of 48/48
redacció 93 519 43 96 · [email protected] · administració 93 519 43 93 · publicitat 93 519 43 85 · Fax 93 519 43 98 línia vallès 18 de març de 2011 · Núm. 345 · Any XI · 19.000 exemplars · www.liniavalles.cat Vallès Oriental Els informes psiquiàtrics diuen que l’imputat en un suïcidi sabia què feia 4 Cànoves Un jove construeix a casa seva un refugi antizombis 43 El soterrament del ferrocarril a Granollers surt de la via morta Foto: Eduardo Benito 13 7 El Consell de Ministres licitarà en breu les obres entre els carrers Josep Umbert i Vinyamata Mollet i Martorelles demanen al Rei, Zapatero i Mas que s’impliquin en salvar Derbi 3 Sol·licitat el control

Línia Vallès 345

 • View
  236

 • Download
  8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Línia Vallès 345

Text of Línia Vallès 345

 • redacci 93 519 43 96 [email protected] administraci 93 519 43 93 publicitat 93 519 43 85 Fax 93 519 43 98

  lniavalls18 de mar de 2011 Nm. 345 Any XI 19.000 exemplars www.liniavalles.cat

  Valls OrientalEls informes psiquitricsdiuen que limputat en unsucidi sabia qu feia

  4CnovesUn jove construeix a casa seva un refugi antizombis

  43

  El soterrament del ferrocarril a Granollers surt de la via morta

  Foto: Eduardo B

  enito

  13

  7

  El Consell de Ministres licitar en breu les obres entre els carrers Josep Umbert i Vinyamata

  Mollet i Martorelles demanen al Rei, Zapatero i Mas que simpliquin en salvar Derbi 3

  Sollicitat el control

 • Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected]

  201118lniavalls.cat

 • 3En Portada lniavalls.catMar201118

  Demanen auxili al ReiEls alcaldes de Mollet i Martorelles envien una carta a Juan Carlos I, Jos Luis Rodrguez

  Zapatero i Artur Mas per demanar que intentin evitar el tancament de Derbi i YamahaFotos: E.B

  Els alcaldes de Mollet del Vallsi Martorelles shan proposatmoure cel i terra a favor delmanteniment dels llocs de tre-ball de la indstria catalana ibaixvallesana. Josep Monrs iRomuald Velasco han enviatuna carta al rei dEspanya, JuanCarlos I, al president de lEstatespanyol, Jos Lus RodrguezZapatero, i al president de laGeneralitat, Artur Mas, on elsdemanen que intervinguin perevitar el tancament de les plan-tes de Derbi, a Martorelles, iYamaha, a Palau-solit i Ple -gamans. Aix suposar, diuen,la prdua de centenars de llocsde treball que ocupen, en bonapart, ciutadans de de Mollet iMartorelles i empitjorar demolt els ndexs datur i la situa-ci econmica i social duna im-portant part de la nostra po-blaci.

  Monrs i Velasco sadrecenals mandataris en nom, tamb,dels comits dempresa de Der -bi i Yamaha i els demanen queintervinguin de manera directaper intentar trobar solucions ala situaci actual. En la carta,sapella a la importncia que laindstria de la motocicleta hatingut histricament al Baix Va-lls que, a ms de les empresesde fabricaci de motos, ha ge-nerat gran part dempreses au-xiliars i milers de llocs detreball. Es dna la circumstn-cia que el rei Joan Carles I vavisitar la planta de Derbi elmaig de 2005 i que s un granaficionat del mn de la motoci-cleta.

  LA GENERALITAT ANIR A ITLIA, SI CALEl que s que han aconseguit elstreballadors de Derbi s el su-

  port de la Generalitat de Ca -talun ya. El president del co-mit, Josep Maria Farrs, esreunia dimecres amb els direc-tors generals dels departa-ments dIndstria i Treball perdemanar que ladministracifes tot el possible per evitar eltancament de la planta. Tenimel comproms que, en el cas quefos necessari, viatjaran a Itliaper reunir-se amb el grup Piag-gio, explica Farrs. La planti-lla, afegeix, continuar lluitant iresistir al que qualifica com apoltica de desgast i destratgiaper part de lempresa.

  De fet, els treballadors deDerbi no shan rendit davant la-nunci de tancament de la plantade Martorelles. Dissabte es vanreunir en assemblea a lenvelatde la Masia de Carranc per ex-plicar als treballadors la situaciactual i les possibles actuacionsa dur a terme. Algunes dellessn la lectura dun manifest, di-lluns a les 18h, davant les portesde lAjuntament de Mollet, donels treballadors sortiran en ma-

  nifestaci fins a la plaa Prat dela Riba de la ciutat. Dimecres, ams, es concentraran a les por-tes del Parlament de Catalunyaabans de reunir-se amb elsgrups parlamentaris per dema-nar que tots vagin a una, expli -ca Farrs.

  Desprs de lassemblea dedissabte es va celebrar un ple,lobjectiu del qual era fer pblicala preocupaci de la que s lad-ministraci ms propera a lesfamlies afectades, denunciarlincompliment per part de Piag-gio dels acords subscrits lany2009; reclamar al govern de laGeneralitat la seva implicaciactiva i ferma per aturar aquestanova deslocalitzaci i prdua de

  llocs de treball, creant les condi-cions adients per recuperar lamarca Derbi i mantenir la sevaproducci a Martorelles; i pro-posar a la Mancomunitat deGalzeran i a tots els ajuntamentsdel Valls Oriental que safegei-xin a la moci.

  SUPORT POLTICEl primer dirigent poltic en vi-sitar els empleats va ser lecoso-cialista Joan Herrera, divendrespassat, qui es va comprometre aportar la delicada situaci de laindstria del motor al ple delParlament. El Govern sha dar- remangar per garantir que hihagi inversions en un sector quepodem liderar, va dir, recla-mant el mateix esfor que es vafer en el seu dia en el sector ae-ronutic. El de la moto, va afe-gir, pot ser un referent mundialgrcies a les installacions, elstreballadors, els enginyers i lesmarques consolidades al pas.s conconcebible que una mar -ca de referncia mundial des-aparegui, va assegurar. Per a

  Els treballadorses manifestaran

  dimarts entre lAjuntament deMollet i la plaaPrat de la Riba

  dimarts estava prevista la visitadAlcia Snchez-Camacho, peres va haver de suspendre.

  El suport dels sindicats va ar-ribar dilluns de la m de JoanCarles Gallego, secretari generalde CCOO de Catalunya. Gallecoconsidera que no existeixen mo-tius que justifiquin el tanca-ment, ja que la planta de Mar -torelles ha obtingut beneficis enels darrers exercicis, no t pr-dues econmiques i s una deles ms eficients del grup. A di-ferncia de les plantes italianes,durant el 2010 Derbi va aconse-guir reduir els costos de produc-ci per unitat en un 11%, va dir,alhora que instava les adminis-tracions, especialment la Gene-ralitat de Catalunya, a prendremesures en defensa del sectorde la indstria de la moto al nos-tre pas i a intervenir davant lesmultinacionals Piaggio i Ya-maha per garantir la continutatde lactivitat productiva i elmanteniment dels llocs de tre-ball de les plantes que tenen aCatalunya.

  E. AlfaroMartorelles/Mollet

  Lenvelat de la Masia de Carranc de Martorelles va acollir dissabte lassemblea dels treballadors de Derbi

 • Comarca4Mar

  201118lniavalls.cat

  Raimon Sol sabia el que feiaSegons linforme psiquitric que consta al sumari, limputat en un cas de sucidi assistit

  dun amic no patia cap afectaci de les capacitats dentendre la realitat i nera conscientJos Antonio PilarValls Oriental

  Amb un gran control de lentre-vista i amb un estil seductor (fa-miliar) i prxim a linterlocutor,que fins i tot arriba a ser un tantinvasiu. Aix es va mostrar Rai-mon Sol Grancha, imputat enconcepte de cooperador necessa-ri en el sucidi dun amic a lesFranqueses a finals de gener del2010, davant les dues metgessesforenses de lInstitut de Medici-na Legal de Catalunya, que el ju-liol daquell mateix any van ana-litzar la seva personalitat des delpunt de vista psiquitric. Lesdues professionals van sotmetreSol a una valoraci a petici deljutjat nmero 4 de Granollers,que instrueix el cas, i van elabo-rar un informe pericial psiqui-tric sobre la seva imputabilitat iles seves facultats volitives iintellectives.

  El treball, al qual ha tingut ac-cs Lnia Valls, es composa de sispgines i va ser signat el 20 de ju-liol. La conclusi va ser que Solno presenta cap patologia psi-quitrica ni trastorn de persona-litat i que en el moment que esvan produir els fets, no existia capafectaci de les capacitats denten-dre la realitat aix com dactuar-hien conseqncia. O dit duna al-tra manera: si realment va parti-cipar en la mort de Xavier RamonR. J, sabia clarament el que feia.

  PSICOPATOLOGIASol va anar sol a les exploracionsa qu li van sotmetre les duesmetgesses, vestit adequadamentconforme amb la situaci. Durantles entrevistes va tenir un com-portament correcte i una actitudcollaboradora. Limputat va res-pondre a les preguntes realitza-des i ho va fer de manera cohe-rent, sense alteracions en lex-pressi i comprensi del llen-guatge, amb intencionalitat co-municativa correcta, un discursdestil fluid i vehemncia en latransmissi del missatge que

  Croquis del cadver fet per la policia cientfica dels Mossos dEsquadra

  aparenta convicci interna pro-funda. Amb una capacitat dor-denaci cronolgica correcta isense alteracions significativesde la memria recent i remota niamnsia lacunar en relaci alsfets que van motivar aquest in-forme pericial.

  Durant lentrevista, Sol esva manifestar emocionalmentestable. Segons linforme de lesdues metgesses, va verbalitzarsentiments reactius envers laseva participaci directa en lamort del seu amic, manifestantun intent dafrontament deltema de manera positiva, mini-mitzant els fets i les seves conse-qncies i fent referncia a unasensaci dimpotncia, incre-dulitat i injustcia. Tot aix,sense cap mena dansietat.

  Segons les especialistes que elvan analitzar, Sol presenta unnivell intellectiu dins dels mar-

  ges de la normalitat en compara-ci a una poblaci de les matei-xes caracterstiques sociocultu-rals. En linforme es destacaque, des del punt de vista clnic,sobserven trets de personalitatsignificatius que no configurenclarament un trastorn de perso-nalitat, ja que demostra granautoestima amb molt bon con-cepte de si mateix, habilitats so-cials importants pel que fa a la re-laci interpersonal, i capacitat delideratge, encant superficial i ex-troversi amb estil fred en laseva presentaci personal. Enqualsevol cas, va expressar unacorrecta diferenciaci entre elque sn conductes antinormati-ves i les que no ho sn.

  PSICOMETRIALes especialistes tamb van sot-metre Sol a un test basat en unqestionari teric amb 175 puntsagrupats en escales de contingutclnic que avaluen la personalitati sndromes clniques compati-bles amb la nosologia de lAme-rican Psyquiatric Association. Elperfil psicomtric que es va obte-nir va ser tcnicament vlid,per dubts pel que fa a la fiabi-litat ats lelevat patr de desit-jabilitat social que presenta.

  Linforme estableix en el cap-tol de Conclusions mdicole-gals que Sol no presenta capafectaci de les seves funcionspsquiques.

  LLIBERTAT PROVISIONALRaimon Sol est en llibertatprovisional grcies al seu advocat.El 23 de juliol de 2010, el jutjatdinstrucci nmero 4 de Grano-llers va decretar llibertat provisio-nal de Sol amb fiana de 20.000euros, que li van deixar unsamics. Lauto judicial tamb im-posava la prohibici de sortirdel pas i la retirada de passaport,aix com lobligaci de compari-xer davant el jutjat els dies 1 i 15de cada mes i quantes vegadesfos cridat.

  La llibertat provisional, igualque la pres provisional, t coma objectiu primordial la dassegu-rar la disponibilitat fsica de lim-putat amb la finalitat de garantirel normal desenvolupament de lainstrucci i, sobretot, el compli-ment efectiu de la sentncia con-denatria que, eventualment,pugui ser dictada en la seva con-tra, impedint que limputat pu-gui sustreures o entorpir laccide la justcia durant el tempsnecessari per a la tramitaci delexpedient penal.

  El 29 de juliol de 2010, ladvo-cat va presentar un escrit solli-citant laixecament de lobligacide comparixer al jutjat o sub-sidiriament augmentar els ter-minis. En la seva petici, el lle-trat va considerar, en aquell mo-ment, que no es donaven les cir-cumstncies que havien motivataquestes mesures cautelars.Aix s aix, sobretot, donat

  lavanat estat de la present ins-trucci en la que el meu patroci-nat ha declarat ja en dues oca-sions, la primera en seu policiali la segona en seu judicial, con-testant a totes les preguntes queli van ser formulades, diu eldocument, al qual ha tingut ac-cs Lnia Valls.

  A la vista de lactuat fins almoment segueix lescrit potafirmar-se que la present causa estroba suficientment avanadacom per poder dir que no existeixcap risc de destrucci de provesper part del meu representat, dereiteraci delictiva, ni de sus-tracci a lacci de la justcia,doncs des que se li va imposar lo-bligaci de compareixena cadaquinze dies, lha vingut complintescripulosament.

  PERFIL BIOGRFICSol va nixer el 7 de mar de1964 a Barcelona. s el quart desis germans. Divorciat el 2003,viu a Sant Pere de Vilamajor, sol,tret de quan els seus dos fills me-nors dedat li pertoquen segons elconveni. s llicenciat en INEF desdel 1989 i ha desenvolupat diver-sos cursos formatius no reglats almbit del creixement i del des-envolupament personal.

  Des del maig de 2008 est alatur. Prviament, i durant 17anys, va treballar com a gestordun club esportiu a Granollers,feina que va deixar per dedicar-se a donar conferncies i xerradesa collectius diversos sobre crei-xement personal. Segons ell, elcanvi de feina va ser secundaria un moment de trencament bio-grfic, provocat per la seva sepa-raci matrimonial, que li va im-plicar un canvi important i moltsignificatiu.

  s autor del llibre Cmo ser fe-liz cada dia. Pequeo manual deautoayuda, que es va autoeditar.No tenia antecedents fins a laseva implicaci en els suposatsdelictes dinducci i cooperacien el sucidi dun amic i contra lasalut pblica.

  En lentrevistaamb metgesses va mantenir un

  gran control i unestil seductor

  un tant invasiu

  Linforme diu que Sol presenta

  un elevat patr de desitjabilitat

  social, sense capmena dansietat

 • 5Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] lniavalls.catMar201118

 • Comarca6Mar

  201118lniavalls.cat

  Un dia de pluja intensaEls Bombers van fer ms de mig centenar de sortides> El Baix Valls, en alerta pel cabal del Bess

  Jos Antonio PilarValls Oriental

  Baixos inundats, arbres i bran-ques a punt de caure pel pes delaigua i la fora del vent. Aquests el paisatge que va deixar la for-ta tempesta caiguda dimarts pas-sat al mat, als efectes de la qualcal afegir algunes incidncies enel trnsit i laugment imprevistdel cabal de rius i rieres.

  PETITES INUNDACIONSEntre les 11.24 hores i les 13.30els Bombers de la Generalitatvan fer un total de 61 sortides peratendre problemes ocasionatsper la pluja, nica i exclusivamenta la Regi Metropolitana Nord,que comprn les demarcacionsdel Valls Oriental, Maresme,Barcelons Nord excepte la ciu-tat de Barcelona i Valls Occi-dental. La majoria de serveis vantenir lorigen en inundacions debaixos i garatges o murs i arbrescaiguts a diversos punts de la co-marca.

  Tamb van rebre avisos que fi-nalment no van ser atesos perqules policies locals i Mossos dEs-quadra van constatar que no ca-lia la intervenci dels Bombers.En aquests casos, es va tractar decarrers que baixaven plens dai-gua o de clavegueres que no en-golien amb prou velocitat tot i noestar-ne embossades les boques.A Mollet, van fer vuit sortides, aCaldes, set; i a Santa Maria de Pa-lautordera, quatre.

  CRESCUDA DEL RIUEl nivell del riu Bess a Santa Co-loma de Gramanet va assolir unnivell alt com a conseqnciadels diversos afluents de la con-ca, entre els quals es troben elCongost i el Mogent. Per aquestmotiu, Protecci Civil va dema-nar extremar la precauci i la vi-gilncia dels accessos a la llera,guals i punts baixos a diversosmunicipis. Pel que fa al VallsOriental, lalerta va afectar Mon-torns, Martorelles, Mollet, la

  Foto: Eduardo Benito

  El riu Congost, amb augment del seu cabal, al seu pas per Granollers

  Llagosta i Sant Fost de Campsen -telles. A les Franqueses, tamb esva tallar el trnsit pels tres gualsde Llerona i a Granollers es vatancar el del carrer Arqumedes.A Cnoves, la riera de Vallfornses va desbordar a l'accs a la ur-banitzaci Mirador del Mont-seny. La crescuda no va afectar acap persona ni a cap vehicle.

  INCIDNCIES VIRIESEl Servei Catal de Trnsit (SCT)va informar que la pluja havia tin-gut afectacions a les carreteres dela comarca. A la C-17 es va haverde tallar un carril en sentit Bar-celona a lalada de la Garriga, acausa dun accident que va pro-vocar mig quilmetre de reten-cions.

  A Granollers, els Bombers vanrescatar una persona que haviaquedat atrapada dins d'un vehi-cle embarrancat en un pas sotales vies del tren; no hi va havercap ferit. I a Santa Maria de Pa-lautordera, la Policia Local i elsBombers van ajudar a arribarfins a l'autocar a un grup de 35escolars que es trobaven a LaGranja Escola.

  A Mollet, el fort aiguat va dei-xar fins a 67 litres per metrequadrat, provocant diverses inci-dncies a la ciutat, la majoria re-lacionades amb el trnsit viari.Pel que fa als equipaments, hi vahaver afectacions a la Biblioteca

  Can Mul i en algunes escoles,que es van solucionar rpida-ment i no van entorpir la normalactivitat dels centres. El msafectat va ser l'Institut Gallecs, onl'aiguat va taponar els baixantsd'aigua de la coberta d'una de lesales de l'edifici. Aix va acabarprovocant l'entrada d'aigua a lessales i les aules d'aquella part del'institut. Es van suspendre lesclasses a la tarda i durant tot eldia segent per precauci, ja quees prevea ms pluja.

  CAN PRAT, A MOLLETL'Agrupaci d'Industrials delBaix Valls s'ha mostrat indigna-da pel nou episodi d'inundacionsal carrer Bilbao, siutat al polgonindustrial Can Prat de Mollet, i al'escassa resposta per part del'Ajuntament, informa ElisabethAlfafo. Han maquillat el carrerper no s'ha solucionat el proble-ma del clavegueram, explica elpresident de l'entitat, DemianTabbia.

  Un dels industrials installatsa la zona del polgon, Josep Es-teve, va haver de parar l'activitatdurant tres hores dimarts a la tar-da: Cauen quatre gotes i tot s'i-nunda, i dimecres a la tarda en-cara hi havia fang a les canona-des, assegura. L'Ajuntamentns conscient per dna llar-gues, perqu t d'altres priori-tats, afegeix.

  Grup Comunicaci 21, finalistadels premis de la DiputaciValls Oriental > El Grup Co-municaci 21, editor de la majorxarxa de peridics de proximitatde Catalunya, entre les qualssinclou Lnia Valls, s un delsfinalistes dels Premis Tasis Tor -rent, que concedeix la Diputacien la categoria de millor iniciati-va en lmbit de la premsa locali comarcal.

  Altres mitjans de la comarcaque han estat finalistes sn LaVeu de Lli de Vall i Linforma-tiu de Santa Perptua de Mogo-da, que opten al premi Arrel a la

  millor publicaci municipal; laweb municipal de lAjuntamentde Granollers (opta al premi In-nova a la millor iniciativa muni-cipal en el camp de les noves tec-nologies) i VOTV amb Infovalls(premi Miramar al millor progra-ma duna televisi local).

  Els guardons sentregaran enla 30a edici dels Premis de Co-municaci Local de la Diputaci,que es lliuraran el proper dia 25al Parc Audiovisual de Catalun-ya de Terrassa (Valls Occiden-tal).

  Les Franqueses Imagina, un noupartit a les eleccions del 22-M

  Imatge de la presentaci de la nova formaci poltica, dimecres passat

  Foto: Eduardo Benito

  Les Franqueses del Valls >El panorama poltic al municipisha ampliat amb la irrupci du-na nova formaci. Es tracta deLes Franqueses Imagina (LFI),que dimecres va convocar elsmitjans de comunicaci per do-nar a conixer el projecte de can-didatura que presentaran a leseleccions municipals del 22 demaig. Aquesta alternativa estpromoguda per una assembleaoberta de ciutadans dels cincnuclis urbans: Bellavista, CorrdAmunt, Corr dAvall, Lleronai Marata.

  La situaci poltica que haviscut les Franqueses aquesta le-gislatura, sobretot des de la mo -ci de censura que va liderar elsocialista Esteve Ribalta, que desde LFI defineixen com catica,ha estat el caldo de cultiu de la

  nova formaci. Els seus membresadvoquen per fer un pas enda-vant per retrobar i normalitzar laqualitat democrtica en la convi-vncia i el govern municipal.

  La diversitat de les perso-nes, procedncies i costums stan gran com la diversitat delspaisatges del nostre poble expli-quen. Sabem que aquesta rique-sa s una oportunitat i que les co-ses ben fetes demanen temps. Norenunciem a la idea davanarcom a poble, i avanar noms spossible quan la convivncia de-mocrtica s un principi respec-tat per tothom. Estem illusionatsperqu a les Franqueses del Va-lls som molts els ciutadans i ciu-tadanes, de totes les edats, dispo-sats a aprendre i participar en lavida pblica municipal des de laserenitat i lentusiasme.

 • CiU veu vida desprs de TornDavant lanunci de presentar-se a les eleccions municipals amb un partit propi, la federaci

  nacionalista no considera lexalcalde un rival especialment fort contra el que competir

  Jos Antonio PilarLes Franqueses

  A CiU no li preocupa que Fran-cesc Torn presenti a les eleccionsmunicipals una llista alternativa.La federaci nacionalista no con-sidera al seu excandidat un rivalespecialment fort, almenys noms que daltres que el 22 demaig puguin competir a les urnesinstallades a les Franqueses delVa lls. Aix ho van manifestar di-marts en roda de premsa els pre-sidents comarcals de CDC, FeliuGuillaumes, i UDC, Ferran Jim-nez. Ambds van estar acompan -yats a la taula pel president de laFederaci de Barcelona del segondaquests partits, Joan Recasens.El diputat Jordi Turull va excu-sar la seva absncia per compro-misos al Parlament.

  EL COP DE PUNYLa notcia es va filtrar a la prem-sa, tot i lesfor de discrecci de-manat. Guillaumes va iniciar laseva intervenci amb aquestesparaules, un evident re tret als as-sistents a lassemblea celebradael dia 7 de mar i en la que es vadonar a conixer la decisi de ladirecci nacional de CDC de pres-cindir de Francesc Torn, quifins aleshores havia estat la sevagran aposta en les darreres elec-cions municipals. Posteriormentva explicar el procs que el par-tit havia seguit de portes endins,donant a entendre que lexalcal-de shavia arribat a convertirms en un pes mort que un pespesat. Amb ell, segons va dir, queles dues formacions arribessin aun acord era difcil.

  Guillaumes tamb va explicarals periodistes que, en tenir co-neixement de lelecci de Torncom a cap de llista, la direcci na-cional ja va donar instruccions alcomit local per tal que presen-tessin un altre candidat. La res-posta va arribar dijous 3 de mari no va incloure cap novetat res-pecte del que ja hi havia. Va ser

  aleshores quan a Barcelona es vaprendre la decisi dactuar i do-nar el cop de puny sobre la tau-la, una expressi que illustra elque algunes persones afins a le-xalcalde no dubten en qualificarcom un exercici dautoritarismedavant la pretesa sobirania deles agrupacions. Ens han impo-sat prescindir de Torn i ara ensimposaran el nom que ells vul-guin, assegura un militant.

  Que la identitat del nou candi-dat es faci pblica s qesti detemps. De dies, segons va pun -tualitzar Guillaumes. La direccija t un nom decidit, per en laroda de premsa de dimarts pas-sat es va negar a donar-lo. Totapunta que ser un dels actualsregidors de la federaci naciona-

  lista que, a contrarrellotge, hau-r denvoltar-se dun equip detreball homogeni i amb prou en-titat com per disputar les elec-cions ms atomitzades que es re-corden al municipi. Falta perveure si tamb ho ser el consis-tori que surti de les urnes elpro per 22 de maig.

  TORN I EL SEU PARTITDiuen els testimonis que durantlassemblea en qu se li va comu-nicar oficialment que es prescin-dia dell com a cap de llista deCiU, Torn va man tenir una ac-titud autista; com si res del quees deia all ans amb ell. I aix vacontinuar els dies seg ents. Di-vendres 11 , les bsties del muni-cipi van rebre el butllet informa-tiu de la federaci nacionalista,Parlem-ne, en la primera pginadel qual lexalcalde es presenta-va com candidat.

  A banda dun petit apunt sobreel seu currculum professional ipersonal, lescrit incideix en quela seva candidatura la va aprovarper unanimitat lassemblea demi litants, amb un 100% dels

  Ferran Jimnez, Feliu Guillaumes i Joan Recasens, dimarts passat, durant la roda de premsa convocada per CiU

  Foto: Eduardo Benito

  vots, ratificant aix la decisique ja va prendre anteriorment elcomit executiu local. Torn tam-b fa un reps a la seva gesti alcapdavant de lAjuntament fa re-ferncia al deteriorament quehan patit la vida poltica i lainstituci en els darrers anys.

  Segons Guillaumes, la distri-buci del butllet noms quatredies desprs dhaver estat descar-tat Torn entra en una dinmi-ca que contribueix a la confusi.La direcci de CiU no ha donatmai el vistiplau a Torn, de ma-nera que s un absurd. El presi-dent de CDC va aprofitar perdesautoritzar lexalcalde i elsmembres de lactual comit exe-cutiu local a parlar en nom de lafederaci sobre aquesta qesti.

  Torn no ser el cap de llistade CIU, sin que ho ser de Con-vergncia per les Franqueses,personalitzant daquesta manerael que en opini de Guillaumesseria un acte de deslleialtat. Le-xalcalde ja ho ha comunicat a di-ferents persones per correu elec-trnic, novament com si ell coma cap visible del principal partitde loposici no hagus tingutres a veure amb els xits i els fra-cassos de la legislatura que araacaba: Davant la greu crisi ins-titucional que fa anys que pateixlAjuntament, que ha comportatun gran desgavell a diferents ni-vells, institucional, poltic i social,i que ha comportat un deteriora-ment que ha afectat la prestacide serveis a la ciutadania. Els par-tits poltics no han sabut afron-tar aquesta situaci i han deixatque el municipi es deteriori iquedi en un atzucat. Per aix, ho-mes i dones amb estima pel mu-nicipi, hem decidit presentar unacandidatura, Convergncia perles Franqueses, per donar respos-ta a la situaci creada i oferir ga-rantia, treball i eficcia.

  Torn es resisteix a abandonarla poltica activa, per CiU no elveu com a un rival. Segons Gui-llaumes, les persones sn impor-tants, per el projecte s com unacordada: alguns arriben fins a onarriben i desprs agafen la cordaun altre. Qui tampoc estirar dela corda, almenys no davant delsfocus de la primera lnia de la po-ltica local, ser Ferran Jimnez.El president comarcal de CDC slaltre protagonista del conflicteque els socis de la federaci hanviscut a les Franqueses. Dillunsva assegurar que shavien fet sa-crificis per part ambdues for-macions. No hi ha guanyadors niperdedors va dir, sin quehem de pensar en les properesgeneracions, juntar esforos persumar i anar tots en la mateixadirecci. No va aclarir, per, sies referia a la direcci que deter-mini la direcci nacional.

  La direcci t decidit el nom

  del substitut. Tot apunta que

  ser un dels actuals regidors

  Quatre dies desprs de ser vetat, CiU va distribuir el

  butllet amb Torncom a cap de llista

  7Comarca lniavalls.catMar201118

 • Safata dentradaEDITORIAL

  Ciutadans

  grup comunicaci21Dipsit legal: B-22581-2001lniavallsRedacci: 93 519 43 [email protected]: 93 519 43 [email protected]: 93 519 43 [email protected]

  Lnia Valls agraeix les cartes dels lectors per no es responsabilitza dels seus continguts. s imprescindible que els es-crits estiguin signats amb nom i cog noms, nmero de DNI i telfon de contacte. LniaValls es reserva el dret de reta-llar-les, en el cas adient. Les cartes es poden enviar al fax 93 519 43 98 i per correu electrnic a l'[email protected]

  Cartes dels lectors

  38.000 lectors setmanals(onada 31-01-2011)

  La Foto

  www.liniavalles.catEditor: David Centol i Lozano. Directors d'edici: Jos AntonioPilar (Lnia Valls), Daniel Gutirrez (Lnia Badalona), Jordi Sug-raes (Lnia Barcelona), Ivana Padierna (Lnia Maresme i webs deproximitat), Pere Gimnez (webs temtics). Caps de redacci:Elisabeth Alfaro, Cris tian G mez, Sara Arroyo. Redacci: NormaCano, David Gonzlez, Montse Lpez, Daniel Sainz, Jordi Alcover.

  Cap de producci i qualitat: Marga Moreno. Dissenyadors grfics: Albert Bald, Aida Fonseca. Fotografia: Eduardo Benito. Cap de Vendes: Marcelo Villanueva. Xarxa comercial: Adolf Garcia,Esther Rodrguez, lex Subirats, Ricard Garcia, Jaume Magri, Manel Riera, Manuel Snchez-Vil-lanueva, Joan Carles Cuenca. Mrqueting: Eva Serra. Distribuci: Ramon Vila (coordinador), Albert Carbonell, Oriol Freixa, Yacouba Diakit, Adri Lpez. Facturaci: Teresa Anguela. Auxiliar: Maria Reyes.

  Sollicitat el control

  Opini8Mar

  201118lniavalls.cat

  EL NO VOTEU DICV-EUIA

  De pedra ens hem quedat al lle-gir els consells que les forcesanomenades desquerra alterna-tiva i ecologistes fan a la premsalocal, hem hagut de mirar el ca-lendari per assegurar-nos queestvem a lany 2011 i no entemps passats.

  Demanar el no voteu i noparticipeu a les altres forma-cions poltiques i insistir en elconsell que si no els votes a ells,millor que no hi vagis a votar,trenca tot discurs democrtic iparticipatiu. Ara sabem i llegimque la democrcia que ells volensn noms els seus vots, i la par-ticipaci que volen, s la partici-paci noms dels seus.

  JSC Mollet

  SISTEMA PSICPATA

  En una societat del ms fort, ontot shi val i cadasq va a la seva,la psicopatia est com un peixen laigua. Ltica capitalista esbasa en valors socioptics: aso-cial, no emptica, violenta, ir-responsable, mani pu la dora,impulsiva, cruel i narcisista. Elsistema de lliure mercat vamolt b per justificar all injus-tificable, perqu s impersonal ino existiexen culpables. En el

  capitalisme les persones i la na-tura noms som mercaderies,objectes, mitjans per conseguirlobjectiu dacumular i acumulardiners sense lmits. Lafany delucre s la benzina que mouaquesta desalmada i inhumana

  EN RECORD ALS CAIGUTS PER LA DEMOCRCIA

  El dissabte dia 12 shavia dinaugurar el monument a lalcalde deSant Fost, Enriquet Torrents i als 16 vens que varen morir en de-fensa de la llibertat i la democrcia, per malauradament no es vapoder celebrar degut a les inclemncies climatolgiques. Lho-menatge se celebrar aquest dissabte 19, a les 11 del mat. Per totscostats hem rebut manifestacions de solidaritat i suport per tirarendavant aquesta iniciativa sortida de la Regidoria de MemriaHistrica de lAjuntament de Sant Fost i amb tot el suport de las-sociaci local del Memorial Democrtic. Per la manca dinfor-maci del desenvolupament de tot el procs intern, fa que esgenerin preguntes i dubtes sobre el cost econmic daquesta obra,feta en temps de precarietat econmica com els que estem pas-sant.

  Vull remarcar que tota aquesta obra ha estat feta per la fermavoluntat de diferents persones: grcies a Jordi Morera, alcaldede Tagamanent, per facilitar-nos la gesti amb lempresa Pedresi Marbres Vila que ens ha proporcionat de forma altrusta lapedra. Grcies a lescultor, que des del seu anonimat, ha disse-nyat les quatre barres de flama de lescultura sense cap mena decost econmic. Grcies a Talleres Ferrimax per la realitzaci gra-tuta de la pea de ferro de lescultura. I grcies a daltres perso-nes annimes, ajuntaments, industrials, comerciants, partitspoltics i com no de tot lesfor fsic i econmic dels membres delMemorial Democrtic de Sant Fost. A tots ells els vull agrair totala feina feta en b de la memria del nostre poble.

  Toni Pinyero, regidor de Memria Histrica. Sant Fost

  mquina. Una societat de depre-dadors, que desarticula all so-cial, collectiu i comunitari, queatomiza, individualitza i despo-lititza.

  Josep Lluis PrezGallecs

  Mariona Guinart, 20 anysEstudiant (Granollers)

  No. Crec que s positiu larriba-da de gent daltres pasos. scert que hi ha persones amb ne-cessitats que aqu poden desen-volupar tasques que nosaltresno volem fer.

  Magdalena Vegas, 57 anysConfecci (Mollet)

  Crec que s que s difcil la con-vivncia amb persones nouvingu-des. Tenen unes altres costums iuna altra cultura. No obstant, sque veig positiu que els immi-grants busquin treball aqu.

  Trinidad Santos, 58 anys Mestressa de casa (Mollet)

  No ho considero un problemaper s que veig negatiu quemolts immigrants vinguin a Es-panya per hagin de dormir i fervida al carrer. Aix s que s unproblema.

  Manuela Gallina, 68 anysMestressa de casa (Mollet)

  S que ho considero un problemaperqu els immigrants tenen al-tes costums i una altra cultura.Daltra banda, valoro positiva-ment lemigraci despanyols aaltres pasos.

  Ivan Rodrguez, 33 anysGurdia Urb (Mollet)

  Mai he tingut cap problema ambels immigrants i no veig larriba-da de persones daltres pasoscom un problema. No em pucqueixar de res, ni tan sols pel quefa al treball.

  Considera la immigraci un problema?

  iU sha pres el seu temps en solucionar el conflicte que tenia oberta les Franqueses. Per finalment ha arribat a dues conclusions:

  una, prescindir de Francesc Torn, qui durant anys ha estat el seucap visible al municipi, pels motius mpliament explicats a Lnia Va-lls al llarg de les darreres setmanes; i dos, nomenar oficiosamentel seu substitut; la presentaci oficial es far la propera setmana. Len-carregat de portar la torxa de la coalici no s altre que Francesc Co-lom, actual regidor del consistori franques. Ha estat confirmat perla direcci de CDC i UDC un mes i mig desprs que aquest peridicpubliqus (el 28 de gener passat) el seu nom com possible substi-tut de qui fins ara ha estat el darrer alcalde i alcaldable conver-gent del municipi.

  Colom s un candidat de consens per part de CDC i UDC que ennom del respecte dels terminis que estableixen els seus estatuts, hanperdut un temps valus que els seus rivals poltics esperen rendibi-litzar en benefici seu. Desprs de la guerra interna entre els parti-daris de Torn i els seus detractors, el panorama de futur que se lipresenta al nou cap de llista no s precisament una passejada triom-fal. CiU les Franqueses ha quedat feta un solar com a resultat del con-flicte, amb divisions ms que evidents: lexalcalde ja ha anunciat quees presentar a les eleccions amb un partit propi. El futur dir en qui-na mesura les divergncies han perjudicat la convergncia. I, per for-a, tamb la uni.

  CiU de les Franqueses, de Torn a Colom

  C

  Ple a favor de Derbi a Martorelles

 • La lupa

  Jos Antonio PilarDirector de Lnia Valls

  El mirador

  Lagull A cop de tinta per Ricard Soler (DM)

  9Opini lniavalls.catMar201118

  La indstria vallesanaEstem assistint a uns greus esdeveni-ments entorn de la deslocalitzaci de la in-dstria vallesana d'empreses tan emblem-tiques i prximes com la Nacional MotorSAU i Piaggio&Cie, empresa originria ca-talana, exemple tecnolgic mundial quanva comenar la seva marxa pel mn del ci-clomotor, creant la que seria la seva prime-ra moto, el velomotor Derbi SRS, sigles quecorresponen al creador de la marca. Unesaltres, no menys importants, com Ficosa,Yamaha o Valeo i altres, no estan correntmillor sort.

  El degoteig d'expedients de regulacid'ocupaci, no relacionat per altra bandaamb la pura deslocalitzaci, afecten greu-ment l'ocupaci i evidencien la necessitatde potenciar la innovaci, implementanttecnologia, apostant per la formaci qua-lificada de les persones i millorant la ges-ti i organitzaci de les empreses.

  Per tot aix s necessria l'aplicaci d'u-na poltica industrial i sectorial planifica-da i compromesa per totes les parts, noobli dant el suport a les PYMES que, sentla base del nostre entramat industrial, nodisposen dels recursos per afrontar la ne-cessria innovaci i qualificaci humanadestinada a donar suport als emprenedors

  perqu puguin portar a terme el seu pro-jecte empresarial.

  Els canvis socials, econmics i polticsque s'han produt a nivell mundial sn de-cisius per comprendre aquesta nova eta-pa, existint una enorme competncia en-tre estats per atreure empreses competi-tives. Si no podem evitar que aquestes em-preses catalanes marxin, hem de buscarmecanismes per aconseguir un compromssocial i laboral amb els afectats a travs deles poltiques pbliques del govern estatal,autonmic i local en matria de treball,

  promoci econmica i ajudes socials a lespersones.

  Des de Gent per Sant Fost posem totsels nostres recursos per fomentar que desdels agents locals i Ajuntament, elevin laquota destinada a aquestes ajudes, solli-citant a ms als rgans que gestionen lespoltiques d'ocupaci, la mxima atenciper garantir una recollocaci el ms im-mediata possible dels treballadors, ex-pressant la nostra solidaritat cap a tots ellsamb la voluntat d'ajuda el ms prximaque ens sigui possible.

  A les Franqueses han quedat molt enrereels temps en qu noms hi havia una op-ci de govern. Ja sn vuit les formacionsque han anunciat que es presentaran a leseleccions del 22M; la darrera s una ini-ciativa de vens dels cinc nuclis urbans.

  Pluralitat poltica a les FranquesesHi haur molt on escollir

  Vens de MolletAl capdavant del reciclatge

  Departament dEnsenyamentProblemes a lIES Marta Mata

  La censura dngels Cabello a Lnia Valls s quel -com personal. El 4 de mar aquest peridic va publicar queel Jutjat Contencis Administratiu nmero 17 de Barcelona haviaanullat la sanci de lalcaldessa de lAmetlla a un policia local en basea un expedient (que ha estat recorregut) i havia deixat de pagar lanmina al treballador, que est de baixa laboral. La informaci nosha afegit al recull de premsa de la web de lAjuntament (o hauremde dir de lalcaldessa?), com s ho ha fet amb la mateixa informacipublicada per un altre mitj de comunicaci una setmana ms tard,el dia 11. Est clar que la censura que exerceix Maria ngels Cabe-llo contra Lnia Valls s quelcom personal, per per part seva. Aquestperidic, en canvi, mai la censurar a ella en cap sentit. De fet, la dar-rera notcia daquest peridic afegida al web data del 12 de desem-bre i lhemeroteca s testimoni que, des daleshores, hem publicat.

  Diners pblics invertits en advocats. Un usuari de la webwww.veinsdelametlla.org va escriure fa uns dies que lAjun -tament va gastar lany 2010 un total de 60.000 euros en pagar la mi-nuta dadvocats i 40.000 ms en el que portem de 2011. Total:100.000 euros en menys dun any i mig. Les causes judicials en qushan invertit aquests diners (en cas que les xifres siguin correctes)sn conegudes en gran part perqu aquest peridic sha encarregatde treure-les a la llum. Aquests diners, que surten del pressupost mu-nicipal, i per extensi de tots els ciutadans del poble, es podrien ha-ver invertit en moltes altres coses. Per shan utilitzat per protegirels interessos de lequip de govern. On acaba linters collectiu i co-mena el par ti cular? En el punt exacte que marqui lalcaldessa.

  Un estudi situa Mollet com la ciutat dems de 50.000 habitants on ms residuses van recollir durant el 2010 i la que me-nys en genera per persona. El reciclatge suna manera de contribuir a lestalvi de re-cursos naturals i reduir la contaminaci.

  La pluja de dimarts noms va ser una ex-cusa. LIES Marta Mata es troba en un es-tat lamentable cinc anys desprs que ini-cis les classes en mduls prefabricats. Laconstrucci dun edifici definitiu semblaallunyar-se en els actuals temps de crisi.

  Semfors

  Montserrat Armengol, regidora de Gent per Sant Fost

  AQUEST MNLes guerres sn innecessries. La natu-ralesa ja sencarrega de collocar lespciehumana al seu lloc: a lesgla ms baix dela pirmide de la indefensi evolutiva. Elterra trmol de 8,8 graus en lescala deRichter i el fort tsunami que posterior-ment va patir lest de Jap han deixat a leshemeroteques i arxius dels quatre puntscardinals imatges que trigaran molt detemps en evaporar-se de la memriacollectiva. En un mn que est acostumata viure rpid, on les darreres notcies de-splacen les que es van produir fa unminut, el temps sembla haver-se congelaten aquella part del planeta i, per extensi,als cors de milers de persones de bona vo-luntat que viuen a milers de quilmetresde lepicentre de la catstrofe. MentreGadafi a Lbia perd avui el control dunagran ciutat i el recupera a lendem gr-cies al poder destructiu de la seva aviaci,que vomita indiscriminadament bombescarssimes, una part dels ssers humanses mobilitzen per socrrer les vctimesduna massacre no buscada, on els morts iels desapareguts es compten per desenesde milers. I els ferits i evacuats, per cente-nars de milers. Al desolador panoramaque han deixat els dos fenmens naturals,cal afegir el risc per les explosions als re-actors de les plantes nuclears malmeses.Han trigat, per finalment les autoritatsnipones han reconegut la realitat de lasituaci, el perill imminent que compor -ten les emissions a lat msfera dunaquan titat indeterminada de material ra-dioactiu, amb el risc per a la salut pblicaque aix comporta. El permetre de se-guretat sha ampliat al voltant de les cen-trals, per res no garanteix que el nvoltxic es pugui fer ms gran i pugui avanarsense cap impediment cap a altres pasos.El progrs ensenya daquesta manera lesseves afilades dents i el seu efecte msnociu, la globalitzaci, ho abasta tot jasigui per b o per mal. Si no canviem elmodel de societat, finalment haurem dedonar la ra a Dani Bar, el constructordun refugi antizombis a Cnoves.

 • Opini10Mar

  201118lniavalls.cat

  Un punt de vista ms ampliHe llegit un interessant article publicat aLnia Valls de l11 de febrer, amb el ttolFuncionaris pblics i sous congelatsCom es nota que larticulista s escriptor,i potser funcionari. Amb el seu brillant re-lat gaire be mha fet plorar a ligual que feiael cinema americ quan mataven un sol-dat del 7 de Cavalleria mentre els indiseren massacrats a dotzenes defensant laseva terra. Segons larticle els funcionarissn el collectiu que ms destudiar per su-perar una oposici i al final guanyar me-nys que un lampista mentre la resta ensenriquim a base de be.

  Per situar-nos, jo tinc dos ttols univer-sitaris, que mhan costat fora anys des-tudi i desfor, ja que treballava i estudia-va a la vegada. He treballat sempre al sec-tor privat, he cotitzat durant ms de 46anys i ara sc pensionista (un altre collec-tiu congelat) i tamb pago ms cara la horadel lampista que ve a casa a fer una repa-raci que la que hem pagaven a mi per as-sessorar empreses o donar cursos de for-maci.

  Per anem al gr, vost te ra, els fun-cionaris no sn els culpables de la crisi,com tampoc ho som els pensionistes ni elstreballadors del sector privat. I posats amatisar potser menys culpables doncsde funcionaris caldria separar dos grups;els alts funcionaris i els treballadors de lafunci publica (public servant, com di-uen els anglesos). Ara, per cert, sest qes-tionant les quantioses retribucions dels altsfuncionaris.

  Tamb te ra que el culpables directesde la crisi sn banquers i especuladors,per com diuen jurdicament hi ha un res-ponsable civil subsidiari que no s un al-tre que lestat condut per els poltics(ms dun 70% procedeix del funcionariat),i que s lencarregat de vigilar que els ban-quers no facin males prctiques o b queels especuladors paguin els impostos cor-responents i no semportin els diners delpas.

  Tamb s lEstat (governi qui governi)el responsable devitar el fracs escolar iplanificar leducaci de forma que no so-brin advocats i faltin lampistes, per fer unexemple.

  Ja fa anys, incls abans de la crisi, queels treballadors del sector privat pateixen

  diversos mals; deslocalitzacions, acomia-daments improcedents, prejubilacionsforoses, augments de productivitat ambrebaixa de sous i amenaces de tanca-ment, ERE, etc., amb lexcusa de mante-nir la rendibilitat. Els nics costos que esredueixen son els costos laborals, marxanta pasos amb la m dobra ms barata, can-viant contractes fixos per temporals o beempleats considerats cars per altres msbarats, mentre els sindicats miraven capun altre cant i els partits desquerra es-tan ms preocupats per salvar arbres queper salvar llocs de treball. Tot aix no pas-sa en el mon del funcionariat que semblaregit per un altre rgim laboral, el no pa-tir aquests mals no s si sen pot dir tenirprivilegis.

  Pregunteu als treballadors ambcontrac tes precaris, a latur o sense res, au-tnoms sense feina ni atur, petits empre-saris o comerciants sense vendes ni ajutsni finanament. Voldrien ser funcionarisencara que sigui amb el sou congelat.

  Cal escoltar tothom encara que no si-gui dels teus quan diu quelcom assenyat,com per exemple el que va pronosticar la-leshores Papa Joan Pau II en caure el murde Berln i esfondrar-se el mon comunis-ta: No us poseu tan contents doncs ara elcapitalisme far el que li doni la gana.

  Tamb cal distingir entre empresari i

  especulador; lempre-sari s aquella perso-na que arriscant el seucapital crea riquesa illocs de treball, men-tre que lespeculadores aquell que amb elsdiners dels altres tcom a nica finalitattreuren el mximrendiment a curt ter-mini a base dexplotarals empleats. Els em-presaris han fet elsseus deures per salvarla crisi (cosa no gensfcil), innovant, ex-portant, fent fusions ialiances estratgiques,reduint tota mena decostos innecessaris,arriscant ms capital i

  de vegades el propi patrimoni per tal desalvar el negoci i mantenir els llocs de tre-ball. En canvi els especuladors si noguany en el que volen tanquen el chirin-guito i sen van a un altre cant.

  I que ha fet lAdministraci? Seguir aug-mentant plantilles, no contenir les despe-ses, gastar en festes i festetes, fer obres in-necessries; en definitiva, a linrevs delque calia fer. Daix sen diu mala admi-nistraci. I compte que tot aix ho pagu-em entre tots els que paguem.

  Si lAdministraci (composada per po-ltics i funcionaris) fes els seus deures, comli demanen des dEuropa i alguns ciuta-dans responsables podria fer moltes coses,com ara fusionar i reduir ajuntaments permancomunar els serveis i reduir costos,eliminar organismes com ara consellscomarcals, diputacions, autonomies inven-tades, Ministeris i altres organismes esta-tals innecessaris, etc. Amb lestalvi decostos administratius que aix represen-taria potser podrem tenir ms i ms benpagats els funcionaris bombers, policies,mestres, metges i infermeres. Tot es qes-ti de fer nmeros i posar seny a la pol-tica.

  Ramon Masvidal CollProfessor Mercantil

  i Auditor

  La Visa de Ribalta t caducitatRibalta comena a preparar la seva cam-panya electoral celebrant inauguracionsamb berenars i actes amb pressupost del'Ajuntament de les Franqueses del Vallsper tot porta el color vermell del PSC. Adata d'avui el PSC s'ha reservat les placescentrals del poble, tots els diumenges demaig per a la campanya electoral on faranms festes.

  Les Franqueses del Valls s un delsmunicipis amb ms atur del Valls Orien-tal, i sembla que el senyor Ribalta no siguiconscient, tot i que demani als regidorsque aprovin canvis de partides per donarms diners a Benestar Social, quan ell esgasta els diners dels ciutadans en festes,i fullets, postals, butlletins i invitacions.

  A ms, aquest any com a novetat s'hagastat ms de 10.000 euros en un catlegde les entitats del poble quan ja havia un.Aix s noms un exemple.

  El senyor Ribalta est aprofitant elsmesos previs a les eleccions municipalsper contractar personal de l'Ajuntament.On s la poltica d'austeritat en les con-tractacions del personal d'entitats localsque promulga Zapatero? En aquest ajun-tament cada mes es contracta ms perso -nal.

  Sembla que al senyor Ribalta li agradael sistema de pagament mitjanant VISA,ja que, consultada la documentaci facil-itada, es gasta uns 600 euros mensuals enrestaurants, viatges, prquings i au-topistes.

  En resum, el senyor Ribalta i el governdel PSC no sn bons gestors per a l'Ajun-tament.

  Josep BadiaRegidor no adscrit a lAjuntament

  de les Franqueses del Valls

  Quatre anys fentpoble en positiu.Si tu vols,seguirem lluitant

  Aquesta legislatura ha estat marcada peruna crisi econmica molt dura, que ladreta econmica i poltica aprofita perposar en risc drets laborals i socials,guanyats a travs danys de lluita de lesclasses populars. Aquesta crisi ha tinguttamb conseqncies als municipis, on elsajuntaments han patit una davallada delsingressos, condicionant les poltiquespbliques fetes des de la proximitat.

  Durant aquests anys lAjuntament de laRoca ha vist disminut els seus ingressosen prop de dos milions deuros, bsica-ment degut al descens de lactivitateconmica i a la crisi al sector immobiliari.Lalta dependncia que tenia la Roca delsingressos provinents de lespeculaci ur-banstica ha posat en tensi la nostrahisenda local.

  s en aquest context de dificultats,que el govern municipal de la Roca ha tre-ballat aquests anys per millorar la quali-tat de vida de tots el ciutadans. A travs,per exemple, de la potenciaci de le-conomia de la identitat, que vol posar envalor all que ens fa singulars res pecte aaltres municipis: lentorn natural, la rutaprehistrica o el foment de la gastrono-mia local.

  A travs de la millora dentorns urbansque generen dinamitzaci cvica: mil-lores al Carrer Granada, Font del Cargol,obertura del carrer Sant Sadurn, avingu-da Gaud, el parc fluvial del Mogent o elCarrer Major, entre daltres. Sest com-pletant el mapa dequipaments escolars:lescola Mogent ja s una realitat, i est enfase de construcci lescola de La Torre-ta, que permetr la unificaci de lescoladinfantil i primria, i alliberar lespai onanir ubicada la futura escola bressol.

  Tamb sest fent realitat lescola deSanta Agns, que facilitar larrelament ila cohesi social. Shan iniciat ja els treballspreparatius del nou Pla dOrdenaci Ur-bana Municipal, i es treballa per protegirespais naturals emblemtics com Maiols-Can Planes. Hem ampliat loferta cultur-al, i shan potenciat diades populars itradicionals com Sant Joan, Carnestolteso la nostra diada nacional. Hem impulsatun nou marc de relacions amb les entitatsi la ciutadania a travs del reglament departicipaci, que permetr fer realitatnous espais de treball com els consells depoble.

  Sha treballat en la millora dels equipa-ments, amb la ubicaci de lescola demsica al Centre Cultural, les millores alPavell Esportiu, el nou edifici de la Poli-cia Local, la sala polivalent de lescola Mo-gent, les reformes al centre cvic de San-ta Agns o les millores al camp de futbolde La Torreta. Shan augmentat de formacontinuada els recursos per a latenci ala dependncia i contra lexclusi social,en un moment en que cal fer una gran in-versi en solidaritat social.

  Des dERC sabem que ens queda moltper fer, per encarem el futur amb opti-misme i, si tu vols, seguirem lluitant perla Roca.

  Albert Gil i GutirrezCandidat dERC a la Roca del Valls

 • 11Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] lniavalls.catMar201118

 • Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected]

  201118lniavalls.cat

 • Granollers13

  Nou despreniment en una casa del nucli histricLa caiguda dun fragment de sostre dun edifici de la plaa Manuel Montany, al nucli histric

  de la ciutat, va obligar a tallar dissabte el pas de vianants al tram final del carrer Barcelona. Elsfets van passar una setmana desprs dun primer despreniment. Com la vegada anterior, linci-

  dent va tornar a afectar la botiga de roba Croft, que ocupa part de la planta baixa.

  Jutgen un ve de Granollers que va rebre cocana de Colmbia

  La via, a punt de cobrirEn breu es licitar el soterrament del primer tram >Foment pagar les obres amb uns terrenys edificables

  Jos Antonio PilarGranollers

  El tren del projecte dintegracide la via al tram urb de Grano-llers ha deixat lestaci en la queestava aparcat feia mesos i ha re-prs el seu viatge. El Consell deMinistres del govern espanyolaprovar possiblement avui di-vendres i, si no, en les properessetmanes la licitaci de lesobres de la primera fase, co-rresponent al tram comprs en-tre els carrers Josep Umbert iAgust Vin yamata.

  Els treballs, que tenen unpressupost de 18 milions deuros,es finanaran amb el valor delsterrenys propietat dAdif ubi-cats a la zona de lavinguda Es-teve Terrades, al costat de lesta-ci Granollers-Centre. Aquestespai, que rebr en propietatlempresa que faci les obres, te-nen una superfcie de gaireb30.000 metres quadrats i unsostre edificable de ms de32.000 metres quadrats.

  Amb posterioritat a laprova-ci per part del Consell de Minis-tres, es conclour la redaccidel plec de clusules del concurspblic. La durada de les obres, ladata dinici de les quals encara noes coneix, sestima en uns 15mesos.

  Lalcalde de Granollers, JosepMayoral, va assistir divendrespassat al mat a una reuni de lacomissi de seguiment del con-veni de cobriment. Aquest rganvetlla per lexecuci del projecte

  El paquet contenia cocana

  Lalcalde va informar dels avenos divendres a la tarda en roda de premsa

  Foto: Ajuntament

  Vista del primer tram que es cobrir, entre els carrers Josep Umbert i Agust Vinyamata

  Foto: Eduardo Benito

  Redacci > Quatre anys de pre-s i una multa de 49.860 euros.Aquesta s la pena a la que sen-fronta Jorge M. B, ve de Grano-llers, que va ser detingut el 24 denovembre de 2008 a laeroportde Barajas, a Madrid, desprs derebre un paquet procedent de Co-lmbia que contenia 276,65grams de cocana amagada a l'in-terior. El judici sha celebrataquesta setmana a la secci no-vena de lAudincia de Barcelona.

  La Gurdia Civil va detectar elpaquet sospits quan va arribaren avi a l'aeroport de Barajasprocedent de Colmbia. Desprsd'inspeccionar-lo, els agents vandescobrir que contenia cocana.Aleshores es va organitzar unenviament controlat fins al domi-

  i est integrat per representantsdel Ministeri de Foment, Adif, laGeneralitat i lAjuntament. Lareuni va estar presidida pel di-rector general dInfraestructuresFerroviries, Carlos Jurez.

  En el decurs de la trobada, lacomissi va reiterar la voluntatque el finanament complemen-tari de la segona fase de lesobres, entre els carrers AgustVinyamata i Francesc Ribas, sin-clogui a les inversions previstesa laddicional tercera de lEstatut.

  cili de Jorge M. B, situat al carrerColon de Granollers.

  Agents de la Gurdia Civil quees van fer passar per missatgersvan ser els encarregats de fer ellliurament del paquet. L'home vareconixer que el paquet era seui va ser detingut.

  Redacci > Tres menors, dosadults i un agent de la Policia Lo-cal van patir una intoxicaci lleupel fum dun incendi en un pis dela cinquena planta del nmero 48del carrer Murillo, al barri SantMiquel, dimarts cap a les set dela tarda.

  Els menors es trobaven sols enaquell moment perqu la mare

  Shi van desplaar Bombers, Policia Local, Mossos i serveis sanitaris

  Foto: Eduardo Benito

  Rescaten tres menors en un incendi en un pis de Granollers

  havia sortit a comprar i van ha-ver de ser atesos pels serveismdics. La casa va quedar total-ment calcinada. A causa de lesflames, es va haver de desallotjartot limmoble.

  El policia local va ser traslla-dat a lHospital de Granollers, onva rebre tractament amb oxigenenriquit.

  Mar

  201118lniavalls.cat

 • ICV-EUiA, al marge de la RepblicaAsseguren que el govern local els ha excls dels actes commemoratius

  Jos Antonio PilarGranollers

  Se senten discriminats i aix hohan fet saber mitjanant un co-municat. ICV-EUiA ha denunciatque lequip de govern (PSC) elsha excls dels actes organitzats aGranollers amb motiu del 80aniversari de la proclamaci de laII Repblica. La programaci noinclou la forma ci, que el 30 demar de 2010 va presentar al plede lAjuntament una moci queinstava a donar suport a una co-missi que, amb carcter unita-ri, i convidava la representaci detots els agents poltics i socials

  que en volguessin formar part. Elconsistori va aprovar la propos-ta en part, si b va rebutjar que el14 dabril onegs la bandera tri-color al balc de lAjuntament.

  SORPRESOSICV-EUiA ha volgut fer pals elseu malestar per lactitud de le-quip de govern, que es concre-ta en la poltica de fets consu-mats, segons afirmen. La forma-ci entn que no sha respectatlacord del ple, que proposavacrear una comissi que apleguirepresentants dels grups munici-pals i de les associacions cultu-rals, socials o cviques, aix com

  Redacci > El programa Cdigi-tal Granollers, que en aquestaocasi inclou un mplia ofertaformativa en noves tecnologies iles quartes jornades de la Catos-fera, que se celebraran els dies 25i 26 de mar, ja compta ambms de 250 inscrits. Ponncies,seminaris, tallers formatius i ac-tivitats gratutes relacionadesamb les tecnologies de la infor-maci i la comunicaci centrenaquesta proposta que converteixla capital de la comarca en el puntde trobada de la xarxa 2.0 a Ca-talunya. La programaci es des-envolupar a partir del proper dia21 a diversos espais pblics de laciutat.

  A partir del dia 21 Granollers s la capital 2.0

  Redacci > Fa un mes que shaniniciat les obres dampliaci delMuseu de Cincies Naturals LaTela. Dilluns, una comitiva mu-nicipal va fer-hi una visita. Elstreballs consisteixen en la cons -truc ci dun edifici de 2.055 me-tres quadrats, connectat a lantic.

  El nou edifici incorpora enplan ta baixa el vestbul de recep-ci, la sala dexposicions tempo-rals i un espai per a nens; des da-qui es produeix una relaci visualdirecta amb el jard. A la plantasoterrania hi ha el vestbul, la salapolivalent, el dipsit general, eltaller de preparaci, recepci i ca-talogaci, i el magatzem. En laplanta primera, la sala dexposi-ci permanent i el planetari.

  El projecte de reforma i am-pliaci compta amb una subven-ci del Fons Europeu de Desen-volupament Regional (Feder) de410.000 euros i una de 378.000euros del Ministeri de Poltica Te-rritorial i Administraci Pblica.

  Lampliaci delMuseu La Tela tms de 2.000 m2

  Redacci > El fotgraf EliesCanyelles ser el cap de llista deSolidaritat Catalana per a la In-dependncia (SI) a Granollers. Alacte de presentaci, celebratdissabte passat a la sala dactesdel CEMAV, van participar del di-putat Alfons Lpez Tena, el coor-dinador regional i membre de le-xecutiva nacional de la formaci,Jaume Jaume, i el president de lacoordinadora local, Eduard Boto-fill.

  Canyelles va fer palesa la sevavoluntat de ser el capdavanter vi-sible del projecte a la ciutat, queconeix b donada la seva vincu-laci amb diferents iniciativesdel teixit associatiu local.

  Elies Canyellesser candidat delSI a Granollers

  persones a tall particular perpreparar els actes amb qu com-memorar el 80 aniversari de laproclamaci de la II Repblica ique tingui el suport i ladhesi delAjuntament de Granollers.

  Des dICV-EUiA es recordaque el gener passat, veient queno shavia convocat aquesta co-missi, la formaci va presentaruna instncia reclamant la sevacreaci. Segons diuen, la sevasorpresa va ser quan lequip degovern els va fer arribar una pro-gramaci ja establerta, sense ha-ver-los comunicat res prvia-ment.

  El partit celebra que es progra-

  min actes commemoratius desdel consistori i anuncien quepar ticiparan en aquells que els si-gui possible. Tot i aix mati-sen, no deixa de ser curis queaquest any, 80 aniversari de laproclamaci de la II Repblica,tot i haver un acord de ple apro posta dICV-EUiA, la forma-ci que any rere any ve cele-brant un acte el 14 dabril a laPor xada no sigui convidada alor ganitzaci dels actes.

  Ha passat un any per crearuna comissi, fer la programaci,contactar amb entitats i personesa tall individual, i no sha com-plert lacord de ple, finalitzen.

  Granollers14Mar

  201118lniavalls.cat

 • 15Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] lniavalls.catMar201118

 • Dos drames per a dos escenaris diferentsLAuditori presenta el ballet Giselle > Ponent, Ni els cavalls salvatges no marrencarien dac

  Jos Antonio PilarGranollers

  Llegendes de diferents culturesallunyades en el temps i lespaiparlen dels esperits dunes noiesque cada nit tornen del ms en-ll per caar homes i venjar-se dela traci que van patir. Sn do-nes mortes i trades per lamor,joves enganyades, maltractadesper la prepotncia masculinaque, amb els seus cants melososi les seves sinuoses danses, atra-pen els homes que es creuen enel seu cam i els porten cap a undest trgic.

  La Giselle que presenta la

  Foto: TdP

  Imatge promocional de la Cia Cavalls

  companyia Ballet David Cam-pos al Teatre Auditori el pro perdiumenge a les 19 hores, no samable, ni ensucrada. s unajove adolescent del nostre temps.Li agrada escoltar msica perlmp3, va a festes, coneix nois,descobreix el primer amor i veutota aquesta felicitat truncadaper un fet accidental amb desen-lla fatal. La vida ha escapat la-mor, aquest primer amor inno-cent i entregat del qual ning nopot desprendres. Ni tan sols Gi-selle (Aileen Gallinera), que bus-car lAlbretch (Jess Pastor)ms enll de la mort fins retro-bar-lo.

  Redacci > Lexposici Treu-lisuc a la sexualitat. Una visi po-sitiva i saludable de la sexualitat,organitzada per la Diputaci, haarribat a Granollers. La mostrasexhibeix a lIES Antoni Cume-lla des de dilluns passat i es potvisitar fins a avui divendres. Elsdies 23 i 24 de mar sinstallara lequipament juvenil El Gra, si-tuat a la plaa de lEsglsia, i del25 al 31, al collegi Estel, al carrerTarafa, 61. La iniciativa sadreaa adolescents i joves dentre 12 i16 anys i sacompanya duna guiaeducativa.

  Treu-li suc a lasexualitat arribaa Granollers

  CAVALLS A PONENTLEmili t 24 anys i encara viuamb la seva germana gran, RitaSn orfes. T una relaci conven-cional amb la Laura, una noia debona famlia. Sembla que tota laseva vida est en ordre, per fatemps que sent que ha de trencaramb lexistncia que porta perqulest anullant com a persona. Undia coneix la Graciela i comenaamb ella un viatge cap al plaer,conduts per la Pilar, ocell noc-turn de la ciutat, que tampoc li re-portar el que ell esperava. Dece-but, torna a casa, i en el cam des-cobrir que les dones del seupassat tamb han fet un viatge

  cap al coneixement delles matei-xes.

  Aquest s largument de Ca-valls salvatges no marrenca-rien dac, un drama duna horai mitja de durada que la compan-yia Cavalls representa aquest capde setmana al Teatre de Ponent.El muntatge compta amb la dra-matrgia i direcci de VctorSnchez Rodrguez i la interpre-taci de Nria Gmez, Cinta Mo-reno, Albert Prez, Laura Pla iMima Riera.

  Lhorari de les representaci onss lhabitual en aquest equipa-ment: divendres i dissabte a les 21hores, i diumenge, a les 19 hores.

  Redacci > LAjuntament haor ganitzat un concurs per a lapromoci dusos responsablesde les TIC i xarxes socials. Sobre-Pantalles s un projecte de cairepreventiu dirigit a joves d'entre 16i 30 anys per fomentar un s mo-derat, responsable i crtic de lestecnologies de la informaci i lacomunicaci (videojocs, mbils,blogs, Fotolog, MSN, Facebook,entre daltres). Els interessatspoden presentar-se en dues cate-gories: Vdeo i Eslgan-tweet.

  En el primer cas, els curtme-tratges presentats poden estargravats amb qualsevol cmera;han de ser originals, indits i nopremiats en altres certmens,amb una durada mxima de 90segons. El premi ser de 275 eu-ros. En el segon, es podran publi-car eslgans relacionats ambl'addicci i l'allament a les novestecnologies de la informaci enforma de tweets, utilitzant el so-brepantalles. Es premiar el twe-et elegit amb un disc dur port-til. El termini d'inscripci finalit-za el 30 d'abril.

  Concurs sobreusos responsablesde les TIC i xarxes

  Granollers16Mar

  201118lniavalls.cat

 • 17Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] lniavalls.catMar201118

 • Mollet18

  Mar

  201118lniavalls.cat

  La junta de la FAVM es mant i reduir costos Finalment lactual junta de la Federaci dAssociacions Venals de Mollet no di-mitir. Durant la reuni de divendres passat van rebre el suport de totes les as-sociacions de vens de la ciutat de manera que tiraran endavant amb lobjectiu,

  segons el president, Carles Prez, de reduir les despeses i el deute.

  EMFO facilita la creaci de92 llocs de treball tot i la crisiDurant el 2010 es van constituir 62 noves empreses> Lempresa municipal considera clau la formaci

  Elisabeth AlfaroMollet

  LEmpresa Municipal per la For-maci Ocupacional i lOcupaci(EMFO) va facilitar la creaci de94 nous llocs de treball durantlany 2010 i la cons tituci de 62empreses. El total de personesinserides va ser de 542, unesxifres que impliquen un incre-ment global del volum daten-cions. Aix demostra, se gonslAjuntament, el fet que EMFOdesenvolupa accions destinadesa trobar o canviar de feina, for-mar-se o crear una empresa ad-equada en cada moment a lesnecessitats de la societat en gen-eral i de la ciutadania de Molleten particular.

  Infografia: Albert Bald

  Sha fet el possible en temps decrisi, explicava el regidor de Tre-ball, Rafael Cabanilla. En aquestsentit, lalcalde, Josep Monrs,lamentava que els nombrososexpedients de regulaci haginimpedit que les dades fossin mspositives: La destrucci de llocsde treball ha estat molt superiora la nostra capacitat docupar,va dir.

  Durant la presentaci de lamemria dEMFO, Monrs vaparlar de dades histriques eninserci laboral durant els dar-rers anys, com les 1.500 per-sones assessorades, prop de15.000 hores de formaci i msde 200 empreses creades.

  Per la seva part, la gerentdEMFO, Maria-Nadal Sau i Gi-ralt, va destacar el paper que pot

  tenir la nova web dEMFO en in-crementar encara ms aquestesxifres. Darrerament sha passatde les 30 o 40 visites al dia demitjana al centenar. Segons Sau,ms de la meitat de les personesque es formen a EMFO acabeninserint-se en el mercat laboral.

  DARA EN ENDAVANTDonant continutat a les accionsdesenvolupades durant 2010,els eixos que orientaran les ac-tuacions dEMFO durant elspropers mesos seran el fomentde lemprenedoria, ls de lesTIC en general i del webdEMFO en particular i el desen-volupament del projecteSUMAT, una iniciativa inno-vadora adreada a joves quecombinar formaci i esports.

  Mollet va reciclar 7,5 tones de re-sidus durant lany 2010, el 37,6%del total, mitjanant la recollidaselectiva (paper, envasos, vidre iorgnica), la deixalleria, la reco-llida de paper i cartr comerciali la recuperaci de fusta. Aques-tes xifres la situen com la ciutatamb ms de 50.000 habitantsamb un ndex ms elevat de re-collida selectiva, segons dades delAgncia Catalana de Residuscorresponents al 2009. El per-centatge de la recollida selectivaa Mollet est per damunt de lamitjana de Catalunya, que s del36%.

  Mollet tamb s la ciutat ma-jor de 50.000 habitants que ge-nera menys residus per personaa la demarcaci de Barcelona. Lamitjana catalana s de 1,59 kg perdia, una xifra amb una clara ten-dncia a estabilitzar-se alhoraque la recollida selectiva aug-

  Mollet encapala el rnquingde la recollida descombraries

  menta. Mollet, per, es trobaper sota de la mitjana, amb tansols 1,01 kg de residus per perso-na i dia.

  ACCIONSEn els darrers anys lAjunta-ment de Mollet ha iniciat diver-sos projectes i iniciatives per talde millorar la gesti de les dife-rents fraccions dels residus mu-nicipals. Aquestes actuacionshan perms que des del 2007 ifins al 2010 hagi augmentat un18% la recollida de la fracci or-gnica dels residus; hagi dismi-nut un 13% el rebuig domicilia-ri; hagi augmentat un 9,5% la re-collida de paper i cartr, un59,5% la recollida denvasos iun 17,9 % la recollida de vidre.

  Reduir la quantitat de deixa-lles que generem s una de les ac-cions ms importants per almanteniment del medi ambient.Daquesta manera estalviem re-cursos naturals, energia i conta-minaci, segons lAjuntament.

  Els vens de Mollet que paguenlImpost sobre vehicles podrangaudir de 15 minuts daparca-ment gratut a la zona blava de laciutat. Els conductors titularsrebran a casa seva una carta ambamb ladhesiu de la campanya,que caldr que el posin en un llocben visible del cotxe. Els 15 mi-nuts gratuts de zona blava co-menaran a contar sempre a par-tir que sacabi el temps de zonablava que ja ha estat pagat. s,per tant, una prrroga gratuta de15 minuts ms daparcament. Lamesura ha entrat en vigoraques-

  Quinze minuts gratuts de zonablava per millorar la mobilitat

  ta setmana amb lobjectiu de fa-cilitar la mobilitat urbana. LA-juntament assegura que Mo-llet s una ciutat compacta quepermet fer caminant les distn-cies mximes.

  La nova mesura, diu, perme-tr millorar lestacionament ala ciutat i, aix, fer ms fcil lamobilitat pels carrers de la ciu-tat. Considera que el servei debus urb i el fet dhaver conver-tit molts carrers en zona de via-nants facilita poder fer els despla-aments a peu. Tot i aix, en elsmoments en qu fer servir elcotxe sigui inevitable, les perso-nes residents a Mollet disposarandaquest petit ajut.

  RedacciMollet

  RedacciMollet

 • 19Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] lniavalls.catMar201118

 • Mollet20Mar

  201118lniavalls.cat

  Dimarts se celebren eleccionssindicals al consistori mollet

  El proper dimarts 22 de mar secelebraran eleccions sindicals al'Ajuntament de Mollet. S'hi pre-senten tres candidatures, CCOO,UGT i PLUS (sindicat de policieslocals) i els dos primers han re-but el suport dels seus dirigentsaquesta setmana. Els primersvan rebre la visita de Joan CarlesGallego, secretari general deCCOO de Catalunya, que va de-manar imparcialitat en el procselectoral. En la reuni que vamantenir amb els treballadors,Gallego va parlar del sindicalis-me, insistint en que s importantreforar el seu paper en aqueststemps de crisi per evitar que lespoltiques que es duen a termeutilitzin aquesta com a excusa perretallar drets. Per a Gallego, queCCOO sigui decisiva a lAjunta-ment s garantia per mantenir lescondicions de treball i la qualitatdels serveis que es donen al con-junt de la ciutadania. Finalment,parlant de la situaci general,va assenyalar que la crisi sha degestionar de manera equilibrada,procurant el benefici social, i noel privat a curt termini. Enaquesta visita l'acompanyavaOvidi Huertas, secretari generalde la Uni Intercomarcal Valls

  Oriental-Maresme, que va parlarde les actituds no defensablesper part de lequip de govern, re-ferint-se a lincompliment delsacords signats. CCOO conti-nuarem defensant els interes-sos dels treballadors de lAjunta-ment, va afegir.

  UGTDaltra banda, Josep M. lvarez,secretari general de la UGT deCatalunya, va compartir una es-tona amb els treballadors deladministraci local ahir dijousal mat. En uns moments tan di-fcils com els actuals, va dir, la re-presentaci sindical t una ra deser molt important i per aix vavoler agrair la implicaci sindicalque els empleats de l'Ajunta-ment de Mollet del Valls hantingut sempre. Tamb hi van as-sistir Juan F. Garcia Crespn,secretari d'Administraci Localde la UGT; Juan A. Balmisa, se-cretari general del Valls Orien-tal de la Federaci de Serveis P-blics; i scar Riu, secretari gene-ral de la UGT del Valls Oriental.A les eleccions de dimarts es de-cidiran les 13 persones que for-maran la Junta de Personal (co-mit d'empresa) els propers qua-tre anys. Les votacions es faran eldia 22, de 9 a 20h, a la 5a plan-ta de l'edifici de l'Ajuntament.

  Redacci > Amb tu, la soluci.Junts, l'alternativa s el lema dela campanya electoral dICV-EUiA, que divendres presentavaels primers noms de la llista peral 22 de maig. Lalcaldable, No-em Fernndez, durant la presen-taci de la candidatura va recor-dar la tasca feta pel grup muni-cipal i esdeveniments recentscom el del quart institut. Tambva exigir ms sensibilitat vers lespersones amb dificultat de mobi-litat i demanar que els accessosdels carrers i dels comeros s'a-daptin a les seves necessitats. Lanostra coalici ha d'esdevingutun punt de trobada, on ms en-ll de les etiquetes poltiques,s'han vist i es veuen les propos-tes, la coherncia, el sentit com,lhonestedat, la capacitat per feri transformar, amb valors com latica i l'equitat, que sn en defi-nitiva el nostre ADN, amb els queens presentem a les eleccionsmunicipals, amb les ganes deguanyar i comptant amb la for-a que ens dna la ciutadania, vadir. Lacte, celebrat al CentreCultural la Marineta, va comptaramb la participaci dels diputatsMerc Civit i Salvador Mil, queasseguraven que des dels ajunta-ments s'ha de "fer front a les po-ltiques de dretes".

  ICV-EUiA espresenta comlalternativa

  Josep Monrs encapalar elPSC amb ms illusi que mai

  Ms illusionat que mai en donarresposta als reptes que t la ciu-tat. Aix es va mostrar el candidatdel PSC a lalcaldia, Josep Mon-rs, durant la seva presentaci,divendres a la tarda al MercatVell. El socialista, sota la bande-ra de la seva experincia i el seutreball al govern, tamb es vamostrar molt confiat per seguirfacilitant benestar a les personesa travs dels serveis, locupaci ilactivitat.

  Unes 400 persones van voleracompanyar Monrs en linicioficial de la cursa electoral. Shivan projectar dos vdeos, un so-bre la transformaci recent de laciutat i un segon ms personalamb les intervencions damics icompanys que destacaven lescondicions de lideratge, confian-a i credibilitat que Josep Mon-rs posa al serveis dels molletansi de les molletanes, segons els so-cialistes.

  NOVES ENERGIESDalta banda, els socialistes mo-lletans han participat en la VConvenci municipal del PSC,celebrada a lHospitalet de Llo-bregat. Des dall van analitzarlactualitat poltica i social del pas

  per configurar iniciatives i novesidees que consideren necessriesper tal de lluitar contra la crisi,millorar els serveis de les nostresviles i ciutats i la qualitat de vidadels ciutadans i, sobretot, fer es-pecial atenci a les persones quems pateixen els efectes de la cri-si.

  Els molletans van escoltar elsconsells dAntonio HernandoVera, Secretari de Ciutats i Pol-tica Municipal de lExecutiva Fe-deral del PSOE.

  Foto: Arxiu

  Josep Monrs

  RedacciMollet

  E. A.Mollet

 • 21Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] lniavalls.catMar201118

 • Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected]

  201118lniavalls.cat

 • 23Mollet lniavalls.catMar201118

  Teatre que travessa fronteresEl Festival de teatre jove en francs arrenca aquest dilluns a Can Gom

  Elisabeth AlfaroMollet

  Dilluns arrenca l11a edici delFestival de Teatre Jove de Mo-llet, que organitza lIES VicenPlantada amb la collaboracide lAjuntament de Mollet i laGeneralitat. Entre els dies 20 i25 de mar es representaran 14obres de teatre en francs, ac-tuacions de grups de dansa, pa-tinatge, de msica i d'altresmanifestacions tradicionalscom els Castellers de Mollet, elsdiables i els tambors dAlella ide Barcelona i el Ball de Gita-nes de Lli dAmunt. Per pri-

  Foto: Eduardo Benito

  LIES Vicen Plantada

  mera vegada, a ms, lINS Vi-cen Plantada ha organitzat unFlash Mob que es produir du-rant el dia de la inauguraci.Ser a les 12 del migdia al parcdels Colors.

  Aquest festival forma partdel projecte d'associaci Come-nius Regio "Fem teatre per tra-vessar fronteres, interpretem",que fomenta la dimensi euro-pea de l'educaci, promoventactivitats de cooperaci enl'mbit del teatre entre el Serveide Llenges del Departamentd'Educaci i l'Ajuntament deToulousse, representat per l'A-cadmie Midi-Pyrnes. El pro-

  E.A.> El cicle de cinefrum dElLledoner dedicat al paper del ci-nema en els mitjans de comuni-caci continua aquest diumenge20 de mar a les 18 h amb la pro-jecci del documental LT22 Ra-dio La Colifata, una produccidel director argent Carlos Lor -rondo. El divendres 18 de mar,a ms, tindr lloc el concert delQuartet Promenade que convida-r els assistents a fer un viatgemusical per les msiques de ban-des sonores de pellcules.

  Cita amb Radiola Colifata a ElLledoner

  E.A.> El cncer de clon centra-r la propera xerrada del cicleParlem de Salut. La conferncia,que tindr lloc el dimarts 22 demar, anir a crrec del doctorSergio Castillo, metge del ServeidOcologia de lHospital de Mo-llet. La conferncia ser a les19h a La Marineta i comptaramb la presentaci de la regido-ra de Salut, Alcia Domnguez, ila collaboraci de l'AssociaciContra el Cncer AECC. Aquests un espai de trobada i dinfor-maci sobre salut i benestar.

  Xerrada sobre elcncer de clon a la Marineta

  Redacci> Mollet safegir ala celebracai del Dia Mundicalde la Poesia amb el recital Poemavisual de Joan Brossa a la Biblio-teca Can Mul. Tindr lloc dillunsa les 18.30h i s obert a tot el p-blic. Est organitzat per lAjunta-ment de Mollet i la Diputaci deBarcelona, a travs de la Biblio-teca Can Mul, i compta amb lacollaboraci de lAssociaci Cul-tural 7 Plomes, la Xarxa Poticai la Fundaci dEscriptors.

  El poema visualde Joan Brossa,aquest dilluns

  E.A.> El Centre TecnolgicGIRO acull avui la 4a Jornada deMediaci Escolar. Es tracta du-na trobada per a lalumnat, elprofessorat, les famlies i els pro-fessionals de lmbit per intercan-viar experincies al voltant de lamediaci escolar com a eina deresoluci de conflictes. El progra-ma inclou la conferncia Les ha-bilitats comunicatives i la gestide les emocions de les personesmediadores com a base dun bonprocs de mediaci, a crrec de lamediadora Sheila Vilaseca.

  El GIRO acull laquarta Jornadade Mediaci

  jecte compta amb el suport, ams, dels ajuntaments de Mo-llet i de Granollers i la collabo-raci del Servei de Cooperacilingstica i educativa de l'Am-baixada de Frana. La inaugu-raci tindr lloc dilluns a les 9hal Teatre Can Gom.

  En aquesta 11a edici hi par-ticipen 13 centres escolars depasos diferents: Frana (Parisi Calvisson), Blgica (Marcheen Famenne), Lban (Ryak),Itlia (Catnia), Romania(Trgu Jiu), Andorra (Ordino),Espanya (Osca) i Catalunya(Mollet, Arenys de Munt, Ale-lla, Salt, Girona i Barcelona).

 • Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected]

  201118lniavalls.cat

 • 25Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] lniavalls.catMar201118

 • 26

  ParetsMar

  201118lniavalls.cat

  Cacaolat inicia protestes a ParetsEls treballadors de Cacaolat a la planta de Parets i del centre del Po-blenoues mobilitzaran aquests dies per intentar evitar la desaparici

  de Cacaolat. Les protestes siniciaran a les 13.30h al centre logsticde Parets; i a les 2 del migdia a la planta de Sant Mart.

  Protecci Civil apropa la sevatasca al candidat Sergi MingoteRedacci > Una quinzena demembres de Protecci Civil hanmantingut una trobada amb elcandidat socialista, Sergi Mingo-te, per intercanviar opinions, al-hora que millorar i facilitar la tas-ca daquest cos de voluntaris.Una de les principals conclu-sions que sha extret s la neces-sitat de reforar les eines i els ins-truments que utilitza ProtecciCivil per dur a terme les seves ac-tuacions. Daltra banda, Mingo-te els hi ha manifestat la neces-

  Redacci> Rosa Mart tornara encapalar la candidatura delgrup NOPP al municipi. Aquestdilluns el partit presentava laseva candidatura i de la sevacampanya, que la mateixa candi-data va definir com austeradonada lactual situaci de crisi.La candidata ha avanat que elprograma no variar respecte ales anteriors candidatures. Elgrup NOPP es defineix com des-querres i progressistes i formenpart, actualment, de loposici.

  Redacci> La UGT del VallsOriental va celebrar ahir al Tea-tre de Can Rajoler una assembleade delegats per informar sobrelAcord Social i Econmic signatpels agents socials el passat 2 defebrer i que inclou la reforma deles pensions. Lassemblea vacomptar amb la participaci delsecretari general de la UGT deCatalunya, Josep Maria lvarez;la secretria de la regi metropo-litana, Carmen Villarazo; i el se-cretari comarcal, scar Riu.

  Assemblea de la UGT sobrelAcord Econmic

  Rosa Martrepeteix com a candidata

  Martn (CiU) elabora el programaelectoral amb lopini ciutadanaRedacci > El grup de Conver-gncia i Uni de Parets continuala seva tasca de recollida de pro-postes i suggeriments al munici-pi per realitzar el programa elec-toral. El candidat de CiU, XaviMartn, es reuneix diriamentamb els diferents grups de treballsectorial per tal de plasmar lopi-ni de tots els paretans. Martnha valorat positivament lajudarebuda i desinteressada dels ciu-tadans. El candidat de CiU

  sitat de compartir els coneixe-ments que la secci de voluntarist sobre els principals problemsde la via pblica per tal de dissen-yar actuacions.

  CALOTADA POPULAREn el marc de les accions dutes aterme pel grup socialista per do-nar a conixer la seva candidatu-ra al municipi, aquest diumenge(13.30h) se celebrar una calo-tada popular del PSC al Casal deCan Butjosa.

  Mancances i oportunitats del teixit industrial del Valls

  Foto: E. Benito

  Sara ArroyoParets

  La zona del Baix Valls presentadificultats per establir un modelnic pel que fa a la gesti del tei-xit productiu. Aquesta s una deles conclusions de lestudi delteixit productiu baixvalles, rea-litzat per lrea de Desenvolupa-ment Econmic de la Diputacide Barcelona. Lestudi, sha pre-sentat aquesta setmana a Paretssota un mateix eslgan que es varepetir durant tota la trobada:Compartir per competir i su-mar esforos per avanar de ma-nera conjunta. Aix va definir lal-calde de Mollet, Josep Monrs, lanova estratgia que els municipisdel Baix Valls han engegat con-juntament per tal de fer ms efi-caces i eficients les accions des-

  envolupades a la comarca. Lalcal-de de Parets, Joan Seguer, vareiterar la importncia de coope-rar per dotar de dinamisme i vi-talitat el teixit industrial. Entre lespropostes fetes a partir del docu-ment presentat, es valora la ne-cessitat de donar a conixer elsserveis oferts a les empreses, eldesenvolupament de projectesde senyalitzaci conjunta valo-rant una mancana pel que fa a lasenyalitzaci, la pavimentaci i elclavegueram dalguns polgonsi el desplegament del treball enxarxa. El document tamb desta-ca la importncia del sl indus-trial al Baix Valls, el que suposaun 10% del de la regi metropo-litana de Barcelona. En total, escomptabilitzen 36 polgons enprop de 1.300 hectrees.

  FORMACI i MOBILITATLestudi tamb planteja una diag-nosi respecte a la formaci ocupa-

  cional i la mobilitat als polgons.Segons el document, pel que fa aloferta formativa a la comarca lesnecessitats estan cobertes pershauria de potenciar la relaci en-tre la comunitat educativa i lesempreses, i promoure la realitza-ci de prctiques per lalumnat.Lalcalde de Mollet, Josep Mon-rs, va apuntar la necessitat depulir alguns aspectes pel que fa alocupaci, per tal que no siguirepetitiva als municipis.

  Pel que fa a la mobilitat, es va-lora positivament lexistnciadinfraestructures viries i lniesde bus interurbanes, per es de-tecten dificultats en laccs a peua alguns dels centres de treball.Aquest document marca la lniaa seguir per tal de donar suport alsector industrial dels municipis,motiu pel qual ja sha avanat quela propera setmana es presenta-r una de les primeres accions adesenvolupar en aquest sentit.

  Els alcaldes que participen en la nova estatgia per potenciar el teixit industrial

  Es presenta al municipi la diagnosi dun estudi de laDiputaci per consensuar estratgies conjuntament

 • 27Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] lniavalls.catMar201118

 • Mine! porta a Can Rajoler Un brindis pel nen androide

  dura el concert, les melodies deMine! portaran el record de grupsconsagrats del pop-rock interna-cional. Superficial, per exemple,sha considerat destil beatleri,tot i que tamb hi haur peces si-

  Foto: Mine!

  El grup Mine! actuar a Can Rajoler

  RedacciParets

  El grup Mine! presentar aquestdiumenge al Teatre de Can Rajo-ler, Un brindis pel nen androide,el seu primer treball editat.En aquest nou treball, Mine!proposa canons arriscades, totexposant sobre lescenari, unabarreja entre el rock, la msicafestiva i el drama quotidi. Pre-cisament, aquesta facilitat perparlar de la quotidinitat en les se-ves canons s el fet ms valoratper la crtica.

  Bernat Snchez (veu, guitarrai piano), Albert Rams (veu i gui-tarra), Ricardo Malo (bateria,piano i veu) i Oriol Roman (baix,violoncel i veu), sn Mine!, els ar-tfex de convertir dissabte en unpaisatge variat i llumins, fins itot psicodlic.

  Un brindis pel nen androidecomena amb el que es conside-ra un dels millors temes del disc:Mil exemples, una pea quecritica el consumisme a ritmemilitar. Durant el temps que

  El grup catal presentar aquest diumenge a Parets elseu primer disc editat, molt ben valorat per la crtica

  milars a The Zombies, PinkFloyd, The Doors o The Lliberti-nes, entre daltres. La bona con-junci de les guitarres elctriquesi la diversitat instrumental mar-caran, per, lestil propi del grup.

  Dijous, el Niu dArt Potic de Pa-rets rebia la visita del poeta M-rius Sampere. Lartista ha rebutel premi Crtica Serra d'Or perSubllum i, el Premi de la Crtica,el Ciutat de Barcelona i el Nacio-nal de Cultura per Les immi-nncies. s soci d'honor de l'As-sociaci d'Escriptors en LlenguaCatalana. Ell mateix defineix lapoesia com una expansi, unameditaci, un acte mgic. Noserveix per a res per ho s tot.

  Mrius Sampereparticipa al NiudArt Potic

  Parets presentar un protocolper als bons tractes a la infnciaRedacci> El proper divendres(11h) al Teatre de Can Rajoler,tindr lloc la presentaci del Pro-tocol per a la promoci dels bonstractes a la infncia i ladolescn-cia de Parets. El document sfruit duna acurada feina duta aterme els darrers anys per laXarxa per a la promoci de bonstractes a la infncia i ladolescn-cia. Aquest organisme est inte-grat per diferents serveis educa-tius, de salut, de lleure i socialsdel municipi i treballa per elabo-rar i promoure accions que era-diquin situacions de maltracta-

  ment en aquest collectiu. El pro-tocol, el primer daquestes carac-terstiques que es fa a Parets, es-tableix les actuacions que cal se-guir per part dels diferents pro-fessionals davant de situacions demaltractament. Es tracta duntreball conjunt i consensuat tam-b amb els responsables de lesinstitucions i les autoritats locals.La presentaci del documentanir a crrec de diferents edu-cadors socials i professionals re-lacionats amb el mn de leduca-ci.Lacte sadrea a tots i elsprofessionals del Valls Oriental.

  Parets28Mar

  201118lniavalls.cat

 • 29Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] lniavalls.catMar201118

 • La Llagosta30

  Mil, contra el model urbanstic de les Planes IISalvador Mil, diputat d'ICV-EUiA, va visitar dilluns la Llagosta per mostrar-se encontra de l'actual projecte de les Planes 2. Mil est d'acord amb la frmula de lesrees residencials estratgiques i amb la construcci d'habitatge de protecci ofi-

  cial que suposen, per est en contra del model urbanstic de les Planes 2.

  La nova estaci estaracabada al mes doctubreSha presentat el projecte, pressupostat en 3,1 milions

  RedacciLa Llagosta

  El Delegat del Govern a Ca -talun ya, Joan Rangel, i el Direc-tor de Serveis Logstics i Es -tacions Nord-est dAdif, Ar -mando Brigos, van visitar dime-cres la Llagosta per presentar elprojecte de remodelaci de les-taci de Rodalies. s un canvisubstancial en una de les princi-pals portes dentrada al muni-cipi, va dir lalcalde, AntonioRsquez. Ms de 4.000 personesutilitzen diriament lestaci. Elprojecte convertir la ins -tallaci en ms funcional, la do-tar de majors condicions ds iconfort i de major seguretat alusuari en els seus movimentsen el recite ferroviari. A ms,millorar els criteris esttics idintegraci urbana, segonsAdif.

  Foto: E. Benito

  Les obres de la nova estacide rodalies de la Llagosta vancomenar al mes de gener icompten amb un pressupost de3,1 milions d'euros, que seranaportats pel Ministeri de Fo-ment. Es preveu que els treballsestiguin enllestits a loctubre.L'actual edifici ha estat enderro-cat i es construir un altre total-ment nou i ms confortable de400 metres quadrats.

  El projecte tamb contemplala reforma de les andanes i lainstallaci d'un ascensor ambuna capacitat per a vuit perso-nes per tal de facilitar l'accs aaquest servei a les persones ambmobilitat reduda. La plantabaixa acollir les installacionsferroviries, els lavabos, els ma-gatzems, la cafeteria, l'atenci alclient, el servei d'autovenda debitllets i el control i accs al pasinferior i a les andanes. A ms,

  es perllongaran les andanes, escollocaran noves marquesines illums i s'installar una tanca alllarg de les dues andanes peraconseguir un tancament inte-gral de l'estaci.

  El pas inferior tamb ser re-format, ja que l'actual presentamolts problemes i sn freqentsles inundacions quan plou. Ara,est previst condicionar-lo pertal de facilitar l'accs dels viat-gers.

  VELLA REIVINDICACIAquesta estaci de rodalies haestat llargament reivindicadades de fa anys tant per l'Ajunta-ment de la Llagosta com pelsvens per tal de donar un millorservei als usuaris. La installacis'havia anat deteriorant i haviaquedat obsoleta. Amb la novaestaci, les prestacions als usua-ris milloraran notablement.

  Lantiga estaci ja sha tirat a terra

  Foto: Eduardo Benito

  El president de la Diputaci, Antoni Fogu, va assistir a la presentaci

  Una dotzena dactivitats configu-ren el programa de commemora-ci del 75 aniversari de la Lla-gosta com a municipi indepen-dent. Lacte de presentaci va te-nir lloc dimarts passat i va comp-tar amb la presncia del presidentde la Diputaci, Antoni Fogu,qui va felicitar lAjuntament perlefemride. El projecte s opor-t i oportunista, va dir, perqusaprofita laniversari per fer unreconeixement a tots els que hanfet possible la transformaci de laLlagosta, les identitats, les tradi-cions i la cultura del municipi,aix com per encarar un futur pledoportunitats i reptes. El blanci negre, amb el temps i el treballde tots, sha convertit en colors,en un municipi de qualitat, vadir. Per la seva part, lalcalde, An-tonio Rsquez, va convidar to-thom a participar en el programai a fer propostes: Aquest 75 ani-versari lheu de fer vostre. s unany de festa i didentitat en el quetots ens hem de sentir importantsi partcips, va assegurar, alhoraque parlava de la necessitat da-profundir en el sentimet de per-tinena i de reconixer la tasca deles persones que van constituir el

  LAjuntament enllesteix e