of 40 /40
redacció 93 570 62 64 · [email protected] · administració 93 593 93 39 · publicitat 93 570 88 96 · Fax 93 570 87 74 Sol·licitat el control línia vallès 23 de juny de 2011 · Núm. 358 · Any XI · 19.000 exemplars · www.liniavalles.cat Foto: Eduardo Benito 3 i editorial “No té vergonya” “No té vergonya” L’alcalde de Mollet és increpat a l’intentar pujar-se el sou un 32% L’alcalde de Mollet és increpat a l’intentar pujar-se el sou un 32% Mollet Surten 1.207 nous agents de l’Escola de Policia Vallès Oriental Diumenge es posa en marxa la línia R8 entre Granollers i Martorell 15 15

Línia Vallès 358

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Línia Vallès 358

Text of Línia Vallès 358

 • redacci 93 570 62 64 [email protected] administraci 93 593 93 39 publicitat 93 570 88 96 Fax 93 570 87 74

  Sollicitat el control lniavalls23 de juny de 2011 Nm. 358 Any XI 19.000 exemplars www.liniavalles.cat

  Foto: Eduardo B

  enito

  3 i editorial

  No t vergonyaNo t vergonyaLalcalde de Mollet s increpat a lintentar pujar-se el sou un 32%Lalcalde de Mollet s increpat a lintentar pujar-se el sou un 32%

  MolletSurten 1.207 nousagents de lEscolade Policia

  Valls OrientalDiumenge es posa enmarxa la lnia R8 entreGranollers i Martorell

  15 15

 • Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]

  201123lniavalls.cat

 • 3En Portada lniavalls.catJuny201123

  Monrs pretenia cobrar 78.325 eurosLalcalde de Mollet rectifica la seva intenci de pujar-se el sou un 32% per la pressi

  popular i meditica > Unes 300 persones increpen part dels regidors a la sortida del pleFoto: Eduardo Benito

  Lalcalde de Mollet, Josep Mon-rs (PSC), va haver de sortir es-cortat per la Policia Local i elsMossos dEsquadra del ple ex-traordinari de dimecres a latarda, quan es van aprovar lesretribucions dels membres de laCorporaci. Gaireb 300 perso-nes el van esperar a les portesdel consistori, pacientment du-rant una hora, per mostrar elseu rebuig a laugment de souque lequip de govern haviaplantejat per a aquest any. I elvan acompanyar fins al centrecvic de Can Pantiquet incre-pant-lo amb consignes com Nos democrcia, s dictadura,No hi ha pa per a tant xorio oNo t vergonya!. Prviament,havien escridassat i llenat bit-llets de pa per de 500 euros so-bretot als regidors de CiU i PP.

  CANVI DLTIMA HORALalerta la donava ahir a prime -ra hora el diari El Pas, que titu-lava la intenci de lalcalde depujar-se el sou un 32% (78.000euros anuals). Monrs va con-vocar una roda de premsa dur-gncia al mat per assegurar quePSC, PP, CiU i ERC aquestltim, discrepant sobre dospunts havien aprovat prvia-ment un acord institucional quedetallava que el sou de lalcaldeaquest any seria de 65.000 eu -ros. Per no era cert.

  Lnia Valls ha tingut accs aaquest document, datat el 17 dejuny, en el qual sespecifica quela retribuci de lalcalde seriaexactament de 78.325 euros.Lacord tamb estipulava que elregidor coordinador amb dedi-caci exclusiva cobraria 65.150;el regidor no coordinador ambdedicaci exclusiva, 55.125 eu -

  ros; i ledil amb dedicaci par-cial, 16.000 euros. La propostaque finalment es va aprovar alple de la tarda rebaixava aques-tes xifres a 65.000 euros,53.400, 45.000 i 15.000 euros,respectivament. En ambduespro postes, a ms, sincorporavalassignaci de 18.000 euros peral regidor portaveu de cada par-tit.

  Tant Monrs com el regidorsocialista Josep Garzn es vanesforar en explicar al llarg deldia que les retribucions queda-ven congelades tot i que el souaprovat per a lalcalde per ple eljuny de lany 2010 era de 59.150euros i que no havien seguitles recomanacions de la Federa-ci de Municipis de Catalunya ide la Federaci Catalana de Mu-nicipis, que recomanaven unaxifra a lentorn dels 84.000 eu -ros. Aquests arguments, per,no van convncer loposici, ex-cepte CiU, els antics socis de go-vern.

  El portaveu convergent, Fe liuGuillaumes, va assegurar que la

  proposta que es portava a apro-vaci incloia dues condicionsque el seu partit havia imposat(una delles que el sou de lal-calde fos ms baix que el reco-manat per les entitats munici-pa listes) i que no hi havia capin crement respecte a anterioranys. Els ciutadans agrairan lacoherncia, va dir, alhora querecriminava a ICV-EUiA, lnicpartit que ha votat en contra delacord, que posteriorment notingus problemes de cobrar els18.000 euros extres per al por-taveu.

  Tant Ara Valls-Esquerracom el PP es van abstenir. Elsrepublicans van valorar que la-cord fomentava la participaci,entre daltres aspectes, i van as-segurar que destinaran a ONGsels diners que cobrin de msrespecte lany passat. Els popu-lars es van desvincular del pac -te, segons Susana Calvo, pel seudesacord amb els 14 crrecs deconfiana que tindr el nou go-vern, sobretot en lactual situa-ci de crisi econmica. No

  Lalcalde va haver de ser escortat fins al centre cvic Can Pantiquet

  Document que demostra que Monrs volia cobrar ms de 78.000 euros lany

  E. AlfaroMollet

  com partim lestructura, va dir.Per ltim, ICV-EUiA, va cele-

  brar la rectificaci de lequip degovern, perqu ha posat senygrcies a la pressi meditica.Noem Fernndez va criticarque ara es parls de congelacirespecte el 2007, quan ja es vanincrementar les retribucions un30%, segons va dir, i va assegu-rar que el PSC ha traspassat lalnia vermella.

  LLARGS APLAUDIMENTSLes intervencions dels ecosocia-listes van ser les ms aplaudidesdurant el ple. La sala estava ple -

  na de gom a gom, en part per in-dignats que provenien de la ma-nifestaci que shavia convocatprviament a les portes de lA-juntament. Nuestro sueldo lonegocia el pueblo o Mentre esposa el poble dacord vosaltresparlau i no dieu res van ser al-gunes de les pancartes que espodien llegir.

  Lacord institucional signatpretn millorar i aprofundir enel sistema democrtic, incre-mentant-ne la participaci de laciutadania i enfortir la demo-crcia. Monrs la va viure, ahir,en primera persona.

 • Comarca4Juny

  201123lniavalls.cat

  No descartem un pacte amb el PSCEntrevista a Francesc Colom, alcalde de les Franqueses del Valls

  Jos Antonio PilarLes Franqueses

  Les urnes no van beneir la sevaestrena com a candidat amb unamajoria, per tot i aix va aconse-guir que CiU guanys les elecci -ons per un redut marge de su -fragis (34) respecte de la segonafora poltica ms votada, el PSC.Tampoc va poder formar un go-vern de majoria en el temps queva transcrrer entre els comicis iel ple dinvestidura. Per s que vacomptar amb el suport majorita-ri de 12 dels 17 regidors de lAjun-tament. La federaci nacionalis -ta el va presentar en el seu mo-ment com una alternativa deconsens a lhistric Francesc Tor-n i s precisament aix, consens,el que ara cerca entre els grupsre presentats al consistori per talque torni a sortir el sol desprs dela tempesta poltica que ha viscutel municipi en els darrers temps.Es diu Francesc Colom i s lal-calde de les Fran queses.

  Les urnes van ser capricio-ses a les Franqueses donantrepresentaci a nou partits.S. El poble ens ha dit que hem deseure i, siguem els que siguem,parlem i negociem per arribar aacords. Ja hem comenat a tre -ballar en aquesta lnia i la inves-tidura ns un exemple. En lestaules de negociaci postelecto-ral a vegades ens reunem al vol-tant duna taula 16 persones ambmentalitats absolutament dife-rents i arribvem a acords.

  Amb posterioritat a la in-vestidura, shan produtcontactes per arribar a al-gun pacte de govern estable?Estem tenint contactes per asso-lir un govern fort i estable, prio-ritriament amb les forces queens van votar a la investidura, pe- r no descartem la possibilitatque en el futur el govern sampli.

  El PSC va votar a favor seu ala investidura. Tamb ne-gocien amb ell?

  Foto: Eduardo Benito

  Francesc Colom, dimarts passat al migdia, al seu despatx de lAjuntament de les Franqueses

  S. Va ser un gest amb el qual nohi comptvem en aquell momenti que el faculta per ser un dels pri-mers interlocutors.

  Aquests contactes sn performalitzar un acord estableo pactes puntuals?El que les Franqueses necessita sun acord fort i estable. No podemtornar a viure el mateix que jahem viscut amb un govern febleque sha mantingut durant anysen minoria.

  Li va sorprendre que el PSCel dons suport a la investi-dura?S, perqu vam viure setmanesmolt dures pel que fa als desen-contres. El PSC volia lalcaldia encontra del que van dir pblica-ment de que respectaria la llistams votada. A ltima hora, pri-mer perqu no han trobat el su-port i segon perqu vull entendreque han recapacitat, i per aixvan votar el candidat de CiU.

  En el seu discurs dinvesti-dura va dir que aspirava aque torns a sortir el sol ales Franqueses desprs de latempesta poltica. Ja entre-veu una mica el sol a lhorit-z?

  S. Al consistori hi ha nou partitsi al govern poden haver-hi sis oset, de manera que sempre hihaur discrepncies. Si inten-tem formalitzar un govern fort enel qual la roba bruta es renti a ca -sa haurem guanyat molt de ca raa la ciutadania.

  Rentar a casa la roba brutas compatible amb la trans-parncia?Ens podem barallar a lhora deprendre decisions, per aquestabaralla no ha de trascendir. Totser transparent, per el debat in-tern per arribar a un acord nohauria de sortir.

  En qu es diferenciar elgo vern de Francesc Colomal dEsteve Ribalta?En moltssimes coses, espero; sino, anirem malament. Primer, enuna nova manera de fer poltica;hem dacabar amb els personalis-mes, la crispaci, les querelles...Hem de fer taula rasa. Segon, la

  participaci ciutadana; els dosgrans projectes atu rats, el Parcdel Falgar i el Centre Cultural deCorr dAvall, sacabaran de lamanera com esculli el poble, demanera que els ciutadans tindranms protagonisme que fins ara,que no ha estat massa. Tercer, latransparncia; no ens ha de ferpor que els ciutadans coneguinlestat de la hisenda local.

  El Parc del Falgar i el CentreCultural sn els principalsprojectes de futur?S, juntament amb el sector N, elpolgon industrial que tenim a to-car a la carretera de Cardedeu,que hem de desencallar perqu jaest desenvolupat en un 40%. Elspropietaris ja han desembors-sat el 40% de les contribucions demillores i lhem dafrontar. Enaquesta zona, lAjuntament tset parcelles daprofitament mit-j per vendre, que estan adjudi-cades a preus de lany 2007.Aquesta adjudicaci servia perpagar el Centre Cultural. El pol-gon va lligat a lequipament i elFalgar no representa cap despe-sa per a lAjuntament perqu szona verda i lhan de pagar elspropietaris del polgon del Pla deLlerona. Falta saber com lhemdacabar. Independentment que

  Ens en sortirem,per no ser fcil.I molt menys ambnou partits. Anem

  pas a pas

  com a poble ens interessa acabar-los, tamb sn dues trabes msque posem al Quart Cintur.

  Una altra de les prioritats pas-sa per construir un CAP a CorrdAvall. Lluitarem davant la Ge-neralitat perqu lambulatori si-gui una realitat aquesta legislatu-ra.

  Demana un nou equipamentsanitari en poca de crisi iretallades?La Generalitat ha destar per so-bre daix i atendre les necessitatsque t la poblaci.

  En algun moment ha parlatdauditar els comptes locals.S. Un dels compromisos que headquirit s la creaci duna co-missi destudi de les finances lo-cals que encarregar, supervisa-r i far pblica una auditoria fi-nancera-comptable i de gestide lAjuntament que inclogui elsmxims anys legalment possible.En aquest rgan hi haur repre-sentants de tots els grups poltics.Quan dic que la roba bruta esrenta a casa, em refereixo al de-bat intern, durant el qual a vega-des hi ha sang. El que ha de sor-tir fora s el resultat, no la sang.

  A les Franqueses, la polticaha traspassat sovint els l-mits de la sala de plens perarribar als jutjats. Quan aixpassa, s que els poltics hanfracassat?Absolutament. La dinmica delAjuntament fa que, a vegades, esvagi a parar als jutjats, per pertemes contenciosos. Quan estracta de qestions penals, sque tots hem fallat. Aqu fa tresanys que tots fallem constant-ment. Amb el nou govern espe-rem que no hi hagi nous procesosrelacionats amb la poltica; estu-diarem els que hi ha en marxa iintentarem fer taula rasa.

  Un desig per al futur...Ens en sortirem, per no ser f-cil i molt menys amb nou partits.Avancem pas a pas.

 • 5Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] lniavalls.catJuny201123

 • Opini6Juny

  201123lniavalls.cat

  Safata dentradaEDITORIAL

  Ciutadans

  grup comunicaci21Dipsit legal: B-22581-2001

  lniavallsRedacci: 93 570 62 [email protected]: 93 570 88 [email protected]: 93 593 93 [email protected]

  Lnia Valls agraeix les cartes dels lectors per no es responsabilitza dels seus continguts. s imprescindible que els es-crits estiguin signats amb nom i cog noms, nmero de DNI i telfon de contacte. LniaValls es reserva el dret de reta-llar-les, en el cas adient. Les cartes es poden enviar al fax 93 570 87 74 i per correu electrnic a l'[email protected]

  Cartes dels lectors

  44.000 lectors setmanals(onada 31-05-2011)liniavalles.cat

  Sollicitat el control Premi Diputaci de Barcelona

  Tasis-Torrent de Comunicaci Local 2010

  Editor: David Centol i Lozano. Directors d'edici: Jos AntonioPilar (Lnia Valls), Daniel Gutirrez (Lnia Badalona), Jordi Sugra -es (Lnia Barcelona), Sara Arroyo (Lnia Maresme), Ivana Padierna(webs de proximitat), Pere Gimnez (webs temtics). Caps deredacci: Elisabeth Alfaro, Cris tian G mez, David Gonzlez.Redacci: Montse Lpez, Daniel Sainz, Jordi Alcover.

  Cap de producci i qualitat: Marga Moreno. Dissenyadors grfics: Albert Bald, Aida Fonseca. Cap de Vendes: Marcelo Villanueva. Coordinadors comercials: lex Subirats i Manel Riera Xarxa comercial: Adolf Garcia, Esther Rodrguez, Ricard Garcia, Joan Carles Cuenca i ManuelSnchez-Villanueva. Mrqueting: Eva Serra. Fotografia: Eduardo Benito. Distribuci: Ramon Vila (coordinador), Albert Carbonell, Oriol Freixa, Yacouba Diakit, Adri Lpez,Nico de Tullio i Freddy Blanco. Facturaci: Teresa Anguela. Auxiliar: Maria Reyes.

  Francisca Muntalt, 37 anysNeteja (Mollet)

  s exagerat que lalcalde es vul-gui posar un sou de 65.000 eu-ros. A dia davui no ens podempermetre aquests sous. s vergo-nys que se spiguen aquestesdades, fan mal.

  Nria Gmez, 33 anysDepenenta (Mollet)

  Si pogus, com lalcalde, mag-mentaria el sou a 65.000 euroslany tal i com est la situaci eco-nmica. Aix noms si pogus. sla sort que tenen alguns, que hopoden fer.

  Carla Lara, 17 anys Estudiant (Mollet)

  Em sembla un sou excessiu, nopot ser que shagi apujat els ho-noraris daquesta manera. Crecque tal i com est leconomia avuidia shauria daplicar una retalla-da.

  Georgina Barb, 17 anysEstudiant (Mollet)

  No em sembla b que lalcaldetingui un sou de 65.000 euros la-ny, s massa. Crec que hauria decobrar molt menys. No s justque es facin retallades i ell saug-menti el sou.

  Moiss Serrato, 41 anysConstrucci (Mollet)

  s una vergonya que Josep Mon-rs vulgui augmentar-se el sou.Em sembla excessiu que hagi decobrar aix. No s possible queels treballadors estiguin cobrant800 euros i ell aix.

  Josep Monrs cobrar 65.000 euros, s molt?

  DICCIONARIO BIOGRAFICO ESPANOL

  Confesso que, a vegades, hi hacoses que escapen a la mevacom prensi. s, indubtable-ment, una de les meves limitaci -ons. Quan massabento que enel Diccionario biogrfico espa-ol es pretn fer constar queFrancisco Franco no solamentno fou un dictador, ni tan solstotalitari, sin solament autori-tari... sem posen els pels depunta. s clar que haurem desaber quin criteri t daquestsconceptes el senyor Lus Surez,redactor de la biografia, i inte-grant de la Fundacin Fran-cisco Franco. Els centenars demilers de morts en la nostraGuer ra Civil provocada per ell ipels poders fctics que el dona-ven suport eren solament unamostra dautoritarisme (?).

  Les desenes de milers de re-presalliats que moriren en elscamps de concentraci de lapost guerra (i no oblidem elsnostres compatriotes de Mau -thausen-Gusen, Ravensbrck,Sachssenhaussen...) tamb res-ponien simplement a una certaforma dautoritarisme. Les dese-nes de milers de represaliats quees podriren en les presons fran-quistes, molts dels quals all esquedaren... i els afusellats al

  Camp de la Bota, al fossar deMontjuc... i els que perderen lavida en la construcci del seumausoleu (el Valle de los Ca-dos)... i els qui foren represaliatsdurant la seva dictadura pelsimple fet de manifestar el seupensament (Jordi Pujol, JordiSol Tura, Ramon Tamames,Enrique Tierno Galvn...) forensolament els objectes dun ne-cessari autoritarisme. Anemma lament. Penso. Per qu siaquest diccionari sestengus aescala universal no mestranya-ria que Adolf Hitler fos conside-rat com un socialdemcrata unxic eixelebrat, que Augusto Pi-nochet passs a la histria com

  MOLTES GRCIES!

  Gent per Sant Fost (GSF) i la seva candidata, Montserrat Armen-gol, agram als ciutadans i ciutadanes el seu suport i la seva con-fiana en les eleccions municipals. Malgrat les moltes dificultatsque hem hagut dafrontar, Gent per Sant Fost hem aconseguitmantenir les dues regidores i ens hem consolidat com a tercerafora poltica a Sant Fost.

  Volem renovar el nostre comproms amb tots els vens i ve-nes. Com hem fet sempre, treballarem en positiu pel nostrepoble, amb propostes i idees que ens facin avanar. Farem unaoposici constructiva, mirant en tot moment pel b del nostremunicipi i de tots i cadascun del seus habitants. Amb un gransentit de la responsabilitat. Moltes grcies!

  Junta Directiva de Gent per Sant Fost

  un democristi una mica passatde voltes... per esmentar sola-ment un parell de personatges.No es tracta solament de recu-perar la memria histrica: caltamb enfortir-la. I FranciscoFranco s un personatge per o -blidar, encara que s impossiblesi ms no pels qui hem viscut, ipatit, la seva dictadura.

  R. Aguilar. Riells

  MONRS, INDIGNANTEstic sorprs i alhora molest perla notcia de la pujada de sou delalcalde de Mollet. Indignant!

  Joan Mir. Mollet

  Lalcalde de Mollet, el socialista Josep Monrs, pretenia aprovar ahirun augment del seu sou del 32%. Segons lacord firmat divendres pas-sat entre els representants del PSC, CiU, PP i ERC aquest darreramb discrepncies, laugment no beneficiava noms al batlle, sintamb als regidors de lequip de govern, als portaveus i als membresde la Junta de Govern, que veurien incrementats els seus ingressosamb crrec a les arques pbliques. Segons la proposta que es va plan-tejar, el batlle passaria dun sou municipal de 59.150 euros bruts anu-als a 78.325, tal com Lnia Valls demostra en la pgina 3 daques-ta edici publicant el document oficial del pacte.

  Tot estava preparat per portar a terme loperaci, per unes ho-res abans de la sessi plenria la notcia trascendeix i sonen totes lesalarmes dins lAjuntament: des del gabinet de comunicaci muni-cipal es convoca una roda de premsa durgncia per afirmar que lesdades que shavien fet pbliques havien estat producte, poc menys,que dun suposat malents.

  Josep Monrs ocupa lalcaldia de Mollet des del 2003, quan va suc-ceir Montserrat Tura en ser nomenada consellera dInterior en el pri-mer Tripartit. Des daquell any, no cobrava de lAjuntament sin queho feia de la Diputaci, instituci de la que durant la passada legis-latura es va ocupar de lrea dEsports (83.500 euros anuals). El seupropsit de no perdre poder adquisitiu entra directament en conflic-te amb la situaci econmica i les retallades que pateix a nivell ge-neral la gran majoria de ciutadans, molts dels quals shan vist obli-gats a modificar el seu modus de vida o a viure del crdit dels seusestalvis. Tamb molts dels seus 52.430 conciutadans de Mollet.

  En un moment econmic tan crispat com lactual, Josep Monrsi la majoria de regidors van intentar incrementar-se el sou al mar-ge de les retallades econmiques impulsades en totes les adminis-tracions. Per no ens equivoquem. Si sha recapacitat no ha estat pervoluntat prpia, sin a causa duna fora superior: la pressi ciuta-dana de la societat molletana recolzada pels mitjans de comunica-ci. En qesti dhores, la indignaci es va fer evident amb la con-vocatria duna manifestaci de protesta a les portes de lAjuntamentla mateixa tarda. Amb la finalitat de reconduir la situaci, a ms dela citada roda de premsa, el PSC va emetre ahir un comunicat en elqual qualificava la informaci de filtracions malintencionades amblobjectiu de desprestigiar el Govern socialista municipal. Fins i totes va contractar una pgina de publicitat a Lnia Valls, un mitj quedurant anys ha estat marginat per la Federaci Socialista de Molleti pel mateix Ajuntament. Per tot ha estat intil, el mal ja est fet.

  En el millor dels casos es pot pensar en un monumental error decomunicaci; en el pitjor, duna vilesa. Un descrdit total.

  Un descrdit total

 • 7Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] lniavalls.catJuny201123

 • La lupa

  Jos Antonio PilarDirector de Lnia Valls

  El mirador

  Lagull

  Opini8Juny

  201123lniavalls.cat

  El comit dempresa de la Mtua informaEl desembre del 2007 el comit va arribara un acord amb la direcci per tal que lem-presa estudis un sistema per aplicar in-centius per objectius a tothom. El sistemashavia daplicar el 2009. Finalment, des-prs de moltes reunions, es va acordar quesimplantaria el 2011. La direcci ha incom-plert lacord. El gerent ens va manifestarque lempresa no estava en condicions derepartir incentius (el resultat de lexerci-ci 2009 va ser de 818.077 i el del 2008 de982.455). Malgrat que lacord est signat,el propi president ens va manifestar que ellno estava a favor daplicar cap sistema din-centius.

  La nostra sorpresa ha estat veure que,mentre ens deien que no tenien suficientsrecursos, els membres de la Junta direc-tiva han comenat a rebre 300 euros perassistncia a cada una de les reunions dela Junta.

  s inconcebible que en una poca de cri-si general i una mala temporada per a LaMtua deguda, entre altres coses, a unapssima gesti de la Junta i de la Gern-cia, els membres de la Junta comencin acobrar per assistncia. A la Junta hi snperqu volen, ning els ha obligat. Per tant,entenem que, en les actuals circumstncies,

  el fet que cobrin dieta est fora de lloc i potser fins i tot immoral.

  REPRESENTACIO A LA JUNTALa normativa de Mutualitats no integra-des en la Seguretat Social (DOGC 3914 de30/06/2003) permet que treballadorsduna Mutualitat puguin formar part de laJunta Directiva sempre que no tinguin ma-joria ni ocupin determinats crrecs.

  Lassemblea de la nostra mutualitatva aprovar lany passat una modificacidels Estatuts que impedeix que els treba-

  lladors de la casa puguin ser membres dela Junta.

  Fa uns mesos vam tenir una reuni ambel President, Joan Daz, i amb Ramn Dav.Els vam demanar que a la propera assem-blea (2011) modifiquessin el punt delsEstatuts per tal de permetre que els treba-lladors puguin gaudir dels seus drets. Esvan comprometre a modificar-lo. Ens haarribat la convocatria de lAssemblea i nohi ha cap punt a lordre del dia que perme-ti modificar els Estatuts en aquest punt.Han enganyat al comit dempresa. Creiemque, en una situaci delicada, on perillenmolts llocs de treball i tamb lassistnciasanitria de la comarca, la Junta hauria detreballar conjuntament amb els repre-sentants dels treballadors per tal dafron-tat el futur de lEntitat de la millor mane-ra possible.

  Perqu no volen representants delstreballadors a la Junta? De qu tenenpor? De qu no volen que ens assabentem?Volem ser degudament informats, da-cord amb lEstatut dels Treballadors, de totel que est succeint, sobretot al nou edifi-ci. Exigim una Junta democrtica querespecti els drets dels seus treballadors itreballadores.

  Al marge que sha vist obligat a pactar performar un govern fort i estable per als pro-pers quatre anys, cal que se li reconegu-in els mrits de ser capa daglutinar la ma-joria ms mplia possible. Tamb, s clar,sha daplaudir als seus futurs socis.

  Francesc ColomAlcalde de les Franqueses

  Corpus ChristiUna festa que es mant en el temps

  Josep MonrsAlcalde de Mollet

  La setmana que ve se signar el pacte de govern de lesFranqueses. Si no hi ha sorpreses de darrera hora, s pre-vist que la propera setmana sescenifiqui davant els mitjans de co-municaci lacte de signatura del pacte que permetr que les Fran-queses tingui el govern fort i estable que les urnes van negar a capdels partits que es van presentar a les eleccions municipals del 22de maig. Lacord estar rubricat pels caps de CiU, PSC, UPLF, ERCi PP, formacions que finalment han arribat a un consens desprs deles negociacions que shan dut a terme aquests darrers dies. Lalcal-dia quedar en mans del convergent Francesc Colom, mentre quela primera tinena dalcalde podria ocupar-la el socialista Esteve Ri-balta. Segons ha pogut saber Lnia Valls, el repartiment de regido-ries podria fer-se de forma proporcional al nombre de representantsque ha obtingut cadascun dels partits. Sens dubte, una bona not-cia per al municipi, que amb un govern en minoria sexposava a re-petir lexperincia dels darrers tres anys de la passada legislatura:una minoria lligada de mans no beneficia ning i molt menys als ciu-tadans. Enhorabona per haver arribat a un enteniment!!!

  Andreu Gonzlez (CiU) segueix les passes dngels Ca-bello (PSC). El nou alcalde de lAmetlla del Valls segueixles passes de la seva predecessora en el crrec, almenys pel que faal sentit de la llibertat dexpressi i a la seva relaci amb aquest pe-ridic: si Cabello ens ignorava en el recull de premsa que es fa a laweb de lAjuntament, Gonzlez sembla fer el mateix: ni rastre de lesinformacions que Lnia Valls publica sobre el municipi. A partir dela propera setmana gestionarem una entrevista amb ell. Voldr?

  Diverses poblacions de la comarca cele-bren la festivitat del Corpus amb activitatstan populars com lelaboraci de catifes deflors. s una atractiva iniciativa que, a msde mantenir viva una tradici, atrau cen-tenars de visitants.

  La notcia de que pretenia pujar el sou un32% ha caigut com un gerro daigua fre-da sobre les concincies de milers de per-sones que viuen amb una nmina mileu-rista. Socialista o alg que vol mantenir elseu estatus social a qualsevol preu?

  Semfors

  Comit dEmpresa de la Mtua

  DE LES FLAMES A LES BRASESLa Nit de Sant Joan s, com tothom sap aaquestes alades de la histria, una antigafesta que acostuma a anar relacionadaamb el foc. Alguns troben vincles amb lescelebracions en que es festeja larribadadel solstici destiu a lhemisferi nord, elprincipal rite de la qual consisteix en en-cendre una foguera. La finalitat s donarms fora al sol, que a partir da questsdies, anava fent-se ms feble a causa queels dies es van fent ms curts fins al sols -tici dhi vern, que per als que vivim a lameitat superior del globus terraqui t llocentre el 20 i el 23 de desembre.

  Els indignats que resisteixen a la plaade la Porxada de Granollers han anunciatque, per motius de seguretat, aixecaran elcampament coincidint amb la revetlla deSant Joan, tot i que mantin dran una infra -es truc tura mnima dinformaci per a lapo blaci. Deixen lacampada, per no lalluita, asseguren, ja que mantindran lacarpa informativa de les seves reivindica-cions durant un temps indefinit. (Quanttemps s un temps indefinit?) El desman-tellament de la infraestructura no es farefec tiu fins diumenge que ve, dia en que elcollectiu posar punt i final a la plantada.Segons un comunicat que han enviat a lapremsa, a les 10 del mat sexplicaran elsmotius de la seva decisi; a les 12 hi hauruna mani festaci i a les dues, un dinar po -pular; la diada conclour amb una assem-blea general a les sis de la tarda.

  Les flames de la simblica foguera queha provocat la proliferaci dacampa desdindignats per tot arreu, inclosa la deGra nollers, sex tingeixen poc a poc. Perles seves brases es mantenen. Simblica-ment, el foc de Sant Joan t una funcipu rificadora en les persones que el con -tem plen. Aquesta s precisament la sen-saci que tindran els vens de la Porxada,i molt especialment els comerciants, quanel campament saixequi diu menge. Lesquei xes han estat nom bro ses per la pre -sncia continuada de les tendes de campa-nya. Hi han formes dexpressi que snperjudicials per a la imatge. I que cremen.

  La Foto Garatge Baulenas, Granollers

 • 9Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] lniavalls.catJuny201123

 • Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]

  201123lniavalls.cat

 • 11

  GranollersJuny

  201123lniavalls.cat

  El Collegi dAdvocats fa un donatiu a OncovallsEl Collegi dAdvocats ha entregat un donatiu a la Fundaci Oncovalls que es

  destinar als projectes que lentitat porta a terme en el seu dia a dia en lmbit delsmalalts de cncer i els seus familiars. El donatiu va ser recollit pel president de la

  Fundaci, Pere Cladellas, que va estar acompanyat pel padr, Carles Vallbona.

  El Lidl est a lavinguda Sant Juli

  Redacci > La Policia Local vadetenir dimarts de la setmanapassada al migdia tres donesacusades de robar aliments b-sicament pernils i formatgesdel supermercat Lidl de lavingu-da Sant Juli. Desprs dado-nar-sen que les dones anavenamagant productes dins duncot xet de nad, els responsablesde lestabliment van poder rete-nir una delles.

  Les altres dues van poder fu-gir, per van ser detingudes unaestona desprs, quan es van pre-sentar a la comissaria interes-sant-se per la seva companya. Lacasualitat va fer que en aquellmo ment el vigilant de seguretatdel supermercat estigus presen -tant la denncia i les recone-gus. El valor dels productes quepretenien robar s de 500 euros.

  Detingudes tres dones per robarpernil i formatges en un sper

  Les detingudes sn Maria G.G, de 37 anys i vena de SantAdri del Bess, amb antece-dents per una detenci anterior;Isabel C. C, de 23, i Maria L. M,de 22, ambdues venes de Bada-lona.

  Martnez, Roura, Villaregut i Mayoral, durant la inauguraci de la delegaci

  Redacci > El Centre de Nego-cis Greg va acollir, dijous de lasetmana passada, la presenta-ci de lagncia granollerina delempresa Home Personal Servi-ces (HPS), dedicada a la gesti depersonal de serveis, ja sigui do-mstic o assistencial. Lacte vacomptar amb la presncia delalcalde, Josep Mayoral.

  El director de la companyia,Ramn Martnez, la responsable

  Home Personal Services obre unaoficina datenci a Granollers

  de loficina, Neus Roura, i el capcomercial, Pere Villaregut, vanexplicar els objectius que t la-gncia de Granollers, des de laqual es donar servei a tota la co-marca. Mayoral va donar el seusuport a la iniciativa i va destacarla importncia de lobertura depetites empreses per enriquireconmica i socialment la ciutat.Va rebre la clau de plata de la fir-ma com a regal corporatiu.

  La Generalitatconsidera que

  beneficiaria elsusuaris i seria ms econmic

  La nova policlnica perillaEl Departament de Salut podria substituir el projectedun nou equipament pel dampliar lactual hospital

  Jos Antonio PilarGranollers

  Ampliar lHospital General deGra nollers o construir un hos-pital lleuger als terrenys delan ti ga Policlnica. Aquest s eldi le - ma que t sobre la taula laGe ne ralitat. El Govern de CiUestudia la primera de les possi -bi litats que, en cas de pros-perar, deixa ria al calaix elprojecte desenvolupat pel tri-partit daixecar un nou centre alsolar del carrer Gi rona, que haquedat lli u re des prs de len-derroc de le difici. Loperaciha tin gut un cost superior als600.000 eu ros.

  UNIFICAR O DISGREGAR?El portaveu de CiU al Parla-ment i diputat valles Jordi Tu-rull ha traslladat a laConselleria de Sa lut una peticiper tal que sestudi la possibil-itat de realit zar una ampliacide lactual Hos pital General deGranollers i es descarti la con-

  Foto: Eduardo Benito

  strucci dun nou equipamentsanitari al centre de la ciutat.Lexecutiu dArtur Mas sospesalalter na tiva du nificar elsserveis hospitala ris que, so brela taula, es con si dera la ms be -neficiosa per als usu aris, que nohauran danar amunt i avall, i lams econmica per a les arquespbliques.

  CiU del Valls Oriental sem-pre sha mostrat crtica amblen de rroc de lantiga Policil ni -ca i la construcci dun nouhospital. De fet, amb posterior-itat a les elec cions au-tonmiques del 20 denovembre, una de les pri me resdecisions anunciades pel nouexecu tiu va ser la revisi delprojecte de lequipament sani-

  tari plantejat pel tripartit. Amblarribada al Govern, per, elsconvergents es van trobar ambles obres adjudicades, un trmitsegons el qual els va resultarim po ssible paralitzar-les.

  LLARG PROCSLenderroc de lantic edifici dePoliclnica sha fet efectiu cincanys desprs del tancament delequipament. Durant totaquest temps sha arribat aacords amb alguns dels propi-etaris de les galeries comercialssituades als bai xos mentre quea daltres sels ha hagut dex-propiar foro sament; tamb esvan subhastar tots els aparells iel mobiliari.

  A principis de novembre delany passat, el Departament deSalut va anunciar ladjudicacide les obres denderroc a lem-presa Bigas Grup per un importtotal de 688.222 euros. Els tre-balls, que van comenar el mesde febrer passat, shan enllestitrecentment.

  Els treballs denderroc de lantiga Policlnica han finalitzat fa pocs dies

 • 12Juny

  201123lniavalls.cat Granollers

  Nous professionals amb premiDues alumnes del Centre Valls guanyen un premi de la patronal Cecot

  Jos Antonio PilarGranollers

  Paula Mora i Mireia Roviralta, de18 i 17 anys respectivament, duesalumnes del Pla de Transici alTreball (PTT) de Granollers quesimparteix al Centre Valls, hanguanyat el primer premi de la ca-tegoria Programes de Qualifica-ci Professional Inicial (PQPI) dela patronal Cecot de Terrassa. ElPTT s un programa que dnauna nova oportunitat a joves queno han assolit lESO i est orga-nitzat per lAjuntament conjun-tament amb el Departament dE-ducaci, adscrit a lIES Vallbona.

  Foto: L. V.

  Les dues joves premiades, al centre, acompanyades de les seves professores

  El treball premiat est titulatLe Recyclage Artistique i s unprojecte per iniciar una nova ac-tivitat empresarial basada en la-profitament del vidre rebutjat i latransformaci en diferents objec-tes amb un disseny original.

  La Cecot ha escollit aquestpro jecte del curs dAuxiliar devendes, oficina i atenci al pblicper ser un treball innovador iamb aplicaci de tcniques de re-ciclatge. El veredicte es va fer p-blic el 16 de juny a Terrassa en elmarc de la 6a Nit dels Nous Pro-fessionals.

  Es dna la circumtncia queaquest s el tercer any consecu-

  Redacci > Hi havia una vega-da una ciutat que va voler canviarde color, una data plena de pro-meses i un noi carregat dillu-sions. La ciutat era Madrid, ladata 1981 i el noi era jo... Aix co-mena B&B El musical, que lacompanyia B&B representa persegon cap de setmana al Teatrede Ponent. Es tracta dun muntat-ge que dna forma, expressi imoviment a la movida madrile-a dels anys 80 a crrec dunspersonatges problemtics, sensu -als, amb ganes de passar-shob i que desitgen triomfar for-mant un grup de msica, Rul.So bre lescenari, 10 actors i un cosde ball reviviran aquells anys di-vendres (19h), dissabte (21.30h)i diumenge (19h).

  Teatre de Ponentreprograma elmusical B&B

  Redacci > L'Arxiu Municipalha ampliat amb ms informaciel catleg dels Llibres de compta-bilitat entre els anys 1818 i 1998.Sinclou el Llibre de caixa del'administraci de consums i dela pres del partit judicial deGranollers, de l'any 1891-1892; elLlibre de caixa de "El Tresor" i dela "Empresa del Gas", 1902-1908; el Llibre auxiliar pels ca-ptols d'ingressos del pressupostextraordinari de construccid'escoles, 1934; el Llibre de cai-xa del crdit extraordinari peratencions de guerra i atur invo-luntari, 1936-1937; o la Llibretade comptes de recaptaci d'arbi-tris de vins i licors de l'any 1939.

  LArxiu amplia elcatleg de llibresde comptabilitat

  Redacci > El taller Sarandacade Granollers ha participat a la12a Quadriennal de Praga d'esce-nografia i arquitectura teatral, elcertamen internacional ms des-tacat de l'mbit tcnic i creatiu deles arts escniques. Els escen-grafs Ramon Ivars i Quim Roysn els comissaris dels dotze es-tands que representen l'Estat es-panyol en aquest esdeveniment,que se celebra cada quatre anysi que en la darrera edici va re-bre 35.000 visitants. El mestrefaller Manolo Garca, l'expert eninflables Quim Guix i el taller del'artes amb seu a Roca UmbertRamon Aumedes, que va fer unademostraci en directe de mode-latge, sn alguns dels noms delmn de l'escenografia presents alpavell espanyol. La Quadriennalde Praga es va inaugurar l'any1967 i en aquesta edici far deplataforma a 60 pasos.

  Ramon Aumedes,a la Quadriennalde Praga

  tiu que alumnes del Centre Vallsguanyen aquest premi, que t

  una dotaci econmica de 800euros.

 • 13Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] lniavalls.catJuny201123

 • Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]

  201123lniavalls.cat

 • Mollet15

  Juny

  201123lniavalls.cat

  LAutnoma, ms a prop

  Foto: Eduardo Benito

  Mor als 55 anys lexregidora de CiU Nria FortunyNria Fortuny, regidora convergent fins al passat mes de maig, ha mort als 55 anys

  dedat com a conseqncia d'un cncer que la va obligar a retirar-se de la vida poltica.Era edil des del 2003 com a nmero 2 de CiU i va ser la responsable de l'rea de

  Promoci Industrial (2003-2007) i regidora delegada del barri de Collegis Nous.

  LInstitut de Seguretat Pblicagradua 1.207 policies i mossosRedacci> El president de laGeneralitat, Artur Mas, acom-panyat del conseller dInterior,Felip Puig, va presidir lacte decloenda i lliurament de diplomesde la 24a promoci del curs deformaci bsica per a policies.Nria Aymerich va donar el tretde sortida a lacte, durant el quales van lliurar els diplomes als1.207 nous agents, dels quals746 sn mossos i 461 policies lo-cals. No sempre la feina de la po-licia s ben acceptada i, fins i tot,

  en alguns moments, s criticada,va dir Mas. El president els va re-conixer la feina feta durant elcurs dient que aquesta s unamolt bona promoci i els va re-cordar el moment delicat delnostre pas, advertint-los que lasocietat en el seu conjunt estfent un esfor per a qu moltespersones puguin convertir-se enmossos desquadra i policies lo-cals. Lacte va tenir lloc dimecresal mat a lInstitut de SeguretatPblica de Catalunya (ISPC).

  Moment de lacte de cloenda del curs, dimecres passat al mat

  Jos Antonio Pilar Valls Oriental

  La connexi directa en tren en -tre Granollers i Martorell sensepassar per Barcelona est a puntde transformar-se de titular deprem sa a una realitat cons ta ta -ble. Renfe i el Departament deTerritori i Sostenibilitat de laGeneralitat van comenar di-lluns passat a fer proves de cir-culaci ferroviria a la nova lniade rodalia R8. El director gene -ral de Trans port i Mobilitat, Ri-card Font, i el director generalde Rodalies de Cata lun ya, Mi -guel ngel Remacha, van fer undels viatges de prova sortint ados quarts donze del mat del'estaci de Granollers-Centre.

  Les proves shan allargat totala setmana amb lobjectiu decom provar que la nova infra es -truc tura est a punt per co men -ar a estar operativa, diumenge

  que ve. La lnia apro fita el corre-dor ferroviari entre Mollet iCastellbisbal, per on fins al mo-ment noms circulaven trens demercaderies i on aquests darrersanys s'han estat fent les obres dedesdoblament en el tram fins aMollet.

  La nova lnia entre Granollersi Martorell permetr la connexientre el Valls Oriental, el VallsOccidental i el Baix Llobregat,sense haver de passar pel centrede Barcelona. Amb la posada enservei es dna resposta a unademanda llargament reivindi-cada pels mu nicipis d'aquestestres comarques, que veuran mi-

  Foto: E.B

  llorada la seva connectivitat, es-pecialment amb la UniversitatAutnoma (UAB), a Cerdanyola,sense que els usuaris hagin defer transbordament a Mont cada,com passava fins ara.

  La nova lnia prestar serveia les estacions de GranollersCen tre, Montmel, Mollet-SantFost, Cerdanyola Universitat,Rub, Sant Cugat, Castellbisbal iMartorell. Santa Perptua esqueda sense parada.

  MILLORES A LES LNIESA banda d'aquest nou servei,Renfe tamb millorar diverseslnies ferroviries a partir de di -u menge que ve, entre elles la R3(L'Hospitalet-Puigcer d perVic), que incrementar la sevaoferta en hora punta a la tardaamb un servei Barcelona-Vic, elque facilitar el retorn dels usu -aris de rodalia cap a les comar-ques del Valls Oriental i Osona.

  Redacci> El Parlament vaguardar dijous de la setmanapassada un minut de silenci enhomenatge a un dels pares de laConstituci i exministre socialis-ta, el mollet Jordi Sol Tura,mort el 4 de desembre de 2009als 79 anys, afectat per alzheimer.La seva neboda, Montserrat Tura,va ser la responsable de la inter-venci i va elogiar la figura per-sonal i poltica de Sol Tura.Lacte va acabar amb un aplaudi-ment de tots els diputats.

  Redacci> Isabel Santiago serla nova presidenta de la Federa-ci dAssociacions de Vens deMollet (FAVM), desprs de ladimissi de lanterior junta, arafa unes setmanes. Durant la dar -rera assemblea general extraor-dinria, celebrada el 21 de juny,en el Consell Consultiu de la fe-deraci, tamb es va nomenarFrancisco Baena com a secreta-ri en funcions. Santiago, que jaera membre de la junta, substi-tueix Carles Prez.

  Isabel Santiagoser la presidentade la FAVM

  Homenatge aJordi Sol Turaal Parlament

  La lnia R8 aprofita el recorregut ferroviari entre Mollet i Castellbisbal, per on fins ara noms circulaven mercaderies

  Diumenge entra en funcionament la nova lnia R8 > Tindran parada Mollet-Sant Fost, Granollers i Montmel

  La lnia R3 incrementar la

  seva oferta decombois en horapunta a la tarda

 • Mollet16Juny

  201123lniavalls.cat

  CRAP presenta el projecte nAunow dimecres a la SerradoraRedacci> El proper dimecres29 de juny (20h) CRAP acollirla presentaci pblica del projec-te nAu now dAurora Balasch(Igualada) i Antoine Berthiaume(Montreal), que sha desenvolu-pat al CeRCCa, Centre de recer-ca i creaci Casamarls, espaide creaci i residncia internacio-nal dartistes a Lloren del Pene-ds, en collaboraci amb LEs-corxador de Vilafranca del Pene-ds. Els dos artistes es coneixendes de lestiu del 2010, quan el ca-nadenc Antoine Berthiaume (gui-

  tarrista i compositor) s acollitcom artista resident al CeRCCa.Amb la catalana Aurora Balasch(ballarina i creadora escnica)obren un espai de trobada, debati intercanvi didees i opinionsque posaran en prctica a lespaiLEscorxador. El gust que amb-ds artistes comparteixen perlexperimentaci i la improvisa-ci els portar a tenir un segonencontre aquest mes. CRAP aco-llir lobertura al pblic daquestprocs de creaci a La Serrado-ra. Lentrada s lliure.

  Redacci > El Servei Local deCatal i Antena Local de Mollethan organitzat per al dia 29 unasessi sobre recursos lingsticsa Internet per treballar en cata-l. La sessi est adreada almn empresarial i pretn donara conixer els recursos que hi haa la xarxa per tal daconseguirlautonomia lingstica. Inter-net ofereix moltes eines per al'autocorrecci, la traducci i,en general, per a la redacci i edi-ci de textos.

  Els recursoslingstics aInternet, el 29

  Redacci> El Centre Cultural laMarineta acollir el dimarts 28de juny una nova xerrada del ci-cle Parlem de Salut, en aquestaocasi sobre la sordesa infantil.La xerrada anir a crrec de ladoctora Montserrat Droguet, capdel servei dotorrinolaringolo-gia de lHospital de Mollet. La re-gidora de Salut de lAjuntament,Alcia Domnguez, presentaraquesta xerrada, que s lltimadaquest curs. Ser a partir de lesset de la tarda.

  Xerrada sobre lasordesa infantila la Marineta

  Els joves del projecte SUMATinicien la fase de prctiques

  Els 51 joves aturats que formenpart del projecte SUMAT inicia-ran al juliol la segona fase del pro-grama, aquella en la qual haurandadquirir experincia professio-nal en empreses, mitjanant laformalitzaci de contractes deformaci que comptaran ambajudes a la formaci i als costoslaborals. En concret, lempresarebr una subvenci del 70% delsalari mnim interprofessionalper a cada persona i contracteque formalitzi, aix com la boni-ficaci del 100% de les quotesempresarials i dels treballadors ala Seguretat Social.

  La durada del contracte deformaci haur de ser, com amnim, de sis mesos. La jornadalaboral ser a temps complet icomputa el temps de treball efec-tiu i el temps dedicat a la forma-ci terica prevista al contracte ique els joves ja hauran realitzat.

  FASE PRCTICAEl projecte SUMAT de lEmpre-sa Municipal per la FormaciOcupacional i lOcupaci (EMFO)est adreat a joves entre 18 i 24anys i combina orientaci, forma-ci i ladquisici dexperinciaprofessional en empreses, tot

  apostant per un gir metodolgici de continguts.

  La prctica professional en ellloc de treball constitueix un re-curs molt efica per reduir elfracs escolar i, a ms, estimulaels joves ja que veuen que la for-maci els crea oportunitats labo-rals, els permet millorar la sevaqualificaci professional i aug-menten les possibilitats dinser-ci laboral; que s el gran objec-tiu daquest programa.

  Foto: Arxiu

  EMFO s una empresa municipalRedacci> En el marc delsTocs dEstiu de Gallecs, el proper26 de juny se celebrar una visi-ta guiada per aquest espai natu-ral. La sortida ser a les 10 horesa la plaa de lEsglsia. Es visita-r lhort feli i hi haur un tallerde pintura lliure per a grans i pe-tits de la m de Khouka. Els as-sistents podran descobrir com estreballa amb la permacultura i elcultiu ecolgic, per tamb es po-dran degustar productes i Na-tassja oferir una dansa oriental.

  Visita guiadadins dels Tocsdestiu a Gallecs

  E.A> Associaci Bikini Especta-cles presenta dem a la Bombe-ta (19.30h) Los impredecibles,una obra dirigida per YolandaRomero, sense gui ni trama,amb lnica finalitat de posar aprova lactor mentre el pblic esdiverteix a travs de diversosjocs dimprovisaci. Cada perso-nes ha descriure una frase sug-geridores que ser el tema de lesimprovisacions. Els actors snJordi Romero, Ariadna Olmos,Marco Taddei i Chema Egea.

  Improvisacionsa la Bombeta,aquest dissabte

  RedacciMollet

 • 17Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] lniavalls.catJuny201123

 • Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]

  201123lniavalls.cat18

 • ParetsJuny

  201123lniavalls.cat

  19Revetlla de Sant Joan a Parets

  Amb motiu de la celebraci de la revetlla de Sant Joan, lAjuntamentde Parets ofereix consells actualitzats sobre seguretat que es poden

  trobar als panells informatius installats a diferents equipamentsmunicipals i a la via pblica.

  El carrer Major es reobre alsciutadans el proper dillunsEl primer tram ser de preferncia per als vianants

  RedacciParets

  Amb lobjectiu de dinamitzar elcomer, mantenir la identitat depoble i fomentar la relaci entreels ciutadans, lAjuntament deParets i lAssociaci de Comer-ciants del Casc Antic han arribata un acord per tal dobrir, a par-tir de dilluns, el carrer Major atota la ciutadania. La via queda-r establerta, en el primer tram,de preferncia per als vianants.s a dir, a partir de la setmana vi-nent el carrer quedar obert altrnsit de dilluns a divendres,amb un lmit de velocitat zona30km/h, i restar totalment tan-cada als vehicles el cap de setma-na. Amb aquesta acci lAjunta-ment vol seguir promovent lavida social i aprofitar aquest es-pai com a eix de relaci entre elsvens. Hem notat que es tractadun punt amb molta aflunciade gent i ho volem aprofitar, ex-

  E.B

  plica lalcalde Sergi Mingote. Enaquest sentit, el batlle ha avanatque el proper 9 de juliol es pre-sentar una nova iniciativa quepretn fer del carrer Major unpunt datracci per activitats cul-turals i ldiques al municipi. La

  intenci s concentrar lactivitatcultura i ldica, amb una progra-maci estable, en aquest carrer,assegura Mingote. Segons ha ex-plicat lalcalde, es presentar unprograma concret per als propersmesos.

  El carrer Major

  Redacci > LAjuntament deParets i lempresa COREFOSCCL han renovat lacord pelqual sestableix un servei de pis-cina descoberta durant el pero-de destiu als abonats de la pis-cina municipal de Can Butjosa.Els abonats podran gaudir de lapiscina descoberta del 24 dejuny a l11 de setembre. Podranaccedir de forma gratuta a lesinstallacions totes les personesabonades al servei abans del 31de desembre de 2010 i empadro-nades al municipi. Caldr solli-citar prviament els carnets.

  Redacci > Una persona vamo rir i una altra ha resultat feri-da lleu en un accident de trnsitque va tenir lloc la matinada dedivendres a la carretera C-17, alseu pas per Parets. Segons ha in-format el Servei Catal de Trn-sit, els Mossos d'Esquadra vanrebre l'avs del sinistre poc abansde les tres. Per causes que s'inves-tiguen, un turisme va sortir de lavia i, en el xoc posterior, el con-

  Mor un conductor de Parets enun accident de trnsit a la C-17

  ductor va perdre la vida. Es trac-ta de Daniel L. S, de 31 anys i vedel mateix municipi. Una altrapersona que viatjava al vehicle varesultar ferida lleu i va ser tras-lladada a l'Hospital de Mollet.

  En el sinistre van intervenirtres dotacions de Mossos d'Es-quadra, quatre vehicles de Bom-bers i dues ambulncies del Sis-tema d'Emergncies Mdiques(SEM).

  Redacci > El nou equip de go-vern de l'Ajuntament de Parets jaha establert l'organitzaci polti-ca per a la nova legislatura 2011-2015, amb les delegacions deresponsabilitat als set regidors delPSC. El nou govern municipals'es tructura en tres grans rees:Serveis personals, Via Pblica iCohesi Territorial i Govern,Desenvolupament Econmic iOcupaci

  L'rea de Serveis Personals,que ser coordinada per la regi-dora Snia Lloret, engloba lesregidories de Serveis Socials,Gent Gran, Igualtat i Sanitat,car teres que portar SusannaVi lla; Educaci (Snia Lloret);Esport (Ddac Cayuela); Joven-tut (Miguel ngel Granado) iCul tura (frica Martnez).

  L'rea de Via Pblica i Cohe-si territorial estar coordinada

  El nou equip de govern ja ha establerts lorganitzaci poltica

  per Francesc Juzgado, que seralhora regidor d'Urbanisme iHa bitatge, Pla de Barris, Ser ve -is, Obres i Via Pblica. D'aque-sta rea, la regidoria de MediAmbient anir a crrec de DdacCayuela.

  Per ltim l'rea de Govern,De senvolupament Econmica iOcupaci no t coordinador iest vinculada directament a Al-caldia. Aquesta inclou les reesd'Hi sen da, Recursos Humans iOcu pa ci (Snia Lloret); NovesTecno logies i Innovaci (Migueln gel Granado) i Comer i Con-sum (frica Martnez).

  Sergi Mingote assumeix, ams de lalcaldia, tamb les regi-dories de Participaci Ciuta da -na, Seguretat Ciutadana, Pro - mo ci Econmica i Indstria,Coo peraci, Pla Estratgic i Co-municaci.

  Representants del grup municipal del PSC durant el ple de constituci

  Foto: Ajuntament

  Redacci > A partir dara, elsciutadans de Parets podran por-tar un control particular, a travsdel nou portal femnet.parets.cat,de les vegades i els tipus de ma-terials de rebuig que han dut a ladeixalleria municipal. El nouportal incorpora un arxiu perso-nalitzat al qual es podr accedirseguint les instruccions i om-plint els camps segons les dadesde la nostra targeta de la deixa-lleria. Aquest arxiu indicar quinsdies shan dipositat els mate-rials.

  Un portal permetcontrolar ls dela deixalleria

  LAjuntament i COREFO renovenlacord de la piscina descoberta

  La piscina

 • Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]

  201123lniavalls.cat

 • 21Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] lniavalls.catJuny201123

 • 22 Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]

  201123lniavalls.cat

 • La LlagostaJuny

  201123lniavalls.cat

  23

  La situaci de lAjuntamentno s bona, segons Lpez

  Foto: Eduardo Benito

  Neix la Plataforma dAfectats per la HipotecaLa plaa dAntoni Baqu acollir dilluns (18.30h) la presentaci de la PlataformaAfectados por la Hipoteca de la Llagosta. Lobjectiu de lentitat s reivindicar una

  altra poltica dhabitatge i defensar els drets que amparen els ciutadans enaquesta matria. Des del 2007 shan produt gaireb 500.000 desnonaments.

  Calle ha guanyat el concurs decartells de la Festa Major 2011Redacci> El llagostenc Jonha-tan Calle ha guanyat el concurs decartells de la Festa Major 2011,desprs de la votaci popularque va organitzar lAjuntament.Calle va obtenir 35 vots dels 73emesos. La segona classificada haestat Raquel Aparicio, amb 29vots, i el tercer Toni Tort, amb sis.Tres vots van ser nuls.

  L'escrutini de la votaci popu-lar i el lliurament de premis va te-nir lloc dilluns a la sala de plens

  de l'Ajuntament. L'obra repre-senta el planeta Terra del qualsurten elements identificadorsdel municipi com la Font Tot Ai-gua o els panells de benvingudaa la Llagosta, entre d'altres. Ca-lle ja va ser finalista l'any passati es va quedar a un vot del cartellguanyador.

  El primer premi del concursestava dotat amb 500 euros; elsegon amb 200 i el tercer, amb100 euros.

  Jonhatan Calle, a lesquerra, amb lalcalde, Alberto Lpez, dilluns

  Elisabeth AlfaroLa Llagosta

  La situaci econmica de lAjun-tament no s bona. Aix ho va as-segurar lalcalde, Alberto Lpez,durant la signatura del nou pac-te de govern entre el seu partit,ICV-EUiA, CiU i CpLl, dimartspassat. Porto una setmana imitja sense sortir del despatxbuscant informaci, i la realitatno s la que es deia des delPSC, afegia, a lhora que assegu-rava que aix no els limitar a ferpoltiques socials, contra latur iper locupaci. De fet, aquests,juntament amb facilitar l'accs al'habitatge, l'educaci i fomentarla participaci ciutadana, sn elsobjectius del nou equip de governde la Llagosta. Els tres partits vansignar dimarts el pacte de governper als propers quatre anys, unacord que far que tothom esti-gui molt cmode, un projecte depoble que vol mostrar una novaforma de fer poltica, en parau-

  les de Lpez. Els tcnics munici-pals no aconsellen sortir del plade sanejament, tot i que legal-ment s es podria fer.

  NOU CARTIPSDimarts tamb es va donar a co-nixer el nou organigrama muni-cipal. Hi haur tres grans rees:la d'Acci social i ciutadania,que est presidida per la conver-gent Mireia Egea; la d'Econo-mia, Serveis generals i Comuni-caci, presidida per Marta Mel-gar, d'ICV-EUiA; i la de Planifi-caci urbana, Territori i Mediambient, de la qual est al capda-vant Jordi Alonso, d'ICV-EUiA.L'alcalde es reserva les competn-cies de Recursos humans, Rela-cions institucionals, Seguretatciutadana i Protecci Civil. Laresta de regidors d'ICV-EUiA te-nen les segents responsabili-tats: Jess Ros es fa crrec deCultura i Esports; Virginia Jim-nez, de Participaci ciutadana,Poltiques d'igualtat, Manteni-

  Foto: Ajuntament

  ment urb, Mobilitat i Accessibi-litat; Eva Miguel, d'Acci Social,Joventut i Ciutadania; MartaMelgar, la tercera tinent d'alcal-de, d'Economia, Hisenda i Mediambient i Sostenibilitat; i JordiAlonso, el 1er Tinent dAlcalde, deTecnologies de la informaci,Comunicaci, Atenci ciutadana,Planificaci urbanstica, Habi-tatge i Territori.

  Mireia Egea (CiU), la 2a Ti-nent dAlcalde, sencarregar d'E-ducaci, Infncia i Salut Pblica,i Jos Luis Gutirrez, de Co-mer, Consum i Serveis Munici-pals, mentre que el regidor deCiutadans Progressistes, AdelinoMacas, cinqu tinent d'alcalde,ser el responsable de Coopera-ci i Solidaritat i de Treball, In-dstria i Formaci ocupacional.

  Una de les prioritats del nougovern s adjudicar les obres dereforma de la plaa de la Concr-dia el ms aviat possible, aixcom aturar el projecte urbansticde les Planes II.

  Redacci> Vctor Palacios haestat el guanyador del 28 Con-curs de Cante Jondo Ciutat de laLlagosta, desprs dimposar-se enla final de dissabte a Raquel Ex-psito i Jos Antonio Escribano.Palacios, que shi presentava perprimera vegada, s'ha endut unpremi de 1.200 euros. Al palma-rs d'aquest jove cantaor est elquart premi de la darrera edicidel Concurs Nacional YunqueFlamenco. El jurat tamb va ator-gar un accssit de 300 euros aLuciano Carmona, que va quedarquart. Juan de beda va ser cin-qu i Blas Maqueda, sis.

  Redacci> El Centre de Forma-ci dAdults va tancar el curs, elpassat dia 17, amb un sopar i ball.Segons el centre, va ser una satis-facci, ja que el curs ha finalitzatamb molt bons resultats. En-guany han aprovat la totalitatdalumnes que shan presentat ales proves de preparaci del GrauMitj; el 85% dels que optaven alttol de secundria; el 83% delsque es preparaven per accedir ala universitat i el 82% dels que espreparaven per al Grau Superior.Daltra banda, avui s el darrerdia per inscriures als cursos2011-2012 del CFA la Llagosta.

  Alt percentatgedaprovats alCFA la Llagosta

  Palacios, el milloren el Concurs deCante Jondo

  Dimarts tamb es va donar a conixer el nou cartips

  Lalcalde lamenta lherncia del PSC > Dimarts es vasignar el pacte de govern entre ICV-EUiA, CiU i CpLl

 • 24

  Santa PerptuaJuny

  201123lniavalls.cat

  El govern es distribueix en quatre reesMestres (CiU) es queda Via Pblica i Urbanisme i Rodrguez (PCCA), Serveis Socials i Salut

  RedacciSanta Perptua

  El decret que determina comqueda organitzada la nova cor-poraci es va signar ahir dime-cres. Isabel Garcia, lalcaldessa,ser la responsable de Comu-nicaci, Protocol, Relacionsinstitucionals, Solidaritat i co-operaci internacional, Plansestratgics, projectes de ciutat,del pla local contra la crisi, el

  programa de millora de barris iel pla de lenergia. A ms assu-meix les competncies de Pro-moci Econmica i Indstria.

  Lrea dEconomia i Organit-zaci est presidida per ManelLlord (ICV-EUiA), que socu-par de Serveis Econmics i Or-ganitzaci, amb competnciesen informtica, Serveis jurdics,Rgim intern, Gesti patrimo-nial, Contractaci administra-tiva i Oficina dAtenci a la

  Redacci > Un ve de SantaPerptua, Joel Bueno Donat, sun dels finalistes dels PremiosRomper Barreras, organitzatsper Toshiba i BJ Adaptaciones. Ala web www.premiosromperba-rreras.net, a lapartat candidatu-res individuals, es pot votar el seuvdeo entre els nou que hi ha, ti-tulat Buenos das, aqu estoy,en el qual es mostren imatges dela seva vida quotidiana i del seutreball amb lordinador. Joel estafectat per una tetraparsia es-pstica distnica greu, que afec-ta la seva mobilitat i la parla. Ac-tualment el seu nivell cognitiu estroba dins dels marges de la nor-malitat, es comunica bsicamentamb la mirada i a travs d'un pla-f de comunicaci amb smbolsSPC.

  Un infant opta aun dels premisRomper Barreras

  Redacci> La Policia Local i elsMossos dEsquadra han detingutin fraganti quatre persones du-rant un robatori amb violncia alaparcament de les Carpes delCIM. Al lloc dels fets es vanadrear diverses patrulles, quevan interceptar un vehicle ambquatre individus que es disposa-va a marxar. En identificar els in-dividus i escorcollar el vehicle, elsagents van observar com al seuinterior hi havia diversos objec-tes, entre ells material que sha-via fet servir en una actuacimusical, dels quals els sospitososno van poder oferir explicacionssobre la seva procedncia. Els de-tinguts sn David C.G, de 22anys i ve de Santa Perptua;Rubn M.T, de 25 anys, i CristianP.T, de 21 anys i de Lli dA-munt, i Javier C.F, de 20 anys ive de Barber del Valls.

  Quatre detingutsper robatori ambfora a les Carpes

  Ciutadania. Daquesta rea de-penen les regidories de Recur-sos Humans i Serveis CentralsdAlonso Snchez.

  Lrea de Foment Local i Re-lacions Ciutadanes la presideixNeus Garcia (ICV-EUiA), que tassignades les regidories deCultura, Gent Gran i Educaci.En aquesta rea tamb sinclo-uen les regidories de PromociLocal, Comer i Consum, quehan estat assignades a Marta

  Tndem send cinc premis a Canet Tndem sha endut cinc premis en el Concurs de teatre amateur de Canet,

  amb Entre Dones: a la presentaci escnica, a la millor actriu principal, per aGemma Abasolo; el segon a la millor companyia i a la millor actriu principal,

  per a Anna Brullet; i el tercer a la millor direcci, per a Jaume Ventura.

  Peruga; mentre que GuillemLlord s regidor de Joventut iRelacions Ciutadanes, i JulioPrez, dEsports, a ms de pre-sident delegat de lempresa mu-nicipal Mogoda Serveis.

  ELS SOCISLrea de Territori i Medi Am-bient est presidida per JoanMestres (CiU), que s el regidorde Via Pblica, Urbanisme iPlanificaci i Seguretat Ciuta-

  dana. De Territori tamb depe-nen les regidories de Mobilitati Transport, Habitatge i MediAmbient, que sn responsabili-tat de Carme Araque, i Mante-niment, Obres i Jardins, quequeda en mans de Mart Bays.

  Benestar Social i Atenci ales Persones la presideix Fran-cesc Rodrguez (PCCA), res-ponsable de Serveis Socials,dIgualtat, Convivncia i Ciuta-dania i Salut Pblica.

 • 25Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] lniavalls.catJuny201123

 • 26 Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]

  201123lniavalls.cat

 • Sant Fost MartorellesJuny

  201123lniavalls.cat

  27

  Trucades fraudulentes sobre laiguaLempresa concessionria del servei daigua a Sant Fost, Aqualia, ha alertat de trucades fraudulentes en nom del Servei Municipal

  dAiges per realitzar les anlisi des de linterior dels habitatges, quanno s necessari. Aqualia recorda que la qualitat de laigua s excellent.

  Foto: Eduardo Benito

  Quim Prez i Montserrat Sanmart van segellar el pacte amb una abraada

  IUSF i CiU no descartenampliar el pacte de govern

  No estem tancats a continuarparlant, mentre es faci una pol-tica constructiva. Lalcaldessa,Montserrat Sanmart, esteniaaix la m a la resta de formacionspoltiques amb representaci alAjuntament de Sant Fost, di-marts, desprs de la signatura delpacte entre IUSF i CiU; un fethistric, segons van destacartant Sanmart com el conver-gent Quim Prez. Tots dos tam-b van assegurar que no eren dospartits units sin un nic grup devuit regidors que treballar perSant Fost, i que la ciutadaniahavia sabut valorar la feina fetadurant els darrers tres anys. San-mart va batejar lacord com elPacte de Sant Joan, una conti-nuaci del Pacte de Sant Jordi dela darrera legislagura, per sen-

  El programa conjunt inclou ms de 150 propostes

  Elisabeth AlfaroSant Fost

  Martorelles agrupa els temesculturals en una sola regidoriaRedacci> El nou govern deMartorelles ha agrupat totes lespoltiques culturals a la Regido-ria de Cultura i Joventut, de ma-nera que desapareix la Regidoriade Festes i Tradicions. Les pol-tiques econmiques es desvincu-len de lrea de Serveis a lesPersones per passar a Presidn-cia i Planificaci Estratgica, con-solidant una nova Regidoria deComer i Turisme. Es pretnque, a ms, aquesta nova regido-ria treballi de forma prctica-ment unitria amb Empresa,Treball i Formaci Ocupacional,motiu pel qual aquesta darreratamb fa el mateix itinerari des deServeis a les Persones a Presidn-cia. Aquestes sn les principalsnovetats de lorganitzaci muni-cipal per a aquesta legislatura, se-gons han acordat els partits delequip de govern.

  La composici queda configu-rada de la segent manera: perUxM, a ms de lalcalde, Ro-muald Velasco, la regidora Mar-garita Casanovas ser la respon-sable de Benestrar Social, Educa-ci, Dona i Igualtat, Comer i Tu-

  risme i Seguretat Ciutadana;Montserrat Puges sescarregarde Participaci Ciutadana i Sani-tat, i Oliver Aguilera, dEsports,Cooperaci i Solidaritat.

  Juan Francisco Garcia Caba(ICV-EUiA) ser el regidor dUr-banisme, Habitatge i Medi Am-bient, mentre que Marc Cande-la (ERC) es queda Cultura i Jo-ventut. Ramn Gal (MAM), en elmoment que juri o prometi lac-ta de regidor, passar a ostentarla 4a. Tinena dAlcaldia i les re-gidories de Treball i FormaciOcupacional i Comer i Turisme.

  ESQUERRA, SATISFETAEsquerra de Martorelles ha emsun comunicat en el qual mostrala seva satisfacci pels resultatsaconseguits a les eleccions del 22de maig. Un pacte a set regidorses bo perqu aix hi ha represen-tada la major part de la poblaci,i aix en temps de crisi s neces-sari, explica el president delgrup, Roger Parera. mentre queel regidor Marc Candela es con-gratula que es pugui fer el pla es-tratgic de la masia Carranc.

  se ERC com a soci de govern, ique inclou ms 150 propostes.

  Dimarts tamb es va donar aconixer el cartips municipal.Joaquim Prez, a ms de 1r Ti-nent dAlcalde, ser regidor dHi-senda, Educaci i Seguretat Ciu-tadana. Juan Francisco Fernn-dez lvarez, 2n Tinent dAlcalde,socupar dUrbanisme i MediAmbient, Obres, Serveis i Activi-

  tats; i Rgim Interior; Marc Mu-arch, Tinent dAlcalde, ser elresponsable de Joventut i Coope-raci; Jos Manuel Murcia, 4t Ti-nent dAlcalde, mantindr Es-ports, al igual que MargaritaSantos, que conservar Cultura iFestes. A ms, Elvira Martnezser la regidora de Dona i Igual-tat; i Sanitat i Consum; i JosepSerrano, de Comer i Indstria.

 • Lli dAmunt Lli de VallJuny

  201123lniavalls.cat

  28

  Canovelles Les Franqueses

  A punt per a les vacancesLa Biblioteca de Lli dAmunt disposa

  daproximadament 400 guies de viatges enles quals es pot trobar tota la informacinecessria de cara a les vacances destiu.

  Lli dAmunt > La unitat m-bil per a l'expedici i renovacidel DNI romandr a Lli d'A-munt fins al 27 de juny. Aix, lespersones que hagin de renovar ofer-se el document dindentitatno shauran de desplaar. Per ales incripcions, per, cal demanarcita prvia a l'Oficina d'Atenci alCiutad de l'Ajuntament (93.841.52.25). Les places sn limitades.

  La unitat mbilper al DNI, finsal dia 27 de juny

  Arriba la Festa Major

  Lli de Vall > El preg, a cr-rec de les colles de Festa Major,donar el tret de sortida a laFesta Major de Lli de Vall, elprxim divendes 1 de juliol.Abans, per, hi hauran diversostastets. Aquest dissabte, dia 25, secelebrar el Kaliu Urban, amb abatalles de galls, organitzadespel bar Vallerap. El dijous 30, a

  Arrenca oficialment el dia 1 per aquest dissabte i el dijous 30 de juliol se celebraran els primers actes

  LOrquestra Maravella oferir un concert el prxim dissabte 2 de juliol al pavell

  ms, el pavell acollir el concertcoral Rquiem de W.A. Mozart(21h), que comptar amb lactua-ci de la Coral Lli de Vall, la deBadia del Valls, el Cor de donesMusicsson i lOrquestra de Cam-bra Felip Pedrell sota la direccide Xavier Nogu. A ms, el gruplocal Els Catarres sestrenaramb el tribut que faran a Sopa de

  Cabra al Kaliu a partir de les23.30h.

  En total, fins al 4 de juliol secelebraran una quarantena dac-tivitats, com el guateque i elconcert dElmo Sedean de di-vendres, lactuaci de lorquestraMaravella, dissabte; o lespecta-cle piromusical de final de festadel dilluns 4.

  Lli de Vall > L1 de juliol fi-nalitza el termini de presentacide sollicituds per optar a les be-ques de menjador escolar (Edu-caci Primria i Secundria) peral curs 2011/2012. El documentes pot recollir als mateixos cen-tres escolars, a la recepci delAjuntament o b descarregar-loa la pgina web de lAjuntament(www.llissadevall.cat). Sha delliurar a la recepci de lAjunta-ment de 9 a 14h.

  Per tal de poder accedir aaquesta beca sn imprescindiblescerts requisits mnims: els ingres-sos per membre de la unitat fami-liar no poden superar els7.632,66 anuals (545,19 men-suals per membre de la unitat fa-miliar desprs de descomptar ellloguer o hipoteca, fins a un m-xim de 600). Lalumne ha deviure i estar empadronat a Llide Vall i, per ltim, no sha de dis-posar de suport familiar al mig-dia per fer-se crrec de lalumneper motius laborals o altres degu-dament acreditats.

  Darrers dies perdemanar bequesde menjador

  Foto: O.M

  Lli dAmunt > Aquest cap desetmana se celebra la festa delbarri de Can Farell, que sinicia-r avui a les 18.30h. desprs de lainauguraci de lexposici depintura a loli i de treballs manu-als. A ms de la revetlla, hi hau-r sopars, cinema, una sardina-da, xocolata desfeta, lactuaci depallassos i una nit dhavaneres allocal social del barri.

  El barri de CanFarrell celebra la seva festa

  Les Franqueses sencatifaLes pa rr quies de Sant Mamet de Co rr dA munti de Santa Eullia de Corr dAvall ce le braran diumenge la Festa del Cor pus Christi amb catifes de flors, oficis so lemnes i process.

  Canovelles > Una quarentenade persones de la plataformadAfectats per les Hipoteques deGranollers, formada pel collec-tiu dindignats de lacampadadel Va lls Oriental, va aconse-guir di jous de la setmana passa-da aturar el desnonament dunve del carrer Narcs Monturiol.Al voltant de les 12 del migdia esvan reunir a la porteria de lim-moble cridant proclames contralac tu a ci, mentre els cotxes quehi pa s saven feien sonar el clxon.

  Lafectat no va voler sortir delseu pis. La comissi judicial queha via de procedir al desnona -ment no es va presentar final -ment i va ajornar lacci. El ve sdedat mitjana, es troba a laturdes de fa quatre anys i ha de pa -gar una hipoteca de 1.080 eu rosmensuals.

  Lactuaci de la plataforma,que davant els casos de des no na -ment es presenta al lloc el dia ilho ra indicada en lavs judicial,consisteix en exercir re sis tnciapassiva davant lactuaci.

  Els indignatsaturen undesnonament

  Canovelles > L'equip de governestar dividit aquesta legislaturaen tres rees principals, encap a -lades per un cap d'rea cadas cu -na. L'alcalde, Jos Orive, ser elcap de l'rea de presidncia, queinclou els mbits de SeguretatCiutadana i Mobilitat, Comu ni ca -ci i Protocol, Noves tecnologiesi Societat de la Informaci i R -gim intern, Arxiu i Organit za ci.

  Francisco Snchez, primer ti-nent d'Alcalde, presidir l'rea deServeis a les persones, que inclouParticipaci Ciutadana i Po -ltiques de Ciuta da nia, Pro mo cide la Ciutat, Do na i Po l tiques deIgualtat, In fncia i Jo ventut,Educaci, Cul tura, Es ports, Ser-veis Socials, Solidaritat i Coope-raci i Gent Gran. Emilia no Cor-dero, segon tinent d'Alcal de, pre-sidir Serveis, Territori i Pla -nificaci estratgica, que in clouels mbits d'Urba nis me i Ha -bitatge, Medi Ambient i Ac ti vi -tats, Serveis, Manteniment i ViaPblica, Salut i Consum i Pro -moci Econmica i Ocupa ci.

  Orive presenta lacomposici delnou Ajuntament

  Ajudant la gent gran

  Sucre, arrs, llet en pols, lle-gums, pasta o llaunes de conser-ves. Aquests sn alguns dels pro -duc tes in clo sos al lot desupervivn cia que lAjuntamentde Canove lles i Creu Roja entre-guen a la gent gran del municipique no tenen recursos per garan-tir la seva ali mentaci. Els packses dis tri bu e ixen entre els ciuta-dans ms de safavorits i ofereixenar ticles de suport personal adre-ats a cobrir les necessitats bsi-ques en el marc de lactual crisiecon mica. La campanya esperllon ga r fins a fi nals da ny.

  La iniciativa ha sorgit com unin tent daplicar en lmbit na cio -nal lex perincia que Creu Roja jat a nivell in ter nacio nal. L'accisolidria va adreada a un perfilde po bla ci amb dificultats perassumir les crregues eco n -miques i fa miliars, aix com a lespersones que ja es trobaven en si-tuaci pre cria abans de la crisi

  Creu Roja entrega lots de supervivncia a CanovellesJos Antonio PilarCanovelles

  amb lobjectiu de cobrir les neces-sitats dels collectius ms vulne-rables. El cost econmic del pro-jecte est assumit per la portacide fons propis de lor ga nitza ci

  hu ma nitra, comptant tam bamb la collaboraci dad mi -nistracions pblics, empreses iciutadans.

  Els lots cobreixen les ne ce s si -tats bsiques alimen t ries, hi gi - niques i de consum de les per -sones que pateixen la crisi de for -ma ms accentuada. Vo lun ta risde Creu Roja sn els en ca rregatsde portar-los al domicili dels be -ne ficiaris de la campanya una ve -gada cada mes.

  El lot dalimentaci inclou unpaquet de sucre, un darrs (dunquilo), cinc paquets de galetes de200 grams, un paquet de ci-grons, un de llenties, un de ma-carrons, un d'espaguetis (de 500grams cadascun), 16 llaunes to-nyina de 80 grams, quatre demon getes verdes de 800 grams,una llauna de prssec en almvarde 840 grams, set sobres de sopade pollastre amb fideus de 66grams, un pa quet de gelatina ensobre de vu it racions de 92grams, una am po lla d'oli d'olivad'un litre i un pot de llet en pols.

  Foto: Eduardo Benito

  Voluntaris de Creu Roja entreguen lots

 • 29Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] lniavalls.catJuny201123

 • Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]

  201123lniavalls.cat

 • 31

  Montorns MontmelJuny

  201123lniavalls.cat

  Vallromanes Vilanova

  Montmel> El Polgon Con-centraci Industrial Vallesanacelebra enguany el seu 50 ani-versari i els municipis de Mont-mel i Montorns volen cele-brar-ho. El primer en fer-ho sMontmel, que per al proper 30de juny, coincidint amb la FestaMajor del municipi, ha organit-zat una jornada de portes ober-tes. Lobjectiu daquestes jorna-des, que se celebraran de 10.40 a13h, i a ms de la prpia celebra-ci, s donar a conixer als vensdels municipis lactivitat que esduu a terme a les installacionsdel polgon. Per aquest motiu,sha organitzat una visita guiadaa la depuradora, una exposicihistrica fotogrfica de levolucidel polgon i una presentaci deles empreses que en formen part.Durant lacte tamb es desco-brir una placa commemorativa.Empreses com Henkel, PuracBioqumica, Nocicao, SumitomoBakelite, Stenco, A. BianchiniIng, Gomplast o Merquinsa tenenla seu a aquest polgon industrial.

  Visita al polgonVallesana pelsseus 50 anys

  Nou horari de la deixalleriaLa deixalleria de Montmel ja ha comenat lhorari

  d'estiu. Aix, fins al 31 dagost obrir de dimarts adivendres de 10 a 13h i de 16 a 19h; els dissabtes,

  de 9 a 15h; i els diumenges, de 9 a 14h.

  Montorns ja t regidors de barri

  El passat dia 17 es va signar el de-cret dalcaldia que determina elnou cartips municipal. El docu-ment inclou el nomenament delstinents dalcalde i dels regidorsdelegats, aix com tamb la dis-tribuci de competncies entreels membres del govern local. Lanovetat s la incorporaci de la fi-gura del regidor de barri. Nhihaur un per cada barri i, entreels seus objectius hi ha promou-re i fomentar l'associacionisme enel municipi i en el barri i aproparl'Ajuntament i les gestions admi-nistratives als collectius venals.Tamb sha fixat el dia i lhora deles sessions ordinries de la Jun-ta de Govern Local, que a partirdara seran els dimecres a les9.30h. Properament es convoca-r un ple per aprovar qestionsreferides a lorganitzaci local.

  Lobjectiu s fomentar lassociacionisme i apropar lAjuntament > Elsnou regidors dICV-EUiA ja tenen assignades les seves responsabilitats

  Elisabeth AlfaroMontorns

  El Ralli Fotogrfic ja t guanyadorsIvan Collado, en el tema Pedres/Aigua; Lali Ortega (Esports) i AndrsNebot (Foto sorpresa) han estat els guanyadors del 7 Ralli Fotogrficde Vallromanes, organitzat per lAssociaci dAmics de la Fotografia.Totes les imatges estan exposades al Casal.

  Foto: Eduardo Benito

  Els regidors de lAjuntament de Vilanova, durant el primer ple de la legislatura

  Safont reparteix les carteresdurant un llarg primer ple

  El primer ple de la legislatura vaser llarg (quatre hores) i tens, jaque els regidors de loposici vanaprofitar la sessi fer fer un repsdall pendent de fer en el torn deprecs i preguntes. Els encarregatsde sortir daquesta situaci seranels regidors que formen part de

  Les sessions se celebraran a partir dara els dijous

  Elisabeth AlfaroVilanova

  Vallromanes retira latribuciper assistir a tres comissions

  El ple dahir dimecres va aprovarla nova organitzaci municipal aVallromanes. Segons lalcaldessa,Lurdes Prims, no ha hagut gairesmodificiacions en el cartips res-pecte la passada legislatura, ex-cepte el canvi dalgunes delega-cions i regidors o la retirada de lesprestacions per assistncies a lesComissions de Festes, Esports iCultura.

  Prims, a ms dalcaldessa du-rant els dos primers anys, ser laresponsable de Governaci, Ur-banisme i Comunicaci Local.Per la seva part, M Luz MuozRodrguez, 1 Tinent Alcalde,ser regidora de Cultura, Joven-tut, Esports; mentre que M An-tnia Camps Corrons, a ms de2 Tinent dAlcalde, socupar deSanitat i Benestar Social. CsarAndreu Cabot, el 3r Tinent dAl-calde, ser el responsable dHi-senda, Medi Ambient i Serveis iManteniment municipal; AlbertJubierre Surroca, el dEducaci,Transports i Mobilitat i Promo-

  ci Econmica; i Eduard Benas-ques Borau, el regidor de NovesTecnologies de la Informaci iFestes populars i tradicionals.

  Daltra banda, Mariluz Muozque ser lalcaldessa els dosdarrers anys passa a tenir dedi-caci parcial, amb un 75% deltemps total. La retribuci de lal-caldia queda la mateixa, ja apro-vada al ple del 2007, i menys el5% de reducci, igual que lesassistncies de la resta de regi-dors. Tamb es crea la Junta dePortaveus com a rgan comple-mentari de lOrganitzacio Mu-nicipal, que ser presidida perlAlcaldia i la integrar un porta-veu de cada grup municipal. Lesfuncions sn deliberar i consul-tar els punts que hagin de sotme-tres a consideraci i aprovacidel Ple i es reuniran el divendresanterior a la celebraci plenria.

  Els portaveus titulars sn, perMs x Vallromanes ERC, DavidRicart Mir; per Independents deVallromanes, M Antnia CampsCorrons; per CiU, Csar AndreuCabot; i per ICV, David CarrilloBarn.

  lequip de govern, que ja coneixenquines sn les seves assigna-cions. Sergi Ruiz ser el respon-sable dEconomia, Educaci iGesti Interna; Yolanda Lorenzo,dAtenci a les persones, Joven-tut i Voluntariat; Ramon Maj, deTerritori, paisatge i habitatge,Barris, Medi Ambient, Governa-ci i Telecomunicacions; San-dra lvarez, de Mobilitat, Es-

  ports i Foment de lOcupaci; i,per ltim, Sergi Trilla, de Recur-sos Humans, Empresa i Comeri Promoci del municipi. Les re-gidories de Comunicaci i parti-cipaci ciutadana i Cultura i tra-dicions seran responsabilitat delalcalde, Oriol Safont.

  A partir dara les sessions ple-nries se celebraran els dijous ala tarda.

  E.A.Vallromanes

 • Caldes32

  Juny

  201123lniavalls.cat

  Dos ferits en un incendi en una casa a CastellcirUn incendi en una garatge d'una casa situada a lavinguda Santa Coloma, 26, va provocar

  divendres passat ferides a dues persones. Lucas S. B, de 34 anys i ve del poble va haver de seringressat al Vall d'Hebron amb cremades als braos i a l'esquena. Rubn V. D, de 27 anys, varesultar ferit lleu per intoxicaci. Els fets van passar poc desprs de les dues de la matinada.

  Caldes > Ha quedat constitut elcartips de l'Ajuntament, segonsel qual es defineixen les rees detreball de la corporaci. Tambs'han nomenat els membres de laJunta de Go vern Local i les ti -nncies d'al cal dia. Lalcalde, Jor -di Sol, ha assumit Comunica ci,Re lacions Institucionals i Pro jec -ci Exterior i Seguretat i Civisme.

  La resta de regidories de lA -juntament recauen sobre JosepRamon Maras (Hi senda i Pro-moci Econmi ca), Vicen Perso-nat (Recursos Humans, Ur -banisme, Pla neja ment Territoriali Ur banitzacions i Obra Pblica,Serveis i Habitat ge), Isidre Pi ne -da (Promoci Tu rstica i Terma -lisme, Acci Social i ParticipaciCiu tadana i Coo pe raci), SaraMar c (Rgim Intern i Atenci ala Ciutadania), Roser Guiteras(Educaci i Formaci Perma -nent), Pilar Aznar (Tre ball), Jo-sep Gaspar (Cultura i Patri mo nii Gent Gran), Jaume Mauri (Es-pais pblics i Sosteni bilitat) iMontse Grau (Joventut i Es -ports).

  Jordi Soldistribueix lesregidories

  Caldes> Caldeja't agrupa el con -junt de propostes ldiques i fes -ti ves que entitats de Caldes deMont bui ofereixen a la ciutada-nia per als mesos d'estiu. La di -ver si tat i la riquesa de la xarxaasso ci a tiva calderina propicia unpro grama tamb divers, ambpro pos tes per a tots els gustos iedats. Des de la segona quinzenade ju ny i fins l'agost la vila termalbull d'activitats ldiques i festi-ves. El programa inclou una tren-tena dac tes dife rents per a totsels gus tos i edats.

  Enguany no faltaran les acti -vi tats ms tradicionals, com ladiablica festa Escaldrium, elfestival musical BEM, la revetllade Sant Joan, les guerres perl'ai gua termal G.A.T, la Gimcanade la Guspira, les sardanes o lesprojeccions a la fresca. Altrespropostes sn el concert de pro-fessors de l'Escola Municipal deMsica Joan Valls, la jornadaesportiva i les festes de barri.Una de les novetats denguanyse r l'exposici de vestits delsDia bles del Valls.

  Caldes bulldurant tot lestiuamb Caldejat

  Foto: Ajuntament

  Fotografia de grup, amb els infants que formen part del Consell i lalcalde

  Els infants ja han parlat

  El Consell dInfants ha parlat.Els temes tractats enguany hanestat propostes de l'Ajuntament,per l'experincia ha servit per a qu el mateix Consell proposite mes a partir dara. De mo-ment, els consellers i conselleresja han fet importants aportaci -ons a l'elaboraci del Pla Localde Cooperaci i a l'organitzacide la Festa Major, entre altres.

  El Consell va comenar l'anyfent un exercici de collaboracien la redacci del Pla estratgicde cooperaci i solidaritat queest fent l'Ajuntament. Les con-clusions a les quals van arribarels infants seran re co llides en elPla, conclusions com ara que lescoses mai sn tan slides comquan es fan en grup, que tothomnecessita coses dels altres o quesha de saber compartir.

  La segent proposta que va

  El Consell dInfants ha fet aportacions al Pla Localde Cooperaci i a lorganitzaci de la Festa Major

  RedacciCaldes

  acceptar el Consell va ser parti -ci par en una jornada de partici-paci infantil en l'mbit polticorganitzada per l'ONG Save theChildren. Quatre representantsdel consell, un de cada escola,van formar part d'una taula ro -dona i d'un grup de treball sobreels models de participaci d'in-fants i adolescents de diferentspasos i en diferents mbits. A lataula es va parlar sobre la im-portncia d'educar en la partici-

  paci i sobre les oportunitatsque ofereix la nova llei catalanadels drets i les oportunitats dela infncia i l'adolescncia, entrealtres coses. Els nois i noies vanpo der compartir les seves expe -ri ncies amb infants dAleman -ya que tamb protagonitzen enpro cessos de participaci.

  I, per acabar el curs, el Con-sell va treballar en la progra-maci infantil i familiar de laFes ta Major.

 • 33Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] lniavalls.catJuny201123

 • LAmetlla La Garriga34

  Juny

  201123lniavalls.cat

  Cardedeu La Roca

  Cardedeu > Lalcaldessa, Ca la -manda Vila, ja ha fet el re par ti -ment de regidories entre elsmem bres de lequip de govern.Vi la ocupar, a ms de lalcaldia,les regidories de Relacions Ins ti -tu cionals i Ciutadanes, Ensen ya -ment, Formaci i Ocupaci i Co -mu ni caci; Pere Frei xas, Gover -na ci i Seguretat, Hi senda, De -sen vo lu pament de lOr ga nitzaci;Maria Carmen Ma llor ques, Pro -moci Eco nmica i Cultura i Ju -ventut; Pere Espargar, Urba nis -me i Ha bitatge i Noves Tecno lo -gies; Joan Josep Pins, Via P -blica i Obres i Serveis i MediAm bient; i Jaume Fort, Ser veisSocials i Gent Gran, Salut Pbli-ca i Consum i Esports.

  Els membres de la Junta deGo vern Local nomenats sota lapresidncia de l'alcaldia sn Jau -me Fort, Pere Freixas, MariaCar men Mallorques, Pere Es -par gar Rics i Joan Josep PinsMartin. Les sessions daquestrgan se celebraran tots els di -marts a les 14 hores.

  Calamanda Vilaassumeix quatreregidories

  Pagar per matar la dona

  Javier T. estava disposat a pagarel que calgus per matar la sevaexdona. I davant la incapacitat defer-ho ell mateix, va encarregar eltreball a una tercera persona:un cos seu, intern del centrepe nitenciari Quatre Ca mins, aqui va fer la pro posta el febrer de2009 mitjanant una carta on seli demanava que en vis alg aMar torell (Baix Llo bre gat) a as-sassinar la filla de puta de laseva exparella. La mis siva con te -nia dades per a la seva lo ca lit za -ci, com ladrea, foto gra fies de -lla i del seu cotxe, aix com du nafurgoneta del seu pare. Per acre -ditar la seva sol vn cia eco n mi -ca, adjuntava cpia de la seva do -cu mentaci banc ria.

  La missiva va ser interceptadaal recls durant el seu trasllat ala pres de Lledoners de Sant Jo -an de Vilatorrada (Bages). Quanels funcionaris van ins pec cio narles seves pertinences al seu ingrs

  Un home va encarregar a un recls de la Roca lassassinat de lexparellaJos Antonio PilarLa Roca

  al nou centre peni ten ciari, vanadvertir la carta i van informar aljutjat. En el judici, el destinata-ri va assegurar que no la va arri-bar a llegir perqu lhavia rebutfeia un parell de dies. Segons vadir, es va assabentar del seu con-tingut quan se li va llegir amb

  motiu de la seva declaraci coma tes ti moni al jutjat de Martorell,in sis tint que ni es va posar encontacte amb el seu cos ni va ini-ciar cap gesti en relaci al ma-cabre en crrec.

  El judici es va celebrar dijousde la setmana passada a la secci20 de lAudincia de Barcelona.Lacusat va acceptar una con -dem na de set anys i mig de pre-s des prs de reconixer que vaen carregar lassassinat. La sevade fen sa va acceptar la rebaixa depena de la Fiscalia, que inicial -ment sollicitava 14 anys de re clu -si.

  Javier T. i la seva exparella,que tenen un fill en com, vantren car al maig de 2009 una re -laci sen timental de quatre anys,du rant la qual lhome ja va sercon de m nat per amenaces i le si -ons en lm bit familiar, rebentuna ordre dallunyament de lado na. En la seva declaraci en eljudici, la vctima va explicar queles amenaces de mort per part delacusat han estat reiterades i va

  Foto: Eduardo Benito

  Imatge de la pres de la Roca

  relatar que un mes desprs de se-parar-se ell va demanar a unamic que es dedicava al co bra -ment de morosos que li clavs unensurt.

  Javier T. va ser detingut el 20de febrer de 2010 i no va tenir in-convenients en declarar davantels Mossos dEsquadra confes -sant que havia volgut encarregarlassassinat de la seva exdonaper qu ell estava vivint sota unpont i li havia passat de tot a la vi -da, i a ella res. Lagent de la poli -cia catalana que va instruir lates -tat de la seva detenci ho vacon firmar en el judici, destacantque li va sorprendre que lacusatreconegus els fets en un to moltfred, impassible.

  A ms de la pena de pres, lesacusacions i la defensa han pac-tat imposar a l'acusat la prohibi-ci de comunicar-se per qualse-vol mitj i d'aproximar-se a me-nys de 1.000 metres de la vctimao del seu lloc de treball durant elsdeu anys posteriors a l'extinci dela se va condemna.

  Catifes de Corpus a la RocaEls carrers del cas antic de la Roca (Major i tram baix del de Dalt) som plirande colors amb les tradicionals catifes de Corpus el proper diumenge dia 26. Elsvens els adornaran fins deixar-los coberts de catifes de flors. Les persones interessades en participar-hi han de contactar amb lrea de Cultura.

  LAmetlla recapta 2.000 en una arrossadaMans Unides del Valls va recaptar 2.000 euros en larrossada popular queva organitzar dissabte a lAmetlla. Els diners es destinaran a lobra social de

  lentitat per afavorir els ms necessitats. Lactivitat es va fer als jardins delCasal de la Visitaci i va aconseguir reunir unes 170 persones.

  La Garriga > El municipi repavui larribada de la Flama delCanig, que arribar al poble enuna cercavila que sortir des deCan Queralt a dos quarts de noudel vespre.

  La Flama recorrer els carrersde la Garriga i, un cop a la plaade lEsglsia, encendr una fogue-ra amb el foc del Canig. Al ma-teix lloc es llegir el Manifest dela Fes ta Nacional dels PasosCata lans, i es ballar una sarda-na al voltant del foc. Lactivitat,or ganitzada pel Centre Excur -sio nista Garriguenc, repartirco ca i vi bo per a tothom.

  La Flama delCanig arribaavui a la Garriga

  La Garriga > El municipi vaaco llir diumenge passat la 22aTro bada de Gegants del poble. Entotal hi van participar 15 collesdarreu, que van fer una planta-da a la plaa del Silenci i, mstard, van fer una cercavila.

  Ambient festiu a la 15a Trobadade Gegants

  La Garriga > Lauditori de lEs -cola de Msica va acollir diu men -ge lacte dhomenatge als avis ivies del Corpus. LA ssociaciCul tural Corpus la Ga rriga hafet un reconeixement a cinc do -nes del poble per la se va im pli -caci en la festa al llarg de les se -ves vides. Les homenat jades snM. Teresa Rocasalbas Pujol (ca -rrer Calbria), Salut Mi r Bua -tella (Banys III), Conxita Font se -r Gesa (Centre), Maria GarciaSe gura i Montserrat Xicola Sol(Banys II).

  Cinc dones snhomenatjades a laFesta del Corpus

  Dies de catifes de flors

  Prop de 200.000 clavells, cen te -nars de gerberes i material ve ge -tal seran els ingredients que do -na ran color i olor a la Garriga percon feccionar un total de 26 ca -tifes de flors de Corpus el properdiumenge. El dia es preveu ca lu -rs i ben estiuenc, per no per ai -x ser menys participatiu tot i ladata avanada de la festa den gu -any, desprs de Sant Joan i del fi-nal del curs escolar. Aquest anyha confirmat la seva visita el di -rector del Centre de Promoci dela Cultura Popular i TradicionalCatalana de la Generalitat, LlusPuig.

  Entre les novetats denguanydestaquen la catifa que far la So-cietat Coral lAliana a la plaa deles Oliveres per celebrar el seucentenari, aix com el petit con -cert que oferir diumenge amb laSocietat Coral la Lira de Sant Cu -gat, i la catifa que faran els con -vidats, lAssociaci pel Fo ment de

  La Garriga utilitzar ms de 200.000 clavellsRedacciLa Garriga

  la Cultura i de la Co municaci deCardedeu. En total sern prop