of 16 /16
Començaran les obres de La Lleialtat que duraran 4 anys Civisme Hostafrancs es posiciona contra el racisme 30 [email protected] · [email protected] El 15M a Sants: “Gent sense casa i cases sense gent, això no s’entén” Sants El barri es prepara per un cap de setmana de XiBarri, la festa infantil 11 barcelona 6 Èxit absolut al Festival de Cinema Fantàstic i de Terror de Sants 3 6 12 línia sants 22 de novembre de 2010 · Núm. 226 · Any VIII · 15.000 exemplars

Línia Sants 226

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Línia Sants 226

Text of Línia Sants 226

 • Comenaran les obres deLa Lleialtat que duraran 4 anys

  CivismeHostafrancs es posiciona contrael racisme

  30

  [email protected] [email protected]

  El15MaSants:Gentsensecasaicasessensegent,aixnosentn

  SantsEl barri es prepara perun cap de setmana deXiBarri, la festa infantil 11

  barcelona

  6

  xit absolut al Festival de

  Cinema Fantstic ide Terror de Sants

  3

  6

  12

  lniasants22 de novembre de 2010 Nm. 226 Any VIII 15.000 exemplars

 • Per a publicitat: [email protected] Novembre201123 lniasants.cat

 • 33Novembre201123 lniasants.catEn portada

  Lanomenada jornada de refle-xi no va esdevenir dall mspacfica ni per la ciutat de Bar-celona, en general, ni pel barride Sants, en concret.Dijous, ados dies de la jornada dedicadaal pensament i la valoraci delvot, 500 indignats van reunir-se a la plaa Catalunya de Bar-celona per moures posterior-ment fins el barri de Sants iokupar un edifici de novaconstrucci.

  LA PLAAEl punt central de Barcelona, laplaa Catalunya, va ser el llocde trobada per ms de 500 in-dignats. La finalitat de la mani-festaci era arribar al barri deSants per alliberar, segons elseu vocabulari, un edifici aban-donat i en bon estat.

  Des del punt neurlgic de laciutat comtal, mig miler de per-sones van moures pels carrersde Barcelona, Seplveda, PlaaEspanya i Gran Via, fins arribara la finalitat.

  LALLIBERAMENTFent s dels termes emprats pelmoviment 15M, i desprs de re-crrer alguns carrers de Barce-lona, 500 persones van arribara Sants per alliberar un edifi-ci. Volen amb el verb allibe-rardonar a entendre que elsedificis abandonats i en bon es-tat poden tenir un s necessaricom s el cas dallotjar a qui not sostre. Els manifestantscreuen que dedicar els edificisabandonats a acollir els sensesostre s una bona finalitat.

  El moviment 15M vol donarsuport a les famlies, que per nopoder pagar lhipoteca o el llo-guer, es troben en situaci de

  desnonament, sense un sostre.Alliberar aquests edificis enplenes condicions, per allotjara les famlies que ho necessiten,s per ells, una bona forma delluitar contra el sistema i la ma-nera que t aquest de fer.

  Lokupaci va ser el punt cul-minant de la manifestaci quanuns quants membres del mo-viment van emprar una radialper poder entrar a ledifici delnmero tres de carrer dHosta-francs. Una construcci nova ide quatre plantes que permetrallotjar a un seguit de famliesque ara per ara no es poden per-metre fer front als deutes.

  LA CRIDAEls manifestants, concentrats ala porta de ledifici alliberat ookupat es manifestaven al rit-me dels crits del lema Qu pas-sa?, qu passa?, Qu no tenimcasa! o Gent sense casa i ca-ses sense gent, no sentn! Enel comunicat que una vegadaoberta la porta van llegir a lin-terior de ledifici els membresdel moviment, van defensaraquest tipus daccions tenint encompte la situaci demergn-cia social que pateixen milersde famlies i van anunciar queel bloc de pisos dHostafrancsnmero tres es destinar a aco-llir famlies en situaci de des-nonament, s a dir, famlies quehan fet fora de casa seva per laimpossibilitat de pagar men-sualment el que deuen al banc.

  LEDIFICIDurant lesmentat manifest lle-git pel moviment, han afirmatque ledifici alliberat estava ensituaci daband des del 2008.El motiu principal daquestabandonament s la incapacitatde la immobiliria de fer frontal deute hipotecari que t amb

  les entitats Sa Nostra, Caja deAhorros i Monte Piedad de lesIlles Balears.

  I van concloure que on noarribin les poltiques pbliqueshi arribar lacci de la comu-nitat amb lapropiaci dhabi-tatges de grans propietaris,buits. El moviment 15M ha al-at daquesta manera una altravegada la veu. La finalitat, tantde la manifestaci com de la-lliberament o b lokupacis mostrar el seu total rebuig auna manera de funcionar delsistema actual que afirmen queno els representa.

  SANTS NO EST SOLALedifici del barri de Sants haestat una de les ltimes actua-cions duna cadena que va ini-ciar-se el passat dia 15 del mesdoctubre quan els del 15M vanpromoure lokupaci dun edi-fici abandonat per donar unsostre a un seguit de famliesque es trobaven al carrer des-prs dhaver estat desnonades.

  Aquesta ltima setmanaaquest tipus daccions shananat repetint. Nou Barris con-tinua amb lalliberament, unbloc de la plaa Duc de Medina-celi al barri gtic de Barcelonaon uns dotze okupes resistiendes de la manifestaci destu-diants del passat dijous i que fi-nalment ha estat abandonat pelmal estat de ledifici i la denun-cia del seu propietari. Tamb haBarcelona sha entrat a un edi-fici municipal a lencreuamentdels carrers Londres i Villarro-el, en aquest cas per, els oku-pes van durar unes poques ho-res a linterior.

  Mes enll de la capital, els ac-tivistes han actuat a ciutats comOlot (Girona) i a una oficina deCaixa Terrassa de Sant Cugatdel Valls.

  El moviment 15M allibera un edificide nova construcci del barri de SantsDe moment a ledifici okupat shi han installat un total de dotze famlies en situacide desnonament > Associacions venals i socials de Sants recolzen aquesta iniciativa

  Carla GarrigaSants

 • Opini4 Novembre201123 lniasants.cat

  Cartes dels lectorsLnia Sants agraeix les cartes dels lectors per no es responsabilitza dels seus continguts. s imprescindible que els es-crits estiguin signats amb nom i cognoms, nmero de DNI i telfon de contacte. Lnia Sants es reserva el dret de reta-llar-les, en el cas adient. Les cartes es poden enviar per correu electrnic a l'adrea [email protected]

  Ciutadans

  Safata dentradaEDITORIAL

  Ens ho havien dit per activa i per passiva que el Partit Popularguanyaria les eleccions. De fet, els rumors apuntaven a una des-tacada majoria absoluta. Diumenge a la nit els mapes que van mos-trat tots els canals de televisi durant lespecial descrutini ho vancorroborar: massa blau per tan poc grana.

  Malgrat la homogenetat, Catalunya aquesta vegada sha desvin-culat de la tendncia nacional i ha apostat per la tonalitat blava i ta-ronja de CiU. El triomf dels convergents ha estat total. Han sumata la seva llista sis diputats ms, cosa que significa un total de 16.

  Per la seva banda, lanomenat efecte ZP o potser el mal enfoca-ment que molts creuen que sha donat a la campanya electoral, tantdel PSOE com del seu fill petit a Catalunya, el PSC, ha provocat laprdua donze diputats a Madrid.

  Una jornada, la de diumenge, anomenada festa de la democr-cia. Democrtic, s; participaci, ms aviat poca. En concret a Ca-talunya van votar poc menys del 67% dels electors, de fet, quatrepunts menys que el 2008. Per festa? Si ens regim per la llei quetota festa acaba amb la presncia dun aixafaguitarres, llavors ac-ceptem festa!

  Molt blau i poc grana

  Berta Martn, 23 anysAgent de viatges

  Hem arribat a uns lmits que siel govern central es veu amb lai-gua al coll, crec que la poblacique sempre hem treballat per ti-rar endavant no ens podem fercrrec de les errades dels de dalt.

  Vernica Rios, 26 anys Informadora turstica

  Si els impostos indirectes acon-segueixen crear treball, estic to-talment dacord en que els apu-gin. Per els impostos que afec-ten als consumidors els hauriende mantenir o reduir.

  Adela Franco, 28 anys Terapeuta ocupacional

  Crec que apujar els impostot potafavorir a la sanitat i a leduca-ci que en aquests moments pa-teixen retallades, sempre i quanes faci amb les condicions ade-quades.

  Julio Gombau, 24 anysEstudiant

  Tinc una empresa de fotografia,fandi.es i la pujada d'impososens ofega. Com a mnim als em-presaris com nosaltres. Amb el18% anem ofegats i es complicatarribar a final de ms.

  Adolfo Lopez, 28 anysAutnom

  Si apugen els impostos s perquhi ha un dficit o deutes que hande cobrir i entre tots hem decollaborar. Si els serveis pblicsels utilitzem tots, el ms lgic spagar-los tamb entre tots.

  Apujar els impostos s la soluci a la crisi?

  RETALLAR EMPITJORA MS QUE AJUDA

  Algunes notcies coincideixen mostrant relacions sugger-ents. El multimilionari Bill Gates opina que els rics podenpagar ms impostos el mateix dia que coneixem que, enaquest trimestre, l'economia espanyola s'ha estancat.

  En un clima de crisi, el sector privat inverteix elmnim i, si el sector pblic retalla per poder tornar eldeute i que no el qualifiquin negativament, llavors es cam-ina inexorablement cap a una cosa pitjor que s la pros-traci de l'economia real. A part que encara costar mspagar els deutes, el greu s que, un cop deprimida l'econo-mia, costar molt reflotar-la i pel cam provocar molt desofriment a les classes mitges i baixes.

  En una situaci de crisis global, l'nic que pot reactivarl'economia s la despesa pblica. De manera que, a ban-da de retallar despeses suprflues (despesa militar, excsde despesa policial i d'escortes, eliminar el senat i lesdiputacions, reduccions de sous i dietes sobredimension-ades a poltics i ambaixadors,...), cal mantenir o augmen-tar la inversi en sanitat, educaci, serveis socials... i so-bretot apostar per l'economia social i productiva (cooper-atives, petites empreses,...).

  Aix costaria diners, per seria la manera ms rpida iamb menys dany social per sortir de la crisis. I aquestsdiners d'on poden sortir? Bill Gates, Warren Buffet i 16grans empreses franceses sorprenen indicant el cam: Apu-jar els impostos a la gent ms rica, que s'han beneficiatmolt i que els ha arribat lhora de contribuir ms.

  I s que, en perodes de vaques grasses i grcies a la sevainfluncia, se'ls han redut els impostos a cotes que restenen a veure amb la progressivitat fiscal. Per molt que ala dreta li interessi presentar les retallades com inevita-bles, hi ha alternatives ms justes i eficaces que ens es-talviarien els milions de vctimes que causar la travessiapel desert de les retallades.

  Diguem als poltics que, si no s'atreveixen a posar l'in-ters de la majoria per davant dels sectors ms poderosos,llavors el sentiment que no ens representen augmentarimparablement.

  Jordi Oriola i Folch

  POLTICS SENSE FORMACI

  A Plat deia que els savis i expertshaurien destar obligats a governarmentre que els ambiciosos i senseformaci els hauria destar prohi-bit.

  Actualment la poltica sha con-vertit en un gruix dindividus la ma-joria els quals no tenen massa co-neixements del que gestionen peren parlen com si en sabessin molt.

  Lexpresident Montilla tenia eldoble dassessors que lactual pre-sident de la Generalitat i si miremla formaci d'entre ambds potserqueda clara la relaci entre nivellsdestudis i capacitat de gesti.

  La crisi econmica arrela tamben gran part en males decisions po-ltiques per manca de coneixementsprofunds en certes disciplines. Ve-gis el cas dItlia i Grcia on sha fetplegar als seus poltics per substi-tuir-los per tecncrates suposada-ment especialitzats. El mateix enspodria passar aqu on hem tingut auna ministra de defensa sense co-neixements militars, un presidentde la Generalitat sense saber idio-mes, catal incls, i un consellerdensenyament amb experincia eninformtica per minsa en escoles.

  Els poltics que ostenten crrecsno pot ser que depenguin tant das-sessors, sn ells els que nhan de sa-ber molt i no pas els altres. Pregoque el proper govern entrant ho tin-gui en compte i que ens eviti lholo-caust econmic que estem vivint.

  David Rabad Vives

 • Per a publicitat : [email protected] 55Novembre201123 lniasants.cat

 • Sants6

  Novembre201123lniasants.cat

  Art romnic catal: Sala Llusa FranchEncara esteu a temps de visitar lExposici fotogrfica de lArxiu Romnic UEC de Sants sobre

  arquitectura religiosa romnica a la comarca del Bergued. Aquest cap de setmana s lltimaoportunitat per visitar la mostra de la Sala d'exposicions Llusa Franch.

  Redacci> Detenen a un homepakistans de 34 anys al barride Sants-Montjuc per intentarvendre cocana a dos MossosdEsquadra que patrullaven lazona de bars del barri barcelo-n, vestits de pais.Els fets vantenir lloc la matinada del diu-menge dia 20 quan lhome, querespn al nom de Sheeraz U.Hva apropar-se als agents per ofe-rir-los-hi cervesa. Vista la nega-tiva de la policia catalana, el ve-nedor pakistans va intentarvendrels-hi cocana. Va ser en

  aquest instant quan els Mossosvan simular el procs de venda iel van seguir fins al portal delqual en va treure la droga.Des-prs daquest moviment de She-eraz, els Mossos dEsquadra vanprocedir al registre de linteriordaquest portal. Dins de la caixaon shi amaga el comptador de lallum del portal de ledifici, el ve-nedor hi guardava els embolcallsde cocana. Desprs dels indicisi el posterior registre amb resul-tats bvis, els Mossos van pro-cedir a la seva detenci.

  Redacci> Els infants i els jo-ves seran els protagonistes delproper cap de setmana al barride Sants. Per sis any consecu-tiu lesplai Xiroia organitza la fes-ta infantil i juvenil, XiBarri. Con-cretament ser el proper dissab-te dia 26. Durant tota la jornadahi haur un seguit dactes per atotes les edats amb la finalitatdeducar al mateix temps que di-vertir els ms petits i els que noho sn tant. La festa que cadaany compta amb centenars de vi-sitants i participants aposta per

  les activitats solidries. Enaquest sentit, lesplai Xiroia shavolgut sumar al Cros contra lafam, la recollida solidria de fonsque va engegar el Cros Popularde Sants. Els dines que sen re-cullin es donaran a la ONG Ac-ci contra la fam i permetran fi-nanar tractaments contra ladesnutrici infantil. serviran perpagar tractaments contra la des-nutrici infantil.

  Amb la mateixa finalitat soli-dria i amb la mirada cap al ter-cer mn, els membres del Xiroia

  tamb dedicaran el mat del dis-sabte a la recollida daliments.La destianci ser Crites. Las-sociaci veu com cada dia sapro-pa ms gent a les seves seus enbusca dajuda tant alimentriacom per vestir-se.

  Sants es prepara per un cap de setmana de XiBarri, la festa infantil i juvenil del barri

  Detingut desprs doferir cocana als Mossos dEsquadra

  Els treballs es preveu que durinels quatre anys de lactual man-dat i es calcula que el cost totalde la remodelaci estar entre els4,5 i els 5 milions deuros. Ambaquest acord seran els membresde la plataforma, entre els qualshi ha membres del collectiu dar-quitectes La Col, els que elabo-raran lavantprojecte.

  REUNI DECISIVAEn la reuni de seguiment sobrela Lleialtat Santsenca que es vacelebrar dimarts al vespre entreles entitats i el Districte es vaacordar que seria la mateixa pla-taforma que en els darrers me-sos ha estat treballant sobre elfutur us daquest espai del barri,qui elaborar lavantprojecte queha de marcar les bases sobre comes far la remodelaci. Volemque el projecte no sorts directa-ment a concurs sense passar pel

  barri, explicava Carles Baiges,membre de la plataforma de laLleialtat Santsenca. Fins ara ha-vien fet un procs participatiu enqu el venat i les entitats haviendebatut sobre quins havien deser aquests usos. No volem ara

  que es comencs un projecte denou perqu ja hi ha un projectefet pel barri, diu Baiges. Ambaquest acord seran els membresde la plataforma, on hi ha mem-bres del collectiu darquitectesLa Col qui far el projecte.

  La Lleialtat ja s un acord

  Marc GmezSants

  LAjuntament diu que les obres duraran 4 anys itindran un cost dentre els 4,5 i els 5 milions deuros

  Edifici de La Lleialtat. Foto: el3.cat

  Redacci.> L'xit de la LlardInfants Acuarella al barri de laFont de la Guatlla de Sants hamotivat als seus creadors a obriruna nova escola, amb un espaique compleix les caracterstiquesidnies per donar un servei dequalitat i un equip docent ambla filosofia innovadora prpiadels centres Acuarella, que ofe-reix un alt nivell de satisfacci.

  El secret de les escoles bressolAcuarella es basa en crear unambient agradable perqu tantels pares com fills se sentin coma casa. En aquest sentit compar-

  tir i complementar amb la fam-lia la tasca educativa, aix comrespectar la individualitat i el rit-me evolutiu de cada nen sn elsingredients necessaris que por-ten a aquesta escola bressol a te-nir lxit que t.

  El proper 26 de novembre ce-lebren la jornada de portes ober-tes, on els pares podran conixerles seves installacions i el pro-jecte educatiu del centre al ma-teix temps que els nens podrangaudir de lespai. El nou centreAcuarella est situat al carrerMelcior de Palau numero 131.

  La Llar dinfants Acuarellaest de reestrena a Sants

  Nova escola bressol Acuarella

 • Creu Coberta butllet 185 77Novembre201123 lniasants.cat

 • Creu Coberta butllet 1858 Novembre201123 lniasants.cat

  ASSOCIACI DE COMERCIANTS CREU COBERTA

  El Nadal es viu a Creu Coberta

  Un any ms tornen a arribar les Festes de Na-dal, i amb elles la illusi de petits i grans dereunir-se, trobar-se, celebrar, viure amb com-panyia i gaudint duns dies entranyables. Sabem ques mala poca, per tamb sabem que ens en sorti-rem. I per aix, cal comenar a treballar i a generaraquesta illusi entre nosaltres i les nostres famlies,fent que visquin el Nadal de la forma ms generosapossible. A Creu Coberta, fem que aix es converteixien realitat, i per aix hem preparat un conjunt dacti-vitats i sortejos que us faran venir, passejar, comprar,tornar, illusionar-vos amb els regals que podreu ad-quirir per als vostres familiars i amics.

  En primer lloc us trobareu amb unes llums de Na-dal, que com sempre us acompanyaran durant lesfestes. Llums de color que ens recorden que les fes-tivitats sn properes i que sn temps de fred, de tor-rons, de cagar el ti i de dur algun detall a tothom queens estimem. Perqu s ara quan podem regalar pe-tites coses a tots aquells que ens envolten, tot desit-jant una molt bona Pasqua. De regals en tenim de tottipus a Creu Coberta: roba i complements, sabates,un bon men de gala, productes dalimentaci deprimera qualitat, objectes de regal, i milers daltres de-talls...

  A banda de les llums, no faltaran al carrer diversesactivitats i personatges propis daquests dies, com elPare Noel, el Pessebre i els Reis. El primer ensacompanyar els dies abans de Nadal, passejantamunt i avall de Creu Coberta i entregant caramelsals ms petits i petites, tot recordant que per Nadaltamb es regala illusi i moltes coses. En Pare Noel,tot i ser un personatge que no s tradicional de Ca-talunya, fa molts anys que shi passeja amb assidu-tat. De fet, tot i que hom creu que prov de Norda-mrica, en Santa Claus ja era un personatge propidalguns pasos europeus fa molts anys, s a dir,que ens arriba de ms a prop del que ens pensem.

  I quan arribin ja els dies propers a la Nativitat, elNen Jess, la Verge Maria i Sant Josep tamb ocu-paran un meravells Pessebre que els hostafran-quins podran admirar al costat de la Seu del Districte,al carrer Llobet, on podrem gaudir daquesta escenatan repetida a les nostres cases i que, per primera ve-gada, torna a Hostafrancs exhibit de forma pblica,desprs de molts anys dabsncia. Molts recordaranque a la Tinena dAlcaldia, encara shi guarnia unpessebre cap als anys 70.

  Per acabar-ho dadobar, els tres Reis faran una es-tada al nostre carrer, tot just passat Nadal i abans que

  arribi el 5 de gener. I no un patge, o un rei sol, que sel que fan de forma habitual. Els Reis ens han pro-ms de nou, que com que els agrada tan el nostrecarrer, no vindr noms un sin que vindran tots tres.Lassociaci els ha comprat uns vestits i unes coro-nes noves per a que les llueixin mentre reposen alnostre carrer. Ens han dit tamb que, de nou, recolli-ran les cartes i missatges que tots aquells nens i ne-nes que vulguin, els les portin. La seva meravellosacarpa tamb se situar al carrer Llobet, al costat delPessebre. De moment encara busquem un espai ondeixar-hi els camells i el seguici de persones que elsatenen.

  Per tots els pares, mares i avis, que vulguin prepa-rar una bona festa de Nadal i Reis per a la canalla nodubtin que a Creu Coberta hi trobaran de tot. I msencara si tenim en compte que hi ha ofertes, concur-sos i sortejos per a tots vosaltres, en els que reparti-rem milers deuros bescanviables en regals a CreuCoberta. Us hi esperem. No hi falteu!

  Encara no el teniu? Recordeu que enguany el96266 s el nmero que tocar a la Grossa.Lhem triat especialment desprs que elsnostres associats de les botigues desote-risme i mgia ens hagin assessorat al res-pecte. Aix que trobat el nmero, lhem repar-tit entre tots els nostres associats, on enpodreu comprar algunes participacions. Re-cordeu que, quantes ms en compreu, msus tocar en el proper sorteig de la Grossa deNadal, el 22 de desembre. No us nestigueu,perqu el petit esfor se us tornar recom-pensat amb escreix. Confia en el nmero deCreu Coberta. Enguany tocar!

 • Creu Coberta butllet 185 99Novembre201123 lniasants.cat

  ASSOCIACI DE COMERCIANTS CREU COBERTA

  RAIMOND BLASIRegidor de Comer de LAjuntament de Barcelona

  Valoraci (de l'1 al 10 quinaopini t de la Fira Medie-val)? Un 8.

  A qu creu que es deu l'xit?Des del meu punt de vista rauen lorganitzaci, en la colla-boraci dels diferents comer-os que surten al carrer sota elparaiges de l'Eix, en la conso-lidaci de la Fira i latractiu delseu contingut, la difusi... i perqu no dir-ho del bon temps

  .Qu es podria millorar? Avegades hi ha petits detallsque sn de difcil millora o in-viables directament com podenser les petites molsties que avegades aquestes activitatsgeneren. M'agradaria que fosun activitat a on si sumessinquantes ms entitats i comer-os del barri millor.

  Creu que actuacions d'a-quest tipus es podrien dur a

  terme ms sovint al carrerencara que aix comportstamb tallar ms sovint lacarretera? El carrer s un es-pai ds cvic. Hem de ser ca-paos de buscar un equilibrique ens permeti desenvolupar-hi activitats ldiques i festivessense perjudici de la seva fina-litat principal com a vial.

  Quin dia va venir a la fira i aquina hora? Com era el pa-

  norama? Vaig venir el dia de lainauguraci, pel mat, i va seruna jornada esplndida. LaFira apuntava a lxit!

  JOSEP M RECASENSDirector General de Comerde la Generalitat

  Valoraci de l1 al 10, quinaopini t de la fira Medieval?Un 9

  A qu creu que es deu l-xit? A lambientaci de la fira,als expositors i la seva posadaen escena, a la capacitat dedinamitzaci del mercat, al seucomer i al venat de lentorn.

  Qu es podria millorar? simportant incrementar els ca-nals de comunicaci per taldincrementar lactivitat i lapresncia de visitants, i conso-lidar la fira com a referent.

  Creu que actuacions da-quest tipus es podrien dur aterme ms sovint al carrerencara que aix comportstamb tallar ms sovint lacarretera? Crec que hauriende ser accions de temtica di-versa, amb lobjectiu de contri-buir a la visualitzaci i dinamit-zaci del comer de Creu Co-berta.

  Quin dia va venir a la fira i aquina hora? Dissabte al mat,amb motiu de la inauguracide la fira. Com era el panora-ma? Molt animat i en un am-bient excellent.

  JORDI CORNETSecretari 1r del Parlament de Catalunya

  Valoraci (de l'1 al 10 quinaopini t de la Fira Medie-val)? La valoraci que li dnoa la VI Fira medieval dHosta-francs s de 10. s de desta-car el treball que lAssociacide Comerciants de Creu Co-berta fa any rera any i shademostrat que les sis fires jafetes no sn casualitat i queestem parlant duna Fira ques referent a la ciutat.

  A qu creu que es deu l'-xit? L xit es deu a la bonafeina de lAssociaci de Co-merciants i de la seva junta ial gran esfor que fan tots els

  comerciants que participen ala Fira, mostrant els seusproductes i tractant als visi-tants . s destacable el fetque aquest any hagin partici-pat a la Fira ms de 600 co-merciants.

  Qu es podria millorar? Tro-bo que s difcil millorar algu-na cosa, per segur que desde lassociaci de comer-ciants s que voldran fer-lo. Elfet que des de lany passatshagi ampliat la Fira al ca-rrer Consell de Cent ha estatun encert. Potser, es podriamirar dafegir ms espais i

  carrers a la Fira degut a quecada any aquesta va a ms.

  Creu que actuacions d'a-quest tipus es podrien dura terme ms sovint al ca-rrer encara que aix com-ports tamb tallar ms so-vint la carretera? Seria moltbo per revitalitzar el comer ique els ciutadans/es puguingaudir i passejar ms vega-des per la carretera tallada altrnsit, ja sigui perqu s'estcelebrant una Fira o un altreevent.

  Quin dia va venir a la fira i

  a quina hora? Com era elpanorama? Jo vaig estar eldiumenge, a la Misa del patrSant ngel Custodi i desprsvisitant la Fira de la Magranai la Fira intercultural . Vamcontinuar fent una passejadaper la Fira Medieval parlantamb bastants comerciants,visitant alguns comeros, fentalguna compra i gaudint delgran ambient existent. Vaigestar des de les 11:30 fins ales 15:00 hores. Al llarg detot el mat nhi havia un granambient i moltssima gentpassejant i gaudint de LaFira.

  6a Fira Medieval a Creu Coberta Valoracions

 • Creu Coberta butllet 18510 Novembre201123 lniasants.cat

  ASSOCIACI DE COMERCIANTS CREU COBERTALa farmcia Vilar Arao fa molts anys que es troba als nos-tres barris treballant per a que els hostafranquins disposin demedecines i altres productes prop de casa. Nhem parlatamb la Reyes, que ns la seva propietria.Gaireb seixanta anys oi? Doncs s, ms de cinquantasegur. Sempre a Creu Coberta.s de tradici familiar? Si, la va posar el meu pare, i jasom dues generacionsQu s el que ms preocupa a la gent dHostafrancs? Laglucosa, el colesterol, els nervis..A ms de medicaments, quins altres productes teniu?Tamb oferim dermofarmcia, alguns productes dortopdia,diettica infantil i fitoterpia, que s a travs de plantes.I ara que heu de servir els medicaments ms econmics,com est anant? Doncs molt b, perqu la gent ho est en-tenent i no hi ha cap mena de problema. A ms, el Collegide Farmacutics ha fet una campanya important dinformacii sha notat que ha estat rebuda de forma molt positivaQuins horaris feu? De 9 del mat a 9 de la nit, de dilluns adivendres. Els dissabtes de 9 del mat a 2 del migdia.

  No us prendrem pas elpl si us diem que la Pe-rruqueria Twin s una deles millors perruqueriesde tot Hostafrancs. I sque aquestes germaneshan sabut dotar destil elmn de les perruqueriesms modernes.Des de quan sou al carrer Rector Triad? Des del mes demar. Abans rem al carrer 26 de gener, per fa uns mesosens vam canviar cap aqu.I com s aix? Perqu s una zona molt millor, i tenim msclients.Homes, dones, nens? Doncs de tot. Homes, dones i nens. Quins serveis, a ms de tallar el cabell, oferiu? Fem tints,extensions, metxes, hidrataci, queratina, manicures, pedicu-res i tots aquests serveis desttica personal.Sou una empresa familiar oi?Si, som dues germanes itenim dues perruqueries. Una aqu a Hostafrancs i laltra aRambla de Prim. A ms, ara estem fent preus molt bons, moltatractius per a tota la famlia.Quins horaris feu? De 9:30 a 18:30 de dilluns a divendres, ide 9:30 a 13:30 els dissabtes. Us hi esperem.

  A vegades diem que com els productes de casa no en trobem en-lloc. Per de fet, els productes que ens ofereixen a Ibrics dExtre-madura sn de primera qualitat, i dun gust delicis. Extremaduraens ofereix, doncs, a la parada 82 del Mercat dHostafrancs, untast de la seva gastronomia selecta de mans de lngel.Aviat celebrareu el primer aniversari oi? Si, vam obrir el 24 dedesembre del 2010, just abans de Nadal. I de moment ha anatmolt b. No ens podem pas queixar perqu hem anat creixent poca poc, per de forma progressiva. El boca orella ha funcionat moltb i tots els que ho han provat, han tornat.Quins productes ens oferiu a la vostra parada?Tot el que provdExtremadura. Pernils dagl, pernil de recebo, xorissos, llonga-nissa, morcilla ibrica serrana, formatges de cabra i formatge depebre vermell... De formatges en tenim tamb de nacionals i inter-nacionalsI catalans? Tamb en tenim. Oferim embotits de Catalunya, llon-ganissa, botifarra, bull, etcOn us podem trobar? A la parada del 82 del Mercat dHosta-francs en lhorari habitual del mercat, de 8 del mat a 2 del migdia ide 17:15 fins a les 8 del vespre.

  Orqudea blanca s un espai que desprn tranquillitat,com el seu propi nom. I es troba al mig del barri dHos-tafrancs, al carrer Forn, on atenen als clients en la sevaamplia gamma de productes i serveis des de fa pocms dun any. En parlem amb la Mireia Campos.Quan us vau installar a Creu Coberta? Ara fa unamica ms dun any, el setembre del 2010. Quins productes ens oferiu a Orquidea Blanca?Alta cosmtica i cosmtica natural, aix com tracta-ments corporals i facials. Tamb fem pedicura, mani-cura i depilacions, a ms de tractaments manuals.I quins sn aquests tractaments? Fem des de quiro-massatge, que s quelcom que t molta sortida i inte-ressa molt als vens fins a drenatge limftic, passantper osteopatia i nutrici, que tamb preocupa molt.S que teniu descomptes oi? Si, en fem bastants dedescomptes especials. Fem preu per a gent gran i pera gent jove amb el Carnet Jove i la Targeta Rosa. Ams, heu de saber que s un local adaptat per a per-sones amb minusvalidesa.Quins dies obriu? De dilluns a divendres de 9:30 a20. Els dissabtes noms al mat, per ara durant eldesembre obrirem tamb dissabtes a la tarda.

  FARMCIA VILAR ARAOc/ Creu Coberta, 71parlem amb: Reyes

  PERRUQUERIA TWINc/ Rector Triad, 22, 24parlem amb: Veronica

  ORQUDEA BLANCAc/ Forn, 7, 9parlem amb: Mireia

  IBRICS DEXTREMADURAMercat dHostafrancsParada interior, 82 (costat de la porta del OpenCor)Parlem amb: ngel

 • Hostafrancs11

  Novembre201123lniasants.cat

  Votar pels Premis Butaca 2011? Massa tard.Si encara no heu votat per les candidatures dels Premis Butaca 2011 ja s massa

  tard. La cultura estava ahor denhorabona. El teatre lliure va ser ocupat per especta-dors i gent de la farndula en una festa que guardonava el millor teatre barcelon iels actors que han destacat ms en les produccions fetes a la ciutat de Barcelona.

  Activitats infantils a la Festa delTemps a lEspanya IndustrialM.G. > El Parc de lEspanya in-dustrial acull, el diumenge 27 denovembre, diverses activitats quegiren entorn els jocs, a la cinciai els nens. Les entitats dels ba-rris de Sants, Hostafrancs i laBordeta dedicades a infants i jo-ves es trobaran al parc per a ofe-rir mostres de les seves activitatsa travs de tallers i actuacionsobertes a tothom.La festa comenar amb una

  xocolatada. Als dolos, els segui-ran la mostra de tallers i actua-cions dentitats fins a la una del

  migdia. A aquella hora, comen-ar lespectacle infantil sobrecincia i experiments de LaMandarina de Newton. Lespec-tacle cientfic acostar als nens ala figura dIsaac Newton i els hifar arribar les seves teories du-na manera prctica i ldica. Elstallers que es podran trobar pas-sen per la decoraci, els esports,la pintura o altres disciplines deles que poder gaudir en famlia.Tamb hi seran els Gegants de

  Sants i la Coral Sant Medir olEscola Farr

  Una hora daturada a la lnia 1 demetro entre Hostafrancs i SantsM.G. > La megafonia del Me-tro de Barcelona sonava quanpassaven poc ms de 20 mi-nuts per les 8 del mat. El mis-satge avisava duna incidnciacausada per una tercera per-sona. La lnia 1 del metro, alseu pas pels barris d'Hosta-francs i Sants va tornar a lanormalitat 40 minuts ms tard,

  als volts de les 10:14h., desprsde patir una interrupci del ser-vei dilluns al mat entre les esta-cions de Plaa de Sants i Urgell. TMB (Transports Metropolitansde Barcelona) funcionava deBellvitge a Plaa de Sants, i en-tre Urgell i Fondo. Lempresa vahabilitar un servei d'autobs percobrir el tram afectat.

  El laboratori antiracista 2011,tot un xit!, aix ho explicavenels seus organitzadors que cele-bren la gran acollida que ha tin-gut aquest taller. Les activitatsdaquest any shan centrat en xe-rrades i narrracions de vivnciesqotidianes de 50 joves de diver-ses nacionalitats. A lacte hi va assistir el Secre-

  tariat dEntitats de Sants, Hos-tafrancs i la Bordeta i SOS Racis-me van organitzar el Laboratoricontra el racisme dins del casi-net dHostafrancs.

  CULTURES DARREUAcostar les cultures des duna vi-si individual i grupal subjecti-va s lobjectiu daquest taller.Explicar els trets culturals, la va-rietat o la pluralitat didentitatsajuda a combatre el racisme. Aixcom tamb, conixer de les cul-

  tures que poden tenir risc de serexcloses per diferncies culturals.

  XIT DEL LABORATORIAix ho afirmen els organitza-dors: el laboratori antiracista varesultar tot un xit: tant per lor-ganitzaci i lespai, com pel con-tingut i la participaci de les en-

  titats, els i les joves, la ciutada-nia.... A part de les xerrades, elgrup de teatre Patothom va ofe-rir el teatrefrum "Mustaf s alrepl": una obra que va fer do-nar temes als assistents per de-batre sobre prejudicis, estereo-tips i rumors, que envolten la is-lamofbia i el racisme.

  El districte diu no al racismeEl Laboratori Antiracista 2011 reuneix a 50 joves perparlar sobre identitats, varietat i cultures del mn

  Marc GmezHostafrancs

  Xerrada dun grup durant el laboratori 2011. Foto: laboratori

 • La Bordeta12

  Novembre201123lniasants.cat

  Treballar a la Bordeta: Activat al teu barriEl 24 de novembre, el Centre Cvic Magoria acosta a aquells que ho vulguin al mn laboral. Es pre-

  para un taller per tots aquells que estan buscant feina i volen conixer i aprofitar eines i recursos pera la seva recerca. Cal fer una inscripci prvia a la Sessi Informativa d'Ocupaci que cada dijous es

  fa al Centre Cvic del barri

  Redacci> Una teologia peravui s el ttol de la confernciade Juan Jos Tamayo davant deprop d'un centenar de persones.Lacte shavia de fer a la Sala Novade Sant Medir per davant la pro-hibici que segons els organitza-dors el va fer el bisbat per tal queno se celebrs en els locals de laparroquia bordetenca, finalmentva tenir lloc a la sala Jaume Ai-guader del carrer Olzinelles, a uns50 metres d'on s'havia de celebrarinicialment. "Ens sap molt degreu a la parrquia de Sant Me-dir que s'ens digui on hem de ferles conferncies, o millor dit, ques'ens digui on no les podem fer",comentava ahir en la presentacide l'acte Enric Subir, rector dela parrquia. Subir agraa la re-flexi que proposa el ponent jaque, assegurava, que "no hi ha unpensament nic a l'Esglsia" sinque "l'Evangeli est obert i no hiha ning que tingui capacitat detancar-nos aquest llibre amb unainterpretaci monopolitzada".

  Tamayo passaper Sant Medira la Bordeta

  Redacci> El retard del pla ur-banstic de Can Batll afecta ams de tretze families del Camde la Cadena que esperen serallotjades als habitatges de pro-tecci oficial al recinte industrialde Can Batll, una obra que hade comenar lempresa construc-tora Gaud. A banda dels vens,la demanda de solucions per viu-re i conviure en precarietat abar-ca ms entitats i associacions, en-tre les quals shi troben qestionsreligioses. Dins del recinte hi hauna comunitat islmica amb unamesquita de seixanta metresquadrats on cada cap de setma-na hi ha centenars de fidels.

  LAjuntament assegurava a Btvque est treballant per oferir unasoluci als religiosos i a les fam-lies de la Cadena. En declara-cions al canal local, safirmavades de ladministraci que ses-t pactant am la constructora delprojecte la forma dadelantar elprocs per reallotjar als vens i lamesquita.

  Les barraques ila mesquitavolen soluci

  El terror i la ciencia ficciomplen les Cotxeres

  Invasin a la Tierra, X-Men, lasaga de pellcules dScream, Pi-ranya 3D o Saw 7.

  Monstres del passat, del pre-sent i del futur; zombies i tambassassins en srie han estat elsprotagonistes absoluts de ledi-ci nmero vint-i-tres de la Ma-rat de cinema fantstic i de te-rror de Sants. Sha celebrat re-centment al recinte de les Cotxe-res de Sants i en ledici den-guany shi han reunit ms de1.000 persones, entre ells curio-sos i amants daquest gnere.

  PAS A PASA part de la Marat de cinemadel 14 al 19 de novembre, dinsdel mateix Festival de Cinema esva celebrar prviament el Festi-

  val de Cortos para Cortos el dia5 de novembre.

  Dies desprs, concretament eldissabte 12, va fer-se una mini-marat a la Sala de Confernciesde les Cotxeres de Sants on, fauns dies tamb shi va presentarel llibre "Malas pero divertidas".

  Del dilluns 14 al divendres 18de novembre shan vist diversos

  films relacionats amb el gnerefantstic i de terror que han par-ticipat en la 23a edici del Con-curs de Curts Fantstics i de Te-rror de Sants.

  Per concloure amb condicionsel ledici del festival, lltim dia,el 18, es va fer entrega dels pre-mis a les diferents categories par-ticipants.

  1000 visitants al XXIII Marat de Cinema Fantstic i de Terror de Sants, Hostafrancs i la Bordeta

  RedacciHostafrancs

 • Per a publicitat : [email protected] 1313Novembre201123 lniasants.cat

 • Barris14

  Novembre201123lniasants.cat

  Conixer als nostres avantpassats s la clauSaber don venim. Aquest s lobjectiu de la xerrada-colloqui sobre genealogia local i personal al

  Poble-sec. La histria del barri vista des de les experincies personals de diverses famlies de lazona. Vides privades que narren histries duna colectivita, dun barri. El dimarts 29 a la Biblio-

  teca Francesc Boix del Poble-Sec.

  Els ocupants de ledifici al carrerHostafrancs nmero 3 no sn elsnics que ocupen, malgrat laillegalitat, un pis o un edificiarreu de lrea metropolitana deBarcelona.

  Al Carrer de Blai, situat al ba-rri del Poble-Sec, hi ha una fami-lia que no ha pogut pagar la hi-poteca al banc i, ara per ara, esmostra negativa a la possibilitatdhaver dabandonar el seu do-micili.

  FER PINYAUn grup duna cinquantena depersones ha fet pressi social ihan evitat un desnonament perexecuci hipotecria, s a dir, perimpagament al bans dels dinersprestats.

  Fa una setmana, quan vanarribar el secretari judicial i laprocuradora, mig centenar de

  vens es va reunir davant de lafinca del carrer Blai per evitarque la famlia fos desallotjada.

  ELS OCUPANTSFa dos anys que no poden pagarla hipoteca perqu shan quedata latur tots els membres denedat de treballar.

  La famlia que viu al pis del Po-

  ble-Sec la conformen quatre per-sones, una delles menor dedat.

  Desprs de lacci venal, la fa-mlia podr continuar vivint alpis fins a la propera ordre de des-allotjament. El secretari judicialha informat la jutgessa que por-ta el cas de la pressi venal i arahaur de decidir quan i com sac-tuar per fer fora a la famlia.

  Vens contra la desocupaci50 persones dnen suport als ocupants del pis delCarrer de Blai i eviten que el banc els faci fora

  Marc GmezPoble Sec

  Sants-Montjuc> Permuta, ba-rata, troc, intercanvi, permuta-ci o bescanvi. Es pot dir de mol-tes maneres per totes tenen unmateix significat. El barri estfent els preparatius perqu el 12Mercat dIntercanvi sigui un xit.

  Per saber com s aix dinter-canviar articles artesans o andr-mines noms cal que us acosteuel proper diumenge dia 11 de des-embre a la Plaa Josep Pons onse celerebrar lesmentat mercat,que arriba abans de les festes deNadal. Els seus organitzadors va-loren les dates com un bon mo-ment per encoratjar a tots i totesa portar, a ms a ms dels objec-tes quotidians per intercanviar,tot all artesanal que sapigueufer. Lobjectiu s sumar forcesi, tal com afirmen els organitza-dors, solucionar els regals na-dalencs amb els productes arte-sanals fets pels vens del barri.Des de lorganitzaci, volen quehi participin tots els residents aSants.

  XXII MercatdIntercanvi deSants-Montjuc

  Redacci> Desprs de les elec-cions generals del 20N el PSC esmant com a primera fora aldistricte de Sants-Montjuc ambun 28,87 per cent, tot i haverperdut gaireb un total de20.000 vots al districte.

  Convergncia i Uni ha sumatvuit punts respecte el 2008 i sesitua com a segona fora polti-ca amb el 24,34 per cent dels su-fragis. El PP aconsegueix 18,94per cent; ICV-EUiA, l11,23 percent i ERC el 8,01 per cent quecompleta la llista.

  En les eleccions del 2008, elssocialistes van aconseguir un47,2 per cent del vot al districtede Sants-Montjuc, amb una di-ferncia de 30 punts respecte aConvergncia i Uni, que es vaquedar amb el 17,3 per cent delvot. El PP va ser la tercera for-a, amb el 15,7 per cent. ERCshi va estabilitzar amb el 8 percent mentre que ICV-EUiA es vaquedar amb el 6,6 per cent aldistricte.

  CiU puja i elPSC es mantal districte

  Octubre201106

  17

  lniasants.cat

  La Bordeta

  LLUA - FIGOLS. AMPLIO PISO DE 4HABITACIONES, COCINA OFFICE, 2BAOS, TERRAZA, PARKET, REFOR-MADO, ORIENTADO A TARRAGONA.PARKING OPCIONAL. 389.000

  REGENT MENDIETA - COMTE GELL.PISO DE 3 DORMITORIOS MS DESPA-CHO, ALTO, CON ASCENSOR, 2 BAL-CONES, 3 PIEZAS EXTERIORES A CALLE,CON ASCENSOR, PARA ENTRAR A VIVIR.198.000

  VALLESPIR - EVARIST ARNS. EN FINCAMODERNISTA CON ENCANTO, PISO RE-FORMADO PARA ENTRAR A VIVIR CONCOMEDOR, 2 HAB. COCINA INDEPENDI-ENTE, BAO, BALCN, EXTERIOR A PATIODE MANZANA, SOLEADO. 180.000

  GRAN VIA CARLES III CON DIAGONAL.ATICO DUPLEX DE 210 M2 + 180 M2 DETERRAZAS, REFORMADO CON GRANDESACABADOS, EN 1a PLANTA DISPONE DESALON DE 70 M2, COCINA, UNA HAB. INDI-VIDUAL Y OTRA SUITE CON VESTIDOR,TODO EXTERIOR A TERRAZA DE 90 M2 DI-VIDIDA EN 2 ZONAS, ESTAR Y GIMNASIO,EN 2a PLANTA, BIBLIOTECA + UNA HAB.DOBLE SUITE CON VESTIDOR Y ZONA DEESTUDIO, TODO EXTERIOR A TERRAZA,FINCA CON 2 ASCENSORES. 1.949.000

  Foto: Arxiu

  Aquesta imatge podria repetir-se dissabte vinent

  Els vens sestan plantejantms ocupacions a Can Batll

  Tot i que el passat mes de junyels vens de la Bordeta van entrara Can Batll i van retornar albarri diferents espais del recin-te industrial, com la nau que ac-tualment acull la biblioteca au-togestionada Josep Pons, els ve-ns del barri no volen que elprocs saturi. En aquest sentit,han anunciat que si abans dedissabte no aconsegueixen lacessi de les naus que sels hi vaprometre, tornar a entrar demanera pacfica a Can Batllper ocupar nous espais.

  Aquell mateix dia, el recinteacollir un acte per commemo-rar que fa quatre mesos es va re-cuperar la primera nau de CanBatll. La jornada comptar ambactuacions musicals en directe i

  Tenen previst entrar a ms parts del recinte industrialaquest dissabte si no sels hi cedeix les naus promeses

  Cristian GmezLa Bordeta

  Redacci > Com sinformava enla passada edici de Lnia Sants,el carrer Almeria ha iniciat unprocs de reforma que es perllon-gar durant els propers sis mesos.Una de les millores que shi farans lhabilitaci dun nou cam es-colar. Aquest cam, que suposaposar fi a una demanda venal ini-ciada fa anys, donar servei a sisescoles del barri. El cam ser unarealitat a principis del 2012.

  espectacles de circ, entre daltresactivitats.

  ESPOT PROMOCIONALPrecisament per tal de recordaraquell 11 de juny en qu el venatdel districte va entrar a Can

  Batll desprs danys de lluita irei vindicacions, la PlataformaRecuperem Can Batll ha penjatun espot promocional a Youtu-be, que sota el ttol Tots cap aCan Batll, que recorda aques-ta efemride.

  Redacci > Desprs de 60 anysde funcionament, lescola SantMedir ha iniciat una srie de re-formes per les quals sinvertir 1,5milions deuros. El projecte pre-veu dotar el centre dun labora-tori ms gran i una nova aula detecnologia. Les obres poden cau-sar alguna molstia als alumnesja que es duran a terme durant elcurs escolar.

  Lescola SantMedir inicia unasrie de reformes

  Shabilitar unnou cam escolaral carrer Almeria

  El Magria suma la primera victria per no surt de la zona baixaEl Mercat Nou Magria va sumar fa dues setmanes la seva primera victria desprs de vncer per 1 gol a 0 al Sant

  Feliu de Llobregat B. Tot i aix aquest passat cap de setmana va continuar a ensopegar, aquest cop al camp de laUnificacin Bellvitge, que va derrotar als de la Bordeta per 1 a 0. Desprs de disputar-se les quatre primeres jorna-des, el Magria ocupa la 13a posici amb quatre punts. Aquest cap de setmana juga a casa contra el Santa Eullia.

  Districte > Lemissora localSants 3 Rdio ha iniciat la tem-porada amb novetats a la sevagraella. Una de les ms destaca-des s el programa Enregistremla memria, que dna veu als ve-ns de Sants-Montjuc perquexpliquin les seves vivncies an-teriors a lany 1945. Aquest pro-jecte, impulsat de manera con-junta per Sants 3 Rdio i el Se-cretariat dEntitats, t per objec-tiu crear un arxiu sonor amb lesexperincies del passat narradespels propis vens del districte,per poder difondre-les entre laciutadania.

  QUINZE PROGRAMESAmb tot el material recollit des-prs dhores dentrevistes amb elsvens ms veterans del districte,Sants 3 Rdio ha elaborat unaquinzena de programes. El pri-mer es va emetre el passat 24 desetembre, i la resta es podr es-coltar cada dissabte a les 10 delmat fins al proper 8 de gener. Ams, hi ha disponibles una sriede cpies a les Cotxeres de Sants.

  Els vens narrenles seves vivnciesa Sants 3 Rdio

  PRESENTANT AQUEST ANUNCI FINS EL 15 DE DESEMBRE O FI DEXISTENCIES

 • Per a publicitat : [email protected] 1515Novembre201123 lniasants.cat

 • Per a publicitat: [email protected] Novembre201123 lniasants.cat

  LSANTS226ok (Pgina 01).pdfLSANTS226ok (Pgina 02).pdfLSANTS226ok (Pgina 03).pdfLSANTS226ok (Pgina 04).pdfLSANTS226ok (Pgina 05).pdfLSANTS226ok (Pgina 06).pdfLSANTS226ok (Pgina 07).pdfLSANTS226ok (Pgina 08).pdfLSANTS226ok (Pgina 09).pdfLSANTS226ok (Pgina 10).pdfLSANTS226ok (Pgina 11).pdfLSANTS226ok (Pgina 12).pdfLSANTS226ok (Pgina 13).pdfLSANTS226ok (Pgina 14).pdfLSANTS226ok (Pgina 15).pdfLSANTS226ok (Pgina 16).pdf