of 24 /24
6 Hostafrancs Les torres de plaça Espanya milloraran la seva imatge 15 Redacció 93 593 70 11 · [email protected] · administració 93 593 93 39 · publicitat 93 570 88 96 · Fax 93 570 87 74 Xifres d’audiència ‘Línia Sants’ arriba als 23.000 lectors quinzenals www.liniasants.cat · 3 de juny de 2011 · Núm.217 · 15.000 exemplars Sol·licitat el control barcelona La 10a edició del Firentitats unirà unes 150 associacions El carrer de Sants s’omplirà demà d’activitats i parades en la trobada associativa anual Foto: El3 Primer any de Can Bandarra 9 18 3 Foto: Cristòfol Casanovas Els veïns entraran a Can Batlló l’11 de juny Els veïns entraran a Can Batlló l’11 de juny línia sants

Línia Sants 217

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Línia Sants 217

Text of Línia Sants 217

 • 6

  HostafrancsLes torres de plaa Espanya milloraranla seva imatge 15

  Redacci 93 593 70 11 [email protected] administraci 93 593 93 39 publicitat 93 570 88 96 Fax 93 570 87 74

  Xifres daudinciaLnia Sants arribaals 23.000 lectorsquinzenals

  www.liniasants.cat 3 de juny de 2011 Nm.217 15.000 exemplarsSollicitat el control

  barcelona

  La 10a edici del Firentitatsunir unes 150 associacionsEl carrer de Sants somplir dem dactivitats i parades en la trobada associativa anual

  Foto: E

  l3

  Primer any deCan Bandarra

  9

  18 3

  Fot

  o: C

  rist

  fol

  Cas

  anov

  as

  Els vens entraran a Can Batll l11 de juny

  Els vens entraran a Can Batll l11 de juny

  lniasants

 • 2 Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]

 • En portada 3lniasants.catJuny201103

  Foto: El 3

  Es va desplegar una pancarta gegant al campanar de Sant Medir

  Can Batll ser per als vens l11 de junyLa Plataforma Can Batll s pel barri ultima els detalls de locupaci pacfica, ldica, perreivindicativa, del recinte industrial > Es dur a terme el dissabte 11 de juny a les 11 hores

  Foto: Plataforma Can Batll s pel barri

  Queden vuit dies, i ja no hi hacam de retorn. Els vens i lesentitats de la Bordeta, pertamb de Sants i daltres barrisdel districte, ocuparan CanBatll el proper dissabte 11 dejuny duna forma pacfica i enun acte ldic i festiu, per a lavegada reivindicant de formacontundent la recuperaci delrecinte industrial per als vensde Sants-Montjuc. Denuncienque han estat 35 anys de reivin-dicaci i pacincia amb els esta-ments institucionals. Unapacincia que sels ha acabat.

  El dissabte 11 de juny, a les 11del mat, es reuniran a les portesdel recinte, lobriran i hi entra-ran. Han preparat tota una sriedactivitats i actes festius. Defet, entitats culturals, com ara elsCastellers o els Diables, ja hanconfirmat la seva presncia pertal de convertir aquesta entradaa Can Batll en una gran festa po-pular. A partir daquell moment,els assistents podran gaudir adins del recinte de diferents es-pectacles, tallers, etctera.

  Ja tenim totalment comple-

  ta la programaci dactes de totel dia, molts dels quals estanorganitzats per vens del barri,explica Josep Maria Domingo,president del Centre Social deSants i membre de la PlataformaCan Batll s pel barri, lassocia-ci que dna aixoplug a totes lesentitats i vens que donen suporta aquesta iniciativa. Des davui,ja es pot consultar a la pginaweb canbatllo.bordeta.org la pro-gramaci dactivitats que es du-ran a terme els dies 11, 12 i 13 aCan Batll.

  La intenci de la Plataformas, a partir del dia segent, ges-tionar lespai amb els seus propismitjans i, daquesta manera,aconseguir la transformaci deCan Batll que tants cops han re-clamat.

  35 ANYS REIVINDICANTHem estat negociadors, pacientsi educats, per tamb lluitadors,combatius i persistents. s peraix que creiem que la nostra his-tria ens avala per entrar el pro-per 11 de juny al polgon, ocuparles naus, crear zones verdes i fer,en definitiva, tot all que lAjun-tament, el districte i els polticsque ens han governat ens deuendes de fa 35 anys. Aquest frag-ment extret dun dels darrers

  Vista aria del recinte industrial de Can Batll

  terme lltima activitat reivindi-cativa, a la placeta de Sant Medir,amb el desplegament duna pan-carta gegant al campanar de laparrquia de Sant Medir i laprojecci del vdeo Can Batll,una realitat; una cinta que resu-meix els diversos actes que shandut a terme i que mostra testimo-nis de vens del barri, fent pale-sa la seva reivindicaci. La pla-ceta feia goig, ja que shi va acos-tar molta gent, devem ser ms de100 persones, indica el presi-dent del Centre Social, JosepMaria Domingo.

  Dem, amb motiu de la Firen-titats, la Plataforma continuarexplicant als vens i als barris deSants-Montjuc la seva reclama-ci. La ra daquesta difusi estplasmada en el comunicat de laPlataforma: Som molta genttreballant-hi, per en volem sermolts ms encara. Perqu elsvens, amb les nostres accions,seguirem escrivint la histria i elfutur del nostre barri.

  J. SugraesLa Bordeta

  comunicats de la plataforma as-senyala els motius daquesta ac-ci docupaci de Can Batll.

  Noms tenint en compte queels vens reivindiquen loberturadel recinte industrial des de fa 35anys i que el projecte ha anat pa-tint retards continuus, es pot en-tendre que les concessions perpart del districte de Sants-Mont-juc i els avenos en el projecte dereforma de Can Batll no servei-xin per aturar el pla docupar pa-cficament les installacions.

  AVANA, PER NO PROUPer una banda, lAjuntament vaproposar a mitjans de maig fer-se crrec de les indemnitzacionspendents als vens i industrialsafectats, si la propietat del sl nosen pot responsabilitzar. La Pla-taforma Can Batll s pel barri sesorprn que no hagin donataquest pas mesos abans, i te-men que fos noms un intent perguanyar vots, de cara a les elec-cions municipals del 22 de maig.

  Per altra banda, el districte haaprovat la cessi a la Plataformaduna nau industrial, situada alcarrer Amadeu Oller i que haviaestat la seu de la firma MargaretAstor. Aquest local acolliria la bi-blioteca popular que es planejahabilitar a Can Batll. Les entitats

  i els vens, per, han criticataquest gest. Ledifici no t cap va-lor arquitectnic destacat i, ams, est ubicat a sobre duna fu-tura zona verda, pel que aquestanau industrial cedida ser ender -rocada tard o dhora.

  Segons la Plataforma, s unmalbaratament arranjar aquestespai que, en el futur, shaur detirar a terra. Des del districtesafirma que els costos per habi-litar la biblioteca sn mnims, de-gut al bon estat de manteniment,per no ha estat suficient per can-viar didea als integrants de laPlataforma, que tal com resa elseu comunicat, estan decidits aentrar i obrir el polgon alsvens.

  ESCRIVINT LA HISTRIAPer tal de motivar a tots els inte-grants del barri i per fer-los par-tcIps de les seves reivindica-cions, la Plataforma ha organit-zat diferents actes informatius.Dimecres al vespre es va dur a

 • 4 Opini

  Ciutadans

  Safata dentradaEDITORIAL

  Cartes dels lectors

  lniasants grup comunicaci21Dipsit legal: B.17672-2010

  www.liniasants.cat

  Lnia Sants agraeix les cartes dels lectors per no es responsabilitza dels seus continguts. s imprescindible que els es-crits estiguin signats amb nom i cog noms, nmero de DNI i telfon de contacte. Lnia Sants es reserva el dret de reta-llar-les, en el cas adient. Les cartes es poden enviar al fax 93 519 43 98 i per correu electrnic a l'[email protected]

  Sollicitat el control

  -

  lniasants.cat

  Premi Diputaci de BarcelonaTasis-Torrent de Comunicaci Local 2010

  Editor: David Centol i Lozano. Directors d'edici: Jordi Sugraes(Lnia Barcelona), Jos Antonio Pilar (Lnia Valls), Daniel Gutir-rez (Lnia Badalona), Ivana Padierna (Lnia Maresme i webs deproximitat), Pere Gimnez (webs temtics). Caps de redacci:Elisabeth Alfaro, Cris tian G mez, Sara Arroyo. Redacci: DavidGonzlez, Montse Lpez, Daniel Sainz, Jordi Alcover.

  Cap de producci i qualitat: Marga Moreno. Dissenyadors grfics: Aida Fonseca, Albert Bald. Fotografia: Eduardo Benito. Cap de Vendes: Marcelo Villanueva. Xarxa comercial: Adolf Garcia,Esther Rodrguez, lex Subirats, Ricard Garcia, Manel Riera, Manuel Snchez-Villa nueva, Joan Car-les Cuenca. Mrqueting: Eva Serra. Distribuci: Ramon Vila (coordinador), Albert Carbonell, OriolFreixa, Nico de Tullio, Freddy Blanco, Yacouba Diakit, Adri Lpez. Facturaci: Teresa Anguela. Auxiliar: Maria Reyes.

  Redacci: 93 593 700 [email protected]: 93 570 88 [email protected]: 93 593 93 [email protected]

  Juny201103

  A cop de tinta per Ricard Soler

  Ricard

  soler.blogspot.com

  PUIG COM EXEMPLE

  Lacampada a plaa Catalu-nya t molta cura de la neteja i,si al conseller Puig li preocupavala seva salubritat, noms haviadoferir lajuda dels serveis deneteja. Diu que no va avisar deloperatiu del divendres perquno sabia amb qui negociar, pertothom sap que cada dia hi hauna assemblea amb qui es potdialogar. I si un exrcit de poli-cies ve custodiant a un servei deneteja que send pancartes,tendes, ordinadors, estris decuina..., no s neteja sin des-allotjament.

  Si tamb li preocupava un hi-pottic conflicte entre seguidorsdel Bara i acampats, noms ca-lia que poss un cord policial perprotegir els acampats. Tampocpot dir que vam ser violents,perqu lassemblea havia treba-llat i decidit fer resistncia pac-fica i tothom es va deixar pegarsense respondre perqu no es po-gus manipular lopini pblicaprecisament dient el que final-ment ha dit, tot i que bviamenthi va haver, per simple estadsti-ca i diversitat, alguna personaque individualment va triar de-fensar-se activament. Aix nomsper esmentar algunes de les men-tides de la persona que treballaper garantir la seguretat de tots.

  El senyor Felip Puig, poltic ex-perimentat, demostra que no haents res de tot plegat, o potsermillor dir que ho ha ents mas-sa b. Ell mateix representa per-qu els indignats exigim canvisprofunds. Ell s un exemple delsgovernants que ens menteixenperqu acceptem coses de cara aaconseguir objectius econmicsi socials que no ens exposenobertament. I no s un exempleallat, en tenim molts.

  En Trias deia entendre els in-dignats i el dia desprs de guany-ar les eleccions ja demanava undesallotjament exprs. LHereusautoproclamava indignat tam-b, i ara no piula sobre el tema nilhem vist per la plaa. En contra-partida, vaig veure, a la concen-

  DUBTES AL CARRER ROSS

  El dissabte, 14 de maig, els tcnics van asfaltar el carrer Ross. Jatocava! Van pintar les ratlles verdes de laparcament. Van quedarmolt b, per em pregunto com, les persones que hi aparquen,saben on han daparcar. A la vorera esquerra del carrer, mirantdes de Galileu, hi ha una senyalitzaci vertical que indica que,durant aquests mesos, no shi pot aparcar. Per la seva banda, a lavorera dreta, es pot aparcar com indica un altre senyal vertical,per no shi han pintat les lnies al terra. s que els admin-istradors dels diners pblics no sn capaos de fer un bon acabata la primera? O s un truc per posar multes?

  Dolores ColladoSants

  traci de repulsa a les crreguespolicials, un dels alcaldables queera coherent, que havia procla-mat en perode preelectoral en elsentit de compartir la protesta in-dignada i de sentir-se interpellatpel moviment com a poltic ques.

  Tamb est b adonar-se queno tots els poltics sn iguals. Detotes maneres, per canviar la so-cietat hem de prendre la inicia-tiva des de baix, i seguir apretant.Lexperincia daquesta mobi-litzaci ens est ensenyant quelesperana i el treball concret se-ran decisius per impulsar elscanvis que necessitem.

  Jordi OriolaBarcelona

  l recinte de Can Batll ser per als vens l11 de juny. Almenys,duna manera simblica, quan ocupin les antigues fbriques amb

  activitats ldiques i culturals. Sels ha acabat la pacincia, desprs de35 anys de negociaci, acords i projectes que shan anat retardant, pos-posant i replantejant. A la pgina web del Centre Social de Sants (cen-tresocialdesants.org), hi ha publicat un plnol que mostra els recin-tes de Can Batll i Magria dins de la Bordeta. s interessant com-provar que totes dues rees, pendents daquesta important transfor-maci, representen ms de la meitat de lextensi de tot el barri. Elpropi text expressa que el plnol serveix per apreciar el que repre-senta Can Batll pel barri. Can Batll representa una oportunitat pos-posada un cop rere laltre, una esperana vers un futur que no arri-ba mai. Can Batll s el pas que falta en levoluci de la Bordeta. Elseu entramat urb, els seus edificis, els seus carrers i, per tant, estanarrelades encara al segle XIX, quan ja som al segle XXI. El recinte tan-cat de Can Batll ha condemnat a la Bordeta a ser un barri deficita-ri des de fa ms dun segle. Can Batll representa un ambulatori, pi-sos protegits, equipaments per al barri, que el collocarien al nivell dequalsevol altre barri de Barcelona. Per abans el projecte de transfor-maci sha de desencallar. Davant la lentitud o desidia de les admi-nistracions, els vens donaran el primer pas daquesta transformaci.

  Donar el primer pas de latransformaci de Can Batll

  E

  Jaume Prez, 42 anysTcnic

  Si el moviment del 15-M no aca-ba convertint-se en un partit po-ltic, no crec que serveixi. Shacreat lestructura i la filosofiaper per actuar, sha de fer des dedins del sistema.

  Irene Snchez, 31 anysEstudiant

  Pot ser que s que serveixin dal-guna cosa, est molt b que lagent shagi ajuntat per reclamar.Estic dacord amb el movimentdindignats i magradaria que hihagus una resposta.

  Evelyn Snchez, 21 anysEstudiant

  Crec que s que hi ha la possibi-litat de que els poltics escoltin elque la gent reclama a travs deles acampades. Tot i que ho veigdifcil. Igualment, dono suportals acampats.

  Marta Comas, 20 anysEstudiant

  Crec que si la gent suneix i con-tinuen les acampades si que sa-conseguir alguna cosa. Feiamolt de temps que la gent no su-nia per una causa aix. Dono su-port i acampar.

  Manuel Rojo, 39 anysMaquinista

  La veritat s que magradariaque servissin dalguna cosa tot ique no s si els poltics faran caso no de les mobilitzacions. Hau-rem de restar a lespera del quepassi.

  Les acampades dindignats, serviran?

 • 5Opini

  Lagull

  La lupa

  Jordi SugraesDirector Lnia Sants

  Semfors

  El mirador

  lniasants.catJuny201103

  La Foto Gran Via (La Bordeta)

  La recuperaci de Can Batll per al barride la Bordeta s una de les reivindicacionsvenals ms antigues de Barcelona. Des-prs de molts anys de retard, i amb el pro-jecte ja aprovat, el proper 11 de juny els ve-ns recuperaran cvicament lespai.

  Can BatllDesprs de molts anys sacosta el dia clau

  Uni Esportiva SantsA falta dun partit sassegura la permanncia

  Camp de futbol dEduard AunsUn estat de decadncia que sallarga

  Lany del seu retorn a Primera Catalana,la Uni Esportiva Sants ha realitzat unacampanya un tant irregular per al finalha assolit lobjectiu marcat al principi dela temporada: assegurar-se la permann-cia i no haver de patir fins lltim partit.

  El camp de futbol dEduard Auns al bar-ri de la Marina presenta un estat de dete-riorament preocupant; als seus voltants sa-cumulen runes, brutcia i males herbes. Ams, aquesta situaci de decadncia sha es-ts tamb a alguns carrers adjacents.

  Codi tic? Que no ens enganyinEl passat 27 de maig em vaig aixecar ambun missatge al mbil de la meva companyaEstan desallotjant plaa Catalunya. R-pid, em dirigeixo cap all. Mentre hi vaig,recordo les declaracions de Felip Puig, con-seller dInterior, en les que afirmava quepatia per la seguretat dels acampats. Emtrobo a diferents amics i amigues, treba-lladors dajuntaments, de cooperatives,dorganitzacions socials, com podeu com-provar, uns antisistema. Jo mateix treba-llo en una empresa pblica de la Genera-litat, sc un antisistema. Gent gran emo-cionada fent parlaments, i agrant el queestem intentant fer pels seus nts i netes.

  Ens asseiem a terra, la gent est nervio-sa, ning es pot creure aquell dispositiuamb lexcusa de netejar. Mentalitzats perfer resistncia pacfica no violenta, assegutsa terra, braos amunt o agafats amb elscompanys. A partir daqu el resum ja el sa-beu, 121 ferits; en el meu cas, 8 punts desutura: 4 al cap, 2 al llavi i 2 al colze. La for-a bruta i irracional no ha pogut amb la res-posta pacfica de la ciutadania. La mobi-litzaci continua, seguim debatent, fentpropostes i articulant un moviment inte-grador on tothom hi t cabuda.

  No em canso de repetir que aix ha de

  continuar, el cam s llarg i complicat, pertenim el deure moral dactuar, pels nostresfills, filles, nebodes, nebots, netes i nts.Sorprs, rebo un missatge pel facebook, delalcalde de Figueres, Santi Vila. Em diu EiJaume, he sabut que aquest mat a BCNthan fet mal. Ests b? Em sap greu. Emsorprn que mescrigui, tot i aix li agrai-xo per la part humana.

  Aprofito aquest article per donar-li lesgrcies pblicament i, com a figura pol-tica rellevant de Figueres i de la provnciade Girona, demanar-li diferents cosescom a poltic i membre del partit que go-verna a la Generalitat. A partir dels fets quevren succeir a Barcelona, cal que Conver-gncia i Uni impulsi un debat intern. Undebat intern que ha de comenar per las-sumpci derrors, ja que en tota la polti-ca sen cometen i aquests errors shan depagar en dimissions, per tant en nom deltica que pregona, espero que exigeixi ladimissi del conseller dInterior FelipPuig. En el marc daquesta tica que par-lava, ja que s partit de Govern, li toca po-sar fi a labsncia de nmeros identifica-tius dels Mossos dEsquadra que varen ac-tuar a plaa Catalunya, un fet massa habi-tual. Cap, per cap anava identificat com

  estableix la llei, i espero que pel b de la ti-ca en la poltica que pregonava ho exigei-xi i es compleixi la Llei.

  Recordo que CiU va abolir el codi ticdels Mossos, que potser shavia de refor-mar, per no eliminar. El seu partit va eli-minar les cmeres de les comissaries.Aquestes donaven garanties als detingutsi als mateixos agents, iniciatives, ambdu-es iniciatives, pioneres a Europa. Per con-tra com a partit i Govern heu donat una deles pitjors imatges que es pot donar al mndel nostre estimat pas: prepotncia, bru-talitat i desconeixement de la realitat.

  Les trobades i la mobilitzaci continu-en. Per sort, trobem cares noves a les re-unions. Aquest moviment ha aconseguitsumar noves persones, on tots i totes hiparticipem com a simples ciutadans i ciu-tadanes, aportem el nostre coneixement iexperincia, cadasc des del seu camp iaprenent dels altres. Animo a tothom a as-sistir a les assemblees del seu municipi, asumar, a construir un moviment que arreudel mn est mirant amb illusi i alegria.Som milions les persones compromesos enaquesta lluita. Aquest moviment est pledesperana. Hem comenat a fer caminarla PARAULA i aix ja no es pot aturar.

  Jaume Delcls i Ayats

  VOT DANADA I TORNADA?El convergent Xavier Trias ser el properalcalde de Barcelona. El propi JordiHereu, alcalde en funcions, ho va re-conixer en la mateixa nit de les eleccions.Des de fa anys, la diferncia entre els so-cialistes i els convergents sha anat retal-lant. I ha estat en aquesta ocasi que shadonat la volta a la truita, i CiU ha aconse-guit esgarrapar Barcelona al PSC, unbasti que fins ara era inexpugnable. Apartir dara, per, Xavier Trias haur deser prudent i coherent, i complir les sevespromeses electorals, costi el que costi, en-cara que aix lenfronti als seus com-panys, els que es troben a laltra banda dela plaa Sant Jaume. La ra s ben senzi-lla. Malgrat la bona feina i la persevern-cia dels convergents, aquestes eleccionsles han perdut els socialistes. Tal com vareconixer el mateix president Artur Mas,linvent del tripartit i lestela de RodrguezZapatero (Retallada de lEstatut, inclosa)els van afavorir i els van fer guanyar leseleccions de novembre. En el cas de Bar-celona, se li ha de sumar a aquests factors,un altre encara ms destacat: el cansa-ment de lelector desprs de ms de 30anys dun govern socialista que no ilu-siona, sin que repeteix les mateixes fr-mules i deixa a la cuneta moltesreivindicacions venals que es van acumu-lant legislatura rere legislatura. Que enprengui nota el futur alcalde Xavier Trias,ja que molts dels vots que ha rebut sndesperana, de prstec per a aquesta le-gislatura, amb possibilitat de renovaci,per tamb amb el perill duna revocaciper sempre ms. Mentrestant, la Genera-litat est anunciant retallada rere reta-llada. Per tant, si algun projecte no potdur-se a terme, simplement per falta depressupost, els socialistes se li llanaranal coll acusant-lo de connivncia amb lesretallades. En definitiva, Xavier Triashaur daprendre a ser alcalde i entomarles crtiques de loposici, desprs danysde ser ell qui llenava les crtiques i ser lo-posici.

  Beneda dentadura. Zacaries Pacheco de Moraes, unhome brasiler de 81 anys dedat va ser tirotejat per un desco-negut mentre treballava al bar de la seva propietat en una petita ciu-tat de loest de Brasil. Els metges que el van tractar van assegurarque Zacaries continuava viu grcies a la seva dentadura ja que aques-ta va desviar la bala cap a la gola i va evitar que aquesta impacts con-tra el seu cervell.

  Exigeix 15.000 euros per haver-se clavat una espinade rosa. Un home que va comprar una rosa a un supermer-cat a Florida ha demandat al comer i a la companyia provedora per15.000 dlars per haver-se punxat amb una de les seves espines, vainformar el divendres un diari local. Charles Imwalle, un guia de pes-ca de 41 anys, reclama aquesta indemnitzaci per pagaments com-pensatoris i danys, i afirma que la punxada li va causar forts dolorsi inflor en una m, per la qual cosa va haver de pagar per atenci m-dica i perdre dies de treball. Imwalle va comprar la rosa, importa-da de Colmbia, tres mesos enrere i dilluns va demandar per negli-gncia a aquesta companyia i a la importadora de flors Passion Gro-wers, amb seu a Miami.

  Alcalde veter. Licinio Prieto, del PP, s lalcalde ms velldEspanya. Va complir 89 anys pocs dies desprs de revalidarel pasat 22 de maig la majoria absoluta al capdavant de lajuntamentdel municipi avils de Cuevas del Valle (537 habitants censats) i araes troba a lespera de tornar a prendre possessi del crrec el pr-xim 11 de juny.

 • 03lniasants.cat

  6

  SantsJuny2011

  Les obres de cobertura deles vies arriba a Jocs Florals

  Infografia: Ajuntament

  La construcci de laparcamentdel Mercat comenar al juliolJ. S. > La reforma del Mercat deSants est a punt diniciar la sevasegona fase. Aquesta comenarel proper mes de juliol i ha estatadjudicada a lempresa UTE Dra-gados-Tau Icesa per 1.314.964euros.

  Aquest mateix dilluns es co-neixia aquesta decisi i alguns de-talls dels treballs de remodelaci.Es preveu, per exemple, que lestasques durin uns set mesos apartir de juliol, pel que aquestapart de lobra sacabar previsi-blement a principis del 2012.Lobra completa de rehabilitaci

  del Mercat de Sants quedar en-llestida per a lany 2013.

  APARCAMENT SOTERRATLempresa adjudicatria, lUTEDragados-Tau Icesa, sencarrega-r de fer els fonaments del futurmercat i de construir-hi tota les-tructura subterrnia, fins arribara la cota zero. Per tant, dissenya-r laparcament soterrat per alsclients del nou Mercat de Sants.A ms, tamb shabilitar la zonade crrega i descrrega, que mi-llorar la feina dels propis para-distes del mercat.

  Jordi SugraesSants

  Les obres per cobrir les vies deltren al seu pas per Sants conti-nuen, i a bon ritme. Si fins ara elstreballs shavien centrat sobretota la part muntanya de les vies,aquesta darrera setmana les tas-ques de cobertura shan traslla-dat a la banda mar, en el tram en-tre els carrers Finlndia i JocsFlorals. Precisament, aquest es-pai de carrer restar tallat altrnsit fins al mes de novembre,quan est previst enllestir lesobres de cobertura en aquestsector.

  ACCS AL PRQUINGPer tal de no crear ms molstiesals vens de les estrictament ne-cessries i permetrels accedirals seus aparcaments sense pro-blemes, sha canviat el sentit decirculaci tant al carrer Jocs Flo-

  El tram de carrer entre Finlndia i Jocs Florals estartallat al trnsit fins al novembre a causa dels treballs

  rals com a Finlndia. Aix, eltram de Jocs Florals, des de lesvies fins al carrer Burgos, ser dedoble sentit. Per altra banda, elcarrer Finlndia, que era de pu-jada des de Burgos fins a carre-tera de Sants, ara passa a ser debaixada.

  COBERTURA DE LES VIESEl tall del carrer permetr cons-truir-hi escales mecniques, ram-pes i ascensors que permetran ac-cedir al futur passeig que trans-correr per sobre de les vies, ams de renovar lasfalt i la conne-xi amb lestaci de Mercat Nou.

  Desarticulen una xarxa delictivaque ha robat varis pisos a SantsRedacci > Els Mossos dEs-quadra han desarticulat una xar-xa delictiva, acusada dassaltar di-versos domicilis a Sants-Mont-juc. Loperatiu policial ha permsdetenir sis homes, tres dells acu-sats de comprar les mercaderiesrobades. Els Mossos no descartenla seva implicaci en altres casos.

  XARXA BEN TRAMADAEls encarregats dentrar als pisoseren Ricardo Antonio S.G., 53anys, Eduardo R.A., 26, i Leon -ardo Exequil L.V., 62, xilens ivens de Sants, acusats de roba-

  tori amb fora a domicili. Dosdells han ingressat a pres i lal-tre ha quedat lliure amb crrecs.

  Tamb han estat detingutsAdolfo S. S., peru de 41 anys, iAndrs Felipe R. A., colombi de34 anys. Ambds regenten esta-bliments de compra-venda dor isels acusa dadquirir les joies ro-bades, per fondre-les i posar-lesun altre cop a la venda. Per ltim,sha detingut a lalgeri Moha-med C., de 40 anys, acusat decomprar la resta de mercaderiarobada, sobretot els elementselectrnics per revendrels.

  La prdua de vots enfonsa la fora socialista a Sants-Montjuc

  J. S. > Han passat quasi duessetmanes de les eleccions muni-cipals i ja sespecula en la forma-ci del futur govern encapalatpel convergent Xavier Trias. Elnom dEduard Freixedes, finsara president del plenari deSants-Montjuc, t nmeros perconvertir-se en el proper regidordel districte de Sant Mart, ja ques una persona molt vinculada ivena del Poblenou. Per la sevabanda, la regidora dUDC adscri-ta a Sants, Snia Recasens, tam-b sna amb molta fora dins delgovern de Trias. De moment,per, tot sn especulacions.

  Els resultats de les eleccions

  van ser un gerro daigua freda peral Partit Socialista a Sants-Mont-juc, lnic districte on va perdrela majoria, a causa dels 6.000vots que se li van escapar vers elspassats comicis. Hi ha perdutun conseller, quedant-se ambsis. Els mateixos que t ara CiU,que nha guanyat un. El PSC no-ms ha mantingut la majoria alsbarris de la Marina i a Badal, a laresta shi ha imposat la federacicatalanista. El PP ha mantingutels seus 3 consellers. ICV-EUiAtamb en t 3 ja que nha guan-yat un, i UxB en perd un, i es que-da amb un sol representant. Msinformaci, a www.liniasants.cat

  Infografia: Aida Fonseca

  Redacci > El carrer Vallespires va vestir de festa aquest dissab-te. El motiu era la celebraci dela Mostra de Comer al carrer,que va servir per a que els boti-guers poguessin exhibir els seusproductes durant tot el dia. LEixComercial Sants-Les Corts hainnovat enguany el format de laMostra, ja que aquest any cadacarrer de leix lest celebrant endies diferents. Aix, es vol donarms fora i protagonisme alsmateixos comerciants.

  Les botigues de Vallespir surten al carrer

  La indignaci ocupa la plaa de SantsLa indignaci tamb ha arribat a la plaa de Sants i, tal com ha passat a la plaa Catalu -

  nya, un grup de joves hi ha acampat. Els indignats, tal com sels anomena, critiquen elsistema econmic actual i reivindiquen un canvi de valors. Cada vespre realitzen una cas-

  solada, seguida duna assemblea on es proposen alternatives i activitats pel dia segent.

  Lnia Sants t 23.000 lectors quinzenalsatorgaven 21.000 lectors per acada edici.

  BONES XIFRESPer altra banda, altres capaleresdel Grup Comunicaci 21 a la ciu-tat de Barcelona tamb han acon-seguit o mantenen destacadesxifres daudincia.

  Una publicaci que mant elseu creixement s Lnia NouBar ris, que augmenta la sevaaudincia fins als 19.000 lectorsmensuals (1.000 ms que enlanterior onada del Barmetre).

  Redacci > Lnia Sants aconse-gueix 23.000 lectors quinzenalsi es mant com la publicaci deproximitat lder a Barcelona alsuperar els 13.000 lectors delhistric Independent de Grcia.

  Aix ho certifica l'ltim estudide laudincia dels mitjans decomunicaci, presentat aquestdimarts pel Barmetre de la Co-municaci i la Cultura.

  Aquesta xifra representa unincrement de 2.000 lectors res-pecte lanterior onada, publicadaara fa dos mesos, en la qual se li

  Lnia Sant Andreu tambcreix, passant de 12.000 a 16.000lectors cada mes. Per la sevabanda, Lnia Les Corts sestabi-litza i mant 12.000 lectors.

  En aquesta ocasi, han apare-gut les xifres daudincia duna al-tra capalera del grup a Barcelo-na, Lnia Horta, que arriba finsals 15.000 lectors.

  Lnia Valls, capalera de re-ferncia del grup, certifica unaugment sostingut en els darrersanys i ja assoleix 44.000 lectorssetmanals.

 • 7Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] lniasants.catJuny201103

 • 8 Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]

 • 9Sants lniasants.catJuny201103

  Prop de 150 entitats surten al carrer de SantsDissabte se celebra la 10a edici del Firentitats > Diumenge la cirera pren el protagonisme

  Imatge del Firentitats de lany passat

  Foto: El3

  C. GmezSants

  Bona part del teixit associatiudel districte sortir aquest dissab-te al carrer de Sants en el marc dela desena edici del Firentitats.Sota leslgan de Firentitats, viuel barri, un total de 148 entitats,34 ms que lany anterior, delsbar ris de Sants, Hostafrancs i laBordeta envairan el carrer deSants per mostrar la tasca queduen a terme durant tot lany.

  Lacte inaugural, per, ser

  divendres a la nit, quan el Casinetacollir la presentaci del nou discde Fums Projects, una bandaapadrinada pel Collectiu dArtis-tes de Sants. Dissabte a partir deles onze del mat i fins a les noudel vespre, es duran a terme elgran gruix de les activitats previs-tes a diferents escenaris ubicats apunts neurlgics del barri com lesCotxeres, el parc de lEspanyaIndustrial, la plaa Bonet i Mui-x o la seu del districte. En total se-ran una quarentena dactivitats onno hi faltaran concerts, activitatsesportives i colles emblemti-ques com els Diables o els Gegan-ters de Sants.

  FIRA DE LA CIRERAEl diumenge continuaran les ac-tivitats al carrer amb la celebra-ci de la segona edici de la Firade la Cirera i Productes de la te-rra de Sants, que sinstallar a laplaa de Sants i el passeig de SantAntoni. Ledici denguanyarrencar a les 10.30 h amb unaactuaci del grup de Tabalers deSants i continuar amb una de lesactivitats ms esperades: el con-curs infantil descopir pinyols decirera el ms lluny possible. Lafira, que clour a les 19.45 h,tamb comptar amb actuacionsmusicals, concursos infantils idemostracions de gimnstica.

  Redacci > El parc de lEspa-nya Industrial va tenir aquest capde setmana uns nous inquillins;els prop de 200 participants delAcampaSants. Es tracta dunaactivitat que aglutina els princi-pals caus i esplais del districteque organitzen una srie dacti-vitats ldiques durant el dia i perla nit realitzen una acampada pera passar la nit. El diumenge,lAcampaSants va cloure ambuna xocolatada i una srie des-pectacles.

  LAcampaSantscongrega propde 200 persones

  Redacci > El Club de Petancade Sants va participar aquestcap de setmana en el CampionatdEspanya snior disputat a lamalaguenya ciutat de Calahon-da. Lequip integrat per JosLuis Navarro, Sito, Tonin i Ser-gi, va aconseguir passar la pri-mera ronda del torneig, per avuitens de final va perdre elsseus dos enfrontaments contra elTxingudi i el Son Veri respecti-vament i no va poder passar dela 13a posici final.

  El CP Sants cau asegona ronda deltorneig estatal

  Redacci > Ho diuen les mate-mtiques. La UE Sants conti-nuar a Primera Catalana la tem-porada vinent, desprs queaquest cap de setmana derrotsal Trrega per 3 gols a 1 i sapro-fits de la desfeta del seu imme-diat perseguidor, el Blanes. Afalta duna jornada per cloure lacompetici, els santsencs sumen4 punts ms que els de la Selva.

  La UE Sants venal Trrega i salvala categoria

 • 10 Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]

 • 11Creu Coberta butllet 176 lniasants.catJuny201103

  ASSOCIACI DE COMERCIANTS CREU COBERTA

  Ave! Ja s aqu la Fira Romana!

  Per primera vegada els romans arri-ben a Creu Coberta els propers 18 i19 de juny. La Fira Romana Barci-no Colonia Romae sinstallar alcarrer Consell de Cent (entre Tarra-gona i Creu Coberta) per acostar-nosel mn del comer i la cultura delImperi Rom.

  El nostre barri va ser en poca romanaun enclavament important dels camins ro-mans, ja que precisament per la Creu Co-berta passava un dels ramals de la Via Au-gusta. A lentorn de la Plaa dEspanya, allque anomenaren Inforcatos o Coll dEnfor-cats, on existia una crulla de diversos ca-mins que es dirigien un cap a la costa i unaltre cap a linterior, fins arribar a la Via Au-gusta que creuava el Valls.

  Al llarg del nostre eix, doncs, hi ha cons-tncia de presncia romana, com els cone-guts milliaris, un dels quals es troba al Mu-seu dHistria de Barcelona, o un gran prap(Du de la fecunditat), que es troba al Mu-seu Arqueolgic, entre altres peces que in-diquen la presncia dels romans a lentornde Creu Coberta. Queda perfectament jus-tificat, doncs, que Creu Coberta sigui leixcomercial que proposi, per primera vega-da a Barcelona, una fira romana com ja hiha arreu de Catalunya i dEuropa.

  Barcino Colonia Romae, que s elnom que han rebut aquestes PrimeresJornades Romanes de Barcelona noes limiten a una mostra comercial i prou.Sha tingut molt en compte la fidelitathistrica a lhora de recrear les vestimen-tes i les activitats que tindran lloc al llargdels dies 18 i 19 de juny al mig del carrer,per tamb els dies anteriors al nostre bar-ri. Organitzades per lAssociaci de Comer-ciants Creu Coberta, la Fundaci CulturalHostafrancs i el grup Barcino Oriens, lesjornades tindran com a plat fort la fira co-mercial que omplir el carrer, i al llarg de

  la qual podrem assistir a diversos esdeve-niments que no hem presenciat a Barcelo-na des de fa dos mil anys: una venda p-blica desclaus, una lluita de gladia-dors, o un espectacle de msica idansa romana. Tot intentant recrear deforma fidedigna la realitat de fa dos millen-nis.

  Entre les activitats a les que podreu as-sistir durant la setmana hi ha una mostrade cinema pplum, conferncies sobregastronomia i perfums romans, un banquetrom i moltes altres activitats que tindranel plat fort en la mostra comercial. A msal carrer Rector Triad sinstallar una car-pa dexposici de baners on es podr llegiri veure com eren els oficis o la vida quoti-diana a Barcino.

  Per al 18 i 19 de juny sinstallar al migdel carrer Consell de Cent (entre el carrerTarragona i el de Creu Coberta) una fira enque els vens i visitants podran trobarproductes dartesania, mostra de comerosde lpoca romana (ferrers, cistellers...) ams de productes de degustaci i gastrono-mia, com si ens hagussim traslladat a fados mil anys.

  Els nostres comerciants i collaboradors,a ms, aniran vestits amb tniques, togu-es i altres vestimentes que recreen exacta-ment la imatge que tenien els nostresavantpassats en el moment. El programageneral de les activitats el podreu trobar ala pgina web de lAssociaci de Comer-ciants Creu Coberta www.creucoberta.com.A ms, el proper dissabte 4 de juny podreutrobar el programa a la carpa que lassocia-ci tindr a la mostra dentitats de Sants,Hostafrancs i la Bordeta, el FirEntitats.

  Albert Torras - PeriodistaMembre de la junta de

  Lass. de Com. Creu Coberta

 • 12 Creu Coberta butllet 176lniasants.catJuny201103

  ASSOCIACI DE COMERCIANTS CREU COBERTA

  tal s que la gent conegui el comerque hi tenim, a travs dun esdeve-niment concret i que atreu moltagent. El que volem s que ens co-neguin a la fira, i la setmana seg-ent tornin a comprar als nostres co-meros.

  Serveix per a que la gent cone-gui el seu barri, doncs.Si, per tamb per la gent de fora,perqu recordi que pot venir acomprar a Creu Coberta. A ms undels objectius de les fires al carrers promoure la convivncia i el bons de lespai. La convivncia ciuta-dana s fonamental per tenir unsbarris cohesionats i que avancin.Tenim previst precisament fer unsopar popular rom per a que vin-gui la gent i ens retrobem.

  Hi ha comeros que veuenles fires un inconvenient?Les fires no ho sn un inconve-nient. s clar que el dia de la fira esnecessita molta coordinaci, i quea ms aquell dia el trnsit rodatqueda afectat. s veritat. Per calveure ms enll de tot aix. Les fi-res permeten atraure molts possi-bles clients que potser no vindrienmai, permet que els vens i clientshabituals ens coneguin millor, ipermet fomentar el comer alsbarris, per a que creixin en ofertai en qualitat. I a ms, fem cultura.Crec que sn una oportunitat moltimportant que no hem de deixarperdre.

  Si hi ha quelcom en qu a Creu Co-berta som especialistes s en les fi-res al carrer. Al llarg de lany shicelebren la fira medieval i la mos-tra de comer, i a ms participemen la mostra dentitats, la festa ma-jor i altres moments importantsper sortir a lespai pblic. Ara,shi suma la Fira Romana. Hemvolgut parlar amb el presidentLluis Llanas per saber-ne els mo-tius.

  Perqu tantes fires, Llus?Les fires sn fonamentals per di-namitzar el carrer. En aquest casde la Fira Romana, o el cas de laFira Medieval, per apropar no no-ms el comer als nostres vens,sin tamb la cultura daquellapoca. Pensa que la mostra de co-mer no deixa de ser una activitatms de totes les que es fan per a lesJornades romanes.

  En aquest cas, al carrer Con-sell de Cent?Si, perqu lassociaci tot i que du-gui el nom de Creu Coberta, tam-b t associats a la resta de carrersdel barri. I calia dinamitzar tambaltres carrers, en aquest cas Con-sell de Cent. Lobjectiu fonamen-

  Les fires al carrer promouen la convivncia i el bon s de lespaiEntrevista amb Llus Llanas, president de lAssociaci

  Llus LlanasPresident de

  lAssociaci deComerciants Creu Coberta

 • 13Creu Coberta butllet 176 lniasants.catJuny201103

  ASSOCIACI DE COMERCIANTS CREU COBERTA

  La fira romana a Creu Coberta

  18 i 19 de JunyBARCINOCOLONIAROMAE

  PRIMERES JORNADES ROMANES DE BARCELONAVESTITS, COMPLEMENTS, SABATES I PENTINATS

  A LANTIGA BARCINO (II)cap amb caputxes (cuculus).Ventalls i ombrella (flabellum /umbella): Dorigen oriental, van arri-bar a Roma a travs de Grcia. Erende grandria important i sovint erenel esclaus (flabrarius / flabrarii) elsencarregat de ventar les mestresses.Eren fora variats pel que fa als ma-terials (papir, pell, roba, metall, etc.)i colors (verds, blau cel, amb decora-ci de fulles de palma, etc.).Agulles (uitta / mitra) i cintes(acus crinalis / comatoria): Empradesfonamentalment per a subjectar elspentinats femenins.

  EL CALATQuatre tipus de calat bsics: espar-denyes (soleae > sola [de sabata]),sandlies (sandalia), socs (socci) i sa-bates (calcei). Entre el calat i el peuni els homes ni les dones duien capprotecci; en cas de necessitat (ma-laltia, fred, etc.) sembenaven elspeus i/o les cames.

  ELS CABELLSEls nombrosos retrats conservatsque els romans van fer a totes les po-ques permeten, juntament amb lesfonts textuals, tenir un coneixementfora exacte sobre els costums, lesmodes i les maneres de tenir cura delscabells de tot el cos tant en homes

  com en dones.Barba i cabells masculinsAls romans antics els agradava dur ca-bells i barba llargs i descurats.

  El tallat de la barba podia ser detres maneres: strictim arran, fins a la rel ad cutem a pell ad pectinem a pinta.Tenia tres fases: Tallat (llat. tonsus tallat del cabell/ in-tonsus intons > imberbe). Rapat amb ganivet (llat. culter / cul-tellus) o navalla (llat. nauacula). Eliminaci del pels rebels amb pin-ces (llat. uolsellae)

  Com ara, barbers i barberies feientamb la manicura.

  La consideraci social dels barbersi del seu instrumental era terrible jaque podien desgraciar la fesomia dequalsevol amb els seus estris.

  Segons la tradici, el primer aafaitar-se la barba fou Escipi Emili,per a les monedes s Claudi Marcel(268-208 aC).

  El costum dafaitar-se es va gene-ralitzar entre els homes romansadults, perqu els joves s que duienbarba fins aproximadament els 22anys, moment en qu soferia a unadivinitat (a Apollo, a Jpiter o a Ve-nus). Va ser moda deixar-se barba desde Traj fins a Constant. Si la modaera anar afaitat, en senyal de dol esduia barba, ms o menys curta; si lamoda era dur barba, a linrevs. Ambindependncia de la moda, els filsofssn representats sempre amb barbaper a simbolitzar, segons sembla,que no es preocupaven de foteses.Tamb les esttues dels dus, amblexcepci dApollo, fins al punt quehi havia barbes postisses dor, a ma-nera dexvot, la llargada de les qualsdepenia de la pietat de qui loferia.Els cabells femeninsLes dones tenyien els seus cabells de

  tots colors. De fet, trobaven un certencant en lexotisme a lhora desco-llir el color: ros daurat, vermell i finsi tot blau.

  Els cabells eren sempre llargs,per, per al sortir al carrer i en els ac-tes pblics, anaven sempre recollitsdeixant la nuca descoberta. Per cre-iem que s millor llegir la descripcidel pentinat femen que fa Ovidi al seuArs Amandi i que ens acosta a la re-alitat del dia a dia de les dones roma-nes i els seus pentinats:

  Lelegncia ens captiva: que elsvostres cabells no estiguin embu-llats; les mans que els pentinen els do-nen o els treuen bellesa. No hi ha unsol tipus de pentinat: que cadascunaesculli el que lafavoreixi, i que con-

  sulti abans davant el mirall. A unacara allargada li escau una simpleclenxa als cabells. [...] Les cares rodo-nes requereixen fer-se un petit monyoa dalt de tot del cap perqu es veginles orelles. Que els cabells duna altracaiguin sobre ambdues espatlles [...].Que una altra sels lligui al darrere[...]. A aquesta li escau que els cabellsli caiguin lliurement bufats. Aquella,en canvi, ha de portar els cabells bencenyits [...]. Per ni tu podrs comp-tar mai els aglans de la frondosa al-

  zina, [...], ni jo abastar tan gran n-mero de pentinats. Cada nou dia afe-geix un nou pentinat. Tamb a mol-tes els escau una cabellera deixada:sovint creuries que porta el pentinatdahir quan sacaba de pentinar. Lart

  sassembla a latzar [...] Quant afavo-reix la natura el vostre encant! Tenimmolts mitjans per reparar els vostresdefectes! Nosaltres ens anem quedantal descobert i ens cauen els cabells ar-rencats [...]. La dona, en canvi, teny-eix els seus cabells blancs amb herbesde Germnia i amb aquest artificiaconsegueix un color millor que el na-tural. La dona es passeja amb la sevacabellera espessssima comprada iamb diners fa seva la cabellera dunaaltra. l no li fa vergonya comprar-la:veiem que es venen obertament da-vant els ulls dHrcules i del cor dedonzelles.

  Amb cadascuna de les paraules iles indicacions que hem anat recollinten els nostres estudis i que hem ex-perimentat en les nostres recrea-cions histriques, esperem haver-vos explicat de manera planera compodeu vestir-vos a la manera de les ro-manes i els romans de lantiga Barci-no. Que aix pugueu gaudir de lexpe-rincia esttica, de lempatia histri-ca, de sentir-vos com els vostresavantpassats en la vostra ciutat.

  Ricard Llop AltsMembre de la Junta de

  lAssociaci de Comerciants Creu Coberta

  I aquest article esdev la segona partdel repte que vrem proposar-vos el29 de maig. Recordeu que us sugge-rem que us vestssiu com feien els an-tics romans de Barcino, per sempresota la premissa de la difusi cultural,ats que no volem que tot plegat esconverteixi en una vulgar festa de dis-fresses, un tronat mercat rom o unaconvenci de ridculs frikies. Lar-ticle finalitzava amb els consells so-bre com shavien de vestir els homes,tot seguint les indicacions de la Doc-tora Esperana Borrell, professora ti-tular de la Facultat de Filologia Cls-sica de la UB.

  Ara continuarem parlant dels ves-tits de les dones, els complements, lessabates i els pentinats tot seguint lesindicacions de la Dra. Borrel, per afe-gint-hi les idees que ens donen Fran-ois Gilbert i Danielle Chastenet al seullibre La femme romaine.

  VESTIT DE LES DONES Stola: Equival a la toga dels homes,per s el vestit generalment de lesdones casades o matrones.

  Es tracta dun vestit ampli, llargfins als peus tot formant plecs, i ambmnigues que cobrien totalment elsbraos o, com a mnim, fins als colzes.La seva forma s similar a la de la t-nica, encara que ms ampla i llarga.Al voltant del coll porta un brodat (pa-tagium) i se cenyeix a la cintura ambun cintur. Palla: Vestit ms ampli, dinflun-cia grega, era una pea de roba solem-ne. Es pot comparar a un gran xal queva sobre de lestola i quan surt la ma-trona al carrer serveix per cobrir-li elcap (smbol de dona casada).

  COMPLEMENTSBarrets: Solament els homes porta-ven barret i noms de viatge (petasusbarret dala); altrament cobrien el

 • 14 Creu Coberta butllet 174lniasants.catJuny201103

  ASSOCIACI DE COMERCIANTS CREU COBERTA

  PTICA OLIVER - Expertsen ptica submarinac/ Creu Coberta, 97 -

  1 2 3

  Hi ha coses que no canvien. I no sque la perruqueria Gmez no hagicanviat mai, sin que les seves formestradicionals, el regust de la bona feinapausada, s la tnica quan hom entraa deixar-se prendre el pl: en el bonsentit del terme.

  Quants anys fa que hi sou aqu?Doncs uns 115 anys

  Renoi. Deveu ser dels ms anticsdel barri.De fet som una de les perruqueriesms antigues de Barcelona, som msantics que el Bara i tot.

  I sempre perruqueria dhomes?Si, noms dhomes.

  Com han canviat les coses entots aquests anys?Doncs ha canviat substancialment.Abans els senyors venien cada quinzedies a arreglar-se el cabell, a afaitar-seb. Ara el 90% de les perruqueriesdhomes ja no afaiten. Nosaltres tam-poc, ja ho vam deixar de fer.

  Que s ms cmode afaitar-se acasa?Si, a ms tot va comenar a anar dedavallada en el moment en que alsmitjans apareixien notcies de les ma-lalties de transmissi sangunia. Vahaver gent que agaf por. Tot i aix,cal sempre confiar en els bons profes-sionals de la perruqueria i en els bar-bers.

  Com tenen el cabell els senyorsdHostafrancs?Doncs la majoria molt b, suposo quecom a tot arreu.

  Nhi ha algun que haureu pelatdes de fa anysHi ha un senyor que fa setanta-cincanys que ve a la perruqueria Gmez.Aix no tothom ho pot dir.

  Quin horari feu?De nou del mat a dos quarts de dues ide les quatre a dos quarts de vuit.

  4Els establiments del nostre barri estanespecialitzats en infinitat de productes iserveis, per si nhi ha un que noms espot trobar a Creu Coberta, i quan diemnoms s que no en trobareu de cap msa prop, s lptica Oliver. Nhem parlatamb en Lucas.

  Quina s la vostra histria? Es vafundar el 1918 i avui el sr. Francesc Oli-ver ja s la tercera generaci dptics i es-pecialistes en ptica. Ell, de jove, eramiop, i a la vegada tamb era esportista,un dels fundadors del Mediterrani, itamb feia submarinisme.

  I va voler arreglar el problema. sclar. A sota laigua la vista s lnic sentitque no perdem. Aix que el seu inters erapoder-hi veure b. Per aix el que va fer sinnovar, crear, pensar i veure de quinaforma, primer rudimentria, podia corre-gir la visi per les persones amb miopia.

  I com ho va fer? Els primers passosvan ser amb prtesis dins de les msca-res de submarinisme, per poc a poc vaanar perfeccionant el sistema. Lany1968, desprs de diverses proves, vaaconseguir un sistema que el va permetrecomenar a fabricar-ne no noms per ell,sin pels seus clients.

  Ning ms shi ha dedicat? Arreu delmn hi ha algunes empreses. Per a les-tat espanyol noms hi som nosaltres, queho fem de forma continuada. Hi ha un pa-rell destabliments a Madrid i La Lagunaque ho fan alguna vegada, per no deforma sistemtica com nosaltres.

  Suposo que llavors teniu clientsdarreu. Exacte. Per no ens oblidemdels clients del nostre barri, ja que lp-tica Oliver, a ms a ms dulleres per sub-marinistes, tamb som especialistes enulleres clssiques i modernes, en qualse-vol servei optomtric i tamb en audfons.Som a la vostra disposici.

  Qui no ha tastat mai un entrep delConesa, a la Plaa de Sant Jaume?Aquest establiment, que des de lany 1951ofereix qualitat i bon servei, es vainstallar fa uns tres anys al barri dHos-tafrancs, i per aix hem volgut parlar-neavui amb el seu propietari.

  Tota una instituci oi?Nosaltres vam nixer a la plaa SantJaume el 1951. El meu pare va ser un delsintroductors de lentrep de frankfurt aBarcelona. Abans no hi havia tantescoses. La gent sortia a passejar, anava ala Catedral, a passejar pel centre, i eranormal passar pel Conesa a menjar unentrep. Desprs, tot va anar canviantpoc a poc.

  I un establiment tan petit, peramb tan reconeixement.Si, noms dotze metres quadrats. Aix haestat aix per la qualitat del producte, peltipus dentrep que era nic, i sobretotpel tracte amb el client, que hem anatmantenint aquests seixanta anys que femenguany. Per aix hem aconseguit quetinguem clients dels quals ja servim a laquarta generaci.

  Perqu us vau decidir perinstallar al nostre barri?Per que s el meu barri, i pensava queaqu podriem tenir una continutat, uncreixement del negoci. De fet sn clientsmolt diferents, aqu servim ms refrescosi cervesa, ms cafs i brioixeria, i a PlaaSant Jaume seguim tenint lentrep comal valor dxit.

  Desprs de tres anys de ser albarri, com us hi trobeu?Molt b, sn mals anys per als negocis,per hem obert una nova via de negoci iseguirem servint als vens Hostafrancs

  El Centre Bucodental Arfels fa 20anys i per aix ho volen celebrar alllarg de lany amb diverses activitatsculturals i ldiques de les que ens na-nirem fent ress puntualment. Avui elque hem volgut s parlar amb el Dr.Arfels per fer una breu valoraci da-quests 20 anys de presncia al barridHostafrancs.

  Com s que van decidir-se pelbarri dHostafrancs, doctor?Vam trobar que era un lloc interes-sant, que tenia possibilitats i que el ne-goci podria prosperar. A ms, una deles persones que va formar part delsinicis de lempresa tenia vinculacionsamb el nostre barri, i ens van recoma-nar que ens installssim al barri.

  Quines sn les especialitats de laseva clnica?Tractem totes les especialitats. Enshem especialitzat, per, en odontolo-gia mnimament invasora. Aix signi-fica que les intervencions siguin elmenys visibles i que incideixin elmnim en lentorn bucal i facial de lespersones. A aix, hi hem afegit un ser-vei de suport a lodontologia. Aix sacupuntura i terpies manuals perafavorir lentorn bucal i que les inter-vencions siguin menys traumtiques.

  Expliquins com han anataquests vint anys.Vam comenar de zero, amb capitalfamiliar i amb moltes illusions i feina.I desprs de vint anys tenim un volumde fitxes de clients molt important iuna molt bona posici dins del barri.Aix ha estat grcies a lesfor, al dia adia, a la passi per la feina ben feta, isobretot a tenir un tracte bo i positiuamb la gent que ens visita. El tracteamb el client s fonamental.. Tota lafeina que han fet els treballadors alllarg daquests vint anys ha donataquests fruits.

  Qu tenen previst per celebrar-ho?Doncs al llarg de lany realitzarem di-verses activitats que ja anirem anun-ciant puntualment. Havem decomenar el Nadal passat, per hofarem ara. Seran activitats que tindrancom a fons la nostra professi, lentornodontolgic, per que seran tan per apetits com per a grans.

  Moltes felicitats!

  CONESA ARTESANS DELENTREPc/ Creu Coberta, 80

  CENTRE BUCODENTALDr. ARFELSGran Via de Les CortsCatalanes, 333

  PERRUQUERIA GMEZc/ Creu Coberta, 88

 • Juny201103

  15

  lniasants.cat

  Hostafrancs La Always drinking marching band al CasinetEn el marc del cicle musical Vermut Jazz, el Casinet dHostafrancs acolliraquest dissabte a partir de les dotze del migdia un concert a crrec de la Always

  drinking marxing band, una formaci de funk amb vocalista femenina quesautodenomina com la primera battery band de la Pennsula Ibrica

  Foto: C.Gmez

  Torres Venecianes de la plaa Espanya

  Les torres de plaa Espanyamilloraran la seva imatge

  Les dues torres destil venecique coronen la plaa Espanya imarquen linici del passeig deMaria Cristina es rehabilitaran enbreu. Segons apunten fonts deldistricte, actualment sest redac-tant el projecte de reforma de lestorres, i quan senllesteixi aquesttrmit noms quedar licitar elprojecte i comenar les obres. Eldistricte calcula que aquest pro-cs podria Allargar-se durant elsprxims dos o tres mesos. La fi-nalitat daquest projecte s tornara les torres el seu aspecte origi-nal ja que durant els darrersanys aquestes shavien anat de-teriorant. Actualment, i des de jafa uns mesos, les torres es trobenenvoltades per unes xarxes per

  Actualment sest redactant el projecte de reforma iles obres podrien arrencar en els prxims dos mesos

  Cristian GmezHostafrancs

  evitar que pugui haver algundespreniment.

  Conegudes com a Torres Ve-necianes ja que imiten el modelde les torres del campanar de la

  catedral de Sant Marco de Ven-cia, les dues estructures van cons-truir-se de cara a lExposici In-ternacional celebrada a Barcelo-na lany 1929.

  Redacci > Per tercer any con-secutiu, aquest diumenge se cele-brar una nova edici de la bici-cletada solidria, una iniciativaque servir per recaptar fons quees destianran al projecte Apadri-na una bicicleta, que permet eldesplaament a lescola en aquestvehicle a ms de 200 infants deBurkina Faso. La bicicletada, or-ganitzada per lONG Burkina FasoTamb i la Federaci dAssocia-cions, Entitats i ComisionsdHostafrancs (Faech), arrencara les onze del mat des del Casineti tindr una durada aproximadaduna hora. El preu daquestA ac-tivitat s de 5 euros que inclouenuna samarreta de regal. Les ins-cripcions poden realitzar-se alweb [email protected],a la seu de la Faech (carrer SantRoc, 26) o als poliesportius de laBordeta i lEspanya Industrial.

  Per altra banda, el mateix diaa les 11 h, el Casinet organitzalactivitat La fbrica de somnisballa per frica, que servir perrecaptar ms fons per a la causa.

  Redacci > Quan es parla decamps de concentraci, persecu-cions nazis i holocaust, hom pen-sa en leliminaci sitemtica queel rgim liderat per Hitler va ferdel poble jueu. Per els jueus nova ser lnic collectiu perseguitpels nazis, ja que aquesta perse-cuci tamb va afectar a gitanos,homosexuals i persones amb al-guna discapacitat intellectual,entre daltres.

  Per conixer de primera m lapersecuci i lholocaust que vapatir el poble gitano en els campsde concentraci nazis durant laSegona Guerra Mundial, el Casi-net dHostafrancs acull fins alproper 12 de juny, lexposiciEl Porrajmos. El Genocidi nazidel poble gitano. Aquesta mos-tra, que recull fotografies i testi-monis daquella poca, est or-ganitzada per la Federaci dAs-sociacions Gitanes de Catalunyaamb el recolzament de la TaulaIntercultural del SecretariatdEntitats de Sants, Hostafrancsi la Bordeta.

  La persecuci delpoble gitano pelsnazis, al Casinet

  La bicicletadasolidria tornaaquest diumenge

 • Juny201103

  16

  lniasants.cat

  La Bordeta Cinc pantalles gegants ofereixen el triomf del BaraEls vens van poder gaudir dissabte del gran triomf (3 a 1) del Bara a la final de la Cham-pions davant del Manchester United en bona companyia, ja que es van installar fins a

  cinc pantalles gegants on soferia el matx. Nhi havia a la placeta de Sant Medir, a les pla-ces del Fnix i de la Farga, a Cotxeres i al carrer Vallespir, davant del local dels Castellers.

  La ludoteca surt al carrer

  Un bon nombre de persones es vaacostar a la plaa Celestina Vig-neaux el dissabte 28 de maigper celebrar el Dia Internacionaldel Joc. La trobada, organitzadaper la Ludoteca Olzinelles, comp-tava amb tot de jocs per als msmenuts. Hi havia jocs de taula,denginy, etctera. Nhi haviadaltres tradicionals, com arauna cursa de sacs. A ms, es vapoder participar dun taller demaquillatge. Molts dels jocs ha-vien estat dissenyats per la pr-pia ludoteca, que els havia elabo-rat amb materials reciclats.

  DRET DELS INFANTSEl Dia Internacional del Joc se ce-lebra des del 1998 a iniciativa delAssociaci Internacional de Lu-doteques. Jugar s un dret reco-negut per la convenci dels dretsdels infants.

  Pel Dia Internacional del Joc, la Ludoteca Olzinellesva celebrar una jornada plena de jocs a laire lliure

  Els infants van poder gaudir dels jocs a la plaa Celestina Vigneaux

  RedacciLa Bordeta

  Foto: El 3

  Redacci > El cicle despecta-cles familiars al carrer Art i Hu-mor a la Bordeta presenta diu-meng e 5 de juny un homenatgeal fams pallasso Charlie Rivel.Ser a les 12 del migdia a la pla-a de la Farga a crrec de DandyClowns. Diumenge segent, dia12, la rambla Badal acollir les-pectacle Flash de la companyia+Tumcat, tamb a les 12 h.

  LArt i Humor recorda al clownCharlie Rivel

  Redacci > La Sala Nova deSant Medir (Constituci, 17) aco-llir dem la Marat de Terror ala Bordeta. Organitzada pel GrupJove de Sant Medir, el cicle co-menar a les 18 h amb El pro-yecto de la Bruja de Blair. A les20 h, es gaudir de Reflejos, se-guida pel clssic El resplandor(22 h). Els preus oscillen entre3 (un film) i 5 (les tres cintes).

  Arriba a SantMedir la primeraMarat de Terror

  La brutcia i les botigues sn elpitjor i el millor de la BordetaRedacci > La brutcia s elproblema que ms preocupa a lamajoria de les entitats i els vensde la Bordeta. Aix ho constatalestudi El barri, espai de convi-vncia, realitzat per la FederacidAssociacions de Vens de Bar-celona (FAVB). Lobjectiu s as-senyalar les seves grans man-cances a partir de 16 entrevistesfetes a entitats, comerciants iagents claus del barri, com ara lagent gran, a ms de 25 tallers a

  centres de primria i secundriade la Bordeta. Lestudi detecta al-guns problemes principals, comla manca denllumenat, insegu-retat, vandalisme, manca despaisverds, mal estat de carrers i malfuncionament de semfors, xe-ringuers al terra i venda de subs-tncies illcites, entre daltres.Per altra banda, lestudi assenya-la que el que ms agrada de laBordeta s el seu comer i les se-ves zones verdes.

  TINENT FLOMESTA - ANTONI DE CAP-MANY. PISO CON COMEDOR, 2 DORMI-TORIOS (ANTES 3), COCINA, BAO YGA LE RA. PARA ENTRAR A VIVIR, 2 REALSIN ASCENSOR, EXTERIOR A PATIO DEMANZANA ORIENTADO A TARRAGONA,CALEFACCIN, AIRE ACONDICIONADO,ALTILLO, HALGENOS. 182.000

  REGENT MENDIETA, ENTRE RIERABLANCA Y COMTE GELL. PISO CONCOMEDOR, 4 DORMITORIOS, COCINA YBAO, BALCN, PERFECTO PARA EN-TRAR A VIVIR, ALTO, CON ASCENSOR,EXTERIOR A PATIO DE MANZANA.256.000

  NUMANCIA - TRAVESSERA DE LESCORTS. PISO DE 3 HABITACIONES, 2BAOS, PATIO, EXTERIOR A ZONAVERDE AJARDINADA, COCINA OFFICEREFORMADA, 3 PIEZAS EXTERIORES,CALEFACCIN, ALUMINIOS. FINCA DEOBRA VISTA CON FACHADAS REFOR-MADAS Y ASCENSOR. 299.000

  CARRER DE SANTS - AV. MADRID. TICODE 4 HABITACIONES, CON DOS TER-RAZAS (UNA DE 17M2 CON ACCESODESDE SALN EXTERIOR A CALLE DESANTS CON VISTAS Y OTRA DE 14M2CON ACCESO DESDE HABITACINDOBLE CON VISTAS), CALEFACCIN,AIRE ACONDICIONADO, ASCENSOR,PERMITE ENTRAR A VIVIR. 395.000

 • 17Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] lniasants.catJuny201103

 • 03

  18

  lniasants.cat

  Poble SecJuny2011

  Can Bandarra, any 11er aniversari del local dels Castellers del Poble Sec

  Cristian GmezPoble Sec

  Aquest diumenge els Castellersdel Poble Sec van celebrar elprimer aniversari del seu local,Can Bandarra. Per commemo-rar lefemride es va organitzaruna diada on, a ms dels cami-ses blau cel, hi van participarels vens Castellers de Sants iels Margeners de Guisona.

  Foto: Cristfol Casanovas

  Els integrants de la colla durant el dia de celebraci

  La diada castellera va cons-tar de tres rondes en les qualsels locals van alar un 3 de 7 iun 4 de 7 amb agulla, aix comun 4 de 7 i un ventall de 5. Perla seva banda, els Castellers deSants, que sn la colla ms ex-perimentada, van aconseguiralar un pilar de vuit, i diferentscastells de 7, mentre que el mi-llor castell dels Margeners fouun 4 de 7.

  INICI DE TEMPORADALa temporada castellera per alscamises blau cel va arrencar amitjans dabril amb una actua-ci a Esplugues del Llobregat ones va anar escalfant motors ambdiferents pilars de 6. Posterior-ment van actuar a inicis de maiga la Festa Major de Sagrada Fa-mlia, una cita on els del PobleSec van aixecar el primer castellde 7 de la temporada.

  Redacci > Entre els dies 3, 4 i5 de juny se celebrar la quartaedici de Thalia, la Mostra dArtsEscniques del Poble Sec, unainciativa impulsada des del centrecvic El Sortidor. En total la mos-tra presentar un total de 22 es-pectacles, amb la dansa com a au-tntica protagonista, que es durana terme tant a linterior del centrecvic com a la plaa del Sortidor.Seran 14 espectacles de dansa, 6de teatre, un concert i un especta-cle infantil. Es poden consultarhoraris al web del centre cvic.

  La dansa ser laprotagonista dela mostra Thalia

  Redacci > A finals de mes demaig, una dona de 80 anys vamatar al seu company de 81 alseu pis del barri del Poble Sec. Ladona va estrangular la seva pare-lla, que patia Alzheimer, i aques-ta va caure al terra on va morirpoc desprs. Lautpsia haurde determinar si lestrangula-ment va ser la causa de la mort oaquesta es va produir al caure alterra. Els Mossos dEsquadrahan obert una investigaci per es-brinar si es tracta dun cas de vio-lncia domstica ja que prvia-ment shavia produit una discu-si entre la parella.

  Una anciana de80 anys mata laseva parella de 81

  1er Campus de Futbol Sala de lAtltic Poble Sec El club Atltic Poble Sec organitza aquest estiu el seu primer Campus de Futbol

  Sala destinat a nois i noies dentre 5 i 14 anys que vulguin iniciar-se o perfeccionarla seva tcnica en aquest esport. El campus es realitzar entre el 27 de juny i el 15 de

  juliol al pavell de les Tres Xemeneies. Per inscriures cal trucar al 627 969 478.

 • 19Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] lniasants.catJuny201103

 • 20

  Maig201105lniasants.cat

  Font de la Guatlla Montjuc

  Elisabeth Ventura, de lescolaJam Session, ser la pregonera

  Font de la Guatlla > Un anyms, el mes de juny ve acompan-yat de la Festa Major de Font dela Guatlla, la primera festivitat detot el districte. Les festes co-menaran el proper cap de set-mana, 11 i 12 de juny, amb duesactivitats preliminars. Es tractende la Mostra dEntitats Juvenilsque es dur a terme dissabte alpati de lIES XXV Olimpada iduna jornada esportiva al mateixcentre, que es far el diumenge.

  Per ser a partir del diven-dres 17 de juny quan comenarel gran gruix dels actes de FestaMajor. A partir de les 21 h, la di-rectora de lEscola Oficial deMsica Moderna Jam Session,Elisabeth Ventura, dur a termeel preg a lescenari del carrerMontfar. Aquella nit acabaramb la Nit Musical a crrec de laBig Band Sants Montjuc (22.30h) i la Nit Jove, a partir de la mit-janit, amb el concert de Tabalo-ko; tots dos al carrer Montfar.

  La tarda del dissabte es dedi-car als menuts de la casa, ambdiferents jocs i una xocolatada al

  pati de lescola La Muntanyeta. Ala nit, ser el torn del Sopar deGermanor (21.30 h) i del ball, acrrec de lorquestra Saturno(23 h). Diumenge, 19 de juny, tin-dr lloc la botifarrada popular (13h). El preu del tiquet s de 2 . Alvespre, a partir de les 20.30 h, leshavaneres seran les protagonis-tes, amb el concert del Grupdhavaneres Montjuc.

  La Festa Major posar el colo-f el 23 de juny amb la revetlla deSant Joan.

  Foto: AVV Font de la Guatlla

  Cartell promocional de la Festa Major

  Les bruixes, a CatalunyaDiumenge, a les 11 h, es presenta al Museu Et-

  nolgic (passeig Santa Madrona, 16-22) el llibreBruixes a la Catalunya interior, de Jordi Tor-

  res i Sociats. Lacte comptar amb un colloqui.

  Montjuc > El camp de la Foi-xarda acollir diumenge vinent,5 de juny, un partit de rugby en-tre el RCD Espanyol i la SocietPatrie, per commemorar el cen-tenari del primer partit de rugbydisputat en terres catalanes i queva enfrontar als mateixos dosequips. El partit ser a les 12 delmigdia i lentrada valdr 3 euros.

  Es commemorael centenari del rugby catal

  Montjuc > Fins avui, 3 de juny,els indignats de plaa Catalunyapoden recollir els objectes quesels va incautar la setmana pas-sada i que es guarden al Sot delMigdia. Els afectats critiquen,per, la manera com la GurdiaUrbana custodia els objectes,deixats enmig dun solar i sensecap tipus de protecci contra lesinclemncies climatolgiques.

  El Sot del Migdiaacull els objectesdels indignats

  Ms de 340 assistents a la festadel 16 aniversari del centre cvicFont de la Guatlla > Laudito-ri del Caixafrum es va omplir elpassat dissabte 28 per assistir ala festa daniversari del centre c-vic de Font de la Guatlla, que en-guany celebra 16 anys com a llocde trobada del venat. Volem re-tre homenatge a tots els vens quevan lluitar durant anys per tenirel centre que tenim actualment,comenta Jordi Tarradell, vicepre-sident de lAssociaci de Vens,entitat gestora del casal.

  Les 339 butaques de laudito-

  ri es van omplir per gaudir delactuaci dels diferents grupsque realitzen tallers al centre c-vic. Vam fer un tast del que es facada dia al centre, indica Tarra-dell. Aix es va poder veure actua-cions daerbic, dansa clssica,bollywood i tai-tx, entre daltres.

  La regidora en funcions deldistricte, Imma Moraleda, va re-bre la Guatlla dhonor i, en el seuparlament, va exalar lencertque lAssociaci de Vens gestio-ns el centre cvic.

  Foto: El 3

  Lauditori del Caixafrum es va omplir de gom a gom per assistir a lacte

 • Juny201103

  21

  La Marina Zona Francalniasants.cat

  Cristina Alonso coordinarel Graner de lIlla Philips

  Foto: Arxiu

  El PP vol que senderroqui elcamp de futbol dEduard AunsLa Marina > El Partit Populara Sants-Montjuc ha demanatque sender roqui el camp de fut-bol dEduard Auns, ubicat en-tre els carres Ulldecona, Acer iArnes, i acusa lAjuntament dedeixadesa per haver permsque aquestes installacionsshagin anat degradant. Els po-pulars afirmen que el camp faanys que no sutilitza, est aban-donat, ple de runa i brutcia pelsseus voltants i s un focus de de-gradaci del barri. Per aquestmotiu consideren necessari en-

  derrocar el camp, fer un bontancament del solar i netejar elsvoltants.

  ARRANJAR ELS VOLTANTSA banda, el PP tamb consideraque shauria darranjar els car -rers que envolten el camp de fut-bol, ja que molts dells es trobenen una situaci lamentable.En concret els populars assenya-len els carrers Ulldecona, Torto-sa i Sovelles, aix com linteriorde la plaa dhabitatges dE-duard Auns.

  RedacciLa Marina

  La nova fbrica de creaci dedansa de Barcelona, el Graner delIlla Philips, ja t coordinadora:la creadora artstica i producto-ra Cristina Alonso ser lencarre-gada de vetllar perqu els crea-dors de dansa de la ciutat tingu-in loportunitat de desenvoluparels seus projectes de forma pro-fessional i lequipament sintegrial barri de la Marina.

  25 CANDIDATURESLelecci dAlonso, cofundadorai codirectora de la plataformaREAtangent, ha estat fruit dunprocs de selecci al qual es vanpresentar un total de 25 candida-tures. El contracte s per dosanys i amb lopci de prorrogar-se dos anys ms.

  La que va ser lantiga factoriade lempresa Philips est gestio-

  nada pel Mercat de les Flors,que comptar amb el consell deles associacions de professionalsi les companyies de dansa.

  El Graner sinclou dins del

  programa de Fbriques de Crea-ci de lAjuntament de Barcelo-na juntament amb altres espaiscom lEscocesa del Poblenou o laFabra i Coats a Sant Andreu.

  Imatge virtual del Graner de lIlla Philips

  Aquesta productora i creadora artstica ha firmat un contracte per dos anys amb dos ms prorrogables

  Foto: Partit Popular

  Basf invertir ms a la Zona FrancaEl grup qumic Basf destinar aquest any 21 milions d'euros a

  augmentar la capacitat productiva de dues de les seves plantescatalanes, una delles repartida entre la Zona Franca i Castell-

  bisbal, que rebr una inversi extra de 9 milions deuros.

  La Marina > Passi el que pas-si durant la darrera jornada dePrimera Catalana que es dispu-tar aquest diumenge, la Gim-nstica Iberiana finalitzar latemporada com el millor equipde Sants-Montjuc, per sobre dela UE Sants i el Poble Sec. A fal-ta del partit daquest cap de set-mana que lequip de la Marinajugar com a local contra lI-gualada, la Gimnstica ocupa lasetena plaa amb 55 punts. ElSants s divuit amb 41 i el Po-ble Sec ha quedat ltim amb 13.

  La Iberiana cloulany com el millorequip del districte

  La Marina > Lescriptor i perio-dista Mrius Serra, va ser el mes-tre de cerimnies de lacte de lliu-rament de la 20a edici del Cer-tamen Literari Francesc Candel,que es va celebrar el passat 26 demaig a la biblioteca que porta elnom de lautor del barri. En la ca-tegoria de relat curt juvenil vaguanyar Mart Casal mentre queRodlfo Olluelos i Aina Bosch hovan fer a la del relat curt adult.Pilar Mercad es va imposar a lacategoria de reportatge perio-dstic i Rafa Basuli a la de poesia.

  La Marina > El barri de la Ma-rina ja disposa dun nou aparca-ment pblic i de lliure accs.Aquest est ubicat a la plaa deles Matemtiques fent cantona-da amb el carrer Qumica i va en-trar en funcionament a mitjansde maig desprs que lAjunta-ment condicions la zona ambuna nova pavimentaci i msilluminaci. El resultat s unaparcament amb 61 places habi-litades per a cotxes, 2 per a mi-nusvlids i 19 destinades a lesmotocicletes.

  Nou prquing ala plaa de lesMatemtiques

  Mrius Serralliura els premisFrancesc Candel

  Imatge del nou aparcament

  Foto: C. Gmez

  Imatge recent del camp de futbol dEduard Auns

 • Juny201103

  22

  LAgendaTELFONS DINTERS

  EMERGNCIES 112BOMBERS 080 CAP Bordeta-Magria 93 431 65 70, Corral, s/n Carreras i Candi 93 43100 39, Carreras i Candi, 99-101 Consell de Cent 93 423 59 35, Consell deCent, 26 Doctor Carles Ribas 93 223 28 88, Foc, s/n Poble Sec-LesHortes 93 324 91 00, Nou de la Rambla, 177 Numncia 93 322 70 61,Numncia, 23 Sants 93 491 51 97, Passatge Vapor Vell, 44-46URGNCIES SANITRIES 061MOSSOS DESQUADRA 088 Ulldecona, 35 bisGURDIA URBANA 092 Gurdia Urbana, 2POLICIA NACIONAL 091 TELFON DINFORMACI 010OFICINA DATENCI AL CIUTAD (OAC) Creu Coberta, 104 Foneria, 19TELFON DEL CIVISME 900 226 226SNDICA DE GREUGES DE BARCELONA93 413 29 00 Ronda Sant Pau, 43-45, 3rCENTRES CVICS I CULTURALS Centre cvic Casa del Rellotge 93432 24 89, Pg. Zona Franca, 116, int Centre cvic La Cadena 93 331 34 98,Mare de Du de Port, 397 Casinet dHostafrancs 93 423 04 40, Rector Tri-ad, 53 Cotxeres de Sants 93 291 87 01, Sants, 79-83 Centre PepitaCasanellas 93 256 37 30, Foneria, 19 Equipament cultural AntigaEstaci de Magria 93 432 48 01, Gran Via de les Corts Catalanes, 247 Punt jove de Sants-Casa del Mig 93 291 42 62, Muntadas, 5-35 Espaimusical La Bscula 93 422 43 00, Foc, 132 Centre cvic El Sortidor 93443 43 11, Plaa del Sortidor, 12 C. cvic Font de la Guatlla 93 424 85 06,Rab Rubn, 22BIBLIOTEQUES Biblioteca Artur Martorell 93 402 36 44, Pl. Espanya,5 Biblioteca de lInstitut Botnic 93 325 80 50, Av. Montanyans, 25 Bib-lioteca de lInstitut del Teatre 93 227 39 00, Pl. Margarida Xirgu, 1 Bib-lioteca Fundaci Joan Mir 93 443 94 70, Av. Miramar, 1 BibliotecaFrancesc Candel 93 332 53 75, Amnistia Internacional, 10 BibliotecaFrancesc Boix 93 443 01 05, Blai, 34 Biblioteca Vapor Vell 93 409 72 31,Ptge.Vapor Vell, 1

  SANTS3 de junyDebat obert: Les energies reno-vables. A les 19 h, a la bibliote-ca del Vapor Vell.Sardanes al Vapor Vell. A les19.30 h, al carrer Joan Gellamb Vapor Vell.

  4 de juny10a edici de Firentitats. Du-rant tot el dia, al carrer deSants i a Creu Coberta, entre laplaa de Sants i el carrer Moia-ns.

  5 de junyPrimera Jornada Esportiva In-tercultural. A les 9 h, al CentreEsportiu Municipal EspanyaIndustrial.2a Fira de la Cirera i Productesde la Terra. A partir de les10.30 h, a plaa Sants i passeigSant Antoni.

  Fins a l11 de junyExposici: A qualsevol lloc /Vincles, de Paco Escoriza. A lesCotxeres.

  Fins al 23 de junyExposici de dibuixos: La Bor-deta, un barri amb ulls din-fant. A la seu del Centre Socialde Sants (Olzinelles, 30).

  HOSTAFRANCS5 de junyLa fbrica de somnis balla perfrica. A les 11 h, al CasinetdHostafrancs. Entrada: 2 .Bicicletada solidria 2011. Apartir de les 12 h, sortida des delCasinet. Participaci: 5 euros.

  9 de junyPresentaci del llibre Ficci i re-alitat a lEspill, de Josep Guia.A les 19 h, a lAbacus Coopera-tiva.

  10 de junyNit de poesia. A les 21 h, al Ca-sinet.

  Fins al 12 de junyExposici: El Porrajmos. Elgenocidi nazi del poble gitano.Al Casinet.

  12 de junyVermut Jazz: Pullup Orchestra.A les 12.30 h, al Casinet.

  LA BORDETA4 de junyMarat de Terror a la Bordeta.A partir de les 18 h, a la SalaNova de Sant Medir.

  5 de junyArt i Humor: Antologia de

  Charlie Rivel. A les 12 h, a laplaa de la Farga.

  12 de junyArt i Humor: Flash. A les 12 h,a la rambla de Badal.

  15 de juny8a Festa de lEsport. A les 20.30h, al Teatre de Sant Medir.

  POBLE SECDel 3 al 5 de juny4a Mostra dArts Escniques alPoble Sec - THALIA. Al centrecvic El Sortidor.

  4 de junyVine i bellugat! al Poble Sec. Ales 11.30, a lescola Carles I.

  FONT DE LA GUATLLADe l11 al 23 de junyFesta Major. A diferents es-pais del barri.

  MONTJUC5 de junyPresentaci del llibre Bruixes ala Catalunya interior. A les 11h, al Museu Etnolgic.Partit de rugby entre lEspanyoli el Socit Patrie, pel centena-ri del primer partit de rugby ca-tal. A les 12 h, a lestadi de laFoixarda.

 • 23Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] lniasants.catJuny201103

 • 24 Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] Juny201103