40
redacció 93 570 62 64 · [email protected] · administració 93 593 93 39 · publicitat 93 570 88 96 · Fax 93 570 87 74 Sol·licitat el control línia vallès 17 de juny de 2011 · Núm. 357 · Any XI · 19.000 exemplars · www.liniavalles.cat Les Franqueses Francesc Colomé vol que surti el sol després de la tempesta política 4 Mollet Recullen 350 quilos d’aliments i roba per als damnificats de Lorca Una dona intoxicada per una fumigació rebrà 100.000 € Treballava a la Tresoreria de la Seguretat Social de Granollers > Pateix Sensibilitat Química Fotos: Toni Torrillas /Cristina Forés La novena legislatura comença a caminar 15 4 11 i 15 Josep Mayoral, alcalde de Granollers Josep Monrràs, alcalde de Mollet

Línia Vallès 357

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Línia Vallès 357

Citation preview

Page 1: Línia Vallès 357

redacció 93 570 62 64 · [email protected] · administració 93 593 93 39 · publicitat 93 570 88 96 · Fax 93 570 87 74

Sol·licitat el control líniavallès17 de juny de 2011 · Núm. 357 · Any XI · 19.000 exemplars · www.liniavalles.cat

Les FranquesesFrancesc Colomé vol quesurti el sol després de la tempesta política

�4

MolletRecullen 350 quilosd’aliments i roba per alsdamnificats de Lorca

Una dona intoxicada per unafumigació rebrà 100.000 €Treballava a la Tresoreria de la Seguretat Social de Granollers > Pateix Sensibilitat Química

Fotos: Toni Torrillas /Cristina Forés

La novena legislatura comença a caminar

�15 �4

�11 i 15

Josep Mayoral, alcalde de Granollers Josep Monrràs, alcalde de Mollet

Page 2: Línia Vallès 357

Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]�Juny

201117líniavallès.cat

Page 3: Línia Vallès 357

3�En Portada líniavallès.catJuny

201117

“Els pressupostos podrien ser millors si el PSC ajudés a que l’Estat ens pagui”

El diputat Jordi Turull (CiU) respon a les crítiques socialistes sobre que la Generalitat és injusta “social i territorialment” amb el Vallès Oriental pel que fa a les inversions

el pacte CiU-PP per a la supres-sió de l’impost de successions,“que afecta a 6% de la població”,i va advertir que “amb l’excusadel dèficit i la crisi” l’executiucatalà “pretén deteriorar els ser -veis públics per priva tit zar-los”.

Des del PSC s’ha apuntat quel’any 2010 el Vallès Oriental erala quarta comarca catalana enimportància inversora i “engu a -ny passa a ser la novena”. Tam -bé s’ha recordat que els pressu -postos d’aquell any van ser qua -li ficats per Felip Puig, Jordi Tu-rull i Feliu Guillaumes com decàstig perquè suposaven una re-ducció de tres milions d’eurosque el 2003; ara, “amb una di fe -rència de 54 milions d’euros,quin adjectiu hauríem de po -sar?”, es pregunten, abans de feral·lusió a la Llei de Barris, queha beneficiat municipis comGra nollers, Canovelles, Mollet,Montornès, Caldes, Sant Feliude Codines o El Figaró, apostant“per la cohesió social i que aradesapareix”.

Els socialistes, va anunciar,

presentaran esmenes per reivin-dicar temes territorials “que nos’han vist reflectits” en els pres-supostos, com ara el Palau deJus tícia de Mollet, la millora delservei hospitalari a la comarca,la construcció del nou hospitalal solar de Policlínica, a Grano -llers, i la de les dues citades es-coles, que ja tenen ce dit elte rreny pe rò que es preveu laseva ins tal·l a ció de barracons.

LA JUSTIFICACIÓLa resposta de CiU no s’ha fetesperar. Jordi Turull ha res posta les crítiques socialis tes dientque “si en època de vaques gra -sses no es van fer les inversionsnecessàries per a la comarca, arano poden venir amb exigències”.El diputat paretà, que ha defen-

Jordi Turull, diputat de CiUJordi Terrades, diputat del PSC

Fotos: Eduardo Benito

sat la necessitat dels pressupos-tos tot i no ser els que voldriendes de la federació nacionalista,ha subratllat que no es demanaadhesió, però sí que s’apel·la a laresponsabilitat i a la coherència,especialment d’aquelles forcesque han tingut responsabilitatsde Govern.

El portaveu convergent hacriticat el PSC per “mirar cap aun altre cantó amb els pressu-postos” i, en canvi, “aplaudir qu -an el Govern de l’Estat no pagael que deu”. “No pot ser –se gue -ix– que el PSC aplau dei xi a Za -pa tero quan adopta me surescom congelar les pensions, bai -xar el sou dels funcionaris, reti-rar l’ajut de 400 euros o eli mi -nar el xec nadó i a Catalunya esdediqui a atiar el foc contra elspressupostos quan s’adoptenme sures que calen”, ha indicat.En la seva opinió, “el PSC haadoptat un discurs de força ex-traparlamentari”.

En aquest sentit, el diputat haassenyalat que “la crisi eco nò -mica és mundial, però haver

gestionat al marge de la crisi ésuna qüestió de l’anterior Gov-ern”. “Quan et trobes amb undèficit del 3,86% i un endeuta-ment al vol tant dels 40.000 mil-ions d’eu ros o reacciones oportes al pa ís al pedregar”, diuabans de qualificar els pressu-postos de “seriosos i rigurosos,i això ho diu la UE que està forade cap lluita partidista”.

LES DADES OBJECTIVESPel que fa als pressupostos alVa llès Oriental, Turull ha expli-cat que la comarca té 41,4 mili -ons d’euros d’inversió, delsqu als 16,9 són per a noves infra -estructures i la resta per “seguirpagant coses que va començar elTripartit i que no estan aca ba -des”. Així, per exemple, 5 mili -ons són per a l’Hospital de Mo- llet; 7 per a pagaments di fe ri tsdels jutjats de Granollers, que jaestan acabats; i 10,94 per a di -ferents equipaments socials queja estan acabats. “El 70% sóncoses que venen de compromi -sos anteriors, aquest any co -men cem a pagar un volum moltimportant de diners d’obres queja estan fetes”, assenyala Turull.

El diputat també ha criticatque en sis mesos el PSC demaniinversions “que han estat setanys aturades pel Tripartit”. Enaquest sentit, ha recordat quel’anterior Govern “va tancar unhospital sencer al Vallès Orien-tal i va prometre que la Poli-cilínica estaria en funcionamentel 2009, però l’únic que hi ha ésun solar”.

Turull ha assenyalat que, toti no estar en els pressuposts, hiha infraestructures im portantsper a la comarca: el tren Papiol-Mollet, que entrarà en funciona-ment aviat; el Quart Cin turó,que el conse ller negocia; o la lí -nia nord de tren Montcada i Vic.

“El PSC aplaudeixquan Zapatero

congela pensions,baixa sous o treu

el xec nadó”

“Els pressupostos podrien sermolt millors si el PSC ajudés aque el Govern espanyol ens pa -gui el que ens deu”. El diputat iportaveu de CiU al Parlament,Jordi Turull, ha respost d’aques -ta manera a les crítiques que elPSC va fer la setmana passada al’entorn de les inversions que laGeneralitat té previst realitzaraquest any al Vallès Oriental.

LES CRÍTIQUESEl diputat socialista Jordi Te r -rades va valorar el projecte depressupostos de la Generalitatper a l’any 2011 presentat perl’e xecutiu català el 31 de maig ila seva incidència a la comarca.Primer va recordar que els go-verns anteriors també van ges-tionar l’economia del país sota elmateix context de crisi que l’ac-tual i posteriorment va assen ya -lar que els números fets pelsconvergents “perjudiquen clara-ment al Vallès Oriental des delpunt de vista de les inversions”,qualificant-los de “social i terri-torialment injustos”.

“Les inversions suposen un54,8% menys que l’any anteriori algunes de les propostes ques’inclouen s’havien formulat enels governs anteriors, com ara elCAP de Gualba, l’escola QuatreVents de Canovelles o l’escola ElCalderí de Caldes de Montbui”,va dir Terrades, que ja va anun-ciar que el Grup ParlamentariSocialista no donaria suport alspressupostos per considerar-los“insolidaris i de resignació da-vant la crisi econòmica”. El di -pu tat socialista també va criticar

José A. Pilar Vallès Oriental

Page 4: Línia Vallès 357

Comarca4�Juny

201117líniavallès.cat

La travesia del desertRibalta i Torné ho tenen difícil per tornar a l’alcaldia de les Franqueses

José Antonio PilarLes Franqueses

Esteve Ribalta portava la proces-só per dins, dissabte passat. El so-cialista havia d’entregar la vara alconvergent Francesc Colomé enel ple d’investidura i va fer mansi mànigues per evitar que se li no-tés cap senyal de incomoditat.Fins i tot va somriure gairebé du-rant la sessió, mantenint equi -distància entre la imatge de tran-quil·litat que projectava a l’exte-rior i el dolor d’estómac que de-bia patir internament. El mo-ment escenificava la derrota elec-toral i la impossibilitat, desprésde dues setmanes d’intenses ne-gociacions amb gairebé totes lesforces polítiques d’arribar a con-centrar la majoria suficient per nohaver de passar pel trànsit de ce-dir el despatx que, a cop de mo-ció de censura, havia ocupat du-rant els darrers tres anys.

UN DINAR DE VISAEn el discurs que va pronunciardurant la investidura de Colomé,Ribalta va manifestar que el PSC,la segona força més votada el 22-M i amb el mateix nombre de re-gidors que CiU, quatre, haviamantingut contactes amb repre-sentants d’altres partits per asso-lir “un govern fort, estable, inclo-ent i proporcional”. El que no vadir va ser amb qui s’havia reuniti les condicions que havia posatper a assolir el pacte.

No va dir que havia intentat unacord a quatre bandes amb CPLF,ERC i PP (amb els quals arriba-ria a la majoria), oferint a Fran-cesc Torné compartir l’alcaldiadurant dos anys. Ribalta ho va in-tentar, tot i que dies abans haviaenviat un comunicat de premsaassegurant que no pactaria ambtrànsfugues. Segons el dicciona-ri, un trànsfuga és un represen-tant polític que traeix els seuscompanys de llista o al grup queels va presentar a unes eleccions,i amb freqüència creen un partitcom a cobertura de la seva acció.Entra Torné en aquesta definició?

Foto: Eduardo Benito

Esteve Ribalta (PSC) entrega la vara d’alcalde a Francesc Colomé (CiU)

Segons el criteri particular del so-cialista, no.

Ribalta tampoc va dir que esva veure en diferents ocasionsamb el mateix Francesc Colo-mé, gu an ya dor de les eleccionsper un re duït marge de 34 vots,i que li va oferir el mateix tracteque a l’exconvergent: compartirl’alcaldia proporcionalment, atèsque ambdues formacions, CiU iPSC, havien aconseguit idènticnombre de regidors. I molt me -nys va dir que una de les tres con-verses que va mantenir ambaquest va ser durant un dinar queva pagar ell mateix amb la targe-ta vi sa de l’Ajuntament. Davantla seva incapacitat per aglu tinarvots al voltant de la seva figura,va disfressar els seus argumentsper donar suport al cap de la llis-ta amb més sufragis com unexer cici de “generositat i respon -sabilitat del PSC”.

REPARTIMENT DE PODERTorné, que també es va reuniramb Colomé i d’altres “amb l’es-perit del servei i de la governabi-litat”, tampoc va ser capaç d’a-conseguir un pacte que li retornésl’alcaldia que Ribalta li va pren-dre el 2008. Ho va intentar peractiva i per passiva, fins i tottemptant els seus antics compa -nys de files a CiU, oferint al can-didat convergent el mateix acord

que va plantejar al socialista:compartir la cadira de batlle al50%, dos anys un i dos anys l’al-tre. Les converses, però, no vantenir un resultat positiu per a ell.L’exalcalde, amb només tres re-gidors i cap suport per part de laresta de formacions, va votar enblanc en la investidura.

Ribalta i Torné han arribat aun pacte per compartir l’alcaldia,però no han trobat prou suportentre les altres formacions per talde sumar la majoria. Segons unade les fonts consultades per LíniaVallès, ambdós “han tingut para-litzat l’Ajuntament durant més detres anys i ara, en només una set-mana, es posen d’acord nomésperquè es reparteixen el poder”.

PACTE ABANS DE VOTARRafael Bernabé, de Les Franque -ses Imagina (LFI), va fer tot elcontrari. Els dos regidors de laquar ta força amb més sufragis el22-M van votar pel seu candidat,després que durant les negocia-cions no prosperés la seva pro-posta de constituir un govern de

concentració per tal que al muni-cipi hi hagi “una democràcia re -al”. L’exregidora socialista Vanes-sa Garcia, d’Unió dels Pobles deles Franqueses, va donar el seuvot a Colomé. Està per veure siCiU i UPLF signen finalment al-gun pacte de govern.

Àngel Profitós, d’ERC, va sermés pragmàtic. Va aprofitar elseu discurs per explicar que elma teix matí de dissabte el seugrup havia signat amb CiU unacord d'investidura. Entre elspunts que Colomé es va compro-metre a complir destaquen: con-formar un govern ampli i estable;tirar endavant dues consultesciutadans sobre el Parc de Falgari el Centre Cultural de Corró d'A-vall; crear una Junta de Porta-veus i la una comissió d'estudi so-bre les finances locals. En aquestdarrer punt, el nou alcalde va vo-ler anar més enllà i va anunciaruna auditoria.

SENSE PACTE ESTABLELa investidura de Colomé va es-tar assegurada, però el govern noho està. La complicada situacióen què va quedar el consistori apartir de les eleccions dificulta laconstrucció un pacte estable,com sembla que demanen elsciutadans de les Franqueses. Afalta de la solidesa, el futur mésimmediat que es dibuixa passaper la d’un govern de CiU en mi-noria amb acords puntuals ambaltres grups, sobretot els petits.

La matemàtica política éscomplicada a les Franqueses. NiRibalta ni Torné tenen possibili-tats d’accedir a l’alcaldia sense elsuport de LFI i ERC, cosa que ésdifícil que es produeixi segonsl’experiència de la passada legis-latura i el tarannà personalistaque amb dós tenen. Segons ha po-gut saber Línia Vallès, en la pri-mera de les formacions es descar-ta totalment donar suport a qual-sevol dels dos alcaldes per tal querecuperin el càrrec. Si no canvienles coses, els propers quatre anyspassaran la seva particular trave-sia del desert.

Francesc Colomégovernarà amb

pactes amb els partits més

modestos

Granollers > L'Audiència Na-cional ha estimat la demandaper responsabilitat patrimonialderivada d'accident de treballinterposada per C. G. B. enfrontdel Ministeri de Treball reconeix-ent el dret de la demandant a per -cebre la quantitat de 100.000 eu-ros. L'afectada treballava en l'Ad-ministració nº 14 de la Tresore-ria General de la Seguretat Social(TGSS) de Granollers i, segons lademanda, es va veure exposadadurant anys a una exposició in-tensa a productes quí mics en elseu lloc de treball.

La Inspecció de Treball vareco nèi xer en el seu moment enun informe sobre el cas que esva aplicar un tractament de con-trol de plagues sense observarles mesures de prevenció esta -bler tes en un clar incomplimentdel protocol d'actuació im posaten aquests casos i sense realit zarla necessària renovació de l'aire.Es considera que es van de tectardeficiències en ma tèria de Pre-venció de Seguretat Laboral quevan ser la causa de la sindromede Sensibilitat Química Múltiple(SSQM) que pateix l'afectadaamb reconeixement per part delTribunal de Justícia de Catalun -ya d'incapacitat permanent ab-soluta.

Una sentènciareconeix un altrecas de SSQM

Bigues i Riells > La Policia Na-cional ha desarticulat una xarxade narcotraficants integrada pernou persones dedicades a la com-pra, preparació i posterior distri-bució de grans quantitats de co-caïna. Manipulaven la droga entres laboratoris domèstics, und’ells situat a Bigues i Riells.

S’han intervingut 35 quilosde cocaïna, 185 de substànciade tall i 377 litres de diferents lí-quids per a la barreja, a més detres premses, 8 balances, 14 tro-quels i dues armes de foc.

Un laboratori de cocaïna a unacasa de Bigues

Page 5: Línia Vallès 357

5�Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] líniavallès.catJuny

201117

Page 6: Línia Vallès 357

Opinió6�Juny

201117líniavallès.cat

Safata d’entradaEDITORIAL

Ciutadans

grup comunicació21Dipòsit legal: B-22581-2001

líniavallèsRedacció: 93 570 62 [email protected]: 93 570 88 [email protected]ó: 93 593 93 [email protected]

Línia Vallès agraeix les cartes dels lectors però no es responsabilitza dels seus continguts. És imprescindible que els es-crits estiguin signats amb nom i cog noms, número de DNI i telèfon de contacte. LíniaVallès es reserva el dret de reta-llar-les, en el cas adient. Les cartes es poden enviar al fax 93 570 87 74 i per correu electrònic a l'adreç[email protected]

Cartes dels lectors

44.000 lectors setmanals(onada 31-05-2011)liniavalles.cat

Sol·licitat el control Premi Diputació de Barcelona

Tasis-Torrent de Comunicació Local 2010

Editor: David Centol i Lozano. Directors d'edició: José AntonioPilar (Línia Vallès), Daniel Gutiérrez (Línia Badalona), Jordi Sugra -ñes (Línia Barcelona), Sara Arroyo (Línia Maresme), Ivana Padierna(webs de proximitat), Pere Giménez (webs temàtics). Caps de

redacció: Elisabeth Alfaro, Cris tian Gó mez, David González.Redacció: Montse López, Daniel Sainz, Jordi Alcover.

Cap de producció i qualitat: Marga Moreno. Dissenyadors gràfics: Albert Baldó, Aida Fonseca. Cap de Vendes (Agències): Marcelo Villanueva. Cap de Vendes (Local): Manel Riera Coordinador

comercial: Àlex Subirats Xarxa comercial: Adolf Garcia, Esther Rodríguez, Ricard Garcia, JoanCarles Cuenca i Manuel Sánchez-Villanueva. Màrqueting: Eva Serra. Fotografia: Eduardo Benito. Distribució: Ramon Vila (coordinador), Albert Carbonell, Oriol Freixa, Yacouba Diakité, Adrià López,Nico de Tullio i Freddy Blanco. Facturació: Teresa Anguela. Auxiliar: Maria Reyes.

La Foto

DEMAGÒGIA?

En Josep Monràs en el seu dis-curs d'investidura va criticar lademagògia d’algunes formaci -ons just recordant casos com elsde Derbi, Alstom i Yamaha ondes de l’ajuntament no s’hi po -dia fer res, ja que no hi ha com-petències, i que des dels ajun -ta ments només se'ls podia do -nar tot el seu suport.

Aquestes paraules ens vandoldre molt ja que ens vam sen-tir al·ludits, sobretot perquè cre-iem que caldria esperar mésd’un alcalde d’una ciutat comMollet, que durant molts anysha reivindicat ser la capital delBaix Vallès i que ha estat al bellmig d’una de les zones més di-nàmiques i més industrialitza-des d’Europa. No va ser ni capaçde dir que intentaria pressionara qui realment té competències.

Nosaltres, com a polítics, jaque estem darrera d’unes sigles,però alhora com a ciutadans, jaque no vivim de la política i lanostra formació tampoc ha en-trat al consistori, exigim que tre-balli en buscar solucions, entenir imaginació, en contactaramb experts, en identificar lesmancances que fan triar altreslocalitzacions i en avançar-se anous tancaments i deslocalitza-cions intentant capgirar aquesta

dinàmica. Potser per algunes deles empreses esmentades ja ésmassa tard, però potser cal anarpensant en totes les que encaraqueden als nostres polígons.

També ens agradaria pregun-tar-li si és demagògia parlar, almateix discurs, d’estar en contrade les retallades als serveis so-cials o de que treballarà decidi-dament per al soterrament de lalínia de Vic quan tampoc estenen competències. A sobre lademagògia és doble, ja que és laseva formació política, el PSOE,la que ens ha portat a aquesta si-tuació, ignorant tots els avisosde la bombolla immobiliària, i

BOSSES DE PLÀSTIC, O TOTES O CAP

El govern espanyol vol aprovar una llei per prohibir definitiva-ment l’ús de bosses de plàstic comercial per a l’any 2018 a excep-ció de les que és fan servir per contenir peixos, carn i altresaliments peribles. Molt bé, però no havíem quedat que les bossesde polietilè són altament contaminants per ael medi ambient?Doncs si les bosses de polietilè són altament contaminants, crecque o bé les prohibim totes o no se’n prohibeix cap. No semblagens seriós que ens prohibeixin la bossa del Mercadona i en canvino es prohibeixi la del surimi, el pà, els brots tendres d’enciam,les malles de polietilè de les taronges, les de les fulles d’afeitar, niles del sèrum hospitalari... I podríem seguir fins al vertígen. Se-nyors del govern, si les bosses de polietilè són perillosses per almedi ambient, en una societat moderna o les prohibim totes o nose’n prohibeix cap. Les mitjes per a les dones, que deien els an-tics.

Medir Alfonso i RíosPalau-solità i Plegamans

ara els ciutadans n’hem depagar els efectes. També haestat la seva formació política laque ens ha obligat a retallar elspressupostos a Catalunya, nopaga el que ens deu del fons decompetitivitat i que entre mol-tes altres coses, també bloquejales inversions de rodalies a Bar-celona. Per què ha de ser nor-mal que algunes formacionspolítiques tinguin discursoscontradictoris als ajuntaments,al parlament català o al parla-ment espanyol? Quin nom téaixò?

Jordi OlivéCoordinador SI Mollet

La constitució, dissabte passat, dels nous ajuntaments sorgits de leseleccions municipals del 22-M, marca el punt d’inici d’una nova le-gislatura: la novena des de la instauració de la democràcia. Si la cam-panya va estar protagonitzada per la crisi econòmica, el mandat noserà menys. Els alcaldes i equips de govern que es mantenen més omenys estables pel que fa al període 2007-2011 coneixen prou bé ambquins mitjans disposen; els nous batlles ho descobriran aviat.

La reducció dels ingressos que pateixen les administracions pú-bliques, incloses les locals a través d’impostos directes sobre sectorsd’activitat pròspers en una altra època o via subvencions, farà quemoltes de les propostes programàtiques fetes no tinguin ressó en larealitat dels municipis. O dit d’una altra forma: que no s’arribin a ma-terialitzar. Una cosa és la ciutat o el poble que hom dibuixa sobre elpaper i una altra molt diferent és la realitat. I aquesta es converteixa vegades en un mur inexpugnable.

La legislatura comença marcada per la crisi econòmica. Això su-posa que és probable que els recursos previstos per realitzar una obrao actuació no estiguin disponibles per materialitzar determinats pro-jectes. Aleshores, els càrrecs públics necessitaran una bona dosi degestió imaginativa bé per aconseguir els diners necessaris... o bé perexplicar als ciutadans el per què de la impossibilitat de complir unapromesa electoral que, per altra banda, es va fer enmig de la crisi.

Imaginació política davant la crisi econòmica

Rosa Mora, 33 anysMestressa de casa (Mollet)

Crec que al municipi s’ha de mi-llorar, sobretot, en matèria de ne-teja i civisme. Crec que li dema-naria això a l’alcalde, tot i que es-tic satisfeta amb el treball fet lapassada legislatura.

Mari Ruiz, 67 anysJubilada (Mollet)

A l’alcalde li demanaria que apro-fités el mandat per promoure ipotenciar iniciatives a favor de lagent gran del municipi. És impor-tant que facin activitats i propos-tes durant l’any.

Rosa Movilla, 36 anysAturada (Mollet)

A l’alcalde li demanaria que pro-mocionés mesures per a la crea-ció d’ocupació. A la ciutat, les as-signatures pendents són l’atur imillores en l’àmbit educatiu perals nens.

Alfonso Garcia, 40 anysAutomoció (Mollet)

M’agradaria que s’aprofités elmandat per millorar l’aparca-ment per als que som del muni-cipi. S’han d’eliminar zones bla-ves, i així també sortirà guanyantel comerç.

Daniel Gómez, 33 anysManteniment (Mollet)

Estic bastant satisfet amb el queha fet l’alcalde durant els darrersanys de legislatura. Valoro espe-cialment que hagi engegat mesu-res per tal d’adreçar-se directa-ment a ell.

Què li demana a l’alcalde per al nou mandat?

Page 7: Línia Vallès 357

7�Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] líniavallès.catJuny

201117

Page 8: Línia Vallès 357

La lupa

José Antonio PilarDirector de Línia Vallès

El mirador

L’agulló

Opinió8�Juny

201117líniavallès.cat

A cop de tinta per Ricard Soler

Carta oberta als nous governs localsAbans de res vull felicitar-los per la sevaelecció i desitjar-los molta sort en aquestspropers quatre anys, anys que es presen-ten molt complicats per a tots, principal-ment per a l’administració local, la méspropera al ciutadà. Els sindicats hem es-tat i som institucions que defensem totsels treballadors i som representants delseu conjunt. Per aquest motiu, CCOO, coma primer sindicat i agent socioeconòmic,els demanem que les seves polítiques noestiguin supeditades a les dels seus par-tits de torn, que pensin en clau municipal,aixecant la veu contra totes les retalladessocials que volen desmantellar el minsoEstat del Benestar aconseguit desprésd’anys de lluites, provinguin de la Gene-ralitat o del Govern de l'Estat. La vida deles persones dels nostres pobles i ciutatses veu afectada tant pel tancament i/o re-tallades de serveis com per una reformalaboral que només ha creat més atur.

El tancament d’empreses i la destruc-ció contínua de llocs de treball és un càn-cer que entre tots hem d’aturar. Per aixòCCOO els demanem bel·ligerància davantels tancaments, contra l’especulació, con-tra la banca que asfixia la petita i mitja-na empresa (són el 98%). Volem un mo-

del de pobles i ciutats on homes i donespuguin portar a terme els seus projectes,amb autonomia i en plenes condicions d’i-gualtat; uns pobles i ciutats sense pobre-sa ni exclusions, que reconeguin drets ibenestar per a tothom i que facin front ales causes i als efectes provocats per lagreu crisi econòmica, amb austeritat, sical, però prioritzant el manteniment i po-tenciació dels serveis públics i l’atenció ales persones. L’atur colpeja moltes famí-lies. Ha de ser una prioritat bastir solu-cions, també des del món local, sobretotdes del món local, a aquesta greu situació.

Les polítiques socials són essencials enaquesta conjuntura. Els ajuntaments hande treballar per ser al costat de les perso-nes més vulnerables, dels aturats i atura-des dels seus municipis, dels que no tenencap prestació o dels que perden el seu ha-bitatge pel desnonament dels bancs.

CCOO volem uns municipis més eco-lògics, amb un model econòmic i urbà sos-tenible, que no s’especuli amb el territo-ri i el totxo. Uns pobles i ciutats habita-bles, compromesos en l’acció contra elcanvi climàtic. La mobilitat ha de deixarde ser l’assignatura pendent de molts mu-nicipis i passar a ser una realitat, sobre-

tot la que fa referència a l’accessibilitat alspolígons industrials. CCOO entenem quel’Administració ha de subministrar serveisals ciutadans, principalment, amb mitjanspropis. Així, doncs, estarem atents a latemptació que alguns ajuntaments pu guintenir d’externalitzar alguns serveis públicsd’una manera generalitzada, en detri-ment de l’ocupació i de la qualitat, de l’e-ficiència i l’eficàcia dels serveis prestats.

Per tal de parlar de l’atur en els seusmunicipis, per buscar solucions imagina-tives que no passin per castigar sempre elsmés febles i pel diàleg obert, ens tindransempre a la seva disposició. Per això,CCOO volen ser presents en les deci-sions que afecten la classe treballadoramés enllà de la delegació que suposa el vot,volem intervenir en aquestes i en d’altresnecessitats que es puguin posar sobre lataula, col·locant en el centre del debat po-lític la superació de la crisi, la cohesió so-cial i la lluita contra la injustícia ques’ha instal·lat en la vida de la ciutadania.I pensem que els poders públics han de fo-mentar una pràctica pròpia de diàleg.

CCOO, per tant, els convidem a crearuns instruments reals i efectius per par-ticipar en la superació d’aquesta crisi.

Avui dia sembla difícil trobar persones quedestinin temps i recursos al bé dels altresde forma altruista. Aquest és el cas de dosveïns de Mollet que han recollit 350kg deroba i aliments per als damnificats del ter-ratrèmol de Lorca. Tot un exemple.

Natalia Jackson i Juan NietoSolidaris amb Lorca de forma desinteressada

Jordi SoléAlcalde de Carles de Montbui

After Kids Club de GranollersUna experiència musical interactiva

�Professió de risc. El portaveu parlamentari de CiU, el va-llesà Jordi Turull, no ho va tenir fàcil dimecres passat per ac-

cedir al Parlament. Acompanyava Josep Maria Llop, un company departit cec, quan un grup de joves el van increpar, insultar i amena-çar de mort, segons va explicar el mateix diputat, que es va encararals “indignats” recrimiant-los si no els feia vergonya el que estavenfent. Finalment, els dos diputats van aconseguir fugir corrents finsun emplaçament on hi havia la Guàrdia Urbana, que els va escortarfins al Parlament. Aquest, però, no va ser l’únic incident registrat alparc de la Ciutadella: bona dels 135 diputats catalans van patir atacso intents d'agressió generalitzats quan intentaven accedir a la cam-bra catalana (llançament de pedres, ampolles i altres objectes; cops,travetes, empentes, amenaces verbals, esprais amb pintura i perse-cucions pel carrer). La política, a més de poc valorada per la socie-tat, s’ha convertit en una professió de risc.

�Crítiques justificades? Diputat Jordi Terrades (PSC) ha cri-ticat que els pressupostos que la Generalitat ha previst a la co-

marca del Vallès Oriental per a aquest any són clarament insuficients.El socialista assegura que les inversions s’han reduït en un 54,8% ique moltes de les actuacions previstes s’havien formulat en governsanteriors, com ara el CAP de Gualba, l’escola Quatre Vents de Ca-novelles o el centre El Calderí de Caldes, motiu pel qual el seu grupparlamentari no donarà suport als comptes per al 2011. El diputat,però, oblida mesures socialistes com la congelació de les pensions,la retirada de l’ajut dels 400 euros, l’eliminació del xec nadó... Veula palla en ull alié i no la viga en el propi.

Jordi Solé té el privilegi de ser l’únic alcal-de republicà que ha aconseguit majoria ab-soluta al seu ajuntament, i amb la majordistància mai registrada a Catalunya res-pecte el segon partit. És d’agrair, doncs,la seva humilitat i que estengui la seva mà.

Fer que els més petits participin en el pro-cés de creació d’una composició de músi-ca en temps real és l’objectiu del taller Af-ter Kids Club, que el músic Guillamino di-rigirà diumenge a Granollers. Es tractad’una experiència interactiva i pionera.

Semàfors

Ovidi Huertas, CCOO Vallès Oriental-Maresme

EL REPTE DE COLOMÉContra tot pronòstic, i per només 34 votsde diferència respecte la segona llista mésvotada, el convergent Fran cesc Colo mé vaguanyar les eleccions del 22-M a les Fran-queses. I contra tots els intents dels seusadversaris més immediats, Esteve Ribalta(PSC) i Fran cesc Torné (CpLF), per trobarel suport necessari per impedir-ho, dis -sabte passat va ser investit alcalde. Aques -ta do ble victòria cal atribuir-la, com diuenels ma temàtics, al fet que en ambduesocasi ons van confluir les condicionsnecessàries i les su ficients.

Les condicions necessàries van ser elserrors dels seus principals contrincants,sobretot per part del socialista, que vaaprofitar el seu pas per l’alcaldia de lesFran queses per alimentar tota classe deconflictes tant amb els seus socis de lamoció de censura –que poc a poc el vananar abandonant fins a deixar l’equip degovern local en la mínima expressió–,com amb l’oposició; i que, amb algunesde cisions controvertides que va prendre,va provocar un divorci evident entre lavida política quotidiana local i un impor-tant sector de la ciutadania, més enllà delfet que el debat d’algunes qüestions s’hagitraslladat de la sala de plens als tribunalsde jus tícia. Sense aquestes con di cions, amés d’un clima polític irrespirable, nos’entén la davallada del PSC –que ha pas-sat de set a quatre regidors– ni el triomfelectoral de CiU, que en termes relatius espodria dir que ha sobreviscut a la disgre-gació de l’electorat natural que va pro -piciar per Torné.

Però falten les condicions suficients iaquestes les ha d’oferir el mateix Co lo mécom una alternativa en la que poder con-fiar, tant des del punt de vista de la ciu-tadania com dels grups municipals tannecessaris per aconseguir un govern depes el més estable possible, alhora querenovador –política i generacionalment– iatractiu per als propers qua tre anys. Elconvergent té un repte: ha d’estendre lamà, però ha d’escollir molt bé a quina bo -ca l’acosta. Alguns se la po den mossegar.

Page 9: Línia Vallès 357

9�Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] líniavallès.catJuny

201117

Page 10: Línia Vallès 357

Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]�Juny

201117líniavallès.cat

Page 11: Línia Vallès 357

11�

GranollersJuny

201117líniavallès.cat

La final del Rock a l’Ascensió, avui divendresLa final del concurs Rock a l'Ascensió 2011, aplaçada dissabte passat per la pluja, es farà avui, en el

marc de la segona edició del FINE (Festa d'Instituts i Nit d'Esports). Serà al carrer Camp de les Mo-reres, davant el pavelló del Tub, a partir de les 11 de la nit, i hi actuaran els tres grups escollits pel ju-

rat i per votació popular: The Marigold, Tetuà i El Xiringuitu dels Lepidòpters de Vida Efímera.

Lluís Colomer ha estat premiat

Redacció > El cap de la PoliciaLocal, Lluís Colomer, ha rebut lamedalla de bronze amb distinti-tu blau dels Mossos d’Esquadraen reconeixement a la tasca decol·laboració entre els dos cossospolicials i que ha generat “un altgrau d’e ficàcia”. Colomer va for-mar part de la policia autonòmi-ca entre 1985 i 2003.

El cap de laPolicia Local repuna distinció

Redacció > Més de 1.000 pro-fessionals del sector van assistirla setmana passada a la 12a edi-ció del Mercat Audiovisual de Ca-talunya (MAC). La Fira tecnolò-gica ha comptat amb 24 estands,amb 40 empreses representa-des. Cal destacar la qualitat de lesponències que es van desenvolu-par, amb un gran assistència depúblic. El secretari de Comunica-ció de la Generalitat de Cata-lunya, Josep Martí, que va parti-cipar a la cloenda, va destacar que“mentre el MAC continuï fent lescoses bé, sent un pols d’atracciódel sector i seguint amb la quali-tat que el caracteritza, el governde la Generalitat seguirà al seucostat”. L’alcalde, Josep Mayoral,va remarcar que “el MAC ha es-tat un èxit. Hem parlat del futurde la producció audiovisual, d’in-novació i de tecnologia, en unaciutat que té passió per la comu-nicació”.

El MAC tancaamb un milerd’assistents

Redacció > El Jutjat d’Instruc-ció número 4 de Granollers hadictat el sobreseïment de la cau-sa contra dos joves de Canovellesde 18 i 19 anys detinguts per laPolicia Local per la seva pre-sumpta relació amb el robatori de67 radiadors en habitatges sensevendre al barri de Can Gili. L’ar-xivament es deu a que la jutges-sa considera que no hi ha motiussuficients per acusar-los de ser-ne els autors. Aquesta resoluciórepercutirà positivament sobre eltercer noi, en aquest cas menord’edat, també detingut pelsagents i posteriorment posat adisposició de la Fiscalia.

Els dos joves majors d’edatvan explicar que van fugir de lapolicia perquè estaven fumant un

El jutjat exculpa els joves acusatsde robar radiadors a Granollers

porro a zona del camp de futbolde Can Gili i no volien que els en-xampessin, ni a ells ni al menor;van córrer i van caure per unmarge, on van quedar atrapats,havent de ser rescatats pels Bom-bers. En total hi havia sis nois,però els altres tres van poderes capar.

La manca de proves per rela-cionar als joves amb el robatoridels radiadors ha estat clau per al’arxivament de la causa. A més,tampoc hi ha testimonis, ja que lapersona que va alertar la policiaho va fer mitjançant una trucadaanònima que no ha estat localit-zada. L’únic fet constatable és queels joves van sortir correns enveure els agents. Per ara ningú hapresentat recurs.

Juanma Segoviacedeix Seguretat

Ciutadana a Maríadel Mar Sánchez

“Amb la mà oberta”Mayoral assegura en la seva investidura que, tot i lamajoria que té, comptarà amb tots els grups polítics

José Antonio PilarGranollers

“Gràcies”. Aquesta va ser la pri -mera paraula que el socialistaJosep Mayoral va pronunciardissabte després de la votacióque el va proclamar l’alcalde dela novena legislatura des de lainstauració de la democràcia.Tot seguit, es va referir al senti-ment de responsabilitat que l’a-companyarà cada dia en l’exer -cici del càrrec, que les urnes vanvoler el 22 de maig que fos ambel suport de la majoria absoluta.Segons va dir, el seu equip degovern no estalviarà esforçosper “reactivar l’ocupació, sortirde la crisi econòmica i fer unagestió més eficient aprimant lesadministracions, buscant alian -ces i fent de la proximitat el seuvalor essencial”. El candidat no -més va rebre el suport dels 13regidors del PSC.

Mayoral, que va dir que tre-ballarà per ser l’alcalde de totsels ciutadans “perquè la ciutatés patrimoni de tothom”, vades granar el projecte municipalque encapçala, assenyalant queel seu govern és sòlid, fresc icompta amb empenta i capaci-tat de liderat ge. També va des -tacar que, tot i la majoria ab so-luta que li van atorgar les urnes,actuarà “amb la mà oberta” icomptarà “amb tots els grupsmunicipals del consisto ri”.

El nou Ajuntament està for-mat per 13 regidors del PSC (Jo -sep Mayoral, Jordi Terrades,Pie tat Sanjuán, Albert Camps,Maria del Mar Sánchez, JuanMa nuel Segovia, Alba Barnu -sell, Pedro José García, CarmeGarrido, Andrea Canelo, JuanAntonio Corchado, Aroa Ortegoi Carlos Cabanillas); 6 de CiU(Pius Canal, Mariona Pons, Ger-mán Cequier, Àlex Sastre, Verò -

Foto: Toni Torrillas

nica Navarro i Josep Maria No -guer); 4 del PP (María ÁngelesOlano, Fermín Gutiérrez, Ja vierRojas i Pedro J. Gon zález); 1d'ICV-EUiA (Josep Casasno-vas); i 1 d'Acció Granollers, lacoalició que aglutina ERC, Rea -grupament i Grano llers Inde-pendent (Pep Mur).

EL NOU CARTIPÀSEl primer que va fer el nou al-calde en acabar el ple de consti-tució del nou Ajuntament va sersignar les delegacions d’assigna-cions de regidors i regidores delconsistori. D’aquesta manera, elnovè govern municipal des de lainstauració dels ajuntamentsde mocràtics va arrencar d’im -me di at amb el cartipàs cla r.

El repartiment de les respon -sa bilitats municipals va quedarestablert de la següent ma nera:Jordi Terra des, Urba nis me iHa bitatge; Pie tat Sanjuán, Plad’Acollida i In fància; Alba Bar-nusell, Cultura i Comunica ció iImatge i Relaci ons Ciuta da nes;Albert Camps, Medi Ambi ent iEspais Verds, Obres i Projectes iProgramació; Maria del MarSán chez, Pla per a la Igualtat,Sa lut Pública, Ser veis Soci als iGent Gran i Segu retat Ciuta da -na i Protecció Civil; Ju an Ma -nuel Segovia, Mobilitat i Ser veisMunicipals; Andrea Ca nelo, Co -merç i Turisme, Promoció Eco -nòmica i Relacions amb les Em -preses; Aroa Ortego, Hi sen da iOrganització i Recursos Hu-mans; Pedro José García, Es -ports; María del Carmen Ga rri -do, Pla Estratègic i Societat delConeixement; Juan AntonioCor chado, Barris i ParticipacióCiutadana; i Carlos Cabanillas,Joventut.

Fotografia de grup de tots els regidors i regidores del consistori granollerí

Page 12: Línia Vallès 357

12�Juny

201117líniavallès.cat Granollers

Granollers acull una sessió del Sònar KidsPlantejat com un laboratori, els infants podran participar en el procés creatiu d’espais i sons

RedaccióGranollers

El músic Guillamino coordinaràdes del MACBA de Barcelona,diumenge que ve, el taller “AfterKids Club, una experiència mu-sical interactiva. A través de l'A-nella Cultural, nens i nenes deBarcelona, Granollers, Manresai Vilanova i la Geltrú podranpar ticipar en el procés de creaciód'una composició de música elec-trònica en temps real. A Grano-llers, el músic Cauto, conduirà lasessió a Roca Umbert, durant elmatí, de 12 a 2, i a la tarda, de dosquarts de 5 a 7.

Foto: L. V.

Imatge de l’edició de l’any passat

Al SonarKids 2010, Guillami-no ja va coordinar el projecte De0 a 100, un taller en què nens inenes van aprendre l'abc de lamúsica electrònica a través d'untreball conjunt i simultani entreequipaments culturals situats adiversos indrets de Catalunya.Després de la bona acollida del'activitat, enguany es repeteix lafórmula amb l'After Kids Club:quatre escenaris simultanis, tresprofessionals de la música elec-trònica i un director, Guillamino,que assumeix el repte de coordi-nar l'experiència. Però enguany,el músic català vol anar més en-llà i endinsar nens i nenes en la

Redacció > “Hi havia una vega-da una ciutat que va voler canviarde color, una data plena de pro-meses i un noi carregat d’il·lu-sions. La ciutat era Madrid, ladata 1981 i el noi era jo...”. Aixícomença B&B El musical, que lacompanyia B&B representaaquest cap de setmana al Teatrede Ponent. Es tracta d’un muntat-ge que dóna forma, expressió imoviment a la “movida madrile-ña” dels anys 80 a càrrec d’unspersonatges problemàtics, sen-suals, amb ganes de passar-s’hobé i que desitgen triomfar for-mant un grup de música anome-nat Rulé. Sobre l’escenari, deu ac-tors i un cos de ball reviviranaquells anys dijous i dissabte, ales 21.30h, i diumenge a les 19h.

Teatre de Ponentprograma ‘B&B’,un musical

Redacció > La Biblioteca RocaUmbert acull avui divendres, apartir de les quatre de la tarda,una activitat infantil per fomen-tar la creació artística i literàriaamb l’escriptora Eulàlia Canal il’il·lustrador Valentí Gubianas,autors d’Un somni dins del mit-jó (Animallibres). Gubianas faràun dibuix mural en una de les pa-rets de l’àrea infantil de l’equipa-ment, relacionat amb aquest lli-bre de l’autora granollerina. Elsjoves assistents podran partici-par, tot seguit, en una tertúliaamb els autors i també llegir enveu alta diferents fragments delllibre (cal apuntar-se abans tru-cant al 93.860.44.50). La troba-da amb Gubianas i Canal vol serun homenatge al món del llibreen què participaran tots elsagents implicats: autors, editorsi lectors, en aquest cas els més jo-ves.

Cara a cara entreels joves i l’autoraEulàlia Canal

litúrgia i les sensacions de la cul-tura de ball dels clubs, un conti-nu musical on experimentaranamb la creació en temps real isense que pari la música.

PARTICIPACIÓNens i nenes podran intervenirde forma contínua en el procéscreatiu, treballant conceptes coml'espai musical i intervenint direc-

tament en la creació dels sons.Tal com passa a les discotequeson la prioritat és el ball, la diver-sió i la comunió entre els assis-tents, After Kids Club esdevindràdurant una estona un laboratorion els més petits governaranl'espai musical. L'espectacle tin-drà forma de taller en determi-nats moments, ja que el públic in-fantil demana una especial aten-ció i un enfocament que sigui almateix temps entretingut i peda-gògic. Per això, es procedirà deforma senzilla per tal de buscar lacontinuïtat en la música i la cre-ació de dinàmiques de pujades ibaixades d'intensitat.

Page 13: Línia Vallès 357

13�Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] líniavallès.catJuny

201117

Page 14: Línia Vallès 357

Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]�Juny

201117líniavallès.cat

Page 15: Línia Vallès 357

Mollet15�

Juny

201117líniavallès.cat

Els socialistes molletans donen robaEl PSC de Mollet ha donat roba als dos punts de distribució de roba de la Taula d’enti-tats socials de la ciutat (Càritas Diocesana i l’Església Evangèlista Bon Pastor) gràcies

a l’aportació d’una parella de simpatitzants de material de la seva botiga. Durant elspropers dies les entitats socials podran començar a fer la distribució d’aquesta roba.

Unitat mòbil perpassar la ITV, elproper dimarts Redacció> Els propietaris i con-ductors de ciclomotors de Mollettindran l’oportunitat de passar laITV (Inspecció Tècnica de Vehi-cles) del seu vehicle el proper 21de juny gràcies a una estaciómòbil d’Applus que s’instal·laràa l’equipament esportiu GermansGonzalvo (avinguda Rívoli, 6).L’estació d’ITV mòbil estarà de 9del matí a 1 del migdia.

Envien 350kg d’aliments i robaper als damnificats de LorcaE.A.> Natalia Jackson i JuanNieto, dos argentins veïns de Mo-llet, han enviat 350kg de roba i ali-ments a Lorca, el municipi mur-cià arrassat per un terratrèmol arafa un mes. Sota el lema “Ayude-mos a Lorca”, la parella va iniciarde forma desinteressada una cam-panya que ha acabat amb millorsresultats dels previstos. Van fixarel punt de recollida al seu domi-cili, al barri de Can Borrell, i a dos

altres pisos de Santa Perpètua iTona i en només deu dies van om-plir 60 caixes i van aconseguir unvehicle que un veí de Vic va posara la seva diposició per enviar elmaterial –tot i que finalment nos’ha utilitzat per manca de finan-çament–. El material ja s’ha enviata l’Ajuntament de Lorca, qui s’en-carregarà de distribuir-lo. Jacksoni Nieto agraeixen la col·laboracióde tothom.

El nou (i sol) equip de govern socialistaEn el discurs d’investidura com a alcalde, Josep Monràs (PSC) va dir que el govern, enminoria, “vol sumar sense demagògia ni populisme, sinó amb rigor i responsabilitat”

El govern socialista ha distribuïtles responsabilitats entre elsdotze regidors que formen l’e-quip de govern. Josep Garzóncontinuarà sent el número 2 delpartit ja que, a més del coordi-nador de l’Àrea de Serveis Gene-rals, Innovació i Planificació,manté la primera tinença d’al-caldia. La segona tinent d’al-calde és Ester Safont, qui tambéés la responsable de l’Àrea deServeis Territorials i Espais Pú-blics. Com a tercera tinent d’al-calde s’estrena Mercè Pérez,coordinadora de l’Àrea de Ser-veis Personals, mentre que laquarta serà Ana María Díaz i, lacinquena, Mireia Dionisio.

El nou consistori està formatper 12 regidors del PSC, 4 delPP, 4 de CiU, 3 d’ICV-EUiA i 2regidors d’Ara Mollet-Esquerra.Josep Monràs ha estat escollitalcalde amb els 12 vots del PSC.CiU i ICV-EUiA es van abstenir

de presentar candidatura i vanvotat en blanc, mentre que elscandidats del PP i Ara Mollet-Esquerra van rebre 4 i 2 vots,respectivament. Després del Ple,

E. AlfaroMollet

Monràs confirmar el que jahavia anunciat: que el governdels propers quatre anys estaràformat només pel grup del PSCi, per tant, serà un govern en mi-

noria que necessitarà buscarpactes puntuals per poder go-vernar la ciutat. En el seu dis-curs d'investidura, Monràs vadir que el nou govern "vol sumar

sense demagògia ni populisme,sinó amb rigor i responsabili-tat". L’alcalde també ha dit quepren el càrrec "amb il·lusió,emotivitat i responsabilitat".

Distribució de les regidories entre els dotze regidors socialistes de l’equip de govern

Foto: N.J./J.N

Natalia Jackson i Juan Nieto, amb el material que han enviat a Lorca

Esports. Responsable dels Serveis Jurídics Centrals i dʼAcció Institucional. Planejament Urbanístic, Recursos Humans, Economia, Seguretat Ciutadana i Protecció Civil; i Tecnologies de la informació i les Comunicacions. Regidor del barri de lʼEstació del Nord.Cultura i Festes, Comunicació, Promoció comercial i Turisme i Promoció de la Ciutat. Regidora del barri de lʼEstació de França.Obres i Serveis, Promoció ambiental i Medi Ambient i Mercats. Regidora del barri de Can Borrell i de lʼEspai Rural de Gallecs.Estudis i Patrimoni, Promoció Econòmica, Cooperació Territorial i Pla Estratègic; i Solidaritat i Agermanaments.Educació, Polítiques dʼIgualtat, Salut i Consum. Regidora de Can Pantiquet-La Casilla.Gent gran, Serveis Socials i Civisme i Convivència. Regidora de Zona Centre.Treball i Acció Veïnal. Regidor del barri de Lourdes, Plana Lledó i El Calderí.Gestió i Disciplina Urbanística, Habitatge i Indústria. Regidora de Riera Seca, Santa Rosa i Col·legis Nous.Joventut, Formació i Iniciatives Empresarials i Participació.Arts escèniques i Fundació Abelló.Mobilitat i Accessibilitat i Via Pública i Paisatge Urbà.

Josep Monràs i GalindoJosep M. Garzón Llavina

Mercè Pérez Piedrafita

Ester Safont Artal

Antonio Felices Pérez del Corral

Alícia Domínguez GonzálezAna María Díaz ArandaRafael Cabanilla CasadoMireia Dionisio Calé

Josep Ramon Bertolín EdoMercè Bertran FernándezJesús Soler Gallardo

Page 16: Línia Vallès 357

Mollet16�Juny

201117líniavallès.cat

Redacció > El grup de teatre deCan Pantiquet presentarà demàa la Bombeta (19.30h) Un pocode todo, una obra dirigida per Jo-aquín Martos que pretén de-mostrar que les dificultats a lavida sorgeixen per créixer. Diu-menge, a més, hi haurà el concertd’Oh maligna (19h), una forma-ció que proposa una barreja depop suau amb moments de rock,inspirada en Leonard Cohen,Enrique Bunbury o Nacho Vegas.

La Bombetaproposa mésteatre i música

E.A.> Les revetlles de Sant Joanarrenquen demà dissabte al ba-rri de Santa Rosa. A partir de les22h, al carrer Sant Francesc, hihaurà cava, coca i begudes, amés de l’actuació de Ruben i elball del fanalet, amb un petitobsequi per al guanyador. D’al-tra banda, davant la proximitatde la celebració de la revetlla i del’augment del risc d’incendis du-rant els mesos d’estiu, l’Ajunta-ment ha publicat un BAN ambmesures preventives contra elsincendis.

Les revetllesarrenquen demàa Santa Rosa

Taller sobre la violència contrales dones amb discapacitat

Redacció> El proper dimecres22 de juny se celebrarà la segonai darrera sessió del taller sobresensibilització i prevenció de laviolència contra les dones ambdiscapacitat que ha organitzatl'Associació de Discapacitats Adi-mo. El taller està adreçat a famí-lies i persones cuidadores i se ce-lebra, de 18.30 a 21h al Centre Cí-vic de Can Pantiquet (carrer CanFlaquer 25). En la primera sessió,celebrada el 15 de juny, hi vanparticipar una dotzena de perso-nes.

Segons Adimo, “parlar de do-nes amb discpacitat és parlar

necessàriament d'una doble dis-criminació, una pel fet de serdona i l'altre per tenir una disca-pacitat. Les dones amb discapa-citat es troben en una situació demajor risc de ser víctimes de laviolència masclista. Es constataen diversos estudis que les nenesi dones amb discapacitat estan dedos a cinc vegades més exposa-des a patir diferents tipus deviolència de gènere que les nenesi dones sense discapacitat”. El ta-ller, que és gratuït, compta ambla col·laboració de l'Obra SocialLa Caixa i Cocemfe, així com del'Associació Dones no Standard.

Foto: Adimo

Alguns dels participants en el taller del passat dimecres

Redacció> El Museu MunicipalJoan Abelló ha organitzat per ademà dissabte dues activitats. Laprimera és el Joc de pistes i el ta-ller Pinta el teu imant del Men-hir, en el marc de la iniciativaL’Art és un joc, que tindrà lloc alparc de Can Mulà a les 18 hores;mentre que una hora més tards’iniciarà la visita comentada al’exposició Vestigis del modernis-me. Obrim el teló. Totes dues sóngratuïtes i les inscripcions espoden fer al telèfon 93 544 50 99o a [email protected].

El Museu Abellóorganitza duesnoves activitats

E.A.> El programa musical SonaAquí de Ràdio Mollet, el segelldiscogràfic Petit Indie i el localBCC Lounge han organitzat pera aquest diumenge (19h) un con-cert a la plaça Europa amb lacantautora xilena Pascuala Ilaba-ca y Fauna, que ha iniciat unagira per l’estat espanyol i altrespaïsos com Holanda, Alemanyai Suència. Serà un concert enacústic per promocionar la sevamúsica i en el qual presentarà elseu darrer disc, Diablo Rojo,Diablo Verde.

Pascuala Ilabacay Fauna presentael seu darrer disc

Redacció> El programa de vo-luntariat Al teu costat es clausu-rarà dilluns (17h) amb una festaal Centre de Serveis per a laGent Gran El Lledoner. La festacomptarà amb la presència detots els voluntaris i usuaris queparticipen en el programa i volser una jornada en la qual es tro-bin tots i es potenciï la seva inte-rrelació social i integració. Hihaurà un karaoke, poemes, con-tes i diferents jocs.

Festa de cloendadel programa Al teu costat

Redacció > El parc de CanMulà acollirà aquest diumenge laquarta Jornada de diàleg entrecultures que ha organitzat l’asso-ciació humanista Amalgama encol·laboració amb l’Ajuntamentde Mollet. A partir de les dotzedel migdia hi haurà una batuka-da amb Increscendo percutasband, l’actuació de l’Escola Mu-nicipal de Dansa i de Brisas de losAndes i la música i dansa d’Sto-ne Circle Youth.

Diàleg entrecultures al parcde Can Mulà

Page 17: Línia Vallès 357

17�Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] líniavallès.catJuny

201117

Page 18: Línia Vallès 357

Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]

201117líniavallès.cat18�

Page 19: Línia Vallès 357

ParetsJuny

201117líniavallès.cat

19�

Exposició d’obres dels alumnes de Can ButjosaLa sala d’exposicions Can Rajoler acull una exposició

d’obres dels alumnes del taller de pintura i dibuix del Casal de Cultura Can Butjosa. La mostra, que s’inaugura avui, està organitzada

pel Servei de Cultura de l’Ajuntament.

En un futur pacte CiU-NOPPRosa Martí ha de dir “Sí, PP”

José Antonio PilarParets

Fins al mateix moment de lavotació, el socialista Sergi Min-gote no va tenir clar si seria o noinvestit dissabte alcalde de Pa -rets. La impossibilitat d’arribara un acord amb CiU durant lesnegociacions posteriors a leselec cions municipals va provo-car que l’autèntica protagonistadel ple no fos altra que la incer -tesa.

En la sessió d’investidura,Mingote va rebre el suport deset regidors del PSC (en va per-dre tres a les eleccions). NOPPva vo tar la seva candidata, l’ex-socialista Rosa Mar tí, que va ob -tenir quatre vots, i CiU va donarel suport al seu can didat, Xa vi -er Martin, amb tres vots. Ni Par-tit Popular ni Iniciativa per

Foto: Ajuntament

Ca talunya-Verds van presentarcandida tu ra i van optar per vo -tar en blanc.

Amb aquests resultats, elPSC, llista més votada en les pa -s sades eleccions municipals del22 de maig, va iniciar govern enminoria. En el decurs de la sevaintervenció, ja investit alcalde,Mingote va manifestar que "tin-drà la mà estesa a totes les for-macions polítiques que vul guinsumar per Parets per què la po -blació necessita un go vern sò -lid".

De fet, la incertesa segueixsent la protagonista aquests pri -mers dies de legislatura. Ningúno descarta totalment un possi-ble pacte de govern entre NOPP,CiU i alguna altra formació mésque arrabassi l’alcaldia a Mingo -te en un moment donat i cons -tru e ixi un govern sòlid.

Com va anunciar Mingote enroda de premsa la setmana pas-sada, el PSC únicament va obriruna via de negociació amb CiU,arribant a la distribució d’arees idedicacions d’acord amb les pe -ticions dels convergents. Aques -ta possibilitat, però, es va des- cartar finalment per part de lamilitància de la federació nacio -nalista.

La construcció d’una majoriaalternativa entre CiU (tres regi-dors) i NOPP (quatre) és unapo ssibilitat que es manté latent,sobretot si ambdues formacionsaconsegueixen superar l’obsta-cle posat pels convergents en elcamí d’un hipotètic futur pactede go vern: tenir l’alcaldia. Tot iaixí, necessitarien el suport delsdos representants del Partit Po -pular. Sí PP o no PP, aquesta ésla qüestió.

La legislatura de Sergi Mingote està plagada d’incerteses davant un possible acord de l’oposició

Redacció > La Biblioteca Infan-til i Juvenil Can Butjosa ha pro-gramat la 6a edició de l’Escolad’Estiu, que tindrà lloc del 27 dejuny a l’1 de juliol. Teixir vinclesentre grans i petits és el nom del’activitat, que neix de la necessi-tat d’establir relacions de quali-tat, ja des del bressol, entre els in-fants i els adults que en tenencura. L’objectiu és apropar a unsi altres en base a una comunica-ció establerta amb coneixement,responsabilitat, respecte i amor.

L’activitat s’obrirà dilluns 27de juny amb el lliurament de

La Biblioteca de Can Butjosa organitza la 6a Escola d’Estiu

materials i les ponències L’amoren la salut de l’infant i Qui és enBoris Cyrulnik? Què és la Resi-liència? i acabarà divendres 1 dejuliol amb la recollida i avaluaciódels temes tractats i l’elaboraciód’unes conclusions consensuadespels assistents al curs. La resta dela programació es pot consultaral web www.parets.org.

Les places són limitades i l’ac-tivitat té un preu de 75 euros. Lesinscripcions es poden fer a labiblioteca o al seu web. Els par-ticipants rebran un certificatd’assistència i/o aprofitament.

Redacció > L’AmfiRock 2011 jaescalfa els motors per a les actua-cions dels grups finalistes de l’e-dició d’enguany. Avui divendres,a partir de les 22.30 hores, el jar-dí del Casal de Can Butjosa esconvertirà en l’escenari de lestres formacions musicals queopten al premi. Prop d’una quin-zena de grups provinents de mu-nicipis com Guardiola de Bergue-dà, Llagostera o Reus han presen-tat les seves maquetes. Cal remar-car l’absència de grups originarisdel Vallès Oriental.

Els finalistes són Sense Sal, de

Sense Sal, Up With The Mess i Like a Gat, a l’AmfiRock 2011

Terrassa; Up With The Mess, deSant Cugat del Vallès, i Like aGat, de Molins de Rei. En aques-ta edició, els debutants aniranacompanyats de l’actuació delgrup convidat, Always DrinkingMarching Band, que obrirà elcertamen. El premi consisteixen un lot de promoció musicalamb una empresa del sector, quefarà l’edició i masterització de dostemes, l’enregistrament en altadefinició de dos videclips, l’accésa diversos mitjans de comunica-ció i l’assessoria i suport de la ges-tió.

Una de les formacions que opten al premi

Foto: L. V.

Sergi Mingote (PSC) va assumir dissabte l’alcaldiaen minoria sota l’ombra d’una majoria alternativa

Page 20: Línia Vallès 357

Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]�Juny

201117líniavallès.cat

Page 21: Línia Vallès 357

21�Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] líniavallès.catJuny

201117

Page 22: Línia Vallès 357

22� Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]

201117líniavallès.cat

Page 23: Línia Vallès 357

La LlagostaJuny

201117líniavallès.cat

23�

Alberto López (ICV) assegura queaturarà el projecte de les Planes 2El nou alcalde afirma que aquest serà el mandat del canvi > CpLl tindràuna regidoria i continuen les converses per saber si CiU també hi serà

Foto: Ajuntament

Tall al carrer Sant Miquel per una avariaUna avaria al sistema de clavegueram a l'entrada del carrer de Sant Mi-quel ha provocat que aquest vial estigui tallat al trànsit durant diversos

dies. L'avaria es va produir entre l'avinguda del Primer de maig i el carrerde Santa Teresa. L'asfalt es va veure afectat i ha calgut reparar-lo.

E.A.La Llagosta

Millorar la qualitat de vida de lespersones més afectades per la cri-si i la disminució de la taxa d'a-tur són els principals objectius delnou equip de govern de la Llagos-ta. Així ho va assegurar el nou al-calde, Alberto López (ICV-EUiA),durant el ple d’investidura dedissabte. La seva candidatura varebre el suport, a més dels regi-dors ecosocialistes, dels dos deCiU i el de CpLl, amb qui ja s’ha-via arribat a un acord amb ante-rioritat a la sessió. La candidatu-ra a l'alcaldia del socialista Anto-nio Rísquez va comptar amb elsuport dels sis regidors del PSC,mentre que els dos edils del PPvan votar el seu candidat, JaumeBonallach.

L’alcalde, que va assegurarque aquell era un dia molt espe-cial per a ell, també va explicarque el seu partit apostarà per laparticipació, per un sistema fis-cal més just, per l'austeritat il'estalvi i per crear una gran re-gidoria de treball i indústria.

Alberto López va avançar quedonaria instruccions per aturarimmediatament l'ARE de les Pla-nes 2. El respecte pel medi am-bient, l'estalvi energètic, el man-teniment dels carrers i el desen-volupament de Can Pere Gil i delnode ferroviari del costat de l'es-tació seran altres accions que esportaran a terme aquest mandat.

L'alcalde va recordar personesque havien tingut una gran in-fluència en ell. A part de la sevafamília, va citar, entre d'altres,Pedro Fernández, exregidor d'I-niciativa, i, sobretot, Simón Ro-

sado, sindicalista de ComissionsObreres mort l'any passat. Alber-to López va recordar que estaràa prop dels ciutadans i va indicarque aquest serà el mandat delcanvi.

L’EMPREMTA DEL PSCPer la seva part, el portaveu delgrup municipal socialista, An-tonio Rísquez, va felicitar en pri-mer lloc el nou alcalde, però, deseguida, va indicar que és la pri-mera vegada a la Llagosta quel'alcalde no és integrant de la llis-ta més votada. Rísquez va recor-dar que havien complert el com-promís de no fer pactes estranysper mantenir-se en el govern. Elportaveu socialista va defensarque a la Llagosta hi havia l'em-premta de la feina del PSC i va

destacar que l'Ajuntament estàeconòmicament sanejat.

El portaveu del grup munici-pal d'ICV-EUiA, Jordi Alonso, vaindicar que després de 28 anys esproduïa un canvi de colors en elgovern de la Llagosta i va recor-dar que en el ple de dissabte s'ha-via reflectit la voluntat de canviexpressada pels ciutadans el 22de maig. Alonso va demanar alPSC que sàpiga perdre i va enu-merar diferents motius pels qualshavia estat impossible pactaramb els socialistes.

La portaveu de CiU, MireiaEgea, afronta aquesta nova eta-pa amb il·lusió, segons va dir,mentre que el portaveu del PP,Jaume Bonallach, va indicar quela seva formació aposta per latransparència i la participació i va

Redacció> Avui és el darrerdia de matriculacions a l'EscolaBressol Municipal Cucutras peral curs 2011-201. El dia 10 vansortir publicades les llistes defi-nitives d'admesos i exclosos, des-prés del procés de preinscripció.Per als alumnes nascuts al 2011,s'han cobert les vuit places ques'oferien i ha quedat un infant enllista d'espera. Pel que fa alsalumnes d'un a dos anys, hi ha 31infants admesos per fer la matri-culació i 19 infants en llista d'es-pera. Per últim, els alumnes nas-cuts al 2009 admesos han estat21, de manera que han quedatnou en llista d'espera. Les matri-culacions es poden fer a la matei-xa escola bressol de 9 a 13.30h.

Avui, darrer diaper matricular-sea l’escola bressol

Redacció> El període de preins-cripcions als cursos del Centre deFormació d'Adults es va obrirahir dijous. Les persones ma-jors de 16 anys poden accedir al'oferta: nivells instrumentals,cursos d’iniciació al català, caste-llà, anglès i informàtica; obtenciódel Graduat en Educació Secun-dària (GES); i preparació per a lesProves d’Accés de Cicles Forma-tius de Grau Mitjà (CFGM), alsCicles Formatius de Grau Supe-rior (CFGS) i a les Proves d’Accésa la Universitat per a majors de25 anys (PAU>25). El centre,amb seu al carrer de l'Estació, 28,romandrà obert de dilluns a di-vendres de 10 a 12.30h i de 17 a19.30h, tot i que el dia 23 de juny,només en horari de matí. Més in-formació al número de telèfon 93574 49 81; al correu electrò[email protected] i a http://blocs.xtec.cat/llagosta.

Oberta lapreinscipció per a l’escola d’adults

Els sis regidors d’ICV-EUiA, abans de la investidura d’Alberto López. A l’esquerra, Jaume Bonallach (PP)

oferir la seva col·laboració al nouequip de govern.

Per la seva part, el candidat deCiutadans Progressistes per laLlagosta, Adelino Macías, va ex-plicar que el relleu a l'alcaldia eraun acte de normalitat democrà-tica i va insistir que el nou equipde govern treballarà per a lespersones.

ELS SOCISAdelino Macías ja ha signat elpacte de govern amb ICV-EUiAque li donarà una regidoria rela-cionada amb Economia, mentreque els ecosocialistes acabaran detancar aquesta setmana les con-verses amb CiU per saber si final-ment els seus dos representantsentren a formar part de l’equip degovern de la Llagosta.

Page 24: Línia Vallès 357

24�

Santa PerpètuaJuny

201117líniavallès.cat

Trobar solucions conjuntes als problemesEl nou ajuntament serà eficient i ajustat a la realitat, segons el grup municipal d’ICV-EUiA

RedaccióSanta Perpètua

El programa de govern d'a-quest mandat serà eficient iajustat a la realitat. Així ho vaassegurar el portaveu d’ICV-EUiA, Manel Llord, durant elple d’investidura d’Isabel Gar-cia com a nova alcaldessa. En elseu discurs, va afirmar que Ini-ciativa ha après molt estant a

l'oposició i que ni els interessospartidistes ni les lluites políti-ques poden passar per sobredels interessos de la ciutadania.Llord va avançar que caldrà ferpolítica amb la gent per trobarconjuntament solucions alsproblemes i, de fet, els ecoso-cialistes formaran un governestable amb CiU i PCCA. Se-gons Joan Mestres, Santa Per-pètua necessita en aquestmoment un govern fort que

Redacció> Dimarts al matí esva activar la fase d’alerta del Plaespecial d’emergències en eltransport de mercaderies perillo-ses per carretera i ferrocarril aCatalunya per una fuita de resi-na líquida inflamable d’un bidóque es trobava dins les instal·la-cions de la Central Integrada deMercaderies (CIM) Vallès. Hivan treballar cinc dotacions delsBombers i diverses patrulles delsMossos d’Esquadra.

Fuita de resinalíquida d’un bidóa la CIM Vallès

aporti propostes i solucions,mentre Francesc Rodríguez, vaafirmar que comença ara unanova etapa per al seu partit, jaque formaran part de l'equip degovern, i va anunciar que con-tinuaran defensant que hi ha al-tres maneres de fer política.

L’exalcalde, Manuel Ruiz, varecordar les 80 actuacions re-alitzades durant el seu mandat iva destacar que deixen en he-rència un Ajuntament sanejat.

La vida per sobre d’interessos econòmicsEls Indignats de Santa Perpètua van aprofitar el ple de dissabte per

concentrar-se a la plaça de la Vila i llegir un manifest a l’inici de la ses-sió. “Estem aquí perquè volem una nova societat que doni prioritat a

la vida per sobre dels interessos econòmics i polítics”, van llegir.

Redacció> Els jocs infantils i laxocolata desfeta serviran per do-nar el tret de sortida, dissabte, ala festa del barri de Can Taió.També hi haurà passeigs amb po-nis, escacs gegants, inflables,una exhibició de puntaires i unatómbola. A la tarda, se sumaranles havaneres, l’actuació de la Co-ral Renaixença i una disco mòbil.El proper barri en celebrar laseva festa serà la Florida, entre l’1i el 3 de juliol.

Can Taió celebrala seva festa debarri dissabte

Redacció> El Centro CulturalAndaluz de Santa Perpètua ha or-ganitzat per a aquest cap de set-mana la 9ena Setmana Cultural.El programa inclou la mostragastronòmica, que arriba a lasetena edició i que comptaràamb diversos plats típics d’Anda-lusia que es poden degustar, apartir de les vuit del vespre, i elfestival a l’aire lliure al centre cí-vic la Florida, a partir de les setde la tarda.

Novena edició de la Setmanacultural andalusa

Page 25: Línia Vallès 357

25�Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] líniavallès.catJuny

201117

Page 26: Línia Vallès 357

26� Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]

201117líniavallès.cat

Page 27: Línia Vallès 357

Sant Fost · MartorellesJuny

201117líniavallès.cat

27�

Nou horari d’estiu de l’OACL’OAC de Sant Fost inicia l’horari d’estiu el dilluns 20 de juny.

Fins al 29 de juliol obrirà dilluns, dimecres i divendres de 8 a14.30h; i dimarts i dijous: de 8 a 20h. De l’1 al 31 d’agost obrirà

portes de 9 a 14h. Els dies 25 de juliol i 15 d’agost estarà tancada.

Sant Fost> “Posaré tot el meuesforç i perseverança per ser l’al-caldessa de tots [...] i em compro-meto a seguir treballant pel meupoble, amb el nostre estil, carac-teritzat per la seriositat, el com-promís, la transparència, la pro-ximitat i el diàleg”. Amb aques-tes paraules, Montserrat San-martí va revalidar el càrrec d’al-caldessa de Sant Fost. Va rebre 10dels 13 vots possibles, ja queERC va presentar candidaturapròpia i GSF es va abstenir. En elseu discurs de presa de possessióva tenir paraules d’agraïment a laseva família, als companys departit i als votants, als regidorsque han confiat en la seva candi-datura i a tots els santfostencs.

IUSF ha revalidatl’alcaldia amb 10dels 13 vots

Un govern de quatre partits

Finalment el nou equip de governmunicipal estarà format perUnits per Martorelles (UxM),Més Acció per Martorelles(MAM), ICV-EUiA i ERC. L’acordpermet que Romuald Velascomantingui l’alcaldia en els pro-pers anys i, segons fonts munici-pals, “sorgeix de la voluntatd’UxM de fer un govern d’ampliabast amb el màxim de partitsamb representació, amb els qualstots els partits que han entrat hiestan d’acord, per afrontar elmoment complex de crisi”. Enaquest sentit continuen deixantla porta oberta al Partit dels So-cialistes de Catalunya (PSC) persi s’hi vol incorporar amb poste-rioritat, ja que durant les actualsnegociacions s’han autoexclòsper no creure en un govern tanampli”.

En el context de crisi actual,

UxM assegura que el PSC s’ha autoexclòs d’un pacte a cinc > Pastor defensa les condicions que va imposar

Assumpta Pastor (PSC)

E.A.Martorelles

afegeixen, s’incidirà en el tre-ball i la formació ocupacional, elbenestar de les persones, la trans-parència i la participació amb no-ves maneres de fer política locala Martorelles. I en aquest sentiten els propers mesos s’elaboraràel Pla d’Acció Municipal (PAM)que acabarà de definir al detall els

punts d’intervenció acordats en-tre les quatre forces polítiques.

El PSC, per part seva, assegu-ra que les negociacions es vanaturar quan va exposar les sevescondicions per entrar al govern:fidelitat i compromís entre elssignants del pacte; participació detots els partits amb representacióal consistori; comissions especi-fiques amb tota la representaciópolítica en els temes més puntals,urbanisme, RRHH, finances,pressupost; restaurar les comis-sions informatives amb totaltransparència i amb prou tempsper poder ser treballades; l’elabo-ració d’una auditoria de comptes,del POUM i del Reglament Orgà-nic Municipal (ROM), a més del’eliminació dels càrrecs de con-fiança.”La nostra proposta eramolt clara, govern al mínim departits possible, nosaltres propo-sàvem per eficàcia i per coherèn-cia ideològica UxM, ICV-EU iPSC”, diu Assumpta Pastor.

Foto: E.B.

Sant Fost> Dimecres van co-mençar a treballar les vuit perso-nes que han estat contractades aSant fost en el marc dels Plansd’Ocupació de la Generalitat, unapròrroga dels duts a terme del 15de novembre al 14 de maig pas-sat que tenen una durada de sismesos. Estan distribuïts en 4projectes diferents: per al Reforçdel Servei d’Atenció Domiciliària,dues persones realitzaran tas-ques d’auxiliars d’atenció a lallar, encarregades del manteni-ment higiènic del domicili de lespersones grans que ho necessitin.Quatre persones treballaran endiverses actuacions a edificis mu-nicipals, mentre que una perso-na desenvoluparà tasques de di-namització i manteniment delblog d’ocupació i blog de les en-titats, el suport a les activitats deL’Ateneu i festives del municipii repartiment de publicitat, entred’altres. Per últim, un enginyertècnic s’encarregarà de continu-ar la implementació d’un sistemade detecció d’incendis forestals.

Vuit contractatsen el marc delsPlans d’Ocupació

Page 28: Línia Vallès 357

Lliçà d’Amunt · Lliçà de VallJuny

201117líniavallès.cat

28�

Canovelles · Les FranquesesArriba la Seu ElectrònicaEl web municipal de les Franqueses ha incor -po rat la Seu Electrònica, una eina que permetdo tar de garanties jurídiques la relació tele-màtica entre la ciutadania i l'Ajuntament.

Foto: Eduardo Benito

Jordi Terrades

Colomé vol que surti el sol

Que el sol torni a brillar en el celpolític de les Franqueses. Aquestés el desig que va expressar enveu alta Francesc Colomé en elple en el que va ser investir alcal-de, dis sabte passat. El convergentva obtenir el suport de 12 dels 17regidors del consistori: CiU, PSC,ERC, PP, UPLF i PxC; els tresrepre sen tants de CPLF –la for-mació li de rada per Francesc Tor-né– van vo tar en blanc i els dosde LFI ho van fer pel seu propicap de llista, Rafael Ber nabé.

GOVERN AMPLIUn cop fetes les votacions, i des -prés que l’alcalde sortint, EsteveRibalta (PSC), cedís la vara a Co -lomé, el nou batlle va recordar elsquatre grans compromisos ad -qui rits per CiU: una nova mane-ra de fer política i ajudar les per -sones a afrontar la crisi; fer unaau ditoria econòmica de l'A jun -tament; donar protagonisme als

El nou alcalde no descarta futurs pactes de governJosé Antonio PilarLes Franqueses

ciutadans en l'acabament de pro -jectes aturats pel govern de Ri bal -ta com el Parc del Falgar o el Cen -tre Cultural de Corró d'A vall, i pro -tegir el territori de les Fran que sesde les amenaces del Quart Cintu-ró i de la Planta de Bio ma s sa.

El nou alcalde també va ma ni -festar la seva voluntat de formarun govern que sigui el més amplipossible, on podran tenir cabudatant els representants dels partitspetits com el dels grans. Francesc

Colomé va acabar el seu par la -ment fent públic un desig per so -nal: que, després de la tempestapolítica, torni a sortir el sol a lesFran queses.

Amb una legislatura mar cadaper la inestabilitat de la minoriadel socialista Esteve Ri balta, ambfortes tempestes a ambdues lle-res del govern i l’o posició, Colo-mé hau rà de meditar bé sotaquin pa raigües decideix cercaraixo pluc.

Foto: Eduardo Benito

Foto de família de tots els regidors del nou consistori franquesí

Canovelles > El Govern agilit -zarà els tràmits per a la cons truc -ció de l’escola Els Quatre Vents.Així ho ha aprovat el Parlament,amb els vots a favor de tots elsgrups amb l’excepció de CiU,que s’ha pronunciat en contra. Laproposta presentada pel diputatJordi Terrades feia re fe rència al’evolució de la població en edatescolar al municipis i als com pro -misos als que havien arribat l’A -juntament i el Depar ta mentd’En senyament de la Ge ne ralitat,que van permetre la pro gramaciód’un nou equipa ment educatiuamb dues línies i una capacitatper a 450 alumnes d’educació in -fan til i primària. El centre fun -ciona des del curs 2007/2008 enmòduls prefa bri cats en un te r re -ny provisional.

Atès que l’Ajuntament haviace dit un solar de 5.672 metresqua drats, tal i com requeria En -sen yament, el grup socialista vainstar el mes de març passat a ac-ceptar definitivament els terre nysper tal que el depar ta ment proce-deixi a la construcció del centre

El Parlament aprova el CEIPEls Quatre Vents a Canovelles

educatiu i agilitar al mà xim elstreballs de redacció i cons trucció.La nova escola ha d’estar finalit-zada a l’inici del curs acadèmic2013/2014, ja que a partir d’a-questa data, en no ser el propie-tari, el con sistori no dis posaràdels terrenys en els quals hi hainstal·lats els mòduls.

Segons el diputat Jordi Te rra -des, “amb l’aprovació d’a questapro posta es dóna resposta posi -ti va a la preocupació de la comu -nitat educativa de Canovelles,mes tres, pares i mares, i a la delma teix Ajuntament”. “Estarem aso bre de que el Govern no s’a dor -mi en el compliment del mandatdel Parlament”, ha afegit.

Dimecres, donació de sangEl CAP La Cruïlla de Lliçà d’Amunt acollirà el

dimecres 22 de juny una campanya de donacióde sang. Els interessats es poden adreçar alcentre de cinc de la tarda a vuit del vespre.

Lliçà de Vall > El Casal Socialacull aquest vespre una novasessió dels Divendres... Teatre aLliçà de Vall. A les 21.15 hores espodrà veure sobre l’escenari PereArquillué, Premi Nacional deCultura 2011 per la seva actuacióa Primer Amor, l’obra que es re-presentarà avui. Es tracta d’untext de Samuel Becket, dirigitper Miquel Górriz i Àlex Oller.

Pere Arquilluéporta el ‘PrimerAmor’ al Casal

PSC i PP, a Lliçà d’Amunt

Redacció> El pavellló de l’INSLliçà d’Amunt es va omplir degom a gom amb motiu de laconstitució del nou Ajuntament,dissabte passat. Ignasi Simón, al-caldable pel PSC, va ser procla-mat batlle de Lliçà d’Amunt pera la propera legislatura amb el su-port dels tres regidors del PP,amb els quals el PSC formarà un

Els populars formaran govern amb els socialistes,que havien empatat a sis regidors amb Esquerra

El nou equip de govern està format per nou regidors

equip de govern de nou regi-dors, la majoria absoluta. L’opo-sició queda formada per cinc re-gidors d’ERC, dos de CiU i un dela coalició ICV-EUiA.

Així, la nova Corporació mu-nicipal està composada pel dospartits que formaran l’equip degovern: pel PSC, Ignasi Simón,María Marcos, Juan Miguel Val-

derrama, Jordi Juárez, MariaEugenia Sanz i Albert Iglesias; ipel PP, José Santiago, ÁngelaRoca i Antonio Guijarro. A l’opo-sició es queda ERC (JoaquimFerriol, Emília Soler, Antoni Al-badalejo, Miquel Ballester iMontserrat Rivera), CiU (JoanPiera i Maria Neus Miró) i ICV-EUiA (Francisco M. León).

Lliçà de Vall > El club de pati-natge de Lliçà de Vall va aconse-guir vuit pòdiums durant el VTrofeu Joana Pérez, celebrat almunicipi el cap de setmana pas-sat. Al matí en les categoriesMini, les guanyadores van ser Lu-cia Corimaya (1ª), Judith López(2ª), Arnau Medina (4rt), GiselaAlbert (8ª) i Lara Blanco (11ª);en Iniciació B (1a Aina Munné, 3aLaia Millán, 4a Arantxa Navarro,7a i 8a Cristina Rodríguez i JuditLandete). A la tarda va tenir llocla segona part d’aquest trofeu enIniciació C (1a Ariadna Cuevas, 2aGisela Borràs i 12a Patricia Pele-grin) i en Iniciació A (1a CarmeMunné, 2a Paula Molayoli i 11aJudith Domingo).

D’altra banda, diumenge, en lacompetició celebrada a Lloret deMar, en la categoria d'Iniciació BAina Munné va quedar primera,Antonio Consentino, segon; i Ju-dit Landete, sisena. En IniciacióB, la primera posició va ser per aArantxa Navarro i la segona pera Laia Millan.

El patinatge deLliçà de Vall obtédiversos pòdiums

Foto: Ajuntament

Page 29: Línia Vallès 357

29�Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] líniavallès.catJuny

201117

Page 30: Línia Vallès 357

Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]�Juny

201117líniavallès.cat

Page 31: Línia Vallès 357

31�

Montornès · MontmelóJuny

201117líniavallès.cat

Vallromanes · Vilanova

Cursos per a adults a MontmelóFins al 23 de juny es poden formalitzar les preinscripcions per als

cursos del Centre de Formació d’Adults de Montmeló. L’ofertaformativa va des de cursos d’alfabetització, fins a castellà per a es-trangers, passant per les proves d’accés i informàtica, entre altres.

Redacció> El doctor CarlesVallbona, guardonat recentmentamb el premi Vallesà de l’Any, vapresidir l’acte de presentació dela Fundació Oncovallès d’AjudaOncològica a Montornès, dijouspassat. Aquesta entitat té cura idóna suport als malalts de cànceri als seus familiars. La presenta-ció va anar a càrrec de CarmeGrau, gerent i coordinadorad’Oncovallès, i de Mercè Pas -cuet, psicooncòloga de la Funda-ció. El doctor Carles Vallbona téuna llarga trajectòria dedicada al’estudi de la medicina comunità-ria de referència a Catalunya i alsEstats Units. Vallbona és profes-sor de Serveis Distingits en Me-dicina Familiar i Comunitària alBaylor College de Houston (Te-xas) i director mèdic del Progra-ma de Salut Comunitària delHarris County Hospital District.Llicenciat (1950) i doctorat (1959)en Medicina i Cirurgia per laUniversitat de Barcelona, des defa molts anys compagina la sevavida a Houston i a Granollers.

Oncovallès jas’ha presentat a Montornès

Rebuda multitudinària al nougovern d’ICV a Montornès

Montmeló> La reactivació eco-nòmica, la creació d’ocupació,la defensa de la cohesió social desde la igualtat d’oportunitats i laconvivència des del respecte a ladiversitat; la sostenibilitat, la co-hesió territorial i fer de Montme-ló una ciutat educadora són lesprioritats per a aquesta legislatu-ra del nou govern de Montmeló.Així ho va explicar l’alcalde, An-toni Guil (PSC), durant la seva in-vestidura, dissabte passat. La si-tuació de minoria dels socialistes

va provocar que fes més d’unaal·lusió al diàleg entre les dife-rents forces, ja que el PSC nomésté un regidor més que ICV. Així,el nou consistori está format, amés de Guil, pels socialistes PereRodríguez, Carme Palacios, Llu-ís Esteban, María Jesús Prieto iJonatan Martínez; els ecosocia-listes Jordi Manils, Jordi Co-mas, Juan José Vinuesa, QuimaSilva i Montserrat Sierra; el con-vergent Albert Florensa i el popu-lar Carlos Román.

Foto: Ajuntament

Moment del ple d’investidura

Montornès> Unes 120 perso-nes van assistir, dissabte, a la ses-sió de constitució de la Corpora-ció Municipal de Montornès. Nohi van haver sorpreses: José An-tonio Montero (ICV-EUiA) varebre els nou vots que l’assegura-ven des d’un prinicipi la majoriaabsoluta, mentre que Daniel Cor-tés (PSC-PM) en va obtenir cinc;i M. Cristina Tarrés (PP), dos.Completen el consistori, per ICV-EUiA, Pascual López, María José

Figuera, Maria Rosa Viñallonga,Jordi Delgado, Miguel ÁngelBueno, Juan José Fernández,José Luís Campos i María Tere-sa Jiménez; pels socialistes Agus-tín Luís, Marta Bailón, MíriamRubio i Eva María Díaz; pel PP,Miguel Ángel Alvarado i, perCiU, Josep Maria Lecina. A lasessió van assistir els exalcaldesFèlix Montero i José María Ruizi el coordinador general d'EUiA,Jordi Miralles, entre d’altres.

Foto: Ajuntament

El ple va ser multitudinari

Antoni Guil (PSC) insisteix enla necessitat de diàleg mutu

Campanya de donació de sangEl pròxim 22 de juny hi haurà una nova campanyade donació de sang al Centre d'Atenció Primària deVilanova. De 17.30 a 21.30h, s’hi podran adreçar elsmajors de 18 anys que pesin 50 quilos o més.

Vallromanes > Dimarts passates va obrir la inscripció als tallersd'estiu del Casal de Vallromanes.L’equipament ha mantingut al-guns tallers de gran èxit altresanys, però també ha incorporatnovetats, com el de vitralls i lesdanses urbanes. El calendarid’activitats és el següent: el di-marts 28 de juny hi haurà un ta-ller infantil de joieria i un, per alsadults, de tècniques de relaxació.El preu, en tots dos casos, és de15 euros. El dimecres 29 hi hau-rà sessions de Petit-Chef (15€) ide Vitralls (20€), mentre queper al dijous 30 de juny s’han re-servat les danses urbanes i elsjocs d’estiu (15€) i les tècniquespictòriques per a joves i adults(20€). La inscripció es pot forma-litzar fins al 21 de juny.

PLACES PER A L’ESTIUA més, encara queden places pera alguna setmana del Casal d'es-tiu de les arts escèniques. Espretén que els més petits es diver-teixin mentre aprenen.

Obert el períoded’inscripció alstallers del Casal

IVall i CiU reduiran l’IBI

Vallromanes> El nou equip degovern, format per IVall i CiU, jatreballa en aconseguir un delsseus compromisos: la reducció delrebut de l’IBI. Per fer-ho haurà dereduir algunes actuacions, so-bretot les referides a les activitatsculturals, segons ha explicat l’al-caldessa, Lurdes Prims. La inde-pendent estarà al capdavant del

Serà una de les prioritats del nou equip de govern >Prims governarà els primers 2 anys, després Muñoz

Tots els regidors de l’Ajuntament de Vallromanes, amb l’alcaldessa Lurdes Prims, amb la vara

govern fins al juny del 2013, quanserà rellevada per la convergentMariluz Muñoz, que serà alcaldes-sa fins a l’any 2015. Així ho fixa-va el pacte que van signar abansdel ple d’investidura de dissabtepassat.

Els regidors que van ser triatsa les darreres eleccions munici-pals a Vallromanes, per ordre de

llista més votada, són, per MxV-ERC, David Ricart, Violant Mas-caró i Josep Segarra; per IVall,Lurdes Prims, Mª Antònia Campsi Ted Jubierre; per CiU, MariluzMuñoz, Cèsar Andreu i EduardBenasques; i per ICV, David Car-rillo i Manel Debés.

El 22 de juny se celebrarà unple per constituir el nou cartipVs.

Vilanova> L’Escola de MúsicaAmics de la Unió, amb la col·la-boració de l'Escola La Falguera,ha obert la inscripció per a les ac-tivitats de música del curs 2011-2012. S’ofereixen, per als infantsde 3 a 5 anys, classes de sensibi-lització musical en les quals estreballa la cançó, l’oïda, la impro-visació i el moviment per a des-envolupar, a través de la música,la creativitat, la psicomotricitat ila capacitat de concentració i derelació. La quota és de 25 eurosmensuals.

TAMBÉ UN CORPer als joves de primer a tercer deprimària, el centre proposa crearun cor per apropar-los al món dela música de forma pràctica i lú-dica. El cor passa a formar partde l’activitat cultural i social del’escola i és un molt bon ele-ment de cohesió. Si en el futur hiha prou alumnes interessats,aquesta activitat pot seguir-seoferint als alumnes de 4t a 6è. Laquota és de 20€ mensuals.

En marxa lainscripció per alscursos de música

Foto: Ajuntament

Page 32: Línia Vallès 357

Caldes32�

Juny

201117líniavallès.cat

Caldes > La Sala de Plens aco-llirà el proper dilluns, de sis a setde la tarda, una audiència públi-ca del Consell d’Infants de Caldes.Els 15 consellers i conselleres, re-presentants de les diferents esco-les del municipi, presentaran eltreball fet, els temes que hantractat i les conclusions a les quehan arribat. També explicaran lescoses positives que volen desta-car de la seva experiència i les di-ficultats amb les quals s’han tro-bat i han hagut d’aprendre a su-perar. L’Ajuntament dóna res-posta així, per quart any consecu-tiu, a les condicions del Regla-ment de Participació Ciutadana.Enguany, la iniciativa ha sorgitdel Consell d’Infants.

Sessió pública delConsell d’Infants,dilluns que ve

Bigues i Riells > Els conver-gents governaran en minoriaamb 6 regidors. “Agafo el consellque m'heu donat, de treballar, deque estareu atents i que demos-trarem precisament que quanhem dit que tindríem mà estesai que voldríem governar amb to-thom, sigui realment així”, vadir Joan Vila, que va ser procla-mat alcalde dissabte. “Nosaltreshem parlat amb totes les forces,hem mostrat la nostra intenció degovernar en minoria per arribara pactes, estables si s'escau, a par-tir del treball i de la feina feta”, vaafegir.

Vila, escollit alcalde per encap-çalar la llista més votada en leseleccions municipals, va aconse-guir els vots dels seus companysde partit, mentre que Joan Mo-reno (PSC) va obtenir els dels so-cialistes, PP i ICV. El republicàJoan Josep Galiano es va votar aell mateix.

Joan Vila (CiU) jagoverna Bigues iRiells en minoria

Fira d’Antiquaris i brocanters a Caldes, diumengeEl proper diumenge 19 de juny té lloc la Fira d'Antiquaris i Brocanters

de Caldes de Montbui, que se celebrarà a la plaça de la Font del Lleó entre les 10 i les14 hores. La fira és oberta a tothom i s'hi poden trobar tot tipus d'objectes antics, de

brocanters, i de col·leccionistes procedents d'arreu de Catalunya.

Jordi Solé: “Sóc aquí amb humilitat”Tot i la majoria històrica aconseguida per ERC a Caldes, l’alcalde estén la seva mà

RedaccióCaldes

“Avui sóc aquí amb humilitatdavant la tasca que afrontem,agraït per la confiança que m’haestat atorgada, conscient delssacrificis dels nostres predeces-sors”. Després de ser escollit al-calde amb els vots d’ERC i PP,Jor di Solé va reproduir les pri -meres paraules que va pronun-

ciar en el seu discurs d’in ves ti -du ra el pre si dent d’Estats Units,Ba rack Obama.

Solé es va comprometre agovernar des del primer dia ambhumilitat i senzillesa, “amb pru -dèn cia i discreció, tocant de pe -us a terra, oberts al diàleg i a lacrítica constructiva, amb la màestesa, disposats a aprendre, arectificar i a millorar cada dia”,malgrat la contundència d’uns

resultats electorals que es podenconsiderar històrics a Caldes.“Se rem un govern nou en un70%, però compromesos en un100% a donar el millor de no-saltres mateixos per aportar fei -na i solucions als reptes que ensplanteja un present no excessi-vament afalagador”, va afegir.Segons va dir, el seu govern estàcompromès “amb el país i la se -va plena llibertat”.

Foto: Ajuntament

Jordi Solé assegura que oferirà diàleg a l’oposició

Page 33: Línia Vallès 357

33�Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] líniavallès.catJuny

201117

Page 34: Línia Vallès 357

L’Ametlla · La Garriga34�

Juny

201117líniavallès.cat

Cardedeu · La RocaUna persona mor atropellada pel trenUna persona va morir cap a les 11.45 de dissabte passat després de ser atro -pellada per un tren de rodalies entre Cardedeu i Llinars, segons els Bom bers.L’accident va provocar retards de 30 minuts en les línies R2 nord i R11, se-gons Renfe. La intervenció va requerir interromp re tot el trànsit ferroviari.

Sant Sadurní ja té retaule

L’església parroquial de Sant Sa -durní va acollir dijous de la set -ma na passada la inauguració dela restauració total del retaule deSant Sadurní. Ara fa un any es vapresentar al públic la reinstal- lació de les dues taules de la pre -del·la procedents del retaule ma -jor, que havien estat conser vadesal Museu de Granollers des de l’a-ny 1938. Juntament amb elles esva reinstal·lar la pin tura de di cadaa Sant Donat i San ta Fausta, queformava part de la porta del re-liquiari del re taule de Nostra Se-nyora de Grà cia, del mateix tem-ple. Els treballs permeten que s’a-preciï la policromia de les pilas-tres i del retaule, així com l’obraen la fusta.

El retaule de Sant Sadurní dela Roca està datat de la primerameitat del segle XVII i es coneixcomplet per dues fotografies an -teriors a 1936, una que con ser vala família Pugès, de l’any 1928, a

L’obra restaurada va ser presentada al públic dijousRedaccióLa Roca

la Roca, i una altra que es trobaa l’arxiu parroquial.

Aquest retaule constava d’unsòcol de pedra, amb sis figuresque actuaven de suport i duesportes de fusta amb els relleus deSant Pere i Sant Pau. La predel·lao bancal inferior, constava de 18imatges petites i quatre més alsrelleus petits, amb els quatrepri mers misteris de dolor delRo sari: Oració a l’hort, La fla gel-ació, La coronació d’espines iCa mí del Calvari. Dues peces delconjunt (la primera i la quarta)

són les que s’han conservat finsavui al Museu de Granollers.

El retaule es va realitzar du -rant els anys 1615 i 1616 i ésobra de l’escultor barroc AntoniComes, qui va col·laborar ambAgustí Pujol el Jove en el retau-le de la Mare de Déu del Roser dela catedral de Barcelona. La poli -cro mia va ser realitzada per An-toni Rovira en els anys 1626-1630, data aquesta última que fi-gura en la peça. Ambdós artistessón claus de la primera època delba rroc a Catalunya.

Foto: Ajuntament

El retaule data de la primera meitat del segle XVII

Cardedeu > Calamanda Vilava ser escollida alcaldessa durantel ple de constitució del nouAjun tament, que va tenir lloc di -s sabte al migdia a la Sala de lesCo lumnes.

Durant la sessió cons ti tu tiva,tots els regidors i re gi do res elec-tes van pendre possessió delsseus càrrecs.

L'Ajuntament de Cardedeuper al període 2011-2015 queda

Calamanda Vila (CiU), la mésvotada a l’alcaldia de Cardedeu

format de la següent manera:Ca la man da Vila, Jaume Fort,Pe re Frei xas, María Carmen Ma -llor ques, Pere Espargaró, JoanJosep Pinós (CiU); MontserratCots, Jo sé Ramón Hurtado, Isa-bel Borrás, Benjamin Tous (PSC);Mar ta Cordomí, Adrià Soler(CUP); Íngrid Ruiz i Jaime Ge -lada (PP); Carles Guinart (ICV-EUiA) Jordi Abad, Gent pel Can-vi (GPC); i Jordi Cots (ERC).

Foto de família de tots els regidors del consistori

Foto: Ajuntament

Especial Ressaca 101L’Auditori de l’Escola Municipal de Música de la Garriga acollirà dissabte,

a partir de les sis de la tarda, l’Especial Ressaca 101 i la gala final de tem-porada de Ràdio Silenci. Entre tots els assistents se sortejarà un cap de

setmana al Balneari Blancafort, una nit d’hotel... i moltes coses més.

González farà una auditoria

El convergent Andreu Gon zá lez,que dissabte va ser escollit alcal -de de l’Ametlla, va anunciar en elple d’inves tidura que serà “trans -parent” en els sous i que enca rre -garà un estudi per conèixer la si -tua ció real de l’Ajuntament. Vafer aquesta afirmació desprésque la seva predecessora en elcàrrec es defensés de les crí ti quesa les retribucions dels po lítics du -rant el seu mandat afir mant que“molts regi dors” ha vien treballatsense tenir-ne. La socialista Àn -gels Ca bello va fer un repàs a laseva gestió i va assegurar que es -ta rà especialment atenta a qües -tions relacionades amb les àreesde Territori i Ur ba nisme.

González va aprofitar el seudiscurs per fer una declaraciód’in tencions en tota regla, des ta -cant que volen recuperar ele -ments com la concòrdia i l’har -monia”.

Joan Guarch, regidor del Pac-

El nou alcalde de l’Ametlla vol saber què ha “heretat”RedaccióL’Ametlla

te per l'Ametlla, va felicitar el noualcalde, alhora que va recriminarque li hagués agradat que hagu-és presentat el nou cartipàs mu -ni cipal i que fes unes pinzelladesde les prioritats del seu govern.

El popular Juan Esteban es vamostrar content per ser el primerregidor que el partit obté a l'A -met lla i va manifestar que dona-rà suport al nou equip de governsi se segueixen uns punts que peral PP són inne go ciables: l'ocupa-ció, la seguretat, la mobilitat, l'a-

juda a la gent gran, la transparèn-cia i la co mu ni cació.

Francesc Sulé, de SI, també vafelicitar el nou alcalde i a tot elseu grup i va anunciar que do na -ria els cent dies de gràcia perquès'organitzin i auditin l'adminis -tra ció rebuda. Alhora, va expre -s sar el seu desig que en els pro -pers 15 dies se celebri un ple ex -traor di nari per exposar les retri -bu ci ons públiques i acabar amb“l'a bús que s'ha comès darrera -ment”.

Foto: Ajuntament

Regidors de la legislatura 2011-2015

La Garriga > L'Auditori del’Es cola de Música va acollir el plede constitució del nou Ajunta -ment, on la convergent MeritxellBudó va ser proclamada alcalde -s sa de la Garriga. La candidata deCiU va obtenir 11 vots a favor,men tre que ICV va rebre 2 i 4vots van ser en blanc.

Durant el ple es va formar laMesa d'Edat, integrada per lare gidora més jove, Mar Canet, i elregidor més gran, Josep M. To r -res. Els disset representants delnou consistori van prendre po sse -

Meritxell Budó formarà governamb Acord per la Garriga

ssió del seu càrrec i, a més, cadagrup va fer una intervenció. Alseu torn de paraula, Budó vaanun ciar que CiU formaria go -vern amb Acord per la Garriga.

L'acte va ser seguit per unes200 persones, repartides entrel'interior de l'Auditori i els bancsubicats a la plaça del Silenci.Entre el públic assistent hi haviaexregidors i exregidores de l'A -jun tament, l'exalcalde Alfred Vi -lar i també Albert Benzekry, coma Persona Il·lustre del mu ni ci pide la Garriga.

Tots els membres del nou govern municipal de la Garriga

Foto: Ajuntament

Page 35: Línia Vallès 357

35�Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] líniavallès.catJuny

201117

Page 36: Línia Vallès 357

Baix Montseny36�

Juny

201117líniavallès.cat

Llinars > Abertis ha posat enmarxa la primera zona de serveiespecífica per a camions que s'hafet a l'àrea de servei del Montsenyde l’AP-7, a Llinars. Es tractad'un aparcament amb 120 placesper a camions que disposa de tottipus de serveis per als xofers iper als vehicles. És el primer es-pai d’aquestes característiquesque la companyia habilita en lesseves àrees de tot l’Estat. Di-marts es va fer l'acte d'inaugura-ció d'aquest nou espai, amb l'as-sistència de responsables de l'em-presa i de l'Ajuntament. La pri-mera hora és gratuïta. El preud'una nit (entre 9 i 12 hores) és de16 euros.

Abertis posa enmarxa la primeraàrea de camions

Sant Celoni > Joan Castaño ésel nou alcalde del municipi. Vaser investit dissabte en una Salade Plens plena de gom a gom. Enprimer lloc, els 17 regidors i regi-dores de l’Ajuntament van accep-tar el càrrec i tot seguit es va pro-cedir a l’elecció del batlle. Elcandidat socialista va rebre setvots, igual que el convergentFrancesc Deulofeu. Dani Cor-pas, de la CUP, va obtenir dos iCarmen Montes, d’ICV, un. Cas-taño va ser escollit per liderar lallista més votada a les eleccions.

El socialista Joan Castañorecupera l’alcaldia

L’Escorxador sorteja bitllets InterRailEls usuaris de vuit biblioteques catalanes, entre elles Sant Celoni, podran guanyar un

bitllet InterRail Global Pass doble de 22 dies, un bitllet InterRail Global Pass dobleFlexi de 10 dies o un bitllet InterRail Global Pass doble flexi de 5 dies. Les persones

que facin el prèstec d'una guia turística o mapa rebran una butlleta pel sorteig.

Busquen a Sant Celoni familiars d’un mortEl cadàver d’un home d’uns 60 anys va aparèixer dissabte dins d’un armari a Lloret de Mar

RedaccióSant Celoni

Els Mossos d’Esquadre bus -quen, a partir d’un antic domici -li registrat a Sant Celoni, la fa -mí lia d’un home que va ser tro-bat mort en un pis de Lloret deMar (la Selva) el cap de setmanapassat. El cos va aparèixer dis -sabte embolicat en flassades iplàstics i amb el cap dins d’unabossa, cobert de sang. Tot apun -

ta que va morir degollat feia, al-menys, deu dies perquè el dil-luns de la setmana passada elsveïns ja notaven la pudor delcadàver en estat de descomposi-ció.

Els Mossos s’hi van acostar ala finca i, mitjançant gestionsamb la immobiliària que s’en-carrega de l’arrendament delspisos, es va poder contactar ambel fill del titular del lloguer.Aquest va dir que la pudor pro-

cedia del peix que tenien dins lanevera i en principi l’explicacióes va donar per bo na. Però enveure que ningú hi posava remeia les males olors, finalmentdissab te passat un veí va tornara alertar la policia autonòmica,desta cant que feia ja dies que alpis no entrava ni sortia ningú.

TROBEN EL COSDissabte, a quarts de quatre dela tarda, els Mossos, acompany-

Castaño és investit alcalde

ats de personal de la immobi-liària, van accedir a l’habitatge ivan trobar el cadàver dins l’ar-mari de l’habitació. El cos estavaen molt mal estat. Mentre l’au -tòpsia determina la identitat delmort, es dóna per fet que estracta del titular del lloguer, unhome d’uns 60 anys que viviaamb el seu fill des de feia un pa-rell de mesos. Abans, però, s’hihavia estat uns dies a un hotelde Llo ret.

Els Mossos han activat undis positiu de recerca del fill per -què ha estat impossible contac-tar de nou amb ell. El cas estàsota secret de sumari en consi -de rar-se ja oficialment un casd’homicidi. En un principi es vasospesar la possibilitat del suï-cidi, però aquesta idea es va des -cartar finalment perquè en elcadàver es van de tectar lesionsproduïdes per una mort violen -ta.

Page 37: Línia Vallès 357

Esports37�

Juny

201117líniavallès.cat

El Club Muntanyenc Mollet conquereix el CanigóEl passat cap de setmana el Club Muntanyenc Mollet va fletar dos autocars amb 103

excursionistes per seguir la novena i desena etapa del FR-83, entre Prats de Molló i elrefugi de Cortalets. El muntanyenc va començar aquesta prova l’estiu passat i l’ha se-

guit en etapes d’un dia al mes. El proper 10 de juliol finalitzarà el recorregut.

El Sasori Team de Santa Perpètua fa 10 medalles

Foto: Asobal

La plantilla del BM Granollers

Els deutes obstaculitzenal Fraikin BM Granollers

Durant tota la temporada s’hadestacat la fermesa dels jugadorsdel Fraikin BM Granollers perportar l’equip endavant malgratels impagaments. Els jugadorshan demostrat el seu valor peròno se’ls ha pogut compensareconòmicament i –afortunada-ment per al club– fins a final detemporada no es coneixien lesmesures que els jugadors hanpres contra l’entitat. Tancadala temporada, el Fraikin arrosse-ga més d’un milió d’euros endeutes i vuit denúncies per partdels jugadors (per impagamentsde les nòmines de març, abril imaig). A més, aquesta setmanaes coneixia que el club havia derenunciar a la invitació al torneigwild card Champions, que per-

El club renuncia a la invitació per jugar a la wild cardChampions, on lluiten els millors conjunts d’Europa

Sara ArroyoGranollers

met als conjunts escollits lluitaramb els millors clubs d’europa.

A LA EHFEl cert és que només la inscrip-ció al wild card Champions cos-taria més de 30.000 euros. El

més probable és que la compe-tició la jugui el Cuatro Rayas BMValladolid, segons ha proposatl’Asobal, i que el Granollers ju-gui la lliga EHF, que és el que licorrespon com a quart classifi-cat.

Santa Perpètua > Fins a 10medalles va aconseguir el Saso-ri Team de Santa Perpètua en elCampionat d’Espanya d’esportsde contacte, kick boxing i boxa.L’equip perpetuenc va fer fins acinc medalles d’or en la compe-tició, sent els seus lluitadors elsmés destacats en la categoriaper equips. La competició es vacelebrar dissabte a Saragossa.

David Ortiz és la nova aposta delCF Mollet per dirigir el Juvenil AMollet > Des d’aquesta setmana,David Ortiz ha agafat les regnesdel Juvenil A del CF Mollet UE.Amb una gran trajectòria com aentrenador, i també com a conei-xedor de la categoria en la què mi-lita l’equip molletà, la Lliga Nacio-nal. Ortiz assegura que aportaràal Juvenil A “molta professiona-litat i experiència”. El club confiaen Ortiz i poder mantenir al Ju-venil A a Lliga Nacional.

Doble or deGimeno alCircuit CatalàGranollers > La nedadora gra-nollerina Cassandra Gimeno esva alçar com a campiona als 200metres braça en el Circuit Cata-là Trofeu Fèlix Serra celebrataquest cap de setmana a Manre-sa. En 50 metres braça també vaalçar-se com a campionat. Enaquesta mateixa prova, AnnaGranés es va endur la medalla deplata, en fer el segon lloc.

Page 38: Línia Vallès 357

38�

L’Agenda Juny

201117

TELÉFONS D’INTERÈS

EMERGÈNCIES 112BOMBERS 085 · Granollers 93 849 60 80 · Mollet 93 570 47 29/93 570 45 74CAP · GranollersSant Miquel 93 791 16 25 Granollers centre 93 458 56 89 Valles93 548 56 58 · Mollet Plana Lledó 93 579 83 83. Can Pantiquet 93 570 5977. La Llagosta 93 574 98 10 L’Ametlla 93 843 22 67 Parets 93 562 16 89Santa Perpètua 93 560 31 18 Martorelles 93 593 42 44 Sant Fost 93 57954 06 La Roca 93 860 32 00 Vicenç Papaseit 93 842 44 32 Cardedeu 93846 03 51 / 93 846 02 71 Montornès 93 572 03 03 Montmeló 93 544 44 40Les Franquelles Bellavista 93 861 80 30 Corró d’Avall 93 840 42 00 Lliçad’amunt 93 841 52 50 Lliça de Vall 93 844 56 30 Canovelles 93 846 83 28La Garriga 93 871 80 81 Vilanova 93 845 84 75 Vallromanes 93 572 98 05 HOSPITALS (emèrgencies mèdiques 061)Hospital General de Granollers 93 842 50 00 Hospital de dia Sant Jordi(Granollers) 93 860 00 50 Hospital de Mollet 93 576 03 00MOSSOS D’ESQUADRA 088 Granollers 93 860 85 00 Mollet del Vallès 93 565 99 00GUÀRDIA CIVILMollet del Vallès 93 570 55 59 Canovelles 93 846 53 53POLICIA NACIONAL 091 TAXI Granollers 93 870 30 28 Radio Taxi Granollers 93 870 30 00 Mollet TaxisVallès 93 593 74 01 L’Ametlla 670 894 810 / 670 79 72 79 Parets 93 593 7401 / 600 639 664 Santa Perpètua 93 560 48 03 La Llagosta 93 574 98 10 / 93560 33 63 (630 88 12 50 nit) La Roca 628 18 90 00 Cardedeu 93 846 01 01Montornès 93 568 09 97 La Garriga 938 71 74 74 Canovelles 93 870 30 28

PE

NJA

ʼT-EL

AC

AS

A�GRANOLLERS17 de junyDibuix mural en directe ambValentí Gubianas. 17h, Bibliote-ca Roca Umbert.B&B El musical. 21.30h, Teatrede Ponent. També el dia 18 a les21h i el 19 a les 19h.Jazz. Joan Vidal Sextet. PeterBernstein Quartet. 22h, Casino.

21 de junyCicle Música a la Fresca. Elpas del temps. 17h, Roca Um-bert Fàbrica de les Arts.

22 de junyFesta literària Oncovallès. Lliu-rament de premis i representa-ció d’El senyor Josep enganyala dona. 18h, Sala ONCE.

MOLLET17 de junyArtistes de barri. 18.30h, Parcde Can Borrell.Música clàssica: guitarra i pia-no concertants. 19.30h. El Lle-doner.Concert R&R. 20h, La Nau.

18 de juny4rt Mercat de l’euro a la ramblaNova. Tot el dia. Teatre social: ¡Consume y calla!20h, C.C. L’Era.

PARETS17 de junyInauguració de l’exposicióFruits, de Joan Condal. Biblio-teca de Can Butjosa.Amfi Rock 2011. 22.30h, CanButjosa.

18 de junyTeatre. 17h, Can Rajoler.Concert de cambra de músicaantiga. 21h, Església de Sant Es-teve.

19 de junyConcert de primavera.18h, Te-atre Can Rajoler.

22 de junyLectures al Bosc de llibres. 19h,Can Jornet.

LA LLAGOSTA18 de junyLliurament de premis del 28èConcurs de Cante Jondo. 21h,Centre Cultural.

22 de junyConcert de fi de curs de l'Esco-la Municipal de Música. 19.30h,Centre Cultural.

MONTMELÓ19 de juny Concert de final de curs del'Escola Municipal de Música.Sala Polivalent, a les 12.30h.

MONTORNÈS17 de junyIV Mostra de Teatre de Montor-nès. 18.30h, Teatre Municipal.

CARDEDEU18 de junyConcert d'estiu de l'AgrupacióCoral Cardedeuenca. TèxtilRase, 22h.

19 de juny60è Aplec i 52è Concurs deSardanes. Parcs Pinetons iPompeu Fabra.

LA ROCA19 de juny3a Festa La Roca-Viatge a laPrehistòria. 15h, diferents em-plaçaments.

21 de juny Concert per a les escoles. Esco-la Municipal de Música. 11h,Centre Cultural.

CALDES17 de junyConcert del flautista Claudi Ari-many. 21h, Espai Can Rius.

19 de juny

Fira d'antiquaris i brocanters.Plaça de la Font del Lleó, matí.

LA GARRIGA18 de junyDuo Farré-Sanmartin. 19h, Ca-pella de les Religioses Fran-ciscanes.

21 de junyPerles d'ultramar. Al capvesprea l'Auditori de l’EMM.

CANOVELLES18 de junyJazz: Geni Barry & Daniel Cros.21h, Masia Can Partegàs.

LES FRANQUESES17 de juny IV Festa Jove de la Música.20.15h, plaça de l’Espolsada.

18 de juny III Festa d’Estiu de Bellavista.9h, Plaça Major de Bellavista.

L’AMETLLA17 de junyTetre: Volar més enllà. 22h,Sala Municipal de Teatre.Concert Gospel Viu. 20.30 h.Can Draper.

18 de junyTeatre: Monopatins. 20h. SalaMunicipal de Teatre.

19 de junyTeatre: Quan tanco els ulls.18h, Sala Municipal de Teatre.Concert de Fortepiano. 11.30h,Santuari de Puiggraciós.

SANT CELONI18 de junyExposició: Connexions (aquí iara). 19h, Rectoria Vella.Teatre: La cua, amb Trocatea-tre. 22h, Ateneu.

19 de junyConcert: música coral de RafaelFerrer. 11h, Ateneu.

PIRATAS DEL CARIBE 4

KUNG FU PANDA 2 3D

MIDNIGHT IN PARIS català

X MEN

INSIDIOUS

ALGO PRESTADO

KUNG FU PANDA 2 analogica

16.00

16.30

16.00

16.10

16.00

18.30

18.30

18.40

18.20

18.00

20.30

20.30

20.45

20.30

20.00

22.30

22.30

22.45

22.45

22.00

SANT CELONI 18 i 19 de Juny

Page 39: Línia Vallès 357

39�Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] líniavallès.catJuny

201117

Page 40: Línia Vallès 357

Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]�Juny

201117líniavallès.cat