Click here to load reader

Línia Vallès 339

 • View
  257

 • Download
  25

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Línia Vallès 339

Text of Línia Vallès 339

 • redacci 93 519 43 96 [email protected] administraci 93 519 43 93 publicitat 93 519 43 85 Fax 93 519 43 98

  4 de febrer de 2011 Nm. 339 Any XI 19.000 exemplars www.liniavalles.cat

  34

  ContrapuntTot Granollers Tot Caldes14.00013.000 21.000

  Lnia VallsMollet a m28.000 38.000

  Lnia Valls: lder amb 38.000 lectors setmanalsPublicacions gratutes / onada 31-01 (Barmetre de la Generalitat)

  lniavalls

  4

  Fiscalia diu que hi ha irregularitatsen contractacions a les Franqueses

  Fotos: Eduardo B

  enito

  Lrgan judicial tamb considera necessari investigar les llicncies concedides a Sandoz

  Un sindicat demana per escrit la fi de lassetjament laboral a lAmetlla

  La Farinera queda al marge de la tramaurbana de Mollet 17 3

  14

 • Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected]

  2011042 lniavalls www.liniavalles.cat

 • En portada 3lniavallsFebrer201104www.liniavalles.cat

  LAmetlla ensopega dues vegades amb lamateixa pedra de lassetjament laboral

  El consistori ja va ser condemnat el 2002 pel primer cas de mobbing de lEstatFoto: Eduardo Benito

  Els pobles que obliden la sevahis tria estan condemnats a re -petir-la, diu un antic proverbi. AlAmetlla ja s la segona vegadaque trascendeix un presumptecas dassetjament en la feina ique una instncia superior instalAjuntament a prendre les me -su res necessries per corregirles seves carncies en matria desa lut laboral: el primer cop vaser fa ms de vuit anys i va su-posar un sonat precedent, ja queva ser la pri mera vegada queIns pecci de Treball va atribuiruna baixa per depressi a un casde mobbing. La segona, lanypassat. Les similituds en tre elsdos casos, un del 2002 i laltredel 2010, sn moltes, tot i que elresultat final no ha pogut serms diferent.

  DOS CASOS DE MOBBINGEl 2002, un inspector de Treballva determinar, per primer cop ala histria, que una conductad'assetjament moral a la feinad'un superior envers un subor-dinat el que tc nicament es co -neix com a mobbing potde sembocar en una baixa labo-ral per depressi. I ho va fer apartir de la denncia presentadaper una treballa dora de lAjun-tament de lA met lla del Valls,contra el seu su perior im me diat,qui aleshores era regidor dEs -ports, Blai Palomo. Segons vaconcloure lexpedient, aquest vasotmetre la seva subordinada,responsable tcnica de lreadEsports, Dolors Gar, a una"si tua ci d'assetjament mo ral".El regidor va deixar de tenir capresponsabili tat poltica el julioldel 2002, quan els tres edils deCiU van ser expulsats de lequipde govern pels seus socis del

  Grup Independent de lAmetlla(GIA), liderat per Albert Palay.

  Al 2010, a partir duna novadenncia, Treball va fer una ins -pecci per determinar els fac-tors de risc associats al dany a lasalut dun agent de la PoliciaLocal que assegura haver estatvctima duna persecuci perpart de lequip de govern desque, fa dos anys, va comenar adenunciar suposades irregulari-tats a lAjuntament. El treballa -dor, funcionari i representantsin dical, avui separat del servei,va aconseguir demostrar i aixho va manifestar Treball en elseu informe de conclusionsque existia una relaci casualen tre la malaltia que el presi-dent del SPPME-CAT pa teix i lafeina que desenvolupa va.

  En aquest cas, considerantl'ansietat com una alteraci del'estabilitat emocional que es vareduint progressivament a conse-qncia d'elements estressants,es va creure acreditada l'existn-cia d'un notori estrs laboral de-rivat dels conflictes en el treball,amb una conducta hos til sis-temtica per part de la di recci de

  l'empresa [l'Ajuntament], quesembla comenar amb la inter-posici de la denncia per partdel treballador, continuat per uncmul d'accions judicials i san-cions. Tamb es va apreciarfalta de suport dels seus superi-ors, condicions de treball deterio-rades i exposici mantenida dedesequilibri entre esfor i com-pensacions. En ba se a aix, es vaimposar a ladministraci local elpagament de les prestacionseconmiques del treballador ambun re c rrec del 30%.

  ERRORS DE FORMADilluns passat, membres de lasecci sindical del SindicatoPro fesional de Policas Munici-pales de Espaa (SPPME-CAT)van presentar al Registre dEn-

  trada de lAjuntament un escritdema nant la fi de la persecucials representants sindicals perpart de lequip de govern, araen capalat per Maria ngels Ca-bello (PSC). En el documentsex posa que lagent presumpta -ment afectat per aquesta prcti -ca ha encadenat dues baixesla borals de llarga durada entreel 13 de novembre del 2008 ilactualitat, derivades dactivi-tats vulneradores de la diligentrelaci contractual especial delssuperiors jerrquics.

  Tamb es recorda que el fun-cionari, desprs de sotmetres adiverses pro ves mdiques, vadenunciar ac tuacions discri mi -na tries dels seus caps a Inspec-ci de Treball i a la Unitat deSa lut Laboral de Sabadell i quees van poder dictaminar indicisdassetjament psicolgic verticaldes cendent. I es posa de relleuel fet que, a partir de les denn-cies que va fer, en la seva doblecon di ci de vctima i delegatsin di cal, va ser imputat i sanci -onat per lAjuntament amb finsa tres expedients disciplinaris.Un cop finalitzada la instrucci

  Lagent que vaser acomiadat,delegat sindical,ha sollicitat la readmissi

  i imputaci de tres faltes greusen el decurs dun any, el consis-tori va acordar el 9 de juny de2010 la seva separaci definitivadel servei.

  Un cop notificada a lafectatla resoluci del ple on simposala seva separaci del servei, la-gent va deixar de percebre lesn mines corresponents als me -sos de novembre i desembre de2010 i gener de 2011, encara quees trobava en situaci dincapa -citat laboral temporal. En eldo cument presentat dilluns, eltreballador exigeix el pagamentdaquests salaris i sollicita laseva readmissi. Tamb afegeixque els expedients disciplinarismai han estat notificats ni tam-poc sha donat audincia al sin -di cat al qual representa, comes ta ble ix la normativa vigent. Elpolicia considera que tamb esdetecta persecuci sindical enfets com que no sha gi informatconvenientment de la incoacidels expedients i del seu resultatals rgans de representaci depersonal de lAjuntament ni queshagin anotat en el registre depersonal cap de les sancions i lesfaltes imposades als funcionaris.

  El document tamb assenyalaque, des de la secci sindical delSPPME-CAT a lAmetlla shanfet diverses peticions que no hanestat ateseses per lAjuntamentper convocar molt urgent elComit de Seguretat i Salut La -bo ral i que les actuacions admi -nis tratives no es comuniquen ala Junta de Personal, alhora quees denuncia que aquest rganest inactiu a efectes de defen -sa dels treballadors muni cipals.Segons afirmen, des del 2008fins a lactualitat es produeixenerrades i disfuncions subs tan -cials en procediments dis ci pli -naris destinats a imputar elsde legats da quest sindicat, i queles seves sollicituds sn deses-timades sistemticament per si-lenci administratiu.

  Jos A. Pilar LAmetlla

  Dos membres de la secci sindical del sindicat SPPME-CAT van presentar dilluns una instncia contra lassetjament

 • Comarca4Febrer

  201104lniavalls www.liniavalles.cat

  La Fiscalia dna raons a CiUDe forma irregular les Franqueses va contractar larquitecte municipal un cop ja estava

  jubilat i va adjudicar treballs darquitectura a lestudi de lexalcalde de Lli dAmuntFotos: Arxiu / Eduardo Benito

  La Fiscalia de Delictes Urbans -tics ha obert un expedient per in -vestigar les llicncies que lAjun -ta ment de les Franqueses hacon cedit a la multinacional San -doz mentre ha estat susps el PlaParcial de la zona on es troba lain dstria. Lorganisme conside-ra necessari investigar aquellsfets, segons posa de manifest elfiscal en cap, Antonio Pelegrn,en el seu informe del 9 de desem-bre passat, al qual ha tingut ac-cs L nia Valls. Segons sexpli-ca al do cument, en cas que esdemos tri que els permisos conce-dits van ser irregulars, el consis-tori podria haver incorregut enun delicte so bre lordenaci delterritori, ti pificat a larticle 320del Codi Pe nal.

  Daltra banda, segons constaal mateix informe, que fa un re-ps als diferents temes de nun -ciats des de fa mesos pel grupmu ni ci pal de CiU, i molt espe cial -ment pel regidor Jos Ramrez,la Fiscalia de Delictes Urbansticsha acordat posar en coneixe-ment de lOficina Antifrau deCatalun ya determinades adju-dicacions o contractacions re-alitzades pel consistori franque-s ja que es dedueix lexistnciadirregu la ri tats.

  Aquesta qua li ficaci fa refe -rn cia a la con trac taci de lar -quitecte, Joan Valls, una vegadaes va produir el seu cessament acausa de la seva ju bilaci. I en elmateix sentit situa ladjudicaciper lots de 18.000 euros amb di -visi no justificada del con trac -te dam pliaci de ledifici delCentre de Recerca i Suport alAc tivitat Agr ria del municipi,que va beneficiar per adjudicacidi recta a lempresa TRF Arqui -tec tura, de la qual forma part le-xalcalde de Lli dA munt, Joa -quim Ferriol, que a la seva ve -gada estava contractat per lA jun -tament.

  Lalegria dels convergents encom provar que la Fiscalia de De -lictes Urbanstics els ha donat lara en part sha trans for mat endecepci en veure que lin formese la treu pel que fa als casos re -la cionats amb els empresarisFrancesc Buf i Joan Maynou, alsqui els convergents van assen ya -lar com a beneficia ris directesdels presumptes delictes de pre -va ricaci urbanstica, suborn itrfic dinfluncies comesos perpart de lequip de govern. Enambds casos, la denncia feiare ferncia a la conversi de pr -quings en locals comer ci als alsca r rers Cllecs, 6-8, i Alba, 1, deles Franqueses. CiU asseguravaque els respectius edificis shavienconstrut sense respectar el PlaGeneral dOrdenaci Urbana Mu-nicipal (PGOUM) que exigeixlexistncia de places daparca -ment en els edi ficis de nova cons -trucci.

  EL CAS BUFConstruccions Buf, S.A. va ob -tenir el 5 doctubre de 2005 la lli-cncia municipal per construir unedifici plurifamiliar format per 20habitatges, 8 locals co mer cials i13 places daparcament. En els in-formes tcnics de lar qui tec temunicipal sespecificava que era

  necessari reservar un pr quingper a cada habitatge i ca da 100metres quadrats de lo cal i ambaquesta condici es va con cedirel perms. Segons linfor me de laFiscalia, consta documentat quefinalment les places dapar ca -ment per part de lem pre sa no esvan fer en aquell edi fici, mal gratla llicncia dobres atorgada perlAjuntament. Aquest orga nis metamb considera provat que le-quip de govern va iniciar un pro-cediment de modificaci delPOUM per tal de donar la pos-sibilitat de qu no fos obli ga trialexistncia daquelles pla ces enels edificis de nova cons trucci,canvis que no es van arribar a ferperqu el trmit no va passar la-provaci inicial del ple.

  Lempresa va sollicitar el 14doctubre de 2008 llicncia percanviar ls de la re serva de pla -ces daparcament per convertir-la en locals co mer cials, que la

  Lrgan judicialha obert una investigaci de les llicnciesde Sandoz

  Jos Antonio Pilar Les Franqueses

  El regidor Jos Ramrez (CiU)Lalcalde, Esteve Ribalta (PSC)

  Junta de Govern lo cal va denegarel 13 doctubre daquell mateixany perqu no es ta va aprovada lamodificaci pun tual del POUMque podia per metre aquesta fle -xibilitat. No obstant aix, aquestrgan municipal va apro var la pe-tici el 29 de juliol de 2010 i vaautoritzar el canvi ds de laplan ta baixa.

  A aquesta de cisi es va arribar,segons linforme de la Fiscalia,basant-se en la discu ti ble apli -caci dun precepte, larticle 103del mateix POUM, que estableix:Excepcionalment, es podransubstituir total o parci al ment lesprevisions despais per a apar ca -ment en el mateix edifici, per unamajor previsi de places dapar -ca ment a lexterior, quan el sec-tor o rea urbana, per les sevespe cu liaritats i fun cions, els hoper mets o exigs. En aquestscasos ser preceptiu un informepositiu per part dels correspo-nents ser veis tcnics munici-pals. Lar qui tecte, Joan Valls,que en un primer mo ment no vaaconsella la mo dificaci, enaquest moment es va mostrarpartidari, igual que el secretari,Llus Mu oz.

  La Junta de Govern va acordarel canvi ds basant-se en unprecepte excepcional, segons es

  desprn de linforme de Fiscalia.Aquest rgan considera que ladiscusi sobre si el precepte dex -cepcionalitat es va aplicar co r -rectament o si lactuaci es potqualificar de prevaricaci urba -ns tica, no sha de resoldre per lavia penal. Les 13 places dapar -cament previstes al carrer Cllecses van substituir per 19 a altresedificis de les Franqueses; aix s,vinculades registralment als ha -bitatges als qu corresponienini cialment.

  EL CAS MAYNOULa denncia presentada pel pre -sumpte afavoriment a lempresaMaynou, S.L, que va condicionarcom local datenci al pblic unespai reservat a quatre placesda parca ment al carrer Alba, 1, tla ma tei xa filosofia que lanterior.El pro motor tamb va veure de -ne gada inicialment la seva solli -citud amb un informe dels serveistcnics fins que el 17 de juny de2010 la Junta de Govern Local vaatorgar la llicncia per poderpor t ar a terme la reforma i la ins -tallaci dun punt de servei Fec -sa-Endesa.

  Tot i que en ambds casos esvan obrir expe di ents sancio na -dors (el 15 de juny de 2010, des -prs que CiU denuncis els fets),ni a Buf ni a Maynou es va impo -sar cap sanci. Aquesta inacciadministrativa davant les possi -bles infraccions urbanstiquesno est encara contemplada comde licte en el nostre Codi Penal vi-gent diu linforme de Fiscaliadatat el 9 de desembre passat,la qual cosa canviar a partir deldia 24 de desembre prxim, quanentri en vigor el nou, que preveuexpressament sancions penalsen casos domissi de persecucide les infraccions urbanstiqueso silenci daquestes.

  Finalment, a Fiscalia de Delic-tes Ur ba nstics obre la porta a de-nunciar els fets davant lr ganju dicial competent. CiU ja tre ba -lla en aquesta direcci.

 • 5Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] lniavallswww.liniavalles.cat Febrer201104

 • Latur a les poblacions de la comarca

  Comarca6Febrer

  201104lniavalls www.liniavalles.cat

  Latur puja al generLany sha estrenat amb 33.176 aturats ms que al mesde desembre > Lincrement s de 1.242 desocupats

  Jos Antonio PilarValls Oriental

  La comarca ha comenat lanyamb mal peu pel que fa a latur.Durant el mes de gener, el Vallsha registrat un total de 33.176persones desocupades, xifra querepresenta un increment de 1.242aturats en relaci al desembre(un augment del 3,89%). Si escomparen les dades registradesara amb les del gener de 2010, espot comprovar que la diferncias noms de 64 desocupats(0,19%).

  En opini del sindicat UGT,aquestes dades demostren que lareforma laboral no ha contributa la reducci de latur perqu nogenera nous llocs de feina, sinque precaritza el mercat de tre-ball empitjorant les condicionsdels treballadors que tenen uncontracte estable i abaratint la-comiadament.

  En relaci als municipis de lacomarca, Granollers ha registratla major pujada respecte del mesan terior amb 245 aturats ms,amb un total de 5.311, el quesig nifica un augment percentualdel 4,84%. En aquest trist rn-quing, la capital comarcal es t se-guida de prop per Mollet del Va-lls, amb 174 desocupats ms iuna xifra global de 5.211 aturats(3,45%). Catalunya continua es-sent la comunitat autnoma onms s'ha incrementat l'atur, ambuna pujada de 26.950 personesms que el desembre, i un total de589.623 persones sense feina(+4,80).

  Des del mes d'octubre de 2010l'atur havia registrat petits des -censos. Des d'alguns mbits ensvolien enganyar dient que aquestfet era grcies a la reforma; ara,desprs de la finalitzaci de lacampanya de Nadal, tornem a larealitat, diuen des dUGT. Enaquest sentit el sindicat demanaal Govern de l'Estat que abando-ni les mesures que noms perju-diquen els treballadors.

  Sant Pere de Vilamajor >Els Bombers van rescatar dillunsal migdia un ve de Cardedeu de27 anys que va patir una caigudade bicicleta en una pista forestalpropera a la urbanitzaci LesFal des de Sant Pere de Vilamajor,que porta cap a Santa Maria dePalautordera. El jove va patiruna possible fractura a la clavcu-la.

  El jove va ser rescatat amb he-licpter que el va traslladar finsal camp de futbol de la urbanit-zaci Les Faldes. Des d'all, unaambulncia del Servei d'Emer-gncies Mdiques (SEM) el vaportar fins a l'Hospital de SantCeloni.

  A banda dels efectius delsGRAE i un sanitari dels Bombers,tamb s'hi va desplaar una do-taci del parc de Sant Celoni.

  Un helicpterrescata un ciclistade Cardedeu

  Valls Oriental > L'Ajunta-ment de Martorelles ha ems uncomunicat en qu posa de mani-fest el seu rebuig a l'expropiacide la zona verda de Can Fenosapropasada pel Ministeri de Fo-ment espanyol per a la modifica-ci final de la plataforma deltren d'alta velocitat. Tamb de-nuncia que no ha estat informatd'aquests canvis, motiu pel qualno ha pogut presentar alternati-ves al projecte. La primera accique ha fet el consistori ha estat,com a mesura de repulsa, no re-bre als representants del minis-teri per l'acte de prvia ocupacidels terrenys. Actualment est es-tudiant mesures legals a aplicarper reconduir aquest greuge capal territori. A Can Fenosa hi hauna zona verda que actua com acorredor biolgic de gran valor.

  Martorelles novol lexpropiacide Can Fenosa

  Valls Oriental > Sn un totalde 19 municipis del Valls i elBaix Llobregat i tenen un objec-tiu com: crear un gran espainic al voltant de la B-30 que per-meti potenciar les relacions eco-nmiques i atraure la inversi.Els alcaldes asseguren que l'acti-vitat econmica que es desenvo-lupa en aquest mbit representael 4% del PIB de l'Estat i desta-quen el nombre d'equipaments iempreses que s'hi concentren.

  Ara per ara s'han sumat aaquesta iniciativa 19 ajuntamentsde la zona del Valls Oriental(Granollers. Mollet, Parets, Vila-nova, Montmel, Montorns i laRoca), lOccidental (Sabadell,Cerdanyola del Valls, Santa Per-ptua de Mogoda, Sant Cugatdel Valls, Rub, Castellbisbal,Badia del Valls, Ripollet, Barbe-r del Valls i Poliny) i el BaixLlobregat (Martorell). La previ-si s que el Papiol s'afegeixi a laproposta i que els alcaldes fixin elfull de ruta en una reuni que esdur a terme en les properessetmanes a la UAB. Tamb es de-

  Un grup de ciutats suneixen per potenciar leix de la B-30

  finir l'estratgia de collaboracientre empreses, centres de recer-ca, universitaris, organitzacionssindicals i Govern. Una de les pri-meres accions que els batlleshan acordat ha consistit en cons-tituir un grup de treball que ana-litzar i far propostes sobre Te-rritori, Formaci i Innovaci.

  Alguns dels municipis ads-crits tenen especial rellevnciadins del grup: Mollet del Valls,on hi ha un dels hospitals msmoderns de del pas; Montmel,que compta amb el Circuit de Ca-talunya; Santa Perptua de Mo-goda, que t el Centre Integral deMercaderies; i Cerdanyola delValls, que disposa del SincrotrAlba.

  Aquest mbit tamb comptaamb una important xarxa d'in-fraestructures, entre les qualsl'AP7, la C-58, l'Aeroport de Sa-badell o el Quart Cintur, queofereixen la possibilitat de conso-lidar una estructura industrial ide recerca molt competitiva enun context mediterrani, a escalaeuropea.

 • 7Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] lniavallswww.liniavalles.cat Febrer201104

 • 8 Opinilniavalls www.liniavalles.catFebrer

  201104

  Safata dentradaEDITORIAL

  Ciutadans

  grup comunicaci21Dipsit legal: B-22581-2001lniavallsRedacci: 93 519 43 [email protected]: 93 519 43 [email protected]: 93 519 43 [email protected]

  www.liniavalles.cat

  Lnia Valls agraeix les cartes dels lectors per no es responsabilitza dels seus continguts. s imprescindible que els es-crits estiguin signats amb nom i cog noms, nmero de DNI i telfon de contacte. LniaValls es reserva el dret de reta-llar-les, en el cas adient. Les cartes es poden enviar al fax 93 519 43 98 i per correu electrnic a l'[email protected]

  Cartes dels lectors

  34.000 lectors setmanals(onada 30-11-2010)

  Editor: David Centol i Lozano. Directors d'edici: Jos Antonio Pilar(Lnia Valls), Daniel Gutirrez (Lnia Badalona), Jordi Sugraes (LniaBarcelona), Pere Gimnez (webs temtics); Ivana Padierna (webs deproximitat). Caps de redacci: Elisabet Alfaro i Cristian G mez.Redacci: Sara Arroyo, Jordi Alcover, Narcs Presas, Mari ona Sanz,Daniel Sainz de Aja. Fotografia: Mari ona Sanz i Eduardo Benito.

  Cap de producci i qualitat: Marga Moreno. Dissenyadors grfics: Albert Bald, Aida Fonseca.Cap de Vendes: Marcelo Villanueva. Xarxa comercial: Manel Riera, David Olivares, Adolf Gar-cia, Esther Rodrguez, lex Subirats, Eugnia Pujol, Ricard Garcia, Jaume Magri i ManuelSnchez-Villanueva. Mrqueting: Eva Serra. Distribuci: Ramon Vila (coordinador), Albert Car-bonell, Oriol Freixa, Juan Carlos Galceran, Yacouba Diakit.Facturaci: Teresa Aguela. Auxiliar: Maria Reyes.

  PROGRAMA ELECTORALDE MONTSERRAT ARMENGOL

  M'agradaria demostrar la mevaindignaci pel programa elec-toral que he trobat a Sant Fostescrit per GSF partit poltic queest a l'Ajuntament de Sant Fosti que lidera Montserrat Armen-gol. Senyora, m'agradaria dir-lique actualment estic a l'atur im'indigna que utilitzi sempre enel seu programa electoral elsmalets diners. No rigui ms delnostre poble. s evident que totsels municipis gasten diners perfer coses al poble, per l'impor-tant s si es fan coses al poble,com ara oferir treball a aturats.A mi m'ho han ofert. Est clarque un ajuntament, si treballa ifa coses, ha de gastar diners.

  Vost va estar dins de l'Ajun-tament i tamb va gastar diners,no? O s que anava gratis? Lidemano que faci coses bones ipositives per al poble i ajudi, queara s el que necessitem. Nodigui tantes mentides.

  Jo vaig creure en el seu partiten les ltimes votacions, perm'ha decebut molt, ara semprela veig sola, on estan els seuscompanys de partit? Per quhan desaperegut? Ha enganyattamb els seus... doncs potser noera tan dolent el seu cunyat.

  Com poden tenir tan pocavergonya, aquests personatgesque es fan dir poltics, fent tantademaggia barata utilitzant elsdiners i a ms en aquests tempsque corren de crisi. Com potparlar de diners quan vost,segons van dir els independents

  GALLECS I EL 3%

  Davant la increble sorpresa que en lactual moment de penriaeconmica la Generalitat pensa gastar-se 800.000 euros (133milions de pessetes) en modificar els camins de Gallecs, vam de-cidir acostar-nos al Consorci per obtenir-ne ms informaci. Calrecordar que encara continuem sense les xarxes de claveguerami daigua potable, amb constants talls delectricitat les nitsdhivern i amb una xarxa telefnica abandonada prpia del Ter-cer Mn. Doncs resulta que s una oblidada herncia de lopu-lenta poca del 3%, que ha estat impossible redirigir els dinerscap a daltres necessitats. Com pot ser que no aparegui cap poltici hi posi una mica de racionalitat? O s que la constructora t mspoder que cap administraci? I llavors, de qui s aquesta empresaque noms retola en castell? I com es gasten tants diners ennoms set kilmetres quadrats? Doncs utilitzant el sistema msvell i efectiu que existeix: buscar la maquinria i els materials mscars per desorbitar les partides i omplir lespai natural delementsartificials innecessaris, per dun cost tan elevat, que s capa decamuflar-ho tot.

  Magradaria que aix noms hagus estat un malson i desper-tar-me veient a un poltic rectificant, imposant-se i demostrant-nos que el temps de tirar els diners sha acabat i que per aqu sper on es comena a sortir de la crisi. Malauradament aix nonoms succeeix a Siclia. Aqu tamb ens ho haurem de menjaramb patates, per de les biolgiques.

  Pol AnsGallecs

  de Sant Fost, fa obres illegals ino pagava els impostos. Si faaix sense estar dins, que far sientra aquest any? Si tant vol aSant Fost com diu, treballi posi-tivament.

  Dani Garcia R.Sant Fost

  David Garca, 27 anysLogstica (Mollet)

  No crec que sigui qesti delGovern de torn sin de la situa-ci econmica del moment. Avegades baixa i a vegades puja,per suposo que un canvi podriamodificar una mica les xifres.

  Jess Fernndez, 70 anysJubilat (Sant Fost)

  Crec que un canvi sha de fer per-qu les coses vagin a millor. Noobstant no crec que la reduccide latur vingui de cop sin esca-lonadament. Tot i que veig ambbons ulls el canvi.

  Soledad Zapata, 67 anys Jubilada (Sant Fost)

  La creaci de llocs de treball nopot venir de cop, segurament esfar poc a poc, hagi o no hagicanvi a les eleccions generals.Potser s positiu que entri un nouGovern.

  Manuel Fernndez, 39 anysPolicia portuari (Mollet)

  Crec que lentrada dun nou Go-vern a lEstat seria positiu per sies crearan llocs de treball o no suna incgnita. Considero que sqesti de temps que la situacisestabilitzi.

  Antonia Muela, 42 anysMestressa de casa (Mollet)

  No es pot endevinar si les xifresde latur baixaran o no. Crec ques qesti de temps que la situa-ci econmica millori, tot i quelentrada dun nou Govern podriaajudar.

  Un nou Govern afavorir la reducci de latur?

  alcalde de les Franqueses, Esteve Ribalta (PSC), ha interposatuna querella criminal contra el regidor de CiU Jos Ramrez i

  lha feta extensiva a Lnia Valls i el seu director, Jos Antonio Pi-lar. No entrarem aqu a analitzar la convenincia o no de traslladarel debat poltic als tribunals, sin en el fet objectiu dactuar judicial-ment contra un mitj de comunicaci que ha fet el que sespera dell:informar. En aquest cas, la punta de llana de les informacions hanestat les diverses actuacions que tant la Fiscalia de Delictes Urba-nstics com lOficina Antifrau de Catalunya han portat a terme a par-tir de denncies de Ramrez i altres membres del grup municipal con-vergent contra lequip de govern. La importncia daquestes denn-cies s evident i moltes delles es troben en fase dinvestigaci per partdaquests organismes.

  En la querella, ladvocat de Ribalta explica que les informacionspublicades per aquest peridic poden ser constitutives dun suposatdelicte dinjries i calmnies. En base a aquesta tipificaci, el lletratconsidera que Lnia Valls ha dispensat un atac a lhonorabilitat ila imatge pblica de lalcalde, la notorietat pblica. I que lafecci deles imputacions fetes pels promotors de les denncies, mai pel pe-ridic que ha difs la notcia poden suposar un perjudici de caraa les properes eleccions municipals. De fet, eleccions municipalss un terme que apareix diverses vegades al llarg de tot el document,i ho fa com a argument per justificar que el dany que hagin pogut pro-vocar les notcies s encara major. De fet, fa sospitar que el batlle hagiiniciat accions legals, precisament, a tan pocs mesos vista de la com-tesa electoral. I que, a ms, solliciti, per al resarciment dels danysmorals i materials causats per la difusi dels articles, una fiana de60.000 euros o que es procedeixi a embargar bns i ingressos enquantia suficient per fer front a dit import i concepte. Mesures queja han estat denegades pel jutge.

  Lalcalde de les Franqueses t, com qualsevol altra persona, el le-gtim dret de defensa. Per aquest peridic tamb, de la mateixa ma-nera que t lobligaci dinformar. Serveixi aquest escrit per deixarclar que continuar fent ambdues coses. Pel que fa a la primera, solli-citar lempar del Collegi de Periodistes de Catalunya i del Consellde la Informaci de Catalunya (CIC), en aquest darrer cas perqu ex-perts en comunicaci analitzin les informacions publicades que handonat origen a la querella i dictaminin sobre la presumpta vulnera-ci de drets de lalcalde. Oblida Ribalta que el dret a la informacino s un dret dels periodistes, sin dels ciutadans. I que els profes-sionals de la informaci tenen el deure de no oblidar-ho.

  Defensa de la informaci, un dret i un deure

  L

 • La Foto

  La lupa

  Jos Antonio PilarDirector de Lnia Valls

  El mirador

  Lagull

  Opini 9lniavallswww.liniavalles.cat Febrer201104

  Rodalies, frau o mala gesti?Aquest gener es compleix un anyque el torn de sortida de lestacide Cardedeu de Rodalies de Ca-talunya va deixar dexistir. Aixque per a uns pocs pot semblaruna cosa positiva, aix no pagu-em, no ho s per a la resta, ja queels serveis que ens dna la Gene-ralitat tenen un cost i el que no esrecapta per una banda, sha de pa-gar o b via impostos o b apujantel preu del bitllet del servei, fet aqu ens tenen molt acostumatsdarrerament en el transport p-blic. Un fet tan simple com aquesti que no s anecdtic a la xarxa de Roda-lies de Catalunya, pot suposar deixar din-gressar ms de 150.000 anuals.

  Que es podria fer amb aquets diners?Doncs, per exemple, contractar sis treba-lladors i formar-los per a qu fessin fun-cions dinformador, de control de lestat deles installacions, verificaci de bitlletsals usuaris i moltes altres prestacions querequereix un servei pblic.

  Que guanyarem? Doncs qualitat en elservei, la possibilitat de rebre informacide forma personalitzada, ms seguretat pera lusuari, menys bretolades i desperfectes

  a les installacions, ajuts a les persones enmoments puntuals, llocs de treball, incre-ment dels ingressos del servei, la possibi-litat deliminar barreres, ms civisme i me-nys costos de manteniments intils. En de-finitiva, una millor i ms eficient forma degestionar els recursos.

  Que perdrem? Doncs els qui actual-ment ja paguem el servei, res. Tan sols per-drien aquells qui actualment viatgen defranc, per tampoc perdrien tant, a la llar-ga molts tamb ho agrairien per la millo-ra de la qualitat del servei i sel sentirienms seu.

  Aqu jo lleno la meva pre-gunta, com s possible que laGeneralitat sigui coneixedoradaquest fet i que desprs dunany no shagin pres les mesuresper a resoldre-ho? No li dema-no el canvi del sistema de ges-ti de les estacions, que tamb;li demano larranjament deltorn de sortida duna estaci.Quan estem invertint quantitatsmolt importants de diners encampanyes per lluitar contrael frau, ajuda molt poc al quipaga, veure com altres no ho fan

  i no passa res.Forats com aquests o similars, el siste-

  ma en t molts, aix que feu comptes vo -saltres mateixos.

  Per acabar, i a tall de reflexi, calen tan-tes barreres i mecanismes per poder con-trolar la gesti del pagament a les esta-cions, per aix s un altre tema quedna per molt i que caldr tractar-hoamb ms detall en un altre moment; perper anar fent boca us dir que a moltes ciu-tats europees, amb gran tradici de trans-port pblic, no hi sn i el frau s menor queel daqu, aix que anem-hi pensant...

  La decisi de la Comissi dUrbanisme dela Generalitat de deixar fora de la tramaurbana de Mollet el sector de la Farineras posar pals a les rodes del futur desen-volupament comercial de la ciutat i, tam-b, a la creaci docupaci.

  Departament de Poltica TerritorialLimitaci al desenvolupament de la Farinera

  ValeoMs prdues de llocs de treball

  Tecnologia WimaxConnexi ms que competitva a Montmel

  Governant les Franqueses a cops de decret. Desprs dediversos mesos decretant que shabiliti una partida per al pa-gament de les nmines de lAjuntament, lalcalde de les Franqueses,Esteve Ribalta (PSC), ha fet el mateix per comptar amb una plis-sa de crdit per tal de poder atendre amb normalitat el pagament aprovedors i restants receptors de fons municipals. Ats que en laprevisi anual de tresoreria per al vigent exercici 2011 es preveu unimportant decalatge transitori entre els cobraments i els pagaments,i desprs de valorar fins a vuit entitats bancries, el 24 de gener vasignar un decret en qu concerta amb el BBVA un prstec de dos mi-lions deuros amb venciment a 31 de desembre, i amb un tipus din-ters de revisi de lEuribor a 90 dies ms el 2,25% sense arrodoni-ment. Loperaci s molt interessant.

  Pblic xerraire als plens. Si als cinemes i teatres una veuen off adverteix el pblic que apaguin els telfons mbils du-rant la representaci, en alguns plens municipals de la comarca hau-rien dadvertir als assistents que sabstinguin de parlar en veu proualta com per no poder escoltar b el que diuen els regidors. Aquests el cas dels ajuntaments de Parets i Montmel. Ssst!

  Cavall o ocell? Durant la visita al polgon industrial la Fa-rinera de Mollet, dimecres passat, va ser necessari arribar alescultura per convncer bona part dels assistents, entre ells repre-sentants municipals, que es tracta dun cavall i no dun ocell. Va sernecessari comprovar el gravat, Cavall Vermell, per sortir de dubtes.Sobre que representa la M de Mollet, per sort, no hi ha dubtes.

  Valeo Climatizacin ha anunciat aquestasetmana una nova notcia negativa, mas-sa habitual darrerament. Part de la produc-ci es trasllada a la planta que t a Saragos-sa, deixant al carrer 67 treballadors. Un noucop dur que se suma a Ficosa i Yamaha.

  A partir daquest mes de febrer els vensde Montmel es podran connectar a Inter-net a travs de la nova xarxa Wimax quesha installat al municipi. La quota s de9 euros, i de 12,5 si se suma el telfon, unaquarta part del cost habitual.

  Semfors

  Blai A. Dupasquier, delegat de la PTP al Valls Oriental

  DECIDIR I EQUIVOCAR-SENo resulta fcil escollir. Una mala decisipot costar cara. Per aix una elecci com-porta sempre un risc. Sobretot dequivo-car-se. Ja se sap: qui t boca, sequivoca.I tothom ho ha fet en alguna ocasi, aixdequivocar-se. En el repartiment dels pa-pers que ens toca interpretar a diari, totssom actors que sortim a lescena de lavida amb les illusions a flor de pell. I sotalescalfor dels focus del gran teatre que sel mn, cadasc fa el que pot, com bona-ment sap. Julia Roberts va perdre lopor-tunitat de protagonitzar Alguna cosa perrecordar, que va interpretar Meg Ry an(que a la seva vegada de rebutjar PrettyWo man), Shakespeare enamorat, que vaacceptar Gwyneth Paltrow, Mentre dor -mies, que va fer Sandra Bullock, i Instintbsic, que va fer Sharon Stone. BruceWillis no va voler protagonitzar Ghost.Joaqun Phoenix va dir no a les duesprimeres entregues dScream, BoogieNights i American History X. Alec Bald-win no va voler fer La caa de lOctubreRoig ni El fugitiu, que tamb va fer Har-rison Ford. Sean Connery va dir que noa la proposta dinterpretar el mag Gandalfa la trilogia dEl senyor dels Anells: no en-tenia del tot la histria de Tolkien; va re-butjar el paper de Morfeo a Matrixper qu el gui era profundament en-tremaliat... i desprs va fer La lliga delshomes extraordinaris... i va rebre unabatacada comercial. Tom Hanks vadescartar Camp de somnis, Cadena per-ptua i Jerry Maguire. Hi ha molts mscasos: Mel Gibson no va voler protago-nitzar Gladiator, Tom Selleck va renun-ciar a ser Indiana Jones; GwynethPaltrow, a embarcar en el Titanic, MikeMyers a ser Willy Wonka a Charlie i lafbrica de xocolata, i Michelle Pfeiffer aposar-se a la pell de lagent de lFBIClarice a El silenci dels anyells. Si ellstenen tants dubtes a lhora descollir unprojecte, com espera alg que jo no dubtia lhora de triar cada mes un tema sobreel que escriure? Com a catal, tinc dret adecidir. I tamb a equivocar-me, si cal.

  Edifici a la Carretera de Caldes, Mollet

 • 10 Opinilniavalls www.liniavalles.catFebrer

  201104

  El PSC de la Roca dna suport a lalcalde en laquerella criminal presentada per un ve

  El PSC de la Roca dna el seu suport a lal-calde de la Roca, Rafael Ros, en la quere-lla criminal presentada pel Sr. JaumeGispert, ciutad de la Roca, que denunciala construcci dun mur que li impedeixlaccs a casa seva per un antic pas venalque travessa la finca dun altre ve. El PSCde la Roca considera desproporcionadesi injustes les acusacions del Sr. Gispertcontra lalcalde de la Roca en relaci a pre-sumptes delictes de prevaricaci, de lor-denaci del territori, sobre el patrimonihistric i contra els drets cvics.

  La disputa entre el Sr. Gispert i el ve vede fa molt anys enrere. El suposat dret depas per la finca del ve es va resoldre alsjutjats denegant les peticions del Sr. Gis-pert. Desprs de moltes vicissituds, al ge-ner de 2008, essent alcalde el Sr. Ros, elve va construir un mur entre les dues fin-ques dacord amb la resoluci judicial, des-prs dhaver demanat la llicncia dobresmenors i del silenci administratiu de lA-juntament.

  El Sr. Gispert est en el seu dret a dis-crepar de la resoluci judicial per creiemque el cam ms correcte per resoldreaquest conflicte entre particulars sobredrets de pas era presentar un recurs a lasentncia judicial o, en un cas extrem,adrear-se a la fiscalia.

  El Sr. Gispert anava en la llista de CiUa les darreres eleccions municipals de2007. Per al PSC de la Roca, les promesesfalses per part de Rafael Ros al Sr. Gispertque si era alcalde es resoldria el conflicteal seu favor, no justifiquen en cap cas lapresentaci daquesta querella criminal.Des del PSC estem en contra de la judicia-litzaci de la vida poltica: les querelles cri-minals sn un recurs excepcional que noshan dutilitzar amb lleugeresa. El nostresistema democrtic t altres mecanismesi organismes de supervisi i control per aresoldre les discrepncies i els conflictesamb la gesti municipal.

  Lalcalde de la Roca, Rafael Ros, estpromovent amb diners pblics una modi-ficaci a corre-cuita del pla dordenaci ur-bana municipal en la zona en discussi,traslladant un carrer nou que sha dobrir

  per a qu el Sr Gispert tingui laccs quereclama i, a ms, pugui edificar-hi dos ha-bitatges quan el Pla General actual nomsli permet construir un habitatge. Tot i quela Llei dUrbanisme obliga a cessions a lA-juntament en el cas de les modificacionsdel POUM que suposen un increment delaprofitament urbanstic, aquesta mo-dificaci es planteja sorprenentment deforma que no hi hagi cessions per part delsvens.

  Per al PSC de la Roca, la soluci aaquest conflicte entre particulars no s feruna modificaci a corre-cuita del POUMper beneficiar a un ve. Aix s un exem-ple de mala gesti dels recursos pblics:el municipi t moltes prioritats i lalcaldeest ordenant a tcnics que perdin eltemps en propostes sense sentit, en lloc deprioritzar la tramitaci de les llicncies do-bres que generen activitat econmica i in-gressos a lAjuntament.

  Els exalcaldes socialistes de la Roca delValls, Salvador Illa i Miquel Estap, co-neixen molt b la presentaci de querellescriminals injustificades amb lnic objec-tiu de desprestigiar i pressionar. En 12

  anys, shan presentat 7 querelles, entre lesquals 5 imputaven a Salvador Illa i 3 a Mi-quel Estap (les dues darreres quan ja noera alcalde). Una de les querelles la va pre-sentar el grup local de CiU per la construc-ci de la Roca Village i la resta la van pre-sentar empresaris i promotors, vinculatsla majoria a aquest partit poltic. Totes hanestat arxivades excepte la darrera presen-tada pel promotor-constructor Clasc,que encara est en fase de diligncies pr-vies.

  El PSC de la Roca ha estat molt crtic enel passat amb lactitud del grup local deCiU i del seu cap de llista: Rafael Ros maiva rebutjar aquestes querelles, ni va mos-trar el seu suport als exalcaldes SalvadorIlla i Miquel Estap. En aquest cas, ambla situaci a la inversa, el PSC li dna el seusuport i espera i desitja que aquesta que-rella no sigui acceptada a trmit. Heus acmaneres ben diferents de fer i entendre lapoltica.

  Grup municipal del PSC de la Roca del Valls

  Uns pressupostos per fer front a la crisiUn any ms, i amb aquest ja en sn tres,des de la Regidoria dHisenda de lAjun-tament de Sant Fost donem a conixer elspressupostos municipals abans de seraprovats. Primer, tal com preveu la llei, alsdiferents grups municipals del consis-tori. I tamb, a les entitats del nostre pobleamb la intenci de ser clars i transparentsen un tema tan important com s el fi-nanament del nostre Ajuntament.

  Expliquem captol per captol, delprimer a lltim, les previsions pressu-postries de lany vinent, obrint un torn deprecs i preguntes per aclarir qualsevoldubte i responent a qualsevol pregunta queels assistents creguin convenient.

  Aquest any 2011 els pressupostos snms austers que en anualitats anteriors,davant els temps que corren, passantdun pressupost de quasi 12 milions deu-ros lany 2010 a un de 8 milions per a en-guany, cosa que significa una reducci dun30%.

  Com en els anys anteriors, han estat uns

  pressupostos molt treballats partida perpartida, desglossant al mxim cada con-cepte per tal de poder fer una exposicims rigorosa i real de les quantitats decada cas.

  Cada regidoria aporta les compara-tives de lany anterior, daquesta maneraes pot incidir amb ms eficcia on es de-tecten ms mancances. Per exemple, unapartida important que sha dotat en un34% ms s la de Benestar Social. En can-vi shan fet rebaixes significatives enFestes, amb lobjectiu de potenciar elsPlans dOcupaci.

  Aix doncs, malgrat la rebaixa global del30% en el conjunt del pressupost, sn unscomptes sensibles amb el moment actu-al i sha fet lesfor dincrementar els re-cursos destinats a benestar social i a ocu-paci.

  Aquests pressupostos tenen una signifi-caci afegida, el 2011 s any electoral. Elque sha fet sn uns pressupostos per a quel mes de juny el Govern municipal que

  El pinganillo de vol i dol

  Assistem la setmana passada a una ses-si histrica del Senat, on la presncia deles llenges de lestat hi adquirien, totes,un estatus de reconeixement. Catal, gal-lec i basc arribaven a fer-se presentsamb tota oficialitat a la cambra alta, al cos -tat del castell, tot i desencadenar un con-trovrsia meditica que alguns ja hanbatejat com la discrdia del pinganillo.

  Larribada del catal al senat semblahaver-se produt a destemps, i amb un pe-tit retard de 30 anys. Els camins que ensproposen els poltics espanyols podrienser de tornada. Si ms no aix es publicadia rere dia, tot tornant a identificar el quees diu a la premsa de Madrid com si foslestat dopini de tot lEstat. Madrid i elsseus mentideros com a nics oraclesnaturals del mn.

  Per aquesta mateixa classe i peri-odisme del cntric altipl ibric, que tantsescuda en la constituci, oblida massasovint que lEstat est de facto inter-vingut pel directori europeu i que lamateixa constituci recull en el seu arti-cle 3 lespecial reconeixement de lesllenges espanyoles altres que el caste ll.

  Hem assistit en els darrers anys a unaidentificaci despanyol amb llenguacastellana, cosa que la constituci defuig,i de Madrid amb centre del mn. I assis-tim ara, mercs a la frivolitat de la polmi-ca del pinganillo, a un intent de foragitar-nos del marc i de la intrepretaci consti-tucional, i no cal dir que de voler tornara temps pretrits i situar el catal en unmer folklorisme.

  Un retorn al passat per por i manca decoratge dassumir el valor de la pluralitat?O b un foragitar-nos del marc conceptu-al espanyol? Qu som doncs? Sn tempsper a una serena per seriosa reflexi coma catalans. Quin s i com ha de ser lestatpropici per a Catalunya? Certespolmiques, amb pinganillo o sense, ensaboquen novament a aquests debats.

  En aquests temps de crisi econmica,que alguns voldrien aprofitar per fer pas-sar el ribot pertot, recentralitzar lestat, ifermar curtes aquestes malagrades comu-nitats autnomes, cal estar ben ama-tents i prendre bona nota, no pas pel quees diu pel broc gros sin pel missatge quees pretn passar subliminalment, per bque la finor dialctica no figura gaire enels annals de la tradici ms hispnica.

  Sigui com sigui, es tracta de posar enordre els catalans i les seves dries, per re-conduir-nos per un suposat cam naturalde les coses, que no s cap altre que el dela visi hispano-madrilenya dinterpretarel mn, fent abstracci que el mn avui s,precisament, ms global que mai, i comsi Catalunya i el catal fossin invents defa quatre dies, i no de ms de mil anysdhistria.

  Pere MartnezPresident dmnium Cultural

  Valls Oriental

  surti escollit de les urnes pugui fer fronta la resta de lany, sense hipoteques, perun b com de Sant Fost, el nostre poble.

  Estic convenut que aquests pressupos-tos sn realistes, responsables i equilibrats,els millors per al 2011. Sc testimoni, tam-b, que els pressupostos han costat moltdesfor i dedicaci per elaborar-los. Per,tot i aix, de ben segur algun ciutad o par-tit poltic canviaria alguna cosa.

  Per cal ser realistes, per aix partimduna base en qu segons els ingressos quesesperen i tenint en compte les despesesfixes a les que cal fer front, existeix un m -nim marge de maniobra. s per aix,conscients de la gravetat econmica delmoment, que fem una aposta ferma en elsdos temes esmentats abans: ocupaci ibenestar social.

  Joaquim Prez i EspinosaRegidor dHisenda i Tinent dAl-

  calde de lAjuntament de Sant Fost de Campsentelles

 • 11Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] lniavallswww.liniavalles.cat Febrer201104

 • Comarca12Febrer

  201104lniavalls www.liniavalles.cat

  Lnia Valls: el peridic setmanal, gratut i de proximitat ms llegit de Catalunya

  gital (www.liniavalles.cat) i al'esfor que es far en desenvolu-par les xarxes socials i potenciarla lectura de la publicaci a tra-vs de canals fins ara inexploratsper l'empresa editora. Entre elsprojectes ms inmediats es trobael llanament d'un suplement

  RedacciValls Oriental

  Lnia Valls s la publicaci gra-tuta ms llegida a la comarca delValls Oriental, segons es des-prn de l'ltima certificaci d'au-dincies feta pblica dilluns pas-sat pel Barmetre de la Comuni-caci i la Cultura de la Generali-tat. Amb 38.000 lectors setma-nals, Lnia Valls tamb es con-verteix en el peridic gratut deproximitat ms llegit de tot Cata-lunya. Les dades certificades per-meten observar que el rotatiuvalles -amb seu a Mollet delValls- ha crescut 16.000 lec-tors en noms un any. Es tractade la capalera que ha viscut elmajor increment de lectors en elsltims dotze mesos.

  Per a l'editor de Lnia Valls,David Centol, "les dades demos-tren les virtuts del nostre model:periodisme de qualitat sumat agrans tiratges, el que permet sos-tenir un creixement com el que laGeneralitat ens ha certificat". Iaix continuar al llarg del 2011,grcies a l'impacte de la versi di-

  El rotatiu t 38.000 lectors cada divendres certificats pel Barmetre de la Comunicaci

  esportiu, que per a l'editor "s lagran asignatura pendent que ensqueda". No es descarta convertirLnia Valls en un bisetmanalconcentrant l'edici esportiva alsdilluns. Aquestes mesures perme-tran sumar nous lectors i arribarals 50.000, que s la xifra que l'e-

  ditora s'ha marcat com a objectiua assolir abans que finalitzi lany.

  Lnia Valls, fundat l'any 2001,ja s la publicaci amb ms anun-cis comercials del Valls Orientali tamb la que imprimeix un ma-jor nombre d'exemplars, con-cretament 19.000, que es distri-

  bueixen cada divendres per totala comarca. Per primera vegada,el rotatiu ha presentat la sevacandidatura als Premis de la Co-municaci de la Diputaci deBarcelona que s'atorgaran al ParcAudiovisual de Terrassa el proper25 de mar.

  Da

  de

  s oficia

  ls, on

  ad

  a 3

  1-0

  1

 • 13Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] lniavallswww.liniavalles.cat Febrer201104

 • GranollersFebrer

  201104lniavalls

  14

  Una butlleta premiada a lEuromillones, validada a GranollersUna de les onze butlletes guanyadores del sorteig dEuromillones celebrat divendres passat

  va ser validada a ladministraci nmero 8, situada al carrer Princesa, 50, de Granollers. Cada encertant de segona categoria (5+1 encerts) t un premi de 280.808,10 euros. Sis dels

  11 guanyadors van ser de lEstat espanyol. El sorteig acumula ja un pot de 28 milions deuros.

  Redacci > Treballadors deCrnicas Vilar es van concentrardilluns a la planta de Granollersper denunciar la seva situacieconmica i exigir que lescorxa-dor prossegueixi amb la seva ac-tivitat. La companyia podria aca-bar tancant de la mateixa mane-ra que la de Mollerussa (PladUrgell), segons ha denunciatUGT, que assegura que aix els hohan comunicat els administra-dors concursals. Des de lany2008 la plantilla sha retallat.

  Els treballadors de Crnicas Vilartemen pel futur

  Redacci > La Policia Local vadetenir, poc desprs de la mitja-nit de diumenge, dues personesque havien intentat robar a lem-presa Miguelez, situada a lavin-guda Sant Juli. Els detingutssn Mihaita S., de 33 anys; i Ga-briel T., de 20, ambds vens deBadalona i amb antedecents, lamajoria per robatoris amb fora.El primer dells, a ms, havia es-tat relacionat amb un homicidi.Una tercera persona va aconse-guir fugir.

  La policia va rebre un avs perl'activaci de l'alarma de l'empre-sa Juc, situada al mateix pol-gon. En arribar, la patrulla vacomprovar que havien fet un fo-rat en una paret lateral de la nauper no van trobar ning. Ales-hores, van rebre una altra alertaen detectar-se moviment de per-sones a les installacions de Mi-gulez. Desprs es va comprovarque havien accedit a les installa-cions practicant dos forats alsostre. L'empresa ha denunciat ladesaparici d'una bobina de 200quilos de coure.

  Detinguts perintentar robar endues empreses

  Redacci > La ciutat tindr elcentre de pdel cobert ms grande Catalunya i el segon de lEstat:tindr deu pistes i permetr ju-gar 40 persones al mateix temps.Sest construint a lavingudaSant Juli del polgon industrialCongost, a les antigues naus delempresa de logstica Seur. Elspromotors del Pdel Indoor Gra-nollers sn cinc socis residents aa la comarca. Lequipament es-portiu, duns 4.000 metres qua-drats, podria obrir al mar.

  Granollers tindrla major pistacoberta de pdel

  Redacci > Els Mossos d'Es-quadra han detingut tres perso-nes acusades de sis robatorisamb fora a l'interior de sis do-micilis a diverses localitats de Ca-talunya, alguns dels quals van sercomesos a Granollers. Carlos Al-berto U.H, de 25 anys i ve d'Es-plugues de Llobregat (Baix Llo-bregat), Cristian Ernesto V.P,de 45 anys i resident tamb a Es-plugues, i Alejandro AntonioL.P, de 19 anys i ve de l'Hospi-talet de Llobregat (el Barcelons)han estat acusats de diversosrobatoris perpetrats a Grano-llers, Martorell (el Baix Llobre-gat) i Cubelles (el Garraf).

  Els detinguts es desplaavenen el vehicle d'un d'ells, buscavenhabitatges situats en urbanitza-cions i entraven quan els ocu-pants no eren a l'interior, desprsde forar la porta o alguna fines-tra. Els tres homes han passat adisposici del jutjat d'instruc-ci Esplugues, que ha decretat elseu ingrs a la pres, segons haninformat els Mossos d'Esqua-dra.

  Tres detingutsper robatoris en habitatges

  El barri Congost millora En quatre anys shan fet una cinquantena daccionsde rehabilitaci amb finanament del Pla de Barris

  Jos Antonio PilarGranollers

  Sn 49 actuacions i totes tenen elmateix objectiu: millorar el barriCongost. Durant el proper mes demar es completar el mig cente-nar daccions urbanstiques i so-cials executades des de lany2006 en aquesta zona de Grano-llers dins del marc de la Llei deBarris, amb un pressupost totalde 6,9 milions deuros, 3,4 delsquals han estat subvencionatsper la Generalitat. L'experinciaha estat tan positiva que lAjun-tament sollicitar, d'acord ambles entitats, un programa de con-tinutat per al 2011.

  L'Ajuntament ha aconseguitfinalitzar 19 actuacions dinter-venci integral entre les qualsdestaquen la remodelaci de22.376 metres quadrats de pla-ces, carrers i voreres amb una in-versi total de 3,6 milions. Res-ten per finalitzar durant el primertrimestre de lany la rehabilitacidel carrer Sardana, la darrerafase de la remodelaci de la pla-a de la Llibertat, la rampa dac-cs a lestaci del Nord i les vo-reres del pavell poliesportiuCongost.

  Tamb s'ha impulsat la reno-vaci de 15 edificis, amb un totalde 303 habitatges i un pressupostde 390.000 euros, on shan fetobres de rehabilitaci delementscomuns, suprimit barreres arqui-tectniques i shan arranjat as-censors, entre altres actuacionssignificatives.

  A ms, s'han desenvolupat 13programes socials de dinamitza-ci sociocultural, amb una inver-si de ms de 410.000 euros,amb la participaci de 1.250 per-sones en un total de 285 activi-tats desenvolupades. I quatre

  ms de dinamitzaci econmicaque han incls 18 activitats, ambun cost de ms de 65.000 euros,com lexposici El mercat de Ca-novelles, la promoci de petitesfires i mostres i activitats de di-namitzaci comercial.

  En aquest perode, el consisto-ri tamb ha creat al barri Congostdos nous equipaments, que re-presenten poc ms de tres milmetres quadrats: el pavell po-liesportiu Congost, que s'inaugu-ra el proper dissabte dia 12, i elLocal social, que ser la seu de laFederaci Catalana de Bdmin-ton, dels Serveis Socials munici-pals i de l'Associaci de Vens. Lainversi total ha estat de 3,9 mi-lions deuros, finanats pel Ser-vei Catal de lEsport, la Diputa-ci, el Pla de Barris i lAjunta-ment.

  ALTRES ACTUACIONSA banda de les actuacions inclo-ses al Pla de Barris, el consistorinha fet daltres al Congost: cons-trucci i inici de l'activitat de lanova escola bressol del Congost(amb capacitat per a 66 infants de

  El delegat territorial del Govern, Salvador Jorba, i lalcalde, Josep Mayoral

  Foto: Toni Torrillas

  0 a 3 anys), que ha comportatuna inversi de 1.165.294 euros;la construcci de 15 habitatges depromoci municipal en dos edi-ficis situats al carrer de Maria Pa-lau (4,8 milions); la renovaci dela xarxa d'aigua potable (s'hansubstitut 2.495 metres de cano-nada de fibrocement per unanova de fosa en 16 carrers i pla-ces), amb un cost de 634.372,65euros; i s'han fet, gr cies al FonsEstatal d'Inversi Local 2009,obres de remodelaci de la partcentral de la plaa de la Llibertati la vorera nord del carrer JoanVidal i Jumbert, entre Cllecs iMaria Pa lau.

  El barri del Congost t una po-blaci de 3.979 habitants i unasuperfcie de 20,4 hectrees. Lesactuacions urbanstiques realit-zades entre l'1 de juny de 2006 iel 31 de desembre de 2010 hanestat destinades a trencar l'alla-ment territorial; rehabilitar elsedificis i endegar programes so-cioeconmics per fomentar laconvivncia, el sentiment de per-tinena, la inclusi social i eldesenvolupament econmic.

 • Mayoral i Canal, segon assalt Foto: CiU

  Pius Canal va ser escollit dijous de la setmana passada

  Foto: PSC

  Josep Mayoral va ser escollit dissabte passat

  Jos Antonio PilarGranollers

  Josep Mayoral i Pius Canal sen -frontaran de nou en unes elec -cions municipals. Tots dos vanser escollits candidats del PSC iCiU, respectivament. El 22 dema ig a la nit un dels dos sa nira dor mir sabent, amb tota pro -babilitat, que ser el futur alcal-de de Gra no llers.

  LACTUAL CAMPILactual alcalde de la ciutat, Jo-sep Mayoral, va ser escollit peruna ni mitat candidat del PSC dis -sabte passat, en una assembleaque va comptar amb la presnciade 150 militants. En la seva in ter -venci, Mayoral, alcalde des del'any 2004, va reiterar el seucom proms amb Granollers. Lafeina fe ta s ja patrimoni de totsels ciu ta dans i ciutadanes i hemde seguir trans for mant la ciutat.Hem fet molta feina, i ben feta, il'hem de saber explicar amb or -gull, per tamb hem de miraren davant i ho hem de fer en po -si tiu, va dir.

  Mayoral es va mostrar con -ven ut que Granollers necessi-

  Ambds han estat escollits candidats per les respectives formacions > Elsocialista destaca la feina feta > El convergent, la necessitat del canvi Redacci > El cicle Realitats

  del Mn, impulsat pel Servei deJoventut, donar a conixer lasituaci a diverses rees del pla-neta immerses en conflictes ar-mats i de violncia, i en qu lapoblaci lluita per la seva super-vivncia. Amb la collaboracide Can Jonch, Centre de Culturaper la Pau, hi haur diverses xe-rrades amb entitats joves de so-lidaritat i cooperaci que treba - llen al Shara, Palestina, lndiai lAmrica Llatina.

  El Gra promou el cicle de xerradesRealitats del Mn

  Redacci > Voluntaris de CreuRoja a Granollers i professors ialumnes de l'autoescola Fin-sobe-Moya van participar dis-sabte passat en un simulacred'ac cident de trnsit entre unau tocar i un cotxe. Aquesta acciforma part d'una srie d'activi-tats emmarcardes dins d'uncon veni de collaboraci entreles dues entitats; tamb vacollaborar el centre de formaciAPEC Granollers, SL.

  Creu Roja fa un simulacredaccident

  ta lideratges forts, i un govern s-lid amb experincia i estratgiesde fi nides des del consens. Ungo vern va afegir que faci de lapro xi mitat el valor essencial de lase va poltica. Un govern queaposti per la ciutat, sense parti-dismes.

  El candidat a la reelecci, queva assegurar que mant in tac tesels valors de llibertat, jus tcia, so -li daritat i de lluita contra les de -si galtats socials, que el van por -tar a la poltica, s l'hora de do -nar un pas en da vant, de lluitaramb fora per cons truir un futurmillor, de lluitar contra la crisi

  econmica i contra els seus efec -tes. s el mo ment de la fermesa,d'avanar, de no aturar-se.

  LASPIRANTPius Canal, escollit amb el 96,5%dels vots de la setantena de mi -litants presents a las semblea lo-cal celebrada dijous de la setma-na passada al vespre, va ser pre-sentat com la persona que ha depor tar el canvi a la ciutat deGrano llers.

  El president local, Ramon An -ton Brossa, va destacar dell ques un candidat ms fort que faquatre anys i t ara ms experi -

  n cia, desprs d'exercir unaoposici constructiva i que, ambun equip de gent slid i preparat,acon se gui r arribar a la gent.

  El candidat va manifestar queGranollers requereix a lalcaldiauna per so na que, des de la cen -tra litat, encapali una nova for -ma de fer poltica i de ges tio narl'adminis tra ci. Va des ta car lane ce ssitat de re cu perar els valorsms tradicionals i va apellar al'op timisme: la gent es t tipa depo l mi ques i vol po l tics oberts ales re cla ma cions i que dei xin deban da les abra ades i els dis -cur sos polti ca ment correctes.

  15lniavallsGranollers www.liniavalles.cat Febrer201104

 • Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected]

  20110416 lniavalls www.liniavalles.cat

 • Pont Flotant, Maria Pags i La CalricaLAuditori fa Exercicis dAmor i Autorretrato; Ponent, una obra que (des)fa la histria

  Jos Antonio PilarGranollers

  La illusi com a mentida pertamb com a desig. Aquesta ideasintetitza Exercicis damor, quela companyia Pont Flotant pre-senta divendres, a les 21 hores, alTeatre Auditori de Granollers. Elmuntatge, protagonitzat per lexCant, Joan Collado, Jess Mu-oz i Pau Pons, presenta una ma-nera particular de celebrar launi entre persones, a mig camentre el teatre i la realitat, i onlespectador s el convidat. Peralhora esdev un espai i un mo-ment allunyats de la realitat quo-

  Foto: TAG

  Maria Pags, durant una actuaci

  tidiana que convida a reflexionara propsit de les relacions entreels ssers humans, on s possibleillusionar-se en els dos sentits dela paraula: la mentida i el desig.

  Diumenge, a les 19 hores, Ma-ria Pags presentar en aquestmateix equipament Autorretra-to. Es tracta duna visita escni-ca als llocs ms entranyables dela bailaora, com ara lestudi (onhi ha el mirall on ms es mira), lapoesia (la seva llar), la compan-yia i els camerins (treball, fati-guitas y duquelas en el bon sen-tit) o la llibertat de lescenari (elseu espai). Lartista sacompan-yar de vuit ballarins (Mara Mo-

  Redacci > Desprs que shaginesgotat les entrades de lactuacique Sergio Dalma oferir el dis-sabte 12 de mar, en la qu pre-sentar el seu nou treball, ViaDalma, el Teatre Auditori haprogramat un segon concert peral diumenge dia 13 a les set de latarda. El cantant, que recuperagrans xits italians, estar acom-panyat pel bateria Cristin Cons-tantini, el baix Jos Vera i elguitarra Jorge D'Amico.

  Sergio Dalmafar dos concertsa Granollers

  Redacci > Roca Umbert Fbri-ca de les Arts acull a partir d'a-quest mes de febrer la quarta edi-ci del projecte del NouveauClown Institute impulsat perJango Edwards. Catorze alumnesprovinents de Brasil, Eslovnia,Anglaterra, Rssia, Crocia, It-lia, Finlndia i Catalunya partici-paran en aquesta mster classimpartida a la Troca.

  Els professors amb qu comp-ta l'escola sn David Gol, LucasTrapaza, Michael Swatosch, An-gel Amieva, Grada Peskens, Da-vid Berga, Virginia Imaz, TomGreder, Merche Ochoa, ClaudiaCantone, Stefano Laboni, SeanEdwards, Andreas Squaretoes iSamuel Tornqvist. Els alumnesoferiran un espectacle els dosprimers dissabtes del curs, en-trant d'aquesta manera en con-tacte amb el pblic per mostrar eltreball fet durant la setmana.Els dies d'actuaci seran els dis-sabtes 5 i 12 de febrer a les 21.30hores a la Troca.

  Jango Edwards, pallasso ambms de quaranta anys de carreraprofessional, presideix l'associa-ci Noveau Clown Institute, l'en-titat que ha promogut aquestprojecte formatiu.

  Sinicia la quartaedici del curs de pallasso

  rales, Isabel Rodrguez, Eva Va-rela, Mara Vegas, Jos Arrios,Jos Antonio Jurado, Paco Ber-bel i Rubn Puertas), dos canta-dors (Ana Ramn i Ismael de LaRosa), dos guitarres (Jos Carri-llo i Isaac Muoz), un percussio-nista (Chema Uriarte) i un viol(David Muoz).

  AMPLA S CASTELLALa companyia La Calrica pre-senta aquest cap de setmana alTeatre de Ponent (de divendres adiumenge en els horaris habi-tuals) lobra Fesima enfermedady muy triste muerte de la reinaIsabel I, una tragicomdia sobre

  el poder i la vergonya, sobre la ri-dcula brevetat de la vida i levi-dncia insoportable de la mort;una explosi grotesca sobre lho-me i les passions que porta din-tre, en definitiva.

  Interpretada per Aitor Galis-teo Rocher, Jlia Truyol, CarlaRovira Pitarch, Xavi Francs,Marc Rius i Esther Lpez Martn,lobra explica les visicituds viscu-des per la reina Isabel I en elsseus ltims di es dexistncia pertal de trobar un cap al qual cen-yir la corona del seu temut i po-ders imperi de Castella. I nomshi ha un de disponible: el de lapertorbada la princesa Joana.

  17lniavallsGranollers www.liniavalles.cat Febrer201104

 • Mollet18

  Febrer

  201104lniavalls

  La Generalitat ha excls laFarinera de la trama urbana

  Foto: Eduardo Benito

  Les mtues daccidents de treball i els autnomsMtua Intercomarcal i lAssociaci de Dones i Homes Emprenedors de Catalunya(ADHEC) han signat un conveni de collaboraci per difondre la tasca de les m-tues daccidents de treball entre els treballadors autnoms. Aquest collectiu est

  obligat a tenir una mtua daccidents de treball, per molts no ho saben.

  La residncia de discapacitatsde la Vinyota, a punt al marE.A.> La Generalitat est equi-pant durant aquests dies la resi-dncia per a discapacitats que haconstrut al barri de la Vinyota. Afalta dalguns detalls, com esta-blir la connexi elctrica, lequi-pament estar a punt al mes demar, segons fonts de ladminis-traci autonmica. Part dels fu-turs usuaris provindran de lEs-cola Can Vila, del Centre Ocupa-cional del Bosc, del Centre de Diade lavinguda Calder i de lesLlars tutelades de la Fundaci

  Alb-Bosc. Precisament, el vice-president de la Fundaci, JosepPoblador, ha sollicitat aquestasetmana la mxima rapidesapossible en lobertura daquestaresidncia. Aix permetr, expli-ca, que quedin lliures algunsdels pisos tutelats. Hi ha unallista despera per poder accedir-hi, i amb una certa urgncia, ex-plica Poblador.

  La residncia de la Vinyotacomptar amb 60 places residen-cials i 15 de centre de dia.

  E. AlfaroMollet

  La Generalitat ha deixat fora de latrama urbana de Mollet el polgonde la Farinera, una decisi quecomportar que totes les activitatsque es vulguin installar a la zonahagin de comptar amb el vistiplaude ladministraci autonmica,allargant aix els processos. Deformar part de la trama urbana slAjuntament qui concedeix elspermisos. La decisi vulnera, enparaules de lalcalde Josep Mon-rs, lautonomia municipal, mo-tiu pel qual lAjuntament ja ha re-clamat que sincorpori aquestazona amb lobjectiu de no posartraves a larribada dactivitats co-mercials. Es tracta de 44.000metres quadrats de noves oportu-nitats econmiques i de creacidocupaci, va afegir.

  De moment el consistori hapresentat un informe i un recursa la Direcci General dUrbanis-me de la Generalitat. De no obte-nir una resposta positiva es recor -rer a la via judicial: Obrirem lavia contenciosa, va explicar el re-gidor de Planificaci Urbanstica,Josep Garzn, duranat la visita alpolgon, dimecres al mat. Se-gons Garzn, no t sentit exclou-re de la trama la zona, ja que estsituada entre lAP-7 i la C-17,amb habitatges molt propersSanta Rosa, i ms encara te-nint en compte el futur soterra-ment de la vida del nord.

  Les obres durbanitzaci, ambun pressupost de 4,4 milionsdeuros, han servit per dotar el po-lgon d'accessibilitat mitjanantun carrer lateral de la ronda de LaFarinera i el perllongament delcarrer Germans Moret Prat.Tamb sha fet la installaci delsserveis urbanstics de clavegue-

  Foto: E.B

  ram, aigua, mitja i baixa tensielctrica, gas, telecomunicacions,enllumenat, pavimentaci i enjar-dinament de les zones verdes.

  La superfcie edificable queestableix el projecte es composade set parcelles, amb un total de37.223 m2 de sostre edificable, ones podran construir edificacionsd'alades i volumetries diverses.

  ABSTENCI DERCLa reclamaci a la Generalitat esva aprovar en el ple de dillunsamb labstenci dERC i ICV-EUiA. El republic Oriol Lpez vaconsiderar que la Farinera noest contigua a la zona residencial.El ple tamb va aprovar la crea-ci duna comissi destudi perprohibir la prctica de la falcone-ria a Gallecs i una moci de suportal sistema dimmersi lingsticaa les escoles catalanes, amb el voten contra de PP i labstenci dE-va Rodrguez.

  Dimecres al mat una delegaci municipal va visitar el polgon la Farinera, un cop urbanitzat

  LAjuntament recorrer, si cal, a la via judicial > Saprova una moci a favor de la immersi lingstica

  El ple aprova les retribucionsdels regidors i grups polticsE.A. > Amb linici de lany tam-b shan aprovat les retribucionstant dels regidors com dels grupspoltics municipals. Lalcalde,Josep Monrs, t una assignacide 59.150 euros anuals que no co-bra, ja que percep un sou tambde la Diputaci. Els regidors co-ordinadors drea ingressaran49.662 euros, i els regidors ambdedicaci completa, 41.850 euros.Els edils amb dedicaci parcialguanyaran al 2011 14.250 euros.Pel que fa als grups poltics, laquantitat fixa per a cadascundells al mes s de 3.976,61 euros,

  als quals shan de sumar els398,72 euros per cada regidor delgrup. Per lassistncia als plens,els regidors ingresssen 153 euros,i a les comissions, 72. Per ltim,per les Juntes Generals obtenen36 euros.

  Daltra banda, el ple vaanullar al regidor dAccessibili-tat i del barri de Can Borrell, JosMedina Daz, el rgim de dedica-ci parcial, ja que des del passatmes de novembre li ha estat re-coneguda la incapacitat. Ja cobrauna pensi i, per tant, no rebrcap retribuci de lAjuntament.

  Dimecres estaven traslladant material per equipar la residncia

 • Caixers per fer trmits a distnciaLAjuntament ninstalla tres a lHospital, Ca nArimon i Can Pantiquet

  Elisabeth AlfaroMollet

  LHospital de Mollet, el CentredEsport i Salut de Ca nArimoni el Centre Cvic de Can Panti-quet han estat els tres punts es-collits per installar els caixersque permetran fer trmits ambladmistraci on-line. Daques -ta manera, no ser necessarique els ciutadans es desplacinfins a lAjuntament, per exem-ple, per sollicitar certificatsdempadronament, demandesds despais municipals, reno-vaci del DNI, certificats do-bres, etc.

  Foto: Ajuntament

  Un dels caixers sha installat al complex esportiu Ca nArimon

  Per a alguns daquests tr-mits s imprescindible disposardel nou DNI electrnic o bdun certificat digital que es potdemanar a lOAC.

  Les oficines electrniquestamb inclouen la possibilitatde realitzar trmits on-line ambaltres administracions com laGeneralitat de Catalunya olInstitut Catal de la Salut, perexemple, per demanar hora almetge a travs daquest sis-tema; a ms dels diferents mi-nisteris de lestat.

  Aquests caixers tamb per-metran fer els trmits en un ho-rari ms ampli que fins ara.

  Redacci > La Junta de Porta-veus ha aprovat per unanimitattres acords motivats pels darrersanuncis de trasllat, tancament odeslocalitzaci dempreses de laciutat i del seu entorn: YamahaEspaa (Palau-solit i Plega-mans), Ficosa (Mollet) i Valeo(Martorelles). Sexigeix a les di-reccions de les empreses que re-considerin la seva decisi; esdna suport als diferents comitsen la seva lluita pel manteni-ment dels llocs de treball i sins-ta a direcci i treballadors a arri-bar acords en benefici del man-teniment de la plantilla. Esque-rra Unida tamb sha manifestaten aquest sentit i, a ms, de-nuncia la manca dactuaci de le-quip de govern en el cas del tan-cament de Ficosa.

  Suport conjuntals treballadorsamb futur incert

  Redacci > Ara Mollet-Esquer -ra Republicana de Catalunyaser el nom amb el qual es pre-sentar la formaci que encapa-la Oriol Lpez a les propereseleccions municipals. El partitaposta per la implicaci ciutada-na a travs de propostes pro-gramtiques com les audinciespbliques, lorganitzaci de refe-rndums per consultar a la ciuta-dania, la creaci de la Coordina-dora dAssociacions i Entitats deMollet o ls de les noves tecno-logies per aprofundir la democr-cia. Divendres passat, el MercatVell es va omplir a vessar durantla celebraci del sopar comme-moratiu del 20 aniversaridERC, on Lpez va criticar lac-tual govern, amb un model decalc rere calc.

  Ara Mollet-ERCaposta per laimplicaci venal

  Redacci > Els socialistes mo-lletans han valorat positivamentel conjunt daccions impulsadesa la ciutat per combatre la crisiarran dun debat motivat per lespeticions rebudes sobre com laciutat est posant les bases de lasortida a la crisi; i per la nullacollaboraci daltres forces pol-tiques que proven de dificultar,amb les seves votacions al ple imanifestacions pbliques, lestra-tgia econmica de la ciutat, no-ms pensant en el rdit electoralde les eleccions del 22 de maig,segons diuen. El PSC destaca ladinamitzaci econmica directaa la ciutat; la participaci, impulsi potenciament despais territo-rials econmics amplis i la sensi-bilitat social durant el mandat.

  El PSC es posabona nota en comho fa amb la crisi

  19lniavallsMollet www.liniavalles.cat Febrer201104

 • Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected]

  20110420 lniavalls www.liniavalles.cat

 • Per Matar de museusLAbell ha organitzat una sortida per al 26 de febrer

  Elisabeth AlfaroMollet

  Fins al 16 de febrer hi ha tempsper inscriures a la sortida queha organitzat al Museu Abellper al dia 26 a la Fundaci Pa -lau i Fabre i el Museu Bassat deMatar. El primer equipamentexhibeix de forma permanentpart del seu fons artstic, par-tint de la Barcelona del 1900 al1936, amb obres de Josep PalauOller, Torres Garca, Mompou,Rebull, Nonell, Nogus fins aartistes actuals Barcel i Pere-jaume. Per la seva part, el Mu -seu Bassat acull lexposici Art

  Foto: Arxiu

  Imatge del Musseu Bassat

  Redacci > Lescultor de Mar-torelles Ricard Mira lliuraraquest migdia a Rdio Molletuna escultura que ha realitzatamb motiu del 30 aniversaride lemissora municipal. Es trac-ta duna pea de ferro de grans di-mensions inspirada en la rdioque lartista ha fet de manera to-talment desinteressada. La peaser exposada als estudis, situatsa El Lledoner. Lacte tindr lloca la una del migdia.

  Ricard Miradna a la Rdiouna escultura

  E.A. > Ja sha obert la inscripciper poder participar a la rua deCarnaval. Els interessats shandinscriure a lOficina dAtenciCiutadana (OAC) abans del 3 demar. Hi pot participar qualsevolcollectiu de persones, a partir dedeu membres. Hi haur sis pre-mis, que van del 1.000 als 200euros. Enguany el recorregut dela rua ser av. dAntoni Gaud, av.de Jaume I, c. Berenguer III, av.Llibertat i Plaa Major.

  La inscripci pera Carnaval ja shaposat en marxa

  E.A.> Aleix Valldeperas inaugu-ra avui la seva exposic dillus-traci a la Bombeta. Es tractadun petit recull dels seus treballsrealitzats per a la indstria delsvideojocs, des de creacions con-ceptuals de personatges fins adissenys grfics per a jocs debaixa resoluci. Tamb hi hauresboos de lillustrador que nohan estat mai exposats ni publi-cats. La inauguraci tindr lloc ales 20h. Lentrada s gratuta.

  Lart del videojocsexposa avui a la Bombeta

  LIES Gallecs acollir dem dis-sabte a les cinc de la tarda un acteen favor de la convivncia i el di-leg amb la cultura marroquina.Es tracta duna iniciativa de len-titat Pas de Tortuga, que vetllaper la integraci dels immigrantsde la ciutat, i Sodepau (membrede la Xarxa) en collaboraci dela Federaci dAssociacions Ve-nals de Mollet i el claustre delIES Gallecs.

  CINEMA, DEBAT I MSICALacte siniciar amb la projeccide la pellcula Les coeurs brules,que comptar amb la presncia

  Per la convivncia i el dilegamb la cultura marroquina

  del seu director, Ahdmet ElMaa-nouni.

  Tot seguit hi haur un debatsobre els drets humans i socialsal Marroc i la immigraci a Cata-lunya en el qual intervindranMohamed Aidoun, president dePas de Tortuga; Khadija Ma-brouki, mediadora interculturalde salut a Mollet; Joan ManuelCabezas, doctor en AntropologiaSocial i membre dEspai fricaCatalunya; i Zinn Din Boukhe-nassi, delegat general del Comi-t Nacional de Barris a Frana.

  Lacte finalitzar amb lactua-ci del grup Masmouda msicapopular, provinent del Rif Occi-dental, la cantant del qual sAta Jabaliya.

  E.A.Mollet

  Contemporani de Catalunya1944-1969, que representa unade les mostres ms significati-ves de lart catal de la segonameitat del segle XX. Se situa ala Nau Gaud, un edifici clauque obr el cam a la genunacreaci gaudiniana.

  La inscripci es pot fer fins aldia 16 de febrer trucant al n-mero de telfon 93.544.50.99;o per correu electrnic, a la-drea [email protected] El preu de la sortida sde 22,53 per als amics delMuseu i de 26,5 per al pblicen general. Caldr un mnim de20 persones inscrites.

  21lniavallsMollet www.liniavalles.cat Febrer201104

 • Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] lniavalls www.liniavalles.catFebrer201104

 • 23

  ParetsFebrer

  201104lniavalls

  La sollicitud de crdit creadiscrepncies al consistori

  Foto: Eduardo Benito

  Els nous espais pblics es batejenEl creixement del municipi ve acompanyat de la creaci despais.

  Al darrer ple es va aprovar el nomemament de les places Rosa Leveroni i del Llibre prop del Patronat Pau Vila; els carrers ptica i Tallers,

  a Can Volart; i el carrer Repblica i de la Pau a prop de la zona de lestaci.

  Sara ArroyoParets

  Durant el darrer ple es va donarcompte de lacord de la Junta deGovern relatiu a la concertaciduna operaci de crdit a llargtermini, que ascendeix a1.600.000 euros i que servirper finanar les obres del futurParc Fluvial i enllestir lescolabressol de Can Berenguer. Aquestpunt va ser un dels que va gene-rar ms discrepncies entre elsmembres del consistori, ja que enel seu moment va suposar unamodificaci en el pressupost delAjuntament i que augmentalendeutament previst. TantNOPP com CiU van considerar

  inoportuna aquesta concertacide crdit donada lactual situacide crisi. El regidor de CiU, JoanMartorell, va argumentar quealgunes de les inversions plane-jades podrien esperar i quedaquesta manera sequilibra-ria aquesta concesi de crdit.

  Lalcalde Joan Seguer va res-pondre a les crtiques dels dosgrups amb largument que al2011 no sen demana cap crdit,aquest correspon a lexercici de2010: Qui s pot endeutar s quigenera ingressos i qui t capaci-tat financera, i lAjuntament lat.

  LLOCS DE TREBALLUn altre dels punts que es vanaprovar durant el ple, amb lni-ca abstenci del grup NOPP, vaser referent a la relaci de llocs de

  treball de ladministraci muni-cipal, un recull de fitxes que in-clouen informaci de la plantillai que permet facilitar la gesti ad-ministrativa.

  Durant la mateixa sessi es vaaprovar provisionalment el Cat-leg de Patrimoni, i una modifica-ci puntual al Pla general peracollir la futura estaci de Roda-lies.

  El parc Fluvial

  NOPP i CiU recorden el seu posicionament respectea la concertaci de 1,6 milions deuros per a inversions

  Contenidors de Parets

  Foto: E.B

  S.A. > Lempresa Urbaser con-tinuar sent lencarregada de laneteja viria i la recollidadescombraries a Parets. A ladarrera sessi plenria es van ad-judicar a aquesta companyia elsserveis per a 2011, que millorenconsiderablement respecte aaquest 2010.

  El regidor dOrganitzaci i Re-cursos Humans, Sergi Mingote,va fer catleg de les novesclusules acordades amb lempre-sa, que sn ms exigents que lesactuals. La primera de les nove-

  La neteja viria es far durantms temps i amb ms operaris

  tats s el canvi dels contenidors adipsits bicompartimentats entreel rebuig i lrganica, sampli-aran les hores de neteja viria (in-cloent les tardes) i se sumaran op-eraris a cadascuna de les sor-tides. A partir daquest any, elspolgons industrials estaran in-closos i hi haur equips de repsa les places i jardins. Durantdates especials, com la Festa Ma-jor o grans celebracions, es comp-tar amb brigades especials i peral dia a dia es treballar ambmaquinria totalment renovada.

  Tamb es vaaprovar larelaci de llocsde treball delpersonal delAjuntament

  Redacci > LAjuntament deParets ha aprovat inicialmentuna modificaci puntual del Plageneral en lmbit de lestaci deltren que estableix les bases peranar avanant en els trmits ad-ministratius i urbanstics nec-essaris per desenvolupar el pro-jecte en el futur. Amb la modifi-caci, el Pla General tamb recullque la nova construcci puguiacollir nous usos adreats nicai exclusivament a complementarel seu finanament. El projecte dela nova estaci, dissenyat pelsserveis tcnics municipals i quedepn del Ministeri de Foment,Adif i la Generalitat, vol aprofitar

  Saprova la modificaci del PlaGeneral en lmbit de lestaci

  que el desdoblament de la lniaR3 al seu pas per Parets ja preveula modificaci de lestaci deltren. La proposta del consistoriplanteja ledificaci de lestaci enuna plataforma per sobre de lesvies, dissenyada amb la voluntatdintegrar-se a les cotes de lesavingudes Catalunya i Espanya.La nova estaci connectaria atravs duna passera amb el bar-ri de Can Roura.

  Lactuaci comprn 3.400 me-tres quadrats de superfcie i in-clou el cobriment de les vies, unaparcament i un nou edifici ambdues plantes destinats a usoscomercials.

 • Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] lniavalls www.liniavalles.catFebrer201104

 • 25lniavallsPer a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] www.liniavalles.cat Febrer201104

 • Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] lniavalls www.liniavalles.catFebrer201104

 • Can Rajoler convida a unaconversa sense temes tabA lespectacle Pasta Fullada, scar Molina plantejael dileg dists entre dues parelles damics de 60 anys

  Sara ArroyoParets

  El teatre de Can Rajoler repaquest diumenge lobra PastaFullada, una proposta dscarMolina que completa la trilogiasobre lexperincia afectiva deles persones. En aquest cas, le-dat dels protagonistes s vitalper entendre la narraci. Ambnaturalitat, dos parelles damics

  Foto: Teatre Gaud

  Imatge de Pasta Fullada

  parlen de les seves relacions i delsexe. Freguen els 60 anys i la na-turalitat que destillen al parlar decerts temes considerats tab perles persones de la seva edat, sor-prn.

  Interpretada per Carme San-sa, Carles Sala, Josep Minguell iMargarida Minguillon, Pasta Fu-llada busca els lmits de lamis-tat en la vida social i en les rela-cions afectives. Sense dir-ho, ex-

  plica la importncia de la tolern-cia i la complicitat de les perso-nes. Els quatre personatges sen-dinsen en el dileg per fer un re-ps i una reflexi dels conflictesgeneracionals. Lnic que estprohibit en les seves conversessn els temes tab, no hi ha es-pai per a les histories sense finalo les intrigues. Lobra es podrveure el proper diumenge, a par-tir de les 18.30 h a Can Rajoler.

  Redacci> LEscola de la Natu-ra obre avui la nova temporadade sessions dastronomia que ce-lebren puntualment cada trimes-tre. Avui (20 h) tindr lloc la pri-mera de les sessions daquest2011 a lObservatori Pau Vila,que inclour la projecci dun au-diovisual referent als telescopis,i una observaci posterior de J-piter, Ur i la galxia Andrme-da. La propera de les jornades noser fins a l11 de mar, quan sob-servar tamb la Lluna.

  Redacci>Una trentena de pa-retans i paretanes han participataquest dijous al programa Ban-da Ampla que emet TV3. Lemis-si es va iniciar a les 23 hores i enaquesta ocasi la temtica dedebatva girar a lentorn de lapro-vaci de la Llei Sinde, que vol po-sar lmits a les descrregues dIn-ternet. El programa, dirigit i pre-sentat per Ldia Heredia, ha abor-dat qestions com ara si Internetperjudica els artistes o si la feinade lSGAE s necessria.

  Trenta paretansparticipen alBanda Ampla

  Comena un noucurs dastronomiaal Pau Vila

  El fotgraf Jaume Paris captaels retrats naturals de 20 vensRedacci > Des daquest dijousi fins al 28 de febrer, la SaladExposicions de Can Rajoleracollir la mostra 12 dones i 8 ho-mes, un recull dimatges que elfotgraf Jaume Paris va fer du-rant una tarda destiu. Ambaquest esperit, Paris ens mostraels vens i venes de la poblacisense pretensions, amb retratsnaturals, inesperats, sense artifi-cis i en una actitud espontnia.Lexposici es podr visitar finsal dia 28 de febrer. Els dies 9 i 23de febrer lautor comentar laseva obra a lentitat. Jaume Paris

  27lniavallsParets www.liniavalles.cat Febrer201104

 • Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] lniavalls www.liniavalles.catFebrer201104

 • Santa Perptua29

  Febrer

  201104lniavalls

  621.000 per rehabilitar els edificis de Can Folguera

  Foto: Eduardo Benito

  Fira de Rebaixes a la RamblaAmb l'objectiu de posar el punt i final a la temporada de rebai-xes d'hivern i fomentar el comer local, dem dissabte se cele-

  brar una nova edici de la Fira de Rebaixes. L'activitat esdesenvolupar a la Rambla de deu del mat a set de la tarda.

  RedacciSanta Perptua

  LAjuntament destinar enguany621.000 euros a la convocatriadajudes per a la rehabilitaci,installaci d'ascensors i millorade l'accessibilitat d'edificis albar ri de Can Folguera. Hi podranaccedir totes les comunitats devens del barri que encara nohagin comenat les seves obres.L'ajuda mxima que el consisto-ri atorgar per a cada edifici serdel 50% del pressupost de l'obra,que es podr complementar ambaltres ajudes, que arriben a un25%, que atorga el departamentd'Habitatge i Medi Ambient de laGeneralitat. En el cas de volerinstallar un ascensor, l'Ajunta-ment noms donar un 25% d'a-juda ja que la Generalitat aportaentre un 45 i un 60%, segons hihagi o no barreres arquitectni-ques a suprimir. Les ajudes nosn compatibles amb els 600euros que l'Ajuntament ja dona-va per installar un ascensor.

  Ara s'obrir un perode d'expo-sici pblica i els grups de l'opo-sici podran presentar allega-cions. La convocatria d'aquestesajudes es far durant aquest any

  i totes les obres hauran d'estarenllestides abans del 30 de no-vembre de 2012 amb una prrro-ga de sis mesos per a les comuni-tats que hagin tingut algun pro-blema durant el procs de reha-bilitaci.

  El nostre objectiu s crearaquest programa per ajudar elsvens en un moments com els ac-tuals en els que s'ha de governaramb cautela i sobrietat, va afir-mar la regidora d'Urbanisme iPlanificaci, Mara ngeles Sn-chez, durant la celebraci delple. Shi van abstenir PPC, PCCAi ICV-EUiA; els ecosocialistesvan assegurar que la mesura sinnecessria en aquest momentde la legislatura i van titllaraquesta convocatria d'ajudescom a electoralista.

  Al ple del gener tamb es vaaprovar per unanimitat el Conve-ni de collaboraci amb el Depar-tament de Territori i Sostenibili-

  tat de la Generalitat, en relaci alprograma per a la rehabilitaci deconjunts d'especial inters delPla per al dret a l'habitatge 2009-2012 i que afecta, en el cas deSanta Perptua, al barri de CanFolguera. Amb aquest conveni,l'Ajuntament es compromet arehabilitar almenys un 30% de les91 escales de vens que hi ha aCan Folguera. A ms, el Consito-ri atorgar ajudes socials als pro-pietaris amb menys recursos eco-nmics que podrien arribar a un90% dels cost de l'obra, grcies auna altra ordenana amb cober-tura general per a tot el munici-pi que es va aprovar per unanimi-tat al ple.

  De moment, al barri de CanFolguera ja s'han rehabilitat 27edificis i 9 estan en procs. 14ms han fet el test per veure l'es-tat de salut dels seus edificis i 4tenen inters en posar un as-censor.

  Nou edificis del barri sestan rehabilitant en aquest moment

  Aquest any sobrir la convocatria dajuts > A ms,el consistori millorar el 30% de les escales del barri

  Redacci > Les reunions quelequip de govern mant amb elsvens del municipi continuen alCentre Cvic de Can Folguera, eldimarts 8, i al de Can Tai el di-mecres 9 de febrer. El cicle es tan-car el 17 de febrer al Castell deMogoda. L'objectiu de les reu-nions amb el venat s explicarl'acci de govern realitzada du-rant la legislatura i els nous pro-jectes que es portaran a terme du-rant aquest any. L'equip de go-vern repassar la seixantena deprojectes urbanstics que s'hanexecutat durant aquest mandat,com el Centre de Futbol Munici-pal, el nou CAP de la Florida, elCentre de Rehabilitaci o els ha-bitatges per a joves i gent gran. Alterme de cada exposici s'obrirun torn de paraules.

  Continuen lesreunions amb els ciutadans

  Redacci > Lalcalde, ManuelRuiz, ha mostrat la seva satisfac-ci desprs de conixer que elSndic de Greuges de Catalunya,Rafael Rib, no ha observat in-dicis d'actuaci irregular" du-rant el ple del 15 de juliol, quanva expulsar el regidor d'ICV-EUiA, Jos Snchez, durant el de-bat d'adhesi de l'Ajuntament auna a plissa d'assegurances. ElSndic ens torna a donar la ra,assumint que aquest alcalde vaactuar amb responsabilitat, con-forme a la llei i al Reglament Or-gnic Municipal (ROM), ha as-segurat Ruiz, alhora que recordaque va expulsar Snchez per laseva manca de respecte cap a lainstituci i a la presidncia. Le-cosocialista mant que lexpulsidel ple va ser un abs de poder.

  El Sndic deGreuges dna lara a lalcalde

  Redacci > Lantic centre cvicde La Creueta sha batejat comEspai d'Entitats Gilberto Gar-ca. L'homenatge organitzat al di-rigent venal per lAjuntament ila Taula dentitats, divendrespassat, va ser la cloenda del pro-grama dels 20 anys de la XarxaMunicipal de centres cvics. Gar-

  Homenatge al dirigent venalde la Creueta Gilberto Garca

  ca ha estat durant molts anysuna persona referent a la Creue-ta per la seva trajectria en l'as-sociaci de vens i altres entitatsi la seva implicaci i treball permillorar el barri i pel movimentassociatiu. Va estar en la prime-ra junta de l'Associaci de VensLa Creueta i va ser-ne president.

  Ja shan rehabilitat 27dels edificis, 9 ms estan en procs i 14 han iniciat els trmits

  Moment de lacte dhomenatge, divendres passat

  Foto: Ajuntament

 • 30 Santa Perptualniavalls www.liniavalles.catFebrer

  201104

  Carros, carruatges i genetsompliran els carrers el dia 6

  que la benedicci des de la tribu-na installada a la Rambla espreveu cap a les 11.45 hores.

  El recorregut dels Tres Tombs

  Foto: Ajuntament

  El punt de partida ser el passeig de la Florida

  RedacciSanta Perptua

  Aquest diumenge tindr lloc unanova edici dels Tres Tombs.Una de les novetats previstesper la Societat de Carreters deSant Antoni Abat s lespectacleSercam Show, que tindr lloc a laRambla un cop finalitzada lapassada de carros, carruatges igenets pels carrers del municipi.En ell intervindran un home, uncavall i un gos imitant els indisapatxes.

  95 SANT ANTONI ABATEnguany se celebra ledici 95 dela Festa de Sant Antoni Abat.Com s tradici els participantsgaudiran dun esmorzar al recin-te firal abans dencetar el recor-regut i dun obsequi realitzat perlartista local Montse Riera. Elsabanderats de 2011 sn Ramn iToni Garca Arcas i Alina i AnnaGarca Zamora. Ells seran elsencarregats de dur la bandera ilestandard. Els Tres Tombs co-menaran a les 11 del mat, tot i

  La novetat dels Tres Tombs denguany, ledici 95 de Sant Antoni Abat, s lespectacle Sercam Show

  sortir del passeig de la Florida ipassar per lavinguda de Barce-lona, Jacint Verdaguer, la Ram-bla i el carrer de Gens Sala.

  Redacci> Abrazando mi co-secha, de Feliciano Ramos, ha es-tat lobra guanyadora de la cate-goria de Poesia del premi SantaPerptua, valorat en 1.200 euros.El premi de Contes va quedar de-sert ja que el jurat va considerarque el nivell no era prou alt. Elstres accssits de 300 euros vanrecaure sobre Xavier Zaragoza,Josefina Solano i Jos AgustinBlanco. Al premi es van presen-tar 389 obres, 240 contes breusi 149 poesies.

  Abrazando micosecha ha estat la millor poesia

  Redacci> El Teatre del CentreParroquial acollir aquest di-umenge la respresentaci dElClub de la Corbata en el marc dela 20a Mostra de Teatre. Estprotagonitzada pel Jaume, unhome que fa els 40 anys i que esplateja tot un seguit de qes