of 48 /48
redacció 93 570 88 96 · [email protected] · administració 93 593 93 39 · publicitat 93 570 88 96 · Fax 93 570 87 74 8 dʼabril de 2011 · Núm. 348 · Any XI · 19.000 exemplars · www.liniavalles.cat Sol·licitat el control Les Franqueses El nou partit polític de Francesc Torné, al descobert 3 Mollet L’Ajuntament presenta a Adif un projecte viable per a l’estació de França 16 Rècord històric de l’atur a la comarca: 34.500 desocupats 6 L’increment del mes de març respecte al de febrer va ser de 498 persones al Vallès Oriental Fotos: Eduardo Benito La princesa Letizia exhibeix model de Mango a Parets 21 línia vallès

Línia Vallès 348

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Línia Vallès 348

Text of Línia Vallès 348

 • redacci 93 570 88 96 [email protected] administraci 93 593 93 39 publicitat 93 570 88 96 Fax 93 570 87 74

  8 dabril de 2011 Nm. 348 Any XI 19.000 exemplars www.liniavalles.catSollicitat el control

  Les FranquesesEl nou partit poltic de Francesc Torn, al descobert 3

  MolletLAjuntament presentaa Adif un projecte viableper a lestaci de Frana

  16

  Rcord histric de latur a lacomarca: 34.500 desocupats

  6Lincrement del mes de mar respecte al de febrer va ser de 498 persones al Valls Oriental

  Fotos: Eduardo B

  enito

  La princesa Letizia exhibeix model de Mango a Parets 21

  lniavalls

 • Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]

 • 3En Portada lniavalls.catAbril201108

  Aix s el nou partit de Francesc TornA ms de lexalcalde, a lescriptura de constituci de Convergncia per les Franqueses

  figuren Joan Peypoch, president de CDC, i els regidors Mart Ross i Jos Ramrez

  era el nom de la candidatura queencapalaria. Un detall, peraltra banda, insig nifi cant ambun as com el que tenia a lamniga: Convergncia per lesFranqueses (CpF), el logotip delqual sn quatre peces de mosaicrepresentades sobre les sigles.

  La nova formaci es va es-cripturar davant el notari deGra nollers Juan Jos Veciana el14 de desembre de 2007 amb elnmero 1.211 i posteriorment vaser inscrita amb el CIF nmero664804537. El 17 de gener de2008 ho va ser en el volum VI,

  foli 505, del Registre de PartitsPoltics de la Direcci Ge-neralde Poltica Interior, depe - nentdel Ministeri de lInterior.

  En el document descriptura,al qual ha tingut accs LniaValls, figuren en qualitat depro motors Francesc Torn, Jo -an Pey poch, Jos Ramrez queja fa setmanes que va sollicitarla baixa per escrit desprs din-tentar-ho de paraula sense ob te -nir cap resposta i Mart Ross.El partit t el seu domicili sociala la Carretera de Ribes, 97, pri -mer pis, la mateixa adrea que laseu local de CiU. Sorprn la per-missibilitat que la federaci hamos trat tots aquests anys peraquest fet.

  A lescriptura es fa menci aque els estatuts del partit esta -blei xen que aquest est admi -nis trat per una comissi per ma- nent, els crrecs de la qual que-den distributs entre els funda -dors de la segent ma nera: pre -

  Reproducci de lescriptura notarial de constituci del nou partit poltic

  Foto: L. V.sident, Joan Peypoch; secretarigeneral, Mart Ross; secretaridOrganitzaci, Jos Ra mrez; isecretari dAdministraci i Co-municaci, Francesc Torn.

  CAPITAL HUMEl principal capital de qualsevolorganitzaci sn les personesque la conformen. En aquestsen tit, els estatuts de Conver -gncia per les Franqueses deter-minen que es tracta dun partitpoltic dmbit local, constitutper homes i dones que compar -teixen valors fonamentals co-muns com la llibertat, la igual -tat, la justcia social, la pau i laprotecci del medi ambient. Esva constituir, segons consta aldocument, amb lobjectiu decontribuir democrticament ala determinaci de la polticalocal i a la formaci de la volun-tat poltica dels ciutadans, aixcom promoure la seva partici-paci en les institucions repre-sentatives [...] mitjanant lescorresponents eleccions.

  El captol segon dels estatutsest dedicat als militants. Enaquest sentit, destaca que tenenla porta oberta a lafiliaci totesles persones fsiques, majorsdedat, que no tinguin limitadani restringida la seva capacitatdactuar, aix com els ciutadansestrangers quan la normativa vi-gent ho permeti. Militar en laformaci dna dret a participaractivament en la vida interna ien les campanyes ex ternes, re-unions i assemblees de lorga -nit zaci.

  El document tamb fa refe -

  rn cia a que les persones quevulguin collaborar amb la for-maci sense assumir la condicide militants podran vincular-sea aquest com simpa tit zantssem pre i quan no estiguin afil-iats a un altre partit dmbit es-trictament local, ni el po ten-cin. Aquests darrers podenpar ticipar en sessions informa-tives, processos de debat intern,elaboraci de programes elec-torals i referndums, per no enlelecci dels candidats.

  PATRIMONI DEL PARTITConvergncia per les Franque-ses no disposava de patrimonien el moment de la seva funda -ci. Els seus recursos econmicsestan constituts, segons ses -pecifica als estatuts, per les quo -tes i apor tacions dels seus afi-l iats (que des de la constitucino han fet cap contribuci), elsrendiments dels seus propisbns, els crdits que se sollici -tin, herncies, llegats i dona-cions que rebi, i qualsevol altresingressos que es registrin da-cord amb la llei de financiacide partits poltics.

  El partit es podr disoldre oextingir en assemblea general iamb el vot favorable dalmenysquatre cinquenes parts dels afi-liats assistents. Si arriba aquestpunt, el patrimoni resultant, uncop satisfetes les obligacions fi-nanceres que puguin existir, esdestinar a les entitats socialssense nim de lucre, infantils ijuvenils del municipi, segons elsestatuts.

  La llista alternativa de Torna Convergncia per les Franque-ses inclour tamb els noms dequatre regidors ms dels set queactualment t CiU. Es tracta deMart Ross, Nria Claveria, Ro -sa Colom i Josep Maria Dia.Francesc Colom el candidat jaanunciat de CiU i Jos Ra m -rez es mantindran fidels a lesfiles de la federaci nacionalistaCiU.

  Des de linici de la crisi amb CDC,

  lexalcalde Francesc Tornsabia que seriacandidat. Tenia

  un as a la mniga

  El logotip de la formaci

  sn quatre peces de mosaicrepresentades sobre les sigles

  CpF

  No s cap secret, doncs mai hohem amagat, que fa tres anys, ien previsi de futures situacionscomplicades i incertes similars ala que vam tenir a lhora de tan-car la llista de CiU el 2007, v -rem registrar al Ministeri dAd- mi nistracions Pbliques una no -va formaci local. Amb aques -tes paraules, el president deCDC a les Franqueses del Val ls,Joan Peypoch, admet el trenca-ment duna part de la mi li tncialocal amb el partit i lactivaci dela seva prpia al ter nativa po l ti -ca, que el proper 22 de maigsen frontar als seus antics com-panys de files.

  La nova formaci sha man -tin gut latent durant tots aquestsanys, per no ha estat fins ara,desprs de coneixes que la di-recci de CDC rebutjava que le -xalcalde Francesc Torn, escollitpel comit local i lassemblea demilitants, encapals la candi-datura, quan ha comenat a ba -tegar. I ho ha fet amb lobjectiude recrrer la distncia en votsque la separa de lalcaldia de lesFranqueses.

  QUATRE PARESFrancesc Torn s un home di -dees fixes i amb ambici polticaque va ms enll dels partits.Noms aix sexplica que, perdiferncies amb CDC, constitusamb altres una formaci queha mantingut durant quatreanys en hi vernaci i que ara hatret del congelador. Des de li -nici de la darrera crisi, amb ladirecci de la formaci en quha militat durant ms de 20anys, sabia que, independent-ment de quin fos el resultat de lapicabaralla, ell se ria el cap dellista; el que ja no tenia tan clar

  Jos A. Pilar Les Franqueses

 • Comarca4Abril201108lniavalls.cat

  Menys pblic i ms usuarisSindicats i partits poltics es pronuncien obertament sobre els efectes de la retallada a lHospital General de Granollers > La repercussi sobre la poblaci ser inevitable

  Les retallades en salut afectaranles llistes despera. Aix ho hanreconegut a Lnia Valls fontsproperes a la direcci de lHos-pital General de Granollers, queconsideren inevitable que lesme sures destalvi que saplica -ran en compliment de les exi -gn cies de la Generalitat tinguinuna repercussi directa sobreels usua ris del centre. La reduc-ci de pressupost de CatSaluttindr efectes gaireb immedi-ats a partir de la seva aplicaci.

  MS LLISTES DESPERADentrada, el tancament de qui -rfans a lactivitat quirrgidap blica en horari de tarda faraugmentar les llistes despera enintervencions comunes i poc ur-gents, com les hrnies i les cata -rac tes, com ja va avanar LniaValls la setmana passada. Enaquest sentit, tamb es veuranafectades les consultes externesi, en la prctica, la rea lit zaci deproves mdiques. Les mateixesfonts, pe r, consideren que noes reduir la qualitat assistencialen el dia a dia, tot i que la reta -lla da eco n mica anuncia da serde prop dun 10% del pre ssupostanual de la ins t ituci, que s degaire b 100 milions deuros.

  LHospital General de Gra-nollers s el centre de refernciadel Valls Oriental, una comarcaon es donen determinades espe -cifitats par ticulars. La prime radelles s que la zona ha re gistraten els darrers anys un augmentdemo grfic superior a la mitjanacatalana, per lincrement delsrecursos sanitaris no ha evolu-cionat de manera proporcional:el finanament per cpita ha mi -llorat, per encara est per sotadel promig del pas.

  Amb laplicaci de la reta lla -da es do naran situacions surre a -listes co m ara que lhospital tan -qui to ta una planta la sego naquan pateix dficit de llits per

  atendre la demanda exis tent,per destinar-la a latenci priva -da mitjanant la frmula del llo -guer a professionals aliens i m -tues. Les me sures, segons el sin -dicat CCOO, atemp ten contra lasalut de la pobla ci. En aquestsentit, la UGT s de lopini que,amb lobjectiu devitar futursaco miadaments per la reduccidel pressupost i de lactivitat, ladirecci de lhospital hauria deser capa de captar prou activi-tat privada com per mantenirlactual dimensi de la planti -lla.

  IMPOSTOS DIRECTESLes retallades provocaran llis tesdespera, per tamb una semi-privatitzaci de serveis i espaispblics a lHospital General deGranollers. CCOO considera quela reducci del dficit ha de serun objectiu important, per nolnic. En aquest sentit, matisaque els poders pblics han desatisfer les necessitats socials dela poblaci sense mercantilitzarla salut ni culpabilitzar els ma -lalts per fer s del sistema i pri-oritzant, ms en poques decri si, don es retalla la despesa.

  Aquest sindicat critica que espar li molt de despesa i poc din-

  gressos, motiu pel qual demanaun finanament sanitari a tra -vs dimpostos directes, propor-cionals i progressius, mitjanantun sistema captatiu que valorila poblaci i les seves necessitatsreals en aquest mbit.

  PERDRE LA SALUTAmb leslgan Estem perdentla salut, el sindicat Metges deCatalunya ha difs un comuni-cat en qu assegura que les reta -llades suposaran, a curt ter mini,un retard en les proves diagns-tiques i en les intervencions qui -rrgiques, un augment de lesllis tes despera i del temps des-tada als serveis durgncies, eltancament de llits hospitalaris ilacomiadament de personal sa -ni tari. I en base a tot aix, ad-verteix que es perdr qualitatassistencial. No podem tolerar

  que es demo nitzi la sanitat perculpa de la cri si diuen. Dema -nem res pon sabilitats als polticsi ges tors. Si entre tots no ens hiopo sem, la salut empitjorar.

  ENGANY ALS CIUTADANSLa diputada dICV-EUiA LaiaOrtz es va reunir dimecres de lasetmana passada amb la seccisindical de CCOO de lHospitalGeneral de Granollers. Lobjec-tiu de la trobada, a la qu tambvan assistir el candidat de lacoa lici a lalcaldia, Josep Ca-sas novas, i el president comar-cal dICV, Joan Garriga, era co -nixer sobre el terreny lafec ta-ci que les retallades anunciadesper la Generalitat tindran alcen tre.

  Amb posterioritat a la reuni,Or tiz va assegurar que anunciarque les retallades (tancament dequi r fans i plantes dhospitalit -zaci i augment de les llistesdes pera) no afectaran la quali-tat del servei s enganyar laciutadania. La diputada ecoso-cialista va afegir que s possiblei desitjable millorar leficinciadel sistema sanitari, per aixno pot passar en cap cas per ferpassos enrere en la qualitat niper desmuntar el carcter uni-

  versal i gratut daquesta potabsica de lestat del benestar.

  Per la seva banda, Casasno-vas va exigir a lalcalde de Gra-nollers, Josep Mayoral, queexer ceixi el seu paper com apresident de la Fundaci Hospi-tal Asil i es posi al costat delstre balladors i dels usuaris ate-nent i compartint les seves re -cla macions. El candidat vapo sar especial mfasi en la ne-cessitat de mantenir intacta lacomponent sociosanitria delcentre, en referncia a les not-cies aparegudes sobre el des-mantellament parcial daquestservei que engloba les unitats deconvalescncia i cures palliati -ves.

  Per ltim, Garriga va expres-sar la seva preocupaci pel camque estan prenent les poltiquesdel Govern de CiU vers els ser -veis pblics: Mas i els seus con-sellers veuen la sanitat, len sen-yament i els serveis socials mscom una oportunitat de negocique com un servei que cal pres -tar a la ciutadania amb qualitat ide manera universal i gratuta.

  CONTRA DRETS SOCIALSLa Candidatura dUnitat Popu-lar (CUP) tamb ha rebutjat lesretallades en sanitat promo gu -des pel Govern perqu atemp -ten directament contra els dretssocials b sics de la poblaci tre-balladora del pas i empitjora -ran el servei en la sanitat p -blica. La formaci, que creuque lactual situaci econmicaes veu agreujada per lexpolifiscal que pateix Catalunya, quese situa entorn del 10% del PIB,considera immoral el rescat debancs, la subvenci de com pan -yies aries o la su pressi de lim-post de successions i que, encon trapartida, es reta llin la sa -nitat, leducaci o les pensions,entre daltres.

  A partir de les propostes des -talvi realitzades des dels centres,Salut tindr enllestits els plansde xoc definitus el dia 22.

  Jos Antonio Pilar Valls Oriental

  La comarca ha registrat un augment de poblaci, per els recursos sanitaris no han evolucionat de forma proporcional

  Les mesures destalvi

  provocaran llistes despera, per tamb la

  privatitzaci deserveis i espais

 • 5Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] lniavalls.catAbril201108

 • Comarca6Abril201108lniavalls.cat

  Atur: mxim histricEl mes de mar va deixar 34.500 persones sense feina> Lincrement respecte del febrer s de 498 aturats

  Jos Antonio PilarValls Oriental

  Latur continua la seva particularescalada. Al mar va arribar a uncim encara inexplorat i va batreel seu rcord histric: 34.500desocupats, xifra que representaun increment de 498 personessense feina (+1,46%) respectedel febrer i un augment del 0,33%en relaci al mateix perode del2010. A les oficines del Servei Ca-tal de Collocaci (SCC) de la co-marca hi ha actualment ms per-sones inscrites que mai.

  Per municipis, Granollers sel que, respecte al mes anterior,ha viscut el creixement ms sig-nificatiu de latur; en concret, elcens sha incrementat amb 175persones (3,45%). A la capitalco marcal la segueix Canovelles,amb un increment de 65 per-sones (3,18%). La segona granciutat del Valls Oriental, Mo-llet, va experimentar un creixe-ment ms su avitzat: 37 perso- nes (0,69%).

  SITUACI PREOCUPANTEl que semblava impossible estsucceint, assegura la UGT, queconsidera que el 2011 s encarapitjor que el 2010 pel que fa alsnivells de desocupaci, tot i la re-forma laboral. En un comunicatde premsa, el sindicat sha mos-trat molt preocupat per aquestinici dany. Semblava impossi-ble, per les xifres sn pitjors,diuen. En la seva opini, les cau-ses que justifiquen aquest incre-ment sn fcilment localitzables:la reforma laboral no funciona ino reduir l'atur perqu no gene-rar nous llocs de treball; l'nicque est fent s incrementar l'a-tur i precaritzar el mercat detreball empitjorant les condi-cions de les persones treballado-res que tenen un contracte esta-ble i abaratint l'acomiadament.

  La recuperaci del mercat detreball se situa al llindar de lim-possible.

  Valls Oriental > Adif portara terme la renovaci de detectorsdeixos calents a les estacions deMollet-Sant Fost i Montmel.Aquests dispositius, installats ales vies, sn de gran importnciaper garantir la seguretat de lescirculacions ferroviries, ja quepermeten detectar lescalfament-dels eixos de les rodes del tren peragarrotament dels frens. El siste-ma funciona mitjanant unsequips que detecten la tempera-tura de les rodes i, en cas de di-ferir unes daltres, emeten unsenyal. Els nous sn tecnolgica-ment ms avanats que els ac-tuals.

  Mollet-Sant Fost i Montmel, ambnous detectors

  Valls Oriental > El CentreCul tural de Granollers acull dis-sabte, a les 21,30 hores, un con-cert benfic organitzat per MansUnides amb motiu de la sevacampanya 2011 (millora de pro-ducci de la fruita en comunitatsrurals, amb un pressupost de67.958 euros, a Potos, Bolvia),emmarcada dins del 40 aniver-sari de la delegaci. Hi actuaruna orquestra formada per unatrentena d'antics membres dunaestudiantina de universitats cata-lanes, amb un repertori que abas-ta temes instrumentals i cantatsde msica variada. Les entradeses venen al Teatre Auditori.

  Concert benficde Mans Unides,diumenge que ve

  Ms de 400 persones, als vdeosde Creu Roja a vuit municipis

  La seu comarcal de Creu Roja est situada al carrer Joan Prim de Granollers

  Foto: Eduardo Benito

  Valls Oriental > Ms de 400persones de Montmel, Canove-lles, Lli de Vall, Cnoves, Car-dedeu, Montorns, Santa Eulliade Ronana i Lli d'Amunt hancollaborat amb la Creu Roja enla gravaci de diversos Flas-hmob, acci organitzada en laqual un gran grup de persones esreuneix de forma espontnia enun lloc pblic, realitza quelcominusual i posteriorment es disper-sa de forma rpida.

  DIFERENTS VDEOSEntre el 12 de mar i el 3 d'abril,personal de lentitat ha visitat di-ferents municipis del VallsOriental amb lobjectiu de reunir

  el mxim nombre de persones enun lloc representatiu per gravarun petit Flashmob que sinclou-r en un Lipdub (gravaci inin-terrompuda amb una base musi-cal de fons) que es gravar demdissabte a la seu de la Creu Rojaa Granollers, situada al carrerJoan Prim, 38. Una vegada esti-gui fet el Lipdub tamb es far elpetit Flashmob a la plaa de laPor xada.

  La finalitat d'aquests vdeosmusicals s donar a conixer,d'u na forma actual i divertida, lesactivitats i projectes que desen-volupa Creu Roja. Daquesta ma-nera, sestableix una interaccientre lentitat i la poblaci.

  Latur a les poblacions de la comarca

 • 7Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] lniavalls.catAbril201108

 • Safata dentradaEDITORIAL

  Ciutadans

  grup comunicaci21Dipsit legal: B-22581-2001

  lniavallsRedacci: 93 570 62 [email protected]: 93 570 88 [email protected]: 93 593 93 [email protected]

  Lnia Valls agraeix les cartes dels lectors per no es responsabilitza dels seus continguts. s imprescindible que els es-crits estiguin signats amb nom i cog noms, nmero de DNI i telfon de contacte. LniaValls es reserva el dret de reta-llar-les, en el cas adient. Les cartes es poden enviar al fax 93 570 87 74 i per correu electrnic a l'[email protected]

  Cartes dels lectors

  40.000 lectors setmanals(onada 31-03-2011)liniavalles.cat

  Editor: David Centol i Lozano. Directors d'edici: Jos AntonioPilar (Lnia Valls), Daniel Gutirrez (Lnia Badalona), Jordi Su -graes (Lnia Barcelona), Ivana Padierna (Lnia Maresme i webs deproximitat), Pere Gimnez (webs temtics). Caps de redacci:Elisabeth Alfaro, Cris tian G mez, Sara Arroyo. Redacci: NormaCano, David Gonzlez, Montse Lpez, Daniel Sainz, Jordi Alcover.

  Cap de producci i qualitat: Marga Moreno. Dissenyadors grfics: Albert Bald, Aida Fonseca. Fotografia: Eduardo Benito. Cap de Vendes: Marcelo Villanueva. Xarxa comercial: Adolf Garcia,Esther Rodrguez, lex Subirats, Ricard Garcia, Jaume Magri, Manel Riera, Manuel Snchez-Vil-lanueva, Joan Carles Cuenca. Mrqueting: Eva Serra. Distribuci: Ramon Vila (coordinador), Albert Carbonell, Oriol Freixa, Yacouba Diakit, Adri Lpez. Facturaci: Teresa Anguela. Auxiliar: Maria Reyes.

  Sollicitat el control

  Opini8Abril201108lniavalls.cat

  Premi Diputaci de BarcelonaTasis-Torrent de Comunicaci Local 2010

  RETALLADA SANITRIA

  Volem manifestar la nostra pro-funda preocupaci i desacord perles retallades del Govern de CiU a laGeneralitat, especialment per lesanunciades a sanitat i educaci. Lapoltica daquest Govern sha carac-teritzat al llarg daquest 100 dies perlanunci reiterat de retallades queafecten els drets i serveis de la ciu-tadania de Catalunya. Del conjuntde les retallades anunciades, la msinacceptable s la sanitria.

  A Mollet ens ha costat molts anysdisposar de un nou hospital que ensdons el servei sanitari que ens me-reixem. No podem acceptar de capmanera que, ara que tenim un bonhospital, el Govern de CiU de la Ge-neralitat, retalli els recursos econ-mics necessaris per al seu bonfuncionament. La crisi no pot seruna excusa per retallar els serveissanitaris i molt menys quan, al ma-teix temps, ens anuncien lelimina-ci de limpost de successions perals ms rics. No s lgic ni accepta-ble baixar els impostos als ms rics iretallar els serveis sanitaris a tota lapoblaci.

  PSC Mollet

  ACLARIMENTEl PP i el PIBE no aniran junts a leseleccions. Bartolom Fraile anircom a nmero 2 de la llista popular.

  TRNSIT PERILLS A LES ESCOLES

  El dimarts sobre les 14.50h diversos nens i els seus pares vamestar a punt de ser atropellats, quan ens dirigem a l'escola, alcarrer Francesc Layret, just en el pas de vianants que hi hadavant de l'Esglsia de Santa Rosa, per un turisme utilitari decolor daurat que circulava a gran velocitat i que era condutper una persona gran. Aquest conductor temerari, veient queja estvem travessant el pas de zebra, no va fer el ms mnimgest de frenar el vehicle i va passar pel nostre costat a granvelocitat com si res, suposo que arribaria tard a algun lloc i lavida dels nens li importa ben poc.

  Aix que passa en aquesta zona de Mollet s molt greu iqualsevol dia lamentarem una desgrcia, hi haur un culpa-ble, un boig al volant, per s clar que tamb hi haur uns res-ponsables poltics que no prenen mesures per controlar eltrnsit en aquesta zona. Els hauria dimportar ms la segure-tat dels nostres fills. Per qu no es regula o restringeix el trn-sit a les hores d'entrades i sortides de les escoles en aquestazona amb una enorme poblaci escolar? Qui o qu impedeixque aix es realitzi? En qualsevol cas aix s una vergonya.Mollet no s una ciutat amable, i est clar que als nostres di-rigents aix els importa ben poc, perqu si no fos aix es crea-rien rutes segures per a escolars, es tancaria al trnsit el carrerSabadell en hores d'entrada i sortida de nens, es posarien se-mfors, plataformes de les de veritat, limitaci a 30km/h, etc.

  Siusplau, Sr. Alcalde, prenguin mesures, tinguin mentali-tat nrdica, previnguin abans de lamentar, pensin sempre enels ms febles, en els nens i altres vianants. Aqu tenen prio-ritat absoluta els cotxes i aix no s signe de modernitat, sinde tot el contrari. Precisament en aquest diari es publicavaque un de cada cinc accidents de trnsit sn atropellaments.

  Tots hem de prendre conscincia que conduir un turismes una cosa molt seriosa i cal posar-se del costat del ms feble,el vianant.

  Miguel Jimnez RamnMollet

  Susana Juanico, 43 anysNeteja (Mollet)

  No em sembla b la retalladaque es vol fer en sanitat, crec quehi ha altres assumptes on shau-ria de fer la tissorada, com s elsou dels diputats o dalguns fun-cionaris, per exemple.

  Francisco Rodrguez, 39anys. Tcnic (Mollet)

  No em sembla gens b que es vul-gui estalviar a partir de fer retallsen lmbit sanitari. Igual que noem semblaria b que es retallsen educaci. Primer, que els po-ltics es baixin el sou.

  Elena Rodrguez, 38 anys Aturada (Mollet)

  No estic dacord amb que es re-talli en sanitat. Hi ha moltesdespeses que abans shauriende revisar, com el sou dels pol-tics o dels funcionaris. Els serveissanitaris no shan de tocar.

  Tania Curado, 31 anysInfermera (Mollet)

  Em sembla horrible que es vulguiretallar en sanitat. Treballo enaquest mbit i s negatiu tant perals usuaris com per al personal:ens treuen drets, com les vacan-ces o certs serveis per als usuaris.

  Joaquim Cidoncha, 42 anysAturat (Mollet)

  Fatal, no em sembla gens b quesestiguin aplicant retallades enlmbit sanitari, no em sembla co-herent.Millor que estalvin ambmenys cotxes per als funcionarisi alguns sous.

  Qu li sembla que es retalli en sanitat?

  quest peridic definia la vaga general del 29-S com una mobi-litzaci general per no generalitzada. La ressaca postvaga va

  deixar un regust agredol: les xifres de participaci donades pels sin-dicats i les administracions distaven molt les unes de les altres. Hiva haver aturada al Valls Oriental per no va ser general.

  Aquesta setmana, el sindicat dUGT del Valls Oriental ha iniciatun segon intent de mobilitzaci per que es far de manera paula-tina. Des daquests dies es recullen signatures per tal de presentar-les al Parlament contra la reforma laboral, una iniciativa que pretnrecollir al Valls Oriental prop de 10.000 signatures i encarbir-lesdins de les 500.000 que es preveu recaptar per tot Catalunya. La novainiciativa no depn dhoraris ni de contractes, com en el cas de la vaga.Aquesta vegada crida a la participaci de forma democrtica i amblnic esfor de decidir si cal signar per una altra reforma laboral.

  Segons els objectius dUGT, la recollida de signatures pretn re-vertir una reforma laboral regressiva i intil, preservar els drets delstreballadors, combatre lesquerda entre els contractes fixes i tempo-rals; i promoure alternatives socials i individuals entre les empre-ses per evitar rescissions de contracte. UGT ha trencat el gel desprsduns mesos sense novetats pel que fa a la reforma laboral. Ara si-nicia el segon intent i tothom t dret a donar-li suport, o no.

  Mobilitzacions contrala reforma laboral

  A

  A cop de tinta per David Xiberta

 • La lupa

  Jos Antonio PilarDirector de Lnia Valls

  El mirador

  Lagull La Foto

  9Opini lniavalls.catAbril201108

  Retallades-2Fa uns dies havia preparat un altre articlesobre les retallades, per en conixer no-ves dades econmiques i pressupostariesde lestat espanyol, trobo que els argumentsemprats eren certs per representaven elque vulgarment es diu la xocolata del llo-ro.

  Deia que tots havem estirat ms el braque la mniga, sobretot ladministraci.Que shavien acabat els diners i, per tant,calia fer retallades.

  Que ja sabem que ens toca mes als po-bres, etc. etc.

  Desprs entrava en aquesta baralla ab-surda de que si cal retallar mes per just-cia que per sanitat o be mes per cultura queper ensenyament, etc.etc.

  Tamb entrava en la polmica de que siels treballadors del sector privat ja fatemps que els estan retallant (deslocalit-zacions, E.R.O, rebaixes de sou o de jorna-da, etc.), mentre que els funcionaris (finsara intocables) no admeten rebaixes i llui-ten per mantenir sou i estabilitat laboral.

  A Catalunya ja fa quasi 300 anys queens estan retallant amb diversos sistemesfiscals injustos i abusius, per mentre elspolitics, els collectius, els treballadors i elsciutadans daquest pas ens anem barallant

  entre nosaltres, a Madrid sen riuen i vanfent la seva.

  Al pressupost de lestat espanyol hi hauna partida de 1.300 milions deuros perconstruir un avi de combat (en collabo-raci amb altres estats europeus), projec-te innecessari i obsolet, ja que quan saca-bi aquest avi ja ser antiquat respecte alsdels americans; curiosament aquesta ma-teixa xifra s la necessria per haver aug-mentat les pensions als jubilats i altrescollectius durant lany 2011.

  Ha desaparegut del pressupost la par-tida del fons de competitivitat (1.400 mi-lions deuros) que ens deuen a Catalunya,en canvi sha rescatat la Caja Castilla laMancha amb 3.000 milions i si no se laqueda alguna altra entitat financera es par-la que shauran de posar 9.000 milionsms. Aquesta caixa ha fet un macro aero-port a Ciudad Real apte per aterrar elsavions ms grans que hi ha i que noms iaterra un petit avi al dia, aix ha portata aquesta entitat a la fallida.

  Per no sha demanat cap tipus de res-ponsabilitat als gestors daquesta caixa jaque es tracta dun senador del PP i lespo-sa dun del PSOE.

  No es competncia de la Generalitat fi-

  xar la dotaci al Ministerio de Defensaperqu els militars juguin a la guerra, ni elfinanament dobres publiques farani-ques, innecessries i absurdes, ni les quan-titats milionries destinades a rescatarbancs i caixes de la seva mala gesti, ni delluitar contra el frau fiscal i levasi de ca-pitals.

  No dic que aqu tot shagi fet b ni queno shagin malbaratat alguns diners, sobre-tot a lpoca del Tripartit, per la principalretallada ens ve de Madrid i em costa den-tendre el discurs del Sr. Joaquim Nadal de-fensant els seus amics del PSOE i sobretotel discurs populista de la Sra. Alcia Snc-hez Cama cho desviant latenci sobre su-posades desviacions independentistes deCiU per a no reconixer que els mals venende la "meseta".

  Veient aquests exemples i daltres queexisteixen no es veritat que no hi hagin di-ners si no que estan mal repartits i potserno caldria fer cap retallada sobretot als ser-veis bsics i a les prestacions que dona lad-ministraci publica als seus ciutadans,tan sols caldria la voluntat poltica decanviar el dest dalgunes partides delpressupost de lestat per un altre i tot ar-reglat.

  Havien anunciat mobilitzacions per criti-car els retards en el pagament de les n-mines, per el primer de tot sn els xitsesportius. Els jugadors del Fraikin espe-raran a acabar la Copa del Rei, i jugant dela millor manera. Tot un exemple.

  Jugadors del Fraikin GranollersPer amor a lesport

  Vanessa Garca i Dolors IsartNo es va quedar en un no res

  Mollet, en la xarxa RESCATUna millora de la seguretat ciutadana

  CDC actua tard, per fort. A la direcci comarcal de CDCli ha costat, per finalment ha actuat. Ahir, el president, Fe-liu Guillaumes, va presentar una instncia a lAjuntament de les Fran-queses dirigida a lalcalde. Linforma que Francesc Colom ha estatoficialment nomenat com a candidat de CiU; que el partit ha iniciatun expedient contra Torn, Peypoch i altres; i que sha creat una jun-ta gestora al capdavant de la qual estan el cap de llista i el regidorRamrez, autoritzats a fer qualsevol trmit o gesti necessria per alpartit. Tamb sollicita la suspensi del pagament de les quantitatspendents de percebre daquest Ajuntament del grup municipal de CiUfins a la notificaci, per part daquest partit, del nou compte correntque sobri a aquest efecte. A lenemic i als tradors, ni aigua, deu pen-sar.

  A Convergncia per les Franqueses, tranquillitat. Elsresponsables del nou partit que encapala Francesc Torn dor-men tranquils. No els treu la son ladvertncia del president comar-cal de CDC, Feliu Guillaumes, de que emprendran accions legals con-tra ells per la utilitzaci de la paraula Convergncia. Al registre departits hi ha una trentena. CDC no t els drets sobre la marca.

  Excs de cel de lalcaldessa de lAmetlla. Maria ngelsCabello (PSC) ha susps, en compliment de la llei electoral,fins al 23 de maig, diversos actes: la presentaci de dos llibres (pre-vistes per al 31 de mar i 14 dabril), dues taules rodones sobre lesdones (1 i 15 dabril), un taller (8 i 9 dabril) i un espectacle musical(3 dabril). Un excs de cel? O s que creu que tot es poltica?

  Les regidores que van abandonar el par-tit socialista a les Franqueses, VanessaGarca i Dolors Isart, han formant un noupartit, Uni de Pobles de les Franqueses.Aix demostra que no va ser una patale-ta puntual sin una qesti de principis.

  LAjuntament de Mollet sha sumat a laxarxa RESCAT i ha integrat la Policia Lo-cal en el programari SIPCAT. Lobjectiu suna major coordinaci entre els diferentscossos que permetr millorar la seguretatciutadana en cas demergncia.

  Semfors

  Ramon Masvidal, professor mercantil i auditor de Mollet

  RBIADe tant en tant, apareix alg que desafiael poder establert i explica les coses talcom sn, no com ens agradaria que fos-sin ni com alguns ens diuen que hauriende ser. El documental Inside Job, deCharles Fergunson, es troba entre els va-lents que formen part del primer grup. Iho fa de ma nera directa. Lautor, queamb aquest treball cinematogrfic haguanyat un Oscar, se suma als realit -zadors que ja han indagat en els orgensi les conseqncies de lactual crisi eco -n mi ca. Les conclusions, fins i tot, fanrbia.

  Segons Fergunson, la crisi global ori -ginada lany 2008 a partir de la fallidadel banc Lehman Brothers, es va deure aanys davarcia acumulada per brokers ipoltics. El documental explota aquestatesi incloent-hi testimonis procedents detots els sectors implicats, i analitza a mscom es va gestar a escala mundial les -tafa de les hipoteques escombraria quees va poder evitar. El realitzador denun-cia limpunitat regnant: per la majorcrisi econmica des de la Gran Depres-si, no noms no sha obert una investi-gaci, sin que els seus responsablescontinuen ocupant els mateixos llocs depoder i prenent les grans decisions. Resno ha canviat.

  O si? Les reformes promeses del sis-tema financer no han arribat, per en elseu lloc s que ho han fet (i de quinamanera!) moltes altres i en mltiplesformes. Des dels canvis de la legislacilaboral (amb foment de la precarietat iacomiadaments massius inclosos) fins ala congelaci de sous tant al sector p -blic com al privat, des de la prdua dellocs de treball en empreses emblem-tiques fins a lincrement del preu de car-burants i a serveis i subministraments,des de les retallades en educaci a les desanitat. Fa rbia que la majoria estiguiaix per lavarcia duna minoria. O no?

  Jardins de Joan Vinyoli. Granollers.

 • Opini10Abril201108lniavalls.cat

  Caldes de Montbui necessita la construcci de lInstitut Escola El Calder

  El projecte educatiu del Calder, comuni-tat daprenentatge, requereix treballar engrups interactius (grups reduts de treball).Aquesta tasca educativa es fa difcil de por-tar a terme quan falten espais adequats.Les aules sn petites. Els infants tenen pocespai per moures en llibertat i per fer ac-tivitats. Reclamen i necessiten espais dig-nes. Aix mateix, aquesta manca despaisno ens permet fer desdoblaments degrups. Els infants que durant setmanespreparen activitats per a festes assenyala-des, no poden dur-les a terme quan plou,donat que no tenim una sala dactes ni unespai cobert per encabir els alumnes i lesfamlies.

  Quina sensaci penseu que els quedadesprs de suspendre un acte que han pre-parat, per culpa de la pluja? Els treballsque es pengen al porxo i que els alumneshan fet amb esfor i dedicaci, acaben vo-lant amb el vent o b mullats per la humi-tat o degoters quan plou. La cara dels in-fants reflecteix, per uns moments, el des-nim que aix provoca en veure-ho. Alllarg dels 5 anys, l institut escola sha anatampliant i cada vegada hi ha ms infants,ms famlies, ms mestres, i lespai s in-suficient per al desenvolupament nor-malitzat dactivitats. El menjador s moltpetit i inadequat per la quantitat dalum-nes que en fan s. No es disposa de cui-na prpia i aix impedeix que es puguinelaborar mens amb productes de proxi-mitat. La sala de psicomotricitat s extre-madament petita i totes les activitats nopoden tenir una amplitud despai suficient.Els espais sn insuficients i reduts perdesenvolupar correctament les activitatsde msica, informtica, biblioteca, aula decincies, psicomotricitat... Hi haur alum-nes que acabaran primria sense haver es-tat mai en un gimns, sense haver pujat auna corda, saltat el potro ni saber qu snles espatlleres, entre daltres activitats f-siques normalitzades. La biblioteca no tlespai suficient per poder encabir els lli-bres i les taules per poder realitzar tasquesde lectura.

  Demanem als responsables del De-partament dEnsenyament de la Genera-

  litat de Catalunya que ens contestinaquestes preguntes:

  Penseu que s just el que sels est man-cant a aquests infants? Penseu que aques-ta situaci despais indignes lhan de pa-tir els infants durant tants anys descola-ritat? Penseu que aquesta situaci enca-ra no s prou alarmant per no donarprioritat a la construcci del nou InstitutEscola? No penseu que aquesta situacisest allargant ms del que qualsevol per-sona podria suportar? Enteneu el males-tar que aquesta situaci provoca a alum-nes, mestres i famlies? Penseu que hi haexcuses que encara poden fer endarrerirms la construcci del nou edifici? Pen-seu que les 108 escoles amb ms de10.000 alumnes, que actualment neces-sita Catalunya per eliminar els barra-cons no sn frut duna manca de plani-ficaci i dinversions en educaci? Nopenseu que aix es deu al fet de no haverposat leducaci com a prioritat de govern?

  Tot i que el 3 de novembre del 2010 esva adjudicar la redacci del projecte per laconstrucci del nou edifici de l Institut Es-cola El Calder, ara mateix est aturat. Do-nat que sestan elaborant els pressupostos,exigim que la construcci de lInstitut Es-cola el Calder sigui una prioritat per talque es compleixi la previsi descolaritzaralumnes des dels 3 als 16 anys sinic elcurs 2013-2014.

  Els i les mestres, famlies i alumnes delescola, aix com la totalitat de les forcespoltiques de lAjuntament de Caldes deMontbui no acceptaran ni un sol dia de re-tard en lentrada en funcionament del nouInstitut Escola El Calder.

  Pensem que el que sels est fent pas-sar a aquests infants ha superat els seus l-mits, i ja no hi ha excuses ni explicacionsque puguin fer-nos reflexionar.

  Flix de BlasSanta Eullia de Ronana

  El complex esportiu de Sant FostDes de la Federaci dAssociacions deVens donem la benvinguda al ComplexEsportiu de Sant Fost, un equipament des-tinat a la promoci de la salut a travs dela prctica esportiva en un nou marc detrobada per a tots els vens i facilitar la mi -llora de les relacions.

  No s aquesta l'ocasi de fer valo-racions al projecte, ni a la gesti econni-ca que sha fet per dur-lo a terme. Ja tin-drem ocasi de fer-les a mesura que anemtenint l'oportunitat de gaudir-lo i que esvagin acabant les diferents parts del pro-jecte inicial pendents o que els vencimentsdels crdits vagin venint. Ara s el momentde sentir-nos orgullosos de poder comp-tar amb una infraestructura important peral poble i utilitzar-la com a prpia.

  Lamentar tan sols la prdua d'oportu-nitat que han tingut els gestors de l'equipa-ment al no obrir un senzill procs departicipaci ciutadana per triar algunescoses, com per exemple, el nom del com-

  plex i d'aquesta forma, acabar de fer-lasentir totalment nostra, tal com es va feramb l'IES Alba del Valls, que va sser tri-at entre diversos noms per tots els agentsimplicats (alumnes, AMPA...), i no li vanposar el nom del propietari que en el seumoment, tamb per llei, va cedir els ter-renys a Ajuntament.

  Cal tenir en compte que els avenos so-cials obtinguts amb l'arribada de lademocrcia es deuen en part, a la parti -cipaci ciudanada en les qestions que ensafecten molt directament. Hagus estat ungest de proximitat, consens i dileg haverdonat veu al poble, repetim, igual que enel seu dia es va fer amb lInstitut, per talde fer daquest projecte "ms de tots", jaque en definitiva som els vens qui el pa-garem en un futur.

  Agust Gil Galcern, president dela Federaci dAssociacions de

  Vens de Sant Fost

  Pasqual Ferrer iLlobet, roquerolillustre. In memoriam

  Als seus treballats i feliment viscuts 87anys, aquest dilluns passat, de matinada,ens ha deixat Pasqual Ferrer i Llobet, fillillustre de la Roca del Valls. Home sen-zill i humil, polifactic, extravertit, directeen el tracte i gran apassionat del seupoble, La Roca del Valls, va tenir sempreuna intensa participaci en la vida asso-ciativa del municipi, fent i ensenyant a ferteatre i tenint un paper destacat a la UniCoral Centre i Energia, entre moltes altresactivitats.

  All que el va singularitzar ms, per,va ser la seva passi per la histria local,les restes arqueolgiques del municipi i elseu patrimoni natural. Dotat dunamemria prodigiosa i duna tenacitat en-vejable, de forma totalment autodidacta vaanar recopilant dades histriques del mu-nicipi, que anava colleccionant i escrivint,al temps que traslladava, a la manera decronista local, els episodis que li va tocarviure com a ve implicat en la vida del seupoble.

  Daquesta manera, les pgines de la re-vista Roquerols van anar publicant, durantels anys 80 i 90 del segle passat, un con-junt darticles indits sobre vivncies i lahistria recent de la Roca, de lectura gili escrits amb una clara orientaci construc-tiva i integradora.

  Ms recentment, les excursions pels en-torns de la Roca comentades per ellmateix, van esdevenir un autntic referentde lleure cultural i instructiu, ric en anc-dotes, fomentadores del companyerismei on tothom hi era benvingut i ben trobat.La publicaci daquests itineraris en el lli-bre Rutes, llegendes i fets histrics de laRoca, encertadament editat per lAjunta-ment de la Roca lany passat, va veure jus-tament culminada una legtima aspiraciseva.

  Tal vegada aquesta seva passi pel seupoble, que de viure un parell de genera-cions desprs hagus pogut desenvoluparamb altres mitjans dels que ell va disposar,li va proporcionar aquesta determinaciper viure que fins al darrer moment hademostrat i que a alguns tant ens ha im-pressionat. Descansi ara en pau.

  Miquel Estape i Salvador IllaExalcaldes de la Roca del Valls

 • 11Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] lniavalls.catAbril201108

 • Granollers12

  Abril201108lniavalls.cat

  Nova trobada dintercanvi entre empresarisL'Hotel Ciutat de Granollers va acollir dimecres una nova edici de la edici de Fem empre-sa. Unes 120 companyies es van intercanviar informaci i van fer contactes per enfortir i ge-nerar noves oportunitats per als seus negocis. La trobada segueix la metodologia getting con-tacts que permet generar una agenda de contactes 10 com a mnim amb interessos comuns.

  Redacci > El director generalde Telecomunicaciones y Tecno-logias de la Informacin, JuanJunquera, va visitar dilluns laciutat per conixer de primeram els projectes que s'hi estandesenvolupant vinculats al PlaAvanza. En concret va recrrer elCentre d'Investigaci i Distribu-ci Audiovisual de Granollers(CIDAG), que est integrat alCentre Audiovisual de Roca Um-bert. Junquera va conixer les 10empreses residents al viver d'em-preses del Centre Audiovisual.

  Juan Junqueravisita el CentreAudiovisual

  Detingut un lladre violentLhome, de 48 anys, va participar dissabte en una baralla originada per una collisi entre dos cotxes

  Jos Antonio PilarGranollers

  Matinada de dissabte passat. Dosvehicles, un Se at Len i un Hon-da Cvic, collideixen. Posterior-ment un dells es dna a la fuga.Els ocupants del cotxe que ha re-but el cop i sofert danys inicienuna persecuci i aconsegueixenaturar laltre a la rotonda del re-gateig. El que en principi havia deser una discussi motivada peruna conducta insolidria, ad-quiereix una dimenssi major. Alvoltant de tres quarts de cinc, dosagents de la Policia Local que fanel seu servei de pais per la zonasn alertats per un grup de jovesque dos grups estan immersos enuna baralla multitudinria, ambexhibici de navalles inclosa.

  Els agents es personen al llocde la baralla i, quan intenten se-parar els dos grups i identificar elsseus membres, es troben que undels joves exhibeix una navalla enactitud amenaadora. Es tracta deF. Jos C.P, de 30 anys, que s de-tingut per un presumpte delictedordre pblic i amenaces. Lamateixa sort corren Lus B.C, de42, i a Ana Jlia V.S, de 18. Lasorpresa arriba quan les dades delsegon dells sn introdudes a labase de dades i es descobreixque t pendent una ordre de de-tenci i ingrs a la pres i est re-clamat i recercat pel Cos Nacio-nal de Policia a Madrid, acusat depertnyer a una banda de delin-qents molt violents que feien sde planxes de roba per aconseguirles combinacions de caixes fortesi daltres dipsits de valor que tin-guessin les vctimes que assalta-ven.

  En la intervenci van resultarferits lleus tres agents de la Poli-cia Local atesa la important resis-

  tncia activa que van presentarels detinguts.

  MATERIAL DE ROBATORIDies abans daquesta actuaci, laPolicia Local va recuperar de lallera del riu Congost objectes i do-cumentacions sostretes a unaparella de sbdits alemanys quevenien a Espanya a passar les va-cances i que van ser vctimes delconegut modus operandi delsPeruans a l'autopista: un vehicleels fa senyals per a qu parin in-tentant fer creure que tenen unaavaria i posteriorment mentre undels delinqents distreu els turis-tes, l'altra els sostreu les pertinen-ces.

  Els lladres havien llenat elque els va semblar que no teniavalor o utilitat per a ells, a pocadistncia del lloc del robatori, per

  Fotos: Policia Local

  El director de Telecomunicacions

  Imatges del material recuperat

  Foto: L. V.

  Cros a finals dels 60

  Foto: Antoni Alcalde

  evitar deixar rastre del delicte enel supsit de ser sorpresos per lapolicia. El cas s que els agentsvan trobar a l'interior d'una car-tera 4.000 euros en bitllets nousde 500 euros.

  Ara la policia local esta espe-rant que el consolat general d'A-lemanya a Barcelona contactiamb Hans Johan H, de 73 anys ive d'Hamburg, per informar-lodels fets i per a qu es posi encon tacte amb la comissaria deGranollers, per procedir al lliura-ment dels diners, de tota la docu-mentaci i targetes de crdit quees van poder recuperar.

  Quan la policia vaintroduir la sevafiliaci a la base

  de dades, vaveure que estava

  en recerca

  Redacci > Els Bombers delparc de Granollers van guanyardissabte el set concurs d'excar-ceraci de vctimes d'accidents detrnsit celebrat a Puigcerd (laCerdanya). Tamb van rebre elpremi al millor comandamentper Llus Mendo, ara al parc deSanta Coloma de Gramanet, i almillor sanitari per Ivan Acosta,ve de les Franqueses. El gruptamb est format per LuismiMuoz, Edu Martnez, Pol Gir iIvan Juli. El combinat granolle-r, que va quedar per davant delsde Reus 1 i Terrassa, participaral concurs estatal a Cullera (PasValenci) del 26 i el 29 dabril.

  Els Bombers,campions enexcarcelaci

  Redacci > Des de la web mu-nicipal www.granollers.cat s'hainiciat una campanya de recolli-da de fotos histriques de laprc tica esportiva a Granollers,des de les Olimpades del 1992cap enrere. L'objectiu s fer un l-bum d'imatges que tenen un altvalor histric per a la ciutat i pera la ciutadania, i aix, fer mem-ria collectiva dels esdevenimentsque han marcat la histria local.

  Les persones que vulguin col-laborar poden enviar les imatgesper correu electrnic a [email protected],amb un resoluci mnima de300 pxels. Tamb poden por-tar-les al Servei d'Esports (car-rer Santa Elisabet, 16, 1r pis, dedilluns a divendres, de 9 a 14 h,i dimarts i dijous, de 17 a 19 h).En ambds casos cal indicar elnom de lautor o propietari i untelfon de con tacte.

  El Servei d'Esports en faruna selecci i les publicar alweb municipal www.grano -llers.cat/esports, amb el nom del'autor i informaci sobre l'esde-veniment esportiu que hi apa -reix. Les fotografies passa ran aformar part de l'Arxiu Municipalde Granollers.

  Recollida defotos esportives a Granollers

 • 13Granollers lniavalls.catAbril201108

  Les retallades del Govern, segons ICV-EUiALa coalici ha iniciat una campanya informativa al voltant de lestalvi promogut per Artur Mas

  Jos Antonio PilarGranollers

  Els Els primers cent dies del go-vern d'Artur Mas han servit perconstatar que CiU ha arribat a laGeneralitat amb una programaclarament neoliberal, amb la cla-ra voluntat d'aplicar un dur ajusta l'Estat de Benestar a Catalun-ya com a nica sortida de la cri-si. Aix s el que pensa la coali-ci ICV-EUiA, que ha posat enmarxa la campanya Comena elcan vi. Les retallades d'en Mas.

  La coalici va fer el primer ac -te de la campanya dimarts passatal mat, distribuint a lestaci

  Foto: ICV-EUiA

  Membres de la coalici van informar els usuaris de Renfe a Granollers Centre

  Marc Collado

  Gra nollers Centre la revista Tre-ball entre els usu a ris de Renfe.Lobjectiu s doble: denunciar lesretallades del Govern catal iim pulsar la mobilitzaci social.

  Segons el candidat dICV-EUiA a lalcaldia de Granollers,Josep Casasnovas, Mas i els se -us consellers veuen la sanitat,l'en senyament i els serveis socialsms com una oportunitat de ne-goci que com un servei que calprestar a la ciutadania amb qua-litat i de manera universal i gra-tuta. En aquest sentit, va afegirque ara es veu clar el model sani-tari que CiU t per a la ciutat i queno s altre, segons va dir lalcal-

  Redacci > Cinc grups de m-sica formats per alumnes delsinstituts granollerins participenaquest any en la tercera convoca-tria del concurs I[s]Msica,organitzat pel GRA amb la idead'incentivar la creaci i inter-pretaci musical entre els grupsdels centres de secundria. Avui,a partir de les set de la tarda, le-quipament juvenil acollir el pri-mer dels concerts. Actuaran Glowin the Dark i Damnation. Di-vendres 15 ser el torn de BlastOut, Social Collision i Clau d'Ac-cs. La final se celebrar el dia 29.

  Avui, primerconcert al Gra delI[s]Msica

  Redacci > Lassemblea local deJoves d'Esquerra Verda de Gra-nollers ha escollit per unanimitatcom a nou coordinador a MarcCollado. Aquest granoller de 18anys relleva Moiss Funes, quedesprs de tres anys en el crrecassumir les tasques d'organitza-ci. Collado considera que caldonar un revulsiu a la dinmicasocial dels joves de la ciutat, i pro-posar noves formes de fer polti-ca on el seu paper sigui fonamen-tal per al funcionament de lanostra ciutat. La primera acciser establir relacions amb laresta d'agents poltics de l'mbitjuvenil local.

  Marc Collado, nou coordinadorlocal de la JEV

  dable, que el de les retallades,el de desmantellar la sanitat p-blica i que estigui millor ats quipugui pagar-se una de privada.

  Estan enganyant i mentint ala ciutadania va afegir. Dirque les retallades no afectaran laqualitat del servei amb tanca-ment de quirfans i plantesd'hos pitalitzaci implica allar -gar les llistes d'espera i oferiruna pitjor oferta de salut p bli -ca, aix com la prdua de llocs detre ball.

  La coalici muntar una pa -rada informativa aquest properdiumenge, 10 d'abril, al carrerRa mon Llull.

 • Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]

 • 15Granollers lniavalls.catAbril201108

  Msica amb majscula i teatre de comdiaEl Teatre de Ponent reprograma Flix y Galatea > LAuditori, una obra clssica de Haydn

  Jos Antonio PilarGranollers

  Hi ha espectacles que passen idaltres que tornen. Aquest s elcas de Flix y Galatea, que el Te-atre de Ponent ha reprogramatper a aquest cap de setmana.Amb direcci de Frederic Roda,dramatrgia de Jonay Roda iinterpretat per Anna Casas i Jo-aqun Daniel, el muntatge expli-ca la histria de dos personatgescontraris i complementaris que,a mesura que transcorren elsminuts, es deixen endur i es con-verteixen en all que estan lle-gint.

  Foto: TdP

  Joaqun Daniel i Anna Casas

  Ell s un vigilant nocturn, ellauna bibliotecria tmida. Dosdesconeguts que esdevenenamics i amants... de la paraula, deles que es pronuncen i de les quequeden al darrere dels silencis; dela poesia ella, de la realitat ell.Mentre la nit avana, envoltadaper una tempesta, els poemes dis-correixen i els porten a creure,irremediablement, que qualsevolcosa s possible... Tot plegat, ento de comdia.

  Lhorari de les representa-cions s lhabitual daquest equi-pament: divendres i dissabte a les21 hores, i diumenge a les 19 ho-res.

  Pol Cruells, en una foto promocional

  Redacci > Nria Carreras Ca-ballero, de Lli de Vall i alumnade l'Escola Municipal d'Art i Dis-seny de la Garriga, s la guanya-dora del concurs de cartells delFestival Musik N Viu 2011, que secelebrar els caps de setmana 24i 25 de juny, i 1 i 2 de juliol, alParc Firal, organitzat pel Serveide Joventut i diverses entitats dejoves. Lobra ha estat escollidaentre les 39 presen tades. El pre-mi s de 800 eu ros. L'exposicidels cartells presentats es potvi sitar fins al 15 d'abril a l'espai detrobada del GRA.

  Nria Carreras,premi del cartelldel MusikNViu

  HAYDN EN ESTAT PUREl 1786, el bisbe de Cadis va en-carregar una obra ben original.Es tractava de set fragments or -questrals que poguessin ajudarels feligresos en la meditacique havien de fer, durant la Set-mana Santa, desprs de la pr -dica i reflexi de cada una de lesset Paraules de Crist a la Creu.El 1796, i degut a diverses cir-cumstncies, Haydn va comple-tar lobra afe gint-hi el cor i algunfragment orquestral ms. El re-sultat no s altre que una mostrade la msica sublim del mestre.

  El compositor utilitza de for -ma inaudita la fora de l'expres-

  si musical per arribar a lin t e-rior del pblic set vegades segui -des, amb set adgis i un terra-trmol (l'ltim moviment, ama nera d'epleg, l'anomena Te -rre moto!), i el pblic valles hopo dr descobrir diumenge, a lesset de la tarda, al Teatre Audi-tori, amb lOrquestra i Cor deCam bra de Granollers, que es-tar dirigida per Sergi Alapont.

  Una hora abans del concert,Francesc Guilln, director titu-lar de l'OCGr, far una presen -taci prvia de lespectacle, ques un gran oratori per a la medi -taci i introspecci ms pro fun -da.

  Redacci > Pol Cruells presen-tar el seu primer disc, Passeu,passeu..., el proper dijous al Te-atre de Ponent. El disc, que es vapresentar al Palau de la Msica el6 de febrer passat com a telonerd'Els Amics de les Arts, s una fu-si personal de la can d'autoramb el country i el bluegrass.

  El disc s un treball enregistrata Sabadell i ha comptat amb lacollaboraci de msics del VallsOriental, especialistes en el mndel country i el bluegrass com arael pedal-steel Aleix Garriga (Lli- de Vall), el banjista Llus G-mez (Mollet), la percussionistaMalena Sampietro (Caldes) o elmandolinista Xavi Castanys.

  Pol Cruells actuadijous que ve alTeatre de Ponent

 • Mollet16

  Abril201108lniavalls.cat

  LAjuntament proposa unaestaci de Frana integrada

  Foto: Ajuntament

  LAjuntament demana millores a Riera SecaLAjuntament de Mollet demanar als propietaris de lespai comercial de laRiera Seca que millorin el manteniment, en aspectes com la millora de len-

  llumenat, del paviment i la neteja de lespai. Es tracta duna zona privadasobre la qual lAjuntament no en t la competncia.

  Els cossos de seguretat actuarande manera ms coordinadaRedacci> El director dAdmi-nistraci de Seguretat, AndreuJoan Martnez, i lalcalde de Mo-llet, Josep Monrs, han signat unconveni per a ladhesi de la ciu-tat a la Xarxa RESCAT. Aquestaaplega tots dels cossos operatiusdel Departament dInterior i dal-tres agents pblics relacionatsamb la gesti de les emergnciesde Catalunya (Mossos dEsqua-dra, Bombers de la Generalitat,Bombers de Barcelona, GurdiaUrbana de Barcelona, ServeisdEmergncies Mdiques, AgentsRurals, Agncia Catalana de lAi-gua, Direcci General de Pro-tecci Civil, policies locals i totsels ajuntaments sense policia lo-cal).

  La xarxa permet arribar a totsels indrets on siguin necessriesles comunicacions, tant a nuclisde poblaci com a tot el territo-ri rural, i aporta un grau de fia-bilitat major per garantir la dis-ponibilitat del servei en tot mo-

  ment i especialment en situa-cions demergncia. Tamb ofe-reix la possibilitat de tenir loca-litzats tots els terminals i vehiclesequipats demissores mitjanantun sistema GPS, el que permet vi-sualitzar en tot moment on estancadascuna de les unitats opera-tives.

  Daltra banda, la Policia Localde Mollet sha integrat al progra-mari SIPCAT, un sistema de ges-ti integral per a les policies lo-cals de Catalunya que permetinterconnectar amb els sistemesdinformaci del cos de MossosdEsquadra i amb el centre degesti de trucades durgncia 112i que el departament dInteriorofereix de forma gratuta.

  Aquests sistemes permetranque policia i mossos puguin com-partir informaci i protocols dac-tuaci i avanar, daquesta mane-ra, cap a la total coordinaci delscossos per a la millora de la segu-retat ciutadana.

  E. AlfaroMollet

  Una estaci de Frana totalmentaccessible i sense barreres ar-quitectniques que permeti laconnexi per a vianants entre elnucli urb de Mollet, des de laronda dOrient, i la zona de CanPrat. Aquesta s la previsi que hafet lAjuntament per al projecte demillora de lestaci de la lniaMollet-Sant Fost i que ha presen-tat a lAdministrador dInfraes-tructures (Adif). El consistori esvol assegurar, aix, que la nova es-taci podr integrar-se en el pro-jecte de futur previst a Can Fbre-gas Vell. Es contempla la reurba-nitzaci daquesta zona, amb elperllongament de la rambla Bal-mes fins a Can Prat tot elevant lacalada per damunt de les vies deltren i de la C-17.

  El projecte proposat pel consis-tori mollet sajusta als plansdinversi del Ministeri de Fo-ment per millorar aquesta estacique preveu el Pla dInfraestructu-res ferroviries de rodalies deBarcelona 2008-2010. Lestudi deviabilitat proposa traslladar lesinstallacions de lestaci uns me-tres fins a situar-la a lalada delcarrer de Berenguer III, aix comla construcci duna passarellaelevada de vianants totalmentaccessible i a la qual shi podr ac-cedir des de lestaci o des del ma-teix carrer.

  Hi haur un ascensor a cadaun dels extrems de la passarella,cosa que suposar leliminacitotal de les barreres arquitectni-ques que actualment existeixen alestaci, per tamb per traves-sar les vies fins a Can Prat. Actual-ment existeix un pas a nivell ambescales, que tamb es conservar.

  La nova Estaci de Frana

  ser una installaci moderna i c-mode, amb una zona de vestbul,de taquilles, una cafeteria, magat-zem i lavabos. A ms, tamb sa-conseguir ordenar i tancar totala zona destaci per evitar lentra-da de passatgers sense bitllet.

  PROPOSTA FACTIBLELa proposta de lAjuntament tam-b s factible pel que fa al pressu-post de qu disposa el Ministeride Foment per fer millores a lEs-taci de Frana. Foment preveiadestinar 4,15 milions deuros amillorar lestaci molletana. Da-quests, ja se nhan gastat 1,6 enleixamplament de les andanes ialtres millores fetes recentment ala installacai. La proposta denova estaci que fa lAjuntamentde Mollet t un cost de 2,9 milionsdeuros, que es podrien assumiramb la resta del pressupost pre-vist en el Pla dinfraestructuresque est en marxa.

  Ubicaci de la futura estaci de la lnia de rodalies de Mollet-Sant Fost

  El consistori ha lliurat a Adif un estudi de viabilitatque proposta una estaci accessible i ms barata

  Redacci > Valls Visi est da-niversari i avui divendres emetrun programa en directe, de dueshores de durada, des del TeatreMunicipal de Can Gom. Lacte,que siniciar a les 18.45h, comp-tar amb la presncia del presi-dent del Consorci Teledigital Mo-llet, Josep Monrs, lassessor delorganisme, Feliu Tura, el direc-tor de Valls Visi, Jordi Seguer,i membres, alcaldes i regidorsdels municipis consorciats. Sofe-riran reportatges daquest dar rerany, que sacompanyaran de lesactuacions de lEscola de BalldIsabel Farrs, de lEsbart Dan-saire de Mollet i del mac Pau Sa-gals. Tamb es lliuraran premisper les notcies ms rellevants.

  Valls Visi emetun programa endirecte al teatre

  Redacci > Les escoles bressolmunicipals faran jornada de por-tes obertes entre els dies 11 i 13dabril amb lobjectiu que les fa-mlies amb nens de 0 a 3 anys co-neguin les installacions i el ser-vei, de cara a fer la preinscricpiper al curs vinent. La Filadoraobrir dilluns; la Xarranca, di-marts, i Els Pinetons, dimecres,totes tres a dos quarts de sis de latarda. El perode de preinscripcia les escoles bressol municipalsser del 2 al 13 de maig. Lapreinscripci sha de formalitzara lOficina Municipal dEscolarit-zaci, situada a la planta baixa delAjuntament, i cal demanar citaprvia al nmero de telfon 93571 95 10.

  Jornada deportes obertes a les guarderies

 • 17Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] lniavalls.catAbril201108

 • Mollet18Abril201108lniavalls.cat

  Acord satisfactori a FicosaDe moment, una quinzena de treballadors marxarana Sria > Es fixen 41 dies per any i indemnitzacions

  Elisabeth AlfaroMollet

  Els treballadors han acceptat la-cord al qual ha arribat el comitdempresa i la direcci de Ficosaper traslladar la producci de lafbrica de Mollet a Sria, que su-posa un ERO d'extinci de con-tractes per als 100 treballadors dela planta. El preacord ha comp-tat amb el suport de la majoria dela plantilla, excepte per cinc votsen contra i una abstenci, respec-te al 70% de treballadors que haparticipat en la votaci.

  De moment una quinzena detreballadors han mostrat la sevaintenci de traslladar-se a Sria,on Ficosa pretn centralitzar ladivisi de pintura, tot i que el ter-mini per decicir-se sha ampliatfins a finals de mes. A aquestsse'ls abonaran els costos del tras-llat, 2.000 euros per despeses i500 euros ms mensuals durantun any en concepte d'ajuda per alhabitatge. Se'ls oferir tambtreball fix per a una persona msde la famlia i se'ls garanteix quedurant els propers dos anys nopodran estar afectats per cap ex-pedient d'extincions.

  Foto: Eduardo Benito

  Els treballadors es van manifestar durant la Volta ciclista a Catalunya

  Segons la presidenta del comi-t d'empresa (UGT), Ldia Roca,l'acord tamb estableix prejubi-lacions. Per a les persones quetinguin entre 55 i 57 anys (cinc entotal) podran traslladar-se a unaplanta de Ficosa de Catalunya du-rant tot un any cobrant el 80%del sou; els que tenen entre 58 i60, cobraran un 85% tamb tre-ballant un any en una altra plan-ta, mentre que els majors de 60anys acabaran el 2011 amb feinacobrant el 90% del sou.

  Per als treballadors que nooptin pel trasllat, l'acord preveu

  una indemnitzaci de 41 diesper any treballat, amb un mximde 36 mensualitats, ms 2.000euros linials, i s'estableix tambl'opci d'acollir-se a una opcipont, amb una indemnitzaci de20 dies per any treballat, amb lapossibilitat que en els prximstres anys puguin recollocar a laplanta de Viladecavalls.

  Ficosa tancar aquest any enun procs que tindr dues fases:una primera, a partir del juny,que preveu el trasllat de la seccide pintura, i una segona, abansdacabar dany, de la dinjecci.

  Redacci > Unes 400 personeses van aplegar al Mercat Vell perconixer la candidatura del PSC,formada per 35 persones provi-nents de tots els barris de la ciu-tat. El candidat, Josep Monrs, vadestacar que s el millor equipper treballar pel progrs de la ciu-tat, i pel benestar social i la gene-raci doportunitats dels molle-tans i de les molletanes. Lacte vacomptar amb un vdeo de presen-taci dels candidats enregistrat aplaces, boscos, edificis i carrers detota la ciutat.

  El PSC reuneix400 persones al Mercat Vell

  Redacci > El Casal Cultural vaacollir dimecres la xerrada que vaorganitzar ICV-EUiA sobre lacrisi i la deslocalitzacions indus-trials a la zona, en la qual van par-ticipar Fernando Cornejo, delempresa Derbi; Miquel Lpez,de Yahama, i Paco Villar, de Fi-cosa. Tots tres sindicalistes vancoincidir en que les deslocalitza-cions no sn fruit duna manca deproducci i de mercat sin, en elsdos primers casos, dels interessosde les multinacionals Yamaha iPiaggio. En el cas de Ficosa el quesha donat s una deslocalitzaci

  ICV-EUiA proposa un pla dexoc contra les deslocalitzacions

  territorial, perqu a Sria els sa-laris sn ms baixos, van dir.

  Durant lacte, la coalici va do-nar a conixer la seva propostaper fer front al procs de desin-dustrialitzaci que est patint elBaix Valls. Planteja un pla dexoc per impulsar la creaci docu-paci verda i lestmul de novesocupacions en els sectors vincu-lats als serveis; la creaci dunfons entre les administracions lo-cals i la Generalitat dajuts a lacontractaci de treballadors enatur, aix com la realitzaci dunPla industrial del Baix Valls.

  Redacci> Ara Mollet-Esquerraha acabat de configurar la llistaque presentar a les eleccions del22 de maig, formada per 17 mi-litants i 18 independents, 14 dellsmenors de 35 anys. s un mo-saic complet de com funciona laciutat, que provenen de la tra-dici duna esquerra oberta, par-ticipativa, que evoluciona, gensdogmtica i, prcticament tots,del grup de gent que va organit-zar la consulta per la independn-cia a Mollet, explicava el cap dellista. Oriol Lpez Mayolas tam-

  Ara Mollet sacompanya degent molt vinculada a la ciutat

  b va destacar que 30 dells par-ticipen activament a una o msentitats del poble i que altreshan lluitat pels drets cvics, di-gualtat i de llibertat. s el cas deJosep Cot, activista cultural ipresident de Mollet Decideix;Llus Ans, histric lluitador perla preservaci de Gallecs; VicenCompte, membre de la Perma-nent comarcal dUni de Pagesos;Carles Prez, president de laConfederaci dAssociacions deVens, o Maria ngela Palau,lluitadora pels drets de les dones.

  Redacci > Alternativa Jove-Joves dEUiA de Mollet ha posaten marxa una campanya contrala intervenci militar espanyolaa Lbia. Ha elaborat cartells en elsque, sota el lema Ni dictadures,ni imperialisme: No a la guer ra,la branca juvenil dEUiA vol ferpalesa la seva oposici als bom-bardeigs de lOTAN sobre el po-ble libi i denunciar lenssimatraici del govern espanyol i elseu president als votants i alprograma que els va dur a laMoncloa.

  Els joves dEUiA,contra els atacsal poble libi

  Redacci > El Centre CvicJoana Barcala acollir el dime-cres 13 dabril un esmorzar-collo-qui sobre labsentisme a les em-preses. Hi intervindran RafaelManzanero i Josefina Jard, di-rector general i gerent de lInsti-tut Catal dAvaluacions Mdi-ques de la Generalitat, respecti-vament. La jornada comenar ales 10h. Durant lacte, organitzatper lAgrupaci dIndustrials delBaix Valls, es tractaran temescom el control de les baixes i pos-sibles canvis normatius.

  Dijous, jornadasobre absentismea les empreses

  Redacci > Mtua Intercomar-cal va organitzar dilluns una con-ferncia per analitzar el Projectede Llei de la Reforma de les Pen-sions i el dAdministraci nicade la Seguretat Social. Des de laMarineta, Gonzalo Mrquez, co-ordinador del departament dAs-sessoria Jurdica interna de M-tua Intercomarcal, va reflexionarsobre aspectes com el sistema declcul de les pensions o la simpli-ficaci de trmits administra-tius en matria laboral i de Segu-retat Social, entre daltres.

  Reflexions sobrela reforma de les pensions

  Redacci > UGT Valls Orien-tal va recollir dimarts signaturesper la Iniciativa Legislativa Popu-lar per l'Ocupaci Estable, ambDrets i contra la reforma laborala les portes de la seu de Molletper presentar-les al Parlamento.El sindicat pretn aconseguir re-vertir una reforma laboral re-gressiva i intil i que els treba-lladors no perdin els seus drets;i que les empreses esgotin totesles alternatives possibles abansde recrrer a la rescissi del con-tracte, entre daltres.

  La UGT recullfirmes contra lareforma laboral

 • 19Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] lniavalls.catAbril201108

 • Mollet20Abril201108lniavalls.cat

  El Ple del Consell Municipaldels Infants, sobre mobilitatRedacci> El Ple del ConsellMunicipal dels Infants de Molletse celebra aquest diumenge. Hiparticiparan els 27 alumnes quehan estat escollits com a repre-sentants dels infants de la ciutatentre tots els infants de 6 de pri-mria de les escoles de Mollet.Durant una estona exerciran deregidors i debatran sobre mobi-litat. Durant la sessi de treball decamp, cada un dels grups que vanvisitar la Casa de la Vila va apro-fitar el cam de tornada a l'esco-

  la per fixar-se en diferents aspec-tes sobre la mobilitat, com l'estatde les voreres, la senyalitzaci oels passos de vianants. Durantuna setmana sels va encarregarque fessin el mateix dins el seuentorn ms immediat. Van mar-car en diversos mapes els caminsque ms utilitzen per anar decasa a l'escola i dels itineraris envan sortir les dificultats o proble-mes que es troben ms sovintcom a vianants, ja que moltsdells van a peu a l'escola.

  Redacci> La programaci deconcerts daquest primer trimes-tre a El Lledoner finalitza avui(18.30h) amb el concert Reflexes.Quim Oll (flauta travessera) iJoan Manuel Choucio (arpa)presentaran un programa formatper msiques que, essent in-usuals a les programacions, snrepresentatives de la sonoritat iversatilitat expressiva de dosinstruments amb una llarga his-tria musical en com.

  Reflexes tanca elcicle de concertsdEl Lledoner

  Redacci> Fins al proper 26dabril es pot visitar la nova ex-posici que acull el CIRD JoanaBarcala (c/ngel Guimer, 15),que es va inaugurar dimecrespassat a la tarda. El seu ttol sMiradas i en ella lautora, Fran-cisca Orejuela Galisteo, pretnexplicar sentiments i estats d-nim a travs de la mirada, de lesllums i dels colors. Les obresestan elaborades amb la tcnicade pastel. La mostra est organit-zada per lAssociaci dartistesplstiques CREA.

  Les Mirades delJoana Barcala,fins al 26 dabril

  LEscola Municipal de Msicacelebra el seu 20 aniversari

  Redacci> El concert que aco-llir aquesta nit (22h) lEsglsiade Sant Vicen donar el tret desortida a la celebraci del 20aniversari de lEscola Municipalde Msica. Comptar, entre dal-tres obres, amb la Missa de la Co-ronaci de Mozart, que ser in-terpretada per 140 integrants dela formaci orquestral i coralcreada per a locasi i en la qualhi participen alumnes de lesco-la, pares i mares, el Cor Estoc deVeus de Mollet i les corals Grano-llerines Art 9 i Albada.

  La celebraci continuar lasegent setmana amb diferentsactivitats, com ara, el dijous 14,El follet valent (cantata a crrec

  Foto: Ajuntament

  Alguns dels alumnes de lEscola Municipal de Msica de Mollet

  dalumnes de 4 a 7 anys), a les17.45h i a les 18.45 hores; i el Re-encuentro (concert a crrec de laMollet Jazz Band i Asimetric), ales 21h a Can Gom. El divendres15, a ms, es representar TicTac, una cantata a crrec delCor de Nivell Elemental i ConjuntInstrumental que tindr lloc a les19.30h a lEscola de Msica.

  El 5 de maig de 1991 el centreobria les portes a Can Gom ambels objectius prioritaris doferiruna formaci musical mplia i di-versa, dinamitzar la vida musicalmolletana i crear projectes supra-municipals en els quals els alum-nes puguin enriquir el seu bagat-ge musical.

  Redacci> Els titulars de latargeta Mollet Comer han con-tribut a finanar el projecte demenjador solidari a la ciutat. LaFederaci de Comer i Serveis deMollet i la Caixa han decidit des-tinar-hi un percentatge de lescompres efectuades durant totlany 2010 al projecte del Menja-dor Solidari de Mollet del Valls.LAjuntament ha creat una tau-la de Coordinaci dEntitats amblobjectiu de reforar una srie demesures per palliar els efectes dela crisi entre els ciutadans.

  Els compradorsdonen 5.000 almenjador social

  Redacci> Andreu Oliveres iSantacreu va morir dissabte als97 anys dedat. Va ser presidentde lAgrupaci Folklrica Mo-lletana, la predecessora de Tra-dicions i Costums, entre els anys1958 i 1983. Nascut a Mollet l1doctubre del 1913, Oliveres va di-namitzar la sardana, organit-zant ballades, cursets i els Aplecs,per tamb va editar un LP desardades dedicades a ella i a laseva famlia, el nom dalgunes deles quals li donarien el sobrenom:lAndreu de la camisa groga.

  Mor el presidentde lAgrupaciFolklrica

 • 21

  ParetsAbril201108lniavalls.cat

  Sortida Nocturna a GallecsLentitat Drag Natura organitza per aquest dissabte una sortida noctur-

  na pels entorns de Gallecs. La sortida siniciar a la Masia de Can JornetXic cap a les 6 de la tarda i continuar durant el vespre per poder obser-

  var la fauna de lEspai Natural.

  El jutge dicta la continutat deRuiz Mateos al front de CacaolatS.A. > Lnica esperana delstreballadors de Cacaolat no shaacomplert: la famlia Ruiz Mate-os seguir al front de lempresa,segons ha decidit el jutgat mer-cantil nmero sis de Barcelona,responsable del concurs de cre-ditors de Cacaolat. Daquestamanera es nega la demanda delstreballadors, que havien defensatla viabilitat de lempresa per cri-ticaven la mala gesti de NuevaRumasa; i es contradiu amb ladecisi daltres jutges que su-pervisen els casos del concurs de

  creditors dels grups de NuevaRumasa, com s Dhul, Carcesa oHibramer, on la famlia ha que-dat apartada de la gesti.

  MS PROTESTESLa decisi del jutge ha avivat lesprotestes dels treballadors, quedurant aquests dies decideixen elcalendari de mobilitzacions.

  UGT, amb majoria sindical aCacaoat, ha valorat molt negati-vament la decisi del jutge de nodesvincular Ruiz Mateos de lamarca catalana.

  Imatge duna de les protestes de Cacaolat

  Foto: Arxiu

  Redacci > La candidatura so-cialista de Sergi Mingote compta-r amb un alt percentatge de ve-terans amb lobjectiu de trobarlequilibri entre lexperincia i lajoventut. Dissabte, es presentavaa La Marineta la llista de personesque formaran la candidatura delPSC per a les eleccions munici-pals. En total, el grup el formendeu persones entre les quals estroba lactual alcalde, Joan Se-guer, que s el des.

  Redacci > La Cambra de Co-mer dEstats Units a Espanya(AmChamSpain) ha lliurat elpremi Global Bussiness LeaderAward 2011 a Vctor Grifols, pre-sident i conseller delegat delgrup Grifols, amb seu a Parets.Aquest premi reconeix anual-ment la tasca duta a terme per di-rigents empresarials en lmbitinternacional i que hagi contri-but a una globalitzaci econmi-ca responsable.

  Globalitzaciresponsable del grup Grifols

  Joan Seguer tanca la nova llista del PSC

  La Princesa de Mango, al Centre de Distribuci paretLetizia Ortiz visita les installacions que Mango t a Parets, on hi ha la maquinria ms moderna dEuropa

  S. ArroyoParets

  Ja fa uns anys que la PrincesadAstries i de Girona, LetiziaOrtiz, llueix peces de Mango enel seu vestuari habitual. Prin-cesa de Mango, lhan batejat enalguna ocasi. Com si es tractsdun conte, aquest dijous shadeixat veure amb vestit de lafirma de moda incls peraquest regne que alg li va ad-judicar. La Princesa ha visitatles installacions que lempresat a Parets i a Palau-Solit dePlegamans, tot preocupant-seper les funcions dels treballa-dors, amb els quals sha mostratpropera, i pel funcionament de

  Foto: Eduardo Benito

  la maquinria, conside rada de lams moderna dEuropa. Acom-panyada de la vicepresidenta dela Generalitat, Joana Ortega, idel propietari de Mango, IsaakAndic, la Princesa va iniciar eltour a lHangar Design Centerde Palau i lha continuat al Cen-tre Dinmic de Distribuci deParets, on la van acompanyarlalcalde de Parets, Joan Seguer,i el candidat socialista, SergiMingote.

  VISITA FUGALagenda prevista sha acom-plert estrictament: la Princesaarri bava a Parets com estavafixat prop de les 13.20h, quan ala sala de crrega i emmagatze-matge sencenia un nvol deflaixos que la van acompanyar

  durant els prop de cinc minutsque van poder accedir els fot-grafs. Precisament, el des ple -gament de mitjans i de segu -retat va ser el que ms va sor-prendre als empleats, que vanseguir la jornada gaireb aliensa la visita reial.

  PROTESTES A YAMAHALa visita a lHangar-DesignCenter de Palau va coincidiramb la protesta de prop dunavintena de treballadors de Ya-maha que van aprofitar locasiper a mobilitzar-se contra eltancament de la planta. Els tre-balladors han tornat a de manarel suport de la Generalitat perafrontar lExpedient de Regula-ci dOcupaci (ERO) que im-posa la multinacional.

  Joan Seguer, Isaak Andic, Letizia Ortiz i Sergi Mingote, a Mango

 • Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]

 • 23Parets lniavalls.catAbril201108

  Histries de reis i bufons al teatreCan Rajoler retorna a lEdat Mitjana amb lespectacle de Xavi Castillo

  RedacciParets

  Simagina qu passaria si tot Va-lncia torns a lEdat Mitjana?Amb tot el que aix comporta:carrers grisos, pudents, la peste;tot a causa duna hecatombe quea dia davui podria comparar-seamb lescalfament global, la crisieconmica o les guerres. Elcmic Xavi Castillo convida a ferun viatge i recordar les histriesde reis i bufons daquella poca.Durant lespectacle, retornaranels cavallers, els camperols, elsfeudals, els inquisidors i totaclasse de monarquies divertides

  Foto: Pot de Plom Teatre

  Una imatge dHistries de Reis i Bufons

  que recordaran lentramat de re-lacions econmiques i socialsmedievals.

  Molt ben valorada per la cr-tica, les Histries de Reis i Bu-fons asseguren prop duna horai mitja de riure. Xavi Castillo po-sar sobre lescenari la part msridcula, crtica i divertida delEdat Mitjana.

  Sota les regnes de la compan -yia Pot de Plom, Castillo porta aParets un espectacle divertit,amb un llenguatge fresc i desni-hibit que combina la reflexi iles escenes dhumor. Lespecta-cle tindr lloc dissabte (22.30h)a Can Rajoler.

  Redacci > El 10 dabril de1983 el teixit cultural paret su-mava una nova adquisici fruitdun conveni entre lAjuntamentde Parets i la Generalitat. Lla-vors es posaven els esforos encrear un ens que ajuds a pro-moure la lectura entre els msmenuts. Neixia la Biblioteca in-fantil i juvenil de Can Butjosa,que aquest dimecres ha bufat lesespelmes del 28 aniversari ambtot un seguit dactes i amb elsseus usuaris, els nens.

  Can Butjosa bufales espelmes del28 aniversari

  Redacci > Del 16 al 29 dabriles duran a terme les jornades deportes obertes de les tres escolesbressol municipals de Parets.Primer, ser la nova escola bres-sol de Can Berenguer, que entra-r en funcionament el 26 dabrilcoincidint amb linici del darrertrimestre daquest curs dEl Pe-tit Cirerer. El 16 dabril, d11 a 13hores, sobriran les portes alspares i mares dalumnes dEl Pe-tit Cirerer; el 27 dabril, es podrvisitar El Cirerer i el 28 dabril, LaCuna. Hi ha 130 noves places.

  Lescola de CanBerenguer sobreper un dia

  Redacci > El web municipalwww.parets.cat incorpora desdaquesta setmana la Seu Electr-nica, una eina que permet dotarde garanties jurdiques la relacitelemtica entre la ciutadania ilAjuntament.

  Aquest nou canal de comuni-caci entre ladministraci i elciutad es duu a terme a travsduna adrea electrnica que ges-tiona el consistori i que es posa adisposici de la ciutadania. Atravs de la seu electrnica es potaccedir a la informaci, serveis itrmits telemtics de lAjunta-ment. Els continguts inclososdins de l'apartat de seu electrni-ca utilitzen un canal de comuni-caci segur que permet obtenirgaranties respecte la identitatdel titular de la seu electrnica ixifrar les comunicacions entreciutad i Ajuntament per evitarque aquestes puguin ser intercep-tades per tercers.

  El web municipalincorpora laSeu Electrnica

 • Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]

 • 25Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] lniavalls.catAbril201108

 • La Llagosta26

  Abril201108lniavalls.cat

  Oberta la inscripci per a Els 10 de la LlagostaEls Fondistes de la Llagosta han obert la inscripci per a la Cursa Popular els

  10 de la Llagosta, que se celebrar el 17 d'abril. Es poden fer per Internet, alweb www.atletisme.com, o presencialment al Forn Ribas, a l'avinguda del Pri-

  mer de maig. L'organitzaci mant en 1.000 el nombre mxim d'inscrits.

  Visc(a) la LlagostaEl 83% dels 400 enquestats se senten molt o bastantsatisfets de viure a la Llagosta > Latur, el problema

  Elisabeth AlfaroLa Llagosta

  Els vens de la Llagosta se sen-ten satisfets en la seva gran ma-joria de viure al municipi, delqual valoren la tranquillitat, lescomunicacions amb altres loca -litats, els serveis i la situaci ge-ogrfica. Aquestes sn algunesde les conclusions que es podenextreure de lenquesta sobre laimatge i el balan de la gestimunicipal que ha elaborat laDiputaci de Barcelona entre400 ciutadans. A laltra part dela balana, els enquestatscreuen que els principals prob-lemes de la Llagosta sn l'atur,la immigraci, la manca d'e-quipaments sanitaris i l'aparca-ment. Aquest ltim aspecte repla ms baixa puntuaci, amb un3,7 punts sobre 10, per, encanvi, entre els projectes msnecessaris per als enquestatsdestaca la construcci d'un nouambulatori per sobre de l'a-parcament i l'estaci de trens.Els enquestats valoren amb un

  Foto: E.B.

  El 66,8% dels enquestats creu que la Llagota ha millorat en els darrers dos anys

  6,1 la gesti municipal de laLlagosta, en mbits com ara larecollida d'escombraries, laneteja dels carrers, l'atenci ciu-tadana o la policia municipal.

  Segons aquest estudi, la ma-joria d'enquestats, un 83%, sesenten molt o bastant satisfetsde viure a la Llagosta. El 66,8%considera que la Llagosta hamillorat en els dos darrers anys,mentre que un 13,5% creu queha empitjorat. El 48,8% afirmaque la Llagosta millorar en elsdos propers anys, mentre queun 14,8% creu que empitjorar.A ms, la majoria dels enques-tats creu que la Llagosta hacrescut molt o bastant en els dosdarrers anys, per la realitat s

  Redacci> Una dona va resul-tar ferida en un accident de trn-sit que va tenir lloc diumenge a lanit, al polgon industrial, desprsque perds el control del seu ve-hicle quan circulava pel carrer delMontseny i va voler girar pelcar rer del Doctor Ferran. El cot-xe va topar contra el mur d'unafbrica i va acabar al pati delempresa. La dona va ser traslla-dada a l'Hospital Vall d'Hebron.

  Una dona, feridadesprs de toparcontra un mur

  que en aquest temps nomss'han construt deu pisos nousal municipi.

  Com a actuacions concretespositives de l'Ajuntament shavalorat el manteniment de car-rers, el carril bici i els equipa-ments educatius, mentre que enles actuacions negatives figurael carril bici en primer lloc. Elsciutadans puntuen amb un 4,6aquesta obra, i amb un 6,7 la re-forma de la vorera del Parc Po -pular, que formava part delprojecte del carril bici. El pro-jecte de la nova estaci sconegut per un 88,5% dels en-questats, que el puntuen ambun 8,2. L'ARE de les Planes 2 sconegut per un 56,5% dels en-questats, i en aquest cas li posen6,5 punts.

  Respecte a la immigraci, lamajor part dels entrevistatsconsidera que el collectiu deresidents no comunitaris smolt o bastant nombrs. La ma-joria considera que els immi-grants no sn ni beneficiosos niperjudicials.

  Redacci > A la Llagosta suemla samarreta i ens mullen contral'atur s el ttol del projecte deformaci ocupacional que es po-sar en marxa a la Llagosta, ambla collaboraci de l'Escola SantGervasi i del Consell Comarcaldel Valls Oriental. Lobjectiudaquesta iniciativa s, bsica-ment, formar i inserir en el mer-cat laboral joves procedents delfracs escolar i, en concret, secentrar en el sector de l'esporti el lleure.

  L'Ajuntament i l'Escola Sant

  Nou projecte per inserir jovesen lmbit de lesport i el lleure

  Gervasi treballen des de fa un anyen aquesta iniciativa, amb laqual es pretn que el municipipassi a ser un referent en mat-ria de formaci relacionada ambl'esport. Es tractaria de transfor-mar la Llagosta en un campus ex-perimental de l'esport i del lleu-re. El projecte tindr un mbitsupramunicipal i ser presentata la propera convocatria delServei d'Ocupaci de Catalunyaper tal que a la tardor ja shi pu-guin portar a terme les primeresaccions formatives.

  Redacci > Uns 130 alumnes decinqu de Primria participenaquest any en una nova edici delCurs d'educaci viria que orga-nitza la Policia Local de la Llagos-ta. Els estudiants assisteixen aunes classes teriques per ferdesprs sessions prctiques alcarril bici del municipi. Rebennocions sobre els senyals de tr-nit i sobre com han d'actuar a lesvies urbanes quan sn vianants iquan circulen amb les seves bici-cletes.

  El curs deducaci viria aplega130 estudiants del municipi

  Redacci> La Policia Local dela Llagosta ha detingut un ve delmunicpi de 29 anys dedat com apresumpte autor dun delicte deviolncia de gnere. Els agentsvan intervenir desprs que laseva parella denuncis a la comis-saria que havia estat agredida perlhome. La dona presentava di-verses lesions fsiques, de lesquals va ser atesa a l'ambulatoride la Llagosta.

  Un jove detingutper agredir laseva parella

  La immigraci,latur, la mancadequipamentssanitaris i on

  aparcar sn lespreocupacions

 • 27La Llagosta lniavalls.catAbril201108

  Volen conixer els ajuts escolarsUna trentena dalcaldes de la comarca es van reunir dimecres al poble

  Elisabeth AlfaroLa Llagosta

  Els alcaldes de la comarca de-manaran al Departament dEn-senyament de la Generalitatque comuniqui al Consell Co-marcal del Valls Oriental lesassignacions econmiques esti-mades per al curs 2011/2012per als serveis que li han estatdelegats, concretament trans-port i menjador escolar. El 26de juliol de 1996 es va formalit-zar el conveni de delegaci decompetncies quant a la gestidel servei de transport escolar iper a la gesti del servei escolar

  Foto: Consell Comarcal

  Moment del Consell dAlcaldes celebrat dimecres a la Llagosta

  de menjador i altres presta-cions en matria densenya-ment. Aquest conveni estableixque les dotacions econmiquesque es transfereixen al ConsellComarcal es fixen per a un cursescolar, podent-se actualitzaranualment per addenda al con-veni. Si la quantia es desconeix,per, no es poden iniciar elstrmits per concedir els ajuts.

  Dimecres, a la sessi delConsell dAlcaldes, reunit a laLlagosta, van assistir una tren-tena de batlles de la comarca. Ams, el periodista Antoni Puig-verd va oferir una confernciasobre la desafecci poltica.

  Redacci> Les actuacions alscarrers i espais pblics, la posa-da en marxa de nous equipa-ments com la guarderia, i la mi-llora d'altres, com el camp de fut-bol, sn alguns dels argumentsutilitzats pel PSC per avalar laseva tasca de govern i mostrar-sesegur que tornar a guanyar leseleccions municipals. Durantlacte de presentaci de la candi-datura, divendres passat, els so-cialistes tamb van parlar de l'a-tenci a les persones amb els di-ferents serveis per a la gent gran,la nova Oficina d'Atenci a la Ciu-tadania i la tasca per minimitzarels efectes de la crisi econmica.Antonio Rsquez, va indicar quela dels socialistes s una candida-tura optimista, amb un projectede ciutat concret que l'oposicinoms es dedica a criticar. Du-rant la presentaci es va projec-tar tres vdeos sobre la Llagostai l'actuaci del govern municipal,sobre els membres de la candida-tura i sobre el cap de llista.

  Els socialistes esmostren segursque guanyaran

  Redacci> Lagrupaci munici-pal de CiU celebrar avui la pre-sentaci de la candidatura ambmotiu de les properes eleccionsmunicipals convocades per al 22de maig. Lacte comptar amb lapresncia del Conseller de Pol-tica Territorial i Obres Pbli-ques, Llus Recoder. La cita s alCentre Cultural a les 20.30 hores.Hi ser present tot lequip depersones competents que hempreparat per portar endavantamb aire fresc la nostra ciutat,expliquen els convergents. Els as-sistents podran intercanviar im-pressons amb els candidats du-rant el pica-pica.

  Recoder assistira la presentaci de la llista de CiU

  Redacci> ICV-EUiA comme-morar el 80 aniversari de la Re-pblica amb diverses activitatsdurant la propera setmana, entreles que sinclou una xerrada de-bat amb lescriptora i presidentade la Plataforma contra la impu-nitat del franquisme, CarmenDomingo. La coalici ha preparatun nova exposici sobre el paperde les dones a la Repblica que espodr visitar al Centre Culturaldes del dilluns dia 11 fins al dia 15.La presentaci i inauguraci delexposici ser el dilluns a les20h, mentre que el 14 dabril a les19 hores a la plaa Antoni Baques far la lectura dun manifest.

  ICV-EUiA, ambel 80 aniversaride la Repblica

 • 28

  Santa PerptuaAbril201108lniavalls.cat

  Manuel Caro, candidat de CiutadansManuel Caro encapalar la llista de Ciutadans a Santa Perptua a

  les eleccions del 22 de maig. El seguiran Elena Caro, DomingoGarca, Carolina Zaar i Jos Muoz. Encara no hi ha data prevista

  per a lacte de presentaci, al qual podria assistir Albert Rivera.

  Demanen un centre per ales persones amb autismeAls dos vallesos hi ha uns 300 ciutadans afectats > Elple aprova una moci pels acomiadaments a Alstom

  E. A.Santa Perptua

  LAjuntament ha sollicitat lacreaci dun centre de recursosamb serveis teraputics i centrede dia per a persones amb au-tisme i altres malalties psqui-ques que doni servei a lescomarques del Valls. A travsduna moci, aprovada per una-nimitat durant el ple del mar,es compromet a impulsar des deSanta Perptua la iniciativa po-ltica i cabdal necessria amb elconsens dels municipis i delsdos consells comarcals.

  A les dues comarques vallesa-nes hi han diagnosticats ms de300 casos de persones, infncia,adolescncia i adultes amb Tras-torns de lEspectre Autista(TEA) i amb Trastorns Generaldel Desenvolupament (TGD). Elconsistori creu necessari i im-prescindible dotar dels recursosnecessaris per donar una quali-

  Foto: Eduardo Benito

  tat de vida digna a les personesamb autisme i a llurs famlies, iproposa la creaci dun centrede recursos al mn de lautisme,un servei teraputic, un centrede dia i un servei dhabitatgesdotacionals destinat a facilitar laconvivncia, que garanteix allot-jament, manutenci i suportpersonal i social.

  Daltra banda, la Corporaciha demanat a la Generalitat i elGovern central que intervinguinper tal de buscar frmules queevitin la prdua de llocs de tre-ball en la planta dAlstom deSanta Perptua. El ple va apro-var per unanimitat una mocien la qual