of 40 /40
redacció 93 519 43 96 · [email protected] · administració 93 519 43 93 · publicitat 93 519 43 85 · Fax 93 519 43 98 línia vallès 14 de gener de 2011 · Núm. 336 · Any XI · 19.000 exemplars · www.liniavalles.cat 18 Mollet Les males olors s’apoderen del barri d’El Calderí 18 4 Els hospitals detectaran sense dolor les malalties coronàries Una nova tècnica radiològica del cor evitarà la pràctica de cateterismes en els pacients Mollet Montserrat Tura lluitarà per ser alcaldable a Barcelona Ja fa dos anys que la Roca espera el parc de Bombers de Granollers 3 Un estudi sobre obesitat infantil, premi en salut 13

Línia Vallès 336

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Línia Vallès 336

Text of Línia Vallès 336

 • redacci 93 519 43 96 [email protected] administraci 93 519 43 93 publicitat 93 519 43 85 Fax 93 519 43 98

  lniavalls14 de gener de 2011 Nm. 336 Any XI 19.000 exemplars www.liniavalles.cat

  18MolletLes males olorssapoderen delbarri dEl Calder

  18

  4

  Els hospitals detectaran sensedolor les malalties coronriesUna nova tcnica radiolgica del cor evitar la prctica de cateterismes en els pacients

  MolletMontserrat Turalluitar per ser alcaldable a Barcelona

  Ja fa dos anys que la Roca espera el parc de Bombers

  de Granollers 3

  Un estudi sobreobesitat infantil,premi en salut 13

 • Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected]

  2011142 lniavalls www.liniavalles.cat

 • En portada 3lniavallsGener201114www.liniavalles.cat

  Dos anys desprs, el parc de Bombers de Granollers no sha traslladat a la RocaLAjuntament roquerol, que ha cedit a Valldoriolf un terreny de ms de 9.000 metres, ignora si lequipament sinclou o no dins de les prioritats del nou Govern de la Generalitat

  Foto: Ajuntament de la Roca

  Dos anys desprs que sanuncisque el parc de Bombers de Gra-nollers es traslladaria a la Rocadel Valls, el canvi demplaa-ment encara no sha fet efectiu.Les actuals installacions, situa-des a lavinguda Sant Juli de lacapital comarcal, amb una super-fcie de 1.400 metres quadrats,havien quedat petites ja alesho-res i la impossibilitat de cap am-pliaci va motivar la decisi de laGeneralitat. A finals del 2008lempresa pblica Gisa ja haviaconvocat el concurs per a la re-dacci del projecte i, segons lal-calde del municipi que acollirlequipament, Rafael Ros (CiU),les obres ja haurien dhaver co-menat.

  El consistori de la Roca del Va-lls va aprovar per unanimitat, elmes de setembre passat, un estu-di de detall de la parcella dequi-pament on es preveu construir elnou parc de Bombers. Al novem -bre va concedir la corresponentllicncia dobres. Lequip de go-vern municipal desconeix enaquests moments quina s la si-tuaci del projecte, aix com si laprioritat del nou Govern de la Ge-neralitat sobre aquest servei i sidisposa de pressupost habilitatper fer realitat lequipament.

  Les noves installacions esta-ran situades en uns terrenys mu-nicipals de 9.611 metres qua-drats (davant els 2.000 actuals)al polgon industrial Valldoriolf,cedits per lAjuntament de laRoca. La zona es troba ben comu-nicada, ja que s propera a la ron-da, lautopista AP-7 i la carrete-ra C-1415. Mitjanant un conve-ni amb el Departament de Gover-naci de lanterior Govern, elcon sistori ha cedit ls del solar,els voltants del qual estan urba-

  nitzats i disposen dels diferentssubministres dinstallacions.

  Amb el canvi demplaament,el parc de Bombers guanyarprestacions i espais. Entre dal-

  tres, disposar duna torre deprctiques de 21 metres dalada(on sassajaran tcniques espec-fiques de salvament), una aula deformaci, una zona esportiva i uncentre de serveis logstics de laRegi dEmergncies Metropoli-tana Nord. El parc mbil estarformat per set vehicles pesats iquatre de lleugers, i la plantilla entemporada alta (lestiu) la com-posaran 102 persones (davantla seixantena que hi ha actual-ment).

  Les noves installacions tam-b disposaran de plaques fotovol-tiques a la major part de la su-perfcie de la teulada i lAjunta-ment de la Roca podr explotar

  lenergia que shi generi; la pre-visi s que aprofiti aquests in-gressos extraordinaris per ferfront a la despesa de lenllumenatmunicipal.

  Segons lalcaldeRafael Ros, les obres delnou parc jahaurien dhaver comenat

  El parc de Granollers, amb1.400 metresquadrats, haquedat petit i laseva ampliacis impossible

  ESTUDI DE DETALLTenint en compte les caracters-tiques topogrfiques del terrenyi la composici del futur parc deBombers, que exigeix la creacide grans plataformes en la plan-ta baixa i els patis experiors demaniobres dels vehicles, aix comles particularitats exigides perledifici, lEstudi de Detall defi-neix lordenaci de volums ambel criteri de millor integraci i laplataforma danivellament queformar la cota de referncia dela planta baixa de ledificaci se-guint els parmetres urbansticsdel Pla Parcial del sector i del PlaGeneral dOrdenaci Urbana dela Roca del Valls.

  Jos Antonio Pilar Valls Oriental

  La imatge virtual del nou parc de Bombers dna una idea de la seva integraci en lentorn

 • Comarca4Gener

  201114lniavalls www.liniavalles.cat

  Detectant patologiescoronries sense invasiEls hospitals del Valls implanten una nova tecnologia radiolgica del cor que evita cateterismes

  RedacciValls Oriental

  Valorar lestat de les artries co-ronries i descartar patologiessen se aplicar al pacient tcni-ques invasives com el cateterismequan es detecten smptomes dedolor torcic atpic amb un riscbaix o intermedi de patologiacardaca isqumica. Aquest s elprincipal avan que permet la tec-nologia radiolgica Cardio-TC,que mi llora loferta sanitria delValls Oriental. Desprs de lasignatura el juny passat dunacord de collaboraci entre elsdiferents hospitals de la comar-ca, es va crear la Unitat de Diag-nstic per la Imatge del VallsOriental (UDIVOR), que coordi-nen els respectius serveis de ra-diologia dels centres.

  Des daquesta unitat, coordi-nada pel doctor Xavier Pruna, di-rector del Servei de Diagnsticper la Imatge de lHospital Gene-ral de Granollers, sha aprofitatun equipament de TAC daltesprestacions del que ja disposavalHospital de Sant Celoni des delany 2007, fruit duna donaciprivada. Un dels projectes estre-lla de la unitat ha estat la posadaen marxa al centre celon de laCardio-TC.

  Foto: Lnia Valls

  Foto: Ajuntament de les Franqueses

  El restaurador Ramon Grivdna nom al km 5 de la Mitja

  Un cor vist a travs de la Cardio-TC

  Animals que esperen ser adoptats

  Foto: L. V.

  El bateig del punt quilomtric 5 va tenir lloc dimecres passat

  EN QU CONSISTEIX?La tecnologia Cardio-TC consis-teix en un TAC que es fa a la zonadel cor grcies a un aparell denova generaci amb 64 corones.Aix permet augmentar la quali-tat i la velocitat en la captaci dela imatge, oferint una resoluciespaial i temporal ms precisa.Quan lestudi s normal es pot ex-cloure amb una fiabilitat de qua-si el 100% la lesi de les artriescoronries. En aquells casos enqu la prova resulta positiva, calun treball clnic conjunt entre els

  equips de Diagnstic per la Imat-ge (SDI) i Cardiologia, per tal deprocedir al diagnstic i tracta-ment ms adequat a cada pacient,ja sigui de tipus mdic o mitjan-ant un cateterisme.

  Al marge del benefici que su-posa per als pacients de tot el Va-lls Oriental no haver de despla-ar-se a un centre mdic de Bar-celona, el fet de disposar da-questa tecnologia tamb permet,segons fonts de lHospital Gene-ral de Granollers, un benestarafegit ja que s una tcnica de ca-rcter ambulatori: el pacient nonecessita ingressar ni ser sot-ms a cap tipus de tractamentanestsic com s s el cas del ca-teterisme sin que se li practi-ca una prova radiolgica que no-ms requereix de ladministracide contrast radiolgic i, en casosdeterminats, medicaments pertal de controlar la freqnciacardaca.

  La realitzaci de lestudi es faen dues parts, la primera pervalorar el grau de dipsit de cal-ci que hi ha a les artries i la se-gona, amb el contrast, per valo-rar el dimetre de les mateixes.Aix suposa una duraci globalde lestudi que no supera en lamajoria de casos el minut detemps.

  Valls Oriental > Dimecresva tenir lloc lacte de bateig dunnou quilmetre de la Mitja Mara-t Granollers-les Franqueses-laGarriga. Es tracta del nmero 5,que porta per nom Ramon Griv(restaurador de la Taverna d'enGriv, un dels patrocinadors de laMitja Marat). Aquest any, laplaca commemorativa, obra delceramista Antoni Cumella, es vacollocar a la banda dreta, ensentit a la Garriga, concretamenta Llerona, entre les finques deCan Castells i Can Lloreda, pas-sat l'Ajuntament de les Fran-queses del Valls.

  El bateig del quilmetre 5 dela Mitja Marat va comptar ambla presncia dels alcaldes de Gra-nollers, Josep Mayoral, de lesFranqueses del Valls, EsteveRibalta, i de l'alcaldessa de la Ga-rriga, Neus Bulbena.

  Els altres quilmetres batejats

  els anys anteriors porten elsnoms de Josep Pruna (km 1), Jo-sep Saperas (km 2), Josep Palo-mino (km 3) i Josep Maria Llore-da (Km 4).

  MOSTRA FOTOGRFICAD'altra banda el mateix dimecreses va inaugurar a la Llibreria LaGralla de Granollers l'exposicide fotografies Superposicions dePere Cornellas sobre la MitjaMarat. La mostra es podr veu-re fins al 13 de febrer.

  LA PROVALa Mitja Marat es disputar eldiumenge 6 de febrer. La sortidaser al carrer Esteve Terrades ilarribada a Francesc Maci, da-vant del Palau dEsports de la ca-pital comarcal. La distncia s de21.097 metres, certificada ofi-cialment per la Federaci Catala-na dAtletisme.

  El Consell Comarcal fixa el preude les adopcions danimalsValls Oriental > El ConsellComarcal ha aprovat definitiva-ment lordenana fiscal regulado-ra de la taxa per a ladopci da-nimals domstics de companyiaal centre dacollida de la comar-ca, situat al polgon industrialColl de la Manya de Granollers.Els preus han quedat fixats en109,46 euros per adopci (118,04quan sinclou la gesti del serveide transport).

  Queden exemptes del paga-ment d'aquesta taxa les entitatsacreditades com a protectoresd'animals aix com les institu-cions assistencials i benfiques oamb finalitats d'inters social. Itenen una bonificaci del 50% lespersones que adoptin per reco-manaci teraputica professional,els majors de 65 anys, si els ani-mals tenen vuit o ms anys d'e-dat i les adopcions simultnies.

  Comissen 1,6 quilos de cocanaocults al doble fons duns texansValls Oriental > Oculta en undoble fons practicat a uns panta-lons texans. Aix va trobar el dia5 passat la Gurdia Civil 1,6 qui-los de cocana. Els agents van de-tenir dos homes de nacionalitatespanyola, un ve de Granollers,de 37 anys, i un altre de Lli dA-munt, de 38, acusats com a pre-sumptes autors dun delicte con-tra la salut pblica.

  Efectius del cos ja havien de-

  tectat dies abans larribada alaeroport de Barajas, a Madrid,dun paquet postal sospits decontenir droga al seu interior, ladestinaci del qual era Barcelo-na. Amb posterioritat a fer-neuna entrega controlada, elsagents de la Gurdia Civil van de-tenir els dos vallesans. A dins delpaquet hi havia uns texans queamagaven la cocana en un doblefons que li havien practicat.

 • 5Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] lniavallswww.liniavalles.cat Gener201114

 • Comarca6 lniavalls www.liniavalles.catGener201114

  La Roca tindr anella viriaLequip de govern mant el projecte tot i loposicide bona part dels vens, que han recollit signatures

  Jos Antonio PilarLa Roca

  Malgrat les protestes dun sectordels vens que van recollir msde 400 signatures en contra,lAjuntament de la Roca est de-cidit a tirar endavant el projectedanella viria. La iniciativa tcom a objectiu configurar un eixal casc urb del municipi ambun sentit nic de circulaci i mi -llorar la seguretat i accessibilitatdels vianants eixamplant les vo -reres de lavinguda Catalunya,disminuint el trnsit rodat i cre-ant zones destacionament.

  EL PROJECTEPer fer realitat aquest projec te,el consistori sollicitar a laDiputaci la seva titular actu -alment el tra s ps del tram ur -b de la ca rre tera BV-5001 entrelentrada del poble i la C-1415(avinguda Catalunya). Amb unalongitud de gaireb un quilme-tre i mig, en aquesta via es pre-veu un desdoblament i la con -versi dun sentit nic de lac-tual carretera.

  LAjuntament preveu que lacarretera, que registra el pasduns 12.000 vehicles diaris que

  Foto: Ajuntament

  Foto: L. V.

  Els informes ambientals del 4rtCintur, a lAudincia Nacional

  El plnol, que forma part del projecte, mostra com quedar lanella de circulaci proposada per lAjuntament

  Logotip de la Campanya

  en la seva major part van de pascap a altres punts de la comarca,si gui duna nica direcci (as-cendent) i el trnsit en sentitcon trari es realitzi pel carrerSant Sadurn.

  Lequip de govern consideraque lelevat trnsit de la BV-5001 i el volum de vehicles pe-sants que oscilla entre el 7% iel 9% del total, perjudica laper meabilitat transversal i difi-culta el pas de vianants en deter-minats punts. De fet, existeixenalguns semfors a lentrada delnucli urb que regulen el trnsiten els principals encreuaments,apunten des de lAjuntament.

  Amb el desdoblament deltram urb de la BV-5001 plante-jat pel consistori es preveu re-dur fins a la meitat el trnsitactual. Aix ser possible gr-cies a lo bertura dun nou carrerque discorre de forma oblqua ala ca rretera fins a lenlla ambaquesta a travs duna rotonda.

  Segons sexplica al projecte,es proposa la consolidaci de latravessera com un carrer de sen-tit nic, amb una propostad'am pliaci de voreres, de de-limitaci i ordenaci de l'apar -cament, de creaci d'una pla ta -

  forma nica a l'alada de l'A- jun tament. En el paquet dactu -a cions a desenvolupar tambsin clou realitzar les infraestruc-tures, serveis i paviments neces-saris per urbanitzar aquest tramde lavinguda Catalunya amblobjectiu de donar continutata la xarxa viria del nucli urbdel municipi, segons la mobili-tat prevista.

  LA POLMICAA la Roca no tothom hi est da-cord amb aquest pla de mobili-tat. Fa noms unes setma nes, el22 de novembre de lany passat,lAssociaci de Vens de la Ram-bla Sud va presentar a lAjunta-ment un escrit manifestant elseu rebuig al projecte. Lentitat,que va acompanyar el documentamb 39 signatures, demanavaque es desestimi la cons truccide lanella de circulaci i que noes duguin a terme les obres dur-banitzaci previstes al carrerSant Sadurn com una via dunsol carril (ara en t dos). Tambsollicitava al consistori que lesactuacions que afecten la mobil-itat i la qualitat de vida en elnucli urb es consensun ambels residents.

  Valls Oriental> La Campan-ya Contra el Quart Cintur pre-sentar un contencis adminis-tratiu contra el manteniment deles consultes ambientals del 2004a lexpedient de la polmica au-tovia. Es dna la circumstnciaque el mateix Ministeri de MediAmbient espanyol que va decla-rar caducades dites consultes el22 dabril del 2010 ha desestimatrecentment el recurs daladapresentat per Adenc. Confiemque lAudincia Nacional sabrrestituir la legalitat vulneradaper ladministraci de lEstat,matissen des de lentitat.

  El recurs presentat per laCampanya considerava que lesconsultes ambientals del 2004 nosn susceptibles de ser mantin-gudes perqu la legislaci no-ms preveu la possible conserva-ci dels actes nuls o anullables,i aquelles havien estat declaradesprviament caducades. Tambapuntava que, en aquest cas, noes pot aplicar el principi de con-servaci d'uns documents queignoren la innovaci legislativa id'instruments del 2004 en, jaque la normativa d'avaluacid'impacte ambiental vigent ara snotablement diferent a la daquellany i emparava el trmit que espretn conservar. La normativaestatal i catalana aplicable haex perimentat canvis substanci als,

  molt ms enll dels que sinten-ta recollir mitjanant la consultainclosa en la prpia resoluci is'han infringit competncies del'rgan ambiental de Catalun ya ila normativa ambiental de laUni Europea, asseguren desde lentitat.

  El recurs desestimat teniacom a objectiu fer tornar l'expe-dient del Cierre de la autova Or-bital de Barcelona a la legalitat dela seva tramitaci i garantir aixla seva adequaci a la normativavigent, apunten des de la plata-forma. Aquest s un objec tiuque no noms ha de perseguir laCampanya, sin que forma partde les obligacions de la mateixaadministraci de l'Estat, la Gene-ralitat i els ens locals, afegeixen.

  Des de la Campanya contra elQuart Cintur apellen al nouGovern de la Generalitat per talque sigui sensible i faci com-plir al conjunt dadministracionsla legalitat vigent en ma tria am-biental i territorial.

  Granollers/Canovelles > Lajornada 34a de la Lliga de Futbolha estat especialment genero-sa: hi ha 47 encertants amb unabutlleta de categoria especial,ple al 15, dues de les quals han es-tat validades a Granollers i Cano-velles. En el primer cas lestabli-ment receptor va ser el nmero13.650, situat al carrer Mare deDu de Nria, 16; en el segon, elpunt de venda s el 13.570 i estsituat al carrer Riera, 39. Cadaencertant ha estat agraciat ambun premi de 42.702,38 euros.

  Dues quinieles, premiades ambel ple al 15

  Granollers > Les perspectivesde leconomia mundial, conclu-sions de lestudi sobre el poten-cial exportador de lempresa ca-talana; instruments per iniciar lainternacionalitzaci, eines perconsolidar lactivitat internacio-nal i els recursos prctics per fernegocis a Europa: els serveis delEnterprise Europe Network,sn alguns dels temes que esvan tractar dimecres a la ponn -cia de presentaci del pla dacciinternacional de la Cambra deComer 2011 a Granollers.

  La Cambrapresenta el seupla internacional

 • 7Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] lniavallswww.liniavalles.cat Gener201114

 • 8 Opini

  Safata dentradaEDITORIAL

  lniavalls

  Ciutadans

  grup comunicaci21Dipsit legal: B-22581-2001lniavallsRedacci: 93 519 43 [email protected]: 93 519 43 [email protected]: 93 519 43 [email protected]

  www.liniavalles.cat

  Lnia Valls agraeix les cartes dels lectors per no es responsabilitza dels seus continguts. s imprescindible que els es-crits estiguin signats amb nom i cog noms, nmero de DNI i telfon de contacte. LniaValls es reserva el dret de reta-llar-les, en el cas adient. Les cartes es poden enviar al fax 93 519 43 98 i per correu electrnic a l'[email protected]io21.com

  Cartes dels lectors

  34.000 lectors setmanals(onada 30-11-2010)

  www.liniavalles.catGener

  201114

  Editor: David Centol i Lozano. Directors d'edici: Jos Antonio Pilar(Lnia Valls), Daniel Gutirrez (Lnia Badalona), Jordi Sugraes (LniaBarcelona), Pere Gimnez (webs temtics); Ivana Padierna (webs deproximitat). Caps de redacci: Elisabet Alfaro i Cristian G mez.Redacci: Sara Arroyo, Jordi Alcover, Narcs Presas, Mari ona Sanz,Daniel Sainz de Aja. Fotografia: Mari ona Sanz i Eduardo Benito.

  Cap de producci i qualitat: Marga Moreno. Dissenyadors grfics: Albert Bald, Aida Fonseca.Cap de Vendes: Marcelo Villanueva. Xarxa comercial: Manel Riera, David Olivares, Adolf Gar-cia, Esther Rodrguez, lex Subirats, Eugnia Pujol, Ricard Garcia, Jaume Magri i ManuelSnchez-Villanueva. Mrqueting: Eva Serra. Distribuci: Ramon Vila (coordinador), Albert Car-bonell, Oriol Freixa, Acant Canet, Juan Carlos Galceran, Yacouba Diakit.Facturaci: Teresa Aguela. Auxiliar: Maria Reyes.

  LA DEMAGGIA DE RIBALTA I EL SEU EQUIP

  Sn sorprenents els ltims de-crets que signa el Sr. Ribalta enels que habilita partides pressu-postries per pagar el que li in-teressa, quan en el ple del mesde novembre de 2010 va instaral ple a aprovar una modificacipressupostria per habilitar30.000 a Benestar Social, jus-tificant amb la seva regidoraGisela Santos que era necessariper cobrir ajudes fins a finald'any. La resposta de l'oposiciva ser votar en contra argumen-tant que gestionaran millor elsdiners i que en qualsevol cas elSr. Ribalta realitzs un decretcom sol fer per aprovar-lo. El Sr.Ribalta i la Sra. Santos van res -pondre amb la seva demaggiaque l'oposici no volia ajudar elspobres necessitats, titllantl'oposici d'irresponsable i queno miren pel poble.

  Doncs b, el Sr. Ribalta s queha realitzat un decret d'Alcaldeen data 23 de desembre de 2010per habilitar 30.000 per desti-nar-los a premsa i comunicaci,per a butlletins, fullets, trptics,etc. Sembla que el tema de lesajudes no era tan important comel fet que s'aproximen les elec-cions municipals i cal publicitar.Aquesta quantitat de 30.000

  es correspon a l'exercici de2010, pel que el Sr. Ribalta enpoca de crisi com a bon gestorha augmentat la despesa pblicaen premsa i publicitat sensetenir partida pressupostria pera fer-ho. D'aquests temes maidonen explicacions en el ple mu-nicipal. Sorprenentment, laregidora de Benestar Social vaabonar ajudes a les entitatsd'immigrants que van participaren la IV Fira dEntitats, quan laresta d'entitats que van collabo-rar no van rebre cap ajudaeconmica. Curiosament la regi-dora Gisela es queixa de no tenirdiners per donar ajudes a gent

  AGRAMENT DUN CIUTAD A PLATAFORMA CVICA

  Vull agrair la inestimable ajuda que ofereix Plataforma Cvica atots els vens del municipi. Si es t un problema i el poses en elseu coneixement, ells t'ofereixen tota la seva collaboraci per in-tentar resoldre, encara que no estiguis afiliat, com s el meu casi el de moltes persones. Hi ha situacions en qu no saps a quirecrrer i t'ajuden. Els motius del meu agrament es refereixenals problemes que tenim molts abonats de la piscina. Mentre al-tres grups poltics et diuen "aix s el que hi ha", ells busquensolucions i ens han ofert tot el seu suport sense esperar res acanvi. Tamb agraeixo l'ajuda que ofereixen a tota la gent del mu-nicipi convocant reunions informatives en les quals es poden ex-posar els problemes del barri. Ells escolten els dubtes, queixes,suggeriments i problemes, assessorant i ajudant. Per tot aix elsdic que moltes grcies, amics de Plataforma Cvica.

  Manuel Gonzlez MartnezSta. Perptua de Mogoda

  pobre, i desprs els gasta enfires. Es pot parlar davant lescmeres i la premsa amb moltademaggia per la realitat suna altra, aquest s el govern delPSC de les Franqueses.

  Josep BadiaRegidor de les Franqueses

  FE DERRATES

  Els interessos abusius que esvolien cobrar al client de labotiga Somni dOr no els haviafixat lestabliment sin la fi-nancera, qui va denunciar lho -me per impagament.

  Hugo Abad, 20 anysComercial (Mollet)

  No fumo i estic totalment a favorde la llei antitabac. Els qui no fu-mem agram moltssim el fetdentrar en un bar o a qualsevolcentre i no olorar el fum dels quis fumen.

  Marta Navarro, 30 anysAdministrativa (Cornell)

  No fumo i estic a favor de la lleiantitabac perqu crec que allibe-ra del fum tant a fumadors coma no fumadors, obligant-los aunes normes concretes que res-pectin a tothom.

  Carlos Vicente, 28 anys Infermer (Ametlla)

  Sc fumador i estic a favor de lallei antitabac. Crec que mitjan-ant la nova norma els fumadorsprenem altres hbits, obligats,per favorables per a la nostra sa-lut i la dels dems.

  Ana Das, 28 anysAturada (Mollet)

  Sc fumadora i estic a favor de lanova llei perqu aix mobligo afumar lluny dels no fumadors isobretot del meu fill i dels nens.s una bona forma de conscien-ciar-nos.

  M Dolores Lpez, 39 anysOperaria (Mollet)

  No sc fumadora i estic a favor dela nova llei antitabac perqu elsno fumadors hem estat anys ipan ys empassant-nos el fum delsque fumaven. Als restaurants esnota molt.

  Est a favor o en contra de la Llei Antitabac?

  l trasllat del parc de Bombers de Granollers a la Roca est pre-vist des de fa ja dos anys, quan la mesura es va fer pblica. No

  per anunciada va deixar de sorprendre, de la mateixa manera quesorprn que desprs de tot el temps transcorregut ni tan sols sha-gin iniciat les obres del nou equipament al municipi ve. El projec-te, no per justificat (la base actual no pot crixer per manca despaii adaptar-se aix a les necessitats prpies de la zona que cobreix), plan-teja dubtes raonables com ara si la principal ciutat del VallsOriental ha fet tot el que estava a les seves mans per evitar la pr-dua daquest servei.

  Han transcorregut dos anys i, sobre el territori, la situaci s lamateixa que abans. No aix sobre el paper, ja que sha avanat en de-terminats aspectes burocrtics com ara el concurs i la redacci delprojecte i lelaboraci de lestudi de detall, entre daltres, aix com enla concessi dels corresponents permisos municipals, inclosa la lli-cncia dobres. Encara s una incgnita en el temps i en el nou Go-vern del pas quan siniciaran els treballs i es far efectiu el trasllat,per quan el projecte es faci realitat la capital perdr un dels seusactius de capitalitat.

  Granollers perd actiuspropis de la capitalitat

  o deixa de ser una bona notcia que la medicina avanci, per en-cara ho s ms el fet que aquests avenos es posin a labast dels

  ciutadans a travs de lassistncia pblica. Els hospitals de la comar-ca shan unit en una iniciativa que t com a objectiu detectar possi-bles irregularitats coronries sense invasi; o el que s el mateix, sen-se haver daplicar sobre la persona actuacions traumtiques com finsara eren els cateterismes. La nova tecnologia radiolgica del cor sa-plicar en individus als quals es detecten smptomes de dolor tor-cic atpic amb un risc baix intermedi de patologia isqumica. Per siaix ja fos poca cosa per si mateixa, tamb sincrementa la qualitati la velocitat en la captaci de la imatge, oferint una resoluci espa-ial i temporal ms precisa. A aquests avenos prpiament mdics calafegir daltres socials, com ara la comoditat que la nova tcnica com-portar per als pacients, que no hauran de desplaar-se a hospitalsde fora de la comarca per sotmetres a la prova. Els progressos en me-dicina sn, sempre, beneficis per a les persones.

  Progressos en medicina,beneficis per a les persones

  N

  E

 • Opini 9

  La Foto

  La lupa

  Jos Antonio PilarDirector de Lnia Valls

  lniavallswww.liniavalles.cat

  El mirador

  Gener

  201114

  Lagull

  CRISI I MITJANSSn persistents els rumors que assegurenque els responsables dun mitj de comu-nicaci de la comar ca es plantegen serio -sament el seu tancament. Permetin-meque em reservi el seu nom, no per res sinperqu desitjo de tot cor que els que tenenel poder de decidir sobre aquesta ope ra -ci reconsiderin aquesta traumtica ope -ra ci i finalment no la portin a terme. Sfermament que si la situaci fos a linre -vs, que qui desapareix del panorama in-formatiu s Lnia Valls, la reacci del seudirector seria molt di ferent, per tant seval.

  Digueu-me romntic, per sc dels quipensen que la desa pa ri ci dun mitj decomunicaci s, ms enll dun espai lliu -re que informativa i publicitriament ocu -paran o no altres que ja hi sn o dal -tres que hi vindran, un motiu per entris-tir-se com a persona i com a professional.I sc dels que creuen, sobretot, que unadefunci daquestes caracterstiques com-porta sempre un empo briment del ventallde visions de la rea litat i opinions a lesque tenen dret tots els ciutadans. En laplu ralitat hi ha la riquesa dun pas que tla llibertat descollir a travs de qui o dequ vol assabentar-se del que passa.

  El rumor s persistent, per esperoque no passi duna crisi temporal que, quit el poder a les seves mans, spiga recon-duir. Lactual situaci de crisi econmicatoca tots els sectors, i els mitjans de co-municaci no sn aliens: la fluctuaci a labaixa del mercat publi citari est provo-cant estralls en molts diaris, moltes emis-sores de rdio i moltes cadenes de tele vi -si que no tenen vinculaci directa amb elpoder poltic; que no depenen dell en elsentit ms ampli del terme. Per aix lasubsistncia en el mercat sha transfor-mat en una travesia pel desert on algunssn capaos descarvar a la sorra i treu -ren una mica daigua, mentre que daltresviuen sota aixopluc i enganyats en un oa -si artificial.

  El sol surt cada dia per a tots els mit-jans, per a alguns els acaba cremant.

  Diari de lAmetlla: diari del poble o diari poltic?Desprs de rebre a la meva bstia el Dia-ri de l'Ametlla, diari municipal d'edicimensual que sufraguem tots els ciuta-dans d'aquesta poblaci, quina ha estat lameva sorpresa en observar a la secci"Cartes al Director" l'escrit rems per laSra. Maria del Carme Prez de Assis (es-posa de l'anterior cap de la Policia, Sr. Llu-s Fernndez Vila), en el qual manifestauna srie d'acusacions contra el meu ma-rit Jos Ra mn Martnez Snchez, sergentde la Policia Local de l'Ametlla del Valls.Si no fos perqu l'escrit ve rubricat amb elseu nom, semblaria que el mateix ha estatcreat des del propi Ajuntament; doncs car-rega contra totes aquelles persones i enti-tats que darrerament han publicat notciespoc agradables sobre les actuacions demembres del consistori municipal; refe-rint-se clarament al diari Lnia Valls i ala web "Vens de l'Ametlla".

  Grcies a aquests mitjans de comunica-ci el ciutad de l'Ametlla ha pogut estarinformat i conixer de primera m la no-tcia, ja que d'una altra manera no ha gusestat possible. Noms cal remetres a la p-gina web de l'Ajuntament, i en concret a lasecci "recull de premsa", on s'exerceix unacensura sense compassi. Per qu hi hauna secci de retalls de premsa si noms

  es publica all que no molesta al consisto-ri? Aix s, el Diari de l'Ametlla no ha dub-tat a utilitzar les seves editorials per publi-car les actuacions personals que s'exercei-xen contra els seus funcionaris. Seria cor-recte que tamb publiquessin totes les mi-nutes que destinen al pagament d'advocatsi gabinets jurdics, ja que tots aquests mi-lers d'euros surten de les arques munici-pals, s a dir, dimpostos del contribuent.

  Li recordar a la Sra. Carmen Prez quel'assetjament que va patir el seu marit vaser en tot cas produt pel mateix equip degovern que actualment tenim. Van ser ellsels qui van designar un crrec per sobred'ell. Ells van crear la figura del director deSeguretat Ciutadana per, com vost b diu,prohibir accedir als serveis informtics,desautoritzar davant dels seus subordinatsi relegar al darrer lloc de la instituci. Totaix passava sota el beneplcit de l'alcal-de Jordi Pousa, el mateix que li incoava unexpedient disciplinari per una presumptafalta, per poc temps desprs anullar-ho,gran incongruncia, fins que per fi li vanbuscar una sortida digna i el van recollo-car en la Policia de Sant Feliu.

  Per qu el seu marit no es va revoltardavant de tanta injustcia? Per qu no vaanar als mitjans i va proclamar la perse-

  cuci a qu era sotms? Per qu no va de-nunciar les possibles irregularitats en l'e-xecuci dels exmens de cinc agents inte-rins que van acabar expulsats? Per qu nova denunciar el tracte de favor per a la con-tractaci d'un agent que figurava en unallista d'un partit poltic? Sra. Carmen P-rez, no utilitzeu el diari per carregar con-tra el meu marit, ell solament va compliramb el seu deure de Policia i va denunciardavant del jutge una srie de presumptesirregularitats que l'Ajuntament no voliaveure, i per la qual cosa el meu marit va ser"depurat" per Pousa amb cinc mesos desuspensi d'ocupaci i sou.

  Mentre el seu marit segueix exiliat enuna altra poblaci, el Sr. Jordi Pousa vadeixar lalcaldia allegant "motius perso-nals". Va cessar el director de SeguretatCiutadana i nomenar un nou Inspector enCap. De moment "el dolent" del meu ma-rit segueix sent sergent de la Policia Localde l'Ametlla del Valls, i quan s'incorporial servei continuar realitzant les seves fun-cions. Sempre ha estat al servei del ciuta-d independentment del partit poltic quegovernava, i davant l'evidncia d'un altrepossible fet delictiu, ho posar en coneixe-ment dels jutges i tribunals. Sn ells els queamb les proves imparteixen justcia.

  Paqui del Castillo, dona dun sergent de la Policia de lAmetlla

  Ja ha estat identificat i haur de respon-dre per lagressi a un voluntari de Protec-ci Civil que controlava el trnsit durantla cavalcada a Lli dAmunt. El jove va ha-ver de passar la nit a lhospital per trobar-se amb alg amb poca pacincia.

  Conductor agressiuIncident durant la Cavalcada a Lli dAmunt

  Pudors a El CalderNo s la primera vegada

  Ajuntament de MartorellesProjecte energtic pioner

  LAgncia Catalana de lAigua ja est so-lucionant les pudors a lentorn de la Rie-ra del Calder per el cert s que sn mshabituals del que s desitjable. Potser quelAgncia Catalana de lAigua, la respon-sable, aporti una soluci definitiva.

  Martorelles no noms renovar lenllume-nat pblic sin que reduir a la meitat elconsum i anir ingressant un 10% dels in-gressos. Es tracta dun projecte pioner aCatalunya, a ms duna gran idea en be-nefici del medi i de les arques municipals.

  Semfors

  ngels Cabello, la millor candidata per a loposici.El fet que ni desprs dexpulsar un agent de la Policia Local(el procs ju di cial determinar si definitivament o no) no si gui prouper posar fi a la persecuci ober ta contra el funcionari mostra el ca -rcter malalts de lalcaldessa envers aquells a qui considera els seusenemics i als qui no dubta en negar el pa i la sal... i tamb laigua.El delicte del treballador ha estat denunciar, davant les instnciescorresponents (primer als seus superiors jerrquics i poltics i pos -te riorment en els jutjats), una srie de fets que considerava cons -titutius de delicte. Amb les seves actuacions autoritries, allun yadesde la filosofia duna for maci que sautodenomina socialista, el quefa s donar pa, sal, aigua i arguments a loposici per guan yar les pro-peres eleccions mu nicipals. Cabello no s contrincant, sin la mi lloraliada de la resta de can di dats. Noms cal que aquests ho s piguenrendibilitzar polticament.

  I la candidata Tura. Aquesta setmana sha confirmat la in-tenci de lexalcaldessa de Mollet, Montserrat Tura, dencap-alar la llista del PSC a Barcelona. Al seu Facebook cada cop sn msles persones que li mostren el seu suport (un centenar dijous a pri-mera hora de la tarda), on tamb convida tothom a donar el seu su-port a www.montserratturabcn.cat i on es congratula de tenir4.999 amics. A veure els que t a les primries del febrer.

  De Josep a Ramon. El quilmetre 5 de la Mitja Marat jat nom, Ramn Griv. Ja en pot estar orgulls, ja que t el pri-vilegi de ser el primer illustre que no es diu Josep.

  El carrer General Prim de Montorns no t contenidor de paper i cartr

 • 10 Opinilniavalls www.liniavalles.catGener

  201114

  Per qu turstic?En els darrers dies ha saltat a la premsa lanotcia de la sollicitud de la qualificaci demunicipi turstic, per al municipi de la Rocadel Valls. A alguns els ha sobtat! Els sor-prn la decisi del nostre consistori i es pre-gunten: qu t de turstic el municipi de laRoca? Doncs b, jo com alcalde podria de-fensar uns valors naturals i paisatgstics deprimer ordre, a lespai natural protegit delParc Serralada Litoral, a lentorn del riuMogent, a les planes agrries o a la serra deBell-lloc, que moltes vegades els anem abuscar lluny de casa, en altres indrets, quanels tenim iguals o millors en el nostre en-torn.

  Us podria adrear a conixer el nostre ricpatrimoni arquitectnic, comenant per lesms de 50 masies catalogades que tenim almunicipi, de diferents poques i estils, al-gunes amb capelles, daltres amb torres dedefensa, continuant per lesglsia millen-ria de Sant Sadurn, o la de Santa Agnsamb ms de 700 anys dhistria, totesdues amb retaules barrocs de gran valor, oels nostres tres castells que sn B Cultu-ral dInters Nacional. I qu no dir-vos delnostre Parc Arqueolgic. La segona concen-traci megaltica de Catalunya, la mspropera a lrea Metropolitana. Les pintu-res rupestres de la Pedra de les Orenetes iles creus gravades de la Pedra de les Creustamb sn B Cultural dInters Nacional.La sola existncia al municipi de BnsCulturals dInters Nacional ja s condicisuficient per a sser considerats municipiturstic.

  El nostre municipi celebra festes tradi-cionals com el Corpus, formant catifes alscarrers del Nucli Antic, celebra els TresTombs de Sant Antoni, i les festes majorsdels nostres tres pobles que solen sser moltparticipades i concorregudes.

  La xarxa social de la nostra societat ci-vil s molt viva i rica a nivell cultural, ce-lebrant-ne 3 pessebres vivents molt visitats,cicles de msica clssica anuals, cert-mens literaris, concerts corals, trobades ge-ganteres, correfocs de diables, i tambcompta amb una activa xarxa dentitats es-portives punteres, destacant en Handbolamb equips que han assolit xits a nivell es-tatal, i en Twirling amb xits a nivell euro-peu. I en el nostre municipi tamb convi-uen dos sectors de producci agrria dequalitat que tenen consideraci de Deno-minaci dOrigen: la mongeta del ganxet ila vitivincola Alella.

  I ens trobem travessats per diverses viesverdes de senderisme com sn El Meridiverd (RT-6) de Dunkerke a El Masnou, elGR-92 o sender del Mediterrani, de gran re-

  corregut, i el PR-C 36 de Granollers a C-llecs.

  Amb tot aquests ingredients, entornnatural, patrimoni arquitectnic i arqueo-lgic, xarxa social i cultural, i productes na-turals de qualitat i reconeixement, es potelaborar un cctel que afecti la configura-ci dun nou sector de creaci de riquesa:el sector turstic. A ms, resulta que tres mi-lions de persones ja visiten anualment elmunicipi de la Roca del Valls, atrets pelcentre comercial la Roca Village, delsquals la meitat, 1,5 milions sn turistes, sa dir, persones que pernocten fora de les se-ves llars. Cap delles pot pernoctar ara perara al municipi per manca de places dallot-jament. Si us pregunteu avui en dia quinas la base de leconomia del municipi de laRoca us costar trobar una resposta. La-gricultura, ramaderia o la silvicultura, an-tigues bases econmiques i socials delmunicipi, sn avui en retrocs, nomsocupen a un 1% de la poblaci. La inds-tria, amb 6 polgons industrials, t encarauna certa importncia per ha virat de for-ma preocupant de la producci a la logs-tica, amb perilloses deslocalitzacions. Araocupa a un 24% de la poblaci. La construc-ci, amb les actuals dificultats del sector,ocupa a un 9% de la poblaci. Queda el sec-tor serveis, que aglutina al 66% de la po-blaci i registra lndex datur ms alt, persectors. Per resulta que no tota la nostrapoblaci treballa o pot treballar al muni-cipi, noms un 30% ho fa, de tal maneraque el 70% de la poblaci treballa fora delmunicipi. Davant daquesta situaci, dinsdel sector serveis, el petit comer atn lesnecessitats duna poblaci que bsica-ment treballa fora del municipi i ve a dor-

  mir a la Roca. El petit comer local sobre-viu com pot donant servei de proximitat aaquesta poblaci. I, en canvi, en un hora-ri comercial per excellncia, dissabte a latarda, es veu obligat a tancar per manca da-fluncia de visitants, que marxen atrets perla potncia comercial de les ciutats mitja-nes properes o per latracci de les grans su-perfcies. Dins el sector serveis, al munici-pi de la Roca no existeix ni el lleure, ni lahostaleria, ni les oficines, ni el turisme. Elsprincipals llocs de treball sn a ladminis-traci, a la pres de Quatre Camins, i al cen-tre comercial la Roca Village. Cap de les or-ganitzacions que ara protesten no ha fetmai res pel petit comer local de la Roca,ni per la dinamitzaci de leconomia local.Ni sels espera. Evidentment, des del Con-sistori s que agafem aquesta responsabi-litat, i la del futur de properes generacions.El petit comer local s el primer que ensha demanat poder delimitar com a zona tu-rstica el nostre centre urb.

  Del que es tracta s de crear un nou sec-tor dins leconomia local: el turstic. Ambvisi estratgica, 15 municipis vrem crearal 2010 el Consorci de la D.O. Alella, ambla intenci de vehicular a travs dun pro-ducte de qualitat i de referncia, el vi, lapromoci i el coneixement del nostresmunicipis. Es tracta dun consorci de turis-me. Sense visi estratgica, aquests tres mi-lions de visitants aniran exclusivament acomprar a Roca Village. Amb visi estra-tgica alguns daquests tres milions de vi-sitants podran pernoctar a la Roca del Va-lls, en un futur no massa lluny, quan hihagi estructura hotelera. I podran visitar laresta de la comarca: el modernisme, el ter-malisme, les platges del Maresme, la ciu-

  Dret a rplica, dret a parlar per allusionsDurant el passat ple del dia 21, una ve gadams, Ribalta va demostrar la seva mancade respecte cap a un regidor de loposici.Desprs darremetre i denunciar queshavien coms falses acusacions, vost,senyor Ribalta, em va impedir, com a regi-dor i com a ciutad, un dret democrtic ques el de rplica i/o per allusions.

  Si eren tan greus, per qu no em vadeixar defensar-me delles? O s que a vostno li va interessar que en parls? Li vaig de-manar mil i una vegadesla paraula, com aregidor, i desprs entre el pblic com a unciutad. Sempre me la va negar!

  Vost macusa de fer falses afirmacions,que menyspreen i embruten linstituci, elsseus regidors, els seus treba lladors i empre-saris, efectuades als mitjans de comuni-caci.

  Quan vost diu regidors, es refereix al sr.Marin? A vost, sr. Ribalta, que jo spigala fiscalia Antifrau de la Generalitat deCatalunya lest investigant: la contractaci

  irregular del sr. Ferriol (denunciat da-vant la fiscalia els contractes de frau de llei);les despeses ocasionades i pagades per latargeta Visa (que desitgen saber fins a ll-tim detall dels pagaments efectuats per laVisa o millor dit per vost); la possible in-compatibilitat del sr. Marin (a un mitj co-marcal es va anunciar el canvi de la flota devehicles junt amb tot el personal i ell coma director comercial).

  Quan vost parla de treballadors de lA-juntament, es refereix a larquitecte sr.Valls? Fins a la sacietat vaig denunciar queera illegal la contractaci. No es pot jubi-lar i quedar en el mateix lloc de treball i lesmateixes funcions. La tresoreria ge neral dela Seguretat Social va anullar la jubilaci,ha tingut que retornar els diners cobrats ilAjuntament, dofici, li ha donat laltacom a treballador amb efectes del dia de ju-bilaci.

  Del sr. Joaquin, inspector de la policialocal, si b la fiscalia diu que no hi ha

  delicte, s diu textualment: Per aix, i senserestar importancia a aquells aspectes en elsquals sn dadvertir lexistncia dirregular-itats, el cert s que sha de negar lexistn-cia dinfracci penal.

  Per la sentncia del Tribunal Suprem1417/98 diu: Les desviacions de les normesadministratives tenen un corrector ms ad-equat en lesfera del dret administraiuque desplega una mplia cobertura i garan-tia per als administrats, concretament enla jurisdicci contencis administratiu.Per cert, ja est presentat!

  Quan diu als empresaris, es refereix alsque els hi ha donat llicncies malgrat exis -tir informes desfavorables per part dels tc-nics? Es refereix als empresaris contractatsper a les obres de rehabilitaci del local deplaa Espanta? Un empresari que en el reg-istre mercantil consta com a constructordestands firals? Un empresari que enlagncia tributria, hisenda, tributa per ed-ucaci i formaci?

  Un empresari que, als treballadors con-tractats per lobra, els hi fa un contracte detreball fixant com a conveni el collectiu dela siderometallurgia? Un empresari quemalgrat ser contractat per a les obres, noha estat inscrit al registre obli gatori delREA?

  O es refereix vost a la multinacionalSandoz que, per cert, haureu dexplicar alfiscal especial de delictes urbanstics perqu i malgrat daquestes llicncies suspe-ses pel Tribunal Superior de Justcia, lheuconcedit infinitat de llicncies per a obresmajors.

  Sr. Ribalta, no vulgui vost aixecar unacortina de fum amb aquesta proposta pertapar les seves immundcia, que per cert,a hores dara, li arriben al coll.

  Jos Ramrez AlayaRegidor de CiU a

  les Franqueses del Valls

  tat de Barcelona, o el Montseny i el Circu-it de Catalunya, a ms dels valors de la Rocai de les poblacions properes. Com no fanara provinents dels hotels de la CostaBrava, de lAlt Maresme o de Barcelona.

  Salvant les distncies, el tamany i les di-ferncies, 30 anys enrere, a la ciutat de Bar-celona ning parlava de turisme. Gaud eraun extravagant que atreia a quatre japone-sos mal comptats, i el parc Gell era un es-pai tan agradable com desconegut on shipodia anar a crrer amb tranquillitat,abans desdevenir un parc temtic. LaCosta Brava que van conixer Dal, Pla i Or-son Welles era un paisatge fabuls encarano trinxat per la vorgine del creixementdesenfrenat, per no tenia estructura tu-rstica.

  Ara a la Roca tenim els ingredients, elpotencial i loportunitat. No podem come-tre les errades daltres poques en altres in-drets. Ni podem ni hem de massificar lanostra poblaci, ni els nostres boscos,per tampoc ens podem quedar enrere.Hem dapostar per un turisme de qualitatque respecti i valori el nostre patrimoni iens ajudi econmicament a preservar-lo.Si noms un 1% dels actuals tres milions devisitants, s a dir 30.000 persones visites-sin el Parc Arqueolgic seria suficient permantenir un futur Centre dInterpretacii garantir la conservaci i mantenimentdels monuments megaltics. Significariaque noms 500 persones/setmana visita-rien aquesta riquesa cultural. Si a ms sen-duen un producte de merchandaising i unaampolla de vi dAlella estarien donantvida a altres sectors.

  Per a que aix funcioni s imprescindi-ble que hi hagi estructura hotelera i pernoc-tacions. Per a qu hi hagi pernoctacions simprescindible poder obrir en diumengesi festius. Com a Pars.

  El municipi de la Roca t suficient es-tructura urbanstica per admetre usos ho-telers de qualitat, i la implantaci dun fu-tur equipament de lleure, en lentorn de laRoca Village.

  La preocupaci del petit comer defora del municipi que tots els centres co-mercials puguin obrir en diumenges i fes-tius sesvaeix molt fcilment: a la Roca jahi ha 1,5 milions de turistes. A la resta decentres comercials, no.

  I aquesta afluncia de visitants que jaexisteix, que ja s una realitat, s per a tot-hom. Tamb per als centres urbans pro-pers.

  Rafel Ros, Alcalde de la Roca

 • 11Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] lniavallswww.liniavalles.cat Gener201114

 • GranollersGener

  201114lniavalls

  12Portes obertes als centres educatius

  Del 22 de gener al 5 de febrer, els centres pblics d'educaci infantil, primria i secundria i els centres privats-concertats fan jornades

  de portes obertes amb l'objectiu de donar a conixer les escoles imostrar els serveis que ofereixen.

  Redacci > Els Mossos dEs-quadra van detenir el 21 de des-embre dues persones acusadesduna desena de robatoris i inti-midaci a establiments comer-cials del centre de Granollers i laRoca del Valls entre els mesosde novembre i desembre. Elsdetinguts, que sn parella senti-mental, sn Francisco Javier P.C, de 33 anys i ve del primer delsmunicipis; i Erica M. G, de 20,resident al segon.

  BARS, FARMCIES...La detenci es va produir a la pla-a Serrat i Bonastre de la capitalcomarcal, grcies a un dispositiumuntat per atrapar-los. Lhomet nombrosos antecedents poli-cials. Ambds estan acusats derobatoris a comeros de lavingu-da Sant Esteve, la plaa Malu-quer i Salvador i els carrers JoanPrim, Travesseres, Lliri i Sant Jo-sep, tots ells al centre de Grano-llers. Pel que fa a la Roca del Va-lls, lassalt es va produir en undel carrer Torrent. La parella vaactuar en establiments de dife-rent tipologia, com ara bars, far-mcies i, fins i tot, un hotel.

  Els delinqents actuaven sem-pre amb el mateix modus ope-randi: lhome entrava en el co-mer i pressionava els botiguersper a qu li donessin els dinersque hi havia al calaix insinuantque portava una pistola amaga-da sota el jersei tot i que en oca-sions la va arribar a exhibir, aixcom un ganivet o una navalla. Encap de les seves actuacions va ha-ver ferits. Aquesta forma dactuarva fer pensar a la policia que ana-va sol, fins que es va corroborarlexistncia dun cmplice.

  Tres dies desprs de la deten-ci, el Jutjat dInstrucci nme-ro 2 de Granollers va decretarlingrs de la parella en un cen-tre penitenciari.

  Dos detinguts per robatoris a comeros

  Redacci > Adif ha finalitzat lesobres de millora de laccessibili-tat a lestaci de Granollers-Cen-tre. Les actuacions han represen-tat una inversi de 484.085 eu-ros i han consistit en ladequacide les dimensions de les andanesper facilitar un accs ms seguri cmode als trens.

  Les andanes de les vies 2-4 i 4-6 han crescut fins situar-se en els68 centmetres sobre la quota delcarril en una longitud til de200 metres. En ambdues anda-nes sha installat tamb un noupaviment amb franges diferen-ciades de seguretat per advertirde la proximitat als lmits. Pa -rallelament, sha incrementatlaltura de landana de les vies 1-3 en una longitud de 30 metres.

  Adif milloralaccessibilitat alestaci Centre

  Redacci > Iniciativa per Cata-lunya-Verds (ICV) de Granollersha ems un comunicat en qu fe-licita lequip de govern per haverincls una partida en els pressu-postos municipals del 2011 permillorar lentorn del carrer Llu-s Companys, en el tram comprsentre la ronda Sud i lavingudaEuropa. La formaci recordaque el maig del 2008 ja va pre-sentar una instncia denunciantel mal estat de les voreres i lamanca denllumenat pblic; idos ms el 2009 reiterant laseva denncia i que ni tan solsvan rebre resposta. Els ecosocia-listes recorden que en les sevesinstncies es denunciava queaquest tram de carrer serveixdaccs a la feina als treballadorsde moltes empreses de la zonai als visitants de lAscensi.

  ICV felicita algovern pel carrerLlus Companys

  Alimentaci saludable i exercici fsic, labase per evitarel sobreps

  Contra lobesitat infantilUn estudi realitzat per lAjuntament, lHospital i lICS rep un premi a lExcelncia en salut pblica

  RedacciGranollers

  L'estudi Avall, realitzat conjun-tament per l'Ajuntament deGra nollers, l'Hospital Generalde Granollers i l'Institut Catalde la Salut (ICS), ha aconseguitel premi Avedis Donabedian al'Excellncia en qualitat per aprojectes de salut pblica. Elguar d, que concedeix l'Agnciade Protecci de la Salut de Ca ta -lunya, s'atorga anualment ambl'objectiu d'estimular les institu-cions que desenvolupen projec -tes per a la millora contnua dela qualitat en l'mbit de la salutpblica. El llirament va tenirlloc dimecres al Palau de la M -si ca Catalana, a Barcelona. Esd na la circumstncia que eltreball ja va rebre, el mes doc-tubre passat, el Premi PAAS(Pla intergral per a la promocide la salut mitjanant l'activitatfsica i l'alimentaci saludable)en la cate go ria d'mbit educatiu,atorgat per la Generalitat.

  ELS RESULTATSL'Avall s un estudi longitudinali aleatori en el qual durant dosanys consecutius (del 2006 al2008) es va fer un seguimentdels infants nascuts l'any 2000,per tal d'avaluar la intervencieducativa en alimentaci i enlactivi tat fsica. Hi van partici-par un total de 704 alumnes deles 16 escoles de primria deGranollers, tot i que la interven-ci es va fer en vuit escoles esco -llides a l'atzar i la resta cen tresvan constituir el grup control.

  Amb aquest estudi s'ha pogutcomprovar que una intervencieducativa en alimentaci salu-dable i activitat fsica a les es-coles redueix l'increment de

  l'ndex de massa corporal i mi -llora els h bits alimentaris delsfuturs joves i adults. Tamb, quela pre venci de l'obesitat s'had'a bor dar en un context ampli,amb la implicaci d'escola, la fa -mlia, lAdministraci local i lesinstitucions sanitries, a fi iefec te dincidir positivament enla salut dels infants.

  Tamb sha observat que lainiciativa ha estat efectiva, demanera que l'ndex de massacorporal dels nens/es del grupd'intervenci s'ha incrementatmenys que el del collectiu decontrol. Els infants del primergrup han tingut un increment del'ndex de massa corporal de0.85 Kg/m2 als 2 anys. Aquestaugment ha estat molt ms ac-centuat en aquells infants queno han rebut aquesta interven-

  El sobreps en els infants preocupa als metges

  Foto: L. V.

  ci (1,74 Kg/m2), segons dadesdel treball.

  El percentatge d'infants ambexcs de pes ha passat del 29,9%al 34% (+4,1 %) en el grup inter-venci i del 24,8% al 35,6%(+10,8%) en el grup de control,grcies a la millora en el consumd'una segona fruita al dia i en elconsum de fruita seca, i a la rea-litzaci d'activitat fsica extra es -colar. Per tamb a la reduccidel nombre d'hores dedicades amirar la televisi o jugar a vi -deo consoles i del consum de be-gudes refrescants dolces.

  Durant el desenvolupamentde l'estudi Avall, les escoles par-ticipants han promocionat l'ali-mentaci saludable i han rea -litzat ta llers de cuina i activitatfsica, amb la implicaci directade les famlies. Tot plegat, se -guint la metodologia educativaIVAC (Investigaci, Visi, Accii Canvi), en la qual els infantssn "els actors del canvi"; ava-luen els comportaments propis iinflueixen en el seu entorn.

  Durant el curs 2010-2011 sprevist fer un nou control perveure si l'eficcia de la in ter -venci es mant en el temps.

 • El Teatre de Ponent fa balan

  Foto: Arxiu / Eduardo Benito

  Frederic Roda

  RedacciGranollers

  51 espectacles diferents amb untotal de 170 sessions a les que hanassistit un total de 10.440 per so -nes. Aquestes tres dades re su -meixen lactivitat del Teatre dePonent durant el 2010, un any enqu ha obert les seves portes untotal de 154 dies. Seguint la sevafilosofia, la programaci de le -quipament que dirigeixen Fre de -ric Roda i Francina G. Ars ha tin -gut en compte la diversitat i lasin gularitat que ofereix ser un es -pai escnic alternatiu fo ra deBar celona.

  Al marge de l'oferta inin te r -rom puda de programaci en di -ven dres, dissabte i diumenge, elTeatre de Ponent ha collaboratamb l'A jun ta ment i entitats deGranollers per poder donar ca bu -da a ac ti vitats com ara ta llers detea tre, la Mostra de Teatre d'Ins -ti tuts, i Teatre i li te ratura, entredal tres.

  La programaci daquest equi-pament s ma jo ri t riament tea-tral, per al llarg de lany 2010tamb ha donat ca bu da al teatreper a tots els pblics, la dansa i el

  Lequipament ha acollit 51 espectacles en un total de170 sessions que han vist 10.440 persones durant lany

  Redacci > L'exposici Menjab, tu hi guanyes! de la Diputa-ci ha arribat a la Biblioteca Ro -ca Umbert. Es tracta d'unaini ciativa adreada a nens i ne -nes de 8 a 12 anys, amb l'objec-tiu de fomentar una alimentacisaludable i nutritiva, que els hade por tar a gaudir d'una bonasa lut. La mostra consta de di-versos plafons i un audiovisual,que expliquen els prin cipis d'u -na alimentaci salu dable. Tam -b hi ha jocs interactius.

  La mostra Menjab, tu hi guanyes!est a Granollers

  Redacci > L'Ajuntament hainiciat el procs per activar elsistema automatitzat de l'illa devianants del carrer Anselm Cla -v. S'han installat pivots mec-nics als punts d'accs de la plaaPau Casals (lnic que serveix depas habitual) i dels carrers Prn-cep de Viana i Torras i Bages (desortida automtica). L'accs a lazona se seguir fent pel carrerMiquel Ricom a travs de lapla a de l'Esglsia. La PoliciaLo cal controla el mecanisme.

  Lilla de vianantsinicia el procsdautomatitzacicirc, aix com altres dis ci plines

  que sadeqen a mo ments puntu-als, com el projecte Obert perVacances.

  En collaboraci amb l'A jun ta -ment de Granollers, i segons elconveni signat entre el TeatreAudi tori i el Teatre de Ponent, haaconseguit incloure a la seva car -te llera espectacles recomanatsdes del departament de Culturade la Generalitat, dins de lespro gra macions Cultura en Gira iRED (dins de la Red de TeatrosAlternativos). Aquest acord con-sisteix en pro gramar un dia a cat-

  xet i els al tres dos a taquilla.El Teatre de Ponent tamb

  ha estat laboratori de probes pera propostes escniques que shanestrenat abans de girar per totCatalunya. El 2010 van ser les ob-res Des-Penjades, de VirginaSnchez; Limpostor, versi delTartuf de Molire; Lhivern alcos, dlex Faur; i Miracle a lacasa negra, de Milan Uhde.

  Donat que a Granollers hi hadiferents associacions que co -breixen de ma nera molt extensala pro gra maci per a tots els p -blics la participaci del Teatre dePonent en la progra ma ci per alsms petits es limita molt a po-ques concretes i especial ment alNadal. Aquest any, com a nove-tat, shan programat es pec taclesper a tots els pblics, per ambl'horari normal de lequipa ment.Parallelament, i amb la collabo-raci de l'Associaci Cultural,shan fet sessions entre setmanaper a escoles.

  Tamb destaquen les pro duc -cions i coproduccions en les quha participat el Teatre de Ponent,que s el responsable de les giresdels espectacles en qu collabo-ra.

  Redacci > El carrer Gironacanviar la seva fesomia. LA-juntament preveu desenvoluparun pla urbanstic a partir delpro per any que millorar eltram central daquesta impor-tant artria viria, entre els car -rers Agust Vinyamata i Fran - cesc Ri bas. En concret, sam -pliaran les voreres amb la qualcosa els vianants guanyaran es -pai, es plantaran arbres i es re-duiran els actuals quatre carrilsper a la circulaci de vehicles.

  Aquesta ser una de les prin-cipals actuacions del PSC per a

  El carrer Girona tindr les voreresms amples i la calada ms estreta

  la propera legislatura si revalidala majoria en les ur nes el propermes de juny.

  La reforma integral del carrerGirona comportar canvis subs -tancials en aquest vial, sobretotpel que fa a determinats hbitsde molts conductors. Lam plia -ci de les voreres, la reduccidels carrils de trnsit i el man-teniment de les places daparca-ment posar fi a la presncia decotxes aparcats en doble fila.Lactuaci urbanstica tambpreveu beneficis per al comerde la zona.

  13lniavallsGranollers www.liniavalles.cat Gener201114

 • Nova temporada als teatres de la ciutatEls directors granollerins Pau Mir, scar Molina i Frederic Roda presenten espectacle

  RedacciGranollers

  Pau Mir, scar Molina i Frede-ric Roda sn els directors grano-llerins professionals que presen-taran un espectacle dins la novatemporada del Teatre Auditori.Les obres que es podran veureaquest semestre sn Pluja cons-tant, Pasta fullada i El silenci sor.

  Pluja constant ser la prime-ra obra de teatre que es represen-tar de les deu que hi ha progra-mades per a aquesta temporada.L'espectacle, que ha acabat re-centment la seva temporada al

  Teatre Villarroel de Barcelonaamb gran xit de crtica, destaca,segons el mateix director per seruna obra despullada amb duesfeines espectaculars dels actorsJoel Joan i Pere Ponce.

  Els monlegs d'Apelles Mes-tres que conformen El silenci sor convidaran el pblic valles agaudir dun espectacle que com-bina l'exquisidesa d'un pianistavestit de blanc (Llus Carmona)i l'etiqueta de dos homes vestitsde negre (Jordi Boixaderas i Llu-s Soler) recitant. Segons el direc-tor de l'espectacle, Frederic Roda,la creaci de l'obra est en els ta-llers de teatre modernista per jo-

  ves que s'organitzaven al centrecultural de La Caixa fa 10 o 12anys. L'xit aleshores va ser tal

  fent-la perqu els hi agrada...,puntualitza Roda.

  Per la seva banda, l'espectaclePasta fullada, de l'autor EverBlanchet i dirigida per scarMolina, parla, tamb segons elseu director, de sexe, d'amor, dedesengany... en una edat en laque tothom es pensa que ja no esparla d'aquestes coses. Aquestacomdia t quatre actors de granrecorregut, com sn Josep Min-guell, Margarida Minguillon, Car-les Sales i Carme Sansa.

  Tant El silenci s or com Pas-ta fullada sn dues de les obresescollides per a la nova ofertad'espectacles en dijous, que esprogramen en doble sessi a les18 hores i a les 21 hores, a un preude 8 i 12 euros, respectivament.Es tracta d'una experincia perprogramar espectacles a preus es-pecials amb lobjectiu darribar alpblic ms gran, que disposad'aquest temps per gaudir de l'o-ci que se li ofereixi.

  En la roda de premsa de pre-sentaci de la nova temporada,tant la regidora de Cultura, AlbaBarnusell, com l'alcalde de Gra-nollers, Josep Mayoral, van des-tacar els esforos de la ciutat pertenir una programaci rica, varia-da i competitiva; buscant unaprogramaci d'alt nivell tot re-duint costos.

  PONENT, A LOESTEl Teatre de Ponent dedicar elmes de gener a les millors com-panyies de les Illes Balears. Laprogramaci lobre aquest cap desetmana (dissabte a les 21 horesi diumenge a les 19 hores) El so-litari oest, a crrec de La FornaldEspectacles & Moll-oest. Lobras original de Martin McDonaghi est interpretada per EmiliCarilla, Rodo Gener, Agns Llo-bet i Josep Mercadal.

  Largument s el segent: Co-leman i Valene acaben denterrarel seu pare, desprs dun acci-dent pretesament fortut. Laseva conducta provocadora iagressiva desemboca en una vio-lncia que es podria titllar gaire-b dexpressionista o de cmic ique angunieja profundament elcapell local, el jove turmentati alcohlic pare Roderick Welsh.En un mn en qu la cruesa i labrutalitat sn qotidianes, laconscincia, plena de remordi-ments, del religis el converteixen una figura ridcula i objecte debefa a la parrquia de Leenane,un fet que es veu agreujat per la-tracci fatal que sestableix ambuna seductora noieta del poble, laGirleen.

  La propera setmana, conti-nuant amb el cicle dedicat a lesIlles Balears, lequipament oferi-r lobra Maria?, de la compan-yia En Blanc; i la segent, No tenriguis de Rimbaud, amb IguanaTeatre.

  que es va reprogramar al Teatrede Ponent. Ha passat molt detemps, per els actors continuen

  Foto: Ajuntament

  Imatge de la presentaci de la nova programaci del Teatre Auditori, dilluns

  14 Granollerslniavalls www.liniavalles.catGener

  201114

 • 15Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] lniavallswww.liniavalles.cat Gener201114

 • Mollet16

  Gener

  201114lniavalls

  Adif fa millores a la subestaci elctricaLAdministrador dinsfraestructures, Adif, ha iniciat la modernitzaci de

  les subestacions elctriques de Mollet i Castellbisbal, que subministrenenergia a diferents trajectes de les lnies Barcelona-Vilafranca-Sant Vicen

  de Calders i Barcelona-Portbou, aix com al ramal Castellbisbal-Mollet.

  Males olors a El CalderTot i que lACA ha desembussat el collector obstrut,encara hi ha aigua estancada que desprn pudor

  Elisabeth AlfaroMollet

  LAgncia Catalana de lAigua(ACA) feia dimecres al mat unaprimera intervenci a la rieradel Calder desprs que lacu-mulaci daigua obstrus elcollector situat a prop delcollegi Montseny. A petici delAjuntament, ja que s com-petncia de lACA, lempresaDrenatges Urbans va desembus-sar el tub per les olors encarasn persistents. Les aiges es-tancades han tornat a la rieraacumulant brutcie i ara cal quelempresa torni per absorvir-la.No noms la pudor s desagrad-able, sin tamb la imatge.

  Les crtiques venals shanrepetit aquesta setmana, quanshan efectuat noves queixessobre les tat de lentorn delMontseny on, diuen, sacu-mulen olis, televisors trencats,plstics, runes i daltres materi-als obsolets sense que ning espreocupi de la neteja de lazona. La regidora Ester Safont

  Foto: L.V.

  ha assegurat que s normal quedesprs del cap de setmanasacumuli brutcie, que se solu-

  ciona amb netejes peridiques,sobretot, a lentorn del camp defutbol.

  Estat de la riera, dimecres a la tarda

  E.A. > Loficina del Sndic Per-soner de Mollet va atendre entreoctubre de 2009 i octubre de2010 121 casos: 81 dells es refe-rien a consultes i assessoramentssobretot referits a temes de con-sum, durbanismes o de serveissocials; els altres 40, a queixes. Lamajor part, 13, no han obtingutcap recomanaci o suggerimenti 10 ms estan en trmit de resol-dres. Per aquest motiu el Sndic,Vicen Vil, va demanar a lequipde govern ms celeritat: Ens

  El Sndic Personer dna un tocdatenci a lequip de govern

  calen, a voltes, diversos recorda-toris per rebre una resposta a la-fectat i a vegades no es respon ala pregunta concreta.

  Sobre les queixes, Vicen Vilva destacar les referides als so-rolls tamb del servei de nete-ja durant la nit i a ls dels es-pais pblics, que provoquen ma-lestar als vens; el comporta-ment dels animals de companyia,el volum excessiu de vehicles aMollet hi ha ms dun per perso-na o la necessitat de facilitar le-

  Redacci > La Uni dEmpre-ses formada per Inges Obras yProyectos S.L i Piramid Frioconstruir lOficina Integral de laSeguretat Social de Mollet. A fi-nals daquest mes de gener lad-judicaci selevar a definitiva ies prevei que les obres puguin co-menar a finals del mes de febrer.L'import de l'adjudicaci s de4.036.449,42 euros. Loficina esconstruir al carrer de GaietVentall i centralitzar tots elstrmits de lInstitut Nacional dela Seguretat Social i de la Treso-reria General. Donar servei a 12municipis, amb ms de 150.000habitants, 4.400 empreses,50.700 treballadors i uns 23.000pensionistes. Ara els trmitsshan de fer a les oficines deGranollers o Cerdanyola.

  Ledifici ser de planta baixa,tres plantes superiors i dues desubterrnies (per a arxius i garat-ges), amb una superfcie total de3.700 metres quadrats delsquals, 2.400 es destinaran a la-tenci i servei pblic. Una de lesparets tindr un jard vertical quecomplementar el de la part su-perior de ledifici, equipat ambsistemes deficincia energtica.

  Loficina deSeguretat Socialja sha adjudicat

  Redacci > Lexalcaldessa deMollet, Montserrat Tura, haanunciat que presentar la sevacandidatura a les eleccions pri-mries que decidiran qu socia-lista optar a ser lalcaldable delPSC a la ciutat de Barcelona. Fadies sespeculava amb la possibi-litat que lexconsellera de Just-cia fons la persona idnia per di-rigir lAjuntament de Barcelonaen cas de nou triomf socialistadesprs que les enquestes la si-tuessin en millor posici queJordi Hereu. El procs de prim-ries sobrir oficialment demdissabte i la votaci per decidir elcandidat a lalcaldia tindr lloc alfebrer.

  Tura lluitar perser la cap de llistade Barcelona

  liminaci de les barreres arqui-tectniques.

  Tots els grups poltics ambrepresentaci a lAjuntament vananimar al Sndic a continuar tre-ballant per garantir el dileg en-tre ladministraci i els ciuta-dans. La resposta de Vil va sercontundent: Si sc Sndic hoser amb totes les conseqn-cies, a lhora que apuntava la ne-cessitat daprofundir en lassigna-tura dtica. Si aqu [sala deplens] no ens comportem b elsde fora tampoc ho faran. Totshem de treballar a una, deia re-ferint-se, amb por, als mesosque queden abans de les elec-cions municipals.

  E.A. > Mollet compta des da-questa setmana amb una novaformaci poltica: AlternativaJove-Joves dEUiA (AJ). Dimartsva tenir lloc la presentaci, a laqual van assistir Julin Ses, Co-ordinador Nacional dAJ, i Lore-na Vicioso, Responsable dOr-ganitzaci. Lacte tamb va servirper presentar la nova campanyaque engegar la formaci juvenil,destinada a denunciar les retalla-des socials del govern i a fer unacrida a la mobilitzaci dels i les

  Alternativa Jove (EUiA) arribaa Mollet per respondre als atacs

  joves per defensar els seus drets.AJ ha elaborat tres cartells que esdistribuiran per la ciutat, hanredactat un butllet informatiu ihan creat una pgina web, a msde promocionar les xarxes so-cials. Estem vivint un context decrisi econmica i de retalladesdels drets socials i laborals queens afecta com a joves duna ma-nera molt important, i nosaltresvolem crear un espai per organit-zar la resposta a aquest atac, ex-plica lex Amaya, militant dAJ.

 • 17Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] lniavallswww.liniavalles.cat Gener201114

 • Can Gom es convertir enUn pas de festa dissabte Lespectacle de lEsbart Dansaire i el Ball de Gitaness un dels actes destacats de la Festa Major dHivern

  Elisabeth AlfaroMollet

  RedacciMollet

  La primera Fira del juguet i el c-mic antic, al Mercat Vell, i lespec-tacle de lEsbart Dansaire i el Ballde Gitanes de Mollet Un pas defesta donaran el tret de sortida,dem disabte, a la Festa MajordHivern, que se celebra a len-torn del dia de Sant Vicen, el 22de gener, patr de la ciutat. Pre-cisament aquest espectacle, quetindr lloc a les nou del vespre alteatre Can Gom, ser un dels ac-tes ms destacats del progama. Eldiumenge 16 al mat tornar laCursa Popular de Sant Vicenque, per primera vegada, adoptael nom de Memorial Jordi SolTura, en record al poltic molle-t, atleta i corredor reconegut. ElClub Atltic, entitat organitzado-ra de la cursa, s limpulsor da-questa iniciativa que compta ambel suport municipal.

  El dimecres 19 Rdio Molletcelebrar els seus 30 anys amb lainauguraci de lexposici Els

  Foto: Arxiu

  Lexposici Joan Brotat. La llui-ta per la innocncia, 1946-1966sinaugurar el prxim dia 20 alMuseu Abell. Es tracta dunamostra retrospectiva centradaen els primers vint anys de prc-tica artstica del pintor, els msfructfers de la seva llarga trajec-tria. Comissariada per lex Mi-trani, s una ocasi excepcionalper descobrir un artista sorpre-nent per la intensitat del seu liris-me, per la seva emotiva i intros-pectiva declinaci de lavant-guarda primitivista. La mostrareuneix quasi un centenar depeces, entre pintures, dibuixos,

  LAbell recull els primers anysde la trajectria de Joan Brotat

  cermiques i objectes decorats,provinent de nombroses collec-cions pbliques i privades. JoanBrotat (Barcelona, 1920-1990)va ser un dels artistes ms origi-nals i celebrats de la represa de lamodernitat en els anys de post -guerra a Catalunya. Introvertit imeticuls, va crear una obra ple-na dintensitat i emoci, herevadel sentit transcendent del rom-nic i dels valors humils del treballartes.

  Daltra banda, queden pocsdies per poder visitar lexposiciNova Avantguarda. Fotografiacatalana dels anys 50 i 60, i elMuseu ha organitzat una visitacomentada per a aquest diumen-ge. Ser a les 12h.

  Una de les obres de Joan Brotat

  Un dels moments de la Festa de Sant Vicen de lany passat

  Foto: Museu

  cartells dels aniversaris de R-dio Mollet, pintures i dissenygrfic (1981-2011) a El Lledoner.A ms, el programa de msicadisco Dont fear the beat celebra-r els 8 anys en antena emetenten directe des del cvic de CanPantiquet el divendres 21, a par-tir de les 9 del vespre. El mateixdia de Sant Vicen per la tarda, lardio far una festa daniversarii lliura els premis Notcia i Micr-fon de lany, a la notcia i la per-

  sona ms destacades del 2010 ala ciutat. La festa comenar a les6 de la tarda a El Lledoner amblactuaci del jove mag molletPau Segals.

  Les sardanes, el correfoc delBall de Diables i la Trobada deGegants sn les propostes mspopulars de la Festa Major deSant Vicen, on tampoc no hi fal-ten els concerts, com el MolletJazz Festival que organitza lacolla dels Morats, el dissabte 22,al Mercat Vell. El mateix dia espresentar la revista Notes, 26,del Centre dEstudis Molletans,un acte que comptar amb unaconferncia a crrec dOriol Fort,regidor de lAjuntament entre el1991 i el 2007, amb el ttol Mo-lletans illustres, illustres molle-tans. Tampoc faltar la tradicio-nal inauguraci de lexposicidel Concurs de Fotografia deSant Vicen, que ser el dijous 20de gener. Lacte, durant el qual eslliuraran els premis del concurs,es far al Centre Cultural la Ma-rineta, a les 7 de la tarda.

  Rdio Molletcelebra el 30aniversari i es presentar elNotes 26 ambuna confernciaa crrec dOriol Fort

  Redacci > La PlataformadAturats de Mollet, juntamentamb el moviment venal i Pas deTortuga, han regalat carg a le-quip de govern per la manca dedileg, poca empenta i pocatransparncia a lhora de donarfeina a la gent que est a latur.Asseguren que Emfo i lOTG notenen un contacte directe, creantconfussi a la gent i donant peua pensar que sestan malbaratantrecursos i ofertes de treball, jaque a lhora de donar llocs detreball intervenen diferentsagents de lequip de govern.

  Els aturatslliuren carb alequip de govern

  Redacci > El cicle Urban Tem-po 4.4 de la Bombeta continuaavui amb un netlabel creat aMollet el 2005 amb la intenci depromoure nous artistes dins les-cena del minimal techno, sensenim de lucre i funcionant com aplataforma dintercanvi de msi-ca i idees. Actualment comptaamb un catleg de prop de sei-xanta referncies amb artistesdarreu del mn. Aquesta sesside lurban tempo ser de minimaltechno on sonar la msica quepubliquen aix com les seves in-fluncies.

  La Bombeta acullavui una sessi deminimal techno

  18 Molletlniavalls www.liniavalles.catGener

  201114

 • 19lniavallsMollet www.liniavalles.cat Gener201114

  LAVV de Santa Rosa sortejauna samarreta del culer PedroE.A.> Lassociaci de Vens delbarri de Santa Rosa continua re-collint diners per a la Marat deTV3, enguany dedicada a les le-sions medullars i cerebrals ad-quirides i que ha superat els setmilions de recaptaci. Sortejaruna samarreta del jugador del FCBarcelona Pedro, signada pelmateix esportista, entre les per-sones que comprin les butlletes allocal de lentitat, els divendres de17 a 20 hores i els diumenges, d11a 13 h. El guanyador ser la per-sona que tingui les tres ltimesxifres del nmero de la LoteriaNacional guanyador del sorteigdel 22 de gener.

  E.A. > El gimns Basic-Fit, si-tuat a ledifici Decathlon, va aco-llir el passat cap de setmana elprimer Torneig Pdel Basic-Fit.Hi van participar prop dun cen-tenar de persones, entre les qualses van imposar Mar Fradera iMerc Campdelacreu, en catego-ria femenina, i Pablo i Marcelo enla masculina. Tant els guanya-dors com els participants van serobsequiats amb material de lamarca Artengo de Decathlon.

  Basic-Fit celebrael seu primertorneig de pdel

  Redacci > El Pavell de laRiera Seca acull el dilluns 17, apartir de les 10.30h, una lligue-ta de futbol en la que hi partici-pen quatre entitats educatives ilaborals del Valls Oriental dedi-cades al treball amb personesamb discapacitat: C.O del Bosc-Taller Alborada i lEscola CanVila de Mollet, C.O. El Trencadsde Montmel i lEscola Montser -rat Montero de Granollers. Lacompetici es va iniciar el passat15 de novembre a Granollers, ales installacions dEl Tubo.

  Dilluns, lliguetade futbol entrequatre entitats El Club Muntanyenc recorrer

  diumenge el Cam del NordRedacci> El Club MuntanyecMollet ha organitzat per a aquestdiumenge la quarta etapa delGR-83, conegut com a Cam delNord per les Guilleries. Hi parti-ciparan ms dun centenar dex-cursionistes, que recorrerran eltrajecte entre Arbcies i Osor.

  Lentitat rememorar lexilirepublic de 1939, aix com la fi-gura del General Moragues apro-fitant el pas per Sant Hilari Sa-

  calm, on hi va nixer, i la denJoan Sala, en Serrallonga, ja queel recorregut acaba al terme mu-nicipal on est situat Can Serra-llonga, al Sud de lembassamentde Susqueda. Durant el recorre-gut es faran reagrupaments en elsllocs histrics per donar explica-cions complementries.

  La sortida tindr lloc a les setdel mat des de davant de les dis-coteques de Can Fbregues.

  El nou streetpark del GermansGonzalvo s una referncia

  Mollet disposa de lstreetparkms gran, i un referent, de la de-marcaci. Est situat entre elcamp de futbol Germans Gonzal-vo i la pista daltelisme. Durant lavisita a les obres, dimarts passatal mat, l'alcalde, Josep Monrs,va destacar que sha acomplertamb el comproms d'ampliar lespistes amb uns elements msadequats per als skaters, dacordamb la collaboraci de la novaassociaci d'Skate de Mollet, for-mada per unes 20 persones.

  La pista, que sassembla a unaplaa, est elaborada amb ele-ments reciclats de diferents pla-ces i algunes rampes de les quefins ara hi havia a Riera Seca. Hiha diferents nivells de dificultatperqu puguin patinar des deprincipiants a skaters experi-mentats. En els seus 2.400 me-tres quadrats hi poden patinarentre 15 i 20 persones a la vega-da sense molestar-se. El pressu-post ha estat de ms de 200.000euros i ha estat finanat pel FE-OSL. Les obres, que han anat acrrec de Mecanotubo, han donatfeina a 14 persones.

  Foto: Ajuntament

  Imatge del nou espai, de 2.400 metres quadrats

  RedacciMollet

 • Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] lniavalls www.liniavalles.catGener201114

 • 21lniavallsPer a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] www.liniavalles.cat Gener201114

 • 22

  ParetsGener

  201114lniavalls

  Posada a punt en Educaci

  Foto: E.B

  Un llibre que recull la histria de la comarcaLa Biblioteca Can Rajoler acollir el proper dijous, 20 de gener (19 h), la presenta-ci del llibre Histria i Memria al Valls Oriental, que anir a crrec del coordi-

  nador de lobra, lhistoriador i catedrtic garriguenc, Joan Garriga ii que ha comptat amb la participaci de 14 historiadors i especialistes.

  Arriba el Segon Gran Premi deciclisme Memorial Pere Pujol S.A. > Una de les cites ms espe-rades de la temporada de ciclis-me 2011 tindr lloc aquest diu-menge al municipi. El SegonGran Premi Vila de Parets, Me-morial Pere Pujol, arriba en-guany amb el propsit de supe-rar les xifres de participaci en-registrades lany passat, quanms de 200 corredors van parti-cipar a la cita esportiva del mu-nicipi. La prova, la segona pun-tuable per la Xallenge Social deBarcelona i Campionat de Parets

  de Ciclisme, comptar amb dosrecorreguts: el primer, de 52quilmetres, sadrea a les cate-gories Cadets, Fmines i M60. Elsegon, de 66 quilmetres, el re-alitzaran les categories Elit, Sub23, Sniors, M30, V40, V50, J-niors i Cicloturistes. El tret desortida es donar a les 13.30 ho-res, si b a partir de les 11 h es po-dran formalitzar les inscripcions.Tot plegat, est organitzat perlAC Parets, lAjuntament i elCircuit de Catalunya.

  La prova de lany passat

  S. ArroyoParets

  La posada a punt dels centreseducatius de Parets afronta, a ho-res dara, la darrera fase amb dosde les actuacions de ms impor-tncia al municipi: la reforma iampliaci de Pompeu Fabra queestar enllestida al setembre, ila construcci de la nova escolabressol que entrar en funcio-nament el mes dabril. Les duesactuacions tanquen el cicle deprojectes educatius del mandatsocialista 2007-2010 que ha per-ms millorar, reformar i ampliarles installacions de cinc centresdocents del municipi: Hem de-dicat ms de 9 milions deuros amillorar equipaments, explica el

  regidor dEducaci, Antonio To-ro. Els segents reptes per al mu-nicipi sn la consecuci dun se-gon institut i un nou CEIP a lazona on subica lrea ResidencialEstratgica de Can Fradera. Demoment hem deixat els terrenysa disposici del DepartamentdEducaci, comenta el regi-dor.

  REFORMAR EL POMPEULa reforma i ampliaci del Pom-peu Fabra ha estat una de les ac-tuacions ms complicades da-quest mandat, tal i com assegu-ra el regidor: s una obra depura reforma i ampliaci, no su-posa cap nova plaa i aix shaviade consensuar amb el Departa-ment. Tant va ser aix que Tororecorda lesfor com entreAMPA, Govern i partits poltics:Hi va haver molta complicitat

  Foto: Ac Parets

  amb CiU: Jordi Turull va colla-borar en aconseguir el projecte,reconeix.

  ESTAT ACTUAL DE LOBRALa finalitzaci de les obres es pre-veu per al setembre per a quaquestes no afectin el dia a dia delalumnat. Els obrers de Cons-truccions Penta empresa en-carregada han enllestit les faa-nes, fet que els permetr seguirlactuaci sense dependre de laclimatologia. La fase ms compli-cada, la connexi entre el nou ilactual edifici del Pompeu Fabra,es far durant lestiu. Aquestsdies es treballa en la installacielctrica i les finestres. Tot plegat,permetr la construcci dun noumenjador, una cuina a la plantabaixa i aules de desdoblamentdinformtica, plstica i msica ala planta superior.

  Redacci> Parets contra el cn-cer installar una parada dedica-da a la venda de joguines el pro-per 24 de gener. La paradetacoincidir amb la cloenda de laFesta Major dHivern i tractar derecollir fons per a la lluita contrael cncer. Lentitat vendr totesles joguines en bon estat i dema-na la participaci del tots aquellsque vulguin collaborar cedintjoguines al local que els cedeixlAjuntament, al carrer Barcelo-na 1, a sobre les installacions del'SLOP.

  Parets contra el cncer installaruna parada per recaptar fons

  Les installacions del CEIP Pompeu Fabra

  La reforma i ampliaci del Pompeu Fabra i la novaescola bressol tanquen el cicle dactuacions als centres

  Mural de lentitat

 • 23lniavallsPer a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] www.liniavalles.cat Gener201114

 • Parets24 lniavalls www.liniavalles.catGener201114

  La llegenda de la Pedra delDiable inicia la Festa Major Avui sinaugura a Can Rajoler una exposici temtica que explica la histria i els orgens de la festivitat

  Sara ArroyoParets

  S.A.Parets

  Explica la llegenda que en Mar-cel, un arquitecte del s.XVIII,havia vingut a Parets a restaurarlesglsia quan es va enamorar delElisenda, una bonica paretana.Va ser durant la seva estanaque larquitecte va pactar amb eldiable per a qu li aconsegus unapedra de grans dimensions perpoder acabar lobra...

  Aix comena la llegenda de laPedra del Diable, una histria queels paretans han repetit fins a lasacietat havent-la convertit enlespectacle popular protagonis-ta de les festes destiu i en un c-mic. El boca-orella ha portataquesta llegenda fins lactualitat,on cada any se li dedica un home-natge especial.

  Amb motiu de la celebraci del14 aniversari del Centre Cultu-ral Can Rajoler i coincidint ambla Festa Major dHivern den-guany, la sala dexposicions deCan Rajoler revifar, a partirdavui, la llegenda de la Pedra delDiable amb una exposici que re-

  Foto: Arxiu

  Els contes populars protagonitza-ran la nova temporada despecta-cles de Rialles Parets, lagrupacique coordina les representacionsdedicades al pblic infantil de lesgrans companyies de teatre deCatalunya. Lentitat ja ha presen-tat la nova temporada despecta-cles per al primer trimestre da-quest 2011, un calendari repletdobres conegudes, moltes de lesquals estan basades en contes fa-mosos, grans clssics i histriespopulars. Diumenge passat esva encetar la nova temporadaamb La rateta que escombrava

  Rialles Parets enceta una nova temporada amb contes populars

  lescaleta, una obra que defineixel tarann del calendari den-guany.

  DOS OBRES PER MESPer aquest 2011, Rialles Parets se-guir amb la programaci clssi-ca dels seus espectacles: dos obresper mes. En aquest sentit, la pro-pera representaci ser el 23 degener amb lobra El fantasmamentider. Per als propers mesostamb est previst lespectacleAlcia al pas de les meravelles,Katakrak, El ploramiques o LaVentafocs, entre daltres. Els es-pectacles estaran representatsper companyies de teatre especia-litzades en el pblic infantil.

  Una de les obres que es representaran

  La festa de la Pedra del Diable

  Foto: Rialles Parets

  cull de forma grfica la histria,els orgens i els detalls dels per-sonatges protagonistes. Ambaquesta iniciativa, la Regidoria deCultura vol promoure la culturapopular, recuperar les festes imantenir la llegenda viva.

  INICI DE LA FESTALa inauguraci de lexposicimarca linici de la Festa MajordHivern denguany, malgrat que

  el gruix dels actes no se celebra-ran fins al dia 20 de gener.

  Aquesta setmana ja sha pre-sentat la programaci de les fes-tes que comenaran dijous vinentamb un recital potic i acabaranel dia 24 amb una celebracidaniversari dels 14 anys de CanRajoler. Hotel Cochambre, Vani-las i Dj Panko (dOjos de Brujo)seran els caps de cartell de la fes-ta 2011.

 • 25lniavallsGener201114Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] www.liniavalles.cat

 • Santa Perptua26

  Gener

  201107lniavalls

  El carrer Rovira i Virgili sertotalment peatonal a labril

  Foto: L.V.

  ICV vol recuperar Santa PerptuaUn dels objectius dICV per a les properes municipals s re-

  cuperar ajuntaments perduts, com el de Santa Perptua. Aixho va assegurar el secretari general del partit, Joan Herrera,

  que pretn que la formaci sigui una alternativa al PSC.

  La rehabilitaci del Casal dAvissinaugura oficialment dissabte

  Les obres de rehabilitaci delCasal dAvis situat a la plaa de laVila, 7 sinauguraran dem dis-sabte. Les obres, que han comp-tat amb un pressupost de600.000 euros, han estat finan-ades pel Fons Estatal per a lO-cupaci i la Sostenibilitat Local(FEOSL), i han consistit en la re-habilitaci de les faanes, cober-tes i lestructura, aix com en la-daptaci dels lavabos, lelimina-ci de les barreres arquitectni-ques i la installaci dun ascen-sor que comunica els dos edificisi tamb dna accs a la segonaplanta de ledifici central del Ca-sal dAvis. Lencarregada de dur

  a terme les obres, que es van ini-ciar al mes dabril, ha estat lem-presa Sareda.

  MOLT IMPORTANTLacte dinauguraci estar pre-sidit per lalcalde de Santa Perp-tua, Manuel Ruiz. LAjuntamentja va organitzar una jornada deportes obertes en aquest equipa-ment remodelat aprofitant la ce-lebraci de la Fira de Nadal quees va desenvolupar l11 de desem-bre. La regidora dUrbanisme iPlanificaci, Maria ngeles Sn-chez, va destacar la importnciade la remodelaci realitzada enaquest edifici, incls en el Pla Es-pecial de Protecci del Patrimo-ni Arquitectnic de Santa Perp-tua.

  El carrer de Rovira i Virgili shau-r convertit al mes dabril en unvial de plataforma nica que mi-llorar la mobilitat per als via-nants i connectar el passeig dela Florida amb les places de Fe-derico Garca Lorca i Can Folgue-ra. La propera setmana comena-ran les obres, que tamb in-clouen la installaci duna plata-forma de contenidors soterrats.El projecte de reurbanitzaci tun pressupost de 293.204,87 eu-ros i un perode dexecuci delstreballs de dos mesos i mig.

  LAjuntament ha adjudicat elprojecte a lempresa Eurocatala-na dObres i Serveis S.A, desprsdestudiar les 27 ofertes presen-

  tades. Entre altres qestionsaquesta firma ha presentat millo-res valorades en 100.000 euros.Lactuaci semmarca dins delprograma de millora de Can Fol-guera subvencionat per la Llei deBarris. La Generalitat tamb fi-nana els treballs a travs del Planic dObres i Serveis de Cata-lunya (PUOSC). Daquesta mane-ra lAjuntament noms aportarel 5% del cost de lobra, segons haexplicat la Regidoria dUrbanis-me i Planificaci.

  CRISTBAL COLNDaltra banda, aquesta mateixasetmana shan iniciat les obres demillora del sanejament del carrerde Cristbal Colon en el tramcomprs entre lavinguda de Bar-celona i el carrer de Lluis Millet.

  Lempresa Hidrocanal S.L s len-carregada dels treballs, que dura-ran uns 15 dies.

  Lactuaci es porta a termedesprs que la justcia hagi auto-ritzat a lAjuntament a disposarde 70.000 euros de la fiana delempresa Construcciones Niloque realitza una promoci dha-bitatges en aquest carrer del mu-nicipi. Segons un conveni urba-nstic entre la promotora i Ajun-tament, lempresa ha dexecutarla millora de Cristbal Colon. Eljutge noms ha autoritzar a exe-cutar el tram entre lavinguda deBarcelona i el carrer de LlusMillet que requereix una actua-ci de ms urgncia a causa delseu estat, segons ha explicat la re-gidora dUrbanisme, Mara Ange-les Snchez.

  Redacci>La Policia Local hadetingut E. M, de 29 anys i ve deSabadell, per detenci illegal,violncia domstica i per un de-licte contra la seguretat del trn-sit. Lhome va ser interceptatpels agents quan circulava pelcar rer Sant Isidre amb clarssmptomes de trobar-se sota elsefectes de lalcohol i les drogues.A la part posterior del vehicle hihavia una dona que presentavaferides producte dalguna agres-si i es trobava espantada. Ladona va assegurar que lhome,una antiga parella, lhavia retin-gut en contra de la seva voluntatdes de feia dos dies, tot i tenir unaordre dallunyament, i lhaviaagredit repetidament. Les provesdalcohol i drogues van donartotes dues positives. Lhome vaser detingut i la dona, traslladaal centre mdic per ser atesa perles ferides sofertes.

  Redacci> Dos menors perpe-tuencs han estat detinguts per laPolicia Local desprs de ser sor-presos a linterior del dipsitmunicipal i haver saquejat diver-sos vehicles. A travs del sistemade videovigilncia del dipsitmunicipal de vehicles els agentsvan observar que hi havia dos in-dividus que es trobaven saque-jant diversos vehicles dipositatsals receinte. Al lloc es van adre-ar diverses dotacions que enaccedir a lespai van localitzar elsindividus. Van poder compro-var que aquests havien saquejatdos vehicles i a ms havien reco-llit diversos objectes procedentsdaltres robatoris comesos al ma-teix recinte en dies anteriors. Almateix temps sha pogut relacio-nar els joves amb aquests roba-toris, que han afectat una trente-na de vehicles. Els joves van serlliurats als seus tutors.

  Enxampen dosmenors saquejantdiversos vehicles

  Detingut perapropar-se iretenir lexparella

  La reurbanitzaci permetr unir el passeig de la Florida amb les places Federico Garca Lorca i Can Folguera

  Les obres comenaran la propera setmana > Ja shainiciat la renovaci del clavegueram a Cristbal Coln

  RedacciSanta Perptua Redacci

  Santa Perptua

 • 27lniavallsSanta Perptua www.liniavalles.cat Gener201114

  Cinc anys obrint portesAvui sinaugura lexposici del pintor Juan Carlos Estudillo a lEspai 1

  Elisabeth AlfaroSanta Perptua

  Avui sinaugura a lEspai 1 lex-posici Obrint portes 2005-2010, que es podr visitar finsal 27 de gener. Es tracta dunrecull de lobra de Juan CarlosEstudillo, que inclou uns textosque semblen sorgir de la natu-ralesa mateixa, de les capes pic-triques o morir delles, enparaules de Toms CaballeroRoldn. Rere la seva obra hi haun fort treball de preparaci iuna versatilitat de tcniquesque revelen la seva aposta expe-rimental. Sadapta a la temtica

  Foto: Ajuntament

  La mostra es podr visitar fins al 27 de gener

  en funci de la necessitat de lo-fici i el relleu de la qualitat pls-tica. Estudillo es defineix comun pintor antic, tot i que en laseva plstica sapreci un im-portant costat heterodox. JuanCarlos Estudillo assegura queaquesta exposici s possible-ment una forma dexpressio-nisme, de voluntat humanista oexistencial.

  La inauguraci tindr llocavui a les vuit del vespre. Lamostra es pot veure els dime-cres, dijous i divendres de