of 16 /16
redacció 93 593 70 11 · [email protected] · administració 93 593 93 39 · publicitat 93 570 88 96 · Fax 93 570 87 74 7 Tram central de l’L9 El Govern reconeix la manca de diners com a causa de l’aturada barcelona · Edició 216 Festa Major de Sarrià Els Gossos posen el toc musical a la celebració L’equip de Trias aposta per la privatització del Tibidabo L’Ajuntament traspassarà al sector privat el parc d’atraccions per tal de reduir les despeses Fotos: Cristian Gómez Gal·la Placídia ha d’afrontar un any més de reformes 13 10 12 7 La reforma del carrer Puig Reig habilita un nou camí escolar La reforma del carrer Puig Reig habilita un nou camí escolar Sol·licitat el control www.liniasarria.cat · 21 de set. de 2011 · Núm.17 · 15.000 exemplars línia sarrià

Línia Sarrià 17

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Línia Sarrià 17

Text of Línia Sarrià 17

 • redacci 93 593 70 11 [email protected] administraci 93 593 93 39 publicitat 93 570 88 96 Fax 93 570 87 74

  7

  Tram central de lL9El Govern reconeix lamanca de diners com a causa de laturada

  barcelona Edici 216

  Festa Major de SarriEls Gossos posenel toc musical ala celebraci

  Lequip de Trias aposta per la privatitzaci del TibidaboLAjuntament traspassar al sector privat el parc datraccions per tal de reduir les despeses

  Fotos: C

  ristian G

  mez

  Galla Placdia hadafrontar un anyms de reformes

  13

  10

  12

  7

  La reforma del carrer Puig Reighabilita un nou cam escolar

  La reforma del carrer Puig Reighabilita un nou cam escolar

  Sollicitat el control

  www.liniasarria.cat 21 de set. de 2011 Nm.17 15.000 exemplars

  lniasarri

 • 2 Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]

  201121lniasarri.cat

 • En portada 3lniasarri.catSetembre201121

  Nez i Navarro engega la transformacide la Rotonda malgrat el rebuig dels vensDesenes de vens de Sant Gervasi van manifestar-se a mitjans de juliol convocats per laplataforma Salvem la Rotonda per tal de demanar que saturi el projecte de rehabilitaci

  Barcelona s una de les ciutatsmodernistes per excellncia.Les obres edificades per lesprimeres espases daquestmoviment arquitectnic, comAntoni Gaud, Josep Puig iCadafalch o Llus Domnech iMontaner, donen un valor afegiti una singularitat a la ciutat quecada any aconsegueix atrauremilions de turistes darreu delplaneta. Quan es parla de mo -der nisme, s inevitable que elnostre imaginari marxi cap a laSagrada Famlia, la Pedrera,lHospital de Sant Pau, el Palaude la Msica o la Casa de laPunxes, per evidentment totesaquestes construccions sn lapunta dun iceberg que amagauna llista quasi inesgotablededificis des til modernista quees disseminen per la ciutat deBarcelona. Una delles s ledi-fici de la Rotonda, obra de lar-quitecte catal Adolf Ruiz iCasa mitjana, que des de lany1906 presideix lentrada delavinguda Tibidabo, i amb elpas del temps sha convertit enun dels edificis ms apreciats deSant Gervasi.

  PROTESTA VENALLedifici de la Rotonda es vainau gurar com un hotel de certacategoria que va veure passarhostes tan illustres com les -criptor Miguel de Unamuno.Posteriorment es va convertiren un recinte hospitalari finsque va acabar tancant les portes.Lany 1999 la constructoraNuez i Navarro va adquirir lapropietat de limmoble i actual-

  ment es disposa a reconvertir-loen un bloc doficines, que podriaestar enllestit daqu a tres anys.

  Des del moment en qu es vanconixer les intencions de la im-mobiliria i es van desvetllar leslnies mestres del projecte derehabilitaci, molts vens de SantGervasi es van oposar als plansde Nez i Navarro i van consti-tuir la plataforma Salvem la Ro-tonda que pretn aturar el projec-te. De fet, els vens ja han presen-tat dos contenciosos al TribunalSuperior de Justcia de Catalun-ya (TSJC), ja que denuncia que elprojecte preveu retirar elementscatalogats i el seu disseny tunes dimensions superiors a lesque permet la llei. Per aquest mo-tiu, la plataforma Salvem la Ro-tonda va convocar un acte de pro-testa el passat mes de juliol queva aplegar desenes de persones iva servir per recollir signatures afavor que es revoqui el projecte.Fins al moment ja en tenen msde 5.300. En lacte es va llegir unmanifest en qu sinstava alsnous responsables dUrbanismede lAjuntament a concretar unareuni amb els vens.

  PRINCIPALS ARGUMENTSLedifici de la Rotonda est for-mat per dues estructures dife-rents; ledifici modernista origi-nal disenyat per Adolf Ruiz, i unaampliaci noucentista realitzadaper larquitecte Enric Sagnier.Mentre que la primera s unaconstrucci protegida, la segonano i s en aquest punt on comen-a el conflicte. Aprofitant aques-ta situaci, els vens acusen N-ez i Navarro de voler ampliarledifici en ms metres quadratsdels permesos, alterant aix la fe-somia i lalada de ledifici, de vo-ler enderrocar tota la part edifi-cada per Sagnier i construir unaparcament soterrat de cinc plan-

  tes. Segons argumenten, aques-tes mesures incompleixen la nor-mativa de Patrimoni que prote-geix la prctica totalitat dedificismodernistes de la ciutat. Totesaquestes modificacions de ledi-fici consten en el recurs presen-tat pels vens al TSJC.

  A dia davui ledifici es troba enun estat de llangor i el pas delsanys sacumula a la seva faana.Des de lentitat Salvem la Roton-da asseguren que lestat de deixa-desa que pateix actualment lim-moble s una estratgia molt ha-bitual de les immobiliries pertreure fora i valor als edificishistrics, i finalitzen el seu ma-nifest assegurant que ells tambvolen que ledifici es rehabiliti,

  C. GmezSant Gervasi

  per no al preu de convertir-lo enuna caricatura de ledifici queva ser temps enrere.

  PREFERNCIA DE TRIASEls vens no sn els nics que hanfet pbliques les seves prefern-cies sobre el futur de la Rotonda

  ja que durant la campanya elec-toral, lactual alcalde de Barcelo-na es va mostrar partidari que laledifici torns a convertir-se enun hotel i Nuez i Navarro es re-plantegs el projecte de conver-tir limmoble en un bloc dofici-nes. Tot i la voluntat expressadaper Trias, fonts de la immobili-ria consideren que el canvi du-sos de ledifici comportaria co-menar el projecte de zero i cal-dria demanar noves llicncies, fetque endarreriria ms anys elprojecte.

  Fra com fos, mentre el cas noes resol, els vens critiquen queNuez i Navarro ha comenat lesfeines prvies a la demolici par-cial de ledifici.

  Projecte de la immobiliria Nez i Navarro (a lesquerra) i imatge actual de ledifici de La Rotonda

  Fotos: C. Gmez

  Lentitat Salvemla Rotonda ja haaconseguit msde 5.300 firmesen contra de la

  rehabilitaci queha dissenyat

  Nez i Navarro

 • 4 Opini

  Safata dentradaEDITORIAL

  Ciutadans

  lniasarri grup comunicaci21Dipsit legal: B.17672-2010

  Redacci: 93 593 700 [email protected]: 93 570 88 [email protected]: 93 593 93 [email protected]

  www.liniasarria.cat

  Lnia Sarri agraeix les cartes dels lectors per no es responsabilitza dels seus continguts. s imprescindible que els es-crits estiguin signats amb nom i cog noms, nmero de DNI i telfon de contacte. Lnia Sarri es reserva el dret de reta-llar-les, en el cas adient. Les cartes es poden enviar al fax 93 519 43 98 i per correu electrnic a l'[email protected]

  Cartes dels lectors

  Sollicitat el control

  -

  lniasarri.cat

  Premi Diputaci de Barcelona

  Tasis-Torrent de Comunicaci Local 2010

  Setembre

  201121

  La Foto Carrer Rubinstein (Bonanova)

  Editor: David Centol i Lozano. Directors d'edici: Jordi Sugra -es (Lnia Barcelona), Jos Antonio Pilar (Lnia Valls), DavidGonzlez (Lnia Badalona), Raimon Sastre (Lnia Maresme), PereGimnez (webs temtics). Caps de redacci: Elisabeth Alfaro,Cris tian G mez, Montse Lpez. Redacci: Silvia Llamas, AraceliGalvn, Bernat Lpez.

  Cap de producci i qualitat: Marga Moreno. Dissenyadors grfics: Albert Bald, Aida Fonseca. Cap de Vendes (Agncies): Marcelo Villanueva. Coordinador comercial: lex Subirats Xarxa com-ercial: Adolf Garcia, Esther Rodrguez, Ricard Garcia, Joan Carles Cuenca i Manuel Snchez-Vil-lanueva. Fotografia: Eduardo Benito. Distribuci: Ramon Vila (coordinador), Albert Carbonell, Oriol Freixa, Yacouba Diakit, Adri Lpez,Nico de Tullio i Freddy Blanco. Facturaci: Teresa Anguela.

  Francisco Snchez, 58 anysBanquer

  Una soluci que afavoreixi a to-tes les parts s inviable. O b esduen a terme retallades i es con-trola el diner pblic o hauremdacabar pagant molts ms im-postos a final dany.

  Angelina Noguer, 83 anysJubilada

  Jo crec que s. LAjuntament hade mirar prim. Tot i aix pensoque sha dajudar tothom qui honecessiti, sempre que es tracti depersones amb ganes de treballari de fer tirar endavant el pas.

  Roberto Snchez, 20 anysEstudiant de Filologia

  Crec que hi ha dhaver ms con-trol. Jo penso que les personesque reben ajudes haurien de fa-cilitar algun tipus de servei a laresta de la ciutadania. Aix hi hauna retroalimentaci.

  Mngels Camp, 53 anysMestra

  El diner pblic no es pot malver-sar mai. Per un ajut municipaltampoc pot estar noms lligat alconcepte de temps d'arrelament.El que s evident s que hi hadhaver un control exhaustiu.

  M Jess Nadal, 54 anysPeriodista

  Hi estic dacord. Som molts elsque mai hem sollicitat cap ajutpblic i si en algun momentlhem de demanar hem de tenirprioritat sobre els que fan de lesajudes un sou.

  Cal racionalitzar les ajudes municipals?

  PRESTACIONS PRIVADESEN LES ORGANITZACIONSSANITRIES PBLIQUES

  Llegeixo a la premsa que lAd-ministraci est pensant din-troduir latenci de malaltsprivats en centres sanitaris p-blics. He de mostrar el meudesa cord sobre aquesta qesti,com ja vaig fer-ho al 2006 en lapresentaci del document LesPrestacions privades en les Or-ganitzacions Sanitries Publi-ques de la Fundaci Griffols alCollegi de Metges de Barcelona.

  Durant els anys cinquanta,amb 12 anys dedat, vaig estar in-gressat com a pacient quirrgic ala Sala General Cirurgia A (Prof.Piulachs) de lHospital Clnic iProvincial de Barcelona. Al llargdun mes vaig veure com mana-ven passant al davant els pa-cients de la Sala de Distingits, toti que jo tenia la intervenci pro-gramada, com ho demostra el fetque, durant uns quants dies, emvan deixar en dej del vespre finsa lendem.

  Ms tard, ja com a metge alHospital Infantil de la Vall dHe-bron, vaig comprovar que en unsistema pblic ms moderni transparent ja no existien duesllistes despera. La proposta quesest pensant lAdministraciem sembla el retorn a un passat

  marcat per la manca dequitat.Tamb hi estic en desacord per-qu aquesta prctica complical'activitat sanitria, ja que s di-fcil exercir un control indepen-dent i estricte de dues llistesdespera, i ms si el centre tam-b atn pacients de mtues.

  La confiana s regla dor enqualitat assistencial sanitria.Desprs de 40 anys com a met-ge hospitalari en el sector pbliccatal, veig cada dia ms amena-ces que oportunitats de sosteni-bilitat en la poltica del Govern.

  Roger BernatAssociaci per la Defensa de

  la Sanitat Pblica

  CARLES SENTSDescansi en pau el veter perio-dista i home de b Carles Sents

  LACTITUD DELS AMOS DE GOSSOS

  No em puc creure lactitud que tenen els amos de gossos a Sar-ri. Gaudeixen duns privilegis que cap altre ciutad t: fer lesseves necessitats on volen. Aix inclou faanes, rodes de cotxe ifanals del carrer que, a conseqncia dels orins, sestan corront.Els envio aquesta carta perqu no em canso ni em cansar din-tentar convncer a la gent de que la neteja i el civisme sn impor-tants. I que, com a ltim recurs, els amos dels gossos haurien denetejar el carrer que embruten. Hem dactuar. Netegin el carrer!

  Sandra LlubiSarri

  Anfruns. Ha estat un exemplede saber fer i concrdia en laseva dilatada vida durant unsegle agitat i ple de ferotges ri-valitats. La seva intervenci vaser determinant per al retorn deJosep Tarradellas, un altrehome de b daquesta recentetapa democrtica a la vida es-panyola. Carles Sents i JosepTarradellas sn un exemple pera la societat actual, tan manipu-lada pels que conreen odi i elsexplotadors del rancor de la des-graciada etapa de la histria quemolts no hem hagut de viure.

  Pau per als morts i concrdiaper als vius. Per favor, el futursempre est ms ple de vida queel passat.

  Jos GutirrezBarcelona

  quest estiu ha finalitzat la reforma de la Ronda General Mitre,una obra que havia deixat potes enlaire tota aquesta artria, que

  travessa de punta a punta el districte. s una bona notcia que ce-lebraran, sobretot els vens i els conductors que hi passen cada dia,ja que millorar el trnsit en aquella zona. Parallelament, per, lacirculaci de vehicles a la zona de la plaa Galla Placdia i els seusentorns sha vist complicada arran de les obres dampliaci de les-taci de Ferrocarrils de la plaa. La situaci del districte de Sarri-Sant Gervasi, en una part central de la ciutat, i la seva extensi, sun dels ms grans de Barcelona, provoquen que la mobilitat sigui untema pendent per al nou executiu. Lacumulaci dobres a lespai p-blic no fa sin incrementar les dificultats que tenen els vehicles permoures pel districte.

  Hi ha, a ms, un altre factor que encara ho complica tot una micams, i s el gran nombre de centres educatius que hi ha al districte.Daqu la importncia de la redacci del Llibre Blanc de la mobili-tat i laccessibilitat als entorns escolars, una eina que ha de servir pera que els infants es desplacin a lescola de manera segura, per tam-b autnoma. Cal una reflexi conjunta i prendre decisions consen-suades.

  La mobilitat, un tema que sha dabordar

  A

 • 5Opini

  Semfors

  La lupa

  Jordi SugraesDirector Lnia Sarri

  El mirador

  lniasarri.cat

  Lagull

  Setembre

  201121

  A cop de tinta per Ricard Soler

  Ricard

  soler.blogspot.com

  Xavier Trias es converteix en Joan Clos. Els barris deSants i Grcia tenen moltes semblances. Un passat de vila in-dependent i el caracter reivindicatiu dels seus vens en sn un bonexemple. A aquest tarann caracterstic dels santsencs es va referiruna i altra vegada la pregonera de les festes de Sants, lartista NriaFeliu, que va arribar a referir-se al barri amb lexpressi El poblede Sants. Les similituds dambds barris arriba al punt que tots doscelebren les seves respectives festes majors durant el mes dagost.Aquestes semblances potser van ser el motiu del lapsus de lalcaldeXavier Trias que, durant el seu parlament a la Festa Major de Sants,va explicar que Feliu havia llegit un preg sobre all que s'estimade deb, que s la festa major, que s la gent, que s la vila de Gr-cia. Davant la sorpresa general del pblic i els propis representantspoltics, Trias va sortir del pas afegint immediatament: Us explicarun acudit: mhe convertit en Joan Clos, recordant lexalcalde social-ista i els seus famosos errors o lapsus dits en pblic.

  Els blaugranes Keita i Mascherano sn unes niitas.Lentrenador del FC Barcelona, Pep Guardiola va definir, pererror, aquests dos jugadors com mis niitas durant la roda de prem-sa posterior al triomf enfront del Vila-real. Lerror del tcnic de Sant-pedor es va produir mentre responia a una pregunta feta en caste-ll sobre Mascherano. En voler utilitzar lexpressi catalana la ni-neta dels meus ulls per referir-se al mali Seydou Keita, va acabardient mis niitas, fet que va provocar certa sorpresa. El lapsus deGuardiola ha provocat que a Twitter, Mascherano i Keita shagin con-vertit en Trending Topic amb moltes bromes al respecte.

  PARADOXES Diu la fsica quntica que, encara quesembli paradoxal, una molcula es potestar movent cap a la dreta i cap a les-querra al mateix temps. Segons aquestateoria cientfica (que ha estat sobrada-ment demostrada), un element mi-croscpic pot presentar simultniamentcaracterstiques incompatibles. Semblauna paradoxa i hi haur gent que ho posien dubte, per s un fet totalment real idemostrat cientficament.

  Les persones que siguin ms escpti-ques vers aquests plantejaments, per,haurien de fixar-se en el mn que els en-volta. Llavors sadonarien que aquestescontradiccions no sn tan estranyes ique les paradoxes sn comuns a la vidaquotidiana. Per posar un exemple, les em-preses que redueixen plantilla a causa deles dificultats econmiques, insten als tre-balladors a dur a terme la mateixa feinaen el mateix temps, per amb menyspersonal. La lgica imposaria, en canvi,una reducci de la producci. Un altreexemple el trobem als camps de futbol.Daqu a unes setmanes, el Bara senfron-tar al Rayo Vallecano. Es trobaran unsjugadors que guanyen milions deuros auns altres que porten mesos sense cobrar.Una altra paradoxa s que a les grades shiasseuran aturats que es refugien en el fut-bol per oblidar les seves mancances.

  Expliquen que Albert Einstein no ad-metia la teoria de la fsica quntica. Creiaque la cincia havia dexplicar, de cap apeus, qualsevol fenmen de la natura i,per tant, rebutjava les paradoxes de la f-sica quntica. En el mn dEinstein totrespondria a la lgica. Per tant, els futbo-listes no rebrien tants milions, i tots re-brien el seu sou a temps. A ms, els atu-rats no es gastarien els diners en les en-trades al camp. En el mn dAlbert Eins-tein no existirien les paradoxes. Per, comja hem explicat, les contradiccions queplanteja la fsica quntica estan totalmentdemostrades cientficament.

  Declaraci institucional vers la decisi delTSJC sobre el model lingstic a l'escola

  En relaci a la interlocutria del TribunalSuperior de Justcia de Catalunya (TSJC)dinstar al govern de la Generalitat a mo-dificar el paper del catal com a llengua ve-hicular de lensenyament a Catalunya,lalcalde de Barcelona manifesta el seu to-tal desacord per aquesta decisi que ve aqestionar un model que durant els dar-rers trenta anys ha estat un dels ms im-portants pilars per a la cohesi social alnostre pas.

  El model descola del que entre tots enshem dotat i que ens ha perms enfortir elmodel de convivncia i integraci als bar -ris i ciutats de tot el pas no pot ser en capcas alterat per posicions intransigents i mi-noritries.

  Garantir la igualtat doportunitats pera tothom, assegurar un excellent nivell decompetncies lingstiques tant en caste-ll com en catal per a tots, i promoure laconvivncia han estat, sens dubte, uns delsms importants xits daquest model. Tali com proven les dades del Consell Supe-rior dAvaluaci, les competncieslingstiqu es de Catalunya en castell es-

  tan per sobre de la mitjana de la resta delEstat.

  El sistema dimmersi lingstica repre-senta la base per a la pervivncia del cata-l com a llengua prpia de Catalunya, i queen els darrers anys ha promogut la integra-ci de ciutadans i ciutadanes vinguts dar-reu i que, a partir de lescola, han establertels seus vincles dintegraci a la ciutat i alpas. Un sistema que ha rebut el reconei-xement internacional tant per laval cien-tfic de la UNESCO com el dexperts i ins-titucions que han reconegut la contribu-ci del model lingstic a lescola catalanacom a foment de la convivncia.

  Les fites assolides en els darrers anys ala nostra ciutat en lexcellncia en elscamps de la recerca, la creativitat artsti-ca i la promoci de talent no poden ser alie-nes al model descola que ha forjat aques-tes fites. La promoci de la formaci i dela societat del coneixement s el veritablerepte que Barcelona t avui per endavant,ms que no posar en qesti el normal fun-cionament de les nostres escoles. Aix perexemple, en un context cada cop ms

  global, incrementar el nivell de competn-cies de lalumnat en angls ha de ser un ob-jectiu compartit per tots. En cap cas hemde generar un model monolinge sinplurilinge.

  LAjuntament de Barcelona, en tantque capital de Catalunya, donar suport alGovern de la Generalitat en totes aquellesaccions que aquest decideixi emprendre enla defensa del model lingstic que ha re-eixit a les nostres escoles.

  LAjuntament de Barcelona, a travs dela seva participaci en el Consorci dEdu-caci de Barcelona , garantir la continuta tdel sistema lingstic del conjunt de les es-coles de la ciutat i no permetr lalteracidel model pedaggic fruit dun ampli con-sens en la comunitat educativa, tant demestres com de famlies.

  LAjuntament de Barcelona fa una cri-da al conjunt dentitats cviques i culturalsde la ciutat a sortir en la defensa del mo-del dimmersi lingstica, que ha impedituna esquerda en el nostre sistema de con-vivncia i la divisi de la societat barcelo-nina i catalana per ra de la llengua.

  Xavier Trias, alcalde de Barcelona

  La reforma del carrer Puig Reig ha permshabilitar el nou cam escolar de lescolaLys, a part de millorar tota la zona i fer-la ms amable per als vianants i vens. Unafesta popular donava fe de la bona notciaque representava per al barri.

  Nou cam escolarUna reforma beneficiosa per a tot el barri Lnia 9 del metro

  El tram central est totalment paralitzatObres a la plaa Galla Placdia

  Talls de trnsit per a mesos

  Els problemes econmics estan alentint, ofins i tot paralitzant, molts dels projectesde la Generalitat en matria dinfraestruc-tures. El conseller de Territori, Llus Re-coder va reconixer fa pocs dies que el tramcentral de la Lnia es troba parat.

  Les obres de la nova estaci de Galla Pla-cdia estan comportant problemes de mo-bilitat al seu voltant, tant a vianants com avehicles. El carrer ms afectat s la Via Au-gusta, que encara patir restriccions i tallsde circulaci fins al proper mes de maig.

 • 6 lniasarri.cat Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]

  201121

 • Setembre

  201121lniasarri.cat

  7

  Sarri

  Ms de 120 actes farceixen elprograma de la Festa Major

  Foto: Ajuntament

  Detinguts per robar a linterior de 13 cotxesA principis dagost els Mossos dEsquadra van detenir a Mohamed S.B., argel de 21 anys, i Mohamed D.,

  marroqu de 29 anys, acusats de robar a linterior de 13 cotxes a diferents zones de Sarri-Sant Gervasi. Undels detinguts simulava haver patit un accident llenant la seva moto contra el cotxe de la vctima. Quan

  aquest sinteressava pel seu estat, el segon acusat robava les pertenences de la persona de dins del vehicle.

  Ja ha obert les seves portes elnou centre de Serveis SocialsRedacci > Des de finals delmes de juliol, els vens haurancomprovat que el nou centre deServeis Socials de Sarri estobert i funcionant a ple rendi-ment. Les noves installacions,ubicades al carrer Salvador Mun-di, 4 bis, donen servei als barrisde Sarri, Tres Torres, les Planesi Vallvidrera. s a dir, quasi44.000 vens del districte es be-neficiaran daquest nou equipa-ment.

  El nou immoble va tenir un

  cost de ms dun mili deuros icompta amb dues plantes on hitreballaran 11 professionals, en-tre treballadors socials, educa-dors, psiclegs i juristes. La cons-trucci daquest nou centre deServeis Socials semmarca dinsdel nou model municipal, quebusca ms eficincia del servei iuna major comoditat per als seususuaris. Per aquesta ra, les no-ves installacions acostumen a te-nir ms espai, unes grans sales iben diferenciades entre si.

  Aspecte exterior del nou centre, al carrer Salvador Mundi

  Jordi SugraesSarri

  El proper divendres 30 de setem-bre es donar linici a la Festa Ma-jor de Sarri. Fins al 9 doctubre,el seu programa dactes sumams de 120 activitats adreades atotes les edats i pblics. El tret desortida es donar a les set del ves-pre amb el Toc dinici, la tradicio-nal cercavila de cultura popularque surt de la plaa de Sar ri, acrrec de Gegants, Diables, Es-bart, Bastoners i la resta de collesdel barri. A les 19.30 h, shome-natjar a Marcel Bigas, creadordel cartell denguany i guanyadordel Concurs de Cartells.

  Ser a les 19.45 h, quan el re-conegut guitarrista Joan Eloi re-alitzar des del balc de la seu deldistricte el preg de Festa Majori far el brindis. La nit acabaramb el sopar popular (21.30, pla-a de la Vila) i el concert de la Sal-seta del Poble Sec (23 h, Envelatde la plaa de Sarri).

  TRADICI...Com tota Festa Major, els actesculturals tradicionals catalanstindran un gran protagonisme.Aix doncs, hi haur la cercavilade Festa Major el dissabte 1 doc-tubre (18 h) que sortir des de laplaa Consell de la Vila.

  El diumenge 2 (12 h) es realit-zar la 18a Trobada Gegantera deSarri, amb una cercavila quesiniciar a la plaa Sarri.

  Els Diables despertaran tot elbarri dissabte 8 doctubre (8 h)amb el seu Despertar Diablic,des de la plaa Sant Vicen. Aquellmateix dia al vespre (20.15 h) tin-dr lloc el correfoc Sarri en fla-mes11.

  Tampoc hi faltaran els caste-llers, que seran els protagonistesel 8 doctubre a la plaa de la Vila(17.30 h).

  ...I INNOVACILa Festa Major de Sarri, per,tamb t altres actes ms joves.s el cas del Correbars, un recor -regut que surt de la plaa Sant Vi-cen, i que inclou cinc punts ibars on es pot prendre una con-sumici i una tapa de braves. Lacita ser l1 doctubre, a partir deles 21 hores. El preu del tiquetdinscripci val 6 euros.

  Un altre acte relativament re-cent s el concert jove que orga-nitza lEsplai Parroquial, i quearriba a la desena edici. Tocaranel dissabte 1 els conjunts Yes wekant (22 h) i Tirantlofunk (23 h).

  Foto: C. Gmez

  La Milla de Sarri, que arribaa la segona edici, se celebrardiumenge 2, a les 19 h. La cursat un recorregut de 1.600 metres.

  LA MSICAPer si una activitat aplega mul-tituds, aquesta s el Concert deFesta Major, que enguany anira crrec de Gossos, que presen-ten el seu des treball destudi,Dia 1. El concert s divendres 7doctubre, a les 22.30 hores.

  La Festa Major posar el seupunt i final el segent diumenge,9 doctubre, a les 21.30 de la nit,amb el Piromusical, que es podrgaudir des de les installacions delCentro Asturiano (crulla Naran-jo de Bulnes amb Rfols).

  Per a ms informaci, es potconsultar el programa a bcn.cat.

  Cartell oficial de la Festa Major, obra de Marcel Bigas

  La festa ser del 30 de setembre al 9 doctubre > Elpreg va a crrec del reconegut guitarrista Joan Eloi

  Recoder reconeix que el tramcentral de la Lnia 9 est aturatC. Gmez > En la presentaci dela Setmana de la Mobilitat duta aterme la setmana passada, el con-seller de Territori, Llus Recoder,va afirmar que el tram central da-questa lnia, que va des de laZona Universitria fins a lestacide Maragall i inclou les paradesde Manel Girona, Prat de la Riba,Sarri, Mandri, Putxet i Lesseps,es troba aturat, i sest reprogra-mant el projecte per fer lobrams assequible. Recoder va as-senyalar la manca de recur soseconmics com a principal cau-sant de laturada de les obres ja

  que el pagament de les obres fe-tes fins al moment suposen el40% del pressupost del departa-ment. El conseller va assegurarque a dia davui encara no se sapquan es reprendr el projecte.

  Actualment al districte de SantGervasi sha completat el 92%de les obres a lestaci de Lesseps,per a la resta el balan s moltmenor. Aix, al Putxet, a Mandrii a Sarri noms sha completat el18%, el 23% i el 14%, respectiva-ment. A Prat de la Riba, shan fettreballs previs (1%) i a Manel Gi-rona, ni tant sols sha comenat.

 • 8 lniasarri.catSetembre

  201121 Sarri

  Un taller aprofundeix en elssentiments vers una prdua

  embre. Les sessions es duran aterme els dijous, de 18 a 20 ho-res, al centre cvic Sarri (Eduar-do Conde, 22-42).

  Per inscriures, cal fer len-trevista prvia a la seu del PIAD,que est al carrer Brusi, 61. Es pot

  Foto: Ajuntament

  Imatge promocional del taller de separacions afectives i prdues per a dones

  Jordi SugraesSarri

  Cada setembre, el Punt dInfor-maci i Atenci a la Dona (PIAD)de Sarri-Sant Gervasi presentadiferents tallers, adreats a les do-nes, que tracten diferents proble-mtiques, sempre des de la pers-pectiva de gnere. Aquests tallerssn gratuts, per les seves placessn limitades. Per aquesta ra, lesdones interessades han de realit-zar una entrevista prvia, pervalorar si s el taller adequat pelque la persona sollicita.

  Per al proper mes doctubre, elPIAD proposa un taller sobreseparacions afectives i les pr-dues o separacions que sexperi-menten al llarg de la vida. El cursvol aprofundir en les conseqn-cies que provoquen en la dona,esbrinar quins aspectes empitjo-ren la davallada anmica queaquesta persona pateix, i trobarrecursos i solucions per fer fronta aquest cop anmic.

  El taller comena el proper 13doctubre i finalitza el 15 de des-

  El curs, organitzat pel Punt dAtenci a la Dona, buscarecursos per entomar la davallada anmica que implica

  demanar ms informaci al tel-fon 93.200.26.02, a ladrea [email protected],o presencialment, al PIAD, de 9a 12 (dilluns, dimecres i diven-dres), o de 16 a 19 h (dimarts i di-jous).

  La tercera Passarella de Moda al carrer arriba el proper dimecresRedacci > El proper dime-cres, 28 de setembre, torna uncop ms al barri la Passarella deModa a Sarri, que celebra la sevatercera edici. Lesdevenimenttindr lloc a la plaa de Sarri, apartir de les 20.30 hores. Sins-tallar un escenari a laire lliure,al bell mig de la plaa de Sarri.Els que shi acostin podran com-provar i admirar les novetats dela temporada tardor-hivern quevendran aquests propers mesosles botigues del barri. La desfila-da, organitzada per lAssociacide Comerciants de Sarri, serveix

  daparador dels establiments deleix comercial, ja que les modelsmostren peces de roba que es ve-nen a pocs metres de distncia.

  Les desfilades de moda al car -rer sorganitzen amb aquesta in-tenci, donar a conixer la robaque venen les botigues del vol-tant. Els models que es mostrensn els mateixos que es veuen alsaparadors del barri.

  La bona acollida, tant per partdels vens com dels comerciantsen les darreres edicions, ha fetque aquesta iniciativa shagi con-solidat plenament.

  Tornen les cites amb la reflexii el bon caf a la Casa OrlandaiRedacci > La Casa Orlandaiestrena la seva programaci dac-tes de tardor amb dues trobadesacompanyades dun bon caf iduna bona dosi de reflexi. Estracta dels cicles Cafs Cientficsi Cafs Literaris, dues cites onseure, reflexionar i debatre.

  La primera trobada s avuimateix, dimecres 21, a les 19 h delvespre, amb el primer Caf Cien-tfic de la temporada. Aquestatardor, el cicle est dedicat alAny internacional dels boscos.Aix doncs, la sessi davui comp-

  tar amb la xerrada Els paisatgesde Collserola, a crrec de Fran-cesc Llimona, membre del Con-sorci Parc de Collserola. Llimo-na explicar la flora que es pottrobar a la serralada ms prope-ra a Barcelona.

  Per altra banda, el dimecres,28 de setembre, tamb a les 19hores, hi haur una cita amb el ci-cle Caf Literari. En aquesta oca-si, es recordar, recitar i inter-pretar la poesia dun dels gransmestres de la poesia catalana,Joan Maragall.

 • 99Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] lniasarri.catSetembre201121

 • 10

  Setembre

  201121Sant Gervasi - Galvanylniasarri.cat

  Sant Gervasi - Bonanova

  Els contes dels Grimm, a la Casa SagnierEn el marc del segon Festival de Narraci Oral Munt de Mots, els pro-

  pers dimarts 18 i dijous 20 doctubre la Casa Sagnier presenta la ses-si de contes per a pblic infantil i familiar Contes dels Grimm, a cr-rec de lAnin. La representaci esdevindr de les 18 a les 19.30 hores.

  Ms viatgers per al Tramvia BlauEls passatgers del Tramvia Blau han augmentat a lestiu vers lany passat. De juny a agost, han viatjat 158.482 persones, un10,3% ms que al 2010 (143.609). El Tramvia Blau connecta lesplaces Kennedy i Doctor Andreu, don parteix el funicular.

  Foto: C. Gmez

  General Mitre presenta un aspecte totalment diferent al de fa uns anys

  El trnsit per Galla Placdiaestar restringit fins al maig

  La Ronda General Mitre ha estre-nat en aquest inici de curs laseva nova imatge. La transforma-ci de la Ronda, que sha dut aterme entre plaa Lesseps i ViaAugusta, ha encarat aquest agostla seva recta final.

  A principis del mes passat esva procedir a plantar un total de47 palmeres a la mitjana centralde la Ronda, que separa el dossentits de circulaci, en el tramcomprs entre Mandri i la ViaAugusta. Precisament, aquestera el tram final de lobra de re-forma de la Ronda General Mitre,desprs de la inauguraci ofi-cial de fa uns mesos del tram en-tre Lesseps i Balmes.

  Aquests treballs de plantacide palmeres han provocat algu-nes restriccions de trnsit, i el talldalguns carrils. Tanmateix, lesafectacions han estat mnimes, tal

  Les obres obliguen a desviar el trnsit per Madrazo

  Jordi SugraesSant Gervasi-Bonanova

  Redacci > La setmana passa-da siniciava el nou curs escolari els carrers mostraven aquest fetamb un trnsit ms dens. Sarri-Sant Gervasi s el districte ambms centres educatius i tambms alumnes. En total, 40.684infants (26.500 viuen al distric-te) han iniciat el curs a qualsevoldels seus 85 centres.

  Ms de 40.500infants tornen a lescola

  Redacci > Salvador Albuixec,president de leix Barnavasi, hapres el relleu al capdavant de laFundaci BCN Comer, desprsde la mort a principis de mes deJoan Mateu, president daques-ta entitat que es va fundar fa setanys per unificar els esforosdels eixos comercials. SalvadorAlbuixec s president de Barna-vasi des del 1998.

  El president deBarnavasi pren elrelleu de Mateu

  General Mitre t nou aspecte

  Les obres a lestaci de Grciadels Ferrocarrils de la Generali-tat de Catalunya (FGC) portamesos provocant restriccions depas als vianants i als vehiclestant a la plaa Galla Placdiacom a la Via Augusta. Lltimcanvi sha produit aquest estiu,quan sha tallat el pas de vehiclesen direcci mar per la Via Augus-ta a lalada de la plaa. Aixdoncs, els vehicles que baixen perlavinguda Prncep dAstries esdesvien pel carrer Madrazo, i gi-ren per Balmes i per Travesserade Grcia, per tal de retornar a laVia Augusta. Noms poden acce-dir a la plaa els cotxes que pugenper Via Augusta i els vens.

  Amb linici de setembre, esmantenen aquestes restriccions,aix s, sha habilitat un carril es-pecial de baixada per Via Augus-

  La reforma de la Ronda senllesteix aquest agost >La plantaci de 47 palmeres, recta final del projecte

  Les obres a lestaci de FGC provoquen restriccions de trnsit a Via Augusta

  Jordi SugraesSant Gervasi - Galvany

  ta, per on poden circular els auto-busos i els taxis. Sha rehabilitat,a ms, la parada de busos que estroba entre el carrer Mari Cubi la Travessera de Grcia, on shiaturen les lnies 22, 24, 28 i N4.

  Malgrat que noms el trans-port pblic pot utilitzar el carril

  especial, molts cotxes particularshi circulen sense perms, provo-cant importants embussos i cuesen aquest tram de Via Augusta.

  Les obres a lestaci encara du-raran alguns mesos, aix queaquestes restriccions es mantin-dran fins al proper mes de maig.

  Redacci > A partir del 6 doc-tubre la Casa Sagnier inaugura laseva temporada dexposicions, iho fa amb una mostra collectiva,a crrec del Grup Calidoscopi. Estracta de lexposici Vibracionscontingudes, obra de Lydia Pujol,Conchi Serrano, Josep M Alon-so i Mari Carmen G. Yanes. Espodr visitar fins al 22 doctubre.

  La Casa Sagnierpresenta la sevaprimera mostra

  Redacci > Un xoc entre duesmotocicletes a la crulla entreels carrers Alfons XII i Madrazova provocar la mort dun delsconductors a mitjans del mesdagost. La vctima, un home de53 anys, va morir a linstant.Laltre motorista implicat en lac-cident va ser traslladat immedia-tament i en estat greu a lHospi-tal Clnic.

  Un motorista mor al xocar ambuna altra moto

  Foto: C. Gmez

  com es preveia a lescollir el mesdagost com el ms idoni per dura terme aquestes tasques.

  La remodelaci de GeneralMitre sha basat en una amplia-ci de les seves voreres, amb

  una millora en la circulaci delsvianants, fent ms accessiblesels passos. A ms, sha redut lacalada. Lobra ha incls la millo-ra i renovaci dels serveis, comara lenllumenat del carrer.

  Redacci > Malgrat les queixesvenals, les obres continuen alentorn del ginyoler del carrerArimon. Els vens denuncien quea finals de juliol es van podar al-gunes de les branques per facili-tar el pas de camions pel carrer,sense previ avs. El permetre alvoltant del ginyoler, per, conti-nua ben protegit, tal com ja va as-segurar lAjuntament.

  Denuncien unapoda sense previavs del ginyoler

  Redacci > El Cosmocaixa(Isaac Newton, 26) celebra en-guany set anys des de la sevaobertura. Per commemorar-ho,el Museu de la Cincia organitzael proper cap de setmana, 24 i 25de setembre, unes jornades deportes obertes, coincidint amb lafestivitat de la Merc. Els visi-tants podran gaudir de les dife-rents activitats que shi faran.

  Cosmocaixa obreles seves portespel 7 aniversari

  Redacci > Lantiga clnicaSant Honorat (avinguda Tibida-bo, 20) tornar a funcionar lany2014 si es compleixen els termi-nis. La Mtua MAZ, experta enaccidents laborals, vol rehabili-tar-la amb una inversi de 4,6milions deuros. Quan sinaugu-ri passar a anomenar-se SumaBCN, i donar cobertura als as-segurats de Suma Intermutual.

  Lantiga clnicaSant Honoratreobrir al 2014

 • 11Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] lniasarri.catSetembre201121

 • 12

  Setembre

  201121El Putxet i el Farr Les Tres Torreslniasarri.cat

  Foto: C.G.

  Centenars dassistents no van voler perdres la festa

  El carrer Puig Reig finalitzaobres i estrena cam escolar

  El carrer Puig Reig ha finalitzatla seva reforma i dissabte passates va celebrar amb una festaoberta al barri que va incloureuna batukada, actuacions de ge-gants i capgrossos, diferents ta-llers per a infants i una xocolata-da per a tots els presents.

  DIFERENTS MILLORESDesprs de quasi dos mesos do-bres shan millorat els accessos ila circulaci a linterior daques-ta via amb actuacions com la re-modelaci de les voreres i la con-versi del carrer en una via deplataforma nica. Tamb sharenovat el mobiliari urb i shansoterrat les lnies elctriques.

  El projecte de reforma ha in-cls lhabilitaci dun nou camescolar que donar servei alsalumnes de lEscola Lys (carrerPuig Reig, 9). Per aquest motiu

  El nou cam beneficiar els alumnes de lEscola LysCristian GmezEl Farr

  Putxet > LEspai Putxet organit-za el proper 1 doctubre una pas-sejada per descobrir diferents in-drets del barri com els jardins delBosc Bertran. Com que lactivitatt tamb una vessant didctica, esrecordar la histria de lantigaFinca Bertan i els seus jardins onla vegetaci, laigua i la petitafauna fan oblidar per un mo-ment la vorgine de la ciutat. Li-tinerari arrencar a les 10 delmat i durar tres hores.

  tamb shan dut a terme milloresen la senyalitzaci i les freqn-cies semafriques de lentorn ishan collocat tanques protecto-res a les portes de lescola. Preci-

  sament aquest centre escolar vaaprofitar la celebraci per fer-lacoincidir amb el seu 50 aniver-sari i va reunir un nombrs grupdexalumnes per celebrar-ho.

  Tres Torres > La bibliotecaClar arrenca la temporada ambla intenci dacostar el mn de lainformtica als seus usuaris. Enaquest sentit, a loctubre arren-quen tres cursos relacionats ambaquesta matria; un diniciaci ala informtica, un altre sobre in-ternet, i un tercer per aprendre afer srevir el correu electrnic.

  La Clar acostaals usuaris el mnde la informtica

  Un itinerari perdescobrir elsjardins Beltran

  Tres Torres > Sembla que lacrisi immobiliria no sha aturatal barri de Tres Torres i el preudels pisos continua creixent. Enel darrer estudi realitzat el passatmes de juliol pel portal immobi-liari fotocasa.com, es pot consta-tar com la zona de Sarri-TresTorres-Vallvidrera s la segonazona ms cara de Barcelona, no-ms superada per Pedralbes. Almbit de Tres Torres, el preu delhabitatge se situa en els 6.267euros per metre quadrat, xifra quesignifica un augment del1,1%.

  Continua a lalael preu dels pisosa les Tres Torres

 • Setembre

  201121Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes

  13

  lniasarri.cat

  Trias vol que el sector privatgestioni el Parc del Tibidabo

  Foto: Arxiu

  La Cursa dOrientaci posa elfinal a 15 dies de Festa MajorVallvidrera > La Cursa dO-rientaci pel parc de Collserolaque es va celebrar aquest dissab-te va posar punt i final a dues set-manes de Festa Major a Vallvidre-ra que tamb va coincidir amb lesdel Mas Saur i la Font del Mont.

  FIRA AGRCOLALa celebraci va arrencar el dia4 de setembre amb la terceraFira Agrcola de Collserola, unacita que va comptar amb unamostra de productes de la zonai diferents tallers, xerrades i ex-

  Cristian GmezTibidabo

  Lequip de govern de lalcaldeXavier Trias est estudiant dife-rents mesures per aconseguirreduir les despeses que ha da-frontar lAjuntament. En aquestsentit, sest revisant la funci ila rendibilitat de diferents em-preses municipals i es pretnprivatitzar les que tinguin pocara de ser, segons va explicar fauns dies a Europa Press el pri-mer tinent d'alcalde, JoaquimForn. Seguint la lnia expressa-da per Forn, lAjuntament ha ex-pressat la seva voluntat de pri-vatitzar el Parc dAtraccions delTibidabo i lAnella Olmpica deMontjuc ja que en opini deForn sn dos exemples que "hiha moltes coses que es poden ferno noms des del sector p-blic". En tot cas, Forn va garan-tir que aquesta reducci dem-preses que depenen de lAjunta-ment noms afectaria els alts c-rrecs i no als treballadors.

  MS PBLIC FAMILIARAbans diniciar aquest canvi derumb i convocar un concurs enrgim de concessi per a lesempreses interessades en gestio-nar el parc, lAjuntament shaproposat posar fre a la prduaprogessiva de visitants que hapatit el Tibidabo en els darrersanys; s calcula que el parc ne-cessita ingressar uns 600.000euros anuals per ser rendible, iaquesta s la xifra que ms omenys sobtenia lany 2002 quanlAjuntament va adquirir el Tibi-dabo. Per aquest resultats,que es van mantenir fins lany

  LAjuntament creu que la privatitzaci del Tibidabo reduiria despeses

  La mesura pretn reduir despeses > Lantiga regidora,Sara Jaurrieta, ho veu com el primer pas per tancar-lo

  posicions. Els dies posteriors, lafesta va continuar amb activitatsde cultura popular, concerts, iactes esportius entre daltres.

  JOSEP M BATLLORIDurant la Festa Major es va apro-fitar per retre homenatge a la fi-gura de Josep Maria Batllori quedonar nom a la sala dactes delcentre cvic Vzquez Montabn.

  Josep M Batllori va dur a ter-me una enrgica tasca per acon-seguir un centre cvic per a Vall-vidrera durant els anys seixanta.

  Collserola > El departamentdAgricultura i Medi Natural hadecidit mantenir activada lacampanya de prevenci din-cendis forestals ja que conside-ren que desprs dun setembretan calurs el risc dincendi en-cara s elevat. Normalment lescampanyes contra incendis quees duen a terme durant lestiuacostumen a cloure el dia 15 desetembre, per Medi Natural hadecidit que enguany lallargarfins a finals de mes.

  La campanya perprevenir incendiscontinua activa

  Collserola > La policia va loca-litzar a mitjans dagost un homeque pressumptament hauria des-forestat 300 metres quadrats dezona forestal al Parc Natural deCollserola. Segons les pesquissespolicials, lindividu, a qui simpu-ta un delicte contra el medi am-bient, hauria tallat pins i alzinesi mogut terres per construir sotsamb lobjectiu de canalitzar lai-gua de pluja. La zona desforesta-da es troba a lalada del quilme-tre 8,2 de la via BV-1415.

  La policia trobalautor dun actede desforestaci

  2009, han caigut durant els dosltims anys i han convertit elparc en deficitari.

  CiU considera que aquest des-cens respon a tres factors; pri-merament la crisi econmicaque afecta indistintament a lamajoria dempreses, laccidentque es va produir a latracci delPndol al juliol de 2010, i que nosha potenciat suficientment elparc com a dest infantil i fami-liar. Tot i aix, sha constatat uncreixement dels assistents du-rant els mesos de juliol i agost iaix ha encoratjat lAjuntamenta mantenir-se ferm en la seva vo-luntat de cedir la gesti del parcal sector privat. Tot i que no shafixat cap data per convocar elconcurs, fonts del districte de Sa-rri-Sant Gervasi afirmen que es

  realitzar durant la present legis-latura.

  LOPOSICI, EN CONTRAPer la seva banda, el principalpartit de loposici, el PSC, noveu clara aquesta deriva densmunicipals cap al sector privat ilantiga regidora de Sarri-SantGervasi i expresidenta del Parcdel Tibidabo, Sara Jaurrieta, hadeclarat que privatitzar la ges-ti del Tibidabo s el primerpas per tancar-lo. Jaurrieta as-segura que amb una gesti pri-vatitzada no es tindrien encompte els beneficis socials i elservei pedaggic, ldic i familiarque ofereix el parc, ja que con-sidera que lnic aspecte queprevaldria seria el compte de re-sultats.

  Collserola > El conseller deTer ritori i Sostenibilitat de la Ge-neralitat de Catalunya, va anun-ciar fa pocs dies que saplicaruna rebaixa als cotxes menyscontaminants que utilitzin elsTnels de Vallvidrera. La rebai-xa, que podria ser dun 20% se-gons les primeres informacions,entraria en vigor de cara al mesde gener de lany vinent.

  Els vehicles msverds pagaranmenys als Tnels

  Collserola > Lescola Nab (car -rer Reis Catlics, 38) se suma ala cinquantena de centres esco-lars de Barcelona que obriran elsseus patis fora de lhorari lectiuper tal doferir un espai doci al-ternatiu a les famlies. LescolaNab obrir el seu pati tots elsdissabtes de 17 a 20 h, com ja esva fer aquest passat cap de set-mana.

  Lescola Nabobrir el seu patitots els dissabtes

 • Setembre

  201121 PEN

  JA

  -TE

  LA

  CA

  SA

  14

  LAgendaEMERGNCIES 112 BOMBERS 080Gurdia Urbana Sarri-Sant Gervasi, Av. Josep Vicen Foix, 55. 092.Comissaria Mossos dEsquadra c/ Iradier 9-11. 088. Urgncies Sanitries,061. Cos Nacional de Policia, 091. CAP DE SALUTSarri c/ Bonaplata, 54-58. 93 204 22 88.Putget c/ Vallmajor, 34. 93 200 4135. Sant Gervasi c/ Esteve Terrades, 30. 93 259 44 11. Vallvidrera c/ ReisCatlics, 2. 93 406 84 53. Les Planes passatge Sol i Pla, 2. 93 280 56 32.Hospital Plat c/ Plat, 21 i c/ Coprnic 61-63. 933 069 900. CENTRES CVICSCentre Cvic de Sarri c/ Eduardo Conde 22-42. 93 205 02 29. CentreCvic lElctric carretera de Vallvidrera, 98. 93 205 40 09. Centre CvicVzquez Montalban c/ Reis Catlics, 22-34. 93 406 90 53. Casal de Jovesde Sant Gervasi i Centre Cvic Casa Sagnierc/ Brusi . 51-61. 93 414 01 95.Centre Cvic Pere Pruna c/ Ganduixer, 130. 93 418 65 37. Centre CvicCasa Orlandai c/ Jaume Piquet, 23. 93 252 42 62. Centre Cvic VillaFlorida c/ Muntaner, 544. 93 254 62 65. Centre Cvic Can Castell c/Castell, 7. 93 414 28 57. Centre Cvic Espai el Putget c/Marmell, 13. 93418 60 35.BIBLIOTEQUES Bilioteca Collserola-Josep Miracle c/ Reis Catlics 16-34. 93 406 91 11.Biblioteca Clar c/ Doctor Carulla 22-24. 93 280 15 47. Biblioteca LaLlotja c/ Ciutat de Balaguer 13. 93 417 60 35.SERVEIS SOCIALSSant Gervasi c/ Saragossa, 74. 93 256 34 00. Sarri c/ Salvador Mundi, 6bis. 93 291 65 45. Sarri (annex Vallvidrera)c/ Reis Catlics, 38. 93 406 8408. Les Planes carretera de Vallvidrera a les Planes, 98. 93 205 40 09. PuntdAtenci a les Dones (PIAD) c/ Brusi 51-61. 93 200 26 02.GENT GRANCan Fbregas pl. Pere Figuera, 1. 93 203 21 43. Llar de Jubilats MossnLlus Vidal c/ Bigai, 12. 93 417 82 36. Can Castell c/ Castell, 1-7. 93 41428 57. Club Verduna c/ Sant Hermenegild, 11-13. 93 200 39 31. Esplai Bo-nanova c/ Muntaner, 441. 93 201 88 06. Casal Sant Ildefonsc/ Mari Cub,111. 93 200 75 15. Club de lAvi Parrquia Maria Auxiliadora c/ SantJoan Bosco, 70. 93 203 52 52. Llar Santa Cecliac/ Craywinckel, 12. 93 41806 12. Sala del Roser c/ Clos de Sant Francesc, 62. 93 203 03 39.

  TELFONS DINTERSA partir del 3 doctubreExposici pictrica: Pintura inatura, a crrec de Roser Mes-tres. 19 h, centre cvic Sarri.

  6 doctubreEspectacle musical per a in-fants: El pas ms petit delmn, a crrec de la Cia Ai Mare.17.30 h, centre cvic Sarri.

  7 doctubre10 Concurs de directes de laCoordinadora de Rock de Sar -ri. A partir de les 23 h, centrecvic Sarri.

  LA BONANOVA24 i 25 de setembreJornades de portes obertes alCosmoCaixa.

  15 doctubreEspectacle infantil de mgia,pallassos i titelles: Xarrup!, acrrec de la companyia DandyClown. 18 h, Espai Pere Pruna.

  20 d0ctubreXerrada: Qu fem els aficionatsa lastronomia, a crrec de PereClosas, president de lAgrupa-ci Astronmica de Barcelona.19 h, Espai Pere Pruna.

  SANT GERVASI GALVANYFins al 30 de setembreExposici: Passat, present i fu-tur del Teatre de Sarri. Cen-tre cvic Can Castell.

  SARRI21 de setembreXerrada en el marc del cicleCaf cientfic: Els paisatges deCollserola, a crrec de Fran-cesc Llimona del Consorci delParc de Collserola. 19 h, CasaOrlandai.

  27 de setembreXerrada: Lempremta dOcci-dent a lespai urb, a crrec deNatlia Canto, del DepartamentdEstudis dsia Oriental a laUOC. 19.15 h, Casa Orlandai.

  28 de setembre3a Passarella de Moda al carrer.20.30 h, plaa de Sarri.

  Del 30 de setembre al 9doctubreFesta Major de Sarri. Consul-tar horaris i programaci.

  A partir del 6 doctubreExposici: Vibracions contin-gudes, a crrec dartistes delgrup Calidoscopi. Casa Sag-nier.

  18 i 20 dctubre2n Festival de Narraci OralMunt de Mots. Lectura de con-tes dels germans Grimm. 18 h,Casa Sagnier.

  19 doctubreXerrada: Confiana bsica, acrrec del psicleg Erik Erik-son. 19 h, centre cvic Can Cas-tell.

  25 doctubreXerrada: Ens separem, i araqu?, a crrec de ladvocada Pa-trcia Mestre. 19 h, Casa Sag-nier.

  EL PUTXET I EL FARR1 doctubreItinerari: Descobreix els jardinsdel Bosc Bertran i el barri delPutxet, a crrec de CarolinaChifoni. 10 h, Espai Putxet.

  A partir del 5 doctubreExposici: Faanes de Barce-lona, a crrec del Centre dIn-vestigaci Audiovisual per alEdificaci. Espai Putxet.

  7 doctubre: Presentaci del llibre: La cen-dra dels anys, amb la presn-cia de la seva autora, Jlia Cos-ta, 20 h, Espai Putxet.

  19 doctubreXerrada: Els beneficis de lacu-puntura, a crrec del fisiotera-peuta Aitor Garca.

  VALLVIDRERAA partir del 3 doctubreExposici fotogrfica: Els sonsvisibles. Centre cvic Elctric.Ms informaci: elssonsvisi-bles.blogspot.com.

 • 15Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] lniasarri.catSetembre201121

 • 16 Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]

  201121