48
redacció 93 570 62 64 · [email protected] · administració 93 593 93 39 · publicitat 93 570 88 96 · Fax 93 570 87 74 Sol·licitat el control La Llagosta Denuncien que el PSC ha deixat 1,7 milions de deute en factures 26 3 Vallès Oriental La crisi ha fet que augmenti la demanda de justícia gratuïta La construcció de la nova autovia B-500, més a prop Foto: Eduardo Benito La Generalitat podria encarregar a l’octubre l’execució del projecte > Serà lliure de peatge Parets, Sant Fost, Canovelles... de Festa! Segueixen les protestes pels sous dels polítics de Mollet 16 línia vallès 22 de juliol de 2011 · Núm. 362 · Any XI · 19.000 exemplars · www.liniavalles.cat 7 16 21, 30 i 36

Línia Vallès 362

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Línia Vallès 362

Citation preview

Page 1: Línia Vallès 362

redacció 93 570 62 64 · [email protected] · administració 93 593 93 39 · publicitat 93 570 88 96 · Fax 93 570 87 74

Sol·licitat el control

La LlagostaDenuncien que el PSC ha deixat 1,7 milions de deute en factures

�26

�3

Vallès OrientalLa crisi ha fet queaugmenti la demandade justícia gratuïta

La construcció de la novaautovia B-500, més a prop

Foto: Eduardo B

enito

La Generalitat podria encarregar a l’octubre l’execució del projecte > Serà lliure de peatge

Parets, Sant Fost,Canovelles... de Festa!

Segueixen les protestes pels sous dels polítics de Mollet

�16

líniavallès22 de juliol de 2011 · Núm. 362 · Any XI · 19.000 exemplars · www.liniavalles.cat

�7

�16

�21, 30 i 36

Page 2: Línia Vallès 362

Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]�Juliol

201122líniavallès.cat

Page 3: Línia Vallès 362

3�En Portada líniavallès.catJuliol

201122

L’autovia segueix sent una incògnitaLa Generalitat podria encarregar el proper mes d’octubre la construcció de la via ràpidaque ha d’unir el Vallès i el Barcelonès a través de la Conreria en substitució de la B-500

íntegrament el cost de la car-retera, que ronda els 400 milionsd’euros. Per contra, fonts del’empresa adjudica tà ria, Tabasa,han assegurat que el fet que hihagi o no peatge no afectarà a laceleritat dels treballs, com hasucceït amb el carril VAO que lamateixa com panyia està constru-int a la C-58, informa Da niel Gu -tiérrez, director de Lí nia Ba da - lo na, pe riò dic pertanyent al ma -teix grup editorial que Línia Va -llès.

DEMANDA EMPRESARIALLa remodelació de la B-500, queactualment és una carretera d’unúnic carril per sentit que enllaçael centre de Mollet amb el de Ba -dalona, és una vella rei vin dicacióa ambdós costats de la Conreria.No només polítics de di ferent

ideologia sinó també empresarisdel Vallès Oriental i del Bar ce -lonès han reclamat l’actuació,que té com a objectiu millorar lescomunicacions entre les comar-ques.

Gran part de l’empresariat dela zona té dipositades moltes es-perances en aquesta carretera.Asseguren que, un cop finalit za -da, facilitarà la reactivació delspolígons industrials d’una i altracomarca, així com atraurà novesindústries que podrien instal·larla seva seu en les immediacionsde la B-500.

D’altra banda, es confia enque l’execució del projecte per-meti el desplaçament de milersde vallesans i ba da lonins per rea -lit zar compres a una o altra co-marca, contribuint així a la mi -llora de les respectives econo -mies locals.

La necessitat d’aquesta viatam bé la defensa l’expert en mo-bilitat i seguretat viària Ole Thor-son, a qui li preocupa que no espotenciï el transport pú blic, coml’autobús, perquè els usuaris tin-guin una alternativa al vehiclepri vat. Per a Thorson “és fona-

El plànol mostra el recorregut de la futura via ràpida

mental alleugerir l’actual trànsitdel Nus de la Trinitat [a l’entradade Barce lona], i una manera defer-ho seria construint la B-500”.

ESTAT DEL PROJECTETot i les novetats a la cambra ca -ta lana, el projecte continua actu -alment el seu curs. Ja s’ha tancatel període d’al·legacions que po-dien presentar els veïns i ajunta-ments afectats per la proposta derecorregut ela borada per Tabasa,empresa pública que té de ter-mini fins a finals del proper mesde se tembre per donar-hi res -posta.

Això significa que, si no espresenten complicacions de dar-rera hora i s’accepta com a vàlidel pro jecte inicial, la Generalitatpodria encarregar la construcciódel nou vial a principis del pro -

per mes d’oc tubre. La manca depressupost i la necessitat d’altresin fra estructures viàries de carac -te rístiques similars –com el túneld’Horta, a Barcelo na– són elsprin cipals esculls de la nova B-500.

UNA EMPRESA SOLVENTEl Banc Europeu d’Inversions haconcedit a Tabasa un crèdit val-orat en 125 milions d’euros per aquè l’empresa pugui fer realitatels seus projectes. Aquesta me su -ra té l’objectiu de proporcionarinjeccions de crèdit a les empre-ses públiques solvents per a quèno aturin les actuacions que te -nen previstes.

Al marge d’encarregar-se de laconstrucció de la B-500, l’em-presa pública Tabasa té la con-cessió dels túnels de Vallvidrera.La companyia està participadaen un 96% per la Gene ra litat il’any passat va obtenir uns ben-eficis de 8,2 milions d’euros.L’actual conse ller de Territori iSostenibilitat i exal calde de SantCugat del Vallès, Lluís Recoder(CiU), en va for mar part del seucon sell d’administració.

L’empresa concessionària no creu que la gratuïtat sigui un entrebanc

La manca de pressupost i la

necessitat d’altres vies, elsprincipal esculls

La futura via ràpida que substi-tuirà l’actual B-500 està més aprop, tot i que la seva construc-ció continua sent una incògnita.La setmana passada el Parla-ment va aprovar, a petició deldiputat del Partit Popular JosepLlobet, que la nova carretera queunirà el Vallès Oriental ambBadalona no si gui de pagament,contràriament al que en el seumoment havia apro vat el Governdel socialista José Montilla. Elmo tiu oficial del canvi és quel’executiu del convergent ArturMas pretén reduir els peatges atot Catalunya.

Algunes veus, com el diputatFerran Falcó (CiU), que a Bada -lo na ha fet de la B-500 el seu par-ticular cavall de batalla, con si -de ren que el canvi de rumb potendarrerir encara més l’inici deles obres, ja que sense peatge nohi ha retorn econòmic i, per tant,la Generalitat haurà d’assumir

José A. Pilar Vallès Oriental

Page 4: Línia Vallès 362

Comarca4�Juliol

201122líniavallès.cat

Ribalta rectifica les seves crítiques a CiUL’exalcalde va enviar als mitjans de comunicació dues cartes amb pocs dies de diferència

José Antonio PilarLes Franqueses

Rectificar és de savis. Si la fraseés certa, l’exalcalde i actual regi-dor d’Urbanisme de les Franque-ses, Esteve Ribalta (PSC), té mol-ta saviesa... o un bon assessor queli ha fet ve u re els inconvenientsde dinamitar el pacte a cinc quemanté als socialistes en el governmunicipal. Només unes horesdesprés que es presentés l’acord,va enviar una carta a diferentsmit jans de comunicació expres-sant la seva opinió sobre el paperque havia jugat el seu partit enl’aliança i el seu particular parersobre els seus companys de CiU;dies més tard, però, va enviar unacòpia del text destinat a ser pu-blicat al butlletí municipal, aques-ta amb una redacció més racionali molt menys visceral. Les dife-rències entre una i altra són no-tables.

CANVIS SUBSTANCIALSAmbdues missives comencenamb la valoració que l’entrada delPSC de les Franqueses del Vallèsal govern municipal significa “unacte de generositat i responsabi-litat gens habitual en el panora-ma polític actual” i destacantque els quatre regidors socialis-tes proporcionen “una estabilitatque permet treballar i aprovartota la planificació que el muni-cipi necessita”.

La primera gran diferènciaen tre les dues cartes apareixquan Ribalta assegura en la pri-mera que aquesta tasca haviaestat abans “boicotejada repeti-dament pels mateixos protago-nistes que ara reben” el seu su-port, mentre que en la segonaver sió apunta que “havia estatboicotejada per aquells que ante-riorment representaven CiU”.En pocs dies, l’ex alcalde va can-viar substancialment d’opinió enrelació als responsables de la pa-ràlisi que va patir el seu governdurant la passada legislatura. Iaixí ho recorda en la versió inicialdel seu escrit: “El PSC ha posat

Foto: Eduardo Benito

Francesc Colomé i Esteve Ribalta

per davant l’interès públic i lesnecessitats del municipi, sacrifi-cant qualsevol interès partidistao personal. Hauria estat bé queaixò hagués succeït en els darrerstres anys”. En la segona no hi hacap rastre de crítica en aquestsentit, ans al contrari, el to és con-ciliador: “Ens agradaria queaquest exemple servís també perevitar situacions passades i mos-trar el camí que hem de seguir elsrepresentants públics a les Fran-queses”.

En la primera carta, Ribaltadiu que, sense el suport del PSC,“el primer ple hauria estat undes gavell”, perquè el municipitin dria un govern convergent enminoria, incapaç de tirar enda-vant qualsevol proposta única-ment amb el suport numèric delspartits polítics més petits. En lasegona, valora positivament “l’es-forç de PP i ERC” per garantir lagovernabilitat, arribant entre totsa aconseguir la majoria absoluta

que permet l’estabilitat. No fa, encanvi, cap menció a Unió dels Po-bles de les Franqueses (UPLF), laformació política creada per laseva excompanya Vanessa Gar-cía, qui també forma part del go-vern.

Aquestes dues circumstànciespoden induir a pensar A) Amb laseva menció a populars i republi-cans Ribalta podria estar estenentla seva mà de cara al futur, ambqui va mantenir contactes durantel període de negociacions poste-lectorals; i B) El seu oblit consci -ent de la formació independentpodria significar que no es tà tandisposat a oblidar el passat comsembla. El temps donarà o treu-rà raons.

SUPORT INTERESSATA la segona missiva –recordemque va adreçada a ser publicadaal butlletí municipal que rebranals seus domicilis tots els veïns deles Franqueses–, Ribalta s’expla -ia en la generositat del seu partiten fer possible la governabilitatdel municipi amb les aportaci onsdels seus quatre representants,que es van quedar a les portes deser la llista més votada per unadiferència de només 34 vots res-pecte de la candidatura conver-gent.

Mentre a la primera versió

aquest reduït marge era motiusu ficient per a què Ribalta llan-cés a l’aire la pregunta de si és co-herent que CiU demani l’alcaldia“a qualsevol preu”, a la segona as-segura que “cal un esforç i un sa-crifici molt gran per part de totsels grups polítics per assolir la go-vernabilitat” i que ningú es dei-xi “dur per personalismes” i vul-gui “imposar els seus criteris”. “Estendeix a desqualificar la feinadels representants polítics –es-criu l’exalcalde–, però quan hi haactes de sacrifici, l’opinió públi-ca també hauria de ser capaç devalorar-los com a gestos que per-meten la regeneració política i de-fugir dels enfrontaments”. Se-gons diu a continuació, per al PSCde les Franqueses “hau ria estatmolt fàcil contemplar des de l’o-posició com un go vern en mino-ria es desgastava, però això no be-neficia a ningú”.

Ribalta revesteix el seu su-port a l’equip de govern com unexercici de responsabilitat políti-ca. El que no diu és que estar al’oposició hagués comportat pera ell i els altres tres regidors so-cialistes l’obligació haver de re-tornar a les seves respectivespro fessions [en el seu cas mestred’escola] i la pèrdua dels 40.000i 25.0000 euros bruts anualsque tenen assignats com a mem-bres de l’equip de govern en basea la se va dedicació exclusiva (l’ex -alcalde) o parcial (Juan AntonioMarín, Josep Randos i GiselaSan tos) a l’Ajuntament. El seu su-port a Colomé els ha permèsman tenir el seu lloc a la primeralínia de la política local, així comel seu estatus econòmic. Això sí,amb me nys responsabilitats quela legislatura pas sada.

A la segona missiva no hi hacap rastre de lesàcides crítiques

que dedica a CiU ala primera versió

Diu que l’acord és un exercici

responsable i nomenciona els seus beneficis

econòmics

SENTIT COMÚLa tercera de les grans diferènciesapareix immediatament. A la se-gona versió de la carta no hi hacap rastre de les crítiques que Ri-balta sí dedica a CiU a la prime-ra. “L’actual alcalde [en referèn-cia a Francesc Colomé] aplica cri-teris diferents en les retribucionsals càrrecs públics, que són con-traris als que votava fa només dosanys” i afegeix que “aquest estilde fer política” no és el del PSC deles Franqueses”, partit per alqual, segons afirma, “la respon-sabilitat i el servei públic passensempre per davant d’altres inte-ressos”. En la nota rectificadaafirma que “ara s’aproven pro-postes de sentit comú que abansno s’hi podien aprovar”.

El darrer paràgraf d’ambduescartes són contradictoris entre sí,tot i que l’inici és el mateix: “Elnostre vot favorable a la investi-dura de Francesc Colomé, la nos-tra entrada al nou govern, són unacte de responsabilitat per almunicipi de les Franqueses delVallès, però també són un toc d’a-tenció al grup de CiU per a què si-gui conscient del que van dir a lesurnes i el que demanen veritable-ment els resultats de les elecci -ons, l’únic camí que garanteixl’estabilitat i, sobretot, apliquiaquell “sentit comú” que tants’havia reclamat”.

La diferència es posa de mani-fest posteriorment. Mentre en laprimera nota Ribalta es mostra-va crític dient que la federació na-cionalista no havia aplicat el sen-tit comú “ni abans del 22 de ma -ig, ni després”, en la segona ver-sió el socialista conclou dient:“De sitgem que el nostre suportserveixi per treballar per l’interèsgeneral i per abordar amb èxit elsreptes que reclama el nostre mu-nicipi”. Ni rastre de la seva àcidacrítica inicial. L’autor d’una i al-tra carta no semblen la mateixapersona. Mentre la primera estàescrita amb el cor més que ambel cap, la segona sembla l’obrad’un savi... o per algú que té unbon assessor amb sentit comú.

Page 5: Línia Vallès 362

5�Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] líniavallès.catJuliol

201122

Page 6: Línia Vallès 362

Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]�Juliol

201122líniavallès.cat

Page 7: Línia Vallès 362

7�Comarca líniavallès.catJuliol

201122

Creix la demanda de justícia gratuïtaLa crisi ha incidit pràcticament en tots els àmbits de la defensa legal en el torn d’oficiRedaccióVallès Oriental

Hi ha una evident relació causa-efecte entre la crisi i l’incrementde la demanda de justícia gratuï-ta. Segons dades facilitades pelCol·legi d’Advocats de Grano-llers, als jutjats de la capital co-marcal i de Mollet les sol·licitudshan augmentat un 51% en elsdar rers tres anys. Si l’any 2007 esvan tramitar 6.500 expedients, el2010 en van ser 9.824.

La major part de les peticionss’acaben acceptant, ja que el ma-teix Col·legi d’Advocats aplicaprèviament un filtre per a què lessol·licituds compleixin els requi-sits necessaris i els demandantspuguin acollir-se a la justíciagra tuïta. En termes generals, espoden beneficiar d’aquest serveitotes les persones que percebinun sou que no superi els 1.050euros bruts mensuals.

MÉS CASOSAquest no ha estat, però, l’únicservei legal que el 2010 va crèi-xer en relació a anys anteri ors. Elnombre d’usuaris del Servei d’O-rientació Jurídica (SOJ) ha pujatun 63% des del 2008, passantd’unes 2.200 a unes 3.600 de de-signacions d’ofici. Aquest creixe-ment multiplica per dos el que esva registrar entre el 2001 i 2008,malgrat que el període de tempsés considerablement inferior.

Entre la diversa tipologia, elscasos relacionats amb qüestionseconòmiques són els que hanex perimentat un creixement mésimportant. En l’àmbit civil –ons’inclouen desnonaments, im-pagaments de crèdits al consumo factures de targetes de crèdit,execucions hipotecàries i recla-macions de quantitats, entre d’al-tres– es van doblar, passant de535 a 1.296. També van augmen -tar, en aquest cas en un 94%, lesdesignacions d’advocats d’oficiper temes matrimonials: de 611a 1.187. Com a resultat directe dela crisi econòmica, s’han disparatles demandes de mo dificació deles condicions pac tades en divor-cis i separaci ons. En canvi, elsnous procediments s’han reduït.

Pel que fa als temes socials–els laborals–, la quantitat esmanté per sobre dels 300. Enaquest àmbit, la punta de creixe-ment es va registrar entre elsanys 2007 i 2008, en passar de196 designacions a poc més de300, amb un increment d’un64%.

Els expedients relacionatsamb violència de gènere, menori es tran geria es mantenen esta-bles, tot i que en algun cas les xi-fres bai xen.

ORIENTACIÓ JURÍDICAEl Servei d’Orientació Jurídicaofereix assistència als jutjats de

Infografia: Albert Baldó

Granollers i Mollet, però tambého fa periòdicament als ajunta-ments de les Franqueses, la Lla-gosta, Sant Celoni i Sant Feliu deCodines, a més a les presons deQuatre Camins i de Joves, a laRo ca del Vallès, amb especialis-tes que s’hi desplacen. Aquest escomplementa amb el Servei d’O-rientació a la Mediació.

Els advocats d’ofici realitzentorns de 24 hores per cobrir lesnecessitats de defensa legal delsdetinguts als partits judicials deGranollers i Mollet, però tambéa les víc times. Dimarts de la set-mana passada es va complir el25è aniversari d’aquest servei.

Page 8: Línia Vallès 362

Opinió8�Juliol

201122líniavallès.cat

Safata d’entradaEDITORIAL

Ciutadans

grup comunicació21Dipòsit legal: B-22581-2001

líniavallèsRedacció: 93 570 62 [email protected]: 93 570 88 [email protected]ó: 93 593 93 [email protected]

Línia Vallès agraeix les cartes dels lectors però no es responsabilitza dels seus continguts. És imprescindible que els es-crits estiguin signats amb nom i cog noms, número de DNI i telèfon de contacte. LíniaVallès es reserva el dret de reta-llar-les, en el cas adient. Les cartes es poden enviar al fax 93 570 87 74 i per correu electrònic a l'adreç[email protected]

Cartes dels lectors

44.000 lectors setmanals(onada 31-05-2011)liniavalles.cat

Sol·licitat el control Premi Diputació de Barcelona

Tasis-Torrent de Comunicació Local 2010

Editor: David Centol i Lozano. Directors d'edició: José AntonioPilar (Línia Vallès), Daniel Gutiérrez (Línia Badalona), Jordi Sugra -ñes (Línia Barcelona), Sara Arroyo (Línia Maresme), Ivana Padierna(webs de proximitat), Pere Giménez (webs temàtics). Caps de

redacció: Elisabeth Alfaro, Cris tian Gó mez, David González.Redacció: Montse López, Daniel Sainz, Jordi Alcover.

Cap de producció i qualitat: Marga Moreno. Dissenyadors gràfics: Albert Baldó, Aida Fonseca. Cap de Vendes: Marcelo Villanueva. Coordinadors comercials: Àlex Subirats i Manel Riera Xarxa comercial: Adolf Garcia, Esther Rodríguez, Ricard Garcia, Joan Carles Cuenca i ManuelSánchez-Villanueva. Màrqueting: Eva Serra. Fotografia: Eduardo Benito. Distribució: Ramon Vila (coordinador), Albert Carbonell, Oriol Freixa, Yacouba Diakité, Adrià López,Nico de Tullio i Freddy Blanco. Facturació: Teresa Anguela.

La Foto

Agueda López, 47 anysMestressa de casa (Mollet)

Crec que la Festa Major s’ha depotenciar oferint propostes quetinguin més qualitat i renom i ala vegada combinades amb acti-vitats familiars, on gaudeixintant els nens com els adults.

M. Carmen López, 44 anysTreballadora Social (Mollet)

La Festa Major hauria d’incre-mentar la qualitat de les propos-tes (concerts, espectacles...) sen-se invertir-hi més diners. Noméss’ha de redissenyar amb els di-ners que ja costa.

Chefi López, 46 anysEsteticista (Mollet)

La Festa Major de Mollet s’ha demillorar qualitativament. Crecque quantitativament ja hi haprou propostes i que s’inverteixsuficient. S’han de repensar lespropostes.

Arnau Sánchez, 12 anysEstudiant (Mollet)

M’agrada la Festa Major de Mo-llet però crec que s’hauria demillorar a nivell d’espais. Abansera millor, quan la fira estava ubi-cada al parc de les Pruneres i per-metia moure’s pel centre.

Sergi Manils, 35 anysAdministratiu (Mollet)

La Festa Major de Mollet hauriade millorar, sobretot perquè crecque falten propostes més juvenils.Per exemple, als concerts po-drien actuar grups més joves i ac-tuals.

S’ha d’invertir més en les festes majors?

INCOHERÈNCIA DEL PSCAMB EL CATALÀ A LA UE

Sorprèn que el PSC a Mollettorni a mostrar un cop més laseva incoherència. Al ple de l’a-juntament de Mollet d’aquestasetmana han votat a favor de re-clamar l’oficialitat de la llenguacatalana a la Unió Europea. Sor-prèn sobre tot ja que aquest ma-teix 30 de juny i al Congrés delsDiputats de Madrid, els socialis-tes van votar en contra d’unaproposta que instava el governespanyol a aprofitar el canvi dereglament del règim lingüísticque deriva de l’adhesió de Croà-cia a la Unió Europea per recla-mar l’oficialitat del català a lesinstitucions europees.

Ens sorprendran tornant arepetir que la política municipali la política nacional no tenenres a veure? Fins i tot amb el ca-talà? És admissible que fins i totel PSC expressés que era un bonmoment per a reclamar-ho?Com podem anomenar aquestcomportament? Incoherència,mala fe, falta d’informació,ganes de confondre a la gent overgonya? Per què no em sor-prèn ja que cap formació ambrepresentació al consistori hagidenunciat aquest fet?

Quan la majoria de forma-cions polítiques ens mostraran

realment el que pensen respecteal català, la falta d’inversions eninfraestructures que aportincreixement econòmic o els pro-blemes que està ocasionant el

VANDALISME CONSENTIT A L’AMETLLA

Els pares dels joves vàndals de l’Ametlla del Vallès coneixen elsactes violents dels seus fills i no fan res. Als veïns del carrer laMina de l’Ametlla del Vallès ens preocupa tant el vandalismeurbà com el consentiment dels seus pares. Hem denunciat totsels actes a la Policia Local. La nostra Policia sempre ens ha aju-dat i ha actuat amb rapidesa, però també tenen dificultats davantaquests nois violents del nostre poble.

Els joves vàndals de L’Ametlla tenen una llarga llista d’actesdelictius en el nostre carrer: han tirat pedres contra les finestresde les cases; han llançat totxanes d’obra d’uns 30cm als jardinsdels habitatges, amb el risc de que li caigui al cap a alguna per-sona de l’interior; trenquen retrovisors dels cotxes; pinten les pa-rets; cremen el bruc de les tanques de les cases; rebenten elstimbres; cremen les joguines dels nens petits; trenquen les bús-ties de correu; també han rebentat els comptadors de la correntdomèstica… fa poc hem tingut la revetlla de Sant Joan, és clar,han sobrepassat una altra vegada els límits de civisme.

Aquests vàndals són joves menors d’edat que no tenen cap res-pecte ni a les persones ni a l’autoritat: s’han enfrontat també a laPolicia Local. És evident que són molt violents i perillosos.

Ja fa molts anys que estem amb aquesta situació i demanemtots els esforços dels nostres polítics per eradicar el vandalismedel nostre poble. Voldríem que els pares també actuessin, peròsembla que volen ser còmplices del vandalisme dels seus fills.

Finalment, desitgem que aquest estiu tinguem la Festa Majortranquil·la i sense incidents d’aquest tipus.

Montserrat Soler i el veïns del Carrer la Mina L’Ametlla del Vallès

dèficit fiscal que estem patint aCatalunya?

Jordi Olivé, coordinadorLocal SI Mollet

n plena època d'ajustos econòmics i retallades, les administra-cions (locals, autonòmiques o estatals) han de pensar molt bé

les actuacions públiques que vulguin dur a terme. De fet, sempre s'hau-ria d'estudiar a fons que tota obra pública que s'executés fos la mésnecessària en aquell moment; malauradament, això no passa sem-pre. Tot i que pugui semblar una contradicció gastar diners ara en for-migó i túnels, Catalunya té un deute amb el Vallès i Badalona. És in-creïble que aquest dues grans regions metropolitanes tan densamentpoblades i amb un teixit industrial potent estiguin unides per una idí-lica carretera de línia contínua, com si fóssim a la Costa Brava. L'al-ternativa, com sempre, ens obliga a anar fins a Barcelona per tornarenrere. Una inversió de 400 milions d'euros ha de respondre a unagran demanda. Que no ho són els 25.000 cotxes que viatjarien dià-riament entre el Vallès i la nostra ciutat? Cal fer tots els estudis d'im-pacte mediambiental necessaris i escollir un bon traçat, però no espot postergar més la construcció de la nova B-500. Els beneficis quereportarà a la zona superaran en pocs anys la inversió destinada.

Una infraestructuranecessària

E

Portal de Bell-lloc. Granollers.

Page 9: Línia Vallès 362

9�Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] líniavallès.catJuliol

201122

Page 10: Línia Vallès 362

La lupa

José Antonio PilarDirector de Línia Vallès

El mirador

L’agulló

Opinió10�Juliol

201122líniavallès.cat

A cop de tinta per Ricard Soler

Són desenes les famílies vallesanes quecada estiu acullen infants procedents d’al-tres parts del món, dels quals els més co-neguts són els dels campaments de refu-giats sahrauís i ucraïnesos. Una bona ac-ció que no només dura un mes.

Famílies acollidoresInfants que passen les vacances aquí

Vanesa HerradorExregidora d’Hisenda de la Llagosta

MovistarDificultats per connectar un mòdem

�Identificar-se per assistir al ple de Mollet, una me suradesproporcionada. La Policia Local de Mollet va obligar a

mostrar el DNI a tots els ciutadans que van voler assistir al ple muni -cipal celebrat dilluns passat. Era la primera sessió que se celebravadesprés de la del 22 de juny, on es van aprovar els polèmics sous quel’alcalde, el socialista Josep Monràs, s’empenya en desmentir. La me-sura va coincidir amb una concentració d’indignats –i ciutadans aliensa aquest col·lectiu– davant del consistori i no va estar exempta detensió entre els identificats i els iden tificants. Tot i la mesura des-mesurada, Monràs no va poder impedir que, un cop iniciat el ple, unapart del públic aixequés cartells amb missatges com “No als sous abu-sius”, “Menys despeses innecesàries” o “Treball o renda bàsica”. I al’exterior, xiulets i cassoles. Primer amb el sou i ara amb la identi-ficació dels assistents, l’alcalde està donant al poble motius més quesuficients per estar emprenyats. Clar, que potser pensa que les crí-tiques (i certs excessos de poder) formen part... del sou.

�El futur equip de govern del Consell Comarcal. PSC,CiU, ICV-EUiA, ERC i PP han acordat un pacte de concentra-

ció al Consell Comarcal. Els partits creuen que aquesta és la millorforma per poder desenvolupar accions, mancomunar esforços i en-gegar projectes amb els ajuntaments. D’aquesta manera es reedital’acord de l’anterior legislatura. Els cinc grups proposaran en el plede constitució, que se celebrarà avui divendres, l’alcalde de Canove-lles, José Orive (PSC), com a president de l’ens i Ignasi Valls (CiU)com a gerent. Tot un exemple de col·laboració que té com a desti-natari un territori comú: el Vallès Oriental.

Emmagatzemar factures impagades perun import d’1,7 milions d’euros és simp -tomàtic de deixadesa. És una irresponsa-bilitat per part d’una administració que nodubta en aplicar interessos als ciutadansque es retarden en el pagament.

Fa setmanes que un ciutadà de Mollet in-tenta connectar-se a Internet a travésd’un mòdem mòbil, però fins ara li ha es-tat impossible tot i les nombroses truca-des al servei tècnic. El que hauria de seruna solució ha esdevingut un problema.

Semàfors

PEL BÉ DE LES FRANQUESESDiuen que cada poble té el govern que esmereix. Jo també pensava el mateix finsque la setmana passada vaig veure la fo-tografia de família de l’equip polític que,si no es produeixen ensurts en forma democió de censura o desercions al llarg iample de la legis latura, ha de gestionar eldestí de les Franqueses fins al maig del’any 2015. Amb honroses excepcions, laimatge que l’escenificació del pacte degovern a cinc bandes (CiU, PSC, UPLF,ERC i PP) va deixar per a la posteritat, noes pot resumir amb cap altre qualificatiuque el de “penosa”. Intentaré expli car-me.

Divendres dia 8 de juliol, 18 hores. Totestà preparat a la masia de Can Ganduxerper a què els líders de les cinc formacionsque finalment han arribat a un acord degovern estable (Francesc Colomé, EsteveRibalta, Vanessa Garcia, Àngel Profitós iJavier Álvarez) presentin als mitjans decomunicació un pacte tan esperat comdifícil d’aconse guir. Tot i que no se cele-bra a l’edifici consistorial, es tracta d’unacte ins titucional i, com a tal, requereixun mínim de decor pel que fa a la imatgei la higiene personals. Mentre el conver-gent, la independent i el republicà ofere i -xen a les càmeres un aspecte òptim, elso cialista i el popular donen la nota dis-cordant. Sembla que no han entès la im-portància del moment i dels seus res pec -tius càrrecs públics, cosa que en un cas esdisculpa perquè és un nouvingut a la po -lí tica, però que en l’altre és denunciableper què es tracta d’algú amb experiènciaen haver ostentat l’alcaldia.

Álvarez es presenta a l’acte en ber mu -des i en xancletes, com si hagués tornatpre cipitadament del càmping; Ribalta,amb un polo marró que li va estret i estàple de ta ques, el cabell llarg i sense afei -tar. Davant la possibilitat que aquesta si -gui la imatge que el socialista ens ofereixidurant tota la legislatura, demano a Fran -cesc Co lomé un favor: que li cedeixi l’Al-caldia per tal que recuperi la seva imatgeamb un vestuari adequat. Seria un bongest per part seva, que tothom agrairia.

GràciesAvui es constitueix el nou govern del Con-sell Comarcal del Vallès Oriental per al pe-ríode 2011-2015. Una institució que treba-lla sense sorolls ni estridències, generantconsensos polítics i d'objectius però, comgairebé tots els consells comarcals, sovintdesconegut i transparent per a la ciutada-nia; fins i tot, a conseqüència del desconei-xement, de tant en tant menystingut.

Com s’acostuma a dir, si els consells co-marcals no existissin, algú els hauria d’in-ventar. Més enllà de l’etern debat sobre laduplicitat, el solapament i el sobredimen-sionament de les administracions, aquellsque els coneixem en profunditat esdevenimferms defensors de la seva utilitat, i no pasper maniqueisme ni per defensar regnes deTaifes. No cal ser gaire setciències per en-tendre que compartint serveis i projectesentre municipis es generen economiesd’escala i que cooperant es guanya en efi-càcia i eficiència i es redueix despesa, es-talviant diners i recursos a les arques mu-nicipals, i per extensió als ciutadans. Ambtot, aquest no és l’únic argument, i possi-blement tampoc el principal.

En un món cada vegada més competi-tiu, és fonamental generar masses crítiquessuficients per multiplicar les nostres poten-cialitats territorials. El treball en xarxa en-forteix tots i cadascun dels nusos. Tanma-teix, és evident que per actuar amb més

probabilitat d’encert cal disposar d’uncervell que observi, estudiï, analitzi i po-tenciï el coneixement de la nostra realitatper projectar-la cap al futur amb més i mi-llor criteri i amb prou elements de decisió.

Un altre motiu és, sens dubte, la neces-sitat que alguna institució vetlli per a quèels ciutadans i ciutadanes d’un territori re-bin serveis en igualtat de condicions, mésenllà que el seu municipi tingui 200 o60.000 habitants, especialment en àmbitstan sensibles com, per exemple, l’educa-ció, l’atenció a la infància, els serveis so-cials o les polítiques de promoció econò-mica i d’ocupació, entre d’altres.

Podria parlar de molts projectes que alllarg d’aquests quatre anys hem impulsat,consolidat o simplement hem intentatque no es veiessin afectats per la crisi. Nosempre hem viscut triomfs, però serveis iactuacions com Fira Guiat, els agromer-cats, l’Observatori, la Xarxa Lismivo, elsplans d’innovació en els sectors de l’habi-tatge i de l’alimentació; obres com el pontentre Martorelles i Sant Fost o el camí en-tre la Garriga i les Franqueses, el Pla de Fo-ment de Turisme a l’entorn del món delmotor i la creació del Punt de Trobada deMontmeló, el foment de la cultura comar-

cal, les compres agregades de telecomuni-cacions i d’energia elèctrica, la gestió com-partida dels Serveis d’Atenció Domicilià-ria, del transport escolar o de les beques demenjador i moltes altres actuacions que sócconscient que em deixo, demostren que elConsell Comarcal del Vallès Oriental jugaun paper clau de vertebració territorialamb l’objectiu final de vetllar per una so-cietat de progrés, més justa i més igual.

He tingut la immensa sort i el gran ho-nor d’estar al capdavant d’aquesta institu-ció al llarg de quatre anys intensos i difí-cils. Ara arriba un nou president, en JosepOrive, que de ben segur treballarà amb lamateixa intensitat, il·lusió i esperit deservei que ho he fet jo. Segur també que as-solirà fites i èxits tant o més importants queels d’aquest període i de períodes anteriors.Ell, personalment, i tota la comarca em tin-dreu a la vostra disposició per a tot allò quepugui aportar.

No vull acabar aquestes línies sense es-mentar tots aquells que, directament o in-directament, heu treballat al meu costat iheu fet més senzilla i productiva la mevatasca: empleats i empleades del Consell Co-marcal, consellers i conselleres, alcaldes ialcaldesses, ajuntaments, consorcis i man-comunitats, teixit empresarial, sindicats,entitats i col·lectius, mitjans de comunica-ció... Gràcies a tots.

Antonio Rísquez, expresident del Consell Comarcal

Page 11: Línia Vallès 362

11�Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] líniavallès.catJuliol

201122

Page 12: Línia Vallès 362

Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]�Juliol

201122líniavallès.cat

Page 13: Línia Vallès 362

13�

GranollersJuliol

201122líniavallès.cat

El carrer Tarafa, també de preferència per als vianantsEl carrer Tarafa ha engreixat la llista de vials de la ciutat on la circulació de vianants tenen prio-

ritat sobre el trànsit de vehicles. Les obres d’urbanització realitzades en el tram comprès entreFrancesc Ribas i Josep Irla han comportat l’eliminació de les voreres i la creació d’una via de

calçada única. S’ha actuat en una superfície de gairebé 2.500 metres quadrats.

El nou aparcament de Can Comas es va posar en marxa la setmana passada

Redacció > Prop de 5.000. Ésel nom bre de places d’aparca-ment a què està a punt d’arribarGranollers, des prés que la setma-na passada entrés en funciona-ment el pàr quing soterrani deCan Comas, al carrer Sant Jaume.Del total, 2.000 són sub te rrànies,2.000 més són gra tuïtes i es tro-ben a deu minuts a peu del cen-tre de la ciutat i 900 de zona bla-va. El proper pas que donaràl’Ajuntament durant la legislatu-ra en aquest àmbit, amb l’objec-tiu de do nar continuïtat al Plad’apar caments municipal, aniràenca minat a la cons trucció d’unaltre pàrquing soterrat a RocaUmbert, amb capacitat per a 300ve hicles.

El nou pàrquing integrarà al-tres serveis com el de dipòsitdels vehicles retirats per la grua,que substituirà l’empla çamentde l’Hospital previsiblement aprincipi de l’any vi nent. Tambéacollirà l’empresa concessio nà -ria del servei de zona blava i del’a parcament mateix de Can Co -mas.

DARRERA TECNOLOGIAEl nou pàrquing de Can Comas,que admet cotxes, motos i bicli-cletes, està gestionat per l’em -pre sa municipal Granollers Pro - mocions, S. A, i té 250 pla ces derotació, lloguer i ven da compar-tides amb les dels pro pietaris

Granollers ja té gairebé 5.000 places d’aparcament de vehicles

dels pisos. Una de les novetatsde l’aparcament és que està do -tat amb la darrera tecnologia idis posa de tres pla ces que per-meten la recàrrega de vehicleselèctrics, un servei que es podràampliar a mesura que s’incre-menti la demanda.

El dia de l’estrena, el regidord’Urbanisme i pre si dent de Gra-nollers Promoci ons, S. A, JordiTerrades, va qua lificar l’obra de“magnífica” i va destacar el ser -vei que aquesta donarà a la ciu-tat, no no més des del punt devista co mer cial, sinó també perla proximitat a diversos centreseducatius. En aquest sentit, caldestacar que durant tot el cursescolar s’oferirà la possibi li tatd’aparcar durant 30 minuts encadascuna de les franges ho rà -ries de matí, migdia i tarda, per60 euros l’any.

PROMOCIONSCoinci dint amb la seva estrena,fins al proper 31 de juliol s’oferi-ran diverses promocions. En elcas de les places de rota ció, s’a -pli ca rà un descompte del 50%sobre el preu de tarifa durant lesdu es pri me res hores d’apar ca -ment. Pel que fa als abonats, elprimer mes de lloguer serà gra -tuït, men tre que els que contrac -tin més d’una plaça es podranbene fici ar d’un descompte del10%.

La programacióserà variada

i diversa, pensadaper a públics de

totes les edats i endiferents horaris

La Festa Major, més a propEl pressupost s’ha rebaixat un 10% > Tot i així, la celebració té un programa de prop de 200 actes

RedaccióGranollers

La contenció en la despesa mar -ca, un any més, el pressupost dela Festa Ma jor de Granollers:s’ha reduït un 10%, el mateixper centatge que ja es va rebaixarl’any passat. I per si això no fossuficient, també el suport delspatrocinadors ha baixat un 20%.Algunes de les me su res de re-ducció s’han aplicat en l’àmbitde la difusió: no s’instal·laranbanderoles als fanals de la ciutati el diari de la festa, La Pedra del’Encant, tindrà me nys pàgines iuna difusió me nor. Per contra,les xarxes soci als prendran im-portància: Fa ce book, Twitter, laweb blancsibla us.cat i el co di -share, el codi QR que està de-senvolupament l’empresa gra -no lle rina Ioncomm, que permetdescarregar informació a travésdels telèfons mòbils, seran elscanals de pro moció que es po -tenciaran enguany.

ACTES I COMPETICIONSCom que la crisi econòmica noestà renyida amb la gresca, laco missió organitzadora de laFes ta Major, les colles de Blancsi Blaus i les entitats de la ciutathan fet un esforç d’i maginacióamb l’objectiu de mantenir laqua litat i el número d’actes:prop de 200. La programaciócontinua variada i diversa, pen-sada per a públics de totes lesedats, amb més activitats en ho-rari de tarda.

Com cada Festa Major no fal-taran els actes de competicióque tindran quatre escenaris: elscampionats d’escacs, dòmino ifutbolí continuen a la plaça de laCorona, un nou espai incorporatl’any passat, i que ha estat moltben valorat per les colles i la

Foto: Ajuntament

Foto: Ajuntament

comissió organitzadora. El parcTorras Villà acollirà el llança-ment de rajoles. El Palau d’Es-ports, el Concurs de Rajolers,que enguany estrena rajoler:Da vid Galí pren el relleu a JordiGa lí. I el carrer Anselm Clavé,on se seguiran celebrant les mí-tiques proves d’estirada de cor -da i passada de rajoles, tant enla modalitat adulta com infantil.Aquest any s’estrenaran 100me tres de corda nova.

CORREFOCS I CERCAVILAEls tres correfocs que es fan dedijous a divendres presentencan vis en el recorregut final; al’altura del carrer Barcelona esdesviaran al carrer Nou i pas-saran per Portalet fins arribar ala plaça Porxada. La traca dels1.000 metres té una nova ruta:

carrer Torras i Bages, amb sor-tida des del Parc de Ponent i ar-ribada a la plaça de la Corona.

També es modifica el recor-regut del cercavila del pregó, di-jous 25 d’agost, que sortirà de laPorxada i seguirà per la plaça dela Corona i els carrers MiquelRicomà, Príncep de Viana, Bar -ce lona, Castella, Corona, An -selm Clavé i Sant Roc per arri -bar, novament, a la Porxada.

L’avinguda del Parc es tallaràal trànsit a partir de dimarts 23d’agost, amb motiu de la ins -tal·lació de l’escenari i l’espaidestinat als balls de nit. Des delprimer dia hi haurà cabines sa-nitàries i urinaris a les places del’Església, Barangé i Folch i Tor-res, i al parc Torras Villà.

Des de fa 28 anys, les collesde Blancs i Blaus són el motorde la Festa Major de Granollers.Al llarg de tot l’any se li fan con-tínues revisions per tal que es-tigui a punt. El proper 20 d’a - gost la comissió organitzadora elpo sarà en funcionament, peròse ran els ciutadans, amb la sevaparticipació massiva als actes,els que el posaran al màxim derevolucions fins al 28.

La programació de la Festa Major es va presentar dilluns passat

Page 14: Línia Vallès 362

Granollers14�Juliol

201122líniavallès.cat

Més de 700 nens als tallersEls infants coneixen la cultura i els jocs populars a través dels casalsRedaccióGranollers

Més de 700 nens i nenes d’entre3 i 11 anys incrits als diferents ca-sals d’estiu organitzats a la ciu tathan participat als tallers infantilsorganitzats per Roca Umbert enels àmbits de les arts visuals, lacultura popular, els jocs, el circ iel cinema. Els participants als ca-sals municipals de les escolesSalvador Espriu, Ferrer i Guàr-dia, Mestres Montaña i Montser -rat Montero, i de l’Escola Pia, elClub Natació Granollers i l’EsplaiGuai de Palou han pres part enalguna de les activitats.

Foto: Ajuntament

Roca Umbert ha estat a l’epicentre de les activitats dels casals d’estiu

En els tallers, d’una hora dedurada, els infants han pogutconèixer la tècnica dels mala-bars o descobrir l’artista japonèsTakaxhi Murakami; fer una visi-ta teatralitzada pel passat i el fu-tur de Roca Umbert (a càrrec delsalumnes de l’especialitat d’ani-mació turística de la Casa d’Ofi-cis) o saber més coses sobre lacultura popular i els jocs tradicio-nals i veure pel·lícules d’anima-ció.

Aquesta setmana, per exem-ple, s’han organitzat visites guia-des a la Troca, Centre de Cultu-ra Popular i Tradicional, sessi onsde cinema i tallers d’arts visuals.

Redacció > Ràdio Granollers(107.6 FM) realitzarà i produiràaquest estiu el programa BarBodega Tuyus, que presentarà elcantant Miqui Puig i s’emetràdins la programació de la tempo-rada que COMRàdio estrena elproper dilluns. El músic de l’A-metlla del Vallès, molt vinculat ala capital comarcal, presentaràl’espai cada tarda, a partir de les19 hores. Es tracta d’un progra-ma musical on tindran cabuda ar-tistes i grups de diferents estils,i també converses i reflexions.

Miqui Puig, veu aRàdio Granollersdurant l’estiu

Redacció > L’equip de Bombersde la Generalitat, format per sisbombers del parc de Granollers,ha aconseguit el tercer lloc en laclassificació general de l’11a edi-ció del World Rescue Challenge(WRC), el concurs mundial derescat de víctimes en accident detrànsit, celebrat a Wellington,Nova Zelanda, del 13 al 17 de ju-liol. També ha quedat en segonlloc en maniobra ràpida (estabi-litzar i extreure una víctima en es-tat crític de l’interior d’un vehicleen un termini màxim de 20 mi-nuts). L’equip està format perLluís Mendo (capità), Iván Acos-ta, Iván Julià, Miguel Muñoz,Eduard Martínez i Pol Giró.

Els Bombers deGranollers, 3ersdel món en rescat

Redacció > Els Xics van descar -regar, diumenge passat a Calafell,el primer 3 de set amb agulla dela temporada. També van desca-rregar el quatre de 7, el pilar de5 i dos pilars de 4. Aquesta ha es-tat la darrera actuació de la collaabans de les vacances. La prope-ra serà el 21 d’agost a Vilanova delVallès.

Els Xics fan elprimer 3 de 7 de la temporada

Redacció > L'Associació deCon sumidors La Magrana Valle -sana s'ha traslladat al carrer Fon-tanella, 45, a un local més amplii adequat que l'anterior. El nouespai permetrà a l'associació de-dicar-se més a l'acció social. Elpresident de l'entitat, Paco Galán,s’ha mostrat satisfet per arribara 140 socis en sis mesos i mig defuncionament i perquè la relacióentre els proveïdors de productes,la majoria del Vallès Oriental, iels consumidors és molt positiva.

La Magrana obreuna nova seu permillorar el servei

Page 15: Línia Vallès 362

15�Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] líniavallès.catJuliol

201122

Page 16: Línia Vallès 362

Mollet16�

Juliol

201122líniavallès.cat

Rebuda als alumnes amb més alta notaL’Ajuntament ha rebut els alumnes que han superat amb millor nota les Proves d’Ac-

cés a la Universitat (PAU) dels centres de secundària de la ciutat. Es tracta d’AnabelMorales (9,05), Remei Rico (8,9), Xavier Guerrero (8,1) i Maria Macian (7,2). “L’únic

secret per aconseguir l’èxit és l’esforç, el treball i la constància”, va dir l’alcalde.

La residència de la Vinyotaobrirà a finals d’aquest anyEls discapacitats podran accedir-hi un any desprésde finalitzar les obres > S’està adequant el futur IES

Elisabeth AlfaroMollet

La residència per a discapacitatspsíquics que la Generalitat haconstruït a la Vinyota obrirà lesseves portes a finals de novembreo principis de desembre, segonsva explicar la regidora de ServeisSocials, Ana Maria Díaz, durantel ple de dilluns. El centre de diaentrarà en funcionament, doncs,un any després d’acabar-se les

obres. A l’abril encara estava al’espera dels tràmits necessarisper poder donar d’alta el servei dellum a l’edifici. Ara, segons Díaz,s’estan duent a terme els darrerscontactes abans de la posada enmarxa del centre, que té 60 pla-ces de residència i 15 més decentre de dia.

Durant el ple de dilluns tam-bé es van declarar obres d’espe-cial interès els treballs per ade-quar el Centre Tecnològic GIRO

com a institut de secundària, apartir del setembre. També es voldonar prioritat a la reconstruccióde la taulada de la masia Cal’Antic de Gallecs, uns treballsque es duran a terme en el marcdel programa Suma’t d’EMFO.La corporació també va donarllum verda a un punt que perme-trà agilitzar l’eradicació de lafalconeria a Gallecs, així coml’operació de tresoreria de800.00€ per fer pagaments.

Foto: Eduardo Benito

Segueixen havent protestes contra les retribucions, tant al ple com al carrer

Redacció> La Guàrdia Civil hadetingut un veí de Mollet, i altres14 persones més residents a Cor-nellà, Barcelona i la Rioja, per trà-fic de drogues. Els arrestats, deuhomes i cinc dones, nou d'ells es-panyols i sis estrangers, tenien enpisos 600 plantes de produccióindustrial de marihuana gràciesa una sofisticada instal·lació d'hi-vernacle. A més de la marihuanas'han intervingut més de sis qui-los de cocaïna ocults en el cabàsd'un nadó i en quatre ampolles delicor, i també s'han desarticulatquatre punts de venda de droga.

Als detinguts, als quals s'acu-sa de delictes contra la salut pú-

blica, en la modalitat de tràfic dedrogues, se’ls van intervenirllums, fluorescents, acumuladorsde corrent, transformadors dellum, ventiladors, mesuradorsde temperatura i humitat, i tau-les, terra i abonament per al cul-tiu de la marihuana.

A més de les 600 plantes, enels habitatges hivernacle elsagents van trobar 500 gramsd'haixix, 2 quilos de marihuanamanufacturada per a la seva ven-da, 30 dosis de LSD, i més de14.000 euros en efectiu, a més detelèfons mòbils, balances de pre-cisió i estris per al tall de la dro-ga.

Detenen un molletà implicat en un cas de tràfic de drogues

E.A.> El ple de dilluns va apro-var una proposta d'acord sobrel'oficialitat de la llengua catalanaa la Unió Europea. La moció ha-via estat presentada per Ara Mo-llet-Esquerra, un partit que va de-manar al PSC un acte de valentiaper tirar endavant un text que de-fensa el català, la setena llenguad’Europa i que pateix continusmenyspreus. En aquest sentit, laregidora socialista Alícia Domín-guez va assegurar que es tracta-

va d’un bon moment per aprovaruna proposta d’aquestes caracte-rístiques, aprofitant que cal ofi-cialitzar el croat, segons va dir. Elpunt es va aprovar amb l’únic voten contra del PP.

UN PAÍS, UNA BANDERANo va tenir la mateixa sort la mo-ció que també va presentar AraMollet-ERC sobre la celebració dela Diada de l’Onze de Setembre.Els republicans demanaven, com

En defensa del català a Europacada any, el suport de l’Ajunta-ment a la campanya Un país,una bandera i que onegés la sen-yera sola al màstil de l’edificiconsistorial durant l’11 de se-tembre. El portaveu, Oriol López,va argumentar que el 92% delsajuntaments estan adherits aaquesta campanya però no va te-nir el suport suficient per apro-var el text. Sí que va votar a favor,per primera vegada, el grup mu-nicipal de CiU.

Redacció> De dilluns a diven-dres estarà tallada la circulació devehicles en dues de les cruïlles delcarrer de Magallanes, al barride la Plana Lledó, per tal de po-der finalitzar le sobres de reurba-nització dels carrers de Sant Joani Magallanes, compreses en elprograma de la Llei de barris. Estracta de Magallanes amb carrerGallecs i Magallanes amb carrerJacinto Benavente. L’empresaadjudicatària d’aquests treballs és

Pavimentos Martin. Segons l’A-juntament, aquest tall és impres-cindible per tal de poder acabarels passos de serveis i asfaltar eldarrer tram del carrer de Maga-llanes. Els veïns dels carrers Ga-llecs, Benavente, Sant Joan i Ma-gallanes (entre Benavente i l’av.del Parc) podran entrar i sortirpel mateix carrer (trams de doblesentit). Per poder fer aqueststrams en doble sentit, s’elimina-rà la filada d’aparcament.

Talls de trànsit al carrer de Magallanes per la Llei de Barris

Page 17: Línia Vallès 362

17�Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] líniavallès.catJuliol

201122

Page 18: Línia Vallès 362

Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]�Juliol

201122líniavallès.cat

Page 19: Línia Vallès 362

19�Comarca líniavallès.catJuliol

201122

La Festa Major recupera larivalitat sana entre les colles

teritzat de José Mourinho. Tam-bé es recuperarà el parc de CanMulà com a espai dels concerts,que se sumarà als emplaçamentstradicionals com la plaça de Pratde la Riba, que acull el pregó, elsversots, l’encesa del campanar oles havaneres; la plaça Major,amb actes de les colles, o la Nitdels Grups Locals; la plaça PauCasals, amb activitats competiti-ves com la Garrinada i d’altres de

Foto: Eduardo Benito

La dissenyadora Glòria Fernández ha estat l’autora del cartell de Festa Major

E.A.Mollet

Les colles de Morats i Torrats, lesentitats de la ciutat i l’Ajuntamenthan organitzat una vuitantenad’activitats per a aquesta FestaMajor, que se celebrarà entre el19 i el 23 d’agost. Els motors co-mençaran a escalfar-se, però, eldimecres 17, amb una gimcanaper a adults i un concurs de curs,i el dijous 18 amb, entre d’altres,la Picada de Colles, el sopar i lesfestes de les respectives colles.Morats i Torrats participaran ac-tivament a la Festa amb l’organit-zació de nombroses activitatsconjuntes i per separat, entre lesquals destaquen els concerts degrups com Brams o The Pinker-ton’s. La principal novetat, però,és el retorn de les proves compe-titives, després que l’any 2010, demanera excepcional, no hi ha guéscompetició.

L’actor i humorista Toni Albàtornarà a ser el pregoner. L’any2004 ja va fer de rei d’Espanya,i aquesta vegada arribarà carac-

Del 19 i el 22 d’agost se celebraran uns 80 actes > Elsconcerts tornen a Can Mulà > El pregoner, Toni Albà

festives; o l’avinguda de la Lliber-tat, principal escenari de la tardade dilluns. A l’Envelat a l’EscolaMontseny, a més, les nits de dis-sabte, diumenge i dilluns, a par-tir de les 4h, es podrà ballar al rit-me de diferents DJ.

La darrera nit de Festa Majorse celebrarà el tradicional Ball delFanalet amb l’Orquestra Marave-lla a l’envelat i el concert de l’Ho-tel Cochambre a Can Mulà.

Les entitats solidàries amb Cubade tot Catalunya celebraran laFesta Nacional de l’ïlla caribenyademà al parc de Can Mulà, a par-tir de les 12.30h. Durant tot el diahi hauran activitats relacionadesamb la cultura i l'actualitat cuba-na. Destaquen un sopar populara la fresca, l'actuació d'una or-questra de ball cubà, els estandsde solidaritat amb Cuba i un es-pai d'informació de la campanyaUn millón de firmas por la liber-tad de los Cinco.

Festa de lesentitats cubanes,demà a Can Mulà

Tercer Festival Botifarra a laCrisi durant la Festa de GallecsRedacció> La Festa Major deGallecs va arrencar ahir amb ci-nema a la fresca. El programa elformen una dotzena d’activitatsper a tots els gustos. Avui, a laplaça de l’Església, tindrà lloc elFestival Botifarra a la Crisi III,que comptarà amb les actua-cions de tres grups: l’OrquestraMotherfucker (rock/pop), Sweet& Dandy (blues/regge/rock) iItaca Banc (Ska/reggae/salsa), amés de Mondaynights Dj's. Dis-sabte al matí se celebrarà el Mer-cat del Destorb “Buidem el tras-

ter” i, ja a la tarda, la Festa de l’es-cuma, la xocolatada amb melin-dros, un espectacle infantil, l’ex-hibició de Country i el sopar degermanor. La música, a la nit, laposarà l’orquestra Músic Machi-ne i Dj E-one. Per últim, la festade diumenge s’iniciarà a les 11hamb la Diada Castellera, ambels Castellers de Mollet i elsNyer ros de la Plana; les havane-res i el rom cremat de les set dela tarda i la música del grupMestra d’Aixa. Hi haurà servei debar amb begudes i menjar.

L’entitat Compromesos amb elmón, amb seu a Mollet, ha enviata l’Hospital de San Raphael deBagdad un monitor de quirò-fan, a petició de les responsablesdel centre sanitari, per a què elsequips mèdics puguin treballaren millors condicions. El costde l’aparell és de 5.873,57 euros,inclòs el transport des de la Fun-dació Alemanya del Medicament,Action Medeor. L’Hospital, situ-at al barri de Karrada, és castigatsovint per la violència sectària.

Compromesosamb el món dónaun monitor

Page 20: Línia Vallès 362

Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]�Juliol

201122líniavallès.cat

Page 21: Línia Vallès 362

ParetsJuliol

201122líniavallès.cat

21�

CDC renova el comitè localCDC ha renovat el seu comitè local amb l’objectiu de donar un impuls al partit.

El nou òrgan de govern del partit està format per Francisco Moreno (president), CayetanoClemente (vicepresident), Joan Turull (secre tari d’Organització), Jaume Grau (secretari dePolítica Municipal), Jaume Clos (Tresorer) i Xavier Martín (portaveu del grup municipal).

La lectura envolta enguanyla Festa Major de ParetsDes d’avui, i fins al proper dilluns, el municipi acolliràmés de seixanta activitats adreçades a tots els públics

RedaccióParets

Parets del Vallès celebra, a par-tir d’avui divendres, una novaedició de la Festa Major d’estiu,que enguany girarà al voltantdel projecte de vila Parets, poblelector, i que es perllongarà fins alproper dilluns. Durant quatredies, la població acollirà mésd’una seixantena d’activitats pera tots els públics.

La imatge que dóna identitata la festa, i que s’ha reproduït alprograma i en forma de samarre-tes, ha estat creada per la jove pa-retana Sílvia Górriz, que ha vol-gut copsar l’esperit de la celebra-ció tant en la vessant tradicional,amb els gegants i els diables,com en la part més jove i moder-na, tot plegat lligat amb els ele-ments relacionats amb els contes,els llibres i la passió per la lectu-ra.

POLÍTICA D’ESTALVIPer segon any consecutiu i moti-vat per la situació de crisi econò-mica i la contenció de la despesaque s’aplica des del consistori, s’e-liminen els focs d’artifici de clo-enda de la Festa Major o el con-curs de pintura ràpida. Alhora, larepresentació de la Llegenda dela Pedra del Diable torna a cele-brar-se divendres i s’inclou alprograma de la Nit de Teatre alCarrer, que té lloc avui divendres.Aquest fet permet estalviar lacontractació d’un espectacle, al-hora que redueix els costos d’in-fraestructura. En aquest sentit, lafesta manté una línia de continuï-tat amb l’edició de l’any passat ienguany tampoc s’han fet bande-

Foto: Eduardo Benito

roles publicitàries, ni hi hauràtren a la cercavila d’inici de fes-tes.

El gruix de la programació dela Festa Major d’estiu de Paretses concentrarà del 22 al 25 de ju-liol, tot i que amb anterioritat jas’hauran portat a terme algunesactivitats incloses en la celebra-ció, com ara la cantada d’havane-res, espectacles d’animació, xer -rades i diverses competicionsesportives.

UNA FESTA SOSTENIBLELa programació d’enguany man-té l’esperit de les edicions ante-riors amb representacions de laNit de Teatre al Carrer o la Mos-

tra Gastronòmica que acollirà,per cinquena vegada consecutiva,un sopar de temàtica solidàriaamb menjars d’arreu preparatsper diverses entitats locals. L’en-titat Festu-ka, que fa dos anys vaincloure’s a la celebració amb lacreació de dues colles, el Pla i elSerradal, també estarà present ala festa.

El tret de sortida a la celebra-ció es farà avui divendres amb eltradicional pregó, a càrrec deMon Mas, Jordi Rius i els compo-nents de Go go Clowns, i estaràdedicat a mantenir actiu el com-promís de la vila de Parets ambla lectura.

L’Ajuntament continua fo-mentant la sostenibilitat i el res-pecte envers el medi ambient i,com en anys anteriors, la vaixe-lla que es farà servir per a la Mos-tra Gastronòmica serà totalmentecològica i compostable. Així ma-teix, els gots de la festa, sotal’eslògan “Fes el glop i torna elgot... o no!” estan pensats per serreutilitzats.

Imatge de la Festa Major de l’any passat

L’Ajuntament segueix fomentantla sostenibilitat i elrespecte envers el

medi ambient durant la festa

Redacció > Si s’acompleixen elsterminis previstos, l’1 de desem-bre podria entrar en funciona-ment la Residència i centre de diaper a la gent gran de Parets delVallès. Així ho ha manifestat l’al-calde, Sergi Mingote, després delcompromís adoptat per la Gene-ralitat de Catalunya per al concertde places de residència.

Aquest acord ha sorgit arrand’una reunió mantingudaaques ta setmana entre la subdi-rectora de l’Institut Catalàd’Assis tència i Serveis Socials(ICASS), Carme Millán, l’alcaldede Pa rets, Sergi Mingote, i la re-gidora de Serveis Socials de l’A-juntament de Parets, SusannaVilla i s’està a l’espera de la co-municació oficial del compro-mís per part de l’ICASS.

El centre assistencial entraràen funcionament amb 60 placesde residència i 40 de centre dedia, de les quals 48 de residèn-cia i 24 de centre de dia seranconcertades per part de la Gene-ralitat. La resta, tot i no estarsubvencionades pel govern au-tonòmic, per voluntat expre s sa

La Residència i Centre de Diaper a gent gran, al desembre

de l’Ajuntament es po saran adisposició dels sol·li ci tants ambels mateixos preus pú blics, quesegons el grau de de pen dènciaoscil·len entre 1.200 i 1.860euros.

En tots els casos es donaràprioritat als sol·licitants del mu-nicipi per cobrir les places. D’al-tra banda, els llocs de treball quees generin per a la prestació delserveis propis del centre serangestionats pel Servei Local d’O-cupació de Parets (SLOP) perfomentar l’ocupació de personesaturades del municipi.

D’altra banda, l’ICASS no hapogut confirmar la disponibili-tat de la subvenció necessàriaper acomplir el compromísadop tat per la Generalitat per alpagament del mobiliari i equi -pament de la residència, una do -tació imprescindible per a lase va posada en marxa. Enaquest sentit, l’Ajuntament hamanifestat la seva disposiciód’avançar-ne el pagament pertal que el centre pugui posar-seen marxa en els terminis esta -blerts.

Els preus públics oscil·laran entre 1.200 i 1.860 euros, segons la dependència

Foto: Ajuntament

Page 22: Línia Vallès 362

Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]�Juliol

201122líniavallès.cat

Page 23: Línia Vallès 362

23�Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] líniavallès.catJuliol

201122

Page 24: Línia Vallès 362

Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]�Juliol

201122líniavallès.cat

Page 25: Línia Vallès 362

25�Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] líniavallès.catJuliol

201122

Page 26: Línia Vallès 362

La LlagostaJuliol

201122líniavallès.cat

26�

L’Ajuntament acumula 1,7milions de deute en factures

Foto: Eduardo Benito

Finalitzen les activitats infantils d’estiuLa plaça d’Antoni Baqué va acollir dimecres l’acte de cloenda de lesactivitats infantils d’estiu. La darrera setmana ha estat dedicada al

color taronja i s’han fet manualitats, racons de lectura, jocs simbòlicsi actius i un espai de dibuix, entre altres activitats.

Els nous cursos de formacióocupacional s’iniciaran en breu

L'Ajuntament ha demanat a laGeneralitat una subvenció perposar en marxa el projecte A laLlagosta suem la samarreta i ensmullen contra l'atur. La intenciómunicipal és que abans de finalsd'any es puguin iniciar els cursosd'aquest pla de formació ocupa-cional. La Junta de Govern Localha aprovat sol·licitar al Serveid'Ocupació de Catalunya (SOC)subvencions per poder realitzarfins a set cursos de formacióocupacional relacionats amb elmón de l'esport i el lleure.

Aquests cursos s'emmarca-rien en el projecte A la Llagostasuem la samarreta i ens mullencontra l'atur. La iniciativa comp-ta amb la col·laboració de l'Esco-la Sant Gervasi de Mollet i delConsell Comarcal del VallèsOriental. L'objectiu principal delpla és formar i inserir en el mer-cat laboral joves procedents delfracàs escolar.

El primer pas per poder iniciaraquest projecte va ser la inscrip-ció de l'Ajuntament en el Regis-tre de centres i entitats de forma-ció. El SOC també va homologaralguns espais del municipi perpoder realitzar formació ocupa-cional. Ara, l'Ajuntament hasol·licitat subvencions per po-der començar a impartir cursos.La intenció municipal és queaquest any comencin cursos demonitors esportius, sociocultu-rals, d'aeròbic i aquàtics i d'ope-radors de centres d'esbarjo. Toti això, fins que el SOC no aproviquina és la subvenció que atorga-rà a aquest projecte, no es conei-xerà quins cursos tiraran enda-vant.

Els responsables municipalsconfien que la proposta sigui ac-ceptada, ja que es tracta d'un pro-jecte pioner que engloba una te-màtica concreta, l'esport i el lleu-re. A més, la intenció és implicaren aquesta iniciativa a altres mu-nicipis de l'entorn de la Llagos-ta.

Elisabeth AlfaroLa Llagosta

512.000 euros pendents de pagara l’empresa Urbaser, 375.000més al Consorci per a la Gestió deResidus del Vallès Oriental,161.000 a l’empresa CESPA,120.000 a la Fundació Pere Tar -rés; 95.000 euros més a Sorea,51.000 a Gas Natural; 25.000 aDrenatges Urbans del Besòs,60.000 més al Consorci per a laNormalització Língüística del Va-llès Oriental i 55.000 al Consor-ci Teledigital Mollet. En total:1,7 milions d’euros de deute enconcepte de factures pendentsde pagament a proveïdors i em-preses concessionàries dels ser-veis públics. I es podria arribar alsdos milions d’euros, segons va in-formar l’equip de govern dime-cres, en roda de premsa, ja queencara hi ha documentació pen-dent de revisió.

Les factures corresponen ma-joritàriament als anys 2011 i 2010,però també hi ha algunes del2009 i del 2008, d'acord amb l'a-nàlisi dels comptes municipalsque ha fet durant les darreres set-manes el nou equip de govern.L'alcalde, Alberto López, va asse-gurar que la situació econòmicadel Consistori és extremadamentgreu després del que ha qualificatcom una “irresponsabilitat gravís-sima” i de “deixadesa de ges-tions” per part de l’anterior go-vern socialista. Com a conse-qüència, va dir, s'haurà d'aplicarun pla d'austeritat. El Consistorino deixarà de donar serveis, se-gons López, però haurà de reduirles seves despeses per fer front alsdeutes; i és que actualment l’A-juntament de la Llagosta acu-

mula un deute total de nou mi-lions d'euros. L'equip de governtreballarà un pla d'austeritat du-rant l'agost per tal d'aplicar-lo elmés aviat possible: “Fins a finalsd’any no podrem afrontar capdespesa”, va dir l’alcalde.

La regidora d’Hisenda, MartaMelgar, va afegir que les nòminesdels treballadors municipals aixícom els serveis bàsics estan ga-rantits, però que l'equip de governno podrà posar en marxa durantel que queda d'any cap projecte,perquè no hi ha diners. L’Ajunta-ment també té factures pendentsamb comerços del municipi i pre-cisament aquestes seran la prio-ritat, segons Melgar.

Alberto López es va mostrarconvençut de superar aquesta si-tuació. L’alcalde es va comprome-tre a fer, després de les vacances,un acte obert a la ciutadania perexplicar la situació econòmicade l'Ajuntament i va recordarque les portes estan obertes pertal que qualsevol veí pugui com-provar la documentació.

EL PSC ES DEFENSAL’exalcalde, Antonio Rísquez, hacriticat l’actual equip de governper donar aquesta informacióquan encara no es tenen els resul-tats de l’auditoria encarregada.Ho atribueix a una campanya dedesprestigi que està duent a ter-me en lloc de governar: “No sónconscients que no són oposiciósinó govern, i sembla que conti-nuen en campanya”, diu Rísquez.El socialista assegura que en elmoment del traspàs del govern hihavia 914.000 euros en la caixa,i que hi ha moltes factures pen-dents d’ingressar a l’espera del pa-gament per part de les adminis-tracions públiques. Si es restenaquestes xifres, assegura, el deu-te pendent és d’uns 800.000 o900.000 euros, l’equivalent a ladespesa de l’Ajuntament en unmes.

L’exalcalde assegura que elperíode mitjà de pagament és de87 dies, una xifra que en el cas delservei de neteja l’equip de governpuja als 400 dies.

La regidora d’Hisenda, Marta Melgar, i l’alcalde, Alberto López

López parla de ‘deixadesa de gestions’ > El PSC esdefensa parlant dels ingressos pendents i de la caixa

Conveni entre els comerciants iles AMPA en aspectes educatiusRedacció> Les associacions demares i pares d’alumnes (AMPA)i els comerciants de la Llagostahan començat a establir conver-ses per arribar a algun acord decol·laboració en el marc del Pro-jecte Educatiu de Ciutat, un plaque pretén implicar la ciutadaniaen l'educació. L'Associació deComerciants i Serveis (ACIS),l'Associació de paradistes delMercat Municipal, les AMPA il'Ajuntament de la Llagosta jas'han trobat per definir quin tipusde conveni pot servir per impli-car els comerços en el món edu-catiu local. D'una banda, els co-merços membres de l'ACIS po-drien establir descomptes i pro-mocions per a les famílies sòcies

de les AMPA; el Mercat es podriaimplicar en la realització d'acti-vitats infantils i educatives. L'a-cord serviria també per promo-cionar el comerç local entre elsmembres de les AMPA.

ES PODRIA AMPLIARLa iniciativa va sorgir de lesAMPA de les escoles Joan Mara-gall i Gilpe, que es van posar encontacte amb comerciants perpoder obtenir alguns descomptesper als seus associats. A partird'aquí, es va estendre la propos-ta a la resta d'AMPA i a les asso-ciacions de comerciants. Aques-ta idea podria convertir-se en unconveni de col·laboració mésampli.

RedaccióLa Llagosta

Page 27: Línia Vallès 362

27�Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] líniavallès.catJuliol

201122

Page 28: Línia Vallès 362

Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]�Juliol

201122líniavallès.cat

Page 29: Línia Vallès 362

Santa PerpètuaJuliol

201122líniavallès.cat

Can Filuà tindrà un LidlComença la construcció de l’edifici de pisos de lloguer

E.A.Santa Perpètua

Can Filuà comença a prendreforma. Després de l’adjudicaciódels pisos protegits de compra,que ja s’han començat a cons-truir, la Junta de Govern localha atorgat la llicència d'obresper a la construcció d'un super-mercat Lidl al nou sector resi-dencial a partir del setembre, alpasseig de la Dona.

D'altra banda, la promotoraLa Llave de Oro ha iniciat laconstrucció d'un edifici desti-nat a Habitatge de ProteccióOficial en règim general desti-nat a lloguer. L'edifici de 65 ha-bitatges, de 2 i 3 dormitoris,disposarà a la planta subsòl de65 places d'aparcament i 58trasters, i les claus es lliuraranal juliol de 2013, data en què espodria realitzar el procedimentd'adjudicació dels habitatges.

Agències > El Centre de Recu-peració de Fauna Salvatge deTorreferrussa té un nou inquilí,després que els agents rurals deTarragona hi hagin portat unexemplar de bitó (Botaurus Es-tellaris), una espècie en perilld'extinció de difícil observació.Aquest és un ocell d'aiguamoll,d'hàbits nocturns, que viu alscanyars de llacunes, embassa-ments i goles abandonades derius, i a Catalunya es coneixen uno dos exemplars als Aiguamollsde l'Empordà. Els agents ruralshan qualificat aquesta troballa de"sorprenent". L'au presentavasímptomes de malnutrició i des-hidratació, així com un edema alcap i lesions en una de les potes.Un cop estabilitzada, va ser tras-lladada a Santa Perpètua.

Torreferrusa repun ocell ferit enperill d’extinció

E.A.> La Candidatura d'UnitatPopular (CUP) ha iniciat unacampanya de recollida de signa-tures per tirar endavant una mo-ció per fer de Santa Perpètua unmunicipi lliure de desnonaments,tal i com ja han fet altres pobla-cions. El grup ha anunciat que enbreu començarà una ronda decontactes amb entitats, movi-ments socials i partits polítics“que s'autoanomenen d'esque-rres” per fer que la moció tiri en-davant. El dijous 14, la CUP vadenunciar en roda de premsaels processos d'execució hipote-cària en forma de desnonamentsque pateixen les classes popularscatalanes. “Creiem que és una au-tèntica barbaritat que famíliessenceres siguin desnonades perbancs i caixes de casa seva, da-vant la impassivitat de bona partde la classe política”, diuen.

La CUP promouuna moció anti-desnonaments

Preparant la manifestació del dia 27Una quarantena de persones es van reunir dilluns al Centre Cívic el

Vapor per organitzar la protesta contra les retallades als CAP, quetindrà lloc el dia 27. Es va definir la pancarta que encapçalarà la ma-

nifestació i es va proposar la redacció d'un manifest, entre d’altres.

Després de la manifestació a Ma-drid contra l'Expedient de Regu-lació d'Ocupació que eliminarà390 llocs de treball i en defensade la indústria ferroviària es-panyola, una representació delstreballadors de la planta d’Alstomes van reunir divendres passatamb l'alcaldessa, Isabel Garcia,per tal de transmetre a l'Ajunta-ment la situació actual en què estroben els empleats de la multi-

Els treballadors d’Alstom volenel suport de l’Ajuntament

nacional. Segons el comitè, lasituació de la factoria ha milloratrespecte a l'any passat, però s’hanincomplert alguns acords referits,per exemple, al manteniment i lacompetitivitat de la planta. Se-gons els treballadors, si s'aproval'expedient de regulació, "l'em-presa de Santa Perpètua estariacondemnada al seu tancament endos anys". "El nostre objectiuprincipal és el foment de l'activi-tat i l'ocupació", va dir l'alcaldes-sa, mostrant la seva preocupacióper la situació d’Alstom.

RedaccióSanta Perpètua

Page 30: Línia Vallès 362

Sant Fost · MartorellesJuliol

201122líniavallès.cat

30�

Santa Maria també està de festaSanta Maria de Martorelles també celebra la seva Festa Ma-

jor aquest cap de setmana. Destaca l’actuació de l’EsbartDansaire de Mollet de diumenge (18.30h), que representarà

l’espectacle Un país de festa al poliesportiu Can Coll.

Mor un ciclista barceloní de 66 anys atropellat a la BV-5001Martorelles > Juan T.A, unbarceloní de 66 anys, va morir dis-sabte després de ser atropellat perun turisme a la carretera BV-5001, a Martorelles, quan anavaen bicicleta amb tres ciclistesmés, que van patir ferides greus enun dels casos i ferides lleus en elsaltres dos. L’accident va tenir lloccap a les tres de la tarda. ElsMossos d'Esquadra van tallar lavia a l’alçada del punt quilomètric14 per permetre que un helicòp-ter traslladés el ciclista més greua l’Hospital de la Vall d’Hebron,

on va morir. El conductor del tu-risme va donar negatiu en la pro-va d’alcoholèmica. Segons l’in-forme elaborat per tècnics de laDiputació, l'accident no es potatribuir a les condicions de lavia, però recomanen col·locar enel tram on van passar els fets unasenyal avisant de la presència deciclistes i una altra senyal per li-mitar la velocitat dels cotxes (araés de 80 km/h), a més d’una do-ble línia contínua i la col·locació deplaques de protecció per als mo-toristes en les corbes del tram.

Arrenca la Festa MajorUna quarantena d’actes conformen el programa, que es clausurarà dilluns > La Salseta del Poble Sec oferirà el Gran Ball de diumenge

Fotos: Arxiu

El pregó que oferiran les collesavui a les 21 hores, a la plaça dela Vila, donarà el tret de sortida ala Festa Major de Sant Fost.Abans, a les 14h, tindrà lloc el tra-dicional repic de campanes. MasLlombart a acollirà a les 18h l’es-pectacle Bufar i fer ampolles i, laplaça Esbert, a les 19h, les hava-neres del grup Barca de Mitjana.I és que la Festa d’enguany, quecompta amb una quarantenad’activitats, s’ha volgut descentra-litzar per fer-la arribar als barris,sense que això hagi comportat unaugment de la despesa: no noméshi ha menys orquestres sinó quetambé s’ha retallat un dia la fes-ta. Aquest any, els balls es concen-tren al Parc de la Pau i els concertsjoves a la plaça de la Vila.

UNS 40 ACTESEl programa d’avui el completenel Correfoc (21.30h) i i l’especta-cle pirotècnic Un esclat de boge-ria al parc de la Pau (22.30h). La

música la posaran, a partir de les23h, Estoc de Veus, Metal y Cal iConchas del Asco, també al parcde la Pau.

De dissabte a dilluns hi haprogramades diferents activitats,distribuïdes per tot el municipi.Dissabte destaquen el Concurs depaelles (12h), el concert Coral a laPlaça Esbert (19h) o les sessions

E. AlfaroSant Fost

Les colles, set en total, seran les protagonistes de la Festa Major

noctures de Busti’n Out, Get hefuck up i Las niñas de Rajoy. Di-umenge arrencarà amb la XXVITrobada d’autos i motos antics,però també hi haurà la ja tradicio-nal Pintada del carrer Sant Isidre(17.30h), una ballada de sardanesa la Plaça de la Vila (19h) i l’espec-tacle familiar La balsa dels pira-tes al parc de Can Corominas

(20h). A la nit, el gran ball de Fes-ta Major l’oferirà La Salseta delPoble Sec a les 23h, la mateixahora a la que les colles portarandj’s a la plaça de la Vila.

La Festa Major es clausurarà eldilluns 25 de juliol amb el bere-nar per a la gent gran (18h) i elGall de Gegants (19.15h) a la pla-ça de la Vila.

47 usuaris de la teleassistènciahauran de pagar-se el serveiMartorelles > El 47 usuaris dela teleassistència hauran d’assu-mir el cost del servei. El motiu ésla situació de crisi que obliga a l’A-juntament a optimitzar els serveisi recursos. La mesura, però, noafectarà tothom. El servei dels al-tres 82 usuaris serà subvencionatamb 4.656€. El punt va ser apro-vat per unanimitat durant el pledel passat dilluns.

Amb aquesta modificació del’ordenança fiscal núm. 29, s’hanadequat els preus d’aquest servei,que és utilitzat per 129 persones

a Martorelles i que té un cost de12.000 euros.

D’altra banda, les retribucionsi indemnitzacions dels regidors nopatiran cap increment aquest any.Tot i això, abans de finalitzar elmes tots els grups polítics es reu-niran per pactar unes noves retri-bucions i indemnitzacions a la bai-xa que seran aprovades en unple extraordinari a principis de se-tembre.

Les festes locals del 2012 seranel 28 de maig (segona pascua) i 10de setembre (Festa Major).

Sant Fost> La Festa Major d’en-guany comptarà amb set colles,dues més que l’any passat, queparticiparan activament a tot elprograma i organitzaran dife-rents activitats. La primera seràel Corretasques d’aquesta tarda(17.30h) entre l’avinguda Aragó iel carrer Joaquim Blume. Lescolles també aniran al pregó, alsfocs, al ball i, per últim, al concertjove del parc de la Pau.

D’altra banda, per a demà dis-sabte han organitzat l’Encierrucollero (11.45h) i la Gimkama (ala tarda, a l’antic IES), mentre quediumenge tindrà lloc la Desperta-da (7h) a la plaça de la Vila o el di-nar de germanor a l’antic IES(14h), entre d’altres. Per últim, eldilluns 25 de juliol, la Ballada degegants a la Plaça de la Vila (19h)i la proclamació de la Colla guan-yadora (20.15h) posen punt i fi-nal als quatre dies de festa.

SET COLLESLes colles que participaran en-guany en la Festa Major de SantFost són la Colla Cotxina, els Es-pinetes, Els+Turbats, MF, ElsSerenus, Club Farolillo i ElsE.T.ílics

Set colles localslluitaran perguanyar la Festa

Sant Fost> El nou Pla d’Orde-nació Urbana Municipal està mésa prop, després de l’aprovacióprovisional del text refós delPOUM, dimarts passat, durant elple, un cop desestimades les tresal·legacions presentades. GSF,PSC i ERC van votar en contra, iel PP es va abstenir. Durant el pletambé es van donar a conèixer lesdues festes locals de l’any 2012: el27 de juliol, coincidint amb la Fes-ta Major, i el 28 de setembre, ambles Festes del Patró.

Sant Fost aprovael text refós delPla d’Ordenació

Page 31: Línia Vallès 362

31�Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] líniavallès.catJuliol

201122

Divendres 22 juliol

Espectacle infantil

“Bufar i fer ampolles”

H: 18.00 hLloc: Mas Llombart. Zona Font Better

Havaneres amb el grup

Barca de Mitjana

H: 19.00 hLloc: Plaça Esbert

Inauguració

Exposició Pintura

Sortida de camp al Castell de Sant Foix Agrupació Artística Sant FostH: 19.30 hLloc: L’Ateneu

Pregó de Festa Major

a càrrec de

Les Colles de Sant Fost

H: 21.00 hLloc: Plaça de la Vila

Correfoc a càrrec

del Ball de Diables de

Mollet del Vallès

H: 21.30 hSortida: Plaça de la Vila capal Parc de la Pau

Espectacle Pirotècnic

“Un Esclat de Bogeria”

H: 22.30 h Lloc: Parc de la Pau

Concert Vocal

“Estoc de Veus”

H: 23.00 hLloc: Parc de la Pau

Concert Jove amb

“Metal y Cal”

i “Conchas del Asco”

H: 01.00 hLloc: Parc de la Pau

Dissabte 23 juliol

Concurs de paelles

H: 12.00 h Lloc: Antic IES

Animació infantil,

espectacle d’aigua

amb el grup Yakumba

H: 12.00 hLloc: Antic IES

Concert Coral interpretat

per la Capella de

Música Santa Maria

H: 19.00hLloc: Plaça Esbert

Ball amb l’orquestra

Taxman Band

23.00hLloc: Parc de la Pau

Concert Jove amb “Busti’n

Out”,

“Las niñas de Rajoy” i

“Tributo al Limp Bizkit”

H: 00.30hLloc: Plaça de la Vila

Diumenge 24 juliol

XXVI Trobada autos i

motos antics

H: 12.30 hLloc: Avinguda Mauri / Parcde la Pau concentració dels

cotxes participants a latrobada

XII Pintada al carrer Sant Isidre

H: 17.30 hLloc: carrer Sant Isidre

Taller de Maquillatge

H: 18.30 hLloc: Parc Teresa Anglès (c/ St. Isidre)

Ballada de sardanes amb

la Cobla Thermalenca

H: 19.00 hLloc: Plaça de la Vila

Espectacle Familiar

“La Balsa del Pirates”

H: 20.00hLloc: Parc Can Corominas

Ball de Festa Major amb

La Salseta del Poble Sec

H: 23.00 hLloc: Parc de la Pau

Concert Jove amb

“Eventuales”

H: 23.00 hLloc: Plaça de la Vila

Dilluns 25 juliol

Berenar per la gent gran

H: 18.00 hLloc: Plaça de la Vila

Ball de gegants amb

les colles geganteres

de Sant Fost i de Mollet

H: 19.15 hLloc: Plaça de la Vila

Page 32: Línia Vallès 362

Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]�Juliol

201122líniavallès.cat

Page 33: Línia Vallès 362

33�Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] líniavallès.catJuliol

201122

Page 34: Línia Vallès 362

Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]�Juliol

201122líniavallès.cat

Page 35: Línia Vallès 362

Lliçà d’Amunt · Lliçà de VallJuliol

201122líniavallès.cat

35�

Lliçà d’Amunt> Can RoviraNou celebra aquest cap de setma-na la seva festa de barri. Al llargd’aquesta setmana ja hi han ha-gut jocs i activitats infantils, peròel programa arrenca oficialmentavui a les 17 h. A les 21.30h actua-rà Gorka, després del sopar ijust abans del pregó. La músicadel ball la posarà el grup Valpa-raiso a partir de les 23h, quantambé s’escollirà la miss i el mís-ter de la festa.

Per a demà dissabte s’han pre-vist torneigs de dòmino i botxes,i jocs infantils, els concursos gas-tronòmic i de dibuix infantil, labicicletada, el ball amb l’orques-tra Platinum i el Ball del Fanaleti, diumenge, una festa de l’escu-ma, l’espectacle infantil Més Tu-macat, el rom cremat i la traca fi-nal de festa.

PINEDES DEL VALLÈSEl proper barri de Lliçà d’Amunten celebrar la seva festa serà Pi-nedes del Vallès, el proper cap desetmana.

Can Rovira Noucelebra la sevafesta de barri

Primer premi a Lliçà de VallEl Primer Premi del sorteig de la Loteria Nacio-nal del passat 14 de juliol va ser consignat a l’es-tabliment número 13.150 de Lliçà de Vall. El nú-

mero guanyador va ser el 82.672.

Foto: Ajuntament

Més de 108.000 persones utilitzenel transport públic en sis mesos

Després de dos anys d'estanca-ment a Transports de Lliçà d'A-munt, les dades registrades finsal mes passat mostren una recu-peració. Fins al 30 de juny s’hantransportat 108.553 passatgers, elque fa preveure una recuperacióque permetria superar els resul-tats del 2009, any en que es va ar-ribar als més de 200.000 passat-gers. Amb un creixement del6,96%, Lliçà d’Amunt s’ha con-vertit en el segon municipi d’en-tre 10.000 i 20.000 habitants dela regió metropolitana de Barce-lona pel que fa a xifres absolutesen passatgers transportats. “Se-guim creixent per sobre de la mit-jana dels municipis de la zonal’AMTU, amb un 2% al juny, i ens

Transports de Lliçà d’Amunt es recupera durant el primer semestre iregistra un increment d’usuaris > S’instal·len tres noves marquesines

RedaccióLliçà d’Amunt

hem mantingut com la resta demunicipis de menys de 50.000habitants, amb un 1,9%. Pel quefa a l’acumulat de TLA, aquest ésdel 6,96%, quan l’equivalent ambels municipis de menys de50.000 habitants és del 3,71%,més de 3 punts per sobre”, expli-quen des de l’Ajuntament.

NOVES MARQUESINESLa notícia coincideix amb la ins-tal·lació de tres noves marquesi-nes a les parades de Transportsde Lliçà d’Amunt: una a la para-da 9051 ‘Aliança’, situada en elcarrer d’Anselm Clavé, 107, quea la vegada dóna cobertura alsserveis interurbans de TPC quevan cap a Caldes de Montbui; unasegona a la parada 5742 ‘LocalSocial’, en el camí de Ca l’Artigu-es, 30bis; i la tercera, a la para-

da 2737 ‘Sant Joan’, que dónaservei a les tres línies de TLA i alsserveis interurbans de TPC que

van cap a Barcelona. Aquestaestà situada en el carrer d'AnselmClavé, 4.

Page 36: Línia Vallès 362

Canovelles · Les FranquesesJuliol

201122líniavallès.cat

36�

Montornès · Montmeló

La Primitiva, a BellavistaUna de les cinc butlletes encertants de segonacategoria en el sorteig del Gordo de la Pri mi -tiva celebrat diumenge passat es va validar a

Bellavista. Té un premi de 73.612,23 €.

Canovelles > Les colles delsCans i les Ovelles estan a punt percelebrar la Festa Major. Durantaquest cap de setmana tenen llocla majoria dels actes, amb no ve -tats importants: la Siesta Mayor;en acabar la migdiada, els par ti -cipants s’enfrontaran en una ba -ta lla de coixins a la plaça de la Jo -ventut. També hi haurà un espaichill out per descansar de la fes -ta, impulsada pels joves d'El Lo -cal i el col·lectiu Dskaraos. Els Ge -gants de Canovelles ce lebraranen guany el seu 20è ani versari,mo tiu pel qual seran els en ca r -regats del pregó.

Enguany, nous espais s’incor -po raran a l’escenari urbà de lafesta. El parc de la Pau estarà de -di cat als joves, mentre que el dela Quitxalla es reservarà als in -fants. El castell de focs del dillunses traslladarà al Pla de Can Gall,entre les empreses Arderiu i Ma -fesa. Els organitzadors recoma -nen que els focs es vegin des del'e ra de Can Castells, la pujada del'Església i l'avinguda Canovelles.

Actes per a totsels gustos a laFesta Major

Les Franqueses > La comissióorganitzadora ha distribuït perdiferents punts de Bellavista unaenquesta ciutadana per cop sarl’o pinió sobre la darrera FestaMa jor, que reprodueix el modelde rivalitat entre colles. La but -lleta es pot lliurar com pli -mentada al Centre Cultural i al’Oficina Tècnica del Pla de Ba r -ris. L’ob jec tiu és millorar la ce le -bració.

A examen el noumodel de la Festade Bellavista

Les Franqueses > El munici-pi compta amb una nova entitat,l’Associació d'Intercanvis Socialsi Culturals. L'entitat, al capdavantde la qual hi ha l'exregidora del'Ajuntament Dolors Isart i Elisa -bet Navarro, es dedicarà "als in -tercanvis socials i culturals d'en -titats, grups i corporacions".

Una associaciófacilita l’intercanvientre entitats

Orive: 55.674 euros bruts

Només l’alcalde i dos regidors tin -dran dedicació ex clusiva a l’Ajun -ta ment de Canovelles. José Ori-ve cobrarà 55.674,78 euros brutsanuals, mentre que FrancescSánchez i Emilio Cordero, res -pon sables d’àrea, percebran42.205,38 euros. Les retribu-cions de la resta d’edils que for-men part de l’equip de govern sesituaran entre 7.998,62 eurosels tinents d’alcalde i membres dela junta de govern i 6.398,24 eu-ros, els responsables de departa-ment.

Els regidors dels grups mu ni -cipals de l'oposició rebran 190 eu-ros en con cepte d'assistència a lessessions del Ple de la Cor po ració,76,25 de la Junta de Go vern Lo-cal, 57 de les comissions informa-tives i de la Comissió Es pecial deComptes i 142 euros de la Juntade Portantveus. Cada grup muni-cipal rebrà 158,34 eu ros al mes,a més de 118,22 per regidor.

Només l’alcalde i dos regidors tindran dedicació totalJosé Antonio PilarCanovelles

Aquestes quantitats són lesmateixes que es van aprovar el 15de juliol de 2010, quan les re tri -bu cions van ser rebaixades entreun 5% i un 8%. La proposta vapros perar el 14 de juliol pas satamb nou vots favorables del PSC,els contraris del PP (3) i ICV-EUiA (2), i l’abs tenció de Pla ta -forma per Ca ta lunya (1 ) i CiU (2).

Se gons va dir l’alcalde, laquan titat total destinada a re -tribucions de càrrecs electes serà,en funció del pressupost mu ni -

cipal aprovat per a l’any 2011, de232.704,58 euros, el 32% delmàxim recomanat (724.355,64euros) per la Fe de ració de Mu ni -ci pis de Catalunya (FMC). Lapar tida destinada a l’equip de go -vern és de 176.185,54 euros, unaquantitat que es veurà reduïda en28.700 euros quan finalitzi l’any.Orive va proposar transferiraquests diners a altres partidesdestinades a projectes culturals id'assistència a perso nes depen -dents.

Foto: Ajuntament

Emilio Cordero, José Orive i Francesc Sánchez, alcalde i caps d’àrea

Mostra de cartells de Festa MajorFins al 29 de juliol es pot visitar a la Biblioteca la Grua deMontmeló l’exposició del Concurs de dibuix de la FestaMajor, organitzat per la Penya Espanyolista Pericos deMontmeló. S’hi podran veure totes les obres presentades.

Foto: Ajuntament

Els infants van ser rebuts en un acte celebrat a les piscines municipals

Set infants sahrauís passenaquest estiu a Montornès

Aquest estiu seran set els infantssahrauís que passaran l’estiu aMontornès. Els joves van ser re-buts divendres passat, quan es vacelebrar un acte de benvinguda ales piscines municipals. Els in-fants, procedents del camps derefugiats del Front Polisari, al Sà-hara, conviuen des de fa uns diesamb les seves famílies acollido-res; són quatre nenes i tres nensd’entre 7 i 12 anys que passarandos mesos amb famílies del mu-nicipi. Durant l'acte de recepciócelebrat divendres passat, els in-fants també van rebre com a ob-sequi un lot amb material esco-lar.

COL·LABORACIÓ L’Ajuntament ha col·laborat enles despeses de viatge de cinc in-

L’acte de benvinguda va tenir lloc divendres passat

RedaccióMontornès

Mor un treballador després decaure-li a sobre peces de ferro

José Maria M.M, un home de 57anys d’edat i veí de Santa Colomade Gramenet, va morir dimecrespassat a la tarda mentre treballa-va en un magatzem de Montor-nès, després de caure-li a sobreuna càrrega de peces de ferro queestava manipulant amb una grua,segons han informat els Mossos

d'Esquadra. Els fets es van pro-duir quan passaven uns minutsde les sis de la tarda en un magat-zem situat al carrer Besòs núme-ro 8, situat al polígon Can Bus-querons de Baix del municipi.

Els agents autonòmics estanara recopilant tota la informacióper posar-la en coneixement deljutjat i del Departament de Tre-ball, que serà l’encarregat d’in-vestigar el cas.

Darrers dies per optar a ser eljutge de pau de MontornèsMontornès> El termini de pre-sentació de les sol·licituds per op-tar al càrrec de jutge de pau titu-lar i suplent de Montornès fina-litzarà el pròxim 27 de juliol.Qualsevol persona, veïna del mu-nicipi, pot proposar la seva can-didatura si no es troba inclosa encap de les causes d'incapacitatque estableix l'article 303 de laLlei Orgànica del Poder Judi-cial. Les persones interessades

han de lliurar les sol·licituds a l'A-juntament, adjuntant una fotocò-pia del DNI i el seu currículumamb especificació de l'activitatque exerceixen en l'actualitat pera què la Sala de Govern del TSJCpugui examinar que no existeixincompatibilitat.

Els jutges de pau són escollitsper la majoria absoluta delsmembres del ple per un períodede quatre anys.

fants i facilita la seva participacióa les activitats d’estiu que s’orga-nitzen al municipi.

L’Ajuntament de Montornèstambé ha col·laborat amb l’ONGVallès Obert als Nens del Món,que organitza les colònies dels in-fants ucraïnesos que pateixen

les conseqüències de les radia-cions de l'accident de la centralnuclear de Txernòbil. Aquestany, l’aportació municipal ha es-tat de 2.000 euros, que gestionadirectament l’ONG. A Montor-nès, però, no hi ha cap infantucraïnès acollit.

RedaccióMontornès

Page 37: Línia Vallès 362

Vallromanes · VilanovaJuliol

201122líniavallès.cat

37�

Deixalleria mòbil a VilanovaLa deixalleria mòbil estarà instal·lada rere l'Ajuntament de

Vilanova durant el matí del dia 23 per recollir oli, fluores-cents, bombetes, piles, medicaments, aerosols, petits elec-

trodomèstics, roba, pintura, CD i DVD, entre d’altres.

Foto: ADF Maresme i Vallès Oriental

Imatge de Can Bosc, on hi ha vegetació a tocar d’una torre d’electricitat

Alerten del risc d’incendi perla manca de manteniment

L’Agrupació de Defensa Forestal(ADF) Maresme i Vallès Orientalha alertat del perill de risc d'in-cendi forestal als boscos de Vila-nova del Vallès i d’altres munici-pis de la comarca veïna, com Ma-taró i Dosrius, entre d’altres, “perla falta de manteniment d'algunstrams de línies elèctriques”. L’en-titat posa com a exemple CanBosc, a Vilanova, on hi ha “brucs,estepes, romanís... espècies d'al-ta imflamabilitat que estan tocantal peu de la torre elèctrica. Desd'aquí demanem a la Generalitatde Catalunya que actui per evitarque les xarxes elèctriques siguintambé un punt de risc davantdels incendis forestals”.

L’ADF explica que el Decret64/1995, de 7 de març, estableixmesures de prevenció d'incen-dis forestals i obliga a tenir les

Els ADF situen Can Bosc com un punt exposat al focElisabeth AlfaroVilanova

Una rotonda facilitarà el trànsitde vehicles davant la benzineraVilanova> La Generalitat estàredactant el projecte per a l'exe-cució d'una rotonda a l'actualcruïlla que formen les carreteresde Sant Adrià-La Roca (BV-5001)i El Masnou-Granollers (BP-5002) al seu pas per Vilanova, da-vant la benzinera.

El projecte té un cost aproxi-mat d’uns 600.000 euros i l’ob-jectiu és enllestir-lo durant

aquesta legislatura. El poc espaide l’encreuament va fer que la Di-putació descartés inicialmentaquesta rotonda però l’Ajunta-ment va insistir per demostrarque la infraestructura seria pos-sible per facilitar el trànsit a lazona i permetre el pas dels veïns,ja que actualment no existeixcap pas de vianants per creuar lacarretera a aquest punt.

xarxes de conducció elèctriquesque travessen les zones forestalsamb un seguit de condicions demanteniment de vegetació, comque les bases dels pals han d'es-tar netes de vegetació, que no hipoden haver branques tocant elscables de corrent o arbres ambrisc de caure sobre aquestes. “Hi

ha al nostre territori diferents lí-nies que incompleixen aquestanormativa. Hi ha alguns trams ons'ha mantingut la vegetació, peròen d'altres no”, diuen.

L’entitat convida tothom quevegi alguna irregularitat a infor-mar els agents rurals al telèfon 93750 06 27.

Vallromanes > L’11 de setem-bre ha estat la data escollida perl’Ajuntament per inaugurar lanova pista recreativa. La data esva donar a conéixer durant el dar-rer ple, en veure que les obresavancen a bon ritme i que jas’està treballant en la taulada. Lapista serà d’ús lliure i podrà em-prar-se tant per activitats espor-tives com per esdeveniments so-cials i actes recreatius.

La pista cobertas’inaugurarà l’11 de setembre

Vallromanes > El concert d’ho-menatge a Aretha Franklin posa-rà el punt a final, avui, a la 17enaedició de les Nits Musicals. Ani-rà a càrrec del grup GaletesFranklin (22.30h). L’entrada,que és gratuïta, es pot recollir de10h a 14h i de 17h fins a abans delconcert al mateix Casal. D’altrabanda, el gravat que l'artista Pi-lar Masip ha fet per a l’ocasió sesortejarà avui.

Galetes Franklintanquen avui lesNits Musicals

Page 38: Línia Vallès 362

Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]�Juliol

201122líniavallès.cat

Page 39: Línia Vallès 362

Caldes39�

Juliol

201122líniavallès.cat

L’Ametlla · La Garriga

Inicien la reconstrucció de la història del Molí de l’EsclopMiquel Farràs i Boqué, de 66 anys, i M. Rosa Casas Boqué, de 79, són els primers calderins que han enreg-

istrat els seus records al voltant del Molí de l’Esclop, la vella instal·lació redescoberta a peu de la Riera deCaldes. L’Arxiu Municipal i el Museu Thermàlia són els encarregats d’aquest projecte, que pretén recu-

perar la història del molí en paral·lel a les tasques de recuperació que s’hi estan fent.

Santa Eulàlia de Ronçana >El nou alcalde, Joaquim Brusten -ga (CiU), cobrarà 48.630 eurosbruts anuals, uns 2.500 menysque el seu antecessor, Enric Bar -bany (I-ERC). La reducció ésd’un 5%, però segons fonts mu -ni cipals és d’un 12% si es com pa -ra amb la retribució que el repu -bli cà tenia fa un any. Tot i així, lacoalició de govern CiU-PP ha in-crementat la despesa en càrrecselectes perquè la regidora con ver -gent Isabel Valls i el popularFran cesc Montes tindran cadas -cun d’ells una mitja dedicació,amb un sou de 20.600 eurosanu als.

Aquesta modificació de lesdedicacions ha estat objecte depolèmica. Mentre l’equip de go-vern defensa que el canvi com-portara un estalvi anual de50.000 euros per la reestructu ra -ció interna prevista, I-ERC con -sidera que les retribucions ge ne -raran una despesa de 88.000eu ros anuals, quan fins ara la par -tida per a càrrecs era de 51.ooo €.

Menys sou pera l’alcalde, peròmés despesa

Sant Feliu de Codines > Unadona va resultar ferida de grave -tat dissabte en ser atro pellada perun turisme des fre nat a la baixa-da del centre cí vic. La dona quel’a companyava va poder esquivarel vehicle, que estava aparcat a lapart alta del carrer. Els fets vanpassar poc després de dos quartsde vuit del vespre. Antonia C.M,de 67 anys, va patir fractura alnas i con tu sions per tot el cos i vaha ver de ser in gre s sa da a l’Hos -pi tal de Granollers.

Un cotxe desfrenatfereix de gravetatuna dona gran

Bigues i Riells > L'alcalde deBigues i Riells, Joan Vila, exerceixel seu càrrec amb una dedicaciódel 90% i una retribució de40.370 euros, un 19,61% menyscom pa rat amb l’anterior. Els re-gidors de l'equip de govern tenenun 35% de dedicació amb unsou de 12.559 euros.

L’alcalde deBigues es redueixun 19% el sou

Foto: Ajuntament

L’alcalde de Caldes i el president de l’entitat, durant la signatura del conveni

Per l’envelliment actiu

La gent gran de Caldes viurà unenvelliment actiu a les Casesdels Mestres. L’Ajuntament hacedit part de l’equipament a l’as-sociació, que podrà ocupar elsespais a partir del proper setem-bre, mes en el qual es farà laposada en marxa de tot l'edifici.L’alcalde, Jordi Solé, i el presi-dent de l’entitat, Pere Benet,han formalitzat el conveni queho farà possible.

L'associació, que té més 800socis i que des de fa anys pro-mou accions per a l'embellimentsaludable i actiu, ocuparà tresespais del nou equipamentcons truït al carrer de Font i Boetamb Mestre Gregori Montser-rat. Aquests espais són la sala dereunions de la planta baixa, quees destinarà a seu administra-tiva de l'entitat; una de les aulesde l'edifici, que es destinarà a la

L’Ajuntament de Caldes cedeix part de les Cases delsMestres a l’Associació de Gent Gran per a activitats

RedaccióCaldes

formació de noves tecnologiesde la informació i la comuni-cació; i un espai adient per ins -tal·lar la biblioteca i el billar del'entitat.

A l'edifici conviuran els ser -veis destinats a la formació d'a -dults (planta primera i segona)amb els programes de dinamit -zació adreçats a la gent gran dela planta baixa. En el desenvolu-pament d'aquests últims l'Asso-ciació de Gent Gran assumeix

un paper important dirigint ac-cions per un envelliment salu-dable i actiu dins del municipi,juntament amb la resta d'activi-tats organitzades per altres enti-tats locals en el marc de la Co or - dinadora de Gent Gran.

Segons el conveni, la cessiógratuïta i per una durada dequa tre anys és un compromís detreball entre l'Ajuntament i l'en-titat per mantenir les activitatsdreçades a la gent gran.

La Garriga puja al campanar diumengeLa tradicional pujada al campanar de l’església, que arriba a la 21a edició,es farà diumenge entre les quatre de la tarda i les nou del vespre. La sorti-da serà des del passeig dels Til·lers. L’activitat consisteix en pujar els 22 me-tres que separen el terra de la finestra del campanar i baixar per les escales.

L’Ametlla > A finals de se tem -bre o primers d’octubre es pre -sen tarà oficialment L’Ametlladel Vallès per a la Independència,una nova entitat adscrita a l’A s -semblea Nacional Catalana i crea -da per per so nes procedents de lapla ta for ma l’Ametlla De ci deix.La secció local es defineix com unmoviment de la societat civil,pacífic, democràtic, trans pa rent,plural, transversal no par ti dista,amb participació a títol personal.

Es crea l’Ametlladel Vallès per a laIndependència

7,05 euros de cada habitant

L’Ametlla té poc més de 8.000habitants i set regidors amb de -dicació total o parcial. L’al cal de,Andreu González (CiU), i tresedils més tenen assignats sous su-periors als de molts batlles del’entorn. El representant de So -lidaritat Catalana per la In de pen -dència (SI), Francesc Sulé, con -sidera que els sous estan per so -bre de les re co ma na cions de l’A -s so ciació de Municipis de Ca ta -lunya (AMC) i, per des comptat,“del que dicta el sentit comú”. Enel primer ple de la legislatura, Su -lé ja va defensar la contenció dela despesa de les retribucions.

MÉS DEL RECOMANATSegons l’entitat municipalista,els sous dels regidors de mu ni ci -pis d’entre 5.0001 i 10.000 ha bi -tants –com és el cas de l’Amet lladel Vallès– hauria de ser equi va -lent a cinc vegades el salari mí -nim in ter professional. Això sig -

L’alcalde de l’Ametlla, Andreu González (CiU), es fixa un sou de 57.248 €José Antonio PilarL’Ametlla

ni fica que s’hauria de situar en unmàxim de 44.898 euros anuals.

Si, a més, s’afegeix que com aresultat de l’entrada en vigor delReial Decret pel qual el 2010 esvan adoptar mesures ex tra or di -nàries per a la reducció del dèfi-cit públic que tot i no afectar alscà rrecs elec tes, tant l’ACM com laFe de ració de Municipis de Ca ta -lunya (FMC) van acordar reco -ma nar una reducció de les re tri -bucions d’a quests, a dita quan ti -tat s’hauria d’a pli car una rebaixa

del 7%. La xifra resultant (41.756euros) seria el sou brut anual deGon zá lez acceptable des del puntde vis ta moral. En canvi, la sevare tribució serà de 57.248 eurospels càrrecs d’alcalde i regidor dePla nejament Urbanístic, Cultura,Participació Ciutadana i Sani-tat.

L’altre regidor amb dedicaciótotal és Enric Castellví, respon sa -ble polític de Promoció Econò mi -ca, Seguretat Ciutadana, Organit -za ció i Recursos Humans, que co -bra rà 56.136 euros. Al 90% de de -di cació està Carles Borràs, re gi -dor d’Urbanisme, Territori, MediAm bient i Obres i Serveis, que téun sou de 50.000 euros.

Els regidors Pep Moret i M.Ro ser Ametller tenen una de di -ca ció del 85%. El primer té al seucàrrec les àrees de Joventut, Co -municació, Serveis Cor pora t ius iFestes, mentre que la segona té lares ponsabilitat de Benestar So -cial, Esports i Ensenyament. Lare muneració d’ambdós és idèn -ti ca: 32.ooo euros.

Foto: Arxiu / Eduardo Benito

Andreu González, l’alcalde

L’Ametlla > S’es tan executantobres d’acondi cio nament de lacarretera BP-1432, que trans-corre pel municipi en di recció aBigues i la Garriga. S’es tan col·lo-cant vo rals de for mi gó entre elPont de la Terrera i la rotonda deBigues.

Obres de milloraen un tram de la BP-1432

Amb una dedicació del 75%,M. Teresa Bada, regidora d’Hi -sen da, Comerç, Mobilitat, Trans -port, Turisme i Consum, cobra-rà 42.102 euros, mentre que F.Xa vi er Martínez, responsable deBa rris i Gent Gran, percebrà10.000 euros l’any.

Les retribucions dels diferentsregidors no són equitatives entreelles. Si s’agafen com a exempleels 56.136 euros assignats a Cas -tell ví per una dedicació absoluta,es comprova que a Borràs li co -r res pondrien 55.555 euros; aMo ret i Amet ller, 37.647; a Bada,56.136 (és l’única que coincide ix)i a Martínez, 40.000 euros.

COST PER HABITANTAndreu González rebrà a l’any7,05 euros de cada habitant del’A metlla, molt més que alcaldesde municipis com Mollet (1,2),Pa rets (3,2), la Garriga (3,3), Lli -çà d’Amunt (3,5) o Caldes deMont bui (3,6). Només un incre -ment de la natalitat pot ajudar adisminuir la pressió pels sous.

Page 40: Línia Vallès 362

40�Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] líniavallès.catJuliol

201122

Page 41: Línia Vallès 362

Cardedeu · La RocaJuliol

201122líniavallès.cat

41�

La Roca no té mitjans contra la prostitucióLa Roca del Vallès no disposa de cap ordenança contra la prostitució

a la via pública, que en els darrers mesos ha proliferat en diferents punts, es pe cialment a les carreteres C-1415 i C-5105, que uneixen el municipi amb Gra -

no llers i amb Cardedeu, respectivament. La policia pot fer accions limitades.

Cardedeu > El personal de l’O -ficina d’Atenció al Ciutadà (OAC)ha assistit a dues sessions d’asse -s so rament per tal de poder fa ci -litar als consumidors la in for ma -ció bàsica requerida per resoldrepossibles consultes o les que cal -gui per iniciar un tràmit.

El personal del’OAC es forma entemes de consum

Cardedeu > L'Agència de l'Ha -bi tatge de la Generalitat ha con -firmat que el sorteig per adjudi-car els 22 pisos protegits de llo-guer de la rambla d'Ernest Lluchtin drà lloc el dilluns 19 de setem-bre al Centre Cultural. La Gene-ralitat ha admès 170 sol· li ci tudsde les 265 pre sentades. Durantl'acte es determinaran les perso-nes ad ju dicatàries dels habitatgesi el pis adjudicat, i s'ordenarà lallista d'es pera.

El sorteig delspisos protegits, el 19 de setembre

El golf de Vilalba cerca comprador

El camp de golf de Vilalba ha ini -ciat el seu particular compte en -rere: si els administradors con -cursals de l’empresa propietàriano troben ningú disposat a con -tinuar amb l’activitat tancarà a fi-nals de setembre. La firma Vi lal -ba golf, que des de l’any 2008per tany al grup Nyesa ValoresCor poración, va presentar con-curs de creditors (antiga sus-pensió de pagaments) l’abril de2010 i els actuals gestors van pre-sentar fa pocs dies un expedientde re gu lació d’ocupació que dei-xarà al carrer els 21 treballadorsde la ins tal·lació.

El pacte entre els adminis tra -dors i els treballadors, que des dela presentació del concurs decre ditors han mantingut el campen funcionament, inclou que elnou comprador contracti l’actu-al plantilla. En els propers dies esrescindiran nou contractes i elpro per 30 de setembre; la resta,

El camp tancarà el 30 de setembre > L’empresa ha presentat un EROJosé Antonio PilarLa Roca

en cas que no es trobi ningú quees vulgui fer càrrec de la ins tal -lació esportiva. A causa de la si-tu ació de crisi que viu l’empresa,els acomiadats només rebranuna indemnització de 20 diesper any del Fons de GarantiaSa larial (Fogasa).

PROJECTE FALLITEl grup Inbesòs va promoure elcamp de golf –que es va posar enmarxa l’any 2006– conjunta-

ment amb una urbanització deluxe for mada per 123 xalets, delsquals només se n’han construïtdos. Ny esa va ab sorbir l’empre-sa el 2008 i aleshores ja va anun-ciar la seva intenció de despen-dre's de l'activitat dedicada a l'o-ci, on s'in clouien diversos campsde golf: el pitch and putt de Vall -ro manes, venut el 2009; i el deRo sanes, a la Garriga, del qual te-nia participacions que també vaven dre.

Foto: Arxiu / Eduardo Benito

L’empresa ha presentat un ERO amb el qual acomiadarà tots els treballadors

L’any passat, Nyesa va pre sen -tar concurs de creditors per a Vi -lalba Golf. El principal creditor dela companyia és la Caja de Aho -rros del Mediterráneo (CAM),amb la qual té un deute de més desis milions d’euros.

SENSE LLICÈNCIESEl camp de golf de Vilalba operasense llicència d’obres i ambien-tal des que el Tribunal Superiorde Justícia de Catalunya (TSJC)les va anul·lar en considerar quel’A juntament les havia conceditl’any 2004 sense els preceptiusinformes dels departaments deMedi Ambient i de Cultura. Lainstal·lació esportiva es troba enuna zona amb moltes possi bi li -tats de con tenir restes ar queo lò -giques.

La sentència de l’alt tribunalca talà, que va instar l’Ajunta-ment a fer complir la resolució,res po nia a un recurs con ten -ciós de la Pla taforma per Vi -lalba. l’em pre sa va iniciar elstràmits.

Page 42: Línia Vallès 362

Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]�Juliol

201122líniavallès.cat

Page 43: Línia Vallès 362

Baix MontsenyJuliol

201122líniavallès.cat

43�

Sant Celoni > Amb l’objectiu depromocionar i difondre els artis-tes locals i del Baix Montseny,Sant Celoni ha organitzat, dinsdel marc de la Festa Major, unconcurs de grafits. Pot participarqualsevol persona resident a lazona. Les inscripcions finalitzenel 19 d’agost.

Sant Celoniorganitza unconcurs de grafits

Llinars > Els regidors rebranmenys diners en concepte dedie tes per assistència a plens(175 euros en lloc de 200), comis-sions i juntes de govern (100 da-vant dels 125 d’abans). El primertinent d’alcalde, Pere Grivé, man-té la dedicació exclusiva i el sou,que es congela en els 51.351 eu-ros bruts anuals. Els grups muni-cipals rebran una assignació de1.000 euros l’any i 1.500 més perregidor.

Els regidors deLlinars cobraranmenys per ple

Sant Celoni > L’alcalde, JoanCastaño (PSC), cobrarà un 12%menys que el seu predecessor,Francesc Deulofeu (CiU). El seusou, amb dedicació del 100%,serà de 48.000 euros anuals en14 pagues, 7.000 menys que elconvergent, que tenia una dedi-cació del 90%.

Els regidors de l’equip de go-vern, amb una dedicació del 30%,cobraran 12.000 euros en 12 pa-gues (465 euros menys que l’an-terior mandat), mentre que els del’oposició rebran 165 euros i elsgrups polítics, 442.

Joan Castaño esredueix el sou icobrarà 48.000 €

Flying Renos guanya el Sant Celoni Sona!Flying Renos s’ha proclamat guanyador del concurs

Sant Celoni Sona! 2011. Segons el jurat, és la banda amb la propostamés clara, ben construïda i ben executada dalt de l’escenari.

Mandanga i Ignation van quedar finalistes.

Troben una bomba de la Guerra CivilL’artefacte va ser un dels quatre que el juny de 1938 va llençar l’aviació italiana a Sant Celoni

RedaccióSant Celoni

Unes obres a prop dels terrenysde la Forestal han permès loca -lit zar aquest dilluns 18 de julioluna bomba italiana de 50 kg quees creu que va caure a Sant Ce -loni a finals de juny del 1938.Segons els testimonis orals, vancau re quatre bombes a la ma -teixa zona (a l’entorn dels ter-renys de la Forestal) su posada -

ment intentant tocar un dipòsitde combustible i la mateixa viafèrria. Tres bombes van explotarsense causar víctimes ni danysmaterials importants i una, laque s’ha trobat ara, sembla queva quedar enterrada al peu d’u -na paret d’un magatzem.

Es diu que l’amo del magat -zem fa uns anys va avisar a laGuàrdia Civil sobre l’existènciade la bomba i aquests li van re -co manar mantenir-la tapada

amb terra i no fer res. I així vaquedar, sense saber-se del tot lalocalització exacte.

Fa unes setmanes van co -men çar obres a la zona i els co -neixedors de la història seguienel tema a l’espera de confirmar-ne l’existència. Això va alertarels constructors que van fervenir uns tècnics de la universi-tat amb georadar per localitzar-la però la cerca va ser infruc -tuosa. Imatge de la bomba

Finalment dilluns a la tarda,el camió excavadora va carregarla bomba sense adonar-se’n i albuidar la càrrega va sortir ro -dolant. Els operaris van avisarels Mossos d’Esquadra que vanacordonar ràpidament el circuitper seguretat. Tot seguit va ar-ribar la unitat dels tècnics espe-cialistes en desactivació d’explo -sius dels Mossos d’Esquadra, elTEDAX, que dimarts la van ferexplotar de forma controlada.

Page 44: Línia Vallès 362

EsportsJuliol

201122líniavallès.cat

44�

Masdevall clou amb un triomf la temporadaLa patinadora del Club Patinatge Mollet, Carolina Masdevall, ha signat

amb un important triomf una de les seves millors temporades. La molletana s’ha fet amb la medalla de bronze en la categoria de figures obligatòries

del Campionat d’Espanya celebrat el passat cap de setmana a Llagostera.

Foto: Adolf García

Una imatge de les 24h Frigo

Yamaha-Folch aconsegueixles 24 hores de Motociclisme

L’alt nivell de la cursa i els proble-mes de Suzuki-Català van conver-tir els dos equips de la Yamaha-Folch Endurance en els gransdominadors de les 24 hores Fri-go de Motociclisme, celebrades elcap de setmana al Circuit deMontmeló. Els equips de JosepMaria Folch van fer doblet, acon-seguint el seu setè triomf absoluten aquesta cursa. Durant tresquartes parts de la prova, la ba-talla s’ha convertit en un duel en-tre els vuit pilots companys d’e-quip: Pedro Luis Vallcaneras iKenny Foray han tingut en elsseus companys David Checa, Víc-tor Casas, Josep Monge i ArturoTizón els seus principals rivals,als quals han avantatjat en pocmés de minut i mig. Un altre delsprotagonistes de la cursa va ser lapluja, que va apareixer quan no-

Els dos equips de Josep Maria Folch fan el 7è triomfRedaccióMontmeló

més quedava mitja hora per al fi-nal de la competició.

GASPAR COMPETICIÓL’equip vallesà de Motos Gaspar,que patrocina Línia Vallès, vaclassificar-se en quarta posició aMotorbikes malgrat els proble-mes que van tenir durant el

transcurs de la carrera. A deu mi-nuts per acabar, després de dosavaries i quan tot feia preveureque farien podi (eren tercers)perdia un pinyó que va aturar deltot la màquina. Finalment, vanser vuitens a la general. L’equipja pensa en superar-se en la cur-sa del 2012.

Granollers > El jugador delFraikin BM Granollers, AntonioGarcía, ha fitxat definitivamentper l’Ademar León, un dels rivalsmés durs de l’equip granollerí al’asobal. El llagostenc va explicaren roda de premsa que el fetd’anar-se’n a l’equip lleonès su-posa tot un “repte esportiu”. L’A-dema jugarà la propera tempora-da la Champions i aquest fet po-dria ajudar García a promocio-nar-se dins la selecció espanyo-la amb vistes als Jocs Olímpics deLondres i al Mundial de 2013. Elfitxatge s’ha fet efectiu desprésque el Granollers rebaixés laclàusula de rescissió del contrac -te amb el jugador.

Antonio Garcíafitxa pel clubAdemar León

Mollet > La Federació Catalanade Futbol ha definit aquesta set-mana el calendari de la tempora-da 2011-2012 a Primera Catalana.El CF Mollet serà l’únic represen-tant del Vallès Oriental a la cate-goria i debutarà davant del CF Pe-ralada. A la categoria, també ju-guen a Cerdanyola, el Palamós, elPremià i el Vilassar, entre d’altres.

El Peralada, primer rival delMollet a Primera

Granollers > Excel·lents elsresultats obtinguts per les in-fantils del Club Natació Grano-llers al Campionat d’Espanyad’Estiu ASISA que va tenir llocdel 15 al 17 de juliol a Barbastro(Òsca). En total, les granollerinesvan sumar 7 medalles (tres d’or,tres de plata i una de bronze) i esvan proclamar subcampionesd’Espanya.

Èxit de lesinfantils delCN Granollers

Page 45: Línia Vallès 362

45�Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] líniavallès.catJuliol

201122

Page 46: Línia Vallès 362

46�

L’Agenda Juliol

201122

TELÉFONS D’INTERÈS

EMERGÈNCIES 112BOMBERS 085 · Granollers 93 849 60 80 · Mollet 93 570 47 29/93 570 45 74CAP · GranollersSant Miquel 93 791 16 25 Granollers centre 93 458 56 89 Valles93 548 56 58 · Mollet Plana Lledó 93 579 83 83. Can Pantiquet 93 570 5977. La Llagosta 93 574 98 10 L’Ametlla 93 843 22 67 Parets 93 562 16 89Santa Perpètua 93 560 31 18 Martorelles 93 593 42 44 Sant Fost 93 57954 06 La Roca 93 860 32 00 Vicenç Papaseit 93 842 44 32 Cardedeu 93846 03 51 / 93 846 02 71 Montornès 93 572 03 03 Montmeló 93 544 44 40Les Franquelles Bellavista 93 861 80 30 Corró d’Avall 93 840 42 00 Lliçad’amunt 93 841 52 50 Lliça de Vall 93 844 56 30 Canovelles 93 846 83 28La Garriga 93 871 80 81 Vilanova 93 845 84 75 Vallromanes 93 572 98 05 HOSPITALS (emèrgencies mèdiques 061)Hospital General de Granollers 93 842 50 00 Hospital de dia Sant Jordi(Granollers) 93 860 00 50 Hospital de Mollet 93 576 03 00MOSSOS D’ESQUADRA 088 Granollers 93 860 85 00 Mollet del Vallès 93 565 99 00GUÀRDIA CIVILMollet del Vallès 93 570 55 59 Canovelles 93 846 53 53POLICIA NACIONAL 091 TAXI Granollers 93 870 30 28 Radio Taxi Granollers 93 870 30 00 Mollet TaxisVallès 93 593 74 01 L’Ametlla 670 894 810 / 670 79 72 79 Parets 93 593 7401 / 600 639 664 Santa Perpètua 93 560 48 03 La Llagosta 93 574 98 10 / 93560 33 63 (630 88 12 50 nit) La Roca 628 18 90 00 Cardedeu 93 846 01 01Montornès 93 568 09 97 La Garriga 938 71 74 74 Canovelles 93 870 30 28

PE

NJA

’T-EL

AC

AS

A�

HARRY POTTER 7 PART 2 3D

TRANSFORMERS 3

CARS 2

RESACON 2, ¡AHORA EN...

BAD TEACHER

KUNG FU PANDA 2

HARRY POTTER 7 PART 2

16.00

16.00

16.15

16.30

15.50

18.45

19.00

18.20

18.30

17.30

20.30

20.20

20.00

21.30

22.00

22.45

22.20

22.30

SANT CELONI 16 i 17 de Juliol

GRANOLLERS22 de juliolLes mil i una nits de Can Gili.Exhibició i classe oberta dedansa oriental. 19.30h, CentreCívic Can GiliConcert dels grups Vífidus iSimple Mente. 22h, Espaid'Arts de Roca Umbert.

26 de juliolBallada de Santa Anna. CoblaGenisenca. 19h, Plaça de la Ca-serna.Cinema a la fresca. La vida deBrian. 22h, Plaça Maluquer iSalvador.

27 de juliolTertúlia al voltant del llibre Elcervell de Kennedy, de HenningMankell. 10h, Biblioteca CanPedrals.

28 de juliolDijous a la terrassa. Actuacionsdiverses. 21h, GRA.

MOLLETFins al 24 de juliolFesta Major de Gallecs. Espla-nada de l'església de Gallecs.

22 de juliol V Urban Park Party. 5h, parc dela Plana Lledó.

23 de juliolTrobada de casals cubans. De17h a 21h. Parc Can Mulà.

24 de juliolBall de gent gran. 17.30h, Mer-cat Vell.

PARETS27 de juliolLectures al Bosc de llibres. 19h,Can Jornet.

LA LLAGOSTA23 de juliol6è Recital de guitarra flamen-ca. 21h, Centre Cultural.

28 de juliolCaptació de sang. De 10 a 13h ide 17 a 21h, Pl. d'Antoni Baqué.

SANT FOST22 de juliolInici de la Festa Major.Inauguració de l’exposició depintura Sortida de camp alCastell de Sant Foix. 19.30h.L'Ateneu.

MARTORELLES23 de juliolFestival fi de curs de UniónCultural Andaluza. 19h, pati deCarrancà.Festivitat de Sant Joaquim.Missa a les 18.30h a la Parrò-quia i audició de sardanes a les19.30h a la Plaça de l'Església.

SANTA MARIADel 22 al 24 de juliolFesta Major.

MONTORNÈS22 de juliolCinema de terror al Casal deCultura: Los ojos de Julia.22.30h.

CARDEDEUDel 21 al 24 de juliolCinema: Cartas a Dios. Diven-dres a les 21 h, dissabte a les22h i diumenge a les 19h.

LA ROCA23 de juliolBall de Tarda de la Gent Gran.21h, Casal de la Torreta.

VILANOVA23 de juliol Visita de la Deixalleria mòbil.De 9 a 13h, darrere l’Ajunta-ment.

VALLROMANES23 de juliolNits Musicals, concert 3: Gale-tes Franklin. Tribut a ArethaFranklin. 22.30h, Casal.

CALDES22 de juliolFesta de Barri dels Saulons.Fins al 24 de juliol.Sopar iber i concert de músicade l'antiga Roma al jaciment deTorre Roja. 20h.

LLIÇÀ D’AMUNTDel 22 al 24 de juliolFesta del barri Can Rovira Nou.

LA GARRIGA22 de juliol Divendres a la fresca: màgia,dansa del ventre i concert. 22h,plaça del Silenci.

23 de juliolFesta del Barri de les Roques.Sopar (21h) i concert (23h).

24 de juliol21a escalada popular al campa-nar. 16h.

CANOVELLESFins al 25 de juliolFesta Major.

LES FRANQUESES22 de juliol Teatre: El marit de la Marinaés mariner. 22 hores, CentreCultural de Marata.

23 de juliol IX Trobada de Romancers. 20hi 21h, a la plaça de Marata.

24 de juliol Sardanes a la plaça de l’Espol-sada. 18 hores.

L’AMETLLA23 de juliolNits d'estiu a Can Plantada.Concert de Beatriz Macías. 21h.

SANT CELONI28 de juliolDijous a la fresca. Percussió acàrrec de Bricandeira. 22h, Jar-dins Rectoria Vella.

Page 47: Línia Vallès 362

47�Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] líniavallès.catJuliol

201122

Page 48: Línia Vallès 362

Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]�Juliol

201122líniavallès.cat