of 48 /48
redacció 93 570 62 64 · [email protected] · administració 93 593 93 39 · publicitat 93 570 88 96 · Fax 93 570 87 74 Sol·licitat el control La Llagosta Denuncien que el PSC ha deixat 1,7 milions de deute en factures 26 3 Vallès Oriental La crisi ha fet que augmenti la demanda de justícia gratuïta La construcció de la nova autovia B-500, més a prop Foto: Eduardo Benito La Generalitat podria encarregar a l’octubre l’execució del projecte > Serà lliure de peatge Parets, Sant Fost, Canovelles... de Festa! Segueixen les protestes pels sous dels polítics de Mollet 16 línia vallès 22 de juliol de 2011 · Núm. 362 · Any XI · 19.000 exemplars · www.liniavalles.cat 7 16 21, 30 i 36

Línia Vallès 362

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Línia Vallès 362

Text of Línia Vallès 362

 • redacci 93 570 62 64 [email protected] administraci 93 593 93 39 publicitat 93 570 88 96 Fax 93 570 87 74

  Sollicitat el control

  La LlagostaDenuncien que el PSC ha deixat 1,7 milions de deute en factures

  26

  3

  Valls OrientalLa crisi ha fet queaugmenti la demandade justcia gratuta

  La construcci de la novaautovia B-500, ms a prop

  Foto: Eduardo B

  enito

  La Generalitat podria encarregar a loctubre lexecuci del projecte > Ser lliure de peatge

  Parets, Sant Fost,Canovelles... de Festa!

  Segueixen les protestes pels sous dels poltics de Mollet

  16

  lniavalls22 de juliol de 2011 Nm. 362 Any XI 19.000 exemplars www.liniavalles.cat

  7

  16

  21, 30 i 36

 • Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]

  201122lniavalls.cat

 • 3En Portada lniavalls.catJuliol201122

  Lautovia segueix sent una incgnitaLa Generalitat podria encarregar el proper mes doctubre la construcci de la via rpidaque ha dunir el Valls i el Barcelons a travs de la Conreria en substituci de la B-500

  ntegrament el cost de la car-retera, que ronda els 400 milionsdeuros. Per contra, fonts delempresa adjudica t ria, Tabasa,han assegurat que el fet que hihagi o no peatge no afectar a laceleritat dels treballs, com hasuccet amb el carril VAO que lamateixa com panyia est constru-int a la C-58, informa Da niel Gu -tirrez, director de L nia Ba da - lo na, pe ri dic pertanyent al ma -teix grup editorial que Lnia Va -lls.

  DEMANDA EMPRESARIALLa remodelaci de la B-500, queactualment s una carretera dunnic carril per sentit que enllaael centre de Mollet amb el de Ba -dalona, s una vella rei vin dicacia ambds costats de la Conreria.No noms poltics de di ferent

  ideologia sin tamb empresarisdel Valls Oriental i del Bar ce -lons han reclamat lactuaci,que t com a objectiu millorar lescomunicacions entre les comar-ques.

  Gran part de lempresariat dela zona t dipositades moltes es-perances en aquesta carretera.Asseguren que, un cop finalit za -da, facilitar la reactivaci delspolgons industrials duna i altracomarca, aix com atraur novesindstries que podrien installarla seva seu en les immediacionsde la B-500.

  Daltra banda, es confia enque lexecuci del projecte per-meti el desplaament de milersde vallesans i ba da lonins per rea -lit zar compres a una o altra co-marca, contribuint aix a la mi -llora de les respectives econo -mies locals.

  La necessitat daquesta viatam b la defensa lexpert en mo-bilitat i seguretat viria Ole Thor-son, a qui li preocupa que no espotenci el transport p blic, comlautobs, perqu els usuaris tin-guin una alternativa al vehiclepri vat. Per a Thorson s fona-

  El plnol mostra el recorregut de la futura via rpida

  mental alleugerir lactual trnsitdel Nus de la Trinitat [a lentradade Barce lona], i una manera defer-ho seria construint la B-500.

  ESTAT DEL PROJECTETot i les novetats a la cambra ca -ta lana, el projecte continua actu -alment el seu curs. Ja sha tancatel perode dallegacions que po-dien presentar els vens i ajunta-ments afectats per la proposta derecorregut ela borada per Tabasa,empresa pblica que t de ter-mini fins a finals del proper mesde se tembre per donar-hi res -posta.

  Aix significa que, si no espresenten complicacions de dar-rera hora i saccepta com a vlidel pro jecte inicial, la Generalitatpodria encarregar la construccidel nou vial a principis del pro -

  per mes doc tubre. La manca depressupost i la necessitat daltresin fra estructures viries de carac -te rstiques similars com el tneldHorta, a Barcelo na sn elsprin cipals esculls de la nova B-500.

  UNA EMPRESA SOLVENTEl Banc Europeu dInversions haconcedit a Tabasa un crdit val-orat en 125 milions deuros per aqu lempresa pugui fer realitatels seus projectes. Aquesta me su -ra t lobjectiu de proporcionarinjeccions de crdit a les empre-ses pbliques solvents per a quno aturin les actuacions que te -nen previstes.

  Al marge dencarregar-se de laconstrucci de la B-500, lem-presa pblica Tabasa t la con-cessi dels tnels de Vallvidrera.La companyia est participadaen un 96% per la Gene ra litat ilany passat va obtenir uns ben-eficis de 8,2 milions deuros.Lactual conse ller de Territori iSostenibilitat i exal calde de SantCugat del Valls, Llus Recoder(CiU), en va for mar part del seucon sell dadministraci.

  Lempresa concessionria no creu que la gratutat sigui un entrebanc

  La manca de pressupost i la

  necessitat daltres vies, elsprincipal esculls

  La futura via rpida que substi-tuir lactual B-500 est ms aprop, tot i que la seva construc-ci continua sent una incgnita.La setmana passada el Parla-ment va aprovar, a petici deldiputat del Partit Popular JosepLlobet, que la nova carretera queunir el Valls Oriental ambBadalona no si gui de pagament,contrriament al que en el seumoment havia apro vat el Governdel socialista Jos Montilla. Elmo tiu oficial del canvi s quelexecutiu del convergent ArturMas pretn reduir els peatges atot Catalunya.

  Algunes veus, com el diputatFerran Falc (CiU), que a Bada -lo na ha fet de la B-500 el seu par-ticular cavall de batalla, con si -de ren que el canvi de rumb potendarrerir encara ms linici deles obres, ja que sense peatge nohi ha retorn econmic i, per tant,la Generalitat haur dassumir

  Jos A. Pilar Valls Oriental

 • Comarca4Juliol

  201122lniavalls.cat

  Ribalta rectifica les seves crtiques a CiULexalcalde va enviar als mitjans de comunicaci dues cartes amb pocs dies de diferncia

  Jos Antonio PilarLes Franqueses

  Rectificar s de savis. Si la frases certa, lexalcalde i actual regi-dor dUrbanisme de les Franque-ses, Esteve Ribalta (PSC), t mol-ta saviesa... o un bon assessor queli ha fet ve u re els inconvenientsde dinamitar el pacte a cinc quemant als socialistes en el governmunicipal. Noms unes horesdesprs que es presents lacord,va enviar una carta a diferentsmit jans de comunicaci expres-sant la seva opini sobre el paperque havia jugat el seu partit enlaliana i el seu particular parersobre els seus companys de CiU;dies ms tard, per, va enviar unacpia del text destinat a ser pu-blicat al butllet municipal, aques-ta amb una redacci ms racionali molt menys visceral. Les dife-rncies entre una i altra sn no-tables.

  CANVIS SUBSTANCIALSAmbdues missives comencenamb la valoraci que lentrada delPSC de les Franqueses del Vallsal govern municipal significa unacte de generositat i responsabi-litat gens habitual en el panora-ma poltic actual i destacantque els quatre regidors socialis-tes proporcionen una estabilitatque permet treballar i aprovartota la planificaci que el muni-cipi necessita.

  La primera gran difernciaen tre les dues cartes apareixquan Ribalta assegura en la pri-mera que aquesta tasca haviaestat abans boicotejada repeti-dament pels mateixos protago-nistes que ara reben el seu su-port, mentre que en la segonaver si apunta que havia estatboicotejada per aquells que ante-riorment representaven CiU.En pocs dies, lex alcalde va can-viar substancialment dopini enrelaci als responsables de la pa-rlisi que va patir el seu governdurant la passada legislatura. Iaix ho recorda en la versi inicialdel seu escrit: El PSC ha posat

  Foto: Eduardo Benito

  Francesc Colom i Esteve Ribalta

  per davant linters pblic i lesnecessitats del municipi, sacrifi-cant qualsevol inters partidistao personal. Hauria estat b queaix hagus succet en els darrerstres anys. En la segona no hi hacap rastre de crtica en aquestsentit, ans al contrari, el to s con-ciliador: Ens agradaria queaquest exemple servs tamb perevitar situacions passades i mos-trar el cam que hem de seguir elsrepresentants pblics a les Fran-queses.

  En la primera carta, Ribaltadiu que, sense el suport del PSC,el primer ple hauria estat undes gavell, perqu el municipitin dria un govern convergent enminoria, incapa de tirar enda-vant qualsevol proposta nica-ment amb el suport numric delspartits poltics ms petits. En lasegona, valora positivament les-for de PP i ERC per garantir lagovernabilitat, arribant entre totsa aconseguir la majoria absoluta

  que permet lestabilitat. No fa, encanvi, cap menci a Uni dels Po-bles de les Franqueses (UPLF), laformaci poltica creada per laseva excompanya Vanessa Gar-ca, qui tamb forma part del go-vern.

  Aquestes dues circumstnciespoden induir a pensar A) Amb laseva menci a populars i republi-cans Ribalta podria estar estenentla seva m de cara al futur, ambqui va mantenir contactes durantel perode de negociacions poste-lectorals; i B) El seu oblit consci -ent de la formaci independentpodria significar que no es t tandisposat a oblidar el passat comsembla. El temps donar o treu-r raons.

  SUPORT INTERESSATA la segona missiva recordemque va adreada a ser publicadaal butllet municipal que rebranals seus domicilis tots els vens deles Franqueses, Ribalta sexpla -ia en la generositat del seu partiten fer possible la governabilitatdel municipi amb les aportaci onsdels seus quatre representants,que es van quedar a les portes deser la llista ms votada per unadiferncia de noms 34 vots res-pecte de la candidatura conver-gent.

  Mentre a la primera versi

  aquest redut marge era motiusu ficient per a qu Ribalta llan-cs a laire la pregunta de si s co-herent que CiU demani lalcaldiaa qualsevol preu, a la segona as-segura que cal un esfor i un sa-crifici molt gran per part de totsels grups poltics per assolir la go-vernabilitat i que ning es dei-xi dur per personalismes i vul-gui imposar els seus criteris. Estendeix a desqualificar la feinadels representants poltics es-criu lexalcalde, per quan hi haactes de sacrifici, lopini pbli-ca tamb hauria de ser capa devalorar-los com a gestos que per-meten la regeneraci poltica i de-fugir dels enfrontaments. Se-gons diu a continuaci, per al PSCde les Franqueses hau ria estatmolt fcil contemplar des de lo-posici com un go vern en mino-ria es desgastava, per aix no be-neficia a ning.

  Ribalta revesteix el seu su-port a lequip de govern com unexercici de responsabilitat polti-ca. El que no diu s que estar aloposici hagus comportat pera ell i els altres tres regidors so-cialistes lobligaci haver de re-tornar a les seves respectivespro fessions [en el seu cas mestredescola] i la prdua dels 40.000i 25.0000 euros bruts anualsque tenen assignats com a mem-bres de lequip de govern en basea la se va dedicaci exclusiva (lex -alcalde) o parcial (Juan AntonioMarn, Josep Randos i GiselaSan tos) a lAjuntament. El seu su-port a Colom els ha permsman tenir el seu lloc a la primeralnia de la poltica local, aix comel seu estatus econmic. Aix s,amb me nys responsabilitats quela legislatura pas sada.

  A la segona missiva no hi hacap rastre de lescides crtiques

  que dedica a CiU ala primera versi

  Diu que lacord s un exercici

  responsable i nomenciona els seus beneficis

  econmics

  SENTIT COMLa tercera de les grans difernciesapareix immediatament. A la se-gona versi de la carta no hi hacap rastre de les crtiques que Ri-balta s dedica a CiU a la prime-ra. Lactual alcalde [en refern-cia a Francesc Colom] aplica cri-teris diferents en les retribucionsals crrecs pblics, que sn con-traris als que votava fa noms dosanys i afegeix que aquest estilde fer poltica no s el del PSC deles Franqueses, partit per alqual, segons afirma, la respon-sabilitat i el servei pblic passensempre per davant daltres inte-ressos. En la nota rectificadaafirma que ara saproven pro-postes de sentit com que abansno shi podien aprovar.

  El darrer pargraf dambduescartes sn contradictoris entre s,tot i que linici s el mateix: Elnostre vot favorable a la investi-dura de Francesc Colom, la nos-tra entrada al nou govern, sn unacte de responsabilitat per almunicipi de les Franqueses delValls, per tamb sn un toc da-tenci al grup de CiU per a qu si-gui conscient del que van dir a lesurnes i el que demanen veritable-ment els resultats de les elecci -ons, lnic cam que garanteixlestabilitat i, sobretot, apliquiaquell sentit com que tantshavia reclamat.

  La diferncia es posa de mani-fest posteriorment. Mentre en laprimera nota Ribalta es mostra-va crtic dient que la federaci na-cionalista no havia aplicat el sen-tit com ni abans del 22 de ma -ig, ni desprs, en la segona ver-si el socialista conclou dient:De sitgem que el nostre suportserveixi per treballar per lintersgeneral i per abordar amb xit elsreptes que reclama el nostre mu-nicipi. Ni rastre de la seva cidacrtica inicial. Lautor duna i al-tra carta no semblen la mateixapersona. Mentre la primera estescrita amb el cor ms que ambel cap, la segona sembla lobradun savi... o per alg que t unbon assessor amb sentit com.

 • 5Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] lniavalls.catJuliol201122

 • Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]

  201122lniavalls.cat

 • 7Comarca lniavalls.catJuliol201122

  Creix la demanda de justcia gratutaLa crisi ha incidit prcticament en tots els mbits de la defensa legal en el torn doficiRedacciValls Oriental

  Hi ha una evident relaci causa-efecte entre la crisi i lincrementde la demanda de justcia gratu-ta. Segons dades facilitades pelCollegi dAdvocats de Grano-llers, als jutjats de la capital co-marcal i de Mollet les sollicitudshan augmentat un 51% en elsdar rers tres anys. Si lany 2007 esvan tramitar 6.500 expedients, el2010 en van ser 9.824.

  La major part de les peticionssacaben acceptant, ja que el ma-teix Collegi dAdvocats aplicaprviament un filtre per a qu lessollicituds compleixin els requi-sits necessaris i els demandantspuguin acollir-se a la justciagra tuta. En termes generals, espoden beneficiar daquest serveitotes les persones que percebinun sou que no superi els 1.050euros bruts mensuals.

  MS CASOSAquest no ha estat, per, lnicservei legal que el 2010 va cri-xer en relaci a anys anteri ors. Elnombre dusuaris del Servei dO-rientaci Jurdica (SOJ) ha pujatun 63% des del 2008, passantdunes 2.200 a unes 3.600 de de-signacions dofici. Aquest creixe-ment multiplica per dos el que esva registrar entre el 2001 i 2008,malgrat que el perode de tempss considerablement inferior.

  Entre la diversa tipologia, elscasos relacionats amb qestionseconmiques sn els que hanex perimentat un creixement msimportant. En lmbit civil onsinclouen desnonaments, im-pagaments de crdits al consumo factures de targetes de crdit,execucions hipotecries i recla-macions de quantitats, entre dal-tres es van doblar, passant de535 a 1.296. Tamb van augmen -tar, en aquest cas en un 94%, lesdesignacions dadvocats doficiper temes matrimonials: de 611a 1.187. Com a resultat directe dela crisi econmica, shan disparatles demandes de mo dificaci deles condicions pac tades en divor-cis i separaci ons. En canvi, elsnous procediments shan redut.

  Pel que fa als temes socialsels laborals, la quantitat esmant per sobre dels 300. Enaquest mbit, la punta de creixe-ment es va registrar entre elsanys 2007 i 2008, en passar de196 designacions a poc ms de300, amb un increment dun64%.

  Els expedients relacionatsamb violncia de gnere, menori es tran geria es mantenen esta-bles, tot i que en algun cas les xi-fres bai xen.

  ORIENTACI JURDICAEl Servei dOrientaci Jurdicaofereix assistncia als jutjats de

  Infografia: Albert Bald

  Granollers i Mollet, per tambho fa peridicament als ajunta-ments de les Franqueses, la Lla-gosta, Sant Celoni i Sant Feliu deCodines, a ms a les presons deQuatre Camins i de Joves, a laRo ca del Valls, amb especialis-tes que shi desplacen. Aquest escomplementa amb el Servei dO-rientaci a la Mediaci.

  Els advocats dofici realitzentorns de 24 hores per cobrir lesnecessitats de defensa legal delsdetinguts als partits judicials deGranollers i Mollet, per tamba les vc times. Dimarts de la set-mana passada es va complir el25 aniversari daquest servei.

 • Opini8Juliol

  201122lniavalls.cat

  Safata dentradaEDITORIAL

  Ciutadans

  grup comunicaci21Dipsit legal: B-22581-2001

  lniavallsRedacci: 93 570 62 [email protected]: 93 570 88 [email protected]: 93 593 93 [email protected]

  Lnia Valls agraeix les cartes dels lectors per no es responsabilitza dels seus continguts. s imprescindible que els es-crits estiguin signats amb nom i cog noms, nmero de DNI i telfon de contacte. LniaValls es reserva el dret de reta-llar-les, en el cas adient. Les cartes es poden enviar al fax 93 570 87 74 i per correu electrnic a l'[email protected]

  Cartes dels lectors

  44.000 lectors setmanals(onada 31-05-2011)liniavalles.cat

  Sollicitat el control Premi Diputaci de Barcelona

  Tasis-Torrent de Comunicaci Local 2010

  Editor: David Centol i Lozano. Directors d'edici: Jos AntonioPilar (Lnia Valls), Daniel Gutirrez (Lnia Badalona), Jordi Sugra -es (Lnia Barcelona), Sara Arroyo (Lnia Maresme), Ivana Padierna(webs de proximitat), Pere Gimnez (webs temtics). Caps deredacci: Elisabeth Alfaro, Cris tian G mez, David Gonzlez.Redacci: Montse Lpez, Daniel Sainz, Jordi Alcover.

  Cap de producci i qualitat: Marga Moreno. Dissenyadors grfics: Albert Bald, Aida Fonseca. Cap de Vendes: Marcelo Villanueva. Coordinadors comercials: lex Subirats i Manel Riera Xarxa comercial: Adolf Garcia, Esther Rodrguez, Ricard Garcia, Joan Carles Cuenca i ManuelSnchez-Villanueva. Mrqueting: Eva Serra. Fotografia: Eduardo Benito. Distribuci: Ramon Vila (coordinador), Albert Carbonell, Oriol Freixa, Yacouba Diakit, Adri Lpez,Nico de Tullio i Freddy Blanco. Facturaci: Teresa Anguela.

  La Foto

  Agueda Lpez, 47 anysMestressa de casa (Mollet)

  Crec que la Festa Major sha depotenciar oferint propostes quetinguin ms qualitat i renom i ala vegada combinades amb acti-vitats familiars, on gaudeixintant els nens com els adults.

  M. Carmen Lpez, 44 anysTreballadora Social (Mollet)

  La Festa Major hauria dincre-mentar la qualitat de les propos-tes (concerts, espectacles...) sen-se invertir-hi ms diners. Nomssha de redissenyar amb els di-ners que ja costa.

  Chefi Lpez, 46 anysEsteticista (Mollet)

  La Festa Major de Mollet sha demillorar qualitativament. Crecque quantitativament ja hi haprou propostes i que sinverteixsuficient. Shan de repensar lespropostes.

  Arnau Snchez, 12 anysEstudiant (Mollet)

  Magrada la Festa Major de Mo-llet per crec que shauria demillorar a nivell despais. Abansera millor, quan la fira estava ubi-cada al parc de les Pruneres i per-metia moures pel centre.

  Sergi Manils, 35 anysAdministratiu (Mollet)

  La Festa Major de Mollet hauriade millorar, sobretot perqu crecque falten propostes ms juvenils.Per exemple, als concerts po-drien actuar grups ms joves i ac-tuals.

  Sha dinvertir ms en les festes majors?

  INCOHERNCIA DEL PSCAMB EL CATAL A LA UE

  Sorprn que el PSC a Mollettorni a mostrar un cop ms laseva incoherncia. Al ple de la-juntament de Mollet daquestasetmana han votat a favor de re-clamar loficialitat de la llenguacatalana a la Uni Europea. Sor-prn sobre tot ja que aquest ma-teix 30 de juny i al Congrs delsDiputats de Madrid, els socialis-tes van votar en contra dunaproposta que instava el governespanyol a aprofitar el canvi dereglament del rgim lingsticque deriva de ladhesi de Cro-cia a la Uni Europea per recla-mar loficialitat del catal a lesinstitucions europees.

  Ens sorprendran tornant arepetir que la poltica municipali la poltica nacional no tenenres a veure? Fins i tot amb el ca-tal? s admissible que fins i totel PSC expresss que era un bonmoment per a reclamar-ho?Com podem anomenar aquestcomportament? Incoherncia,mala fe, falta dinformaci,ganes de confondre a la gent overgonya? Per qu no em sor-prn ja que cap formaci ambrepresentaci al consistori hagidenunciat aquest fet?

  Quan la majoria de forma-cions poltiques ens mostraran

  realment el que pensen respecteal catal, la falta dinversions eninfraestructures que aportincreixement econmic o els pro-blemes que est ocasionant el

  VANDALISME CONSENTIT A LAMETLLA

  Els pares dels joves vndals de lAmetlla del Valls coneixen elsactes violents dels seus fills i no fan res. Als vens del carrer laMina de lAmetlla del Valls ens preocupa tant el vandalismeurb com el consentiment dels seus pares. Hem denunciat totsels actes a la Policia Local. La nostra Policia sempre ens ha aju-dat i ha actuat amb rapidesa, per tamb tenen dificultats davantaquests nois violents del nostre poble.

  Els joves vndals de LAmetlla tenen una llarga llista dactesdelictius en el nostre carrer: han tirat pedres contra les finestresde les cases; han llanat totxanes dobra duns 30cm als jardinsdels habitatges, amb el risc de que li caigui al cap a alguna per-sona de linterior; trenquen retrovisors dels cotxes; pinten les pa-rets; cremen el bruc de les tanques de les cases; rebenten elstimbres; cremen les joguines dels nens petits; trenquen les bs-ties de correu; tamb han rebentat els comptadors de la correntdomstica fa poc hem tingut la revetlla de Sant Joan, s clar,han sobrepassat una altra vegada els lmits de civisme.

  Aquests vndals sn joves menors dedat que no tenen cap res-pecte ni a les persones ni a lautoritat: shan enfrontat tamb a laPolicia Local. s evident que sn molt violents i perillosos.

  Ja fa molts anys que estem amb aquesta situaci i demanemtots els esforos dels nostres poltics per eradicar el vandalismedel nostre poble. Voldrem que els pares tamb actuessin, persembla que volen ser cmplices del vandalisme dels seus fills.

  Finalment, desitgem que aquest estiu tinguem la Festa Majortranquilla i sense incidents daquest tipus.

  Montserrat Soler i el vens del Carrer la Mina LAmetlla del Valls

  dficit fiscal que estem patint aCatalunya?

  Jordi Oliv, coordinadorLocal SI Mollet

  n plena poca d'ajustos econmics i retallades, les administra-cions (locals, autonmiques o estatals) han de pensar molt b

  les actuacions pbliques que vulguin dur a terme. De fet, sempre s'hau-ria d'estudiar a fons que tota obra pblica que s'executs fos la msnecessria en aquell moment; malauradament, aix no passa sem-pre. Tot i que pugui semblar una contradicci gastar diners ara en for-mig i tnels, Catalunya t un deute amb el Valls i Badalona. s in-creble que aquest dues grans regions metropolitanes tan densamentpoblades i amb un teixit industrial potent estiguin unides per una id-lica carretera de lnia contnua, com si fssim a la Costa Brava. L'al-ternativa, com sempre, ens obliga a anar fins a Barcelona per tornarenrere. Una inversi de 400 milions d'euros ha de respondre a unagran demanda. Que no ho sn els 25.000 cotxes que viatjarien di-riament entre el Valls i la nostra ciutat? Cal fer tots els estudis d'im-pacte mediambiental necessaris i escollir un bon traat, per no espot postergar ms la construcci de la nova B-500. Els beneficis quereportar a la zona superaran en pocs anys la inversi destinada.

  Una infraestructuranecessria

  E

  Portal de Bell-lloc. Granollers.

 • 9Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] lniavalls.catJuliol201122

 • La lupa

  Jos Antonio PilarDirector de Lnia Valls

  El mirador

  Lagull

  Opini10Juliol

  201122lniavalls.cat

  A cop de tinta per Ricard Soler

  Sn desenes les famlies vallesanes quecada estiu acullen infants procedents dal-tres parts del mn, dels quals els ms co-neguts sn els dels campaments de refu-giats sahraus i ucranesos. Una bona ac-ci que no noms dura un mes.

  Famlies acollidoresInfants que passen les vacances aqu

  Vanesa HerradorExregidora dHisenda de la Llagosta

  MovistarDificultats per connectar un mdem

  Identificar-se per assistir al ple de Mollet, una me suradesproporcionada. La Policia Local de Mollet va obligar amostrar el DNI a tots els ciutadans que van voler assistir al ple muni -cipal celebrat dilluns passat. Era la primera sessi que se celebravadesprs de la del 22 de juny, on es van aprovar els polmics sous quelalcalde, el socialista Josep Monrs, sempenya en desmentir. La me-sura va coincidir amb una concentraci dindignats i ciutadans aliensa aquest collectiu davant del consistori i no va estar exempta detensi entre els identificats i els iden tificants. Tot i la mesura des-mesurada, Monrs no va poder impedir que, un cop iniciat el ple, unapart del pblic aixequs cartells amb missatges com No als sous abu-sius, Menys despeses innecesries o Treball o renda bsica. I alexterior, xiulets i cassoles. Primer amb el sou i ara amb la identi-ficaci dels assistents, lalcalde est donant al poble motius ms quesuficients per estar emprenyats. Clar, que potser pensa que les cr-tiques (i certs excessos de poder) formen part... del sou.

  El futur equip de govern del Consell Comarcal. PSC,CiU, ICV-EUiA, ERC i PP han acordat un pacte de concentra-ci al Consell Comarcal. Els partits creuen que aquesta s la millorforma per poder desenvolupar accions, mancomunar esforos i en-gegar projectes amb els ajuntaments. Daquesta manera es reeditalacord de lanterior legislatura. Els cinc grups proposaran en el plede constituci, que se celebrar avui divendres, lalcalde de Canove-lles, Jos Orive (PSC), com a president de lens i Ignasi Valls (CiU)com a gerent. Tot un exemple de collaboraci que t com a desti-natari un territori com: el Valls Oriental.

  Emmagatzemar factures impagades perun import d1,7 milions deuros s simp -tomtic de deixadesa. s una irresponsa-bilitat per part duna administraci que nodubta en aplicar interessos als ciutadansque es retarden en el pagament.

  Fa setmanes que un ciutad de Mollet in-tenta connectar-se a Internet a travsdun mdem mbil, per fins ara li ha es-tat impossible tot i les nombroses truca-des al servei tcnic. El que hauria de seruna soluci ha esdevingut un problema.

  Semfors

  PEL B DE LES FRANQUESESDiuen que cada poble t el govern que esmereix. Jo tamb pensava el mateix finsque la setmana passada vaig veure la fo-tografia de famlia de lequip poltic que,si no es produeixen ensurts en forma democi de censura o desercions al llarg iample de la legis latura, ha de gestionar eldest de les Franqueses fins al maig delany 2015. Amb honroses excepcions, laimatge que lescenificaci del pacte degovern a cinc bandes (CiU, PSC, UPLF,ERC i PP) va deixar per a la posteritat, noes pot resumir amb cap altre qualificatiuque el de penosa. Intentar expli car-me.

  Divendres dia 8 de juliol, 18 hores. Totest preparat a la masia de Can Ganduxerper a qu els lders de les cinc formacionsque finalment han arribat a un acord degovern estable (Francesc Colom, EsteveRibalta, Vanessa Garcia, ngel Profits iJavier lvarez) presentin als mitjans decomunicaci un pacte tan esperat comdifcil daconse guir. Tot i que no se cele-bra a ledifici consistorial, es tracta dunacte ins titucional i, com a tal, requereixun mnim de decor pel que fa a la imatgei la higiene personals. Mentre el conver-gent, la independent i el republic ofere i -xen a les cmeres un aspecte ptim, elso cialista i el popular donen la nota dis-cordant. Sembla que no han ents la im-portncia del moment i dels seus res pec -tius crrecs pblics, cosa que en un cas esdisculpa perqu s un nouvingut a la po -l tica, per que en laltre s denunciableper qu es tracta dalg amb experinciaen haver ostentat lalcaldia.

  lvarez es presenta a lacte en ber mu -des i en xancletes, com si hagus tornatpre cipitadament del cmping; Ribalta,amb un polo marr que li va estret i estple de ta ques, el cabell llarg i sense afei -tar. Davant la possibilitat que aquesta si -gui la imatge que el socialista ens ofereixidurant tota la legislatura, demano a Fran -cesc Co lom un favor: que li cedeixi lAl-caldia per tal que recuperi la seva imatgeamb un vestuari adequat. Seria un bongest per part seva, que tothom agrairia.

  GrciesAvui es constitueix el nou govern del Con-sell Comarcal del Valls Oriental per al pe-rode 2011-2015. Una instituci que treba-lla sense sorolls ni estridncies, generantconsensos poltics i d'objectius per, comgaireb tots els consells comarcals, sovintdesconegut i transparent per a la ciutada-nia; fins i tot, a conseqncia del desconei-xement, de tant en tant menystingut.

  Com sacostuma a dir, si els consells co-marcals no existissin, alg els hauria din-ventar. Ms enll de letern debat sobre laduplicitat, el solapament i el sobredimen-sionament de les administracions, aquellsque els coneixem en profunditat esdevenimferms defensors de la seva utilitat, i no pasper maniqueisme ni per defensar regnes deTaifes. No cal ser gaire setcincies per en-tendre que compartint serveis i projectesentre municipis es generen economiesdescala i que cooperant es guanya en efi-ccia i eficincia i es redueix despesa, es-talviant diners i recursos a les arques mu-nicipals, i per extensi als ciutadans. Ambtot, aquest no s lnic argument, i possi-blement tampoc el principal.

  En un mn cada vegada ms competi-tiu, s fonamental generar masses crtiquessuficients per multiplicar les nostres poten-cialitats territorials. El treball en xarxa en-forteix tots i cadascun dels nusos. Tanma-teix, s evident que per actuar amb ms

  probabilitat dencert cal disposar duncervell que observi, estudi, analitzi i po-tenci el coneixement de la nostra realitatper projectar-la cap al futur amb ms i mi-llor criteri i amb prou elements de decisi.

  Un altre motiu s, sens dubte, la neces-sitat que alguna instituci vetlli per a quels ciutadans i ciutadanes dun territori re-bin serveis en igualtat de condicions, msenll que el seu municipi tingui 200 o60.000 habitants, especialment en mbitstan sensibles com, per exemple, leduca-ci, latenci a la infncia, els serveis so-cials o les poltiques de promoci econ-mica i docupaci, entre daltres.

  Podria parlar de molts projectes que alllarg daquests quatre anys hem impulsat,consolidat o simplement hem intentatque no es veiessin afectats per la crisi. Nosempre hem viscut triomfs, per serveis iactuacions com Fira Guiat, els agromer-cats, lObservatori, la Xarxa Lismivo, elsplans dinnovaci en els sectors de lhabi-tatge i de lalimentaci; obres com el pontentre Martorelles i Sant Fost o el cam en-tre la Garriga i les Franqueses, el Pla de Fo-ment de Turisme a lentorn del mn delmotor i la creaci del Punt de Trobada deMontmel, el foment de la cultura comar-

  cal, les compres agregades de telecomuni-cacions i denergia elctrica, la gesti com-partida dels Serveis dAtenci Domicili-ria, del transport escolar o de les beques demenjador i moltes altres actuacions que scconscient que em deixo, demostren que elConsell Comarcal del Valls Oriental jugaun paper clau de vertebraci territorialamb lobjectiu final de vetllar per una so-cietat de progrs, ms justa i ms igual.

  He tingut la immensa sort i el gran ho-nor destar al capdavant daquesta institu-ci al llarg de quatre anys intensos i dif-cils. Ara arriba un nou president, en JosepOrive, que de ben segur treballar amb lamateixa intensitat, illusi i esperit deservei que ho he fet jo. Segur tamb que as-solir fites i xits tant o ms importants queels daquest perode i de perodes anteriors.Ell, personalment, i tota la comarca em tin-dreu a la vostra disposici per a tot all quepugui aportar.

  No vull acabar aquestes lnies sense es-mentar tots aquells que, directament o in-directament, heu treballat al meu costat iheu fet ms senzilla i productiva la mevatasca: empleats i empleades del Consell Co-marcal, consellers i conselleres, alcaldes ialcaldesses, ajuntaments, consorcis i man-comunitats, teixit empresarial, sindicats,entitats i collectius, mitjans de comunica-ci... Grcies a tots.

  Antonio Rsquez, expresident del Consell Comarcal

 • 11Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] lniavalls.catJuliol201122

 • Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]

  201122lniavalls.cat

 • 13

  GranollersJuliol

  201122lniavalls.cat

  El carrer Tarafa, tamb de preferncia per als vianantsEl carrer Tarafa ha engreixat la llista de vials de la ciutat on la circulaci de vianants tenen prio-

  ritat sobre el trnsit de vehicles. Les obres durbanitzaci realitzades en el tram comprs entreFrancesc Ribas i Josep Irla han comportat leliminaci de les voreres i la creaci duna via de

  calada nica. Sha actuat en una superfcie de gaireb 2.500 metres quadrats.

  El nou aparcament de Can Comas es va posar en marxa la setmana passada

  Redacci > Prop de 5.000. sel nom bre de places daparca-ment a qu est a punt darribarGranollers, des prs que la setma-na passada entrs en funciona-ment el pr quing soterrani deCan Comas, al carrer Sant Jaume.Del total, 2.000 sn sub te rrnies,2.000 ms sn gra tutes i es tro-ben a deu minuts a peu del cen-tre de la ciutat i 900 de zona bla-va. El proper pas que donarlAjuntament durant la legislatu-ra en aquest mbit, amb lobjec-tiu de do nar continutat al Pladapar caments municipal, anirenca minat a la cons trucci dunaltre prquing soterrat a RocaUmbert, amb capacitat per a 300ve hicles.

  El nou prquing integrar al-tres serveis com el de dipsitdels vehicles retirats per la grua,que substituir lempla amentde lHospital previsiblement aprincipi de lany vi nent. Tambacollir lempresa concessio n -ria del servei de zona blava i dela parcament mateix de Can Co -mas.

  DARRERA TECNOLOGIAEl nou prquing de Can Comas,que admet cotxes, motos i bicli-cletes, est gestionat per lem -pre sa municipal Granollers Pro - mocions, S. A, i t 250 pla ces derotaci, lloguer i ven da compar-tides amb les dels pro pietaris

  Granollers ja t gaireb 5.000 places daparcament de vehicles

  dels pisos. Una de les novetatsde laparcament s que est do -tat amb la darrera tecnologia idis posa de tres pla ces que per-meten la recrrega de vehicleselctrics, un servei que es podrampliar a mesura que sincre-menti la demanda.

  El dia de lestrena, el regidordUrbanisme i pre si dent de Gra-nollers Promoci ons, S. A, JordiTerrades, va qua lificar lobra demagnfica i va destacar el ser -vei que aquesta donar a la ciu-tat, no no ms des del punt devista co mer cial, sin tamb perla proximitat a diversos centreseducatius. En aquest sentit, caldestacar que durant tot el cursescolar soferir la possibi li tatdaparcar durant 30 minuts encadascuna de les franges ho r -ries de mat, migdia i tarda, per60 euros lany.

  PROMOCIONSCoinci dint amb la seva estrena,fins al proper 31 de juliol soferi-ran diverses promocions. En elcas de les places de rota ci, sa -pli ca r un descompte del 50%sobre el preu de tarifa durant lesdu es pri me res hores dapar ca -ment. Pel que fa als abonats, elprimer mes de lloguer ser gra -tut, men tre que els que contrac -tin ms duna plaa es podranbene fici ar dun descompte del10%.

  La programaciser variada

  i diversa, pensadaper a pblics de

  totes les edats i endiferents horaris

  La Festa Major, ms a propEl pressupost sha rebaixat un 10% > Tot i aix, la celebraci t un programa de prop de 200 actes

  RedacciGranollers

  La contenci en la despesa mar -ca, un any ms, el pressupost dela Festa Ma jor de Granollers:sha redut un 10%, el mateixper centatge que ja es va rebaixarlany passat. I per si aix no fossuficient, tamb el suport delspatrocinadors ha baixat un 20%.Algunes de les me su res de re-ducci shan aplicat en lmbitde la difusi: no sinstallaranbanderoles als fanals de la ciutati el diari de la festa, La Pedra delEncant, tindr me nys pgines iuna difusi me nor. Per contra,les xarxes soci als prendran im-portncia: Fa ce book, Twitter, laweb blancsibla us.cat i el co di -share, el codi QR que est de-senvolupament lempresa gra -no lle rina Ioncomm, que permetdescarregar informaci a travsdels telfons mbils, seran elscanals de pro moci que es po -tenciaran enguany.

  ACTES I COMPETICIONSCom que la crisi econmica noest renyida amb la gresca, laco missi organitzadora de laFes ta Major, les colles de Blancsi Blaus i les entitats de la ciutathan fet un esfor di maginaciamb lobjectiu de mantenir laqua litat i el nmero dactes:prop de 200. La programacicontinua variada i diversa, pen-sada per a pblics de totes lesedats, amb ms activitats en ho-rari de tarda.

  Com cada Festa Major no fal-taran els actes de competicique tindran quatre escenaris: elscampionats descacs, dmino ifutbol continuen a la plaa de laCorona, un nou espai incorporatlany passat, i que ha estat moltben valorat per les colles i la

  Foto: Ajuntament

  Foto: Ajuntament

  comissi organitzadora. El parcTorras Vill acollir el llana-ment de rajoles. El Palau dEs-ports, el Concurs de Rajolers,que enguany estrena rajoler:Da vid Gal pren el relleu a JordiGa l. I el carrer Anselm Clav,on se seguiran celebrant les m-tiques proves destirada de cor -da i passada de rajoles, tant enla modalitat adulta com infantil.Aquest any sestrenaran 100me tres de corda nova.

  CORREFOCS I CERCAVILAEls tres correfocs que es fan dedijous a divendres presentencan vis en el recorregut final; alaltura del carrer Barcelona esdesviaran al carrer Nou i pas-saran per Portalet fins arribar ala plaa Porxada. La traca dels1.000 metres t una nova ruta:

  carrer Torras i Bages, amb sor-tida des del Parc de Ponent i ar-ribada a la plaa de la Corona.

  Tamb es modifica el recor-regut del cercavila del preg, di-jous 25 dagost, que sortir de laPorxada i seguir per la plaa dela Corona i els carrers MiquelRicom, Prncep de Viana, Bar -ce lona, Castella, Corona, An -selm Clav i Sant Roc per arri -bar, novament, a la Porxada.

  Lavinguda del Parc es tallaral trnsit a partir de dimarts 23dagost, amb motiu de la ins -tallaci de lescenari i lespaidestinat als balls de nit. Des delprimer dia hi haur cabines sa-nitries i urinaris a les places delEsglsia, Barang i Folch i Tor-res, i al parc Torras Vill.

  Des de fa 28 anys, les collesde Blancs i Blaus sn el motorde la Festa Major de Granollers.Al llarg de tot lany se li fan con-tnues revisions per tal que es-tigui a punt. El proper 20 da - gost la comissi organitzadora elpo sar en funcionament, perse ran els ciutadans, amb la sevaparticipaci massiva als actes,els que el posaran al mxim derevolucions fins al 28.

  La programaci de la Festa Major es va presentar dilluns passat

 • Granollers14Juliol

  201122lniavalls.cat

  Ms de 700 nens als tallersEls infants coneixen la cultura i els jocs populars a travs dels casalsRedacciGranollers

  Ms de 700 nens i nenes dentre3 i 11 anys incrits als diferents ca-sals destiu organitzats a la ciu tathan participat als tallers infantilsorganitzats per Roca Umbert enels mbits de les arts visuals, lacultura popular, els jocs, el circ iel cinema. Els participants als ca-sals municipals de les escolesSalvador Espriu, Ferrer i Gur-dia, Mestres Montaa i Montser -rat Montero, i de lEscola Pia, elClub Nataci Granollers i lEsplaiGuai de Palou han pres part enalguna de les activitats.

  Foto: Ajuntament

  Roca Umbert ha estat a lepicentre de les activitats dels casals destiu

  En els tallers, duna hora dedurada, els infants han pogutconixer la tcnica dels mala-bars o descobrir lartista japonsTakaxhi Murakami; fer una visi-ta teatralitzada pel passat i el fu-tur de Roca Umbert (a crrec delsalumnes de lespecialitat dani-maci turstica de la Casa dOfi-cis) o saber ms coses sobre lacultura popular i els jocs tradicio-nals i veure pellcules danima-ci.

  Aquesta setmana, per exem-ple, shan organitzat visites guia-des a la Troca, Centre de Cultu-ra Popular i Tradicional, sessi onsde cinema i tallers darts visuals.

  Redacci > Rdio Granollers(107.6 FM) realitzar i produiraquest estiu el programa BarBodega Tuyus, que presentar elcantant Miqui Puig i semetrdins la programaci de la tempo-rada que COMRdio estrena elproper dilluns. El msic de lA-metlla del Valls, molt vinculat ala capital comarcal, presentarlespai cada tarda, a partir de les19 hores. Es tracta dun progra-ma musical on tindran cabuda ar-tistes i grups de diferents estils,i tamb converses i reflexions.

  Miqui Puig, veu aRdio Granollersdurant lestiu

  Redacci > Lequip de Bombersde la Generalitat, format per sisbombers del parc de Granollers,ha aconseguit el tercer lloc en laclassificaci general de l11a edi-ci del World Rescue Challenge(WRC), el concurs mundial derescat de vctimes en accident detrnsit, celebrat a Wellington,Nova Zelanda, del 13 al 17 de ju-liol. Tamb ha quedat en segonlloc en maniobra rpida (estabi-litzar i extreure una vctima en es-tat crtic de linterior dun vehicleen un termini mxim de 20 mi-nuts). Lequip est format perLlus Mendo (capit), Ivn Acos-ta, Ivn Juli, Miguel Muoz,Eduard Martnez i Pol Gir.

  Els Bombers deGranollers, 3ersdel mn en rescat

  Redacci > Els Xics van descar -regar, diumenge passat a Calafell,el primer 3 de set amb agulla dela temporada. Tamb van desca-rregar el quatre de 7, el pilar de5 i dos pilars de 4. Aquesta ha es-tat la darrera actuaci de la collaabans de les vacances. La prope-ra ser el 21 dagost a Vilanova delValls.

  Els Xics fan elprimer 3 de 7 de la temporada

  Redacci > L'Associaci deCon sumidors La Magrana Valle -sana s'ha traslladat al carrer Fon-tanella, 45, a un local ms amplii adequat que l'anterior. El nouespai permetr a l'associaci de-dicar-se ms a l'acci social. Elpresident de l'entitat, Paco Galn,sha mostrat satisfet per arribara 140 socis en sis mesos i mig defuncionament i perqu la relacientre els provedors de productes,la majoria del Valls Oriental, iels consumidors s molt positiva.

  La Magrana obreuna nova seu permillorar el servei

 • 15Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] lniavalls.catJuliol201122

 • Mollet16

  Juliol

  201122lniavalls.cat

  Rebuda als alumnes amb ms alta notaLAjuntament ha rebut els alumnes que han superat amb millor nota les Proves dAc-

  cs a la Universitat (PAU) dels centres de secundria de la ciutat. Es tracta dAnabelMorales (9,05), Remei Rico (8,9), Xavier Guerrero (8,1) i Maria Macian (7,2). Lnic

  secret per aconseguir lxit s lesfor, el treball i la constncia, va dir lalcalde.

  La residncia de la Vinyotaobrir a finals daquest anyEls discapacitats podran accedir-hi un any desprsde finalitzar les obres > Sest adequant el futur IES

  Elisabeth AlfaroMollet

  La residncia per a discapacitatspsquics que la Generalitat haconstrut a la Vinyota obrir lesseves portes a finals de novembreo principis de desembre, segonsva explicar la regidora de ServeisSocials, Ana Maria Daz, durantel ple de dilluns. El centre de diaentrar en funcionament, doncs,un any desprs dacabar-se les

  obres. A labril encara estava alespera dels trmits necessarisper poder donar dalta el servei dellum a ledifici. Ara, segons Daz,sestan duent a terme els darrerscontactes abans de la posada enmarxa del centre, que t 60 pla-ces de residncia i 15 ms decentre de dia.

  Durant el ple de dilluns tam-b es van declarar obres despe-cial inters els treballs per ade-quar el Centre Tecnolgic GIRO

  com a institut de secundria, apartir del setembre. Tamb es voldonar prioritat a la reconstruccide la taulada de la masia CalAntic de Gallecs, uns treballsque es duran a terme en el marcdel programa Sumat dEMFO.La corporaci tamb va donarllum verda a un punt que perme-tr agilitzar leradicaci de lafalconeria a Gallecs, aix comloperaci de tresoreria de800.00 per fer pagaments.

  Foto: Eduardo Benito

  Segueixen havent protestes contra les retribucions, tant al ple com al carrer

  Redacci> La Gurdia Civil hadetingut un ve de Mollet, i altres14 persones ms residents a Cor-nell, Barcelona i la Rioja, per tr-fic de drogues. Els arrestats, deuhomes i cinc dones, nou d'ells es-panyols i sis estrangers, tenien enpisos 600 plantes de producciindustrial de marihuana grciesa una sofisticada installaci d'hi-vernacle. A ms de la marihuanas'han intervingut ms de sis qui-los de cocana ocults en el cabsd'un nad i en quatre ampolles delicor, i tamb s'han desarticulatquatre punts de venda de droga.

  Als detinguts, als quals s'acu-sa de delictes contra la salut p-

  blica, en la modalitat de trfic dedrogues, sels van intervenirllums, fluorescents, acumuladorsde corrent, transformadors dellum, ventiladors, mesuradorsde temperatura i humitat, i tau-les, terra i abonament per al cul-tiu de la marihuana.

  A ms de les 600 plantes, enels habitatges hivernacle elsagents van trobar 500 gramsd'haixix, 2 quilos de marihuanamanufacturada per a la seva ven-da, 30 dosis de LSD, i ms de14.000 euros en efectiu, a ms detelfons mbils, balances de pre-cisi i estris per al tall de la dro-ga.

  Detenen un mollet implicat en un cas de trfic de drogues

  E.A.> El ple de dilluns va apro-var una proposta d'acord sobrel'oficialitat de la llengua catalanaa la Uni Europea. La moci ha-via estat presentada per Ara Mo-llet-Esquerra, un partit que va de-manar al PSC un acte de valentiaper tirar endavant un text que de-fensa el catal, la setena llenguadEuropa i que pateix continusmenyspreus. En aquest sentit, laregidora socialista Alcia Domn-guez va assegurar que es tracta-

  va dun bon moment per aprovaruna proposta daquestes caracte-rstiques, aprofitant que cal ofi-cialitzar el croat, segons va dir. Elpunt es va aprovar amb lnic voten contra del PP.

  UN PAS, UNA BANDERANo va tenir la mateixa sort la mo-ci que tamb va presentar AraMollet-ERC sobre la celebraci dela Diada de lOnze de Setembre.Els republicans demanaven, com

  En defensa del catal a Europacada any, el suport de lAjunta-ment a la campanya Un pas,una bandera i que onegs la sen-yera sola al mstil de ledificiconsistorial durant l11 de se-tembre. El portaveu, Oriol Lpez,va argumentar que el 92% delsajuntaments estan adherits aaquesta campanya per no va te-nir el suport suficient per apro-var el text. S que va votar a favor,per primera vegada, el grup mu-nicipal de CiU.

  Redacci> De dilluns a diven-dres estar tallada la circulaci devehicles en dues de les crulles delcarrer de Magallanes, al barride la Plana Lled, per tal de po-der finalitzar le sobres de reurba-nitzaci dels carrers de Sant Joani Magallanes, compreses en elprograma de la Llei de barris. Estracta de Magallanes amb carrerGallecs i Magallanes amb carrerJacinto Benavente. Lempresaadjudicatria daquests treballs s

  Pavimentos Martin. Segons lA-juntament, aquest tall s impres-cindible per tal de poder acabarels passos de serveis i asfaltar eldarrer tram del carrer de Maga-llanes. Els vens dels carrers Ga-llecs, Benavente, Sant Joan i Ma-gallanes (entre Benavente i lav.del Parc) podran entrar i sortirpel mateix carrer (trams de doblesentit). Per poder fer aqueststrams en doble sentit, selimina-r la filada daparcament.

  Talls de trnsit al carrer de Magallanes per la Llei de Barris

 • 17Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] lniavalls.catJuliol201122

 • Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]

  201122lniavalls.cat

 • 19Comarca lniavalls.catJuliol201122

  La Festa Major recupera larivalitat sana entre les colles

  teritzat de Jos Mourinho. Tam-b es recuperar el parc de CanMul com a espai dels concerts,que se sumar als emplaamentstradicionals com la plaa de Pratde la Riba, que acull el preg, elsversots, lencesa del campanar oles havaneres; la plaa Major,amb actes de les colles, o la Nitdels Grups Locals; la plaa PauCasals, amb activitats competiti-ves com la Garrinada i daltres de

  Foto: Eduardo Benito

  La dissenyadora Glria Fernndez ha estat lautora del cartell de Festa Major

  E.A.Mollet

  Les colles de Morats i Torrats, lesentitats de la ciutat i lAjuntamenthan organitzat una vuitantenadactivitats per a aquesta FestaMajor, que se celebrar entre el19 i el 23 dagost. Els motors co-menaran a escalfar-se, per, eldimecres 17, amb una gimcanaper a adults i un concurs de curs,i el dijous 18 amb, entre daltres,la Picada de Colles, el sopar i lesfestes de les respectives colles.Morats i Torrats participaran ac-tivament a la Festa amb lorganit-zaci de nombroses activitatsconjuntes i per separat, entre lesquals destaquen els concerts degrups com Brams o The Pinker-tons. La principal novetat, per,s el retorn de les proves compe-titives, desprs que lany 2010, demanera excepcional, no hi ha guscompetici.

  Lactor i humorista Toni Albtornar a ser el pregoner. Lany2004 ja va fer de rei dEspanya,i aquesta vegada arribar carac-

  Del 19 i el 22 dagost se celebraran uns 80 actes > Elsconcerts tornen a Can Mul > El pregoner, Toni Alb

  festives; o lavinguda de la Lliber-tat, principal escenari de la tardade dilluns. A lEnvelat a lEscolaMontseny, a ms, les nits de dis-sabte, diumenge i dilluns, a par-tir de les 4h, es podr ballar al rit-me de diferents DJ.

  La darrera nit de Festa Majorse celebrar el tradicional Ball delFanalet amb lOrquestra Marave-lla a lenvelat i el concert de lHo-tel Cochambre a Can Mul.

  Les entitats solidries amb Cubade tot Catalunya celebraran laFesta Nacional de llla caribenyadem al parc de Can Mul, a par-tir de les 12.30h. Durant tot el diahi hauran activitats relacionadesamb la cultura i l'actualitat cuba-na. Destaquen un sopar populara la fresca, l'actuaci d'una or-questra de ball cub, els estandsde solidaritat amb Cuba i un es-pai d'informaci de la campanyaUn milln de firmas por la liber-tad de los Cinco.

  Festa de lesentitats cubanes,dem a Can Mul

  Tercer Festival Botifarra a laCrisi durant la Festa de GallecsRedacci> La Festa Major deGallecs va arrencar ahir amb ci-nema a la fresca. El programa elformen una dotzena dactivitatsper a tots els gustos. Avui, a laplaa de lEsglsia, tindr lloc elFestival Botifarra a la Crisi III,que comptar amb les actua-cions de tres grups: lOrquestraMotherfucker (rock/pop), Sweet& Dandy (blues/regge/rock) iItaca Banc (Ska/reggae/salsa), ams de Mondaynights Dj's. Dis-sabte al mat se celebrar el Mer-cat del Destorb Buidem el tras-

  ter i, ja a la tarda, la Festa de les-cuma, la xocolatada amb melin-dros, un espectacle infantil, lex-hibici de Country i el sopar degermanor. La msica, a la nit, laposar lorquestra Msic Machi-ne i Dj E-one. Per ltim, la festade diumenge siniciar a les 11hamb la Diada Castellera, ambels Castellers de Mollet i elsNyer ros de la Plana; les havane-res i el rom cremat de les set dela tarda i la msica del grupMestra dAixa. Hi haur servei debar amb begudes i menjar.

  Lentitat Compromesos amb elmn, amb seu a Mollet, ha enviata lHospital de San Raphael deBagdad un monitor de quir-fan, a petici de les responsablesdel centre sanitari, per a qu elsequips mdics puguin treballaren millors condicions. El costde laparell s de 5.873,57 euros,incls el transport des de la Fun-daci Alemanya del Medicament,Action Medeor. LHospital, situ-at al barri de Karrada, s castigatsovint per la violncia sectria.

  Compromesosamb el mn dnaun monitor

 • Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]

  201122lniavalls.cat

 • ParetsJuliol

  201122lniavalls.cat

  21

  CDC renova el comit localCDC ha renovat el seu comit local amb lobjectiu de donar un impuls al partit.

  El nou rgan de govern del partit est format per Francisco Moreno (president), CayetanoClemente (vicepresident), Joan Turull (secre tari dOrganitzaci), Jaume Grau (secretari dePoltica Municipal), Jaume Clos (Tresorer) i Xavier Martn (portaveu del grup municipal).

  La lectura envolta enguanyla Festa Major de ParetsDes davui, i fins al proper dilluns, el municipi acollirms de seixanta activitats adreades a tots els pblics

  RedacciParets

  Parets del Valls celebra, a par-tir davui divendres, una novaedici de la Festa Major destiu,que enguany girar al voltantdel projecte de vila Parets, poblelector, i que es perllongar fins alproper dilluns. Durant quatredies, la poblaci acollir msduna seixantena dactivitats pera tots els pblics.

  La imatge que dna identitata la festa, i que sha reprodut alprograma i en forma de samarre-tes, ha estat creada per la jove pa-retana Slvia Grriz, que ha vol-gut copsar lesperit de la celebra-ci tant en la vessant tradicional,amb els gegants i els diables,com en la part ms jove i moder-na, tot plegat lligat amb els ele-ments relacionats amb els contes,els llibres i la passi per la lectu-ra.

  POLTICA DESTALVIPer segon any consecutiu i moti-vat per la situaci de crisi econ-mica i la contenci de la despesaque saplica des del consistori, se-liminen els focs dartifici de clo-enda de la Festa Major o el con-curs de pintura rpida. Alhora, larepresentaci de la Llegenda dela Pedra del Diable torna a cele-brar-se divendres i sinclou alprograma de la Nit de Teatre alCarrer, que t lloc avui divendres.Aquest fet permet estalviar lacontractaci dun espectacle, al-hora que redueix els costos din-fraestructura. En aquest sentit, lafesta mant una lnia de continu-tat amb ledici de lany passat ienguany tampoc shan fet bande-

  Foto: Eduardo Benito

  roles publicitries, ni hi haurtren a la cercavila dinici de fes-tes.

  El gruix de la programaci dela Festa Major destiu de Paretses concentrar del 22 al 25 de ju-liol, tot i que amb anterioritat jashauran portat a terme algunesactivitats incloses en la celebra-ci, com ara la cantada dhavane-res, espectacles danimaci, xer -rades i diverses competicionsesportives.

  UNA FESTA SOSTENIBLELa programaci denguany man-t lesperit de les edicions ante-riors amb representacions de laNit de Teatre al Carrer o la Mos-

  tra Gastronmica que acollir,per cinquena vegada consecutiva,un sopar de temtica solidriaamb menjars darreu preparatsper diverses entitats locals. Len-titat Festu-ka, que fa dos anys vaincloures a la celebraci amb lacreaci de dues colles, el Pla i elSerradal, tamb estar present ala festa.

  El tret de sortida a la celebra-ci es far avui divendres amb eltradicional preg, a crrec deMon Mas, Jordi Rius i els compo-nents de Go go Clowns, i estardedicat a mantenir actiu el com-proms de la vila de Parets ambla lectura.

  LAjuntament continua fo-mentant la sostenibilitat i el res-pecte envers el medi ambient i,com en anys anteriors, la vaixe-lla que es far servir per a la Mos-tra Gastronmica ser totalmentecolgica i compostable. Aix ma-teix, els gots de la festa, sotaleslgan Fes el glop i torna elgot... o no! estan pensats per serreutilitzats.

  Imatge de la Festa Major de lany passat

  LAjuntament segueix fomentantla sostenibilitat i elrespecte envers el

  medi ambient durant la festa

  Redacci > Si sacompleixen elsterminis previstos, l1 de desem-bre podria entrar en funciona-ment la Residncia i centre de diaper a la gent gran de Parets delValls. Aix ho ha manifestat lal-calde, Sergi Mingote, desprs delcomproms adoptat per la Gene-ralitat de Catalunya per al concertde places de residncia.

  Aquest acord ha sorgit arranduna reuni mantingudaaques ta setmana entre la subdi-rectora de lInstitut CataldAssis tncia i Serveis Socials(ICASS), Carme Milln, lalcaldede Pa rets, Sergi Mingote, i la re-gidora de Serveis Socials de lA-juntament de Parets, SusannaVilla i sest a lespera de la co-municaci oficial del compro-ms per part de lICASS.

  El centre assistencial entraren funcionament amb 60 placesde residncia i 40 de centre dedia, de les quals 48 de residn-cia i 24 de centre de dia seranconcertades per part de la Gene-ralitat. La resta, tot i no estarsubvencionades pel govern au-tonmic, per voluntat expre s sa

  La Residncia i Centre de Diaper a gent gran, al desembre

  de lAjuntament es po saran adisposici dels solli ci tants ambels mateixos preus p blics, quesegons el grau de de pen dnciaoscillen entre 1.200 i 1.860euros.

  En tots els casos es donarprioritat als sollicitants del mu-nicipi per cobrir les places. Dal-tra banda, els llocs de treball quees generin per a la prestaci delserveis propis del centre serangestionats pel Servei Local dO-cupaci de Parets (SLOP) perfomentar locupaci de personesaturades del municipi.

  Daltra banda, lICASS no hapogut confirmar la disponibili-tat de la subvenci necessriaper acomplir el compromsadop tat per la Generalitat per alpagament del mobiliari i equi -pament de la residncia, una do -taci imprescindible per a lase va posada en marxa. Enaquest sentit, lAjuntament hamanifestat la seva disposicidavanar-ne el pagament pertal que el centre pugui posar-seen marxa en els terminis esta -blerts.

  Els preus pblics oscillaran entre 1.200 i 1.860 euros, segons la dependncia

  Foto: Ajuntament

 • Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]

  201122lniavalls.cat

 • 23Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] lniavalls.catJuliol201122

 • Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]

  201122lniavalls.cat

 • 25Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] lniavalls.catJuliol201122

 • La LlagostaJuliol

  201122lniavalls.cat

  26

  LAjuntament acumula 1,7milions de deute en factures

  Foto: Eduardo Benito

  Finalitzen les activitats infantils destiuLa plaa dAntoni Baqu va acollir dimecres lacte de cloenda de lesactivitats infantils destiu. La darrera setmana ha estat dedicada al

  color taronja i shan fet manualitats, racons de lectura, jocs simblicsi actius i un espai de dibuix, entre altres activitats.

  Els nous cursos de formaciocupacional siniciaran en breu

  L'Ajuntament ha demanat a laGeneralitat una subvenci perposar en marxa el projecte A laLlagosta suem la samarreta i ensmullen contra l'atur. La intencimunicipal s que abans de finalsd'any es puguin iniciar els cursosd'aquest pla de formaci ocupa-cional. La Junta de Govern Localha aprovat sollicitar al Serveid'Ocupaci de Catalunya (SOC)subvencions per poder realitzarfins a set cursos de formaciocupacional relacionats amb elmn de l'esport i el lleure.

  Aquests cursos s'emmarca-rien en el projecte A la Llagostasuem la samarreta i ens mullencontra l'atur. La iniciativa comp-ta amb la collaboraci de l'Esco-la Sant Gervasi de Mollet i delConsell Comarcal del VallsOriental. L'objectiu principal delpla s formar i inserir en el mer-cat laboral joves procedents delfracs escolar.

  El primer pas per poder iniciaraquest projecte va ser la inscrip-ci de l'Ajuntament en el Regis-tre de centres i entitats de forma-ci. El SOC tamb va homologaralguns espais del municipi perpoder realitzar formaci ocupa-cional. Ara, l'Ajuntament hasollicitat subvencions per po-der comenar a impartir cursos.La intenci municipal s queaquest any comencin cursos demonitors esportius, sociocultu-rals, d'aerbic i aqutics i d'ope-radors de centres d'esbarjo. Toti aix, fins que el SOC no aproviquina s la subvenci que atorga-r a aquest projecte, no es conei-xer quins cursos tiraran enda-vant.

  Els responsables municipalsconfien que la proposta sigui ac-ceptada, ja que es tracta d'un pro-jecte pioner que engloba una te-mtica concreta, l'esport i el lleu-re. A ms, la intenci s implicaren aquesta iniciativa a altres mu-nicipis de l'entorn de la Llagos-ta.

  Elisabeth AlfaroLa Llagosta

  512.000 euros pendents de pagara lempresa Urbaser, 375.000ms al Consorci per a la Gesti deResidus del Valls Oriental,161.000 a lempresa CESPA,120.000 a la Fundaci Pere Tar -rs; 95.000 euros ms a Sorea,51.000 a Gas Natural; 25.000 aDrenatges Urbans del Bess,60.000 ms al Consorci per a laNormalitzaci Lngstica del Va-lls Oriental i 55.000 al Consor-ci Teledigital Mollet. En total:1,7 milions deuros de deute enconcepte de factures pendentsde pagament a provedors i em-preses concessionries dels ser-veis pblics. I es podria arribar alsdos milions deuros, segons va in-formar lequip de govern dime-cres, en roda de premsa, ja queencara hi ha documentaci pen-dent de revisi.

  Les factures corresponen ma-joritriament als anys 2011 i 2010,per tamb hi ha algunes del2009 i del 2008, d'acord amb l'a-nlisi dels comptes municipalsque ha fet durant les darreres set-manes el nou equip de govern.L'alcalde, Alberto Lpez, va asse-gurar que la situaci econmicadel Consistori s extremadamentgreu desprs del que ha qualificatcom una irresponsabilitat gravs-sima i de deixadesa de ges-tions per part de lanterior go-vern socialista. Com a conse-qncia, va dir, s'haur d'aplicarun pla d'austeritat. El Consistorino deixar de donar serveis, se-gons Lpez, per haur de reduirles seves despeses per fer front alsdeutes; i s que actualment lA-juntament de la Llagosta acu-

  mula un deute total de nou mi-lions d'euros. L'equip de governtreballar un pla d'austeritat du-rant l'agost per tal d'aplicar-lo elms aviat possible: Fins a finalsdany no podrem afrontar capdespesa, va dir lalcalde.

  La regidora dHisenda, MartaMelgar, va afegir que les nminesdels treballadors municipals aixcom els serveis bsics estan ga-rantits, per que l'equip de governno podr posar en marxa durantel que queda d'any cap projecte,perqu no hi ha diners. LAjunta-ment tamb t factures pendentsamb comeros del municipi i pre-cisament aquestes seran la prio-ritat, segons Melgar.

  Alberto Lpez es va mostrarconvenut de superar aquesta si-tuaci. Lalcalde es va comprome-tre a fer, desprs de les vacances,un acte obert a la ciutadania perexplicar la situaci econmicade l'Ajuntament i va recordarque les portes estan obertes pertal que qualsevol ve pugui com-provar la documentaci.

  EL PSC ES DEFENSALexalcalde, Antonio Rsquez, hacriticat lactual equip de governper donar aquesta informaciquan encara no es tenen els resul-tats de lauditoria encarregada.Ho atribueix a una campanya dedesprestigi que est duent a ter-me en lloc de governar: No snconscients que no sn oposicisin govern, i sembla que conti-nuen en campanya, diu Rsquez.El socialista assegura que en elmoment del trasps del govern hihavia 914.000 euros en la caixa,i que hi ha moltes factures pen-dents dingressar a lespera del pa-gament per part de les adminis-tracions pbliques. Si es restenaquestes xifres, assegura, el deu-te pendent s duns 800.000 o900.000 euros, lequivalent a ladespesa de lAjuntament en unmes.

  Lexalcalde assegura que elperode mitj de pagament s de87 dies, una xifra que en el cas delservei de neteja lequip de governpuja als 400 dies.

  La regidora dHisenda, Marta Melgar, i lalcalde, Alberto Lpez

  Lpez parla de deixadesa de gestions > El PSC esdefensa parlant dels ingressos pendents i de la caixa

  Conveni entre els comerciants iles AMPA en aspectes educatiusRedacci> Les associacions demares i pares dalumnes (AMPA)i els comerciants de la Llagostahan comenat a establir conver-ses per arribar a algun acord decollaboraci en el marc del Pro-jecte Educatiu de Ciutat, un plaque pretn implicar la ciutadaniaen l'educaci. L'Associaci deComerciants i Serveis (ACIS),l'Associaci de paradistes delMercat Municipal, les AMPA il'Ajuntament de la Llagosta jas'han trobat per definir quin tipusde conveni pot servir per impli-car els comeros en el mn edu-catiu local. D'una banda, els co-meros membres de l'ACIS po-drien establir descomptes i pro-mocions per a les famlies scies

  de les AMPA; el Mercat es podriaimplicar en la realitzaci d'acti-vitats infantils i educatives. L'a-cord serviria tamb per promo-cionar el comer local entre elsmembres de les AMPA.

  ES PODRIA AMPLIARLa iniciativa va sorgir de lesAMPA de les escoles Joan Mara-gall i Gilpe, que es van posar encontacte amb comerciants perpoder obtenir alguns descomptesper als seus associats. A partird'aqu, es va estendre la propos-ta a la resta d'AMPA i a les asso-ciacions de comerciants. Aques-ta idea podria convertir-se en unconveni de collaboraci msampli.

  RedacciLa Llagosta

 • 27Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] lniavalls.catJuliol201122

 • Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]

  201122lniavalls.cat

 • Santa PerptuaJuliol

  201122lniavalls.cat

  Can Filu tindr un LidlComena la construcci de ledifici de pisos de lloguer

  E.A.Santa Perptua

  Can Filu comena a prendreforma. Desprs de ladjudicacidels pisos protegits de compra,que ja shan comenat a cons-truir, la Junta de Govern localha atorgat la llicncia d'obresper a la construcci d'un super-mercat Lidl al nou sector resi-dencial a partir del setembre, alpasseig de la Dona.

  D'altra banda, la promotoraLa Llave de Oro ha iniciat laconstrucci d'un edifici desti-nat a Habitatge de ProtecciOficial en rgim general desti-nat a lloguer. L'edifici de 65 ha-bitatges, de 2 i 3 dormitoris,disposar a la planta subsl de65 places d'aparcament i 58trasters, i les claus es lliuraranal juliol de 2013, data en qu espodria realitzar el procedimentd'adjudicaci dels habitatges.

  Agncies > El Centre de Recu-peraci de Fauna Salvatge deTorreferrussa t un nou inquil,desprs que els agents rurals deTarragona hi hagin portat unexemplar de bit (Botaurus Es-tellaris), una espcie en perilld'extinci de difcil observaci.Aquest s un ocell d'aiguamoll,d'hbits nocturns, que viu alscanyars de llacunes, embassa-ments i goles abandonades derius, i a Catalunya es coneixen uno dos exemplars als Aiguamollsde l'Empord. Els agents ruralshan qualificat aquesta troballa de"sorprenent". L'au presentavasmptomes de malnutrici i des-hidrataci, aix com un edema alcap i lesions en una de les potes.Un cop estabilitzada, va ser tras-lladada a Santa Perptua.

  Torreferrusa repun ocell ferit enperill dextinci

  E.A.> La Candidatura d'UnitatPopular (CUP) ha iniciat unacampanya de recollida de signa-tures per tirar endavant una mo-ci per fer de Santa Perptua unmunicipi lliure de desnonaments,tal i com ja han fet altres pobla-cions. El grup ha anunciat que enbreu comenar una ronda decontactes amb entitats, movi-ments socials i partits polticsque s'autoanomenen d'esque-rres per fer que la moci tiri en-davant. El dijous 14, la CUP vadenunciar en roda de premsaels processos d'execuci hipote-cria en forma de desnonamentsque pateixen les classes popularscatalanes. Creiem que s una au-tntica barbaritat que famliessenceres siguin desnonades perbancs i caixes de casa seva, da-vant la impassivitat de bona partde la classe poltica, diuen.

  La CUP promouuna moci anti-desnonaments

  Preparant la manifestaci del dia 27Una quarantena de persones es van reunir dilluns al Centre Cvic el

  Vapor per organitzar la protesta contra les retallades als CAP, quetindr lloc el dia 27. Es va definir la pancarta que encapalar la ma-

  nifestaci i es va proposar la redacci d'un manifest, entre daltres.

  Desprs de la manifestaci a Ma-drid contra l'Expedient de Regu-laci d'Ocupaci que eliminar390 llocs de treball i en defensade la indstria ferroviria es-panyola, una representaci delstreballadors de la planta dAlstomes van reunir divendres passatamb l'alcaldessa, Isabel Garcia,per tal de transmetre a l'Ajunta-ment la situaci actual en qu estroben els empleats de la multi-

  Els treballadors dAlstom volenel suport de lAjuntament

  nacional. Segons el comit, lasituaci de la factoria ha milloratrespecte a l'any passat, per shanincomplert alguns acords referits,per exemple, al manteniment i lacompetitivitat de la planta. Se-gons els treballadors, si s'aproval'expedient de regulaci, "l'em-presa de Santa Perptua estariacondemnada al seu tancament endos anys". "El nostre objectiuprincipal s el foment de l'activi-tat i l'ocupaci", va dir l'alcaldes-sa, mostrant la seva preocupaciper la situaci dAlstom.

  RedacciSanta Perptua

 • Sant Fost MartorellesJuliol

  201122lniavalls.cat

  30

  Santa Maria tamb est de festaSanta Maria de Martorelles tamb celebra la seva Festa Ma-

  jor aquest cap de setmana. Destaca lactuaci de lEsbartDansaire de Mollet de diumenge (18.30h), que representar

  lespectacle Un pas de festa al poliesportiu Can Coll.

  Mor un ciclista barcelon de 66 anys atropellat a la BV-5001Martorelles > Juan T.A, unbarcelon de 66 anys, va morir dis-sabte desprs de ser atropellat perun turisme a la carretera BV-5001, a Martorelles, quan anavaen bicicleta amb tres ciclistesms, que van patir ferides greus enun dels casos i ferides lleus en elsaltres dos. Laccident va tenir lloccap a les tres de la tarda. ElsMossos d'Esquadra van tallar lavia a lalada del punt quilomtric14 per permetre que un helicp-ter trasllads el ciclista ms greua lHospital de la Vall dHebron,

  on va morir. El conductor del tu-risme va donar negatiu en la pro-va dalcoholmica. Segons lin-forme elaborat per tcnics de laDiputaci, l'accident no es potatribuir a les condicions de lavia, per recomanen collocar enel tram on van passar els fets unasenyal avisant de la presncia deciclistes i una altra senyal per li-mitar la velocitat dels cotxes (aras de 80 km/h), a ms duna do-ble lnia contnua i la collocaci deplaques de protecci per als mo-toristes en les corbes del tram.

  Arrenca la Festa MajorUna quarantena dactes conformen el programa, que es clausurar dilluns > La Salseta del Poble Sec oferir el Gran Ball de diumenge

  Fotos: Arxiu

  El preg que oferiran les collesavui a les 21 hores, a la plaa dela Vila, donar el tret de sortida ala Festa Major de Sant Fost.Abans, a les 14h, tindr lloc el tra-dicional repic de campanes. MasLlombart a acollir a les 18h les-pectacle Bufar i fer ampolles i, laplaa Esbert, a les 19h, les hava-neres del grup Barca de Mitjana.I s que la Festa denguany, quecompta amb una quarantenadactivitats, sha volgut descentra-litzar per fer-la arribar als barris,sense que aix hagi comportat unaugment de la despesa: no nomshi ha menys orquestres sin quetamb sha retallat un dia la fes-ta. Aquest any, els balls es concen-tren al Parc de la Pau i els concertsjoves a la plaa de la Vila.

  UNS 40 ACTESEl programa davui el completenel Correfoc (21.30h) i i lespecta-cle pirotcnic Un esclat de boge-ria al parc de la Pau (22.30h). La

  msica la posaran, a partir de les23h, Estoc de Veus, Metal y Cal iConchas del Asco, tamb al parcde la Pau.

  De dissabte a dilluns hi haprogramades diferents activitats,distribudes per tot el municipi.Dissabte destaquen el Concurs depaelles (12h), el concert Coral a laPlaa Esbert (19h) o les sessions

  E. AlfaroSant Fost

  Les colles, set en total, seran les protagonistes de la Festa Major

  noctures de Bustin Out, Get hefuck up i Las nias de Rajoy. Di-umenge arrencar amb la XXVITrobada dautos i motos antics,per tamb hi haur la ja tradicio-nal Pintada del carrer Sant Isidre(17.30h), una ballada de sardanesa la Plaa de la Vila (19h) i lespec-tacle familiar La balsa dels pira-tes al parc de Can Corominas

  (20h). A la nit, el gran ball de Fes-ta Major loferir La Salseta delPoble Sec a les 23h, la mateixahora a la que les colles portarandjs a la plaa de la Vila.

  La Festa Major es clausurar eldilluns 25 de juliol amb el bere-nar per a la gent gran (18h) i elGall de Gegants (19.15h) a la pla-a de la Vila.

  47 usuaris de la teleassistnciahauran de pagar-se el serveiMartorelles > El 47 usuaris dela teleassistncia hauran dassu-mir el cost del servei. El motiu sla situaci de crisi que obliga a lA-juntament a optimitzar els serveisi recursos. La mesura, per, noafectar tothom. El servei dels al-tres 82 usuaris ser subvencionatamb 4.656. El punt va ser apro-vat per unanimitat durant el pledel passat dilluns.

  Amb aquesta modificaci delordenana fiscal nm. 29, shanadequat els preus daquest servei,que s utilitzat per 129 persones

  a Martorelles i que t un cost de12.000 euros.

  Daltra banda, les retribucionsi indemnitzacions dels regidors nopatiran cap increment aquest any.Tot i aix, abans de finalitzar elmes tots els grups poltics es reu-niran per pactar unes noves retri-bucions i indemnitzacions a la bai-xa que seran aprovades en unple extraordinari a principis de se-tembre.

  Les festes locals del 2012 seranel 28 de maig (segona pascua) i 10de setembre (Festa Major).

  Sant Fost> La Festa Major den-guany comptar amb set colles,dues ms que lany passat, queparticiparan activament a tot elprograma i organitzaran dife-rents activitats. La primera serel Corretasques daquesta tarda(17.30h) entre lavinguda Arag iel carrer Joaquim Blume. Lescolles tamb aniran al preg, alsfocs, al ball i, per ltim, al concertjove del parc de la Pau.

  Daltra banda, per a dem dis-sabte han organitzat lEncierrucollero (11.45h) i la Gimkama (ala tarda, a lantic IES), mentre quediumenge tindr lloc la Desperta-da (7h) a la plaa de la Vila o el di-nar de germanor a lantic IES(14h), entre daltres. Per ltim, eldilluns 25 de juliol, la Ballada degegants a la Plaa de la Vila (19h)i la proclamaci de la Colla guan-yadora (20.15h) posen punt i fi-nal als quatre dies de festa.

  SET COLLESLes colles que participaran en-guany en la Festa Major de SantFost sn la Colla Cotxina, els Es-pinetes, Els+Turbats, MF, ElsSerenus, Club Farolillo i ElsE.T.lics

  Set colles localslluitaran perguanyar la Festa

  Sant Fost> El nou Pla dOrde-naci Urbana Municipal est msa prop, desprs de laprovaciprovisional del text refs delPOUM, dimarts passat, durant elple, un cop desestimades les tresallegacions presentades. GSF,PSC i ERC van votar en contra, iel PP es va abstenir. Durant el pletamb es van donar a conixer lesdues festes locals de lany 2012: el27 de juliol, coincidint amb la Fes-ta Major, i el 28 de setembre, ambles Festes del Patr.

  Sant Fost aprovael text refs delPla dOrdenaci

 • 31Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] lniavalls.catJuliol201122

  Divendres 22 juliol

  Espectacle infantil

  Bufar i fer ampolles

  H: 18.00 hLloc: Mas Llombart. Zona Font Better

  Havaneres amb el grup

  Barca de Mitjana

  H: 19.00 hLloc: Plaa Esbert

  Inauguraci

  Exposici Pintura

  Sortida de camp al Castell de Sant Foix Agrupaci Artstica Sant FostH: 19.30 hLloc: LAteneu

  Preg de Festa Major

  a crrec de

  Les Colles de Sant Fost

  H: 21.00 hLloc: Plaa de la Vila

  Correfoc a crrec

  del Ball de Diables de

  Mollet del Valls

  H: 21.30 hSortida: Plaa de la Vila capal Parc de la Pau

  Espectacle Pirotcnic

  Un Esclat de Bogeria

  H: 22.30 h Lloc: Parc de la Pau

  Concert Vocal

  Estoc de Veus

  H: 23.00 hLloc: Parc de la Pau

  Concert Jove amb

  Metal y Cal

  i Conchas del Asco

  H: 01.00 hLloc: Parc de la Pau

  Dissabte 23 juliol

  Concurs de paelles

  H: 12.00 h Lloc: Antic IES

  Animaci infantil,

  espectacle daigua

  amb el grup Yakumba

  H: 12.00 hLloc: Antic IES

  Concert Coral interpretat

  per la Capella de

  Msica Santa Maria

  H: 19.00hLloc: Plaa Esbert

  Ball amb lorquestra

  Taxman Band

  23.00hLloc: Parc de la Pau

  Concert Jove amb Bustin

  Out,

  Las nias de Rajoy i

  Tributo al Limp Bizkit

  H: 00.30hLloc: Plaa de la Vila

  Diumenge 24 juliol

  XXVI Trobada autos i

  motos antics

  H: 12.30 hLloc: Avinguda Mauri / Parcde la Pau concentraci dels

  cotxes participants a latrobada

  XII Pintada al carrer Sant Isidre

  H: 17.30 hLloc: carrer Sant Isidre

  Taller de Maquillatge

  H: 18.30 hLloc: Parc Teresa Angls (c/ St. Isidre)

  Ballada de sardanes amb

  la Cobla Thermalenca

  H: 19.00 hLloc: Plaa de la Vila

  Espectacle Familiar

  La Balsa del Pirates

  H: 20.00hLloc: Parc Can Corominas

  Ball de Festa Major amb

  La Salseta del Poble Sec

  H: 23.00 hLloc: Parc de la Pau

  Concert Jove amb

  Eventuales

  H: 23.00 hLloc: Plaa de la Vila

  Dilluns 25 juliol

  Berenar per la gent gran

  H: 18.00 hLloc: Plaa de la Vila

  Ball de gegants amb

  les colles geganteres

  de Sant Fost i de Mollet

  H: 19.15 hLloc: Plaa de la Vila

 • Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]

  201122lniavalls.cat

 • 33Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] lniavalls.catJuliol201122

 • Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]

  201122lniavalls.cat

 • Lli dAmunt Lli de VallJuliol

  201122lniavalls.cat

  35

  Lli dAmunt> Can RoviraNou celebra aquest cap de setma-na la seva festa de barri. Al llargdaquesta setmana ja hi han ha-gut jocs i activitats infantils, perel programa arrenca oficialmentavui a les 17 h. A les 21.30h actua-r Gorka, desprs del sopar ijust abans del preg. La msicadel ball la posar el grup Valpa-raiso a partir de les 23h, quantamb sescollir la miss i el ms-ter de la festa.

  Per a dem dissabte shan pre-vist torneigs de dmino i botxes,i jocs infantils, els concursos gas-tronmic i de dibuix infantil, labicicletada, el ball amb lorques-tra Platinum i el Ball del Fanaleti, diumenge, una festa de lescu-ma, lespectacle infantil Ms Tu-macat, el rom cremat i la traca fi-nal de festa.

  PINEDES DEL VALLSEl proper barri de Lli dAmunten celebrar la seva festa ser Pi-nedes del Valls, el proper cap desetmana.

  Can Rovira Noucelebra la sevafesta de barri

  Primer premi a Lli de VallEl Primer Premi del sorteig de la Loteria Nacio-nal del passat 14 de juliol va ser consignat a les-tabliment nmero 13.150 de Lli de Vall. El n-

  mero guanyador va ser el 82.672.

  Foto: Ajuntament

  Ms de 108.000 persones utilitzenel transport pblic en sis mesos

  Desprs de dos anys d'estanca-ment a Transports de Lli d'A-munt, les dades registrades finsal mes passat mostren una recu-peraci. Fins al 30 de juny shantransportat 108.553 passatgers, elque fa preveure una recuperacique permetria superar els resul-tats del 2009, any en que es va ar-ribar als ms de 200.000 passat-gers. Amb un creixement del6,96%, Lli dAmunt sha con-vertit en el segon municipi den-tre 10.000 i 20.000 habitants dela regi metropolitana de Barce-lona pel que fa a xifres absolutesen passatgers transportats. Se-guim creixent per sobre de la mit-jana dels municipis de la zonalAMTU, amb un 2% al juny, i ens

  Transports de Lli dAmunt es recupera durant el primer semestre iregistra un increment dusuaris > Sinstallen tres noves marquesines

  RedacciLli dAmunt

  hem mantingut com la resta demunicipis de menys de 50.000habitants, amb un 1,9%. Pel quefa a lacumulat de TLA, aquest sdel 6,96%, quan lequivalent ambels municipis de menys de50.000 habitants s del 3,71%,ms de 3 punts per sobre, expli-quen des de lAjuntament.

  NOVES MARQUESINESLa notcia coincideix amb la ins-tallaci de tres noves marquesi-nes a les parades de Transportsde Lli dAmunt: una a la para-da 9051 Aliana, situada en elcarrer dAnselm Clav, 107, quea la vegada dna cobertura alsserveis interurbans de TPC quevan cap a Caldes de Montbui; unasegona a la parada 5742 LocalSocial, en el cam de Ca lArtigu-es, 30bis; i la tercera, a la para-

  da 2737 Sant Joan, que dnaservei a les tres lnies de TLA i alsserveis interurbans de TPC que

  van cap a Barcelona. Aquestaest situada en el carrer d'AnselmClav, 4.

 • Canovelles Les FranquesesJuliol

  201122lniavalls.cat

  36

  Montorns Montmel

  La Primitiva, a BellavistaUna de les cinc butlletes encertants de segonacategoria en el sorteig del Gordo de la Pri mi -tiva celebrat diumenge passat es va validar a

  Bellavista. T un premi de 73.612,23 .

  Canovelles > Les colles delsCans i les Ovelles estan a punt percelebrar la Festa Major. Durantaquest cap de setmana tenen llocla majoria dels actes, amb no ve -tats importants: la Siesta Mayor;en acabar la migdiada, els par ti -cipants senfrontaran en una ba -ta lla de coixins a la plaa de la Jo -ventut. Tamb hi haur un espaichill out per descansar de la fes -ta, impulsada pels joves d'El Lo -cal i el collectiu Dskaraos. Els Ge -gants de Canovelles ce lebraranen guany el seu 20 ani versari,mo tiu pel qual seran els en ca r -regats del preg.

  Enguany, nous espais sincor -po raran a lescenari urb de lafesta. El parc de la Pau estar de -di cat als joves, mentre que el dela Quitxalla es reservar als in -fants. El castell de focs del dillunses traslladar al Pla de Can Gall,entre les empreses Arderiu i Ma -fesa. Els organitzadors recoma -nen que els focs es vegin des del'e ra de Can Castells, la pujada del'Esglsia i l'avinguda Canovelles.

  Actes per a totsels gustos a laFesta Major

  Les Franqueses > La comissiorganitzadora ha distribut perdiferents punts de Bellavista unaenquesta ciutadana per cop sarlo pini sobre la darrera FestaMa jor, que reprodueix el modelde rivalitat entre colles. La but -lleta es pot lliurar com pli -mentada al Centre Cultural i alOficina Tcnica del Pla de Ba r -ris. Lob jec tiu s millorar la ce le -braci.

  A examen el noumodel de la Festade Bellavista

  Les Franqueses > El munici-pi compta amb una nova entitat,lAssociaci d'Intercanvis Socialsi Culturals. L'entitat, al capdavantde la qual hi ha l'exregidora del'Ajuntament Dolors Isart i Elisa -bet Navarro, es dedicar "als in -tercanvis socials i culturals d'en -titats, grups i corporacions".

  Una associacifacilita lintercanvientre entitats

  Orive: 55.674 euros bruts

  Noms lalcalde i dos regidors tin -dran dedicaci ex clusiva a lAjun -ta ment de Canovelles. Jos Ori-ve cobrar 55.674,78 euros brutsanuals, mentre que FrancescSnchez i Emilio Cordero, res -pon sables drea, percebran42.205,38 euros. Les retribu-cions de la resta dedils que for-men part de lequip de govern sesituaran entre 7.998,62 eurosels tinents dalcalde i membres dela junta de govern i 6.398,24 eu-ros, els responsables de departa-ment.

  Els regidors dels grups mu ni -cipals de l'oposici rebran 190 eu-ros en con cepte d'assistncia a lessessions del Ple de la Cor po raci,76,25 de la Junta de Go vern Lo-cal, 57 de les comissions informa-tives i de la Comissi Es pecial deComptes i 142 euros de la Juntade Portantveus. Cada grup muni-cipal rebr 158,34 eu ros al mes,a ms de 118,22 per regidor.

  Noms lalcalde i dos regidors tindran dedicaci totalJos Antonio PilarCanovelles

  Aquestes quantitats sn lesmateixes que es van aprovar el 15de juliol de 2010, quan les re tri -bu cions van ser rebaixades entreun 5% i un 8%. La proposta vapros perar el 14 de juliol pas satamb nou vots favorables del PSC,els contraris del PP (3) i ICV-EUiA (2), i labs tenci de Pla ta -forma per Ca ta lunya (1 ) i CiU (2).

  Se gons va dir lalcalde, laquan titat total destinada a re -tribucions de crrecs electes ser,en funci del pressupost mu ni -

  cipal aprovat per a lany 2011, de232.704,58 euros, el 32% delmxim recomanat (724.355,64euros) per la Fe de raci de Mu ni -ci pis de Catalunya (FMC). Lapar tida destinada a lequip de go -vern s de 176.185,54 euros, unaquantitat que es veur reduda en28.700 euros quan finalitzi lany.Orive va proposar transferiraquests diners a altres partidesdestinades a projectes culturals id'assistncia a perso nes depen -dents.

  Foto: Ajuntament

  Emilio Cordero, Jos Orive i Francesc Snchez, alcalde i caps drea

  Mostra de cartells de Festa MajorFins al 29 de juliol es pot visitar a la Biblioteca la Grua deMontmel lexposici del Concurs de dibuix de la FestaMajor, organitzat per la Penya Espanyolista Pericos deMontmel. Shi podran veure totes les obres presentades.

  Foto: Ajuntament

  Els infants van ser rebuts en un acte celebrat a les piscines municipals

  Set infants sahraus passenaquest estiu a Montorns

  Aquest estiu seran set els infantssahraus que passaran lestiu aMontorns. Els joves van ser re-buts divendres passat, quan es vacelebrar un acte de benvinguda ales piscines municipals. Els in-fants, procedents del camps derefugiats del Front Polisari, al S-hara, conviuen des de fa uns diesamb les seves famlies acollido-res; sn quatre nenes i tres nensdentre 7 i 12 anys que passarandos mesos amb famlies del mu-nicipi. Durant l'acte de recepcicelebrat divendres passat, els in-fants tamb van rebre com a ob-sequi un lot amb material esco-lar.

  COLLABORACI LAjuntament ha collaborat enles despeses de viatge de cinc in-

  Lacte de benvinguda va tenir lloc divendres passat

  RedacciMontorns

  Mor un treballador desprs decaure-li a sobre peces de ferro

  Jos Maria M.M, un home de 57anys dedat i ve de Santa Colomade Gramenet, va morir dimecrespassat a la tarda mentre treballa-va en un magatzem de Montor-ns, desprs de caure-li a sobreuna crrega de peces de ferro queestava manipulant amb una grua,segons han informat els Mossos

  d'Esquadra. Els fets es van pro-duir quan passaven uns minutsde les sis de la tarda en un magat-zem situat al carrer Bess nme-ro 8, situat al polgon Can Bus-querons de Baix del municipi.

  Els agents autonmics estanara recopilant tota la informaciper posar-la en coneixement deljutjat i del Departament de Tre-ball, que ser lencarregat din-vestigar el cas.

  Darrers dies per optar a ser eljutge de pau de MontornsMontorns> El termini de pre-sentaci de les sollicituds per op-tar al crrec de jutge de pau titu-lar i suplent de Montorns fina-litzar el prxim 27 de juliol.Qualsevol persona, vena del mu-nicipi, pot proposar la seva can-didatura si no es troba inclosa encap de les causes d'incapacitatque estableix l'article 303 de laLlei Orgnica del Poder Judi-cial. Les persones interessades

  han de lliurar les sollicituds a l'A-juntament, adjuntant una fotoc-pia del DNI i el seu currculumamb especificaci de l'activitatque exerceixen en l'actualitat pera qu la Sala de Govern del TSJCpugui examinar que no existeixincompatibilitat.

  Els jutges de pau sn escollitsper la majoria absoluta delsmembres del ple per un perodede quatre anys.

  fants i facilita la seva participacia les activitats destiu que sorga-nitzen al municipi.

  LAjuntament de Montornstamb ha collaborat amb lONGValls Obert als Nens del Mn,que organitza les colnies dels in-fants ucranesos que pateixen

  les conseqncies de les radia-cions de l'accident de la centralnuclear de Txernbil. Aquestany, laportaci municipal ha es-tat de 2.000 euros, que gestionadirectament lONG. A Montor-ns, per, no hi ha cap infantucrans acollit.

  RedacciMontorns

 • Vallromanes VilanovaJuliol

  201122lniavalls.cat

  37

  Deixalleria mbil a VilanovaLa deixalleria mbil estar installada rere l'Ajuntament de

  Vilanova durant el mat del dia 23 per recollir oli, fluores-cents, bombetes, piles, medicaments, aerosols, petits elec-

  trodomstics, roba, pintura, CD i DVD, entre daltres.

  Foto: ADF Maresme i Valls Oriental

  Imatge de Can Bosc, on hi ha vegetaci a tocar duna torre delectricitat

  Alerten del risc dincendi perla manca de manteniment

  LAgrupaci de Defensa Forestal(ADF) Maresme i Valls Orientalha alertat del perill de risc d'in-cendi forestal als boscos de Vila-nova del Valls i daltres munici-pis de la comarca vena, com Ma-tar i Dosrius, entre daltres, perla falta de manteniment d'algunstrams de lnies elctriques. Len-titat posa com a exemple CanBosc, a Vilanova, on hi ha brucs,estepes, romans... espcies d'al-ta imflamabilitat que estan tocantal peu de la torre elctrica. Desd'aqu demanem a la Generalitatde Catalunya que actui per evitarque les xarxes elctriques siguintamb un punt de risc davantdels incendis forestals.

  LADF explica que el Decret64/1995, de 7 de mar, estableixmesures de prevenci d'incen-dis forestals i obliga a tenir les

  Els ADF situen Can Bosc com un punt exposat al focElisabeth AlfaroVilanova

  Una rotonda facilitar el trnsitde vehicles davant la benzineraVilanova> La Generalitat estredactant el projecte per a l'exe-cuci d'una rotonda a l'actualcrulla que formen les carreteresde Sant Adri-La Roca (BV-5001)i El Masnou-Granollers (BP-5002) al seu pas per Vilanova, da-vant la benzinera.

  El projecte t un cost aproxi-mat duns 600.000 euros i lob-jectiu s enllestir-lo durant

  aquesta legislatura. El poc espaide lencreuament va fer que la Di-putaci descarts inicialmentaquesta rotonda per lAjunta-ment va insistir per demostrarque la infraestructura seria pos-sible per facilitar el trnsit a lazona i permetre el pas dels vens,ja que actualment no existeixcap pas de vianants per creuar lacarretera a aquest punt.

  xarxes de conducci elctriquesque travessen les zones forestalsamb un seguit de condicions demanteniment de vegetaci, comque les bases dels pals han d'es-tar netes de vegetaci, que no hipoden haver branques tocant elscables de corrent o arbres ambrisc de caure sobre aquestes. Hi

  ha al nostre territori diferents l-nies que incompleixen aquestanormativa. Hi ha alguns trams ons'ha mantingut la vegetaci, peren d'altres no, diuen.

  Lentitat convida tothom quevegi alguna irregularitat a infor-mar els agents rurals al telfon 93750 06 27.

  Vallromanes > L11 de setem-bre ha estat la data escollida perlAjuntament per inaugurar lanova pista recreativa. La data esva donar a conixer durant el dar-rer ple, en veure que les obresavancen a bon ritme i que jasest treballant en la taulada. Lapista ser ds lliure i podr em-prar-se tant per activitats espor-tives com per esdeveniments so-cials i actes recreatius.

  La pista cobertasinaugurar l11 de setembre