen lespai pblicde la manca de respecte a les pautes mnimes generalmentadmeses en relaci a la forma de vestir. Resulta evident que estracta duna regulaci prpia de la policia de moralitat.

  La relaci de lAjuntament amb el nudisme ha estat no nomsde respecte, sin fins i tot de promoci, ja que entre altres, el 2003va autoritzar la performance del fotgraf Spencer Tunick en la qualms de 7.000 persones van posar nues. Al 2004 va subvencionarExpressar-se en nuesa, el dret individual a la indumentria lliu-re, de les entitats Addan i Aleteia.

  Cal recordar que el nudisme es troba protegit i garantit per lalegislaci dacord amb la llibertat ideolgica, la no discriminaciper ra didea o de circumstncies personals, i el dret a la prpiaimatge i a la llibertat dexpressi, entre daltres. Per la CUP- Al-ternativa per Barcelona, el respecte i la convivncia en una soci-etat democrtica es basa en no vulnerar els drets dels altres perqestions morals, i en cap cas ladministraci pot prendre partiten favor duna moral determinada, ja que aix no respn a cap in-ters general ni pblic. En aquest sentit, la candidatura estudia pre-sentar un recurs Contencis-Administratiu per frenar aquestamesura i sollicitar-ne la suspensi mentre no es resolgui el cas.

  Candidatures dUnitat Popular (CUP)Barcelona

  manifestacions contra les retalla-des mdiques del 14 d'abril.

  Jordi OriolaBarcelona

  l nou centre comercial de les Arenes porta ms dun mes oberti sembla que els temors dels botiguers shan esvat. La gran su-

  perfcie no est perjudicant als petits comerciants, sin tot el con-trari, aquests estan guanyant ms grcies als visitants del centre co-mercial que passegen pels seus voltants i sacosten a la carretera deCreu Coberta. Finalment sha imposat la tesi de lAjuntament, quedefensava aquesta teoria, per sobre de lAssociaci de Comerciants,ms catastrofista. El president dels botiguers, Llus Llanas, recorda,per, que encara queden algunes reivindicacions vigents, com lo-bertura del carrer Diputaci. Hi ha hagut, per, un gest de collabo-raci per part del consistori al donar suport a lOficina de MediaciImmobiliria o installar unes banderoles promocionals de leix co-mercial a tocar de la plaa Espanya, per atreure encara ms perso-nes al carrer comercial ms llarg dEuropa. Era innegable que comer-ciants i Ajuntament havien dacabar posant-se dacord i trobant ma-neres de collaborar. Aquesta s lnica manera de preservar el pe-tit comer de barri vers les grans superfcies que, tot i ser molt ne-cessries, ataquen directament als fonaments dels petits botiguers.

  El fenomen de Les Arenes sbeneficis per a Creu Coberta

  E

  ls terrrenys de la Zona Franca on antigament sallotjava la f-brica de la Seat acolliran en un futur prxim el parc tecnolgic

  BZ Barcelona Zona Innovaci, un projecte que lAjuntament preveuque converteixi la zona en el nou pol dinnovaci industrial de Bar-celona, una mena de viver dempreses tecnolgiques a lestil del [email protected] diferncia del [email protected], el parc tecnolgic BZ arrenca amb un majorpotencial ja que a banda de trobar-se en una zona amb una forta tra-dici industrial, disposa duna ubicaci estratgica al costat de duesgrans infraestructures com el Port de Barcelona i lAeroport del Prat. Aquests grans projectes no tenen un impacte immediat en la lluitacontra la crisi o en la creaci de llocs de treball, per enforteixen le-conomia del pas i el fan ms resisitent a perodes dincertesa finan-cera com el que vivim actualment. En un pas que t la seva prime-ra font dingressos en el turisme sha de potenciar el creixement i laconsolidaci daltres sectors econmics com lindustrial.

  Lactivitat industrial a laZona Franca pren impuls

  E

  Ma ngels VilaMestra

  S. L'endem d'un clssic tot snimatges, portades i titulars delpartit, fins i tot els telenotcies iels diaris d'informaci general. Jotamb miro el partit per prefe-reixo saber qu passa a Lbia.

  Jlia PrezCarnissera

  A m em sembla massa exagerat.Jo no segueixo el futbol i crec quehi ha massa expectaci per qua-tre partits quan hi ha temes msimportants dels quals preocu-par-se.

  lex MingEnginyer de Camins

  Jo crec que no. s veritat que totsels mitjans noms parlen delclssic durant molts dies, pertamb s una opci perqu mol-ta gent soblidi dels seus proble-mes i sentretingui.

  Marc DeulofeuLlicenciat en Dret

  No. s evident que en 90 minutspassen coses ms importantsper, a la prctica, el que trascen-deix s all capa d'arrossegarms gent i un Bara-Madrid ge-nera moltssima expectaci arreu.

  Carmen MartnezMonitora de menjador

  S que se nha fet massa, de res-s meditic. Ara han estat quatrepartits seguits i, des de fa setma-nes, que no es parla duna altracosa. Esports als mitjans, s, persense passar-se.

  Sha fet massa ress del Bara-Madrid?

 • 5Opini

  Lagull

  La lupa

  Jordi SugraesDirector Lnia Sants

  Semfors

  El mirador

  lniasants.catMaig201105

  Si Mahoma no va a la muntanya la mun-tanya va a Mahoma, aix que en poca decrisi i poques compres, els comerciants deSants van sortir al carrer per mostrar elsseus productes i centenars de persones esvan acostar a gaudir de la mostra.

  Fira de comer de Sants i Creu Cobertaxit de participaci

  Millores a Font de la GuatllaSempre ho deixen per la legislatura vinent

  Club Esportiu MediterraniLany vinent continuar a la Divisi dHonor

  Vens de Font de la Guatlla reclamen queel barri t diverses actuacions pendentscom lelaboraci dun protocol de segure-tat i actuaci per als esdeveniments que esfan a la muntanya. La regidoria afirma quet previst fer-ho durant la legislatura vinent.

  Fins la darrera jornada el CE Mediterranino ha pogut certificar la seva continutat ala Divisi dHonor del waterpolo estatal. Fi-nalment, i malgrat una derrota a la darre-ra jornada a la piscina del CN Sabadell, elssantsencs han assegurat la permanncia.

  Manifest per a la cohesi social i la convivnciaAquest manifest s una crida dalerta alconjunt de la societat pels resultats de len-questa elaborada pel Centre dEstudisdOpini sobre el posicionament dels ca-talans i catalanes vers la immigraci, so-bretot en el context de crisi econmica ac-tual (on el collectiu immigrat nha sorgitespecialment perjudicat).

  s tamb una crida als poltics per a lano instrumentalitzaci del fet migratori(amb totes les conseqncies negatives queaix comporta). Malgrat les poltiquesaplicades, queda encara un llarg cam perrecrrer, i en un moment de campanyaelectoral, les persones immigrades esdeve-nen, ms que mai, vctimes expiatries delsproblemes econmics i socials.

  I s una crida als mitjans de comunica-ci, per exercir un bon tractament de la di-versitat cultural i aix no contribuir a les-tigmatitzaci de la poblaci immigrada i/ode certs collectius.

  Aquest manifest s, doncs, una apostaper a la no simplificaci de la complexareal itat social -simplificaci que genera ac-tituds hostils cap a les persones immigra-des-, i per a la no generaci de rumors verselles. Els estereotips, els prejudicis i els ru-mors sn enemics de la igualtat i laccep-

  taci de la diversitat. Sn, per tant, enemicsde la convivncia. Aquest manifest s,doncs, una aposta per a la cohesi sociali la convivncia.

  Les migracions han tingut lloc al llargde la histria de la Humanitat. A Catalu-nya, i en concret a la nostra ciutat, hem mi-grat a altres pasos i hem estat terra da-collida, tant de ciutadania espanyola comdarreu del mn. De fet, les migracions hanmarcat bona part de la presncia de la Hu-manitat als territoris del planeta, i hantransformat les societats.

  Migrar s una qesti de llibertat i dedignitat humana. Totes i cadascuna de lespersones necessitem subsistir i tenim eldret de cercar una vida millor, indepen-dentment de qualsevol frontera poltica.

  Des del teixit associatiu reconeixem i vo-lem la plena igualtat de totes i cadascunade les persones, siguin quins siguin els seusorgens, color de pell, nacionalitat, etcte-ra.

  Reconeixem, respectem i valorem moltpositivament la diversitat social i culturalexistent als nostres barris, a la nostra ciu-tat, al nostre pas, per la gran oportunitatque representa a tots els nivells; i treballemper la convivncia, per tal de construir unasocietat plural i, a la vegada, socialment co-hesionada, una societat de tots/es i per atots/es.

  Per tots aquests motius, demanem alconjunt dentitats de la ciutat de Barcelo-na ladhesi a aquest manifest, a favor dela cohesi social i la convivncia.

  Tres detinguts a Madrid per fugir a 180 km/h en un Seat124, amb 35 anys dantiguitat. La Policia Nacional ha de-tingut desprs d'una persecuci pels carrers de Madrid a tres jovesque fugien a 180 quilmetres per hora en un Seat 124, amb 35 anysd'antiguitat, i que fins i tot van circular ms de 300 metres en di-recci contrria. Els tres detinguts sn de nacionalitat espanyola itenen edats compreses entre els 20 i 26 anys. La persecuci va co-menar sobre les 03:00 hores de la matinada de divendres. Durantla persecuci dels joves van superar diversos semfors en vermell,no van respectar cap encreuament i van posar en greu risc la sevaprpia vida.

  Barack Obama fa pblic el seu certificat de naixementper demostrar que s nascut als EEUU. Desprs de dosanys i mig de rumors i conjectures sobre el seu origen, el presidentdels Estats Units, Barack Obama, ha fet pblic el seu certificat de naix-ement per demostrar que s nascut als EUA. La Constituci nomspermet als nord-americans de naixement presentar-se a les eleccionspresidencials. Les ltimes setmanes, els dubtes sobre els orgensd'Obama han proliferat arran de la irrupci del magnat DonaldTrump, candidat potencial en les eleccions del 2012, que ha aixecatrumors sobre la suposada illegibilitat d'Obama com a cap d'estat.

  Un nord-americ sobreviu un any a base de cupons dedescompte. La decisi d'un nord-americ de sobreviure un anynoms amb cupons de descompte s la punta de l'iceberg d'un noufenomen que s'estn amb fora als EUA, el couponing.

  Taula intercultural, Secretariat dEntitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta

  A FALTA DUNES HORESEscric aquesta secci poques hores abansque comenci el partit de tornada de laChampions League entre el FCBarcelona i el Reial Madrid. Aix quequan vosts, senyors i senyores lectors,obrin aquesta plana i fixin la seva miradaen aquestes lnies, ja hauran gaudit dundels millors partits de futbol dels que espugui gaudir actualment. A unes poqueshores del xiulet inicial, per, la sensacique queda desprs de veure els tres en-contres anteriors durant aquest darrermes entre els dos clubs s tirant a de-cebedor.

  No parlo del resultat final, ja que aixdepn exclusivament del color que tenyeixel cor de cadascun. Sin de la sensaci quequeda quan alg espera un gran especta-cle i descobreix, sorprs, que al final nonhi havia per tant. s cert que tots trespartits han estat molt igualats, s veritatque no hi ha faltat gens democi ni de sen-timents ni de lluita ni de polmiques. scert que sn dos equips potentssims.Per ambds equips han perdut la mgiaque els caracteritzava des que van comen-ar aquesta srie de partits.

  El Madrid ha jugat encorsetat en un es-quema de joc que no agrada ni als propisjugadors. Malauradament per a lespecta-cle, aix els ha donat un resultat bastantfructfer; per tant si lany vinent continuaMourinho es reforar en aquest sistemade joc. Per altra banda, el Bara es trobaofegat davant daquest esquema i, ex-cepte moments puntuals, no pot desple-gar tot el seu joc de toc i imaginaci. Guar-diola no ha aconseguit donar lestocada alMadrid que decideix replegar-se.

  Per aquestes raons, la meva decepci.Per suposo que a vosts, senyors i sen-yores lectors, tant els hi fa; ja que dimartsvan disfrutar dun partit emocionant,amb grans dosis de tensi i, amb una micade sort, el seu equip haur guanyat i shau-r classificat per a la final de la Championsque, en definitiva, s el que importa.

  A cop de tinta per Ricard Soler

 • 05lniasants.cat

  6

  SantsMaig2011

  El teixit comercial del barrienvaeix tot el carrer de Sants

  Foto: El3

  Portabella aposta per un tramviaque creui lavinguda TarradellasC. G. > Dur a terme millores enmatria de mobilitat sest con-vertint en un dels temes estrellade la campanya electoral. Enaquest sentit, lalcaldable dUni-tat per Barcelona, Jordi Portabe-lla, aposta per connectar elTrambaix amb lEstaci de Santsa travs de lavinguda Tarrade-llas. Segons ha declarat Portabe-lla, el pas del tramvia per laDiagonal no t sentit si no esconnecta amb altres modes detransport i per aix proposaque aquest connecti amb lEs-

  taci de Sants baixant des de laDiagonal per lavinguda Tarra-dellas.

  El lder dUnitat per Barcelo-na considera que unir la xarxa detramvies de la ciutat a travs dela Diagonal no t sentit ja queseria poc prctic ocupar un carrilms a una via tan transitadacom la Diagonal, i a ms, mostraels seus dubtes sobre si existiriauna demanda real dusuaris queagafin el tramvia a Sant JustDesvern per anar fins a SantAdri.

  Portabella vol que el Trambaix arribi a lEstaci de Sants

  C. GmezSants

  Els 2,5 quilmetres del carrer deSants es van convertir aquestdissabte en una gran galeria co-mercial a laire lliure per ondesfilaven centenars de personesentre espectacles danimaci,propostes culturals i tallers l-dics. El responsable de tot plegatva ser la sisena edici de la Mos-tra de Comer de Sants Creu Co-berta, una iniciativa impulsadaper lAssociaci de ComerciantsCreu Coberta i Sants Establi-ments Units que va resultar unxit de participaci.

  La climatologia va estar delcostat dels organitzadors i duranttota la jornada va lluir un sol queconvidava a acostar-se al carrer deSants, guadir de lambient i poderrealitzar alguna compra entre elscentenars de botigues del barrique van portar el seu gnere al ca-rrer. En aquest sentit, el presidentde lAssociaci de Comerciants deCreu Coberta, Llus Llanas, va feruna valoraci molt positiva dela Mostra i va assenyalar queaquesta s molt til per a tots elsbotiguers, per sobretot pels co-meros situats en carrers per-pendiculars al de Sants, que nor-malment tenen menys visibilitati dissabte van poder gaudir dunpblic ms ample. A ms, segonsexplica Llanas, la Mostra va gau-dir dun major flux de visitantsgrcies al pblic que atreu el re-centment inaugurat centre co-mercial de les Arenes.

  PRIMAVERA COMERCIALLa sisena Mostra de Comer vasignificar el tret de sortida dunmes de maig farcit de propostescomercials. La prxima cita estprevista per aquest dissabte,quan part del teixit comercial delbarri sinstallar al carrer Gali-leu, entre Valladolid i Can Brui-

  Foto: Arxiu

  xa, per cortesia de lEix Comer-cial de Sants-Les Corts. Seruna jornada repleta de botigues,actuacions musicals, activitatsinfantils i exhibicions esportives,que tindr la seva continuaci eldia 28 de maig amb una segonaentrega de la fira que es dur aterme al carrer Vallespir.

  Redacci > Poques setmanesabans de celebrar les eleccionsmunicipals, lemissora local Sants3 Rdio va convocar ahir a totesles forces poltiques amb repre-sentaci al Consistori per debatresobre el futur de Barcelona. A lac-te hi van assistir la regidora deSants-Montjuc, Imma Moraleda,en representaci del PSC, la re-gidora adscrita de CiU al distric-te, Snia Recasens, i els alcalda-bles del PP, ICV i Unitat per Bar-celona, Alberto Fernndez Daz,Ricard Gom i Jordi Portabella.

  Redacci > El proper dillunsarrencaran les obres de millora alpassatge de Serra i Arola, un pro-jecte que preveu millorar el pavi-ment i la calada daquesta via.Per aquest motiu el proper 14 demaig el passatge es veur afectatper un tall de trnsit degut als tre-balls dasfaltatge que shi realitza-ran i que anullar les places da-parcament mentre duri aquestatasca. El mateix dia i pel mateixmotiu, el carrer Ross, entre Ga-lileu i Joan Gell, tamb es veu-r afectat per un tall de trnsit.

  Diferents carrerspatiran talls detrnsit el dia 14

  Sants 3 Rdioconvoca totes lesforces poltiques

  Imatges de la 6a Mostra Comercial del carrer de Sants

  Centenars de persones van assistir dissabte a la sisena Mostra de Comer de Sants i Creu Coberta

  El des Mercat dIntercanvi sinstalla a Bonet i MuixDiumenge dia 15 el des Mercat dIntercanvi de Sants sinstallar a partir de les 10.30 h del mat a

  la plaa Bonet i Muix. Aquesta iniciativa, impulsada pel Secretariat dEntitats, s el millor momentper desfer-se de les coses que ja no sutilitzen, i adquirir-ne daltres a un preu molt raonable. Es pot

  reservar un espai al mercat enviant un mail a la direcci electrnica, [email protected]

 • 7Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] lniasants.catMaig201105

 • 8 Santslniasants.catMaig201105

  El Mediterrani continuar a Divisi dHonorMalgrat perdre contra el Sabadell, el santsencs van aprofitar la derrota del seu rival directe

  Cristian GmezSants

  Lequip mascul del CE Medi -terrani continuar un any ms ala Divisi dHonor del water-polo estatal. A la darrera jor-nada del campionat, i amb elTria ja matemticament des-cendit, el Mediterrani i el Mar-tinez es jugaven evitar la plaade promoci de descens queocupa el penltim classificat alfinal de la lliga.

  El club santsenc arribava alpartit decisiu del campionat unpunt per sobre del Martinez idepenent dell mateix, ja que

  Foto: Arxiu

  El Mediterrani va certificar la seva permanncia

  amb una victria el Mediterranievitava la promici de descensfos quin fos el resultat que obtin-gus el seu rival.

  Al final de la jornada tot vaquedar com estava al principi jaque tos dos equips van caureder rotats i no es van produircanvis a la part baixa de la clas-sificaci. El Mediterrani va pa-tir una severa derrota per 12gols a 5 a la piscina del CN Saba-dell, per aquesta finalment nova tenir conseqncies negativesja que el Martinez va crrer lamateixa sort en la seva visita a lapiscina del Canoe on va perdreper 9 gols a 8 i no va poder avan-

  Redacci > Per tercer any con-secutiu, la Uni Esportiva Santsorganitzar el campus de futbolde Sants-Montjuc destinat a jo-ves jugadors dentre 6 i 14 anys.

  El campus arrencar la darre-ra setmana de juny i es perllonga-r durant tot el mes de juliol. Alllarg d aquests dies sorganitza-ran activitats matinals al camp dela Bscula i durant la tarda aques-tes es traslladaran a les piscinesPicornell. Les inscripcions es po-den realitzar a la seu del club.

  La UE Santsengega el seu 3rcampus de futbol

  Redacci > El proper 28 demaig se celebrar la segona edicidel triatl indoor Atles, una com-petici que se celebrar al centreal poliesportiu de lEspanya Indus-trial. La prova est oberta a tots elsmajors dedat i constar de duesmodalitats. La primera, i mscurta, constar de 300 metresnedant, 8 km en bicicleta i 3,5 apeu, mentre que la segona moda-litat, amb un traat ms llarg,est formada per 600 metres denataci, 14 km de bici i 5 a peu.

  El CEM EspanyaIndustrial acullun nou triatl

  ar al Mediterrani a la classifica-ci final.

  LES NOIES, SISENESLes noies del Mediterrani vancloure la lliga amb una contun-dent victria contra el Concep-cin, a qui van vncer per 23 golsa 4 i van cloure la lliga en la sise-na posici.

  El CN Sabadell ha estat elgran triomfador de lany en el wa-terpolo femen, ja que a bandadimposar-se al Sant Andreu enla final de la lliga espanyola, unsdies abans tamb es proclamavacampi de la Copa dEuropa des-prs de vncer al Catnia itali.

  Redacci > Finalment la Co-missi de Seguiment de la Lleial-tat Santsenca i el districte hanacordat que senderrocar la bal-conada de ledifici per posterior-ment tornar-la a construir con-servant el seu aspecte original. Defet el districte ha reservat unapartida econmica per dur a ter-me aquest projecte i els treballsdenderrocament del balc jahan arrencat aquesta setmana.

  La balc de laLleialtat es tirari es reconstruir

 • 9Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] lniasants.catMaig201105

 • 10 Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]

 • 11Creu Coberta butllet 174 lniasants.catMaig201105

  ASSOCIACI DE COMERCIANTS CREU COBERTA

  La Mostra de Comer torna a ser un xit

  El manifest denguany el va llegirla cantatriu santsenca Nria Feliu,una de les persones ms estimadesdel nostre barri, que com sempre deforma desinteressada es va brindara collaborar amb la nostra associa-ci. Els nens de lescola de Krate vanfer simblicament un cop per a cadamissatge enviat per personatges delmn de la cultura, els mitjans i la po-ltica. A lesdeveniment hi van assis-tir el Director General de Comer dela Generalitat de Catalunya, JosepMaria Recasens, la regidora del Dis-tricte Imma Moraleda i la regidoraadscrita Snia Recasens, a ms de di-versos consellers de les formacionspoltiques de Sants-Montjuc. Lac-te contra la violncia vol confrontarun any ms la pau i harmonia que hade regnar a la societat, amb lexem-ple duna Mostra de Comer varia-da i integradora al davant de les mos-tres de violncia de les que somtestimonis cada dia a travs dels mit-jans de comunicaci.

  Albert Torras Membre de la Junta

  Periodista

  club dAgility de Montjuc, amb unaexhibici de les tasques que fan ferals gossos i que tenen com a objec-tiu millorar lobedincia i la condicifsica dels animals. No podem obli-dar tampoc lexhibici dillustracimagistral dels alumnes de lEscola deCmic Joso, que un any ms hancollaborat amb el nostre eix, tambcedint illustracions per als aparadorsdels nostres comeros, uns dies des-prs de la celebraci del Sal del C-mic de Barcelona. Finalment no po-dem deixar desmentar les competi-cions i exhibicions de Krate que lasecci de Karate del Club NataciBarcelona ens va oferir a un dels nos-tres escenaris.

  En aquest mateix escenari va te-nir lloc, un any ms, lacte central dela Mostra de Comer Un cop contrala violncia, que vol manifestar la re-pulsa dels comerciants de Creu Co-berta als actes de violncia de gne-re i de qualsevol tipus.

  Lesdeveniment, doncs, un any ms, ha resultatun xit de convocatria.

  Celebrem-ho tots.

  La mostra comercial ms impor-tant que se celebra al nostre barri ique t el carrer Creu Coberta com undels eixos ms destacats, i amb msactivitats paralleles va tornar a om-plir-se dillusions, bones compres,diversi, sorpreses i gastronomia. Haestat el sis any en que lAssociacide Comerciants Creu Cobertaha obert el carrer als vens i ha po-sat a disposici de tots aquells queshi han acostat una muntanya deproductes, serveis i espectacles deprimera qualitat.

  En primer lloc cal destacar la pre-sncia al carrer de ms de vuitantacarpes destabliments comercials deCreu Coberta i els seus entorns quevan oferir lmplia diversitat de pro-ductes i serveis que els carrers dHos-tafrancs i el nostre eix tenen en es-toc. Una bona oportunitat per pas-sejar, triar, remenar, comprar, com-parar i destriar el millor. Entre ellsfamlies senceres, canalla, avis i jo-ves que van fer de la Creu Cobertauna festa i un mercat. A ms, un con-junt de parades dartesans i gastro-nomia van fer les delcies dels assis-tents i van deixar un bon gust deboca al paladar. Des de les pizzes ita-lianes ms fines fins al menjar rab,passant pels entrepans, la carn a labrasa i un munt de tapes variades.

  Pel que fa als espectacles, talcom havem informat prviament,vam tenir diversi per a tota la fam-lia. Ens van acompanyar les dansesde la Companyia, dirigida per Elis-se Lummis, amb el ballet Copplia deLo Delibes, un espectacle precisque va dur qualitat a la jornada.Tamb mgia amb lescola de mgiadel carrer 26 de gener, que ens vaacostar, de la m de petits i grans, elmn de lillusionisme des dunaperspectiva sorprenent i simptica.No podem oblidar-nos de les dansesinfantils de lescola de dansa de la S-nia Alonso La fbrica de Somnis,amb coreografies i sorpreses per a to-tes les edats. Daltra banda, com shabitual, ens van acompanyar del

 • 12 Creu Coberta butllet 174lniasants.catMaig201105

  ASSOCIACI DE COMERCIANTS CREU COBERTA

  El PERI dHostafrancs, i loberturadel Carrer Diputaci s quelcomque esperem des de lany 1979, fatrenta-dos anys. Les Arenes, que suna operaci fastuosa i complicadasha fet relativament rpid. A ells elshan concedit una entrada directades del Metro a la Plaa dEspanya,els han posat una parada de bus aldavant. Els vam demanar que fos-sin com a molt 5000 metres de co-mer i aix no sha respectat. Encanvi, qu sha fet pels comerciantsde Creu Coberta? Qu sha fet perreubicar els vens afectats? A qu es-peren per fer fora els romanesosokupes de la finca del Rei de les Gor-res, que a sobre no paguen la llumi lempalmen directament del car-rer? A qu esperen a obrir el carrerDiputaci?

  Ha resumit la indignaci de

  torns. Fan el que volen i pispen elque poden. Els vam localitzar la set-mana passada. Quan ens veuen sur-ten del Mercat i quan poden tornena entrar-hi. Ja hem avisat les forcesde seguretat per a que millorin la vi-gilncia.

  A part daquest problema din-seguretat nhi ha algun altre?No, realment en general s un Mer-cat tranquil. Els productes sn deprimera qualitat, els paradistes snels millors professionals i portenmolts anys al Mercat. El tracte alsclients s exquisit, directe, proper ia disposici del client.

  Qu ms us preocupa a la Jun-ta?Un dels principals problemes delbarri s que lAdministraci semblaque noms treballa per a uns quants.

  Alfonso Invernn s el tresorer delMercat dHostafrancs amb qui hemvolgut parlar des de lAssociaciComerciants de Creu Cobertaper copsar la seva opini al respec-te del Mercat i dels problemes i in-quietuds dels paradistes i de la jun-ta.

  Quin s el principal problemaque teniu avui en dia?Doncs dins del Mercat sn els car-teristes. Sobretot els divendres idissabte. Es tracta de romanesos, al-guns de joves i altres de grans, quees dediquen des de fa una setmanai mitja o dues setmanes a pidolar idemanar diners. Per aprofitenqualsevol persona despistada perbirlar-los la cartera.

  I aix a dins del Mercat?Si, a dins del Mercat i als seus en-

  del carrer Tarragona, i renovaria unafaana del barri, ara completamentdeixada.

  Qu demana a lAjuntament?La regidora ens ha lliurat una cartade comproms que no diu res de nou.Cal un comproms de ciutat, no dedistricte. I que, passi el que passi ales eleccions, ladministraci siguidel color que sigui sen faci crrec.

  I qu demana als vens? Potser una manifestaci al car rer se-ria una soluci. I abans de les elec-cions. Cal que les forces poltiquesshi comprometin ara per a que elnou govern, sigui quin sigui, com-pleixi el comproms.

  Albert TorrasPeriodista

  Membre de la Junta

  bona part dels vens en aqueststemes.La indignaci s fruit de que lAjun-tament noms vetlla per uns quants.Ara sha fet la Plaa dHerenni totanova per a que la destrossin en dosdies. Sha fet tot el muntatge de lesArenes en benefici de les grans em-preses. Miri, recordo que fa anys, elcarrer Creu Coberta era de lo mi-lloret de Barcelona. I ara, un carrerque era molt bo, ara no ho s gens.La deixadesa municipal no invita aentrar-hi des de la Plaa Espanya. Lagent que va a les Arenes no ve cap aCreu Coberta. No t tirada.

  I amb lobertura de Diputacise solucionaria?Cal recuperar la primera zona delcarrer. I amb lobertura de Diputa-ci hi hauria ms pas de cotxes i via-nants, ms afluncia del pblic des

  El rac del Mercat

  Cal un comproms de lajuntamentcentral per carrer DiputaciEntrevista a Alfonso Ivernon, Tresorer del Mercat dHostafrancs

 • 13Creu Coberta butllet 174 lniasants.catMaig201105

  ASSOCIACI DE COMERCIANTS CREU COBERTA

  Els nouvinguts participen a la Mostra de Comer

  I la gent ho ha acceptat b?S molt b. Vam tenir catalans, co-lombians per tamb molts turis-tes que es van quedar a dinar alnostre restaurant. El nostre platespecial, sobretot, que s la Parri-llada de la Fonda del Camino,una parrillada amb set tipus decarn diferents.

  I qu et sembla la tasca delAssociaci de ComerciantsCreu Coberta?s molt important la tasca que esfa per coordinar aquests esdeveni-ments.

  Tamb hem parlat amb laYuoxing Yang, al respecte de les-pectacle que lAssociaci dInter-canvi Cultural Xina-Espanya harealitzat a lescenari de Creu Co-berta, amb qui collaboren des defa anys.

  Quin espectacle ens heu pre-parat en aquesta ocasi?Hem volgut fer una mostra demsica i dansa xinesa a partir dediversos instruments originals xi-nesos i amb una sonoritat molt di-ferent a la msica catalana.

  Com et vas decidir fundarlAssociaci?Perqu aqu hi ha molts compa-triotes meus, i vaig pensar que aBarcelona hi hauria dhaver unaentitat que treballs lintercanvientre la meva cultura, la xinesa, ila catalana.

  Quines activitats feu?Jo sc cantant, havia actuat a l-pera de Pequin i en grans escena-ris de la Xina. Desprs vaig venira estudiar al Conservatori a Barce-lona i vaig veure que a nivell mu-sical podrem establir vincles ambla Xina. I s el que hem fet des de

  La representat de la Fonda delCamino ens espera al seu estand onsafanya a servir plats.

  Don sou vosaltres?Hem vingut de Colmbia.

  Fa molt que heu obert el res-taurant?Ara far dos anys. Lexperincia haestat molt positiva.

  I qu us sembla aquesta fira?Ha estat molt b, molt ben organit-zada, i hi ha hagut molta participa-ci de la gent. Ens ha semblat unamolt bona proposta.

  Quins productes heu ofert?Tot tipus de carns al forn. Xorissoscriollos colombians, carn de chicu-iro, vedella... tot preparat amb esp-cies colombianes que li donen ungust molt especial.

  No noms es tracta aquesta dunafesta dels comerciants de sempre,dels vens dHostafrancs que fa d-cades que hi som, i que ja tenimapamats els nostres carrers. stamb aquesta una festa de benvin-guda per a tots aquells nous vensque cada any sinstallen al nostrebarri. Un benvinguts tamb aaquells nous comerciants que obrenles seves botigues i que volen coni-xer els seus nous companys de viat-ge, els nous clients, els nous vens.Hem tingut tamb en aquesta mos-tra comercial dues haimes i diver-sos restaurants amb una diversitatgastronmica darreu del mn: platsxinesos, rabs, italians, llatinoa-mericans... una mostra suculenta dela varietat de cuines del mn, que jaformen part del nostre dia a dia.Hem volgut, aquesta vegada, parlaramb dos exemples, una entitat i unrestaurant.

  ser presents a Creu Coberta?s molt important, perqu enspermet tenir un escenari on podermostrar la nostra riquesa musical,i ja fa quatre anys que venim.Nestem molt contents.

  Albert TorrasMembre de la junta

  Periodista

  fa quinze anys, dur cantants da-qu a la Xina, i de la Xina a Barce-lona, tan a estudiar com a inter-pretar.

  Quantes persones formeulassociaci?Som uns dos-cents que hi donensuport dalguna forma.

  I qu representa per vosaltres

  La Fonda del Camino

  Associaci dIntercanvi Cultural Xina-Espanya

 • 14 Creu Coberta butllet 174lniasants.catMaig201105

  ASSOCIACI DE COMERCIANTS CREU COBERTA

  La fira romana a Creu Coberta

  des tinguin aquest component departicipaci i creaci ciutadana, i esconverteixin en una nova formadaprendre i de conixer la histriade la qual abans parlvem.

  La participaci ha de ser, per,assessorada, ja que ha dacostar-sede forma acadmica, fiable i histo-ricista a la realitat romana per cop-sar-la tal i com era. Aix ho fan elsgrups de recreaci i reconstrucci

  histrica. Per aix, cada any usanirem proposant una srie dacti-vitats perqu tots aquells que vul-gueu participar-hi com a membresactius i creatius pugueu fer-ho,per sempre sota la premissa inelu-dible de la difusi cultural, ats queno volem que tot plegat es conver-teixi en una vulgar festa de disfres-ses o un tronat mercat rom.

  Seguint aquesta idea, us propo-sem aquest juny de 2011 de fer unitinerari per diversos comerosque ja existien a la Barcino del S. IdC i que continuen existint a lac-tualitat. Aix podreu comprovar insitu que lactivitat comercial no hacanviat gaire (sobretot en laspec-te ms proper a la quotidianitat dela ciutat): forns, sabateries, peixa-teries, tintoreries, bugaderies, car-nisseries, polleries, bars, restau-rants de menjar rpid (fastfood),botigues de roba, de queviures,danimals domstics..., entre dal-tres, ja eren presents en el dia a diade fa 21 segles. Aquests establi-ments, que voluntriament safegei-xen a aquest esdeveniment de di-vulgaci cultural i histrica, mostra-ran a la porta un rtol que explica-r com eren els comeros romans iaix podreu comprovar si han can-viat gaire.

  En un altre ordre de coses, usproposem tamb assistir a un minicicle de conferncies pronunciadesper reconeguts arquelegs i profes-sors universitaris que ens acostarande manera atractiva a aspectes delmn rom curiosos i desconegutsper a molts de nosaltres. Aquest any hem pensat en tres te-mes: els Significats i Protocols alspats en el mn grecorom, una in-teressant aproximaci a com esdesenvolupaven els famosos so-pars de les classes altes romanes; elprocs dEmmagatzemar en el mnrom: mfores, dlies..., un tema

  En larticle anterior, reflexion-vem al voltant de la problemticaque engoleix la nostra societat: lamanca de referents histrics en elsquals reflectir-nos per poder trobaruna explicaci coherent al perqude la nostra realitat i al perqusha anat conformant daquestamanera fins al moment present.

  I, davant daquest panoramapoc engrescador, sorgien les Jorna-des de Recreaci,Reconstrucci i Di-vulgaci HistricaRomana Barcino Colonia Romae.

  Aquestes neixen,doncs, com unanova proposta dim-mersi histrica, derecobrar la memriahistrica per ajudar-nos a compren-drens, per que no-ms pot cristallit-zar grcies a la participaci ciuta-dana i popular.

  Per aix ens enorgulleix que lesJornades hagin sorgit de lentesaentre tres entitats del barri, la Fun-daci Cultural Hostafrancs, elGrup de Recreaci i ReconstrucciHistrica Barcino Oriens i lAsso-ciaci de Comerciants de la CreuCoberta, i que hagin estat acollidesamb el mxim inters per totes lesaltres entitats i institucions prope-res a les quals han estat presenta-des i sels ha proposat de collabo-rar, patrocinar i promoure: el Se-cretariat dEntitats del Districte, elDistricte Sants-Montjuc de lA-juntament de Barcelona, el MuseudArqueologia de Catalunya (Bar-celona), el Museu dHistria deBarcelona i el Museu dHistria deCatalunya, entre daltres.

  I en aquest sentit, ja apuntvemque enguany dos collectius delbarri han assumit el repte dapro-par la seva activitat al mn rom. LEscola de ball Fbrica de somnisde Sonia Alonso ha buscat re-construccions de msica romanaper crear una coreografia amb sons,passos i vestits que recren com se-ria possiblement un ball a lantigaBarcino. Tamb el grup de teatreNo sabem on anem vinculat a laFundaci Cultural Hostafrancs haassumit el repte de posar en esce-na lAulularia o la Comdia de lo-lla de Plaute, el ms fams come-digraf rom.

  Aquestes iniciatives sn les quevolem que a poc a poc vagin calantentre la ciutadania del nostre bar-ri i suposin una nova manera desubmergir-se en la nostra histria.Les Jornades ens presentaran acti-vitats, recreacions i reconstruc-cions histriques, tallers, confe-rncies, cicles de cinema..., queens aproparan al mn rom. Pertamb volem que les nostres Jorna-

  molt apropiat per a un barri immersen el comer, que ens acostar acom es tractaven i manipulavenles matries que es posaven a labastdel ciutad; i, per concloure, El ci-nema Peplum, una agradable dis-sertaci sobre lexistncia daquesttipus de cinema, el cinema de ro-mans, que des de fa tant de tempsha sedut als espectadors i, dunsanys en, torna a estar a la gran

  pantalla o s present, amb gran res-s, a les sries de televisi. El nomdels conferenciants us el farem sa-ber quan tanquem el programadactivitats.

  De la mateixa manera, podreuassistir a la projecci de tres Pe-plums o pellcules de romans,per de producci actual i delsquals us direm el ttol, tamb, quanpubliquem el programa definitiu.

  Podreu gaudir de la presncia delAssociaci de Reconstrucci His-trica de Badalona, promogudapel Museu daquesta ciutat, que enspresentar els seus tallers dofficia(oficis i botiguers romans) i que enstransportar en el temps cap a les-sncia dun macellum romanum,on viurem en directe com es feienels productes de primera necessitatper a la vida quotidiana, des del paa la fabricaci de cordes, fins alencunyat de moneta, indispen-sables per a lintercanvi comercial.

  Des de Ta r raco, el Grup Recon -strucci Histrica Romana Thale-

  ia ens mostrar els Sacra Priuatao els actes rituals de la llar quemarcaven la vida dun ciutad romdes del seu naixement fins a la sevamort i que eren la manera dinte-grar-se a la societat: actes de celebra-ci que van des del naixement a lamort passant per la imposici delnom, el pas a la vida adulta, el ma-trimoni... I tot acompanyat semprede msica, ja que els actes rituals

  sempre en portaven, per recalcar laseva magnificncia.

  El Museu dArqueologia de Ca-talunya posar al nostre abast untaller de vidre bufat per comprovarcom es feia aquest producte a lan-tiguitat romana. Pensem que aquestofici a dia davui esdev prpiamentuna obra dart tant pel producte queelabora com per la tcnica de fabri-caci.

  Tamb el MAC posar a peu decarrer els seus ludi puerorum o ta-llers de jocs romans per als ms pe-tits, perqu puguem veure quinseren i comprovem que s ms diver-tit jugar allunyat duna pantalladordinador.

  I a ms a ms de tot el que us co-mentem, podreu veure, quan vingu-eu a les Jornades, com es desenvo-lupava una venda desclaus, coni-xer una petita representaci de laLegio Romana i saber per qu llu-en els vestits que portaven i les ar-mes que utilitzaven. Veureu de bena prop uns quants Gladiatores i da-

  questa manera us introduireu enlArs Dimicandi o la tcnica delcombat. Assistireu, tamb, a la re-creaci dun Conuiuium o soparduna famlia patrcia romana, ambtota la seva sumptuositat i protocol.

  I per fer una pausa i arrodonir lavostra immersi histrica, nomsheu de gaudir dun bon dinar a laromana al Thermopolium (res-taurant) de la Fundaci Cultural

  Hostafrancs. Unmen-degustaciconfeccionat amb elsproductes que suti-litzaven a lantigaBarcino i cuinat se-gons les receptes dereconeguts cuinersromans com Apici oColumella. I si hovoleu, tot regat ambun vinum elaboratsegons les tcniquesantigues, vi de re-

  construcci histrica.Prximament publicarem el pro-

  grama complet i podreu saber elsdies i les hores concretes de cadas-cuna de les activitats.

  I voldrem que la suma de tot elque us hem explicat i dels esforosde cadascun dels Grups de Recrea-ci, Reconstrucci i Divulgaci His-trica, dels organitzadors, dels as-sessors culturals, del personal de lesInstitucions, dels Museus i de totesles Entitats que han emps perqusigui realitat aquest esdeveniment,us ajudi i convenci definitivamenta participar-hi, aquest any, com aespectadors i, ms endavant, com acreadors, per sempre a la recercaseriosa i acadmica per aprendre iensenyar gaudint-ne.

  Ricard Llop AltsMembre de la junta

  Associaci de Comerciants Creu Coberta

  BARCINOCOLONIAROMAEPRIMERES JORNADES ROMANES DE BARCELONA

  MEMRIA HISTRICA I PARTICIPACI CIUTADANA (II)

 • 15

  Maig201105lniasants.cat

  La Bordeta El Mercat Nou Magria, en sisena posiciEl Mercat Nou Magria va firmar un empat a dos gols contra el Lourdes,UD, avantpenltim classificat de Segona Territorial. A falta de quatre

  jornades, el club del barri se situa en una cmoda sisena posici, llunydel descens ja, per a vuit punts del cinqu classificat, el Catalana UD.

  Redacci > El primer equipdel Sansur es troba a la part mit-ja de la classificaci de PreferentCatalana de Futbol Sala. Lequipdel barri es troba a la 8a posici,amb 34 punts i un partit menys,ja que aquesta setmana va des-cansar. La propera jornada sen-fronatr contra lSporting AlcalaPrat, ltim classificat.

  El Sansur esmant en la zona tranquilla

  Redacci > La plaa CelestinaVigneaux es convertir el 25 demaig a la tarda en una gran ludo-teca a laire lliure. La ludoteca Ol-zinelles organitza a partir de les17 h de la tarda tota una sriedactivitats per celebrar el Dia In-ternacional del Joc. Hi haur ta-llers de xapes i de maquillatge,jocs de taula, un rac per als msmenuts i tot de sorpreses ms.

  Ludoteca a lairelliure a la plaaVigneaux

  Torna lart i lhumor al barri

  Sacosta el cicle despectacles alcarrer de lestiu al barri de la Bor-deta, Art i Humor a la Bordeta,una srie dactuacions adreadesa tota la famlia que agrupen elclown amb el circ i lart escnic.Ledici daquest any tindr lanovetat que estrenar nous es-pais. Desprs de lxit que ha su-posat aquests darrers anys les ac-tuacions dutes a terme a la pla-a de la Farga, el cicle Art i Hu-mor es desplaar aquesta vega-da a altres zones del barri, coms la rambla Badal, els carrersJocs Florals i Sria, o la plaa F-nix.

  El cicle Art i Humor a la Bor-deta comenar el proper diu-menge 29 de maig, amb lespec-tacle Lhome bala, executat per lacompanyia dAlbert Vinyes.Aquest clown ha filat una obraarran daquest estrambtic per-

  Ledici denguany del cicle Art i Humor a la Bordetasinicia el 29 de maig i estrena nous espais dactuaci

  El clown Albert Vinyes (a lesquerra) interpreta lespectacle Lhome bala

  RedacciLa Bordeta

  sonatge de circ que es collocadins dun can per aconseguir elsomni de qualsevol sser hum:volar.

  Encara no est totalment de-finit el calendari daquesta edicidel cicle Art i Humor, per tantbon punt ho estigui es penjar ala pgina web de lAjuntament:

  www.bcn.cat/Sants-Montjuic.Per ja se sap que ledici den-guany daquesta srie despecta-cles al carrer comptar amb untotal de deu actuacions, que esduran a terme els diumenges almigdia entre aquest proper 29 demaig i el 24 doctubre, dia en quabaixar el seu tel.

  Redacci > El Dinmic BatllEsportiu jugar la promoci das-cens de Tercera Territorial defutbol a Segona, categoria on estroba el seu ve, el Mercat NouMagria. El Dinmic va aconse-guir el passaport al derrotar el Sa-grerenc (2-0) i situar-se segon,amb 62 punts, a un de lHospita-lense, el lder de la categoria.

  El Dinmic Batlljugar lascens aSegona Territorial

  Redacci > El Secretariat dEn-titats de Sants, Hostafrancs i laBordeta ha signat un acord decollaboraci amb lObra Socialde la Caixa pel qual la federacidentitats rebr un total de40.000 euros per impulsar dife-rents projectes de caire socialals barris de Sants-Montjuc. ElSecretariat fomenta el teixit asso-ciatiu i afavoreix la participaci.

  El Secretariat rep40.000 perprojectes socials

  Foto: www.castellarvalles.cat

 • Maig201105

  16

  lniasants.cat

  Hostafrancs Mostres de llum, colors i ombres al CasinetFins a aquest diumenge, 8 de maig, laparador del Casinet exhibeix lexposi-ci pictrica Noves pinzellades, obra de Pilar Pradas (a la imatge), que jugaamb el color i les ombres. A partir del dimarts, es podr gaudir de la mostraHomenatge a Dal, efectes de llum i color, realitzat per Pedro Garcia Navas.

  Redacci > Solidaritat Catala-na per la Independncia, noupartit poltic al Parlament, duu aterme aquestes setmanes tot detrobades amb entitats de la ciu-tat. Ahir a la nit, el seu cap de llis-ta a les municipals, Santiago Es-pot, es va reunir amb lAssociacide Comerciants de Creu Cobertaper tal dintercanviar opinions.

  Solidaritat parlaamb lAssociacide Comerciants

  Redacci > El proper diumen-ge, 8 de maig, el Casinet dHos-tafrancs presenta lespectacle Gi-ramondo, a crrec de la compa-nyia El negro y el flaco. Lactua-ci, que combina les arts mala-bars amb les habilitats del circ,comenar a les 12 del migdia i elpreu de lentrada s de 2 euros.Lespectacle est adreat a tota lafamlia.

  Circ i malabars al Casinet,aquest diumenge

  A favor del comer de barri

  El candidat a lalcaldia per partdUnitat x Barcelona, Jordi Por-tabella, va realitzar una visita alcarrer de Creu Coberta aquestpassat dissabte, en el marc de lasisena Festa del Comer. En laseva visita, el republic va expres-sar el seu desacord amb la libe-ralitzaci dhoraris comercialsque, segons la seva opini, afa-voreix les grans superfcies i aca-ba comportant el tancament delcomer de barri. Portabella vaanalitzar tamb la recent obertu-ra del nou centre comercial LesArenes, que implica, segons elcandidat, un plus per ladminis-traci que ha de contribuir icollaborar amb els eixos comer-cials perqu puguin competir enigualtat de condicions. JordiPortabella va repartir durant elpasseig unes bosses reciclables afavor del comer de barri.

  El candidat dUxB, Jordi Portabella, visita Sants i es mostra contrari a alliberar els horaris comercials

  El candidat Jordi Portabella, durant la seva visita

  RedacciHostafrancs

  Redacci > Amb larribada delbon temps, torna un any ms elVermut Jazz, el cicle de concertsde jazz gratuts i que se celebrenal pati del Casinet. La primeracita del cicle tindr lloc el proper15 de maig, amb el recital de laBig Band Sants-Montjuc, forma-da per alumnes i professors delEscola de Msica Jam Session.

  El cicle oferir quatre con-certs ms, entre maig i juny: Ig-nasi Terraza (a la imatge, 22 demaig), Gabacho Connection (29de maig), Plug & Play (4 de juny)i Pullup Orchestra (12 de juny).Les actuacions es duran a termeels diumenges, a partir de les12.30 hores del migdia.

  Torna el cicle deconcerts VermutJazz al Casinet

  Foto: Unitat X Barcelona

 • 17Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] lniasants.catMaig201105

 • 18

  Maig201105lniasants.cat

  Poble Sec La Fira de Sant Pon torna dimecres al Poble SecCoincidint amb lpoca de floraci i mxima esplendor de moltes herbes remeieres, di-mecres vinent diferents carrers del Poble Sec acolliran la 31a Fira de Sant Pon, patrdels herbolaris i els apicultors. A les diferents parades shi podr trobar confitures, mel

  i altres dolos artesans i tota mena de productes naturals amb propietats guaridores.

  Foto: Arxiu

  Pancartes com aquesta es poden veure a diferents balcons del barri

  La Uni de Vens desgranales seves demandes a Hereu

  Tal i com sinformava en la darre-ra edici de Lnia Sants, la Unide Vens del Poble Sec ha iniciatuna campanya per presionar lA-juntament i aconseguir una sriede millores al barri. Per recolzarles seves demandes, lentitat vafer entrega a lAjuntament deprop de 2.500 signatures quereclamen fer del Poble Sec un ba-rri ms digne.

  Entre les peticions ms desta-cades daquest collectiu shi tro-ben la retirada del projecte quepreveu traslladar la gossera aMontjuc, augmentar el nombrede places daparcament disponi-bles al barri, un nou pla dusosper al comer, un lluita efectivacontra les actituds incviques iuna millora global en la segure-

  La retirada de la gossera de Montjuc, un pla dusosper al comer o ms places de prquing en sn algunes

  Cristian GmezPoble Sec

  El PP elabora una llista amb lesmillores que pendents al barriC.G. > Coincidint amb la finalit-zaci del conjunt de projectes demillora urbana previstos en la Lleide Barris del Poble Sec, el grupmunicipal del Partit Popular hadenunciat una srie de deficin-cies a diferents punts del barri.

  ARRANJAR EL PARALLELEn primer lloc els populars propo-sen dur a terme millores a lavin-guda Parallel ja que aquest pre-senta diferents esquerdes i sotsque segons denuncien poden ser

  perillosos per als motoristes.Malgrat que aquesta avinguda tprevistos una srie de canvis en elfutur, el PP demana que es millo-rin les deficincies del Paralleamb la major brevetat. Tamb re-clamen subtituir tots els fitons cai-guts al car rer Fontrodona entreBlai i Blesa, i finalitzen la seva ba-teria de peticions demanant quees torni a asfaltar lempedrat queenvolta la plaa del Sortidor ja quesegons denuncien aquest sha en-fonsat en diversos trams.

  Foto: Partit Popular

  Imatge del carrer Fontrodona

  tat, la neteja i el manteniment delbarri. Aquest conjunt de reclama-cions es completa amb la de-manda de reduir el gran volum decotxes dautoescola que circulenpel barri, la participaci efectiva

  i vinculant del venat en la defi-nici de la nova avingudaParallel i daltres projectes delbarri i ms equipament per a lagent gran, el jovent i les personesamb alguna discapacitat.

 • 19Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] lniasants.catMaig201105

 • 20

  TINENT FLOMESTA - ANTONI DE CAP-MANY. PISO CON COMEDOR, 2 DORMI-TORIOS (ANTES 3), COCINA, BAO YGA LE RA. PARA ENTRAR A VIVIR, 2 REALSIN ASCENSOR, EXTERIOR A PATIO DEMANZANA ORIENTADO A TARRAGONA,CALEFACCIN, AIRE ACONDICIONADO,ALTILLO, HALGENOS. 182.000

  REGENT MENDIETA, ENTRE RIERABLANCA Y COMTE GELL. PISO CONCOMEDOR, 4 DORMITORIOS, COCINA YBAO, BALCN, PERFECTO PARA EN-TRAR A VIVIR, ALTO, CON ASCENSOR,EXTERIOR A PATIO DE MANZANA.256.000

  NUMANCIA - TRAVESSERA DE LESCORTS. PISO DE 3 HABITACIONES, 2BAOS, PATIO, EXTERIOR A ZONAVERDE AJARDINADA, COCINA OFFICEREFORMADA, 3 PIEZAS EXTERIORES,CALEFACCIN, ALUMINIOS. FINCA DEOBRA VISTA CON FACHADAS REFOR-MADAS Y ASCENSOR. 299.000

  CARRER DE SANTS - AV. MADRID. TICODE 4 HABITACIONES, CON DOS TER-RAZAS (UNA DE 17M2 CON ACCESODESDE SALN EXTERIOR A CALLE DESANTS CON VISTAS Y OTRA DE 14M2CON ACCESO DESDE HABITACINDOBLE CON VISTAS), CALEFACCIN,AIRE ACONDICIONADO, ASCENSOR,PERMITE ENTRAR A VIVIR. 395.000

  Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] Maig201105

 • 21

  Maig201105lniasants.cat

  Font de la Guatlla Montjuc Un bomber, ferit greuUn bomber ha estat ferit al patir un accident alParc de Bombers de Montjuc. Lincident shaprodut durant les maniobres dun vehicle, que

  sortia de la caserna per un avs dincendi.

  Encara queden coses a fer

  Sacosten les eleccions municipalsi el final de la legislatura. stemps de promeses electorals ide fer balan. Malgrat les bonesxifres que esgrimeix lequip degovern del consistori (PSC i ICV-EUiA), el president de lAsso-ciaci de Vens Font de la Guat-lla, Llus Mat, indica certes de-ficincies que pateix el barri i que,durant aquests quatre anys, noshan solventat. Segons Mat, nosha acomplert tot el ProgramadActuaci de Districte (PAD), elfull de ruta per a la millora delterritori durant la legislatura. Elrepresentant venal lamenta queencara queden coses a fer.

  MANCA DINFORMACIUna de les reclamacions ms re-petides durant aquests anys perLlus Mat que, encara avui, noha estat atorgada s la manca

  Llus Mat, president de lAVV, recorda les demandesque queden enlaire a punt de finalitzar la legislatura

  Llus Mat, president de lentitat venal

  Jordi SugraesFont de la Guatlla

  dun protocol de seguretat i din-formaci cada vegada que es duua terme un esdeveniment a lamuntanya de Montjuc. El pro-blema s que no sens informa delesdeveniment ni dels talls detrnsit que comporten; no esconsensua amb els vens, pel quesom nosaltres els que patim lesconseqncies, ja que durant

  aquells dies no es pot accedir alaparcament privat o el carrer onvivim queda tallat, explica Mat.

  La regidora del districte, ImmaMoraleda, ha explicat a aquestperidic que aquest tema sa-bordar en la propera legislatu-ra. Volem coordinar-ho amb elspromotors dactes, els responsa-bles de la Fira i els vens; i, pertant, la intenci s incloure-ho alPla dUsos de la muntanya deMontjuc, ha destacat Moraleda.

  Hi ha altres temes que queda-ran per a la propera legislatura,com s el pla de transformacidel Tur, una srie de vens queporten anys pendents dun rea-llotjament que mai no acabadar ribar; o larranjament de totsels carrers del barri. El presidentde lAVV ha recordat tamb quedurant aquests quatre anys nosha construt cap nou equipa-ment, malgrat que lentitat recla-ma des de fa temps una ludote-ca i un ambulatori.

  Montjuc > El proper divendres13 de maig el Tablao de Car-men, situat a dins del recintedel Poble Espanyol, acull lnicaactuaci que dur a terme lacantaora Encarna Anillo a Barce-lona. Lactuaci comenar a les22.15 hores, i el preu de lentra-da anticipada s de 15 , o de 20 si es compra a les taquilles dellocal.

  nica actuacide la cantaoraEncarna Anillo

  Montjuc > El Partit Popularproposa reutilitzar els baixos dela Piscina de Salts de Montjuc,ocupats per serveis municipals,per ubicar-hi un viver dentitats,un espai que serveixi com a puntde trobada dassociacions queara per ara tenen una mancadespai. Segons el PP, aix podriasolucionar la falta despais per amoltes entitats del Poble Sec.

  El PP proposacrear un nouespai per entitats

  Foto: Arxiu

 • 22

  Maig201105

  La Marina Zona Francalniasants.cat

  La Seat ms tecnolgicaEl parc tecnolgic BZ confirma els primers inquilins

  RedacciZona Franca

  Una srie de terrenys recuperatsper lAjuntament a la ZonaFranca on antigament es trobavala factoria de la Seat, acolliran elnou pol dinnovaci industrial deBarcelona. Es tracta del parcTecnolgic BZ Barcelona Inno-vaci, un recinte industrial quecomptar amb una superfcie

  Foto: Parc BZ

  Imatge virtual del parc amb la ubicaci de les primeres empreses confirmades

  prxima a 30 illes de lEixamplei tindr una ubicaci estratgicaa molt poca distncia del port ilaeroport. A ms, es calcula queatreur entre 200 i 300 empre-ses que podrien generar prop de20.000 llocs de treball.

  Aquest projecte est a puntdiniciar la seva fase constructiva,per tot i aix, una srie dempre-ses de sectors com el biomdic oel robtic ja han confirmat la seva

  presncia al parc tecnolgic quanaquest senllesteixi. Es tracta decorporacions com Acciona Lo-gstica, Fundaci Clnic, LasalleTechnova, la Universitat de Bar-celona i una agrupaci dempre-ses del sector audiovisual confor-mat per Endemol, Vrtice 360,RBA, Benec Produccions i 3AManagement. Algunes daquestesempreses preveuen poder iniciarlactivitat lany vinent.

  La Marina > Desprs dunaratxa de tres triomfs consecutiusque van alar lequip fins a lazona tranquilla de la classifica-ci, la Gimnstica Iberiana vaperdre aquest cap de setmanaper 2 a 0 al camp del Guxols.Malgrat la derrota lequip de laMarina es va assegurar virtual-ment la seva continutat a Pri-mera Catalana a falta de cincpartits per disputar. De fet, lapermanncia no s encara mate-mtica ja que lequip que marcael descens, el Blanes, t 30punts, mentre que la Gimnsti-ca en t 45 quan encara nhi ha15 en joc. s a dir, perdent elscinc partits en joc i en el cas queel Blanes els guanys tots, laGimnstica podria descendir,una possibilitat altament im-probable. El que sembla mspossible s que el club de laMarina aconsegueixi el ttol ho-norfic de millor equip del dis-tricte ja que el Poble Sec ocupalltima posici de la taula i laUE Sants s quinzena amb cincpunts menys que la Gimnstica.

  La Iberiana perdper sassegura la permanncia

  Zona Franca > En el marcdun simulacre controlat, el pas-sat dijous la Direcci General deProtecci Civil va activar les si-renes que alerten de risc qumica un total de 34 municipis, unexercici que va abraar un radide 137 quilmetres quadrats.

  Dues de les sirenes que es vanactivar durant el simulacre forenles de la Zona Franca i el Port deBarcelona, ja que desprs dunsanys inactives shi havien detec-tat una srie de deficincies so-nores que es va aprofitar persubsanar.

  Un simulacreactiva la sirenade risc qumic

  Xerrada astrolgica a la CandelEn el marc de la Setmana Astrolgica de Barcelona, la bibliote-ca Francesc Candel acollir el proper 19 de maig a les 19 h una

  xerrada sobre Les constellacions i els signes zodiacals, queanir a crrec de la investigadora en astrologia Anna Cervera.

 • 23Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] lniasants.catMaig201105

 • 24 Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] Maig201105