of 24 /24
Redacció 93 519 44 10 · [email protected] · administració 93 519 43 93 · publicitat 93 519 43 85 · Fax 93 519 43 98 línia sants Lluis Maté “El centre cívic Font de la Guatlla s’ha convertit en un referent al barri” La Nit més llarga El cinema de terror s’instal·la a les Cotxeres de Sants 8 barcelona 4 de novembre de 2010 · Núm.203 · Any VIII · 15.000 exemplars 20 Les Quatre Columnes tornen a guanyar altura Foto: Cristina Martín 7 L’equipament ajudarà a pal·liar els espais que es perdran amb la construcció del camí escolar S’habiliten 165 noves places d’aparcament vora l’Estació El projecte de Can Mantega, per Nadal? 20 3 Foto: Jordi Sugrañes

Línia Sants

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Línia Sants pdf

Text of Línia Sants

 • Redacci 93 519 44 10 [email protected] administraci 93 519 43 93 publicitat 93 519 43 85 Fax 93 519 43 98

  lniasants

  Lluis MatEl centre cvic Font dela Guatlla sha convertiten un referent al barri

  La Nit ms llargaEl cinema de terrorsinstalla a lesCotxeres de Sants

  8

  barcelona 4 de novembre de 2010 Nm.203 Any VIII 15.000 exemplars

  20

  Les Quatre Columnestornen a guanyar altura

  Foto: C

  ristina M

  artn

  7Lequipament ajudar a palliar els espais que es perdran amb la construcci del cam escolar

  Shabiliten 165 noves placesdaparcament vora lEstaci

  El projecte de Can Mantega, per Nadal?

  20

  3

  Fot

  o: J

  ord

  i Su

  gra

  es

 • Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] Novembre201004 lniasants

 • En portada 3Novembre201004 lniasants

  El projecte de renovaci de Can Mantegapodria estar enllestit abans dacabar lanyEl Districte treballa en la redacci dun nic projecte que inclogui la construcci dunprquing i la renovaci ntegra de la plaa > Linici dobres no ser fins al proper mandat

  Fotos: Associaci de Vens del carrer Joan Gell i rodalies.

  El procs participatiu que es vafer per recollir propostes per a laremodelaci de a la plaa de CanMantega ja evidenciava un canvinecessari. El Districte va recollirprop de 2.000 butlletes vlidesque suggerien, entre daltres, laconservaci de la fasomia de laplaa i la renovaci total dels es-pais deteriorats. Daix, per, fagaireb dos anys i els venssegueixen sense veure cap avenmalgrat lesperanadora inicia-tiva que augurava un canvi im-mediat.

  Aquesta setmana, en declara-cions a El 3, el gerent del Dis-tricte, Josep Sans, ha anunciatque abans de finalitzar lanysespera tenir enllestida laredacci del projecte executiuper a la construcci delprquing. De fet, aquest estsent el principal obstacle abansde la renovaci de la plaa. sel peix que es mossega la cua,mentre no es faci el prquing noes renova la plaa, diu CristinaMartn, presidenta de lAsso-ciaci de Vens Joan Gell. Desdel Districte, tot i aix, la regi-dora Imma Moraleda ha apun-tat a Lnia Sants que sesttreballant en la redacci dunavantprojecte que inclogui totesles propostes dels vens.

  El projecte de renovaci de laplaa de Can Mantega est atu-rat. Al barri no hi ha cap indicide canvi en un perode curt detemps i els vens es desesperenesperant unes reformes que maiarriben: Lnic que hem acon-seguit s el manteniment de laplaa per no s suficient, diu

  Martn. De fet, lestat de deterio -rament ha acabat per afectar,fins i tot, els comerciants de lazona que han vist com minvava,amb el temps, el pas de la gentper la plaa.

  FINS AL PROPER MANDATDonat el retard daquest pro-jecte des del seu inici, tant venscom els representats del Dis-tricte preveuen que linici do-bres es perllongui fins al propermandat. El desig dels vens sque les reformes es puguin ini-ciar abans del maig, tot i queabans shaur desperar a que fi-nalitzi la redacci de lavantpro-jecte i el projecte definitiu. Finsal moment, el Districte treballaen la redacci dun nic projecteque inclogui les reformes a laplaa i les rodalies i la construc-ci del prquing.

  La plaa de Can Mantega

  Les reformesa Can Mantegahan estat unaactuacireiterada pelsvens del barrique van ferfins a 2.000suggerimentsper millorar,conservar iremodelar

  S. ArroyoSants - Montjuc

  Lentitat venal Joan Gellcelebra 3 anys de lluita al barriS.A. > LAssociaci de Vens delcarrer Joan Gell i rodalies vanixer ara fa tres anys amb lob-jectiu de resoldre els problemesdinseguretat, civisme i urbanis-me del Districte. Un dels objec-tius que es van marcar era el se-guiment del projecte de prquingi reforma ntegra de la plaa deCan Mantega, que fins ara ha es-devingut una prioritat. Ms enlldaquest seguiment, lentitat ve-nal sha donat a conixer a les Au-dincies Pbliques, al consell i alplenari, i ha esdevingut una de elsprincipals entitats combativesen defensa dels interessos delsciutadans. Aquest mes lAsso-ciaci de Vens ha celebrat els ac-tes del tercer aniversari amb un

  seguit dactivitats pels carrersdel barri. La presidenta de len-titat, Cristina Martn, ha apuntatbona participaci en les propos-tes tot i que esperen seguir crei-xent a la zona: Som una entitatjove i ens volem donar a coni-xer, explica. A hores dara len-titat suma prop de 200 socisque participen en les diverses ini-ciatives que sengeguen: Volemsumar gent participativa, comba-tiva en favor dels interessos delsvens, comenta Martn.

  El projecte de Can Mantegaseguir sent una de les prioritatsde lAssociaci. Tant s aix quesi el retard es perllonga, esperenformar assemblees per buscarsolucions.

 • 4 OpiniNovembre201004 lniasants

  Ciutadans

  Safata dentradaEDITORIAL

  grup comunicaci21

  Editor: David Centol i Lozano. Directors d'edici: Jordi Sugraes(Lnia Barcelona), Jos A. Pilar (Lnia Valls), Marc Ustrell (LniaBadalona), Pere Gimnez (webs temtics); Ivana Padierna(webs de proximitat). Caps de redacci: Eli Alfaro i Cristian G -mez. Redacci: Sara Arroyo, Jordi Alcover, Narcs Presas i Ma -riona Sanz. Fotografia: Eduardo Benito.

  Dipsit legal: B-42777-2005lniasantsRedacci: 93 519 44 [email protected]: 93 519 43 [email protected]: 93 519 43 [email protected]

  Cap de producci i qualitat: Marga Moreno. Dissenyadors grfics: Albert Bald, Aida Fonseca.Cap de Vendes: Marcelo Villanueva. Xarxa comercial: Adolf Garcia, Esther Rodrguez, lex Subi-rats, Eugnia Pujol, Ricard Garcia, Jaume Magri, David Olivares i Manuel Snchez-Villanueva.Mrqueting: Eva Serra. Distribuci: Ramon Vila (coordinador), Albert Carbonell, Oriol Freixa, AcantCanet, Juan Carlos Galceran, Yacouba Diakit.Controller: Manel Riera. Facturaci: Teresa Aguela. Auxiliar: Maria Reyes.

  www.liniasants.cat

  Anna Labayen, 41 anysEconomista (El Clot)

  Crec que a nivell dAdministraci,com a lescola, hauria de ser lallengua ds obligatori. En al-gun cas de trmit burocrtic, po-dria ser en castell, per jo dona-ria preferncia sempre al catal.

  Toni Martnez, 41 anysConductor tranvia (El Clot)

  No crec que hi hagi cap proble-ma en utilitzar qualsevol de lesdues llenges. Totes dues sn ofi-cials i, per tant, jo donaria lliber-tat als funcionaris per dirigir-seal ciutad com vulgus.

  Aina Marls, 22 anysEstudiant (El Clot)

  Penso que el catal ha de ser dsobligat per a la gent que treballaa lAjuntament. Noms faltariaque aqu, a Catalunya, no es par-ls a ladministraci. Si no es faaqu, on es far?

  Pere Nadal, 63 anysJubilat (El Clot)

  No estic gens dacord amb elspartits poltics que demonitzen elcatal i, a la vegada, victimitzenel castell. Crec que ha de ser ob-ligatori que tot treballador pblicparli en catal.

  Sebasti Ferr, 64 anysJubilat (El Clot)

  Si Catalunya fos un pas nor-mal, els funcionaris parlariencatal i lensenyament seria en ca-tal. Per com que no s aix, crecque necessitem que sigui obliga-tori el seu s.

  El catal ha de ser preferent a lAjuntament?

  La foto Gran Via (La Bordeta)

  MANS UNIDES, A LNDIA

  Mans Unides desenvolupa alllarg daquest any el Programa dedesenvolupament integral per aaborgens, a lEstat dOrissa(ndia), en la segona fase. Lob-jectiu s millorar les condicionsde vida dels habitants mitjanantactuacions educatives, sanitriesi econmiques. Les 150 famliesque hi participen sn habitantsde 18 llogarets vens de Sulia-pada, districte Mayurbhanj ma-joritriament tribals Santales,Mundas, Vaig i alguns descas-tats, cada grup amb la seva cul-tura prpia, han estatseleccionats per aquesta novafase del projecte, mentre queuns altres dos ja van ser intro-duts en el sistema de conreuorgnic Badi, en la I fase.Shan format grups comunitarisdajuda de dones, joves, agricul-tors i comits de desenvolupa-ment locals que garanteixen laparticipaci activa en el pro-jecte. Tots ja estan introduts enel coneixement del sistema deconreu esmentat, amb el qual esgaranteix la suficient manuten-ci i alguns ingressos extres.S'est impartint formaci tc-nica sobre elaboraci de sab,processament d'aliments o pro-ducci de compost, entre da-tres.

  S'estan realitzat cursos deseguiment semestrals durant elprimer any i anuals en el segon,aix com cursos d'iniciaci per agrups de nova formaci. Alhora,es fan cursos en els diversospobles sobre lideratge; de docu-mentaci, estudi i anlisi de ben-

  eficis obtinguts pels grups detreball, etctera. Tot plegat esrecolza en el principi que el ver-dader desenvolupament ha devenir dels propis beneficiaris,tenint en compte els seus propisrecursos. Els tribals han estattradicionalment camperols, depe-nent de les pluges estacionals iemprant mtodes de conreu ob-solets.

  Lorganitzaci Dulal (ndia)

  s la responsable del projecte,amb un pressupost de 53.466 ,que la gent solidria gaireb ja haaportat en aquestes alades de lacampanya i que agram de totcor. Encara hi som a temps decollaborar fent un ingrs alcompte de La Caixa 2100 039899 0200162118.

  Josep M. PagsVoluntari Mans Unides

  EL PARTIT POPULAR DEMANA UN INCREMENT DEGURDIA URBANA ALS BARRIS DEL DISTRICTE.

  El Grup Municipal del Partit Popular demana un increment dela Gurdia Urbana destinada al Districte. Degut a l augment defurts i robatoris tant al carrer com a locals comercials i vivendesparticulars que venent donant-se en els darrers mesos s neces-sari aquest increment. Cal potenciar la prevenci del delicte pertamb tenir mitjans per donar-li desposta.

  La policia de proximitat prcticament s inexistent als barris deSants-Montjuc. De fet cal ms presncia de la policia de proxim-itat als barris de La Bordeta, Hostafrancs, Font de La Guatlla, Poble-sec, Sants-Badal, Polvor, Plus Ultra, Can Clos i Edurd Auns.

  Cal igualment que aquest augment de la Gurdia Urbana estiguiacompanyat dun increment dagents del cos dels Mossos dEs-quadra. Quan es va fer el seu desplegament a la ciutat deBarcelona feien falta 4.000 agents, en canvi noms van venir aBarcelona 2.600. Aquest dficit encara no sha subsanat.

  En el darrer Plenari de Districte des del Grup Municipal del Par-tit Popular vam formular una pregunta envers la poca presnciade la policia de proximitat al Districte i vam demanar quants agentsde la nova promoci de Gurdies Urbans shan destinat al Dis-tricte. La Regidora va preferir no valorar lincrement dactes delic-tius ni la poca presncia de la policia de proximitat. A ms no vacontestar a la pregunta de quants dels nous agents de la GurdiaUrbana han vingut a Sants-Montjuc.

  Els actes delictius no paren de crixer a tota la ciutat deBarcelona. Cal donar resposta ja sense esperar ms i no mirar capun altre lloc en comptes dafontar el problema. Es t que visual-itzar la policia i per aix cal incrementar-la. Aix s millorar enprevenci i tamb poder combatre la delinqncia.

  Jos Antonio Calleja Clavero (PP)

  l Districte de Sants ha inaugurat aquesta setmana un projecteper donar un habitatge digne a les persones amb recursos limitats.A partir dara, dinou famlies amb risc dexclusi social tindran unallar digna on viure grcies al treball desinteressat de Critas Dioce-sana, que ha comptat amb la collaboraci de lAjuntament per ti-rar endavant aquesta iniciativa.

  Aquesta mateixa setmana, lAssociaci Catalana de Traumtics Cra-neioenceflics i Dany Cerebral (Trace) ha celebrat el primer soparsolidari per recaptar fons amb un objectiu prioritari: facilitar la in-serci laboral a les persones amb dany cerebral a travs del fomentduna granja ecolgica que compta amb una botiga propia. La pre-sidenta de Trace, Nria Santvicen, ha assegurat a aquest peridicque la iniciativa va nixer amb lobjectiu de buscar alternatives a cau-sa de la manca de recursos.

  Ambds iniciatives parteixen del treball voluntari i annim de per-sones que vetllen pels interessos dels qui, per un motiu o un altre,shan vist limitats en algun aspecte de les seves vides. Malgrat la man-ca de recursos, hi ha qui sempre est disposat a buscar-ne algun.

  Buscant alternatives a lamanca de recursos

  E

 • Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] 55Novembre201004 lniasants

 • Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] Novembre201004 lniasants

 • Sants7

  Novembre

  201004lniasants

  Sants suma 165 noves placesdaparcament vora lEstaci

  Foto: C.G

  Farem un ple perqu no tenimcap problema en que es faciC.G.> La regidora del Districte,Imma Moraleda, va assegurar lasetmana passada al programaLa regidora respon de Sants 3Rdio, que es realitzar un ple ex-traordinari per abordar les pos-sibles ramificacions a Sants de lapressumpta trama de corrupcide Ciutat Vella. La regidora acce-deix aix a la petici feta per CiUdesprs que El Peridico publi-qus el testimoni de tres hostelersde Sants-Montjuc que denuncia-ven que des del Districte sels re-

  C. GmezSants

  Sants-Montjuc sumar un nouaparcament de superfcie quecomptar amb 120 places dreaverda amb preferncia per alsvens de la zona, i 45 drea bla-va. Tamb disposar de 50 pla-ces habilitades per a laparca-ment de motocicletes i una zonaque es dstinar a la crrega i des-crrega de mercaderies.

  Aquest aparcament, que elDistricte va comprar fa uns me-sos a una empresa privada, estroba al costat de lEstaci deSants, a lilla que formen elscar rers Viriat, Enric Bargs,Puiggar i Guitart.

  Segons ha comentat la regido-ra Imma Moraleda a aquest pe-ridic, actualment sestan realit-zant les obres dacondiciona-ment de laparcament, que en-

  cara duraran algunes setmanesms. En opini de Moraleda,aquest aparcament ajudar adescongestionar aquesta zonadel barri ja que es troba al cos-tat del traat que seguir el noucam escolar que sest cons-truint. Aquest cam escolar far

  que diferents carrers com Mel-cior de Palau, Guitart o Puigga-r passin a ser peatonals i restrin-geixin el pas de vehicles, per laqual cosa es perdran diferentsplaces destacionament queaquest nou aparcament ajudara palliar.

  Redacci> El Partit Popularreclama augmentar la presnciapolicial al Districte, ja que segonsells sha produt un augment defurts i robatoris tant al carrer comals comeros i als habitatges par-ticulars. A ms a ms, opinen quela policia de proximitat s prc-ticament inexistent als barrisde la Bordeta, Hostafrancs, Fontde la Guatlla, Poble Sec, Sants-Badal, Polvor, Plus Ultra, CanClos i Eduard Auns.

  Redacci> Els Mossos dEs-quadra van desarticular un grupde lladres especialitzats en robarpisos a Barcelona i la seva reametropolitana. La banda, for-mada per dos homes i dues do-nes, tenia actualment una granactivitat delictiva i en els darrersquatre mesos hauria coms unadesena de robatoris a pisos deSants i altres districtes de Barce-lona, aix com a Viladecans i Ri-pollet.

  Cau un grup delladres que haviaactuat a Sants

  El PP demana que hi hagi mspolicia al Districte

  Imatge del nou aparcament

  120 sn drea verda i 45 drea blava > Tamb hihaur 50 de moto i una zona de crrega i descrrega

  Els premis Sants-Montjuc tanquen termini el dia 15Fins al 15 de novembre hi ha temps perqu les entitats del Districte presentin les seves propostes sobre les persones o collectius que considerin que mereixen rebre els premis

  Sants-Montjuc. Els guardons es lliuraran el 17 de desembre i premiaran dues categories, les que reconeixen un collectiu i les que reconeixen una persona a ttol individual.

  El preu mitj dels lloguers alDistricte baixa fins als 901

  Redacci> Fa pocs dies quesha retirat el cartell que penjavaduna faana del carrer JoanGell a laltura de la plaa deSants, en el qual sanunciava lapossibilitat de contactar ambchicas de compaia. Malgratque la llei no prohibeix anunciaraquest tipus de serveis, algunspoltics com la regidora de CiU alDistricte, Snia Recasens, ha-vien exigit la retirada immedia-ta de lanunci.

  Retiren lanuncidel prostbul dela plaa de Sants

  clamava alguna mena de contra-prestaci a canvi de proporcio-nar-los una llicncia. Imma Mo-raleda va declarar que quan es viuen una societat democrtica i unt una sospita fundada, el msadient s anar al fiscal i posaruna denncia, per que en totcas, ja que CiU ha demanat, ex-plicar uns fets que van sortir a laplana dun diari i que no han sor-tit mai ms el Districte far unple perqu no tenim cap proble-ma en que es faci.

  C.G.> A finals de 2009, el preumitj per llogar un pis a Sants-Montjuc se situava en els 935 eu-ros. Aquesta xifra, a finals del se-gon trimestre de 2010 sha redutfins als 901 euros, una quantitatinferior a la mitja que es registraa Barcelona (1.027 ), quecolloca el Districte com el tercerterritori ms assequible de laciutat noms superat per Nou Ba-rris (824 ) i Horta-Guinard(899 ). La zona ms cara conti-nua sent el districte de Sarri-Sant Gervasi (1.270 ).

  Abans i desprs de lanunci del prostbul

 • Sants8 Novembre201004 lniasants

  Freddy Krueger estar present a la cita

  Foto: Cotxeres

  Cristian GmezSants

  El cinema fantstic i les pellcu-les de terror sinstallaran durantel mes de novembre a les Cotxe-res de Sants.

  La primera cita ser el dia 13,quan sha organitzat una Mini-marat que servir per anar es-calfant motors de cara a la 12enaMarat de Cinema Fantstic i deTerror de Sants que se celebrarel dia 20 de novembre. La Mini-marat arrencar a les 22 h i con-sistir en tres hores en les qualses projectaran una srie de curt-metratges i una pellcula de du-raci estndar. nguany aques-ta ser La puerta, un film de cul-te on un grup de nois dun barriresidencial senfronten a un grupde monstres que surten del seujard.

  2.500 EUROS EN PREMISLa segona gran cita ser el Con-curs de curts fantstics i de ter -ror de Sants 2010, un certa-men que se celebrar entre elsdies 15 i 20 de novembre i querepartir ms de 2.500 euros enpremis. Els guanyadors es co-neixeran en el transcurs de con-curs i les seves obres seran pro-

  jectades en el mateix juntamentamb alguns clssics del gnere.

  SRIE A VERSUS SRIE BLa dotzena edici del Concurs decurts fantstics de i de terror deSants finalitzar el dia 20 ambuna Marat de cinema terrorfic.Aquesta estar dividida en duesparts; una sessi de pellcules deSrie A que comenar a les setde la tarda i projectar sis filmsfins passades les cinc de la mati-nada, i una sessi consagrada ales pellcules de Srie B, que co-menar a les 19.30 i finalitzarsis films desprs.

  El bloc de Srie A inclou lesprojeccions de Kick Ass: listopara machacar (19 h), Pando-rum (21.05 h), Zombis Nazis(23.10 h), Pesadilla en Elm Stre-et: el origen (00.50 h), Daybre-akers (2.35 h) i una pellcula sor-presa triada pels organitzadorsentre les pitjors de les millors(4.20 h).

  El bloc de Srie B comptaramb Reposeda (19,30 h), unfilm sorpresa (20.55 h), Al filo delinfierno (22.30 h), Mausoleo(23.58 h), El dia de la gradua-cin (1.39 h) i Condenado en lapequea Roma (4.20 h).

  Terror i cinema fantsticsapoderen de les CotxeresDel 15 al 20 se celebra el 12 Concurs de curts queacabar amb una doble marat de cinema terrorfic

  Redacci> En un dels momentsms dolos en la histria delsCastellers de Sants, la colla aca-ba de rebre la notcia que el Dis-tricte els hi cedir un nou local.Feia anys que els Castellers ensvan sollicitar un espai on reubi-car-se ja que els seu locals sels hihavia quedat vell ha comentat laregidora Imma Moraleda, quitamb ha afegit que ara el Dis-tricte ha tingut la possibilitat decomprar un local nou al carrerComptes de Bell-lloc que es des-tinar a les entitats. Una da-questes entitats seran els Caste-

  llers de Sants. Aquest local esta-r subvencionat durant els pro-pers cinc anys i podr ser objec-te de successives prrrogues.

  Aquesta notcia arriba quanels Castellers travessen un delsmillors moments de la seva his-tra. Desprs de convertir-se ofi-cialment en una colla de 9 durantles festes de la Merc, aquestcap de setmana van reafirmaraquest estatus descarregant perprimer cop un 4 de 9 i carreganttamb un 3 de 9 a la diada caste-llera de Tot Sants realitzada a Vi-lafranca.

  Els Castellers obtenen un noulocal en el seu millor moment

  El CEM de lEspanya Industrialrenova la seva rea de fitnessRedacci> El Centre EsportiuMunicipal (CEM) de lEspanyaIndustrial ha renovat i ampliat laseva rea de fitness, concreta-ment tots els aparells cardiovas-culars i de musculaci.

  MS MQUINESAquesta renovaci afecta al 80%dels aparells, que ara sn dltimageneraci i fora ms nombrosos;en lapartat de musculaci shandoblat les barres, els discos i elsbancs, mentre que en lapartat car-diovascular ara es disposa de qua-tre rems nous, dos dels quals ser-viran per simular les condicions delesqu de fons.

  Aquesta actuaci coincideixamb lassoliment dels 12.000 abo-

  nats als dos centres esportius quegestiona el Secretariat dEntitats,el de lEspanya Industrial i el de laBordeta.

  Redacci> El CN Mediterraniha comenat la lliga amb uns re-sultats discrets que deixen unampli marge de millora per ende-vant. Lequip mascul ha perdutels dos primers partits de lligacontra el Barceloneta (17 a 11) icontra el Navarra (10 a 13). Per laseva banda les noies han arrencatuna mica millor i desprs de tresjornades acumulen un partitguanyat, un de perdut i van acon-seguir un empat en el tercer.

  El Mediterraniinicia la lliga ambresultats discrets

  Redacci> A principis danydiferents entitats esportives deSants, Hostafrancs i la Bordetaconstituien una taula desportsamb lobjectiu de dinamitzar lac-tivitat esportiva daquests bar ris,en especial aquella destinada a lapoblaci escolar.

  Una de les seves primeres ac-cions ha estat editar i distriburun follet per difondre loferta deles diferents entitats i equipa-ments esportius del Districte.

  La taula desportsde Sants dna lesprimeres passes

  La UE Sants simposa al derbilocal i enfonsa al Poble SecRedacci> No es un bon mo-ment pels tres equips del Distric-te que disputen la Primera Divi-si Catalana. La Gimnstica Ibe-riana s lnic que aguanta el rit-me de la competici, i ocupa latretzena plaa de la classificaci,mentre que la UE Sants i la UEPoble Sec senfonsen jornada ajornada i es troben a la dissetenai la divuitena posici respectiva-ment. Per aquest motiu, el partitque els enfrontava aquest cap desetmana prenia una especial im-

  portncia i es convertia en unmatx vital per sortir de la zonams calenta de la taula. La parti-da va caure del costat del Sants,que es va imposar com a local per2 gols a 0 al Poble Sec.

  La derrota deixa tocat al PobleSec que es queda divuit amb no-ms tres punts fruit de tres em-pats, mentre que el Sants agafaaire i comena a mirar cap adalt. La victria del diumenge alcamp de la Bscula situa els sant-sencs dissetens amb 8 punts.

  Redacci> Aquest cap de set-mana es va celebrar la 32enaedici del Cros Popular de Sants,una cursa que va reunir uns1.500 atletes. La prova tenia tresmodalitats: una de 10 km, una al-tra de 3 per als ms menuts, i unatercera de 600 metres per a per-sones amb alguna discapacitat.

  En els 10 km es van imposarscar Rodrguez (3255) en ca-tegoria masuculina i Innia Lebe-dieva (3752) en fmines.

  Uns 1.500 atletesprenen part del32 Cros Popular

 • Sants 99Novembre201004 lniasants

  El peridic Lnia Sants arriba a la xarxaEl pgina www.liniasants.cat es presenta integrada amb 14 publicacions ms del grup

  RedacciSants-Montjuc

  La versi digital de la capaleraLnia Sants arriba avui mateix in-terconnectada a 14 publicacionsms que edita el Grup Comunica-ci 21 i que conformen un hub in-tegral de mitjans temtics i deproximitat. Aquesta interrelacipermet un major i millor trnsitdels usuaris afavorint el consumdels continguts. Aix, el lector potconsultar les notcies de l'edici,editades o en format Pdf, i tambaccedir als paquets de contingutsdels portals d'altres territoris,com la resta de districtes de Bar-

  Foto: Lnia Sants

  Imatge de la nova pgina web www.liniasants.cat.

  celona, el Valls Oriental (LniaValls) o Badalona (Lnia Bada-lona). Els usuaris deliniasants.cat tamb poden coni-xer les ltimes notcies del sectorde la comunicaci o de la culturai accedir gratutament a la revistad'excepcions culturals Benzina.

  Liniasants.cat, aix com les al-tres publicacions, estan connecta-des a les xarxes socials a travs deFacebook o Twitter, cosa que per-met obrir una finestra de dilegamb els usuaris. Els diaris digitalsestan concebuts amb un dissenymodern que permet una visualit-zaci rpida i ordenada dels con-tinguts.

  L'editor del Grup Comunica-ci 21, David Centol, afirma que"les capaleres locals a Internetestan obligades a donar un valorafegit i connectar-se en xarxa a al-tres publicacions que comple-mentin els continguts i amplinl'inters per conixer ms i mi-llor". En aquest sentit, les 15 edi-cions digitals que es presenten deforma integrada sn un projectepioner a la xarxa catalana i s'es-pera que el portal dinternetwww.comunicacio21.cat, queconsolida els usuaris de totes lespublicacions, arribi a estar entreles deu pgines web ms visitadesen catal.

  Redacci> A partir del dimartsvinent, 9 de novembre, i fins al 27de novembre la sala dexposi-cions de les Cotxeres de Santspresenten la mostra pictrica Fi-guratiu, realitzada pel CollectiudArtistes de Sants. s la segonaexposici consecutiva del grupdartistes santsencs a les installa-cions de les Cotxeres, ja que finsaquest dissabte, 6 de novembre,presenten la mostra Avantguar-da.

  Els Artistes deSants repeteixena les Cotxeres

  Redacci> La plataformaSants-Montjuc Decideix, quetreballa per a la consulta popularper a la independncia de Cata-lunya a Barcelona el proper 10dabril, realitzar dimecres vi-nent, 10 de novembre, una rodade premsa a Cotxeres a partir deles 19.30 hores per presentar lesentitats que donen suport a laconsulta. A hores dara, la plata-forma compta amb 18 entitats ad-herides, com el Centre Social,lOrfe de Sants o la parrquia deSant Medir, entre daltres.

  Sants-MontjucDecideix fa balan

 • 10

  HostafrancsNovembre

  201004lniasants

  Teatre infantil al CasinetAquesta tardor Casinet dHostafrancs inicia un nou projecte diri-

  git als ms petits. Per aix, cada mes, acollir una proposta deteatre infantil. El 14 de novembre (12 h) rep lobra Blau cel i groc

  llimona, de la companyia lEstenedor Teatre.

  Foto: Trace

  Un dels moments de la Nit Solidria.

  Un centenar de personesparticipen a la Nit Solidria

  Prop dun centenar de personesvan acudir a lAuditori del centrecvic Cotxeres de Sants, en laprimera edici de la Nit Solid-ria organitzada per Trace, lAsso-ciaci Catalana de TraumticsCranioenceflics i Dany Cere-bral. La presidenta, Nria Sant-vicen, ha valorat de molt posi-tiva la jornada que va comptaramb la collaboraci de clubs i es-portistes que van donar samarre-tes i gorres per a recaptar fons. Alacci solidria que fa dues set-manes va iniciar Cesc Fbregasamb la donaci de la samarretade la selecci espanyola; ara shasumat lRCD Espanyol i lequipde frmula 1, Force India. Traceara treballa en lorganitzaci du-

  Diversos esportistes, clubs i annims collaboren perper recaptar fons i ampliar lhort ecolgic de Trace

  Sara ArroyoHostafrancs

  na altra jornada solidria perpoder subhastar les peces deroba. Lobjectiu prioritari de len-titat, a curt termini, s lamplia-ci de lhort ecolgic amb la crea-ci duna granja de gallines. Tra-

  ce vetlla per la inserci laboral deles persones amb dany cerebral,per aix, ja compta amb un pro-grama especfic, EcoTrace, que tuna botiga propia daliments eco-lgics

  Els olis de Mary Franquet iFerran Lajusticia, al CasinetRedacci> Fins al 21 de novem-bre laparador del CasinetdHostrafrancs rep lexposiciExpressi, ritme, msics delspintors Mary Franquet i FerranLajusticia. La mostra consisteixen un recull de quadres a loli queplasmen moments concrets de lavida quotidiana. Lexposici prenel relleu a Natura i tra, unamostra de gravats abstractes delartista Pilar Zamora.

  xit de participaci a la Nit deBruixes dels diables de SantsRedacci> Prop dun miler depersones van gaudir de la festa dela Nit de Bruixes, organitzada perla colla de diables de les Guspiresde Sants, el cap de setmana del 31doctubre. Amb lobjectiu de re-cuperar la festa pagana tpica delEdat Mitjana i fer partcips alsms joves de lentitat, les Guspi-res va celebrar una quinzenadactivitats on es van implicar to-tes les branques de lassociaci.

  El president de les Guspires deSants, Oriol Jos, valora levolu-ci de la Nit de Bruixes: Va ni-xer com una activitat puntual a latarda i ha esdevingut una festivi-tat del cap de setmana. Tant saix que en aquesta edici, lesGuspires han comptat amb lacollaboraci daltres entitats cul-turals de Barcelona, com els ta-balers de Poble Sec o els gegantsde la Marina.

 • 11Creu Coberta butllet 162 Novembre201004 lniasants

  ASSOCIACI DE COMERCIANTS CREU COBERTA

  Entrevista amb Joan Estapdel mercat dHostafrancs

  El Mercat dHostafrancs ha estat alnostre barri des de molt abans quela majoria de finques que ens envol-ten, dabans que els cotxes i autobu-sos que ens encerclen, dabans demolts carrers i equipaments. ElMercat sinaugur aquell lluny1888, any de lExposici Universal,en un dels mercats ms llunyans delcentre de la ciutat, quan el ferro for-jat i el ma eren els materials cons-tructius bsics per a aquells nousespais, com el Born o Sant Antoni.Hostafrancs vivia aquella FestaMajor amb intensitat. El Mercat si-naugurava amb tots els ets i uts.

  Cent vint anys desprs, el MercatdHostafrancs segueix en peus, llui-tant contra els cops dels temps i delsvents, que bufen sovint contraco-rrent. El Mercat sentesta en conser-var all que el fa diferent i nic,aquell element propi que hom nosabria definir, per que els ha pre-servat als centres dels nostres ba-

  tenir altres solucions a part daques-tes. Com que hem detectat que el60% de les vendes es concentra di-vendres i dissabtes al mat, hemrotat el personal i hem dedicat msesforos a aquests horaris en detri-ment daltres. Thas dadaptar alsconsumidors.

  I el Mercat dHostafrancs enconcret com ho viu?El Mercat va fer fa un temps la sevaremodelaci, es van reduir llocs iparades, i nestem contents. A mspenseu que s un espai on comptemamb una Cooperativa que s llibre-ria, papereria i jogueteria, Abacus, ia ms a ms, disposem dun espaiamb uns horaris dobertura amplis,com s lOpencor. Aix ens ajuda adiversificar la nostra oferta i a dis-posar duns reclams importants. Unaltre dels elements que ens enorgu-lleix s el fet que el Mercat dHosta-francs no ha tancat mai a la tarda, alcostat dels mercats de lAbaceria,Sant Antoni i la Borqueria. Aixabans tenia lexplicaci en que lesdones que treballaven a lEspanyaIndustrial ho feien en tres torns di-ferents, i les que treballaven de ma-tinada i mat, havien danar acomprar de tarda. A ms hem acon-seguit un conjunt doferta molt va-

  riat i ample, que ens ajuda a aguan-tar crisis i dificultats. Nestem con-tents.

  Quins sn els valors afegitsque hi troba el client, al mer-cat?La relaci de la qualitat amb el preu,el consell, la relaci directa amb elcomerciant, i tamb altres serveisque anem incorporant-hi progressi-vament: el servei a domicili, el paga-ment amb targetes... Cal dir que jugaal nostre favor el fet destar tan bensitual, al bell mig dun eix comercial.

  Parlant daquest eix, quina sla relaci del mercat amb lAs-sociaci de Comerciants?Entre Fegram i la Fundaci Barce-lona Comer hem establert convenisde collaboraci per intentar mediar.Perqu no s fcil que sentenguinentre el comer alimentari i el no ali-mentari. Avui per avui la relacientre Creu Coberta i el MercatdHostafrancs s un model a seguirpel que fa a les relacions econmi-ques i socials. El Mercat i Creu Co-berta collaboren en diversosesdeveniments, hi contribum eco-nmicament i collaborem en lailluminaci nadalenca o en la FiraMedieval, entre daltres.

  rris, sempre a punt per als vens.Ara que els temps, econmicamentdoncs, tornen a ser adversos, hemvolgut parlar amb en Joan Estap,president de Fegram. La FEGRAM(Federaci de Gremis de Detallistesde Productes Alimentaris i Associa-cions de Concessionaris de Mercatsde Ca - talunya) s en lactualitatlentitat ms representativa delsMercats Municipals del Principat ide Gremis especialistes dalimenta-ci. FEGRAM agrupa 34 MercatsMunicipals i 7 Gremis, que en con-junt es tradueix en 12.000 empresescomercials on hi treballen unes30.000 persones. En Joan Estapha estat, a ms, molts anys al capda-vant del Mercat dHostafrancs.

  Com est visquent el MercatdHostafrancs la crisi da-quests darrers anys?S que s cert que hi ha crisi. Per laconcepci del Mercat no est encrisi. Ara fa uns mesos des de Fe-gram vam realitzar una enquesta ivam detectar que les vendes havienbaixat entre un 15 i un 17% de re-captaci. Al mateix temps tamb de-tectvem que shavien incrementatles vendes pel que fa a quilograms.s a dir, en paraules clares, que par-tint que menjar sha de menjar - i

  com b sabeu al mercat principal-ment hi venem menjar - la gent esmira ms el que compra, i es mirams el preu, per segueix comprant.Es venen ms quilos que abans,per es ven producte ms econmic.

  Qu es pot fer davant aix?El sector alimentari sha espavilatb. Si el consumidor vol una cosa,els venedors del mercat shi han da-costumar. O segueixes el consumi-dor o et mors de gana.

  I quina s la soluci?Una delles reduir marges, perpoder mantenir la quota de mercat.Les dades del ministeri dAgricul-tura diu que en qesti de preus, elcomer detallista de venda assistida(no autoservei), en un gran percen-tatge, el producte dels venedors delmercat s ms econmic que laresta. s a dir que el mite que els su-permercats sn ms econmics nos veritat. Hem perdut recaptaci devendes, aix s veritat, per tambs veritat que oferim una gran qua-litat a uns preus econmics. Anemfent.

  Reduir marges s una bona so-luci?Ens les hem dempescar per poder

  Joan Estap

 • Creu Coberta butllet 16212 Novembre201004 lniasants

  ASSOCIACI DE COMERCIANTS CREU COBERTA

  La baies goji shan anat intro-duint en els mercats occidentals,on eren prcticament desconegu-des fins data recent, per conver-tir-se per les seves propietatsnutritives i medicinals en lltimproducte alimentari de moda.Pertanyen a dues espcies arbus-tives de la famlia de les solan-cies molt properes entre si:Lycium barbarum i Lyciumchinense.

  Les baies goji sn fruits ambuna aparena similar a les grose-lles per una mica ms gran, snde color vermell intens i sabordol que recorda un nabiu sec iun ram passa. Larbust on neixenfa gaireb 5 metres, i creix amolta alada a les valls de les se-rralades de lHimlaia, el Tibet iMonglia. Les baies que es co-mercialitzen en els mercats euro-peus i americans provenen en laseva major part de les muntanyesde Tian Shan (Xina) i de linteriorde Monglia on en ocasions lestemperatures arriben als 40graus sota zero i on no hi ha ras-tre de contaminaci. Les baiesms prestigioses es denominencomercialment diamants ver-mells i es conreen a les planes ri-ques en llim del riu Groc (HuangHe), a la regi xinesa de Ningxia.

  Els habitants daquests valls,sn coneguts per tenir molt bonasalut. De fet, la seva notable saluti la seva excepcional longevitathan cridat latenci de diversosinvestigadors. Els experts desprsde diversos anys dobservaci,han concls que la seva resistn-cia a la malaltia i lenvelliment esdeu a les condicions de laladaen qu viuen, sense contaminacide cap mena, ia una alimentaci,basada en la ingesta diria de ve-getals i de les baies goji.

  CULTIU BIOLGICMalauradament, no tot el que

  sanuncia com baia de goji ho srealment. Existeixen moltes va-rietats de baies goji. Aprofitantlestirada de la seva popularitat,shan comercialitzat baies sota elnom goji que pertanyen a altresvarietats, com la Lycium chi-nense. Encara que comparteixenel mateix aspecte, aquesta no ttotes les propietats de lautntica.Per aix cal comprovar sempreque el que estiguem comprantsigui Lycium barbarum. Lavarietat ms apreciada pel seusabor i riquesa en nutrients.

  A ms de la seva procedncia,el ms important s assegurar-nos que el seu cultiu sigui biol-gic. La gran demanda que haexperimentat aquest producte in-cideix negativament en aquestsentit, ja que per no perdre les co-llites a causa de les plagues sestrecorrent als pesticides. Encaraque la demanda de productes bio-lgics a Occident est fent que ala Xina es valorin ms els cultius

  dinries que contribueixen entrealtres a:

  Disminuir la fatiga i augmen-tar el nostre nivell denergia. sideal doncs per als esportistes iper a gent convalescent dunamalaltia.

  Protegeixen la nostra vista jaque sn riques en zeaxantina (an-tioxidants naturals).

  Prevenen malalties cardio-vasculars grcies al seu alt nivellde omegues, antioxidants natu-rals, esterols i polisacrids quedisminueixen la pressi arterial,el colesterol (impedeixen que esrovelli).

  Cuiden el nostre sistema im-munolgic o defenses causa de lesseves polisacrids Lycium barba-rum i antioxidants.

  En problemes de prstata(Beta-sitosterol que s un esterolvegetal que desinflama i pot mi-llorar fins i tot la hiperplsia be-nigna de prstata).

  El seu alt nivell dantioxi-dants naturals fa que siguin reco-manables per mantenir una bonasalut general ja que poden neu-tralitzar els radicals lliures. Potser molt convenient, doncs, enpacients amb cncer que rebenquimioterpia o rdio.

  Els polisacrids de les baiesgoji poden ajudar a equilibrar elsnivells de glucosa o sucre en sangal mateix temps que fan ms efi-ca la nostra insulina. Ideal encasos lleus de diabetis i personesamb Sndrome metablic.

  A ms dun efecte tonificantpot augmentar tamb, en algunespersones, la libido o desig sexual.Alguns autors afirmen que potser perqu les baies goji regulenuna mica els nivells de testoste-rona.

  Afavoreixen la prdua de pesja que regula els nostres nivells deglucosa i aix aconsegueix quetinguem menys ansietat pel men-jar i cremem duna manera msefica els greixos en lloc de dipo-sitar principalment a la zona ab-dominal.

  Augmenten lemissi i la qua-litat de lesperma.

  Lescora i larrel cuites sa-pliquen sobre la pell per tractarinflamacions i algunes malaltiesdrmiques.

  Diversos estudis publicats de-fensen el seu paper potencial con-tra les malalties cardiovasculars,els trastorns neurodegeneratius,les inflamacions i el cncer. Lesinvestigacions han mostrat quecontenen nombrosos nutrients,entre els quals figuren 11 ele-ments essencials, 21 oligoele-ments (mangans, magnesi, zinc,ferro, coure, calci, cobalt i seleni,entre daltres), 18 aminocids (in-closos els vuit essencials), vitami-nes essencials (complex vitamnicB, vitamina E i vitamina C), 8 po-lisacrids i 6 monosacrids, la-gent antiinflamatori

  que puguin certificar, no tots ofe-reixen les mateixes garanties. Lesque tenen un intens color vermellataronjat han estat tractades ambsulfits.

  Cuiden la teva salutFa gaireb 2.000 anys que les

  baies goji sutilitzen com a ali-ment i com a element teraputicen la medicina tradicional xinesa.Ja apareixen esmentades en untractat mdic de la dinastia Tangdel segle VII i en un compendi dematria mdica de Li Shizhen, dela dinastia Ming, editat en el segleXVI. El seu s tamb est moltests a la medicina tradicional delactualitat. Els metges xinesos idel Tibet, de Corea i Jap la se-gueixen fent servir per recuperarel txi o energia vital. Aquestesbaies sn tan venerades per lesseves propietats nutricionals i te-raputiques que en tot sia cen-tral es celebra cada any una festaen el seu honor que dura duessetmanes.

  A ms de 4000 metresShan intentat cultivar en dife-

  rents llocs, per no ha estat possi-ble assolir les caracterstiquesnutricionals que fan que sigui unaliment tan especial, exempt dequmics i contaminants. Les baiesgoji creixen de forma salvatge isn assecades al sol de forma na-tural a altituds que sovintsuperen els 4.000 metres. Aaquesta alada, la prima capa at-mosfrica (cont un ter menysdoxigen que en el nivell del mar)i els llargs dies de sol, donen coma resultat un altssim nivell de-nergia solar. Per sobreviure i flo-rir en aquestes dures condicions,la baia goji ha desenvolupat unescaracterstiques i propietats ni-ques.

  Noms a les regions on es pro-dueixen poden obtenir fresques.Per aix, solen vendres seques,sotmetent a un procs de desse-caci natural en zones ben aireja-des a lombra o mitjanantdeshidrataci mecnica i envasa-des amb molt de compte, per per-metre conservar totes les sevespropietats. El grau de deshidrata-ci varia bastant, unes sn toves,com les panses, i altres moltdures i, per tant, no poden mas-tegar b. La forma de presentacihabitual s en bosses de plstic,paper o pots.

  Presentaci i manual dusEs poden menjar tal qual

  venen crues, ja que si sn biolgi-ques es cultiven sense cap pesti-cida ni additiu qumic. Esconsidera ms saludable pren-dre-les en suc, macerades en vi,en infusi o en tintura. Les baiesgoji es poden afegir al iogurt, alscereals de lesmorzar, als batuts oformant part de diferents recep-tes. Per obtenir els seus beneficisnoms cal ingerir cada dia entre5 i 10 grams, s a dir, entre 20 i40 baies.

  Com aliment, els orientals leshan cuinat tradicionalment abansde menjar-les. Tamb es combi-nen amb herbes medicinals, comla regalssia, per fer coccions oinfusions. Hi ha diferents classesde vins elaborats amb elles, quetamb es barregen en ocasionsamb vi de ram. Algunes empre-ses xineses estan comenant aproduir cervesa amb baies goji,mentre que altres la aromatitzenamb elles. Des de fa poc selaboraa la Xina un caf instantani ambel seu extracte. Els brots tendres iles fulles es comercialitzen tambcom a verdura. Les seves fullestamb es fan servir per fer te. Hiha cpsules dextracte o els potetsinfantils que les inclouen entreels seus additius colorants i sabo-ritzants. Tamb hi ha olis essen-cials extrets de les seves llavors isucs concentrats extrets per pro-cessos mecnics i envasats enampolles de suc pur o suc barre-jat amb altres fruites (en el casque decideixis prendre-les en suc,shan de prendre entre 20 i 40mil.lilitres al dia preferentment ,abans de lesmorzar.

  Si les volem ms tendres perincloure-les en amanides, semprepodem sotmetre-les a un lleu re-mull, reservant aquesta aigua ricaen nutrients per a altres prepara-cions o bebindonosla. El seusabor recorda al de lnabiu sec, nimolt dol ni massa cid, i per aixcombina perfectament tant ambplats salats com amb postres.

  La forma ms fcil de prendre-s amb els cereals de lesmorzar ocom un snack a mig mat que enseviti el picar entre hores. Tambpodem elaborar un vi de goji de-fecte tnic i estimulant deixantmacerar 48 hores les baies en unbon vi negre amb mel.

  PROPIETATS TERAPU-TIQUES

  Sn nombroses les investiga-cions cientfiques que confirmenla seva riquesa en nutrients i lesseves propietats antioxidants, an-tiinflamatries i daugment de lesdefenses. Les baies goji actuencontra els radicals lliures i el seuradi dacci abasta patologies tanassociades a lenvelliment comel cncer o les malalties car-diovasculars.

  Per la seva composici es con-verteixen en un aliat per millorarla vista, regular la gana i el son,tenir cura rgans com el fetge oels ronyons i, en general, incre-mentar els nostres nivells energ-tics. En aquesta complexacomposici cal destacar el seu altcontingut en polisacrids, que re-activen el sistema immunitari ique, units als seus esterols i cidsgrassos essencials, disminueixenels nivells de colesterol.

  Les baies goji sn uns fruitsamb un alt contingut en antioxi-dants i dunes propietats extraor-

  betasitosterol, un ampli espectrede carotenoides antioxidants (in-closos el betacarot i la zeaxan-tina), protenes en majorquantitat que el blat, Ciperona(una sesquiterpens que beneficiael cor) i 5 cids grassos essencialsque ajuden al millor funciona-ment del cervell i del sistema ner-vis, entre altres.

  Investigaci mdica xinesa haconstatat la seva utilitat per com-batre malalties inflamatries icardiovasculars, i trastorns neu-rolgics i de la visi, com el glau-coma i la degeneraci macular.Pel que sembla el consum diari debaies goji elevava els nivells dezeaxantina a la sang. La zeaxan-tina s un carotenoide que sab-sorbeix a la mcula ltea de laretina, on es creu que exerceix unefecte protector enfront de lallum solar.

  Composici nutricional deles baies del Goji (per 100 g.)

  Protenes (14%). Betasitoste-rol (un esterol vegetal amb pro-pietats antiinflamatries).

  Fibra (8%). Carbohidrats (20%). cids grassos essencials,

  entre els quals es troben elsOmega 3 i 6. (6%)

  21 oligoelements (mangans,magnesi, zinc, ferro, coure, calci,nquel, crom, potassi, cadmi, fs-for, germani, cobalt i seleni, entredaltres).

  18 aminocids (inclosos elsvuit essencials).

  8 polisacrids i 6 monosac-rids, inclosos els polisacridsLycium barbarum, exclusius delGoji

  Vitamines essencials (com-plex vitamnic A vitamina B-1, B-2, B-6, C (310 mg) IE)

  Antioxidants naturals: Unampli aspectro carotenoides: Lu-tena i Zeaxantina (flavonoidesmolt importants per a la cura delsulls). Superxid dismutasa i fenil-propanoides (factors inhibidorsde lenvelliment). Fisalina (com-post natural que potencia i mi-llora el sistema immune).Ciperona (un sesquiterpens ambbeneficis per al cor i la pressisangunia). Solavetivona (un ses-quiterpens amb propietats anti-fungales i antibacterianes).Betana (component que calma elnerviosisme i millora la mem-ria).

  ADVERTNCIA: Abans deprendre les baies de goji,han de tenir especial cura lesembarassades i les personesque estan prenent anticoa-gulants de la sang, consultarsempre al seu metge o tera-peuta.

  Per ms informaci:www.amatusalud.eso al telfon 933 322 189

  Les baies Goji

  Salut

 • 13Creu Coberta butllet 162 Novembre201004 lniasants

  ASSOCIACI DE COMERCIANTS CREU COBERTA

  FRINCAD DE VEDELLAIngredients per a 4 persones: - 12 talls de vedella segons el gustde la famlia ms polit o menys.- 1 o 2 cebes, segons el tamany.- 4 tomquets madurs.- 10 gr de moixernons (es posen enremull unes hores).- 300 gr de rovellons (carlets, rossi-nyols o llenegues).- Farina.- Oli i sal.- Vi blanc.- Aigua

  Elaboraci:En una paella es fregeixen els tallsde vedella que prviament hanestat salats i enfarinats. Poc fregitses retiren en un plat.

  Loli de fregir la carn es colaamb un colador esps i saboca enuna cassola. En aquest oli farem elsofregit de la ceba i el tomquet.Quan el sofregit est fet, aboquemun got de vi blanc (Gandesa) i acontinuaci els moixernons i laresta de bolets.

  Passats 3 o 4 minuts afegim ungot daigua i els talls de carn quehem fregit anteriorment (el suc quehi haur al plat tamb). Rectifi-quem daigua; laigua ha de cobrirels talls sense que naveguin.

  Deixarem el foc lent uns 30 mi-nuts aproximadament.

  Aquest plat dona millor resultatsi es fa el dia abans, el gust s moltms bo.

  Bon profit!Bon profit!M.Carme

  Des de sempre el mercat ha estat elpunt de trobada ms emblemticdel barri. On productes, idees, re-ceptes i sentiments es barregen enun ambient de respecte i convivn-cia.

  Avui encetem aquest espai ano-menat El Rac del Mercat. Junts recorrerem un cam que ensportar des de la cuina ms tradi-cional i coneguda, fins a les novesreceptes i tecnologies aplicades almn culinari actual.

  Per, tenint sempre present,que la cuina encara que sigui o se-gueixi algn receptari, s per sobrede tot, una activitat nica en la cualcada individu aporta el seu toc per-sonal.

  Avui magradaria estrenaraquest espai que compartirem ambuna de les receptes ms emblem-tiques en el meu espai familiar.

  Per escollir la carn ms apro-piada o els ingredients que hauremdutilitzar, el millor s deixar-seaconsellar per els especialistes quetreballem al mercat.

  Convideu a la vostra famlia aparticipar en lelaboraci dels platsde cuina, que anirem fent, de vega-des us podran sorprendre els resul-tats.

  El rac del mercat dHostafrancs

  El Miguel s l'nima mter d'aque-sta xarcuteria, La Mun tanya, quedes de fa una colla d'anys ens acom-panya a Creu Coberta.

  Ms de quaranta anys oi?Des del 1966 que sempre ens hemdedicat a aquest gnere: els pernils.

  Doncs amb els pernils us heu fet re-coneguts!S, pensa que ve gent de tota la vidaa comprar-nos el pernil, perqusaben que treballem b i que el nos-tre producte s de primera qualitat.Podem dir que el pernil s el nostreproducte estrella.

  No s l'nic producte, per.No, perqu tamb disposem d'unagran varietat d'embotit ibric i for-matges nacionals i d'importaci.Per el pernil s el que sendu lapalma. A ms, tamb tallem i en-vasem tots els productes que oferima la bo tiga.Quin pernil s el ms bo?Aix depn dels gustos, per pertradici i sabor tenim el pernil deJabugo, que ens arriba directament deHuelva. s el rei dels pernils.

  Quina clientela teniu?Molta gent fixa, de tota la vida, queve expressament a comprar-nos el

  La Muntanyac/ Creu Coberta, 45Parlem amb Miguel

  pernil, tan del barri com de fora. Finsi tot tenim turistes. Acaba de venir ex-pressament una parella de turistesfrancesos que ja havia vingut en unaaltra ocasi.

  Com s que vau obrir un res taurantgallec?Nosaltres som gallecs i ja ensdedicvem a la restauraci. Vam venira Barcelona el 1985 i vam inauguraraquest establiment.

  Quines sn les especialitats de lacasa?Pop a la gallega, vedella gallega, lacncon grelos, entrecot i carn, tambtenim ma- risc... El secret de la cuina

  gallega s la matria prima.

  I feu mens?S, en fem tres de diferents: un de mat,un de nit i un despecial

  Esteu en una zona bona?S, perqu tenim gent que ens ve tandel barri dHostafrancs, de tota la vida,com dels hotels que tenim just davant,com dels que surten de lEstaci deSants i entren al barri a dinar.

  Perqu sou de lassociaci de comer-ciants?Nosaltres estem lluny de CreuCoberta, per crec que hi hem de ser,perqu ens donen suport, cal estar alpeu del can amb el barri, i treballarplegats per fer-lo millor. s molt posi-tiu estar dins de lAssociaci de com-erciants

  GRAN GALICIAc/ Bejar, 97Parlem amb Benito

 • Creu Coberta butllet 16214 Novembre201004 lniasants

  ASSOCIACI DE COMERCIANTS CREU COBERTA

  Seguint amb la temtica an-ticrisi, i conscients que la treso-reria de les empreses cadavegada t ms dificultats peratendre tots el pagaments quese li demanen seria bo que cone-gussim la nova normativasobre terminis de pagament re-centment modificada.

  El passat 6 de Juliol es va pu-blicar la Ley 15/2010, de 5 dejulio, de moficiacin de la Ley3/2004, de 29 de diciembre, porla que se establecen medidas delucha contra la morosidad en lasoperaciones comerciales.Aquesta nova normativa modi-fica lanterior llei 3/2004 i pre-veu un termini mxim de 60dies per realitzar pagamentsentre les empreses. Un altre as-pecte importat daquesta llei sque aquest termini no pot sserampliat per acord de les parts,amb la finalitat devitar prcti-ques abusives i que el peix gran

  es mengi al petit., si ms nosobre el paper.

  Aix no es obligatori per totsels contractes en vigor, tanma-teix es preveu un rgim transi-tori que consisteix endiferenciar les obligacions depagament derivades de contrac-tes amb data abans i desprsdel 6 de juliol dempreses priva-des.

  Pels contractes firmats des-prs del 6 de juliol del 2010 sa-plica plenament el termini de 60dies, amb lexcepci de les em-preses relacionades amb el sec-

  Fem cas a la llei a lhora de pagar

  Xavier LpezMembre

  de la junta

  Lexpert de lAssociaci

  Quants anys fa que son a CreuCoberta?

  Des de lany 1994.

  Quins serveis ofereixen des de laclnica ?

  Tots aquells que podem : cirurgia,implants, esttica Abans enstrobvem a Bjar 17, la veritat s quesom al barri des de fa molts anys. Jo hisoc des del 72 i mhi sento molt b.Tots els camps que tractem estan ges-tionat per un especialista, per tant,garantitzem el millor servei en all que

  treballem. Hem vist algun descens enels tractaments ms complexes perquha baixat el nivell adquisitiu, per anivell de manteniment la cosa segueixb. A ms, aquest any nosaltres estemcelebrant el 25 anniversari, tenim gentde tota la vida a qui estem encantats deseguir cuidant.

  Quins canvis ha percebut en elbarri?

  Hem anat evolucionant, aix es ver-itat, per encara conservem aquest es-perit de barri tan nostre. Els canvis

  magraden si serveixen per anar cap amillor, per hi ha una cosa que henotat: es tanquen massa botigues, i aixes deu a lencariment dels locals que nopermeten als comerciants tirar enda-vant i continuar el seu projecte perpoder millorar el tracte amb el client oper poder oferir tot el que una personapodria necessitar. Personalment vaigcanviar el local per anar en un localms gran per poder atendre millor elsclients, sense luxe, per amb certa dig-nitat. El que cal s que la gent se senticmode, cuidada i ben atesa.

  Clnica Dentalc/ Bjar cantonada amb Creu Coberta, 1r PisParlem amb el Dr. Joan Vilalta

  tor de productes alimentarisque estan obligades a pagar en30 dies.

  Pels contractes anteriors al 6de juliol del 2010 i sempre res-pectant el termini de 30 dies perles empreses alimentries es faun escalat segons la data de sig-nament del contracte, fins a fi-nals del 2001 el termini mximes de 85 dies, durant el 2012 eltermini es redueix a 75 dies i a60 a partir de gener del 2013.

  Conv que sapigueu que eltermini comena a comptar apartir del lliurament dels bns o

  de la prestaci dels serveis, aixlalbar dentrega o la conformi-tat del clients per escrit en casde serveis es converteix en moltimportant a lhora dacreditar elcomenament del termini.

  Tamb s obligaci dels pro-vedors fer-nos arribar la facturadurant els trenta dies posteriorsa la recepci de la mercaderia oprestaci del servei.

  Per acabar la llei tamb re-gula el supsit de la factura re-sumen peridica per poderagrupar factures en perodes nosuperiors a 15 dies.

  Quan es va ingurar el restaurant?El Nou Mart es va ingurar fa tres

  anys, a ka cantonada de Bjar amb CaiCeli. Per des de lany 1942 el vellrestaurant estaba Obert.

  Es tracta doncs, d un negoci familiarqye sacosta als setenta anys i que sem-pre ha tingut un client variat, del barri ide fora.

  Lantic restaurant tena moltaclientela de tota la vida?

  Perqu ens haviem especialitzat enuna cuina catalana i tradicional que albarri agradaba molt. Venien molts veins

  internacional que tenim sn de primeracualitat, i aix ho destaquen.

  s un restaurant molt modern peramb cuina tradicional?

  Si. El nostre estil s dun restauranmodern, dinmic. Som 11 persones tra-ballant-hi. I la nostra cuita tradicional,de mercat, de dia a dia.

  Perqu us vau asociar a CreuCoberta?

  Estem al Barri, i creiem que estar alassociaci s treballar tamb pel com-er del barri.

  no noms a dinar sin tamb a es-morzar, aguns dells procedents de lan-tic escorxador.

  Daquesta poca conservem platsmolt tradicional com la tripa i el cap ipota, que encara avui tenen molta sor-tida.

  Quins sn els plats que destacareu?Un dells s larrs calds amb

  llamntol, que t una molt bona ac-ceptaci entre els clients, i laltre elmorro de bacall, que es una de les nos-tres especialitats. Tot i aix totes les vari-etats de carn, peix, amanides i cuina

  Restaurant Nou Martc/ de Cai Celi, 17, 19Parlem amb en Nacho

 • Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] 1515Novembre201004 lniasants

 • 16

  La BordetaNovembre

  201004lniasants

  Reivindiquem la informacilocal, s la nostra funci

  Foto: J. S.

  El dia 12 sentreguen els premis Lluis CompanysEl Teatre de Sant Medir acollir el divendres 12 de novembre a les 20 h el lliuramentdels 17ens Premis Nacionals President Lluis Companys, que anualment entrega ERCSants-Montjuc. El president dEsquerra, Joan Puigcercs, lliurar els guardons a Vi-cent Sanchis, Justo Molinero, Joan-Llus Llus i a la Federaci Catalana de Patinatge.

  Aquest novembre sinauguraformalment lescola GuinbJ.S.> Ja fa uns dos mesos que lanova Escola Bressol Guinb (Ol-zinelles, 73) camina, coincidintamb linici de curs, per serdurant aquest mes de novembreque es far la seva inauguracioficial amb la presncia de lalcal-de de la ciutat, Jordi Hereu, i laregidora del Districte, Imma Mo-raleda.

  El flamant nou edifici delEBM Guinb ha perms lam-pliaci de la llar dinfants i tam-b la ubicaci en els pisos supe-

  riors dels serveis educatius delDistricte. Aix doncs, si lescolabressol oferia abans 36 places, ac-tualment t una capacitat de 81infants. La inversi total de lim-moble ha estat de 3.099.153 eu-ros, contant lampliaci de la llardinfants, de 1.766.430 euros.

  Lalcalde Jordi Hereu aprofi-tar la seva visita a Sants per in-augurar tamb lescola bressol ElFil, als jardins de Mlaga. Enaquest cas, la construcci delnou centre va costar 1.417.083 .

  El nou edifici de lescola bressol llueix al carrer Olzinelles.

  Jordi SugraesLa Bordeta

  Aquest Nadal far 14 anys queSants 3 Rdio (103.2 FM) expli-ca cada dia lactualitat del Distric-te per les ones. Enguany, arren-ca la temporada amb 40 progra-mes en graella i una massa socialde ms de 150 persones. Amb elnou any, lemissora dirigida perOleguer Forcades engega un pro-jecte innovador, Enregistrem lamemria, uns programes on lagent gran dels barris explica lahistria de Sants-Montjuc a tra-vs de les seves experincies.

  Quan es podr escoltar el re-sultat daquest projecte?Esperem que ben aviat, per des-prs de Nadal. Ha estat una tas-ca molt extensa i llarga, hi hemtreballat durant tot un any. En unprimer moment, vam gravar lesconverses amb els avis. Sn msde 100 hores gravades. I ara es-tem acabant lordenaci de totsels temes que shan tocat, una fei-na que fa lhistoriador Agus Gi-ralt. Desprs noms quedar gra-var els programes definitius, ambel mateix Giralt i la Pepita Glvez.Com seran els programes?Seran uns 15 programes mono-grfics duna hora de durada.En ells es tractaran temes diver-sos com el comer, la postguerra,lestraperlo, lescola, etctera, atravs del testimoni de la nostragent gran. s un projecte indit,que ens ha frepat, ja que els avisi vies semocionaven al recordarla histria dels barris. A ms, ensplantegem editar tot el material,tant sonor com en paper, per a

  que estigui a disposici dels fu-turs historiadors de Sants o de lespersones que sinteressin.Sants 3 Rdio sempre ha rei-vindicat la informaci local.s la nostra principal funci coma rdio. Tenim vocaci de serveipblic, i lemissora sha conver-tit en un altaveu per a tothom queho necessiti del Districte: lAdmi-nistraci, els vens o les ms de500 entitats dels nostres barris. Daqu la importncia delinformatiu Sants al Dia.s un informatiu duna hora di-ria (19-20 h) centrat en la infor-maci local de Sants-Montjuc, isempre ha estat present.Aquest tipus dinformatius indit a la resta demisso-res locals de la ciutat.Possiblement som pioners enaquest sentit. Implica un gran es-for per part dels redactors de le-missora, que treballen de formavoluntria, per a la vegada s el

  Foto: J. S.

  programa en el qual centrem elsnostres esforos. s un buit quepensvem que hi havia a Sants-Montjuc i, per aix, lhem fet desdel primer dia. Lesfor, per, tamb es tra-dueix en satisfaccions.I tant. Els vens ens truquen perexplicar-nos temes, hem anatguanyant audincia amb els anys.I, aquesta tardor, Sants 3 Rdiosha convertit en la primera emis-sora local de Barcelona en apari-xer al Barmetre, linstrumentque mesura les audincies delsmitjans de comunicaci. Oficial-ment, tenim 4.000 oients.Qu suposa aquesta dada?s un reconeixement a la feinafeta. Fins ara cap emissora localde Barcelona hi sortia reflectida,perqu a la ciutat s molt difcilque els vens diguin que escolteno llegeixen un mitj local. Per tantes podria dir que hem fet hist-ria. Per nosaltres s tot un xit.

  El director i fundador de Sants 3 Rdio, Oleguer Forcades, en un dels estudis.

  Lemissora Sants 3 Rdio sha convertit amb els anysen un altaveu i un referent de lactualitat del districte

  El swing i el ball sinstallaran un cop al mes a la plaa FnixRedacci> La Comissi de Fes-tes de la plaa Fnix, juntamentamb la companyia Swingma-niacs, preparen per al properdissabte 13 de novembre unaswingjam, s a dir un encontreamb la msica, el ball i el swing,totalment gratuta i oberta a laparticipaci de tots els vens queshi vulguin adherir. La idea s or-ganitzar aquesta activitat unavegada al mes, en concret el se-gon dissabte de cada mes, entreles 11.30 i les 14.30 hores, per talde promocionar la cultura al ba-rri de la Bordeta.

 • Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] 1717Novembre201004 lniasants

 • 18

  Poble SecNovembre

  201004lniasants

  Canvi dhorari de el pati obertEls collegis pblics Carles I, La Muntanyeta i Mossn Jacint Verdaguer

  obren el pati de les escoles els caps de setmana per crear un nou espaide convivncia entre infants i adolescents. Fins al maig les installacions

  sobriran entre les 10 i les 14 h.

  Foto: Ajuntament.

  Els habitatges estan ubicats al passeig de lExposici.

  Un habitatge digne per afamlies amb recursos baixos

  Dinou families en procs de rein-serci social tindran un habitat-ge digne els propers mesos. LA-juntament i Critas Diocesanavan inaugurar a finals doctubrelilla dhabitatges protegits alpasseig de lExposici, on al so-terrani sha ubicat una zona detrasters i una bugaderia comuni-tria.

  En total shan construit 19 ha-bitatges amb 1,2 i 3 habitacions,que oscillen entre els 40 i els 66m2. Tot plegat ha estat un projec-te pensat per la Fundaci Fomentde lHabitatge Social, que vetllaper laccs i ls de lhabitatge perpart de persones o collectius enrisc dexclusi social. Els pisosprocedeixen dherncies o do-nacions de particulars i ara es

  LAjuntament i Critas han presentat una promocide 19 llars adreades a persones amb risc dexclusi

  Sara ArroyoPoble Sec

  Art, teatre i immigrant sn elsmots usats per definir el barriC.G. > A partir de la idea de po-tenciar la dimensi ms humanai local de la marca Barcelona, ungrup de joves del Mster en Dis-seny i Comunicaci de lescolaElisava han creat lexposici Ci-vic City Barcelona. Aquesta mos-tra pren com a punt de partidonou barris de la ciutat i en plas-ma la seva esspencia en tres pa-raules i un seguit de fotografies.En aquest sentit, Poble Sec es de-fineix amb la trilogia de mots art,teatre, immigrant. La mostra

  es pot visitar fins al 10 de novem-bre a la seu de lescola Elisava, si-tuada al nmero 32 de la Ram-bla. A banda de Poble Sec, lexpo-sici tamb recull la mirada delsestudiants sobre els barris de laGuineueta, la Font den Fargues,la Barceloneta, el Bon Pastor,Sant Antoni, Poblenou i el Coll.Sn un total de 90 fotografies dela ciutat, deu per a cada barri, queintenten buscar la seva essnciai captar els seus elements ms re-presentatius.

  Foto: Civic City Barcelona

  Imatges de lexposici.

  destinaran noms al lloguer tem-poral a preu redut per a perso-nes amb recursos molt baixos.

  SEGUIMENTPer adjudicar els pisos es valora-r que les persones visquin al ma-teix territori on es lloga el pis i la

  urgncia del cas. Durant la sevaestada es far un seguiment de laseva integraci a la comunitat devens i al barri. Tamb es far uncontrol de pagaments mensuals.Aquesta illa dhabitatges protegitss la primera que sha fet a Bar-celona amb aquest objectiu.

 • Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] 1919Novembre201004 lniasants

 • Font de la Guatlla Montjuc20

  Novembre

  201004lniasants

  El nou centre va culminarmolts anys de reivindicaci

  Foto: J. S.

  Jordi SugraesFont de la Guatlla

  El 19 de novembre de 1994 obriales seves portes el centre cvicFont de la Guatlla. LAssociacide Vens es traslladava del petitlocal del carrer Font Florida, 54,a unes installacions modernes implies. Va significar la culmi-naci de molts anys demanant uncentre cvic, recorda el presidentde lentitat venal, Llus Mat.

  Aviat far 16 anys de lobertu-ra del centre, un punt i a part enla histria de lassociaci venal,ja que va provocar el seu creixe-ment. Vam comenar amb no-ms tres tallers, i actualmentoferim 42 cursos, explica Mat.Les xifres i els esdevenimentsparlen per si sols: 655 usuaris,ms de 100 dones al Grup de Do-nes, ms de 50 avis i vies al Grupde Gent Gran, la creaci del nouCollectiu dArtistes... Quan vamvenir creiem que el centre cvicera gran, per amb el temps hem

  El president de lAVV, Llus Mat, durant lentrevista.

  El centre cvic del barri celebra el seu 16 aniversari

  El dret a la privacitat, a debat El proper dimecres, 10 doctubre, el centre cvic

  Font de la Guatlla acull la xerrada Protecci de lesdades personals i els drets a la privacitat. Lactivi-

  tat comenar a les 18.30 h de la tarda.

  Font de la Guatlla> Els vensdel barri ja poden estar tran-quils de no relliscar quan cami-nen pel carrer Guatlla, ja que elstcnics de lAjuntament han po-sat soluci a la canonada que vaaparixer a mitjans de setembrei que abocava aiges brutals, in-cls fecals, per la pendent del vial.A la canonada sobresortint de laparet hi han connectat un altretub que baixa fins al terra, evitantlabocament constant daigua alcarrer.

  Es posa soluci ala canonada delcarrer Guatlla

  crescut tant que es podria dir queel centre ja sens ha quedat petit,destaca el president de lentitat.

  Des dun principi, lobjectiu delcentre cvic i lAssociaci deVens, que ns lentitat gestora,ha estat oferir activitats als vensi, finalment, el centre sha conver-tit en un espai de referncia, detrobada, segons Llus Mat.

  Per commemorar els 16 anysde vida del centre cvic, el diu-menge 21 de novembre al migdiasorganitzar un concert tribut aJoan Manuel Serrat, en el qual elcantant i guitarrista Carles Virgi-li interpretar els seus gransxits. El Collectiu dArtistes con-tribuir a la celebraci amb unamostra dedicada a Joan Maragall.

  Fotos: J. S.

  Labans i el desprs del carrer Guatlla mostra lactuaci del Districte.

  Un acte celebra la restituci de les Quatre Columnes a MontjucMontjuc> Les Quatre Colum-nes de Puig i Cadafalch ja comen-cen a treure el cap per davant delMuseu Nacional desprs dunessetmanes en les que sha treballaten les bases daquest monumenterigit lany 1919, per eliminat perla dictadura de Primo de Rivera.

  Per tal de celebrar la restitucide les Quatre Columnes, sorga-nitzar aquest divendres, dia 5, ales 10.30 del mat un acte simb-lic. Es tracta de la collocaci enla base del monument dun cilin-

  dre que contindr la histria delobra i un resum de la tasca fetaper aconseguir la seva plena res-tituci.

  Les Quatre Columnes de Puigi Cadafalch sestan aixecant justper sobre de la Font Mgica, quehavia estat la seva ubicaci origi-nal. Les columnes tindran una al-ada de 19 metres, un menysque en loriginal, i tampoc tin-dran les victries alades, un sm-bol molt utilitzat en aquell temps,per sense sentit ara.

  Les bases de les Quatre Columnes ja es poden veure fcilment.

  Foto: J. S.

  Font de la Guatlla> El properdimarts 16 de novembre el Grupde Dones de Font de la Guatllaorganitza la xerrada Los Ese-nios, el sentit de viure i la simpli-citat de ser a partir de les sis dela tarda al centre cvic del barri(Rab Ruben, 22). La confernciaque tractar temes de creixe-ment personal, destat anmic i te-raputic, anir a crrec de XavierPedro, escriptor, professor de laterapia del Reiki i fundador delEspai Terra.

  Font de la Guatlla> Els pro-pers 12 i 13 de novembre elsvens del barri podran collaboraramb el Banc dAliments, i donarun cop de m als ms necessitats.Uns voluntaris de lAVV Font dela Guatlla es collocaran diven-dres (de 14 a 21 h) i dissabte (de9 a 21 h) a davant del supermer-cat Condis del carrer Sant Germper a recollir aquells productes deprimera necessitat que els vensvulguin comprar a lestablimenti donar al Banc dAliments.

  Els vens podencollaborar amb elBanc dAliments

  El creixementpersonal, en una conferncia

 • 21

  La Marina Zona FrancaNovembre

  201004lniasants

  La nova pres de preventius de la Zona Franca, ms a propZona Franca> Sacosta el finalde lantiga pres Model. El diven-dres passat van iniciar-se els tre-balls previs a la seva construcci.Sha comenat amb lenderroca-ment de les naus industrials a laZona Franca que ocupen la futu-ra ubicaci de la nova pres depreventius. De moment, sha ti-rat a terra les marquesines i la fa-ana principal de la nau, situadaentre els carrers 5, 6 i D de laZona Franca. Les obres han estatvisitades pel president de la Ge-

  neralitat, Jos Montilla, lalcaldede Barcelona, Jordi Hereu, i laconsellera de Justcia, Montse-rrat Tura.

  El president Jos Montilla hadestacat que, amb linici de lesobres, es dna resposta a la rei-vindicaci del tancament de laModel i el trasllat de lequipa-ment centenari fora de la ciutat.

  La construcci del centre depreventius t un pressupost de100 milions deuros i tindr ca-pacitat per a 1.200 interns.

  Foto: Ajuntament

  Imatge virtual del futur centre penitenciari.

  Barcelona, amb el vehicle elctricEl president de la Generalitat, Jos Montilla, i lalcalde de la

  ciutat, Jordi Hereu, han signat un acord pioner a tot Espanyaamb la multinacional Nissan per a que es distribueixi el vehi-

  cle elctric Nissan Leaf a Catalunya a partir del 2011.

  Es mant lajut dels ascensors

  La ciutat de Barcelona comptaamb diferents polgons dhabitat-ges, s a dir zones on sacumulengrans edificis de pisos, moltsdells sense ascensors. En algunspunts del barri de la Marina delPort es poden trobar aquest tipusdedificacions. En els seus edifi-cis, la installaci de lascensor scomplexa i sopta per la sevacollocaci a lexterior de limmo-ble, el que implica laprovacidun Pla de Millora Urbana. LA-juntament ha anunciat aquestmes la continutat daquests plansespecials, el que beneficia direc-tament al barri de la Marina. Enaquest cas, shavien aprovat ini-cialment la installaci de 12 as-censors en total, el que implicaque 156 famlies de la Marina esveurien beneficiades daquestsajuts. A tota la ciutat, shan apro-vat en total 12 Plans de MilloraUrbana, 7 dells aprovats i 5 en-cara en trmit.

  La inversi pblica beneficia a 156 pisos de la Marina

  La instal laci dun ascensor exterior s la soluci en els polgons.

  Jordi SugraesLa Marina

  Foto: Arxiu

  TORNS CON VENTURA PLAJA, OBRANUEVA ,2 HABITACIONES DOBLES,DU-PLEX, TERRAZA SOLARIUM DE 38 MTS,MUY LUMINOSO. 329.000

  ROGER - PORTBOU. PISO AMPLIO DE 4DORMITORIOS (3 DOBLES), 1 BAO, BAL-CN, ALTO, CON ASCENSOR, EXTERIORA CALLE Y A PATIO DE MANZANA. COR-RECTO PARA ENTRAR A VIVIR. 270.000

  RAMBLA BADAL - CANALEJAS. PISO DE2 HABITACIONES REFORMADO AL COM-PLETO, CON ASCENSOR, EXTERIOR ACALLE. BIEN COMUNICADO, JUNTO ALMERCADO DE SANTS. 199.000

  TRAVESSERA DE LES CORTS - COMAN-

  DANTE BENITEZ. PISO DE 3 HABITA-CIONES (2 DOBLES), 1 BAO, EXTERIORA CALLE, ORIENTADO A TARRAGONA.ALTO, CON ASCENSOR, PARA ENTRAR AVIVIR. 262.000

  SANTS - ARIZALA. PISO DE 4 HABITA-CIONES, CON BALCN, EXTERIOR ACALLE. AIRE ACONDICIONADO, ASCEN-SOR, PARA ENTRAR A VIVIR. 278.000

  CARRER DE SANTS - AV. MADRID. TICODE 4 HAB., CON DOS TERRAZAS (UNA DE17M2 CON ACCESO DESDE SALN EXTE-RIOR A CALLE DE SANTS CON VISTAS YOTRA DE 14M2 CON ACCESO DESDEHABITACIN DOBLE CON VISTAS), CALE-FACCIN, A. ACONDICIONADO, ASCEN-SOR, PERMITE ENTRAR A VIVIR. 435.000

 • Novembre

  201004

  22

  LAgendaTELFONS DINTERS

  EMERGNCIES 112BOMBERS 080 CAP Bordeta-Magria 93 431 65 70, Corral, s/n Carreras i Candi 93 431 0039, Carreras i Candi, 99-101 Consell de Cent 93 423 59 35, Consell deCent, 26 Doctor Carles Ribas 93 223 28 88, Foc, s/n Poble Sec-LesHortes 93 324 91 00, Nou de la Rambla, 177 Numncia 93 322 70 61,Numncia, 23 Sants 93 491 51 97, Passatge Vapor Vell, 44-46URGNCIES SANITRIES 061MOSSOS DESQUADRA 088 Ulldecona, 35 bisGURDIA URBANA 092 Gurdia Urbana, 2POLICIA NACIONAL 091 TELFON DINFORMACI 010OFICINA DATENCI AL CIUTAD (OAC) Creu Coberta, 104 Foneria, 19TELFON DEL CIVISME 900 226 226SNDICA DE GREUGES DE BARCELONA93 413 29 00 Ronda Sant Pau, 43-45, 3rCENTRES CVICS I CULTURALS Centre cvic Casa del Rellotge 93 432 24 89, Pg. Zona Franca, 116, int Centre cvic La Cadena 93 331 34 98, Mare de Du de Port, 397 CasinetdHostafrancs 93 423 04 40, Rector Triad, 53 Cotxeres de Sants 93 29187 01, Sants, 79-83 Centre Pepita Casanellas 93 256 37 30, Foneria, 19 Equipament cultural Antiga Estaci de Magria 93 432 48 01, Gran Viade les Corts Catalanes, 247 Punt jove de Sants-Casa del Mig 93 291 4262, Muntadas, 5-35 Espai musical La Bscula 93 422 43 00, Foc, 132 Centre cvic El Sortidor 93 443 43 11, Plaa del Sortidor, 12 C. cvic Fontde la Guatlla 93 424 85 06, Rab Rubn, 22BIBLIOTEQUES Biblioteca Artur Martorell 93 402 36 44, Pl. Espanya, 5 Biblioteca delInstitut Botnic 93 325 80 50, Av. Montanyans, 25 Biblioteca de lInsti-tut del Teatre 93 227 39 00, Pl. Margarida Xirgu, 1 Biblioteca FundaciJoan Mir 93 443 94 70, Av. Miramar, 1 Biblioteca Francesc Candel 93332 53 75, Amnistia Internacional, 10 Biblioteca Francesc Boix 93 443 0105, Blai, 34 Biblioteca Vapor Vell 93 409 72 31, Ptge.Vapor Vell, 1

  Propera edici

  Dijous18 de novembre

  lniasants

  SANTS6 de novembre10 aniversari de lEscletxa aSants. Tot el dia al Centre Socialde Sants.

  9 de novembreConsell de barri. Cotxeres.

  10 de novembreRoda de premsa de Sants-Montjuc Decideix amb les en-titats del barri. 19.30 h, Cotxe-res.

  11 de novembreBall de la gent gran. 17 h, Cot-xeres de Sants.

  12 de novembreXerrada spbre la reforma labo-ral a Sants. 19 h, Centre SocialSants.

  13 de novembreMini-marat de cinema de te-rror. 22 h, Cotxeres.7na Trobada de Viure-Conviu-re-Compartir. 17.45 h, sala 4Cotxeres.

  Del 15 al 20 de novembreConcurs de curts fantstics i deterror de Sants 2010. Cotxeresde Sants.

  20 de novembreMarat de cinema fantstic i deterror. A partir de les 19 h,Cotxeres.

  HOSTAFRANCS9 de novembreBall de gent gran. A partir de les17 h, Casinet.14 de novembreEspectacle teatral: Blau cel igroc llimona, a crrec de lEs-tenedor Teatre. 12 h, Casinet.

  18 de novembreXerrada sobre El viatge de lai-gua i la contaminaci. 18 h,Aula de lAigua.

  19 de novembreIX Festa del Collectiu dArtis-tes de Sants. 21 h, Casinet.

  21 de novembreExposici pictrica Expressi,ritme, msics dels artistes MaryFranquet i Ferran Lajusticia.Casinet.

  20 de novembreSeminari sobre Laigua a lesnostres llars. de 10 a 14 h, Aulade laigua.

  22 de novembreConsell de barri. Seu del Distric-te.

  LA BORDETA12 de novembreLliurament dels XVII PremisLluis Companys. 20 h, teatreSant Medir.

  13 de novembreMatinal de ball Swing Maniacs.A partir de les 11.30 h a la pla-a del Fnix.

  14 de novembreConcert de Francesc Mir. 18.30h, Teatre de Sant Medir.

  POBLE SEC6 de novembreFira de productes artesans. Apartir de les 8 h a la conflun-cia entre els carrers Margarit i

  Blai.Espectacle teatral: El pez aho-gado, a crrec de Teatro deHemoficcin. 18 h, centre cvicel Sortidor.11 de novembreLlibres a escena: El museu fa-buls de Lul Colonge, a crrecde la Cia. Notas escondidas.17.30 h, biblioteca FrancescBoix.

  14 de novembreCaminada per la muntanya i elPoble Sec. Sortida: 9 h, al parcde les Tres Xemenies.

  FONT DE LA GUATLLA10 de novembreXerrada sobre La protecci deles dades personals i els dretsa la privacitat. 18.30 h, centrecvic Font de la Guatlla.

  21 de novembre16 aniversari del centre cvicFont de la Guatlla. Inauguracide lexposici del CollectiudArtistes del centre i altres ac-tivitats. A partir de les 12 h..

  MONTJUC5 de novembreActe de collocaci de la prime-ra pedra de les Quatre colum-nes de Puig i Cadafalch. 10.30h, davant la Font Mgica.

  LA MARINA10 de novembreInauguraci de lexposici dartOrdre Mundial. 19.30 h, bi-blioteca de la Marina FrancescCandel.

 • Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] 2323Novembre201004 lniasants

 • Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] Novembre201004 lniasants