of 56 /56
redacció 93 570 62 64 · [email protected] · administració 93 593 93 39 · publicitat 93 570 88 96 · Fax 93 570 87 74 Sol·licitat el control línia vallès 6 de maig de 2011 · Núm. 351 · Any XI · 19.000 exemplars · www.liniavalles.cat Il·lustració: Ricard Soler Les Franqueses Ribalta ha perdut un ajut d’1,7 milions per al Centre Cultural de Corró d’Avall 3 Vallès Oriental L’atur només es va reduir en 39 persones a l’abril 4

Línia Vallès 351

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Línia Vallès 351

Text of Línia Vallès 351

Page 1: Línia Vallès 351

redacció 93 570 62 64 · [email protected] · administració 93 593 93 39 · publicitat 93 570 88 96 · Fax 93 570 87 74

Sol·licitat el control líniavallès6 de maig de 2011 · Núm. 351 · Any XI · 19.000 exemplars · www.liniavalles.cat

Il·lustra

ció: R

icard

So

ler

Les FranquesesRibalta ha perdut un ajut d’1,7 milions per al Centre Cultural de Corró d’Avall

�3Vallès OrientalL’atur només es va reduir en 39persones a l’abril

�4

Page 2: Línia Vallès 351

Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]�Maig201106líniavallès.cat

Page 3: Línia Vallès 351

3�En Portada líniavallès.catMaig201106

Les Franqueses perd 1,7 milions per a la construcció del nou Centre Cultural

Les obres de l’equipament estan aturades des de l’any 2008 > Ribalta va detenir els treballsper revisar el projecte i fer-ne un al seu gust, sense comunicar a la Generalitat els nous canvis

El 18 de novembre de 2005,l’Ajuntament governat alesho-res per CiU, va presentar una sol-licitud optant a una de les sub-vencions. Els diners, segons elpro jecte presentat, es destinariena la construcció del Centre Cultu-ral de Corró d’Avall, amb un pre -s supost previst de 6.535.003 eu-ros. L’ajut demanat pel consisto-ri era de 3.267.501,05 euros,exac tament el 50% del cost de l’e-quipament.

El projecte presentat per l’A-juntament de les Franqueses vaser un dels seleccionats per la Di-recció General de CooperacióCultural aplicant els criteris de laconvocatòria. El conseller de Cul-tura, Joan Manuel Trasserras, varesoldre el 26 de juny de 2006concedir al consistori vallesà unasubvenció de 619.512,43 eurosper al finançament d’un crèdit del’Institut de Finances de Catalun-ya (ICF) per un import total de530.038,06 euros, destinat a laconstrucció del centre cultural.Amb aquest ajut, el departamentes comprometia, a més, a finan-

çar el 30% del cost comprovat delprojecte: 1.766.793,6 euros. L’Ad-ministració local va formalitzarl’esmentat préstec amb l’ICF el 27de desembre de 2007.

D’acord amb les certificacionsque l’Ajuntament va presentar enel seu moment, aquest va rebredos desemborsaments: un de463.011,06 euros al gener de2008 (amb un govern de CiU) iun altre de 14.023,22 euros al fe-brer, que fan una suma total de477.034,27 euros. Les darrerescertificacions presentades no vansuposar cap desemborsament,restant únicament l’abonamentdel 10% de reserva fins a la fina-lització de les obres.

Pel seguiment de l’obra ques’ha realitzat des dels Serveis

Segons la Generalitat, la construcció del Centre Cultural ha sobrepassat els terminis previstos a la convocatòria d’ajuts

Fotos: L. V.

Te rritorials de Barcelona, aixícom per les certificacions d’obralliurades per l’Ajuntament per ala justificació de la subvenciócon cedida, el Departament deCul tura ha pogut saber que laconstrucció de l’equipament estàparalitzada des de l’estiu de 2008(amb Ribalta ja ocupant l’alcal-dia, després de la moció de cen-sura). De fet, les darreres certifi-cacions presentades a la Genera-litat corresponen a treballs rea-litzats al mes de juliol d’aquellany. En base a l’evidència, el 23de febrer passat, la Direcció Ge-neral de Pro moció i CooperacióCultural va elaborar un informeproposant la incoació d’un expe-dient de revocació total de lasubvenció. I el 27 d’abril, a les13.06 hores, va arribar a l’Ajun-tament la notificació correspo-nent.

L’INCOMPLIMENTLa Generalitat pot revocar unasubvenció en cas d’incomplimentper part del beneficiari de les con-dicions de l’ajut o de no finalitza-

ció de les obres o infraestructu-res subvencionades, com ha estatel cas.

Dins del capítol d’obligacionsdels beneficiaris d’ajuts s’incloudur a terme les obres d’acordamb el projecte presentat. Tam-bé han de comunicar a la Direc-ció General de Cooperació Cultu-ral qualsevol alteració en el pro-jecte presentat, en el calendarid’execució o en la destinació de lasubvenció. El Departament deCultura valora la modificacióque, per a què es consideri apro-vada, ha de ser acceptada de ma-nera expressa per la DireccióGeneral. Els canvis que no com-pleixin aquests requisits es con-sideren incompliments de l’adju-dicatari, cosa que pot donar lloca la revocació total o parcial de lasubvenció.

Ribalta va aturar les obresprimer i va modificar el projectedesprés; i cap d’aquests canvis enel normal desenvolupament delstreballs va ser notificat a la Gene-ralitat per part del consistori.Segons el document rebut a l’A-juntament, aquest ha “sobrepas-sat tots els terminis previstos a laconvocatòria per a la realitzacióde les inversions subvenciona-des”. I davant la situació d’atura-da de les obres, en l’expedient deles quals no hi ha cap documentque notifiqui canvis o retards, el17 de març de 2010 el Departa-ment de Cultura i Mitjans deComunicació va enviar una car-ta a l’equip de govern demanantque considerés la possibilitat derenunciar voluntàriament a lasubvenció concedida, “atesos elspossibles incompliments detec-tats en relació a les bases”.

L’Ajuntament va rebre l’es-mentada carta el 22 de març de2010, segons l’acusament de re-cepció de correus, i fins ara no hadonat cap resposta al Departa-ment de Cultura. Silenci.

Cultura va avisarl’Ajuntament elmarç de 2010,però no hi ha

hagut resposta

El Centre Cultural de Corró d’A-vall haurà d’esperar. I no se sapfins quan. L’Ajuntament de lesFranqueses ha perdut una sub -venció d’1,7 milions que ja teniaconcedida per a la construcciód’aquest equipament. El projec-te, amb un pressupost total de 6,5milions d’euros, da ta de l’any2006. Les obres van començar el2007, però el nou equip de go-vern, sorgit de la polèmica mocióde censura del 2008, les va atu-rar. Quan les va voler rempren-dre el 2009 amb un nou projec-te al gust de l’alcalde, Esteve Ri-balta (PSC), qui considerava quel’anterior era desmesurat per almunicipi, no va poder fer-hoper què ja no disposava de la ma-joria sufici ent. El problema defons que ha motivat la pèrdua del’ajut no està en el debat polític lo-cal, sinó en el fet que el consisto-ri governat pel so cialista no ha in-format en cap moment la Gene-ralitat dels canvis realitzats.

EL 30% DEL COST TOTALPer tal de dotar els municipis ca-talans d’equipaments culturalsper poder garantir una progra-mació estable i de qualitat, poten-ciar l’equilibri territorial i la ra-cionalitat en la distribució de re-cursos, el Departament de Cultu-ra va publicar el 10 d’octubre de2005 una resolució segons laqual s’obria un concurs públic pera l’accés a programes d’inversionsen instal·lacions d’aquest tipusentre els anys 2005 i 2007. L’ob-jectiu era facilitar la construccióde teatres, auditoris, espais de di-fusió d’arts visuals i sales poliva-lents.

José A. Pilar Les Franqueses

Page 4: Línia Vallès 351

Comarca4�Maig201106líniavallès.cat

Atur: mínima recuperació

José Antonio PilarVallès Oriental

Menys és res. A diferència del queva passar a nivell de Catalunya,on es va registrar un descens es-tacional de 9.728 desocupats res-pecte del mes anterior, al VallèsOriental l’atur es va estancar elmes d’abril. Tot i que la comarcacontinua mantenint el seu màximhistòric, la reducció registrada vaser de 39 persones, una quanti-tat que contrasta amb les delmateix període de l’any passat,quan la retallada va ser de 382persones.

Abril acostuma a ser un bonmes per a l’ocupació degut a laSetmana Santa i al comença-ment de la campanya d’estiu.Malgrat això, el Vallès Orientals’ha mantingut al nivell de laseva escalada històrica pel que faa l’atur. Segons el sindicat UGT,la reducció ha estat “mínima i in-significant” perquè el nombreto tal de persones desocupades haquedat situat en 34.461. La xifrarepresenta un decrement del0,11% respecte del mes de marçi un increment de l’1,35% en re-lació a l’abril de 2010.

A diferència de comarquescom el Maresme (-872) o el Va-llès Occidental (309), el VallèsOriental no ha aprofitat ni laSetmana Santa ni l’inici de lacampanya d’estiu per reduir l’a-tur.

ELS MUNICIPISPer municipis, les dades han va-riat poc respecte el mes anterior.A Granollers, amb un total de5.664 desocupats, només 11 per-sones van aconseguir sortir de lallista negra de l’atur; a Mollet,amb 5.414, ha augmentat en 4; ia Sant Celoni, l’increment és de19. Parets, en canvi, ha mantin-gut el nombre d’aturats, amb1.431. La UGT considera que l’a-tur no baixa perquè els empresa-ris acomiaden menys davant lacampanya d’estiu.

Vallès Oriental > El nombre detreballadors que han estat afec-tats per un Expedient de Regula-ció d’Ocupació ha augmentat alVallès en 344 en tan sols un mes.Segons la UGT, el març es vanproduir cinc nous EROs, pas-sant dels 16 de febrer als 21.Aquesta xifra suposa un incre-ment del 55,69% respecte delmateix període de 2010. Els sec-tors més afectats van ser els de laConstrucció i el Metall. La res-ponsable de la situació és, segonsel sindicat, la reforma laboralaplicada pel govern espanyol,que ha “precaritzat el mercat detreball”.

Més treballadorsafectats per EROsel mes de març

Vallès Oriental > Els 20 eurosper metre ofert per Enagàs a ladotzena d’ajuntaments de la co-marca afectats per la construcciódel gasoducte que ha d’unir Mar-torell amb Figueres és insufi-cient. Els consistoris, que de mo-ment no han signat cap acord iestudien la proposta, volen in-demnitzacions més elevades coma compensació per les llicènciesi per l’impacte que pugui tenir laconstrucció de la canonada. San-ta Eulàlia de Ronçana, Llinars,Lliçà d’Amunt, Caldes, Sant Ce-loni o les Franqueses són algunsdels municipis del Vallès Orien-tal per on passarà el traçat.

Els ajuntamentsvolen més dinerspel gasoducte

Les deixalleries recuperen 696 llibres per la Diada de Sant Jordi

Vallès Oriental > Un total de696 llibres, majoritàriament no-vel·les, biografies i contes infan-tils, s’han recuperat aquest anymitjançant el Deixallibres orga-nitzat a les deixalleries comarcalsamb motiu de la Diada de SantJordi.

L’objectiu de la iniciativa, pro-moguda pel Consorci per a laGestió de Residus del Vallès

Oriental, és allargar la vida útildels llibres i donar la possibilitatals usuaris d’aquestes instal·la-cions de recuperin gratuïtamentexemplars en bon estat i els hi do-nin una nova oportunitat de tor-nar a ser llegits.

Mitjançant la campanya Dei-xallibres, que es va iniciar l’any2010, ja s’ha recuperat més de5.000 exemplars.

L’atur a les poblacions de la comarca

El nombre de desocupats al Vallès se situa a l’abril en34.461 > Són només 39 persones menys que el març

Page 5: Línia Vallès 351

5�Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] líniavallès.catMaig201106

Page 6: Línia Vallès 351

Safata d’entradaEDITORIAL

Ciutadans

grup comunicació21Dipòsit legal: B-22581-2001

líniavallèsRedacció: 93 570 62 [email protected]: 93 570 88 [email protected]ó: 93 593 93 [email protected]

Línia Vallès agraeix les cartes dels lectors però no es responsabilitza dels seus continguts. És imprescindible que els es-crits estiguin signats amb nom i cog noms, número de DNI i telèfon de contacte. LíniaVallès es reserva el dret de reta-llar-les, en el cas adient. Les cartes es poden enviar al fax 93 570 87 74 i per correu electrònic a l'adreç[email protected]

Cartes dels lectors

40.000 lectors setmanals(onada 31-03-2011)liniavalles.cat

Sol·licitat el control

Opinió6�Maig201106líniavallès.cat

Premi Diputació de BarcelonaTasis-Torrent de Comunicació Local 2010

Editor: David Centol i Lozano. Directors d'edició: José AntonioPilar (Línia Vallès), Daniel Gutiérrez (Línia Badalona), Jordi Sugra -ñes (Línia Barcelona), Ivana Padierna (Línia Maresme i webs deproximitat), Pere Giménez (webs temàtics). Caps de redacció:Elisabeth Alfaro, Cris tian Gó mez, Sara Arroyo. Redacció: DavidGonzález, Montse López, Daniel Sainz, Jordi Alcover.

Cap de producció i qualitat: Marga Moreno. Dissenyadors gràfics: Albert Baldó, Aida Fonseca. Fotografia: Eduardo Benito. Cap de Vendes: Marcelo Villanueva.Coordinadors comercials: ManelRiera i Àlex Subirats Xarxa comercial: Adolf Garcia, Esther Rodríguez, Ricard Garcia, Jaume Ma-grià, Joan Carles Cuenca, Rafael Serrano i Manuel Sánchez-Villanueva. Màrqueting: Eva Serra. Distribució: Ramon Vila (coordinador), Albert Carbonell, Oriol Freixa, Yacouba Diakité, Adrià López. Facturació: Teresa Anguela. Auxiliar: Maria Reyes.

RETALLADES EN SANITAT

A la meva edat, jo pensava queja ho havia vist tot, però això sique no m'ho esperava. Per quèjuguen amb la nostra salut? Joja sóc gran i cobro poca pensió.A mi ja no m’accepten en unamútua, encara que tampoc po-dria pagar-la, i des que es vansentint cada dia a la tele les re-tallades en sanitat estic preocu-pat, perquè no sé si podrécomprar-me els meus medica-ments, o si podré anar a lesmeves revisions periòdiques.L'altre dia vaig escoltar a FeliuGuillaumes, el portaveu de Con-vergència a Mollet, parlant deles retallades en sanitat. Emsembla que parlaven d'un 20%de retallada! Deia que els ciuta-dans no ho notarem, que noafectarà a urgències, com és aixòpossible? Llavors a què afectarà,a la prevenció i les malaltiesquotidianes. Això m'ha preocu-pat encara més, perquè gràciesa la prevenció molts, encaraamb xacres, tirem en condicionsdignes.

El meu metge està preocupati no pel que va dir el senyor Gui-llaumes a la ràdio, que va dirque era perquè ara els obligariaals metges a receptar genèrics iaixò els molestava perquè ja noanirien a congressos, no senyor!

El meu metge està preocupatperquè ja no podrà enviar totesles proves que necessiten els pa-cients, perquè l'ambient de tre-ball és molt inestable i la pressiómolt alta i perquè es va fermetge per curar gent i aquestscomentaris em semblen ofen-sius fins a mi, que sóc un pacientmés. Lluitem molt en aquestpaís per tenir sanitat pública, noa les retallades en sanitat.

Félix VicenteMollet

VANDALISME I INTOLERÀNCIA

El dia 18 d’abril es va cometre un nou acte vandàlic al jardinet dela Mare de Déu de la parròquia de Sant Vicenç de Mollet. Des deSolidaritat declarem inadmissibles aquest tipus d’actes i ens com-prometem a fer pedagogia per a què regni la tolerància envers lesdiferents cultures, sexes i religions.

Cada dia veiem notícies de maltractaments: als animals, a lagent gran, violència de gènere, xenofòbia... La falta de respecte ésuna constant al carrer i als mitjans. La capacitat de fer mal de lespersones sembla inesgotable i dóna la raó a la dita "homo hominilupus" (l'home és un llop per a l'home). Tots hauríem de fer totel possible per potenciar el respecte i la consideració a tot i a tot-hom, ja siguin persones o institucions. A Solidaritat Catalanapensem que la tolerància és un tret imprescindible per ser demò-crates i per a què la nostra ciutat sigui un lloc inclusiu i d'aco-llida. Apostem per la pedagogia, però no ens fa por presentarproposicions a l'ajuntament per castigar la intolerància.

Jordi OlivéSolidaritat Catalana per la Independència de Mollet

DECISIÓ ENCERTADA

Celebro que finalment l’arque-bisbat de Barcelona no excomu-niqui Manuel Ponsa, conegutpopularment com el PareManel. Una decisió justa i en-certada, al meu parer, envers uncristià polèmic, si es vol, peròfermament compromès amb elseu missatge en pro d’una esglé-sia més renovadora i propera.

Martí Mancilla Granollers

Carmen Lloret, 49 anysProfessora (Cerdanyola)

Encara no tinc clar a qui votaréen les properes eleccions del 22de maig. Pensaré durant aquestsdies la meva votació, abans vulltenir-ho clar. Sempre vaig a vo-tar.

Cristina Gómez, 31 anysPerruquera (Mollet)

Aniré a votar el 22 de maig peròla veritat és que encara no tincclar per qui votaré aquest any.Durant aquests dies pensaré aqui votar. Sempre que hi ha elec-cions voto.

Pedro Muñoz, 47 anys Administració (Mollet)

Sempre que hi ha eleccions vaiga votar i, a més, tinc molt clar perqui em decantaré. No falto a lacita, en cap comicis. Crec que tot-hom hauria d’anar a votar el 22de maig.

Beatriz Pérez, 63 anysMestressa de casa (Mollet)

La veritat que tant el meu maritcom jo tenim molt clar a qui vo-tarem en les properes eleccionsdel 22 de maig. Aniré a votar comsempre que hi ha eleccions, no hifalto.

Laura Romero, 32 anysOperaria (Mollet)

No acostumo a votar mai, siguinquins siguin els comicis, i aquestany no serà menys. No tinc clara qui votaré i crec que la campan -ya electoral no canviarà la mevadecisió.

La campanya electoral influirà en el seu vot?

A cop de tinta per David Xiberta

om si es tractés del compte enrere d’una competició esportivad’elit, aquesta mitjanit es comptaven els segons per iniciar la

campanya electoral per a les eleccions municipals del 22 de maig. Ex-actament, els partits polítics que opten a l’elecció tindran 384 ho-res per desenvolupar les seves estratègies de captació de vot. A par-tir d’ara, però, sí que es podrà demanar directament el vot. La cam-panya d’enguany, no obstant, estarà marcada per l’austeritat, segonshan assegurat la majoria de partits. Els mateixos grups polítics hanapostat per programes amb propostes molt moderades, fent de lescites “combatre la crisi”, “austeritat” o “reducció de deute” els eslò-gans més repetits durant els esdeveniments polítics celebrats els dar-rers dies a la comarca. Les limitacions de la Llei Òrganica de RègimElectoral han obligat a repensar les formes de comunicació, fent d’In-ternet una de les plataformes més usades per les formacions, que po-den comptabilitzar amb seguretat el nombre d’amics i seguidors alsseus llocs a Facebook i Twitter. Els municipis del Vallès es llevaranavui envaïts de cartells de propaganda electoral, tot recordant quetenen tres setmanes per davant per decidir-se. Hi ha, però, qui jacompta els segons per al 22 de maig.

La campanya de la gran crisi

C

Page 7: Línia Vallès 351

7�Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] líniavallès.catMaig201106

Page 8: Línia Vallès 351

La lupa

José Antonio PilarDirector de Línia Vallès

El mirador

L’agulló La Foto

Opinió8�Maig201106líniavallès.cat

Les Franqueses necessita un canvi en positiuLa Generalitat de Catalunya, i més concre-tament la direcció General de PromocióCultural, ha enviat un resolució a l'Ajun-tament de les Franqueses del Vallès on escomunica que la darrera part de la subven-ció que s'havia concedit per tal de portara terme la construcció del Centre Cultu-ral de Corró d'Avall, (la Generalitat finan-çava el 30% dels cost total de l'obra) de nimés ni menys 619.512,43 euros (103 mi-lions de les antigues pessetes per a quèquedi més clar) ha estat revocada total-ment desprès que el Departament deCultura hagi realitzat diversos requeri-ments a l'Ajuntament sense haver rebutcap resposta!

El projecte està parat i encallat des del'any 2008 i el Govern actual del PSC nos'ha dignat ni a contestar ni a negociaramb la Generalitat que aquesta subven-ció no es perdi. És de Jutjat de Guàrdia!En demanarem responsabilitats polítiquesa qui pertoqui.

No és l'únic projecte que “dorm” a lataula del Sr. Ribalta, el sector N (Carrete-ra de Cardedeu) està aturat i als propie-taris ja se'ls ha reclamat prop del 40% deles quotes d'urbanització, però malaura-dament no en poden treure cap rendiment

perquè tot està a mitges i no se sap comacabarà. El Parc del Falgar a Llerona s'es-tà deteriorant per desús i ningú hi posamà, i els pressupostos amb què treballal'Ajuntament són prorrogats de l'any2008 i ens consta que el forat pot ser dedimensions considerables.

Aquest és el balanç negatiu que deixasobre la taula el govern del PSC a les Fran-queses. Quan un Govern no pot governaro no sap trobar els recolzaments necessa-ris per fer-ho, en qualsevol país democrà-tic es dimiteix i es dóna pas a una novamajoria però a les Franqueses això no hapassat. Hem estat l'enveja de la comarcapel model de creixement sostenible quevam realitzar. Ara en som la riota.

Dit això, tenint present el passat per talque no tornem a caure en els mateixos er-rors, el que ens cal ARA és tirar endavanti per això necessitem un Govern fort i re-novat que ens ajudi a superar els perso-nalismes i els enfrontaments que no por-ten enlloc ni ajuden a millorar el munici-pi. Cal saber dialogar i trobar els punts d'a-cord necessaris entre les diferents forcespolítiques. Hem de sumar. Ara la gent ensho demana.

A Convergència i Unió de les Franque-ses hi posarem sentit comú a les nostresdecisions i serem claus en aquesta novaetapa. És un compromís que agafem ambtots i totes els/les ciutadans/ciutadanes deles Franqueses. Paraula!

L’Ajuntament de Parets i Adimo han sig-nat un conveni per desenvolupar accionsque afavoreixin la integració i normalitza-ció dels disminuïts físics. D’entrada, s’e-liminaran les barreres arquitectòniques ies crearan plans específics d’atenció.

Ajuntament de ParetsMillorar la integració dels disminuïts físics

CacaolatNo hi ha negociacions amb Nutrexpa

Ajuntament de Sant FostEl Síndic critica la manca de col·laboració

�El debat que no va poder ser. Cap dels tres caps de llis-ta de Campins convidats per Progrés Municipal ha acceptat

participar en un debat. L’objectiu era fomentar la participació i fa-cilitar el coneixement ciutadà de cadascuna de les opcions polítiquesi dels seus programes. Segons els organitzadors, CiU ha asseguratque el motiu per no assistir és perquè és un partit de proximitat; ICV-EUiA i PP, diuen les mateixes fonts, també han declinat “sense unacausa clara”. Els organitzadors han mantingut la cita al mateix lloci hora (demà dissabte, de 18 a 19 hores). Un exemple que hauriende copiar municipis més grans, que ni tan sols s’han plantejat quel-com tan democràtic. Com va dir aquell, “que n’aprenguin!!!!”

�Més de 1.300 inscrits a la Festa de la Bicicleta. La 10aBicicletada popular per la llera recuperada del riu Besòs, que

se celebrarà diumenge que ve, i que està organitzada per les àreesd'Esports i d'Espais Naturals amb la col·laboració del Consorci pera la Defensa de la Conca del Besòs i la Federació Catalana de Ciclis-me, compta ja amb més de 1.300 inscrits. Esperen arribar als 1.500,xifra que dóna una idea de l’èxit d’una iniciativa que... no té pals ales rodes.

�Torné va a la Junta Electoral. No hem pogut contrastarel fet, però ho expliquem tal qual ens ho han explicat a nos-

altres. El candidat de les Franqueses Francesc Torné ha volgut de-nunciar aquest periòdic per la informació relativa al seu apartament,publicada la setmana passada. Serà cert? (la denúncia, no que tin-gui una segona residència sense declarar a l’Ampolla).

La notícia de que Nutrexpa negociés ambCacaolat la seva compra suposava unraig d’esperança per als treballadors de laplanta paretana. No obstant, qualsevolgestió hauria d’estar avalada pel jutge i Ca-caolat nega que “hi hagi negociació”.

El Síndic de Greuges ha criticat la “man-ca de col·laboració parcial” del consisto-ri santfostenc després que no hagi respostel seu suggeriment sobre l’accés a docu-ments municipals. Això li resta importàn-cia a la institució del defensor del poble.

Semàfors

Francesc Colomé, candidat de CiU a les Franqueses

VIU O MORT?

“Dead or Alive”, deien els cartells queEstats Units va distribuir per tot el mónquan va iniciar, després del fatídic 11-S,la recerca i captura d’Osama Bin Laden.El mi lio nari convertit en líder del grupterrorista islàmic Al Qaeda es va atri buirel pri mer cop de l’operació d’enderrocdel somni americà i del de tota la gent debona voluntat. Des d’a les ho res, han pas-sat 10 anys i tres presidents per la CasaBlanca. El darrer, Ba rack HusseinObama, ha estat qui ha posat fi a l’aven-tura vital de l’home més buscat del pla-neta. O això és el que hem de creure ambels ulls ben oberts de la fe, perquè finsara (quatre dies després dels fets) nos’ha difós cap imatge del cos sen se vida.Necessitem veure per creure, per això hiha tant agnòstic en aquest temps en quètot és possible gràcies al miracle tecnolò-gic. Gairebé immediatament desprésque els EUA informés que havia mortBin Laden a Pakistan enmig d’una ope -ració militar d’èlit, que va incloure l’a-salt a la seva mansió fortificada, i que elseu ca dàver fos llançat al mar per evitarconvertir la seva tomba en un lloc de pe -re- grinatge per als seus seguidors icurio sos, van començar a circular lesteories conspiradores. Fins i tot, fami-liars de víctimes del World Trade Centerel 2001, van dir que tot plegat plantejavase riosos dubtes sobre la versió oficial.Fins que les imatges del cadàver del ter-rorista més buscat de la història no esfacin públiques, la seva serà una mortsense constatar. El poble vol saber i hi tétot el dret; si més no, perquè ha patit ladespesa d’una recerca de 10 anys i lesseves conseqüències. No difondre lespro ves només contribueix a alimentar elmite. I de mites, ja en tenim prou: Quiva disparar JFK? Elvis segueix viu? Vanaterrar els extraterrestres a Rox well? ABin Laden el vam veure “Alive”. Ara elnecessitem veure “Dead”... si ho està.

Carrer de la Fàbrica de Lliçà dʼAmunt

Page 9: Línia Vallès 351

9�Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] líniavallès.catMaig201106

Page 10: Línia Vallès 351

Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]�Maig201106líniavallès.cat

Page 11: Línia Vallès 351

Granollers11�

Maig201106líniavallès.cat

L’hospital engega un sistema de comunicació via SMSL'Hospital de Granollers ha posat en marxa un nou sistema de comunicació amb els seus usuaris a

través del telèfon móbil. Mitjançant un SMS els informarà de la seva visita o prova diagnòstica.Les persones que vulguin fer servir aquest sistema poden enviar un correu electrònic a consulte-

[email protected] indicant el seu número de la targeta sanitària (CIP) i el seu número de DNI.

Fermesa, idees, il·lusió iforça, les claus de MayoralL’alcalde i candidat del PSC va presentar dissabte la seva llista > L’objectiu és revalidar la majoria

José Antonio PilarGranollers

“Volem seguir governant Gra-nollers amb fermesa. Sabemcom. I tenim les idees, la il·lusió,la força i l’equip per fer-ho”. Elcandidat del PSC, Josep Mayo -ral, es va manifestar en aqueststermes dissabte passat, davantles més de 250 persones que vanassistir a la presentació públicade la llista socialista celebrada alCasino. Disposat a revalidar elcàrrec amb suficient majoria,l’actual alcalde va prometre po -sar tota la seva energia, i la delseu equip, “per sortir de la crisi,reactivar l’economia, generarocu pació i defensar els més vul-nerables”.

Un a un tots els membres dela llista van pujar a l'es cenari ivan expressar el seu suport alprojecte socialista i a Jo sep Ma -yo ral. L'última intervenció pre -cedint al candidat va ser la del

Foto: PSC

número 2, Jordi Terrades. Elprimer tinent d’alcalde i diputatportaveu al Parlament de Ca ta -lunya va remarcar que el PSCnecessita “guanyar les eleccionsdel 22 de maig i fer-ho amb ma-joria per poder seguir governantla ciutat”.

Mayoral va dir que la sevacandidatura té el fonament en

els regidors i regidores que hangovernat la ciutat en els darrersquatre anys. “Hem tingut un go -vern sòlid que en temps difícilsha obert nous camins, novesopor tunitats. I alhora és unacan didatura que mira cap al fu -tur, amb gent nova molt diversai preparada. Consolidació i re-novació, present i futur”, va dir.

L’acte va concentrar unes 250 persones al Casino de Granollers

Foto: CiU

Unes 200 persones van assistir a la presentació de la llista, segons CiU

Redacció > Unes 200 personesvan assistir dijous de la setmanapassada a la presentació de lacandidatura de CiU. El Casino vaser l’escenari escollit per la fede-ració nacionalista per donar a co-nèixer els noms de la llista “queha de portar el canvi a la ciutat”.

Després de la projecció d’unvídeo de presentació dels inte-grants de la llista, el candidat,Pius Canal, va assegurar que pera la confecció de la llista li haviaresultat fàcil trobar “persones

CiU presenta “un equip potentper un Granollers amb futur”

disposades a dedicar el seu tempsa construir el projecte que tépensat Convergència i Unió pera Granollers”.

Els integrants a la llista esvan presentar de forma personali individual a tots els assistentsinstant-los a donar suport elprojecte de CiU. Entre aquests,va destacar l’exalcalde, exdiputatal Parlament de Catalunya i da-rrer membre de la llista, JosepSerratusell, que va apuntar: “Es-tic molt satisfet de veure com

Redacció > Davant les expecta-tives de possibles retallades perpart de la Generalitat en la novaconvocatòria del Pla de Barris2012, els candidats de Granollersi Canovelles, Àngels Olano i Jo-sep Maria Moya, han asseguratque inclouran en els pressupos-tos d’aquell any del Parlamentuna partida per assegurar lesinversions en polítiques socials alCongost i la Barriada Nova.

“No podem consentir que Gra-nollers i Canovelles es quedinfora del mapa d’inversió en elnou Pla de Barris, amb la compli-citat del PSC que governa amb-dues ciutats, ja que són del totnecessàries per un dèficit d’equi-paments, cohesió demogràfica isituació econòmica”, va dir Ola-no dimecres en roda de premsa.

La candidata també es vacomprometre a invertir des del’Ajuntament el 50% si la Gene-ralitat redueix el pressupost delPla de Barris en aquest mateixpercentatge. Olano va assegurarque són necessàries noves fórmu-les de fer política, sense donarprioritat a la despesa optimitzantels recursos públics i dels ciuta-dans”.

El PP denuncia la reducció delPla de Barris

Redacció > Eduardo Beltran,nascut a Madrid l'any 1971, seràel cap de llista per Ciutadans(C's) a Granollers. Executiu d'u-na empresa multinacional del'au tomòbil, creu que Granollersés com un "règim" autoritari so-cialista i que la majoria absolu-ta no és bona, fa masses anys quedura i que la ciutat necessitaaire fresc que entri per l'Ajunta-ment. "S'han d'aixecar catifesdins el consistori a veure que hiha a sota d'elles", ha dit.

Eva Brau, nascuda a Grano-llers i auxiliar de clínica a l'hos-pital de la ciutat des de fa més de20 anys, ocupa el segon lloc.Creu que "C's serà la clau del'alcaldia”, ha assegurat, abans dedir que no els importaria gover-nar amb partits no nacionalistes.

C’s assegura queaixecarà catifes sientra al consistori

Redacció > Amb el convenci-ment que “un altre Granollers éspossible”, la formació Som! Gra-nollers, liderada per José MiguelAcedo, demanen tres coses alspropers representants políticsde la ciutat: empenta, ètica iequi libri, perquè la capital “haperdut pistonada si es comparaamb conurbacions properes”,perquè “no pot ser que totes lesbones idees siguin segrestadespels mateixos i que els errors peracció o omissió no tinguin capresponsable” i perquè “el centreno tingui més prioritat que elsbarris”.

La formació presenta un ide-ari d’esquerres, amb valors repu-blicans per bandera i, “a diferèn-cia d’altres”, asseguren que pre-senten “un projecte sostenible,creat amb el diàleg directe ambla ciutadania”.

Som! Granollersdemana empenta, ètica i equilibri

Pius Canal ha aconseguit confi-gurar un equip tan potent on hiha gent jove, però sobretot em-

penta i ganes. Estic convençutque és un molt bon candidat pera l’alcaldia de Granollers”.

Page 12: Línia Vallès 351

Granollers12�Maig201106líniavallès.cat

El CEIP Lledoner creixerà

per al proper curs, la forma enque preveu Ensenyament res -pectar el projecte educatiu delcentre amb la crea ció d’una ter-cera lí nia i si contempla la pro-posta de la ins pe cció territorial,que té el suport de les dire c ci onsde les escoles per ampliar les rà-tios a la ciutat.

En una reunió de la taula deplanificació de Granollers es vaacceptar l'augment de ràtio enalgunes escoles de Granollers aproposta d'aquestes, una me su -ra que va ser acceptada pelsserveis territorials del Maresme-

Foto: Eduardo Benito

El proper curs s’obrirà una tercera línia de P-3 al CEIP Lledoner

Foto: Eduardo Benito

La jornada de protesta es va desenvolupar a la plaça de l’Església

José Antonio PilarGranollers

El Departament d’Ensenyamentobrirà una tercera línia de P-3 al’escola El Lledoner a partir delcurs que ve. L’objectiu és absor -vir l’excés de demanda que es varegistrar durant el procés depre inscripció, amb 734 sol·lici-tuds per a les 715 places oferta -des pel centre. La Generalitat hapres la decisió de forma unila-teral, sense consultar amb l’A-juntament de Granollers. Ladi recció de l’equi pament està al’espera que la Generalitat liconcreti com s’adequaran els es-pais i el personal que serà nece -s sari per assumir el creixement.

DIVERSES PREGUNTESDavant la propos ta d’Ensenya-ment, ICV-EUiA ha traslladat laqüestió al seu Grup Parlamen-tari en considerar que la mesurano és necessària d’acord ambl’oferta de places disponibles ala ciutat.

La portaveu de la coalició,Dolors Camats, ha presentat di-verses preguntes so bre la de-manda de places escolars de P-3

Ensenyament obrirà una nova línia de P-3 > Ni elmateix centre ni l’Ajuntament han estat consultats

Vallès Oriental. Traslladat l’a-cord al De partament d'Ensenya-ment, aquest ha desestimat laproposta i ha obert una terceralínia de P3 a l'escola Lledoner.

ICV-EUiA de Granollers con-sidera que Ensenyament no res -pecta l'Ajuntament de Grano- llers ni les decisions preses pelscentres educatius de la ciutat idemana que s'escoltin les pro-postes fetes des de les escoles dela ciutat i el consistori per trobaruna sortida sense haver d'obriruna tercera línia educativa a capcentre educatiu.

Redacció > La crisi econòmica“del sistema capitalista” va ser elcontext con tra el que es va desen-volupar la jornada reivindicativacelebrada dissabte passat a laplaça de l’Església Gra no llerscom a resposta “a les agre s sionsneo liberals en forma de retalladessocials”.

Organitzada al voltant de l’1de maig pels sindicats COS iCGT, i la Coordinadora de l'Es-querra Independentista del Va-llès Oriental i el Baix Mont seny il'Assemblea per la Unitat Popu-lar, va incloure un debat a l’en-

Desenes de persones participenen una jornada contra el sistema

torn de les problemàtiques labo -ral i l’accés a l’habitatge.

Durant la jornada, diferentsdelegats sindicals d'empreses enlluita de la comarca com Derbi iCorreus, així com un represen-tant de l'en senyament públic,van exposar la situació de con-flicte laboral en que es trobenimmersos en l'actualitat. Tambéva prendre la paraula l'Assem-blea d'Aturats de Mollet del Va-llès. L’acte va comptar amb lesactuacions de la companyia deteatre de l'oprimit Teatrera GTOi del cantautor Albert Hirujo.

Page 13: Línia Vallès 351

13�Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] líniavallès.catMaig201106

Page 14: Línia Vallès 351

Granollers14�Maig201106líniavallès.cat

L’arxiu comarcal té més protocolsL’equipament ha rebut el traspàs de 1.700 volums del districte de Granollers

José Antonio PilarGranollers

L’Arxiu Comarcal del VallèsOriental ha enriquit el seu fonsgràcies a la transferència de l'ar-xiu general de protocols del dis-tricte de Granollers. En total,han estat traspassats prop de1.700 volums o protocols (queocupen 215 metres lineals) cor -responents al període entre elsanys 1936 i 1984, tot i que hi haalguns de 1911 a 1935. Es tractad’un dels fons més importantsque s'han rebut en els cinc anysi mig que fa que funciona l’equi-pament.

Foto: Ajuntament

Imatge d’una part dels volums

A Granollers, com a d'altrescaps de partit, té la seu el notari-arxiver del districte (en aquest casla notària Ana M. Fortuny Subi-rats), la qual rep cada any els pro-tocols de més de 25 anys d'anti-guitat enviats pels professionalsde les diverses localitats de la co-marca. Fins ara aquests protocolses trobaven en un local a prop dela notaria, però ara s'ha cregutconvenient traslladar-los a l'Ar-xiu Comarcal, on la documenta-ció es trobarà en un dipòsit mésadient i amb unes condicions detemperatura i humitat adequa-des. Abans de ser traslladats, elmaterial ha estat desinfectat i

Redacció > L'Associació Vo-luntaris per l'Hospital va celebrardimecres el seu sisè aniversariamb una trobada de tots els seusmembres a l'Aula de Docència del'Hospital General de Granollers.El grup, que va iniciar la seva ac-tivitat el 2005 amb 10 personesi en l’actualitat ja en són 55,col·labora de forma altruista ambla institució i suposen un plus del'assistència sanitària.

Els voluntaris fan acompanya-ment a la gent gran de la Resi-dència, suport als malalts que estroben a la unitat de cures pal·lia-tives i els de convalescència.També col·laboren amb els in-fants de la planta de pediatria or-ganitzant activitats lúdiques. Fapoc han iniciat un projecte de su-port als malalts i els seus fami-liars en la sala d'observació d'ur-gències.

Els voluntaris de l’hospitalcelebren sis anys

Redacció > Amb les entradesexhaurides des de ja fa setmanes,l’huracà Rosario Flores arribaavui divendres al Teatre Audito-ri per presentar les cançons delseu nou disc, Raskatriski. Estracta del primer àlbum de novescançons des de Contigo me voy(2006), amb un títol que és unembarbussament, un terme quel'artista rescata de la seva infàn-cia en record al ritme familiarprovinent d'una rumba catalanaque es ballava a casa seva. Fla-menc, rumba, pop, balades puresi sentimentals són els colors ambquè l’artista pinta els 11 temes dela seva nova proposta discogràfi-ca. Actuarà a les 21 hores.

Rosario Florespresenta el seudisc a l’Auditori

netejat. La seva consulta que darestringida al personal de la no-taria, ja que la llei no permet l’ac-cés públic a escriptures nota-rials de menys de 100 anys d'an-tiguitat.

L'antic arxiu de protocols deGranollers i comarca, amb escrip-tures dels segles XIV al XIX, vaser cremat el 1937, durant laGuerra Civil, amb la qual cosa esva perdre una documentació degran valor històric i patrimonial.Aquest ingrés ha estat possiblegràcies a un conveni signat entreel Col·legi de Notaris de Catalun-ya i la Subdirecció General d'Ar-xius de la Generalitat.

Redacció > Si s’agafa una pa-llassa com la Pepa Plana i se la faesperar el retorn del seu maritque acaba d’abandonar la llarper anar-se’n a la guerra; se lidóna, com a distracció, una mà-quina de cosir i el fil suficient pera què cosint pugui oblidar les pe-nes i alhora faci als altres oblidar-ne les seves, el resultat és Penè-lope. El muntatge que ha progra-mat el Teatre de Ponent per aaquest cap de setmana és un en-tremaliat re make de la Guerra deTroia, amb les naus, les ciu -tadelles, els herois guerrers i,com no, el famòs cavall que vadonar la victòria a les tropesd’Ulisses. L’horari de les repre-sentacions és l’habitual de l’equi-pament: divendres i dissabte, ales 21 hores; i diumenge, 19 h.

Pepa Plana és‘Penèlope’ alTeatre Ponent

Page 15: Línia Vallès 351

15�Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] líniavallès.catMaig201106

Page 16: Línia Vallès 351

Mollet16�

Maig201106líniavallès.cat

SI diu que no és creïble crear 2.000 llocs de treball“La promesa de Monràs de crear 2.000 llocs de treball durant el següent mandat no és

creïble i cal que la ciutadania ho sàpiga”, assegura Jordi Puyuelo, candidat de SolidaritatCatalana; ja que “durant els darrers 4 anys, amb el pacte de govern PSC-CiU al consisto-

ri, la taxa d’atur de Mollet s’ha incrementat en 3.070 persones” fins la març del 2011.

Crear ocupació i garantir el benestar, eixos del PSCJosep Monràs va presentar les 300 propostes delssocialistes dimecres davant d’un centenar de veïns

Elisabeth AlfaroMollet

Crear les bases econòmiques pera la generació de treball i la pro-moció econòmica, per aconseguircrear més de 2.000 llocs de tre-ball, i garantir el benestar a lespersones. Aquests seran els prin-cipals eixos de la campanya delPSC de cara a les eleccions del 22de maig. En total són més de 300propostes que l’alcaldable socia-lista, Josep Monràs, va presentardimecres al centre cívic Can Bo-rrell, davant gairebé un centenarde persones.

Algunes de les propostes delssocialistes són la creació d’unviver d’empreses, la consolidaciódels espais industrials, la cons-trucció d’un centre per a joves aPlana Lledó; potenciar els estu-dis universitaris a distància, im-pulsar l’avantprojecte d’un nouteatre auditori, l’inici de la cons-trucció de la Biblioteca Jordi

Solé Tura, un nou projecte espor-tiu a Ca n’Arimon, facilitar l’ac-cés a l’habitatge; ampliar les me-sures de seguretat –càmeres–,l’impuls de la segona línia debus urbà, protegir el parc dels Pi-

netons o l’ampliació de l’espai wi-fi. El programa del PSC completes pot consultar a la pàginawww.alcaldemonras.cat i awww.facebook.com/gentxmon-ras.

Redacció> La coalició ICV-EUiA ha criticat a l’equip de go-vern, format per PSC i CIU, per“restringir el marc democràtic ala resta de formacions polítiqueslimitant els espais electorals, lamanca de qualitat dels plafonscom espai de comunicació amb laciutadania i d’opacitat a l’hora deles franges horàries en els mitjansde comunicació públics. Quansempre s’han acordat prèvia a lareunió de les diferents forma-

ICV-EUiA parla de desigualtatsa l’hora d’afrontar la campanya

cions polítiques, ara això queda-rà en mans dels responsablesdels mitjans de comunicació detitularitat pública”. En aquestsentit, diuen, “de nou el governencapçalat per Josep Monràs hadissenyat un model per a què enaquestes eleccions municipalsles formacions polítiques que noestan en el Govern tinguin mésdificultats per poder expressar-sea la ciutadania en igualtat decondicions”.

E.A. > Independents per Molletva presentar divendres passat lacandidatura. El seu líder, JesúsM. Carrasco, va repassar la tascadurant els darrers vuit anys –ambun miler de propostes– i va la-mentar que el panorama políticde Mollet fos “cada cop més pre-ocupant, amb un ajuntament crí-ticament endeutat i un equip degovern que ha fet de l’autoritaris-me el seu segell distintiu”.

IxM es presentacom la força mésactiva i crítica

Foto: CiU

Detall de l’anunci animat de CiU, amb els dotze personatges

E.A.> Convergència i Unió haanunciat que no farà grans actespúblics de cara a les eleccionsmunicipals, sobretot en l’actualmoment de desafecció política.La campanya es basarà en lapresència al carrer, a través d’unestand, i en les trobades amb di-ferents sectors ciutadans. “Hi hamés imaginació que recursoseconòmics”, deia el número 2del partit, Joan Daví, durant lapresentació del passat dimarts.La principal novetat és un anun-ci de dibuixos animats protago-nitzat pel cap de llista, Feliu Gui-llaumes, i inspirat en els espotsamercians dels anys 50. L’anun-

CiU sorprèn amb una campanyaimaginativa i a peu de carrer

ci, que dura un minut, ha estatelaborat per Carlus Rodríguez ien ell apareixen 12 personatgesrepresentatius de les 4.000 entre-vistes ciutadanes que van fer perelaborar el programa, que passendavant d’escenaris representa-tius de la ciutat fins arribar a l’A-juntament. CiU també ha rodatdos espots i ha elaborat diferentmaterial d’àudio i en paper dinsd’una campanya que vol cridarl’atenció, segons Guillaumes. Unaciutat cívica, que ofereixi oci alsjoves i segura són els eixos de lacampanya. “Mollet necessita uncanvi”, sentencia el líder con-vergent.

Foto: Eduardo Benito

Monràs va presentar el programa del PSC al Can Borrell dimecres

Redacció > Ara Mollet-Esquer -ra va presentar dimarts les líniesmestres del seu programa dePromoció Econòmica, basat en elprincipi de "Pensar en gran, ac-tuar en petit". El president d’Es-querra, Dídac Pérez, va assegurarque la ciutat "ha de ser capaç deseduir i integrar" projectes que lasituïn a "la primera divisió de lespetites ciutats europees". Per fer-ho va exposar l'impuls de dosgrans clústers (associació d’em-

Ara Mollet-Esquerra vol crearuna facultat de l’alimentació

preses, centres d’investigació i or-ganismes educatius comprome-sos en una estratègia de desenvo-lupament comú); el primer, alvoltant de l’Institut de SeguretatPública de Catalunya, que pro-mogui la instal·lació d'empresesdel sector de la seguretat, el con-trol de trànsit o l’extinció d'incen-dis. I l'altre, la creació de la Facul-tat de ciències de l’alimentació,gastronòmiques i culinàries, lagran proposta del grup.

Page 17: Línia Vallès 351

17�Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] líniavallès.catMaig201106

Page 18: Línia Vallès 351

Mollet18�Maig201106líniavallès.cat

Foto: Eduardo Benito

Els treballs provocaran afectacions en el trànsit

Detenen un jove per assetjarmenors a través del FacebookRedacció> Els Mossos d’Es-quadra de la comissaria de Mo-llet del Vallès han detingut unjove, veí de Sant Pere de Ribes(Garraf), com a presumpte autord’un delicte d’assetjament a me-nors de 13 anys a través de la xar-xa social Facebook. Segons elsagents, el jove, de 30 anys i nacio-nalitat espanyola, es feia passarper una noia de 12 anys. La poli-cia va ser alertada per diversoscentres educatius de la demarca-ció de Barcelona, que assegura-ven que hi havia alumnes que es-taven sent coaccionades per un

home major d’edat que les haviacontactat a través del Facebook.El detingut disposava de dadespersonals de les menors i lesamenaçava amb penjar les fotospublicades a Internet per tota laciutat de Mollet si no quedavenamb ell i li feien favors sexuals;també les amenaçava amb espe-rar-les a la sortida de l’escola. Lainvestigació va rebel·lar que lestrucades telefòniques que rebienles víctimes es feien des de SantPere de Ribes. Després de serpresentat als jutjats de Mollet, vaquedar en llibertat amb càrrecs.

E.A> La Plataforma en defensade la Sanitat Pública del Baix Va-llès ha convocat per al dijous 12de maig (19.30h) una manifesta-ció contra les retallades anuncia-des per la Generalitat en matèriade salut. Una cinquantena depersones –representants de par-tits polítics, sindicats i associa-cions de veïns, entre d’altres– esvan reunir en l’assemblea de di-lluns per analitzar la situació dela sanitat pública després de la in-auguració del nou Hospital deMollet i la seva posada en funcio-nament atenent una àrea sanità-ria que dóna assistència a140.000 persones de l’entorn deMollet. A la reunió es van expo-sar diferents casos de mancancesen la assistència sanitària alhoraque es valorava molt negativa-ment l’impacte d’aquestes reta-llades a la qualitat de la salut pú-blica com element fonamental del’estat del benestar. Les entitatsassistents també van donar su-port a la proposta de manifesta-ció convocada a Barcelona per alproper al 14 de maig sota el lema“Prou Retallades” i avançaraquesta mobilització a Mollet. Elpunt de partida serà la PlaçaPrat de la Riba i l’arribada, a laPlaça Major davant de l’Ajunta-ment, on es llegirà un manifest.

Manifestaciócontra el retallen salut, el dia 12

S’inicia la tercera fase de laurbanització de Plana Lledó

Redacció> La tercera fase de lesobres d’urbanització del projec-te d’intervenció integral del bar-ri de la Plana Lledó, que afecta elscarrers de Sant Joan i Magallanesi el passatge de Magallanes, s’haposat en marxa aquesta setmana.En aquest cas, s’actuarà en el se-gon tram del carrer, entre els car-rers de Gallecs i Jacinto Benaven-te. Les obres continuaran amb lasolució ja implantada en la reur-banització del primer i tercertram del carrer, on s’ha donatmés importància als vianants,eixamplant les voreres a totesdues bandes del carrers i supri-mit les barreres arquitectòni-ques. Les obres també serviranper millorar els serveis bàsicsd’enllumenat, clavegueram, sub-

ministrament d’aigua, gas i tele-fonia i renovar els fanals, amblluminàries no contaminants i elmobiliari urbà. Pel que fa a la xar-xa elèctrica, s’està eliminant el ca-blejat aeri, que se substituiràper línies elèctriques soterrades.

Els treballs provocaran afecta-cions al trànsit. La circulació en-tre el carrers Gallecs i JacintoBenavente s’interromprà durantun mes aproximadament. Al ma-teix temps, s’obrirà la circulacióal tram comprès entre l’avingu-da del Parc i el carrer de JacintoBenavente, on ja han finalitzat elstreballs de reurbanització.

El pressupost d’aquesta obraés d’un milió d’euros, finançat al50% per la Generalitat a través dela Llei de barris.

La Junta de la FAVM dimiteixper la crisi i per desavinencesRedacció> L’11 de març va te-nir la primera reunió per decidirsi renunciava, tal i com va avan-çar Línia Vallès, però no ha estatfins a aquesta setmana que s’haconfirmat. La Junta de la Fede-ració d’Associacions Veïnals deMollet ha dimitit i una gestora jaestà treballant per nomenar-neuna de nova en un màxim de 15dies. Els principals motius són lesdificultats econòmiques per lesquals travessa l’entitat des depràcticament els seus inicis i lesdesavinences amb l’Ajuntament.

En un comunicat, la junta sortintassegura que el deute actual ambla CONFAVC, de la qual n’és sò-cia, és ja de tres quotes aquestany; i també parlen de que algunsregidors i membres de la secciólocal del PSC els han utilitzat ihan aconseguit treure’ls de lajunta: “Tres cops hem posat elscàrrecs a disposició dels socis dela federació. Pensem en la bonafeina aconseguida, però ara és elmoment que altres companysestiguin al capdavant de la Feda-ració”, diuen.

Page 19: Línia Vallès 351

19�Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] líniavallès.catMaig201106

Page 20: Línia Vallès 351

Mollet20�Maig201106líniavallès.cat

Una cinquantena d’entitatss’exposaran a la 8a Mostra

passejades en moto i els concertsde la Banda de Joves Músics, elFòrum Abelló i la Jazz Band del’Escola de Música. Diumenge, amés, hi haurà gitanes i una de-mostració de balls, entre d’altres.

ESPORT AL CARREREl diumenge al matí l’avingudade la Llibertat s’omplirà d’activi-

Foto: Arxiu

Moment de la Mostra d’Entitats de l’any 2009

Elisabeth AlfaroMollet

L’Illa de Can Mulà serà l’escena-ri, aquest cap de setmana, de laMostra d’Entitats, la fira de pro-moció del conjunt associatiu dela ciutat que se celebra cada dosanys i que arriba a la vuitena edi-ció. Els visitants trobaran una es-tructura de carpes col·lectivessituades al llarg de l’avinguda dela Llibertat i la plaça Major, enles quals les diferents entitatsdisposaran d’un espai informa-tiu des d’on difondre la seva tas-ca i, en alguns casos, també onprogramar activitats diverses.La vuitena edició de la Mostraaplegarà una cinquantena d’en-titats cíviques, veïnals, cultu-rals, esportives, de l’àmbit delsserveis socials i la salut, de dones,solidaritat, joventut, gent gran,etcètera, de la ciutat.

La Mostra s’inaugurarà di-vendres a les set de la tarda.Les activitats començaran dis-sabte a la tarda i entre elles des-taquen un taller de castells, les

El certamen, que se celebra cada dos anys, coincidirànovament amb la 19ena Festa de l’Esport al carrer

tat amb la 19ena Festa de l’Es-port al Carrer, de 10 a 14 hores.Aquesta festa anual es converteixen l’ocasió perfecta per a les en-titats esportives per donar-se aconèixer. Hi haurà bàsquet, fut-bol 3x3, tennis taula, patinatge,hoquei patins, atletisme i un cir-cuit de seguretat viària, entred’altres.

El Centre Ocupacional del Bosci l'Escola d'Educació Especial deCan Vila han organitzat per alproper dijous 12 de maig la Firade Sant Ponç a la rambla de Mo-llet. Es tracta de la 28ena ediciód’aquesta fira, en la qual s’hi po-den trobar tot tipus de pastissosi melmelades, herbes aromàti-ques i remeieres, tèxtil i manua-litats, fets pels alumnes. La firapretén mostrar algunes de lesproduccions que les personesamb discapacitat poden fer i a lavegada impulsar la integraciód’aquest col·lectiu a la societat.

La Fira de SantPonç se celebraràel 12 de maig

L’Abelló inaugura ‘Vestigis delModernisme. Obrim el Teló’Redacció> El Museu Abelló vainaugurar ahir dijous l’exposicióVestigis del Modernisme. Obrimel teló. Aquesta mostra inauguraun cicle d'exposicions sobreaquest moviment artístic, a tra-vés del fons de la col·lecció delMuseu Abelló, per explicar aspec-tes encara oblidats d'aquest pe-ríode tan prolífic. La resta del ci-cle consta de les exposicions In-terioritats quotidianes i CarlesPellicer, un “pompier” català.

Obrim el teló, que estarà obertaal públic fins al 6 de novembre,presenta les arts escèniques du-rant el Modernisme mitjançantun viatge d'anada i tornada entreBarcelona i París.

D’altra banda, els alumnes del’Escola Municipal de Música deMollet oferiran un concert depiano demà dissabte, amb motiude l’exposició Obrim el teló. Seràa partir de les sis de la tarda almateix museu.

L'Associació Espanyola contrael Càncer (AECC) celebra demàla col·lecta anual. S’instal·larà ala plaça Prat de la Riba, l’Illa Mo-llet davant el Mercat Municipal;a Fivaller amb Placa Catalunya,Gaietà Vinzia amb Jaume I; avin-guda de Caldes davant el PavellóMunicipal de Basquet, l’avingu-da Rívoli cantonada FrancescLayret; al carrer Francesc Ferrerdavant del centre comercial Es-clat, al carrer de les Ordidoresamb avinguda dels Rabassairesdavant Eroski; i al carrer Borrelldavant del Supermercat Tantiñá.

Col·lecta anualde l’Associaciócontra el Càncer

Page 21: Línia Vallès 351

21�Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] líniavallès.catMaig201106

Page 22: Línia Vallès 351

22�

ParetsMaig201106líniavallès.cat

Cacaolat nega que Nutrexpahagi negociat la seva compra

Foto: E. Benito

Setmana de la Família a ParetsFins al 15 de maig, les escoles de primària del municipi i diferents equipaments cul-turals celebraran el dia de la famía. Els actes començaran dilluns 9 amb diverses ex-

posicions i una mostra d’astronomia a l’Escola de la Natura. Dimecres, 11 de maig,es farà un recital de cançons amb danses a la Linera.

Xavier Martín (CiU) proposa un programa “auster i eficient”S.A. > Més de 300 personesvan assistir a la presentació en so-cietat de la candidatura conver-gent que Xavier Martín encapça-larà a Parets les properes elec-cions. El conseller d’Interior i ex-regidor de l’Ajuntament paretà,Felip Puig, i el portaveu de CiU alParlament Jordi Turull van donarsuport a la proposta dels conver-gents paretans que es basa, prin-cipalment, en un seguit d’actua-cions “que no costen res i que espoden dur a terme de seguida”.CiU Parets vol mantenir l’esperit

de “poble” de Parets, tot impul-sant “el comerç i la indústria”.

TRES GRANS BLOCSSegons va explicar Martín, elprograma s’ha estructurat entres grans blocs: impulsar el mo-tor econòmic, tot potenciant elcomerç de proximitat o la inser-ció del 50% dels aturats; crear“un Parets per viure”, amb tole-rància zero a l’incivisme; i un“Parets per a les persones”, ambespecial atenció als joves i lagent gran.

La presentació de Xavier Martín

Sara ArroyoParets

A principis de març, el secretarigeneral de la Federació Agroali-menària de la UGT, David Papiol,i el president del comitè d’empre-sa, Miguel Miguel, van explicar aLínia Vallès que assumien l’en-trada de Cacaolat al concurs decreditors com un alliberament.Els mateixos treballadors del’empresa de batuts han reiterat,en més d’una ocasió, que el ver-titable problema de la companyiaera la gestió del holding NuevaRumasa. Des del 18 de març,quan es va fer efectiu el concursde creditors per a Cacaolat, hanestat diverses les companyies in-teressades, tot i que ahir El Perió-dico afirmava que és Nutrexpaqui està accelerant les negocia-cions per formalitzar la compra.No obstant, el comitè d’empresa

ha desmentit a Línia Vallèsaquestes informacions, assegu-rant que s’han dirigit directa-ment a l’equip directiu: “Ens ne-guen que existeixi qualsevol ne-gociació”, explica Miguel Miguel.

Foto: CiU

Les decisions sobre qualsevoloperació de venda les hauria deprendre l’autoritat judicial. Amés, l’empresa nega que Nu-trexpa s’hagi posat en contacteamb Cacaolat.

La planta de Cacaolat a Parets

El president del comitè d’empresa, Miguel Miguel, diu que la direcció assegura que “no hi ha negociació”

Joan Folguera vol un “canvireal” al municipiParets > El candidat d’ICV-EUiA a l’alcaldia de Parets, JoanFolguera, va presentar les líniesestratègiques del seu programa,divendres a Can Rajoler. Amb elsuport del diputat d’Iniciativa alParlament, Salvador Milà, l’alcal-dable va apostar per un “canvireal, d’esquerres i progressita”,seguint l’eslògan que encapçala elseu programa. La renovació i elcanvi són les bases de les propos-tes que defensaran per a les pro-peres eleccions municipals, quevolen siguin “cap a les esquerres”.

El NOPP apostaper solucions percombatre la crisiParets > “En l’actual situacióeconòmica no és de rebut que elspartits facin grans actes sumptuo-sos que comportin despeses ex-cessives”. Aquesta frase defineixla proposta de Nova Opció per Pa-rets per a aquesta campanya elec-toral i per desenvolupar al muni-cipi, si guanyessin les eleccions. Elpartit enpaçalat per Rosa Martíaposta per plantar cara a la crisiamb la reducció del deute i el des-envolupament de diferents plansd’ocupació. Van presentar el seuprograma a la Linera.

El programa delPSC es presentademà al PavellóParets > L’alcaldable socialista,Sergi Mingote, presentarà demàla candidatura i programa electo-ral per a les eleccions del 22 demaig. A partir de les 20.30h, elcandidat ha citat a qui vulguiconèixer les seves propostes alPavelló d’Esports. També, la Jo-ventut Socalista ha organitzatun concert de rock (22.30h) aCan Butjosa amb l’objectiu de do-nar a conèixer a la gent jove delmunicipi el programa específicper al jovent. Actuaran les forma-cions Moments i Mucca Failate.

Conveni per promoure laintegració dels disminuïts físicsS.A. > L’Ajuntament de Parets vasignar dimecres, un conveni ambAdimo (Associació de discapaci-tats físics de Mollet i comarca) persuprimir les barreres arquitectò-niques de Parets, crear plans pera l’atenció directa a les personesque pateixen una reducció de lamobilitat i per gestionar els serveisi activitats que promoguin la nor-malització i integració dels dismi-nuïts físics. Durant l’acte van es-tar presents l’alcalde de Parets,Joan Seguer, el regidor de ServeisGenerals, Sergi Mingote, i el pre-sident d’Adimo, Jaume Girbau. La signatura del conveni

Foto: Ajuntament

Page 23: Línia Vallès 351

23�Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] líniavallès.catMaig201106

Page 24: Línia Vallès 351

Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]�Maig201106líniavallès.cat

Page 25: Línia Vallès 351

25�Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] líniavallès.catMaig201106

Page 26: Línia Vallès 351

La Llagosta26�

Maig201106líniavallès.cat

Fira de Sant Ponç i Cruz de MayoAquest cap de setmana hi ha dues de les cites culturals destacadesde la Llagosta. Es tracta de la Fira de Sant Ponç, dissabte, a l’avin-guda de l'Onze de Setembre; i la Cruz de Mayo, que la Casa de An-

dalucía celebrarà diumenge a la carpa de l'Institut Marina.

Manifestació en defensa de l’ensenyament públicEs van concentrar treballadors dels col·legis públics

Redacció> Un centenar de per-sones van participar dimecresen la mobilització convocada pelssindicats en contra de les retalla-des anunciades pel Govern de laGeneralitat en matèria d'ensen-yament. El personal docent i nodocent de les escoles públiquesde la Llagosta es va concentrar ala una del migdia a les portes dels

centres, des d’on van sortir cap ala plaça d'Antoni Baqué ambpancartes en contra de les reta-llades en l'ensenyament i a favordels serveis públics.

Els manifestants considerenque les mesures anunciades pelDepartament d'Ensenyamentcausaran un deteriorament del'ensenyament públic, ja que no

garanteixen la continuïtat de lesplantilles actuals. Els convocantsde la protesta emplacen a la Ge-neralitat a negociar fórmules permillorar la qualitat de l'ensenya-ment i combatre el fracàs esco-lar; i als ciutadans a participar enla nova protesta que se celebra-rà el 14 de maig a Barcelona endefensa dels serveis públics.

E.A. > La Biblioteca acull el di-mecres 11 la projecció de La Lla-gosta. Vides i camins, el docu-mental elaborat per l’Ajunta-ment amb motiu del 75è aniver-sari de la independència del mu-nicipi. Serà la segona activitatprogramada aquest mes de maiga l’equipament i tindrà lloc a les15.30 hores a Can Pelegrí. El dia25, a més, hi haurà un taller desabons terapèutics

‘La Llagosta.Vides i camins’, a la Biblioteca

Foto: X.L:

Moment de la manifestació, celebrada dimecres al migdia

Redacció> El parc Popular vaacollir divendres passat la presen-tació de la candidatura de Ciuta-dans Progressistes per la Lla-gosta, encapçalada per AdelinoMacías, alcalde durant sis mesosentre els anys 2002 i 2003. Ma-cías substitueix Octavia González,la seva mare i única representantdel grup a l’Ajuntament, queocuparà el número 4. La resta dela llista està formada per MaríaLobato, José Ruz, Patricia Ventu-ra, Águeda Escobar, FranciscoJosé López, Immaculada Rubio,

Macías és el nou cap de llistade Ciutadans Progressistes

Redacció > El president delPartido Independiente por el Be-nestar de la Llagosta, BartoloméFraile, va ser agredit el passat 28d’abril quan viatjava en autobúsde Barcelona a la Llagosta. Frai-le va pujar al vehicle a l’estació deFabra i Puig, davant d’una pare-lla de joves. Al noi se li van cau-re diverses targetes de transporti Fraile el va avisar. L’home el varecriminar que simplement leshavia llençat i aquest va ser l’ini-

Un jove agredeix a l’autobús elpresident del PIBE llagostenc

ci de la trifulca. El noi es va diri-gir a ell insultant-lo, el va esbu-fegar fins fer caure la seva muco-sitat a la cara de Fraile i el va do-nar un cop fort al nas que el vaprovocar un traumatisme nasali una ferida al nas. Li van treureels punts dimarts passat a l’am-bulatori de la Llagosta. Bartolo-mé Fraile va denunciar els fets ala comissaria dels Mossos d’Es-quadra de Sant Andreu. L’homeva ser idenfiticat pels testimonis.

Redacció > La 28a edició delConcurs de Cante Jondo Ciutatde la Llagosta, dedicat enguany aldesaparegut Enrique Morente,arrencarà dissabte. El certamen,organitzat per la Casa de Anda-lucía, comptarà amb la participa-ció d’una vintena de cantaors. Lespreliminars se celebraran enaquesta ocasió a l'antic CentreCultural del carrer de la Florida. Les quatre actuacions progra-mades tindran lloc els dissabtes

El Concurs de Cante Jondo esposa en marxa demà dissabte

7, 14, 21 i 28 de maig, a les 21 ho-res. La final serà el dia 4 de junyal Centre Cultural de la plaça del'alcalde Sisó Pons i el lliura-ment de premis es farà el 18 dejuny al mateix escenari.

Amb l’homenatje a EnriqueMorente, la Casa de Andalucías’ha proposat realçar el concurs,coincidint amb el designació delflamenc com a patrimoni imma-terial de la humanitat per part dela Unesco.

Anna Gloria Marco, Antonio Ru-bio, Marta Águila, Pedro Pinilla,Jeniffer Andrea, Luis Muñoz,José Miguel Palomino, JosefaToscano i Mariano Vicente. Elssuplents són Tomás Pastor, Ma-risa Hermida i Juan Benítez.

CpLl destaca de la seva candi-datura la combinació de personesque s'han dedicat a la políticaamb aquelles que s'inicien ara enaquest món. Per a ciutadans,aquestes noves incorporacionsaporten idees i nous projectes pera la Llagosta.

Redacció > Dues colles de Ca-novelles, quatre de Lliçà d'A-munt, una de Polinyà i la colla dela Llagosta seran les encarrega-des d’amenitzar diumenge la35ena edició de la Ballada deGitanes de la Llagosta. L'actetindrà lloc a la rambla de l'avin-guda de l'Onze de setembre a par-tir de dos quarts de dotze del mig-dia. En cas de pluja, la Ballada deGitanes es faria al poliesportiu delComplex Esportiu Municipal El

Diumenge se celebra la 35enaedició de la Ballada de Gitanes

Turó. El Grup de Ball de Gitanesde la Llagosta ha preparat unapeça nova per a aquesta ocasió.

La ballada d'enguany estaràmarcada per la mort de dos delsseus membres, el president del'entitat, Narcís Rodríguez, el 19d'abril a l'edat de 64 anys, i Mò-nica Egea, balladora, el 28 de fe-brer, quan en tenia 40. El Grupde Ball de Gitanes prepara un ho-menatge que es podria fer durantla Festa Major del setembre.

Page 27: Línia Vallès 351

27�Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] líniavallès.catMaig201106

Page 28: Línia Vallès 351

Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]�Maig201106líniavallès.cat

Page 29: Línia Vallès 351

29�Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] líniavallès.catMaig201106

Page 30: Línia Vallès 351

30�

Santa PerpètuaMaig201106líniavallès.cat

Nova conducció de gas per la rieraEnagàs està duent a terme la instal·lació de tubs de conducció de

gas al costat de la riera de Caldes que connectarà la central tèrmicadel Besòs amb el gasoducte de Sentmenat. L’empresa haurà de res-

tituir els camins dels horts que ha fet malbé per accedir a la llera.

L’Ajuntament sortirà del Plade Sanejament aquest anyL’exercici del 2010 està a punt de tancar-se en positiu> El ple aprova multar qui deixi les caques del gos

Elisabeth AlfaroSanta Perpètua

L’equip de govern ha començat aingressar els diners que va avan-çar a les administracions per dura terme diverses inversions du-rant l’any 2010, que superen elsdeu milions d’euros, i aquest fetpermetrà sortir l’Ajuntament delPla de Sanejament en el qual esva veure immers l’any passat.Així, el consistori deixarà d’estartutelat per la Generalitat, tot i queaquest 2011 s’hauran d’assumirfactures de l’any 2010 que super-en els 822.000 euros. Aquestanunci va provocar la crítica depart de l'oposició que argumen-tava que les dades que feia públi-ques l'equip de govern no es po-dien contrastar i que el pressu-post de 2010 no s'havia tancat enel darrer ple del mandat.

Aquest va ser el punt més po-lèmic del ple celebrat la setmanapassada. Segons la regidora d’Hi-

senda, Rosa Maria Bonàs, aques-tes factures, corresponents a ser-veis con l’enllumenat, els residuso la telefonia, van entrar un coptancat l’exercici del 2010, de ma-nera que passen a aquest, un fetque no suposarà un problema jaque el romanent és positiu, per

tant hi haurà diners per poderpagar-lo. La regidora ha avançatque l’endeutament de l’Ajunta-ment ha baixat al 40%.

La corporació també va apro-var una modificació de crèditper import de més de 500.000euros que es detinarà a regularels sous dels treballadors i a al-tres projectes, com les obres dereforma de l'escenari del teatredel centre parroquial. L’equipde govern ha descartat la cons-trucció d’un Auditori pel seuelevat cost i aquest acord decol·laboració permetrà la utilit-zació de les instal·lacions perpart de l'Ajuntament durant unperíode de temps a determinar.

D’altra banda, el ple també vaaprovar inicialment l'Ordenançamunicipal reguladora de la tinen-ça d'animals, que incorpora 110possibles infraccions sanciona-bles, com no recollir les defeca-cions a la via pública, que supo-sarà una multa de 300 euros.

Redacció > La Regidoria deBenestar Social ha engegat unanova campanya de recollida deproductes d’higiene infantil perdistribuir-los entre les famíliesamb menys recursos. La iniciati-va es duu a terme amb la col·la-boració de Cáritas. Els punts derecollida fixats són les escolesbressol Els Pins, Can Folguera iL’Espiga, la llar d’infants Nins ila Parròquia de Santa Perpètua.

E.A. > 500 euros és el premi delConcurs de Cartells de la FestaMajor d’enguany. Hi ha tempsper presentar els originals a l’O-ficina d’Atenció Ciutadana (OAC)fins al 19 de maig. Hi poden par-ticipar totes les persones majorsd’edat, que han de presentarobres originals i inèdites, realit-zades en qualsevol tècnica. Elveredicte es farà públic el dia 27a l’Espai 3 de la Granja (19.30h).

Nou concurs decartells de laFesta Major

Foto: Arxiu

Rosa Maria Bonàs

E.A.> El Centre Cívic El Vaporacull aquest matí (10.30h) el sor-teig de la primera promoció depisos de protecció oficial del noubarri de Can Filuà. L’empresaLNC de Intersores SA ha projec-tat 48 habitatges a la parcel·la nú-mero 14, la situada en la con-fluència del carrer Laietà ambpasseig Llevadora, la plaça de laRepública i el passeig Can Taió,dels quals adjudicarà 33 en règimde protecció. Els pisos, d’entre85,5 i 60,3 metres quadrats, te-nen un preu de venda d’entre

Avui se celebra el sorteig de 33pisos protegits de Can Filuà

Redacció > “És molt el ques'ha fet, més de 80 actuacions [...]Si tot això hem estat capaços derealitzar en quatre anys i en mo-ments tan difícils com els que es-tem patint, permeteu-nos tenirl'honor de continuar treballantper a la ciutadania de Santa Per-pètua”. Amb aquestes paraules, elcandidat del PSC, Manuel Ruiz,va presentar la seva candidaturacom la millor elecció el proper 22de maig. Durant la presentació de

L’educació i la formació són elseixos de la campanya del PSC

la llista, divendres passat, Ruiz vasituar com a principals eixos delseu programa l'educació i la for-mació, elements clau, segons vadir, per poder afrontar els reptesdel futur i les demandes de l'ac-tual societat. Algunes de les pro-postes per al proper mandat sónla construcció d'un nou complexesportiu amb piscina coberta isala de fitness i el nou Servei d'as-sessorament, orientació acadèmi-ca i professional per als joves.

Redacció > El 10 de maig s’ini-ciarà la campanya de primaverade l’associació Els Comerciants.Sota el lema Un estrany a l’apa-rador, l’entitat repta els seusclients a trobar aquells elementsque apareixen als aparadors deles botigues i que no tenen res aveure amb allò que s’exposa. Eslliuraran tríptics informatius ambles bases dels concurs i una llis-ta amb els noms dels partici-pants. Els clients hauran d’omplir

Els Comerciants sortejarà 12vals de compra de 50 euros

una butlleta amb el nom del co-merç i l’element estrany i lliurar-la a qualsevol dels establimentsparticipants abans del 10 de juny.Els Comerciants seleccionarà lesbutlletes que hagin acceptat unmínim de 15 objectes, que passa-ran a formar part del sorteig dedotze vals de compra de cin-quanta euros a gastar als comer-ços associats. El sorteig tindrà llocel 13 de juny a través de RàdioSanta Perpètua.

186.550 i 140.475 euros (mésIVA), amb traster i plaça d’a-parcament. Només 4 tenen dueshabitacions; la resta són de tresi un està reservat per a personesamb mobilitat reduïda.

La presència al sorteig és obli-gatòria per a les persones que for-men part de la llista definitiva decandidats (es pot consultar awww.registresolicitants.cat), quehauran d’escollir el tipus d’habi-tatge que volen. S’adjudicaran apartir de l’extracció d’una pape-reta de la urna corresponent.

Les guarderiesrecullen objectesd’higiene infantil

E.A. > Santa Perpètua Solidàriaha organitzat una nova edicióde les colònies sahrauís. En-guany seran sis els infants quepassaran les vacances al munici-pi, aproximadament entre SantJoan i finals de l’agost. Els inte-ressats s’han de posar en contac-te amb l’entitat al telèfon 687 188408 o els divendres a la tarda alcentre cívic la Florida, on l’ONGté la seu.

SPSolidàriaorganitza lescolònies sahrauís

Page 31: Línia Vallès 351

31�Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] líniavallès.catMaig201106

Page 32: Línia Vallès 351

Sant Fost32�

Maig201106líniavallès.cat

El Síndic parla de “manca decol·laboració” de l’Ajuntament

El Síndic de Greuges de Catalun-ya, Rafael Niubó, destacarà da-vant el Parlament de Catalunyaen la memòria del 2011 la situa-ció de manca de col·laboracióparcial per part de l’Ajuntamentde Sant Fost. Niubó es va adreçaral consistori el 17 de febrer pas-sat a instàncies de Manuela Me-lendo Pacheco, presidenta del’Associació de Veïns de la Con-reria en defensa del patrimoni, dela qual havia rebut diverses quei-xes, entre elles la que feia referèn-cia a que no havia pogut consul-tar informació referent a la mo-dificació del PGOU de la Conre-ria–d’aquí la consideració de par-cial–, que ha fet que diversesparcel·les hagin deixat d’estarconsiderades con a urbana.

El Síndic va suggerir a l’Ajun-tament “que fessin efectiu el dretd’accés a arxius i registres donantvista als expedients urbanísticssol·licitants. No obstant l’ulteriorreiteració efectuada, no he tingutresposta al suggeriment efec-

tuat”, diu Rafael Niubó. El Síndicparla d’un fet habitual: “Vull re-cordar-vos que l’acord amb l’ar-ticle 61 de la Llei reguladora delSíndic de Greuges de Catalunya,es considera que hi ha manca decol·laboració per part de les ad-ministracions, els organismes,les empreses i les persones aquè fan referència l’article 26 sino donen resposta, qui hi són re-querits, als suggeriments o reco-manacions efectuats pel Síndic”.Això li impedeix complir, diu, deforma eficaç amb el mandat es-tatutari del que és dipositari.

Foto: Arxiu

Rafael Niubó, Síndic de Greuges

Diumenge, cantada de caramelles a l’Ateneu L’Ateneu acull diumenge (19h) una cantada de caramelles a càrrec de la CoralEl Clavell. Sota el títol Un dia de primavera, el grup farà un recorregut musi-

cal de tot un dia, des de La matinada fins a l’Adéu siau. És una propostaamena i interactiva amb el públic, i plena de records i cançons tradicionals.

Redacció> Fins al 13 de maig espoden presentar les sol·licitudsper inscriure’s a l’Escola BressolMunicipal El Petit Roure de SantFost. L’escola, ubicada a l’avingu-da Catalunya 112, va iniciar laseva activitat el passat curs esco-lar. Les llistes d’admesos no espublicaran fins al 20 de maig i lesreclamacions es podran presen-tar fins al 25 de maig. El períodede matriculació tindrà lloc del 6al 10 de juny. Totes les gestionss’han de realitzar a la mateixa es-cola bressol i s’aconsella trucarper demanar cita prèvia al núme-ro 93.118.58.28.

El Petit Roure, a més de totsels serveis propis d’una escolabressol, té en marxa el seu pro-grama extraescolar Vine a jugaral Petit Roure que convida les fa-mílies amb nens fins als 3 anys,alumnes o no del centre, a gaudird’un espai en família per realitzardiferents tallers. Les activitatssón a la tarda (dijous o divendres)i les inscripcions s’han de forma-litzar a la direcció del centre.

La preinscripcióper a l’escolabressol, en marxa

Redacció> El Restaurant Medi-terrània (avinguda Monturiol,15, situat davant la seu socialis-ta) acull avui la presentació de lacandidatura del PSC, que encap-çala novament Josefina Caro. Elsopar s’iniciarà a les 21 hores icomptarà amb l’assistència deMontserrat Tura, exalcaldessade Mollet i diputada al Parlamentde Catalunya.

El PSC presentala candidaturadurant un soparElisabeth Alfaro

Sant Fost

El concurs Escenes quotidianesrepartirà 500 euros en premisRedacció> L’Ajuntament haconvocat la quarta edició delconcurs de fotografia Sant Fost,escenes quotidianes, amb el qualpretén aplegar un recull visual deldia a dia de Sant Fost, la quotidia-nitat de la seva gent i dels seus es-pais. Les fotografies, que han deser inèdites i de Sant Fost, es po-den presentar a l’Oficina d’A-tenció Ciutadana de l’Ajunta-ment fins al divendres 16 de se-

tembre. S’han fixat quatre pre-mis: el primer està dotat amb200 euros, i el segon, el premiJove i el premi Santfostenc, amb100 euros. Tots els guardonats, amés, rebren un diploma acredi-tatiu. El veredicte del jurat es faràpúblic el dimarts 27 de setembrea les 19.30 hores, coincidint ambla inauguració de l’exposició aL’Ateneu. Les bases es podenconsultar a www.santfost.cat.

Page 33: Línia Vallès 351

33�Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] líniavallès.catMaig201106

Page 34: Línia Vallès 351

Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]�Maig201106líniavallès.cat

Page 35: Línia Vallès 351

35�

MartorellesMaig201106líniavallès.cat

Critiquen l’asfaltat ‘electoralista’La plataforma Veïns de Martorelles creu que l’asfaltat que s’ha dut a terme

recentment al municipi és una mesura electoralista. “Ha sembrat el caoscirculatori aquests dies i s'ha fet a crèdit”, diuen. “S'ha fet sense rebaixar el

nivell de l'asfalt existent”, afegeixen, fet que ha provocat problemes.

Convergència afirma ser l’únicaopció per aixecar MartorellesRedacció> Més de 250 perso-nes van omplir l'Envelat de Mar-torelles amb motiu de la pre-sentació de la llista de CiU. Se-gons els convergents, “la candi-datura de Mampel és la més àm-plia de totes les que es presentenal poble, amb 21 candidats. Éstambé una llista molt renovada,ja que 8 dels 11 primers són per-sones que mai abans havien es-tat en la política de Martorelles,però que tenen una alta prepara-

ció (llicenciats, enginyers, etc.) iuna forta vinculació amb el mónassociatiu, cultural i social del po-ble”. El candidat, Jaume Mam-pel, va afirmar que "CiU té unprojecte clar per aixecar Marto-relles”, mentre que “un altre tri-partit significa abundar en ladecadència” del municipi.

D’altra banda, UxM ha criticatque CiU organitzés la presenta-ció a l’Envelat tot i tenir permísper fer-ho només a la Masia.

E.A. > Www.esquerra.cat/mar-torelles és la nova web de l’agru-pació d’Esquerra. En ella s’hipoden trobar temes d’actualitat,opinions, agenda d’actes o ví-deos i enllaça amb les eines 2.0Twitter i Facebook. També sipot veure el vídeo Coneixes enMarc Candela?, on ciutadans iconeguts responen tres pregun-tes referents al candidat d’ERC.

Esquerra estrenanova web i unvídeo de Candela

Derbi tancarà aquest any

Els dubtes que encara hi pogues-sin haver s’han esvaït. La direc-ció de Derbi ha comunicat al co-mitè d’empresa la decisió de pre-sentar un expedient de regulaciód’ocupació per al tancament, a fi-nals d’aquest any, de la plantaque té a Martorelles, que afecta-rà les 220 persones que hi treba-llen. L’empresa addueix causeseconòmiques, productives i orga-nitzatives, un argument que re-butja CCOO. Segons el sindicat,“no hi ha raons objectives quejustifiquin aquesta decisió, jaque les factories de Martorellessón solvents, han obtingut bene-ficis en els darrers exercicis i notenen pèrdues econòmiques. Amés, són de les més eficients delgrup i han demostrat sobrada-ment la seva capacitat producti-va i un rendiment per sobre de lesplantes italianes de Piaggio, on el

El comitè esgotarà els recursos al seu abast per poderevitar l’ERO, tal i com han aconseguit a Yamaha

Derbi tancara d’aquí a pocs mesos

Elisabeth AlfaroMartorelles

grup pretén deslocalitzar la pro-ducció que ara es fa a Catalunya”.

En aquest sentit, el presidentdel comitè d’empresa, Josep Ma-ria Farràs, ha assegurat que laproducció s’ha incrementat du-rant el primer trimestre i que lesvendes han pujat un 20%, un mo-tiu més que suficient per aturarl’ERO. “Lluitarem per aconse-

guir que s’aturi, tal i com han feta Yamaha, perquè no volem su-mar-nos a la llista dels 700.000aturats de Catalunya”, diu.

El tancament i els acomiada-ments de la planta es farien en-tre l'1 de juliol i el 31 de desem-bre, quan el centre de produccióquedaria definitivament tancat.Farràs ha assegurat que mentres'allargui el període de negocia-ció de l'ERO els membres del co-mitè d'empresa i la plantilla deDerbi es mobilitzaran per inten-tar convèncer a les autoritats i alsgrups polítics de que no té capsentit tancar una marca catalanaen prestigi a tot al món” i que notornarà mai més a Catalunya.“Estem esperant la informaciódels nostres assessors per contra-atacar l’ERO i insistirem per de-mostrar que hi ha beneficis”,afegeix. De moment, el pròxim 10de maig es manifestaran a lesportes del consulat d’Itàlia a Bar-celona.

Foto: Arxiu

E.A. > “Martorelles necessitaun govern estable, amb expe-riència i fort per enfrontar-se auns anys durs. CiU no és l’opció,ja que en 8 anys de govern no vafer res, només endeutar el poblei portar quasi a la bancarrota al’Ajuntament”. Així ho creu elcandidat d’UxM, Romuald Velas-co. El grup va presentar la llistaahir dijous a l’Envelat.

UxM aspira a serla primera forçaa Martorelles

Page 36: Línia Vallès 351

36�

Canovelles · Les FranquesesMaig201106líniavallès.cat

Història de BellavistaÀngela Granja, Inma Ramírez i Àngel Luceño,

empleats de la biblioteca, són els autors del lli-bre Bellavista, la construcció d’un poble. Pas-

sat, present i futur. El preu és de 12 euros.

Colomé ja es compromet

CiU ha començat a fer públiquesalgunes de les seves propostesprogramàtiques de cara a leseleccions municipals del proper22 de maig. El compromís mésimportant adreçat a la gent granés la construcció d’una residèn-cia i centre de dia a Bellavista, encas de guanyar els comicis.

En el mateix àmbit de la gentgran, la federació inclou al seuprograma la millora del servei deteleassistència i l’ampliació de l’a-tenció domiciliària per a personesdepenents; i l’edició d’una guiaque inclourà consells per als ciu-tadans que viuen sols i telèfonsd’e mergència.

També preveu l’apropamentde les noves tecnologies a la gentgran i el desenvolupament depro grames específics d’oci, comex cursions, espais de trobada iconferències, entre d’altres; i fa-cilitar la distribució de menjarspreparats a domicili.

El candidat de CiU dóna a conèixer part del programaJosé Antonio PilarLes Franqueses

Canovelles > El candidat popu-lar a l’alcaldia, Josep Maria Moya,va anunciar dimecres que undels projectes més importantsdel seu programa és la construc-ció d’un centre de dia. Moya,que va assegurar que les priori-tats del PP al municipi han de serqüestions bàsiques de millorade la qualitat de vida i dels aspec-tes socials, creu que determina-des zones, entre elles la BarriadaNova, estan patint de forma es-pecial la crisis econòmica. “Peraixò és necessari reforçar les po-lítiques socials”, va afirmar.

El PP promet laconstrucció d’uncentre de dia

Les Franqueses > Dimecresque ve, a les 10 de la nit, el res-taurant Dgust acollirà un debatelectoral entre els caps de llista deles nou formacions que presen-ten candidatura al municipi: CiU,PSC, ERC, PP, Unió dels Poblesde les Franqueses, PxC, Les Fran-queses Imagina, C’s i Convergèn-cia per les Franqueses. L’acte ésobert a tot el públic. Prèviamenthi haurà un sopar.

Dimecres que ve,debat electoral ales Franqueses

Canovelles > La Casa de Anda-lucía va celebrar diumenge pas-sat el Dia de la Mare amb un fes-tival de música i ball. L’acte va co-mençar amb un recital de poesiaprotagonitzat per un grup denens i nenes que van voler home-natjar les seves mares amb poe -mes escrits per ells mateixos.Les mares van rebre obsequis.

Festival en honor a les mares de la Casa de AndalucíaEntre les actuacions més des-

tacades que CiU s’ha compromèsa dur a terme també s’inclou laconstrucció d’un passeig per avianants i bicicletes que enllaça-rà Bellavista amb Llerona. Eltraçat discorrerà per la zona es-portiva municipal de Corró d’A-vall, els carrers Cèllecs i Tagama-nent, i connectarà amb el passeigexistent al marge dret del riuCongost amb el parc del Falgar.

Francesc Colomé, acompanyat de la resta de membres de la llista de CiU

Foto: CiU

José Maria Moya, candidat del PP

Foto: Eduardo Benito

LA LLISTA ES PRESENTAD’altra banda, avui divendres, ales 20.30 hores, la Masia de CanRibes de Corró d’Avall, situada aldarrere de les antigues casernesmilitars, acollirà la presentació dela candidatura de CiU. A l’acte as-sistirà el conseller d’Interior de laGeneralitat, Felip Puig; el candi-dat, Francesc Colomé; i la restade persones que formen part dela llista electoral.

Page 37: Línia Vallès 351

37�Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] líniavallès.catMaig201106

Page 38: Línia Vallès 351

38�

Lliçà d’Amunt · Lliçà de VallMaig201106líniavallès.cat

Setmana de la PrimaveraLa tradicional Setmana de la Primavera que ha viscut aquests dies Lliçà de Vall

clourà aquest cap de setmana amb la celebració d’un torneig 3x3 de bàsquet.

“Mango és exemple del dinamisme que necessita el sector empresarial”

Divendres, Isak Andic, presidentde Mango, i Artur Mas, presidentde la Generalitat ensorraven sotala plana de Can Montcau, el queserà recordat com l’inici d’uncanvi radical al municipi de Lli-çà d’Amunt: la Ciutat Mango.

Durant l’acte, Artur Mas vaaprofitar per llançar un missatged’esperança als empresaris delpaís, tot convidant a seguir l’e-xemple de la tèxtil catalana: “Ésuna empresa que inverteix a Ca-talunya i que inverteix molt, peròque està present a tot el món”. Elcap de l’executiu no va obviar lesxifres de l’atur, que situen en727.600 les persones desocupa-des durant el primer trimestre del’any. La seva proposta per dismi-nuir l’atur és que “les empresesinverteixin”: “Per rellançar elpaís no poden confiar en els di-

El president de la Generalitat col·loca la primera pedra a Can Montcau

L’acte de col·locació de la primera pedra

Sara ArroyoLliçà d’Amunt

ners de l’administració sinó en lainiciativa empresarial”.

EL MÉS GRAN DEL MÓNEl Parc Logístic de Mango a Lli-çà serà el més gran que la tèxtil

hagi projectat. Dels prop de1.128.000 m2 que la marca haadquirit, n’ha cedit 294.095 a l’A-juntament. En total es constru-iran prop de 580.000 m2, delsquals la majoria estaran adreçats

Foto: E. Benito

Lliçà d’Amunt > La Regidoriade Serveis Socials ofereix un es-pai per a pares i mares on poderparlar dels límits, pautes educa-tives, conflictes i altres temesrelacionats amb la criança delsfills. Es realitzaran tallers gratu-ïts per a pares, que seran condu-ïts per les educadores socials, apartir del 18 de maig.

Educadors socialsassessoraran sobre conflictes

Lliçà d’Amunt > El proper 14de maig Lliçà d’Amunt celebraràl’edició 2011 de la Festa Solidària,que enguany compta amb la par-ticipació de tres entitats que des-envoluparan tres projectes soli-daris a Perú, Birmània i la Índia.A les 1730h, a Plaça Catalunya, esfarà el Festival d’Entitats. Poste-riorment, a l’Ateneu l’Aliançatindrà lloc el Sopar Intercultural.

Arriba una novaedició de la Festa Solidària

exclusivament al sector indus-trial, i 70.000 m2 al sector tercia-ri, ja siguin hotels, cinemes, etc. El projecte complet, segons lesprevisions, estarà finalitzat endeu anys. La primera fase, esfarà en cinc anys.

Tot el complex, quan estigui fi-nalitzat, donarà feina directa a1.500 persones. Durant tot elprocés de construcció, haurantreballat a Can Montcau unes5,000 persones.

A Artur Mas i a Isak Andic elsvan acompanyar nombroses au-toritats, com l’alcalde de Lliçàd’Amunt, Ignasi Simón; l’alcaldede Granollers, Josep Mayoral;Mercè Pla, alcaldessa de Palau;Joan Seguer, alcalde de Parets;Salvador Jorba, delegat territorialdel Govern; i Josep Moradas,conseller delegat d’Acció, entrealtres representats d’entitats lo-cals i del món empresarial.

Page 39: Línia Vallès 351

39�Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] líniavallès.catMaig201106

Page 40: Línia Vallès 351

40�

Vallromanes · VilanovaMaig201106líniavallès.cat

ICV no pot fer la botifarrada popularICV-Vallromanes ha criticat que l’Ajuntament no li ha permès

celebrar una botifarrada a la plaça del Casal tot i tenir el permíspertinent per poder fer foc, el primer argument que li impedia

organitzar l’acte. El grup ja havia comprat el material.

El jove Sergi Tena encapçala lallista d’ICV-EUiA a VilanovaVilanova> Sergi Tena encapça-larà la llista d’ICV-EUiA a Vilano-va del Vallès. El molletà, de 34anys i veí del municipi des de fauns anys, va presentar la candi-datura dilluns passat al CentreCultural, davant una cinquante-na de persones. Allà va destacarels punts principals del seu pro-grama, que es basen en el treball,la honestedat, la proximitat i lespolítiques socials. Entre d’altresmesures, va proposar desenvolu-

par un Pla de Política Industrialper potenciar la creació de llocsde treball, el foment de polítiquesde creació d’ocupació amb peti-tes i mitjanes empreses del mu-nicipi, la contenció del creixe-ment urbanístic de Vilanova,mancomunar el servei de trans-port públic amb els municipisveïns i vetllar pel complimentdels acords establerts per la cons-trucció del nou institut. La llistaestà formada per onze persones.

Les pistes de petanca de CanNadal entren en funcionamentVilanova> Ja han entrat enfuncionament les pistes de petan-ca de la plaça de la Festa de CanNadal de Vilanova. Segons l’Ajun-tament, la nova ubicació respona la voluntat d’acostar les activi-tats als barris, a més de donar alsaficionats a la petanca un empla-çament idoni, per la bellesa itranquil·litat del paratge i pelsserveis que troben en el localsocial de Can Nadal.

Josep Fàbrega torna a guanyarel Premi Poesia de Vallromanes

Josep Fàbrega Selva ha estat elguanyador, per segona vegada,del Premi Poesia de Vallromanes,per l’obra La pell sobrera. Elveredicte es va fer públic durantel Sopar Literari que es va cele-brar el dissabte 30 d’abril al Ca-sal, al qual va assistir més d’uncentenar de persones. El premidel certamen estava dotat amb1.000 euros.

El conegut actor Sergi Mateu,que feia poc havia interpretat

una obra d’Oscar Wilde a Vallro-manes, va ser el mestre de ceri-mònies i va llegir poesia en unavetllada plena de literatura, mú-sica en directe (Harpo BrassBand) i sorpreses. L’àpat per als117 comensals el va oferir el res-taurant Can Poal.

Josep Fàbrega i Selva va néi-xer a Súria el 3 de març de 1947;ha viscut a Artés, a Manresa i,d’uns anys ençà, a Calders. Desdel setembre del 2007, i des-prés de 40 anys de conviure ambalumnes, pares, companys i l’ad-ministració, és un mestre jubilat.

Foto: Ajuntament

El guanyador, amb la regidora de Cultura (esquerra) i l’alcaldessa

Vallromanes> MxV-Esquerraha denunciat davant el Consell del’Audiovisual de Catalunya elsúltims casos del que ha qualificatcom “censura” a Ràdio Vallroma-nes. El grup parla de males pràc-tiques a l’emissora. La primera,quan el líder del partit, David Ri-cart, va demanar el dret a rèpli-ca al programa L’alcaldessa infor-ma, que es va arribar a gravar alsestudis de Ràdio Vallromanes,però que no es va emetre mai. Ensegon lloc, parlen de la “censuradirecta que ha patit la gravació del’últim Ple ordinari celebrat el dia17 de març, on va dimitir un re-gidor del Govern Municipal da-vant la sorpresa dels seus matei-xos companys”. Joan BautistaHernández va parlar de proble-mes amb la torre de comunica-cions, però a la web només hi hael moment inicial de la dimissió.Per últim, critiquen que mai s’haconvidat a cap membre del grupmajoritari al consistori, MxV-Esquerra, a participar en capprograma.

MxV-ERC parlade censura al’emissora local

RedaccióVallromanes

Page 41: Línia Vallès 351

41�Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] líniavallès.catMaig201106

Page 42: Línia Vallès 351

Caldes42�

Maig201106líniavallès.cat

Caldes de Montbui > Aquestsdies ha tingut lloc la desbrossa demales herbes de les voreres nopavimentades i els camins queuneixen els barris Font dels Ena -morats, Ragassol, Lledoners, CanValls i Torre Negrell amb l'objec-tiu de facilitar l'accés dels via-nants i millorar l'estètica delscarrers. Aquesta acció es repeti-rà a l'estiu i mesos després, per talde mantenir els carrers dels ba-rris extraurbans nets de brossadurant els mesos en què mésprolifera la vegetació. Tambés'ha continuat amb l'obertura dela franja de protecció con tra in-cendis a Can Valls. L’acció haconsistit en seguir la franja d'uns25 metres d'amplada al llarg delperímetre del barri per tal dereduir la biomassa que afavoreixl'accés del foc als habitatges.

Desbrossa decamins i netejade biomassa

Bigues i Riells > Dilluns passatvan començar les obres de re-modelació i recuperació de l'an-tic safareig La Piqueta per tal deconvertir-lo en un equipamentper al foment de la creació dellocs de treball i on s'hi instal·laràel Club de l'emprenedor. Els tre-balls consisteixen en convertir l'e-quipament en un edifici de duesplantes amb despatxos i salesde reunions. La intervenció quees farà sobre aquest espai té uncost de licitació de 380.000 eu-ros. El Departament de Gover-nació i Administracions Públi -ques de la Generalitat de Catalun-ya i la Diputació de Barcelona, co-gestors d'una part del fons FE-DER Catalunya 2007-2013, hanconfirmat una subvenció de285.547 euros que es destinen aaquest projecte.

Comencen lesobres de reformade La Piqueta

Bigues i Riells > L’alcalde deCaldes i candidat d’ERC, JordiSoler, ha enviat una carta a la res-ta de caps de llista que es presen-ten a les eleccions municipalsdel proper 22 de maig, propo-sant-los que es comprometin arespectar el resultat dels comicisi que el partit que obtingui mésvots a les urnes sigui qui aconse-gueixi l’alcaldia. Ell ja s’ha com-promès a no signar pactes contrala voluntat ciutadana.

Soler proposa que governi lallista més votada

Trobada d’acordionistes a Bigues i RiellsEl parc de Can Badell acollirà demà dissabte,

a dos quarts de sis de la tarda, una trobada d’acordinistesprovinents d’arreu de Catalunya. L’acte està organitzat

per la Coral l’Amarant de Bigues i Riells.

Fan força pel nou CalderíTots els partits del consistori voten a favor de desencallar el projecte

José Antonio PilarCaldes de Montbui

Si és cert que la unió fa la força,a Caldes hi ha molta unió polí -tica que pretén fer molta forçaen una mateixa direcció: desen-callar el projecte de l’institut es-cola El Calderí, que s’ha vistafectat per l’aturada de l’execu-tiu català en les inversions. Ambaquest ob jectiu, tots els partits

representats al consistori handonat suport a una moció enquè demanen a la Generalitatque reconsideri aquesta inicia-tiva i reactivi el més aviat possi-ble “el compromís de l’anteriorGo vern, tot mantenint el termi -ni de posada en funcionamentdel nou equipament a l’inici delcurs 2013-14”.

Els grups municipals d’ERC,CiU, PSC, ICV-EUiA i PP con-

sideren que la construcció del’institut escola “és absoluta-ment necessària i urgent per talde garantir la qualitat de l’en -sen yament” al municipi i “donarresposta a les necessitats d’ubi-cació dels alumnes” tant en el ci -cle de primària com de secun dà-ria obligatòria i “acabar ambuna situació precària que per-dura des de fa ja cinc anys, comés la ubicació en mòduls prefa-

bricats dels 250 alumnes d’ElCal derí”.

Els partits també demanenque, paral·lelament al desblo-queig de la redacció del projecte,que va ser adjudicat el mes denovembre passat i que ara havist aturada la seva realització,el Parlament doti els pressupos-tos de la Generalitat per al 2011amb una partida per a la cons -trucció del nou edifici escolar.

Page 43: Línia Vallès 351

43�Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] líniavallès.catMaig201106

Page 44: Línia Vallès 351

L’Ametlla · La Garriga44�

Maig201106líniavallès.cat

Un llibre per construir un pou a CamerunLa comercialització del llibre Retrats d'il·lustres garriguencs, que dedicava

els beneficis a la construcció d'un pou d'aigua a Camerun, ha permès laconstrucció d’un a la zona de l'escola de Madà, un barri de Makary, el po-

ble on el missioner Jordi Mas, mort el novembre de 2010, tenia parrò qui a.

La Garriga > El pitch-and-puttde Rosanes va tancar dis sab te acausa de la crisi, cinc anys des-prés d’obrir. L’empresa que ex-plota el camp, Golf Part 3 la Ga -rriga, S.L, ha presentat con cursde creditors voluntari, se gons hapublicat el Butlletí Ofi cial del’Estat (BOE). El club tenia al vol-tant de 60 socis.

La crisi força alPitch and Putt deRosanes a tancar

La Garriga > Autisme la Ga r -riga va estar present a l'Stand So-lidari del Reial Club de TennisBarcelona durant la celebraciódel Barcelona Open Banc Saba -dell-59 Trofeu Conde de Godó.Molts dels assistents es van atu -rar a l’estand de l’entitat i es vanin teressar pel projecte i pels tre -balls que realitzen els nois i no-ies afectats per aquesta malaltia.

Autisme laGarriga, al TrofeuConde de Godó

Un nou contenciós per a Cabello

La primera de les “causes futures”a les què l’alcaldessa de l’Amet-lla, Àngels Cabello (PSC), hauràde fer front amb diners públics siguanya les properes eleccions jaha esdevingut una realitat. Unaex tre ba lla dora de l’Ajuntamentha pre sen tat un contenciós admi -nis tra tiu contra el consistori enquè de mana l’obertura d’un pro -ce di ment especial per a la impo -si ció de mesures correctores percom provar el compliment de lanor mativa de prevenció i riscosla bo rals al lloc de treball queocu pava a la comissaria de laPo licia Local. També sol·licita laqualificació d’as setjament en lafeina i la con vocatòria “molt ur -gent” del comitè de seguretat i sa -lut la bo ral. El procediment ju -dicial s’ha iniciat com a respostaal silenci adminis tra tiu practicatpel con sis tori davant les de man -des que l’afectada va fer el 2010i a les quals no va te nir resposta.

L’alcaldessa de l’Ametlla, a prop de la demanda per assetjament laboralJosé Antonio PilarL’Ametlla

La treballadora, que va ocuparun lloc com a administrativa a laPolicia Local gairebé dos anys,fins que no se li va renovar el con -trac te després de ser víctimad’un su posat cas d’assetjament la-boral, va presentar el 2 de desem-bre de l’any passat un recurscontra la inactivitat i pre sumptareso lu ció per silenci negatiu con-tra una sol li citud que havia fet a

l’Ajunta ment. La demanda consi -dera que la manca de respostaper part de l’empresa va vulnerarles ga ran ties jurídiques de la do -na, qu an la llei estableix quel’Ad mi nis tració està obli gada adictar una resolució en tots elsproce di ments i a notificar-la.

La demanda explica que desde l’Ajuntament es van fiscalitzarvulneracions en la relació con -trac tual amb l’afectada, motiupel qual va causar incapacitattem poral. Els fets queden de -mos trats per dos informes de laUni tat de Salut Laboral de Sa -badell i de la Inspecció de Treballi de la Seguretat Social de Bar ce -lona. Aquest darrer determinaque la dona “estava exposada auna situació en la que confluïendiversos factors de risc amb po -tencialitat de provocar da nys a laseva salut”. “La treballadora –se-gueix el document– és sot me sa auna manca de reco nei xe mentsocial emocional per part del’em presa i canvis no desitjats(tras llat a l’Àrea de Serveis Terri -

Foto: Eduardo Benito

Àngels Cabello, alcaldessa i candidata

to rials) amb l’existència de poccon trol per la seva part (baixa in -flu ència i autonomia) i baixespo s sibilitats de desenvolupar lesseves habilitats. També acreditaun baix control d’estatus (canvisno desitjats, inestabilitat laborali manca de perspectives de pro -moció). Per rematar-ho, assen ya -la l’orígen del con flicte: “El con -tin gut professional de la tasca dela treballadora es va anar de te rio -rant des del moment en què col-labora juntament amb el tre ba -llador [...] en la reco pi la ció d’a no -malies” dins del de partament.

La demanda considera quel’A juntament no va vetllar per l’a -plicació de la legislació de pre -venció de riscos laborals, de ma -nera que va propugnar la ma -teixa vul neració. Tampoc ho hafet després, tot i el re que ri mentde Tre ball per subsanar de for maim mediata les de fi ci èn cies pre -ventives. El 27 d’octubre es va de-manar la con vo catòria de la Co-missió de Seguretat Laboral, pe-tició que va ser ignorada.

Page 45: Línia Vallès 351

45�Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] líniavallès.catMaig201106

Page 46: Línia Vallès 351

46�

Montornès · MontmelóMaig201106líniavallès.cat

La Fiscalia demana cinc anysper a un pediatra sense títolMontornès > La Fiscalia dema-na cinc anys per a Manuel D.S,qui va exercir de pediatra al CAPde Montornès-Montmeló fentservir documentació falsa. Se-gons l’escrit d’acusació, l’home vacomençar els estudis de Medici-na a Veneçuela però no els va aca-bar. A Barcelona, va presentardocuments amb la intenció d’e-xercir, així com una fotocòpia deltítol de metge, suposadament

expedida per la Universitat deVeneçuela al 1995; i una fotocò-pia d’un certificat que homologa-va el títol. L’acusat va aconseguirser contractat per l'Institut Cata-là de la Salut (ICS): va treballaral Consorci Sanitari del Maresme(2005 i 2006) i posteriorment aMontornès. Va ser quan va de-manar la col·legiació, de la que elCol·legi de Metges va sospitar, iva denunciar el cas.

La Fira del Comerç i Entitatsarriba dissabte farcida d’actesMontmeló > Aquest dissabte secelebrarà a Montmeló la VI Firadel Comerç i Entitats. Es preveula participació de més de 40 co-merços i entitats locals que ubi-caran les seves carpes a la Plaçade la Vila, a l'avinguda de Pom-peu Fabra i a la Plaça Gran. Lafira s'inaugurarà a les 10 h i s'hanprogramat activitats i tallers du-rant tota la jornada. Al matí, esfarà una competició de futbol

3x3 i un concurs de toc de pilo-ta a més d’una cercavila gegante-ra i l’actuació del grup de teatrede Sant Martí. Al migdia s’ha or-ganitzat una botifarrada populara la plaça Gran i a partir de les16.30h es faran exhibicions dedansa, una desfilada de moda,sortejos i diverses competicionsesportives. A més, al final de lajornada se sortejaran 300 eurosen vals de compra.

Abel Florensa (CiU) vol méstransparència a les finances

L’alcaldable de CiU a l’alcaldia deMontmeló, Abel Florensa, pre-sentava divendres la seva candi-datura a la Sala de la Concòrdia,on va reiterar la seva intenció d’a-conseguir un “canvi” a Montme-ló: “No un canvi qualsevol sinó unque respongui al nostre ADN depensar en positiu i cercar el mi-llor”. De fet, Florensa va avançaralgun dels eixos del seu progra-ma, posant èmfasi en la vessantmés econòmica. La millora dels

pressupostos municipals o latransparència en les finances,són algunes de les prioritats delgrup nacionalista, que treballaamb la voluntat de “donar lasorpresa” en les properes elec-cions. Un altre eix important delseu programa pretén millorar elcivisme al municipi: “Volem unMontmeló cívic, net i amb mésqualitat de vida”. El senador Jor-di Vilajoana va acompanyar Flo-rensa en la presentació en socie-tat de la candidatura que en-guany aposta per tot de cares no-ves al municipi.

Foto: CiU

La presentació d’Abel Florensa

Montmeló > L’AssociacióEspan yola Contra el Càncer i elCircuit de Catalunya organitzaranaquest diumenge una jornadalúdica per a nens malalts de càn-cer i les seves famílies. Una tro-bada, que enguany comptaràamb la presència d’Àlex Monner,Igor Szpakowski, Nil Cardoner,Mikel Iglesiasi i Marc Balaguer,protagonistes de la sèrie de TV3Polseres Vermelles. Amb l’ob-jectiu de fomentar la interaccióentre famílies amb situacionssemblants, s’emmarcarà la jorna-da en un context lúdic on el mo-tor i la velocitat prendran espe-cial protagonisme. Els nens visi-taran les instal·lacions del Circu-it i participaran en diversos ta-llers. A més, durant la jornada es-taran acompanyats dels Bom-bers de la Generalitat, de la CreuRoja, de Protecció Civil de Mont-meló i dels Mossos d’Esquadra,que ensenyararan els seus vehi-cles i el seu material als visi-tants. La jornada es tancarà ambuna volta en Porsche pel Circuit.

Jornada Contrael Càncer infantil al Circuit

El ‘lipdub’ ja és a InternetEn els darrers dies s'ha posat a disposició dels internautes el lip-dub de Montornès, que es va gravar a començament del mes d'a-bril. El vídeo, amb una durada de 7 minuts i 23 segons, té com a

fil conductor la cançó Last dance de Donna Summer.

Sara ArroyoMontmeló

Page 47: Línia Vallès 351

47�Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] líniavallès.catMaig201106

Page 48: Línia Vallès 351

48�

Cardedeu · La RocaMaig201106líniavallès.cat

L’home trobat mort tenia entre 35 i 40 anysL’home trobat mort dimecres de la setmana passada en una zona boscosa de Carde-deu, a prop de l’antic abocador, tenia entre 35 i 40 anys, segons han informat fonts

de la investigació. El cadàver, localitzat per un ciclista veí de Llinars que passava perallà, presentava un fort cop al cap. El cas el porta el jutjat número 4 de Granollers.

Cardedeu > Durant tot el matíde dissabte passat, i dins la jor -na da Car dedeu és Solidari, lapla ça de Sant Corneli va acollirpa rades de les associacions i ac -ti vitats com música i danses a cà -r rec d'un grup de Costa d'Ivori,lec tu res del llibre Els relats delmil·lenni i una actuació de laCo ral infantil de l'Agrupació Co-ral Cardedeuenca. Nombrososcuri o sos es van interessar en co -nèi xer les entitats i els projectesde cooperació impulsats des delConsell Municipal de Solidaritati Cooperació.

Hi van participar Amics d'AKBenn, Associació Cardedeu ambels refugiats sahrauís, Asocia-ción Proyecto Mi Casa, Cardedeuper un Món Millor, Càritas, Co-lectivo Maloka, Familias sinFronteras por la Infancia, Funda-ció Inter na cional de SolidaritatCompan yia de Maria, FundacióPau i So lidaritat-CCOO, Gesta,Grup de Suport al Col·lectiu deMujeres de Matagalpa, IniciativaPro In fància - Cooperació, MansUnides i Som Togo.

Les entitatspresenten elsseus projectes

La Roca > Dir una cosa i fer-neuna altra. El regidor del PSCJordi Font ha criticat duramentel govern (CiU-ERC) per dir queli preocupa molt el medi am bi -ent, mentre els fets diuen “tot elcon trari”. El so cia lista pensaque, després que en l’anterior le -gislatura fos apro vat per unani-mitat el pla d’acció local –Agen-da 21– de l’auditoria ambiental,amb un conjunt de 71 accions aportar a terme en 10 anys, de lesquals una vintena fei en referèn -cia a protegir el pa tri moni natu-ral del municipi i els boscos queconformen el 51% del territori,els darrers quatre anys han estatperduts.

Font considera que han man -cat la creació d’un consell deme di ambient, la neteja del riuMogent i del parc Fluvial, la re -dacció d’un nou pla de prevenciód’incendis municipal (l’actual vacaducar el 2008), la pèrdua desubvencions, el pa gament d’ajutsa l’Associació de Defensa Fores-tal i el man te ni ment de les fran-ges de les urbanitzacions.

Font critica Rosper la política demedi ambient

Foto: Eduardo Benito

La funerària es va dur el cadàver de la jove

Una jove de 23 anys, mortaen una explosió de gas butà

Una jove de 23 anys va resultarmorta dimecres a primera horadel matí a causa d’una explosióde gas butà en una casa unifa-miliar de dues plantes situada alnúmero 78 de la carretera deCànoves. En el moment de l’ac-cident l’habitatge estava ocupatper dues persones, pare i filla.El primer va resultar il·lès men-tre que la noia va patir feridesmolt greus. Malgrat que elsBombers van poder treure elseu cos amb vida, els serveissanitaris des plaçats a la zonavan confirmar la mort dinsl'ambulància. La víctima es deiaCristina Camps.

Segons els testimonis que aaquella hora es trobaven a lesim mediacions del lloc on es vapro duir el sinistre, en el mo-ment de l’explosió es va sentirun rebot fort i es van vellugar

El sinistre va afectar una casa a la carretera de Cànoves

José Antonio PilarCardedeu

per sianes i tendals. Es creu quel’accident va estar originat per lafuita de dues ampolles de gasbutà que estaven al pàrquing.En total es van mobilitzar noudotacions dels Bombers de laGe neralitat i tres del Sistemad'E mergències Mèdiques (entreelles un helicòpter medicalitzat),a banda de la Policia Local.

L’explosió va afectar greu-ment l’estructura de l’habitatgei va provocar que el sostre de la

planta baixa cedís parcialment.L'immoble del costat i el que estroba situat al carrer del darrere,una casa en rehabilitació, tambévan patir danys estructurals. Enaquests habitatges no es va ha -ver d’evacuar cap persona, jaque en el moment de l’accidentno hi havia ningú.

L’Ajuntament va convocaruna concentració silenciosa a les8 del vespre del mateix dia. I vadecretar dos dies de dol.

Page 49: Línia Vallès 351

49�Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] líniavallès.catMaig201106

Page 50: Línia Vallès 351

Baix Montseny50�

Maig201106líniavallès.cat

Jordi Julià, premi de poesia a BenissaEl poeta Jordi Julià, de Sant Celoni, ha guanyat el Premi 25 d’Abril Vila de Benissa de Poesia amb l’o-

bra Circumstàncies adverses. El guardó, consistent en 2.000 euros, s’ha entregat al Centre CulturalTaller Ivars de Benissa (Alacant). El llibre, format per 35 poemes, serà publicat per Viena Edicions, i

es presentarà la setmana del 9 d’octubre, diada del País Valencià.

Foto: Ajuntament

Van participar-hi 30 establiments

Càmeres a Sant Francesc

L’Ajuntament ha instal·lat cà-meres de seguretat al pas soter-rat del carrer Sant Francesc. D'a-questa manera es dóna respostaa la inquietud del veïnat davantla inseguretat que suposava, se-gons van traslladar a l'ajunta-ment, creuar el pas soterrat tenintpresent que el seu traçat no ésrecte. La Policia Local controla lesimatges a temps real.

Per poder fer la instal·lació, l'a-juntament ha obtingut l'autorit-zació del Departament d'Inte-rior de la Generalitat i l'informefavorable de la Comissió de Con-trol de Videovigilància de Cata -lun ya.

TRES AGENTSD’altra banda, s’han incorporatdos nous agents a la plantilla dela Policia Local amb l'objectiu depermetre la creació d'un nou ser-

Sant Celoni ha instal·lat càmeres de seguretat al passoterrat > S’han incorporat dos nous agents de policia

RedaccióSant Celoni

Sant Celoni > Una trentenade botigues van sortir dissabtepassat al carrer per presentarels seus productes de primaverai estiu. El públic visitant va podertrobar articles de moda i comple-ments, decoració i equipamentsper a la llar, automoció, manua-litats i perruqueria acompanya-des d’un espai de pintura perals més petits en commemoracióde l’any Internacional del Bosc.

El bon temps i la proximitatamb el Dia de la Mare van fer queuna gran quantitat de gent s’hipassegés pel recorregut que ofe-ria la fira i l’Agromercat tancantaixí un bon dia de comerç al car-rer.

Les Botigues alCarrer de SantCeloni, un èxit

Sant Pere de Vilamajor > LaJunta Electoral ha requerit l’A-juntament que s’abstingui de ferinformacions o publicaci ons du-rant el període electoral. Aques-ta notificació ha arribat des présde la denúncia de la coalició Es-querra i Reagrupament, que vanotificar a l’organisme que elconsistori havia distribuït infor-mació “parcial i interessada” so-bre la gestió econòmica del mu -nicipi, que es va fer arribar alsciutadans en una carta ambmembret de la corporació, sensesignar per cap responsable muni-cipal i “utilitzant diners públics”.

Aquesta és la segona vegadaen una setmana que la JuntaElec toral fa un requeriment al’actual equip gestor de Sant Perede Vilamajor. Dilluns passat, lacandidatura de CiU, actualmental govern municipal, ja va ser re-querida a complir l’article de laLlei Electoral relatiu a la paritatde sexes a les candidatures. Elsconvergents van respondre mo-dificant la seva llista.

El govern localinforma sobre lagestió econòmica

vei de policia de proximitat, ano-menada també de barri o comu-nitària. Per a finals de l'any 2011o principis del 2012, està previs-ta la incorporació d'un tercer. Elsagents que formin aquest serveiestaran destinats de forma per-manent a una zona territorialconcreta, relacionant-se amb elteixit social i amb el veïnat per talde detectar problemàtiques i in-quietuds, per tal prevenir conflic-

Els nous agents ja patrullen els carrers del municipi

Foto: L. V.

tes –actuant-hi de mediadorsquan sigui adient– i de donar res-postes, adequades a cada zona, ales diferents necessitats. Així,aquests agents actuaran com a filtransmissor entre el barri (asso-ciacions veïnals, comerciants,escoles...), els comandamentspolicials i altres serveis munici-pals competents en cada cas.Aquest nou servei començarà afuncionar passat l'estiu.

Page 51: Línia Vallès 351

51�Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] líniavallès.catMaig201106

Page 52: Línia Vallès 351

Esports52�

Maig201106líniavallès.cat

Sí al Dia de l’Esport a Europa

Foto: Ajuntament

Sant Fost escull els millors esportistesAquest dissabte se celebrarà al pavelló 2 de Sant Fost la 22a edició de la Nit de

l’Esport, un acte dedicat al reconeixement de la tasca duta a terme durant aquestatemporada, per diversos esportistes i entitats del municipi. Durant l’acte,

s’anunciarà el nom del millor i la millor espostista de Sant Fost al 2011.

El CF Mollet UE lluitarà peruna plaça a Primera CatalanaMollet > La jornada futbolísti-ca de diumenge al Municipaldels Germans Gonzalvo veuràaquest cap de setmana un delspartits vitals en aquest tram finalde lliga per al CF Mollet UE. L’e-quip local necessita la victòriaper assegurar-se una plaça a Pri-mera Catalana la propera tempo-rada, tot i que disputarà davantun dels rivals més forts de Pre-ferent, el CE Canyelles, que nopot perdre cap partit si vol entrar

dins les sis places que donen ac-cés a l’ascens. El Mollet ve d’u-na important victòria davant elManresa, fet que ha ajudat al’hora d’afrontar aquest tram fi-nal.

També han col·laborat elsdar rers fitxatges del club: RubénCasanova, Héctor Alcañiz i Ser-gi Meca són els noms dels tres ju-gadors que s’han integrat al pri-mer equip per encarar els darrerspartits de la temporada.

El CF Mollet davant el Manresa

Sara ArroyoBaix Vallès

La idea va sorgir de l’alcalde deMollet i diputat d’Esports, JosepMonràs: impulsar el Dia de l’Es-port a Europa, una iniciativa perdonar rellevància a la pràctica es-portiva a tots els racons on espractica esport. Ara, el secretarid’Estat per a l’Esport, Albert So-ler, ha formalitzat l’adhesió delgovern espanyol a aquesta citacommemorativa, fet que suposaque ”Espanya farà d’ambaixa-dora a Europa per impulsar laproposta”, segons ha confirmataquest dimarts el mateix Soler enla seva visita a Mollet. La inicia-tiva neix amb marca molletana elsecretari d’Esports va explicarla significació de que la idea“hagi sorgit de Monràs, alcalded’una ciutat on les polítiques es-portives tenen molta importàn-

cia”. Tant és així que a la propos-ta s’han sumat esportistes d’elit,com Carles Puyol, Ricki Rubio,Rafael Nadal o els germans Es-pargaró; a més de 700 entitats,ens locals i federacions esportives.

Foto: CF Mollet UE

L’alcalde de Mollet va avançarque “s’està treballant” en la decla-ració del Dia de l’Esport a Euro-pa, tot i que “el procés adminis-tratiu és lent”. La previsió és quees formalitzi a la tardor.

El secretari d’Estat per a l’Esport, Albert Soler, amb Josep Monràs

El secretari d’Estat per a l’Esport formalitza a Molletl’adhesió del govern d’Espanya a la commemoració

Balanç positiudels hàbitsesportius a ParetsParets > Un 50% dels paretanspractiquen algun tipus d’activitatfísica de manera habitual. D’a-quests, la majoria ho fa de formaregular. Aquestes són algunesde les dades que es van presentardilluns a Parets i que responen alsresultats obtinguts per l’enques-ta sobre hàbits esportius a Parets.L’estudi, elaborat i subvencionatper la Diputació de Barcelona,s’ha fet a partir de 600 enquestesa persones del municipi majorsde 16 anys, d’on s’extreu, entred’altres, que la pràctica esporti-va al municipi està per sobre dela mitja catalana i que Can But-josa és un dels centres més usats.

Última jornadaamb doble derrota vallesanaGranollers / Mollet > El CBMollet no va poder signar el dar -rer partit de la temporada ambuna victòria. El matx davant elPlatges de Mataró va decantar-sepels maresmencs que van guan-yar els d’Oriol Ramoneda per 77a 80, en un partit amb rendes nosuperiors a 10 punts. Ramírez,Pons i Dam van ser els jugadorsmés valorats per part molletana,però no van ser suficients per em-portar-se un partit. Tampoc vaajudar a la classificació molleta-na el fet que el Cornellà, rival di-recte, guanyés al Granollers, quifinalment ha aconseguit la vuite-na posició a la classificació.

EL CNG, millorclub català ensincronitzadaGranollers > El proper 10 demaig, el Club Natació Granollersrebrà el guardó al millor club ca-talà de natació sincronitzada, enel marc de la X Diada de la Nata-ció Catalana que organitza la Fe-deració Catalana de Natació(FCN) al Museu Olímpic i del’Esport. El Club ha estat conside-rat com la millor entitat esporti-va catalana en aquesta disciplina.Com al 2010, el CNG també rebràel guardó al setè millor club cata-là de l’any, segons el barem esta-blert en funció de les puntuacionsde tots els clubs catalans en elscampionats de Catalunya de totesles disciplines i categories.

Els baixvallesans pedalaran perla llera recuperada del BesòsBaix Vallès > Durant prop de24 km, uns 1.500 ciclistes delBaix Vallès es llençaran a peda-lar, aquest diumenge, per la lle-ra recuperada del riu Besòs. Estracta de la novena edició d’a-questa ja coneguda bicicletadapopular que implicarà a diversosmunicipis del Vallès Oriental i elVallès Occidental. S’habilitaranfins a cinc punts de trobada perals ciclistes que se sumin a migrecorregut. Tot i que la sortidaoficial es farà des del Parc Firalde Granollers, també es podràcomençar des de Montornès,Montcada i Reixac o Santa Colo-ma de Gramanet. Ja es compta-bilitzen 1.200 inscrits. Una edició anterior

Page 53: Línia Vallès 351

53�Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] líniavallès.catMaig201106

Page 54: Línia Vallès 351

54�

L’Agenda Maig201106

TELÉFONS D’INTERÈS

EMERGÈNCIES 112BOMBERS 085 · Granollers 93 849 60 80 · Mollet 93 570 47 29/93 570 45 74CAP · GranollersSant Miquel 93 791 16 25 Granollers centre 93 458 56 89 Valles93 548 56 58 · Mollet Plana Lledó 93 579 83 83. Can Pantiquet 93 570 5977. La Llagosta 93 574 98 10 L’Ametlla 93 843 22 67 Parets 93 562 16 89Santa Perpètua 93 560 31 18 Martorelles 93 593 42 44 Sant Fost 93 57954 06 La Roca 93 860 32 00 Vicenç Papaseit 93 842 44 32 Cardedeu 93846 03 51 / 93 846 02 71 Montornès 93 572 03 03 Montmeló 93 544 44 40Les Franquelles Bellavista 93 861 80 30 Corró d’Avall 93 840 42 00 Lliçad’amunt 93 841 52 50 Lliça de Vall 93 844 56 30 Canovelles 93 846 83 28La Garriga 93 871 80 81 Vilanova 93 845 84 75 Vallromanes 93 572 98 05 HOSPITALS (emèrgencies mèdiques 061)Hospital General de Granollers 93 842 50 00 Hospital de dia Sant Jordi(Granollers) 93 860 00 50 Hospital de Mollet 93 576 03 00MOSSOS D’ESQUADRA 088 Granollers 93 860 85 00 Mollet del Vallès 93 565 99 00GUÀRDIA CIVILMollet del Vallès 93 570 55 59 Canovelles 93 846 53 53POLICIA NACIONAL 091 TAXI Granollers93 870 30 28 Radio Taxi Granollers 93 870 30 00 Mollet93 59300 16 L’Ametlla 670 894 810 / 670 79 72 79 Parets 93 593 74 01 / 600 639664 Santa Perpètua 93 560 48 03 La Llagosta 93 574 98 10 / 93 560 33 63(630 88 12 50 nit) La Roca 628 18 90 00 Cardedeu 93 846 01 01 Montor-nès 93 568 09 97 La Garriga 938 71 74 74 Canovelles 93 870 30 28

RÍO

EL SICARIO DE DIOS 3D

THOR

FAST FIVE

AGUA PARA ELEFANTES

NO LO LLAMES AMOR,

LLAMALO X

16.15

16.45

17.00

16.00

16.30

18.45

18.15

19.30

18.00

18.20

20.45

20.30

20.20

20.15

22.45

22.45

22.20

22.30

22.15

SANT CELONI Del 6 al 12 de maig

PE

NJA

ʼT-EL

AC

AS

A�GRANOLLERS6 de maigRosario Flores presenta el seudarrer disc, Raskatriski. 21h,Teatre Auditori.Penèlope, de Pepa Plana i Nola.21h, Teatre de Ponent. Tambéel dia 7 a les 21h i el 8, a les 19h.

7 de maig125, 25 i 10 anys de Pastorets aGranollers. 18h, Teatre Audito-ri.La Selva Sur. 23h, Sala Buks.

8 de maigItinerari de ciutat. Granollersmedieval. 12h, Museu.

12 de maigAcontrallum. De 20h a 2h, SalaPiano Blau.

MOLLET6 de maigInauguració de la 8a Mostrad'Entitats. 19h, Plaça Major.

7 de maigConcert de la Jazz Band del'Escola Municipal de Música.19.30h, Plaça Major.Concert del Forum Abelló. 19h,Plaça Major.Concert AMPC-Banda de JovesMúsics de Mollet. 18.30h, Pla-ça Major.

8 de maigLes Gitanes a la Rambla Bal-mes. 11h.Trobada de col·leccionistes dePlaques de Cava i taps de coro-na. 10h, Plaça Major.

PARETS6 de maigInauguració de les exposicionsQuè és Parets, poble lector?, aCan Rajoler, i Fruits de JoanCondal, a Can Butjosa.Espectacle Recordant Fass-man. 22.30h, Teatre Can Rajo-ler.

7 de maigBallada de colles. 11h, Plaça dela Vila.

8 de maigTeatre: Els ploramiques. 18h,Teatre Can Rajoler.

11 de maigCançons i danses en família.18.30h, Parc la Linera.

SANTA PERPÈTUA6 de maigFree Stars Festival 3. CAM Ber-nades, 23h.

8 de maigPasturada. Plaça Nova, 8.30h.

LA LLAGOSTA7 de maigFira de Sant Ponç. Av. de l'On-ze de Setembre.

8 de maigCruz de Mayo. Pati nord del'escola Sagrada Família.35a Ballada de Gitanes. 11.30h,avinguda de l'Onze de Setembre

SANT FOST8 de maigCant de Caramelles: Un dia deprimavera. 19h, L'Ateneu.

MARTORELLES8 de maigFesta de la Primavera. 11h, pas-seig Fluvial.

MONTMELÓ7 de maigFira del Comerç i Entitats. Pla-ça de la Vila, Plaça Gran i Avin-guda de Pompeu Fabra.Ball. Sala Polivalent, a les 22h.

LA ROCA8 de maigAplec de Santa Agnès de Malan-yanes. 12h. Teatre: La Marató de NYC.18h, Centre Cultural de la Roca.

VALLROMANES7 de maigHumor: Reugenio. Casal, 21h.

CALDES8 de maigFira de Trastos i Tresors. Matí,Plaça de Catalunya.

11 de maigConcert de guitarra a càrrecde Rafel Sala. 19h, Can Rius.

LLIÇÀ D’AMUNT6 de maigConcert d'Antònia Font. 23h,Ateneu l'Aliança.

LA GARRIGA7 de maigUna música de cavalls negres.21h, El Patronat.Poesia xinesa d'ara i d'abans.19.30h, Fundació Maurí.

8 de maigRuta poètico-modernista (I).11.30h, Plaça del Silenci.

LES FRANQUESES7 de maigTeatre: Y la mula reúne al pue-blo. 17h, Teatre-Auditori deBellavista.

8 de maig V Cantata Municipal. 18.30h,plaça de l’Ajuntament.XXII Fira de Sant Ponç. Ram-bla de la ctra. de Ribes i placesde Can Font i de l’Ajuntament.

L’AMETLLA7 de maig Ballada de sardanes. 18h, CanMuntanyola.

SANT CELONI7 de maigExposició: Rafael Ferrer, cen-tenari del seu naixement. 19h,Rectoria Vella.Teatre: Visca el Paral·lel!, ambEls Atrevits. 21h, Ateneu.

Page 55: Línia Vallès 351

55�Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] líniavallès.catMaig201106

Page 56: Línia Vallès 351

Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]�Maig201106líniavallès.cat