of 40 /40
redacció 93 570 62 64 · [email protected] · administració 93 593 93 39 · publicitat 93 570 88 96 · Fax 93 570 87 74 Sol·licitat el control línia vallès 17 de juny de 2011 · Núm. 357 · Any XI · 19.000 exemplars · www.liniavalles.cat Les Franqueses Francesc Colomé vol que surti el sol després de la tempesta política 4 Mollet Recullen 350 quilos d’aliments i roba per als damnificats de Lorca Una dona intoxicada per una fumigació rebrà 100.000 € Treballava a la Tresoreria de la Seguretat Social de Granollers > Pateix Sensibilitat Química Fotos: Toni Torrillas /Cristina Forés La novena legislatura comença a caminar 15 4 11 i 15 Josep Mayoral, alcalde de Granollers Josep Monrràs, alcalde de Mollet

Línia Vallès 357

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Línia Vallès 357

Text of Línia Vallès 357

 • redacci 93 570 62 64 [email protected] administraci 93 593 93 39 publicitat 93 570 88 96 Fax 93 570 87 74

  Sollicitat el control lniavalls17 de juny de 2011 Nm. 357 Any XI 19.000 exemplars www.liniavalles.cat

  Les FranquesesFrancesc Colom vol quesurti el sol desprs de la tempesta poltica

  4

  MolletRecullen 350 quilosdaliments i roba per alsdamnificats de Lorca

  Una dona intoxicada per unafumigaci rebr 100.000 Treballava a la Tresoreria de la Seguretat Social de Granollers > Pateix Sensibilitat Qumica

  Fotos: Toni Torrillas /Cristina Fors

  La novena legislatura comena a caminar

  15 4

  11 i 15

  Josep Mayoral, alcalde de Granollers Josep Monrrs, alcalde de Mollet

 • Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]

  201117lniavalls.cat

 • 3En Portada lniavalls.catJuny201117

  Els pressupostos podrien ser millors si el PSC ajuds a que lEstat ens pagui

  El diputat Jordi Turull (CiU) respon a les crtiques socialistes sobre que la Generalitat s injusta social i territorialment amb el Valls Oriental pel que fa a les inversions

  el pacte CiU-PP per a la supres-si de limpost de successions,que afecta a 6% de la poblaci,i va advertir que amb lexcusadel dficit i la crisi lexecutiucatal pretn deteriorar els ser -veis pblics per priva tit zar-los.

  Des del PSC sha apuntat quelany 2010 el Valls Oriental erala quarta comarca catalana enimportncia inversora i engu a -ny passa a ser la novena. Tam -b sha recordat que els pressu -postos daquell any van ser qua -li ficats per Felip Puig, Jordi Tu-rull i Feliu Guillaumes com decstig perqu suposaven una re-ducci de tres milions deurosque el 2003; ara, amb una di fe -rncia de 54 milions deuros,quin adjectiu haurem de po -sar?, es pregunten, abans de ferallusi a la Llei de Barris, queha beneficiat municipis comGra nollers, Canovelles, Mollet,Montorns, Caldes, Sant Feliude Codines o El Figar, apostantper la cohesi social i que aradesapareix.

  Els socialistes, va anunciar,

  presentaran esmenes per reivin-dicar temes territorials que noshan vist reflectits en els pres-supostos, com ara el Palau deJus tcia de Mollet, la millora delservei hospitalari a la comarca,la construcci del nou hospitalal solar de Policlnica, a Grano -llers, i la de les dues citades es-coles, que ja tenen ce dit elte rreny pe r que es preveu laseva ins tall a ci de barracons.

  LA JUSTIFICACILa resposta de CiU no sha fetesperar. Jordi Turull ha res posta les crtiques socialis tes dientque si en poca de vaques gra -sses no es van fer les inversionsnecessries per a la comarca, arano poden venir amb exigncies.El diputat paret, que ha defen-

  Jordi Turull, diputat de CiUJordi Terrades, diputat del PSC

  Fotos: Eduardo Benito

  sat la necessitat dels pressupos-tos tot i no ser els que voldriendes de la federaci nacionalista,ha subratllat que no es demanaadhesi, per s que sapella a laresponsabilitat i a la coherncia,especialment daquelles forcesque han tingut responsabilitatsde Govern.

  El portaveu convergent hacriticat el PSC per mirar cap aun altre cant amb els pressu-postos i, en canvi, aplaudir qu -an el Govern de lEstat no pagael que deu. No pot ser se gue -ix que el PSC aplau dei xi a Za -pa tero quan adopta me surescom congelar les pensions, bai -xar el sou dels funcionaris, reti-rar lajut de 400 euros o eli mi -nar el xec nad i a Catalunya esdediqui a atiar el foc contra elspressupostos quan sadoptenme sures que calen, ha indicat.En la seva opini, el PSC haadoptat un discurs de fora ex-traparlamentari.

  En aquest sentit, el diputat haassenyalat que la crisi eco n -mica s mundial, per haver

  gestionat al marge de la crisi suna qesti de lanterior Gov-ern. Quan et trobes amb undficit del 3,86% i un endeuta-ment al vol tant dels 40.000 mil-ions deu ros o reacciones oportes al pa s al pedregar, diuabans de qualificar els pressu-postos de seriosos i rigurosos,i aix ho diu la UE que est forade cap lluita partidista.

  LES DADES OBJECTIVESPel que fa als pressupostos alVa lls Oriental, Turull ha expli-cat que la comarca t 41,4 mili -ons deuros dinversi, delsqu als 16,9 sn per a noves infra -estructures i la resta per seguirpagant coses que va comenar elTripartit i que no estan aca ba -des. Aix, per exemple, 5 mili -ons sn per a lHospital de Mo- llet; 7 per a pagaments di fe ri tsdels jutjats de Granollers, que jaestan acabats; i 10,94 per a di -ferents equipaments socials queja estan acabats. El 70% sncoses que venen de compromi -sos anteriors, aquest any co -men cem a pagar un volum moltimportant de diners dobres queja estan fetes, assenyala Turull.

  El diputat tamb ha criticatque en sis mesos el PSC demaniinversions que han estat setanys aturades pel Tripartit. Enaquest sentit, ha recordat quelanterior Govern va tancar unhospital sencer al Valls Orien-tal i va prometre que la Poli-cilnica estaria en funcionamentel 2009, per lnic que hi ha sun solar.

  Turull ha assenyalat que, toti no estar en els pressuposts, hiha infraestructures im portantsper a la comarca: el tren Papiol-Mollet, que entrar en funciona-ment aviat; el Quart Cin tur,que el conse ller negocia; o la l -nia nord de tren Montcada i Vic.

  El PSC aplaudeixquan Zapatero

  congela pensions,baixa sous o treu

  el xec nad

  Els pressupostos podrien sermolt millors si el PSC ajuds aque el Govern espanyol ens pa -gui el que ens deu. El diputat iportaveu de CiU al Parlament,Jordi Turull, ha respost daques -ta manera a les crtiques que elPSC va fer la setmana passada alentorn de les inversions que laGeneralitat t previst realitzaraquest any al Valls Oriental.

  LES CRTIQUESEl diputat socialista Jordi Te r -rades va valorar el projecte depressupostos de la Generalitatper a lany 2011 presentat perle xecutiu catal el 31 de maig ila seva incidncia a la comarca.Primer va recordar que els go-verns anteriors tamb van ges-tionar leconomia del pas sota elmateix context de crisi que lac-tual i posteriorment va assen ya -lar que els nmeros fets pelsconvergents perjudiquen clara-ment al Valls Oriental des delpunt de vista de les inversions,qualificant-los de social i terri-torialment injustos.

  Les inversions suposen un54,8% menys que lany anteriori algunes de les propostes quesinclouen shavien formulat enels governs anteriors, com ara elCAP de Gualba, lescola QuatreVents de Canovelles o lescola ElCalder de Caldes de Montbui,va dir Terrades, que ja va anun-ciar que el Grup ParlamentariSocialista no donaria suport alspressupostos per considerar-losinsolidaris i de resignaci da-vant la crisi econmica. El di -pu tat socialista tamb va criticar

  Jos A. Pilar Valls Oriental

 • Comarca4Juny

  201117lniavalls.cat

  La travesia del desertRibalta i Torn ho tenen difcil per tornar a lalcaldia de les Franqueses

  Jos Antonio PilarLes Franqueses

  Esteve Ribalta portava la proces-s per dins, dissabte passat. El so-cialista havia dentregar la vara alconvergent Francesc Colom enel ple dinvestidura i va fer mansi mnigues per evitar que se li no-ts cap senyal de incomoditat.Fins i tot va somriure gaireb du-rant la sessi, mantenint equi -distncia entre la imatge de tran-quillitat que projectava a lexte-rior i el dolor destmac que de-bia patir internament. El mo-ment escenificava la derrota elec-toral i la impossibilitat, desprsde dues setmanes dintenses ne-gociacions amb gaireb totes lesforces poltiques darribar a con-centrar la majoria suficient per nohaver de passar pel trnsit de ce-dir el despatx que, a cop de mo-ci de censura, havia ocupat du-rant els darrers tres anys.

  UN DINAR DE VISAEn el discurs que va pronunciardurant la investidura de Colom,Ribalta va manifestar que el PSC,la segona fora ms votada el 22-M i amb el mateix nombre de re-gidors que CiU, quatre, haviamantingut contactes amb repre-sentants daltres partits per asso-lir un govern fort, estable, inclo-ent i proporcional. El que no vadir va ser amb qui shavia reuniti les condicions que havia posatper a assolir el pacte.

  No va dir que havia intentat unacord a quatre bandes amb CPLF,ERC i PP (amb els quals arriba-ria a la majoria), oferint a Fran-cesc Torn compartir lalcaldiadurant dos anys. Ribalta ho va in-tentar, tot i que dies abans haviaenviat un comunicat de premsaassegurant que no pactaria ambtrnsfugues. Segons el dicciona-ri, un trnsfuga s un represen-tant poltic que traeix els seuscompanys de llista o al grup queels va presentar a unes eleccions,i amb freqncia creen un partitcom a cobertura de la seva acci.Entra Torn en aquesta definici?

  Foto: Eduardo Benito

  Esteve Ribalta (PSC) entrega la vara dalcalde a Francesc Colom (CiU)

  Segons el criteri particular del so-cialista, no.

  Ribalta tampoc va dir que esva veure en diferents ocasionsamb el mateix Francesc Colo-m, gu an ya dor de les eleccionsper un re dut marge de 34 vots,i que li va oferir el mateix tracteque a lexconvergent: compartirlalcaldia proporcionalment, atsque ambdues formacions, CiU iPSC, havien aconseguit idnticnombre de regidors. I molt me -nys va dir que una de les tres con-verses que va mantenir ambaquest va ser durant un dinar queva pagar ell mateix amb la targe-ta vi sa de lAjuntament. Davantla seva incapacitat per aglu tinarvots al voltant de la seva figura,va disfressar els seus argumentsper donar suport al cap de la llis-ta amb ms sufragis com unexer cici de generositat i respon -sabilitat del PSC.

  REPARTIMENT DE PODERTorn, que tamb es va reuniramb Colom i daltres amb les-perit del servei i de la governabi-litat, tampoc va ser capa da-conseguir un pacte que li retornslalcaldia que Ribalta li va pren-dre el 2008. Ho va intentar peractiva i per passiva, fins i tottemptant els seus antics compa -nys de files a CiU, oferint al can-didat convergent el mateix acord

  que va plantejar al socialista:compartir la cadira de batlle al50%, dos anys un i dos anys lal-tre. Les converses, per, no vantenir un resultat positiu per a ell.Lexalcalde, amb noms tres re-gidors i cap suport per part de laresta de formacions, va votar enblanc en la investidura.

  Ribalta i Torn han arribat aun pacte per compartir lalcaldia,per no han trobat prou suportentre les altres formacions per talde sumar la majoria. Segons unade les fonts consultades per LniaValls, ambds han tingut para-litzat lAjuntament durant ms detres anys i ara, en noms una set-mana, es posen dacord nomsperqu es reparteixen el poder.

  PACTE ABANS DE VOTARRafael Bernab, de Les Franque -ses Imagina (LFI), va fer tot elcontrari. Els dos regidors de laquar ta fora amb ms sufragis el22-M van votar pel seu candidat,desprs que durant les negocia-cions no prospers la seva pro-posta de constituir un govern de

  concentraci per tal que al muni-cipi hi hagi una democrcia re -al. Lexregidora socialista Vanes-sa Garcia, dUni dels Pobles deles Franqueses, va donar el seuvot a Colom. Est per veure siCiU i UPLF signen finalment al-gun pacte de govern.

  ngel Profits, dERC, va serms pragmtic. Va aprofitar elseu discurs per explicar que elma teix mat de dissabte el seugrup havia signat amb CiU unacord d'investidura. Entre elspunts que Colom es va compro-metre a complir destaquen: con-formar un govern ampli i estable;tirar endavant dues consultesciutadans sobre el Parc de Falgari el Centre Cultural de Corr d'A-vall; crear una Junta de Porta-veus i la una comissi d'estudi so-bre les finances locals. En aquestdarrer punt, el nou alcalde va vo-ler anar ms enll i va anunciaruna auditoria.

  SENSE PACTE ESTABLELa investidura de Colom va es-tar assegurada, per el govern noho est. La complicada situacien qu va quedar el consistori apartir de les eleccions dificulta laconstrucci un pacte estable,com sembla que demanen elsciutadans de les Franqueses. Afalta de la solidesa, el futur msimmediat que es dibuixa passaper la dun govern de CiU en mi-noria amb acords puntuals ambaltres grups, sobretot els petits.

  La matemtica poltica scomplicada a les Franqueses. NiRibalta ni Torn tenen possibili-tats daccedir a lalcaldia sense elsuport de LFI i ERC, cosa que sdifcil que es produeixi segonslexperincia de la passada legis-latura i el tarann personalistaque amb ds tenen. Segons ha po-gut saber Lnia Valls, en la pri-mera de les formacions es descar-ta totalment donar suport a qual-sevol dels dos alcaldes per tal querecuperin el crrec. Si no canvienles coses, els propers quatre anyspassaran la seva particular trave-sia del desert.

  Francesc Colomgovernar amb

  pactes amb els partits ms

  modestos

  Granollers > L'Audincia Na-cional ha estimat la demandaper responsabilitat patrimonialderivada d'accident de treballinterposada per C. G. B. enfrontdel Ministeri de Treball reconeix-ent el dret de la demandant a per -cebre la quantitat de 100.000 eu-ros. L'afectada treballava en l'Ad-ministraci n 14 de la Tresore-ria General de la Seguretat Social(TGSS) de Granollers i, segons lademanda, es va veure exposadadurant anys a una exposici in-tensa a productes qu mics en elseu lloc de treball.

  La Inspecci de Treball vareco ni xer en el seu moment enun informe sobre el cas que esva aplicar un tractament de con-trol de plagues sense observarles mesures de prevenci esta -bler tes en un clar incomplimentdel protocol d'actuaci im posaten aquests casos i sense realit zarla necessria renovaci de l'aire.Es considera que es van de tectardeficincies en ma tria de Pre-venci de Seguretat Laboral quevan ser la causa de la sindromede Sensibilitat Qumica Mltiple(SSQM) que pateix l'afectadaamb reconeixement per part delTribunal de Justcia de Catalun -ya d'incapacitat permanent ab-soluta.

  Una sentnciareconeix un altrecas de SSQM

  Bigues i Riells > La Policia Na-cional ha desarticulat una xarxade narcotraficants integrada pernou persones dedicades a la com-pra, preparaci i posterior distri-buci de grans quantitats de co-cana. Manipulaven la droga entres laboratoris domstics, undells situat a Bigues i Riells.

  Shan intervingut 35 quilosde cocana, 185 de substnciade tall i 377 litres de diferents l-quids per a la barreja, a ms detres premses, 8 balances, 14 tro-quels i dues armes de foc.

  Un laboratori de cocana a unacasa de Bigues

 • 5Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] lniavalls.catJuny201117

 • Opini6Juny

  201117lniavalls.cat

  Safata dentradaEDITORIAL

  Ciutadans

  grup comunicaci21Dipsit legal: B-22581-2001

  lniavallsRedacci: 93 570 62 [email protected]: 93 570 88 [email protected]: 93 593 93 [email protected]

  Lnia Valls agraeix les cartes dels lectors per no es responsabilitza dels seus continguts. s imprescindible que els es-crits estiguin signats amb nom i cog noms, nmero de DNI i telfon de contacte. LniaValls es reserva el dret de reta-llar-les, en el cas adient. Les cartes es poden enviar al fax 93 570 87 74 i per correu electrnic a l'[email protected]

  Cartes dels lectors

  44.000 lectors setmanals(onada 31-05-2011)liniavalles.cat

  Sollicitat el control Premi Diputaci de Barcelona

  Tasis-Torrent de Comunicaci Local 2010

  Editor: David Centol i Lozano. Directors d'edici: Jos AntonioPilar (Lnia Valls), Daniel Gutirrez (Lnia Badalona), Jordi Sugra -es (Lnia Barcelona), Sara Arroyo (Lnia Maresme), Ivana Padierna(webs de proximitat), Pere Gimnez (webs temtics). Caps deredacci: Elisabeth Alfaro, Cris tian G mez, David Gonzlez.Redacci: Montse Lpez, Daniel Sainz, Jordi Alcover.

  Cap de producci i qualitat: Marga Moreno. Dissenyadors grfics: Albert Bald, Aida Fonseca. Cap de Vendes (Agncies): Marcelo Villanueva. Cap de Vendes (Local): Manel Riera Coordinadorcomercial: lex Subirats Xarxa comercial: Adolf Garcia, Esther Rodrguez, Ricard Garcia, JoanCarles Cuenca i Manuel Snchez-Villanueva. Mrqueting: Eva Serra. Fotografia: Eduardo Benito. Distribuci: Ramon Vila (coordinador), Albert Carbonell, Oriol Freixa, Yacouba Diakit, Adri Lpez,Nico de Tullio i Freddy Blanco. Facturaci: Teresa Anguela. Auxiliar: Maria Reyes.

  La Foto

  DEMAGGIA?

  En Josep Monrs en el seu dis-curs d'investidura va criticar lademaggia dalgunes formaci -ons just recordant casos com elsde Derbi, Alstom i Yamaha ondes de lajuntament no shi po -dia fer res, ja que no hi ha com-petncies, i que des dels ajun -ta ments noms se'ls podia do -nar tot el seu suport.

  Aquestes paraules ens vandoldre molt ja que ens vam sen-tir alludits, sobretot perqu cre-iem que caldria esperar msdun alcalde duna ciutat comMollet, que durant molts anysha reivindicat ser la capital delBaix Valls i que ha estat al bellmig duna de les zones ms di-nmiques i ms industrialitza-des dEuropa. No va ser ni capade dir que intentaria pressionara qui realment t competncies.

  Nosaltres, com a poltics, jaque estem darrera dunes sigles,per alhora com a ciutadans, jaque no vivim de la poltica i lanostra formaci tampoc ha en-trat al consistori, exigim que tre-balli en buscar solucions, entenir imaginaci, en contactaramb experts, en identificar lesmancances que fan triar altreslocalitzacions i en avanar-se anous tancaments i deslocalitza-cions intentant capgirar aquesta

  dinmica. Potser per algunes deles empreses esmentades ja smassa tard, per potser cal anarpensant en totes les que encaraqueden als nostres polgons.

  Tamb ens agradaria pregun-tar-li si s demaggia parlar, almateix discurs, destar en contrade les retallades als serveis so-cials o de que treballar decidi-dament per al soterrament de lalnia de Vic quan tampoc estenen competncies. A sobre lademaggia s doble, ja que s laseva formaci poltica, el PSOE,la que ens ha portat a aquesta si-tuaci, ignorant tots els avisosde la bombolla immobiliria, i

  BOSSES DE PLSTIC, O TOTES O CAP

  El govern espanyol vol aprovar una llei per prohibir definitiva-ment ls de bosses de plstic comercial per a lany 2018 a excep-ci de les que s fan servir per contenir peixos, carn i altresaliments peribles. Molt b, per no havem quedat que les bossesde polietil sn altament contaminants per ael medi ambient?Doncs si les bosses de polietil sn altament contaminants, crecque o b les prohibim totes o no sen prohibeix cap. No semblagens seris que ens prohibeixin la bossa del Mercadona i en canvino es prohibeixi la del surimi, el p, els brots tendres denciam,les malles de polietil de les taronges, les de les fulles dafeitar, niles del srum hospitalari... I podrem seguir fins al vertgen. Se-nyors del govern, si les bosses de polietil sn perillosses per almedi ambient, en una societat moderna o les prohibim totes o nosen prohibeix cap. Les mitjes per a les dones, que deien els an-tics.

  Medir Alfonso i RosPalau-solit i Plegamans

  ara els ciutadans nhem depagar els efectes. Tamb haestat la seva formaci poltica laque ens ha obligat a retallar elspressupostos a Catalunya, nopaga el que ens deu del fons decompetitivitat i que entre mol-tes altres coses, tamb bloquejales inversions de rodalies a Bar-celona. Per qu ha de ser nor-mal que algunes formacionspoltiques tinguin discursoscontradictoris als ajuntaments,al parlament catal o al parla-ment espanyol? Quin nom taix?

  Jordi OlivCoordinador SI Mollet

  La constituci, dissabte passat, dels nous ajuntaments sorgits de leseleccions municipals del 22-M, marca el punt dinici duna nova le-gislatura: la novena des de la instauraci de la democrcia. Si la cam-panya va estar protagonitzada per la crisi econmica, el mandat noser menys. Els alcaldes i equips de govern que es mantenen ms omenys estables pel que fa al perode 2007-2011 coneixen prou b ambquins mitjans disposen; els nous batlles ho descobriran aviat.

  La reducci dels ingressos que pateixen les administracions p-bliques, incloses les locals a travs dimpostos directes sobre sectorsdactivitat prspers en una altra poca o via subvencions, far quemoltes de les propostes programtiques fetes no tinguin ress en larealitat dels municipis. O dit duna altra forma: que no sarribin a ma-terialitzar. Una cosa s la ciutat o el poble que hom dibuixa sobre elpaper i una altra molt diferent s la realitat. I aquesta es converteixa vegades en un mur inexpugnable.

  La legislatura comena marcada per la crisi econmica. Aix su-posa que s probable que els recursos previstos per realitzar una obrao actuaci no estiguin disponibles per materialitzar determinats pro-jectes. Aleshores, els crrecs pblics necessitaran una bona dosi degesti imaginativa b per aconseguir els diners necessaris... o b perexplicar als ciutadans el per qu de la impossibilitat de complir unapromesa electoral que, per altra banda, es va fer enmig de la crisi.

  Imaginaci poltica davant la crisi econmica

  Rosa Mora, 33 anysMestressa de casa (Mollet)

  Crec que al municipi sha de mi-llorar, sobretot, en matria de ne-teja i civisme. Crec que li dema-naria aix a lalcalde, tot i que es-tic satisfeta amb el treball fet lapassada legislatura.

  Mari Ruiz, 67 anysJubilada (Mollet)

  A lalcalde li demanaria que apro-fits el mandat per promoure ipotenciar iniciatives a favor de lagent gran del municipi. s impor-tant que facin activitats i propos-tes durant lany.

  Rosa Movilla, 36 anysAturada (Mollet)

  A lalcalde li demanaria que pro-mocions mesures per a la crea-ci docupaci. A la ciutat, les as-signatures pendents sn latur imillores en lmbit educatiu perals nens.

  Alfonso Garcia, 40 anysAutomoci (Mollet)

  Magradaria que saprofits elmandat per millorar laparca-ment per als que som del muni-cipi. Shan deliminar zones bla-ves, i aix tamb sortir guanyantel comer.

  Daniel Gmez, 33 anysManteniment (Mollet)

  Estic bastant satisfet amb el queha fet lalcalde durant els darrersanys de legislatura. Valoro espe-cialment que hagi engegat mesu-res per tal dadrear-se directa-ment a ell.

  Qu li demana a lalcalde per al nou mandat?

 • 7Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] lniavalls.catJuny201117

 • La lupa

  Jos Antonio PilarDirector de Lnia Valls

  El mirador

  Lagull

  Opini8Juny

  201117lniavalls.cat

  A cop de tinta per Ricard Soler

  Carta oberta als nous governs localsAbans de res vull felicitar-los per la sevaelecci i desitjar-los molta sort en aquestspropers quatre anys, anys que es presen-ten molt complicats per a tots, principal-ment per a ladministraci local, la mspropera al ciutad. Els sindicats hem es-tat i som institucions que defensem totsels treballadors i som representants delseu conjunt. Per aquest motiu, CCOO, coma primer sindicat i agent socioeconmic,els demanem que les seves poltiques noestiguin supeditades a les dels seus par-tits de torn, que pensin en clau municipal,aixecant la veu contra totes les retalladessocials que volen desmantellar el minsoEstat del Benestar aconseguit desprsdanys de lluites, provinguin de la Gene-ralitat o del Govern de l'Estat. La vida deles persones dels nostres pobles i ciutatses veu afectada tant pel tancament i/o re-tallades de serveis com per una reformalaboral que noms ha creat ms atur.

  El tancament dempreses i la destruc-ci contnua de llocs de treball s un cn-cer que entre tots hem daturar. Per aixCCOO els demanem belligerncia davantels tancaments, contra lespeculaci, con-tra la banca que asfixia la petita i mitja-na empresa (sn el 98%). Volem un mo-

  del de pobles i ciutats on homes i donespuguin portar a terme els seus projectes,amb autonomia i en plenes condicions di-gualtat; uns pobles i ciutats sense pobre-sa ni exclusions, que reconeguin drets ibenestar per a tothom i que facin front ales causes i als efectes provocats per lagreu crisi econmica, amb austeritat, sical, per prioritzant el manteniment i po-tenciaci dels serveis pblics i latenci ales persones. Latur colpeja moltes fam-lies. Ha de ser una prioritat bastir solu-cions, tamb des del mn local, sobretotdes del mn local, a aquesta greu situaci.

  Les poltiques socials sn essencials enaquesta conjuntura. Els ajuntaments hande treballar per ser al costat de les perso-nes ms vulnerables, dels aturats i atura-des dels seus municipis, dels que no tenencap prestaci o dels que perden el seu ha-bitatge pel desnonament dels bancs.

  CCOO volem uns municipis ms eco-lgics, amb un model econmic i urb sos-tenible, que no sespeculi amb el territo-ri i el totxo. Uns pobles i ciutats habita-bles, compromesos en lacci contra elcanvi climtic. La mobilitat ha de deixarde ser lassignatura pendent de molts mu-nicipis i passar a ser una realitat, sobre-

  tot la que fa referncia a laccessibilitat alspolgons industrials. CCOO entenem quelAdministraci ha de subministrar serveisals ciutadans, principalment, amb mitjanspropis. Aix, doncs, estarem atents a latemptaci que alguns ajuntaments pu guintenir dexternalitzar alguns serveis pblicsduna manera generalitzada, en detri-ment de locupaci i de la qualitat, de le-ficincia i leficcia dels serveis prestats.

  Per tal de parlar de latur en els seusmunicipis, per buscar solucions imagina-tives que no passin per castigar sempre elsms febles i pel dileg obert, ens tindransempre a la seva disposici. Per aix,CCOO volen ser presents en les deci-sions que afecten la classe treballadorams enll de la delegaci que suposa el vot,volem intervenir en aquestes i en daltresnecessitats que es puguin posar sobre lataula, collocant en el centre del debat po-ltic la superaci de la crisi, la cohesi so-cial i la lluita contra la injustcia quesha installat en la vida de la ciutadania.I pensem que els poders pblics han de fo-mentar una prctica prpia de dileg.

  CCOO, per tant, els convidem a crearuns instruments reals i efectius per par-ticipar en la superaci daquesta crisi.

  Avui dia sembla difcil trobar persones quedestinin temps i recursos al b dels altresde forma altruista. Aquest s el cas de dosvens de Mollet que han recollit 350kg deroba i aliments per als damnificats del ter-ratrmol de Lorca. Tot un exemple.

  Natalia Jackson i Juan NietoSolidaris amb Lorca de forma desinteressada

  Jordi SolAlcalde de Carles de Montbui

  After Kids Club de GranollersUna experincia musical interactiva

  Professi de risc. El portaveu parlamentari de CiU, el va-lles Jordi Turull, no ho va tenir fcil dimecres passat per ac-cedir al Parlament. Acompanyava Josep Maria Llop, un company departit cec, quan un grup de joves el van increpar, insultar i amena-ar de mort, segons va explicar el mateix diputat, que es va encararals indignats recrimiant-los si no els feia vergonya el que estavenfent. Finalment, els dos diputats van aconseguir fugir corrents finsun emplaament on hi havia la Gurdia Urbana, que els va escortarfins al Parlament. Aquest, per, no va ser lnic incident registrat alparc de la Ciutadella: bona dels 135 diputats catalans van patir atacso intents d'agressi generalitzats quan intentaven accedir a la cam-bra catalana (llanament de pedres, ampolles i altres objectes; cops,travetes, empentes, amenaces verbals, esprais amb pintura i perse-cucions pel carrer). La poltica, a ms de poc valorada per la socie-tat, sha convertit en una professi de risc.

  Crtiques justificades? Diputat Jordi Terrades (PSC) ha cri-ticat que els pressupostos que la Generalitat ha previst a la co-marca del Valls Oriental per a aquest any sn clarament insuficients.El socialista assegura que les inversions shan redut en un 54,8% ique moltes de les actuacions previstes shavien formulat en governsanteriors, com ara el CAP de Gualba, lescola Quatre Vents de Ca-novelles o el centre El Calder de Caldes, motiu pel qual el seu grupparlamentari no donar suport als comptes per al 2011. El diputat,per, oblida mesures socialistes com la congelaci de les pensions,la retirada de lajut dels 400 euros, leliminaci del xec nad... Veula palla en ull ali i no la viga en el propi.

  Jordi Sol t el privilegi de ser lnic alcal-de republic que ha aconseguit majoria ab-soluta al seu ajuntament, i amb la majordistncia mai registrada a Catalunya res-pecte el segon partit. s dagrair, doncs,la seva humilitat i que estengui la seva m.

  Fer que els ms petits participin en el pro-cs de creaci duna composici de msi-ca en temps real s lobjectiu del taller Af-ter Kids Club, que el msic Guillamino di-rigir diumenge a Granollers. Es tractaduna experincia interactiva i pionera.

  Semfors

  Ovidi Huertas, CCOO Valls Oriental-Maresme

  EL REPTE DE COLOMContra tot pronstic, i per noms 34 votsde diferncia respecte la segona llista msvotada, el convergent Fran cesc Colo m vaguanyar les eleccions del 22-M a les Fran-queses. I contra tots els intents dels seusadversaris ms immediats, Esteve Ribalta(PSC) i Fran cesc Torn (CpLF), per trobarel suport necessari per impedir-ho, dis -sabte passat va ser investit alcalde. Aques -ta do ble victria cal atribuir-la, com diuenels ma temtics, al fet que en ambduesocasi ons van confluir les condicionsnecessries i les su ficients.

  Les condicions necessries van ser elserrors dels seus principals contrincants,sobretot per part del socialista, que vaaprofitar el seu pas per lalcaldia de lesFran queses per alimentar tota classe deconflictes tant amb els seus socis de lamoci de censura que poc a poc el vananar abandonant fins a deixar lequip degovern local en la mnima expressi,com amb loposici; i que, amb algunesde cisions controvertides que va prendre,va provocar un divorci evident entre lavida poltica quotidiana local i un impor-tant sector de la ciutadania, ms enll delfet que el debat dalgunes qestions shagitraslladat de la sala de plens als tribunalsde jus tcia. Sense aquestes con di cions, ams dun clima poltic irrespirable, nosentn la davallada del PSC que ha pas-sat de set a quatre regidors ni el triomfelectoral de CiU, que en termes relatius espodria dir que ha sobreviscut a la disgre-gaci de lelectorat natural que va pro -piciar per Torn.

  Per falten les condicions suficients iaquestes les ha doferir el mateix Co lo mcom una alternativa en la que poder con-fiar, tant des del punt de vista de la ciu-tadania com dels grups municipals tannecessaris per aconseguir un govern depes el ms estable possible, alhora querenovador poltica i generacionalment iatractiu per als propers qua tre anys. Elconvergent t un repte: ha destendre lam, per ha descollir molt b a quina bo -ca lacosta. Alguns se la po den mossegar.

 • 9Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] lniavalls.catJuny201117

 • Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]

  201117lniavalls.cat

 • 11

  GranollersJuny

  201117lniavalls.cat

  La final del Rock a lAscensi, avui divendresLa final del concurs Rock a l'Ascensi 2011, aplaada dissabte passat per la pluja, es far avui, en el

  marc de la segona edici del FINE (Festa d'Instituts i Nit d'Esports). Ser al carrer Camp de les Mo-reres, davant el pavell del Tub, a partir de les 11 de la nit, i hi actuaran els tres grups escollits pel ju-

  rat i per votaci popular: The Marigold, Tetu i El Xiringuitu dels Lepidpters de Vida Efmera.

  Llus Colomer ha estat premiat

  Redacci > El cap de la PoliciaLocal, Llus Colomer, ha rebut lamedalla de bronze amb distinti-tu blau dels Mossos dEsquadraen reconeixement a la tasca decollaboraci entre els dos cossospolicials i que ha generat un altgrau de ficcia. Colomer va for-mar part de la policia autonmi-ca entre 1985 i 2003.

  El cap de laPolicia Local repuna distinci

  Redacci > Ms de 1.000 pro-fessionals del sector van assistirla setmana passada a la 12a edi-ci del Mercat Audiovisual de Ca-talunya (MAC). La Fira tecnol-gica ha comptat amb 24 estands,amb 40 empreses representa-des. Cal destacar la qualitat de lesponncies que es van desenvolu-par, amb un gran assistncia depblic. El secretari de Comunica-ci de la Generalitat de Cata-lunya, Josep Mart, que va parti-cipar a la cloenda, va destacar quementre el MAC continu fent lescoses b, sent un pols datraccidel sector i seguint amb la quali-tat que el caracteritza, el governde la Generalitat seguir al seucostat. Lalcalde, Josep Mayoral,va remarcar que el MAC ha es-tat un xit. Hem parlat del futurde la producci audiovisual, din-novaci i de tecnologia, en unaciutat que t passi per la comu-nicaci.

  El MAC tancaamb un milerdassistents

  Redacci > El Jutjat dInstruc-ci nmero 4 de Granollers hadictat el sobresement de la cau-sa contra dos joves de Canovellesde 18 i 19 anys detinguts per laPolicia Local per la seva pre-sumpta relaci amb el robatori de67 radiadors en habitatges sensevendre al barri de Can Gili. Lar-xivament es deu a que la jutges-sa considera que no hi ha motiussuficients per acusar-los de ser-ne els autors. Aquesta resolucirepercutir positivament sobre eltercer noi, en aquest cas menordedat, tamb detingut pelsagents i posteriorment posat adisposici de la Fiscalia.

  Els dos joves majors dedatvan explicar que van fugir de lapolicia perqu estaven fumant un

  El jutjat exculpa els joves acusatsde robar radiadors a Granollers

  porro a zona del camp de futbolde Can Gili i no volien que els en-xampessin, ni a ells ni al menor;van crrer i van caure per unmarge, on van quedar atrapats,havent de ser rescatats pels Bom-bers. En total hi havia sis nois,per els altres tres van poderes capar.

  La manca de proves per rela-cionar als joves amb el robatoridels radiadors ha estat clau per alarxivament de la causa. A ms,tampoc hi ha testimonis, ja que lapersona que va alertar la policiaho va fer mitjanant una trucadaannima que no ha estat localit-zada. Lnic fet constatable s queels joves van sortir correns enveure els agents. Per ara ning hapresentat recurs.

  Juanma Segoviacedeix Seguretat

  Ciutadana a Maradel Mar Snchez

  Amb la m obertaMayoral assegura en la seva investidura que, tot i lamajoria que t, comptar amb tots els grups poltics

  Jos Antonio PilarGranollers

  Grcies. Aquesta va ser la pri -mera paraula que el socialistaJosep Mayoral va pronunciardissabte desprs de la votacique el va proclamar lalcalde dela novena legislatura des de lainstauraci de la democrcia.Tot seguit, es va referir al senti-ment de responsabilitat que la-companyar cada dia en lexer -cici del crrec, que les urnes vanvoler el 22 de maig que fos ambel suport de la majoria absoluta.Segons va dir, el seu equip degovern no estalviar esforosper reactivar locupaci, sortirde la crisi econmica i fer unagesti ms eficient aprimant lesadministracions, buscant alian -ces i fent de la proximitat el seuvalor essencial. El candidat no -ms va rebre el suport dels 13regidors del PSC.

  Mayoral, que va dir que tre-ballar per ser lalcalde de totsels ciutadans perqu la ciutats patrimoni de tothom, vades granar el projecte municipalque encapala, assenyalant queel seu govern s slid, fresc icompta amb empenta i capaci-tat de liderat ge. Tamb va des -tacar que, tot i la majoria ab so-luta que li van atorgar les urnes,actuar amb la m oberta icomptar amb tots els grupsmunicipals del consisto ri.

  El nou Ajuntament est for-mat per 13 regidors del PSC (Jo -sep Mayoral, Jordi Terrades,Pie tat Sanjun, Albert Camps,Maria del Mar Snchez, JuanMa nuel Segovia, Alba Barnu -sell, Pedro Jos Garca, CarmeGarrido, Andrea Canelo, JuanAntonio Corchado, Aroa Ortegoi Carlos Cabanillas); 6 de CiU(Pius Canal, Mariona Pons, Ger-mn Cequier, lex Sastre, Ver -

  Foto: Toni Torrillas

  nica Navarro i Josep Maria No -guer); 4 del PP (Mara ngelesOlano, Fermn Gutirrez, Ja vierRojas i Pedro J. Gon zlez); 1d'ICV-EUiA (Josep Casasno-vas); i 1 d'Acci Granollers, lacoalici que aglutina ERC, Rea -grupament i Grano llers Inde-pendent (Pep Mur).

  EL NOU CARTIPSEl primer que va fer el nou al-calde en acabar el ple de consti-tuci del nou Ajuntament va sersignar les delegacions dassigna-cions de regidors i regidores delconsistori. Daquesta manera, elnov govern municipal des de lainstauraci dels ajuntamentsde mocrtics va arrencar dim -me di at amb el cartips cla r.

  El repartiment de les respon -sa bilitats municipals va quedarestablert de la segent ma nera:Jordi Terra des, Urba nis me iHa bitatge; Pie tat Sanjun, PladAcollida i In fncia; Alba Bar-nusell, Cultura i Comunica ci iImatge i Relaci ons Ciuta da nes;Albert Camps, Medi Ambi ent iEspais Verds, Obres i Projectes iProgramaci; Maria del MarSn chez, Pla per a la Igualtat,Sa lut Pblica, Ser veis Soci als iGent Gran i Segu retat Ciuta da -na i Protecci Civil; Ju an Ma -nuel Segovia, Mobilitat i Ser veisMunicipals; Andrea Ca nelo, Co -mer i Turisme, Promoci Eco -nmica i Relacions amb les Em -preses; Aroa Ortego, Hi sen da iOrganitzaci i Recursos Hu-mans; Pedro Jos Garca, Es -ports; Mara del Carmen Ga rri -do, Pla Estratgic i Societat delConeixement; Juan AntonioCor chado, Barris i ParticipaciCiutadana; i Carlos Cabanillas,Joventut.

  Fotografia de grup de tots els regidors i regidores del consistori granoller

 • 12Juny

  201117lniavalls.cat Granollers

  Granollers acull una sessi del Snar KidsPlantejat com un laboratori, els infants podran participar en el procs creatiu despais i sons

  RedacciGranollers

  El msic Guillamino coordinardes del MACBA de Barcelona,diumenge que ve, el taller AfterKids Club, una experincia mu-sical interactiva. A travs de l'A-nella Cultural, nens i nenes deBarcelona, Granollers, Manresai Vilanova i la Geltr podranpar ticipar en el procs de creacid'una composici de msica elec-trnica en temps real. A Grano-llers, el msic Cauto, conduir lasessi a Roca Umbert, durant elmat, de 12 a 2, i a la tarda, de dosquarts de 5 a 7.

  Foto: L. V.

  Imatge de ledici de lany passat

  Al SonarKids 2010, Guillami-no ja va coordinar el projecte De0 a 100, un taller en qu nens inenes van aprendre l'abc de lamsica electrnica a travs d'untreball conjunt i simultani entreequipaments culturals situats adiversos indrets de Catalunya.Desprs de la bona acollida del'activitat, enguany es repeteix lafrmula amb l'After Kids Club:quatre escenaris simultanis, tresprofessionals de la msica elec-trnica i un director, Guillamino,que assumeix el repte de coordi-nar l'experincia. Per enguany,el msic catal vol anar ms en-ll i endinsar nens i nenes en la

  Redacci > Hi havia una vega-da una ciutat que va voler canviarde color, una data plena de pro-meses i un noi carregat dillu-sions. La ciutat era Madrid, ladata 1981 i el noi era jo.... Aixcomena B&B El musical, que lacompanyia B&B representaaquest cap de setmana al Teatrede Ponent. Es tracta dun muntat-ge que dna forma, expressi imoviment a la movida madrile-a dels anys 80 a crrec dunspersonatges problemtics, sen-suals, amb ganes de passar-shob i que desitgen triomfar for-mant un grup de msica anome-nat Rul. Sobre lescenari, deu ac-tors i un cos de ball reviviranaquells anys dijous i dissabte, ales 21.30h, i diumenge a les 19h.

  Teatre de Ponentprograma B&B,un musical

  Redacci > La Biblioteca RocaUmbert acull avui divendres, apartir de les quatre de la tarda,una activitat infantil per fomen-tar la creaci artstica i literriaamb lescriptora Eullia Canal ilillustrador Valent Gubianas,autors dUn somni dins del mit-j (Animallibres). Gubianas farun dibuix mural en una de les pa-rets de lrea infantil de lequipa-ment, relacionat amb aquest lli-bre de lautora granollerina. Elsjoves assistents podran partici-par, tot seguit, en una tertliaamb els autors i tamb llegir enveu alta diferents fragments delllibre (cal apuntar-se abans tru-cant al 93.860.44.50). La troba-da amb Gubianas i Canal vol serun homenatge al mn del llibreen qu participaran tots elsagents implicats: autors, editorsi lectors, en aquest cas els ms jo-ves.

  Cara a cara entreels joves i lautoraEullia Canal

  litrgia i les sensacions de la cul-tura de ball dels clubs, un conti-nu musical on experimentaranamb la creaci en temps real isense que pari la msica.

  PARTICIPACINens i nenes podran intervenirde forma contnua en el procscreatiu, treballant conceptes coml'espai musical i intervenint direc-

  tament en la creaci dels sons.Tal com passa a les discotequeson la prioritat s el ball, la diver-si i la comuni entre els assis-tents, After Kids Club esdevindrdurant una estona un laboratorion els ms petits governaranl'espai musical. L'espectacle tin-dr forma de taller en determi-nats moments, ja que el pblic in-fantil demana una especial aten-ci i un enfocament que sigui almateix temps entretingut i peda-ggic. Per aix, es procedir deforma senzilla per tal de buscar lacontinutat en la msica i la cre-aci de dinmiques de pujades ibaixades d'intensitat.

 • 13Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] lniavalls.catJuny201117

 • Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]

  201117lniavalls.cat

 • Mollet15

  Juny

  201117lniavalls.cat

  Els socialistes molletans donen robaEl PSC de Mollet ha donat roba als dos punts de distribuci de roba de la Taula denti-tats socials de la ciutat (Critas Diocesana i lEsglsia Evanglista Bon Pastor) grcies

  a laportaci duna parella de simpatitzants de material de la seva botiga. Durant elspropers dies les entitats socials podran comenar a fer la distribuci daquesta roba.

  Unitat mbil perpassar la ITV, elproper dimarts Redacci> Els propietaris i con-ductors de ciclomotors de Mollettindran loportunitat de passar laITV (Inspecci Tcnica de Vehi-cles) del seu vehicle el proper 21de juny grcies a una estacimbil dApplus que sinstallara lequipament esportiu GermansGonzalvo (avinguda Rvoli, 6).Lestaci dITV mbil estar de 9del mat a 1 del migdia.

  Envien 350kg daliments i robaper als damnificats de LorcaE.A.> Natalia Jackson i JuanNieto, dos argentins vens de Mo-llet, han enviat 350kg de roba i ali-ments a Lorca, el municipi mur-ci arrassat per un terratrmol arafa un mes. Sota el lema Ayude-mos a Lorca, la parella va iniciarde forma desinteressada una cam-panya que ha acabat amb millorsresultats dels previstos. Van fixarel punt de recollida al seu domi-cili, al barri de Can Borrell, i a dos

  altres pisos de Santa Perptua iTona i en noms deu dies van om-plir 60 caixes i van aconseguir unvehicle que un ve de Vic va posara la seva diposici per enviar elmaterial tot i que finalment nosha utilitzat per manca de finan-ament. El material ja sha enviata lAjuntament de Lorca, qui sen-carregar de distribuir-lo. Jacksoni Nieto agraeixen la collaboracide tothom.

  El nou (i sol) equip de govern socialistaEn el discurs dinvestidura com a alcalde, Josep Monrs (PSC) va dir que el govern, enminoria, vol sumar sense demaggia ni populisme, sin amb rigor i responsabilitat

  El govern socialista ha distributles responsabilitats entre elsdotze regidors que formen le-quip de govern. Josep Garzncontinuar sent el nmero 2 delpartit ja que, a ms del coordi-nador de lrea de Serveis Gene-rals, Innovaci i Planificaci,mant la primera tinena dal-caldia. La segona tinent dal-calde s Ester Safont, qui tambs la responsable de lrea deServeis Territorials i Espais P-blics. Com a tercera tinent dal-calde sestrena Merc Prez,coordinadora de lrea de Ser-veis Personals, mentre que laquarta ser Ana Mara Daz i, lacinquena, Mireia Dionisio.

  El nou consistori est formatper 12 regidors del PSC, 4 delPP, 4 de CiU, 3 dICV-EUiA i 2regidors dAra Mollet-Esquerra.Josep Monrs ha estat escollitalcalde amb els 12 vots del PSC.CiU i ICV-EUiA es van abstenir

  de presentar candidatura i vanvotat en blanc, mentre que elscandidats del PP i Ara Mollet-Esquerra van rebre 4 i 2 vots,respectivament. Desprs del Ple,

  E. AlfaroMollet

  Monrs confirmar el que jahavia anunciat: que el governdels propers quatre anys estarformat noms pel grup del PSCi, per tant, ser un govern en mi-

  noria que necessitar buscarpactes puntuals per poder go-vernar la ciutat. En el seu dis-curs d'investidura, Monrs vadir que el nou govern "vol sumar

  sense demaggia ni populisme,sin amb rigor i responsabili-tat". Lalcalde tamb ha dit quepren el crrec "amb illusi,emotivitat i responsabilitat".

  Distribuci de les regidories entre els dotze regidors socialistes de lequip de govern

  Foto: N.J./J.N

  Natalia Jackson i Juan Nieto, amb el material que han enviat a Lorca

  Esports. Responsable dels Serveis Jurdics Centrals i dAcci Institucional. Planejament Urbanstic, Recursos Humans, Economia, Seguretat Ciutadana i Protecci Civil; i Tecnologies de la informaci i les Comunicacions. Regidor del barri de lEstaci del Nord.Cultura i Festes, Comunicaci, Promoci comercial i Turisme i Promoci de la Ciutat. Regidora del barri de lEstaci de Frana.Obres i Serveis, Promoci ambiental i Medi Ambient i Mercats. Regidora del barri de Can Borrell i de lEspai Rural de Gallecs.Estudis i Patrimoni, Promoci Econmica, Cooperaci Territorial i Pla Estratgic; i Solidaritat i Agermanaments.Educaci, Poltiques dIgualtat, Salut i Consum. Regidora de Can Pantiquet-La Casilla.Gent gran, Serveis Socials i Civisme i Convivncia. Regidora de Zona Centre.Treball i Acci Venal. Regidor del barri de Lourdes, Plana Lled i El Calder.Gesti i Disciplina Urbanstica, Habitatge i Indstria. Regidora de Riera Seca, Santa Rosa i Collegis Nous.Joventut, Formaci i Iniciatives Empresarials i Participaci.Arts escniques i Fundaci Abell.Mobilitat i Accessibilitat i Via Pblica i Paisatge Urb.

  Josep Monrs i GalindoJosep M. Garzn Llavina

  Merc Prez Piedrafita

  Ester Safont Artal

  Antonio Felices Prez del Corral

  Alcia Domnguez GonzlezAna Mara Daz ArandaRafael Cabanilla CasadoMireia Dionisio Cal

  Josep Ramon Bertoln EdoMerc Bertran FernndezJess Soler Gallardo

 • Mollet16Juny

  201117lniavalls.cat

  Redacci > El grup de teatre deCan Pantiquet presentar dema la Bombeta (19.30h) Un pocode todo, una obra dirigida per Jo-aqun Martos que pretn de-mostrar que les dificultats a lavida sorgeixen per crixer. Diu-menge, a ms, hi haur el concertdOh maligna (19h), una forma-ci que proposa una barreja depop suau amb moments de rock,inspirada en Leonard Cohen,Enrique Bunbury o Nacho Vegas.

  La Bombetaproposa msteatre i msica

  E.A.> Les revetlles de Sant Joanarrenquen dem dissabte al ba-rri de Santa Rosa. A partir de les22h, al carrer Sant Francesc, hihaur cava, coca i begudes, ams de lactuaci de Ruben i elball del fanalet, amb un petitobsequi per al guanyador. Dal-tra banda, davant la proximitatde la celebraci de la revetlla i delaugment del risc dincendis du-rant els mesos destiu, lAjunta-ment ha publicat un BAN ambmesures preventives contra elsincendis.

  Les revetllesarrenquen dema Santa Rosa

  Taller sobre la violncia contrales dones amb discapacitat

  Redacci> El proper dimecres22 de juny se celebrar la segonai darrera sessi del taller sobresensibilitzaci i prevenci de laviolncia contra les dones ambdiscapacitat que ha organitzatl'Associaci de Discapacitats Adi-mo. El taller est adreat a fam-lies i persones cuidadores i se ce-lebra, de 18.30 a 21h al Centre C-vic de Can Pantiquet (carrer CanFlaquer 25). En la primera sessi,celebrada el 15 de juny, hi vanparticipar una dotzena de perso-nes.

  Segons Adimo, parlar de do-nes amb discpacitat s parlar

  necessriament d'una doble dis-criminaci, una pel fet de serdona i l'altre per tenir una disca-pacitat. Les dones amb discapa-citat es troben en una situaci demajor risc de ser vctimes de laviolncia masclista. Es constataen diversos estudis que les nenesi dones amb discapacitat estan dedos a cinc vegades ms exposa-des a patir diferents tipus deviolncia de gnere que les nenesi dones sense discapacitat. El ta-ller, que s gratut, compta ambla collaboraci de l'Obra SocialLa Caixa i Cocemfe, aix com del'Associaci Dones no Standard.

  Foto: Adimo

  Alguns dels participants en el taller del passat dimecres

  Redacci> El Museu MunicipalJoan Abell ha organitzat per adem dissabte dues activitats. Laprimera s el Joc de pistes i el ta-ller Pinta el teu imant del Men-hir, en el marc de la iniciativaLArt s un joc, que tindr lloc alparc de Can Mul a les 18 hores;mentre que una hora ms tardsiniciar la visita comentada alexposici Vestigis del modernis-me. Obrim el tel. Totes dues sngratutes i les inscripcions espoden fer al telfon 93 544 50 99o a [email protected]

  El Museu Abellorganitza duesnoves activitats

  E.A.> El programa musical SonaAqu de Rdio Mollet, el segelldiscogrfic Petit Indie i el localBCC Lounge han organitzat pera aquest diumenge (19h) un con-cert a la plaa Europa amb lacantautora xilena Pascuala Ilaba-ca y Fauna, que ha iniciat unagira per lestat espanyol i altrespasos com Holanda, Alemanyai Suncia. Ser un concert enacstic per promocionar la sevamsica i en el qual presentar elseu darrer disc, Diablo Rojo,Diablo Verde.

  Pascuala Ilabacay Fauna presentael seu darrer disc

  Redacci> El programa de vo-luntariat Al teu costat es clausu-rar dilluns (17h) amb una festaal Centre de Serveis per a laGent Gran El Lledoner. La festacomptar amb la presncia detots els voluntaris i usuaris queparticipen en el programa i volser una jornada en la qual es tro-bin tots i es potenci la seva inte-rrelaci social i integraci. Hihaur un karaoke, poemes, con-tes i diferents jocs.

  Festa de cloendadel programa Al teu costat

  Redacci > El parc de CanMul acollir aquest diumenge laquarta Jornada de dileg entrecultures que ha organitzat lasso-ciaci humanista Amalgama encollaboraci amb lAjuntamentde Mollet. A partir de les dotzedel migdia hi haur una batuka-da amb Increscendo percutasband, lactuaci de lEscola Mu-nicipal de Dansa i de Brisas de losAndes i la msica i dansa dSto-ne Circle Youth.

  Dileg entrecultures al parcde Can Mul

 • 17Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] lniavalls.catJuny201117

 • Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]

  201117lniavalls.cat18

 • ParetsJuny

  201117lniavalls.cat

  19

  Exposici dobres dels alumnes de Can ButjosaLa sala dexposicions Can Rajoler acull una exposici

  dobres dels alumnes del taller de pintura i dibuix del Casal de Cultura Can Butjosa. La mostra, que sinaugura avui, est organitzada

  pel Servei de Cultura de lAjuntament.

  En un futur pacte CiU-NOPPRosa Mart ha de dir S, PP

  Jos Antonio PilarParets

  Fins al mateix moment de lavotaci, el socialista Sergi Min-gote no va tenir clar si seria o noinvestit dissabte alcalde de Pa -rets. La impossibilitat darribara un acord amb CiU durant lesnegociacions posteriors a leselec cions municipals va provo-car que lautntica protagonistadel ple no fos altra que la incer -tesa.

  En la sessi dinvestidura,Mingote va rebre el suport deset regidors del PSC (en va per-dre tres a les eleccions). NOPPva vo tar la seva candidata, lex-socialista Rosa Mar t, que va ob -tenir quatre vots, i CiU va donarel suport al seu can didat, Xa vi -er Martin, amb tres vots. Ni Par-tit Popular ni Iniciativa per

  Foto: Ajuntament

  Ca talunya-Verds van presentarcandida tu ra i van optar per vo -tar en blanc.

  Amb aquests resultats, elPSC, llista ms votada en les pa -s sades eleccions municipals del22 de maig, va iniciar govern enminoria. En el decurs de la sevaintervenci, ja investit alcalde,Mingote va manifestar que "tin-dr la m estesa a totes les for-macions poltiques que vul guinsumar per Parets per qu la po -blaci necessita un go vern s -lid".

  De fet, la incertesa segueixsent la protagonista aquests pri -mers dies de legislatura. Ningno descarta totalment un possi-ble pacte de govern entre NOPP,CiU i alguna altra formaci msque arrabassi lalcaldia a Mingo -te en un moment donat i cons -tru e ixi un govern slid.

  Com va anunciar Mingote enroda de premsa la setmana pas-sada, el PSC nicament va obriruna via de negociaci amb CiU,arribant a la distribuci darees idedicacions dacord amb les pe -ticions dels convergents. Aques -ta possibilitat, per, es va des- cartar finalment per part de lamilitncia de la federaci nacio -nalista.

  La construcci duna majoriaalternativa entre CiU (tres regi-dors) i NOPP (quatre) s unapo ssibilitat que es mant latent,sobretot si ambdues formacionsaconsegueixen superar lobsta-cle posat pels convergents en elcam dun hipottic futur pactede go vern: tenir lalcaldia. Tot iaix, necessitarien el suport delsdos representants del Partit Po -pular. S PP o no PP, aquesta sla qesti.

  La legislatura de Sergi Mingote est plagada dincerteses davant un possible acord de loposici

  Redacci > La Biblioteca Infan-til i Juvenil Can Butjosa ha pro-gramat la 6a edici de lEscoladEstiu, que tindr lloc del 27 dejuny a l1 de juliol. Teixir vinclesentre grans i petits s el nom delactivitat, que neix de la necessi-tat destablir relacions de quali-tat, ja des del bressol, entre els in-fants i els adults que en tenencura. Lobjectiu s apropar a unsi altres en base a una comunica-ci establerta amb coneixement,responsabilitat, respecte i amor.

  Lactivitat sobrir dilluns 27de juny amb el lliurament de

  La Biblioteca de Can Butjosa organitza la 6a Escola dEstiu

  materials i les ponncies Lamoren la salut de linfant i Qui s enBoris Cyrulnik? Qu s la Resi-lincia? i acabar divendres 1 dejuliol amb la recollida i avaluacidels temes tractats i lelaboracidunes conclusions consensuadespels assistents al curs. La resta dela programaci es pot consultaral web www.parets.org.

  Les places sn limitades i lac-tivitat t un preu de 75 euros. Lesinscripcions es poden fer a labiblioteca o al seu web. Els par-ticipants rebran un certificatdassistncia i/o aprofitament.

  Redacci > LAmfiRock 2011 jaescalfa els motors per a les actua-cions dels grups finalistes de le-dici denguany. Avui divendres,a partir de les 22.30 hores, el jar-d del Casal de Can Butjosa esconvertir en lescenari de lestres formacions musicals queopten al premi. Prop duna quin-zena de grups provinents de mu-nicipis com Guardiola de Bergue-d, Llagostera o Reus han presen-tat les seves maquetes. Cal remar-car labsncia de grups originarisdel Valls Oriental.

  Els finalistes sn Sense Sal, de

  Sense Sal, Up With The Mess i Like a Gat, a lAmfiRock 2011

  Terrassa; Up With The Mess, deSant Cugat del Valls, i Like aGat, de Molins de Rei. En aques-ta edici, els debutants aniranacompanyats de lactuaci delgrup convidat, Always DrinkingMarching Band, que obrir elcertamen. El premi consisteixen un lot de promoci musicalamb una empresa del sector, quefar ledici i masteritzaci de dostemes, lenregistrament en altadefinici de dos videclips, laccsa diversos mitjans de comunica-ci i lassessoria i suport de la ges-ti.

  Una de les formacions que opten al premi

  Foto: L. V.

  Sergi Mingote (PSC) va assumir dissabte lalcaldiaen minoria sota lombra duna majoria alternativa

 • Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]

  201117lniavalls.cat

 • 21Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] lniavalls.catJuny201117

 • 22 Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]

  201117lniavalls.cat

 • La LlagostaJuny

  201117lniavalls.cat

  23

  Alberto Lpez (ICV) assegura queaturar el projecte de les Planes 2El nou alcalde afirma que aquest ser el mandat del canvi > CpLl tindruna regidoria i continuen les converses per saber si CiU tamb hi ser

  Foto: Ajuntament

  Tall al carrer Sant Miquel per una avariaUna avaria al sistema de clavegueram a l'entrada del carrer de Sant Mi-quel ha provocat que aquest vial estigui tallat al trnsit durant diversos

  dies. L'avaria es va produir entre l'avinguda del Primer de maig i el carrerde Santa Teresa. L'asfalt es va veure afectat i ha calgut reparar-lo.

  E.A.La Llagosta

  Millorar la qualitat de vida de lespersones ms afectades per la cri-si i la disminuci de la taxa d'a-tur sn els principals objectius delnou equip de govern de la Llagos-ta. Aix ho va assegurar el nou al-calde, Alberto Lpez (ICV-EUiA),durant el ple dinvestidura dedissabte. La seva candidatura varebre el suport, a ms dels regi-dors ecosocialistes, dels dos deCiU i el de CpLl, amb qui ja sha-via arribat a un acord amb ante-rioritat a la sessi. La candidatu-ra a l'alcaldia del socialista Anto-nio Rsquez va comptar amb elsuport dels sis regidors del PSC,mentre que els dos edils del PPvan votar el seu candidat, JaumeBonallach.

  Lalcalde, que va assegurarque aquell era un dia molt espe-cial per a ell, tamb va explicarque el seu partit apostar per laparticipaci, per un sistema fis-cal ms just, per l'austeritat il'estalvi i per crear una gran re-gidoria de treball i indstria.

  Alberto Lpez va avanar quedonaria instruccions per aturarimmediatament l'ARE de les Pla-nes 2. El respecte pel medi am-bient, l'estalvi energtic, el man-teniment dels carrers i el desen-volupament de Can Pere Gil i delnode ferroviari del costat de l'es-taci seran altres accions que esportaran a terme aquest mandat.

  L'alcalde va recordar personesque havien tingut una gran in-fluncia en ell. A part de la sevafamlia, va citar, entre d'altres,Pedro Fernndez, exregidor d'I-niciativa, i, sobretot, Simn Ro-

  sado, sindicalista de ComissionsObreres mort l'any passat. Alber-to Lpez va recordar que estara prop dels ciutadans i va indicarque aquest ser el mandat delcanvi.

  LEMPREMTA DEL PSCPer la seva part, el portaveu delgrup municipal socialista, An-tonio Rsquez, va felicitar en pri-mer lloc el nou alcalde, per, deseguida, va indicar que s la pri-mera vegada a la Llagosta quel'alcalde no s integrant de la llis-ta ms votada. Rsquez va recor-dar que havien complert el com-proms de no fer pactes estranysper mantenir-se en el govern. Elportaveu socialista va defensarque a la Llagosta hi havia l'em-premta de la feina del PSC i va

  destacar que l'Ajuntament esteconmicament sanejat.

  El portaveu del grup munici-pal d'ICV-EUiA, Jordi Alonso, vaindicar que desprs de 28 anys esprodua un canvi de colors en elgovern de la Llagosta i va recor-dar que en el ple de dissabte s'ha-via reflectit la voluntat de canviexpressada pels ciutadans el 22de maig. Alonso va demanar alPSC que spiga perdre i va enu-merar diferents motius pels qualshavia estat impossible pactaramb els socialistes.

  La portaveu de CiU, MireiaEgea, afronta aquesta nova eta-pa amb illusi, segons va dir,mentre que el portaveu del PP,Jaume Bonallach, va indicar quela seva formaci aposta per latransparncia i la participaci i va

  Redacci> Avui s el darrerdia de matriculacions a l'EscolaBressol Municipal Cucutras peral curs 2011-201. El dia 10 vansortir publicades les llistes defi-nitives d'admesos i exclosos, des-prs del procs de preinscripci.Per als alumnes nascuts al 2011,s'han cobert les vuit places ques'oferien i ha quedat un infant enllista d'espera. Pel que fa alsalumnes d'un a dos anys, hi ha 31infants admesos per fer la matri-culaci i 19 infants en llista d'es-pera. Per ltim, els alumnes nas-cuts al 2009 admesos han estat21, de manera que han quedatnou en llista d'espera. Les matri-culacions es poden fer a la matei-xa escola bressol de 9 a 13.30h.

  Avui, darrer diaper matricular-sea lescola bressol

  Redacci> El perode de preins-cripcions als cursos del Centre deFormaci d'Adults es va obrirahir dijous. Les persones ma-jors de 16 anys poden accedir al'oferta: nivells instrumentals,cursos diniciaci al catal, caste-ll, angls i informtica; obtencidel Graduat en Educaci Secun-dria (GES); i preparaci per a lesProves dAccs de Cicles Forma-tius de Grau Mitj (CFGM), alsCicles Formatius de Grau Supe-rior (CFGS) i a les Proves dAccsa la Universitat per a majors de25 anys (PAU>25). El centre,amb seu al carrer de l'Estaci, 28,romandr obert de dilluns a di-vendres de 10 a 12.30h i de 17 a19.30h, tot i que el dia 23 de juny,noms en horari de mat. Ms in-formaci al nmero de telfon 93574 49 81; al correu [email protected] i a http://blocs.xtec.cat/llagosta.

  Oberta lapreinscipci per a lescola dadults

  Els sis regidors dICV-EUiA, abans de la investidura dAlberto Lpez. A lesquerra, Jaume Bonallach (PP)

  oferir la seva collaboraci al nouequip de govern.

  Per la seva part, el candidat deCiutadans Progressistes per laLlagosta, Adelino Macas, va ex-plicar que el relleu a l'alcaldia eraun acte de normalitat democr-tica i va insistir que el nou equipde govern treballar per a lespersones.

  ELS SOCISAdelino Macas ja ha signat elpacte de govern amb ICV-EUiAque li donar una regidoria rela-cionada amb Economia, mentreque els ecosocialistes acabaran detancar aquesta setmana les con-verses amb CiU per saber si final-ment els seus dos representantsentren a formar part de lequip degovern de la Llagosta.

 • 24

  Santa PerptuaJuny

  201117lniavalls.cat

  Trobar solucions conjuntes als problemesEl nou ajuntament ser eficient i ajustat a la realitat, segons el grup municipal dICV-EUiA

  RedacciSanta Perptua

  El programa de govern d'a-quest mandat ser eficient iajustat a la realitat. Aix ho vaassegurar el portaveu dICV-EUiA, Manel Llord, durant elple dinvestidura dIsabel Gar-cia com a nova alcaldessa. En elseu discurs, va afirmar que Ini-ciativa ha aprs molt estant a

  l'oposici i que ni els interessospartidistes ni les lluites polti-ques poden passar per sobredels interessos de la ciutadania.Llord va avanar que caldr ferpoltica amb la gent per trobarconjuntament solucions alsproblemes i, de fet, els ecoso-cialistes formaran un governestable amb CiU i PCCA. Se-gons Joan Mestres, Santa Per-ptua necessita en aquestmoment un govern fort que

  Redacci> Dimarts al mat esva activar la fase dalerta del Plaespecial demergncies en eltransport de mercaderies perillo-ses per carretera i ferrocarril aCatalunya per una fuita de resi-na lquida inflamable dun bidque es trobava dins les installa-cions de la Central Integrada deMercaderies (CIM) Valls. Hivan treballar cinc dotacions delsBombers i diverses patrulles delsMossos dEsquadra.

  Fuita de resinalquida dun bida la CIM Valls

  aporti propostes i solucions,mentre Francesc Rodrguez, vaafirmar que comena ara unanova etapa per al seu partit, jaque formaran part de l'equip degovern, i va anunciar que con-tinuaran defensant que hi ha al-tres maneres de fer poltica.

  Lexalcalde, Manuel Ruiz, varecordar les 80 actuacions re-alitzades durant el seu mandat iva destacar que deixen en he-rncia un Ajuntament sanejat.

  La vida per sobre dinteressos econmicsEls Indignats de Santa Perptua van aprofitar el ple de dissabte per

  concentrar-se a la plaa de la Vila i llegir un manifest a linici de la ses-si. Estem aqu perqu volem una nova societat que doni prioritat a

  la vida per sobre dels interessos econmics i poltics, van llegir.

  Redacci> Els jocs infantils i laxocolata desfeta serviran per do-nar el tret de sortida, dissabte, ala festa del barri de Can Tai.Tamb hi haur passeigs amb po-nis, escacs gegants, inflables,una exhibici de puntaires i unatmbola. A la tarda, se sumaranles havaneres, lactuaci de la Co-ral Renaixena i una disco mbil.El proper barri en celebrar laseva festa ser la Florida, entre l1i el 3 de juliol.

  Can Tai celebrala seva festa debarri dissabte

  Redacci> El Centro CulturalAndaluz de Santa Perptua ha or-ganitzat per a aquest cap de set-mana la 9ena Setmana Cultural.El programa inclou la mostragastronmica, que arriba a lasetena edici i que comptaramb diversos plats tpics dAnda-lusia que es poden degustar, apartir de les vuit del vespre, i elfestival a laire lliure al centre c-vic la Florida, a partir de les setde la tarda.

  Novena edici de la Setmanacultural andalusa

 • 25Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] lniavalls.catJuny201117

 • 26 Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]

  201117lniavalls.cat

 • Sant Fost MartorellesJuny

  201117lniavalls.cat

  27

  Nou horari destiu de lOACLOAC de Sant Fost inicia lhorari destiu el dilluns 20 de juny.

  Fins al 29 de juliol obrir dilluns, dimecres i divendres de 8 a14.30h; i dimarts i dijous: de 8 a 20h. De l1 al 31 dagost obrir

  portes de 9 a 14h. Els dies 25 de juliol i 15 dagost estar tancada.

  Sant Fost> Posar tot el meuesfor i perseverana per ser lal-caldessa de tots [...] i em compro-meto a seguir treballant pel meupoble, amb el nostre estil, carac-teritzat per la seriositat, el com-proms, la transparncia, la pro-ximitat i el dileg. Amb aques-tes paraules, Montserrat San-mart va revalidar el crrec dal-caldessa de Sant Fost. Va rebre 10dels 13 vots possibles, ja queERC va presentar candidaturaprpia i GSF es va abstenir. En elseu discurs de presa de possessiva tenir paraules dagrament a laseva famlia, als companys departit i als votants, als regidorsque han confiat en la seva candi-datura i a tots els santfostencs.

  IUSF ha revalidatlalcaldia amb 10dels 13 vots

  Un govern de quatre partits

  Finalment el nou equip de governmunicipal estar format perUnits per Martorelles (UxM),Ms Acci per Martorelles(MAM), ICV-EUiA i ERC. Lacordpermet que Romuald Velascomantingui lalcaldia en els pro-pers anys i, segons fonts munici-pals, sorgeix de la voluntatdUxM de fer un govern dampliabast amb el mxim de partitsamb representaci, amb els qualstots els partits que han entrat hiestan dacord, per afrontar elmoment complex de crisi. Enaquest sentit continuen deixantla porta oberta al Partit dels So-cialistes de Catalunya (PSC) persi shi vol incorporar amb poste-rioritat, ja que durant les actualsnegociacions shan autoexclsper no creure en un govern tanampli.

  En el context de crisi actual,

  UxM assegura que el PSC sha autoexcls dun pacte a cinc > Pastor defensa les condicions que va imposar

  Assumpta Pastor (PSC)

  E.A.Martorelles

  afegeixen, sincidir en el tre-ball i la formaci ocupacional, elbenestar de les persones, la trans-parncia i la participaci amb no-ves maneres de fer poltica locala Martorelles. I en aquest sentiten els propers mesos selaborarel Pla dAcci Municipal (PAM)que acabar de definir al detall els

  punts dintervenci acordats en-tre les quatre forces poltiques.

  El PSC, per part seva, assegu-ra que les negociacions es vanaturar quan va exposar les sevescondicions per entrar al govern:fidelitat i comproms entre elssignants del pacte; participaci detots els partits amb representacial consistori; comissions especi-fiques amb tota la representacipoltica en els temes ms puntals,urbanisme, RRHH, finances,pressupost; restaurar les comis-sions informatives amb totaltransparncia i amb prou tempsper poder ser treballades; lelabo-raci duna auditoria de comptes,del POUM i del Reglament Org-nic Municipal (ROM), a ms deleliminaci dels crrecs de con-fiana.La nostra proposta eramolt clara, govern al mnim departits possible, nosaltres propo-svem per eficcia i per cohern-cia ideolgica UxM, ICV-EU iPSC, diu Assumpta Pastor.

  Foto: E.B.

  Sant Fost> Dimecres van co-menar a treballar les vuit perso-nes que han estat contractades aSant fost en el marc dels PlansdOcupaci de la Generalitat, unaprrroga dels duts a terme del 15de novembre al 14 de maig pas-sat que tenen una durada de sismesos. Estan distributs en 4projectes diferents: per al Refordel Servei dAtenci Domiciliria,dues persones realitzaran tas-ques dauxiliars datenci a lallar, encarregades del manteni-ment higinic del domicili de lespersones grans que ho necessitin.Quatre persones treballaran endiverses actuacions a edificis mu-nicipals, mentre que una perso-na desenvolupar tasques de di-namitzaci i manteniment delblog docupaci i blog de les en-titats, el suport a les activitats deLAteneu i festives del municipii repartiment de publicitat, entredaltres. Per ltim, un enginyertcnic sencarregar de continu-ar la implementaci dun sistemade detecci dincendis forestals.

  Vuit contractatsen el marc delsPlans dOcupaci

 • Lli dAmunt Lli de VallJuny

  201117lniavalls.cat

  28

  Canovelles Les FranquesesArriba la Seu ElectrnicaEl web municipal de les Franqueses ha incor -po rat la Seu Electrnica, una eina que permetdo tar de garanties jurdiques la relaci tele-mtica entre la ciutadania i l'Ajuntament.

  Foto: Eduardo Benito

  Jordi Terrades

  Colom vol que surti el sol

  Que el sol torni a brillar en el celpoltic de les Franqueses. Aquests el desig que va expressar enveu alta Francesc Colom en elple en el que va ser investir alcal-de, dis sabte passat. El convergentva obtenir el suport de 12 dels 17regidors del consistori: CiU, PSC,ERC, PP, UPLF i PxC; els tresrepre sen tants de CPLF la for-maci li de rada per Francesc Tor-n van vo tar en blanc i els dosde LFI ho van fer pel seu propicap de llista, Rafael Ber nab.

  GOVERN AMPLIUn cop fetes les votacions, i des -prs que lalcalde sortint, EsteveRibalta (PSC), ceds la vara a Co -lom, el nou batlle va recordar elsquatre grans compromisos ad -qui rits per CiU: una nova mane-ra de fer poltica i ajudar les per -sones a afrontar la crisi; fer unaau ditoria econmica de l'A jun -tament; donar protagonisme als

  El nou alcalde no descarta futurs pactes de governJos Antonio PilarLes Franqueses

  ciutadans en l'acabament de pro -jectes aturats pel govern de Ri bal -ta com el Parc del Falgar o el Cen -tre Cultural de Corr d'A vall, i pro -tegir el territori de les Fran que sesde les amenaces del Quart Cintu-r i de la Planta de Bio ma s sa.

  El nou alcalde tamb va ma ni -festar la seva voluntat de formarun govern que sigui el ms amplipossible, on podran tenir cabudatant els representants dels partitspetits com el dels grans. Francesc

  Colom va acabar el seu par la -ment fent pblic un desig per so -nal: que, desprs de la tempestapoltica, torni a sortir el sol a lesFran queses.

  Amb una legislatura mar cadaper la inestabilitat de la minoriadel socialista Esteve Ri balta, ambfortes tempestes a ambdues lle-res del govern i lo posici, Colo-m hau r de meditar b sotaquin pa raiges decideix cercaraixo pluc.

  Foto: Eduardo Benito

  Foto de famlia de tots els regidors del nou consistori franques

  Canovelles > El Govern agilit -zar els trmits per a la cons truc -ci de lescola Els Quatre Vents.Aix ho ha aprovat el Parlament,amb els vots a favor de tots elsgrups amb lexcepci de CiU,que sha pronunciat en contra. Laproposta presentada pel diputatJordi Terrades feia re fe rncia alevoluci de la poblaci en edatescolar al municipis i als com pro -misos als que havien arribat lA -juntament i el Depar ta mentdEn senyament de la Ge ne ralitat,que van permetre la pro gramacidun nou equipa ment educatiuamb dues lnies i una capacitatper a 450 alumnes deducaci in -fan til i primria. El centre fun -ciona des del curs 2007/2008 enmduls prefa bri cats en un te r re -ny provisional.

  Ats que lAjuntament haviace dit un solar de 5.672 metresqua drats, tal i com requeria En -sen yament, el grup socialista vainstar el mes de mar passat a ac-ceptar definitivament els terre nysper tal que el depar ta ment proce-deixi a la construcci del centre

  El Parlament aprova el CEIPEls Quatre Vents a Canovelles

  educatiu i agilitar al m xim elstreballs de redacci i cons trucci.La nova escola ha destar finalit-zada a linici del curs acadmic2013/2014, ja que a partir da-questa data, en no ser el propie-tari, el con sistori no dis posardels terrenys en els quals hi hainstallats els mduls.

  Segons el diputat Jordi Te rra -des, amb laprovaci da questapro posta es dna resposta posi -ti va a la preocupaci de la comu -nitat educativa de Canovelles,mes tres, pares i mares, i a la delma teix Ajuntament. Estarem aso bre de que el Govern no sa dor -mi en el compliment del mandatdel Parlament, ha afegit.

  Dimecres, donaci de sangEl CAP La Crulla de Lli dAmunt acollir el

  dimecres 22 de juny una campanya de donacide sang. Els interessats es poden adrear alcentre de cinc de la tarda a vuit del vespre.

  Lli de Vall > El Casal Socialacull aquest vespre una novasessi dels Divendres... Teatre aLli de Vall. A les 21.15 hores espodr veure sobre lescenari PereArquillu, Premi Nacional deCultura 2011 per la seva actuacia Primer Amor, lobra que es re-presentar avui. Es tracta duntext de Samuel Becket, dirigitper Miquel Grriz i lex Oller.

  Pere Arquilluporta el PrimerAmor al Casal

  PSC i PP, a Lli dAmunt

  Redacci> El pavelll de lINSLli dAmunt es va omplir degom a gom amb motiu de laconstituci del nou Ajuntament,dissabte passat. Ignasi Simn, al-caldable pel PSC, va ser procla-mat batlle de Lli dAmunt pera la propera legislatura amb el su-port dels tres regidors del PP,amb els quals el PSC formar un

  Els populars formaran govern amb els socialistes,que havien empatat a sis regidors amb Esquerra

  El nou equip de govern est format per nou regidors

  equip de govern de nou regi-dors, la majoria absoluta. Lopo-sici queda formada per cinc re-gidors dERC, dos de CiU i un dela coalici ICV-EUiA.

  Aix, la nova Corporaci mu-nicipal est composada pel dospartits que formaran lequip degovern: pel PSC, Ignasi Simn,Mara Marcos, Juan Miguel Val-

  derrama, Jordi Jurez, MariaEugenia Sanz i Albert Iglesias; ipel PP, Jos Santiago, ngelaRoca i Antonio Guijarro. A lopo-sici es queda ERC (JoaquimFerriol, Emlia Soler, Antoni Al-badalejo, Miquel Ballester iMontserrat Rivera), CiU (JoanPiera i Maria Neus Mir) i ICV-EUiA (Francisco M. Len).

  Lli de Vall > El club de pati-natge de Lli de Vall va aconse-guir vuit pdiums durant el VTrofeu Joana Prez, celebrat almunicipi el cap de setmana pas-sat. Al mat en les categoriesMini, les guanyadores van ser Lu-cia Corimaya (1), Judith Lpez(2), Arnau Medina (4rt), GiselaAlbert (8) i Lara Blanco (11);en Iniciaci B (1a Aina Munn, 3aLaia Milln, 4a Arantxa Navarro,7a i 8a Cristina Rodrguez i JuditLandete). A la tarda va tenir llocla segona part daquest trofeu enIniciaci C (1a Ariadna Cuevas, 2aGisela Borrs i 12a Patricia Pele-grin) i en Iniciaci A (1a CarmeMunn, 2a Paula Molayoli i 11aJudith Domingo).

  Daltra banda, diumenge, en lacompetici celebrada a Lloret deMar, en la categoria d'Iniciaci BAina Munn va quedar primera,Antonio Consentino, segon; i Ju-dit Landete, sisena. En IniciaciB, la primera posici va ser per aArantxa Navarro i la segona pera Laia Millan.

  El patinatge deLli de Vall obtdiversos pdiums

  Foto: Ajuntament

 • 29Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] lniavalls.catJuny201117

 • Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]

  201117lniavalls.cat

 • 31

  Montorns MontmelJuny

  201117lniavalls.cat

  Vallromanes Vilanova

  Cursos per a adults a MontmelFins al 23 de juny es poden formalitzar les preinscripcions per als

  cursos del Centre de Formaci dAdults de Montmel. Lofertaformativa va des de cursos dalfabetitzaci, fins a castell per a es-trangers, passant per les proves daccs i informtica, entre altres.

  Redacci> El doctor CarlesVallbona, guardonat recentmentamb el premi Valles de lAny, vapresidir lacte de presentaci dela Fundaci Oncovalls dAjudaOncolgica a Montorns, dijouspassat. Aquesta entitat t cura idna suport als malalts de cnceri als seus familiars. La presenta-ci va anar a crrec de CarmeGrau, gerent i coordinadoradOncovalls, i de Merc Pas -cuet, psicooncloga de la Funda-ci. El doctor Carles Vallbona tuna llarga trajectria dedicada alestudi de la medicina comunit-ria de referncia a Catalunya i alsEstats Units. Vallbona s profes-sor de Serveis Distingits en Me-dicina Familiar i Comunitria alBaylor College de Houston (Te-xas) i director mdic del Progra-ma de Salut Comunitria delHarris County Hospital District.Llicenciat (1950) i doctorat (1959)en Medicina i Cirurgia per laUniversitat de Barcelona, des defa molts anys compagina la sevavida a Houston i a Granollers.

  Oncovalls jasha presentat a Montorns

  Rebuda multitudinria al nougovern dICV a Montorns

  Montmel> La reactivaci eco-nmica, la creaci docupaci,la defensa de la cohesi social desde la igualtat doportunitats i laconvivncia des del respecte a ladiversitat; la sostenibilitat, la co-hesi territorial i fer de Montme-l una ciutat educadora sn lesprioritats per a aquesta legislatu-ra del nou govern de Montmel.Aix ho va explicar lalcalde, An-toni Guil (PSC), durant la seva in-vestidura, dissabte passat. La si-tuaci de minoria dels socialistes

  va provocar que fes ms dunaallusi al dileg entre les dife-rents forces, ja que el PSC nomst un regidor ms que ICV. Aix,el nou consistori est format, ams de Guil, pels socialistes PereRodrguez, Carme Palacios, Llu-s Esteban, Mara Jess Prieto iJonatan Martnez; els ecosocia-listes Jordi Manils, Jordi Co-mas, Juan Jos Vinuesa, QuimaSilva i Montserrat Sierra; el con-vergent Albert Florensa i el popu-lar Carlos Romn.

  Foto: Ajuntament

  Moment del ple dinvestidura

  Montorns> Unes 120 perso-nes van assistir, dissabte, a la ses-si de constituci de la Corpora-ci Municipal de Montorns. Nohi van haver sorpreses: Jos An-tonio Montero (ICV-EUiA) varebre els nou vots que lassegura-ven des dun prinicipi la majoriaabsoluta, mentre que Daniel Cor-ts (PSC-PM) en va obtenir cinc;i M. Cristina Tarrs (PP), dos.Completen el consistori, per ICV-EUiA, Pascual Lpez, Mara Jos

  Figuera, Maria Rosa Viallonga,Jordi Delgado, Miguel ngelBueno, Juan Jos Fernndez,Jos Lus Campos i Mara Tere-sa Jimnez; pels socialistes Agus-tn Lus, Marta Bailn, MriamRubio i Eva Mara Daz; pel PP,Miguel ngel Alvarado i, perCiU, Josep Maria Lecina. A lasessi van assistir els exalcaldesFlix Montero i Jos Mara Ruizi el coordinador general d'EUiA,Jordi Miralles, entre daltres.

  Foto: Ajuntament

  El ple va ser multitudinari

  Antoni Guil (PSC) insisteix enla necessitat de dileg mutu

  Campanya de donaci de sangEl prxim 22 de juny hi haur una nova campanyade donaci de sang al Centre d'Atenci Primria deVilanova. De 17.30 a 21.30h, shi podran adrear elsmajors de 18 anys que pesin 50 quilos o ms.

  Vallromanes > Dimarts passates va obrir la inscripci als tallersd'estiu del Casal de Vallromanes.Lequipament ha mantingut al-guns tallers de gran xit altresanys, per tamb ha incorporatnovetats, com el de vitralls i lesdanses urbanes. El calendaridactivitats s el segent: el di-marts 28 de juny hi haur un ta-ller infantil de joieria i un, per alsadults, de tcniques de relaxaci.El preu, en tots dos casos, s de15 euros. El dimecres 29 hi hau-r sessions de Petit-Chef (15) ide Vitralls (20), mentre queper al dijous 30 de juny shan re-servat les danses urbanes i elsjocs destiu (15) i les tcniquespictriques per a joves i adults(20). La inscripci es pot forma-litzar fins al 21 de juny.

  PLACES PER A LESTIUA ms, encara queden places pera alguna setmana del Casal d'es-tiu de les arts escniques. Espretn que els ms petits es diver-teixin mentre aprenen.

  Obert el perodedinscripci alstallers del Casal

  IVall i CiU reduiran lIBI

  Vallromanes> El nou equip degovern, format per IVall i CiU, jatreballa en aconseguir un delsseus compromisos: la reducci delrebut de lIBI. Per fer-ho haur dereduir algunes actuacions, so-bretot les referides a les activitatsculturals, segons ha explicat lal-caldessa, Lurdes Prims. La inde-pendent estar al capdavant del

  Ser una de les prioritats del nou equip de govern >Prims governar els primers 2 anys, desprs Muoz

  Tots els regidors de lAjuntament de Vallromanes, amb lalcaldessa Lurdes Prims, amb la vara

  govern fins al juny del 2013, quanser rellevada per la convergentMariluz Muoz, que ser alcaldes-sa fins a lany 2015. Aix ho fixa-va el pacte que van signar abansdel ple dinvestidura de dissabtepassat.

  Els regidors que van ser triatsa les darreres eleccions munici-pals a Vallromanes, per ordre de

  llista ms votada, sn, per MxV-ERC, David Ricart, Violant Mas-car i Josep Segarra; per IVall,Lurdes Prims, M Antnia Campsi Ted Jubierre; per CiU, MariluzMuoz, Csar Andreu i EduardBenasques; i per ICV, David Car-rillo i Manel Debs.

  El 22 de juny se celebrar unple per constituir el nou cartipVs.

  Vilanova> LEscola de MsicaAmics de la Uni, amb la colla-boraci de l'Escola La Falguera,ha obert la inscripci per a les ac-tivitats de msica del curs 2011-2012. Sofereixen, per als infantsde 3 a 5 anys, classes de sensibi-litzaci musical en les quals estreballa la can, loda, la impro-visaci i el moviment per a des-envolupar, a travs de la msica,la creativitat, la psicomotricitat ila capacitat de concentraci i derelaci. La quota s de 25 eurosmensuals.

  TAMB UN CORPer als joves de primer a tercer deprimria, el centre proposa crearun cor per apropar-los al mn dela msica de forma prctica i l-dica. El cor passa a formar partde lactivitat cultural i social delescola i s un molt bon ele-ment de cohesi. Si en el futur hiha prou alumnes interessats,aquesta activitat pot seguir-seoferint als alumnes de 4t a 6. Laquota s de 20 mensuals.

  En marxa lainscripci per alscursos de msica

  Foto: Ajuntament

 • Caldes32

  Juny

  201117lniavalls.cat

  Caldes > La Sala de Plens aco-llir el proper dilluns, de sis a setde la tarda, una audincia pbli-ca del Consell dInfants de Caldes.Els 15 consellers i conselleres, re-presentants de les diferents esco-les del municipi, presentaran eltreball fet, els temes que hantractat i les conclusions a les quehan arribat. Tamb explicaran lescoses positives que volen desta-car de la seva experincia i les di-ficultats amb les quals shan tro-bat i han hagut daprendre a su-perar. LAjuntament dna res-posta aix, per quart any consecu-tiu, a les condicions del Regla-ment de Participaci Ciutadana.Enguany, la iniciativa ha sorgitdel Consell dInfants.

  Sessi pblica delConsell dInfants,dilluns que ve

  Bigues i Riells > Els conver-gents governaran en minoriaamb 6 regidors. Agafo el consellque m'heu donat, de treballar, deque estareu atents i que demos-trarem precisament que quanhem dit que tindrem m estesai que voldrem governar amb to-thom, sigui realment aix, vadir Joan Vila, que va ser procla-mat alcalde dissabte. Nosaltreshem parlat amb totes les forces,hem mostrat la nostra intenci degovernar en minoria per arribara pactes, estables si s'escau, a par-tir del treball i de la feina feta, vaafegir.

  Vila, escollit alcalde per encap-alar la llista ms votada en leseleccions municipals, va aconse-guir els vots dels seus companysde partit, mentre que Joan Mo-reno (PSC) va obtenir els dels so-cialistes, PP i ICV. El republicJoan Josep Galiano es va votar aell mateix.

  Joan Vila (CiU) jagoverna Bigues iRiells en minoria

  Fira dAntiquaris i brocanters a Caldes, diumengeEl proper diumenge 19 de juny t lloc la Fira d'Antiquaris i Brocanters

  de Caldes de Montbui, que se celebrar a la plaa de la Font del Lle entre les 10 i les14 hores. La fira s oberta a tothom i s'hi poden trobar tot tipus d'objectes antics, de

  brocanters, i de colleccionistes procedents d'arreu de Catalunya.

  Jordi Sol: Sc aqu amb humilitatTot i la majoria histrica aconseguida per ERC a Caldes, lalcalde estn la seva m

  RedacciCaldes

  Avui sc aqu amb humilitatdavant la tasca que afrontem,agrat per la confiana que mhaestat atorgada, conscient delssacrificis dels nostres predeces-sors. Desprs de ser escollit al-calde amb els vots dERC i PP,Jor di Sol va reproduir les pri -meres paraules que va pronun-

  ciar en el seu discurs din ves ti -du ra el pre si dent dEstats Units,Ba rack Obama.

  Sol es va comprometre agovernar des del primer dia ambhumilitat i senzillesa, amb pru -dn cia i discreci, tocant de pe -us a terra, oberts al dileg i a lacrtica constructiva, amb la mestesa, disposats a aprendre, arectificar i a millorar cada dia,malgrat la contundncia duns

  resultats electorals que es podenconsiderar histrics a Caldes.Se rem un govern nou en un70%, per compromesos en un100% a donar el millor de no-saltres mateixos per aportar fei -na i solucions als reptes que ensplanteja un present no excessi-vament afalagador, va afegir.Segons va dir, el seu govern estcomproms amb el pas i la se -va plena llibertat.

  Foto: Ajuntament

  Jordi Sol assegura que oferir dileg a loposici

 • 33Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] lniavalls.catJuny201117

 • LAmetlla La Garriga34

  Juny

  201117lniavalls.cat

  Cardedeu La RocaUna persona mor atropellada pel trenUna persona va morir cap a les 11.45 de dissabte passat desprs de ser atro -pellada per un tren de rodalies entre Cardedeu i Llinars, segons els Bom bers.Laccident va provocar retards de 30 minuts en les lnies R2 nord i R11, se-gons Renfe. La intervenci va requerir interromp re tot el trnsit ferroviari.

  Sant Sadurn ja t retaule

  Lesglsia parroquial de Sant Sa -durn va acollir dijous de la set -ma na passada la inauguraci dela restauraci total del retaule deSant Sadurn. Ara fa un any es vapresentar al pblic la reinstal- laci de les dues taules de la pre -della procedents del retaule ma -jor, que havien estat conser vadesal Museu de Granollers des de la-ny 1938. Juntament amb elles esva reinstallar la pin tura de di cadaa Sant Donat i San ta Fausta, queformava part de la porta del re-liquiari del re taule de Nostra Se-nyora de Gr cia, del mateix tem-ple. Els treballs permeten que sa-preci la policromia de les pilas-tres i del retaule, aix com lobraen la fusta.

  El retaule de Sant Sadurn dela Roca est datat de la primerameitat del segle XVII i es coneixcomplet per dues fotografies an -teriors a 1936, una que con ser vala famlia Pugs, de lany 1928, a

  Lobra restaurada va ser presentada al pblic dijousRedacciLa Roca

  la Roca, i una altra que es trobaa larxiu parroquial.

  Aquest retaule constava dunscol de pedra, amb sis figuresque actuaven de suport i duesportes de fusta amb els relleus deSant Pere i Sant Pau. La predellao bancal inferior, constava de 18imatges petites i quatre ms alsrelleus petits, amb els quatrepri mers misteris de dolor delRo sari: Oraci a lhort, La fla gel-aci, La coronaci despines iCa m del Calvari. Dues peces delconjunt (la primera i la quarta)

  sn les que shan conservat finsavui al Museu de Granollers.

  El retaule es va realitzar du -rant els anys 1615 i 1616 i sobra de lescultor barroc AntoniComes, qui va collaborar ambAgust Pujol el Jove en el retau-le de la Mare de Du del Roser dela catedral de Barcelona. La poli -cro mia va ser realitzada per An-toni Rovira en els anys 1626-1630, data aquesta ltima que fi-gura en la pea. Ambds artistessn claus de la primera poca delba rroc a Catalunya.

  Foto: Ajuntament

  El retaule data de la primera meitat del segle XVII

  Cardedeu > Calamanda Vilava ser escollida alcaldessa durantel ple de constituci del nouAjun tament, que va tenir lloc di -s sabte al migdia a la Sala de lesCo lumnes.

  Durant la sessi cons ti tu tiva,tots els regidors i re gi do res elec-tes van pendre possessi delsseus crrecs.

  L'Ajuntament de Cardedeuper al perode 2011-2015 queda

  Calamanda Vila (CiU), la msvotada a lalcaldia de Cardedeu

  format de la segent manera:Ca la man da Vila, Jaume Fort,Pe re Frei xas, Mara Carmen Ma -llor ques, Pere Espargar, JoanJosep Pins (CiU); MontserratCots, Jo s Ramn Hurtado, Isa-bel Borrs, Benjamin Tous (PSC);Mar ta Cordom, Adri Soler(CUP); ngrid Ruiz i Jaime Ge -lada (PP); Carles Guinart (ICV-EUiA) Jordi Abad, Gent pel Can-vi (GPC); i Jordi Cots (ERC).

  Foto de famlia de tots els regidors del consistori

  Foto: Ajuntament

  Especial Ressaca 101LAuditori de lEscola Municipal de Msica de la Garriga acollir dissabte,

  a partir de les sis de la tarda, lEspecial Ressaca 101 i la gala final de tem-porada de Rdio Silenci. Entre tots els assistents se sortejar un cap de

  setmana al Balneari Blancafort, una nit dhotel... i moltes coses ms.

  Gonzlez far una auditoria

  El convergent Andreu Gon z lez,que dissabte va ser escollit alcal -de de lAmetlla, va anunciar en elple dinves tidura que ser trans -parent en els sous i que enca rre -gar un estudi per conixer la si -tua ci real de lAjuntament. Vafer aquesta afirmaci desprsque la seva predecessora en elcrrec es defenss de les cr ti quesa les retribucions dels po ltics du -rant el seu mandat afir mant quemolts regi dors ha vien treballatsense tenir-ne. La socialista n -gels Ca bello va fer un reps a laseva gesti i va assegurar que es -ta r especialment atenta a qes -tions relacionades amb les reesde Territori i Ur ba nisme.

  Gonzlez va aprofitar el seudiscurs per fer una declaracidin tencions en tota regla, des ta -cant que volen recuperar ele -ments com la concrdia i lhar -monia.

  Joan Guarch, regidor del Pac-

  El nou alcalde de lAmetlla vol saber qu ha heretatRedacciLAmetlla

  te per l'Ametlla, va felicitar el noualcalde, alhora que va recriminarque li hagus agradat que hagu-s presentat el nou cartips mu -ni cipal i que fes unes pinzelladesde les prioritats del seu govern.

  El popular Juan Esteban es vamostrar content per ser el primerregidor que el partit obt a l'A -met lla i va manifestar que dona-r suport al nou equip de governsi se segueixen uns punts que peral PP sn inne go ciables: l'ocupa-ci, la seguretat, la mobilitat, l'a-

  juda a la gent gran, la transparn-cia i la co mu ni caci.

  Francesc Sul, de SI, tamb vafelicitar el