of 56 /56
redacció 93 519 43 96 · [email protected] · administració 93 519 43 93 · publicitat 93 519 43 85 · Fax 93 519 43 98 línia vallès 10 de desembre de 2010 · Núm. 332 · Any X · 19.000 exemplars · www.liniavalles.cat Parets WikiLeaks desvetlla que EEUU considera Grifols un centre estratègic 26 L’Ametlla El regidor Joan Guarch proposa un pacte ètic entre els polítics locals 50 21 Mollet enllestirà el polígon La Farinera abans que acabi l’any Foto: Eduardo Benito La urbanització permetrà millorar la mobilitat amb enllaços amb l’AP-7, la B-500 i la C-33 El Nadal ja és visible a molts carrers del Vallès 28 CiU de les Franqueses veu irregularitats al passeig entre Bellavista i Corró CiU de les Franqueses veu irregularitats al passeig entre Bellavista i Corró

Línia Vallès 332

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Línia Vallès 332

Text of Línia Vallès 332

 • redacci 93 519 43 96 [email protected] administraci 93 519 43 93 publicitat 93 519 43 85 Fax 93 519 43 98

  lniavalls10 de desembre de 2010 Nm. 332 Any X 19.000 exemplars www.liniavalles.cat

  ParetsWikiLeaks desvetlla queEEUU considera Grifolsun centre estratgic

  26LAmetllaEl regidor Joan Guarchproposa un pacte ticentre els poltics locals

  50

  21

  Mollet enllestir el polgon LaFarinera abans que acabi lany

  Foto: E

  du

  ardo B

  enito

  La urbanitzaci permetr millorar la mobilitat amb enllaos amb lAP-7, la B-500 i la C-33

  El Nadal ja s visible a moltscarrers del Valls 28

  CiU de les Franqueses veu irregularitats al passeig entre Bellavista i Corr

  CiU de les Franqueses veu irregularitats al passeig entre Bellavista i Corr

 • Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected]

  2010102 lniavalls www.liniavalles.cat

 • En portada 3lniavallsDesembre201010www.liniavalles.cat

  Lestafa del xec internacionalUna jove vallesana contractada per un angls per ensenyar castell a la seva filla va rebreun tal de 3.000 euros quan noms havia demanat 840, del qual nhavia de retornar 2.160

  Fotos: L. V.

  LAnna t 17 anys, viu en un pe -tit poble del Valls Oriental, es-tudia alhora dues carreres deFilologia (anglesa i hispnica)en una universitat de Barcelonai exerceix com a professora dan -gls per hores en una aca d miade la comarca per treures al-guns diners. Fa uns mesos va re -bre per correu electrnic la pe -tici dimpartir classes parti cu -lars de cas tell a una noia angle -sa de 15 anys que tenia pre vistpassar a Bar ce lona una tempo-rada. El pare de la jove va con-tactar amb ella a travs del webwww.tusclasesparticulares.com.El cas no tindria res de singularsi no fos per qu, en lloc de gu -an yar alguns euros extres, la -ventura va estar a punt de cos -tar-li diners a la pro fessora.

  UN XEC EXCESSIU...El 28 de juliol, un tal John Max -well va escriure a lAnna un cor-reu electrnic in formant-li quela seva filla, Chris tiana, de 15anys, te nia pre vist viatjar a la -gost a Bar ce lo na per una estadade set setmanes, i que li agra da -ria que li fes clas ses privades decastell i li dons nocions b si -ques de cultura espanyola. Lho -me li va dir que se sentiria moltfeli que accepts ser la tutorade la jove anglesa durant du esho res diries, quatre dies a laset mana i al llarg de set set ma -nes. Tamb li va demanar unpressupost avanant-li que, encas darribar a un acord, li en-viaria rpidament el pagament.

  LAnna li va respondre entu-siasmada per la feina que li esta -ven oferint: li va dir que el preuseria de 15 euros per hora, ambla qual cosa el cost total seria de840 euros. La noia tam b li va

  informar que la seva dis po ni bi -litat era total perqu les tada dela jove anglesa coincidiria ambla major part de les seves pr -pies vacances destiu.

  La resposta de Maxwell no esva fer esperar. LAnna va rebre elmateix dia un correu en qulhome acceptava les condicionseco n mi ques, alhora que mani-festava el seu inters per qu eltracte i len sen yament que rebriaChris tia na serien els adequats.Com a pare li va expre s sarestic molt preo cupat per la sevacarrera i el seu futur. Sempre atravs dInternet, langls va in-tentar tancar lacord rpida-ment, concretant les condicionsde pagament: un xec que fariaarribar al domicili particular dela jove professora.

  Aix, el 29 de juliol Maxwellva informar lAnna que ja li ha -via enviat el xec per correu pos -tal, tot recomanant-li que es ti -gus atenta a la bstia. Tamb liva dir que aquest tindria un im-port de 3.000 euros i li va donarinstruccions sobre el que haviade fer amb ell: ingressar-lo en elseu compte i, amb la difernciaen tre aquesta quan titat i els 840euros que li corresponien a ellaper les seves classes, realitzaruna transferncia a travs deWes tern Union a una adrea de

  Norfolfk, Anglaterra. La mevafilla arribar a Espanya una ve-gada que el pagament hagi estatdipositat al seu banc i hagi orde-nat tot per laltre, li va asse gu-rar lhome.

  LAnna va comen ar a dubtaraleshores de les bones inten-cions del seu interlocutor i vaexplicar la histria als se us pa -res. Aquests ho van comuni car ala policia i aix es van assa ben tarque aquesta era una estafa ha-bitual darrerament, consistenten qu el beneficiari del xec in-ternacional fa lingrs al seubanc per aquest no es fa efectiufins unes setmanes desprs,temps ms que suficient per quels estafadors hagin retirat elsdiners tra messos per la vctima iordenat lanullaci del tal (en

  el cas que aquest estigui respal-dat realment per fons).

  ... DE CURS LEGALLagost va ser un mes prolfic pelque fa a lenviament de correuselectrnics entre Maxwell i lAn -na; de fet, els dell cap a ella vanser ms nombrosos, amb dife-rncia. El dia 6, lhome va es-criure recordant a la noia que jahavia trams el xec per correupostal i li va demanar que elmantigus informat de quan elrebia. No dubti en dipositar-hoen el seu banc o en qualsevolcentre de canvi de xecs li vadir. Vull saber la data exactaque ser ingressat al seu compteper poder informar al meu agentde viatge. Lexcs de fons hau-ria de ser transferit a travs de

  Western Union, li va recordar.El dia 12 li va preguntar si jalhavia rebut i li va demanar, endues ocasions, que contactsamb ell per tal de procedir la-bans possible. El 4 de setem-bre, en una nova missiva, diu ala que havia de ser professora dela seva filla que el va enviar eldia abans, el 3.

  LAnna va deixar de respon-dre als correus de Maxwell. I apartir daquell moment, el todels missatges daquest canviasensiblement. El 10 de setembrelhome li va demanar una verifi-caci de la seva adrea, extran -yat que no shagi produt encaralingrs que la noia havia de feramb la diferncia entre les duesquantitats. El dia 13 li va exigirexplicacions sobre per qu no liresponia als seus nombrosose-mails, conscient que ha rebutel xec. No s fins al dia 15 que lajove li va contestar dient-li quelacabava de rebre i li va pregun-tar per qu limport s de 3.000euros i no els 840 en qu ella vaquantificar els seus serveis. Eltal s de lAIB Bank i s legal.

  El 16 daquell mateix mes,Maxwell va insistir en portar aterme loperaci, tot recordant-li que els 2.160 euros de ms elshavia de transferir avui dim-mediat a la seva agent de viat-ges, que va identificar amb elnom dIsabel Valencia, per talque reservs el vol de la seva fillai pagus la persona amb la queaquesta viuria durant la seva es-tada a Barcelona. Ladrea a laque havia denviar els diners sHorsam Santa Fe, Norfolk, NR10 3JU, Regne Unit. No ho vafer, de la mateixa manera queChristiana mai va viatjar a Ca -ta lunya. La jove anglesa haviada r ribar el 18 dagost, per amit - jans de setembre el seupare encara intentava convncerlAn na per tal que li envis unex ce- dent de diners que mai nohauria dhaver rebut. I que tam-poc mai va fer efectius.

  Jos A. Pilar Valls Oriental

  Cpia del xec que John Maxwell li va enviar a la noia

  El xec va arribar per correu ordinari. Al revers del sobre no hi figura remitent

 • Comarca4Desembre

  201010lniavalls www.liniavalles.cat

  LAgrupaci de Municipis ambTransport Pblic prepara el futurEl 2011 far dos estudis i una enquesta i concedir els premis AMTU

  RedacciValls Oriental

  La presentaci del Programad'Actuaci 2011 i la realitzaci dediversos estudis han estat elspunts ms destacats de lassem-blea de l'Agrupaci de Municipisamb Transport Urb (AMTU)celebrada fa uns dies a Vacaris-ses (Valls Occidental).

  Lentitat presidida per lalcal-de de Granollers, Josep Mayoral,far lany vinent dos estudis re-ferents a 10 anys d'integraci ta-rifria i Com estalviar en lages ti del Transport Pblic Ur -b. Tamb realitzar la terceraenquesta de Mobilitat Interurba-na a l'mbit AMTU i la primeraenquesta de valoraci dels serveisAMTU als seus associats.

  PROJECTES FUTURSL'any 2011 tamb es difondrandos projectes: La gent gran usael transport pblic entre elscollectius interessats, que esdur a terme en collaboraciamb la Direcci General de Trn-sit Terrestre (DGTT), i Conver-si de les estacions i paradesdels serveis urbans i interurbansen mini-hubs locals. Com a no-vetat destacada hi ha l'establi-ment dels premis AMTU, desti-nats a destacar projectes de finalde carrera que millorin la presta-ci dels serveis de transport p-blic.

  L'AMTU continuar l'any2010 gestionant la targeta T-12,participant en les conferncies del'European Conference on Mobi-lity Managament i a l'EuropeanTransport Conference, entre d'al-tres, i organitzar la 7a Jornadade lentitat a Sant Cugat del Va-lls el proper mes de mar, quecomptar amb la presncia de po-nents internacionals que explica-ran experincies innovadores enmatria de mobilitat.

  A ms, se seguiran de prop du-

  rant l'any vinent els grans projec-tes de mobilitat, entre els quals hiha la Lnia Ferroviria Orbital i eldesdoblament de la lnia R-3 enel tram Montcada-Vic, fent lesaportacions que consideri ne-cessries per al desenvolupa-ment adequat d'aquestes infraes-tructures i d'acord amb les neces-sitats dels municipis.

  LA MATEIXA DIRECCIDesprs que l'alcalde de Vacaris-ses, Carles Canongia, destaqusen el seu discurs de benvingudaque grcies a l'ajut de l'AMTU i dela Generalitat sha aconseguituna subvenci del 50% en ladespesa de transport pblic, elpresident de lentitat i alcalde deGranollers, Josep Mayoral, vaobrir l'assemblea remarcant lafeina feta per la conselleria de Po-ltica Territorial i Obres Pbliquesamb qui, segons va dir, semprehi ha hagut una bona interlocu-ci, amb persones que coneixenb el territori i que entenen moltb el que sexplica des de lagru-

  paci, la necessitat de reclamarmillores en el transport Pblic dela 2a Corona Metropolitana.

  Mayoral tamb va enumerarles principals notcies que s'hanprodut en termes de mobilitat,com sn l'entrada dels municipisde l'AMTU en el contracte-pro-grama; l'aprovaci del Pla deTransports de Viatgers de Cata-lunya i del Pla de Mobilitat; eldesenvolupament del Pla Terri-torial de la Regi Metropolitana;el trasps de Rodalies de Renfe,l'impuls a la Lnia Orbital Ferro-viria i l'ampliaci del SistemaTarifari Integrat al Bages i l'A-noia, entre d'altres. Tanmateix, vadir que l'AMTU ha esdevingut

  Valls Oriental > Durant el seurecompte despcies al riu Con-gost, els tcnics de la Universitatde Barcelona i del Museu deCincies Naturals la Tela de Gra-nollers han detectat una reduccide la presncia de carpes a la partms alta. El recompte de peixoses va realitzar a principi del mesde novembre a l'alada de l'esgl-sia de Santa Eugnia del Congosti completa els que es van fer entres altres punts del riu entre lacapital comarcal i les Franqueses.La reducci de carpes ha benefi-ciat la presncia de peixos autc-tons, com el barb de muntanya.

  Les carpes es redueixen a lalt del Congost

  Valls Oriental> El Banc deSang i Teixits ha organitzat diver-ses campanyes de donaci a la co-marca durant aquest mes de de-sembre. Avui divendres tindrlloc a la sala dactes de la biblio-teca de la Garriga, de 16 a 21 ho-res; el dia 12, al Centre dAtenciPrimria de Castellterol, de 10 a14 hores; el dia 18 a LEsplai deSanta Maria de Palautordera, de10 a 14 hores; el dia 19, a Vilano-va, a la unitat mbil installada ala plaa Pau Casals, de 10 a 14 ho-res; el dia 21, al Centre dAtenciPrimria de Sant Fost, de 17.30 a21 hores; el dia 22, al Casal dA-vis de Sant Esteve de Palautorde-ra, de 18 a 21 hores, i a Aiguafre-da, a la unitat mbil al parc de laCar retera de Ribes, de 17 a 21 ho-res; els dies 23 i 27, a la unitatmbil a lavinguda de la Llibertatde Mollet, de 10 a 13 hores i de 17a 21 hores, i a lavinguda Rvoli,de 17 a 21 hores; el dia 28, al Ca-sal dAvis de Montmel, de 10 a13 hores i de 17 a 21 hores; i el dia30, a la unitat mbil installada ala plaa Antoni Baqu de la Lla-gosta, de 10 a 13 hores i de 17 a 21hores. Tamb es pot donar sanga lHospital General de Granollersde dilluns a divendres, de 9.30 a19 hores.

  Properes campanyes dedonaci de sang

  Estaci dautobusos de Granollers

  Foto: Eduardo Benito

  punt de referncia en el debat so-bre transport pblic, i ara comen-a una nova etapa, durant laqual es necessita que, ms quemai, remem tots en la mateixa di-recci.

  La cloenda va anar a crrec delconseller de Poltica Territorial iObres Pbliques la Generalitat enfuncions, Joaquim Nadal. Durantla seva intervenci va descriureels seus set anys de govern coma molt fructfers, durant elsquals la mobilitat s'ha convertiten el centre del debat i s'ha con-cebut com una poltica social.Tot i aix, va reconixer que non'hi ha prou i s'ha d'anar ms en-ll, seguint considerant les pol-tiques de mobilitat com un temade prioritat mxima.

  L'AMTU t actualment 70 en-titats adherides, de les quals 67sn municipis i tres consells co-marcals (Valls Occidental, AltPeneds i Garraf) amb una pobla-ci representada de 1.921.222habitants i ms de 44 milions deviat gers.

  LAMTU representa 67municipis i msde 44 milions de viatgers

 • 5Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] lniavallsDesembre201010www.liniavalles.cat

 • Comarca6Desembre

  201010lniavalls

  Menys ERO que el 2009, per ms que el 2008Les empreses han presentat 161 expedients de regulaci que han afectat 2.600 persones

  Jos Antonio PilarValls Oriental

  Durant els primers mesos del2010 s'han presentat al VallsOriental 161 Expedients de Re -gulaci d'O cupaci (ERO) quehan afectat un total de 2.649persones. Tot i ser eleva da,aquesta xifra est lluny dels 317que es van registrar durant lany2009 i molt per sobre dels 67del 2008.

  Se gons la UGT, que ha facili-tat aquestes dades, ja es comen-cen a no tar els efectes negatiusde la re forma laboral perqu hiha un repunt dels expedients

  Infografia: Albert Bald

  Valls Oriental > Els ciutadansestrangers no comunitaris depasos que tinguin acords en vi-gor amb Espanya, que sn Co-lmbia, Xile, Equador, Noruega,Paraguai, Per i Nova Zelanda,podran votar en les propereseleccions municipals, que se ce-lebraran al maig del 2011. Per po-der exercir el seu dret a vot tin-dran que sollicitar la seva ins-cripci al cens fins al 15 de gener.

  Els requisits per tenir dret ainscripci en el cens sn ser ma-jor de 18 anys i no estar privat deldret del sufragi universal, estarinscrit en el padr municipald'habitants, comptar amb unaautoritzaci per residir legal-ment a Espanya i tenir una resi-dncia legal de cinc anys ininter -romputs. Els ciutadans comuni-taris tamb podran votar en lesproperes eleccions municipals.Per poder fer-ho, hauran de ma-nifestar la seva voluntat de votara Espanya. Aquest trmit el po-dran realitzar en els ajuntaments.

  Els ciutadansestrangerspodran votar

  Valls Oriental > Entre elsme sos de gener i octubre d'engu -any Endesa ha gestionat a les co-marques del Valls Oriental, Ma-resme i Valls Occidental propd'1,4 milions de quilos de residusderivats de diferents obres i tre-balls de manteniment i milloraefectuats a la xarxa elctrica dedistribuci. Ms d'1,1 milions dequilos daquests corresponen acablejat, ferro i runes, i al voltantde 265.000 quilos sn residus es-pecials. Lempresa s'ha fet crrecde prop de 3,5 milions de quilosde residus a les comarques cen-trals, gironines, el Valls i el Ma-resme.

  Endesa gestiona1,4 milions dequilos de residus

  enfront les suspensions. Aprof-itant les previsions de prdues oreducci dingressos, que ningsap com es poden justificar, esveu que hi ha un increment da-comiadaments i de precaritetatlaboral, ha assegurat el secre-tari de Poltica Sindical, CamilRos.

  La me sura ms utilitzada haestat la liquidaci de contractes,tant pel que fa a la quantitatd'expedients com en el nombrede persones afecta des. En con-cret, durant lany aquesta me -sura ha representat un total de84 ERO i ha afectat 1.662 trebal-ladors. Els mesos amb ms tre-

  balladors afectats han estat fe -brer, amb 676, i novembre, amb433, tot i que el sindicat nomsdisposa de dades de novembrefins al dia 23. Dels 161 expedi-ents presentats a la comarca,

  que han afectat 2.249 persones,50 per tan- yen a l'mbit delmetall, amb 1.235 personesafec tades. En aquest mbit pro -ductiu, la me sura ms utilitzadaha estat la suspensi, amb ms

  de 27 ERO, seguida per la rescis-si. El se guei xen la cons trucci,el co-mer, els serveis, la inds-tria, l'alimen taci i el txtil.

  El sindicalista no s gens op-timista en un canvi de la situacien el que queda dany ni en elproper i ha avisat a les empresesque vulguin aplicar la reformaque els advocats, asses so ries ieco nomistes res pon sa bles diuenque la reforma no s aplicableles cau ses d'a co miadament, perexemple, per qu sn incertes iamb concep tes in determinats.Tamb ha avi sat als empresarisque si lapli quen tindran mscon flictivitat laboral.

  www.liniavalles.cat

 • 7Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] lniavallsDesembre201010www.liniavalles.cat

 • 8 Opini

  Safata dentradaEDITORIAL

  Desembre

  201010lniavalls

  Ciutadans

  grup comunicaci21

  Editor: David Centol i Lozano. Directors d'edici: Jos AntonioPilar (Lnia Valls), Jordi Sugraes (Lnia Barcelona), Marc Ustrell(Lnia Badalona), Pere Gimnez (webs temtics); Ivana Padierna(webs de proximitat). Caps de redacc: Elisabeth Alfaro i Cris tianG mez. Redacci: Sara Arroyo, Jordi Alcover, Narcs Presas iMariona Sanz. Fotografia: Eduardo Benito.

  Dipsit legal: B-22581-2001lniavallsRedacci: 93 519 43 [email protected]: 93 519 43 [email protected]: 93 519 43 [email protected]

  Cap de producci i qualitat: Marga Moreno. Dissenyadors grfics: Albert Bald, Aida Fonseca.Cap de Vendes: Marcelo Villanueva. Xarxa comercial: Adolf Garcia, Esther Rodrguez, lex Subi-rats, Eugnia Pujol, Ricard Garcia, Jaume Magri, David Olivares, Manel Riera i Manuel Snchez-Villanueva. Mrqueting: Eva Serra. Distribuci: Ramon Vila (coordinador), Albert Carbonell, OriolFreixes, Acant Canet, Juan Carlos Galceran, Yacouba Diakit.Facturaci: Teresa Anguela. Auxiliar: Maria Reyes.

  www.liniavalles.cat

  Lnia Valls agraeix les cartes dels lectors per no es responsabilitza dels seus continguts. s imprescindible que els es-crits estiguin signats amb nom i cog noms, nmero de DNI i telfon de contacte. LniaValls es reserva el dret de reta-llar-les, en el cas adient. Les cartes es poden enviar al fax 93 519 43 98 i per correu electrnic a l'[email protected]

  Cartes dels lectors

  34.000 lectors setmanals(onada 30-11-2010)

  www.liniavalles.cat

  intercanviaran lactor principalpel que fins ara era segon. Algunsdiuen que ja era hora, que el quefins ara ha sigut el primer actorera molt ensopit, per daltrescontraris tamb diuen que entreles hores que es passar a la per-ruqueria, al sal desttica, a lasauna, mirant-se al mirall i elmelic... no tindr temps peraprendres el seu paper. s de do-mini pblic que el que ara ha deser segon actor no hi est dacordi diu que o s la primera estrellao ja li poden buscar un lloc ambmolta paga i poca feina fora de lacompanyia. En quant els actorssecundaris, els que formen partdels 135 escollits, per uns anysbufaran cullera! El que cal screar un foc nou que cremi tot eltext de lobra antiga i tamblescenari, i comenar una altravegada amb una obra seria, queno comdia, i un escenari noautnom, sin independent. Percert, quan es cremi tot el materialantic, alerta! Que no es socarrimilactor principal. No guanyaremper pomades.

  Josep Cabedo MaymVilanova del Valls

  FE DERRATESEl nombre daturats es va reduiral novembre en 389 persones ino en 611.

  RES DE NOU SOTA EL SOL

  Desprs de les votacions popularsa Catalunya per elegir els actors

  PAS CATAL O REGI DESPANYA?

  Jo, que el 13 de setembre de 2009 vaig estar a Arenys de Munt,on es va posar en marxa el moviment democrtic per fer les con-sultes en favor de la independncia, i que el passat 10 de juliolvaig ser-hi al Passeig de Grcia clamant independncia junta-ment amb ms d'un mili de catalans, m'he quedat una mica freddes prs de contemplar, passades les eleccions del 28-N, com l'au-tonomisme, l'espanyolisme desacomplexat i l'independentismed'extrema dreta ens guanyaven la partida per golejada. El quadreque les urnes han dibuixat ens mostra una realitat contrria al'escenari que tots els discursos nacionalistes i de transformaciradical de l'esquerra independentistade pronosticaven.

  No ens serveix de res lamentar-nos i mirar-nos com sempre elmelic. Ens hem d'aixecar i continuar treballant per la inde-pendncia i per un nou horitz de justcia histrica i social, cons -cients que no ser ni la Constituci espanyola ni l'estatutd'autonomia ni el marc legal actual qui ens permetr fer justcia.Hem de ser els propis catalans, aquella gent ferma i honesta, quifent d'una vegada un pas endavant prengui el comproms decreure en el seu pas i deixi d'apostar per l'autonomisme. I si leseines per realitzar aquesta alternativa necessria estan rovel-lades, com a catalans laboriosos n'haurem de construir unes al-tres de ms bones.

  Benvinguda la decisi d'en Carretero de no llenar la tovallola,benvinguda sigui l'entrada d'en Laporta al Parlament i benvin-guda ser la irrupci de les CUP a les properes municipals. Totest per fer i tot s possible. Cal passar de l'autonomisme a la in-dependncia.

  Medir Alfonso RosPalau-solit i Plegamans

  de la gran companyia de teatrecmic de la Generalitat catalana,queda pals que els resultats hanestat agredolos. Sembla ser que

  ir que la situaci econmica actual s difcil s, a aquestes al-ades de la crisi econmica, una obvietat. Corren temps dif-

  cils gaireb per a tothom, per especialment per a la classe obrera,que tem, ara ms que mai, perdre els seus llocs de treball. Les da-des de latur baixen un mes i durant els tres segents torna a pujar,de manera que el panorama no s, en aquest aspecte, gens esperan-ador, almenys per ara. Mentre el Govern defensa una tmida recu-peraci, la majoria dels experts asseguren que aquesta no es veu en-lloc, tot afegint que la previsi per al proper any tampoc s gaire es-peranadora; situant la fi daquest cicle negatiu cap a lexercici del2012. La UGT ha alertat sobre la situaci preocupant envers lele-vat nombre dexpedients de regulaci docupaci (ERO) presentatsal Valls Oriental. Tot i la lleu millora del cmput de lany 2009 res-pecte del 2008, la xifra continua sent preocupant. El sindicat tam-b adverteix que hi ha empresaris que aprofiten el marc legal queels atorga la llei laboral per justificar previsions de prdues o reduc-cions dingressos. I aix s ms preocupant.

  Regulaci docupaci,necessria o no?

  D

  nternet ha obert la porta a nous comportaments ciutadans, pertamb a una nova modalitat delictiva: la ciberntica. La proli-

  feraci de les estafes, que shan multiplicat per cinc segons un estu-di recent de la Federaci dUsuaris-Consumidors Independents(FUCI) a travs de les xarxes socials, sn un exemple evident del res-pecte que cal tenir a les noves tecnologies. L'associaci ha rebut 1.354queixes de tot l'Estat des de principis d'aquest any. El gran volumde les estafes comencen en jocs, concursos i promocions que arribenals internautes de la m d'anuncis inserits a les xarxes socials i apgines web. Per tamb a travs dofertes de treball, com la que fauns mesos va rebre una jove vallesana des dAnglaterra per fer class-es a una noia de 15 anys. Segons l'associaci de consumidors, el fetque els imports no siguin molt elevats s el que fa que "molts delsclients estafats no ho denuncin en pensar que perdran el temps". Ien molts casos, tamb diners. Lnic consell que es pot donar s eldextremar les precaucions per tal de no caure en lengany de falsespromeses, siguin del tipus que siguin. Internet s una finestra al mn,per la qual poden volar molts diners a cops de ratol.

  Internet, territoripropens a les estafes

  I

  Mari Carmen Daz, 66 anysMestressa de casa (Mollet)

  Aquest any gastar bastant me-nys que altres anys. Retallardespeses en tot (regals, menjar,etc...). El retall es deu a la crisi toti que fa anys que intento gastarmenys.

  Jos ngel Fernndez, 38anys Enginyer (Mollet)

  Aquest any espero gastar igualque altres anys, tant en menjarcom en regals. No far cap retallsignificatiu, per a mi ser com unNadal ms, no hi haur canvisimportants.

  Tarla Marian, 58 anysAturat (Mollet)

  Aquest any gastar igual que al-tres anys, no far cap retall res-pecte a altres anys. De fet, tincprevist marxar de vacances deNadal al meu pas, on vaig cadaany per aquestes dates.

  Jorge Fonds, 43 anysComercial (Mollet)

  Aquest any al Nadal es notar lacrisi i crec que gastar menys quealtres anys per aquestes dates.Crec que la situaci actual de re-cesi econmica no est per mal-baratar els diners.

  Slvia Guterrez, 33 anysAdministrativa (Mollet)

  Aquest any gastar molt menysque altres anys, ho tinc previst. Elmeu marit acaba de reincorporar-se a la feina desprs dun any da-tur, tinc dos fills i moltes despe-ses.

  Quant espera gastar aquest Nadal?

 • Opini 9

  La Foto

  La lupa

  Jos Antonio PilarDirector de Lnia Valls

  El mirador

  lniavallsDesembre201010

  Lagull

  www.liniavalles.cat

  Dia dels Drets Humans. Cerquem respostes, ens toca a tots, sense exclusions i de prop

  El dia 10 de desembre de lany 1948, a lAs-semblea de les Nacions Unides, es vaadoptar i proclamar, amb la resoluci 217A (III), la Declaraci Universal de DretsHumans. Eren uns moments difcils per atota la humanitat, amb grans dificultatseconmiques i socials, complicades per lafi de la Segona Guerra Mundial, que vandeixar a tothom fortament tocat i quevan evidenciar que els drets de les perso-nes shavien trencat arreu.

  Aquesta introducci, considerada coma ortodoxa, ens pot semblar una manifes-taci acurada i responsable dels momentsque es vivien. Per quina es lopini de lahumanitat, avui, desprs de seixanta-dosanys de la seva proclamaci? Aquesta de-claraci encara s vigent? Serveix dalgu-na cosa? Val la pena continuar demanantque es compleixi?

  I si intentem respondre les preguntesformulades encara ens sorgeixen ms in-terrogants, que dificulten molt obtenirrespostes positives.

  Estem immersos en un mn dirrespon-sabilitat, fem tot el contrari del que ens vademanar i proclamar la Declaraci, sens

  trenquen a diari els nostres drets, hem o -blidat els corresponents deures i no femcap cas a les incomptables crides quemolts ciutadans, amb els seus drets trepit-jats, vexats i deshonrats, ens fan contnua-ment.

  La dignitat dels ssers humans ha des-tar per sobre de qualsevol inters particu-lar o personal. I aix, en ple segle XXI,sembla que ning no ho assumeixi. Hemarribat al lmit i ja no podem anar ms en-ll: tot el que ve s una caiguda sense con-trol; i costa veure un veritable compromsd'accions i decisions que garanteixin el res-pecte i el compliment dels drets de les per-sones. El remei no ens el pot donar capmetge. No existeix un medicament contrael mal que ens envaeix. Noms la volun-tat de les persones pot provocar el canvique reclama a crits aquesta societat, ple-na de problemtiques, i que els propis go-verns no poden arribar a afrontar sense elnostre ajut.

  Que vivim una crisi econmica molt for-ta ning no pot dubtar-ho, per creiem queencara s ms forta la crisi de valors exis-tent, la manca de respecte, la vulnerabili-

  tat de les persones amb manca de recur-sos, les dificultats dels ms febles, la pobre-sa i lexclusi social a qu llancem sense mi-raments a tothom qui no segueix les reglesdel joc imposat per uns pocs personatgesa qui no importen ni les llibertats ni el pro-grs dels ms necessitats.

  No hi valen rebellions. La prpia Decla-raci ens diu que no s el cam; cal esfori coordinaci. Esfor de molts i coordina-ci entre tots els que, duna forma o altra,entenem que aquest mn no ha dsser aix,que cal un canvi, que cal lluitar contra elnostre propi egoisme i sembrar en terraben adobada per obtenir bons fruits, sen-se diferncies de cap tipus. I cal fer-hoaviat, el temps sens ha tirat a sobre i finsi tot sens ha acabat. Ens caldr ser imagi-natius en la recerca de nous camins on tro-bar voluntats actualment ignorades o ob-lidades. No podem defugir les nostres ob-ligacions envers els altres i, si ho fem, hemerrat el cam. Dediquem avui, dia del seuaniversari, una estona a llegir de vell noula Declaraci de Drets Humans i, si ensatrevim, cerquem respostes. Ens toca a totsi a totes, sense exclusions i de prop.

  Sn nombrosos els actes solidaris queajuntaments i entitats organitzen durantaquest mes, en benefici de la Marat deTV3 i/o de les persones ms necessitades.El Nadal s un perode especialment durper a elles. Per la resta de lany tamb.

  Activitats solidriesObligades durant el Nadal

  Julian AssangePerseguit per filtar els informes a WikiLeaks

  Rafael RosAlcalde de la Roca del Valls

  Joan Guarch proposa un contracte tic per als cr recselectes a lAmetlla. El regidor del GRA pretn que els re -gidors i regidores que surtin de les properes eleccions municipals ad-quireixin per escrit un comproms tic que, almenys moralment, elsobligui a desenvolupar una bona praxis en els seus respectius cr-recs durant la propera legislatura. El document parla dactuaci po-ltica digna, garantir el joc net, contrast poltic basat en el res pectepersonal, collaboraci, excellncia en lactuaci, responsabilitat itemps de dedicaci, condemna de la corrupci, austeritat i estricterigor pressupostari, transparncia i foment de la participaci ciuta-dana i treballar pel municipi i pel pas. s una declaraci din tencionsamb tota la intencionalitat: No sn aquests valors els que hauriende servir de guia a tot crrec pblic? No se presuposa que hauriendestar ja presents en tots els poltics representats al con sistori? Pelque sembla no s aix. O a Guarch li ha trat el sub conscient o el quefa ara s una denncia solapada de la situaci.

  El PSC a les Franqueses passa dificultats econmi -ques. Fa ja alguns mesos que el PSC de les Franqueses va dei-xar el local que tenia al passeig dAndalusia de Bellavista per tras -lla dar-se a un de ms modest al carrer Ponent. Segons la ru mo -rologia, el motiu no s altre que la progressiva prdua de militantsi, per ex ten si, dingressos. Segons diverses fonts, el primer secre-tari de lagrupaci i alcalde del municipi, Esteve Ribalta, va inten-tar en el seu moment que la federaci comarcal li dons un cop dem per evitar el canvi. La resposta va ser negativa. A la crisi polti-ca se sumen leconmica i la de confiana del mateix partit.

  Els informes filtrats per WikiLeaks no no-ms han esquitxat Espanya sin que tam-b han arribat a la comarca. Ara Julian As-sange paga les conseqncies, sigui o noun delinqent. La llibertat dinformaci sun dret ciutad que sha de respectar.

  No passa setmana sense que tingui que so-focar algun incendi derivat de la sevagesti poltica. s un poltic bomber, peralhora pirman. I molt impopular per a lagran majoria dels ciutadans de la Roca.CiU t un dilema, per tamb la soluci.

  Semfors

  Vicen Vil, sndic personer de Mollet, en nom del FrumSD

  EL CLAUER DEL NOU GOVERNUns que arribaran i altres que saniran. sel trnsit obligat en tot canvi de govern,un procs que es repetir quan Artur Masprengui possessi de la presidncia de laGeneralitat i els seus siguin o no mili-tants si queda demos trada la seva vluapel nou executiu ca tal, segons va anun-ciar la nit electoral comencin a ocuparels llocs que ara nocupen altres de formainterina o, si es prefe reix, en funcions.Des del mateix Montilla fins al darrer cr-rec de confiana, tots marxaran per dei -xar la cadira als que vindran. I aquestshau ran dassumir els compromisos delsseus antecessors. Pel que fa al Valls Ori-ental, el nou equip es trobar sobre lataula qestions sobre les que haur de de-cidir en els propers mesos especialmentpel que fa a infraestructures: des del tra -at del polmic Quart Cintur amb unaproposta per part del Ministeri de Fo-ment que no satisf ni els defensors de lacons trucci daquesta autovia, fins a lafutura B-500 que, amb tnel sota la Con-reria incls, ha dunir Mollet i Badalona;des del soterrament del ferrocarril al seupas per Granollers, fins a la integraci ur-bana de la lnia ferroviria a Montmel.Per tam b en lmbit urbanstic hi ha as-sumptes pendents: les re es residencialsestra t giques (ARE), destinades a posaren el mercat habitatges a preus asse-quibles, hauran de seguir el seu trmit.Mentre que les de Grano llers, la Llagostai Parets han estat apro vades ja pel Tripar-tit, les de Carde deu i Montmel han que-dat aturades per lexis tncia de restesarqueol gi ques i la proximitat a lAP-7,res pectivament; i les de la Roca i SantCeloni, han que dat apar cades per loposi-ci dels respectius ajuntaments. Tambhaur de decidir sobre la con tinutat delabocador de Palautordera o el lloc de lanova plan ta de recollida de residus norecicla bles. I no oblidem tampoc el nouhospital lleuger en el lloc de la Policlnicaa Granollers o el nou hospital de Sant Ce -loni. Totes sn claus per a la comarca iestan al clauer del nou Govern.

  Carrer Baronia de Montbui. Lli dAmunt.

 • Opini10Desembre

  201010lniavalls

  Nova retallada social del govern Zapatero

  Com dirien al meu poble, este es que sa -chao a la poca vergenza. Potser siguiaquest casts lema el que millor descriguiconceptualment l'actitud del Govern de Za-patero, que desprs de prometre, desprsde les retallades socials inicials, mesurescontra els ms rics es despatxa novamentamb retallades per a la majoria de la ciu-tadania i per als sectors ms pobres.

  Les 10 mesures anunciades pel Go-vern Zapatero a la Cadena SER no nomsno els va a generar aquesta anhelada con-fiana de l'oligarquia financera (anomena-da eufemsticament mercats), sin que ladesconfiana que els ciutadans/es li pro-fessen est permetent l'avan de la dretaal nostre pas.

  La retallada d'impostos a les grans em-preses (no pren cap mesura per beneficiara les PIMES), a la rebaixa d'impost de so-cietats i en la lliure amortitzaci del ma-teix fins al 2015, lligat a la venda del 30%de les loteries de l'Estat i el 49% de la ges-ti dels aeroports nacionals, no fa ms queempobrir els ingressos de l'Estat, de ma-nera que condemna els ciutadans/es d'a-quest pas a menys protecci social no no-ms ara sin en el futur.

  Respecte a les reformes laborals inicia-des, una altra mentida ms del que s'ha dit:desprs de la vaga els diferents nous mi-

  nistres s'han vantat de repetir que el Go-vern tendia la m als Sindicats, doncs b(seria per partir la cara), les retalladesanunciades no han estat posades ni en ne-gociaci, ni tan sols en coneixement pre-vi dels Sindicats. Aix la posada en serveide les agncies privades de collocaci, queencarir l'accs a un lloc de treball (tant pera empreses com per a treballadors i treba-lladores desocupades) i l'eliminaci de r-gim de mutualitat per als funcionaris, la re-alitza de forma unilateral i cega, sense cal-cular fefaentment les conseqncies queaquestes mesures tindran.

  Finalment amb l'eliminaci de la pres-taci de 426 euros, anunciant un canvi perla tornada a cursos formatius becats (queni tan sols estan dissenyats), intenta unaaltra vegada l'estafa de l'estampeta per alscinc milions de treballadors/es desocupats/des , condemnant-los encara ms a la mi-sria que la crisi capitalista els est con-demnant.

  Mesures anunciades1. Rebaixa en l'Impost de Societats. Lesempreses tributen pel tipus redut els pri-mers 300.000 euros de la seva base impo-sable. Fins ara noms es beneficiaven elsprimers 120.000 euros. A partir d'ara, esconsidera empresa de mida reduda les que

  facturin menys de 10 milions d'euros anu-als. Aquestes mesures beneficiaran a40.000 empreses espanyoles.

  2. Eliminaci de la quota a les cambresde comer. Amb aquesta supressi de laquota obligatria s'atn una de les deman-des de les organitzacions empresarials.

  3. Lliure amortitzaci fins 2015. ElConsell de Ministres aprovar la llibertatd'amortitzaci en l'Impost de Societats pera totes les empreses. s una mesura que jaestava en vigor per a les pimes.

  4. Ms facilitat per crear empreses.Encara que la llei d'economia sostenibleencara no est aprovada, el Govern comen-ar a aplicar les mesures relatives a la re-ducci de terminis i costos per crear em-preses que inclou aquesta normativa. Espodr crear una empresa en 48 hores i ambmenys de cent euros.

  5. Regulaci de les agncies privades decollocaci. s conseqncia de la reformalaboral que obliga el Govern a fixar el pa-per que poden tenir les empreses de collo-caci privades

  6. 1.500 orientadors laborals ms. ElGovern doblar el nombre d'orientadorsdels serveis pblics d'ocupaci que vacontractar el 2007, quan va comenar lacrisi, per afavorir la recollocaci dels atu-rats.

  7. Supressi de la prestaci de 426 eu-ros. Fonts del Govern han explicat que vo-len incorporar aquesta prestaci com unprograma permanent dins de les poltiquesactives d'ocupaci per a alguns dels bene-ficiaris actuals.

  8. Desaparici de les "classes passives".Els nous funcionaris que obtinguin plaapassaran a integrar-se al rgim general dela Seguretat Social i no en la categoria es-pecial de la qual gaudien fins ara. 'Classespassives' tendir a desaparixer. Aquestamesura s una petici habitual dels grupsen les reunions del Pacte de Toledo.

  9. Privatitzaci del 30% de la societat es-tatal de loteries.

  10. Capital privat en els aeroports. ElGovern ha de donar entrada a capital pri-vat a AENA, encara que mantindr el51% de les accions d'aquesta empresa. Lagesti de l'aeroport de Madrid i Barcelo-na ser privada en rgim concessional.

  Carlos Snchez, PSUC Viu-Valls Oriental

  110 poblacions moralment excloses de la ConstituciEn el 32 aniversari de laprovaci de laConstituci espanyola, 110 poblacionsshan declarat oficialment "moralmentexclosos" o estan per iniciar els trmitsoportuns per obrir el procs que ha de por-tar Catalunya a la independncia.

  La gran manifestaci del 10 de julioldaquest any a Barcelona provocada per laretallada de lEstatut feu que la poblacidel Port de la Selva i fins a dia davui uncentenar dajuntaments ms, i gaireb1.500 regidors catalans, donessin suportal Comproms municipal sobiranista deSant Pere de Rodes, pactant un manifestper promoure un referndum sobre lau-todeterminaci des del municipalisme.Precisament el passat 5 de setembre sesign el Comproms Municipal sobiranistade Sant Pere de Rodes precisament per en-gegar aquest cam.

  Des de la Comissi del Centenari de

  lestelada fem ress arreu tant de la pro-posta de text que va recollir decidim.catcom la que ERC, CUP o CiU van fer arri -bar als seus grups municipals, fent que elsajuntaments catalans s declaressin"moralment fora de la constituci es-panyola" o que advoquessin per iniciar elstrmits oportuns per obrir el procs queens ha de portar a la independncia.

  Els smptomes dunnou desordre o lacertesa del desordre

  Una cosa sn els smptomes d'un noudesordre, com diu Jordi Graupera, i unaaltra la certesa del desordre, idea cadavegada ms precisa en la realitat quoti -diana. Per qu va passar, a qui se li vaocrrer no donar el perms? Que hagiocorregut en el dia 6 de desembre 2010el converteix en una figura retrica per-fecta.

  Va sortir el sol a les 12 hores a la plaaAntoni Baqu? S, jo hi vaig ser. Avui fatrenta-dos anys que el 58,97% del censelectoral va votar a favor d'un text, laprincipal virtut s que no tornem fer-nosmal, hi ha un lmit escrit en la llei i unaltre escrit en la memria. O ens anem afer mal? Posar sordina als conflictes desempre. Privilegis que no es toquen, esten l'arbre genealgic del poder, el purcentre amb submissions que es toleren ino es toquen, per cada centre i cadaperifria t el seu punt, i aix sempre hoprodueix labs de poder, noms perqus, que practiquen el senyor alcalde, An-tonio Rzquez, i el regidor de ParticipaciCiutadana, Mariano Garca, a la Lla -gosta.

  La Constituci espanyola es va cons -truir amb l'esperana i sense por al pas-sat, pensant en la construcci d'un futurmillor, sense abusos ni imposicions,basada en els drets i en les llibertats detots els ciutadans. La negativa a que esrealitzi a la plaa pblica Antoni Baquun acte el dia 6 de desembre 2010, coma celebraci de la festa del 32 aniversaride la Constituci espanyola, constitueixun greuge a tots els ciutadans de laLlagosta i les llibertats que consagra laConstituci espanyola.

  Aquest perms va ser demanat perregistre de l'Ajuntament amb data del 6de setembre de 2010. A qu t por el go -vern municipal, al tots contra tots, laguerra total, a all que els pedagogs op-timistes diuen convivncia? ThomasHobbes estar somrient a l'infern. Per,quants dels 15.706.078 votants que vandir s a la Constituci segueixen vius? Elgovern amb menys crdit des de 1978, elgovern municipal necessita de la policiamunicipal rere la porta de l'entrada delSal de Plens per mantenir el seu absde poder de l'alcalde i del regidor de par-ticipaci ciutadana.

  Aix s com garanteixen el seu abs,olorem el fum per no volen que veiemni parlem del foc. Aix, la por al futur hasubstitut la por al passat, a la vora de lafallida.

  A la Llagosta insisteixen en ms deutecom a forma de sortir de la crisi. Janing es riu de la crisi i noms es de -mana austeritat als treballadors i pen-sionistes mentre es pugen els impostospels nvols. Torna la pedagogia pes-simista, doncs la implosi del PSC a laLlagosta i Catalunya s una conseqn-cia de la seva mala gesti poltica i social.

  Bartolom Fraile Cnovas. La Llagosta.

  El volum de 9 capitals de comarca i 101poblacions ms hauria de preocupar algovern. Esperem, per, que el nombre deconsistoris vagi augmentant i que amb lacollaboraci de tots els grups municipalsdarreu del territori arribem a un nombrehistric.

  Hi ha nou capitals de comarca: Berga(Bergued), Banyoles (capital del Pla delEstany), Ripoll (capital del Ripolls),Solsona (capital del Solsons), Mollerus-sa (capital pla dUrgell), Montblanc (ca -pital de la Conca de Barber), Puigcerd(Cerdanya), Vic (Osona) i Vilafranca (AltPeneds). Del Valls Oriental, sis munici -pis: Cardedeu, Caldes de Montbui, Lli deMunt, Tagamanent, Sant Pere de Vilama-jor i Sant Antoni de Vilamajor

  Comissi del centenari de la senyera estelada

  www.liniavalles.cat

 • 11Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] lniavallsDesembre201010www.liniavalles.cat

 • Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected]

  201010lniavalls www.liniavalles.cat

 • 13Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] lniavallsDesembre201010www.liniavalles.cat

 • Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected]

  201010lniavalls www.liniavalles.cat

 • GranollersDesembre

  201010lniavalls

  15

  Visita del patge Gregori i tallers de fanaletsL'emissari reial, el patge Gregori, ser l'encarregat de preparar la nit ms

  mgica de l'any visitant les escoles els dies 13, 14 i 15 de desembrei els diferents barris de la ciutat. Els infants podran confeccionar el

  fanalet que guiar el pas dels Reis d'Orient per Granollers.

  Redacci > El vestbul de l'A-juntament mostrar el pessebreinstitucional, una reproduccidel Pavell Municipal d'Esports,el Parquet, obra de l'arquitecteJoan Barang i Tusquets. Ra-mon Aumedes ha fet la maquetade lequipament esportiu, l'anyque es compleixen 50 anys de laseva construcci. Podr visitar-sefins al 8 de gener, de dilluns a di-vendres, mat i tarda; i el dissab-te, de 10 a 13 hores i de 18 a 20hores. El Museu tamb se sumaal progra ma nadalenc amb l'ex-posici al Balc de la Mare deDu de la Pruna, pintura a l'olisobre fus ta, una pea annimadatada del segle XVII que formapart del seu fons d'art. Es podrvisitar fins al dia 20 de febrer.

  El pessebre i una nova pea albalc del Museu

  Redacci > Ses Majestats elsReis d'Orient arribaran puntual-ment a Granollers el dimecres 5de gener, a les 5 de la tarda, alsjardins de Llus Companys delPavell Municipal d'Esports, elParquet, on seran rebuts per l'al-calde i els nens i nenes dels bar -ris de Sota Cam Ral i les Tres To-rres; la coral Art 9, per la sevabanda, oferir una cantada de na-dales.

  Al cap de mitja hora, la comi-tiva reial es posar en marxa i co-menar la cavalcada i cap a les8 del vespre comenar, segonslhorari previst, la recepci a laplaa de la Porxada, just desprsque Ses Majestats hagin recollitla clau de la ciutat. Si plou, la re-cepci dels Reis als nens i nenesde la ciutat es far a la nau Dentsde Serra de Roca Umbert - Fbri-ca de les Arts.

  La cavalcada deReis sortir desdel pavell vell

  Redacci > Els ms petits po-dran participar al ti de GranCentre, aquest any installat a laplaa de Perpiny (dies 17 i 18),els beneficis del qual seran per aEl Xiprer, entitat que tamb serreceptora dels actes organitzatspel GRA i Els Xics (el quintos deNadal, els dies 17 i 26, respecti-vament) i el concert de nadalesrocieras del Centro Cultural An-daluz al Centre Cultural (dia 19).D'altra banda, el concert del Jaz-zoguina, titulat Aquest any laba llem, promogut per l'EscolaCombo al Teatre Auditori, repe-teix collaboraci amb l'Hospitali demana als assistents que por-tin joguines que es faran arribara la Fundaci Hospital Asil deGranollers (dia 18).

  Solidaritat ambEl Xiprer i amblHospital

  Redacci > La banda de TortellPoltrona installar la carpa delCirc Cric a Roca Umbert del 26al 30 de desembre i l'1 i el 2 degener per oferir, cada tarda a lessis, Els racons de la memria, unespectacle carregat d'esquetxosque han fet histria, en qu el p-blic se submergir en un mn es-pecial, vist des dels ulls que mi-ren darrere un nas de pallasso. Eldia 27, a les 11 hores, el trompe-ta de l'orquestra, Pau Sarraute,far una visita guiada. Tamb, esprojectar el documental El riu-re contra la guerra, de CarlesCaparrs, que fa un recorregutper pasos com Benn i la Costad'Ivori, on Pallassos sense Fron-teres ha estat per aportar somriu-res entre les persones ms obli-dades (28 de desembre, a les 11i a les 21 hores, a la sala d'actesde Roca Umbert).

  El Circ Cricplanta la carpa a Roca Umbert

  Granollers prepara el NadalA travs duna web, els ciutadans podran enviar pere-mail la seva carta als Reis Mags o penjar fotografies

  Jos Antonio PilarGranollers

  El programa nadalenc de Gra-nollers est farcit de propostesfamiliars. Una de les principalsnovetats denguany s la webwww.granollers.cat /nadalireis,un portal amb tota la informa-ci referent a aquests dies. Perprimera vegada, els ciutadanspodran participar activament ienviar per correu electrnic laseva carta als Reis dOrient,par ticipar al concurs Compar -teix illusions per a lany vinento penjar fotos de les festes.

  Tothom est convidat a escri -u re els seus desitjos per a l'any2011 i optar aix a tres premiscon sistents en entrades per adu es persones per al Teatre Au-ditori de Granollers. Nomss'ad - metr un text per persona,sen se lmit d'edat, i el jurat enva-lorar l'originalitat i capaci-tat de comunicaci. El terminide partipaci s fins al 7 degener de 2011 i el veredicte esdonar a conixer al mateixespai web el 10 de gener. Lespersones que ho vulguin podrancompartir les fotos de Nadalpenjant-les a la web, al Flickr.

  EL NADAL JA S VISIBLELa pista de gel ha estat un delsprimers elements que ha can-viat el paisatge urb. Installadades de dissabte passat a la plaade Barang, obrir cada dia finsal 9 de gener, de 10 a 13.30 ho -res i de 15.30 a 22 hores. El preuper hora de patinatge os cillaentre 4 euros (per a grups) i els6 euros. Com a novetat, en-guany s'ofereixen classes indi-viduals i per a collectius, i elsinfants disposen d'una rea ex-clusiva per patinar.

  La festa de benPINguda serel prleg d'una nova edici delParc Infantil de Nadal. Ser l'11de desembre, a la plaa de Per-piny, i hi actua r El TramviaBlanc (17.30 ho res). Uns diesms tard, el Parc Infantil de Na -dal omplir de propostes l di -ques el Palau d'Es ports el 27, 28i 29 de desembre. Obrir de 10a 14 hores i de 16 a 20 hores, il'entrada costar entre 5 eurosuna sessi i 8 euros tot el dia.Com cada any, aquesta activitatest organitzada per lAssocia -ci Ciuta dana pel Parc Infantilde Nadal de Granollers.

  Altres activitats tradicionalsdel programa sn les Delciesdel Nadal (18 de desembre), elbrou popular cuinat i servit a laplaa de les Olles per l'AVV Gra-nollers Centre; i la cantada denadales que tindr lloc el mateixdia, a la tarda, organitzada con-juntament per les AMPA i l'A-juntament.

  Just desprs de comenar lesvacances, els infants podranpar ticipar al taller gratut Totesperant els Reis, en qu es con-feccionaran elements nadalencs

  els dies 23 de desembre (de 10 ha 13 h i de 17 h a 20 h) i el 24 (de10 a 13 h), a la Troca, Centre deCultura Popular i Tradicional.

  La proclamaci de l'Homedels Nassos (30 de desembre,20 ho res, la Troca) i un concertnadalenc incls al cicle LaMsica dels Vitralls de la par-rquia de Sant Esteve (11 de de-sembre, 21.30 hores) sn altrespropos tes de la programaci.

  FIRES DE NADAL I REISFins al proper dia 24, les placesde la Porxada i de lEsglsia aco -lliran els mercats de pessebres idornament nadalenc i darbres,mol sa i plantes de Nadal, res -pec tivament. I fins al 5 de ge ner,les de les Olles i de la Ca ser na,seran lescenari de les paradesdartesania i objectes de re gal.D'altra banda, la fira d'atrac-cions funcionar a la plaa deBarang fins al 10 de gener, enhorari de 17 a 21 hores els diesfeiners i de 12 a 14 hores i de 17a 21 hores els festius. El mercatdel dijous, que s'escau el dia deReis, se celebrar el di me cresdia 5.

  Foto: Eduardo Benito

  Lambient nadalenc ja s palpable a la ciutat

 • Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected]

  201010lniavalls www.liniavalles.cat

 • 17Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] lniavallsDesembre201010www.liniavalles.cat

 • Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected]

  201010lniavalls www.liniavalles.cat

 • 19Granollers lniavallsDesembre201010

  Entre el gospel, el flamenc i el drama txecJoshua Nelson i Antonio Canales, a lAuditori; Miracle a la casa negra repeteix a Ponent

  Jos Antonio PilarGranollers

  El Teatre Auditori de Granollersacollir avui divendres, a les 21hores, lactuaci de The JoshuaNelson Singers, amb la collabo-raci del Cor Amics de la Uni.Nelson, negre i jueu, que es de-fineix a si mateix com el pitjormalson del Ku Klux Klan, va pu-jar per primera vegada a un es-cenari per rendir tribut a la granMahalia Jackson. Dins de la sevacarrera musical destaca lenregis-trament de How I Got Over,quan tenia 13 anys; lactuaci alfuneral de la diva Sarah Vaughan

  Foto: TAG Foto: TAG

  Joshua Nelson Antonio Canales

  per petici de la famlia i la sevaparticipaci al Lincoln Cener deNova York al JVC Jazz Festival de1993. El 1999 va actuar al GlobeArena dEs tocolm davant de30.000 persones i amb un cor de5.500 veus, orquestra de cordesi banda. Tamb ha cantat per alexpresident Bill Clinton durantla commemoraci del BloodySunday i per al primer ministresuec durant la cerimnia do-bertura de lInstitut Padei dEs-tudis Jueus. s ambaixador ofi-cial de la pau a travs de la can-.

  Diumenge, a les 19 hores, elsballarins Antonio Canales i Ama-

  dor Rojas oferiran una mostra delseu art en lespectacle Mano ama no, que senmarca dins del se-gon Cicle Catalunya Arte Flamen -co, organitzat per Fasol Manage-ment amb lobjectiu dacostar elflamencs a tots els racons del pasi posar-lo a labast de tothom. Elsacompanyaran sobre lescenariJess del Rosario i Nino Jimnez(guitarra), Miguel de la Tolea iAntonio Rubio (cantadors), San-dra Carrasco (cantadora), LuckyLosada (percussi) i Eloy Here-dia (flauta).

  TEATRE DE PONENTEl Teatre de Ponent ha encetat latemporada del desembre 2010 alfebrer 2011, que presenta algunesjoies escniques. La primera, Mi-racle a la casa negra, de lautortxec Milan Udhe, que la compan-yia granollerina Quatre per Qua-tre, sota la direcci de DusanTomic, representa dos caps deset mana seguits, el passat iaquest proper.

  La programaci tamb inclouobres de format infantil i familiaramb els espectacles Blanco-co,amb la companyia andalusa Ma-luka Peka (27 i 28 de desembre);i No tinc por!, amb la companyiacatalana Momama Teatre (29 i30). I una mostra de teatre de lesIlles Balears durant el mes de ge-ner, amb diverses obres que per-metran un intercanvi culturalentre el Principat i les illes: Mil iuna histries, contradictries,de pasos llunyans, per a ninsdels voltants, a crrec de la com-panyia Estudi Zero Teatre (dies3 i 4); El solitari oest, amb lacompanyia La Fornal dEspecta-cles & Moll-oest (15 i 16); Maria?,amb la companyia En Blanc (21,22 i 23); i No ten riguis de Rim-baud, amb la companyia IguanaTeatre (28, 29 i 30 de gener).

  El febrer arrencar amb lobraFesima enfermedad y muy tris-te muerte de la reina Isabel I,amb la companyia La Calrica(dies 4, 5 i 6); Persona, amb lacompanyia Vainilla Lila, de Ber-tus Compa, conegut actor, dra-maturg i director valles, queadapta una obra d'Ingmar Berg-man (11, 12 i 13); Cuques, amb lacompanyia A4mans Teatre (18,19 i 29); i Una del montn, ambla companyia del mateix nom(dies 25, 26 i 27).

  Entre les novetats s'inclou uncurs de teatre, dirigit i impartitper Frederic Roda, que porta pernom Viu el Teatre: actua!!! Estracta d'una prctica en la qu elsparticipants viuran el procs das-saig, muntatge i representaciduna obra. A ms, el hall acolli-r l'exposici de pintura Frag-ments de paisatge, de la grano-llerina Agns Ferrer, una mostraque juga amb els colors i amb elstamanys petits per poder repro-duir textures i formes noves.

  www.liniavalles.cat

 • Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected]

  201010lniavalls www.liniavalles.cat

 • Mollet21

  Desembre

  201010lniavalls

  Mantay sorteja la samarreta dIniesta diumengeEl Mercat Vell acollir diumenge (11h) el festival solidari dAmics de Mantay, que

  comptar amb actuacions de Jlia Mill, de dansa i flamenc i diferents jocs i durantel qual se sortejar una samarreta dAndrs Iniesta. El preu de lentrada s de 3

  euros i els ingressos es destinaran ntegrament als projectes de la llar dacollida.

  El polgon la Farinera estarreurbanitzat a finals de mesEl final de les obres noms est pendent duna torredEndesa > Encara no hi ha inters per les parcelles

  E. AlfaroMollet

  La reurbanitzaci del polgonindustrial la Farinera senlles -tir aquest mateix mes, un copfinalitzi la installaci dunatorre dEndesa. Aix ho ha asse-gurat el regidor Josep Garzn,qui reconeix que el moment ac-tual s complicat pel que fa ales vendes de les set parcellesen les quals es divideix el pol-gon i que tenen tres propietarisdife rents: Iniciativas Levelplan,SL, el 18,2%; Farinera Moret,SA, el 26,5%; i la societat decapital ntegrament municipalPromoci de Sl Municipal deMollet, SL, juntament amb l'A-juntament, el 55,3%. Garznassegura que el consistori en-cara no ha rebut cap oferta.

  El polgon t una superfcie

  Foto: Eduardo Benito

  total de 44.287 m2, amb 37.223m2 de sostre edificable. Shi po-dran construir edificacions d'al -ades i volumetries diversesque es correspondran a usoscom taller i indstria fins a ter-cera categoria (no indstria pe-sant), s comercial i doficines,hostaleria o serveis personals,entre daltres.

  Les obres han perms fer elpolgon ms accessible mit-janant un carrer lateral de laronda de La Farinera i el per -

  llongament de l'actual carrerGermans Moret Prat. SegonslAjunament, es tracta dunespai amb una bona connecti -vitat viria, ja que des de la ro-tonda del Calder es podraccedir a la futura B-500 i a laC-33 i des de la rotonda del Re -llotge es podr accedir a lAP-7en direcci Tarragona i Girona,un fet que aporta valor a lazona i possibilita una bona co-municaci del nou polgonsense afectar el trnsit rodatper dins la ciutat. La urba -nitzaci tamb solucionar elsserveis urbanstics de claveg-ueram, aigua, mitja i baixa ten-si elctrica, gas, enllumenat,telecomunicacions, pavimenta -ci i enjardinament de les zo -nes verdes.

  Les obres van a crrec delempresa municipal Promosoli compten amb un pressupostde 4.431.801 euros.

  El polgon t una superfcie total de 44.287 m2, dividits en set parcelles

  Shi esperenempreses pertamb altresserveis com oficines o hostaleria

  Redacci > CCOO a l'HospitalArnau de Vilanova (Lleida) hacriticat la decisi de traslladarl'arxiu central del centre hospita-lari, en el qual es guarden les his-tries clniques dels pacients, aMollet. Ser el 24 de febrer i els14 treballadors han de decidir arasi shi volen traslladar per conti-nuar la seva feina. CCOO creuque es deixar als usuaris sensela seva histria clnica a labast.

  Crtica al trasllatdels expedientsVilanova a Mollet

  Redacci > Ladministraci deloteria nmero 13.125, ubicada alcarrer Jaume I nmero 1 de Mo-llet del Valls, ha validat unabutlleta de La Quiniela premiadaamb la Categoria Especial Ple al15, la corresponent als resultatsde la jornada futbolstica del dia5 de desembre. En total hi vanhaver 36 encertants, que han es-tat premiats amb 55.761,14 euroscadascun.

  Un encertant delPle al 15 send55.761,14 euros

  Redacci > Durant la inaugura-ci de Decathlon, el dimecres 1,un dels directors, Daro Fernn-dez, condicionava la incorporacide ms personal a lafluncia declients i lempresa no ha tardat niuna setmana en anunciar la novaconvocatria. I la selecci depersonal es tornar a fer en colla-boraci amb lEmpresa Munici-pal per a la Formaci Ocupacio-nal i lOcupaci, EMFO. Totes lespersones que estiguin interessa-des a treballar en la nova botigaDecathlon Mollet poden inscriu-res a travs la pgina web

  Lxit de Decathlon comportanoves contractacions a Mollet

  www.emfo.com i seguir les ins-truccions que hi apareixen, perpoder donar-se dalta en les dife-rents ofertes de feina. Actual-ment la plantilla est formadaper 150 joves esportistes, de laprpia ciutat i de localitats pr-ximes, apassionats de l'esport.

  En el primer dia dobertura esvan assolir xifres record da-fluncia de pblic en la inaugu-raci duna botiga de la casafrancesa. Els primers comentarisrecollits sn molt positius, sobre-tot pel que fa a lamplitud i la co-moditat de la botiga.

  Redacci > Policia Local i Mos-sos dEsquadra han intensificat elpatrullatge durant el passat pontamb motiu de linici de la cam-panya de Nadal. Arriba desprsdun perode informatiu als co-merciants, durant el qual hanfet recomanacions com fer in-gressos constants de diners, com-provar els bitllets o controlarls de targetes de crdit.

  Sintensifica elpatrullatge ambmotiu del Nadal

 • Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected]

  201010lniavalls www.liniavalles.cat

 • 23Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] lniavallsDesembre201010www.liniavalles.cat

 • Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected]

  201010lniavalls www.liniavalles.cat

 • 25lniavallsDesembre201010Mollet www.liniavalles.cat

  Els carrers illuminats donenel tret de sortida al NadalLa programaci dactivitats sengegar el dijous 16

  Lencesa de llums va tenir lloc ahir dijous

  Foto: Eduardo Benito

  Elisabeth AlfaroMollet

  La tradicional encesa de lenllu-menat dels carrers va donar eltret de sortida, ahir dijous, a lacampanya de Nadal. Els carrersilluminats sn Anselm Clav,Berenguer III, Barcelona, plaaPrat de la Riba, Mercat Munici-pal, Rafael Casanovas, Jaume I,Gaiet Vnzia, rambla Nova,Gaiet Ventall, Ramon Casas irambla Balmes. Tots tenen bom-betes de baix consum, amb lob-

  jectiu de reduir la despesa. Les-talvi tamb sha aconseguit retar-dant uns dies lencesa de lesllums. LAjuntament ha collabo-rat amb els comerciants fent-secrrec del consum elctric da-questa illuminaci i dun ter delcost de la installaci.

  Lacte, que va tenir lloc a len-creuament del carrer Vnzia ilavinguda Jaume I, va coincidiramb la inauguraci de la Fira deSanta Llcia de Mollet de produc-tes de decoraci nadalenca, queenguany sha installat a la ram-

  bla Nova. Es podr visitar fins aldia 19 de desembre de 10 del mata 9 del vespre.

  La programaci dactivitatsdel Nadal arrencar el dijous 16de desembre (18.30h) a El Lledo-ner, amb la Poesia i Msica queoferiran Marta Roma (violon-cel) i Iaki Etxerape (narrador ivioloncel), amb Pik-nik cello duo.Fins al 8 de gener se celebraranuna cinquantena dactes: con-certs, mercats solidaris, teatre, elcaga ti i exposicions, entre dal-tres.

  Redacci> LAjuntament i laComissi dentitats solidries dela ciutat commemoraran el DiaInternacional dels Drets Hu-mans el dijous 16 a la BibliotecaCan Mul. All sinaugurar l'ex-posici Somos Andando, de laFundaci Josep Comaposada, i espresentar la revista Minimo-saic. La conferncia Els Africansa Catalunya: Cap a una societatIntercultural?, a crrec de JoanManuel Cabezas, tancar lacte.

  Can Mul acull lafesta del Dia delsDrets Humans

  Redacci> Cabaret Misriaportar el seu pop rock dem dis-sabte a la Bombeta a partir de les20 h. Toni Ubach (veu, meldi-ca i guitarres), Dani Pino (guitar-ra i veus), Juzz Ubach (piano i te-clats), Joan Humet (contrabaix ibaix elctric) i Sergi Torrejn(bateria i percussions) interpre-taran melodies que expliquencom, de cop i volta, els somnis elshan vingut a buscar per enfonsar-los en la misria.

  Cabaret Misriaacturar dem a la Bombeta

  Redacci> Entre el 13 de des-embre i el 10 de febrer (excepteels dies 24, 25, 26 i 31 de desem-bre i 1 i 6 de gener), els centres c-vics tindran aules destudi. Unavegada ms, lequipament queoferir un horari ms ampli perafavorir lestudi fora dhores serla Biblioteca Can Mul (de dillunsa divendres de 20 a 2 h) o en diesfestius (dissabtes de 16 a 24 h idiumenges i festius de 10 a 13.30i de 16 a 24 h).

  Les aules destudiestaran obertesdes de dilluns

  Redacci> Can Gom acollirdem dissabte (18h) un festivalbenfic en favor de la Marat deTV3. Lacte est organitzat perlAssociaci de Balls de Sal, elCentro Cultural Andaluz, lAsso-ciaci de Vens de Santa Rosa, lesescoles de dansa Isabel Ferrer iClack Art i lAjuntament. El preude lentrada s de tres euros. LaBiblioteca Can Mul tambcollabora amb la Marat de TV3per mitj dun mercadet solida-ri de llibres a partir de dilluns.

  Can Gom acullun festival per ala Marat de TV3

  Rdio Mollet celebra una novamarat per recollir joguinesRedacci> Amb lobjectiu decontribuir a que cap infant esquedi sense joguines la nit deReis, Rdio Mollet (96.3 FM)collabora per tercer any conse-cutiu amb la campanya de reco-llida de joguines de Creu Roja atravs duna marat radiofnica,que se celebrar el proper diven-dres 17 de desembre a la plaaCinco Pinos, davant El Lledoner.Entre les nou del mat i les sis dela tarda, lequip de Rdio Molletsortir al carrer per implicar laciutadania en la donaci solid-

  ria de joguines noves, no sexistesi no blliques. Les joguines arri-baran als infants en risc dexclu-si social del Valls perqu pu-guin participar plenament de lesfestes nadalenques i minimitzarles desigualtats socials. Per acon-seguir-ho, lequip de locutors icollaboradors de Rdio Mollethan preparat una programaciespecial campanya de Reis, ontamb hi haur espai per entre-vistar les entitats, els comeros iels particulars que collaborenamb la campanya.

 • Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected]

  201010lniavalls www.liniavalles.cat

 • 27lniavallsDesembre201010Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] www.liniavalles.cat

 • Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected]

  201010lniavalls www.liniavalles.cat

 • 29lniavallsDesembre201010Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] www.liniavalles.cat

 • Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected]

  201010lniavalls www.liniavalles.cat

 • 31

  ParetsDesembre

  201010lniavalls

  LInstitut Grifols s un eixestratgic segons els EUA

  Foto: Eduardo Benito

  Parets encn el Nadal amb llums LEDEl consistori continua les directrius destalvi energtic i reducci de la con-

  taminaci lumnica que es van engegar ara fa dos anys amb la substitucidels llums tradicionals per dispositius de sistema LED. Des daquest dissab-

  te es poden veure els llums de Nadal encesos.

  Joves practicant hip-hop

  Sara ArroyoParets

  LInstitut Grifols, situat al polgonde Llevant de Parets, s un dels300 punts estratgics catalogatspels Estats Units en un llistat ela-borat al 2008. Concretament,Washington posa especial intersen el laboratori farmacutic i ladivisi dedicada a la investigaci,el desenvolupament i la produc-ci dun producte derivat deltractament del plasma hum,que t diverses aplicacions tera-putiques. Aquest fet situa el la-boratori de la multinacional ca-talana en aquest llistat que el De-partament dEstat dels EUA facada any seleccionant les infraes-tructures que considera ms re-llevants. Aquesta setmana ha

  sortit a la llum a partir dels docu-ments secrets del Departamentnord-americ, que el peridic ElPas est fent pblics a partir deles filtracions de la web WikiLe-aks.

  UN GEGANT A PARETSNoms a Parets, la multinacionalGrifols t fins a set divions repar-tides en tres plantes situades alcarrer la Marineta, a Can Guaschi al passeig Fluvial. Des del mu-nicipi es porten a terme tasquesdinvestigaci, producci, em-magatzematge i exportaci i im-portaci de diversos productesprocedents del laboratori farma-cutic, productes hemoderivats ofins i tot aparells clnics.

  Grifols t filials a 20 pasos ienguany ha incrementat en un

  Foto: E.B

  7,1% la facturaci durant els 9 pri-mers mesos del 2010. Les princi-pals rees dactivitat de Grifolshan mantingut el seu creixement.

  Redacci > Un grup de joves se-negalesos protagonitzaran aquestdissabte el primer festival dehip-hop Parets-Dakar, una inicia-tiva que neix amb lobjectiu depromoure la cultura urbana idonar a conixer el nou collectiuformat per membres de lAssocia-ci de persones immigrants deMissirah (Senegal), African Cru.

  El programa dactivitats deHip-hop Parets-Dakar inclou lesactuacions dels grups Simple-mente BCN (Barcelona), Irreve-rencias (Badalona), Soul Food(Barcelona), Guetto Solja Chpya

  Una de les plantes de Grifols a Parets

  Una nova filtraci de WikiLeaks situa la planta deParets en un catleg de 300 punts de rellevncia

  Un grup de joves senegalesosporten un festival de hip-hop

  (Senegal/Gambia), African Cru(Senegal) i Hermanos Unidos(Senegal), amb la collaboraci dePapo DJ.

  Durant tota la jornada, que secelebrar al Casal de cultura CanButjosa, es faran diversos con-certs, ball i exhibicions de grafitsdautors catalans i africans. Lor-ganitzaci de la jornada ha comp-tat tamb amb la collaboraci delServei de Joventut de lAjunta-ment de Parets i de lentitat LasHaches del Valle.

  La jornada de hip-hop co-menar ales 18 hores.

  A Parets la multinacionalt set divisionsque comprenendes de plantesdinvestigaci iproducci fins a exportacii importaci

  Redacci >Parets dna la ben-vinguda a les festes de Nadalamb la Fira de Santa Llcia, quetindr lloc el proper diumenge ala plaa de la Vila. La jornada aco-llir, a ms de les parades de co-meros del municipi, activitatscom jocs tradicionals, el concertdel Grup de Gospel de Montme-l i el lliurament dels premis li-teraris Parets arreu del mn.Una de les novetats denguany sla presncia de lArbre dels De -sitjos que convida a la ciutadaniaa escriure un desig en un paper ia penjar-lo en un arbre que reco-llir tots els somnis dels paretans.

  Parets inicia el Nadal amb laFira de Santa Llcia al centre

  La Fira de Santa Llcia 2009

  Foto: E.B

 • Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected]

  201010lniavalls www.liniavalles.cat

 • Santa Perptua33

  Desembre

  201010lniavalls

  Dem dissabte, Nadal i SolidaritatLa Fira de Santa Llcia aplegar unes 60 parades > Diumenge, el Quinto

  E.A.Santa Perptua

  Una seixantena de parades sa-plegaran, dem, a la plaa de laVila i a la Rambla amb motiude la Fira de Santa Llcia. Sotael lema Nadal i Solidaritat, nonoms es podran comprar pro-ductes nadalencs sin tambparticipar en diverses activitatsparalleles, com tallers, msica

  o el Globus dels Desitjos. Nofaltar el Pare Nol, que reco-llir les cartes amb els regals.

  Daltra banda, diumenge tin-dr lloc una nova edici delQuinto a la Parrquia (17.30h),mentre que el dijous 16 sinau-gurar a lEspai 3 lexposici Fi-gures de caganer, que recull lesfiguretes elaborades pels alum-nes de cinqu i sis de primriade les escoles Sagrada Famlia,Santiga i Tabor. Tamb obrir

  Redacci > Aquest diumengees clausura a lEspai 2 de laGranja, Espai Cultural, lexposi-ci Univers i color, de CarmeMuoz. L'artista proposa un viat-ge per la seva visi de lunivers,un univers ple de colors i profun-ditats, aquestes profunditats fa-ran endinsar-se lespectador din-tre de lobra pictrica de lauto-ra. Lespai que lautora reflecteixen la seva obra s un univers am-ple i variat, per amb un punt demisteri que lobservador potcomprovar en les nebuloses i elsjocs de colors clids i freds. Pre-cisament lamplitud de colorsser la causant de remoure les-perit de tota aquella personaque admira lobra. Dissabte espodr visitar d11.30h a 13.30hi diumenge, de 12 a 14 h.

  Univers i colores pot visitar finsaquest diumenge

  Redacci> La Policia Local deSanta Perptua i els Mossos dEs-quadra duran a terme, durant elperode nadalenc, una campan-ya de seguretat als eixos comer-cials de a poblaci. Per quartany consecutiu ambds cossosfaran patrulles conjuntes a peupels eixos comercials de SantaPerptua amb lobjectiu de millo-rar la sensaci de seguretat ievitar els possibles furts, estreba-des i robatoris a establiments.Les patrulles estaran formadesper un agent local i un mosso i lacampanya es dur a terme en di-ferents jornades, entre els dies 10de desembre i 7 de gener, totcoincidint amb les hores dober-tura comercial. La resta de diesi hores, els dos cossos policialstreballaran de forma coordinadaper garantir la seguretat ciutada-na.

  Nova campanyade seguretat dela Policia Local

  En funcionament el caixer dels tributsEls ciutadans ja poden pagar els seus impostos a travs del caixer

  que sha installat al vestbul de lAjuntament. El projecte, quecompta amb un pressupost de 34.916 euros, ha estat finanat pel

  FEOSL. Es podran pagar en efectiu o amb targeta, de 8 a 20 hores.

  portes la mostra Collectiva deNadal, a lEspai 2, el dia 17.Fins al 9 de gener, quan tindrlloc el concert de reis, shanprogramat diverses activitats,tant solidries com tradicio-nals: fer cagar el ti, laudicide sardanes o el Concert deNadal, entre daltres. Tndem,a ms, tornar a fer tres repre-sentacions dEls Pastorets, elsdies 26 de desembre i 2 i 8 degener, al Centre Parroquial.

  Redacci> Coincidint amb laFira de Nadal, dem dissabte secelebra una jornada de portesobertes al Casal dAvis de la pla-a de la Vila. De 10 a 14 hores laciutadania podr accedir a lequi-pament i visitar el centre, que haestat objecte duna important re-modelaci, segons lAjuntament.Shan rehabilitat les faanes, lescobertes i lestructura; shanadaptat els lavabos, eliminat lesbarreres arquitectniques, i shainstallat un ascensor.

  El Casal dAviscelebra jornadade portes obertes

 • 34

  La LlagostaDesembre

  201010lniavalls

  El cam de Can Donadeu, ms segurConsell Comarcal i Ajuntament pretenen facilitar laccs al cementiri

  E.A.La Llagosta

  Durant lany 2011 sadequar elpas de vianants del cam deCan Donadeu. Lobjectiu s mi-llorar i facilitar laccs de la po-blaci al cementiri municipal ials marges del riu Bess i la se-guretat de les persones usu-ries. Lactuaci consistir en laneteja, anivellaci i condiciona-ment del pas de vianants que se

  separar i protegir dels vehi-cles amb tanques i fites defusta. Aix mateix, es preveusenyalitzar el vial, installar en-llumenat en el pas inferior delautopista i un sistema de regu-laci semafrica a lalada delaparcament de camions. ElConsell Comarcal licitar lac-tuaci en els propers mesos iencarregar la direcci i segui-ment de lobra a lAjuntament.El pressupost s de 101.242 .

  Redacci> LOficina dAtencial Ciutad de la Llagosta (OAC)es traslladar a ledifici adminis-tratiu de lantic Joan Maragall eldimarts 14 de desembre. Lentra-da la tindr lloc per la rambla dePintor Sert. El ciutad es podrdirigir a aquest nou punt dinfor-maci per sollicitar qualsevol in-formaci relacionada amb elsserveis que presta lAjuntament.El regidor dAtenci Ciutadana,Xavier Lpez, ha explicat queprogressivament saniran incor-porant nous serveis perqu el quees pretn s centralitzar totesles gestions. Lhorari de lOACser de dilluns a dijous de 8.30a 14 h i de 16 a 20 h, i els diven-dres, de 8.30 a 14 h.

  LOAC estar alJoan Maragall apartir de dimarts

  ICV-EUiA, amb el poble sahraurUna trentena de persones han participat en lacte organitzat per

  ICV-EUiA per tractar el passat, present i futur del poble sahrau.Tamb es va poder veure una mostra fotogrfica que exposava la re-alitat que pateixen els refugiats sahraus als campaments de Tinduf.

  Redacci> LObra Social la Cai-xa va lliurar ahir dijous els 6.000euros que ha concedit a lAjunta-ment per al projecte Anem tots alCasal. Lacte va tenir lloc a les no-ves dependncies de lanticcollegi Joan Maragall. La Regi-doria de Serveis Socials porta aterme des de l'any 1995 aquestainiciativa adreada a personesamb discapacitat majors de 14anys. La seva finalitat s afavorirla integraci dels participantsen el seu entorn proper. No s laprimera vegada que el consisto-ri rep lajut daquesta entitat.L'any passat va aconseguir de l'O-bra Social la Caixa uns 16.000euros per a dos projectes, l'AulaOberta i Anem tots al Casal.

  El projecte Anemtots al Casal rep6.000 euros

  Redacci> Fins al 20 de desem-bre hi ha temps per participar enel concurs de pessebres que haorganitzat l'Ajuntament. Al cer-tamen poden prendre part totesles entitats i comeros del muni-cipi que disposin de local o apa-rador visible per al pblic. Elguanyador del concurs rebr 200euros; el segon classificat, 120; iel tercer, 80. Els interessats hande trucar al telfon de lAjunta-ment, el 93 560 39 11 i deixar elnom de lentitat o comer, ladre-a i un telfon de contacte. El ju-rat visitar els pessebres el dia 22de desembre. La seva decisi esfar pblica a travs de Rdio laLlagosta i al taulell danuncis delAjuntament.

  Nova edici del concurs de pessebres

  El projecte es desenvolupar durant lany 2011

  Foto: E.B.

 • 35Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] lniavallsDesembre201010www.liniavalles.cat

 • Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected]

  201010lniavalls www.liniavalles.cat

 • Sant Fost37

  Desembre

  201010lniavalls

  Talls puntuals de llum, la nit del 6 al 7Tot el municipi de Sant Fost va quedar a les fosques la nit del 6 al 7

  de desembre, tot i que no massa estona. Van ser quatre talls dellum de poc ms de cinc minuts. LAjuntament no t constnciadels motius i assegura que no va haver cap incidncia ni queixa.

  E.A. > Avui 10 de desembre s eldarrer dia per participar al Con-curs de Pessebres que lAjunta-ment ha convocat amb lobjectiude fomentar i promoure la crea-tivitat artstica i la participaciciudadana en les tradicions nada-lenques. Els pessebres podran es-tar fets en qualsevol material, tc-nica, estil i mides.

  Avui, darrer diaper al Concurs de Pessebres

  E.A. > Sant Fost Decideix ha or-ganitzat per al dia 12 un diumen-ge musical per collaborar amb LaMarat de TV3. A partir de les 12del migdia hi participaran elGrup de Gospel Montmel, lEs-cola Orfenica de Martorelles,lEscola Coral Sant Fost i lEsco-la de Msica de Sant Fost, a msde lactriu Montserrat Carulla,que llegir a Miquel Mart i Pol.

  LAteneu acullun acte per a laMarat de TV3

  Torna el Pessebre Vivent

  Unes 240 persones representa-ran, a partir de diumenge, elPessebre Vivent de Sant Fost alTur de Can Tey. Es tracta de larepresentaci ms antiga del Va-lls i destaca a nivell de Catalun -ya pels seus efectes especials.Enguany arriba a la 44ena edici.En total shi representaran 29 es-cenes, des de la presentaci finsa La fusteria de Natzaret. Les ci-tes sn els dies 12, 19, 25 i 26 dedesembre i 1 i 2 de gener a les 18i a ls 19 hores. Els 6 i 9 de generhi haur una nica representacia les 18.30 hores.

  El pessebre est situat en unentorn privilegiat que enguanycompta amb algunes millores.Sha adaptat el segon tram delcam dels visitants amb una pis-ta de ciment d1,5 metres dam-plada; shan adquirit altaveus illums que milloraran la sonoritat

  La primera representaci tindr lloc el diumenge dia12 de desembre > Es tracta del ms antic del Valls

  Una de les escenes del Pessebre Vivent de lany passat

  E.A.Sant Fost

  i la illuminaci, shan installatbancs de pedra per a lesperadels visitants i shan collocatreixetes per recollir laigua de lapluja, entre daltres. Segons elsorganitzadors, el pessebre tuna gran complexitat tcnica,com laplicaci de noves tecnolo-gies i defectes especials, la part

  dedicada a la recuperaci dels ofi-cis, les bandes sonores i les nada-les, entre daltres.

  En total shi han invertit12.000 euros, als quals sha de su-mar el cost del pa, vi i lallioli quees donar a tots els assistentsabans de les representacions i delmenjar per als animals.

  Redacci > Els centres educa-tius i un grup de voluntaris tor-naran a collaborar enguany en larecollida daliments per a les fa-mlies ms necessitades. Serentre els dies 13 i 14 de desembrei, per tal de racionalitzar-la, elsaliments shan distribut per cen-tres. Els alumnes dinfantil i pri-mria dels CEIPs Joaquim Abrili El Roure aportaran llegums, ar-rs, llet, sucre, oli i tomquet fre-git; els de lIES Alba del Valls,pastes, smoles, llegums i llaunesde conserva; mentre que elsalumnes de lEscola Bressol Mu-nicipal hi contribuiran amb llet igaletes. Critas de Sant Fost elsdistribuir entre les famlies.

  Els collegis denou recolliranaliments

  Foto: Arxiu

 • Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected]

  201010lniavalls www.liniavalles.cat

 • 39lniavallsDesembre201010Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] www.liniavalles.cat

  www.fincasgalbany.com

  REF. 252 LA GARRIGA ALQUILER.

  PIOS DE 70M2 2 HAB. 1 BAO 1 ASEO ,SALON COMEDOR CON COCINAAMERICANA Y LAVADERO. PLAZA DEPARKING. 600 MES GASTOS INCLUI-DOS

  REF. 249 LA GARRIGA ALQUILER.

  PISO DE 1 HAB. 1 BAO COMPLETO YSALON COMEDOR CON COCINAAMERICANA, POCOS VECINOS, 550MES

  REF.255 ALQUILER LA GARRIGA PISODE 100M2 4 HAB. 1 BAO 1 ASEOCOCINA CON LAVADERO SALONCOMEDOR CON SALIDA A BALCON ,TRASTERO. AMUEBLADO. 650 MES

  REF. 251 VENTA LA GARRIGA PIOS DE60M2 2 HAB. 1 BAO COCINA CONLAVADERO SALON COMEDOR CONSALIDA A BALCON. EDIFICIO CON AS-CENSOR PRA ENTRAR A VIVIR.192,400

 • Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected]

  201010lniavalls www.liniavalles.cat

 • Martorelles41

  Desembre

  201010lniavalls

  Homenatge als veterans de CiUUna trentena de militants veterans de CiU van rebre dissabte

  una insgnia commemorativa. El partit va voler aix reconixerla seva dedicaci, collaboraci i comproms amb el poble i amb

  el projecte de Convergncia, ara que tenen ms de 65 anys.

  Foto: ajuntament

  Durant tota la jornada hi haur activitats paralleles

  La Fira de Nadal aplegaruna vuitantena de parades

  Una vuitantena de parades sa-plegaran dem dissabte entre elscarrers Comer i Alzinar per ex-posar i vendre els seus productes.El motiu, la Fira de Nadal, queenguany arriba a la seva setenaedici, i carregada dactivitats. Elpunt de partida ser a les 10 h i,fins a les 19 h, hi haur una exhi-bici de la Banda dels Armats iMajorettes, un taller de pintura,lactuaci de lEscola Orfenica ide la colla lEspiga dOr; el con-curs a la millor paradeta de Na-dal, un conta contes, la quartadesfilada de modes, en aquestaocasi a crrec de les sabateries,botigues de moda i perruque-ries; el Taller de Pessebre i xoco-lata desfeta per a tothom, a msdel sorteig duna panera, els be-neficis de la qual es destinaran a

  Se celebrar dem i comptar amb comeros de fora

  Elisabeth AlfaroMartorelles

  Joan Marc Flores i Nria Snchez, els millors esportistesE.A.> Joan Marc Flores, de las-sociaci Esportiva Martorelles, iNria Snchez, del Club KarateMartorelles, han estat procla-mats els millors esportistes de latemporada 2009-2010. El vere-dicte es va fer pblic divendresdurant la la Nit de lEsport. A lac-te hi van assistir 349 personesprovinents de diferents entitats:Club de Futbol Martorelles, UniEsportiva Bsquet Martorelles,Club Futbol Sala Martorelles,Amics Motoclub Martorelles, As-

  sociaci Esportiva Martorelles,Club Karate Martorelles, ClubPetanca Martorelles Pruneres90 i la nova entitat Associaci Es-portiva Escuderia Martorelles.Tamb hi van ser presents duespersones relacionades amb elmn de lesport professional: elcampi dEspanya de Supermo-tard en la categoria Pro, FrancescCucharrera, i el ve de Martore-lles Juan Andrs Martnez, res-ponsable tcnic de Nicky Haydende lequip Ducati Malrboro.

  Les places de Santa Maria espreparen per a la Fira de NadalRedacci> Santa Maria de Mar-torelles celebrar la segona edi-ci de la Fira de Nadal aquest di-umenge 12 de desembre. Lacti-vitat, que siniciar a les onze delmat, tindr lloc a les places Mas-pons, Mossn Josep Paituvi i delEsglsia, i es perllongar finsque el cos aguanti. Lactivitatcomportar la impossibilitat da-

  parcar en aquestes places. Aques-ta ser la primera de les activitatsprevistes amb motiu del Nadal:per al dia 24 tamb sha organit-zat un Caga-Ti, la recollida decartes per part del Pare Noel i lacelebraci de la Missa del Gall. El5 de gener, a ms, hi haur xoco-lata desfeta mentre sespera lar-ribada dels Reis dOrient.

  la Marat de TV3. Tamb hi hau-r un circuit de karts, es maqui-llaran cares, es bescanviaran jo-guines i es podran degustar platselaborats per lAMPA de les Pru-neres, entre daltres.

  Una de les novetats dengua-ny s la incorporaci de comer-

  os provinents de les rodalies deMartorelles: Volem fer partcipel comer del poble, per com acomplement ampliem lofertaamb gent de fora que no suposauna competncia, i aix hi hams ambient, explica la regido-ra Margarita Casanovas.

 • Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected]

  201010lniavalls www.liniavalles.cat

 • Vallromanes Vilanova43

  Desembre

  201003lniavalls

  Vilanova> El caf-concert delCentre Cultural portar aquestvespre (21.30 hores) a Alex "Gui-tar" Garca, el msic que va fun-dar al 1984 la llegendria bandaandalusa de blues Algeciras Blu-es Express. En el seu currculumdestaquen tamb les collabora-cions amb la Caledonia BluesBand, Entresuelos i la banda an-glesa Short Fuse, abans de gravar,lany 2003, el seu primer treball,Hooked on Blues. Tamb desta-quen les actuacions amb PaulLamb and The King Snake, Char-lie Musslewhite, Richard Ray,Phillip Godman Band, TonkyBlues Band i aco Goi y losBluscavidas. lex Guitar s l-nic msic espanyol que apareixen el recopilatori Resoplayersof Europe 2005 i est consideratcom el representant ms genu ipur del blues rural de tot lestati un mestre amb les guitarres re-sofniques, amb una tcnica moltdepurada. Lactuaci tindr lloca la Cafeteria del Centre Culturali lentrada s lliure.

  lex GuitarGarca toca avuial Centre Cultural

  El forn del Lle, a VallromanesLa Cia. Clownx Teatre representar dem dissabte lobra El

  forn del lle al Casal de Vallromanes (18h). Els protagonistessn un obrador, dos forners, tres galetes i quatre estris, que es

  troben amb la pua Leo al circ que sinstalla a Vilagaleta.

  Foto: Arxiu

  Imatge de la campanya de la Marat de lany passat

  La Mostra Gastronmica, denou amb la Marat de TV3

  El Centre Cultural acollir di-umenge la setena Mostra Gastro-nmica de Vilanova del Valls. Apartir de dos quarts de dues de latarda es podran degustar plats a4 euros, postres a 2 i begudes aun euro. Lactivitat servir per en-greixar la recaptaci de la Mara-t de TV3, enguany dedicada a lalluita contra les lesions me -dullars i cerebrals adquirides.Abans, el Pitch & Putt ensenya-r a jugar al golf al preu de 10 eu-ros. Tamb es podr practicar pi-lates, ioga i rebre un massatge tai-lands per euros.

  El dia 16 ser el torn de la xer-rada que acollir el Centre Cultu-ral a les 17.30 h per conscienciari sensibilitzar sobre aquestes pa-tologies, un acte previ a lactua-

  Hi participaran 12 bars i restaurants > Completenloferta la msica, el teatre i un espectacle de mgia

  Elisabeth AlfaroVilanova

  ci musical i el berenar de diven-dres. El preu, de cinc euros, esdestinar a la Marat. Per al 17 dedesembre, a ms, la Comissi

  de la Marat a Vilanova tamb haorganitzat un espectacle de m-gia. El dia 19 tindr lloc la granfesta al carrer.

  Vallromanes> David Carrilloser el cap de llista dICV-Vallro-manes a les eleccions municipalsdel maig. Nascut a Barcelona al1982, viu al municipi des dels 15anys. Actualment est finalit-zant el grau en enginyeria en laedificaci a la UPC. Amant delesport, la natura, la msica i lescultures, assegura que s hora detraar una lnia contra la polti-ca actual i forar un nou repteamb la participaci de tots.

  David Carrillo,cap de llista dICVa Vallromanes

  David Carrillo

 • Montorns Montmel44

  Desembre

  201010lniavalls

  Foto: Eduardo Benito

  El corredor verd de VinyesVelles dna un pas endavant

  LAjuntament de Montorns haexpropiat la penltima de lesfinques que ajudaran a confor-mar el que ser el futur corredorverd vora la riera de Vinyes Ve-lles. Lespai consta de prop de2.000 m2 i ha costat a lAjunta-ment 35.000 euros, que signifi-quen un pas endavant en el dibu-ix del que ser lltim tram da-quest eix que connectar el mu-nicipi i la muntanya. Amb aquestltim, lAjuntament ja ha expro-piat prop de 15 terrenys que su-men un cost dun mili deuros.Les obres de condicionament delentorn de la riera conformaranun eix verd de prop de 60.000m2, fet que el converteix en unade les intervencions ms impor-

  LAjuntament ha expropiat el penltim terreny > Trespropietaris han interposat un contencis administratiu

  Sara ArroyoMontorns

  Conveni per rehabilitar edificisL'Ajuntament de Montorns i Banco Sabadell han formalitzat un

  conveni de collaboraci que servir per obrir una lnia de prs-tecs amb condicions favorables per a aquelles comunitats de pro-pietaris de Montorns que decideixin rehabilitar els seus edificis.

  Montorns > La Junta de Go-vern Local ha aprovat aquest di-jous lexpedient de licitaci delstreballs de remodelaci del cen-tre cultural. El pressupost desortida de les obres s de642.883,04 euros i el terminidexecuci previst s de 12 mesos.Tot plegat facilitar lampliacidel Centre Cultural.

  Tot a punt perremodelar elCentre Cultural

  Montorns > Lassociaci Jca-ro presentar avui els resultatsdel projecte que ha desenvolupata nou escoles de Villanueva ambinfants amb necessitats educati-ves especfiques. Lacte es far alCentre Juvenil Satllit i inclou-r una sessi de cine frum a par-tir del film El milagro de AnneSullivan. Sextreuran, tamb, lesconclusions del projecte.

  Jcaro presenta el pla solidari de Villanueva

  tants que el Govern desenvolupaactualment. Malgrat que en lamajoria dels casos lAjuntamentha acordat el cost de lexpropia-ci amb els propietaris dels ter-renys, tres daquests han interpo-sat un contencis administratiu

  que resoldr per la via judicial elpressupost de les finques. A msa ms, al darrer ple es va acordaruna ltima modificaci en el pro-jecte, que permetr enderrocarun transformador ubicat en undels terrenys.

  La riera de Vinyes Velles

  Montmel > Des d'aquesta set-mana, a travs del taulell d'anun-cis de la pgina web municipal,lAjuntament denunciar els in-compliments trobats en els dar-rers dies al municipi referents ala recollida de trastos vells. Lob-jectiu s conscienciar sobre el nousistema de recollida de moblesper a particulars.

  Comena el nousistema per arecollir mobles

  Montmel > Des del 13 fins al19 de desembre, lAjuntamentde Montmel celebrar la Setma-na de la Gent Gran. Durantaquests dies shan organitzat ta-llers de memria, diverses xerra-des, activitats de gimnsia i f-rums adreats als ms grans delmunicipi. El diumenge (17 h) secelebr la festa cloenda al pave-ll poliesportiu.

  Comena laSetmana de laGent Gran

 • 45Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] lniavallsDesembre201010www.liniavalles.cat

 • Canovelles Les Franqueses46

  Desembre

  201010lniavalls

  Trobada de CoralsCan Palots acollir, dem dissabte a part