of 48 /48
Contrapunt Tot Granollers Tot Caldes 14.000 14.000 19.000 Línia Vallès Mollet a Mà 24.000 40.000 Línia Vallès: líder amb 40.000 lectors setmanals Publicacions gratuïtes / onada 31-03 (Baròmetre de la Generalitat) 17 redacció 93 519 43 96 · [email protected] · administració 93 519 43 93 · publicitat 93 519 43 85 · Fax 93 519 43 98 línia vallès 1 dʼabril de 2011 · Núm. 347 · Any XI · 19.000 exemplars · www.liniavalles.cat Sol·licitat el control ‘Línia Vallès’ guanya el Premi de la Diputació Mollet redueix els delictes i els accidents de trànsit Foto: Eduardo Benito Segons la Junta de Seguretat Local, el 90% de les multes tenen relació amb els aparcaments Pla de xoc de l’Hospital de Granollers Tres quiròfans no operaran a la tarda Tancarà la segona planta Reduirà la despesa de farmàcia Suspendrà el servei d’atenció domiciliària Llogarà espais a mútues i metges privats Ja han començat els acomiadaments 18 3, 4 i Editorial

Línia Vallès 347

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Línia Vallès 347

Text of Línia Vallès 347

Page 1: Línia Vallès 347

ContrapuntTot Granollers Tot Caldes14.00014.000 19.000

Línia VallèsMollet a Mà24.000 40.000

Línia Vallès: líder amb 40.000 lectors setmanalsPublicacions gratuïtes / onada 31-03 (Baròmetre de la Generalitat)

�17

redacció 93 519 43 96 · [email protected] · administració 93 519 43 93 · publicitat 93 519 43 85 · Fax 93 519 43 98

líniavallès1 dʼabril de 2011 · Núm. 347 · Any XI · 19.000 exemplars · www.liniavalles.cat

Sol·licitat el control

‘Línia Vallès’guanya el Premi de laDiputació

Mollet redueix els delictes i els accidents de trànsit

Foto: Eduardo B

enito

Segons la Junta de Seguretat Local, el 90% de les multes tenen relació amb els aparcaments

Pla de xoc de l’Hospital de Granollers

Tres quiròfans no operaran a la tarda

Tancarà la segona planta

Reduirà la despesa de farmàcia

Suspendrà el servei d’atenció domiciliària

Llogarà espais a mútues i metges privats

Ja han començat els acomiadaments

�18

�3, 4 i Editorial

Page 2: Línia Vallès 347

Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected]�Abril

201101líniavallès.cat

Page 3: Línia Vallès 347

3�En Portada líniavallès.catAbril

201101

Cop de bisturí a l’Hospital de GranollersEl centre preveu tancar la segona planta, amb una trentena de llits, i llogar-la a mútuesprivades com una maternitat > Ja s’han produït acomiadaments entre personal eventual

l’ICS, que aplicarà criteris mésrestrictius i ja no derivarà tantspacients a l’hospital si no és es-trictament necessari”, apuntaPetra Morán, membre de la sec-ció sindical de la UGT.

A l’Hospital General de Grano-llers, centre de referència a la co-marca, les mesures d’estalvi pre-veuen que el tancament de tresdels sis quiròfans a la tarda com-porti una reducció de la despesagràcies a que es deixaran de ferunes 1.300 intervencions qui-rúrgiques incloses al capítol decompra addicional i el de la sego-na planta, que té una trentena dellits; però també uns ingressoscomplementaris per al centrehospitalari, ja que tant les salesd’operacions com la trentenad’habitacions que no s’ocuparanamb activitat pública ho faranamb privada. En el cas de les ha-bitacions, dedicant-les exclusiva-

ment a atendre parts (400 l’any).També es reduiran els equips

d’atenció domiciliària, es con-tindrà la despesa en farmàcia i estancaran les Consultes Externesen horari de tarda, un espaisque també podrien arribar a llo-gar-se. Aquesta privatització deles instal·lacions col·lideix amb elfet que, amb el tripartit al Govern,l’hospital va rebre de la Genera-litat més de 20 milions d’eurosper finançar les obres d’amplia-ció del centre. “Estem en una si-tuació molt crítica. Tenim elsmateixos llits que als anys 80. Éscert que tenim més espai, però noés d’activitat assistencial”, diuRosalia Solà, membre de CCOOi presidenta del comitè d’empre-sa de l’hospital.

Aquest sindicat també ha vol-gut aprofitar per denunciar queles mesures proposades per laGeneralitat són una maniobraencoberta per desmantetllar elsistema sanitari públic en favordel privat. “Des del Govern ja es-tan promovent que la gent con-tracti mútues, de manera quequeda clar que entenen que la sa-nitat és un negoci”. “Està clar queel primer és salvar les caixes i des-prés a la població”, diu Miras.

Una altra de les afectacions deles retallades podria ser el tanca-

Jaume Roig, secretari de Polítiques Socials, i Rosalia Solà, presidenta del comitè d’empresa de l’Hospital de Granollers

Foto: Eduardo Benito

ment, en horari nocturn, de lesUrgències Centre, amb la qualcosa els usuaris estarien obli-gats a desplaçar-se fins a l’edifi-ci central de l’hospital.

ELS TREBALLADORSL’estalvi exigit pel Departamentde Salut també tindrà repercus-sions directes sobre els treballa-dors de la institució. Les mesurestenen un efecte dòmino sobre totsels departaments del centre. Se-gons ha pogut saber Línia Vallès,el pla de xoc activat per l’equip di-rectiu del centre encapçalat pelgerent, Rafael Lledó, ja ha pro-duït les primeres conseqüències.Els acomiadaments, que per aras’han concentrat en rescissionsavançades de contrac tes even-tuals, no s’han fet esperar. “Hi hatreballadors als quals els venciael contracte el proper mes dejuny i el 4 d’abril ja no vindran”,

explica Petra Morán.Fonts consultades per aquest

periòdic han assegurat que lagerència ha anunciat que podriaarribar a aplicar un expedient deregulació d’o cupació (ERO) sino pot tirar endavant les mesu-res que ha dis senyat. En aquestsentit, el pla de xoc inclou man -tenir els actuals salaris (congelatsdes de fa anys en alguns casos),no substituir les baixes ni les ju-bilacions, no retribuir les horesdedicades a formació i eliminarla part variable que percebenper consecució d’objectius elsfa cultatius que formen part delsquadres de direcció.

El paquet també inclou la re-tirada de la demanda que els re-presentants sindicals van pre-sentar l’any passat contra la reta-llada salarial del 5%, aplicadaals professionals de la sanitatconcertada de la mateixa mane-ra que als funcionaris, un supò-sit que, segons UGT, no es dona-rà.

REBUIG GENERALEls sindicats ja han expressat elseu rebuig als plans de la gerèn-cia i, per extensió, a les mesuresd’obligat compliment imposa-des pel Departament de Salut.Temen que la direcció de l’hospi-tal aprofiti els retalls anunciatsper privatitzar serveis, en unprocés que terminarà posant enperill el sistema públic. “Hi ha elrisc que de la universalitat del sis-tema sanitari es passi a teniruna doble llista d’espera, unaper a rics que poden pagar-se unaatenció privada i una altra on es-taran els que tenen menys recur-sos econòmics”, diu una de lesfonts consultades. “Estan soca-vant els pilars de l’Estat del Be-nestar”, acusa Miras.

Els sindicats rebutgen que lareducció de l’activitat tingui im-pacte sobre la plantilla fixa, alho-ra que lamenten els efectes sobre

Tancaran tresdels sis quiròfansen horari de tarda

i s’oferiran a metges privats

per a què operinals seus pacients

També se cedirana professionals

privats despatxosdel nou edifici de Consultes

Externes, pagatamb diner públic

Tancament de quiròfans a la tar-da i de tota una planta d’hospita-lització, acomiadament de treba-lladors, reducció de la despesa defarmàcia, suspensió del serveid’atenció domiciliària i lloguerd’espais a empreses privades.Aquestes són algunes de les me-sures d’estalvi que podria aplicarl’Hospital General de Granollers,que pertany a la Xarxa d’Hospi-tals d’Utilització Pública (XHUP),en resposta a l’exigència del De-partament de Salut de retallar alvoltant del 10% del seu pressu-post per a l’any 2011. Amb l’apli-cació d’aquesta bateria d’actua-cions que no han trascendit, peròque des de dimecres passat estansobre la taula del conseller, BoiRuiz, la direcció del centre preténestalviar els 9,8 milions d’eurosexigits pel Govern d’un pressu-post anual de gairebé 100. Les es-tissores del Govern ja han co-mençat a tallar.

ELS USUARISLa reducció pressupostària enl’àmbit de la sanitat pública noafectarà només als treballadorsdel sector, sinó també als usua-ris que en el futur patiran, a tra-vés de l’atenció que rebran, el dè-ficit dels recursos. Segons diver-ses fonts consultades per LíniaVallès, la política d’estalvi com-portarà com a primer efecte unincrement de les llistes d’espera.

La conselleria de Salut ja haavançat que suprimirà tots elsprogrames extraordinaris quecontratava cada any a diferentshospitals de les intervencionsmés freqüents, com les de cata-rates o d’implantació de pròteside genoll. També es veuran afec-tades les proves complementà-ries, “que vindran retallades per

José A. Pilar Vallès Oriental

Segueix a la pàgina següent

Page 4: Línia Vallès 347

Comarca4�Abril

201101líniavallès.cat

Petra Morán i Valentina Cortés, membres de la secció sindical de la UGT

Foto: Eduardo Benito

Convergència deles Franqueses

està presidida perJoan Peypoch

els treballadors eventuals, con-tractats per a substitucions i re-forços. “Hauríem de demanar a lagerència un esforç de gestió perevitar els acomiadaments, però ladirecció ha anat pel camí més fà-cil”, diu Rosalia Solà. Miras és dela mateixa opinió: “La direcció ésmolt dura, tot i que no ho aparen-ta. A més, té molta por a la prem-sa. Avui [dimarts passat] el ge-rent de l’Hospital de Bellvitge hafet declaracions contra les retalla-des. L’ideal seria que ho fessintots els gerents dels centres afec-tats”, apunta.

REACCIÓ DELS POLÍTICSL’Hospital General de Grano-llers pertany a una fundació pri-vada, de la qual n’és presidentl’alcalde de la ciutat, Josep Ma-yoral. Miras critica l’actitud delbatlle, que “encara no s’ha pro-nunciat”. Pel que fa a la reacciódels polítics de la comarca, des dela secció de la UGT es consideraque ha estat nul·la fins ara. “Sem-bla que no passi res”, apuntaMiras. “Cap alcalde del Vallèsestà fent res pels ciutadans. Hi haun silenci que sembla que les re-tallades no afectin a la salut de lapoblació i al dret que tenen elsusuaris a tenir una assistènciacor recta. La situació no és macaper als treballadors, però no ho éstampoc per als ciutadans”, afe-geix Valentina Cortés, delegadadel mateix sindicat.

Les fonts consultades coinci-deixen en assenyalar una totalfalta de transparència per part dela direcció del centre. La mancad’informació als representants

Francesc Torné es reinventaDavant la negativa de CDC d’acceptar-lo com a capde llista, anuncia que es presentarà amb el seu partit

Segons el president de la nova formació, Torné compta amb el suport del 70% dels militants de l’agrupació de CDC

Foto: Eduardo Benito

José Antonio PilarLes Franqueses

“A la vista de la decisió presa perla federació de CiU anunciant lapresentació d’una llista electoralque no ha estat escollida ni con-sensuada per l’assemblea local deCDC a les Franqueses, ens veiemabocats a dos camins ben diferen-ciats: o acceptem aquesta anòma-la situació i seguim assumintqual sevol imposició, o marxem acasa deixant el treball que famés de 30 anys s’ha portat ater me al municipi i que ha per-mès a CiU governar amb èxitdu rant més de 13 anys”. FrancescTorné va descriure dimarts ambaquestes paraules la situació cre-ada al partit a partir de la nega-tiva de les direccions comarcal inacional a que ell encapçali la llis-ta a les eleccions del proper 22 demaig.

I acte seguit va desvetllar elpas que han donat un grup de mi-litants, que ni accepten les direc-trius partidistes ni marxen acasa: “Hem decidit presentar-nos sota la candidatura de Con-vergència per les Franqueses,amb voluntat de servei, amb l’ex-periència, el coneixement i les ga-nes d’oferir un treball que perme-ti l’Ajuntament sortir de la situa-ció en què es troba”.

La candidatura de Conver-gència de les Franqueses estaràformada per les mateixes perso-nes que integraven la llista apro-

vada per l’assemblea local demilitants i que la direcció va re-butjar en el seu moment. Hi se-ran tots excepte tres absències:Francesc Colomé –can didat ofi-ciós, però encara no oficial deCiU–, el regidor José Ramírez i lapresidenta de l’associació agràriaAsaja, Rosa Pruna.

La maniobra de l’exalcalde iels seus seguidors (el 70% delsmilitants de l’agrupació, segonsel president local, Joan Peypoch)serà coneguda per CDC per lapremsa o per les filtracions que espuguin produir, però no directa-ment pels seus protagonistes.“No hem notificat a la direcció lanostra decisió”, va apuntar Pey-poch, que també presidirà lanova formació política. “Hem fetcom ells, que prenen decisions ino les comuniquen”, va afegir enreferència a CDC i a l’actuació quehan tingut els seus quadres de co-mandament en la crisi políticaque ha provocat l’escissió.

CDC, ANTIDEMOCRÀTICTorné, que va estar acompanyatper Peypoch, es va mostrar des-preocupat per l’anunci que faunes setmanes va fer el presidentcomarcal, Feliu Guillaumes, en

relació a una possible demandajudicial per utilització del nom de“Convegència”, i va recordar queel registre del partit no s’ha pro-duït recentment sinó que es re-munta a l’any 2008. “Ells ho sa-bien i no han fet res fins ara”, vadir. En aquest sentit, Peypoch varetreure a CDC l’apelatiu de “De-mocràtica”, que va qualificar com“un afegit” que es posen algunesformacions “tot i que a vegadesno actuin democràticament”.

Peypoch va assegurar no en-tendre l’acord a alts nivells que hadescavalcat Torné del primer llocde la candidatura de CiU perquè“no s’ajusta al reglament internde CDC, ni als acords de la fede-ració de CiU”, sense tenir enconsideració “l’opinió del comi-tè local ni de l’assemblea de mi-litants de CDC, que ha seguit ri-gorosament el procediment quemarquen els estatuts i el que es vademanar” des de la presidènciacomarcal.

Francesc Torné va reconèixerque, a punt d’iniciar una aventu-ra política amb una formació in-dependent, tenia els sentimentscontraposats després de 25 anysdefensant les sigles de CiU. Va as-segurar no sentir-se decebut pelpartit que fins ara l’ha acollit, nitan sols traït pel seu company queencapçalarà la candidatura dela federació. “La situació no ésgratificant –va dir–, però la vidaés com és i la política, encaramés”.

dels treballadors ha estat unatònica habitual des que Salut vaanunciar la retallada econòmicai en tot el procés d’ajustos poste-rior. “La gerència diu el que li in-teressa i no comparteix el que sapni amb el comitè d’empresa niamb les seccions sindicals. Ensassabentem de tot de rebot”, diuCortés.

Dimecres, el gerent de l’Hos-pital General de Granollers, Ra-fael Lledó, havia d’informar alconseller de Salut, Boi Ruiz, de lesmesures que aplicarà per tal defer front a la reducció d’ingressos.Un dia abans, els representantsdels treballadors encara no teniennotícia sobre les concrecions dela política d’estalvi. “És la provaque amb aquesta gent no es ne-gocia, sinó que executen”. Enl’actualitat, més del 90% de l’ac-tivitat del centre és concertadapel Servei Català de la Salut(SCS), que enguany li encarrega-rà entre el 7% i el 12% menys devolum de treball que l’any passati li pagarà un 2% menys sobre elpreu de tarifa ara vigent.

“La comarca del Vallès Orien-tal ha estat històricament mal-tractada pels governs de CiU, demanera que ara li demanem quereconegui aquest deute i actuï enconseqüència”, diu Solà. Per con-tra, Miras creu que, al darrere dela retallada, hi ha l’objectiu ocultdel Govern de promoure el copa-gament de l’atenció sanitària.“Per molt que Artur Mas hagi ditque no, ja veurem què passa des-prés de les eleccions munici-pals”. “L’escenari és dur –afegeixCortés–, però després del 22 demaig, en funció del resultat, hoserà més”.

Ve de la pàgina anterior

Page 5: Línia Vallès 347

5�Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] líniavallès.catAbril

201101

Page 6: Línia Vallès 347

Comarca6�Abril

201101líniavallès.cat

La carretera de Cànovestindrà una quarta rotondaÉs una de les vies més perilloses de la comarca > Les altres són la BV-1433, la BV-5001 i la BV-5103

José Antonio PilarVallès Oriental

La carretera de Cànoves tindràuna quarta rotonda, que estarà si-tuada a l’altura de la masia de canMiret. Així ho ha confirmat la Di-putació, que ha acceptat les prin-cipals al·legacions de l’Ajunta-ment de Cardedeu i ha incorpo-rat al projecte de millora integralde la BV-5108 la construcció dela rotonda, demanada pel consis-tori i pels propietaris afectats i elsusuaris habituals de la via. Espreveu que la construcció permeti millorar la fluïdesa i la segure-tat de la zona, molt transitada pervehicles agrícoles.

Aquesta rotonda se sumarà ales tres ja projectades i que esconstruiran a les interseccionsque donen accés a les urbanitza-cions de les Pungoles i Ca l'Es-mandia, així com al punt on estroba amb la BP-5107. L'alcaldes-sa, Calamanda Vila, ha celebratque “la Diputació hagi acceptat laproposta de reduir costos en as-pectes estètics i invertir-los enmillorar la seguretat i la mobili-tat”, i ha afegit que “tots els can-vis que recull el projecte defini-tiu faran que els conductors pu-guin disposar d'una carreteracom cal”.

La remodelació total de la car -retera de Cànoves, una de les viesmés perilloses de la comarca se-gons els estudis del RACC, inclouel tram comprès entre la roton-da de la plaça de la Porta obertade Cardedeu i la intersecció ambla carretera de Cànoves a SantAntoni de Vilamajor (BP-5107).El projecte definitiu també con-templa l'ampliació de la calçadafins a 7 metres, l'adequació delsrevolts per fer-los més segurs, lamillora de les proteccions i la sen-yalització i la integració ambi en -tal.

Segons les previsions de laDiputació, que finança íntegra-

Foto: Ajuntament

Imatge virtual de la carretera un cop s’hagin realitzat les obres de millora

ment la remodelació del vial, lesobres començaran durant la se-gona meitat de 2011 i tindran unadurada d’un any. El pressupost ésde 4,4 milions d'euros.

LES MÉS PERILLOSESPel que fa a la perillositat de lescarreteres del Vallès Oriental,destaca la BV-1433, que va de l’A-metlla del Vallès a Llerona, con-siderada, amb només 2,8 quilò-metres de longitud, com el tramamb més risc de la xarxa viàriacatalana, segons l’informe Euro-rap 2007-2009.

Segons l’informe Eurorap2007-2009, que ha analitzat mésde 6.262 quilòmetres del país(el 51,3% del total), la segona viamés perillosa de la comarca és laBV-5001, entre Vilanova del Va-llès i la Roca. La llista continuaamb la BV-5103, entre Cardedeui la connexió amb la C-35. L’infor-me anterior va ser el primer enquè no es va detectar cap puntnegre, perquè s’havien eliminatels existents fins aleshores i en-tre els quals es trobava la C-35entre Parets del Vallès i Grano-llers.

En l’estudi Eurorap va partici-par el RACC, que va valorar els

trams de carretera on es concen-trava el 86% de la mobilitat totali el 75% de morts i ferits gre us, apartir dels accidents dels últimstres anys.

MILLORA DE LA BV-1433Durant l’estiu passat, la Diputa-ció va portar a terme, a través delprograma de millora de les in-fraestructures, una actuació ge-neral per tal de millorar les con-dicions de seguretat viària dels2,654 quilòmetres de longitudque té la carretera BV-1433. L’ob-jectiu va ser contribuir a la reduc-ció de l'accidentatitat que detec-tava l'estudi millorant les carac-terístiques físiques del tram i in-crementant aspectes tan diversoscom la seguretat, el confort il'accessibilitat.

Per això es va eliminar algungir a l'esquerra i es va extendreuna capa de rodament amb la fi-nalitat de millorar l’adherència.També es va pintar la doble líniacontínua a l'eix, prohibint elsavançaments, motiu de la perillo-sitat a tot el seu recorregut. Pertal de reduir la velocitat, es vanestrènyer els carrils i el Servei Ca-talà de Trànsit va ins tal·lar un ra-dar en el punt quilomètric 2.

Les Franqueses > Les exregi-dores socialistes Vanessa Garciai Dolors Isart han creat un noupartit polític amb el que es pre-sentaran a les eleccions munici-pals del 22 de maig: Unió de po-bles de les Franqueses. La forma-ció ha iniciat un procés participa-tiu sota l’eslògan “Un desig perles Franqueses” mitjançant elqual pretén conèixer les opio-nions i inquietuds de tots elsveïns del municipi respecte de lasituació actual, però també del fu-tur “i poder respondre millor a lesnecessitats col·lectives del po-ble”. El procés anirà acompanyatd’un pla de comunicació que ga-ranteixi una informació adequa-da i útil, donant a conèixer elscnals i els mitjans a través delsquals es podrà portar a terme lainiciativa.

Garcia i Isart van desvincular-se del projecte del PSC per motiusètics i principis morals, deixantfins i tot de percebre la remune-ració econòmica que les corres-ponia com a càrrecs electes.

Vallès Oriental > El presi-dent de Ciutadans (C's), AlbertRivera, ha presentat els candi-dats de C's per Montornès,Parets, Mo-llet del Vallès i laLlagosta. Rivera ha destacat que“la transparència i la lluita con-tra la corrupció i el clientelismepolític” seran alguns dels eixosbàsics de treball de C’s.

La candidata de Montornèsdel Vallès, Ángeles Menchén, de31 anys, és llicenciada en Dret i,actualment, exerceix com aGestor Administratiu i Advo-cada amb despatx propi. El deParets és Manuel Losada, de 40anys. Losada, que és empresari,considera que a Parets "ha d'ha -ver-hi un millor repartiment enles assignacions de les obres iserveis”. El de Mollet del Vallès,Daniel Guerra, de 32 anys, éstècnic especialista en mecànicade l'automòbil i Màster en Dis-seny assistit per ordinador. I elde la Llagosta és Oscar Espi -nosa, de 29 anys. Espinosa ésge rent d’una empresa.

Garcia i Isartcreen un partit a les Franqueses

C’s presenta elsseus candidats a la comarca

Plataforma per Catalunya ja ha confirmat set candidaturesVallès Oriental > “Els valle-sans podran manifestar en aques-tes municipals la seva disconfor-mitat amb la creixent taxa d'im-migració i dir d'una vegada pertotes que el Vallès és dels valle-sans”. En la seva línia habitual, elpresident de Plataforma per Ca-talunya (PxC) i regidor a l’Ajun-tament de Vic, Josep Anglada, nova estalviar comentaris xenòfobsen la presentació de les set can-didatures que la seva formaciópresentarà a les eleccions del 22de maig.

A l’acte, celebrat fa uns dies ala capital de la comarca amb unareduïda presència de públic, vanassistir els caps de llista: RicardoCosta a Granollers; Josep Fornsa Mollet; Ricard Buñuel a Cano-velles; Josep Badia a les Franque-ses; Eduard Pérez a la Llagosta;Cecília Collazo a Lliçà d'Amunt;

i Joan Carles Gustems a Montor-nès. Anglada no va descartar quealgun altre municipi es poguésafegir a aquesta relació en les pro-peres setmanes i va destacar laseva satisfacció per passar dezero a set candidatures en quatreanys.

D’altra banda, Badia, Forns iGesa formaran part del ConsellExecutiu de Plataforma per Cata-lunya, ratificat el passat diumen-ge en el V Congrés de PxC que esva celebrar a Vic, sota el lema“Generant il·lusió”, on es va apro-var la ponència política de Gir So-cial que apropa PxC als electorsd'esquerra. Els càrrecs que des-envoluparan seran els de Vicese-cretari d’assessorament als càr -recs electes, Vicesecretari de co-marques nord de Barcelona i Se-cretari de comunicació, respecti-vament.

Page 7: Línia Vallès 347

7�Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] líniavallès.catAbril

201101

Page 8: Línia Vallès 347

Safata d’entradaEDITORIAL

Ciutadans

grup comunicació21Dipòsit legal: B-22581-2001

líniavallèsRedacció: 93 519 43 [email protected]: 93 519 43 [email protected]ó: 93 519 43 [email protected]

Línia Vallès agraeix les cartes dels lectors però no es responsabilitza dels seus continguts. És imprescindible que els es-crits estiguin signats amb nom i cog noms, número de DNI i telèfon de contacte. LíniaVallès es reserva el dret de reta-llar-les, en el cas adient. Les cartes es poden enviar al fax 93 519 43 98 i per correu electrònic a l'adreç[email protected]

Cartes dels lectors

40.000 lectors setmanals(onada 31-03-2011)liniavalles.cat

Editor: David Centol i Lozano. Directors d'edició: José AntonioPilar (Línia Vallès), Daniel Gutiérrez (Línia Badalona), Jordi Su -grañes (Línia Barcelona), Ivana Padierna (Línia Maresme i webs deproximitat), Pere Giménez (webs temàtics). Caps de redacció:

Elisabeth Alfaro, Cris tian Gó mez, Sara Arroyo. Redacció: NormaCano, David González, Montse López, Daniel Sainz, Jordi Alcover.

Cap de producció i qualitat: Marga Moreno. Dissenyadors gràfics: Albert Baldó, Aida Fonseca. Fotografia: Eduardo Benito. Cap de Vendes: Marcelo Villanueva. Xarxa comercial: Adolf Garcia,Esther Rodríguez, Àlex Subirats, Ricard Garcia, Jaume Magrià, Manel Riera, Manuel Sánchez-Vil-lanueva, Joan Carles Cuenca. Màrqueting: Eva Serra. Distribució: Ramon Vila (coordinador), Albert Carbonell, Oriol Freixa, Yacouba Diakité, Adrià López. Facturació: Teresa Anguela. Auxiliar: Maria Reyes.

Sol·licitat el control

Opinió8�Abril

201101líniavallès.cat

La Foto

Premi Diputació de Barcelona

Tasis-Torrent de Comunicació Local 2010

Omar AkassriPaleta

Jo que sóc socialista i aquestaidea no m’agrada. S’ha de deixaruna oportunitat perquè el poblevegi la feina que han fet els polí-tics durant el seu mandat. Això ésdemocràcia.

Ramona CarbonellMestressa de casa

Jo crec que ja estava bé com es-tava. Què passarà quan inaugu-rin la plaça Pompeu Fabra. Po-dran fer-ho? En període d’elec-cions sempre fan més coses quela resta de l’any.

Borja CamesiasEstudiant

No m’agrada aquesta llei. A mi jam’estava bé com estava. M’a-grada veure quan inauguren co-ses noves i fan una festa. És bo-nic. Ho trobarem a faltar durantaquesta campanya.

Gerard HerreraEstudiant

No em sembla bé. Em semblauna decisió pensada des de elspolítics i per als polítics. És ego-ista. Crec que no han pensatamb la ciutadania. És bo que in-augurin coses.

Amparo FernándezComercial

Jo penso que tot el que fan hoacaben fent perquè votem sem-pre els mateixos. Em sembla unadecisió 100% electoralista. Noem sembla una mesura necessà-ria.

Prohibiria les inauguracions en campanya?

MOLLET: GUAPA!

En aquests moments dificils, i quangeneralment les notícies nomésparlen d’esdeveniments negatius,he cregut que era oportú explicar-vos les bones sensacions que vaigsentir quan passejava per les novesvoreres del carrer Ramon Casas iveia com els obrers treballaven alque serà el nou Parc de les Pruneresde la nostra ciutat. Quan tot semblaque s’aturi, quan sembla que totvagi malament, de cop i volta, ten’adones que res s’atura, que la vidacon tinua i que Mollet continuapros perant, amb nous projectes iamb nous espais que fa que cada diaens sentim més orgullosos de for-mar part d’aquesta ciutat.

Aquell nou gran parc que hi seràproperament al centre de Mollet,aquelles noves voreres, amples i es-paioses que han dignificat notable-ment un carrer de la ciutat i aquellnou espai de circulació davant delPavelló de Riera Seca, em van tor-nar per un moment l’optimisme il’alegria de saber que, malgrat tot,Mollet no s’ha aturat, i que malgratels moments difícils que tota la so-cietat estem passant, Mollet es posacada dia més “guapa”, per tornar-nos a tots, si hi cap, una mica mésorgullosos de ser molletans i molle-tanes.

Esther MirallesMollet

A NO A L’ANELLA VIÀRIA DE LA ROCA

Divendres passat ens vàrem concentrar un grup de veïns de laRoca a la cruïlla entre els carrers Sant Sadurní i Indústria enprotesta contra l’anella viària que vol tirar endavant l’Ajunta-ment del nostre municipi. Aquesta ha estat la darrera acciód’una sèrie d’iniciatives dels veïns, que s’han centrat en unarecollida de més de 400 signatures contra el projecte, cartesals diaris i instàncies oposant-nos a l’aprovació del projecte id’un acord amb la Diputació de Barcelona al darrer ple muni-cipal. Tots estem d’acord que cal solucionar el problema querepresenten els 7.000 vehicles, dels quels 600 són camions,que passen diàriament pel carrer Catalunya (la carretera deBarcelona). Cal trobar una fórmula per desviar aquest trànsiti transformar la carretera en un carrer més del poble.

Però la proposta que planteja l’equip de govern de CiU iERC passa pel desdoblament de la carretera i desviar 3.500vehicles pels carrers Sant Sadurní i Tenor Viñas. Aquest últimés un carrer estret amb aparcament a les dues bandes i queno està preparat per al pas de vehicles pesats, mentre que elprimer encara no s’ha obert completament i no enllaça ambTenor Viñas.

Ara s’ha obert al trànsit una part nova d’aquesta carreraSant Sadurní, que desemboca en un camí de terra i prohibeixel pas als vehicles de més de 3,5 tones, és a dir, no permet elpas de camions i tràilers pesats. Fins ara l’Ajuntament no hadonat resposta a les nostres demandes i dubtes sobre aquestprojecte.

Després d’uns quants mesos de parlar molt sobre la parti-cipació ciutadana i d’aprovar un reglament per regular-la, l’ú-nic que hem rebut per part de CiU i ERC han estat insults iacusacions de manipulació per part de la oposició. Però elsveïns afectats seguim dient “No a l’anella viària” i Sí a trobaruna solució definitiva al problema del carrer Catalunya, ambla participació de tots i sense imposicions per part de l’Ajun-tament.

Francisco García,La Roca del Vallès

a es coneixen algunes de les mesures que aplicarà la direccióde l’Hospital General de Granollers amb l’objectiu d’estalviar

els gairebé deu milions d’euros que, per ordre del Departament deSalut, la institució ha de retallar del seu pressupost anual. I el certés que provoquen pavor, sobretot quan es parla d’un empitjoramentdels serveis sanitaris que els usuaris rebran en primera persona. Hoadverteixen els mateixos treballadors: l’atenció empitjorarà irreme-diablement perquè, d’entrada, un dels capítols que es redueixen ésel relatiu al personal. Els sindicats, a més, que ja han denunciat lasituació que es preveu en el futur, insisteixen en que les seves pro-testes no es deuen a un conflicte laboral. I tenen raó.

La retallada pressupostària afectarà tothom qui utilitzi els serveissanitaris. Menys mitjans (tècnics i humans) indubtablement com-portarà una reducció de la qualitat assistencial, que és el que es tro-baran els usuaris que, per exemple, hagin d’esperar durant tres, qua-tre o cinc dies en una llitera en Urgències perquè la direcció de l’hos-pital ha llogat una planta sencera a una mútua; o que els usuaris quehagin d’esperar més temps del que ara ho fan per terme mig per seroperats, perquè els quiròfans estan tancats a la sanitat pública en ho-rari de tarda. No és un conflicte laboral, sinó social.

Les retallades pressupostàries provocaran en el cos de la sanitatpública, ja de per si malmés, una ferida difícil de cicatritzar.

Les retallades a la sanitatpública provoquen ferides

J

Page 9: Línia Vallès 347

La lupa

José Antonio PilarDirector de Línia Vallès

El mirador

L’agulló A cop de tinta per Ricard Soler

9�Opinió líniavallès.catAbril

201101

Quina barra!En l’Assemblea constituent de l’AssociacióCívica Arrels de l’Ametlla del Vallès, del dia21 de febrer de 2010, i amb l’assistència de42 persones, i en nom del grup promotor,es va dir que “aquesta associació es presen-ta als ciutadans com un moviment demo-cràtic, obert a totes les sensibilitats i ideo-logies. Ha de ser participativa i transparent,no ha ser una candidatura electoral...”. I esdeixava clar que “si l’associació, arribat elmoment oportú així ho decideix, pot im-pulsar una candidatura que sumi i integri,però no a costa de desmuntar l’associació”.En el redactat de l’acta d’aquesta assem-blea ja van sorgir els primers dubtes polí-tics, però el seu president ho va aclarir deforma contundent:“Nunca seremos unpartido político, ni una plataforma electo-ral, lo que se cree será al margen de Arrels,yo nunca me presentaré en una lista elec-toral”. Un any després, succeirà tot elcontrari.

El 6 de febrer de 2011 es va convocarl’Assemblea General, però dies abans enuna Junta es debatia la posició d’Arrels so-bre les eleccions municipals i la possibili-tat d’una candidatura de Coalició Unitària.Entre altres coses es va dir que “Arrels esdefineix com una associació cívica que in-

tervé en els aspectes de la vida política delpoble des d’una visió plural. Els presentsconsideren que Arrels s’ha manifestat enels diferents actes que ha organitzat. I ésper això que s’ha de definir un catàleg re-ivindicatiu dels punts que ha treballat, perpresentar a les diferents candidatures i quesiguin tinguts en compte en els seus pro-grames electorals. Per aquest motiu es fal’encàrrec al president que faci una propos-ta, a presentar a l’Assemblea...”.

Arriba el dia de l’Assemblea i en nomésvuit dies el discurs ha canviat. Fins i tot elpresident quedarà sorprès de com es des-envoluparan els fets al parlar del posicio-nament d’Arrels en vers les eleccions mu-nicipals. Comença un debat entre els as-sistents, amb opinions oposades i moltsdubtes. Al final s’acaba votant entre si Ar-rels està disposada a tenir una implicaciótotal i donar suport a la candidatura uni-tària, o si Arrels actua sense implicar-seamb cap candidatura. Tot i que alguns noestan d’acord en fer aquesta votació, guan -ya la primera opció i “s’aprova passar el ca-tàleg reivindicatiu com a eina de treball dela candidatura unitària”. La resta de can-didatures no disposaran d’aquest bon tre-ball fet per Arrels durant un any.

En la darrera Junta del dia 12 de març,a la que no es convida a tots els associats,s’obre un ampli debat sobre l’origen i el perquè d’Arrels, i alguns defensen, de formainteressada, que “va ser per presentaruna candidatura a les eleccions del maig de2011. Una eina per una causa”. Tot i que notots els assistents estan d’acord, s’acordaincorporar al president d’Arrels a la llistaelectoral del pacte. Per finalitzar, “es de-cideix parar les activitats d’Arrels, fins al’Assemblea de juliol, un cop escollit el nougovern municipal”.

L’Associació es presentava com a movi-ment democràtic, diferent a allò que ja co-neixem, obert a totes les sensibilitats i ideo-logies, participativa i transparent, i sensecap tipus de partidisme. Doncs és evidentque no ha estat així; i que algú dins l’asso-ciació, amb interessos polítics, ho tenia totmolt ben estudiat per a què Arrels es con-vertís en una eina per una causa. I aques-ta causa era que alguns tinguessin la sevapròpia candidatura, suposadament unità-ria, i a qualsevol preu, manipulant i engan -yant part dels seus associats, i als ciutadansque havien confiat en ells. Va néixer el Pac-te per l’Ametlla i va morir l’Associació Cí-vica Arrels.

Els sindicats es queixen que el procés deselecció de les mesures a aplicar en el cen-tre en funció de les exigències de Salut noha estat del tot transparent. Acusen la di-recció d’actuar a esquenes dels treballa-dors quan el “marró” és per a tots.

Rafael LledóGerent de lʼHospital de Granollers

Conductors de MolletEl 90% de les multes, per aparcar malament

Àngels CabelloAlcaldessa de lʼAmetlla

�Optimitzant els recursos disponibles. Dimarts, l’exal -calde de les Franqueses, Francesc Torné, i els seus seguidors,

van convocar una roda de premsa per comunicar el que, més o me-nys, era un secret sabut: que l’exalcalde, davant la negativa de la di-recció nacional de CDC a mantenir-lo com a candidat, activava el par-tit polític que havia creat el 2008 (Convergència de les Fran queses),que fins ara dormia plàcidament. Dimecres la notícia ja estava pu-blicada en Internet... a la pàgina web de Convergència i Unió de lesFran queses. Això és optimitzar els recursos en temps de crisi!

�Cabello perd els nervis. Dimecres va haver ple a l’Amet-lla. L’alcaldessa i candidata del PSC, Àngels Cabello, va faltar

el respecte al regidor de CiU, Andreu González, quan aquest va in-sistir en aconseguir una resposta sobre el cobriment d’una pista polies -portiva. Cabello li va dir que ja li havia contestat tres vegades en lamateixa sessió i al final, ja farta de tanta perseverància, li va cridaral convergent que no s’enterava de res.

�Pousa no respon. La setmana passada vam agafar una pro-posta que feia l’exalcalde de l’Ametlla, Jordi Pousa, a un ciu-

tadà anònim a qui havia convidat, a través d’una pàgina web del mu-nicipi, a fer un cafè per explicar-li com eren les relacions de l’expre-sident del Palau de la Música, Fèlix Millet, amb l’anterior equip degovern (el de l’exalcalde Albert Palay). Fins i tot, ens vam oferir a pa-gar la consumició. Però han transcorregut ja set dies i el te lèfon noha sonat. Era una astracanada per part de l’alcalde o un gest del ti-pus “calúmnia, que quelcom queda”?

Les conductes incíviques dels conductorsque aparquen on volen només comportenmolèsties per als altres conductors i elsvianants. Per sort, les accions irrespetuo-ses amb els altres tenen la seva contrapar-tida... per a les arques municipals.

L’actitud mantinguda per Cabello davantuna pregunta persistent del regidor An -dreu González és més pròpia d’una ve ne -dora d’un mercat persa que d’una alcal -dessa. Abans de la campanya electoralhauria de rebre alguna classe d’educació.

Semàfors

Lluís Uriol, membre de l’Associació Cívica Arrels de l’Ametlla

CRISI I EFECTIVITATCarme Padullés, directora Econòmica ide Serveis de la Fundació Hospital Asilde Granollers, escriu a la revista de lains titució de març: “La paraula “crisi”equival, segons la seva etimologia, a unmoment decisiu o punt d'infle xió. I és enaquests moments de crisi que estemvivint quan es fa necessari un can vi decomportament que ha d'afectar la soci-etat en general i el sector sanitari en par-ticular. El nostre sector exerceix un pa -per de lideratge i responsabilitat com amotor del desenvolupament eco nòmic isocial, i un dels grans reptes de la gestiósanitària és poder ser més eficients entant que els recursos són limitats i l'efi-ciència significa poder fer més ambmenys recursos. L'actual període d'in-certesa fa que haguem d'estar mésatents que mai a les possibilitats d'es tal -vi i desenvolupar una bona capacitat d'a -dap tació al canvi. Però només amb laim plicació de tots els professionals percoordinar i optimitzar els recursos, potser possible protagonitzar el canvi d'hà -bits i processos per assolir una gestió efi-cient dels recursos, tot garantint laqua litat assistencial. Un exemple seria elfet d'a profitar les possibilitats que ofer-eixen les noves tecnologies, com ara latele me dicina, que tenen un nivell de pe -ne tració important amb avan tatges eco -nòmics i socials. Hem dissenyat un Plad'Ajustament que contempla me sures,que afecten tots els departaments, i queens ha de permetre adaptar la nostrains titució a les “noves regles del joc”. Es -tem convençuts que el talent, l'ex pe - ri -ència, la responsabilitat i l'esforç con -junt dels professionals faran que as so -lim el nivell d'e fici ència necessari per su-perar tant aquesta com les futures si tua -cions que han de quedar escrites en lahistòria del nostre Hospital”. Davant laretallada, i com a usuari en potència, totaixò no em consola. I a vostè?

Page 10: Línia Vallès 347

Opinió10�Abril

201101líniavallès.cat

Allò que l’alcalde de Santa Perpètua no explica

El 30 juliol 2010 aquest mitjà va publicarl'escrit "La piscina coberta de Santa Per-pètua" que propagava sis peticions al re-gidor d’Esports referides a la instal·laciói que no ens van deixar penjar al tauló mu-nicipal per difondre -ho entre els inter-esats. Ens va prometre una resposta perabans de la fi de setembre. No solamentva incomplir llur compromís, tanmateixara ha fet el mateix l’alcalde traint laseva promesa d'anunciar a les instal·la-cions llur decisió final. Nosaltres que la co-neixem demanem de nou la col·laboracióde Línia Vallès per trasmetre la informa-ció a tots aquells als que no hem pogut ar-ribar i explicar-lis com ha transcurregut eltema des de llavors. Entenem que callarens faria còmplices.

No va ésser fins el Ple d'octubre que elregidor va llegir la seva decisió de rebut-jar les sis demandes, amb el compromís defer-nos arribar el document. Passat un mesmes sense notícies i després de ser insul-tat un dels signants, a qui l’edil li va dir queell i el abonats teníem el que ens merei-xíem, el 23 novembre vam demanar la in-tervenció de l'alcalde que no ens va aten-dre, derivant-nos al cap d'alcaldia el qualva dir-ens que no se’ns podia lliurar el do-cument promès ja que aquest era un infor-me intern. Vist el nostre emprenyamenti amb l'ajuda, un cop més del regidor dePCCA que ha estat el nostre costat des delprincipi, se’ns va donar la resposta escri-ta que encara que reconeixia que les pe-ticions eren raonables i coherents no po-dia atendre cap.

Vam demanar utilitzar un espai per in-formar els abonats de la decisió munici-pal. Vam telefonar, escriure i discutir-nosamb Esports, ja que ens penjaven la con-vocatòria en un racó de l’entrada on pocagent ho veia. Fetes les reunions vam de-cidir demanar una trobada amb l'alcaldecursant dues instàncies en les que vam ha-ver de recordar-li que el ROM obliga qual-sevol càrrec public a reunir-se amb tothomque els ho demani. Amb poc entusiasme,va accceptar rebre'ns encara que vetantque ens accompanyés PPCA. que tambéva publicar aquí una denúncia sobre eltema, el 5 novembre. Abans vam presen-tar al Registre un escrit de 16 pàgines bendesenvolupat i amb molts annexos quepreteníem llegir a la trobada, el qual reba-tia la seva resposta escrita en la que ensdefinia com egoistes que estàvem en con-

tra de la resta d'usuaris, que aspiràvem atancar la instal·lació, etc. No volíem im-provisar ni que les nostres paraules es tor-nessin a tergiversar i, forçats per la cen-sura del Sr. Ruiz, vam presentar-nos a pèl.Ell sí que es va assessorar, doncs es vaacompanyar de dos tècnics i un regidor.Tot i això vam defensar-nos de tant des-propòsit com ens va deixar anar l'alcaldeque oblidant que els que havíem demanatla reunió i per tant poder parlar érem nos-altres i no ell va iniciar l'acte amb amb undiscurs-míting-bronca. Finalment es vamostrar obert a estudiar només una de lessis propostes: la de deixar-nos coberta lapiscina durant juny.

La posterior resposta escrita va ser de-cepcionant, ja que l’esforç emprat en lanostra proposta escrita només va merèi-xer una resposta de tres línies amb les quetancava el tema sense aclarir el quid delproblema: si la piscina es mantindria co-berta o no. El portaveu dels abonats a lareunió, un dels aquí signants, es va pre-sentar al despatx d’alcaldia perquè se liaclarís el tema. L'alcalde que va entrar enaquell moment, el va ignorar i ni tan solsva ser capaç de saludar-lo, ficant-se al seudespatx. No va accedir a la petició que seli va fer a la secretària que li rebés un mi-nut per aclarir la situació. Va dir que nopodia atendre i que ho fes la tècnica d'es-ports.

En canvi, un altre dia el mateix alcal-de va parar el cotxe i li va recriminar queel tenia mal estacionat, la qual cosa li sor-prenia en una persona que tant invocavales normes i les lleis (es referia sens dub-te a que li havia recordat que està sotmès

a totes elles). El sorprès veí va aprofitar l'o-casió per dir-li que des d'aquell precís ins-tant es posava a la seva disposició per par-lar quan i on volgués. L'alcalde va sortircorrent dient que tenia molta feina.

Finalment, passat gairebé un any, el 15febrer 2011, la secretària d’alcaldia (el Sr.Ruiz no ha considerat oportú estampar laseva signatura per ultimar un assumpteque li requeríem) ha respost textualmentque la piscina estarà coberta de l'1 al 21juny, però que aquest fet estarà supeditata la climatologia i a les valoracions que esconsiderin per part dels Tècnics del Ser-vei d'Esports". Prèviament la mateixafuncionària ens havia comunicat un qua-drant que no ha arribat als usuaris dientque l'horari en que podríem disposar dela piscina coberta en aquestes dates serà:de dilluns a divendres 7 a 15 i 19 a 21 ho-res, sense contemplar dissabtes i diumen-ges.

Hem arribat a la conclusió que per aaquesta decisió no calia donar tantes vol-tes a l'assumpte, ni tanta intervenció inú-til del regidor, ni la mediació final de l'al-calde, que almenys ha desencallat la qües-tió. En qualsevol cas, el sentir general delsabonats contactats ha estat de decepció.Encara que ens sentim defraudats esperemque el poc aconseguit es confirmi el junysense més inconvenients. Posem a dispo-sició dels abonats interessats/des la res-posta escrita de l'alcalde, el document queli vam llegir i/o qualsevol documentacióque hem recopilat en aquest tema.

José Arbizu Martinez y ManuelGonzalez Martínez. Sta. Perpètua

Monument Memorial DemocràticEls membres de la Comissió del Memori-al Democràtic de Sant Fost, davant dels ru-mors que circulen sobre la despesa delMonument i del greuge que això signifi-ca en aquests moments de crisi econòmi-ca, volem comunicar per a tranquil·litat detothom, que han estat les donacions lesque s'han fet càrrec del gruix més consi -derable del seu cost: com la pedra delTagamanent; el conjunt escultòric de lesquatre flames que s'enlairen cap el cel don-ades pel seu autor que reposen sobre la pe-dra; bona part del treballs de condiciona-ment de la rotonda on s'ha situat i la di-fusió de la celebració de l'acte, com lacol·laboració d'aquest mitjà. Volem recor-dar també que s'ha obert un compte cor-rent per a què hi puguin contribuir tam-

bé les veïnes i veïns, així com totes aque-lles persones que comparteixin el nostreanhel de reivindicació de les víctimesque van donar la seva vida i les que vanpatir persecució i empresonament, com lafigura del llavors alcalde Enric Torrentsque va actuar sempre responsablement ia favor de la gent al marge de les seves ide-ologies, en uns temps molt arriscats.

Aprofitem l'avinentesa per agrair públi-cament tots aquests ajuts i el suport de l'A-juntament de Sant Fost, i si alguna cosaens dol és tan sols el temps que s'ha tar-dat en fer-ho, però ens aixopluguem en ladita del “mai és tard si s'arriba d'hora”.

Comissió Memorial Democràticde Sant Fost de Campsentelles

A l’abril cada gotaval per milLes notícies del món econòmic i polític in-ternacional són més que preocupants.Tampoc no són poques les notícies advers-es que provenen de l’actualitat políticaquan par lem de catalanitat, de concert eco -nò mic, consultes sobiranistes. Avui hi haproblemas de tot ordre, i cal no deixar-seaclaparar per la immediatesa. A ÒmniumCultural això ho sabem prou bé, quan famés de 50 anys, en plena dictadura, unabona colla de gent no es va deixar abatreper les adversitats. Sabem que la llenguacatalana és quelcom més que un simplepatrimoni digne de museïtzació. Sabemque hi ha realitats com la cultura i la llen-gua que depassen adversitats. Com sabemtambé ser sensibles i expresar la nostra sol-idaritat amb la gent del Japó, una culturamil·lenària, llunyana i tan propera alho-ra de la cultura catalana. I em permeto enaquest sentit de recordar com el premiJaume Camp de Sociolin güística Catalana2010, d’Omnium Cutural, va ser precisa-ment atorgat a Makiko Fukuda, japonesaafincada a Catalunya, per un treball sobrela integració cultu ral japonesa al nostrepaís. Tot un exemple.

Som a les envistes de Sant Jordi, potserla nostra major cita en el calendari cultur-al, també ce lebrada al Japó, però que noés pas l’única. Altres esdeveniments en elque portem d’any o en aquest mes d’abril,van posant aquestes pedres miliars quemarquen el nostre recorregut de paísmil·lenari.

Val la pena de recordar-ne alguns perla seva proximitat, com l’aprovació a SantFost de Campsentelles, del nou reglamentd’usos lingüístics. Amb Sant Fost, ara ja éstot el Vallès Oriental que disposa d’un im-portant instrument normatiu per a lacon solidació oficial del català. Un fet quecal posar en valor perquè no hem de per-dre de vista la nostra escala de proximitathumana, que comença en el nostre entorn,en el nostre barri i municipi. Que la nos-tra llengua hi trobi el seu ple funcionamentés molt important, i que a més això siguifruit d’un ampli consens de les forces polí-tiques revela que tronats missatges demenysteniment del català que propaguenalgunes formacions polítiques, no respo-nen a la realitat. Però l’enfortiment i con-solidació del català té encara en aquestmes d’abril, altres bones notícies. L’apari-ció de l’edició en català de La Vanguardiaés també una d’aquestes pedres miliarsque esmentava. La incorporació de lamés que centenària i prestigiosa capçalerabarcelonina al panorama comunicatiu encatalà ve a representar una culminació enun àmbit on moltes altres iniciatives pe-riodístiques fa 20 i 30 anys van començara deixatar el terreny. I en aquí també elVallès Oriental en seria un bon exemple,també de dinamisme comunicatiu.

I finalment, em cal un esment a laCatalunya Nord. Fa poc ens deixava Jor-di Barre. De ben segur que en la nova citadel 30 d’abril, del lliurament anuals delspremis literaris que Òmnium CulturalCatalunya Nord, en la qual en Jordi Barretantes vegades havia participat amb lesseves melodioses cançons, el seu exemplede tenacitat per la nostra llengua i culturaseran més vius que mai.

Petites i grans notícies, doloroses i es-perançadores, però totes com una gota depluja d’abril, de bona saó, al Japó o aquí,on cada gota val per mil.

Pere Martínez president d'Òmnium Granollers

Page 11: Línia Vallès 347

11�Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] líniavallès.catAbril

201101

Page 12: Línia Vallès 347

Granollers12�

Abril

201101líniavallès.cat

Primer concert de Música a la Fresca al PereantonDiumenge que ve, a les 12 del migdia, tindrà lloc al pati de l'Escola Pereanton el primer concert

del 5è cicle Música a la Fresca, organitzat per la mateixa escola, l'AMPA i Amics de la Unió. Sotael títol Breu història del clarinet, els intèrprets Javier Padillo (clarinet) i Adrià Aguilera (piano)

oferiran un concert en què també participaran els alumnes d'educació infantil i de cicle mitjà.

Redacció > Els Mossos i la Po-licia Local van detenir dijous dela setmana passada dos homesacusats de robatori amb intimi-dació en la benzinera del carrerJoanot Martorell. Els detingutssón Antonio C. G, de 31 anys i veíde Granollers, i Jonatan B. I, de20, de Caldes de Montbui, quevan entrar a l’establiment i, ame-naçant al treballador amb unaxeringa, van aconseguir la caixa(uns 100 euros) i després van fu-gir corrent. L’operatiu policial vapermetre localitzar-los al passeigde la Conca del Besòs. En veu-re’s descoberts, els lladres van ac-cedir dins de la llera del Congost,on van ser encerclats i detin-guts. Tots dos tenien antece-dents per fets similars.

Dos detingutsper robatori enuna benzinera

Redacció > Dilluns es va pre-sentar la publicació del II Pla es-tratègic de Granollers. Es tractad'un document que recull el pro-cés d'elaboració del Pla, que haestat possible gràcies a la parti-cipació d'agents socials, econò-mics, entitats, ciutadania i totesles persones que han fet aporta-cions en els darrers dos anys.

La publicació incorpora, amés de les estratègies i projectes,la mirada externa de dos ex-perts, així com les accions prio-ritzades en la primera fase d'exe-cució. Una documentació queestà traduïda al castellà i a l'an-glès. És la guia que dibuixa el mo-del de ciutat per als propersanys, un instrument essencialper a la construcció del Grano-llers del futur. La presentació vaanar a càrrec del seu director,Jordi Planas, i l’alcalde.

Es presenta el 2n Pla Estratègicde Granollers

Redacció > L'aparcament deCan Comas, que disposa de 220places de rotació i 32 més que esdestinaran a dipòsit de la gruamunicipal, començarà a funcio-nar la primera quinzena del mesde maig. L'ús del dipòsit de vehi-cles retirats de la via pública perla grua municipal s'utilitzarà apartir de l'any vinent.

La incorporació de les 220places de l'aparcament de CanComas fa que Granollers disposid'un total de 2.000 places d'a-parcament de pagament. L'a-parcament gratuït es distribueixen 1.300 places al centre de laciutat, i 750 als barris Congost,Can Bassa i Can Mò nic.

L’aparcament deCan Comas obreel mes de maig

Redacció > La directora delsServeis Territorials de BenestarSo cial i Família a Barcelona,Car me Canela, ha lliurat la Me-dalla Centenària del Departa-ment a Agapita Martínez Zapa-ta. L'acte s’ha celebrat al centrege riàtric Adolfo Montaña Rierade Granollers, on actualment re-sideix la dona, que va néixer aValdermoso de Tajuna (Guada -la jara) el 24 de març de 1911. Vaobrir un negoci de pell de cavallper fer raspalls i brotxes i, mésendavant, es va dedicar a la curade gent gran. La Medalla és d'ar-gent i té gravat el nom i l'any denaixement commemorativa.

Agapita Martínezrep la MedallaCentenària

De clavegueres i voreresEntre els anys 2007 i 2011, Granollers ha renovat més de 16 quilòmetres de xarxa de clavegueram

RedaccióGranollers

Entre 2007 i 2011 s'han renovata Granollers més de 16 quiòme-tres de xarxa de clavegueram, jasigui reparant trams on s'haviadetectat alguna problemàtica odins d'actuacions d'obra nova.Vuit de les actuacions han estatfinançades per fons estatals, jasiguin FEIL o FEOSL, amb unimport total de 704.334,89 eu -ros. Com a exemples d'interven-cions en aquest àmbit destaquenles realitzades al passeig de laMuntanya (anys 2007, 2009 i2010); al carrer Anníbal, entreRoger de Flor i el riu, i als car-rers Barcelona, a Anselm Cla vé;i a les avingudes Sant Esteve iSant Julià.

La xarxa d'aigua potable s'haestès set nous quilòmetres men-tre que altres 18 quilòmetres decanonades s'han renovat substi-tuint el fibrociment de què es-taven fetes per fosa. Entre lesactuacions més destacades delperíode hi ha els carrers AnselmClavé, Carretera de Caldes, l'eixNou-Museu, Mare de Déu deNúria, Minetes o el nou sectordel Lledoner. Destaca també lainterconnexió dels dipòsits mu-nicipals de Torre Pinós i Puig deles Forques, que ha permès re-duir el nombre d'avaries de laxarxa d'aigua potable i disposard'una segona via de subminis-trament a la ciutat. Sorea, S.A,concessionària d'aquest sub-ministrament a la ciutat, va por-tar a terme aquestes obres, dinsles seves inversions locals.

Pel que fa a voreres s'ha ac-tuat en gairebé 83.000 metresquadrats, l'equivalent a 100 pis -tes d'handbol, de les quals, laimmensa majoria, 75.171 metres

quadrats, corresponen a voreresnoves. En aquest àmbit destacal'ampliació que s'ha fet al barridel Congost en el marc del Plade barris a carrers com Céllecs,Ca rretera de Caldes, JoanotMar torell o Pau Carbó. Tambés'ha actuat a d'altres zones de laciutat: carrer Tarafa, entre elFrancesc Ribas i Josep Irla;Camp de les Moreres, a la plaçaEspanya o en el sector de CanComas. Pel que fa a l'adequacióde petits trams s'han fet 31 ac-tuacions amb 7.817,85 metresquadrats re pa rats. Ha estat elcas de diferents punts dels car-rers Girona, Roger de Flor (en -tre Isabel de Villena i Navarra);diversos trams de l'avinguda deSant Esteve i Josep Umber ( en -tre l’avinguda del Parc i el pas-seig de la Muntanya).

Imatge d’una de les obres realitzades a Granollers en els darrers temps

Foto: Eduardo Benito

Més de 135.000 metres qua -drats és la superfície d'actuacióen paviments de la ciutat, delsquals 102.313,09 han corresposta paviments nous. Ha estat elcas de la urbanització del carrerd'Anselm Clavé i les places de laCorona, Maluquer i Salvador iLluís Perpinyà; del passeig Flu-vial, entre el Parc Firal i el guald'Arquímedes; la renovació delpasseig de la Muntanya (entreJosep Umbert i la plaça de laFont Verda); la urbanització dela carretera del Masnou; la con-versió en carrers de calçadaúnica de Palaudàries (entre Llirii Martí Grivé), Comtes de Bell-lloc; Josep Umbert (entre l’avin-guda del Parc i Anselm Clavé);Sardana, Lleó, la reurbanitzacióde l'avinguda de Sant Julià i delscarrers del polígon industrialCon gost i la urbanització delsec tor Lledoner. En altres 23s'han adequat paviments a car-rers com Es teve Terrades, elpas seig de la Muntanya (entreFrancesc Ri bas i la plaça de laFont Ver da) o Mare de Déu deMontserrat.

També s’ha actuat en més

de 135.000 metres quadrats

de paviment

Page 13: Línia Vallès 347

13�Granollers líniavallès.catAbril

201101

Tots els noms de Mayoral“És una candidatura que expressa la pluralitat de laciutat”, va dir l’acalde durant la presentació, dilluns

RedaccióGranollers

El candidat pel PSC a l'alcaldiade Granollers, Josep Mayoral,va presentar dilluns la llista quel’acompanyarà a les propereseleccions municipals del 22 demaig. La llista té, en paraulesseves, “un present extraordinarii un millor futur”. Són 30 per-sones amb deu novetats que su-posen el 33% de renovació, i untotal d'11 independents, un 50%de paritat i una mitjana d'edatde 43 anys (de 40 anys entre els15 primers): quatre tenen me -nys de 30 anys, vuit entre 30 i39, vuit més entre 40 i 50 i deuestan per sobre dels 50 anys.

En opinió de l'alcalde, la can-didatura, que “parteix de la re -fle xió que aquest govern hagovernat bé i per això s'ha demantenir el mateix esquema”,és la seva millor aposta. Ma yo -ral afirma que “en temps difícilses necessiten governs forts igent experimentada, no més co-brint els llocs de les personesque han decidit no ser- hi”.

Mayoral va destacar que lacandidatura també té “una im-portant capacitat de renovar-se,com es veu a la part mitja de lallis ta, amb gent jove i amb capa -

Foto: PSC

Foto: L. V.

La candidatura del PSC al complet

José Miguel Acedo, el candidat

Intercanvi entre l’IES Cumella i lasecció espanyola a Brest (França)

Els alumnes bretons van visitar Granollers. A la foto, a la plaça Barangé

Foto: IES

Redacció > Un grup de 30alumnes de francès de l'IES An-toni Cumella ha portat a terme unintercanvi escolar amb alumnesd'espanyol de la Secció Interna-cional de Brest, acompanyatspels professors Enedina Rodrí-guez i Miguel Carrasco i allotjatsen famílies del 18 al 25 de març.

Durant l’estada, han as sistit aclasses a l'institut i han visitatGranollers, on han presenciat aun assaig dels Xics. També han

recorregut llocs emblemàtics deBarcelona. L'últim dia els alum-nes de l'Antoni Cumella van ofe-rir un berenar als seus correspo-nents bretons i aquests, amb unpower point, els van mostrar lesexcel·lències de la regió de Bre-tanya i de la seva ciutat.

La retrobada serà a Brest, del12 al 20 de maig, on el grup deGranollers anirà amb la professo-ra de francès, Nati Marín, i el deVisual i Plàstica, Rafa Lamas.

Redacció > ICV-EUiA de Gra-nollers ha donat el tret de sorti-da a la precampanya de les elec-cions municipals del 22 de maig,a les quals es presenta la coalicióamb una candidatura renovada,encapçalada pels màxims res-ponsables locals d'ambdues for-macions polítiques, Josep Casas -novas (ICV) i Luis Navarro(EUiA). L'objectiu “fonamental”és recuperar la representació alconsistori granollerí i per acon-seguir-ho proposen mesures queajudin a sortir de la crisi “ambcohesió social i garantint la qua-litat del sistema d'estat del be-nestar”.

Segons informa la secciólocal d'ICV-EUiA de Granollers,la publicació d'un butlletí infor-matiu i la posada en funciona-ment de la web del candidat,seran els principals elementsco municatius.

ICV-EUiA inicia laprecampanya perrecuperar edils

Redacció > Esquerra Republi-cana de Catalunya, Reagrupa-ment Independentista i la pla -taforma ciutadana GranollersIn dependent han arribat a unacord per presentar-se conjunta-ment a les eleccions municipalsdel proper 22 de maig. Les tresformacions comparteixen unamateixa idea de país.

La coalició considera que esnecessiten noves idees, nous rep -tes i noves persones que aju din aconstruir el futur. Per això de-fensen una política municipalque compti amb més persones ique proposi nous horitzons perGranollers per fer front als difí-cils reptes que tenim al davant.“Ens presentem sota el nomd’Acció Granollers perquè Grano -llers, definitivament, s'ha de po -sar en acció”, ha dit Pep Mur, re-presentant d’ERC i alcaldablede la coalició.

Neix la coalicióAcció Granollerscara a les eleccions

citat, i es tanca la llista amb unseguit de persones que de mos -tren l'arrelament que tenim a laciutat” recordant que és precisa-ment l'exalcalde Josep Pujadasqui tanca la proposta electoralso cialista.

Confiat en la seva victòria,Mayoral destaca que es tracta“d'un projecte profundamentciu tadà i arrelat a Granollers”assegurant que “és una candi-datura que expressa la pluralitatde la ciutat en tots els sentits,amb il·lusió, empenta, experièn-cia i compromís”, concloent que“sense dubte és una candidaturaque té un present extraordinari iun millor futur encara”.

La candidatura està formadaper Josep Mayoral, Jordi Ter-rades, Pietat Sanjuán, Alba Bar-nusell, Albert Camps, Maria delMar Sánchez, Juan Manuel Se -go via, Pere García, Andrea Ca -ne lo, Aroa Ortego, Carme Ga rri -do, Juan Antonio Corchado,Car les Cabanillas, Pepa Rouch,Maria del Mar González, Fran -cesc Arolas Pou Gemma Gimé -nez, Álvaro Ferrer, Joan Rueda,Joana Santano, Maria del MarRodríguez, Rudi Benza, CarmeCaballero, Josep Martos, TeresaLlobet Illa, Albert Soler, MontseRoca, Josep Maria Junqueras,Anna Maria Palé i Josep Puja -das.

Redacció > El Ministeri de l’In-terior ha aprovat Som Grano-llers! com a partit polític amb pledret per concòrrer amb una can-didatura a les properes eleccionsmunicipals. La presentació oficialde la nova formació tindrà lloc alBar Anònims, situat al carrerRicomà, demà dissabte dia 2 deabril a les 19 hores. El cap de llis-ta ja s’ha anunciat i serà José Mi-guel Acedo.

Som Granollers!concorrerà a leseleccions locals

Redacció > El Museu acolliràdissabte, a 2/4 de 7 de la tarda,la presentació del segon volum dela col·lecció de contes infantils ElBarret de les Històries, publicatper l'Editorial Alpina i impulsatpel Museu. Amb text de CarmeClusellas, directora d'aquestainstitució, i il·lustracions deMontse Bosch, el conte parteixd'un element patrimonial: la fi-nestra d'en Ginebreda.

‘El Barret de lesHistòries’ ofereixel segon volum

Page 14: Línia Vallès 347

Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected]�Abril

201101líniavallès.cat

Page 15: Línia Vallès 347

15�Granollers líniavallès.catAbril

201101

Pla, Comelade, Pino, Ávila... i molts mésL’Auditori ofereix ‘Somiatruites’ i ‘Música per a Arpa i Marimba’ > Ponent, ‘De-Sideris’

RedaccióGranollers

El teló del Teatre Auditori s’obreavui divendres, a les 21 hores, peracollir l’espectacle Somiatrui-tes, amb Albert Pla i Pascual Co-melade. Es tracta d’un muntatgeon també intervé la petita orques-tra de titelles del mateix nom,Jordi Busquets, Ivan (Grup Tele-fúnkez) i David Sáenz de Burua-ga.

Petites cançons i ambientsmu sicals que il·lustren aquellmunt de pensaments, records,anhels i estats d´ànim que sen-tim abans de dormir. Aquells in-

Foto: TdP

Imatge promocional de l’espectacle que ofereix el Teatre de Ponent

tants, dins el llit, on tot es posi-ble en la nostra imaginació. Mésfantàstics, més potents, més su -rrealistes que els propis somnis,són els pensaments que fem re-als mentre intentem dor mir.

Unes hores abans, a les 19 i ales 20 hores, el mateix equipa-ment ofereix Música per a Arpai Marimba, amb Joan Marc Pinoi Maria Jesús Ávila.

TEATRE DE PONENTEl cap de setmana, el Teatre dePonent recupera un dels èxitsd’aquest equipament: De-Sideris(looking for happiness), a càrrecde la companyia Ponent Jove. “Fa

Porta principal del Casino

Redacció > Dissabte, de 9 a 14hores, el Parc Firal acollirà la 7aLlotja del Vehicle clàssic de Gra-nollers. Un any més, serà una tro-bada amb motos i cotxes clàssicson es podran adquirir o vendreaquests vehicles, així com trobar-ne recanvis i accessoris. Enaquesta ocasió, es preveu reuniruns 120 vehicles clàssics. L'entra-da serà lliure. A partir de les 10 h,tindrà lloc la 7a trobada de mo-tos i cotxes amb més de 25 anysi, més tard, a partir de les 12.30h, amb sortida i arribada al ParcFiral, aquests vehicles recorreranalguns carrers de la ciutat.

7a Llotja delVehicle clàssic de Granollers

molt de temps que vull que arribiel dia. Jo sé que arribarà. No séquan, ni com, ni per què, noméssé que quan arribi serà un delsmoments millors que hauré vis-cut mai, d’aquells que no oblidesencara que passin els anys”, diuel programa de promoció.

El muntatge, dirigit per Rober-to Romei i Marta G. Otín, està in-terpretat per Núria Adán, DunaBosch, Mireia Bosch, Yeray Cre-mades, Adrià Girona, MarionaGual, Teresa Guixé, Noel Ji mé -nez, Cèlia Legaz, David Martín,Aïda Nacher i Raúl Ribas. L’ho-rari, divendres i dis sabte, a les21h; diumenge, a les 19h.

Redacció > Més d’un centenarde persones van participar diu-menge al migdia en l'acte d'inau-guració de l'ampliació de les ins-tal·lacions del Casino de Grano-llers amb el nou edifici de la fa-çana del carrer Girona. L'entitatva lliurar a tots els socis un frag-ment numerat d'una de les biguesde fusta de l'antic sostre, quedatava de l'any 1880. Se n'han fetmil trossos, dels quals els núme-ros 2 i 3 es van lliurar a Pere Ca-nal i Donat Puig, expresidents delCasino i del Club de Ritme res-pectivament, i el número 1.000 al'alcalde Josep Mayoral. El nouedifici ha representat una inver-sió de 478.000 euros.

El Casinoinaugura el nouedifici ampliat

Page 16: Línia Vallès 347

Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected]�Abril

201101líniavallès.cat

Page 17: Línia Vallès 347

17�Comarca líniavallès.catAbril

201101

La Diputació guardona ‘Línia Vallès’com la millor iniciativa de premsa local

portància de la indústria de la co-municació local i va augurar queaquesta serà capaç de sortir "en-fortida" de l'actual conjunturaeconòmica "perquè la informacióde proximitat és un valor enalça".

Grup Comunicació21 ja dispo-sa de la major xarxa de periòdicsde proximitat de Catalunya, ambmés de 400.000 exemplars acu-mulats mensualment, auditatsper OJD-PGD. Totes les capçale-res tenen una versió digital i es-tan connectades en xarxa per in-centivar la interrelació dels lec-tors. El grup també disposa d'u-na divisió de publicacions temà-tiques sectorials i culturals, entreles quals destaquen els portals Co-municacio21.cat i Cultura21.cat,així com la revista d’excepcionsculturals de pagament Benzina.

Foto: Eduardo Benito

L’editor del grup, David Centol, en el moment de recollir el premi

RedaccióLínia Vallès

La 30a edició dels Premis de Co-municació Local de la Diputacióde Barcelona ha guardonat elGrup Comunicació 21 amb el Ta-sis-Torrent a la millor iniciativa enl'àmbit de la premsa local i comar-cal per la seva xarxa de periòdicsgratuïts de proximitat, entre elsque es troba Línia Vallès, a mésde Línia Badalona, Línia Mares-me i les deu capçaleres de Barce-lona, una per cada districte de laciutat.

La cerimònia dels Premis deComunicació Local va reunir, di-vendres passat a la nit, més de300 persones al Parc Audiovisu-al de Catalunya, a Terrassa. El gu-ardó va ser recollit per l'editor delgrup, David Centol, qui va agra-ir als membres del jurat la sevadecisió i va considerar que aquest"és un premi a la constància, a lacreativitat i a l'esfoç". El presidentde la Diputació de Barcelona,Antoni Fogué, va destacar la im-

El premi Tasis-Torrent es va entregar divendres al Parc Audiovisual de Terrassa > Reconeixla innovació del Grup Comunicació21 amb la seva xarxa de periòdics de proximitat

David Centol: “és un premi a la

constància”

‘Línia Vallès’ arriba als 40.000 lectors setmanalsha anat revalidant el llistó d'au-diència. Línia Vallès és la publi-cació gratuïta més llegida delVallès Oriental i, en la seva cate-goria, també és líder de Catalu-nya.

En aquesta onada s'ha vistclarament la distància que man-té sobre la revista Mollet a Mà,que baixa fins als 24.000 lectors

Redacció > L'audiència del pe-riòdic Línia Vallès no para decréixer. Segons certifica l'últimaonada presentada ahir a Barcelo-na pel Baròmetre de la Comuni-cació i la Cultura, Línia Vallès jaha arribat als 40.000 lectors set-manals. Es tracta d'un incre-ment sostingut de lectors atès queen els últims dos anys el rotatiu

14.000, mentre que el Tot Caldesmanté els 14.000 auditats.

Altres publicacions del GrupComunicació 21 també han obtin-gut excel·lents dades d'audiència.Així doncs, Línia Sants arriba als21.000 lectors per edició i esconverteix en la publicació deproximitat líder a la ciutat de Bar-celona al superar els 15.000 lec-

setmanals, perdent 4.000 respec-te a l'onada del passat 31 de ge-ner. En els últims sis mesos,aquesta publicació ha perdut8.000 lectors. A distància, estroba el setmanari Contrapunt,que també perd 2.000 lectors res-pecte l'anterior onada i se situa en19.000. El Tot Granollers creixmil lectors i aconsegueix els

tors de l'històric Independent deGràcia. Línia Nou Barris certifi-ca 18.000 lectors mensuals, Líniales Corts, 14.000, i Línia SantAndreu, 12.000 lectors. En lesproperes onades anirant aparei-xent les audiències de les novescapçaleres de la xarxa, tant de laresta de districtes de la ciutat comde Badalona o el Baix Maresme.

Page 18: Línia Vallès 347

Mollet18�

Abril

201101líniavallès.cat

La plantilla de Ficosa, en vaga dos diesLa plantilla de Ficosa ha fet vaga durant dos dies per protestar contra el tanca-

ment de la planta de Mollet, previst per d’aquí a dos mesos. Els treballadorstambé van aprofitar la Volta a Catalunya, dissabte, per criticar que la firma es

presenti com la millor empresa quan vol traslladar 90 treballadors a Sòria.

Ciutat més segura i cívicaEls delictes baixen un 7,3% el 2010 > Els accidentsde trànsit amb víctimes cauen un 36,5% en dos anys

E. AlfaroMollet

Els fets penals registrats durantl’any 2010 a Mollet es van reduirun 7,88%; els delictes, un 7,3% iles faltes, un 8,5%. Són algunesde les xifres facilitades per laJunta de Seguretat Local, queha registrat una disminució delsdelictes contra el patrimoni, quesón un 73% del total dels delic-tes registrats. Les dades estadís-tiques, però, també assenyalenun augment d'algunes tipologiescom ara els robatoris amb forçaa domicilis i empreses, i les es-trebades violentes. Aquests re-sultats continuen constribuint aque Mollet sigui una de les ciu-tats més segures; de fet, l’índexde delictes a Mollet continuasent inferior al de municipis deles rodalies i a la mitjana de Ca-talunya. Pel que fa als delictes,és a dir a les infraccions penalsmés greus, Mollet presenta unataxa de fets per cada 1.000 ha-bitants més baixa que el conjuntde la Regió Policial Metropoli-tana Nord (Vallès Oriental, Va-llès Occidental, Maresme iBarcelonès Nord) i que la delconjunt de territori català.

Aquestes dades s’han confir-mat durant els darrers mesos,amb una tendència a la baixafins al 15 de març.

SEGURETAT VIÀRIAD’altra banda, els accidents dinsel nucli urbà de Mollet es va re-duir un 6% l’any 2010, passantde 459 incidents el 2009 a 442durant el 2010, i es continua enla línia a la baixa dels darrers setanys. Cal destacar que en elsdarrers quatre anys no s’ha pro-

duït cap víctima mortal per ac-cident de trànsit dins el nucliurbà.

Pel que fa a delictes relacio-nats amb la seguretat viària, esmantenen els mateixos paràme-tres que el quadrimestre ante-rior, amb un total de 29 delictesi en el mateix ordre: en primerlloc, conduir sota efectes begu-des alcohòliques i, en segon lloc,conduir sense permís.

Pel que fa al període 2007-2009, i segons la primera fasede diagnosi del Pla Local de Se-guretat Viària, el nombre d’acci-dents de trànsit a la ciutat s’hareduït en un 36,5% (passant de148 a 94 en dos anys). Des del’any 2007, a més, no hi hagutcap víctima mortal d’accident detrànsit a Mollet, i el nombre demotocicletes implicades en acci-dents de trànsit és molt inferior

al que tenen a Catalunya (6,7%front al 17,4% del conjunt deCatalunya).

El 80% dels desplaçamentsper la ciutat es fa a peu, i un 81%dels veïns utilitzen el vehicleprivat per als desplaçaments ex-terns. Altes dades recollides peraquesta diagnosi són que de les7.538 sancions imposades, mésdel 90%, van ser d’estaciona-ment; i que el número d’alum-nes de Mollet que rebran classesd’educació viària durant aquestcurs serà de 2.421 alumnes.

El Pla Local de Seguretat Vià-ria de Mollet ha de servir perdefinir l’espai públic i el sistemaviari i per reduir el nivell de risci accidents de trànsit. L’objectiuprincipal que marca el pla és re-duir un 20% el nombre de sinis-tres amb víctimes de cara a l’any2014.

Redacció > L’aparcament pú-blic del parc de les Pruneres tin-drà un punt de càrrega per a ve-hicles elèctrics. L’Ajuntamentpretén afavorir l’ús del vehicleelèctric, no contaminant, que, amés, des d’aquest any tenen unabonificació del 100% de l’impostsobre vehicles. El nou punt de cà-rrega se situarà en una plaça del’aparcament, on hi haurà cartellsque explicaran, pas a pas, comfunciona el sistema de càrrega.

Càrrega de cotxeselèctrics al parcde les Pruneres

E.A.> Dilluns s’inicia la campan-ya anual de reasfaltat a diversoscarrers: a Sant Francesc i SantaPerpètua (els dies 4 i 5 d’abril),carrer de Girona (5 i 6), carrer dela Via de Ronda (6 i 7), de SantLlorenç (7 i 8), de Granollers(del 8 al 10 d’abril), del Bosc (del’11 al 13); carrers de Portugal i deRoger de Llúria (del 12 al 14), An-tònia Canet (14), Saragossa i delSol (del 15 al 18), Can Fàbregas(18 i 19) i Pinetons (19 i 29).

Restriccions detrànsit per poderasfaltar carrers

Demanen 104 anys de presópel segrest del director bancariRedacció> Els autors del se-grest exprés al director de l’ofici-na de Caixa Catalunya situada al’avinguda Caldes de Montbuide Mollet ara fa dos anys, de laqual es van endur 147.495 eurosde la caixa forta, s’enfronten auna pena de presó de 104 anys.Víctor S.V, Taller S.P, SidneyA.D.M. i Anderson G.P.M. vanpreparar el cop seguint l’emple-at de banca i la seva família, ro-bant un cotxe a punta de navallai canviant la matrícula. Un cop

aconseguit el motí, la banda el vaportar a casa seva, a la Roca delVallès, on van lligar de mans ladona i els fills i d’on es van enduraparells electrònics i joies per va-lor de 5.008 euros. Segons el fis-cal, dies després es van tornar areunir per escollir una nova víc-tima, però van ser identificats peruna dotació dels Mossos que vansalvar amb documentació falsa.El següent pas va ser el robatoria mà armada d’una sucursal deSabadell, on van ser enxampats.

Detingut un molletà relacionatamb el tràfic de ketaminaRedacció> Els Mossos d’Es-quadra han detingut Oriol R.G,un molletà de 22 anys, per la sevaimplicació en una xarxa que tra-ficava amb keratina, un potental·lucinogen que és legal en inter-vencions quirúrgiques amb ani-mals que pot arribar a provocardanys cerebrals irreversibles.

La banda havia introduït 16quilograms d’aquesta substànciamitjançant correus humans queviatjaven a l’Índia com a turistesi tornaven amb la droga amaga-da en pots de xampú, cremes i be-

gudes. Després de nou mesosd’investigacions i escorcolls alMasnou, Mollet, Badalona, Cuniti Barcelona, van ser enxampatsquan anaven a fer un lliuramentde quatre quilos de ketaminaque s’anava a produir a Mollet.L’operació ha finalitzat amb deudetinguts –sis homes i cinc donesd’entre 221 i 27 anys i de nacio-nalitat espanyola– i la interven-ció de 28 quilos de ketamina. Sisdels arrestats han ingresssat apresó preventiva i la resta està enllibertat amb càrrecs.

Page 19: Línia Vallès 347

19�Mollet líniavallès.catAbril

201101

Més d’una quarta part delsclients viuen fora de Mollet

marge de millora de cara a fer elcomerç més competitiu. Enaquest aspecte, ja s’hi està treba-llant en els darrers anys i els co-merços associats a Mollet Comerçja ofereixen descomptes per es-tacionar en els aparcament pú-blics soterrats de la ciutat.

PROVA PILOTD’altra banda, i amb l’objectiu depromourer el comerç local, pro-

Foto: Arxiu

Els enquestats destaquen la qualitat del producte i l’ordre a la botiga

Elisabeth AlfaroMollet

Un 26,8% de les persones quecompren a Mollet són de fora dela ciutat, i adquireixen sobretotaliments frescos i productes dedrogueria i higiene. Aquestessón algunes de les conclusions del’esquesta que l’Ajuntament il’Associació de Comerciants Mo-llet Comerç han realitzat a 406persones que compren habitual-ment a la ciutat. Les que marxena fora, a més, compren articles es-portius (les preguntes es van ferabans de l’obertura de Decath-lon), moda i complements. Elsfactors més valorats a l’hora decomprar a Mollet pels enquestatssón la qualitat del producte, l’or-dre i la neteja de la botiga, l’ama-bilitat, cortesia i professionalitatdel botiguer i la possibilitat de pa-gament amb targeta.

Entre les persones enquesta-des que no eren de Mollet, es va-lora molt que els comerços doninfacilitats d’aparcament. Això tor-na a ser un dels factors amb

L’Ajuntament i Mollet Comerç presenten els resultatsd’una enquesta a compradors habituals a la ciutat

perament es posarà en marxauna prova pilot de comerç onli-ne a través de la plataforma Mo-lletnegocis.cat. Hi participaran 25establiments de Mollet que tin-dran un aparador virtual permitjà del qual exposar i difondreels seus productes durant 24 ho-res cada dia. També s’està treba-llant en un altre projecte de crea-ció de paquets comercials temà-tics.

E.A. > Solidaritat Catalana perla Independència ha donat a co-nèixer els primers noms de laseva candidatura a Mollet, queestà encapçalada per Jordi Pu-yuelo. El segueixen Joan CarlesIsern, Montserrat Olivé, JordiOlivé, Alba Espargaró i JaumeGirbau. La llista està formada per“25 persones compromeses atreballar per la independènciades de l’Ajuntament denunciantl’espoli fiscal”, asseguren.

Jordi Puyueloencapçala la llistade SI a Mollet

Redacció > El PSC de Mollet hapresentat la pàgina web del seucandidat, alcaldemonras.cat, enla qual el grup ha assegura queels socialistes tenen “un valor afe-git, que s'ha demostrat que sa-bem fer bé les coses, de formapropera”. “El nostre programa–afegeixen– s'ha construït ambtots, amb reunions constructivesdintre del marc del projecte so-cialista, i apostant pel coneixe-ment de la ciutat que tenen totsaquells que ens coneixen i parti-cipen amb nosaltres”.

El PSC presentala pàgina web peral 22 de maig

E.A.> El Polígon Industrial deCan Magarola disposa d’unanova pèrgola fotovoltaica. S’hainstal·lat gràcies al Fons Estatalper l’Ocupació i la SostenibilitatLocal (FEOSL) i permetrà millo-rar la imatge del polígon indus-trial i produir energia elèctricaneta, amb el conseqüent estalvienergètic i econòmic. La pro-ducció de la pèrgola cobreix el60% de la demanada de l’enllu-menat públic del polígon.

El 60% de la llumde Can Magarolala produirà el Sol

Redacció > Creu Roja Baix Va-llès ja s’està instal·lant al nou lo-cal de la plaça d’Enric Rosés nú-mero 5, després que l’Ajunta-ment li hagi lliurat les claus. Laseu comarcal de l’entitat, així,obrirà en els propers dies. L’A-juntament també ha cedit a CreuRoja un espai com a magatzemde l’entitat a Can Magarola. L’any2003 responsables de l’entitatvan reorganitzar l’estructura fentque Mollet passés a dependre deCreu Roja Sabadell-Vallès Sud,un fet que s’ha reconsiderat.

Creu Roja obriràla seu comarcald’aquí a pocs dies

Page 20: Línia Vallès 347

Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected]�Abril

201101líniavallès.cat

Page 21: Línia Vallès 347

21�Mollet líniavallès.catAbril

201101

E.A. > Freddy Blanco el Chamoinaugura avui l’exposició Senti-mientos, formada per obres rea-litzades en pell. L’artista explicaque aquesta mostra és l’expressiódel alma i el cor a través d’unament inquieta que s’ha plasmaten aquestes pells. El fil conductorés el foc: “En algun moment de lameva vida he tingut la necessitatd’eclosionar allò que he guardatdins meu durant molts anys”,explica. L’entrada és gratuïta.

La Bombeta aculluna mostra ambobres en pell

E.A. > El cicle de cinema de Mo-llet amb Cuba continua demàamb la projecció de la pel·lícula66 horas (18h, La Marineta). Ésdocumental del corresponsal deguerra cubà Luis Báez al que esparla del desenvolupament i lapreparació de la invasió merce-nària a Cuba organitzada per laCIA al 1961 a Playa Girón que vaser derrotada en 66 hores per l’e-xèrcit revolucionari i les milícies.Hi assistirà Ana Pasadas, presi-denta de l’Asociación de Cubanosen Cataluña José Martí.

Les ‘66 hores’ delcicle de cinemacubà, dissabte

Els arxius dels centres d’estudis’obren a escoles i biblioteques Redacció> Les diferents pu-blicacions del Centre d’EstudisMolletans (CEM) i del Centred’Estudis per la Democràcia Jor-di Solé Tura (CED) estaran adisposició de les escoles i institutsde la ciutat i els arxius i bibliote-ques del Vallès. L’Ajuntamentels ha ofert de manera gratuïta lespublicacions no exhaurides sobrela història, la geologia, la natura,la sociologia, etc. Un bon exem-ple és la revista Notes que editacada any el CEM amb diferentsarticles de recerca i divulgació so-bre Mollet i el Baix Vallès. Tam-

bé es podran demanar diferentsllibres de la col·lecció VicençPlantada o la biografia de JordiSolé Tura reeditada per l’Ajunta-ment l’any 2010.

NOTES A LA XARXAL’estadística de consultes en líniade la revista del CEM, Notes, vadoblar l’any 2010 el nombre deconsultes en línia respecte el2009. Així, durant l’any passat esvan fer un total d’11.509 consul-tes dels 26 números, mentre quel’any 2009 en van ser de 5.221 il’any 2008, 1.610.

‘Aijafadrim’ es presenta aquestdiumenge al Teatre Can Gomà

E.A.> Un capellà, un autor, unpolicia, una drag queen, uns oku-pes, una núvia... i així fins a unavintena de personatges pujaran al’escenari de Can Gomà aquestdiumenge. Són els protagonistesAijafadrim, una obra escrita perÀngel Alonso i estrenada l'any2009 pel grup de teatre amateurKòmix de la Garriga, que arribaa Mollet del Vallès després deguanyar nombrosos premis. Ai-jafadrim pren com a punt desortida la història de Simón deldesierto –tal com va fer Luis Bu-ñuel al cinema– per retratar a unestereotip d’Il·luminat.

L’obra pretén ser un “diverti-

mento” i és la darrera oportuni-tat de veure-la, per deixar-seportar per la màgia i l'humor delgrup de teatre amateur, que tan-ca amb aquesta actuació la tem-porada, mentre enllesteix la pro-pera estrena. Amb aquesta actua-ció ha arribat el moment de tan-car el baül.

Aijafadrim ha rebut algunspremis importants com el Valen-tí Velilla de Ripollet, premi a lamillor obra original Concurs Ra-fael Anglada de Santa Coloma deFarners, o el premi que otorga elpúblic al Concurs de teatre ama-teur Unim-Caixa Manlleu, entred'altres.

Foto: Arxiu

Detall de la representació de l’obra

Redacció > El passat dilluns esva inaugurar el mural de l’edifi-ci d’educació infantil de l’EscolaJoan Salvat Papasseit. Es tractad’un projecte impulsat per l’AM-PA del centre educatiu quecompta amb el suport de l’Ajun-tament, a través de l’InstitutMunicipal d’Educació. L’artistaencarregat d’elaborar el mural haestat Oriol Freixa. A l’acte vaassistir l’alcalde, Josep Monràs,i representants de l’escola.

Oriol Freixa fa elmural de l’escolaSalvat Papasseit

E.A. > El parc de Can Borrellacollirà aquest diumenge al matíla Festa de la Primavera, que en-guany pretén sensibilitzar sobreel canvi climàtic. Se celebrarantallers relacionats amb l’aigua, lesenergies renovables i els recursosnaturals que presentaran possi-bilitats per fer front al canvi cli-màtic; i també un espectacle detitelles relacionat amb la proble-màtica de la contaminació del’aigua, Animalets.

Can Borrell acullel dia 3 la Festade la Primavera

Page 22: Línia Vallès 347

Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected]�Abril

201101líniavallès.cat

Page 23: Línia Vallès 347

23�

ParetsAbril

201101líniavallès.cat

L’escriptor Carles Sala, al Club de SuperlectorsEl proper dimecres, a les 18 hores, la Biblioteca Can Rajoler celebrarà la cloenda de la dotzena edi-ció del Club dels Superlectors. Durant l’acte tindrà lloc el lliurament de diplomes, l’elecció del Su-perlector o Superlectora d’honor i un berenar-tertúlia amb l’escriptor gironí Carles Sala i Vila com

a convidat especial, que explicarà la seva experiència en el món de la literatura infantil.

Redacció > La candidatura delPSC de Parets del Vallès va seraprovada dilluns 21 de març,amb el 90% de vots a favor, en eldecurs d’una assemblea de l’agru-pació local, celebrada al TeatreCan Rajoler. Les claus per a laconfiguració de la llista, paritària,amb el 52,94% d’homes i el47,06% de dones, han estat larenovació, i la joventut, cercantun equilibri amb l’experiència.Segons ha informat el partit,també s’ha valorat la capacitat de

El PSC presenta la candidatura amb Sergi Mingote al capdavant

treball i la implicació amb la vilai la ideologia d’esquerres i deprogrés.

La candidatura està formadaper Sergi Mingote, Sònia Lloret,Dídac Cayuela, Susanna Villa,Francesc Juzgado, Miguel ÁngelGranado, Àfrica Martínez, Anto-nio Fernández, Sara Morón, Isa -bel Gracia, Miguel Javier Pérez,Ana Fernández, Lluís Sanjosé,Antonio Sebastià, Sevastiana Vi -drascu, Raquel García i Joan Se -guer.

Nova flota de neteja viàriaTambé han entrat en servei nous vehicles de recollidade residus > La campanya porta per nom ‘Fem net’

RedaccióParets

Sota el lema “Fem net”, recent-ment han entrat en funciona-ment set nous vehicles per a larecollida d’es combraries i laneteja viària de Parets fruit delnou contracte amb Urbaser, em-presa adjudicatària del serveiper als propers 10 anys.

NOVA FLOTAD’entre la nova flota de vehicles,destaca un camió recol·lector bi-compartimentat amb el qual esdurà a terme la recollida de res -i dus, tant de matèria or gànicacom de rebuig, un vehicle elèc-tric per a la neteja de la via pú -blica i una escombradora me cà -ni ca d'última generació amb

llan ça de neteja a hidro pressió.El contracte amb l’empresa

també estableix la renovació detots els contenidors de rebuig ifracció orgànica i la instal·lacióde noves unitats. En total esposaran 500 nous contenidorsamb un sistema d’obertura ambpedal i tancament progressiuque evita el soroll.

La neteja i manteniment delspolígons, l’ampliació de la fre-qüència de neteja dels pàr -quings municipals i de places, laneteja freqüent dels contenidorsi una bossa amb 120 hores desti-nades a incrementar el servei deneteja viària en moments pun-tuals són algunes de les milloresque queden recollides a les clàu -sules del nou contracte amb Ur-baser.

Presentació del nou equip de neteja

Foto: Eduardo Benito

El contracte amb l’empresa

estableix la renovació de totsels contenidors

de rebuig i fraccióorgànica, a mésde la instal·lacióde noves unitats.En total hi haurà

500 nous contenidors amb

un sistema d’obertura

i tancament

Foto: CiU

Xavier Martín i Oriol Pujol, divendres passat

Redacció > Amb un teatre deCan Rajoler ple a vessar, diven-dres de la setmana passada es vapresentar Xavier Martín com acandidat a l’alcaldia de Parets delVallès. Més de 350 persones, en-tre les quals es trobaven el presi-dent del grup parlamentari deCIU, Oriol Pujol, i el portaveu delgrup parlamentari de CIU, JordiTurull, van fer costat al cap dellista. Va ésser un començamentd’acte emotiu on es van projectarimatges del candidat amb la sevafamília i de la seva relació amb elpoble, segons fonts del partit.

Xavier Martín va reafirmar-seamb la seva implicació al poble,treballant en equip, mirant el fu-

CiU presenta Xavier Martín coma candidat a l’alcaldia de Parets

tur, amb il·lusió, per tal d’assolirreptes i refermar els valors i l’es-sència de poble. El candidat vaconvidar els assistents a encetaruna nova etapa de veritat, no amitges, sumant idees, persones,un punt de trobada de gent diver-sa amb un objectiu comú a favordel municipi.

Jordi Turull es va mostrar sa-tisfet i orgullós de la feina feta perMartín durant aquestes darreressetmanes, la seva capacitat de tre-ball i la seva rigorositat a l’horad’enfrontar els temes. Oriol Pu-jol va ressaltar del candidat laseva actitud positiva, el saberescoltar i la capacitat per incor-porar gent nova amb ganes de fer.

Page 24: Línia Vallès 347

Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected]�Abril

201101líniavallès.cat

Page 25: Línia Vallès 347

25�Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] líniavallès.catAbril

201101

Page 26: Línia Vallès 347

La Llagosta26�

Abril

201101líniavallès.cat

Concentració contra les Planes 2La plataforma ciutadana contrària al projecte de l'ARE de lesPlanes 2 va aprofitar el ple de dimarts per concentrar-se da-

vant l’Ajuntament i mostrar de nou la seva disconformitatamb el nombre d’habitatges que s’hi construiran a la zona.

L’Ajuntament podrà sortirdel pla de sanejament actualL’any 2010 s’ha tancat amb números positius > Elple de març, celebrat dimarts, va aprovar 5 mocions

E. A.La Llagostas

El pressupost de 2010 s’ha tan-cat amb un resultat positiu de232.000€ i amb un romanentde tresoreria de lliure disposiciópositiu de 81.000€. L'estalvi netdel Consistori va ser també posi-tiu, d'un 0,63%, i la taxa d'en-deutament queda ara fixada enel 64%. Aquestes xifres perme-tran a l’Ajuntament sortir tècni-cament del pla de sanejamenten el qual es troba immers desde finals del 2009. Tot i això,l'alcalde, Antonio Rísquez, vadir que estarà en mans del nougovern municipal que surti deles eleccions la decisió políticasobre si se surt o no del pla desanejament.

Tot i els resultats positius l’o-posició va criticar l’equip de go-vern. El regidor del PP, JaumeBonallach, va assegurar que elbalanç positiu havia estat possi-

Foto: Arxiu

ble gràcies als impostos que pa-guen els veïns; mentre que la re-gidora de CiU, Mireia Egea, vaindicar que s'havia de ser re-alista i que el deute de l'Ajunta-ment és considerable. El por -taveu d’ICV-EUiA, Alberto Ló -pez, va preguntar per què s'ha-vien seguit criteris diferents al'hora de fer les liquidacions dels

pressupostos dels tres darrersanys. L'alcalde li va recordarque les liquidacions les realitzala interventora i es ratifiquenper decret d'Alcaldia.

Durant la sessió, a més, es vaaprovar el procés de preinscrip-ció i de matriculació de l'Escolabressol municipal Cucutras peral curs 2011-2012. El primerserà del 9 al 20 de maig, i el se -gon, del 13 al 17 de juny. Tambées van aprovar diverses mo-cions: de suport al poble delJapó, en defensa de la indústriavallesana; una moció que de-mana a la Generalitat que no re-talli ni suprimeixi equipamentsi serveis que han de satisfer lesnecessitats dels ciutadans de laLlagosta i de Catalunya; unaquarta que sol·licita al GovernCentral que modifiqui la LleiHipotecària i una més que de-mana el tancament progressiude les centrals nuclears i en so-lidaritat amb el poble japonès.

Vanessa Herrador

Redacció > CiU ha incorporatvuit noms nous a la candidaturaper al proper 22 de maig, encap-çalada per Mireia Egea. L’actualportaveu, Zacaries Egea, es reti-ra, de manera que tanca la llistade manera simbòlica. Destaquenla incorporació de Pilar Cardeña,expresidenta d’ACIS, com a nú-mero tres de la llista, i Jaume Sa-yeras, que a les darreres munici-pals anava el quart a la llistad’ERC. Altres incorporacions sónMaribel Llaverías, Toni Balleste-

CiU culmina la renovació de lallista amb vuit incorporacions

ros, Manuel Ribadeneira, LeoOrdóñez, Magdalena Marjanet iTeresa Gallo. Completen la can-didatura José Luis Gutiérrez (2),David Rebosa, Matilda Sisó, ToniHernández, Jessenia MaribelGonzález, José Luis Villarroel iAgustina Pareras. “Fa anys quetreballem per renovar-nos i avuisento que hem aconseguit el mi-llor equip que podem oferir a laLlagosta: un equip fort, cohe-sionat i amb idees noves i fres-ques”, diu Mireia Egea.

Redacció> El Centre Culturalde la Llagosta (plaça de l’AlcaldeSisó Pons) acollirà avui diven-dres, a partir de dos quarts denou del vespre, l’acte de presen-tació de la candidatura del PSCper al municipi, encapçalada perl’actual alcalde i primer secreta-ri de l’agrupació local, AntonioRísquez, per a les properes elec-cions municipals del 22 de maig.En acabar l’acte s’oferirà un refri-geri als assistents.

El PSC presentala candidatura alCentre Cultural

Foto: CiU

Alguns dels membres de la candidatura convergent

Redacció > Alberto López, Jor-di Alonso i Marta Melgar, elsactuals regidors d'ICV-EUiA al'Ajuntament de la Llagosta, se-ran els tres primers en la candi-datura de la coalició per al 22 demaig. El grup ha presentat lallista, que completen Jesús Ríos,Virginia Jiménez, Eva Miguel–primera nova incorporació a lallista–, Alba Aguilera, Xavi Luen-go, Sandra Damas, JonathanMira, Juan Damas, Ana BelénCazorla, Francisco Padilla, María

Més de la meitat dels membresla llista d’ICV-EUiA repetirà

Dolores Franco, Juan Carlos Ce-rrudo, Gonçal Aguilera, PedroFernández, Meli Molero, MercèMelgosa i Jesús Muela. Dels 20candidats a regidors, 11 repetei-xen respecte a la llista del 2007.Alberto López va indicar que espresenten amb la intenció deguanyar les eleccions i donaruna major transparència a la tas-ca de govern municipal.

A més de la llista, la coalició hafet públic el lema de la campan-ya: Fem possible el canvi.

Redacció > El Partit Popular iel Partido Independiente del Be-nestar de la Llagosta (PIBE) ani-ran junts a les eleccions munici-pals del 22 de maig. El cap de llis-ta serà l'actual regidor del PP,Jaume Bonallach, mentre queBartolomé Fraile, president delPIBE, ocuparà el segon lloc de lacandidatura.

L’objectiu, segons van explicardurant la presentació de la coa-lició, dilluns al restaurant El Pati,és sumar esforços per aconseguir

PP i PIBE aniran junts ‘peraconseguir una Llagosta millor’

una Llagosta millor. Segons Jau-me Bonallach, la intenció delPartit Popular era aprofitar el tre-ball de tots per assolir una milloreficàcia i fer de l'Ajuntament unaadministració més transparent iparticipativa. Per la seva part,Bartolomé Fraile va recordar queja fa mesos van plantejar una co-alició amb la resta de partits pertreure del govern el Partit delsSocialistes i que el Partit Popularha estat l'únic que ha volgut tre-ballar amb el PIBE.

Page 27: Línia Vallès 347

27�Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] líniavallès.catAbril

201101

Page 28: Línia Vallès 347

La Llagosta28�Abril

201101líniavallès.cat

‘Vides i camins’ farà un repàs a lahistòria de la Llagosta independent

participa, sense perjudici, del ri-gor històric”.

GEGANTSLa pluja va amenaçar la celebra-ció, diumenge, de la divuitena

Foto: Colla Gegantera

Moment de la Trobada de Gegants i Capgrossos de diumenge

Elisabeth AlfaroLa Llagosta

Les festes de Sant Josep finalit-zaran demà dissabte amb la pro-jecció del documental La Llagos-ta, vides i camins. Serà a les 19hal Centre Cultural i els assistentspodran tenir diferents visionsde la realitat present d’una ciuta-dania diversa i intergeneracional,la llagostenca. Aquest documen-tal s’ha editat amb motiu del 75èaniversari de la Llagosta i del pro-jecte Temps de Memòria. És unrecull de la memòria individual icol·lectiva dels veïns des de la in-dependència del municipi deSant Fost de Campsentelles, el 24de novembre del 1936; amb re-cords representatius de les dife-rents etapes de desenvolupa-ment del municipi per mitjà defotografies antigues i la narracióoral d’esdeveniments històrics.Segons l’equip de govern, “laLlagosta, vides i camins tracta depotenciar el component vivenciali personal de cada testimoni que

La projecció del documental és el darrer acte de les festes de Sant Josep> La Trobada de Gegants es va poder celebrar tot i l’amenaça de pluja

Trobada de Gegants i Capgrossosdel Vallès però no la va aigualir.De les 30 colles que havien con-firmat la seva presència, nomésen van faltar dues. La resta vanparticipar a l'esmorzar que havien

preparat els membres de la CollaGegantera de la Llagosta i el grupde voluntaris. A les 11, els caps decolla van decidir realitzar al Cen-tre Cultural l'acte central de laTrobada. La colla gegantera de Ri-pollet va traspassar la banda dePubilla del Vallès a la geganta dela Llagosta, la Blanqueta, i els ge-gants de la Llagosta i Ripollet vanfer el Balla Vallès.

Al mateix Centre Cultural esvan fer els parlaments, que vancomptar amb la presència dels al-caldes de la Llagosta, AntonioRísquez, i Ripollet, Juan Parrale-jo. També van intervenir el vice-president de l'Agrupació de Co-lles Geganteres de Catalunya,Santi Riba, i el president de la Co-lla Gegantera de la Llagosta, Pa-blo Martín.

Al voltant de dos quarts d'una,va finalitzar l'acte central i, ja sen-se pluja, les colles van decidir ferla cercavila fins a la plaça d'An-toni Baqué. Allà es va tornar a ferel Balla Vallès, la dansa gegante-ra oficial de la comarca.

Redacció > Ja es coneixen elsguanyadors del Concurs de puntsde llibre que ha organitzat aquestany la Biblioteca Municipal ambmotiu de Sant Jordi. Es tracta deMireia Pubill, de 8 anys, i Naya-ra Pedrós, de 14. La presentaciódels punts de llibre guanyadors esfarà el mateix dia 23 per comen-çar-los a repartir. D'altra banda,la Biblioteca ha ampliat la sevacol·lecció de música, que aracompta amb uns 2.000 CD d'es-tils diferents.

El concurs depunts de llibre jaté guanyadores

Redacció > L'Associació Ani-malets ha iniciat un curs de jar-dineria, que imparteix els diven-dres, a partir de les 20h, a l'Aca-dèmia Llagosta Language Center.Durant sis sessions es parlarà delterra, el cultiu i la cura de lesplantes. El preu del curs per alssocis d'Animalets és de deu euros,i de quinze per als no socis. Lesinscripcions es poden fer a laPerruqueria Melgar, a l’acadèm-cia Llagosta Language Center i aAssegurances Matas-Cardeña.

Animalets haengegat un cursde jardineria

Page 29: Línia Vallès 347

29�Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] líniavallès.catAbril

201101

Page 30: Línia Vallès 347

30�

Santa PerpètuaAbril

201101líniavallès.cat

El comitè sospita que Alstomvol tancar a Santa Perpètua

Foto: Eduardo Benito

Cita per preinscriure’s a la guarderiaAvui dilluns s’obre el termini per demanar cita prèvia per poder

realitzar les preinscripcions a l’escola bressol. La cita s’ha deconcertar abans del 29 d’abril a l’Oficina d’Atenció Ciutadana

(OAC) de forma presencial o per telèfon al 93 560 11 98.

Francesc Rodríguez serà líderde la PCCA per quarta vegadaRedacció> Francesc Rodríguezha estat escollit de forma unàni-me candidat a l'alcaldia per laPlataforma. La llista, que comp-ta amb 27 persones, està forma-da per un 60% d'homes i un40% de dones, tots de Santa Per-pètua. Serà la quarta vegada queRodríguez serà cap de llista enunes eleccions municipals desque aquesta formació política esva presentar per primer cop al1999. Durant la presentació,

Francesc Rodríguez va explicaralgunes de les línies del progra-ma electoral del grup, que defen-sa la implantació de les zones ver-melles (zones de rotació horàriasense imposició tarifària) persubstituir les zones blaves o latradicional reivindicació d'unataxa d'escombraries diferent a laque existeix des de 2004. A leseleccions de 2007, la PCCA es vaquedar a un vot d'aconseguir elsegon regidor.

Elisabeth AlfaroSanta Perpètua

El comitè d’empresa d’Alstomno seurà a negociar amb la direc-ció cap acomiadament. D’aques-ta manera s’ha oposat a l’anuncifet fa pocs dies per la direcció enel qual mostrava la seva intenciód’acomiadar 400 treballadors dela planta de Santa Perpètua. Noentenen com ara, sis mesos des-prés de posar en marxa un Expe-dient de Regulació que afecta atota la plantilla, volen iniciar unnou ERO, quan només s’ha apli-cat el 15% del primer. “Si l’accep-tem és el principi del final”, asse-gura Daniel Garcia, membre delcomitè d’empresa. “Els sindicatscreiem que s’estan plantejanttancar la planta, quan ara estemmillor que fa sis mesos ja que hiha comandes fixes”, afegeix.

Dimecres al matí els treballa-dors d’Alstom es van reunir a les

portes de la planta en assembleaper decidir quines mesures pre-nien per frenar el possible nouERO. Més de 700 persones vananar caminant fins a l’Ajunta-ment, on es van reunir amb elsprincipals partits (PSC, CiU, ERCi ICV-EUiA –el PP no va poderarribar a temps–). Totes les for-macions els van mostrar el seusuport i els van comunicar que fa-rien arribar les seves demandesal Parlament.

El comitè d’empresa tambées reunirà amb l’alcalde de Mo-llet el 4 d’abril, dos dies abans dela reunió de la direcció d’Alstomamb la Federació de l’empresa anivell estatal. El 12 d’abril hi haprevista una nova assemblea enla qual els treballador decidiranquines accions duran a terme.

“TANCAMENT ENCOBERT”El setembre del 2010 es va co-mençar a aplicar l’Expendient

de Regulació al qual està sotme-sa actualment tota la plantilla,que inclou la prejubilació de 126treballadors propers als 60 anysi la regulació de la jornada delsgairebé 800 restants en 40% du-rant el primer any i un 70% finsa agost del 2012, quan estava pre-vista la finalització de l’ERO.“Això significa gairebé tancar”, eslamenta Garcia, qui afegeix quequi ara proposa una nova retalla-da de la plantilla “és la mateixadirecció que va fer un estudi demercat a quatre anys vista per po-der superar el sot”.

L’expedient també preveia unpla de viabilitat de futur per a laplanta vallesana, que contem-plava inversions per ajudar asortir de la delicada situació quehavia portat a les retallades. “Haestat una gran agressió, però enshem de prendre les coses ambcalma per evitar el desgast de laplantilla”, afegeix Garcia.

Redacció> ERC va celebrar elpassat 24 de març un col·loqui so-bre educació i cultura, una troba-da que va servir per recollir pro-postes per al seu programa elec-toral. Després del debat, els assis-tents van poder gaudir d’una de-gustació de cerveses elaboradesper la Companyia Cervesera delMontseny. La Secció Local con-tinua organitzant trobades. Elsinteressats poden contactar ambel grup a través del [email protected].

Redacció>L’agrupació muni-cipal de CiU va iniciar diven-dres el cicle de xerrades que,sota el títol de Diàlegs de futur,pretenen ser espais d’intercanvid’idees i opinions amb la ciutada-nia, sobre diferents àmbits d’in-terès. En clau econòmica era laprimera i en ella van abordar lespolítiques i propostes de lluitacontra l’atur, la reactivació eco-nòmica, la creació d’empreses ide llocs de feina, entre d’altres. Lapropera cita, el dia 15 a les 20h.

CiU inicia elsdiàlegs de futuramb l’economia

Esquerra recullpropostes sobreeducació i cultura

Els treballadors van tallar la carretera C-59 dimecres al migdia per anar a peu fins a l’Ajuntament de Santa Perpètua

La plantilla s’oposa a l’anunci de 400 acomiadamentsja que des del setembre hi ha en marxa un primer ERO

Els empresaris fan propostesde futur per a Santa PerpètuaRedacció> La Regidoria de Pro-moció Econòmica va organitzarla setmana passada una taula detreball amb una desena d'empre-saris amb l’objectiu de rebre pro-postes per elaborar el Pla Estra-tègic de Ciutat que dissenyarà elsobjectius de Santa Perpètua decara a l'any 2025. A la taula detreball es va fer especial inci-dència en la importància d'elabo-rar un pla per al municipi quevagi més enllà de l'àmbit muni-

cipal, tenint en compte la seva si-tuació estratègica a la zona delBaix Vallès i en els eixos de la rie-ra de Caldes i de la B-30. Aquestúltim és eix de generació de ri-quesa ja que les empreses dels 20municipis que hi formen partgeneren el 4% del Producte Inte-rior Brut de tot l'Estat Espanyol. L'Ajuntament va iniciar a l'estiude 2009 el procés d'elaboraciódel Pla Estratègic 2025, amb elsuport de la Diputació.

Page 31: Línia Vallès 347

31�Santa Perpètua líniavallès.catAbril

201101

La Biblioteca celebra demàel segon Mercat del Llibre

una participació semblant a la del’any passat quan es van ompliruna vintena de parades. En unprincipi, el termini d’inscrip-cions s’havia de tancar el 19 demarç, però, finalment, els orga-

Foto: Ajuntament

Moment del Mercat del Llibre de l’any passat

Elisabeth AlfaroSanta Perpètua

Demà dissabte se celebra unanova edició del Mercat del Llibre,que tindrà lloc a la porta de la Bi-blioteca i al passatge del MasGranollacs al matí, entre les 11 iles 13.30 hores. Els objectiusd’aquest certamen són fomentarla reutilització de materials enbon estat, crear espais de parti-cipació ciutadana i col·laboraren la promoció de la cultura a ni-vell local.

A les parades hi haurà llibres,DVD, CD, jocs d’ordinador o deconsola, revistes i còmics que espoden intercanviar o compraral preu d’1 euro. La jornada esta-rà acompanyada de música i, apartir de les 12 hores, d’una micad’esmorzar, tal com s’ha fet enanteriors edicions.

SEGON ANYEl Mercat del Llibre va néixer fados anys amb motiu del desèaniversari de la Biblioteca JosepJardí. L’organització espera tenir

S’hi esperen una vintena de parades > Es farà a laporta del centre i al passeig del Mas de Granollacs

nitzadors han decidit deixar ober-ta la possibilitat de participar enaquesta activitat fins a avui ma-teix, 1 d’abril, només un dia abansde la celebració del Mercat delLlibre.

Redacció> El Centro CulturalAndaluz de Santa Perpètua cele-brarà la Setmana Santa amb tresrepresentacions de La pasiónflamenca. La primera tindrà llocdiumenge al Centre Parroquial,a partir de les sis de la tarda.L’entitat ha incorporat noves es-cenes i components artístics a lapeça, basada en la vida de Jesu-crist. Les altres funcions tindranlloc el 9 d’abril, al centre cívic dePolinyà, i el dia 16, al TeatreBlas Infante de Badalona.

Diumenge espodrà veure ‘Lapasión flamenca’

Redacció> L’Espai d’EntitatsGilberto García acull demà laconferència-taller Estem prepa-rant per a la vida les personesamb autisme? Anirà a càrrec dela doctora Liliana Mayo, directo-ra del Centro Ann Sullivan delPerú, transmesa en directe des deKansas (EUA) en simultani a 24ciutats de l’estat espanyol, Mèxic,Perú, Guatemala, Panamà, Bolí-via, Ecuador i Argentina. L’acteestà organitzat per Espiral.

Xerrada sobrel’autisme a l’espaiGilberto Garcia

Redacció> L’Informatiu deSanta Perpètua de Mogoda haguanyat el Premi Arrel que con-cedeix la Diputació de Barcelonaal millor butlletí municipal. Erala segona vegada que s’hi presen-tava i el jurat ha reconegut “laqualitat dels continguts i la plu-ralitat informativa”. El veredictees va fer públic el 25 de març enel decurs de la 30ena Festa de laComunicació Local al Parc Au-diovisual de Catalunya de Terras-sa. El premi és de 10.000 euros.

L’informatiu repel premi Arrel de la Diputació

Redacció> El Centre Cívic ElVapor acollirà del 5 al 14 d’abrill’exposició Sota pressió, destina-da als adolescents i joves delmunicipi amb l’objectiu d’incidirsobre la pressió de grup i altrestemes relacionats com ara l’asser-tivitat o la presa de decisions. Lamostra arriba a Santa Perpètuagràcies al Pla de prevenció dedrogodependències i promociód’hàbits saludables de l’Ajunta-ment de Santa Perpètua.

‘Sota pressió’ vollluitar contra elconsum de droga

Page 32: Línia Vallès 347

Sant Fost32�

Abril

201101líniavallès.cat

La Festa dels Tres Tombs se celebra diumengeDiumenge se celebra la Festa dels Tres Tombs. La comitiva sortirà de l’avingudaAragó/Maresme (zona antic IES) a les onze del matí cap a l’església. L’hora d’ar-ribada prevista per beneir els animals és a les 12h. L’acte està organitzat per l’As-

sociació Amics dels Cavalls i Associació Boletaire el Rovelló de Sant Fost.

Martorelles> L’exposició Fer-ro, terra i foc, de Ricard Mira iPepe Montesinos, s’inaugura avuia l’Ateneu, a les 19.30 hores. Lamostra, que es podrà visitar finsel 10 d’abril, és un recull d’escul-tures i ceràmica d’aquests artis-tes, veïns de Martorelles. D’altrabanda, l’Ateneu serà l’escenari,demà dissabte, de l’espectacleDesperta bruixeta, de ClownxTeatre. La bruixa protagonistaestà sola al bosc. El cant del gallla desperta sobresaltada. No hi hani rastre de les altres... ja està?Això vol dir que ho ha aconse -guit? Tot allò pel qual ha estatpreparant-se, esforçant-se i dedi-cant molt de temps, s’ha fet reali-tat? Però com ho sabrà si s’haviaquedat adormida? Vaja, el diamés important de la seva vida...I ara què? Ha passat o no ha pas-sat? L’obra està recomanada pera infants d’entre 3 i 8 anys. Lesentrades ja estan a la venda al’OAC de l’Ajuntament i el dia del’espectacle, una hora abans, aL’Ateneu.

L’Ateneu proposaescultures,ceràmica i teatre

Foto: Arxiu

Estat actual del dipòsit de Mas Corts

Una canonada garanteix elsubministrament d’aigua

Una nova canonada de 2,8 quilò-metres de llargària i 200 centí-metres de diàmetre permetrà ga-rantir el subministrament d’aiguaentre els dos dipòsits d’abasta-ment: el del nucli urbà, connec-tat a la xarxa d’Aigües Ter-Llo-bregat (ATLL) del Vallès, i el deles urbanitzacions, de la del Ma-resme. El conveni de cooperaciósignat entre l’Ajuntament, ATLLi Aquàlia ara fa un any ha permèscondicionar els dos dipòsits icol·locar dues estacions de bom-bament que permetin portar l’ai-gua d’un a l’altre. Segons l’equipde govern, “amb aquesta inter-venció, Sant Fost compta ambuna xarxa d’abastament d’aiguainterconnectada que garanteixla qualitat del servei”.

L’abastament d’aigua a aques-

L’aigua s’impulsarà amb 2 estacions de bombament

Elisabeth AlfaroSant Fost

Redacció> Unes 700 personesvan assistir a la inauguració delCentre Esportiu Municipal CanLladó, dissabte passat. Diumen-ge es va repetir la nombrosa aflu-ència de públic a la jornada ma-tinal de portes obertes. Les ins-cripcions es poden fer en horaride 9 a 14 i de 16 a 20 hores. Es potsol·licitar informació al telèfon93.000.04.05. El dilluns 4 d’abrils’inicien les activitats.

Multitudinàriainauguració delcentre Can Lladó

tes zones es va posar en servei ala dècada dels setanta i actual-ment presentava deficiències es-tructurals derivades de la sevaantiguitat i del mètode construc-tiu emprat. Les obres de millorales ha portat a terme Aquàlia, em-presa concessionària del serveid’abastament d’aigua, ja que gau-

deix d’un coneixement exhaustiude les infraestructures hidràuli-ques de Sant Fost. El cost del’actuació supera el milió d’euros,que ha estat finançat per ATLL,empresa que gestiona i explota elservei públic d’abastament enalta i que té la titularitat de lesinstal·lacions de la xarxa.

Page 33: Línia Vallès 347

33�Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] líniavallès.catAbril

201101

Page 34: Línia Vallès 347

Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected]�Abril

201101líniavallès.cat

Page 35: Línia Vallès 347

35�

MartorellesAbril

201101líniavallès.cat

Cobo optarà a revalidar l’alcaldiaL’actual alcaldessa, Montserrat Cobo, encapçalarà la llista de Conver-

gència i Unió a Santa Maria de Martorelles a les properes eleccions del22 de maig. Ho fa, assegura, “amb fortalesa i il·lusió” i el suport “d’un

grup de persones del poble a les quals els uneix una mateixa fita”.

Martorelles> La Confraria LaSanta Espina, Armats i Vestes ini-cia demà els actes de Quaresmaprevis a la celebració de la Setma-na Santa, després de la presenta-ció, divendres, del cartell de laProcessó del Silenci, dissenyatper Josep Juan i Puges. El primerdels actes tindrà lloc a les 20 h ala Parròquia de Sant Joaquim deMartorelles. Serà la missa de di-funts de la Confraria, celebradaper mossèn Esteve Sanz. El jesui-ta i director de la fundació MigraStudium, Joaquim Pons, oferiràmitja hora després, el pregó deSetmana Santa. Tot seguit es no-menarà l’Abanderat d’Honor dela Confraria Armats i es lliuraranles medalles als nous confrades.

La confraria i la Joventut Sar-danista van iniciar al març elspreparatius i assajos de l’Auto Sa-cramental, una representacioteatral sacra de la vida pública deJesús, que se celebrarà el 16 d’a-bril i que enguany incorporarànoves escenes. L’acte tindrà lloca la parròquia de Sant Joaquim.

Demà arrenca lacelebració de laSetmana Santa

Foto: E. Benito

El barri de Can Sunyer és un dels més degradats

Tots els partits s’uneixenper millorar Can Sunyer

El projecte d’intervenció inte-gral del Barri de Can Sunyer tira-rà endavant sigui quin sigui el re-sultat que obtinguin les forces po-lítiques en les eleccions munici-pals del 22 de maig. Així ho hanacordat tots els grups amb repre-sentació a l’Ajuntament (CiU,Units per Martorelles, ICV-EUiAi PSC), que han aprovat una mo-ció conjunta per garantir la con-tinuïtat d’aquesta actuació durantel proper mandat.

Aquest projecte té un pressu-post aproximat de 4,9 milionsd’euros, dels quals el 75% l’assu-mirà la Generalitat de Catalunyai el restant 25%, l’Ajuntament. Laintervenció està prevista que durifins a finals del 2013. Els veïns delbarri no s’hauran de fer càrrec decap contribució especial pel des-

Moció conjunta de CiU, UpM, ICV-EUiA i el PSC

Elisabeth AlfaroMartorelles

Martorelles> El director gene-ral d'Indústria de la Generalitat,Joan Sureda, mantindrà avuiuna reunió a Itàlia amb la direc-ció de Piaggio per analitzar lescauses de la decisió de la multi-nacional de tancar la fàbrica deDerbi a Martorelles, amb 200 tre-balladors, i per intentar mante-nir l'activitat de la planta, que tébeneficis.

La Generalitatviatja a Itàlia perparlar de Derbi

Santa Maria> Aquest cap desetmana se celebra la II Fira Me-dieval de Santa Maria a l’entornde l’església romànica. Els assis-tents es creuaran amb dames, ca-vallers, trobadors, bufons, fa-quirs o ballarines exòtiques. LaFira inclou activitats diversesper a totes les edats, com ara tor-nejos, tallers o teatre.

Santa Mariacelebra la segonaFira Medieval

envolupament de les obres i no-més hauran d’abonar les despe-ses que es puguin ocasionar percanvis de serveis (aigua, electri-citat, telèfon, gas) dintre de laseva propietat. No obstant, l’A-

juntament realitzarà gestionsamb les companyies a efecte queaquests costos siguin mínims ozero. També s’estudiaran possi-bles ajudes en el cas de famíliesamb problemes econòmics.

Page 36: Línia Vallès 347

36�

Canovelles · Les FranquesesAbril

201101líniavallès.cat

Policia: portes obertesMés de 500 persones van visitar les ins -

tal·lacions de la Policia Local de les Fran-queses en la jornada de portes obertes que

va tenir lloc el dia 19.

El cobert deixa Ribalta a l’aire

L’alcalde de les Franqueses, Es -teve Ribalta (PSC) i el regidor Jo -sé Ramírez (CiU) no es podenveu re. Però ho hauran de seguirfent als plens... i als jutjats. Elcon vergent presentarà un recursd’apel·lació contra la sentènciadesestimatòria del procés conten -ciós administratiu iniciat contrael de cret municipal que li obligaa en derrocar un cobert constru-ït de la seva gestoria. Con sideraque el veredicte no s’a justa adret, sobretot quan el que s’haviade decidir a la vista que es va ce -lebrar el 14 de març passat era sis’admetia o no a tràmit el re curs.“Les proves, que en la sen tènciaes diu que no es van pre sen tar,s’havien d’a por tar pos te riormenten el judici”, apunta l’a fec tat.

Segons ha explicat Ramírez aLínia Vallès, la mateixa sen tèn -cia afirma que la llei estableix queunes obres poden ser legalitzades–realitzades o no sense llicència–

El regidor Ramírez estudia demandar l’alcalde per persecució políticaJosé Antonio PilarLes Franqueses

Canovelles > Un miler de per-sones van assistir diumenge a lapresentació de José Moya com acandidat del PP a l’alcaldia. Elcap de llista va accentuar el seuarrelament al municipi i va de-fensar un poble amb qualitat devida i una policia més activa i vi-sible, dotada de recursos. “No po-dem permetre que els agents pa-trullin en un vehicle de la Briga-da de l’Ajuntament”, va dir.

El candidat del PPreuneix un milerde persones

quan han trans corregut sis anysdes de la seva finalització, i nocom pretén fer creure l’Ajunta -ment, que considera que el re -llotge legal s’ha d’ac tivar quan“l’Ad minis tra ció té coneixementde l’existència de les obres sensellicència”. En el veredicte, el jut -ge con si dera que aquest argu -ment “no és ad mi ssible”. Su po -sant que el convergent hagués ac -

José Ramírez

Foto: Eduardo Benito

José Moya

Foto: PP

tuat de forma il·legal, ja hauriaprescrit.

Ramírez assegura que dispo-sa de tota mena de proves per de -mostrar que la construcció delcobert va finalitzar el desembredel 2002: un informe de l’ar qui -tecte municipal en què se li de -ma na diversa documentació “percontinuar la tramitació de l’ex pe -dient de llicència d’obres” ambdata del 31 d’agost del 2000, lafactura del constructor, llibre decomptabilitat de l’empresa oncons ta la despesa, còpia del ca -das tre del local que el 1998 vapas sar de garatge a oficines i fo -tografies aèries de l’Institut Car -togràfic de Catalunya del 2003 enles que es veu el co bert. En aquestsentit, fins i tot l’Ajuntament lidóna indirecta ment la raó pel quefa als anys: en una nota de prem -sa distribuïda després de conèi -xer la sentència, l’alcalde assegu -ra que el con ver gent va fer l’obraquan era regidor de Dinamitza-ció Eco nò mica, cà rrec que vadeixar el 2003.

L’equip de Ribalta es va assa -ben tar de l’obra l’any 2006, quanRamírez va sol·licitar a l’A jun ta -ment la re novació de la lli cènciad’ac tivitats del seu negoci. Ales -hores, els socialistes estaven a l’o-posició, però quan van ac ce dir algovern lo cal a través de la mo cióde cen sura, van posar fil a l’a gu -lla. El 31 d’agost de 2009, el re -gidor de Po lítica Te rri torial iObra Pública, Joan Antoni Ma rín,va re querir mitjançant un de -cret al con ver gent perquè pro ce -dís a l’en de rro cament del co-bert. L’afectat va recórrer dema-nant una revisió de l’expedient iRi bal ta li va desestimar la peticiómit jançant un decret d’alcaldia.

El 24 de març, un dia desprésde conèixer la sentència, i obviantel fet que aquesta es podia re có -r rer, Ramírez va re bre a casa se -va una notificació: l’Ajunta mentli donava 15 dies per ende rrocarel cobert. A més del corresponentrecurs, que ja està en marxa, elregidor estudia demandar Ri-balta per persecució política.

Page 37: Línia Vallès 347

37�

Lliçà d’Amunt · Lliçà de VallAbril

201101líniavallès.cat

Tall de trànsit a Can QuimetFins a avui es produiran talls de trànsit de vehi-

cles al vial de Can Quimet Gall. Aquests tallcomportarà que Transports de Lliçà d’Amunt no

prestarà servei a la parada Raval Xicota.

S’inauguren les millores alpolígon Molí d’en Fonolleda

Dissabte s’inauguraven oficial-ment les millores al polígon in-dustrial Molí d’en Fonolleda, quehan permès millorar la connexióde la zona amb la resta del muni-cipi i renovar la xarxa elèctrica, lasenyalització i l’enjardinament atot l’entorn del polígon, situat alcostat de la zona esportiva del Te-nes i de l’IES Lliçà. Les obres hantingut un cost de 5.117.000 eurosi han estat finançades íntegra-ment pels industrials propietarisde les naus.

Una de les millores més desta-cades ha estat l’obertura del car-rer Metal·lúrgia, que s’inicia alcarrer Anselm Clavé i enllaçaamb l’avinguda dels Països Cata-lans i que permetrà descongestio-nar el trànsit de vehicles pe-

La reurbanització de l’entorn ha permès l’obertura denoves connexions de la zona industrial amb el municipi

Imatge de la inauguració

RedaccióLliçà d’Amunt

sants. Per millorar la circulació,s’ha construït una rotonda, i elcarrer de Ca la Miquela s’ha ha-bilitat per facilitar el pas dels via-nants des del carrer Anselm Cla-vé fins al polígon.

DOS APARCAMENTSPer als treballadors, s’han habi-litat dos aparcaments públics iuna parada de bus. que Trans-ports Públics de Lliçà ha incorpo-rat al seu recorregut.

Redacció > El reportatge ETAa la ciutat dels Sants. Un atemp-tat al cor de Catalunya, emès perl’espai Sense Ficció de TV3 dime-cres al vespre, va recordar comels etarres que van provocar l'a-temptat d'ETA a la caserna de laGuàrdia Civil de Vic van ser loca-litzats a la urbanització Can Sal-got de Lliçà d'Amunt fa 20 anys.

L’arrest delsetarres a Lliçàd’Amunt, a TV3

Lliçà de Vall > El cicle Memò-ries perdudes, que promou l’A-juntament de Lliçà de Vall, s’ini-ciarà el proper 11 d’abril amb uncinefòrum de la película Pa Ne-gre, al Casal Social. El cicle pre-veu jornades de reflexió entorn lamemòria d’aquelles persones queno han pogut explicar la seva his-tòria. Hi haurà activitats els dies13 i 15 d’abril.

Cicle ‘Memòriesperdudes’ a Lliçà de Vall

Foto: Ajuntament

Lliçà d’Amunt > Lliçà d’Amuntcelebrava diumenge el 15è aniver-sari del mercat setmanal, unacelebració que no ha passat des-apercebuda al municipi i que l’A-juntament ha volgut celebrar pre-miant la fidelitat dels clients. Du-rant la jornada de diumenge, elsassistents van rebre múltiplesregals per incentivar la vida sociali esportiva al municipi. Es van re-galar plànols de senderisme pelTenes, portabosses, abonamentsfamiliars per a la piscina, dinarsa la Masia de Can Roca Vell i di-versos tiquets regal per a classesa entitats esportives.

Lliçà celebra el15è aniversaridel mercat

El mercat setmanal

Page 38: Línia Vallès 347

38�

Vallromanes · VilanovaAbril

201101líniavallès.cat

Maria Lluïsa Ferré es presentaLa lluita contra la crisi econòmica serà l’objectiu del PSCde Vilanova si guanya les eleccions del 22M. La seva can-didata, Maria Lluisa Ferré, es va presentar oficialment el

passat dissabte en un acte al qual va assistir Miquel Iceta.

Vallromanes> Les obres delpasseig de Torre Tavernera ja hanfinalitzat. Els treballs tenien perobjectiu millorar l’accés a aques-ta urbanització i a Can Corbera ihan consistit en la construcciód’una vorera de dos metres d’am-plada, la repavimentació del pri-mer tram del carrers, la instal·la-ció de l’enllumenat públic, laplantació d’arbres, la col·locacióde la senyalització vertical i d’unpas de vianants i la millora de lavorera de Duc Almenara Alta.També s’hi han posat tres embor-nals per tal de recollir l’aigua deles pluges que venen de la torren-tera de Can Corbera.

Encara resta pendent, però, lasenyalització del pas de vianantsde la carretera, que serà possiblequan la Generalitat doni les ins-truccions pertinents. Aquestesobres tenen un cost total de122.840€ més IVA i comptenamb una subvenció de 60.000€del Pla Únic d’Obres i Serveis(PUOSC) de la Generalitat deCatalunya.

La millora delpasseig TorreTavernera, a punt

Foto: E. Benito

La pista servirà per a actvitats lúdiques i esportives

La pista de Lluís Companyses cobrirà d’aquí a pocs dies

Les obres per instal·lar la cober-ta de la pista recreativa de la pla-ça Lluís Companys començarand’aquí a tres setmanes, segonsl’alcaldessa, Lurdes Prims. Du-rant els darrers dies s’hi han duta terme els treballs d’intervencióarqueològica necessaris per des-cartar possibles troballes, ja quela plaça es troba molt propera al’església de Sant Vicenç. Ja s’es-tà duent a terme la valoració deles ofertes presentades al concursper a la seva construcció –51 entotal– per aprovar l’actuació perJunta de Govern. El municipidisposarà d’una pista cobertaper activitats esportives i lúdiqueson abans havia estat instal·lada lacarpa i on ara hi ha la zona de fut-bol sala i bàsquet.

Els diners per a la seva cons-

S’estan estudiant les 51 propostes presentades

Elisabeth AlfaroVallromanes

trucció es desviaran de la parti-da ja aprovada del PUOSC, queen principi havia de destinar-sea pagar una part de la construc-ció del pavelló esportiu i que, do-nada la impossibilitat de dur aterme la seva creació degut a la

crisi actual, s’ha decidit emprar-la per la creació d’aquest espai co-bert que millorarà les presta-cions de l’actual zona esportiva ique, a més, podrà utilizar-se pera altres esdeveniments culturalsi de lleure.

Vilanova> El ple del passat di-lluns va aprovar una rebaixa enla taxa que han de pagar els barsi restaurants del municipi per ins-tal·lar una terrassa a l’aire lliure.Segons l’alcalde, Oriol Safont, apartir d’ara es pagarà el preu demig any per treure les taules alcarrer entre gener i desembreperquè sigui menys costosa l’apli-cació de la llei antitabac.

El ple també va donar llumverda al Pla d’Actuació Municipalper accidents greus en establi-ments amb mercaderies perillo-ses, que preveu els passos a segu-ir en cas d’accident a empresescom Repsol, a Montornès. El do-cument contempla la celebracióde jornades de formació al maigadreçades al tècnics municipalsi al setembre per al públic en ge-neral.

També es va aprovar l’Orde-nança de sorolls i el mapa acús-tic, que estebleix els límits perme-sos per zones del municipi. El do-cument serà exposat al públic du-rant tres mesos.

Posar terrasses,més barat per la llei antitabac

Page 39: Línia Vallès 347

39�

Montornès · MontmelóAbril

201101líniavallès.cat

Foment de l’ocupació amb CobegaTrenta alumnes de la comarca participen des de la passada

setmana en la segona iniciativa formativa impulsada pelDepartament Municipal de Promoció Econòmica de Mon-

tornès de manera conjunta amb l’empresa Cobega.

Montornès > Divendres es vapresentar el web de Joventut del’Ajuntament de Montornès, unanova plataforma adreçada espe-cialment als joves del municipi ons’inclou informació sobre propos-tes, activitats i dades d’interès perals joves. El nou web serà un mit-jà per vincular l’activitat delsequipaments i la jovent del mu-niciì, motiu pel qual també dispo-sarà d’espais d’intercanvi a lesxarxes socials. A més, els usua-ris tindran la possibilitat de rebreun newsletter amb les novetatsincorporades al lloc, així comfer arribar les seves opinions so-bre els temes proposats.

Es presenta lanova pàgina webde joventut

Les dues parts de Montmelótornaran a estar connectades

Les dues parts de Montmelóquedaran unides el proper 7 d’a-bril, segons les previsions. Lla-vors, s’espera que ja es pugui cir-cular pel pas de vianants que cre-ua els dos túnels que cobreixenles vies. La posada en funciona-ment d’aquesta passera facili-tarà la circulació de vianants i bi-cicletes, i es farà just una setma-na abans que es reobri el pas devehicles de Pompeu Fabra, tanreivindicat a Montmeló. El noupas per a vehicles tindrà unaamplada de 3,5 metres per cadacarril.

Fa unes setmanes l’Adminis-trador d’Infraestructures Ferro-viàries va iniciar la coberturadel tram central de les vies, queun cop enllestit, permetrà acabar

El proper dia 7 s’habilitarà la passera per a vianants iel pròxim dia 15, el pas de vehicles de Pompeu Fabra

Imatge de l’evolució de les obres de l’AVE

RedaccióMontmeló

amb la fractura pel que fa a lesconnexions entre una banda i al-tra del municipi. Fonts munici-pals han assegurat que l’obraavança segons el calendari pre-vist, motiu pel qual s’és optimis-

ta en la consecució dels terminisacordats. Les obres de l’AVE aMontmeló no s’acabaran fins al2012, quan s’espera retornar a lanormalitat pel que fa a les con-nexions.

Foto: E.B

Imatge de la presentació

Montornès > El Teatre Muni-cipal acollirà demà dissabte (21h)l’acte de presentació de la candi-datura d’ICV-EUiA, que enca-pála José Montero. Serà un soparen el qual intervindran AlfonsoSalmerón, responsable de Políti-ca Municipal d’EUiA, la diputa-da Núria Buenaventura, el núme-ro 2 de la llista a Montornès, Pas-qui López, i el mateix Montero.

José Montero espresenta com acap d’ICV-EUiA

Montornès > El Cicle Viatges iViatgers continua avu divendres(20h) amb Un mes per Vietnami Cambotja, a càrrec d'Irene La-torre i David González, a l’Sto-ping; i, el 5 d’abril, amb Vulltreballar a l'estranger, a càrrec del'Oficina Jove del Vallès Oriental,al CJ Satèl·lit. Totes les activitatssón gratuïtes i van destinades alsmajors de 16 anys.

El cicle sobreviatges continuaamb el Vietnam

Page 40: Línia Vallès 347

Caldes40�

Abril

201101líniavallès.cat

La carbonera de Cànoves fa 3.500 quilos de carbóLa 10a Mostra del Carboneig de Cànoves va acabar diumenge amb la treta i la vendadel carbó artesanal d'alzina. Després d'un procés lent de cocció, de la pila de 30.000

quilos de llenya que van fer els carboners de l'Associació el Sui, n'han sortit uns3.500 quilos de carbó de gran qualitat.

Ja tenen Royal ParkL’Ajuntament de Sant Celoni va recepcionar ahir la urbanització > Era un compromís de l’alcalde

RedaccióSant Celoni

L’Ajuntament de Sant Celoni haformalitzat avui la rececpció de laurbanització Royal Park. L’al-calde Francesc Deulofeu i el pre-sident de la Junta de Compensa-ció van signar ahir dijous l’acta derecepció davant la presència delsregidors Marià Perapoch i DolorsLechuga i del secretari de la cor-poració, Ramon Oriol.

L’alcalde Francesc Deulofeuha valorat la signatura com “unmoment històric tenint presentque fa 30 anys que els veïns deRoyal Park estant treballant pertenir la urbanització en condi-cions per ser recepcionada. Eraun compromís que vam adoptari durant aquests quatre anys s’hatreballat molt especialment desde l’Àrea d’Entorn, entre altrescoses fent gestions administrati-ves perquè carrers, vials i zonesverdes passessin a ser propietatmunicipal.”

La urbanització que va inici arels seus primers passos com a as-sociació de veïns per convertir-semés tard amb Junta de Compen-sació, es va fer càrrec de les obresd’urbanització. D’aquesta mane-ra, i després d’executar unes dar -reres deficiències, la urbanitzacióha assolit els serveis urbanísticsexigibles per a la seva recepciómunicipal. Les parcel·les dispo-sen d’accés rodat, voreres, xarxade sanejament, evacuació d’ai-

gües pluvials, subministramentsd’energia elèctrica i telefònica,així com la xarxa d’enllumenatpúblic.

L’Ajuntament ha obtinguttambé les cessions gratuïtes devials i espais lliures inscrites enel Registre de la Propietat, aixícom també dues parcel·les d’a-profitament, en base a les qualsel consistori, com un propietarimés, ha col·laborat econòmica-ment en les obres d’urbanització.

Foto: Ajuntament

La construcció, ja rehabilitada

Foto: Ajuntament

Foto de família dels participants en l’acte de signatura de la recepció

Foto: Ajuntament

Els alumnes, durant l’alliberament de les tortugues

La Batllòria > Alumnes de 3r i4t de primària de l’escola Mont-negre de la Batllòria van acom-panyar divendres passat els biò-legs i representants d’ATLL aalliberar un grup de tortugues derierol a la Tordera. Durant aque-lla setmana se’n van retornar almedi un centenar que havien es-tat capturades la tardor passadaper evitar que els moviments deterres i la maquinària que treba-llava a la vora del riu no les per-judiquessin.

Un centenar de tortugues de rierol, alliberades a la Tordera

Els nens i nenes van rebre lestortugues a l’escola i, desprésd’una interessant explicació sobreaquesta espècie i de moltes pre-guntes i aportacions, van ser ins-truïts per saber-les manipular ideixar-les anar posteriorment alriu. Després d’esmorzar es vandesplaçar fins a la zona d’aigüescalmes on havien estat captura-des i, poc a poc, les van anar dei-xant vora el riu perquè fossinelles mateixes que s’hi capbusses-sin.

Llinars> L’alcalde, Martí Pujol,va inaugurar dilluns les obresde restauració de la Torrassa. Al’acte va assistir el delegat delGovern de la Generalitat a laprovíncia de Barcelona, SalvadorJorba i Nadal. Els treballs, fi-nançats pel fons europeu Feder,han estat realitzats durant el2010 per l’empresa Constructo-ra de Solsona SCCL i per Cons -truccions Majoral SA, a partird’un projecte de l’arquitecte Ma-teu Aregay i amb la col·laboracióarqueològica de Lluís Vila (Es-trats).

L’objectiu principal d’aquesta

Llinars inaugura les obres de rehabilitació de la Torrassa

restauració ha estat evitar el de-teriorament i facilitar-ne la vi si -ta. Per això, s’ha aterrat el sos treque hi havia, s’ha reomplert lapart de baix i s’ha col·locat unaescala de cargol de ferro que vades de la planta inferior (ro-mana) fins a la primera planta(medieval). Des d’aquí i fins a lapart superior s’ha reconstruïtl’escala que hi havia. A dalt detot s’obté una vista del paisatgedel voltant, la seva visió és es-pectacular. A fora, la torre es cir-cumval·la amb una paret depedra per poder-ne tenir una vi -sió des de baix.

Palautordera > Una personava morir dimecres a la tarda a -tropellada a l’estació de Palau-tordera per un tren de mitjanadistància que no tenia parada icirculava en sentit Barcelona. Elsinistre va obligar els combois acircular per via única entre lesestacions de Llinars i Sant Celoni,cosa que va provocar retards enels trens de la línia de França, laR2, que travessa la comarca. Elspassatgers del tren afectat van sertraslladats a un altre comboi perpoder seguir el viatge.

El trasllat entre Llinars i SantCeloni es fa en autobús. Els com-

Un atropellament mortal a l’estació de Palautordera

bois regionals que en direcció aFigueres es van haver de desviarper la línia del Maresme. Elstrens van circular amb certa nor-malitat fins a Granollers. A par-tir d’aquí, però, començaven elsretards. L’afectació va ser mésimportant en els trens que cir-culaven en sentit sud.

Page 41: Línia Vallès 347

L’Ametlla · La Garriga41�

Abril

201101líniavallès.cat

Una mostra recapta per al Banc d’AlimentsCáritas la Garriga ha organitzat una exposició artística per recaptar fonsper al Banc d’Aliments del municipi. Es tracta d’una mostra de l’obra de

l’artista Joaquim Pitarch, de la qual destaca especialment una sèrie demosaics. Titulada Art i ajut, es pot visitar fins al 4 de’abril.

La Garriga > La primera edicióde la SEK Business Expo, ce le bra -da divendres passat, va ser unèxit, segons els organitzadors.Hi van participar un total de 65empreses de diferents sectors.L’objectiu del certamen és fo-mentar els negocis entre empre-ses però també per conèixer laimportància del màrqueting, lapublicitat i saber desenvoluparun projecte que els apropi almón laboral.

65 empreses a la primera FiraSEK Business

La Garriga > La festa dels tresTombs celebrada diumenge pas -sat va comptar amb la partici pa -ció d’una quarentena de carruat -ges. La desfilada, que va comen-çar al parc dels Pinetons, va serseguida en tot el seu trajecte perun nombrós públic.

Una quarentenade carruatges alsTres Tombs

L’Ametlla > El nou complex es-portiu de Can Camp iniciarà laseva activitat el primer de maig;el 30 d’abril tindrà lloc una jor -nada de portes obertes. Dissab-te passat durant una visita a lesobres, el pre si dent de la Dipu ta -ció, Antoni Fo gué, va definir lesinstal·lacions de “molt impor -tants i polifuncionals” ja que, almarge dels serveis que oferiran,proporcionaran “un espai de tro -bada i de convivència” per en for -tir les relacions socials al muni -ci pi.

El projecte, redactat per l’ar -qui tecte Moisès Gallego, té uncost de 4.249.720 euros. Les ins-tal·lacions han estat dissen ya -des per ser eficients energètica -ment i respectuoses amb el mediambient. Disposen de dipòsitsd’a profitament de les aigües plu-vials, un equipament per ge ne rarenergia a partir de biomassa, detecnologia d’ozó per al man -teniment de l’aigua de la piscinai d’uns grans finestrals per treu-re partit de la llum natural.

El centre esportiude Can Campobrirà l’1 de maig

La desunió fa la força

Eren pocs, però ara seran menys.Catorze dels setze militantsd’UDC a la Garriga van decidirdissabte passat donar-se de bai-xa del partit. Entre ells hi ha elpre sident local, Frederic Moreno,que ha presentat la seva renún-cia a tots els càrrecs: conseller na -cional, secretari sectorial co -marcal del Vallès Oriental i vi -cepresident de la Comissió Na cio -nal d'Economia. També han di -mitit la resta de membres de ladirecció, que han donat aquestpas per di fe rències de criteri ambel president co marcal, Ferran Ji -ménez.

En un comunicat de premsa,els militants dimissionaris acusena Jiménez de “canviar cromos”amb CDC entre la Garriga i lesFranqueses i de “faltar a la ve ri -tat” al ma ni festar que Josep Ma-ria Torres no havia negociat

Catorze dels setze militants d’UDC a la Garriga esdonen de baixa > Critiquen el president comarcal

José Antonio PilarLa Garriga

unila te ralment [un lloc a la llis-ta], quan ell mateix ho va mani-festar en una reunió el 29 de ge-ner. “No entenem –diu la nota–com no s'ha respectat la voluntatde l'assemblea i no presentarcap candidatura d'Unió en lallis ta que vol confeccionar Me rit -

xell Budó, que és la res pon sabledel veto efectuat al nostre pre -sident i en canvi presenti al sen -yor Torres, que no va ser ac -ceptat per tota l'assem blea”. “Ac -tituds com aquestes –afegei xen–no ajuden a la po lítica ni a la sevacredibilitat”.

El grup també es mostra moltcrític per proclamar candidataBudó “sense la preceptiva as -sem blea de CiU de la Garriga, queno es reuneix des que fa quatreanys que va ser escollida Budóper encapçalar les llistes mu ni -cipals de 2007”.

En el comunicat, els dimissio -naris fan referència a situacionssimilars que s’han donat a altresmunicipis en les files d’UDC, perla qual cosa suposen que la di rec -ció del partit ja estarà acostu ma -da “a perdre militància deixant elcamp lliure a CDC perquè faci laseva voluntat amb una federacióque cada dia perd més la U d'U -nió”.

Foto: L. V.

Frederic Moreno

Page 42: Línia Vallès 347

Cardedeu · La RocaAbril

201101líniavallès.cat

42�

La biblioteca de Cardedeu triplica els usuarisEl nombre d'u su aris diaris de la Biblioteca Marc de Vilalba s'ha multiplicat per tres

des de la inauguració del nou edifici, fa un any. Mentre que el 2009 unes 108 per-sones feien ús de l’equipament cada dia, durant l'any passat el servei va rebre 301

visites diàries. L'últim any s'hi han inscrit 1.343 per so nes novess, i ja té 7.844 socis.

Cardedeu > L'Ajuntament im -pulsarà un servei d'àpats a do mi -cili per a persones grans que, toti tenir l'autonomia que els permetviure a casa, pre senten situa-cions personals, fa miliars o del'ha bi tatge que els di ficulten larea lit za ció del àpats bà sics. L’O-bra So cial la Caixa apor tarà15.000 euros a la iniciativa. Demoment, deu usuaris es bene -ficia ran del ser vei que es posaràen mar xa a l'abril, i no es des car -ta am pliar-lo en un futur.

L’Ajuntamentcrea un serveid’àpats a domicili

Cardedeu > L’Ajuntament haasfaltat aquesta setmana diver-sos vials del municipi. En con-cret, les avingudes Eduard Cor-bella i Onze de Setembre. Avuidivendres està previst ac tuar so-bre el carrer Burgos, entre Ara-gó i Bellsolar, que estarà ta llatdurant tot el dia.

Cardedeu asfaltadiversos carrersdel municipi

Foto: L. V.

La concentració contra l’anella viària va aplegar nombrosos veïns

Sant Sadurní s’obre a l’anella viària

Més de 400 signatures, cartesals diaris i nombroses instànciespresentades a l’Ajuntament nohan estat suficients per aturar elprojecte d’anella viària promo -gut per l’Ajuntament de la Roca.Divendres passat, un grup deveïns es va concentrar a la cruï -lla entre els carrers Sant Sadurníi Indústria en una nova actuacióde pro testa; dissabte es va obriral trànsit el primer tram del pri -mer dels vials, que formarà partde la polèmica ronda urbana.

EL PROJECTEEls vehicles ja circulen pel car-rer Sant Sadurní, entre Indús-tria i Lluís Millet, per sota delcamp de futbol. L’equip de go-vern considera que el projectecontribuIrà a alliberar de trànsitel carrer Catalunya (l’actual car-retera) i convertir-lo en un pas-

El primer tram de la polèmica ronda urbana va entrar en funcionamentdissabte > Un grup de veïns va protestar divendres amb una concentració

José Antonio PilarLa Roca

seig reduint la calçada a un úniccarril i eixamplant les voreres.

La segona fase de l’actuació,consistent en urba nit zar la Uni-tat d'actuació nú me ro 9, més co -ne guda com “les patates fre gi-des” per l'antiga nau existentque elaborava aquest producte,permetrà tancar l'anella viària ideixar el carrer Catalunya d'unsol sentit. El carrer Sant Sadurníarribarà fins a Tenor Viñas i l'a -ne lla viària quedarà tancada,

segons el conveni signat entrel’A juntament i la Diputació, quees va aprovar en ple la setmanapassada. El projecte també per-metrà perllongar i enllaçar elscarrers Hermenegild Carrera,Lluís Millet i Enric Granados.

Segons ha informat l’Ajunta-ment, amb la obertura del tramdel carrer Sant Sadurní, la Rocapot desencallar la situació detaponament que pateix actual-ment la xarxa viària en el centre

del municipi, dotar de sortidaals vehicles que circulen en di-recció a Vilanova del Vallès ialli berar de trànsit la plaça del'E ra i el carrer Catalunya. Elconsistori considera que la im-portància de l’actuació del capde setmana no es limita a solu-cionar problemes de mobilitat,sinó que també obre el front auns terrenys cèntrics i planers,de 75.000 metres quadrats desu perfície, situats entre la zonaesportiva de la Roca i el riu, qua -lificats d'equipaments.

En aquest terreny es preveula cons trucció del nou IES i u nare sidència i centre de dia per ala gent gran. També l'ampliacióde la zona esportiva, que com-partirà espais amb el futur equi -pament educatiu (pistes po lies -portives exteriors i poliesportiucobert), enllaçant amb el parcfluvial del riu Mogent. Aquestespai ja s’utilitza per a la pràc-tica esportiva lliure.

Page 43: Línia Vallès 347

Baix Montseny43�

Abril

201101líniavallès.cat

Isidre Jové i Zaida Peris

Caldes > Centenars de perso-nes coneixen ja les tres plantes iels diferents espais del nouequipament aixecat a la plaçade Catalunya. L’èxit de la jorna-da de portes obertes celebradaahir diumenge mostra la bonaacollida que té l’equipament en-tre la població, que ha volgut ferel primer cop d’ull a l’últimagran obra que s’ha acabat en elmunicipi.

Molts dels passejants són elsfuturs usuaris d’aquest espai,destinat a la gent gran i a la for-mació d’adults. A partir d’ara,comença el compte enrere perposar en marxa l’equipament,que al setembre ja estarà funcio-nant a ple rendiment. L’espaicasal de la planta baixa s’aniràomplint i activant des d’ara i finsl’agost. I l’Escola d’Adults farà eltrasllat un cop acabi el curs2010/2011, per tal de començarel curs 2011/2012 dins les novesaules.

Comença laposada en marxade Les Cases

Caldes de Montbui > Caldesde Montbui ha estat el primerdels 130 municipis assessoratsper la Diputació de Barcelona queha completat la creació de la seu.Aquest procés ha estat possiblegràcies al Pla de xoc liderat perl’Oficina d’Assistència en Admi-nistració Electrònica de la Dipu-tació.

Els continguts que es trobendins de l'apartat de seu electròni-ca utilitzen un canal de comuni-cació segur que permet obtenirgaranties respecte la identitatdel titular de la seu electrònica, ixifrar les comunicacions entreciutadania i Ajuntament per evi-tar que aquestes puguin ser inter-ceptades per tercers.

El web municipalcrea la SeuElectrònica

‘Salut i alimentació’ a Ràdio CaldesRàdio Caldes segueix promovent accions al voltant de la celebració del seu 30è aniversari,

en les quals la ràdio surt al carrer i interactua amb la població calderina des de diferents es-pais. A l’octubre va ser una festa al carrer amb concerts de grups calderins, i aquesta pri-

mavera ofereix un programa d’activitats al voltant del 7 d’abril, Dia internacional de la salut.

Dos anys i mig pedalantUna parella de Sant Feliu i Barcelona ha recorregut en bicicleta més de 20.000 kms

RedaccióCaldes

Van començar a pedalar el 5 desetembre de 2008 i des d’ales -hores no ho han deixat de fer.Durant tot aquest temps, Isi Ju -vé, de Sant Feliu de Codines, iZai da Peris, de Barcelona, hanrecorregut amb les seves bici-cletes uns 20.000 quilòmetresal llarg i ample de tres conti-

nents: Àfrica (on van començarla seva aventura), Àsia i Europa.

Isi i Zaida van iniciar el seuviatge creuant l’Àfrica de costa acosta, des de l’Atlàntic fins al’Índic: 10.000 quilòmetres. En -tre els anys 2009 i 2010 vanrecórrer més de 8.000 quilòme-tres per la Xina, Laos, Vietnam,Cambotja, Tailàndia i Malàsia.També han passat per Turquia ihan creuat Europa.

Dimecres passat, ja de torna -da, van fer parada a Olot (Gar-

rotxa). Segons el calendari pre -vist, demà dissabte dormiran alcàmpig L’Illa, de Sant QuirzeSafaja, i diumenge, al voltant deles 11.30 del matí, arribaran aSant Feliu de Codines.

L’Ajuntament ha anunciatuna rebuda, amb un acte que secelebrarà a la plaça Josep Um-bert Ventura que comptarà ambla participació de persones vin-culades al món de l’esport i enti-

tats com ara Els Rampoines, queels acom panyaran en els últimsquilòmetres del seu viatge, i elCentre Excursionista. També ésprevista la col·laboració dels ge -gants.

Després de signar al Llibred’Honor de l’Ajuntament, IsidreJové i Zaida Peris explicaran al-gunes de les anècdotes viscudesdurant el seu periple de dos anysi mig al voltant del món.

Page 44: Línia Vallès 347

Esports44�

Abril

201101líniavallès.cat

Artur Bossy, bronze al Campionat d’Espanya de crosL’atleta del Club Atletime Montornès Artur Bossy ha aconseguit la medalla de bronze al

Campionat d'Espanya de cros juvenil, disputat a Astúries. Després d’endur-se els bronzesals campionats de Catalunya i d’Espanya per clubs, els pròxims reptes són els estatals al’aire lliure (3.000 metres llisos) i el mundial juvenil que se celebrarà a França al juliol.

L’etapa més multitudinàriaMilers de persones van rebre el guanyador de la 6enaetapa de la Volta a Mollet > Parets també es va omplir

Redacció> José Joaquín Rojasva ser el guanyador de la sisenaetapa de la Volta, la cita ciclistamés destacada de Catalunya,amb meta final a l’avinguda Lli-bertat de Mollet, dissabte passat.Des d’allà, el murcià va destacarque l’havia sorprès gratamenttrobar-se els carrers de la ciutat“abarrotats de públic per donar

Foto: E. Benito

suport als corredors”. Milers deciutadans van seguir la cursa pelVallès, una de les més concorre-gudes pel que fa al públic, que vasortir diumenge de Parets i vapassar per Lliçà de Vall, SantaEulàlia de Ronçana, l’Ametlla,Lliçà d’Amunt, Montcada, Ripo-llet i Cerdanyola.

Tot i que en aquesta darrera

etapa es va acabar imposant elfrancès Samuel Du Moulin, des-prés d’un emocionant esprint alPla de Palau de Barcelona, elguanyador absolut de la Volta vaser Alberto Contador (SaxoBank), amb un temps de29:24:42, que va quedar per da-vant de Michele Scarponi (Lam-pre ISD).

Moment de la cursa, amb arribada i sortida des del Baix Vallès

Redacció > El Fraikin ha que-dat relegat a la cinquena posiciódesprés de perdre, dimecres pas-sat, contra el Renovalia CiudadReal (27-34). Els de Granollersvan fer una excel·lent primerapart, en la qual per moments esva avançar en vàries ocasions enl’electrònic, fins arribar als dosgols de marge a l’equador. L’e-quip local defensava amb ordrei patia expulsions rigoroses; però,poc a poc, el Ciudad Real que vaanar sent més efectiu a les con-

El Fraikin, cinquè després deperdre contra el Ciudad Real

tres i va defensar al límit de l’ex-pulsió. Al final del partit, l’entre-nador Manolo Cadenas es vamostrar molest en dos aspectes:“No hem demostrat el nivell acos-tumat que tenim i que s’ha de te-nir contra els equips grans com elCiudad Real; per un altre costat,l’arbitratge no ha estat igual pera nosaltres que per a ells i sem-pre ens han pressionat més”. Toti la derrota, els de Granollersconserven l’esperança de recupe-rar ben aviat el tercer lloc.

Redacció > El waterpolistaAgustí Pericas (Club Natació Gra-nollers) ha estat seleccionat perla Federació Catalana de Natacióper formar part de l’equip cata-là infantil que participarà al Cam-pionat d’Espanya de Comuni-tats Autònomes que es portarà aterme del 15 al 17 d’abril a Jaén.El granollerí participa des deprincipi d’any als entrenamentsi concentracions que organitza laFCN al Centre d’Alt Rendiment.

El waterpolistaAgustí Pericas, alcampionat estatal

Foto: Henkel

L’arribada de la Mitja Marató

Redacció> Otmane Btaimi(C.A. Montornès), amb un tempsde 1:07:34, s’ha proclamat guan-yador de la Mitja Marató, que en-guany celebrava la 18ena ediciói que ha batut rècord de partici-pació, amb 4.590 corredors. Es vaimposar a Samir Ait Bouychama-ne (Univ. País Vasco), segon clas-sificat, i Adrià Garcia (F.C. Bar-celona), que va ocupar el tercerlloc en el podi. En la categoria fe-menina, la guanyadora va serMeritxell Calduch (F.C. Barcelo-na), que va completar el recorre-gut en 1:17:36. La segona classi-ficada va ser Hasna Bahom (A.A.Catalunya) i la tercera, l'atleta

Btaimi s’imposa a una MitjaMarató que ha batut rècords

ucrainiana del J.A. Sabadell InnaLebedieva. Enguany la Mitja s’hasuperat pel que fa a atletes arri-bats a meta, amb prop de 2.500,però també ha hagut rècord enles activitats paral·leles, com laMini Marató Solidària, que vacomptar amb la participació de450 infants i que destina la tota-litat de la recaptació a la secció depediatria de l'Hospital de Grano-llers. A més, Henkel donarà 0,5euros per cada inscrit en la Mit-ja i en l’altra competició celebra-da paral·lelament, la cursa dels5km, que va comptar amb més de1.400 participants. El guanyadorva ser Antonio Gómez.

Redacció> El partit del grup 1de la Preferent Territorial entreel primer equip del CF Mollet UEi la UE Figueres se celebraràdemà dissabte i no diumenge,com és habitual. Tots dos equipssón rivals directes ja que sónclars aspirants a l’ascens a Prime-ra Catalana: el Figueres és segon,amb 55 punts, i el Mollet tercer,amb 49. El partit de la primeravolta el van guanyar els molle-tants per 0 a 2.

El CF Mollet UEs’enfrontarà alFigueres demà

Redacció> Set medalles d’or,cinc de plata i una de bronze.Aquest és el resultat de la parti-cipació dels gimnastes del ClubNatació Granollers a la segonafase del Campionat de Catalunya.Les van aconeguir Nil Barberà,David Sapiña, Àlex Cano, Pau Or-tega, Blai Grau, David Manzano,Ernest Civil, Pau Villa, ÒscarGarcia, Marc Vaqué, Aitor Rama,Quim Civil, Sergi Cruells, PolDíaz i Adrià Alonso.

13 medalles perals gimnastes delCN Granollers

Page 45: Línia Vallès 347

45�Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] líniavallès.catAbril

201101

Page 46: Línia Vallès 347

46�

L’Agenda Abril

201101

TELÉFONS D’INTERÈS

EMERGÈNCIES 112BOMBERS 085 · Granollers 93 849 60 80 · Mollet 93 570 47 29/93 570 45 74CAP · GranollersSant Miquel 93 791 16 25 Granollers centre 93 458 56 89 Valles93 548 56 58 · Mollet Plana Lledó 93 579 83 83. Can Pantiquet 93 570 5977. La Llagosta 93 574 98 10 L’Ametlla 93 843 22 67 Parets 93 562 16 89Santa Perpètua 93 560 31 18 Martorelles 93 593 42 44 Sant Fost 93 57954 06 La Roca 93 860 32 00 Vicenç Papaseit 93 842 44 32 Cardedeu 93846 03 51 / 93 846 02 71 Montornès 93 572 03 03 Montmeló 93 544 44 40Les Franquelles Bellavista 93 861 80 30 Corró d’Avall 93 840 42 00 Lliçad’amunt 93 841 52 50 Lliça de Vall 93 844 56 30 Canovelles 93 846 83 28La Garriga 93 871 80 81 Vilanova 93 845 84 75 Vallromanes 93 572 98 05 HOSPITALS (emèrgencies mèdiques 061)Hospital General de Granollers 93 842 50 00 Hospital de dia Sant Jordi(Granollers) 93 860 00 50 Hospital de Mollet 93 576 03 00MOSSOS D’ESQUADRA 088 Granollers 93 860 85 00 Mollet del Vallès 93 565 99 00GUÀRDIA CIVILMollet del Vallès 93 570 55 59 Canovelles 93 846 53 53POLICIA NACIONAL 091 TAXI Granollers93 870 30 28 Radio Taxi Granollers 93 870 30 00 Mollet93 59300 16 L’Ametlla 670 894 810 / 670 79 72 79 Parets 93 593 74 01 / 600 639664 Santa Perpètua 93 560 48 03 La Llagosta 93 574 98 10 / 93 560 33 63(630 88 12 50 nit) La Roca 628 18 90 00 Cardedeu 93 846 01 01 Montor-nès 93 568 09 97 La Garriga 938 71 74 74 Canovelles 93 870 30 28

TORRENTE IV 3D

ENCONTRARAS DRAGONES

EL RITO

TORRENTE IV analogica

ESTA ABUELA ES MI PADRE

GNOMEO Y JULIETA

SIN COMPROMISO

16.00

16.30

16.00

16.20

16.15

18.15

18.10

18.10

18.15

18.20

20.30

20.30

20.15

20.15

20.30

22.40

22.45

22.30

22.30

22.45

SANT CELONI Diumenge, 27 de març

PE

NJA

ʼT-EL

AC

AS

A�

GRANOLLERS1 d’abrilSomiatruites, amb Albert Pla iPascal Comelade. 21h, TeatreAuditori de Granollers.De-Sideris. Looking for happi-ness. 21h, Teatre de Ponent.També el dia 2 a les 21h i el 3 ales 19h.34è Cicle de Jazz al Casino.Granonet Textures. 21h.

3 d’abrilFira d'antiquaris, brocanters,artesans i col·leccionistes d'arti pintura. Matí, Parc Firal.Trobada castellera i tallers. De10.30h a 14h, Parc del Congost.Breu història del clarinet. 12h,Pati de l'escola Pereanton.

5 d’abrilLa república de Pau Claris(1641) a la Guerra dels Sega-dors. 18.30h, Museu.

MOLLET1 d’abrilConcert de La Limoncello.21.30h, Mercat Vell.Inauguració exposició Inter-pretant Centelles, 15 visions.19.30h, la Marineta.

2 d’abrilCicle de cinema cubà: 66 hores.18 h, La Marineta.Pelikulakas improvisadas. 19h,Centro Cultural Aragonés.

3 d’abrilAijafadrim. 18h, Can Gomà.Festa de la Primavera. 11 h,Parc de Can Borrell.Mercadet de col·leccionistes a laPlaça Catalunya, C/ Barcelonai Rambla Fiveller. Matí.

5 d’abrilExposició 100 anys d'en Mas-sagran. Biblioteca Can Mulà.

PARETS1 d’abril

Exposició del 15è aniversaridels Diables. 19h, Can Rajoler.Concert Six Degrees, Vico i ElPequeño Observatorio. 23h,Casal de Cultura Can Butjosa.

3 d’abrilNell’aria Aperta. 18.30h, Tea-tre Can Rajoler.

LA LLAGOSTA2 d’abrilLa Llagosta, vides i camins.19h, Centre Cultural.

6 d’abrilCercle col·loqui, La Flor de misecreto. 16h, Biblioteca.

SANT FOST1 d’abrilInauguració l’exposició: Ferro,terra i foc. 19.30h, Ateneu.

2 d’abrilTeatre familiar: Desperta brui-xa!!! Ateneu.

CARDEDEU2 d'abrilTeatre: La majoria dels suïcidissón en diumenge. Centre Cultu-ral, 22 h.

3 d'abrilTitelles: Ploramiques. CentreCultural, 17h.

LA ROCA3 d’abrilConcert: Jaire Maria, de Ri-card Torino i Carles Puig. 18h,Santa Maria del Jaire.

VALLROMANES2 d’abrilMag Lari. 18.30h, Casal.

VILANOVA1 d’abril Grimègies. Tortell Poltrona.19.30h. Centre Cultural.

CALDES

3 d’abrilCampanya de donació de sang.Matí, CAP Joan Mirambell.TACA'M. L'auditor. 18h, Stage.

LA GARRIGA1 d’abrilInauguració de l'exposició LaMeva Mitja: Superposicions.20h, sala d’exposicions AndreuDameson i Aspa.

2 d’abrilRacons. 21h, El Patronat.

5 d’abrilConcert d'alumnes de l'escolaOriol Martorell. 19h, a l'Audito-ri de l'EMM.

CANOVELLES1 d’abrilExposició de pintural del GRUP3+X. 21h, Centre Cultural.

2 d’abrilClowns per a adults amb PepaPlana. 21h, Can Palots.

LES FRANQUESES1 i 2 d’abril10è aniversari de la Biblioteca.

2 d'abril Espectacle Mario. 18h, CasalCultural de Corró d’Avall.

L’AMETLLA1 d’abrilVIII Edició del Rally Costa Bra-va Històric. 16.30h.

3 d’abrilT'estimo, ets perfecte, ja etcanviaré. 18 h. Sala de Teatre.

SANT CELONI2 d’abrilConferència Antoni Pascual,10 anys després. 17h, RectoriaVella.

3 d’abrilConcert i Ball a l'Ateneu. 18h.

Page 47: Línia Vallès 347

47�Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] líniavallès.catAbril

201101

Page 48: Línia Vallès 347

Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected]�Abril

201101líniavallès.cat