of 40 /40
redacció 93 570 62 64 · [email protected] · administració 93 593 93 39 · publicitat 93 570 88 96 · Fax 93 570 87 74 Sol·licitat el control línia vallès 27 de maig de 2011 · Núm. 353 · Any XI · 19.000 exemplars · www.liniavalles.cat Vilanova Enric Torrents (CiU) dimiteix com a regidor pels resultats electorals 9 Esports El CF Mollet puja a Primera Catalana Mayoral revalida la majoria absoluta a Granollers > Monràs, Rísquez i Mingote la perden > Els socialistes deixen de ser la llista més votada a les Franqueses, l’Ametlla i la Garriga Fotos: Eduardo Benito La indignació arriba al Vallès 37 11, 14, 18, 22, 30, 32 i editorial Els “Indignats” instal·len un campament a la Porxada de Granollers 3 El PSC baixa però resisteix el tsunami convergent

Línia Vallès 354

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Línia Vallès 354

Citation preview

Page 1: Línia Vallès 354

redacció 93 570 62 64 · [email protected] · administració 93 593 93 39 · publicitat 93 570 88 96 · Fax 93 570 87 74

Sol·licitat el control líniavallès27 de maig de 2011 · Núm. 353 · Any XI · 19.000 exemplars · www.liniavalles.cat

VilanovaEnric Torrents (CiU)dimiteix com a regidorpels resultats electorals

�9EsportsEl CF Molletpuja a PrimeraCatalana

Mayoral revalida la majoria absoluta a Granollers > Monràs, Rísquez i Mingote la perden > Els socialistes deixen de ser la llista més votada a les Franqueses, l’Ametlla i la Garriga

Fotos: Eduardo B

enito

La indignació arriba al Vallès

�37

�11, 14, 18, 22, 30, 32 i editorial

Els “Indignats” instal·len un campament a la Porxada de Granollers�3

El PSC baixa però resisteixel tsunami convergent

Page 2: Línia Vallès 354

Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]�Maig

201127líniavallès.cat

Page 3: Línia Vallès 354

3�En Portada líniavallès.catMaig

201127

La indignació arriba al Vallès El moviment ciutadà de protesta contra l’actual model polític i de desenvolupament econòmic

ha organitzat mobilitzacions a Granollers, Mollet, Parets, la Llagosta i Santa Perpètua

sones sense accés a l’habitatge ohipotecades “condemnades deper vida a treballar pels bancs”,usuaris de la sanitat i l’educaciópúbliques afectades per les reta-llades pressupostàries. La repre-sentació ciutadana abarca gent detotes les edats que comparteixenun objectiu comú: fer la sevaprò pia revolució contra el siste-ma establert, que tantes víctimesdeixa cada dia en el camí.

Formen part del campamentque es va establir di s sabte passata la plaça de la Por xada de Gra-nollers i que encara es manté. En-tre assemblea i assemblea, els in-dignats porten a terme diferentsactivitats, com ara reunions de lesdiferents comissions, cassola-des, debats i cercaviles, entred’al tres. Tot plegat, en un ambi -ent que en ocasions sembla mésfestiu que reivindicatiu, que ésl’objectiu últim dels campamentsde la indignació que han prolife-rat arreu.

I per a què quedi clar que elfons de l’acampada és una protes-ta, un co municat: “Els veïns i veï-nes del Vallès no ens adormim iens volem sumar a les mobilitza-cions de tantes i tantes ciutats delmón. Som persones madures i

conscients que no rebutgem lanostra responsabilitat social icol·lectiva i que, d’una manerapacífica, ens hem concentrar perdir: Prou! No ens sentim repre-sentats per institucions políti-ques i socials que han deixat debanda la defensa dels interessosde la major part de la societat perposar-se al servei dels poderseconòmics”.

La revolució pacífica que s’haestès arreu proposa, entre d’al-tres, l’eliminació dels privilegis dela classe política, l’aplicació deme sures efectives contra l’atur,facilitats en l’accés a un habitat-ge digne, la millora dels serveispúblics, el control de les entitatsbancàries, l’augment del tipusim positiu a les grans fortunes,l’increment de les llibertats ciu-tadanes i una democràcia mésparticipativa on els vots en blanci nuls estiguin representats, i la

Imatge del campament instal·lat a la plaça de la Porxada de Granollers A Mollet s’hi han fet concentracions i cassolades. També a Mollet, la Llagosta i Santa Perpètua

Foto: Eduardo Benito Foto: Eduardo Benito

reducció de la despesa militar.En resum, perquè no dir-ho?,obrir la porta a una nova era.

LES XARXES SOCIALSI en aquesta nova era, les novestecnologies tenen un destacatprotagonisme. Les xarxes socialshan jugat un paper fonamentalen qualsevol de les convocatòries;també en la creació del campa-ment que, des de dissabte passat,es pot veure a la plaça de la Por-xada de Granollers. En Facebooks’ha creat una entrada específica:acampadaVO, des d’on els indig-nats es comuniquen amb el mónexterior, tant per informar deles seves activitats com per difon-dre els seus comunicats oficialsamb la darrera hora de les assem-blees, passant per la demanda dedonacions de productes de pri-mera necessitat.

En aquesta adreça es podenllegir tot tipus de comentaris.Meritxell Serra ha escrit: “Ja erahora que el poble es queixi. Ambaquest govern, quin futur tindranels nostres fills? Gràcies a tota lagent que acampa. Ja era hora queels joves posin veu al que tothompensa i no és capaç de dir”. Elvi-ra Baños: “És una satisfacció sa-

ber que la nostra joventut és ca-paç de moure masses, més enca-ra fent-ho d’una forma educada,coherent, pacífica i sense conflic-tes. No perdeu aquests valorsque són els que us faran seguircap endavant. Potser no serveixde res viure agenollat, però d’al-guna cosa ens servirà viure acam-pats. Segur que sí”. I Víctor Alias:“Portava tota la setmana esperantaquest moment!!! Per fi Grano-llers es mou!!”.

CONCENTRACIONSA Mollet no s’hi ha instal·lat capcampament, però sí que s’hanportat a terme accions de protes-ta que reflexen la indignació d’unsector de la població del Baix Va-llès. A la segona ciutat més grande la comarca hi ha hagut con-centracions i cassolades, a l’igu -al que a la Llagosta. I ja en el Va-llès Occidental, però dins de l’à-rea d’influència d’aquest periòdic,també a Santa Perpètua de Mo -goda. Les accions apleguen gentde totes les edats que, farta d’unpresent que li ofereix limitadesperspectives, volen un futur dife-rent. Queda clar que una part dela societat té vocació de canvi ique vol ser la seva protagonista.

A lacapital de la comarca han aixecat un

campament a la Porxada

Els indignats han arribat al Vallèsi la seva presència s’ha fet evidenta Granollers, Mollet, Parets, laLlagosta i Santa Perpètua de Mo-goda. En aquests cinc municipis,el moviment ciutadà que preténprovocar canvis en l’actual modelpolític i de desenvolupamenteconòmic, ha adquirit força i, a l’i-gual que succeeix a altres in-drets del país i de l’Estat espan-yol o l’estranger, la seva filosofias’ha extés com una taca d’oli en-tre un ampli segment de la pobla-ció.

CANVIS EN EL SISTEMASón joves sense feina i senseperspectives de tenir-ne en un fu-tur proper, adults que han perdutla seva i estan en risc d’exclusiósocial, treballadors amb un pre-sent precari que pateixen unacreixent degradació de les sevescondicions laborals, mares i pa-res amb dificultats de conciliar lavida professional i familiar, per-

José A. Pilar Vallès Oriental

Page 4: Línia Vallès 354

Comarca4�Maig

201127líniavallès.cat

Cabello, inexacta en el darrer pleL’alcaldessa va assegurar que l’Ajuntament només paga el 25% del sou de dos policies que porten ja tres anys de baixa, quan ho paga tot

José Antonio PilarL’Ametlla

La realitat només és una, malgratque aquesta tingui múltiples in-terpretacions. En el cas del con-flicte que l’Ajuntament d’ÀngelsCabello (PSC) manté obert ambdos policies locals, les dades ob-jectives demostren que l’Admi-nistració local de l’Ametlla ha ha-gut de fer front a una elevada des-pesa, mentre que les subjectivescorroboren que la quantitat exac-ta és difícil de quantificar, espe-cialment si la informació ques’aporta està políticament vicia-da. Això és el que va passar aldar rer ple, celebrat dimecres dela setmana passada –només qua-tre dies abans de les eleccionsmunicipals–, davant un nom-brós públic.

480.000 EUROS?En el torn de precs i preguntesdel darrer ple de la legislatura, elcandidat del PP, Juan AntonioEsteban, va demanar la paraulai va assegurar que el conflicte en-tre l’equip de govern –iniciat du -rant l’època de Jordi Pousa icontinuat en la de Cabello–, i dospolicies ja havia costat més de480.000 euros a les arques públi-ques. Segons va dir, aquesta és laquantitat resultant de la despesaque el consistori ha destinat a ho-noraris d’advocats i procuradors,nòmines dels substituts dels dosagents i una penalització quel’Institut Nacional de la Segure-tat Social ha aplicat a l’Ajunta-ment en qualitat d’empresa con-tractant. La xifra inclou el càlculde la corresponent indemnització–encara pendent de determi-nar– que, si així ho determinenels tribunals, hauran de percebreels afectats en concepte de danysi perjudicis.

L’aleshores candidat, que en lapropera legislatura serà regidor,va finalitzar la seva intervencióamb dues preguntes adreçades al’alcaldessa: “No pensa que hau-ria sigut més productiu destinar

Foto: L. V.

Reproducció d’un certificat signat per l’exsecretari que contradiu l’alcaldessa

aquests diners a enllumenat pú-blic en les urbanitzacions El Ser -rat i La Miranda?” i “Pensa con-tinuar amb els expedients, araque a més està imputada persuborn i tràfic d’influències?”.

Després d’acusar Esteband’ac tuar com a portaveu dels po-licies expedientats, Cabello vaexplicar que el conflicte “ve delluny, no és d’aquest any”, senseaclarir que ella mateixa ha man-tingut oberts els procediments ju-dicials iniciats pel seu antecessoren el càrrec, Jordi Pou sa. Elsnombrosos expedients que hanrebut els policies des de l’any2009 tenen el seu origen en unaauditoria interna en la que vanparticipar els agents i una admi-nistrativa –a la que no se li va re-

novar el contracte–, tasca durantla qual es van detectar un cúmulde suposades irregularitats que esvan posar en coneixement del jut-jat davant la passivitat de l’equipde govern.

PAGA L’AJUNTAMENTPel que fa a la quantitat concre-ta de diners públics destinats aaquest conflicte, Cabello va res-pondre sense dubtar negantaquesta xifra, tot i que no en vadonar cap d’alternativa. Tambéva puntualitzar que l’Ajuntamentnomés paga el 25% del sou delstreballadors que estan de baixalaboral –des de fa ja dos anys–mentre que el restant 75% l’abo-na la Seguretat So cial. La realitat,però, és una altra.

Segons un document signatper l’exsecretari municipal, Sal-vador Sastre, al qual ha tingut ac-cés Línia Vallès, l’afirmació del’alcaldessa és inexacta. El certi-ficat expedit té data del 17 de ge-ner passat, anava dirigit al Minis-teri de Treball i fa referència a laprestació d’incapacitat tempo-ral (IT) d’un dels agents: “Estracta d’un “funcionari integrat”,és a dir que es va integrar al Rè-gim General de la Seguretat So-cial a partir del Reial Decret480/1993, de 2 d’abril, pel quals’integra en el RG de la SS el Rà-gim Especial de la Seguretat So-cial dels Funcionaris de l’Admi-nistració Local”. “En aplicacióde la disposició transitòria cin-quena de la norma reglamentà-ria anterior –continua–, els fun-cionaris d’aquest règim no perce-ben prestació d’IT de la Segure-tat Social sinó que la paga direc-tament l’Administració Local”.

SENSE ASSETJAMENTLa resposta que Cabello va donara la pregunta d’Esteban va ser ro-tunda, tal i com va poder compro-var el públic que hi va assistir ala darrera sessió plenària de la le-gislatura. L’alcaldessa va aprofi-tar el seu torn de paraula per des-vetllar que el ma ig del 2010, unmes abans que s’aprovés l’expe-dient d’expulsió d’un dels policies–mesura que després ha rebutjatun jutjat–, va rebre pressionsper tal que no tramités la sanció.No va aclarir, però, per part dequi, ni perquè no ho va denunciaren el seu moment

Sobre la denúncia d‘assetja-ment laboral presentada per undels agents, Cabello va donar aentendre que era del tot impro-cedent. En aquest sentit, va asse-gurar que els membres dels Cos-sos i Forces de Seguretat no po-den estar sotmesos a un clima d’i-nestabilitat emocional a la feina,motiu pel qual es va mostrartranquil·la, i “gairebé convençu-da”, que la sentència serà favora-ble a l’Ajuntament.

La Garriga > Un centenar depersones van assistir la setmanapassada a la xerrada informati-va organitzada a l’Auditori per laPlataforma Antiincineradora sotael títol Votaràs a favor o encon tra de la teva salut?, a càrrecdel metge de l’Hospital Generalde Granollers Joan Padrós i l’ad-vocat Ramon Figueres. JordiGracia, membre de l’entitat, vadeixar en evidència les mancan-ces de la tramitació administra-tiva i del projecte i va deixarclar que, segons la legislació vi-gent i els darrers informes de laGeneralitat, a la instal·lació s’hipodran incinerar residus. Tam-bé va denunciar l’apropiació, perpart del Grup Tamayo, de més de27.000 metres quadrats de ter -renys públics a la llera del riu idel Camí de la Font del Mauamb la connivència de l’ACA i del’Ajuntament.

PERILL PER A LA SALUTFigueres va anunciar que tot elprocediment legal que s’estàduent a terme va encaminat apresentar un contenciós adminis-tratiu contra l’Ajuntament de laGarriga. Això, va avançar, esproduirà quan la modificaciópuntual del Pla General d’Orde-nació Urbanística (PGOU) espubliqui al DOGC.

Per la seva banda, Padrós vaexplicar que els darrers informesepidemiològics a nivell mundialmostren els riscos per a la salutde les partícules ultrafines (infe-riors a 0,1 micres). Segons va dir,una associació de 22.000 metgesdels Estats Units ha sol·licitat alsgoverns estatals i federal quedeixin de construir plantes inci-neradores de biomassa pels ris-cos evidents que aquest tipusd’instal·lacions comporten per ala salut de les persones. A mésaquesta entitat ha demanat queno se subvencioni més aquest ti-pus de plantes perquè, tot i serenergia renovable, no és neta. Iel president de la plataforma,Joan Pocurull, va recordar quinshan estat els partits que han de-fensat la instal·lació.

La Plataformaalerta dels riscosde la biomassa

Page 5: Línia Vallès 354

5�Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] líniavallès.catMaig

201127

Page 6: Línia Vallès 354

Opinió6�Maig

201127líniavallès.cat

Safata d’entradaEDITORIAL

Ciutadans

grup comunicació21Dipòsit legal: B-22581-2001

líniavallèsRedacció: 93 570 62 [email protected]: 93 570 88 [email protected]ó: 93 593 93 [email protected]

Línia Vallès agraeix les cartes dels lectors però no es responsabilitza dels seus continguts. És imprescindible que els es-crits estiguin signats amb nom i cog noms, número de DNI i telèfon de contacte. LíniaVallès es reserva el dret de reta-llar-les, en el cas adient. Les cartes es poden enviar al fax 93 570 87 74 i per correu electrònic a l'adreç[email protected]

Cartes dels lectors

40.000 lectors setmanals(onada 31-03-2011)liniavalles.cat

Sol·licitat el control Premi Diputació de Barcelona

Tasis-Torrent de Comunicació Local 2010

Editor: David Centol i Lozano. Directors d'edició: José AntonioPilar (Línia Vallès), Daniel Gutiérrez (Línia Badalona), Jordi Sugra -ñes (Línia Barcelona), Ivana Padierna (Línia Maresme i webs deproximitat), Pere Giménez (webs temàtics). Caps de redacció:

Elisabeth Alfaro, Cris tian Gó mez, Sara Arroyo. Redacció: DavidGonzález, Montse López, Daniel Sainz, Jordi Alcover.

Cap de producció i qualitat: Marga Moreno. Dissenyadors gràfics: Albert Baldó, Aida Fonseca. Fotografia: Eduardo Benito. Cap de Vendes: Marcelo Villanueva.Coordinadors comercials: ManelRiera i Àlex Subirats Xarxa comercial: Adolf Garcia, Esther Rodríguez, Ricard Garcia, Joan CarlesCuenca, Rafael Serrano i Manuel Sánchez-Villanueva. Màrqueting: Eva Serra. Distribució: Ramon Vila (coordinador), Albert Carbonell, Oriol Freixa, Yacouba Diakité, Adrià López. Facturació: Teresa Anguela. Auxiliar: Maria Reyes.

A cop de tinta per Ricard Soler

IMPRESSIONS

A partir del Moviment 15 M ocom diuen altres, Ciutadans enMoviment donada la seva hete-rogeneïtat, estem assistint, enviu i en directe, a un fenomennou a partir del qual hi haurà unabans i un després. Un momentmàgic que es produeix molt po-ques vegades en la història.

M'han sorprès molt positiva-ment vàries coses: l'heterogene-ïtat (edat, classes socials,concepcions ideològiques...) i ladiferent sensibilitat de les perso-nes que hi participen. La NoViolència Activa és present iprofundament assumida per lamajoria dels participants. S’ar-racona el mal rotllo i s'aprecia elbon humor. L’exquisit respecteper les minories. En l'assembleade dissabte 22 érem uns tresmil. Davant d'una de les propos-tes en les que només unes qua-ranta o cinquanta personesdemanaven un debat, el debat esva produir. I sobre l'organitza-ció, hi ha comissions de tot i pera tot i voluntaris/es permanentso ocasionals. Gent que portamenjar, medicines... Hi ha fins itot una biblioteca en la qualhom pot deixar o agafar llibres. Iuna nova actitud, no només peraportar, sinó també per apren-dre.

Crec que estem davant d'untsunami social. Que els nostressomnis d'avui siguin les reali-tats de demà! Mor el déu delpoder i els diners, i neix l’ésserhumà!

Enrique ColladoMollet

ACLARIMENTSLa posada en marxa de la líniade tren Granollers-Martorellserà el 26 de juny i no de maig,

UN TRACTE HUMÀ PER SEMPRE

Sóc un treballador del Casal Can Prat de Lliçà de Vall, i pensocom deia al meu avi, que en aquest món s’ha de ser agraït, i costapoc. Aquests mesos de campanya electoral hem viscut al Casal elpas de la majoria de partits, la majoria de representants políticsen uns casos fent campanya, el que és del tot lícit, i d’altres sen-zillament petant la xerrada amb un bon dinar. No pretenc queaixò sigui un escrit polític. El que és d’agrair per part de tots ellsés el fet de comunicar-se sense rencunies a un mateix lloc.

M’agradaria que en aquest cas es posés de manifest el bon tre-ball del senyor Toni Alcaide i família, que amb els diferents actesque proposa pel Casal, Lliçà comença a estar en boca de moltagent com a lloc per gaudir d’una bona estona lúdica, tan necessà-ria en els temps que corren. Sopars, ball, tennis a uns preus percombatre la crisi o classes de defensa personal.

Tot això no seria possible sense la col·laboració del nostreAjuntament, i sens dubte a l’esforç de tota una família, la del Tonii la Sonia. És per això que tinc la necessitat d’expressar-li el meumés sentit agraïment per l’esforç que això suposa i animar-lo aseguir fent gaudir tanta gent.

David Creus

tal i com ens havia informat di-jous passat al migdia un càrrecdestacat de CiU. D’altra banda,a la pàgina 9 de l’edició de LíniaVallès del 21 de gener de 2011 esva il·lustrar un article d’opiniódel senyor Àlex Mir i Romeroamb una fotografia en què quees veien quatre dones, acompa-nyades de menors, totes ellesmusulmanes. Lamentem el per-judici que hagi pogut ocasionarla publicació de la imatge a lespersones que hi apareixien.

Isaac Rubio, 35 anysProfessor

Sí que se’ls ha castigat però no sa-bria dir-te si ha estat injustamento no. El que sí que és cert, però,és que hi ha certa connexió entreels esdeveniments nacionals iels locals.

Mari Carmen Garrido, 37anys Mestressa de casa

Sí que s’ha castigat als socialistesperquè la gent ha relacionat elque passa a nivell Estatal, amb lacrisi econòmica. La ciutadania re-laciona el que fa Zapatero i el quefan les seccions locals del PSC.

Rafi López, 40 anysManipuladora

Crec que el que està fent Zapate-ro al Govern es veu reflectit enl’àmbit local. A les eleccions del22 de maig es va castigar als so-cialistes, excepte en municipispuntuals.

Juan López, 71 anysJubilat

Penso que sí que s’ha castigat alssocialistes. Respecte a si ha estatinjustament o no, et diré que nosón bons ni els uns ni els altres.Ni PP ni PSC s’han guanyat laconfiança.

Ángeles López, 53 anysAturada

S’ha castigat injustament als so-cialistes. Crec que sí que es me-reixien un càstig però no enaquest nivell. Després del 22 demaig s’han emportat un cop bas-tant dur.

Les urnes han castigat als socialistes?

Les urnes han deixat a les Franqueses del Vallès un consistori frag-mentat. De les nou candidatures que es presentaven a les eleccions,vuit han aconseguit representativitat, però cap d’elles amb el suficientvolum com per conformar un govern estable. Francesc Colomé, capde la llista més votada, CiU, ha començat una ronda de contactes ambla resta de formacions per tal de construir el futur del municipi. I lifarà falta aplicar en tota la seva extensió la màxima que ell mateix vafer servir durant la campanya, “Posem sentit comú”.

Tenint en compte els antecedents, això passaria per a què inten-tés aconseguir pactes estables o acords puntuals amb les formacionspetites i, per tal de governar amb les mans lligades a un passat d’in-grat record, descartar Esteve Ribalta (PSC), amb qui CiU ha mantin-gut una guerra oberta durant l’actual legislatura, i Francesc Torné(CPLF), l’exalcalde indomable que va plan tar cara a la direcció con-vergent i que amb la seva candidatura alternativa ha acabat restant-li vots als seus mateixos excompanys. És possible construir una ma-joria estable i representativa sense ells. Només cal sentit comú.

El PSC, que el 2008 va fer fora del govern municipal CiU amb unamoció de censura, i que durant la resta de la legislatura ha negat elpa i la sal als seus rivals polítics, estiguessin a l’oposició o dins ma-teix de l’equip de govern, ja s’ha ofert a la federació nacionalista pertal “d’exercir de forma equitativa” les seves responsabilitats en un fu-tur equip de govern sociovergent. Ribalta apel·la ara a la construc-ció d’una majoria, quan durant més de dos anys ha governat en mi-noria de forma absolutista, una condició que li acosta a Torné. Elsciutadans han votat amb sentit comú. Ara cal que ho apliqui Colomé.

Les Franqueses: sentit comú

Page 7: Línia Vallès 354

7�Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] líniavallès.catMaig

201127

Page 8: Línia Vallès 354

La lupa

José Antonio PilarDirector de Línia Vallès

El mirador

L’agulló La Foto

Per higiene políticaDesprés de quatre anys d'un treball a l’o-posició que ha resultat estèril, a la vistadels resultats obtinguts per Unitat per Vi-lanova, he decidit per higiene política di-mitir del meu càrrec actual de regidor iportaveu de CiU i no acceptar el nou de re-gidor obtingut a les eleccions del 22-M, do-nant així entrada a nova gent il·lusionadaen treballar pel poble.

Arribat a aquest punt, penso que aques-tes eleccions han estat un fracàs i una de-cepció personal. Tot i així, agraeixo inten-sament el suport dels 637 vilanovins i vi-lanovines que han confiat en la nostra can-didatura.

Per respecte a la gent que ha donat denou la majoria a Unitat per Vilanova, nofaré esment de les coses que no m'hanagradat tant de la campanya com de l'ac-titud d'alguns membres de la candidatu-ra, moguts per un odi que no han sabut do-minar els responsables del partit; no obs-tant, reitero per a què quedi clar, la mevafelicitació.

El meu interès per a la política del po-ble, treball que no em reconeix pel quesembla molta gent, queda justificat per ala dedicació de molts anys tant a l' Ajun-tament com a entitats. Les satisfaccions no

han arribat, en bona part, per la falta decomprensió a l'hora de valorar les apor-tacions.

Pel que fa a aquests darrers quatre anysa l'oposició, agraeixo als meus companysde grup municipal i al representant delPSC la col·laboració i tracte rebut. I al grupde govern, li trasllado el meu respecte, queno reconeixement polític; però no cal dirque això no afecta a les relacions perso-nals.

Per últim permeteu-me tots els que re-presenteu aquest consistori i el que es for-

marà després de les eleccions, que el po-ble i les persones han de ser el primer ob-jectiu de tots vosaltres i el seu funciona-ment requereix de l'entrega i la complici-tat de tots, només així es poden afrontarles problemàtiques actuals: economia,manteniment, model de poble, etc. I no-més així es pot obtenir la complicitat de laciutadania representada majoritàriamentper tots vosaltres.

Desitjo que Vilanova del Vallès recupe-ri l'estabilitat que es mereix, i a vosaltresclaredat i intel·ligència per aconseguir-ho.

Algunes ciutats de la comarca, sobretotGranollers i Mollet, s’han sumat al movi-ment 15-M i han sortit al carrer contra l’ac-tual model polític i econòmic. La societatactual no es caracteritza precisament perrebel·lar-se, és un primer gran pas.

Moviment del 15-MLa gent diu prou

Andreu GonzálezFutur alcalde de lʼAmetlla

No votantsAnar a les urnes és un dret i gairebé un deure

�Les portes d’Àngels Cabello. Fa just un any que l’alcaldes-sa de l’Ametlla va assumir el càrrec en un acte al qual va as-

sistir la plana major del PSC, no només de la comarca. En aquesttemps, Cabello ha donat molt que parlar... i que escriure. Va entrara l’Alcaldia per la porta petita en ser nomenada a dit pel seu prede-cessor entre tots els regidors possibles aleshores (Iglesias, Reyes, Alas-so, Valls i ella mateixa), però després de la constitució del nou Ajun-tament, sortirà per la porta gran: la seva imputació en un suposatdelicte de suborn –juntament amb l’exsecretari municipal– a un agentde la Policia Local ha provocat que la coneguin a tot l’Estat.

�Andreu González, democràtic? El concepte de llibertatd’informació que els dos darrers alcaldes de l’Ametlla (amb-

dós del PSC) han tingut deixa molt que desitjar. Tant Pousa com Ca-bello han in tentat amagar (per dir-ho de manera suau) Línia Vallès,periòdic al que acusen de provocar tots els seus mals. El convergentGonzález pot subsanar l’error i no vetar-nos a l’Ajun tament ni al webmunicipal. Demanem igualtat amb altres mitjans. És just, no?

�Les males arts d’Estapé. Els candidats de CiU, ERC i PPa la Roca van denunciar dies abans del diumenge electoral la

utilització partidista, per part del PSC, d’un vídeo resum del debatque els caps de llista van tenir al municipi; el van publicar a Inter-net (en blocs, webs i xarxes socials). Les intervencions de Ros, Gil iAlcalá van ser manipulades intencionadament, segons els afectats,deixant frases inconnexes, sense sentit i fora del seu context, men-tre que les d’Estapé apareixien íntegres. Tot i les males arts, set a set.

Guanyador indiscutible de les passadeseleccions municipals, González (CiU) haarrabassat l’alcaldia a Àngels Cabello(PSC). Com a alcalde tindrà l’oportunitatde demostrar que és possible fer un altretipus de política a l’Ametlla. En serà capaç?

La participació del 22-M ha registrat deforma general un petit augment respecteeleccions anteriors, un símptoma que lagent ha escollit dir la seva a través del seuvot. Tot i així, en el millor dels casos ron-da el 60%. Molts es mantenen muts.

Semàfors

Enric Torrents, regidor i portaveu de CiU de Vilanova

DONES COMPLICADES?Recordo que fa ja alguns anys hi havia auna revista del Vallès una secció titulada“Mujeres” i dedicada a entrevistar do nesde Granollers i comarca, on el redactorrepetia cada setmana una pregunta recur-rent: “¿Por qué sóis tan complicadas lasmujeres?”, i elles responien el que bona-ment podien, amb més o me nys encert idosi d’imaginació. Aquesta setmana herebut un llarguíssim correu electrònic ti -tu lat “No només les dones són compli-cades”, que intueixo escrit per una dona, ique aconsella que no només es reenviï adones, sinó també a homes per què s’ado -nin del que els succeeix.

“Si ets tendra amb ells, ets cursi; si no,insensible”. “Si no t’arregles, ets descui -dada; si ho fas, és per atreure a altres”. “Sino treballes, ets una mestressa de casa; siho fas i guanyes més que ells, es moles -ten”. “Si sempre paguen ells, és un abús;si ho fas tu, se senten menys”. “Si te’n vasal llit en la primera cita, ets fàcil; si no, etsuna reprimida”. “Si ells ascendeixen a lafeina és per les seves qualitats; si ho fas tu,és perquè t’has anat al llit amb el teu supe-rior”. “Si ells es veuen amb altres, és laseva naturalesa; si tu et veus amb altres,ets infidel”. “Si surts amb un home sensediners, ets imbècil; si surts amb un milio -nari, ets interessada”. “Si estàs de malhu-mor, ets una neuròtica; si ho estan ells,pobrets, no els comprens”. “Si ets lletja, noet donen bola; si ets guapa i intel·ligent, ettenen por”. “Si tenen una amant, és per -què a casa no tenen el que necessiten; si eltens tu, ets una puta!”. “Si estan intolera-bles, és que han tingut un mal dia; si hoestàs tu, és que estàs ‘en els teus dies’”. Iaixí una llarga llista de frases tan imagina-tives com la resposta que les dones do -naven en aquelles entrevistes.

El correu electrònic, a més de qualificarde complicats als homes, afegeix que sónincomprensibles. Perquè defugen quan lesdones els segueixen, i les seguei xen quansón elles les que defu gei xen. “De fuig-losquan et segueixin –recomana– però fes-ho a poc a poc. Si no, no arribarien mai...”.

Policlínia de Granollers

Opinió8�Maig

201127líniavallès.cat

Page 9: Línia Vallès 354

9�Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] líniavallès.catMaig

201127

Page 10: Línia Vallès 354

Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]�Maig

201127líniavallès.cat

Page 11: Línia Vallès 354

Granollers11�

Maig

201127líniavallès.cat

45 expositors a la fira ecològicaLa segona edició de la fira Ecogra, centrada en productes ecològics,

les medicines i les energies alternatives, que se celebrarà a Granollers durant tot aquest cap de setmana, comptarà amb la participació d’un total

de 45 expositors. També hi haurà un extens programa d’activitats paral·leles.

Els parts privats ja estan aquíL’Hospital ha signat un acord amb La Mútua i undespatx de ginecòlegs > Objectiu: pal·liar la retallada

José Antonio PilarGranollers

La cigonya de la crisi a la sani-tat públi ca ha portat un nadómolt especial a l’Hospital Gene -ral de Grano llers: el servei departs privats. L’objectiu és pal -liar amb ell els efec tes de les re-tallades pressupos tà ries de gai -re bé el 10% que la Generalitataplicarà a tots els centres sani-taris catalans. Dimecres es vapresentar la iniciativa, que im-pulsen el mateix hospital, LaMútua i el despatx Ginecòlegsde Grano llers.

La posada en marxa del nouser vei de parts de pagament es -tà en vol tada de la filosofia sani -tària i assistencial pròpies delsec tor pri vat. De fet, el redactatde la nota de premsa enviada alsmitjans de comunicació té elma teix to que el que podria te -nir el fulletó publicitari d’unaclí nica: “L’hospital ofereix alspacients una atenció integral ipersonalitzada de mà xima qua-litat i confort amb tots els avan-tatges que pot oferir un centrede referència sense haver dedes plaçar-se fora de la seva co -mar ca. Tant la mare com el na -

Foto: Eduardo Benito

dó tindran a la seva disposicióels millors professionals, ex-perts i referents que els ga ran -tiran en tot moment una aten cióintegral”.

I segueix: “L’ampliació de lacartera de serveis privats a l’hos-pital neix com una alternativamés davant les necessitats exis-tents en l’atenció sanitària ambla voluntat d’oferir una atencióhospitalària de proximitat a laciutadania que opti per l’atencióprivada, posant a la seva dis-posició una oferta suficient inecessària per la demanda re-querida per a la població i d’a -

questa forma satisfer les sevesne cessitats bàsi ques”.

Aquesta no serà, però, l’únicaac tivitat privada que desenvolu-parà l’Hospital General de Gra-nollers amb l’objeciu de captarrecursos econòmics. La direcciódel centre ja ha posat en marxaaltres línies d’actuació per pro-mocionar ser ve is no inclosos enla cartera del sistema de salutpú blic, com són els tallers d’en-trenament i esti mulació cogniti -va, cirurgia plàs tica, acu pun tu-ra, valoració del dany corporal,osteopatia i sessions d’estimu-lació cognitiva en demències.

El centre vol potenciar els serveis de caràcter privat per obtenir recursos

Imatge del sector de l’automoció en una edició anterior de l’Ascensió

Redacció > La 12a edició delMercat Audiovisual de Catalun-ya (MAC), que tindrà lloc elsdies 8 i 9 de juny a Roca Umbert,se centrarà en el debat sobre elfutur de la televisió de proximi-tat. També tractarà la millora dela comunicació en línia, entre al-tres temes.

El MAC debatràel futur de la TVde proximitat

Foto: Arxiu / Eduardo Benito

Redacció > Els propers quatreanys seran còmodes per a JosepMayoral. El candidat socialista harevalidat la majoria a les urnes,malgrat que ha perdut un regidorrespecte de l’actual legislatura:de 14, a passat a 13 i del 46% delssufragis al 42%. El resultat de leseleccions municipals ha dei xat unconsistori amb un pa no rama po-lític diferent, amb cinc for ma -cions representades a l’he mi cicle:PSC, CiU, PP, ICV-EUiA i AccióGranollers, la coa lició formadaper ERC, Reagrupament i Grano-llers Independents.

PUJA EL PPLa força més votada a Grano -llers ha estat el PSC, que ha re -but 8.858 vots (42,49%), que liatorguen 13 regidors. CiU, queno ha aconseguit que calés entrel’electorat el seu missatge de que

Les urnes deixen mans lliures a Mayoral per segona legislatura

calia un canvi, no ha millorat elsseus resultats de quatre anys:amb 4.458 sufragis (21,38%) haacon seguit sis representants, elmateix nombre que ja tenia. IERC ha perdut un dels seus dosedils, amb 1.216 paperetes quehan donat suport a la seva can-didatura i que equivalen al5,83% dels sufragis emesos.

Davant d’aquest descens ge -ne ralitzat, el PP, amb 2.641 vots(12,67%), ha estat el partit queha experimentat el creixementmés significatiu, passant de 3 a4 regidors. I ICV-EUiA, amb untotal de 1.240 sufragis (5,95%),ha recuperat, en la persona deJosep Casasnovas, el regidorque va perdre fa quatre anys.

La participació als co micis haestat del 52,20%, sis dècimesper sobre (51,61%) que la que esva registrar fa quatre anys.

Redacció > El sector de l’auto-mòbil tindrà enguany una majorpresència a la Fira de l’Ascensió,on torna després de sis anysd’absència com a gremi. En el seuretorn, estrenaran un format di-ferent: un espai conjunt d’uns400 metres quadrats promogutper la Unió Empresarial Intersec-torial (UEI) i la Unió d’Empresa-

El sector de l’automoció tornaràenguany a la Fira de l’Ascensió

ris d’Automoció. Cada marca ex-posarà un o dos vehicles i infor-marà els visitants de la resta dela seva oferta.

El recinte es completarà ambun espai de 300 metres qua-drats que ocuparà MB Motors–concessionari Mercedes de Gra-nollers–, on presentarà vehiclesde quilòmetre 0 i gerència.

Page 12: Línia Vallès 354

‘Desclassificats’ i ‘Tangos bajo el cielo de París’Emma Vilarasau i Abel Folk, al Teatre Auditori > Laura Hansen i Carlos Morera, a Ponent

José Antonio PilarGranollers

Tothom presumeix de disposard’una escala de valors, d’unsprincipis rectors que li fan serd’una manera o d’una altra; queli fan jutjar les actituds i els com-portaments dels altres des d’undeterminat punt de vista. Peròquè passa quan aquests valors,els principis més sòlids, es veuensacsejats o qüestionats, fins i toten contra d’hom mateix? Quèpassa quan algú pren conscièn-cia que no és tan íntegre, ni tandigne, ni tan coherent? Com s’as-sumeix el trencament entre les

Foto: TAG

Imatge de ‘Desclassificats’

Foto: TdP

Foto promocional de ‘Tangos’

conviccions i la voluntat més ín-tima? Aquest és l’argument deDesclassificats, la proposta escè-nica del Teatre Auditori per a diu-menge a les 19 hores.

L’obra, original de Pere Rierai protagonitzada per Emma Vila-rasau, Abel Folk i Toni Sevilla, nova sobre política, ni és una histò-ria de periodistes, ni és una refle-xió sobre les sempre convulsesrelacions entre el poder mediàtici l’administració. És un muntat-ge que mostra la trobada de trespersonatges amb punts de vistamolt oposats sobre l’ètica, la in-tegritat professional i la dignitatde l’individu.

Redacció > El programa ‘Gra-nollers, vila oberta a la Pau’ con-tinua aquest mes. Si dimarts es vaprojectar a Can Jonch el docu-mental Om Mohammad i es vaorganitzar una xerrada amb l’au-tor, el comunicador social DaniLagartofernández, dissabte secelebrarà al Passeig Fluvial lacursa dels 10 km de Granollers,organitzada per la colla castelle-ra Xics i el Club Triatló, en duesmodalitats: intantil, a les 16.30hores; i adults, a les 18 hores.

Diumenge hi haurà una cami-nada popular fins al bosc de laPau (situat entre el pont de laronda Sud i el bosc de la Mitja),amb sortida a les 11 del matí desde Can Jonch. El bosc de la Paues va plantar l’any 2008 amb 224arbres, un per cada una de les víc-times mortals del bombardeigdel 31 de maig de 1938.

Per últim, del 28 al 31 demaig, el refugi de la plaça Malu-quer obrirà les seves portes pertal que el públic el pugui visitar.

‘Granollers, vilaoberta a la Pau’amb nous actes

Redacció > Brett Gilbert, deCambridge (Gran Bretanya) haguanyat el 5è Concurs Ciutat deGranollers de creació de jocsamb Oracle Pathway. Es tractad’un joc ràpid i elegant, en el qualcal endevinar quines cartes juga-ran els altres jugadors a partird’informacions parcials i esbiai-xades. El jurat també ha conce-dit un àccessit a Jorge Pradas, dePaterna (València) per Tránsitos,un joc d’ordenació del trànsit a lacapital del Túria on allò impor-tant és aconseguir la fluïdesadels vehicles i el descans dels ve -ïns a la nit. La convocatòria for-ma part de la Fira de l’Ascensió.

Un joc inventat aCambridge, premia Granollers

‘TANGOS’ A PONENTEl Teatre de Ponent proposa pera aquest cap de setmana un es-pectacle del gènere del cabaret:Tangos bajo el cielo de París, acàrrec de la companyia La Mari-posa Tango. Interpretada perLau ra Hansen (veu) i Carlos Mo-rera (bandoneó i piano), aques-ta és una proposta íntima, on elsseus protagonistes interpretenpeces de Gardel i Piazzola, chan-son francesa amb gust tanguistai textos de Julio Cortázar, escrip-tor argentí resident a París . L’ho-rari de les representacions ésl’ha bitual: divendres i dissabte, ales 21 hores, i diumenge, a les 19.

Granollers12�Maig

201127líniavallès.cat

Page 13: Línia Vallès 354

13�Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] líniavallès.catMaig

201127

Page 14: Línia Vallès 354

Mollet14�

Maig

201127líniavallès.cat

El PSC inicia converses ambtots els partits menys el PP

Puig lliurarà els diplomes als BombersAvui se celebra l’acte de cloenda i lliurament de diplomes de la 19a. pro-moció del curs de formació bàsica per a bombers, a l’Institut de Segure-

tat Pública de Catalunya (ISPC). L’acte comptarà amb la presència delconseller d’Interior, Felip Puig, entre altres autoritats.

Elisabeth AlfaroMollet

Els tres regidors que ha perdut elPSC deixa el partit en una situa-ció de minoria en la qual s’estre-nen els socialistes de Mollet. Hanpassat de 15 a 12 representants,tres edils de diferència que s’handistribuït de la següent manera:un per al PP, un per a CiU i untercer per a Ara-Esquerra. Els dosprimers passen a tenir quatreedils i ERC, que inverteix la ten-dència del partit, en tindrà dos.

Tot i el càstig de l’electorat,que Josep Monràs atribuïa elmateix diumenge a la conjuntu-ra econòmica general, el PSC hafet una valoració positiva dels re-sultats: “Tenim 12 regidors socia-listes i la certesa que l’alcalde dela ciutat i que tot o la majoria delgovern de la ciutat serà socialis-ta”, expliquen en un comunicat.“Ja hem iniciat la ronda de con-

verses amb tots els grups per re-editar l’acord institucional des dela majoria absoluta, amb tots elspartits excepte el PP. L’aritmèti-ca ens porta a un possible governamb ERC, ICV-EUiA –que esmanté– i CiU, però també podrí-em no formar govern amb ningúi arribar a acords puntuals”, ex-plica Monràs. El ventall de pos-sibilitats, doncs, és ampli.

Ara caldrà veure si els conver-gents volen continuar donantsuport al PSC per mantenir lamajoria necessària i, en cas posi-tiu, quines condicions posen so-bre la taula, ja que el regidor quehan guanyat els dóna més forçanegociadora. El cap de llista con-vergent, Feliu Guillaumes, feia unsímil amb el ball: “Les balladoresestem a les cadires i el PSC ens hade treure a ballar, la iniciativa ésseva”, explica, mentre afegia queno hi ha cap tipus de pressa:“Ens sentim molt còmodes tant al

govern com a l’oposició. El meupartit demanaria que s’ajustés ala proporicionalitat que ara hi hade quatre a un, i podem demanarque no sigui un vals sinó un tan-go”, explica Guillaumes seguintamb el símil. “No hi haurà re-trets”, afegeix, en el cas que elPSC opti per un altre partit.

El PP s’ha situat com a sego-na força però per als socialistesno entra en la negociació.

MONRÀS DENUNCIA PXCJosep Monràs ha denunciat elpresident de Plataforma per Ca-talunya, Josep Anglada, i el can-didat a d’aquest partit a Mollet,Josep Forns, per un possible de-licte d’injúries i calúmnies a lapropaganda electoral que PxCva repartir a la ciutat, amb afir-macions sobre l’acció del governmunicipal que “són totalmentfalses” i d’altres de caràcter xenò-fob.

Redacció> El sindicat CCOO harebutjat de manera contundentl’anunci de la direcció del grup Fi-cosa d’acollir-se a la clàusula d’i-naplicació salarial del convenials diferents centres de treball,“que només busca ampliar el be-nefici empresarial a costa delsdrets dels treballadors i treballa-dores”. CCOO denuncia que algrup no es donen les condicionsjustificatives que recull el Conve-ni col·lectiu per a la indústria si-derometal·lúrgica de la provínciade Barcelona per poder acollir-sea la citada clàusula d’inaplicaciósalarial i recorda que Ficosa téuna bona salut financera i està ensituació de beneficis.

CCOO creu que Ficosa norespecta els drets

Els tres regidors que treuen la majoria als socialistesse’ls han endut PP, que és la segona força, CiU i ERC

La ciutat guanya set aparellsper realitzar exercici físic Redacció> L’Ajuntament deMollet ha instal·lat set aparellsque permetran a la ciutadania ferdiferents exercicis de manteni-ment. La instal·lació d’aparellsper fer exercici físic i estiramentsa la via pública era una de les pro-postes més demanades de lacampanya de pressupostos par-ticipatius. L’actuació té un pres-supost de 30.000 euros.

Es tracta de set aparells adre-çats a tota la població, que per-meten fer diferents exercicis car-diovasculars, de força i d’equili-bri i que s’adapten a cada perso-na automàticament ja que es faservir el pes de l’usuari com a re-sistència. S’aconsella dedicar dosminuts a cada aparell, classificatsen els grups cardiovascular, for-ça i equilibri, i fer tot el circuit.

L’Hospital acull la reunió de laSocietat Catalana de NefrologiaRedacció> La Societat Catala-na de Nefrologia celebrarà la 27areunió anual a l’Hospital de Mo-llet de l’1 al 3 de juny. El congrésreunirà 150 especialistes de totl’estat i fins i tot de l’estranger(Verona, Itàlia). S’abordaran lestemàtiques més rellevants del’especialitat i hi haurà taulesrodones monogràfiques sobretemes com la diàlisi peritoneal i

el fracàs renal agut. La inaugura-ció de les jornades tindrà lloc eldijous a les 9 hores.

D’altra banda, i amb motiu deldies nacionals de la Nutrició i delMedi Ambient, l’Hospital ha or-ganitzat per a aquest diumenge laI Caminada Popular de l’Hospi-tal de Mollet a Gallecs, que sor-tirà a dos quarts de nou del matídel centre sanitari.

Redacció> El carrer de JuanRamon Jiménez, al barri de Lour-des, estarà tallat al trànsit fins al3 de juny amb motiu de les obresd’urbanització d’un nou espaiverd integrat en el parc de RafaelAlberti. S’ha canviat el sentit decirculació del carrer Miguel deUnamuno i d’una part del carrerJuan Ramon Jiménez (en el tramcomprès entre els carrers PíoBaroja i Gustavo Adolfo Béc-quer). En tot cas, queda garantitl’accés i la sortida del veïnat acasa seva. L’enjardinament ser-virà per delimitar la zona d'exer-cicis mitjançant una vegetació. Espreveu que les obres estiguinenllestides a finals de juny.

Talls a JuanRamón Jiménezfins al 3 de juny

Page 15: Línia Vallès 354

15�Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] líniavallès.catMaig

201127

Page 16: Línia Vallès 354

Mollet16�Maig

201127líniavallès.cat

El Concurs de Cartells de laFesta Major repartirà 1.000€Redacció> El 28 de juny fina-litza el termini per participar alConcurs de cartells de la FestaMajor, que escull la imatge detota la línia gràfica que se’n des-prèn de la festa gran de la ciutat:programa, programa de butxaca,banderola, pancarta, pàgina web,etcètera.

Els criteris de valoració de laimatge seran l’originalitat, la cre-ativitat i la inclusió d’elementsvinculats a la festa i el guanyadorrebrà un premi de 1.000 euros.

Poden participar en aquestconcurs els dissenyadors o els es-tudis de disseny professionalsque estiguin vinculats a la ciutatde Mollet.

El guanyador/a haurà de rea-litzar les aplicacions del disseny,bé amb els seus mitjans o bé ambmitjans externs, fent-se càr rec deles despeses ocasionades de lestasques de maquetació i aplica-ció. En cap cas haurà de cór reramb les despeses directes delstreballs d’impressió.

Redacció> El Teatre MunicipalCan Gomà acollirà aquest diu-menge 29 de maig l’actuació dela VaJezz Big Band, una forma-ció vallesana que per a la seva ac-tuació a Mollet comptarà amb lacol·laboració del reconegut trom-petista Ivó Oller. L’entrada es potadquirir a un preu de sis euros.Aquest concert, que s’iniciarà ales dotze del migdia, comptaamb el suport de l’Ajuntament deMollet del Vallès.

La VaJezz BigBand actua a CanGomà diumenge

Redacció> El CIRD Joana Bar-cala acollirà fins al 17 de juny l’ex-posició Quin temps tenim? L'or-ganització de la vida quotidina.La mostra, que està oberta de 9a 21.30h, l’ha cedida l’Institut Ca-talà de les Dones i pretén fer re-flexionar sobre com les dificultatsper harmonitzar la vida laboral ila personal han convertit la ges-tió del temps en una de les qües-tions prioritàries per al benestarde les persones. L’objectiu ésexplicar de què parlem quan ensreferim als usos del temps.

Mostra sobre lagestió del tempsal Joana Barcala

Pau Riba dóna el tret de sortidaavui als Divendres al Jardinet

Redacció> Els Divendres alJardinet arrenquen avui ambl’espectacle Ribaibal de Pau Riba,que combina música, dansa, po-esia i arts plàstiques. A partir deles 22 hores, i a un preu de vuiteuros, es podran rememorar al-gunes les cançons que el van ferfamós barrejades, ara, amb altresde la darrera producció i temesinèdits. Alguns exemples sónNoia de Porcellana o l’HomeEstàtic, combinades amb d’altresde més recents.

Acompanyaran a Pau Riba(veu i música) Memi March en les

projeccions i comentaris gràficsi Aina March amb dansa, ambelegants coreografies que sor-prendran fins i tot els més fami-liaritzats amb els seus directes.Per l’escenari del Jardinet del Ca-sal passarà el pròxim divendres3 de juny l’electroacústica, elfolk rock i el funk de la formació((j)). L’espectacle Jazz sota la llu-na, a càrrec de Mollet Jazz Band,tancarà el cicle el divendres 1 dejuliol. Aquesta actuació s’em-marca dins els actes del 20è ani-versari de l’Escola Municipal deMúsica.

Foto: Arxiu

Pau Riba actuarà avui a partir de les deu de la nit

Redacció> El nou grup de pràc-tiques de conversa amb el mate-rial Xerrem a Mollet del Vallès esposa en marxa l’1 de juny amb elClub Social La Llum. Aquesta en-titat té per socis i sòcies personesadultes malaltes mentals. Ellesmateixes han demanat de ferpràctiques de català parlat, mo-tivades per la participació en unprograma de ràdio local. Lessessions les conduiran les matei-xes monitores del club, que hanrebut formació del material, delqual disposaran en format CD.

Grup de conversaen català amb elClub La Llum

Redacció> Emili Baleriola, Vi-cenç Mas i Raimon Iniesta torna-ran aquest diumenge (19h) a laBombeta per mostrar el millor dela seva música: jazz i rock, fusiód’elements que una vegada mésl’Emili Baleriola jazz-rock trio faque sonin amb un estil únic.L’oferta de la Bombeta per aaquest cap de setmana es com-pleta amb la sessió de Contami-nació Acústica de Ni, un grup for-mat per Bettinelli+Selnik+Re-free que actuarà dissabte a lesvuit del vespre.

Emili Baleriolajazz-rock trio, ala Bombeta

Page 17: Línia Vallès 354

17�Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] líniavallès.catMaig

201127

Page 18: Línia Vallès 354

18�

ParetsMaig

201127líniavallès.cat

Sergi Mingote: “No farem cappacte antinatural a Parets”

22ena edició de ‘Els nostres avis’A partir del dilluns 27 de juny, començarà la 22ena edició de les Jornades Els

Nostres Avis, que organitza la Regidoria de Gent Gran de l’Ajuntament de Parets.Durant els dies de celebració d’aquestes jornades s’han organitzat campionats,

concursos, sortides i diverses activitats a l’aire lliure.

L’IES Parets suma la cinquenalínia per a primer i segon d’ESO Redacció > L’Ajuntament deParets i el Departament d’Educa-ció de la Generalitat han arribata un acord per posar en marxa,el proper curs, la cinquena líniade primer i segon d’ESO de l’IESParets. Tot i que la previsió quees va fer sí que cobria la deman-da de places dels alumnes que jaestudien a Parets, s’ha deciditobrir les noves línies per alsalumnes que estudien al barri deLourdes, pertanyent a Mollet, iper a aquells que malgrat ser de

Parets havien estat estudiant enescoles de fora del municipi.

INAUGURACIÓ DE L’ESCOLA EL GARGOT El proper diumenge 5 de juny s’i-naugurarà la nova escola bressolmunicipal El Gargot, situada alcarrer Prat de la Riba, al barri deCan Berenguer. Durant la inau-guració estarà present l’alcaldeen funcions, Joan Seguer, i lail·lustradora i dibuixant PilarinBayés.

L’IES Parets

Sara ArroyoParets

Els socialistes liderats enguanyper Sergi Mingote han estat, unany més, la força més votada aParets amb 2.333 vots (33,49%),tot i que en aquests comicis hanperdut la majoria absoluta quefins ara els havia permès gover-nar en solitari. L’alcaldable, Ser-gi Mingote, ha explicat a LíniaVallès que avui començaran laronda de converses “amb totes

les agrupacions” per tal cercar elspunts de confluència entre elseu programa i el de les forcesamb representació municipal.Tot i això, Mingote ha avançatque “no es farà cap pacte antina-tural” ja que això no correspon-dria a la forma d’actuar que elssocialistes tenen al municipi.

ESTRENA ALS COMICISMingote s’estrenava enguanycom a cap de llista un cop vaprendre el relleu a Joan Seguer,que havia estat alcalde des del1990. L’alcaldable ha valorat po-sitivament els resultats –tot ihaver perdut la majoria– ja quela crisi, la marxa de Seguer i elbon moment “que viuen altresforces” es plantejaven com unrepte per a la secció local del PSCa Parets, que també ha superat el“càstig que els socialistes viuen

a Catalunya”, segons ha assegu-rat.

MANTENIR L’ESPERIT SOCIALISTAEl socialista reconeix que és po-sitiu conèixer la visió de totes lesforces, tot i poder governar enminoria. Sobretot ha fet refe-rència al fet de “seguir igual” queabans del 22 de maig. La genera-ció d’ocupació i el desenvolupa-ment del Pla de Barris són elsprincipals reptes que es plante-ja.

El 22 de maig, el grup NovaOpció per Parets, encapçalat perl’exalcaldessa Rosa Martí i Conill,va ser la segona força més vota-da, amb 1.357 vots, i ha guanyatun regidor respecte al 2007.També CiU i PP han augmentatun regidor mentre que ICV-EUiAha mantingut el que tenia.

El PSC aconsegueix ser la força més votada tot i queha perdut la majoria absoluta > El NOPP és la segona

Mingote prioritzala generació

d’ocupació i eldesenvolupamentdel Pla de Barris

Foto: Eduardo Benito

Es presenta el projecte Parets,poble lector a Can RajolerRedacció > Ahir es va presen-tar el projecte Parets, poble lec-tor, un projecte nascut amb l’ob-jectiu de fomentar l’hàbit de lalectura com una eina bàsica pera l’aprenentatge i en la formacióintegral dels individus. Durantl’acte de presentació d’aquestainiciativa va estar present PepDuran, llibreter, conta contes i es-pecialista en literatura infantil.Parets, poble lector pretén invo-lucrar el conjunt de la ciutadaniaper fomentar el gust per la lectu-ra i impulsar un seguit d’actua-cions que ajudin a convertir Pa-rets en una vila de referència en

la promoció del llibre i la lectu-ra. És en aquesta línia d’accionsque s’han habilitat dos espaisde lectura, dissenyats per JosepForcadell i Albert Valera, ques’inauguraran a inicis de juny.

Dijous, 2 de juny, a les 18h, esfarà la inauguració de l’espai delectura de la plaça Marcer, unportal de benvinguda a la lectu-ra. L’acte inclourà un recital po-ètic a càrrec de diversos membresde Niu d’Art poètic. Divendres 3de juny, a les 18 h, a Cal Jardiners’inaugurarà l’altre espai de lec-tura, dedicat al conte L’aneguetlleig.

Page 19: Línia Vallès 354

19�Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] líniavallès.catMaig

201127

Page 20: Línia Vallès 354

Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]�Maig

201127líniavallès.cat

Page 21: Línia Vallès 354

21�Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] líniavallès.catMaig

201127

Page 22: Línia Vallès 354

La Llagosta22�

Maig

201127líniavallès.cat

PSC i ICV-EUiA, empatats,ja busquen complicitats

Darrera fase del Concurs de Cante JondoLa quarta i darrera preliminar del Concurs de Cante Jondo enfrontaràVíctor Palacios, José Galán, José Antonio Escribano i Curro de Algeci-ras, acompanyats a la guitarra per David Jiménez. Se celebrarà demà,

a les sis de la tarda, a l’antic Centre Cultural del carrer de la Florida.

Ja es pot votar el cartell de laFesta Major de la Llagosta’11Redacció> Ja es coneixen elstres cartells finalistes del concursper il·lustrar la Festa Major delsetembre, al qual s’havien pre-sentat 24 obres. Només en vancompetir 20, ja que quatre d’elleses van descartar perquè no vanrecollir els requisits de les bases.Els autors les han signat sotaels pseudònims RAG, PajarillusTui i Bobby Marley.

Com l'any passat, el cartellguanyador serà escollit per vota-ció popular. Els veïns trobaran enel proper Butlletí d'Informació

Municipal una butlleta en la qualpodran marcar el cartell que pre-fereixin per anunciar la FestaMajor. Les butlletes hauran deser lliurades entre el 3 i 17 de junya l'Oficina d'Atenció a la Ciutada-nia.

El 20 de juny es donarà a co-nèixer el resultat de la votació i elcartell guanyador durant un acteque tindrà lloc a la sala de plensde l'Ajuntament. El primer pre-mi d'aquest certamen està dotatamb 500 euros; el segon, amb200, i el tercer, amb 100.

Els tres cartells finalistes

Elisabeth AlfaroLa Llagosta

“Els resultats obtinguts mostrenclarament la ferma voluntat delpoble de la Llagosta a que esprodueixi un canvi en el governmunicipal el proper dia 11 dejuny i que aquest canvi estigui en-capçalat per Alberto López”. Aixího creuen els ecosocialistes, quediumenge van donar la sorpresasumant tres regidors, fins arribarals sis, els mateixos que va obte-nir el PSC. Els socialistes van pa-tir un fort cop ja que no nomésvan perdre quatre representantssinó també la majoria. En nom-bre de vots, el càstig dels electorses xifra en 711 vots menys per alPSC. “No han estat uns bons re-sultats per a la Llagosta peròhem tornat a ser la força més vo-tada. Hem entès el missatge i es-tem disposats a reconsiderar demanera oberta els principals pro-

jectes de futur per a la Llagosta”,explica el partit en un comunicat.

DESPRÉS DEL 22-M“Un cop finalitzat el procés elec-toral, el nostre primer objectiu ésel de continuar amb la lluitaconstant per la millora i el benes-tar del nostre poble. Seguiremsent defensors dels interessosde la Llagosta per sobre dels dequalsevol partit”, expliquen elssocialistes, que es reafirmen en laclara voluntat de sumar al seuprograma electoral les aporta-cions de la resta de forces políti-ques: “Els socialistes estaremoberts i receptius a allò que el po-ble ens ha dit clarament a les ur-nes”, diuen. En aquest sentit,ahir va tenir lloc la primera reu-nió entre PSC i ICV, una trobadapràcticament de tràmit perquèAntonio Rísquez i Alberto Lópezseran les dues persones que llui-taran per l’alcaldia durant el ple

Foto: X.L.

d’investidura del proper 11 dejuny.

Per la seva part, els ecosocia-listes asseguren que ja estan tre-ballant per a què “la voluntat decanvi que s’ha manifestat a les ur-nes es vegi reflectida institucio-nalment”. La coalició ha mostratla seva satisfacció per l’augmentde la participació –s’ha situaten el 56.7%– i espera que en elspròxims quatre anys es treballiper engrescar i mobilitzar la ciu-tadania en la participació.

L’altre partit que ha sumatrepresentants a l’Ajuntament ésel PP, que en tindrà dos i, junta-ment amb CiU, tenen la clau perproporcionar una majoria o bé alPSC o bé a ICV-EUiA. Els socia-listes, però, parlen d’un pacteestablert entre tots els grups del’oposició abans de les eleccions“amb la clara intenció que els so-cialistes, la força més votada,passi a l’oposició”.

Rísquez defensa haver estat la llista més votada iLópez aposta pel canvi que s’ha sol·licitat a les urnes

El Casal d’Avis celebra els seus18 anys amb diverses activitatsRedacció> El Casal d’Avis de laLlagosta celebra demà dissabte elseu 18è aniversari. La festa co-mençarà a les onze del matí ambuna exhibició dels grups de gim-nàstica de l’entitat, mitja horaabans de la inauguració de l’ex-posició dels tallers de manualis-tats i pintura del Casal. A lesdotze del migdia tindrà lloc l’ho-menatge a una de les personessòcies de més edat, que finalitza-rà amb un petit refrigeri per alsassistents. A la tarda, el CentreCultural acollirà les actuacionsdel taller intergeneracional de

teatre i el de play back l'Alegriade Viure, que portaran a l’escena-ri l’Aventura del inserso. Cal re-collir invitacions al Casal d'Avis.

OFERTA VARIADAEl Casal d’Avis ofereix als socisdiferents activitats, com jocs detaula, tallers de creativitat artís-tica, teatre, informàtica i d'entre-nament de la memòria; gimnàs-tica i l’espai de lectura i mediate-ca. També participa en el progra-ma “A cent cap els cent” i ofereixels serveis de menjador i de per -ruqueria.

Page 23: Línia Vallès 354

23�Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] líniavallès.catMaig

201127

Page 24: Línia Vallès 354

24�

Santa PerpètuaMaig

201127líniavallès.cat

Isabel Garcia ho té fàcil per governarEls set regidors no li donen la majoria suficient però haurien de pactarun mínim de quatre partits de l’oposició per arrabassar l’alcaldia a ICV

Avui arrenquen les Nits de TàndemLes Nits de Tàndem, el grup de teatre local que enguany celebra

els 40 anys, obren el teló avui a dos quarts de deu de la nit al Tea-tre del Centre. La primera de les tres sessions és sobre gags, peròtambé hi haurà monòlegs (11 de juny) i l’Improshow (17 de juny).

Elisabeth AlfaroSanta Perpètua

No ha aconseguit la majoria su-ficient però el cert és que IsabelGarcia ho té tot de cara per tor-nar a ser l’alcaldessa de SantaPerpètua. 2.590 ciutadans vandonar el seu vot a la formació quelidera, ICV-EUiA-E, que, ambun percentatge del 27,91% sobreel total, donen als ecosocialistesset regidors. Són els mateixos queara fa quatre anys, tot i que ha ha-gut un mínim descens de vots (al2007 en van ser 2.625), i els do-nen una certa seguretat, ja que fa-ria falta el pacte d’un mínim dequatre formacions de l’oposicióper treure l’alcaldia a Garcia.

“Estem molt contents, ho hemtornat a aconseguir. Estem encondicions de fer govern i és unagrandíssima satisfacció”, explical’ecosocialista. De fet, dimartsva començar la primera ronda dereunions amb els partits de l’opo-sició, que només deixarà unaformació fora: Plataforma perCatalunya, el partit xenòfob queha aconseguit un regidor a l’Ajun-tament de Santa Perpètua, uncàr rec que ocuparà Jesús Reba-za. “És molt lamentable. Tenenun discurs xenòfob i racista; moltfàcil, demagògic, que no es foca-litza allà on està el problema i quefomenta l’enfrontament”, assegu-ra l’alcaldable.

“Fins que no acabi tot el pro-cés no vull avançar res, però somels que ho tenim millor”, explicaIsabel Garcia. Sí que ha formulatun desig: “Vull expressar públi-cament la voluntat del meu par-tit i meva d’enllestir aquesta novai complicada etapa sumant esfor-ços i tenint converses amb to-thom. M’agradaria que aquestanova etapa serveixi, també, pernormalitzar relacions amb ERC.Allò important, ara, és treballari sumar per Santa Perpètua, ambrespecte per part de tothom”.

Garcia descarta pràcticamentun acord amb el PP: “Hi ha unadistància molt gran”, ha dit, refe-rint-se a la ideologia

MOVIMENTSEl PSC també es manté, com arafa quatre anys, com la segona for-ça més votada a Santa Perpètua,tot i que comptaran amb un re-

presentant menys al consistori.Fonts socialistes han explicatque s'han iniciat converses ambtots els partits polítics que hanobtingut representació a l’Ajun-tament, també a excepció de Pla-taforma per Catalunya: “Noméssón converses. De moment, elPSC està obert a totes les opcionsderivades dels resultats electo-rals, tant de govern com d'oposi-ció”, diuen. Però el cert és queManuel Ruiz assegurava la nitelectoral que el seu partit conti-

E.A> El Síndic de Greuges, Ra-fael Ribó, visitarà Santa Perpètuael pròxim dimarts. Acompanyatpels seus assessors atendrà elsciutadans des del Centre Cívic ElVapor. Cal, però, concertar les vi-sites prèviament trucant al telè-fon 900 124 124 o enviant unmissatge a l'adreça electrò[email protected], amb el nom iel número de telèfon per podercontactar amb la persona. S’aten-dran consultes o queixes de lesadministracions públiques i deles empreses que presten ser-veis: aigua, llum, gas i telèfon.

El Síndic atendràels veïns dimartsdes del Vapor

Redacció> Unes obres al nousector residencial de Can Filuàobligaran a tallar fins a avui di-vendres l’avinguda Sabadell en-tre els carrers de Joaquim Malatsi de Josep Maria de Segarra. Elstreballs consisteixen en l'execu-ció de la canalització de la conne-xió telefònica del sector amb laresta de la població, la de la xar-xa de sanejament i la reparaciódel paviment. La via només té pasexclusiu per als vehicles que ac-cedeixin del carrer de Sant Isidrea Josep Maria de Segarra. L'ac-cés a l'escola Santiga es realitza através del carrer de la Mestra delnou sector de Can Filuà.

Les obres a CanFiluà provoquentalls fins a avui

nuaria treballant per Santa Per-pètua, com ho ha fet des del go-vern”, suposant que el PSC pas-saria a l’oposició.

Els altres dos socis del go-vern, CiU i ERC, van sortir paratsde diferent manera del 22 demaig. Els convergent s’han situatcom la tercera força política alconsistori perpetuenc, desprésde guanyar un regidor –en tindràtres–, el mateix que ha perdut Es-querra-AM. La republicana RosaRovira creu que la davallada ge-neral d’ERC a Catalunya els haperjudicat, tot i que en menormesura que a altres municipis.Sobre els possibles pactes, Rovi-ra ha assegurat que “la intencióés ser respectuós amb la llistamés votada”, tot i que deixa la de-cisió final en mans de l’executivadel partit i de les negociacionsque es produeixin al llarg de lapropera setmana.

ICV-EUiA va iniciar dimarts laprimera ronda de

converses amb els partits amb representació,

excepte amb PxC

CiU se situa com a tercera força a l’Ajuntament

després del PSC,en detriment

d’ERC, que perdun regidor

Page 25: Línia Vallès 354

25�Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] líniavallès.catMaig

201127

Page 26: Línia Vallès 354

Sant Fost26�

Maig

201127líniavallès.cat

Redacció> Durant aquest mesde maig s’han col·locat dues mar-quesines noves, una a la paradade Severo Ochoa –que s’ha des-plaçat uns 25 metres per no en-torpir el pas dels veïns a les sevescases–, i la de Joan XXIII, a la pa-rada de baixada que s’ha col·lo-cat al davant de la plaça Onze desetembre. Per tal d’unificar elcriteri, la parada de pujada s’ubi -carà al davant, amb pal de para-da, i s’eliminarà la que hi ha a lacruïlla Joan XXIII/Can Roda.

Aquesta actuació s’ha dut aterme amb el suport econòmic del’Agrupació de Municipis ambTransport Urbà i també ha inclòsla reparació i pintat d’unes altrestres marquesines. En una prime-ra fase, se’n van instal·lar dues denoves: una al CAP i l’altra a l’en-trada de la urbanització de MasCorts; i se’n van reparar tres: ladel Seminari, la de Mas Llombarti una altra a la carretera de Bada-lona. També s’ha inclòs una novaparada a l’avinguda Catalunya,prop de Sant Jeroni.

L’Ajuntamentinstal·la duesmarquesines més

Diumenge se celebra la Caminada PopularDiumenge se celebra la 14a edició de la Caminada Popular de Sant Fost de

Campsentelles, que sortirà a les 8h de la plaça de la Vila. Es recorreran deuquilòmetres i el límit de participants s’ha fixat en 750 persones. El preu

per als menors de 12 anys és d’un euro i de quatre per als més grans.

La Junta Electoral decidiràdilluns si entra ERC o ICV

La decisió de si continua a l’Ajun-tament Esquerra o si bé entra denou ICV-EUiA està en mans de laJunta Electoral, ja que totes duesformacions van aconseguir elmateix nombre de vots diumen-ge, 224, i només hi ha lloc per auna. L’organisme es reunirà di-lluns i, en funció del que dictami-ni Independents Units per SantFost posarà sobre la taula les di-verses opcions de pacte per go-vernar amb la majoria que li as-seguri tirar endavant els projec-tes. “Ja hi ha hagut converses ex-traoficials, però les oficials arri-baran la setmana vinent”, expli-ca Montserrat Sanmartí.

IUSF, el partit que governavafins ara en coalició amb CiU iERC, s’ha vist reforçat durant

Les dues formacions han empatat a 224 vots > IUSFi CiU guanyen un regidor > El PP entra al consistori

Elisabeth AlfaroSant Fost

Redacció> El carrer Prat de laRiba i l’avinguda Can Ribaltadisposen des de fa uns dies depassos elevats per controlar el lí-mit de velocitat. L’Ajuntament harepintat la senyalització viàriahoritzontal durant els darrersmesos; un total de 100 passos devianants més els elevats.

L’empresa encarregada delstreballs ha utilitzat un nou mate-rial ecològic que no conté produc-tes tòxics, d’aplicació ràpida isenzilla, que garanteix una dura-da d’entre tres a set anys (segonsel trànsit de la zona). Tambés’ha optimitzat els recursos pel fetde no pintar tota la línia blancadels passos de zebra: amb la pin-tura que s’estalvia aproximada-ment cada tres passos se’n potpintar un altre.

MÉS SEGURA més, el producte utilitzat és an-tilliscant, ideal per a vianants,motos i bicicletes; i retrolluminis-cent, la qual cosa afavoreix la sevavisibilitat als conductors.

Els cent passosde vianants esfan més segurs

aquestes eleccions municipalsamb la suma d’un regidor, fins ar-ribar a sis. Els socis convergentstambé n’han guanyat un i se situ-en amb dos, els mateixos queGSF, que es mantenen. El gran

fracàs de la nit ha estat per als so-cialistes, que han baixat de qua-tre a un regidor. El consistorisantfostenc, a més, ha guanyatuna força, ja que el PP ha acon-seguit un regidor.

Page 27: Línia Vallès 354

27�Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] líniavallès.catMaig

201127

Page 28: Línia Vallès 354

28�

MartorellesMaig

201127líniavallès.cat

Santa Maria> Julián Traperoserà el proper alcalde de SantaMaria de Martorelles, desprésque el seu partit, ICV-EUiA, hagiaconseguit quatre regidors, unmés que CiU. L’ecosocialista haassegurat estar molt content,perquè era un resultat desitjatperò del qual dubtaven fins al’últim moment. “En part es no-tava en l’ambient. Creiem que elprincipal motiu ha estat la pro-posta que ha fet CiU del POUM,ja que molta gent hi estava encontra, a més de que hem presen-tat una candidatura molt renova-da amb gent de mitjana edat”, as-segura Trapero.

Entre els principals objectiusdel partit es troba “esmenar eltema del POUM, adaptant-lo a lesnostres propostes: reduir la su-perfície a urbanitzar i el nombred’habitatges per protegir les vin -yes i l’entrada del parc, de mane-ra que es construeixi ampliant elcasc urbà, i la cohesió amb la tra-ma urbana”, diu el futur alcalde”.

Convergènciaperd Santa Mariade Martorelles

Manaut presenta un ERO per a tota la plantillaL’empresa Manaut, dedicada a la fabricació de components, aplicarà un expe-

dient de regulació per a tota la plantilla –formada actualment per 45treballadors– fins a l’any 2012. La firma té pèrdues des del 2009 i ja a principis

del 2010 va presentar un expedient d’extinció del 25% de la plantilla.

UxM espera un pacte a cinc pergovernar amb tota la força possible

“Intentarem governar amb lamajor força possible, treballantdes de dintre, i mirant d’aconse-guir quatre regidors més i nomésels dos necessaris”. Amb aques-ta declaració d’intencions, l’alcal-de en funcions, Romuald Velas-co, encarava l’inici de la ronda deconverses amb els partits de l’o-posició. El representant que vanaconseguir diumenge passat, finsarribar als quatre, els donen mésseguretat però no la majoria queels permetria governar còmoda-ment. Per aquest motiu mantin-dran la porta oberta als seus so-cis de govern durant la darrera le-gislatura, ICV-EUiA, que han re-but el cop més fort, baixant detres regidors a un; als socialistes,

El partit de Velasco guanya un regidor, el mateix que ha perdut CiU >ERC torna a l’Ajuntament, al que s’incorpora Més Acció per Martorelles

Elisabeth AlfaroMartorelles

que mantenen el representant–Assumpta Pastor substituiràFelip Elices–, i a les dues novesincorporacions: ERC, encapçalatper Marc Candela, que ha rebut184 vots, i el partit de recentcreació Més Acció per Martore-lles, que n’ha obtingut 260. El capde llista de MAPM, Ramón Galí,s’ha mostrat més que satisfet, jaque el grup ha aconseguit ser latercera força a l’Ajuntament ennomés tres mesos, quan es vacrear. “Promourem una políticaconstructiva, perquè fins ara no-més ha hagut un enfrontamentpolític que ha arribat a la socie-tat”, explica.

Qui té la porta inicialmenttancada, explica Romuald Ve-lasco, és CiU, un partit que hadeixat escapar un regidor i esqueda amb tres: “CiU queda ex-

clòs inicialment pels problemesque hem tingut durant tota la le-gislatura”, explica Velasco. “Somla primera força, més no podemdemanar ja que, a més, hem pu-

jat en nombre de vots tot i el des-cens en la participació”, afegeix.

Amb un total de 2.380 vots, laparticipació es va situar en el61,14%.

Page 29: Línia Vallès 354

Lliçà d’Amunt · Lliçà de VallMaig

201127líniavallès.cat

29�

Fira Medieval a LliçàEls propers dies 4 i 5 de juny, al voltant de la Pla-ça de l’Església, tindrà lloc l’activitat Lliçà Medie-

val, la fira medieval de Lliçà d’Amunt. S’esperauna vintena d’activitats.

Simón: “Abans de decidir,parlarem amb tots els partits”

A Lliçà d’Amunt el partit encap-çalat per Ignasi Simón (PSC) haacabat consolidant-se, superanta la que fins ara era la força favo-rita en els comicis, ERC. La cai-guda d’Esquerra ha seguit la tò-nica dels resultats del partit a ni-vell general i ha passat dels sis re-gidors del 2007 als cinc. L’equipde Simón s’ha quedat amb sis re-gidors al ple i s’ha posicionatcom la força més votada, una fitaque el partit mai havia aconsegu-it en la història democràtica:“Els resultats han estat fantàs-tics”, comenta Simón. Durant aquests quatre anys, l’al-calde havia format govern amb elPP i CiU. No obstant, ara ha re-conegut que parlarà amb tots

Ignasi Simón qualifica de “fantàstics” els resultats aLliçà, on el PSC mai havia guanyat les municipals

Sara ArroyoLliçà d’Amunt

Andreu Carreras: “El poble hareafirmat la confiança en CiU”Lliçà de Vall > L’alcalde en fun-cions, Andreu Carreras, ha reva-lidat la majoria absoluta al mu-nicipi de Lliçà de Vall, malgrathaver perdut un regidor respec-te al 2007. Carreras ha agraït elsuport que el municipi ha donata la candidatura convergent que“reafirma la confiança que el po-ble té en el seu partit”, segons haexplicat el convergent. De fet, Ca-rreras és alcalde de Lliçà des de1987 i ha explicat la seva volun-tat de seguir treballant per almunicipi amb immediatesa: “Les

nostres prioritats són la construc-ció del CEIP, el consens respec-te al projecte de Can Vilardebó ila generació d’ocupació”.També, l’alcalde en funcions hafet referència al “desprestigi”que ha patit per part d’altresformacions: “Per més que haginintentat acabar amb nosaltres, nos’han sortit amb la seva”. En-guany s’ha reforçat ICV-EUiA,que ha sumat el segon regidor, iel PP, que ha passat a tenir repre-sentació municipal. El PSC és lasegona força amb 3 regidors.

els partits, abans de concretar elsacords de govern.

EL PP SUMA I CIU RESTALes dues formacions que comple-taven el tripartit a Lliçà, PP i CiU,han portat trajectòries oposa-des. Els populars han aconse guit

enguany el tercer regidor al con-sistori mentre que els conver-gents han passat dels quatre quetenien el 2007, als dos amb elsque comptaran durant aquestlegislatura. Durant la properasetmana es concretaran elsacords de govern.

Page 30: Línia Vallès 354

30�

Canovelles · Les FranquesesMaig

201127líniavallès.cat

Fira de PrimaveraDemà dissabte, de 10 a 20 hores, els comer-

ços del carrer Indústria participaran en laFira de Primavera. Es tracta d’una iniciativa

que pretén treure les botigues al carrer.

Colomé està obligat a pactar

El futur govern municipal de lesFranqueses serà de coalició o noserà. Els ciutadans s’han resistita dipositar la seva confiança enun únic partit i permetre’l que go-verni amb comoditat, de maneraque diverses de les formacionsque han obtingut representacióestan obligades a un entenimententre elles, si el que es pretén éstreure el municipi del forat enquè la minoria del socialista Es-teve Ribalta l’ha mantingut en elsdarrers anys, sense poder apro-var en ple cap projecte important.

Les urnes han castigat Ribal-ta, que ha passat dels sis regidorsaconseguits l’any 2007 a quatre,com a símptoma evident de ladesaprovació majoritària que hamerescut la seva gestió. La rup-tura de CiU també ha passat fac-tura electoral, ja que la candida-tura de la federació nacionalista,encapçalada per Francesc Colo-mé, la més votada al municipi, ha

CiU ha estat la força més votada a les FranquesesJosé Antonio PilarLes Franqueses

obtingut quatre representants,tres menys que en els anteriorscomicis. L’exalcalde FrancescTor né, que s’ha presentat amb unpartit propi (Convergència per lesFranqueses), n’ha obtingut tresregidors.

Altres resultats destacats sónels obtinguts per Unió dels Poblesde les Franqueses (UPLF), que li-dera l’exregidora socialista Vane-sa García, que ha aconseguit unregidor, gràcies en part als votsd’un sector socialista crític amb

Canovelles > Tot i que manté lamajoria que tradicionalmentaconsegueix el PSC al municipi,José Orive ha baixat un regidorrespecte de les eleccions de l’any2007, quedant-se amb nou.

La gran sorpresa al municipil’ha protagonitzat el popular JoséMoya. La formació, que noméstenia un representant la passadalegislatura, en la futura en tindràtres, gràcies a que s’ha convertiten la segona força més votada almunicipi. L’ascens del PP ha es-tat sobtat, sobretot quan Canove-

Orive manté la majoria davantel sobtat creixement del PP

lles ha estat històricament unbas tió d’esquerres on la dretatenia vetat el pas. Els conserva-dors han triplicat el nombre deregidors.

La irrupció de Plataforma perCatalunya (PxC) també ha estatsorpresiva, ja que ha aconseguitun regidor. ICV-EUiA es mantéigual que estava, amb dos repre-sentants, mentre que ERC haperdut l’únic que tenia.

Per la seva banda, CiU hamantingut els dos regidors quetenia aquesta legislatura.

la gestió de Ribalta. Les Franque-ses és un dels municipis on Pla-taforma per Catalunya (PxC) haobtingut representació en la per-sona de l’exregidor popular JosepBadia.

La lògica política diu que Co-lomé serà el futur alcalde de lesFranqueses, però per governaramb comoditat haurà d’arribar aacords amb altres forces, cosaque, a priori, té més fàcil que elsseus oponents més immediats:Ribalta (PSC) i Torné (CPLF).

Vallromanes · VilanovaCessió del castell de Sant Miquel El castell de Sant Miquel passarà a ser d’ús públic gràcies a lacessió temporal que la seva propietària ha fet a Vallromanes ia Montornès. L’acord de cessió de l’àmbit, de 25.000 m2, elvan signar ambdós consistoris la passada setmana.

L’empat de MxV, CiU i IValldóna tres opcions de govern

El futur govern quedarà definiten funció de la capacitat negocia-dora dels tres protagonistes de lesdarreres eleccions municipals.Les opcions són tres: que CiU iIVall revalidin el pacte o que unpartit o l’altre pacti amb MxV-ERC. El quart protagonista ésICV, que ha entrat a l’Ajuntamentper la porta gran, amb dos regi-dors, però per un únic vot de di-ferència. La Junta electoral, re-unida dimarts, va decidir sobreuns vots nuls que van decantar labalança sobre els ecosocialistesen detriment de MxV-ERC. “Nollancem coets, però el cert ésque avui estem més aprop de go-vernar que no fa quatre anys”, haafirmat David Ricart.

La convergent Mari Luz Mu-

David Ricart es veu “més aprop de governar avui queara fa quatre anys” > ICV aconsegueix dos regidors

Elisabeth AlfaroVallromanes

No hi haurà cap moviment a l’Ajuntament de VilanovaE.A.> L’Ajuntament de Vilano-va sembla estar al marge de totatendència electoral i a partir del’11 de juny tindrà exactament elmateix nombre de representantsque governaven fins ara. Torna-rà a governar el partit d’Oriol Sa-font, UpVV, que amb 851 vots re-valida els sis representants. La se-gona força continuarà sent CiU,amb quatre regidors, mentre queel PSC es quedarà amb un.Aquesta situació porta a l’alcaldeen funcions, Oriol Safont, a fer

una valoració molt positiva: “Por-tem vuit anys al govern i això téun desgast, però no ho hem no-tat. La majoria de la població hareconegut la feina feta”, assegu-ra satisfet. Després de la configu-ració del cartipàs, la prioritatserà començar a treballar en ca-dascuna de les 135 propostes degovern incloses en el programa.Un dels principals compromisosés la creació de les quatre gransrondes verdes, un projecte “nomassa costós”, explica.

ñoz no ha volgut avançar cappreferència fins no produir-seles negociacions, però ha assegu-rat que “potser el poble demanaun altre pacte”, alhora que parla-va de cert desconentament:

“Hem fet molta feina i no s’ha vistreflectida”, explica. Per part seva,Lurdes Prims (IVall) asseguraque el seu partit vetllarà peraconseguir el millor acord possi-ble, però que no hi ha res tancat.

Page 31: Línia Vallès 354

Caldes31�

Maig

201127líniavallès.cat

Caldes > Uns 35 assistents de 24empreses van assistir a la xerra-da sobre les responsabilitats delsadministradors d'empreses cele-brada dimarts a la tarda, a CaldesEmprèn. El nou Centre d'Inicia-tives Empresarials situat al polí-gon industrial La Borda va serl'escenari de l'última acció adre-çada a la comunitat empresarialde Caldes de Montbui i promogu-da per l'Ajuntament. Els assis-tents van rebre la informació dela mà de Josep M. Vallbona, ad-vocat del bufet Vallbona AdvocatsAssociats i professional vinculatal Dret Civil i Mercantil.

Caldes Emprènparla sobre elsadministradors

Solé és prudent tot i la victòria fulgurantERC aconsegueix la majoria absoluta amb deu regidors > Totes les formacions baixen

José Antonio PilarBigues i Riells

Esquerra ha arrassat a Caldesde Montbui, on Jordi Solé haestat reelegit alcalde però ambmajoria absoluta. De fet, ERCha doblat el nombre de regidorsal municipi, passant dels cincque tenia durant l’anterior leg-islatura, als deu amb els que go -vernarà durant els propers

quatre anys. El líder d’ERC,però, va ser prudent durant lacelebració de la fulgurant vic-tòria de diumenge: “Cal admin-istrar bé aquest triomf”, vaassegurar l’alcalde. De fet, Soléva prometre un govern des de lahumiltat, la constància, la prox-imitat i el diàleg, tot i haverguanyat per majoria absoluta:“S’ha d’aprendre a governaramb majoria”, va confessar.

TOTS BAIXENEl triomf d’ERC s’entén perquètotes les formacions del mu-nicipi han disminuït els resul-tats respecte al 2007: CiU hapassat de tenir cinc regidors, atres; el PP, de quatre a dos; ICV-EUiA, de dos a un; i el PP, tot imantenir l’únic regidor quetenia al consistori, ha rebutmenys suport percentualment,en relació al 2007.

Nous cursos de la MancomunitatLa Mancomunitat de la Vall del Tenes ha presentat el programa de cursos ocu-pacinals que organitzen per a la temporada d’estiu. La preinscripció finalitzaràel proper 16 de juny i per al dia 20 està previst l’inici. El curs està íntegrament

subvencionat pel servei d’ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu.

Caldes > Uns 1.500 alumnes ce-lebraran la festa de l'EducacióViària entre el 30 de maig i el 3de juny. La celebració clou tot uncurs de sessions formatives quela Policia local fa a les escoles delmunicipi. De gener a març, alum-nes calderins dels cursos de P5,segon, quart i sisè de primària isegon i quart d'ESO han rebutaquestes sessions formatives im-partides per la Policia Local iadreçades a promoure l'educacióper una mobilitat segura des deles escoles. Per cloure el curs, elsmateixos organitzadors oferei-xen una setmana d'activitats lú-diques i educatives als partici-pants que tindran lloc entre el 30de maig i el 3 de juny. Durantaquests dies, els alumnes assisti-ran a activitats dissenyades enfunció de les seves edats i inspi-rades en l'educació viària, ambpropostes com espectacles in-fantils, gimcanes i circuits. Elsalumnes de 4rt d'ESO participa-ran en una activitat especial, quees fa per segona vegada a Caldes.

Celebració dela Festa del’Educació Viària

Page 32: Línia Vallès 354

L’Ametlla · La Garriga32�

Maig

201127líniavallès.cat

Setmana de la Fusta a la GarrigaLa Sala de Can Raspall acull avui, a les 19 hores, la presentació dels pro -

jectes del concurs Pensar el mobiliari del futur. A les 20 hores s’inaugura-rà la Setmana de la Fusta 2011, que al llarg dels propers dies inclourà di-

versos actes en di ferents espais del municipi.

Cabello no supera la prova

Es podria dir que els resultatselectorals han estat per al candi-dat convergent, Andreu González,millor que els que podia imaginaren el millor dels seus somnis. CiUs’ha imposat a l’Ametlla al PSC deMaria Àngels Cabello per unaàmplia majoria: set a tres. L’alcal-dessa, que fa un any va heretar elcàrrec de mans directes del seupredecessor, Jordi Pousa, no harevalidat la confiança dels ciuta-dans. Era la seva primera comte-sa electoral i l’ha perduda: els sisregidors socialistes s’han trans-format en tres per la màgia de lesurnes.

González ha protagonitzat lagran sorpresa de la nit electorala l’Ametlla, que ha sumat tres re-gidors als quatre que ja tenial’anterior legislatura. El candidatconvergent estava exultant diu-menge, un cop es van fer públicsels resultats, i no era per a menys:havia relegat al seu principal ri-

Andreu González (CiU) aconsegueix majoria absolutaJosé Antonio PilarL’Ametlla

val a la mínima expressió... i permajoria absoluta.

En aquest municipi, el vot decàstig que ha patit el PSC a nivellgeneral s’ha sumat al descontentparticular dels ciutadans enversla gestió municipal i els continusescàndols protagonitzats per l’e-quip de govern, que han inclòsuna elevada despesa de diners enprocedimens judicials. Desprésde fer neteja en el partit i relegaralguns dels actuals companysals llocs més allunyats de la llis-

La Garriga > Els ciutadans hanvotat en clau de càstig. La gestiómunicipal de la socialista NeusBulbena, que va tenir el seu orí-gen en una polèmica moció decensura, ha estat en entredit. Al-gunes de les seves decisions delsdarrers temps han estat forta-ment qüestionades (les obres dela plaça de l’Església, la planta debiomassa o la nova estació detren), cosa que s’ha reflectit a lesurnes.

Tot i els problemes interns,que fins l’últim moment es van

Meritxell Budó (CiU) enfonsa a la socialista Neus Bulbena

fer palesos a CiU, la federació na-cionalista ha guanyat les elec-cions amb 2.231 vots. Bulbena,amb dos regidors, haurà de cedirl’alcaldia a Budó, amb set: dosmés que a les darreres eleccionsi dos menys dels que caldria pergovernar en solitari.

Altres formacions que hanaconseguit representació muni-cipal són Acord-AM (3 regidors)amb 1.073 vots, SI (2), amb896; ICV-EUiA (2), amb 643, i PP(1 representant), amb un total de465 vots.

ta –o prescindir-ne directamentd’altres–, Cabello es queda ambFrancisca Hernández i Óscar Vi-llalón, dues persones sense expe-riència en política.

També han obtingut repre-sentació Solidaritat (SI) de Fran-cesc Sulé, el PP de Juan EstebanBerlain i el PL’A-E de Joan Gu -arch, amb un regidor cadascund’ells. L’índex de participació enaquest municipi ha estat del49,04%, amb 2.886 vots d’uncens de 5.885.

Page 33: Línia Vallès 354

33�Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] líniavallès.catMaig

201127

Page 34: Línia Vallès 354

Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]�Maig

201127líniavallès.cat

Page 35: Línia Vallès 354

35�

Montornès · MontmelóMaig

201127líniavallès.cat

Retiren les tanques del golf de VilalbaLes tanques del parc de la Serreta que limiten amb els terrenys de la urba -nització del camp de golf de Vilalba, col·locades fa vuit anys, es van comen -çar a treure la setmana pas sa da a instàncies de l’Ajuntament de la Roca. Erauna vella reivindicació dels veïns del Poble Sec de Cardedeu.

Empat tècnic a la Roca

Malgrat que el PSC ha aconseguitalguns vots més a les urnes (51),sobre la taula socialistes i conver-gents han obtingut un empattècnic a set regidors. Els electorsno han volgut beneïr cap de lesdues formacions amb una majo-ria còmoda, de manera que tantMiquel Estapé com Rafael Rosestan obligats a buscar en un al-tre partit un soci que els faciliti elcamí els propers quatre anys.

En aquest sentit, ICV-EUiA jaha anunciat que la seva primeraopció seria donar el seu suport alPSC per formar un govern d’es-querres. Mentre, CiU i ERC po-drien reeditar el pacte que hanmantingut al llarg d’aquesta legis-latura. Amb aquesta maniobra,però, ambdues opcions suma-rien 8 regidors, de manera quel’empat continuaria. El suportdel PP, que també ha obtingut unrepresentant al consistori, ja si-gui en forma d’acord permanent

Ni PSC ni CiU poden governar en solitari el municipi

José Antonio PilarLa Roca

o en qüestions puntuals, per ga-rantir la governabilitat d’un delsdos blocs.

En no aconseguir que la deCiU sigui la llista més votada, Rosno ha estat capaç de revalidar laconfiança dels ciutadans en laseva gestió, envoltada de deci-sions polèmiques, com la delsequipaments esportius de la Rocaque fa uns mesos va centrar l’ac-tualitat informativa o, més re-centment, la construcció de l’ane-lla viària, un projecte que ha

Cardedeu > Les mateixes forcespolítiques representades aques-ta legislatura es repartiran els 17regidors del futur consistori, jaque totes les candidatures n’hanobtingut representació. Una altracosa serà veure com queda for-mat l’equip de govern, ja que elsactuals socis (CiU i ERC), que finsara sumaven 10 regidors, i pertant majoria, a partir de les elec-cions de diumenge només aple-guen set. Ambdues formacionshan retrocedit respecte a fa qua-tre anys, passant de set a sis i de

La governabilitat de Cardedeupassa per força per un tripartit

tres a un, respectivament. Si vo-len aconseguir una majoria esta-ble, hauran de donar entrada auna tercera força política. La go-vernabilitat del municipi passanecessàriament per un tripartit.

Tot i haver-se incrementat elnombre d’electors al municipirespecte dels darrers comicis,amb un cens que ha passatd’11.827 a 12.579, només la CUP,ICV-EUiA i GPC –menys de lameitat de les set candidatures quees presentaven han incrementatla quantitat de vots obtinguts.

pro vocat recollides de firmes imobilitzacions veïnals.

Pel que fa a aquesta darreraqüestió, la lògica fa pensar que unfutur govern local encapçalat pelPSC anul·laria aquesta actuacióurbnaística, ja que la formaciós’ha mostrat molt crítica amb elprojecte. Des de l’actual equip degovern (CiU-ERC), fins i tot hanacusat als socialistes d’estar al da-rrere de la campanya contra l’a-nella viària. El regidor del PP, Cé-sar Alcalá, té la clau a les mans.

Cardedeu · La Roca

Incorporació a l’arxiu municipalL’Arxiu Municipal de Montornès ha formalitzat

la incorporació del fons documental de la Mutualitat de Sant Isidre (1875-1961) i també d’un manuscrit

que conté els estatuts de l’Ateneu Obrer Montornesenc.

“En el retrocés que viu el PSCel que s’ha fet aquí és un èxit”

En la reflexió post-electoral, l’al-calde en funcions, Antoni Guil,ha valorat molt positivament elsresultats del 22 de maig, malgratque ICV-EUiA s’ha reforçataquest any, Guil ha recordat quetot i mantenir la representació alconsistori (amb 6 regidors), elsuport ha estat considerable-ment superior pel que fa al nom-bre de vots. “En aquest escena-ri de retrocés del PSC a Catalu-nya, s’ha de valorar amb èxit elque s’ha fet a Montmeló”, expli-ca el batlle. Des de l’any 2009, elssocialistes de Montmeló han go-vernat en minoria al municipi, jaque ICV-EUiA va retirar-li el su-port. Durant aquest darrer any,els ecosocialistes han estat la

L’alcalde en funcions, Antoni Guil, debatrà amb lamilitància i la candidatura el futur del partit al govern

S. ArroyoMontmeló

L’oposició adverteix a Monteroque el mandat serà difícilMontornès> El candidat d’ICV-EUiA, José Montero, ha estat elgran triomfador a Montornèson, tal i com es va plantejar fa unsmesos, ha pogut complir el seudesig d’aconseguir la majoria su-ficient per governar en solitari.Montero serà alcalde els pro-pers quatre anys a Montornès icap pacte entre PSC, PP i CiU–que el van desbancar al 2007–podrà negar-li enguany el man-dat. Els ecosocialistes han guan-yat dos regidors respecte al 2007,i ara en tenen nou. També, el PP

de Cristina Tarrés n’ha guanyatun mentre que els socialistes i elsconvergent n’han perdut un. Elpartit Ciutadans s’ha quedat sen-se representació municipal.

Montero s’ha mostrat moltsatisfet pels resultats obtinguts ales eleccions de diumenge i ha va-lorat tant el suport rebut a totesles taules com la participació. Elspartits que abans governaven, araa l’oposició, han recordat queels propers quatre anys seranespecialment difícils pel que fa al’economia.

força més combativa al munici-pi, i ara, han estat la segona for-mació més votada. L’alcaldabled’Iniciativa, Jordi Manils, hamostrat la satisfacció de “la pro-gressió d’ICV a Montmeló” itambé ha lamentat la sortidad’ERC del consistori.

PP I CIU TENEN LA CLAUEl fet que ICV-EUiA hagi arribatals cinc regidors podria canviar lacomposició del govern municipal.El PP, amb un regidor; i CiU, quetambé ha mantingut el que tenia,tenen la clau de cara als possiblesacords.

Page 36: Línia Vallès 354

Baix Montseny36�

Maig

201127líniavallès.cat

Dagoll Dagom, a Sant CeloniLa companyia Dagoll Dagom presenta aquest diumenge (18h) a Sant Celo-nit Nit de Sant Joan. La màgia de la revetlla del solstici d'estiu torna amb

aquesta representació, després de 30 anys des de la seva estrena. La coca, elcava, la música “ye-ye” i els follets màgics tornaran a omplir el teatre.

PSC i CiU necessiten pactar

Amb una participació del 59,99%,PSC i CiU han aconseguit set re -gidors cadascun a Sant Celoni enles eleccions del 22 de maig.També ha aconseguit dos la CUPi un ICV. En canvi, el PP i ERChan quedat fora del consistori.Enguany, la novetat al municipiha estat l’entrada d’ICV-EUiA,que tindrà un regidor al consis-tori.

Tot i que la pro pera legislatu-ra tindrà un re pre sentant me nysrespecte de l’actual, la socialistaha estat la llista més votada amb2.621 vots. Joan Castaño seràl’en carregat de formar un go-vern estable per als propers qua-tre anys. En cas de no aconseguir-ho, el convergent i actual alcaldeen funcions de Sant Celoni, JoanDeulofeu, podria re petir com a al-calde del municipi amb el suportde la CUP.

A Sant Celoni, els convergents empaten a set regidorsamb el PSC > CiU guanya a Santa Maria i ERC a Llinars

RedaccióSant Celoni

Vallgorguina > Un home de 60anys i veí de Santa Maria de Pa -lau tordera va morir dimarts a latarda a l'Hospital de la Vall d'He -bron de Barcelona on va ingre s -sar després de patir un accidentde trànsit al quilòmetre 11 de laca rretera C-61, en terme de Vall -gor guina. La vícti ma, Luís G. S,conduïa una moto cicleta.

Segons ha informat el ServeiCa talà del Trànsit, l'accident es vaproduir cap a 2/4 de 5 de la tar -da quan, per causes que es des -co neixen i que els Mossos d'Es -quadra estan investigant, el mo -torista es va sortir de carretera iva patir ferides molt greus. Va sertras lladat en helicòpter a l'Hos -pi tal de la Vall d'Hebron de Bar -ce lona on va morir unes horesmés tard.

Fins al lloc de l'accident, s'hivan desplaçar cinc dotacions delsMossos d'Esquadra, una delsBombers i l'helicòpter del Sis te -ma d'Emergències Mèdiques(SEM) que el va traslladar fins alcentre hospitalari de Barcelona.

Un motorista dePalautordera mora Vallgorguina

Vallgorguina > ICV-EUiA haperdut durant aquestes eleccionsl’únic regidor que tenia al consis-tori de Vallgorguina, motiu pelqual, el ple s’ha quedat amb no-més una formació amb represen-tació municipal: CiU i Esquerra.Els convergents han monopolit-zat gairebé tot el consistori ambvuit regidors. Esquerra en tindràtres.

Només dos partits al ple deVallgorguina

LLINARSA Llinars del Vallès, Esquerras’ha reforçat assolint el vuitè re-gidor que el permet revalidarl’alcaldia. El PSC ha perdut un re-gidor i mantindrà només un alconsistori. La resta de forma-cions tindran un regidor.

SANTA MARIA Pel que fa a Santa Maria de Pa-lautordera, la força més votadaha estat CiU, que tindrà cinc re-gidors. Els convergents s’hanconsolidat, deixant al PSC en se-gona posició i amb tres regidors.La CUP en té tres.

Sant Celoni > Més de 40 enti-tats ompliran els carrers del cen-tre de Sant Celoni durant la cele-bració, dissabte, de la Mostrad’Entitats. S’ha organitzat unprograma farcit d'activitats detota mena, com tallers, demostra-cions, espectacles. Els actes s’ini-ciaran a les 10 de matí i continua-ran fins al vespre.

La Mostra d’Entitats arribaa Sant Celoni

Page 37: Línia Vallès 354

Esports37�

Maig

201127líniavallès.cat

El Trofeu Barcelona-Comarques, a MontmelóDiumenge, 270 gimnastes catalanes estan citades a Montmeló, on se

celebrarà el Trofeu Barcelona-Comarques de gimnàstica rítmica. Participaran 23 clubs i les 10 primeres classificades de cada categoria

passaran a la final que se celebrarà el proper 4 de juny a Cardedeu.

Foto: CF Mollet UE

La plantilla del Mollet celebra la fita

El CF Mollet fa realitat elsomni de Primera Catalana

La bogeria va prendre el Campdel Germans Gonzalvo un cop elsjugadors van certificar dissabtel’ascens a Primera Catalana. Un3 a 1 davant el Gironella dóna elbitllet directe la nova categoria,que suposa tota una fita històri-ca per al club, que mai haviamilitat en aquesta. Tres gols(Bauli, Rubén i M. Fortuny) vanfer que el CF Mollet UE entrés aformar part de la història delclub.

Aquesta fita, s’aconsegueix auna jornada per acabar la tempo-rada 2010-2011. Els molletanss’asseguren el tan esperat as-cens, tot evidenciant la impeca-ble trajectòria a Preferent Terri-torial, on l’any passat es van que-dar a les portes de la promoció aPrimera.

Els molletans certifiquen l’ascens davant el Gironella

S. ArroyoMollet

RESULTAT: 3 A 1Durant tot el partit, la plantilladel CF Mollet va rebre el suportde la seva afició, que va omplir avessar el Municipal del GermansGonzalvo. El partit va començarmolt disputat, sobretot perquè a

la primera part el Gironella em-patava a 1. Rubén Casanova iRiki, amb els dos darrers gols, ini-ciaven la festa al camp de futbol.El proper partit, els molletans vi-siten el camp del Farners, sisèclassificat.

Palmira Chaparroés campiona delmón als 50 lliures

Granollers > En un partit mar-cat per les reivindicacions, elFraikin BM Granollers va posarfi a aquesta temporada a la lligaAsobal. Es confirma, d’altra ban-da, que els jugadors han interpo-sat una demanda al club pelsimpagaments i que això podriarepercutir en el futur del primerequip a la lliga. Tot i que els ju-gadors de Manolo Cadenas vandefendre l’equip a la pista, final-ment no es va poder complir elsomni de la Champions, ja que lavictòria no va ser suficient comper adjudicar-se la tercera plaçaa la classificació.

El BM Granollers es queda sensela Champions

Vuitè Circuit4x4 del ClubPura Vida

Granollers > La nedadora delClub Natació Granollers PalmiraChaparro s’ha proclamat campio-na del món escolar a la ISF WordCup for Schools que va tenir llocdel 18 al 24 de maig a Gzira(Malta). Amb un temps de 26.76,Chaparro va aconseguir el títolmundial als 50 lliures. La neda-dora també va guanyar una pla-ta i un bronze.

Parets > El proper diumengetindrà lloc la vuitena edició delCircuit 4x4 que organitza el clubparetà, Pura Vida. En aquestaedició, el Circuit, que estarà al fi-nal del carrer Súria, tindrà noveszones de màxima dificultat perals vehicles més preparats, i duesrampes de baixades molt pronun-ciades. La cursa començarà a les9.30h.

Page 38: Línia Vallès 354

38�

L’Agenda Maig

201127

TELÉFONS D’INTERÈS

EMERGÈNCIES 112BOMBERS 085 · Granollers 93 849 60 80 · Mollet 93 570 47 29/93 570 45 74CAP · GranollersSant Miquel 93 791 16 25 Granollers centre 93 458 56 89 Valles93 548 56 58 · Mollet Plana Lledó 93 579 83 83. Can Pantiquet 93 570 5977. La Llagosta 93 574 98 10 L’Ametlla 93 843 22 67 Parets 93 562 16 89Santa Perpètua 93 560 31 18 Martorelles 93 593 42 44 Sant Fost 93 57954 06 La Roca 93 860 32 00 Vicenç Papaseit 93 842 44 32 Cardedeu 93846 03 51 / 93 846 02 71 Montornès 93 572 03 03 Montmeló 93 544 44 40Les Franquelles Bellavista 93 861 80 30 Corró d’Avall 93 840 42 00 Lliçad’amunt 93 841 52 50 Lliça de Vall 93 844 56 30 Canovelles 93 846 83 28La Garriga 93 871 80 81 Vilanova 93 845 84 75 Vallromanes 93 572 98 05 HOSPITALS (emèrgencies mèdiques 061)Hospital General de Granollers 93 842 50 00 Hospital de dia Sant Jordi(Granollers) 93 860 00 50 Hospital de Mollet 93 576 03 00MOSSOS D’ESQUADRA 088 Granollers 93 860 85 00 Mollet del Vallès 93 565 99 00GUÀRDIA CIVILMollet del Vallès 93 570 55 59 Canovelles 93 846 53 53POLICIA NACIONAL 091 TAXI Granollers93 870 30 28 Radio Taxi Granollers 93 870 30 00 Mollet93 59300 16 L’Ametlla 670 894 810 / 670 79 72 79 Parets 93 593 74 01 / 600 639664 Santa Perpètua 93 560 48 03 La Llagosta 93 574 98 10 / 93 560 33 63(630 88 12 50 nit) La Roca 628 18 90 00 Cardedeu 93 846 01 01 Montor-nès 93 568 09 97 La Garriga 938 71 74 74 Canovelles 93 870 30 28

PIRATAS DEL CARIBE 4 3D

AGUA PARA ELEFANTES

MIDNIGHT IN PARIS català

FAST FIVE

EL CASTOR

SIN IDENTIDAD

PIRATAS DEL CARIBE 4

16.30

16.00

16.30

16.20

16.10

19.15

18.30

18.10

18.15

18.45

20.30

20.15

20.30

22.00

22.30

22.20

22.45

21.30

SANT CELONI Diumenge 29 de maig

PE

NJA

ʼT-EL

AC

AS

A�GRANOLLERS27 de maigTangos bajo el cielo de París.21h, Teatre de Ponent. Tambéel 28, a les 21h, i el 29, a les 19h.21è Festival de Jazz. Omar SosaDuo. 22h, Teatre Auditori.

28 de maigFira del Col·lectiu d'Artesansd'Elaboració Pròpia. Tot el diaPlaça de Maluquer i Salvador.Concert de la Cobla Sant Jordii Cobla Marinada. 16.30h, Te-atre Auditori de Granollers.Estrena de la cantata 30 anysd'escola i 25 anys de coral.18h, Centre Cultural.21è Festival de Jazz. Combos iEnsemble Jazz Orquestra. 19h,Casino de Granollers.Nit de rock. 23h, Sala Buks.

29 de maigBallada de sardanes. 17h, Plaçade l'Església.Desclassificats. 19h, Teatre Au-ditori de Granollers.

31 de maigActe memorial en commemora-ció del 73è aniversari del bom-bardeig. 9h, cementiri.

MOLLET27 de maigDirecte al Cívic. 21.30h, CanPantiquet.Música clàssica: Un tastet... ro-màntic. 19.30h, El Lledoner.Divendres al Jardinet. 22h.

28 de maigCaminada popular a Gallecs.9h. Nou Hospital.Pantalla Gegant Final Cham-pions. 20.45h, Can Mulà.Gimcana-tòmbola de l'esplaiXivarri. 10h, Plaça Major i Pla-ça de Pau Casals.

29 de maigBall de gent gran de ciutat.17.30h, Mercat Vell.

PARETS27 de maigArrossada. 14h, Ca n’Oms.La Faktoria d’idees. 18h, TeatreCan Butjosa.

29 de maigTeatre: Ens ha caigut la sogra.19.30h, Teatre Can Rajoler.

30 de maigConta’m una òpera. 20.30h,Sala d'exposicions Can Rajoler.

SANTA PERPÈTUA1 de junyInauguració de la Mostra de Tu-risme Jove. Punt Jove.

LA LLAGOSTA28 de maig18è aniversari del Casal d'Avis.Tot el dia.28è Concurs de Cante Jondo.18h, antic Centre Cultural.

SANT FOST29 de maigXII Caminada Popular. 8h, Pla-ça de la Vila.

MARTORELLES27 de maigCafè i tertúlia amb Eduard Már-quez. 18h, Biblioteca.

MONTMELÓ28 de maigEspectacle Comic delicatessen.22h, local de l'Agrupa.

29 de maig Espectacle d'Enric Magoo. 12h,Centre Cultural la Torreta.

MONTORNÈS29 de maigIV Mostra de Teatre de Montor-nès. 19h, Teatre Municipal.

LA ROCA28 de maigInici de la Setmana de la Soli-daritat. Tot el dia.

CARDEDEU30 de maigConcert d'estiu del Cor Infantilde l'Agrupació Coral Carde-deuenca. 18.30h, Biblioteca.

29 de maigEspectacle infantil: El forn delLleó. 12h, Centre Cultural.

CALDES27 de maigConcert comentat de la SuiteEspanyola per a piano d'Albé-niz. 19h, Escola de Música.Presentació del llibre Històriade l'Escola Montbui. 20h, Esco-la Montbui.

LA GARRIGA27 de maig Pàgines de poesia. 19.30h, Lli-breria Àgora.

28 de maigUn tast de Foix. 20h, AuditoriEscola de Música.

29 de maigCatalans a la Romana. 18h, ElPatronat.Ruta poètico-modernista (II).11.30h, Plaça del Silenci.

CANOVELLES29 de maigT de Txèkhov. 19h, Can Palots.

LES FRANQUESES29 de maig Concert de cançons i melodiesoccitanes (araneses). 10h, par -ròquia de Santa Coloma de Ma-rata.

SANT CELONI27 de maigConcert extraordinari: RafaelFerrer, pinzellades d'una vida.21h, Ateneu.

28 de maigIII Mostra d'Entitats. Carrersdel centre de la vila.

Page 39: Línia Vallès 354

39�Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] líniavallès.catMaig

201127

Page 40: Línia Vallès 354

Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]�Maig

201127líniavallès.cat